MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

 

Anul 176 (XX) - Nr. 584         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 4 august 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

Decizia nr. 754 din 24 iunie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

Decizia nr. 777 din 1 iulie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 si ale art. 2781 din Codul de procedură penală

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

457. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de mamifere, altele decât cerb comun, cerb lopătar, căprior, capră neagră si muflon, si de păsări admise la vânătoare pentru sezonul de vânătoare 2008-2009

877. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 50/2004 privind Procedura de organizare si coordonare a schemei de management si audit de mediu (EMAS) care permite participarea voluntară a organizatiilor la această schemă

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 754

din 24 iunie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 10/2001

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Florea Neamtiu, Stefana Oana Ciortea-Neamtiu si Aurica Mihai în Dosarul nr.4.881/325/2006 al Tribunalului Timis - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 4 martie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 4.881/325/2006, Tribunalul Timis - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Florea Neamtiu, Stefana Oana Ciortea-Neamtiu si Aurica Mihai.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii sustin că textul de lege criticat este neconstitutional întrucât le limitează prerogativa dispozitiei dreptului de proprietate asupra imobilului redobândit în temeiul Legii nr. 10/2001, prin obligatia corelativă ce le incumbă ca urmare a reglementării dreptului de preemptiune al locatarilor imobilului la cumpărarea acestuia. În spetă, proprietarul imobilului a înteles să înstrăineze bunul la un pret mai mic decât valoarea de circulatie pe piata imobiliară, exclusiv în consideratia persoanei cumpărătorului, astfel încât pretentia chiriasului de a cumpăra imobilul la acelasi pret reprezintă un abuz, cu efecte neconstitutionale.

Tribunalul Timis - Sectia civilă consideră exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 17 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, text de lege care are următorul continut: „Locatarii imobilelor având destinatiile arătate în anexa nr. 2 lit. a) si lit. b) pct.1, care face parte integrantă din prezenta lege, au drept de preemptiune la cumpărarea acestora."

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 44 privind garantarea dreptului de proprietate privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că dispozitiile art. 17 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 reglementează dreptul de preemptiune al chiriasului la cumpărarea locuintei în cazul în care proprietarul îsi manifestă intentia de a o vinde, drept care se poate exercita, sub sanctiunea decăderii, în termen de 90 de zile de la data primirii notificării privind intentia de vânzare. Nerespectarea obligatiei corelative a proprietarului, respectiv dacă locuinta este vândută cu un pret inferior celui prevăzut în oferta adresată chiriasului care nu a acceptat-o, atrage sanctiunea nulitătii contractului de vânzare-cumpărare.

Curtea constată că sustinerile autorului exceptiei sunt neîntemeiate întrucât prin reglementarea dedusă controlului proprietarul nu este lipsit de posibilitatea de a negocia pretul vânzării si de a vinde imobilul tertului care oferă un pret mai mare, singura situatie în care s-ar fi putut retine că textul de lege criticat vine în coliziune cu norma constitutională de referintă, prin restrângerea prerogativei de dispozitie a dreptului de proprietate. Or, în conditiile în care dreptul de preemptiune operează exclusiv la pret egal, deci doar în cazul în care proprietarul a înteles să vândă unui tert, desi chiriasul îi oferise acelasi pret - optiune prin ea însăsi abuzivă si lipsită de legitimitate - , consacrarea drepturilor mentionate prin lege, cu o evidentă finalitate de protectie a interesului persoanelor care au calitatea de chiriasi ai respectivelor imobile, lipseste de orice temei critica de neconstitutionalitate.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Florea Neamtiu, Stefana Oana Ciortea-Neamtiu si Aurica Mihai în Dosarul nr. 4.881/325/2006 al Tribunalului Timis - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 iunie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 777

din 1 iulie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 si ale art. 2781 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 si ale art. 2781 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Societatea Agricolă Inotesti din comuna Colceag, judetul Prahova, în dosarele nr. 1.576/259/2007 si nr. 1.584/259/2007, respectiv de Societatea Agricolă Inotesti din comuna Colceag, judetul Prahova, si Marin Dută în Dosarul nr. 1.424/259/2007, toate aceste dosare fiind ale Tribunalului Prahova - Sectia penală.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, Marin Dută, personal si în calitate de reprezentant legal al Societătii Agricole Inotesti din comuna Colceag, judetul Prahova, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 239D/2008, nr. 430D/2008 si nr. 431 D/2008 au obiect identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Autorul exceptiei arată că nu este de acord cu conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării cauzelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea dosarelor nr. 430D/2008 si nr. 431 D/2008 la Dosarul nr. 239D/2008, care este primul înregistrat.

Cauza se află în stare de judecată.

Marin Dută arată că recuză „completul de judecată", în temeiul art. 27 pct. 1, 7 si 8 din Codul de procedură civilă, având în vedere refuzul Curtii „de a asigura dreptul la apărare, la sustinerea cauzei", respectiv „de a mentiona obiectul dosarului în care s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate", si depune la dosar concluzii scrise în acest sens. De asemenea, arată că recuză si procurorul de sedintă.

Curtea, deliberând, respinge cererea autorului exceptiei privind recuzarea, întrucât, potrivit art. 55 din Legea nr. 47/1992, în fata Curtii Constitutionale nu sunt aplicabile dispozitiile Codului de procedură civilă privind recuzarea judecătorilor.

Autorul exceptiei solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată si depune la dosar note scrise privind obiectul dosarelor în care a ridicat exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 si ale art. 2781 din Codul de procedură penală, precum si un centralizator cu cheltuielile judiciare aferente dosarelor aflate pe rolul instantelor de judecată si în care este implicat în nume propriu sau în calitate de reprezentant legal al Societătii Agricole Inotesti din comuna Colceag, judetul Prahova.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierea din 30 ianuarie 2008 si încheierile din 13 februarie 2008, pronuntate în dosarele nr. 1.576/259/2007, nr. 1.424/259/2007 si nr. 1.584/259/2007, Tribunalul Prahova - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 si ale art. 2781 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Societatea Agricolă Inotesti din comuna Colceag, judetul Prahova, si de Marin Dută cu ocazia solutionării recursurilor privind sentinte penale prin care au fost respinse plângerile împotriva unor acte de netrimitere în judecată ale procurorilor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că textele de lege atacate „reprezintă un cumul de escrocherii ale breslei juridice, angrenată în distrugerea, furtul avutiei nationale, în legătură cu bandele de hoti-infractori care sunt favorizati". Mai arată că „dosarele judecătoresti si de cercetare penală sunt falsificate, vândute si cumpărate".

Tribunalul Prahova - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, făcând trimitere la deciziile Curtii Constitutionale nr. 76/1999, nr. 61/2000, nr. 437/2004, nr. 80/2005, nr. 297/2005,nr. 64/2006, nr. 165/2006 si nr. 423/2006.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 278 si ale art. 2781 din Codul de procedură penală sunt constitutionale. Arată că textele de lege criticate nu încalcă prevederile din Constitutie invocate de autorii exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 278 si ale art. 2781 din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins:

- Art. 278: „Plângerea împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispozitiilor date de acesta se rezolvă de prim-procurorul parchetului sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel ori de procurorul sef de sectie al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie.

În cazul când măsurile si actele sunt ale prim-procurorului ori ale procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel sau ale procurorului sef de sectie al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie ori au fost luate sau efectuate pe baza dispozitiilor date de către acestia, plângerea se rezolvă de procurorul ierarhic superior.

În cazul rezolutiei de neîncepere a urmăririi penale sau al ordonantei ori, după caz, al rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, plângerea se face în termen de 20 de zile de la comunicarea copiei de pe ordonantă sau rezolutie, persoanelor interesate, potrivit art. 228 alin. 6, art. 246 alin. 1 si art. 249 alin. 2.

Rezolutiile sau ordonantele prin care se solutionează plângerile împotriva rezolutiilor sau ordonantelor de neîncepere a urmăririi penale, de clasare, de scoatere de sub urmărire penală ori de încetare a urmăririi penale, se comunică persoanei care a făcut plângerea si celorlalte persoane interesate.

Dispozitiile art. 275-277 se aplică în mod corespunzător";

- Art. 2781: „După respingerea plângerii făcute conform art. 275278 împotriva rezolutiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonantei ori, după caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, date de procuror, persoana vătămată, precum si orice alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate pot face plângere, în termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 si 278, la judecătorul de la instanta căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenta să judece cauza în primă instantă. Plângerea poate fi făcută si împotriva dispozitiei de netrimitere în judecată cuprinse în rechizitoriu.

În cazul în care prim-procurorul parchetului sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, procurorul sef de sectie al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie ori procurorul ierarhic superior nu a solutionat plângerea în termenul prevăzut în art. 277, termenul prevăzut în alin. 1 curge de la data expirării termenului initial de 20 de zile.

Dosarul va fi trimis de parchet judecătorului, în termen de 5 zile de la primirea adresei prin care se cere dosarul.

Persoana fată de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale, precum si persoana care a făcut plângerea se citează. Neprezentarea acestor persoane, legal citate, nu împiedică solutionarea cauzei. Când judecătorul consideră că este absolut necesară prezenta persoanei lipsă, poate lua măsuri pentru prezentarea acesteia.

La judecarea plângerii, prezenta procurorului este obligatorie.

La termenul fixat pentru judecarea plângerii, judecătorul dă cuvântul persoanei care a făcut plângerea, persoanei fată de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale si apoi procurorului.

Judecătorul, solutionând plângerea, verifică rezolutia sau ordonanta atacată, pe baza lucrărilor si a materialului din dosarul cauzei si a oricăror înscrisuri noi prezentate.

Judecătorul pronuntă una dintre următoarele solutii:

a) respinge plângerea, prin sentintă, ca tardivă sau inadmisibilă ori, după caz, ca nefondată, mentinând rezolutia sau ordonanta atacată;

b) admite plângerea, prin sentintă, desfiintează rezolutia sau ordonanta atacată si trimite cauza procurorului, în vederea începerii sau redeschiderii urmăririi penale, după caz.


Judecătorul este obligat să arate motivele pentru care a trimis cauza procurorului, indicând totodată faptele si împrejurările ce urmează a fi constatate si prin care anume mijloace de probă;

c) admite plângerea, prin încheiere, desfiintează rezolutia sau ordonanta atacată si, când probele existente la dosar sunt suficiente, retine cauza spre judecare, în complet legal constituit, dispozitiile privind judecata în primă instantă si căile de atac aplicându-se în mod corespunzător.

În cazul prevăzut în alin. 8 lit. c), actul de sesizare a instantei îl constituie plângerea persoanei la care se referă alin. 1.

Hotărârea judecătorului pronuntată potrivit alin. 8 lit. a) si b) poate fi atacată cu recurs de procuror, de persoana care a făcut plângerea, de persoana fată de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale, precum si de orice altă persoană ale cărei interese legitime sunt vătămate.

În situatia prevăzută în alin. 8 lit. a), persoana în privinta căreia judecătorul, prin hotărâre definitivă, a decis că nu este cazul să se înceapă ori să se redeschidă urmărirea penală nu mai poate fi urmărită pentru aceeasi faptă, afară de cazul când s-au descoperit fapte sau împrejurări noi ce nu au fost cunoscute de organul de urmărire penală si nu a intervenit unul dintre cazurile prevăzute în art. 10.

Judecătorul este obligat să rezolve plângerea în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia.

Plângerea gresit îndreptată se trimite organului judiciar competent."

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi legale, autorii exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (5) cu privire la statul român, ale art. 16 alin. (1) si (2) referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, ale art. 40 referitoare la dreptul la asociere, ale art. 44 cu privire la dreptul de proprietate privată, ale art. 124 alin. (1) si (2) privind înfăptuirea justitiei si ale art. 131 referitoare la rolul Ministerului Public.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile art. 278 si ale art. 2781 din Codul de procedură penală au fost supuse în numeroase rânduri controlului instantei de contencios constitutional, prin raportare la dispozitii din Legea fundamentală invocate si în prezenta cauză si cu motivări similare, Curtea statuând, în mod constant, că textele de lege criticate nu încalcă egalitatea în drepturi, liberul acces la justitie si dreptul la un proces echitabil, ci dau expresie acestor garantii constitutionale. Astfel, prin Decizia nr. 80 din 5 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 28 februarie 2008, Curtea a retinut că dispozitiile art. 278 si ale art. 2781 din Codul de procedură penală au instituit posibilitatea cenzurării actelor procurorului de către instantele judecătoresti, asigurând prin aceasta accesul la justitie al persoanelor nemultumite de solutiile date de procuror în faza de urmărire penală a procesului penal. Astfel, părtile au posibilitatea să îsi apere drepturile si interesele în cursul judecătii, prin mijloacele prevăzute de lege si cu respectarea tuturor garantiilor procesuale.

În acelasi sens sunt si Decizia nr. 66 din 3 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 17 februarie 2005, Decizia nr. 840 din 2 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 29 octombrie 2007, si Decizia nr. 355 din 20 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 7 aprilie 2008.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să ducă la reconsiderarea acestei jurisprudente, atât solutia, cât si considerentele de principiu cuprinse în deciziile mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

În ceea ce priveste criticile referitoare la falsificarea, vânzarea si cumpărarea dosarelor judecătoresti si de cercetare penală, precum si la favorizarea bandelor de infractori, aceste aspecte nu intră sub incidenta controlului de constitutionalitate exercitat de Curte, ci sunt de competenta instantelor de judecată, în cadrul căilor de atac prevăzute de lege.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 si ale art. 2781 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Societatea Agricolă Inotesti din comuna Colceag, judetul Prahova, în dosarele nr. 1.576/259/2007 si nr. 1.584/259/2007, respectiv de Societatea Agricolă Inotesti din comuna Colceag, judetul Prahova, si Marin Dută în Dosarul nr. 1.424/259/2007, toate aceste dosare fiind ale Tribunalului Prahova - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 1 iulie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de mamifere, altele decât cerb comun, cerb lopătar, căprior, capră neagră si muflon, si de păsări admise la vânătoare pentru sezonul de vânătoare 2008-2009

 

În baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) si ale art. 36 alin. (1) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

văzând avizele Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile înregistrate cu nr. 106.593 din 2 iulie 2008 si nr. 106.594 din 2 iulie 2008,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă cotele de recoltă pentru speciile de mamifere, altele decât cerb comun, cerb lopătar, căprior, capră neagră si muflon, si de păsări admise la vânătoare pentru sezonul de vânătoare 2008-2009, prevăzute în anexele centralizatoare nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Exemplarele de mistret aprobate a se recolta în afara perioadei de vânătoare în temeiul art. 36 alin. (1) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul sezonului de vânătoare 2008-2009, sunt incluse în cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin.

Art. 2. - Cotele de recoltă aprobate potrivit art. 1 alin. (1), repartizate pe fonduri de vânătoare, se comunică gestionarilor fondurilor de vânătoare de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare.

Art. 3. - (1) Pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii situatiei epidemiologice a pestei porcine clasice se aprobă recoltarea la nivelul întregii tări a unui număr de 3.120 de exemplare de purcei de mistret (cu vârsta de până la un an), suplimentar cotelor de recoltă prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

(2) Repartizarea pe judete a exemplarelor mentionate la alin. (1) este prevăzută în anexa hr. 6, care face parte integrantă din prezentul ordin, iar distribuirea acestora pe gestionari si fonduri de vânătoare se realizează de către inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare împreună cu gestionarii fondurilor de vânătoare.

Art. 4. - (1) Cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează în conditiile legii, pentru fiecare fond de vânătoare, în cadrul sezonului de vânătoare 2008-2009, cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la autorizarea, organizarea si practicarea vânătorii.

(2) Cu respectarea cotelor de recoltă, numărul maxim de exemplare din speciile ciocârlie (Alauda arvensis) si prepelită (Coturnix coturnix) ce se pot recolta într-o zi de către fiecare vânător înscris în autorizatia de vânătoare este de 100, respectiv 50.

(3) Pe fondurile de vânătoare care se suprapun ariilor naturale protejate, cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pe suprafetele din fondurile de vânătoare unde practicarea vânătorii este admisă, potrivit legii.

Art. 5. - (1) În situatii impuse de modificarea conditiilor ecologice din cuprinsul fiecărui fond de vânătoare sau a miscărilor naturale de efective, în cursul sezonului de vânătoare 2008-2009, inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare analizează si aprobă, pe baza propriilor documente de constatare, anterior desfăsurării actiunilor de vânătoare, reasezarea între fonduri de vânătoare a cotelor de recoltă aprobate prin prezentul ordin.

(2) Prin conditii ecologice, în sensul alin. (1), se întelege secetă, inundatii, temperaturi extreme, strat gros de zăpadă, prezenta ghetii pe o perioadă lungă de timp, incendii, prezenta culturilor agricole preferate de fauna cinegetică în anumite perioade ale anului, fructificatia arborilor forestieri si a pomilor fructiferi, doborâturi sau rupturi masive de vânt în bazinele forestiere, exploatări forestiere pe suprafete mari si intensitatea pasajului pentru speciile migratoare.

(3) Inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare vor depune la Directia management fond cinegetic din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, lunar, situatia actualizată a aprobărilor de reasezare a cotelor de recoltă, emise în baza prevederilor alin. (1).

Art. 6. - (1) Pentru exemplarele de mistret care produc pagube culturilor agricole sau silvice se împuternicesc inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare să aprobe recoltarea acestora în afara perioadei legale de vânare, prin metoda la pândă.

(2) Aprobarea prevăzută la alin. (1) se acordă la solicitarea scrisă a gestionarului sau a proprietarilor de culturi agricole ori silvice, după verificarea pe teren a veridicitătii solicitării.

(3) Exemplarele recoltate în conditiile alin. (1) se scad din cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin.

Art. 7. - (1) Trofeele apartinând exemplarelor recoltate în conditiile prezentului ordin se evaluează conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 418/2005 pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vânat, în conformitate cu metodologia Consiliului International de Vânătoare si Protectie a Vânatului.

(2) Comisiile de evaluare se stabilesc prin decizie a conducătorului executiv al gestionarului fondului de vânătoare.

(3) Din comisiile prevăzute la alin. (2) face parte si un reprezentant de specialitate al inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare pe a cărui rază de activitate este situat fondul de vânătoare din care provin trofeele de vânat.

Art. 8. - Controlul aplicării prevederilor prezentului ordin se asigură de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin structurile sale de specialitate.

Art. 9. - Cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin si cele aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 279/2008 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile cerb comun, cerb lopătar, căprior, capră neagră si muflon pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2008 - 14 mai 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 15 mai 2008, reprezintă baza de calcul pentru tarifele de gestionare aferente sezonului de vânătoare 2008-2009.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 17 iulie 2008.

Nr. 457.


 

ANEXA Nr. 1

 

SITUATIA

cotelor de recoltă aprobate pentru sezonul de vânătoare 2008-2009 la speciile mistret, iepure, fazan, potarniche si cocos de munte

 

Nr. crt.

 

 

Judetul

 

 

Gestionarul fondurilor de vânătoare

 

 

Cote de recoltă aprobate (bucată) la:

Mistret

Iepure

Fazan

Potarniche

Cocos de munte (mascul)

0

1

2

3

4

5

6

7

1

AB

RNP

114

40

15

0

10

2

AJVPSAIba

457

565

525

175

9

3

AVPS Transilvania Cluj

42

0

0

0

2

4

AVPS Diana Aiud

13

30

50

5

0

5

ASV Târnavele Blaj

6

0

0

0

0

6

AVPS Cerbul Carpatin Zlatna

13

10

0

0

0

7

AVPS Căprioara Cib

15

10

0

0

0

8

AVPS Mistretul Cugir

10

25

100

70

0

9

AVPS Cerbul Câlnic

17

0

0

0

0

1

 

Total judet

687

680

690

250

21

10

AR

RNP

654

100

320

5

0

11

AJVPSArad

376

5290

5690

50

0

12

AVPS Diana Turnu

2

290

400

10

0

13

AIVP Hubertus Lipova

130

5

20

0

0

14

AVPS Crisius Socodor

27

70

230

10

0

15

AVP Căpriorul Timis

30

20

30

0

0

16

AVPS Soimul Bucuresti

20

5

0

0

0

2

 

Total judet

1239

5780

6690

75

0

17

AG

RNP

96

165

60

120

7

18

AJVPS Arges

97

2130

610

880

10

19

AVPS Sitarul Bucuresti

24

410

230

120

0

20

AVPS Diana Pitesti

80

700

500

200

10

21

AVPS Soimul Bucuresti (G)

20

20

0

0

0

22

AV Hunter Club Pitesti

20

0

0

0

5

23

AVPS Cerbul Bucuresti

25

0

0

0

10

24

ICAS - Filiala Pitesti

13

11

0

0

0

3

 

Total judet

375

3436

1400

1320

42

25

BC

RNP

145

325

60

35

5

26

AJVPS Bacău

168

2150

160

300

7

27

SVPS Bacău

32

480

5

80

2

28

AV Diana Onesti

25

50

0

10

0

4

 

Total judet

370

3005

225

425

14

29

BH

RNP

316

480

1263

231

0

30

AJVPS Bihor

355

2885

5640

925

0

31

AVPS Gorunul Alesd

6

100

120

30

0

32

AVPS Ceica

7

30

80

20

0


0

1

2

3

4

5

6

7

33

 

AVPS Beius

95

50

250

90

0

34

AVPS Wild Boar Bucuresti

63

30

100

0

0

35

Facultatea Oradea

15

60

85

5

0

5

 

Total judet

857

3635

7538

1301

0

36

BN

RNP

33

0

0

0

4

37

AJVPS Bistrita-Năsăud

76

860

510

0

3

38

SV Montana Cosbuc

12

35

35

0

2

39

SC Somesul Rodna

6

10

0

0

1

40

OV Transilvania Bistrita

5

20

0

0

0

41

SC Bistrita-Tihuta

8

15

0

0

4

42

AV Călimanii Sieu

14

10

0

0

1

43

AV Acvila Teaca

18

10

5

0

0

44

AV Vulpea Herina

31

50

25

0

0

45

AV Ardealul Lechinta

6

15

20

0

0

46

AV Diana Bistrita

3

25

25

0

0

47

LS Năsăud

2

10

0

0

0

48

ICAS - Filiala Bistrita

5

65

17

0

0

6

 

Total judet

219

1125

637

0

15

49

BV

RNP

94

5

1

2

5

50

AJVPS Brasov

95

260

0

40

8

51

AVPS Rupea

77

60

70

30

0

52

AVPS Făgăras

101

90

70

40

6

53

AVPS Zăganul Brasov

25

30

0

20

0

54

Club Diana Brasov

20

50

60

30

0

55

AVPS Codru Verde

20

25

0

10

0

56

Universitatea Transilvania Brasov

13

35

20

0

1

7

 

Total judet

445

555

221

172

20

57

BR

RNP

12

1125

600

160

0

58

AJVPS Brăila

53

4840

1300

252

0

59

AVPS Diana Bucuresti

0

320

0

10

0

60

AVPS Acvila Bucuresti

0

200

50

10

0

61

AJVPS Brasov

1

100

100

0

0

62

AVPS Sitarul Bucuresti

0

150

100

20

0

63

AVPS Cocorul Bucuresti

7

120

200

70

0

64

AVPS Soimul Bucuresti (V)

17

300

150

100

0

8

 

Total judet

90

7155

2500

622

0

65

BT

RNP

65

615

35

60

0

66

AJVPS Botosani

49

4335

25

500

0

67

AVPS Luceafărul Mihai Eminescu

2

170

10

10

0

68

AVPS Cocorul Bucuresti

2

170

0

20

0

69

AVPS Lunca Bucuresti

0

80

0

0

0

70

AVPS Huntsmanship

45

30

0

0

0

71

AJVPS Suceava

10

200

0

15

0

9

 

Total judet

173

5600

70

605

0


0

1

2

3

4

5

6

7

72

BZ

RNP

78

325

6

7

5

73

AJVPS Buzău

376

6790

561

948

3

74

AVPS Diana Bucuresti

0

70

0

10

0

75

AVPS Acvila Bucuresti

0

110

0

10

0

76

AV Căprioara Râmnic

5

500

25

90

0

77

AVPS Bradul Bucuresti

18

15

10

0

0

78

AVPS Călăuza Bucuresti

30

5

0

0

0

10

 

Total judet

507

7815

602

1065

8

79

CS

RNP

104

84

598

121

1

80

AJVPS Caras-Severin

318

305

915

205

1

81

ICAS - Filiala Caras-Severin

10

10

20

0

0

11

 

Total judet

432

399

1533

326

2

82

CL

RNP

130

295

295

0

0

83

AJVPS Călărasi

135

1650

370

190

0

84

AVPS Sitarul Bucuresti

44

1860

490

260

0

85

AVPS Acvila Bucuresti

0

200

50

40

0

86

AVPS Vulturul Bucuresti

22

270

110

90

0

87

AVPS Unirea Bucuresti

12

135

0

20

0

88

AVPS Diana Bucuresti

72

350

330

60

0

89

AVPS Oltenita

88

270

420

85

0

90

AVPS Bradul Bucuresti

1

130

80

30

0

91

AVPS Cocorul Bucuresti

1

200

20

80

0

92

AVPS Bucuresti

40

120

70

20

0

93

ICAS - Filiala Bărăgan

7

70

40

0

0

12

 

Total judet

552

5550

2275

875

0

94

CJ

RNP

116

80

80

0

12

95

AJVPS Cluj

432

1720

1285

230

4

96

AVPS Potaissa Turda

46

90

140

25

0

97

Asociatia Diana Club Cluj

13

10

20

0

0

98

AVArtemisCluj

17

10

10

0

0

99

Clubul de Vânătoare Diana Cluj

30

40

30

0

0

10

 

AV Somesul Dej

10

30

30

0

0

13

 

Total judet

664

1980

1595

255

16

101

CT

RNP

21

204

50

110

0

102

AJVPS Constanta

233

2950

530

320

0

103

AVPS Acvila Bucuresti

10

60

70

20

0

104

AVPS Egreta Bucuresti

45

60

250

25

0

105

AVPS Căpriorul Timis

25

30

60

15

0

14

 

Total judet

334

3304

960

490

0

106

CV

RNP

133

90

0

0

5

107

AJVPS Covasna

390

1325

0

885

4

108

AVPS Cerbul Zagon

45

40

0

10

2

109

AVPS Balvanyos

40

30

0

35

6


0

1

2

3

4

5

6

7

110

 

Club Romsilva

15

10

0

0

2

111

Universitatea Transilvania Brasov

20

30

0

0

0

15

 

Total judet

643

1525

0

930

19

112

DB

RNP

21

140

75

60

4

113

AJVPS Dâmbovita

36

1560

605

425

3

114

AVPS Acvila Bucuresti

6

240

250

30

0

115

AVPS Unirea Bucuresti

3

200

200

45

0

116

AVPS Soimul Dunărean

4

160

150

0

0

117

AVPS Stejarul Bucuresti

6

90

50

20

0

16

 

Total judet

76

2390

1330

580

7

118

DJ

RNP

70

100

280

250

0

119

AJVPS Dolj

69

3790

1610

1600

0

120

AJVPS Mehedinti

0

360

70

700

0

121

AVPS Diana Dolj

7

130

60

110

0

122

AVPS Cocorul Bucuresti

0

0

0

0

0

17

 

Total judet

146

4380

2020

2660

0

123

GL

RNP

76

555

200

230

0

124

AJVPS Galati

110

6315

1385

965

0

18

 

Total judet

186

6870

1585

1195

0

125

GR

RNP

85

510

380

135

0

126

AJVPS Giurgiu

45

1690

385

145

0

127

AVPS Lunca Bucuresti

15

670

225

210

0

128

AVPS Unirea Bucuresti

0

80

20

20

0

129

AVPS Diana Bucuresti

14

170

260

260

0

130

AVPS Vulturul Bucuresti

10

100

90

80

0

131

AVPS Soimul Bucuresti (V)

15

150

100

100

0

132

AVPS Bradul Bucuresti

43

100

100

40

0

133

AVPS Soimul Bucuresti (C)

8

80

100

50

0

134

AVPS Alcedo Bucuresti

10

90

60

60

0

19

 

Total judet

245

3640

1720

1100

0

135

GJ

RNP

64

120

60

25

7

136

AJVPS Gorj

50

585

345

30

0

20

 

Total judet

114

705

405

55

7

137

HR

RNP

149

56

0

15

34

138

AVPS Miercurea-Ciuc

118

121

0

49

26

139

AVPS Gheorgheni

70

20

0

8

8

140

AVPS Toplita

55

50

0

15

6

141

AVPS Târnava Mare Odorheiu Secuiesc

275

225

50

20

12

142

Clubul Vânătorilor Profesionisti din Silvicultură Miercurea-Ciuc

15

26

0

0

4

143

AVPS Gordon

40

40

0

20

0

144

AVPSSzentAnna

5

10

0

8

0

145

AVPS Hubertus Cristuru Secuiesc

160

70

30

7

0

146

AVPS Salon

75

30

20

5

0

21

 

Total judet

962

648

100

147

90


0

1

2

3

4

5

6

7

147

HD

RNP

186

0

75

10

14

148

AJVPS Hunedoara

383

60

900

70

7

149

AlVPS Soimul Românesc Rapolt

20

0

0

0

0

150

AlVPS Godeanu Orăstie

25

5

30

0

0

151

AVPS Căpriorul Mărtinesti

8

20

20

20

0

152

AVS Diana Hunedoara

25

40

75

30

0

22

 

Total judet

647

125

1100

130

21

153

IL

RNP

110

460

410

75

0

154

AVPS Ialomita

145

2765

1715

70

0

155

AVPS Acvila Bucuresti

95

170

180

30

0

156

AVPS Diana Bucuresti

15

210

50

5

0

157

AVPS Unirea Bucuresti

0

365

10

45

0

158

AVPS Lunca Bucuresti

3

700

35

20

0

159

AVPS Vulturul Bucuresti

5

500

140

130

0

160

AVPS Soimul Bucuresti

1

150

60

60

0

23

 

Total judet

374

5320

2600

435

0

161

IS

RNP

155

320

300

45

0

162

AVPS Iasi

86

4830

340

195

0

163

AV Zimbrul Iasi

13

360

25

30

0

164

SV George Topârceanu

10

380

30

40

0

165

RNP

2

70

0

0

0

24

 

Total judet

266

5960

695

310

0

166

IF

RNP

40

95

40

0

0

167

AVPS Sitarul Bucuresti

8

220

180

55

0

168

AVPS Acvila Bucuresti

2

60

50

10

0

169

AVPS Lunca Bucuresti

4

480

140

85

0

170

AVPS Stejarul Bucuresti

7

80

40

10

0

171

AVPS Diana Bucuresti

0

120

220

180

0

172

AVPS Vulturul Bucuresti

10

100

60

40

0

173

AVPS Unirea Bucuresti

4

100

25

25

0

174

AVPS Zimbrul Bucuresti

8

70

50

10

0

175

AVPS Soimul Bucuresti (V)

0

230

100

100

0

176

AVPS Soimul Bucuresti (C)

8

70

80

40

0

177

ICAS Bucuresti

0

30

20

10

0

178

RAPPS

50

20

0

0

0

179

LS Brănesti

1

40

20

0

0

25

 

Total judet

142

1715

1025

565

0

180

MM

RNP

90

104

71

30

15

181

AJVPS Maramures

170

565

540

0

6

26

 

Total judet

260

669

611

30

21

182

MH

RNP

20

0

0

0

0

183

AJVPS Mehedinti

113

1965

1200

2010

0

184

AVPS Cocorul Bucuresti

8

6

0

0

1

27

 

Total judet

141

1971

1200

2010

1


0

1

2

3

4

5

6

7

185

MS

RNP

220

210

125

22

25

186

AJVPS Mures

618

2105

940

95

5

187

AVPS Sighisoara

75

49

30

0

0

188

AVPS Cerbul Bucuresti

38

0

0

0

7

189

AV Darul Calimanilor Reghin

25

30

10

5

3

190

Colegiul Silvic Gurghiu

10

10

5

0

0

191

AV Hermina Reghin

40

0

0

0

0

28

 

Total judet

1026

2404

1110

122

40

192

NT

RNP

89

120

0

0

15

193

AJVPS Neamt

44

1215

0

125

8

194

AVPS Roman

12

1070

8

220

0

195

AVPS Cocorul Bucuresti

12

10

0

0

5

196

AVPS Zimbru Târgu-Neamt

9

290

0

55

1

197

AVPS Soimul Tazlău

7

15

0

0

1

29

 

Total judet

173

2720

8

400

30

198

OT

RNP

85

555

220

450

0

199

AJVPS Olt

179

4200

1780

2019

0

200

AVPS Diana Bucuresti

8

380

130

145

0

201

AVPS Vulturul Bucuresti

5

250

80

80

0

30

 

Total judet

277

5385

2210

2694

0

202

PH

RNP

50

200

125

40

3

203

AJVPS Prahova

78

1375

623

735

0

204

AVPS Câmpina

61

450

35

100

0

205

AVP Căpriorul Timis

25

160

100

40

0

31

 

Total judet

214

2185

883

915

3

206

SM

RNP

195

250

363

183

0

207

AJVPS Satu Mare

168

2015

2495

270

0

208

AVPS Cărei

12

130

150

0

0

32

 

Total judet

375

2395

3008

453

0

209

SJ

RNP

166

180

375

160

0

210

AJVPS Sălaj

209

695

595

100

0

33

 

Total judet

375

875

970

260

0

211

SB

RNP

146

60

55

35

17

212

AJVPS Sibiu

313

272

334

98

17

213

AVPS Jderul Nou Român

23

8

20

5

0

214

AVP Păltinis

10

30

25

25

0

215

AV Cindrelul Gura Râului

9

20

20

5

0

216

AV Pădurea Neagră

30

20

30

10

0

217

AV Hubertus Slimnic

3

10

50

20

0

218

AVPS Pajura

15

5

10

25

3

34

 

Total judet

549

425

544

223

37

219

SV

RNP

144

123

0

30

40

220

AJVPS Suceava

173

2120

0

295

25


0

1

2

3

4

5

6

7

221

 

SV Bucovina Suceava

22

70

0

30

0

222

AVPS Cocorul Bucuresti

10

10

0

0

6

223

ICAS Bucuresti

12

0

0

0

3

224

Facultatea Suceava

11

40

0

5

0

225

LS Câmpulung Moldovenesc

5

3

0

0

0

35

 

Total judet

377

2366

0

360

74

226

TR

RNP

20

370

70

100

0

227

AJVPS Teleorman

93

3510

610

1530

0

228

AVPS Lunca Bucuresti

9

740

175

290

0

229

AVPS Unirea Bucuresti

33

575