MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 331         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 25 aprilie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

409. - Hotărâre pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate în localităti din zone defavorizate, pentru anul 2008

 

427. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.518/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni”

 

428. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 681/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin constructia sectorului cuprins între DN 7 si DN 1A”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

12/209/610/110. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în si pe fructe, legume, cereale si alte produse de origine vegetală

 

1.221. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 487/2007 pentru aprobarea măsurilor tranzitorii, a etapelor si termenelor de realizare a transferului competentelor si atributiilor privind administrarea accizei către Autoritatea Natională a Vămilor

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

20. - Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 10/2008 pentru modificarea si completarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea initială si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

7. - Regulament privind comisioanele practicate de Banca Natională a României pentru efectuarea operatiunilor de eliberare si primire de numerar în relatia cu institutiile de credit si Trezoreria Statului

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

36. - Hotărâre privind interpretarea art. 6 alin. (5) si (6) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

 

37. - Hotărâre privind data la care expiră termenele prevăzute în Programul calendaristic pentru realizarea activitătilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru autoritătile administratiei publice locale din anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 265/2008

 

38. - Hotărâre privind interpretarea prevederilor art. 109 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate în localităti din zone defavorizate, pentru anul 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate în localităti din zone defavorizate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2005, si având în vedere prevederile art. 4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate în localităti din zone defavorizate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 663/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate în localităti din zone defavorizate, pentru anul 2008, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Actiunile privind expertizarea, proiectarea si executia lucrărilor pentru reabilitarea blocurilor de locuinte prevăzute în anexă se subventionează potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate în localităti din zone defavorizate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 aprilie 2008.

Nr. 409.

 

ANEXĂ

 

PROGRAM DE REABILITARE

a unor blocuri de locuinte situate în localităti din zone defavorizate, pentru anul 2008

 

Blocuri de locuinte situate în localităti din zone defavorizate, care fac parte din Programul de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate în localităti din zone defavorizate, pentru anul 2008:

 

Nr. crt.

Judetul

Localitatea

Adresa

Anul construirii

Regimul de înăltime

Nr.

de

apartamente

Localităti situate în zone defavorizate conform:

1.

Bihor

Alesd

Bloc nr. 5, Str. Lalelelor

1967

P+3

36

Hotărârii Guvernului nr. 196/1999

2.

Gorj

Rovinari

Bloc IE1, Str. Păcii

1983

P+4

38

Hotărârii Guvernului nr.193/1999

3.

Hunedoara

Petrosani

Bloc nr. 124, Str. 1 Decembrie 1918

1990

P+8

46

Hotărârii Guvernului nr. 992/1998

4.

Hunedoara

Petrosani

Bloc nr. 14, Str. Independentei

1966

P+4

48

Hotărârii Guvernului nr. 992/1998

5.

Hunedoara

Petrila

Bloc 23, Str. 8 Martie

1965

P+4

80

Hotărârii Guvernului nr. 992/1998

6.

Hunedoara

Petrila

Bloc 27, Str. 8 Martie

1967

P+9

120

Hotărârii Guvernului nr. 992/1998

7.

Harghita

Bălan

Bloc nr. 50, Str. Florilor

1970

P+4

111

Hotărârii Guvernului nr. 993/1998

8.

Harghita

Bălan

Bloc nr. 49, Str. Florilor

1970

P+4

74

Hotărârii Guvernului nr. 993/1998

9.

Maramures

Baia Mare

Bloc nr. 4, Str. Melodiei

1975

P+4

104

Hotărârii Guvernului nr. 203/1999

10.

Maramures

Baia Mare

Bloc nr. 46B, str. Horea

1979

P+4

98

Hotărârii Guvernului nr. 203/1999

11.

Suceava

Gura Humorului

Bloc G1, str. Marly

1972

P+5

24

Hotărârii Guvernului nr. 208/1999

12.

Suceava

Gura Humorului

Bloc G2, str. Marly

1973

P+5

24

Hotărârii Guvernului nr. 208/1999

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.518/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.518/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti – obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 18 decembrie 2007, se completează cu pozitiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni” cu suma globală estimată de 13.501 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul „Alte transferuri”, pozitia „Investitii ale agentilor economici cu capital de stat”.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexă.

Art. III. - Persoanele fizice/juridice prevăzute în anexa la prezenta hotărâre vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 aprilie 2008.

Nr. 427.

 

ANEXĂ

 

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN1 km 8+100 - km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni”

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA

 

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică

„Fluidizare trafic pe DN1 km 8+100 - km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti -

obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni"

 

Nr. crt.

 

 

 

Judetul

 

 

 

Unitatea

administrativ-

teritorială

 

 

 

Nr. cadastral

 

 

 

Suprafata terenului

Numele proprietarului, conform documentatiilor tehnico-cadastrale

 

 

 

Suprafata rezultată din acte

Suprafata

rezultată

din măsurători

Suprafata constructiilor

(Itl2)

(Itl2)

(Itl2)

0

1

2

3

4

5

6

7

„20

Bucuresti

Sector 1

18522/1

1.009,08

780

531

Ionescu Gheorghe-Bogdan Cojocaru Tiberiu-Angelo Cojocaru Mariana

21

Bucuresti

Sector 1

9848/1

338

229

 

Borcilă Gheorghe Borcilă lonela-Doina

22

Bucuresti

Sector 1

12477/7/1

407

324

 

Ciobanu Dumitru-Marian Ciobanu Mariana-Lucia

23

Bucuresti

Sector 1

12477/8/1

424,47

364

 

Ciobanu Dumitru-Marian Ciobanu Mariana-Lucia

24

Bucuresti

Sector 1

12477/9/1

430,65

371

 

Pătrascu Niculae-George Gruin Smaranda Ciaciu Constantin Ceaciu Pepa Tănase Vasile Tănase Rozalia

25

Bucuresti

Sector 1

12477/9/3

 

17

 

Pătrascu Niculae - George Gruin Smaranda Ciaciu Constantin Ceaciu Pepa Tănase Vasile Tănase Rozalia Nistorescu Anca Mariana

26

Bucuresti

Sector 1

24064

 

 

55

CNCFCFR - SA

27

Bucuresti

Sector 1

24064

 

 

61

Gheorghe Ioana

28

Bucuresti

Sector 1

24064/1

 

 

76

Mihalache Eugen Mihalache Daniela

29

Bucuresti

Sector 1

24064/2

 

 

70

Mîrzan Constantin Mîrzan Elena

30

Bucuresti

Sector 1

24064/3

 

 

67

Gheorghe Ecaterina

31

Bucuresti

Sector 1

24064/4

 

 

57

Plesa Mărioara

32

Bucuresti

Sector 1

24064/5

 

 

85

Bacalu Mihai Bacalu Ruxanda

33

Bucuresti

Sector 1

24064/6

 

 

81

Dănis Mihai Dănis Floarea

34

Bucuresti

Sector 1

24064/7

 

 

67

Andrei Ionel Andrei Vasilica

35

Bucuresti

Sector 1

24064/8

 

 

85

Istrate Manuela

36

Bucuresti

Sector 1

24064/9

 

 

130

Ciobanu Ion Ciobanu Mărioara

37

Bucuresti

Sector 1

22400/1

243,04

132

23

Matei Florin Matei Otilia

38

Bucuresti

Sector 1

7343/1

1497,3

870

110

Hanganu Costică

39

Ilfov

Otopeni

69/1

7.958,39

390

85

Societatea Comercială Monalisa Investments — SRL

40

Ilfov

Otopeni

70/1

1.496

171

 

Societatea Comercială Monalisa Investments — SRL

41

Ilfov

Otopeni

762/1/2; 762/1/1

17200

612

 

Societatea Comercială Sorceti International — SA

42

Ilfov

Otopeni

707/2/4/1

7.364

718

 

Societatea Comercială A.B.A. Constructii — SRL

43

Ilfov

Otopeni

1188/1

4.462

800

 

Szasz Roland-Andrei Szasz Orlando-Mihai

44

Ilfov

Otopeni

2641/1/1/1

10.043

397

 

Roman Mircea Roman Mariana

45

Ilfov

Otopeni

1571/1

19.800

531

 

Societatea Comercială Brâu Union România — SA

46

Ilfov

Otopeni

1587/2

 

111

 

Societatea Comercială Brau Union România — SA

Societatea Comercială Romtatay — SA

47

Ilfov

Otopeni

1587/1

54.979

1.315

 

Societatea Comercială Romtatay — SA

48

Ilfov

Otopeni

3527/1

64.033

2.042

 

Societatea Comercială Karl Heinz Dietrich International Exped — SRL

49

Ilfov

Otopeni

3494/1

65.000

2.513

 

Societatea Comercială Karl Heinz Dietrich International Exped — SRL

50

Ilfov

Otopeni

57/1

4.000

688

 

Societatea Comercială Project One Construct — SRL

Total suprafată expropriată (m2)                     13.375

1.583"

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 681/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin constructia sectorului cuprins între DN 7 si DN 1A”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 681/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin constructia sectorului cuprins între DN 7 si DN 1A”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 23 iulie 2007, se completează cu pozitiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin constructia sectorului cuprins între DN 7 si DN 1A” cu suma globală estimată de 4.619 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul „Alte transferuri”, pozitia „Investitii ale agentilor economici cu capital de stat”.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexă.

Art. III. - Persoanele fizice/juridice prevăzute în anexa la prezenta hotărâre vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 aprilie 2008.

Nr. 428.

 

ANEXA

 

TABEL

cu imobilele proprietate privată necesar a fi expropriate pentru executia lucrării „Fluidizare trafic

pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 7 -

Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin constructia sectorului cuprins între DN7si DN1A"

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea administrativ-teritorială

Nr. cadastral

Suprafata terenului

Suprafata

constructiilor

- m2 -

Numele proprietarului, conform documentatiilor tehnico-economice

Suprafata rezultată din acte

- m2 -

Suprafata ce

urmează a fi

expropriată

- m2 -

0

1

2

3

4

5

6

7

78

Ilfov

Corn. Mogosoaia

6/2

8.000,00

1.022,95

0

Deheleanu Liviu Deheleanu Cristina

79

Ilfov

Corn. Mogosoaia

686/2

2.000,00

214,44

0

Budulan Constantin

80

Ilfov

Corn. Mogosoaia

186/2

2.000,00

370,39

0

Dumitrache Marin Ştefan

81

Ilfov

Corn. Mogosoaia

468/2

12.500,00

1.442,76

0

Puscas Vasile Puscas Ileana Măria

82

Ilfov

Corn. Mogosoaia

373/2

10.000,00

1.238,81

0

Dumitrache Cezar

83

Ilfov

Corn. Mogosoaia

7/2

5.000,00

814,42

0

Deheleanu Liviu Deheleanu Cristina

84

Ilfov

Corn. Mogosoaia

1211/2

5.000,00

575,35

0

Deheleanu Liviu Deheleanu Cristina

85

Bucuresti

Sector I

7771/3/1

9.500,00

1.537,76

0

Piturlea Daniel Piturlea Violeta

86

Bucuresti

Sector I

7771/2 7900/1

11.019,76

2.560,85

0

Piturlea Daniel Piturlea Violeta

87

Bucuresti

Sector I

7771/1/2

9.500,00

2.433,00

0

S.C. CONCELEXSRL

TOTAL SUPRAFATĂ DE EXPROPRIAT

12.210,73

0

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr. 12 din 21 februarie 2008

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 209 din 25 martie 2008

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 610 din 2 aprilie 2008

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 110 din 10 aprilie 2008

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în si pe fructe, legume, cereale si alte produse de origine vegetală

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 37.021 din 9 ianuarie 2008, întocmit de Directia generală siguranta alimentelor din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile:

- art. 5 alin. (5) din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, republicată;

- art. 10. lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 3 alin. (3) precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii publice si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în si pe fructe, legume, cereale si alte produse de origine vegetală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 si 430 bis din 18 mai 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 76/895/CEE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în si pe fructe si legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. L 340 din 9 decembrie 1976, astfel cum a fost amendată ultima dată prin Directiva Comisiei 2007/57/CE de modificare a anexelor la directivele 76/895/CEE, 86/362/CEE si 90/642/CEE ale Consiliului privind limitele maxime de reziduuri de ditiocarbamati, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 243 din 18 septembrie 2007, Directiva Consiliului 86/362/CEE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în si pe cereale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. L 221 din 7 august 1986, astfel cum a fost amendată ultima dată prin Directiva Comisiei 2007/73/CE de modificare a anumitor anexe la directivele 86/362/CEE si 90/642/CEE ale Consiliului privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de acetamiprid, atrazin, deltametrin, imazalil, indoxacarb, pensimetalin, pimetrozină, piraclostrobin, tiacloprid si trifloxistrobin, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 329 din 14 decembrie 2007, precum si Directiva Consiliului 90/642/CEE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în si pe anumite produse de origine vegetală inclusiv fructe si legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. L 350 din 14 decembrie 1990, astfel cum a fost amendată ultima dată prin Directiva Comisiei 2007/73/CE de modificare a anumitor anexe la directivele 86/362/CEE si 90/642/CEE ale Consiliului privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de acetamiprid, atrazin, deltametrin, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozină, piraclostrobin, tiacloprid si trifloxistrobin, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 329 din 14 decembrie 2007.”

2. Anexa nr. 2 „Lista reziduurilor de pesticide si limitele maxime admise” se modifică si se completează după cum urmează:

a) La capitolul I „Fructe, legume si alte produse vegetale”, limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloana azinfosmetil se înlocuiesc conform anexei nr. 1.

b) La capitolul I „Fructe, legume si alte produse vegetale”, limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloanele: azoxistrobin, clorotalonil, deltametrin (cis-deltametrin), hexaclorbenzen (HCB), ioxinil, inclusiv esterii săi exprimati ca ioxinil, oxamil si quinoxifen, se înlocuiesc conform anexei nr. 2.

c) La capitolul I „Fructe, legume si alte produse vegetale”, limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloanele: „Ditiocarbamati, exprimati ca CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram si ziram”, „Propineb (exprimat ca propilendiamină)”, „Tiram (exprimat ca tiram)” si „Ziram (exprimat ca ziram)” se înlocuiesc conform anexei nr. 3.

d) La capitolul I „Fructe, legume si alte produse vegetale”, limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloanele: bifenazat, petoxamid, pirimetanil si rimsulfuron se completează conform anexei nr. 4.

e) La capitolul I „Fructe, legume si alte produse vegetale”, limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloanele: acetamiprid, deltametrin (cis-deltametrin), imazalil, indoxacarb ca sumă a izomerilor S si R, pendimetalin, pimetrozin, piraclostrobin, tiacloprid, trifloxistrobin se înlocuiesc conform anexei nr. 5.

f) La capitolul I „Fructe, legume si alte produse vegetale”, punctul 4. „Seminte oleaginoase” se completează cu rândul „Seminte de dovleac”.

g) Capitolul II „Cereale” se completează cu limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloana azimfosmetil conform anexei nr. 6.

h) La capitolul II „Cereale”, limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloana deltametrin (cisdeltametrin) se înlocuiesc conform anexei nr. 7.

i) La capitolul II „Cereale”, limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloanele „Ditiocarbamati, exprimati ca CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram si ziram”, „Propineb (exprimat ca propilendiamină)”, „Tiram (exprimat ca tiram)” si „Ziram (exprimat ca ziram)” se înlocuiesc conform anexei nr. 8.

j) Capitolul II „Cereale” se completează cu limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloanele: bifenazat, petoxamid, pirimetanil si rimsulfuron conform anexei nr. 9.

k) La capitolul II „Cereale”, limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloana atrazin se înlocuiesc conform anexei nr. 10.

Art. II. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 2007/55/CE de modificare a unor anexe la directivele 76/895/CEE, 86/362/CEE si 90/642/CEE ale Consiliului privind limitele maxime de reziduuri de azinfosmetil, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 243 din 18 septembrie 2007, Directiva Comisiei 2007/56/CE de modificare a anumitor anexe la directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE si 90/642/CEE ale Consiliului privind limitele maxime de reziduuri de azoxistrobină, clorotalonil, deltametrin, hexaclorobenzen, ioxinil, oxamil si chinoxifen, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 243 din 18 septembrie 2007, Directiva Comisiei 2007/57/CE de modificare a anumitor anexe la directivele 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE si 90/642/CEE ale Consiliului privind limitele maxime de reziduuri de ditiocarbamati, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 243 din 18 septembrie 2007, Directiva Comisiei 2007/62/CE de modificare a unor anexe la directivele 86/362/CEE si 90/642/CEE ale Consiliului referitor la stabilirea limitele maxime de reziduuri de bifezanat, petoxamid, pirimetanil si rimsulfuron, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 260 din 5 octombrie 2007, si Directiva Comisiei 2007/73/CE de modificare a anumitor anexe la directivele 86/362/CEE si 90/642/CEE ale Consiliului privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de acetamiprid, atrazin, deltametrin, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozin, piraclostrobin, tiacloprid si trifloxistrobin, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 329 din 14 decembrie 2007.

Art. III. - (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloanele: acetamiprid, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozin, piraclostrobin, tiacloprid si trifloxistrobin, prevăzute în anexa nr. 5, se aplică începând cu data de 15 iunie 2008.

(3) Limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloana imazalil, prevăzute în anexa nr. 5, se aplică începând cu data de 15 septembrie 2008.

(4) Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Dan Vlaicu


*) Anexele nr. 1-10 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 487/2007 pentru aprobarea măsurilor tranzitorii, a etapelor si termenelor de realizare a transferului competentelor si atributiilor privind administrarea accizei către Autoritatea Natională a Vămilor

 

În vederea punerii în aplicare a dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor, cu modificările si completările ulterioare, respectiv în vederea aprobării măsurilor tranzitorii, a etapelor si termenelor de realizare a transferului competentelor si atributiilor privind administrarea accizei către Autoritatea Natională a Vămilor,

În concordantă cu prevederile art. 163 pct. 2 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei

si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. - Punctul 5 din anexa nr. 1 „Etapele si termenele de preluare” la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 487/2007 pentru aprobarea măsurilor tranzitorii, a etapelor si termenelor de realizare a transferului competentelor si atributiilor privind administrarea accizei către Autoritatea Natională a Vămilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 28 iunie 2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

„5. Predarea dosarelor, documentelor si evidentelor de la nivelul Ministerului Economiei si Finantelor către Autoritatea Natională a Vămilor se va realiza până în 31 mai 2008, pe bază de procese-verbale de predare-primire, care vor fi încheiate după cum urmează:

a) la nivelul Ministerului Economiei si Finantelor predarea se va realiza prin Directia generală management al domeniilor reglementate specific;

b) la nivelul Autoritătii Nationale a Vămilor preluarea se va realiza prin Directia tehnici de vămuire si tarif vamal.

Predarea activitătilor de la nivelul aparatului central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti către Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor si unitătile subordonate Autoritătii Nationale a Vămilor se va realiza până în 25 aprilie 2008, pe bază de procese-verbale de predare-primire a dosarelor, documentelor si evidentelor, care vor fi încheiate după cum urmează:

a) la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală predarea se va realiza prin Directia generală de administrare a marilor contribuabili;

b) la nivelul Autoritătii Nationale a Vămilor preluarea se va realiza prin Directia tehnici de vămuire si tarif vamal;

c) la nivelul organelor fiscale subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscală predarea se va realiza prin directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti;

d) la nivelul unitătilor subordonate ale Autoritătii Nationale a Vămilor preluarea se va realiza prin directiile pentru accize si operatiuni vamale judetene si a municipiului Bucuresti.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 aprilie 2008.

Nr. 1.221.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normei nr. 10/2008 pentru modificarea si completarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea initială si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat

 

Având în vedere prevederile art. 41 lit. a), c), d), e) si i) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 28 alin. (4)-(7) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de

pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii luate în sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 8 aprilie 2008,

în temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 10/2008 pentru modificarea si completarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea initială si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat, cu modificările si completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre si norma mentionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Directia reglementare împreună cu Directia secretariat si cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 8 aprilie 2008.

Nr. 20.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 10/2008

pentru modificarea si completarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea initială si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat

 

Având în vedere prevederile art. 41 lit. a), c), d), e) si i) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 28 alin. (4)-(7) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

Art. I. - Norma nr. 18/2007 privind aderarea initială si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 46/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 27 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul normei se modifică si va avea următorul cuprins:

„NORMA Nr. 18/2007

privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat”

2. Înaintea capitolului I se introduce un nou titlu, titlul I, cu următoarea denumire:

„TITLUL I

Dispozitii comune privind aderarea initială si cea continuă la fondurile de pensii administrate privat”

3. La articolul 1, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

„d) procedura de aderare la un fond de pensii administrat privat;”.

4. La articolul 2 alineatul (2), punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. aderare initială - procesul cu durată limitată de timp, desfăsurat într-o perioadă anterioară începerii activitătii de colectare a contributiilor la fondurile de pensii administrate privat, prin care persoanele eligibile devin participanti din proprie initiativă sau prin repartizarea aleatorie de către CNPAS la un fond de pensii administrat privat;”.

5. La articolul 2 alineatul (2), după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

„11. aderare continuă - procesul prin care persoanele eligibile devin participanti la un fond de pensii administrat privat din proprie initiativă, prin semnarea unui act individual de aderare, sau prin repartizarea aleatorie de către CNPAS, ulterior procesului de aderare initială la fondurile de pensii administrate privat;”.

6. La articolul 2 alineatul (2), punctul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„5. persoană eligibilă - persoana în vârstă de până la 35 de ani la data luării în evidentă de către CNPAS în sistemul asigurărilor sociale, în baza declaratiei la sistemul public de pensii, precum si persoana care nu a împlinit vârsta de 45 de ani la data semnării actului individual de aderare la un fond de pensii administrat privat si care este asigurată la sistemul public de pensii;”.

7. La articolul 2 alineatul (2), punctul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„6. repartizare aleatorie - procesul prin care persoanele eligibile în vârstă de până la 35 de ani care nu au aderat din proprie initiativă la un fond de pensii administrat privat în termenul stabilit de Lege si de prezenta normă sau care au semnat mai multe acte individuale de aderare înregistrate de către CNPAS sunt repartizate aleatoriu de către aceasta la finalul perioadei de aderare;”.

8. După capitolul I se introduce un nou capitol, capitolul II, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL II

Dobândirea sau încetarea calitătii de participant la un fond de pensii administrat privat

 

SECTIUNEA 1

Dobândirea calitătii de participant

Art. 21. - Persoana care îndeplineste conditiile prevăzute de Lege si de prezenta normă dobândeste calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:

a) a semnat un act individual de aderare sau a fost repartizată aleatoriu de către CNPAS la un fond de pensii administrat privat;

b) continutul actului individual de aderare a fost validat de CNPAS;

c) a contribuit la un fond de pensii administrat privat si/sau în numele său au fost plătite contributii la un fond de pensii administrat privat.

SECTIUNEA a 2-a

Încetarea calitătii de participant

Art. 22. - Calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat încetează în următoarele cazuri:

a) prin deschiderea dreptului la pensia privată;

b) prin decesul participantului;

c) prin pensionarea de invaliditate pentru afectiuni care nu mai permit reluarea activitătii, definită potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.”

9. După articolul 22 se introduce un nou titlu, titlul II, cu următoarea denumire:

„TITLUL II

Aderarea initială si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat”

10. Capitolul II se renumerotează si devine capitolul I, cu următoarea denumire:

„CAPITOLUL I Conditii de eligibilitate a participantilor în cadrul perioadei de aderare initială”

11. La articolul 4, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Persoanele care până la data de 31 decembrie 2007 nu au împlinit vârsta de 35 de ani si care îndeplinesc prevederile art. 3 trebuie să adere la un fond de pensii administrat privat.”

12. Capitolul III se abrogă.

13. Capitolul IV se renumerotează si devine capitolul II, cu următoarea denumire:

„CAPITOLUL II

Actul-cadru de aderare si actul individual de aderare utilizate în cadrul procesului de aderare initială”

14. În cadrul capitolului IV, denumirea sectiunii 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„SECTIUNEA 1

Actul-cadru de aderare utilizat în cadrul procesului de aderare initială”

15. În cadrul capitolului IV, denumirea sectiunii a 2-a se modifică si va avea următorul cuprins:

„SECTIUNEA a 2-a

Actul individual de aderare utilizat în cadrul procesului de aderare initială”

16. La articolul 9, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Actul individual de aderare utilizat în cadrul procedurii de aderare initială are forma si continutul actului-cadru de aderare prevăzut în anexa nr. 1 si cuprinde:

a) seria si numărul unic alocate de Comisie;

b) sigla administratorului;

c) logoul administratorului;

d) datele de contact ale administratorului.”

17. La articolul 9, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Este interzisă introducerea de către administratori în actele individuale de aderare a altor informatii decât cele prevăzute la alin. (2) lit. a), b), c) si d).”

18. La articolul 10, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Actul individual de aderare contine acordul persoanei referitor la contractul de societate civilă si la prospectul schemei de pensii private, precum si faptul că a acceptat continutul acestora.”

19. În cadrul capitolului IV, denumirea sectiunii a 3-a se modifică si va avea următorul cuprins:

„SECTIUNEA a 3-a

Procedura de modificare a actului individual de aderare utilizat în cadrul procesului de aderare initială”

20. Capitolul V se renumerotează si devine capitolul III, cu următoarea denumire:

„CAPITOLUL III

Evidenta participantilor si procedura de validare si repartizare aleatorie a participantilor în cadrul procesului de aderare initială”

21. În cadrul capitolului V, denumirea sectiunii 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„SECTIUNEA 1

Evidenta participantilor în cadrul procesului de aderare initială”

22. La articolul 16, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Pe baza datelor existente în sistemul de evidentă a asiguratilor din sistemul public de pensii, în vederea identificării tuturor persoanelor eligibile conform prevederilor legale să adere la un fond de pensii administrat privat, CNPAS întocmeste Registrul participantilor.”

23. La articolul 16 alineatul (2), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) numele si prenumele tuturor persoanelor aflate în evidenta CNPAS cu vârsta până la 45 de ani, care au fost înregistrate cel putin o dată prin declaratia privind evidenta nominală a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, precum si prin declaratia de asigurare, începând cu anul 2001 si până în prezent;”.

24. La articolul 16, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(7) La finalizarea procesului de aderare initială, în vederea repartizării aleatorii a persoanelor eligibile care nu au semnat un act individual de aderare, CNPAS mentine în Registrul participantilor persoanele care au fost înregistrate în intervalul septembrie-decembrie 2007 prin declaratii la sistemul public de pensii, depuse în intervalul septembrie 2007-ianuarie 2008, si identifică persoanele care sunt obligate să adere la un fond de pensii administrat privat si ale căror date nu au fost transmise de către niciun administrator.”

25. La articolul 16, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

„(71) Actele de aderare încheiate până la data de 17 ianuarie 2008 sunt valabile numai în cadrul procesului de aderare initială.”

26. În cadrul capitolului V, denumirea sectiunii a 2-a se modifică si va avea următorul cuprins:

„SECTIUNEA a 2-a

Procedura de validare a participantilor în cadrul procesului de aderare initială”

27. La articolul 251, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 251- (1) Ulterior datei de 25 ianuarie 2008 si până la data efectuării repartizării aleatorii, CNPAS modifică Registrul participantilor conform solicitărilor Comisiei, rezultate în urma solutionării sesizărilor formulate în conditiile prezentei norme.”

28. În cadrul capitolului V, denumirea sectiunii a 3-a se modifică si va avea următorul cuprins:

„SECTIUNEA a 3-a

Procedura de repartizare aleatorie a participantilor în cadrul procesului de aderare initială”

29. La articolul 33, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Până cel târziu la data de 20 a lunii în care a primit raportul asupra sesizării, Comisia notifică CNPAS apartenenta participantului la un fond de pensii administrat privat.”

30. După articolul 33 se introduce un nou titlu, titlul III, cu următorul cuprins:

„TITLUL III

Aderarea continuă a participantilor la fondurile de pensii administrate privat

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 331. - (1) Procedura prevăzută în prezentul titlu se derulează continuu.

(2) În procesul de aderare continuă sunt deplin aplicabile prevederile titlului II, referitoare la:

a) actul individual de aderare, procedura de avizare si modificare a acestuia;

b) dobândirea sau încetarea calitătii de participant la un fond de pensii administrat privat.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), de la data intrării în vigoare a prezentei norme actul individual de aderare utilizat în cadrul procedurii de aderare continuă are forma si continutul actului-cadru de aderare prevăzut în anexa nr. 11 si cuprinde:

a) seria si numărul unic alocate de Comisie;

b) sigla administratorului;

c) logoul administratorului;

d) datele de contact ale administratorului.

(4) Este interzisă introducerea de către administratori în actele individuale de aderare a altor informatii decât cele prevăzute la alin. (3) lit. a), b), c) si d).

Art. 332. - Administratorii pot utiliza actele individuale de aderare în forma si având continutul actului-cadru de aderare prevăzut la anexa nr. 1 numai până la data intrării în vigoare a prezentei norme.

CAPITOLUL II

Conditii de eligibilitate a participantilor în cadrul procesului de aderare continuă

Art. 333. - În vederea dobândirii calitătii de participant, o persoană trebuie:

a) să fie eligibilă conform prevederilor Legii si ale prezentului titlu;

b) să adere la un fond de pensii administrat privat sau să fie repartizată aleatoriu de către CNPAS.

Art. 334. - (1) Ulterior procedurii de aderare initială prevăzute la titlul II „Aderarea initială si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat”, persoanele eligibile care nu au împlinit vârsta de 35 de ani sunt obligate să adere la un fond de pensii administrat privat.

(2) Persoanele eligibile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care până la data semnării unui act individual de aderare nu au împlinit vârsta de 45 de ani pot să adere în orice moment la un fond de pensii administrat privat.

Art. 335. - (1) Alegerea unui fond de pensii administrat privat este o optiune individuală a participantului.

(2) O persoană poate adera la un singur fond de pensii administrat privat care a fost autorizat de Comisie.

(3) Persoanele prevăzute la art. 334 alin. (1) sunt obligate să adere la un fond de pensii administrat privat în termen de 4 luni de la data la care devin eligibile.

(4) Persoanele prevăzute la art. 334 alin. (1), care nu aderă la un fond de pensii administrat privat în termen de 4 luni de la data la care sunt obligate prin efectul Legii, sunt repartizate aleatoriu de către CNPAS la un fond de pensii administrat privat, conform prezentei norme.

Art. 336. - Actele individuale de aderare la un fond de pensii administrat privat, semnate în perioada cuprinsă între data de 18 ianuarie 2008 si data intrării în vigoare a prezentei norme, vor fi transmise către CNPAS în cadrul primului raport lunar întocmit în baza prevederilor cap. III.

CAPITOLUL III

Procedura de validare si repartizare aleatorie a participantilor în cadrul procesului de aderare continuă

 

SECTIUNEA 1

Procedura de validare a participantilor în cadrul procesului de aderare continuă

Art. 337. - După finalizarea procesului de aderare initială, CNPAS mentine si actualizează lunar Registrul participantilor prevăzut la art. 34 din Lege.

Art. 338. - (1) În cadrul procesului de aderare continuă, administratorii au obligatia să întocmească lunar un raport care să cuprindă informatii privind persoanele eligibile care au semnat un act individual de aderare.

(2) Administratorii transmit raportul lunar, prevăzut la alin. (1), către CNPAS si către Comisie la data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă, pe suport electronic, sub semnătură electronică extinsă.

(3) Raportul lunar contine următoarele informatii:

a) numele si prenumele persoanelor care au semnat un act individual de aderare;

b) codul numeric personal al acestora;

c) seria si numărul actului de identitate;

d) seria si numărul unic ale actului individual de aderare;

e) data semnării actului individual de aderare;

f) codul de înregistrare al administratorului în registrul Comisiei;

g) codul de înregistrare al fondului de pensii administrat privat în registrul Comisiei;

h) codul unic de identificare si denumirea angajatorului;

i) codul de înregistrare al agentului de marketing în registrul Comisiei.

(4) Odată cu transmiterea raportului prevăzut la alin. (1), administratorii au obligatia să transmită către Comisie prin intermediul mijloacelor tehnice oferite de către aceasta sau pe suport electronic, sub semnătură electronică extinsă, imaginea scanată a actelor individuale de aderare si a actelor de identitate ale participantilor ale căror date au fost înregistrate în raport.

(5) Imaginea scanată a documentelor prevăzute la alin. (4) este memorată în fisiere tip TIF, după forma xxx CNP, unde xxx reprezintă seria unică alocată de Comisie administratorului la momentul obtinerii deciziei de avizare a actului individual de aderare si CNP reprezintă codul numeric personal al fiecărei persoane înregistrate în raport.

(6) În cazul nerespectării termenului de depunere a raportului de către administratori, acesta se depune numai la următorul termen prevăzut la alin. (2).

(7) Un administrator trebuie să întocmească si să transmită raportul lunar prevăzut la alin. (1) si în situatia în care în luna respectivă nu s-au încheiat acte de aderare la fondul de pensii administrat de acesta.

Art. 339. - (1) Pe baza raportului lunar transmis de către administratori, CNPAS verifică:

a) dacă persoana este înscrisă în Registrul participantilor;

b) dacă persoana figurează cu un singur act individual de aderare raportat la CNPAS.

(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea raportului, CNPAS înscrie în Registrul participantilor ca „validat” persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la alin.(1).

(3) CNPAS înscrie în Registrul participantilor ca „invalidat” persoanele care:

a) desi au semnat un singur act individual de aderare, nu sunt înregistrateîn Registrul participantilor;

b) au semnat mai multe acte individuale de aderare.

Art. 3310- (1) În data de 10 a fiecărei luni, în baza rapoartelor prevăzute la art. 338 si primite de la administratori, CNPAS întocmeste un proces-verbal în care sunt mentionate următoarele informatii:

a) numărul total al persoanelor validate;

b) numărul total al persoanelor invalidate.

(2) Rezultatul procesului de aderare este comunicat în scris Comisiei în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin.(1).

SECTIUNEA a 2-a

Procedura de repartizare aleatorie a participantilor în cadrul procesului de aderare continuă

Art. 3311. - (1) Pe data de 10 a fiecărei luni, CNPAS începe procedura de repartizare aleatorie, prin identificarea persoanelor eligibile care:

a) sunt obligate să adere la un fond de pensii, nu au semnat niciun act individual de aderare la un fond de pensii administrat privat si pentru care niciun administrator nu a transmis informatii în rapoartele aferente ultimelor 4 luni de la data la care acestea au devenit eligibile;

b) sunt obligate să adere la un fond de pensii si au semnat mai multe acte individuale de aderare.

(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută la alin. (1), CNPAS va transmite Comisiei un proces-verbal continând numărul persoanelor care vor face obiectul procedurii de repartizare aleatorie.

Art. 3312. - Repartizarea aleatorie se face conform procedurii prevăzute la art. 26-33 din prezenta normă.

Art. 3313. - (1) La finalizarea procesului de repartizare aleatorie, CNPAS validează persoanele pentru fiecare fond de pensii administrat privat si actualizează informatiile în Registrul participantilor.

(2) Procedura lunară de repartizare aleatorie va fi finalizată de către CNPAS până cel târziu la data de 20 a lunii respective.

Art. 3314. - În termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în Registrul participantilor a persoanelor repartizate aleatoriu, CNPAS notifică fiecărui administrator lista cu datele de identificare, datele de contact ale persoanelor repartizate aleatoriu si validate la fondul de pensii administrat de către acesta.

Art. 3315. - În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării CNPAS prevăzute la art. 3314, administratorul căruia i-au fost repartizati aleatoriu participanti de către CNPAS are obligatia de a le notifica acestora denumirea fondului de pensii administrat privat si administratorul acestuia.

Art. 3316. - (1) În termen de 7 zile lucrătoare de la data actualizării Registrului participantilor conform art. 337, CNPAS completează anexa nr. 2 la prezenta normă.

(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la data actualizării Registrului participantilor conform art. 337, CNPAS transmite Comisiei, precum si fiecărui administrator, pe suport electronic, sub semnătură electronică extinsă, anexa prevăzută la alin. (1).

Art. 3317. - În cadrul procesului de aderare continuă, transferul la un alt fond de pensii administrat privat se poate solicita doar după plata primei contributii la fondul de pensii administrat privat la care persoana a aderat sau la care a fost repartizată aleatoriu de către CNPAS.”

31. Capitolul VI se modifică si va avea următoarea denumire:

„TITLUL IV

Dispozitii finale”

32. După articolul 3317se introduc două noi articole, articolele 3318 si 3319, cu următorul cuprins:

„Art. 3318. - (1) Prezenta normă se aplică numai în cazul primei aderări a unei persoane la un fond de pensii administrat privat.

(2) Ulterior primei aderări a unei persoane la un fond de pensii administrat privat, se vor aplica exclusiv prevederile Normei nr. 3/2008 privind transferul participantilor între fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 4/2008.”

„Art. 3319. - Termenele prevăzute de prezenta normă, care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare, se vor prelungi până la sfârsitul următoarei zile lucrătoare.”

33. Articolul 34 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - Nerespectarea dispozitiilor cuprinse în prezenta normă se sanctionează în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, respectiv art.16, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), art. 141 alin. (2)-(11), art. 142 si art. 143 din lege.”

34. Articolul 35 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - Anexele nr. 1, 11 si 2 fac parte integrantă din prezenta normă.”

35. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11, cu următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 11

 

ACT-CADRU DE ADERARE

 

Nr. deciziei de autorizare ca administrator .......................................................................................................................

Nr. deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii private ...................................................................................

Nr. deciziei de autorizare a fondului de pensii administrat privat ........................................................................................

Numele si prenumele participantului:

........................................................................................................................................................................................                                                   Cod numeric personal ....................... B.I./C.I. seria ……………., nr. ........................., data nasterii: zz/ll/aaaa: ...............

Adresa de domiciliu .......................................................................................................................................................... (localitate, judet/sector) (strada, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod postal)

Adresa de corespondentă             ......................................................................................................................................... (localitate, judet/sector) (strada, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod postal)

Numărul de telefon: ......................................................., adresa e-mail ..........................................................

Denumirea fondului de pensii administrat privat ............................................................................................................

Administrat de ............................................................................................................................................................ (denumirea administratorului)

Adresa de corespondentă a administratorului .............................................................................................................. (localitate, judet/sector) (strada, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod postal)

Denumirea angajatorului ..........................................., CUI ................................................................

Conform prevederilor Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, «administratorului, agentului de marketing si persoanelor afiliate acestora le este interzis:

1. să ofere beneficii colaterale în scopul de a convinge o persoană să adere la un fond de pensii sau să rămână participant la acesta;

2. să acorde foloase pentru facilitarea aderării potentialilor participanti.»

Declaratia participantului:

1. Declar pe propria răspundere că mă aflu la prima aderare la un fond de pensii administrat privat si că nu am mai semnat un alt act individual de aderare la un astfel de fond.

(Se marchează cu X de către participant numai în situatia în care se află la prima aderare)

2. Declar pe propria răspundere că am semnat acest act individual de aderare în vederea transferului meu de la un alt fond de pensii administrat privat.

(Se marchează cu X de către participant numai în situatia în care se transferă de la un alt fond administrat privat.)

3. Am luat cunostintă de prevederile prospectului schemei de pensii private si sunt de acord să fiu parte la contractul de societate civilă si la contractul de administrare al fondului de pensii administrat privat.

Conform Legii nr. 677/2001, participantul beneficiază de dreptul de acces, de interventie, de a nu fi supus unei decizii individuale si de a se adresa justitiei. Participantul are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc si de a solicita

stergerea datelor, printr-o cerere scrisă, datată si semnată adresată ............................ (denumirea administratorului)

care prelucrează datele participantului continute în prezenta anexă, în scopul prevăzut de Legea nr. 411/2004.

 

Administrator,

.....................................................

Reprezentant legal,

.....................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

Data .............

Broker de pensii private .........

(denumirea)

Agent,

(numele, prenumele si semnătura)

Participant,

.......................................................

(numele si prenumele)

 

................................................

(semnătura)

 

 

Nr. de Registru agent

...............................

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind comisioanele practicate de Banca Natională a României pentru efectuarea operatiunilor de eliberare si primire de numerar în relatia cu institutiile de credit si Trezoreria Statului

 

Având în vedere:

- Nota nr. VI.2/1053 din 4 martie 2008 a Directiei emisiune, tezaur si casierie din centrala Băncii Nationale a României;

- aprobarea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României în sedinta din data de 15 aprilie 2008,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite următorul regulament:

Art. II. - Norma nr. 18/2007 privind aderarea initială si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 46/2007, publicată în Monitorul Oficial la României, Partea I, nr. 503 din 27 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta normă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. 1. - Pentru serviciile prestate de Banca Natională a României institutiilor de credit si Trezoreriei Statului, aferente operatiunilor cu numerar, se percep comisioane.

Art. 2. - Retragerile, respectiv depunerile de numerar ale institutiilor de credit/Trezoreriei Statului se realizează prin casieriile sucursalelor Băncii Nationale a României, în conformitate cu prevederile Normelor Băncii Nationale a României nr. 8/2006 privind operatiunile cu numerar ale institutiilor de credit si Trezoreriei Statului în relatia cu Banca Natională a României si decontarea acestor operatiuni, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 29 iunie 2006.

Art. 3. - (1) Asupra numerarului sub formă de bancnote si/sau monede metalice, retras în ziua (z), care a fost anuntat în ziua anterioară (z-1), se percepe un comision de 0,30%, aplicat la suma retrasă.

(2) Asupra numerarului sub formă de bancnote si/sau monede metalice, anuntat si retras în aceeasi zi (z), se percepe un comision de 1%, aplicat la valoarea retrasă.

(3) Asupra numerarului, sub formă de bancnote si/sau monede metalice, anuntat a se retrage si neridicat se percepe un comision de 1%.

(4) În cazul în care în ziua (z) institutia de credit/Trezoreria Statului renuntă partial la numerarul solicitat initial, comisionul de 1% se aplică doar la numerarul neridicat.

Art. 4. - (1) Asupra numerarului sub formă de bancnote, anuntat a se retrage în ziua anterioară (z-1), pentru care se solicită o structură pe cupiuri preferentială, diferită de structura stabilită de Banca Natională a României, se percepe un comision de 2,5%.

(2) Asupra numerarului sub formă de bancnote, anuntat a se retrage în aceeasi zi (z), pentru care se solicită o structură pe cupiuri preferentială, dar care vine în completarea unei alte cereri anuntate în ziua anterioară (z-1), se percepe un comision de 2,5%.

(3) Asupra numerarului sub formă de bancnote, anuntat a se retrage în aceeasi zi (z), pentru care se solicită o structură pe cupiuri preferentială, se percepe un comision de 3,5%.

Art. 5. - (1) Pentru mai mult de o depunere zilnică din partea unei institutii de credit/Trezoreriei Statului la aceeasi sucursală a Băncii Nationale a României se percepe un comision de 0,25%, aplicat la suma depusă.

(2) Pentru bancnotele/monedele metalice fără putere circulatorie sau de altă valoare nominală decât restul bancnotelor/monedelor dintr-un pachet/săculet, constatate la procesarea numerarului depus, se percepe un comision de 1%, aplicat la valoarea pachetului/săculetului în care acestea au fost depistate.

(3) Pentru fiecare bancnotă/monedă metalică contrafăcută, constatată la procesarea numerarului depus, se percepe un comision de 5%, aplicat la valoarea pachetului/săculetului în care aceasta a fost depistată.

Art. 6. - (1) Pentru efectuarea operatiunilor de schimb între bancnote si monede aflate în circulatie (monede metalice cu bancnote si invers, monede metalice tot cu monede metalice, dar din cupiuri diferite, bancnote tot cu bancnote, dar din cupiuri diferite), se percepe un comision de 3,5% asupra sumei schimbate. Operatiunea de schimb se efectuează în aceeasi zi.

(2) Pentru schimbul de bancnote deteriorate prin macularea cu cerneală specială (rosie) în urma declansării accidentale a dispozitivelor antifurt, ca efect al manevrării necorespunzătoare de către personalul de specialitate a numerarului ambalat în dispozitive antifurt, se percepe un comision de 0,5 lei/bancnotă, cu respectarea tuturor normelor de preschimbare în vigoare, emise de Banca Natională a României.

(3) Schimbul de bancnote si monede aflate în circulatie, deteriorate în procesul circulatiei monetare, cu bancnote si monede corespunzătoare nu se comisionează.

Art. 7. - (1) Pentru fiecare mesaj sub formă de fisier XML, finalizat, transmis de institutiile de credit/Trezoreria Statului la Banca Natională a României, pentru retragerile sau depunerile de numerar se percepe un comision fix de 20 lei.

(2) Pentru consultarea bazei de date a sistemului Cash-ReGIS cu privire la decontarea diferentelor de numerar constatate la procesare si a comisioanelor aferente operatiunilor cu numerar se percepe un comision fix, lunar, în valoare de 1.500 lei.

Art. 8. - (1) Comisioanele percepute potrivit art. 3, 4, art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1) si (2) si art. 7 alin. (1) se vor calcula si încasa de Banca Natională a României în ziua efectuării operatiunilor respective.

(2) Comisionul prevăzut la art. 5 alin. (2) si (3) se încasează în ziua procesării numerarului si, respectiv, a identificării falsului.

(3) Comisionul prevăzut la art. 7 alin. (2) se încasează în ultima zi lucrătoare a lunii.

Art. 9. - (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 mai 2008.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 2/2006 privind comisioanele practicate de Banca Natională a României pentru efectuarea operatiunilor de depunere si retragere de numerar ale institutiilor de credit si ale Trezoreriei Statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 26 iulie 2006, cu modificările ulterioare.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 18 aprilie 2008.

Nr. 7.

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind interpretarea art. 6 alin. (5) si (6) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

 

În temeiul art. 37 alin. (1) lit. c) si alin. (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fiind sesizat de domnul deputat Vlad Hogea, reprezentantul Partidului Conservator în Biroul Electoral Central, în legătură cu interpretarea art. 6 alin. (5) si (6) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - În sensul prevederilor art. 6  alin. (5) si (6) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se asimilează „consiliul de sector” cu „consiliul local”, „Consiliul General al Municipiului Bucuresti” cu „consiliul judetean”, functia de „primar de sector” cu functia de „primar al unei unităti administrativ-teritoriale” si functia de „primar general al municipiului Bucuresti” cu functia de „presedinte al consiliului judetean”.

Art. 2. - Interpretarea dată la art. 1 din prezenta hotărâre în legătură cu asimilarea termenilor mai sus mentionati priveste întregul cuprins al Legii nr. 67/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2008.

Nr. 36.

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind data la care expiră termenele prevăzute în Programul calendaristic pentru realizarea activitătilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru autoritătile administratiei publice locale din anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 265/2008,

 

Având în vedere prevederile Programului calendaristic pentru realizarea activitătilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru autoritătile administratiei publice locale din anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 265/2008, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (4) si (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - Termenele pentru realizarea activitătilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru autoritătile administratiei publice locale din anul 2008 sunt cele prevăzute în programul calendaristic aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 265/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 12 martie 2008, cu modificările ulterioare, si se consideră împlinite la datele mentionate în acest calendar.

Art. 2. - Prezenta hotărâre este obligatorie pentru toate autoritătile, institutiile publice, birourile electorale, precum si pentru toate organismele cu atributii în materie electorală.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2008.

Nr. 37.

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind interpretarea prevederilor art. 109 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

 

Având în vedere prevederile art. 109 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (4) si (5) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Articol unic. - Prin bunuri, în sensul art. 109 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se întelege acele obiecte care au o valoare economică semnificativă, precum si mărfuri de utilitate alimentară (alimente, băuturi alcoolice sau nealcoolice, produse din tutun) sau nealimentară. Nu se încadrează în această categorie materialele de propagandă electorală, precum: afise, pliante, cărti postale, ilustrate, brichete, chibrituri, calendare, căni, găleti, caiete, pixuri, sepci, tricouri, esarfe, fulare si alte obiecte asemănătoare, inscriptionate cu însemnele partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale, ori cele continând sau reprezentând însemne ori fotografii ale candidatilor si a căror valoare este mai mult simbolică (insigne, ecusoane, fanioane, stegulete si alte obiecte asemănătoare).

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2008.

Nr. 38.