MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 583         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 4 august 2008

 

SUMAR

 

DECRETE

 

821. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 787 din 3 iulie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) si (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si a ordonantei în ansamblul său

 

Decizia nr. 867 din 10 iulie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 82 alin. (1) si (3) lit. a) pct. (i) si art. 84 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

801. - Hotărâre pentru aprobarea Programului de reparare/reabilitare si reconstruire a unor locuinte afectate de calamitătile naturale produse în luna iulie 2008

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

280. - Ordin al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor utilizat de către inspectorii de specialitate din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

 

2.397. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind clasarea în grupa B a imobilului din str. E. Ungureanu nr. 8, municipiul Timisoara, judetul Timis

 

2.424. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind declasarea partială a imobilului „Casă", din str. Buna Vestire nr. 2, municipiul lasi, judetul lasi

 

2.426. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind clasarea în categoria ansamblu, grupa A, a imobilului „Curtile Văcărescu", Calea Victoriei nr. 9, str. Ilfov nr. 5, sectorul 3, municipiul Bucuresti

 

• Rectificări la:

- Decretul nr. 226/1992;

- Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.005/2008

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

în semn de recunostintă si apreciere pentru înaltul profesionalism, spiritul de sacrificiu, devotamentul si curajul dovedite în timpul executării misiunilor de protectie si pază a înaltilor demnitari ai Organizatiei Natiunilor Unite din Sudan si Afganistan,

Presedintele României decretează:

Art. 1. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Mare Ofiter, cu însemn de război, ofiterului prevăzut în anexa*) la prezentul decret.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Comandor, cu însemn de război, ofiterilor prevăzuti în anexa*) la prezentul decret.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Ofiter, cu însemn de război, ofiterilor prevăzuti în anexa*) la prezentul decret.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn de război, ofiterilor prevăzuti în anexa*) la prezentul decret.

Art. 5. - Se conferă Medalia Bărbătie si Credintă clasa I, cu însemn de război, subofiterilor prevăzuti în anexa*) la prezentul decret.

Art. 6. - Se conferă Medalia Bărbătie si Credintă clasa a ll-a, cu însemn de război, subofiterului prevăzut în anexa*) la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 24 iulie 2008.

Nr. 821.


*) Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 787

din 3 iulie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) si (7), art. 17, art. 18,

art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) si art. 34 alin. (1)

din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,

precum si a ordonantei în ansamblul său

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) si (7), art. 17, 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, 28, art. 33 alin. (1) si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si a ordonantei în ansamblul său, exceptie ridicată de Radu George Alexandru Ghită în Dosarul nr. 3.296/256/2007 al Judecătoriei Medgidia.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune


concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând cele retinute de Curtea Constitutională în Decizia nr. 183 din 8 mai 2003.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 10 decembrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 3.296/256/2007, Judecătoria Medgidia a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) si (7), art. 17, 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si a ordonantei în ansamblul său. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Radu George Alexandru Ghită într-o cauză având ca obiect solutionarea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii, întocmit de Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 este neconstitutională în întregul său. în acest sens, precizează că materia contraventională apartine domeniului contenciosului administrativ, care, potrivit art. 73 alin. (3) lit. k) din Constitutie, este rezervat exclusiv legilor organice, neputând fi legiferat prin ordonantă simplă. De asemenea, autorul exceptiei sustine că ordonanta criticată anihilează prezumtia de nevinovătie si răstoarnă sarcina probei, întrucât „instituie obligatia presupusului contravenient de a-si proba nevinovătia", ceea ce contravine prevederilor art. 6 paragraful 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Judecătoria Medgidia consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că utilizarea de către legiuitor a notiunii de contravenient nu are semnificatia înfrângerii prezumtiei de nevinovătie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile de lege criticate sunt constitutionale, întrucât nu înfrâng prezumtia de nevinovătie. în ceea ce priveste critica prin raportare la dispozitiile art. 73 alin. (3) lit. k) din Constitutie, precizează că „dispozitiile legale criticate, reglementând constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor, precum si căile de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, nu sunt de natură să aducă atingere principiului constitutional potrivit căruia prin lege organică se reglementează contenciosul administrativ".

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, în ansamblul său, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, precum si prevederile art. 16 alin. (1) si (7), art. 17, 18, art. 19 alin. (1),art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, 28, art. 33 alin. (1) si art. 34 alin. (1) din aceeasi ordonantă. Textele de lege criticate au următorul continut:

- Art. 16 alin. (1) si (7): „(1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde în mod obligatoriu: data si locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului în care a fost săvârsită, precum si arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravitătii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctionează contraventia; indicarea societătii de asigurări, în situatia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac si organul la care se depune plângerea. [... ]

(7) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunostintă contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica «Alte mentiuni», sub sanctiunea nulitătii procesului-verbal.";

- Art. 17: „Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei săvârsite si a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată si din oficiu.";

- Art. 18: „Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac mentiunile prevăzute la art. 16 alin. (3). în caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofiteri si subofiteri de politie, jandarmi sau gardieni publici.";

- Art. 19. alin. (1): „Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator si de contravenient. în cazul în care contravenientul nu se află de fată, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel putin un martor, în acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnătura acestuia.";

- Art. 25 alin. (1) si (3): „(1) Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, contravenientului si, dacă este cazul, părtii vătămate si proprietarului bunurilor confiscate. [...]

(3) În situatia în care contravenientul a fost sanctionat cu amendă, precum si dacă a fost obligat la despăgubiri, o dată cu procesul-verbal, acestuia i se va comunica si înstiintarea de  plată. In înstiintarea de plată se va face mentiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii la institutiile abilitate să o încaseze, potrivit legislatiei în vigoare si, după caz, a despăgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.";

- Art. 26 alin. (3): „În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, desi prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum si a înstiintării de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data încheierii. ";

- Art. 27: „Comunicarea procesului-verbal si a înstiintării de plată se face prin postă, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operatiunea de afisare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel putin un martor.";

- Art. 28: „(1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal. în actul normativ de stabilire a contraventiilor această posibilitate trebuie mentionată în mod expres. Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul noptii zilei următoare, iar termenul care se sfârseste într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se va prelungi până la sfârsitul primei zile de lucru următoare.

(2) Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A sau la unitătile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achită la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. sau la casieriile autoritătilor administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea functionează, de cetătenia, domiciliul sau de resedinta contravenientului ori de locul săvârsirii contraventiei, precum si la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitantă se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin postă organului din care acesta face parte, potrivit dispozitiilor alin. (1).

(3) În cazul în care contravenientul a achitat jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ pentru fapta săvârsită orice urmărire încetează.";

- Art. 33 alin. (1): „Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăsi 30 de zile, si va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sanctiunea, a martorilor indicati în procesul-verbal sau în plângere, precum si a oricăror alte persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei."

- Art. 34 alin. (1): „Instanta competentă să solutioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o si pe celelalte persoane citate, dacă acestia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalitătii si temeiniciei procesului-verbal, si hotărăste asupra sanctiunii, despăgubirii stabilite, precum si asupra măsurii confiscării.";

În opinia autorului exceptiei, textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 23 alin. (11), care consacră prezumtia de nevinovătie, ale art. 73 alin. (3) lit. k), potrivit cărora prin lege organică se reglementează în domeniul contenciosului administrativ, ale art. 115 alin. (1) care stabilesc că ordonantele nu pot fi emise în domeniul legilor organice, precum si prevederilor art. 6 paragraful 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la prezumtia de nevinovătie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că, desi în cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor există si prevederi specifice materiei contenciosului administrativ, aceasta nu conduce la transformarea tuturor dispozitiilor ordonantei mentionate în prevederi de natura legii organice, deoarece astfel s-ar ajunge la completarea Constitutiei, care reglementează expres si limitativ domeniile rezervate acestei categorii de legi, printre care nu figurează dispozitiile legale privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor. în sensul art. 73 alin. (3) lit. k) din Constitutie, prin contencios administrativ se întelege acea modalitate prin care, prin intermediul justitiei, cetătenii sunt apărati de eventualele abuzuri ale autoritătilor administratiei publice, adică ale primarilor, consiliilor locale, prefectilor, ministrilor si ale Guvernului însusi. Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzată. în schimb, Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 cuprinde reglementări al căror scop îl constituie sanctionarea unor comportamente care aduc atingere acelor valori sociale care, desi nu se bucură de protectia legii penale, trebuie apărate prin mijloace extrapenale. Asa cum arată si autorul exceptiei în critica de neconstitutionalitate extrinsecă a ordonantei, Curtea Constitutională a statuat, prin Decizia nr. 183 din 8 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 17 iunie 2003, că „contraventiile au fost scoase de sub incidenta legii penale si au fost supuse unui regim administrativ". Scoaterea acestora din domeniul ilicitului penal nu echivalează însă cu introducerea lor sub cupola Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Aceasta este o lege care, asa cum s-a precizat mai sus, are în vedere raporturile stabilite între cetătean si autoritătile publice prin acte administrative, iar nu prin încălcarea conduitei prescrise printr-un act normativ.

În ceea ce priveste criticile referitoare la încălcarea prezumtiei de nevinovătie si răsturnarea sarcinii probei care ar nesocoti prevederile art. 6 paragraful 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Curtea constată că s-a mai pronuntat în repetate rânduri. De exemplu, prin deciziile nr. 349 din 18 septembrie 2003 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 6 noiembrie 2003), nr. 380 din 14 octombrie 2003 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 7 noiembrie 2003) sau nr. 270 din 22 iunie 2004 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 10 august 2004), instanta de control constitutional a retinut că prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 „sunt în deplin acord cu exigentele art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, iar din procedura de solutionare a plângerii împotriva procesului-verbal de stabilire si sanctionare a contraventiei nu rezultă răsturnarea sarcinii probei, ceea ce ar fi contrar intereselor contravenientului, ci, mai degrabă, exercitarea dreptului la apărare". întrucât nu au intervenit elemente de noutate care să justifice modificarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia si considerentele deciziilor amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a art. 16 alin. (1) si (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si a ordonantei în ansamblul său, exceptie ridicată de Radu George Alexandru Ghită în Dosarul nr. 3.296/256/2007 al Judecătoriei Medgidia.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 iulie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 867

din 10 iulie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 82 alin. (1) si (3) lit. a) pct. (i) si art. 84 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor „art. 80 alin. (3) lit. a) si art. 82 alin. (1)" din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Olub Marcelo în Dosarul nr. 6.318/2/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a Vlll-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că textele de lege criticate nu contravin dispozitiilor Legii fundamentale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 16 ianuarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 6.318/2/2007, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a Vlll-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor „art. 80 alin. (3) lit. a) si art. 82 alin. (1)" din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Exceptia a fost ridicată de Olub Marcelo într-o cauză având ca obiect anularea deciziei prin care Oficiul Român pentru Imigrări a dispus returnarea acestuia de pe teritoriul României.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile art. 82 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 [devenit art. 84 alin. (1) după republicare] încalcă dispozitiile art. 21 din Constitutie, nesocotind „principiul dublului grad de jurisdictie". Se arată că respectarea cerintei solutionării cu celeritate a cauzei poate conduce la pronuntarea unor hotărâri judecătoresti a căror legalitate si temeinicie nu mai pot fi verificate prin nicio cale de atac. Se mai sustine că prin reglementarea cuprinsă la art. 82 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, devenit art. 84 alin. (1), legiuitorul a încălcat art. 53 din Constitutie, „în conditiile în care restrânge [...] dreptul la libera circulatie, dreptul la asociere etc."

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a Vlll-a contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale. Arată că principiul accesului liber la justitie nu presupune accesul la toate mijloacele procedurale prin care se înfăptuieste justitia, iar instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti, deci si reglementarea căilor de atac, este de competenta exclusivă a legiuitorului, care, în considerarea unor situatii deosebite, poate stabili reguli speciale privind procedura de judecată. în plus, în materia solutionării cererilor referitoare la regimul străinilor celeritatea reprezintă un considerent specific major, în temeiul căruia legiuitorul a adoptat o procedură specială, accelerată, fără a periclita însă exercitarea deplină a drepturilor procesuale ale părtilor. Mai arată că textele de lege criticate nu pun în discutie restrângeri ale exercitiului unor drepturi sau libertăti fundamentale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, prevederile art. 80 alin. (3) lit. a) si art. 82 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004, modificată prin Legea nr. 56/2007 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 26 martie 2007). Din notele scrise aflate la dosarul cauzei rezultă însă că autorul exceptiei are în vedere dispozitiile art. 80 alin. (1) si (3) lit. a) pct. (i) si art. 82 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002.

În temeiul art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2007 privind înfiintarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autoritătii pentru străini si a Oficiului National pentru Refugiati, precum si modificarea si completarea unor acte normative, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, iar după renumerotare textele criticate se regăsesc la art. 82 alin. (1) si (3) lit. a) pct. (i) si art. 84 alin. (1), care au următorul cuprins:

-Art. 82 alin. (1) si (3) lit. a) pct. (i): „(1) Decizia de returnare constituie actul administrativ al Oficiului Român pentru Imigrări sau al formatiunilor sale teritoriale, prin care străinii prevăzuti la art. 81 alin. (1) sunt obligati să părăsească teritoriul României. [...]

(3) Decizia de returnare dă posibilitatea străinului să părăsească tara neînsotit, astfel:

a) în termen de 15 zile, pentru:

(i) străinul a cărui sedere a devenit ilegală;";

- Art. 84 alin. (1): „Decizia de returnare poate fi contestată în termen de 10 zile de la data comunicării la Curtea de Apel Bucuresti, în cazul în care aceasta a fost emisă de Oficiul Român pentru Imigrări, sau la curtea de apel în a cărei rază de competentă se află formatiunea teritorială care a emis decizia de returnare. Instanta solutionează cererea în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia. Hotărârea instantei este irevocabilă."

Străinii la care se referă art. 81 alin. (1) sunt cei care au intrat ilegal, a căror sedere pe teritoriul României a devenit ilegală, a căror viză sau drept de sedere a fost anulat sau revocat, cei cărora li s-a refuzat prelungirea dreptului de sedere temporară, cei cărora Ie-a încetat dreptul de sedere permanentă, precum si fostii solicitanti de azil.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin dispozitiilor art. 21 - „Accesul liber la justitie" si art. 53 - „Restrângerea exercitiului unor drepturi si libertăti"din Constitutie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 82 alin. (1) si (3) lit. a) pct. (i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România dau expresie prevederilor art. 1 alin. (5) din Constitutie, potrivit cărora, „în România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie", text constitutional care se aplică nu numai cetătenilor României, ci si străinilor si apatrizilor. Ratiunea acestei reglementări rezidă în necesitatea controlului pe care statul trebuie să îl exercite asupra fenomenului migrationist, prin impunerea respectării anumitor obligatii de către străinii care au dobândit dreptul de sedere temporară pe teritoriul României. Or, câtă vreme sederea străinului nu mai îndeplineste conditiile prevăzute prin lege, este firesc ca acesta să fie obligat să părăsească teritoriul României.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 84 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate având ca obiect aceleasi texte, dar în numerotarea anterioară ultimei republicări a ordonantei, au mai fost supuse controlului de neconstitutionalitate, sub aspectul unor critici similare si prin raportare la aceleasi texte din Constitutie. Prin deciziile nr. 6 din 15 ianuarie 2008 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 14 februarie 2008) si nr. 50 din 31 ianuarie 2008 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 27 februarie 2008), Curtea a statuat că acestea sunt constitutionale, pentru motivele acolo retinute. întrucât în cauza de fată nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea acestei jurisprudente, solutiile pronuntate cu acele prilejuri si considerentele deciziilor amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 82 alin. (1) si (3) lit. a) pct. (i) si art. 84 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Olub Marcelo în Dosarul nr. 6.318/2/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a Vlll-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 iulie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului de reparare/reabilitare si reconstruire a unor locuinte afectate de calamitătile naturale produse în luna iulie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 241 din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificările si completările ulterioare, al art. 30 alin. (4) din Legea finantelor publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activitătii în domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national, aprobată prin Legea nr. 515/2006, precum si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul de reparare/reabilitare si reconstruire a unor locuinte afectate de calamitătile naturale produse în luna iulie 2008, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, denumit în continuare Program, care se va realiza în conditiile legii.

Art. 2. - (1) Finantarea Programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor si prin bugetele locale.

(2) Pentru anul 2008, finantarea Programului se asigură din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului.

(3) Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Lâszlo Borbely

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 31 iulie 2008.

Nr. 801.

 

ANEXĂ

 

PROGRAM

de reparare/reabilitare si reconstruire a unor locuinte afectate de calamitătile naturale produse în luna iulie 2008

 

Art. 1. - Programul de reparare/reabilitare si reconstruire a unor locuinte afectate de calamitătile naturale produse în luna iulie 2008, denumit în continuare Program, are drept scop cofinantarea unor actiuni ale autoritătilor administratiei publice locale privind repararea, reabilitarea si reconstruirea unor locuinte din zonele în care s-au produs calamităti naturale - inundatii si/sau alunecări de teren.

Art. 2. - Actiunile autoritătilor administratiei publice locale prevăzute la art. 1 constau în:

a) lucrări de demolare si reconstruire a locuintelor distruse;

b) lucrări de reparare sau reabilitare a locuintelor avariate ori cu avarii la sistemul structural;

c) achizitionarea materialelor de constructii pentru repararea, reabilitarea si reconstruirea locuintelor;

d) transportul materialelor de constructii la punctele de lucru de la depozitele nominalizate de institutia prefectului si de autoritătile administratiei publice locale;

e) asistentă tehnică pentru evaluarea lucrărilor de reparare/ reabilitare sau reconstruire necesare, precum si pe parcursul executiei acestor lucrări.

Art. 3. - (1) Lucrările de demolare si reconstruire sau de reparare/reabilitare a locuintelor prevăzute la art. 2 lit. a) si b)

se realizează în regie proprie sau prin contractarea lor de către proprietari cu prestatori de servicii si executanti specializati.

(2) Pentru locuintele care nu pot fi reparate/reabilitate sau demolate si reconstruite în regie proprie de către proprietari din cauza incapacitătii fizice a acestora de a realiza asemenea lucrări si/sau a lipsei surselor de finantare pentru contractarea lor cu prestatori de servicii si executanti specializati, lucrările de reparare/reabilitare sau de demolare si reconstruire se realizează prin contractarea lor cu antreprenori specializati de către primăriile localitătilor în care acestea sunt amplasate.

Art. 4. - Achizitionarea materialelor de constructii pentru repararea/reabilitarea si reconstruirea locuintelor, prevăzută la art. 2 lit. c), se realizează de către:

a) Agentia Natională pentru Locuinte, pentru materialele principale;

b) primării, pentru materialele necesare care nu sunt achizitionate prin Agentia Natională pentru Locuinte si unele materiale principale care pot fi furnizate direct de producători existenti pe plan local (produse de carieră si balastieră, bile, manele, cherestea si alte produse din lemn).

Art. 5. - (1) Institutiile prefectului monitorizează inventarierea locuintelor afectate de calamitătile naturale, situate în raza administrativ-teritorială în care îsi exercită autoritatea, pentru fiecare zonă de autoritate a consiliilor locale din judet, si fac propuneri pentru repararea, reabilitarea, demolarea si reconstruirea locuintelor pe care le transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor în vederea stabilirii si solicitării sumelor necesare pentru a fi alocate de la bugetul de stat.

(2) Inventarierea prevăzută la alin. (1) se realizează conform „Procedurii de inventariere a locuintelor afectate de calamităti naturale", aprobată prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative.

(3) Propunerile de locuinte care urmează să se reparare/reabiliteze sau să se demoleze si să se reconstruiască prin grija autoritătilor administratiei publice locale se comunică, spre informare, consiliilor locale în a căror rază de autoritate administrativ-teritorială sunt situate, în vederea preluării terenurilor de constructie de la detinătorii acestora, prin procese-verbale întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Program.

(4) Consiliile locale se ocupă de demolarea clădirilor distruse de calamitătile naturale si de eliberarea amplasamentelor acestora, pentru locuintele pe care urmează să le reconstruiască, conform prevederilor alin. (3).

(5) Materialele refolosibile rezultate din demolare se preiau în depozitele centralizate de materiale destinate reconstructiei locuintelor distruse, pe bază de inventar confirmat de o comisie de inventariere numită prin dispozitie a primarului.

Art. 6. - (1) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, în baza solicitărilor transmise de institutiile prefectului, stabileste sumele necesare pentru sprijinirea actiunilor de reparare, reabilitare, demolare si reconstruire si pentru achizitia de materiale principale de către Agentia Natională pentru Locuinte prin Bursa Română de Mărfuri si solicită alocarea sumelor de la bugetul de stat.

(2) Sumele necesare pentru sprijinirea actiunilor de reparare, reabilitare, demolare si reconstruire se asigură de la bugetul de stat, prin alocarea către bugetele locale.

(3) Sumele pentru achizitia de materiale principale, prin Agentia Natională pentru Locuinte, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice si Locuintelor

Art. 7. - (1) Achizitia materialelor principale de constructii prevăzută la art. 4 lit. a) si repartizarea materialelor pe judete si localităti se fac pe baza necesarului stabilit de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, conform solicitărilor transmise de primarii localitătilor, prin institutia prefectului din judetul de care apartin. Primarii localitătilor răspund, potrivit legii, pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor transmise.

(2) Materialele principale de constructii se achizitionează franco - destinatie de către Agentia Natională pentru Locuinte, în conditiile legii, si se predau pe bază de proces-verbal primarilor localitătilor, potrivit repartizării prevăzute la alin. (1), în depozite centralizate la nivel local, stabilite si comunicate Agentiei Nationale pentru Locuinte de către primării.

(3) Primarii localitătilor răspund de depozitarea, gestionarea si predarea către persoanele si familiile sinistrate a materialelor preluate de la Agentia Natională pentru Locuinte în conditiile alin. (2) si a celor rezultate din demolare, în conditiile art. 5 alin. (5), în scopul reparării, reabilitării sau reconstruirii locuintelor distruse sau avariate în urma calamitătilor naturale.

(4) În cazul în care materialele prevăzute la alin. (3) nu sunt folosite în totalitate:

a) de către primării - se constituie rezerve de stat si se predau în depozitele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat;

b) de către beneficiari - contravaloarea acestora se suportă de către beneficiari, în baza unor angajamente cu titlu executoriu încheiate la primirea materialelor. Sumele rezultate din plata contravalorii materialelor nefolosite se fac venituri la bugetul de stat sau la bugetul local, după caz.

Art. 8. - (1) Primarii localitătilor contractează, în limita sumelor aprobate potrivit art. 6, serviciile si lucrările necesare reparării, reabilitării, demolării si reconstruirii locuintelor care nu pot fi realizate în regie proprie de către proprietari, răspunzând pentru realizarea lucrărilor si receptia acestora, în conditiile legii.

(2) Pentru achizitionarea produselor, serviciilor si lucrărilor necesare reparării, reabilitării, demolării si reconstruirii locuintelor din zonele calamitate se aplică prevederile legislatiei în vigoare privind achizitiile publice.

Art. 9. - (1) în vederea decontării serviciilor si lucrărilor efectuate conform contractelor încheiate în acest scop, primarii localitătilor răspund pentru:

a) acordarea vizei de control financiar preventiv;

b) verificarea si arhivarea documentelor legale de plată;

c) întocmirea deconturilor justificative, conform anexei nr. 2 la Program.

(2) Primarii localitătilor răspund, potrivit legii, pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor înscrise în deconturile justificative.

Art. 10. - Primarii localitătilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor, efectuează plătile în conturile executantilor nominalizati în deconturile justificative.

Art. 11. - (1) Locuintelor demolate si reconstruite potrivit prezentului program le sunt aplicabile, în mod corespunzător, prevederile art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activitătii în domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national, aprobată prin Legea nr. 515/2007.

(2) Locuintele demolate si reconstruite se predau cu titlu gratuit beneficiarilor acestora, prin proces-verbal de predare-primire a locuintelor din zonele calamitate, încheiat de consiliile locale de care apartin, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Program.

Art. 12. - Prefectii judetelor coordonează actiunile primarilor privind demolarea si reconstruirea locuintelor distruse, precum si repararea/reabilitarea locuintelor avariate, în vederea utilizării cu eficientă si în scopul pentru care au fost alocate fondurile de la bugetul de stat si materialele necesare potrivit prezentului program.

Art. 13. - (1) Institutiile prefectului monitorizează realizarea alimentării cu apă, a retelelor de alimentare cu energie electrică si, după caz, a celor de alimentare cu gaze naturale, precum si a bransării la acestea a locuintelor reconstruite, în concordantă cu programul de finalizare si punere în functiune a constructiilor.

(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se finantează din sursele prevăzute cu această destinatie în bugetele locale.

(3) Consiliile locale asigură folosinta gratuită a unor terenuri de către antreprenorii generali prin care se execută lucrările de reparare/reabilitare si de constructie/reconstructie a locuintelor, în vederea realizării lucrărilor de organizare de santier, si asigură prin obiective de investitii proprii realizarea drumurilor si a căilor de acces pentru amplasamentele noi, în cazul strămutării gospodăriilor afectate de calamitătile naturale, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 14. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul program.

 


ANEXA Nr. 1

la program

 

PROCES-VERBAL

de predare-primire a terenului aflat în proprietatea/folosinta...............................pe perioada de executie a lucrărilor de reconstructie a locuintei distruse ca efect al calamitătilor naturale

 

Încheiat astăzi, .................................

 

Între

................................................................., în calitate de proprietar, si Consiliul Local ............................................, reprezentat de dl/dna .............................................................., primarul localitătii.

1. Obiectul procesului-verbal

Obiectul procesului-verbal îl constituie transmiterea dreptului de folosintă gratuită, pe perioada de executie a lucrărilor de reconstructie a locuintei, a terenului aferent acesteia, în suprafată de................................................m2, identificat prin număr cadastral (parcelă) ............................. si adresă: ..........................................................., precum si a căilor de acces, cu respectarea legislatiei în vigoare.

2. Obligatiile părtilor

2.1. Proprietarul se obligă:

- să transmită dreptul de folosintă gratuită a terenului în suprafată de ................... m2 pe întreaga perioadă de reconstructie a locuintei;

- să participe în mod neconditionat la demolarea locuintei distruse sau grav avariate si la eliberarea terenului de materialele si resturile rezultate, precum si a altor dotări, utilaje si echipamente existente pe amplasament;

- să asigure accesul neîngrădit al antreprenorului general pe amplasament cu materiale de constructii, mijloace de transport si utilaje, pe întreaga perioadă de executie a lucrărilor;

- să nu intervină la antreprenorul general pentru modificarea proiectului aprobat;

- să participe la receptia finală a lucrărilor de constructii.

2.2. Consiliul local se obligă:

- să primească în folosintă gratuită terenul în suprafată de ........................... m2 pe durata executării lucrărilor de reconstructie a locuintei;

- să asigure proprietarului un drept de folosintă asupra terenului, în cazul gospodăriilor strămutate;

- să asigure utilajele si mijloacele de transport si să urmărească demolarea locuintei distruse sau grav avariate si eliberarea terenului de materialele si resturile rezultate, precum si de alte dotări, utilaje si echipamente existente pe amplasament;

- să predea proprietarului, la finalizarea lucrărilor, locuinta si terenul aferent, liber de materialele de constructii rezultate din procesul de reconstructie a locuintei.

3. Prezentul proces-verbal va putea fi modificat si completat cu acordul părtilor.

4. Încheiat astăzi,....................................., în 4 (patru) exemplare.

 

Proprietar,

................................

(semnătura)

Consiliul Local al.......................

Primar,

................................

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 2

la program

 

CONSILIUL LOCAL.................................

 

DECONT JUSTIFICATIV

pentru plata cheltuielilor efectuate în cadrul actiunilor autoritătilor administratiei publice locale privind demolarea, reconstruirea, reabilitarea sau repararea unor locuinte din zonele în care s-au produs calamităti naturale

 

Nr. crt.

Nr./Data contractului

Valoarea contractului

Nr./Data facturii

Valoarea facturii

Valoarea plătită

Instrumentul de plată

0

1

2

3

4

5

6

1.

.............../ ...............

...............

...............

...............

...............

...............

2.

.............../...............

...............

...............

...............

...............

...............

 

TOTAL:

...............

 

...............

...............

 

 

Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor înscrise.

 

 

 

Primar,

...............................

 

L.S.

 

Control financiar preventiv,

...............................

...............................

Compartiment economic,

...............................


ANEXA Nr. 3

la program

 

PROCES-VERBAL

de predare-primire a locuintelor din zonele calamitate

 

În conformitate cu procesul-verbal de predare-primire a terenului aflat în proprietatea/folosinta .......................................... pe perioada de executie a lucrărilor de reconstructie a locuintei distruse ca efect al calamitătilor naturale, încheiat în data de ...............................,

între subscrisii: Consiliul Local al............................Judetul.........................., prin................................................ - primar

si................................................ - secretar, în calitate de reprezentanti legali ai statului, pe de-o parte,

si................................, născut/născută ...................................în................, judetul/sectorul ............................., la data de ................................, fiul/fiica lui...................................si al/a..................................., legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria .............. nr..........................., eliberat/eliberată de.................................. la data de ......................................, domiciliat/domiciliată în localitatea.................................., str..............................nr....., bl........, et........., ap..................Judetul/sectorul....................,

în calitate de beneficiar, pe de altă parte, s-a încheiat prezentul proces-verbal de predare-primire a locuintei, construită în zonele afectate de calamităti naturale în baza prevederilor programului/actiunii guvernamental/guvernamentale................................ stabilit/stabilite prin.................................................

Art. 1. - Locuinta situată în localitatea........................................, str..................................nr......Judetul............................, identificată conform schitei anexate la prezentul proces-verbal, compusă din ... camere de locuit, cu o suprafată desfăsurată construită de...........m2 si în valoare de..........lei, se predă gratuit în proprietatea beneficiarului acesteia.

Art. 2. - Locuinta a fost construită prin Contractul de antrepriză generală nr...................din data de..............................., încheiat cu........................................, în baza Autorizatiei de construire nr..................din data de.................................., eliberată de..........................................., si a fost receptionată la data terminării lucrărilor prin Procesul-verbal de receptie nr........................ din data de.......................

Art. 3. - Terenul aferent locuintei, în suprafată de...................m2, ................. (se vor preciza situatia juridică a terenului si actul prin care se consfinteste aceasta - proprietarul si/sau modul de folosintă) în conditiile legii.

Art. 4. - Beneficiarul locuintei se obligă:

a) să solicite înscrierea imobilului - constructie si teren aferent - în Cartea funciară;

b) să declare locuinta si terenul, în vederea impunerii, la compartimentul de specialitate al autoritătii administratiei publice locale, în termen de 30 de zile de la data prezentului proces-verbal;

c) să îsi asigure locuinta pentru daune provocate de calamităti naturale, pe o perioadă de minimum 5 ani de la data prezentului proces-verbal;

d) să nu înstrăineze locuinta si părti din aceasta prin acte între vii, pe o perioadă de 5 ani de la data prezentului proces-verbal;

e) să utilizeze si să păstreze în bune conditii locuinta si instalatiile acesteia si să nu aducă modificări constructiei predate prin prezentul proces-verbal în perioada de garantie de 2 (doi) ani, sub rezerva pierderii acestei garantii.

Art. 5. - Neîndeplinirea de către beneficiarul locuintei a obligatiilor ce îi revin reprezentând conditii suspensive care afectează dreptul de proprietate asupra locuintei, acesta urmând a fi înscris în Cartea funciară cu titlu provizoriu, potrivit art. 29 alin. (2) din Legea cadastrului si publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată. în partea a lll-a a Cărtii funciare se vor consemna sarcinile cu privire la interdictia de a înstrăina locuinta prin acte între vii pe o perioadă de 5 ani si obligativitatea asigurării acesteia pe aceeasi perioadă. înstrăinarea locuintei prin acte între vii înainte de termenul de 5 ani se poate face numai după restituirea către bugetul de stat a contravalorii sumelor cheltuite pentru construirea acesteia, rezultată din actualizarea la zi a valorii casei de locuit prevăzute la art. 1, prin aplicarea indicelui de inflatie comunicat de Institutul National de Statistică.

Aceste clauze se sting prin împlinirea termenului de 5 ani de la data prezentului proces-verbal.

Art. 6. - Consiliul local, prin reprezentantii săi legali, se obligă:

a) să predea beneficiarului locuintei toate înscrisurile pe care le detine si care sunt necesare pentru înscrierea imobilului în Registrul de carte funciară;

b) să predea beneficiarului locuintei documentele care constituie Cartea tehnică a constructiei.

Art. 7. - Prezentul proces-verbal de predare-primire contine.....file si......1 (una) anexă*) cu 1 (una) filă ,în total..........file, si a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

AM PREDAT,

Consiliul Local al.............................

Primar, .......................................

Secretar,

Întocmit

.......................................

AM PRIMIT,

Beneficiar,

.......................................

 

Data.................

 

2 (două) exemplare


*) Anexa reprezintă o schită prin care se redau la o scară convenabilă suprafata construită a locuintei si suprafata terenului aferent, cu pozitionarea cardinală a acestora si cu precizarea adresei si a vecinătătilor.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

 

ORDIN

privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor utilizat de către inspectorii de specialitate din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

 

Tinând cont de Referatul înregistrat la Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat sub nr. 7.256 din 9 iulie 2008, aprobat de către inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

în aplicarea Legii nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, coroborată cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificările si completările ulterioare,

inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Caracteristicile de tipărire a formularului-tip prevăzut la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevăzut la art. 1 se utilizează de către inspectorii de specialitate din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, posesori ai legitimatiilor speciale de control, care verifică respectarea si aplicarea dispozitiilor legale pentru functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, pentru care Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat a fost nominalizată ca organism de control.

Art. 4. - Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

Alexandru Szilveszter

 

Bucuresti, 15 iulie 2008.

Nr. 280.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCES-VERBAL

Seria ... nr...........

de constatare si sanctionare a contraventiei

 

Încheiat astăzi..........................., la....................................................

Subsemnatii:

 

(Nume si prenume)

(Functia)

(Delegatia de control nr. )

 

1...................................................................................................................................................................................................;

2...................................................................................................................................................................................................;

3.....................................................................................................................................................................................................,

în calitate de agenti constatatori, reprezentând Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) - Inspectia Teritorială..........................., cu sediul în localitatea..............., str...................... nr...........Judetul/sectorul............,  organism de control desemnat prin Legea nr. 64/2008, în urma controlului efectuat în data de ...................... la unitatea ............................................................................................................, punctul de lucru ...................................., de la adresa: localitatea........................., str..............................................nr......, bl.........., ap........, sectorul.........Judetul.............................., telefon/fax..............................CUI............................., am constatat următoarele fapte contraventionale:

.....................................................................................................................................................................................................,

.....................................................................................................................................................................................................,

.....................................................................................................................................................................................................,

.....................................................................................................................................................................................................,

.....................................................................................................................................................................................................,

.....................................................................................................................................................................................................,

.....................................................................................................................................................................................................,

.....................................................................................................................................................................................................,

.....................................................................................................................................................................................................,

Nerespectarea prevederilor legale imperative constituie contraventii, conform:

1. art..........alin........lit........din........................................................................................................................;

2. art..........alin........lit........din.......................................................................................................................;

3. art..........alin........lit.........din........................................................................................................................

Organul constatator a dispus următoarele sanctiuni principale:

- avertisment scris, conform art.......alin........lit.............din...................................................................................;

- amendă în cuantum de...........................................lei, conform art........alin.........lit..............din................................;

- amendă în cuantum de............................................lei, conform art.......alin........lit.............din..............................

Organul constatator a dispus următoarele sanctiuni complementare:

.....................................................................................................................................................................................................,

.....................................................................................................................................................................................................,

Termen-limită pentru înlăturarea neconformitătilor constatate:..............................................................................................................

Agenti constatatori:

1..........................

2...........................

3..........................

Martor

..........................

Mi s-a înmânat si am primit o copie a procesului-verbal astăzi,............................................

 

(numele, prenumele si semnătura contravenientului)

 

De săvârsirea acestei/acestor fapte se face vinovat contravenientul.............................................................., cu domiciliul/sediul în localitatea................................, str....................., nr. ..., bl....., se....., et....., ap..............., judetul/sectorul ........................., CNP ........................., posesor al BI/CI seria ....... nr.............., eliberat(ă) de .............. la data .................., ocupatia ......................, locul de muncă ............................., CUI .................înregistrat la registrul comertului sub nr.............., reprezentat de domnul/doamna........................................................domiciliat/domiciliată în localitatea............................, str. ...............................nr....., bl....., se. ..., et........, ap......., posesor/posesoare al/a BI/CI seria.......nr....................., eliberat(ă) de ...........................la data.................., CNP.............................., în calitate de...........................................

Suma în cuantum de .................. lei, reprezentând amenzile contraventionale aplicate astăzi, va fi achitată în termen de 15 zile de la data înmânării sau, după caz, comunicării către contravenient a prezentului proces-verbal, în contul de amenzi deschis la trezoreria în raza căreia contravenientul are domiciliul fiscal.

În conformitate cu art. 26 din Legea nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, raportat la art. 28 alin. (1) si art. 29 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare, contravenientul poate achita contravaloarea a jumătate din minimele amenzilor prevăzute în actul normativ, aplicate astăzi, cumulate, în termen de cel mult 48 de ore de la data înmânării/comunicării procesului-verbal, respectiv suma de........................................ lei. O copie de pe chitantă, în acest caz, se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin postă institutiei noastre, la sediul inspectiei teritoriale, identificat prin prezentul proces-verbal.

În situatia în care contravenientul nu va achita amenda în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal însotit de înstiintarea de plată, se va proceda la executarea silită a acestuia, în conditiile legii.

Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii în termen de cel mult 15 zile de la înmânarea/comunicarea acestuia. Plângerea se adresează inspectorului-sef al inspectiei teritoriale de care apartine agentul constatator.

Plângerea însotită de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se va depune la:

Inspectia Teritorială ISCIR........................................................, localitatea..................................., str................................nr............., telefon/fax..............sau, după caz, la judecătoria în a cărei circumscriptie a fost săvârsită contraventia.

Au fost ridicate copii de pe următoarele documente de la contravenient:

.....................................................................................................................................................................................................,

.....................................................................................................................................................................................................,

.....................................................................................................................................................................................................,

Alte mentiuni.

Contravenientul a formulat următoarele obiectii cu privire la continutul actului de constatare:

1..........................................................................................................................................................................................................;

2..........................................................................................................................................................................................................;

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, din care o copie s-a înmânat contravenientului astăzi,................./va fi comunicat contravenientului în termen de o lună de la data încheierii. Contravenientul nu se află de fată/refuză să semneze/nu poate semna.

Nu a fost de fată un martor deoarece...........................................................................................................................................

 

Agenti constatatori:

1..........................

2...........................

3..........................

Martor

..........................

Mi s-a înmânat si am primit o copie a procesului-verbal astăzi,............................................

 

(numele, prenumele si semnătura contravenientului)


Martor: Numele si prenumele....................................................................., domiciliat în localitatea......................................., str...........................................nr........, bl....., se......, et....., ap. ...Judetul/sectorul. posesor al BI/CI seria.........nr......................, eliberat(ă) de ...................... la data ............................, CNP ................................., ocupatia ..............locul de muncă

Declar că prezentul proces-verbal nu a fost semnat de contravenient din motive că refuză/nu poate/nu este de fată să semneze....................................

 

Semnătura martorului........................................

 

ÎNSTIINTARE DE PLATA

Seria .... nr............

 

pentru debitorul ..................................................................

 

Numele si prenumele/denumirea............................................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ..............................., str.....................nr...., bl....., se....., et....., ap...............Judetul/sectorul........................., CNP........................., posesor al BI/CI seria.......nr.............eliberat(ă) de....................la data...................., CUI................., înregistrat la registrul comertului sub nr...................., reprezentat de domnul/doamna....................................................................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ..............................., str.......................................nr....., bl....., se. ..., et........, ap......., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...........nr. ..........................., eliberat(ă) de ...........................la data......................., CNP...................................., în calitate de ............................................................................................................................................................................................................

În baza Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria ....nr................, încheiat în ziua de......, luna......, anul........, la....................................................................................................................., vă comunicăm prezenta

înstiintare de plată pentru suma de...........................lei, constituită debit la institutia noastră.

În situatia în care nu achitati amenda în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal însotit de prezenta înstiintarea de plată, acesta devine titlu executoriu fără nicio altă formalitate si se supune executării silite în conditiile legii.

Prezenta înstiintare de plată vi se comunică pentru opozabilitate împreună cu proces ui-verb al în cauză.

Contravenientul nu se află de fată/refuză să semneze/nu poate semna.

 

Se confirmă de martorul:

Numele si prenumele..........................................................................., domiciliat în localitatea ................................................., str.................................................nr........, bl....., se......, et....., ap. ...Judetul/sectorul........................, posesor al BI/CI seria........., nr......................, eliberat(ă)de......................la data............................, CNP................................., ocupatia............................., locul de muncă.....................................................

 

Agenti constatatori:

.....................................

.....................................

.....................................

Contravenient

Am primit copia procesului-verbal

si înstiintarea de plată

Semnătura.............................data..................

 

ANEXA Nr. 2

 

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE

 

Denumire: Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria.........nr...................

Caracteristici tehnice:

- fiecare formular de proces-verbal are 3 pagini si se tipăreste, pe fată, în 3 exemplare;

- hârtie autocopiativă de culoare galbenă, scris cu cerneală de culoare albastră;

- format A4;

- numerotare: cerneală specială de culoare rosie;

- sistem de înscriere propriu: seria........nr.............;

- formularele se leagă în blocuri lipite a câte 25 de seturi de procese-verbale, continând câte 150 de file fiecare.

 


MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind clasarea în grupa B a imobilului din str. E. Ungureanu nr. 8, municipiul Timisoara, judetul Timis

 

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidentă a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentă a monumentelor istorice, cu modificările si completărilor ulterioare,

tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 111/E din 27 februarie 2008,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul din str. E. Ungureanu nr. 8, municipiul Timisoara, judetul Timis, se clasează ca monument istoric, grupa B, cod TM-ll-m-B-20931, în Lista monumentelor istorice.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Timis va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 24 iunie 2008.

Nr. 2.397.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind declasarea partială a imobilului „Casă", din str. Buna Vestire nr. 2, municipiul lasi, judetul lasi

 

În conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidentă a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentă a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 150/E din 28 mai 2008,

în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) si alin. (3) lit. c)din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Casă", din str. Buna Vestire nr. 2, municipiul lasi, judetul lasi, având până la data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric, grupa B, cod IS-ll-m-B-03760, se declasează partial. Se va mentine statutul de monument istoric al fatadelor imobilului.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului lasi va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 2 iulie 2008.

Nr. 2.424.

 


MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind clasarea în categoria ansamblu, grupa A, a imobilului „Curtile Văcărescu", Calea Victoriei nr. 9, str. Ilfov nr. 5, sectorul 3, municipiul Bucuresti

 

În conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidentă a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentă a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare, tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 162/E din 8 iunie 2004,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Curtile Văcărescu", Calea Victoriei nr. 9, str. Ilfov nr. 5, sectorul 3, municipiul Bucuresti, se clasează ca monument istoric, categoria ansamblu, grupa A, cod B-ll-a-A-19841, în Lista monumentelor istorice, cu următoarele componente:

- fostele case I. Văcărescu-Prager, cod B-ll-m-A-19841.01;

- vestigii arheologice, cod B-ll-m-A-19841.02.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2008.

Nr. 2.426.

 

RECTIFICĂRI

 

La Decretul nr. 226/1992 privind conferirea titlului de „Erou-martir al Revolutiei române din decembrie 1989", a titlului de „Luptător pentru victoria Revolutiei române din decembrie 1989" si a medaliei „Revolutia română din decembrie 1989", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 24 februarie 1993, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la anexa nr. 3, în loc de: „Martenciuc Trifan"se va citi: „Matenciuc Trifan".

 

În anexa la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.005/2008 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc, precum si reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului si în contabilitatea persoanelor juridice a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat si subîmprumuturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 16 iulie 2008, se fac următoarele rectificări (care apartin emitentului si Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la cap. IV subpct. 5.1 paragrafele 1 si 2, în loc de: „prevăzute la pct. 2 si 3" se va citi: „prevăzute la pct. 3";

- la anexa nr. 9bis, înainte de: „Ordonator de credite, [...]"se va citi: „*) Răspunde de datele înscrise în coloana 1."