MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 327         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 25 aprilie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

50. - Ordonantă de urgentă pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 

51. - Ordonantă de urgentă privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

614. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.039/2007 pentru aprobarea listei contribuabililor inactivi si a listei contribuabililor reactivati

 

2.173. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind schimbarea grupei de clasare a imobilului „Casă” din municipiul Botosani, Str. Teatrului nr. 6 (actuală Cuza Vodă nr. 23), judetul Botosani

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

113. - Hotărâre privind aprobarea Regulilor de organizare si desfăsurare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitătii de auditor financiar

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 

În scopul asigurării protectiei mediului prin realizarea unor programe si proiecte pentru îmbunătătirea calitătii aerului si pentru încadrarea în valorile limită prevăzute de legislatia comunitară în acest domeniu,

tinând cont de necesitatea adoptării de măsuri pentru a asigura respectarea normelor de drept comunitar aplicabile, inclusiv a jurisprudentei Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene,

având în vedere faptul că aceste măsuri trebuie adoptate în regim de urgentă, pentru evitarea oricăror consecinte juridice negative ale situatiei actuale,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă stabileste cadrul legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, denumită în continuare taxă, care constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu si se gestionează de Administratia Fondului pentru Mediu, în vederea finantării programelor si proiectelor pentru protectia mediului.

(2) Din sumele colectate potrivit prezentei ordonante de urgentă se finantează programe si proiecte pentru protectia mediului, după cum urmează:

a) Programul de stimulare a înnoirii parcului auto national;

b) Programul national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti;

c) proiecte de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană;

d) proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă, microhidrocentrale;

e) proiecte privind împădurirea terenurilor degradate sau defrisate;

f) proiecte de renaturare a terenurilor scoase din patrimoniul natural;

g) proiecte de realizare a pistelor pentru biciclisti.

Art. 2. - În întelesul prezentei ordonante de urgentă, următoarele expresii semnifică:

a) autovehicul nou - orice autovehicul care nu a mai fost niciodată vândut anterior într-un alt scop decât al revânzării sau livrării sale si care astfel nu a mai fost niciodată înmatriculat;

b) RNTR2 - Reglementările privind omologarea de tip si eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 18 aprilie 2003, cu modificările si completările ulterioare;

c) scoatere din parcul auto national - exportul autovehiculelor în afara teritoriului comunitar, transferul si înmatricularea pe teritoriul altui stat membru, predarea autovehiculelor în vederea dezmembrării, precum si distrugerea accidentală a autovehiculelor si predarea acestora în vederea dezmembrării;

d) autoritate fiscală competentă - autoritatea fiscală teritorială în a cărei evidentă este înregistrat contribuabilul ca plătitor de impozite si taxe.

Art. 3. - (1) Intră sub incidenta taxei autovehiculele din categoriile M1 - M3 si N1 - N3, astfel cum sunt acestea definite în RNTR2.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1):

a) autovehiculele apartinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane străine cu statut diplomatic, care îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul României;

b) autoturismele echipate si destinate conducerii de către persoanele cu handicap fizic grav si accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, care posedă permis de conducere;

c) autovehiculele destinate a fi utilizate de fortele armate, fortele de securitate a statului, de politie, de jandarmerie, de politia de frontieră, de pompieri;

d) autovehiculele definite conform RNTR2 destinate serviciilor de ambulantă si medicină, autovehiculele speciale echipate corespunzător pentru acordarea ajutorului de urgentă, precum si autovehiculele speciale destinate serviciilor de descarcerare;

e) autovehiculele a căror caroserie sau al căror sasiu a fost înlocuită/înlocuit, cu conditia ca aceste autovehicule să fi fost anterior înmatriculate pe teritoriul României.

(3) Exceptiile prevăzute la alin. (2) lit. b) se aplică numai pentru achizitionarea unui singur autoturism în decurs de 5 ani si atunci când autoturismul este în proprietatea persoanei cu handicap.

(4) Dovada echipării speciale a autovehiculelor o reprezintă mentionarea acestui fapt de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” în cartea de identitate a vehiculului.

(5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate functiona în regim automat nu intră în categoria celor adaptate sau echipate special si nu sunt exceptate de la plata taxei.

(6) În categoria autovehiculelor prevăzute la alin. (2) lit. d) se încadrează numai acele autovehicule dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulantă si medicină si care sunt înscrise în evidenta statiilor de ambulantă, a serviciilor mobile de urgentă si de reanimare. În aceeasi categorie intră si autovehiculele dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulantă si medicină, detinute de operatorii economici.

Art. 4. - Obligatia de plată a taxei intervine:

a) cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în România;

b) la repunerea în circulatie a unui autovehicul după încetarea unei exceptări sau scutiri dintre cele la care se face referire la art. 3 si 9.

Art. 5. - (1) Taxa se calculează de autoritatea fiscală competentă.

(2) Pentru stabilirea taxei, persoana fizică sau persoana juridică, denumite în continuare contribuabil, care intentionează să efectueze înmatricularea autovehiculului va depune documentele din care rezultă elementele de calcul al taxei, prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Valoarea în lei a taxei se determină pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent si publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4) Taxa se plăteste de către contribuabil într-un cont distinct deschis la unitătile Trezoreriei Statului pe numele Administratiei Fondului pentru Mediu.

(5) Dovada plătii taxei va fi prezentată cu ocazia înmatriculării autovehiculului aflat în una dintre situatiile prevăzute la art.4.

Art. 6. - (1) Suma de plată reprezentând taxa se calculează pe baza elementelor prevăzute în anexele nr.1-4, după cum urmează:

a) pentru autovehiculele din categoria M1, cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6:

1. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 4 sau Euro 3, taxa se calculează pe baza emisiilor de dioxid de carbon (CO2) si a taxei specifice exprimate în euro/1 gram CO2, prevăzute în anexa nr. 1, si a normei de poluare si a taxei specifice exprimate în euro/1 cmc, prevăzute în anexa nr. 2, si a cotei de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4, după formula:

 

Suma de plată = [ (A x B x 30/100) + (C x D x 70/100) ] x (100/100 - E),

 

unde:

A = valoarea combinată a emisiilor de CO2, exprimată îngrame/km;

B = taxa specifică, exprimată în euro/1 gram CO2, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 1;

C = cilindree (capacitatea cilindrică);

D = taxa specifică pe cilindree, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 2;

E = cota de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4;

 

2. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 5 sau Euro 6, taxa se va determina pe baza formulei prevăzute la pct. 1, odată cu intrarea în vigoare a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si întretinerea vehiculelor; b) pentru autovehiculele din categoria M1,cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2, după formula:

 

Suma de plată = C x D x (100/100 - E),

 

unde:

            C = cilindree (capacitatea cilindrică);

D = taxa specifică pe cilindree, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 2;

E = cota de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4;

c) formula prevăzută la lit. b) se aplică si pentru autovehiculele din categoria M1 cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 pentru care legislatia comunitară nu prevede măsurarea emisiilor de CO2;

d) formula prevăzută la lit. b) se aplică si pentru autovehiculele din categoria N1;

e) formula prevăzută la lit. b) se aplică si pentru autovehiculele din categoriile M2, M3, N2 si N3, pentru care taxa specifică pe cilindree este prevăzută în coloana 2 din anexa nr.3.

(2) Norma de poluare Euro si valoarea emisiei de CO2, la care se face referire la alin. (1), sunt cele mentionate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” în cartea de identitate a vehiculului, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

Pentru autovehiculele care nu au fost omologate în conformitate cu legislatia comunitară, aceste elemente se determină pe baza măsurătorilor realizate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, la cererea si pe cheltuiala contribuabilului.

(3) Cota fixă de reducere prevăzută în anexa nr. 4 este stabilită în functie de vechimea autovehiculului, de rulajul mediu anual, de starea tehnică si nivelul de dotare al autovehiculului.

Cu ocazia calculului taxei vor fi acordate reduceri suplimentare fată de cota fixă, în functie de abaterile de la situatia standard a elementelor care au stat la baza stabilirii cotei fixe, în conditiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

(4) Vechimea autovehiculului rulat se calculează în functie de data primei înmatriculări a acestuia.

(5) Atunci când persoana care solicită înmatricularea autovehiculului nu poate face dovada datei primei înmatriculări a autovehiculului, taxa se calculează pe baza elementelor aferente unui autovehicul similar cu o vechime de până la o lună.

Art. 7. - Stabilirea, verificarea, colectarea si executarea silită, inclusiv solutionarea contestatiilor privind taxa datorată de către contribuabili, se realizează de către autoritatea fiscală competentă, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Atunci când un autovehicul pentru care s-a plătit taxa în România este ulterior scos din parcul auto national se restituie valoarea reziduală a taxei în conformitate cu prevederile alin.(2).

(2) Valoarea reziduală a taxei reprezintă taxa care ar fi plătită pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto national.

(3) Restituirea se efectuează la cererea contribuabilului, în baza următoarelor documente:

a) documentul care atestă că solicitantul a fost ultimul proprietar al autovehiculului scos din parcul auto national;

b) dovada radierii din circulatie a autovehiculului;

c) documentul care atestă faptul că autovehiculul a fost transferat în alt stat membru sau declaratia vamală de export, după caz;

d) certificatul de distrugere a vehiculului, după caz.

(4) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscală competentă.

Art. 9. - (1) Nu se plăteste taxa pe poluare pentru autovehicule atunci când acestea sunt:

a) încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale în vigoare;

b) acordate institutiilor de învătământ, sănătate si cultură, ministerelor, altor organe ale administratiei publice, structurilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national, asociatiilor si fundatiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organisme internationale si organizatii nonprofit si de caritate, prin donatii sau finantate direct din împrumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifică si tehnică;

c) confiscate sau intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului si acordate cu titlu gratuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) destinate competitiilor sportive, definite conform prevederilor legale în vigoare.

(2) În cazul autovehiculelor echipate cu motor diesel prevăzute cu filtru de particule, fapt confirmat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, cuantumul taxei se reduce cu 25%.

Art. 10. - (1) Suma reprezentând taxa poate fi contestată atunci când persoana care urmează să înmatriculeze un autovehicul rulat poate face dovada că autovehiculul său s-a depreciat într-o măsură mai mare decât cea indicată de grila fixă prevăzută în anexa nr. 4.

(2) Evaluarea nivelului de depreciere se va face pe baza elementelor avute în vedere la stabilirea cotei de reducere prevăzute la art. 6 alin. (3).

(3) În caz de contestare, caracteristicile autovehiculului rulat prevăzute la alin. (2) se stabilesc, la cererea contribuabilului, prin expertiză tehnică efectuată contra cost de Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, pe baza procedurii prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

(4) Tariful privind efectuarea expertizei tehnice se stabileste de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” în functie de operatiunile aferente expertizei si nu poate depăsi costul acestora.

(5) Rezultatul expertizei tehnice se consemnează într-un document eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, care cuprinde informatiile corespunzătoare fiecăruia dintre elementele prevăzute la alin. (2) si cota de reducere care decurge din acestea.

(6) Documentul privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” se prezintă de către plătitorul taxei autoritătii fiscale competente.

(7) La primirea documentului prevăzut la alin. (6), autoritatea fiscală competentă va proceda la recalcularea sumei de plată reprezentând taxa, care poate conduce la restituirea diferentei de taxă fată de cea plătită cu ocazia înmatriculării.

(8) Persoana nemultumită de răspunsul primit la contestatie se poate adresa instantelor de judecată competente, potrivit legii.

(9) În cazuri bine întemeiate, autoritatea fiscală competentă poate solicita efectuarea unei contraexpertize.

Art. 11. - Taxa rezultată ca diferentă între suma achitată de contribuabil în perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2008, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme si autovehicule, si cuantumul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi privind taxa pe poluare pentru autovehicule se restituie pe baza procedurii stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 12. - În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonante de urgentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile împreună cu Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Transporturilor vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 13. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 14. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă art. 2141 – 2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 aprilie 2008.

Nr. 50.

 

ANEXA Nr. 1

 

Nivelul taxei specifice în functie de emisia de dioxid de carbon

 

Norma de poluarea sau tipul autovehiculului din categoria M-i

Emisia de dioxid de carbon

- grame C02/km -

Nivelul taxei specifice

- euro/1 gram C02 -

1

2

3

Hibride, electrice

-

0

Euro 5 si Euro 6

-

0

Euro 4 si Euro 3

< 120

0

 

121-150

0,5

 

151-180

1,0

 

181-210

2,0

 

211-240

4,0

 

241-270

6,0

 

>271

8,0


1) Norma de poluare este cea stabilita prin:

- Regulamentul CE nr. 715/200}

- directivele 98/69/CE si 2002/8 pentru Euro 5 si Euro 6; D/CE pentru Euro 3 si Euro 4.

 

ANEXA Nr. 2

 

Nivelul taxei specifice în functie de norma de poluare

 

Norma de poluare1)

sau tipul autovehiculului din categoriile M-i si N-i

Cilindree

Capacitatea cilindrică

- cmc -

Nivelul taxei specifice

- euro/1 cmc -

1

2

3

Hibride, electrice

 

0

Euro 5 si Euro 6

 

- 2)

Euro 4

≤1.400

0,20

 

1.401-1.600

0,30

 

1.601-2.000

0,40

 

2.001-2.500

0,60

 

2.501-3.000

0,80

 

>3.000

1,00

Euro 3

≤1.400

0,65

 

1.401-1.600

1,00

 

1.601-2.000

1,30

 

2.001-2.500

1,90

 

2.501-3.000

2,50

 

>3.000

3,00

Euro 2

≤1.400

1,70

 

1.401-1.600

2,60

 

1.601-2.000

3,30

 

2.001-2.500

5,00

 

2.501-3.000

7,00

 

>3.000

8,00

Euro 1

≤1.400

3,50

 

1.401-1.600

5,50

 

1.601-2.000

7,00

 

2.001-2.500

10,00

 

2.501-3.000

14,00

 

>3.000

16,00

Non-Euro

≤1.400

10,50

 

1.401-1.600

16,50

 

1.601-2.000

21,00

 

2.001-2.500

30,00

 

2.501-3.000

42,00

 

>3.000

48,00


1) Norma de poluare este cea stabilită prin: Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 si Euro 6; Directiva 98/69/CE si Directiva 2002/80/CE pentru Euro 3 si Euro 4; directivele 94/12/CE si 96/69/CE pentru Euro 2; directivele 91/441/CEE si 93/59/CEE pentru Euro 1.

2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina si se va datora începând cu intrarea în vigoare a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si întretinerea vehiculelor.

 

ANEXA Nr. 3

 

Nivelul taxei specifice pentru autovehiculele din categoriile N2, N3, M2 si M3

 

Norma de poluare a autovehiculului)

Nivelul taxei specifice

-euro/1 cmc -

1

2

Euro V2)

0,03

Euro IV

0,1

Euro III

0,3

Euro II

1

Euro I

3

Non-Euro

9


1) Norma de poluare este cea stabilită prin: directivele 1999/96/CE si 2005/55/CE pentru Euro III, Euro IV, Euro V; directivele 91/542/CEE si 96/1/CE pentru Euro II; Directiva 91/542/CEE pentru Euro I.

2) Acest regim se aplică cu conditia de a nu se depăsi limita costurilor aditionale aferente normei de poluare Euro V si până când această normă va deveni obligatorie potrivit Directivei 2005/55/CE.

 

ANEXA Nr. 4

 

Grila privind cotele de reducere a taxei

 

Vechimea autovehiculului

Cota de reducere

- % -

1

2

nou

0

< 1 lună

3

> 1 lună-3 luni inclusiv

5

> 3 luni-6 luni inclusiv

8

> 6 luni-9 luni inclusiv

10

> 9 luni-1 an inclusiv

13

> 1 an -2 ani inclusiv

21

> 2 ani-3 ani inclusiv

28

> 3 ani-4 ani inclusiv

33

> 4 ani-5 ani inclusiv

38

> 5 ani-6 ani inclusiv

43

> 6 ani-7 ani inclusiv

49

> 7 ani-8 ani inclusiv

55

> 8 ani-9 ani inclusiv

61

> 9 ani-10 ani inclusiv

66

> 10 ani-11 ani inclusiv

73

> 11 ani-12 ani inclusiv

79

> 12 ani -13 ani inclusiv

84

> 13 ani-14 ani inclusiv

89

> 14 ani-15 ani inclusiv

93

peste 15 ani

95

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

Având în vedere că, potrivit calendarului de adoptare a actelor normative de transpunere a directivelor comunitare în vigoare, România avea obligatia transpunerii Directivei Consiliului Uniunii Europene 2003/8/CE privind îmbunătătirea accesului la justitie în cazul litigiilor transfrontaliere, prin stabilirea de reguli minimale comune referitoare la asistenta judiciară acordată în cadrul acestor categorii de cauze,

tinând cont că directiva a cărei transpunere trebuie asigurată prevede standarde minime pentru ca sistemul de asistentă judiciară să fie considerat ca asigurând un acces efectiv la justitie cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene, iar preluarea acestor standarde în plan legislativ presupune crearea unor conditii cel putin identice în plan intern, pentru a nu conduce la aparitia unor discriminări între proprii cetăteni si cetătenii celorlalte state membre ori persoane care au domiciliul ori resedinta obisnuită pe teritoriul unui stat membru si care ar solicita asistentă judiciară în fata instantelor sau a altor autorităti cu atributii jurisdictionale române,

având în vedere că accesul la justitie - expresie a principiilor democratice într-un stat de drept si a suprematiei legii - trebuie să fie efectiv, iar costurile unei proceduri judiciare nu trebuie să constituie o piedică în încercarea de a apela la justitie pentru realizarea sau apărarea unui drept, justificând, în anumite situatii si conditii, sustinerea din partea statului, din resurse financiare publice,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Ajutorul public judiciar reprezintă acea formă de asistentă acordată de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil si garantarea accesului egal la actul de justitie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor judecătoresti sau a altor titluri executorii.

Art. 2. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă este aplicabilă în toate cazurile în care se solicită ajutor public judiciar în fata instantelor judecătoresti sau a altor autorităti cu atributii jurisdictionale române de către orice persoană fizică având domiciliul sau resedinta obisnuită în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

(2) Pentru a determina dacă solicitantul are domiciliul pe teritoriul României se aplică legea română. În cazul în care solicitantul nu are domiciliul pe teritoriul României, pentru a se stabili dacă acesta are domiciliul pe teritoriul unui alt stat membru se aplică legea statului membru în cauză. (3) Stabilirea domiciliului sau a resedintei obisnuite se determină în functie de data depunerii cererii de ajutor public judiciar.

Art. 3. - Ajutorul public judiciar prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă se acordă în cauze civile, comerciale, administrative, de muncă si asigurări sociale, precum si în alte cauze, cu exceptia celor penale.

Art. 4. - Poate solicita acordarea ajutorului public judiciar, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, orice persoană fizică, în situatia în care nu poate face fată cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implică obtinerea unor consultatii juridice în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justitie, fără a pune în pericol întretinerea sa ori a familiei sale.

Art. 5. - (1) În sensul prezentei ordonante de urgentă, prin familie se întelege sotul/sotia, copiii sau alti descendenti în linie dreaptă în vârstă de până la 18 ani aflati în întretinerea solicitantului, precum si copiii sau alti descendenti în linie dreaptă în vârstă de peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani, dacă se află în continuarea studiilor si în întretinerea solicitantului.

(2) În sensul prezentei ordonante de urgentă, se consideră membru al familiei si persoana care are domiciliul ori resedinta comună si gospodăreste împreună cu solicitantul, copiii sau alti descendenti în linie dreaptă ai acesteia în vârstă de până la 18 ani aflati în întretinerea solicitantului, precum si copiii sau alti descendenti în linie dreaptă în vârstă de peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani, dacă se află în continuarea studiilor si în întretinerea solicitantului.

 

CAPITOLUL II

Formele ajutorului public judiciar si conditiile de acordare

 

Art. 6. - Ajutorul public judiciar se poate acorda în următoarele forme:

a) plata onorariului pentru asigurarea reprezentării, asistentei juridice si, după caz, a apărării, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes legitim în justitie sau pentru prevenirea unui litigiu, denumită în continuare asistentă prin avocat;

b) plata expertului, traducătorului sau interpretului folosit în cursul procesului, cu încuviintarea instantei sau a autoritătii cu atributii jurisdictionale, dacă această plată incumbă, potrivit legii, celui ce solicită ajutorul public judiciar;

c) plata onorariului executorului judecătoresc;

d) scutiri, reduceri, esalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită.

Art. 7. - Ajutorul public judiciar se poate acorda, cumulat, în oricare dintre formele prevăzute la art. 6, fără a putea depăsi, în cursul unei perioade de un an, suma maximă echivalentă cu 12 salarii minime brute pe tară la nivelul anului în care a fost formulată cererea de acordare.

Art. 8. - (1) Beneficiază de ajutor public judiciar în formele prevăzute la art. 6 persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 500 lei. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat.

(2) Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 800 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proportie de 50%.

(3) Ajutorul public judiciar se poate acorda si în alte situatii, proportional cu nevoile solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze accesul efectiv la justitie, inclusiv din cauza diferentelor de cost al vietii dintre statul membru în care acesta îsi are domiciliul sau resedinta obisnuită si cel din România.

Art. 9. - La stabilirea venitului se iau în calcul orice venituri periodice, precum salarii, indemnizatii, onorarii, rente, chirii, profit din activităti comerciale sau dintr-o activitate independentă si altele asemenea, precum si sumele datorate în mod periodic, cum ar fi chiriile si obligatiile de întretinere.

Art. 10. - Dreptul la ajutor public judiciar se stinge prin moartea părtii sau prin îmbunătătirea stării sale materiale până la un nivel care să îi permită să facă fată costurilor procesului.

 

CAPITOLUL III

Competenta si procedura de acordare a ajutorului public judiciar

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii comune

 

Art. 11. - (1) Cererea de acordare a ajutorului public judiciar se adresează instantei competente pentru solutionarea cauzei în care se solicită ajutorul; în cazul ajutorului public judiciar solicitat pentru punerea în executare a unei hotărâri, cererea este de competenta instantei de executare.

(2) În cazul în care instanta competentă nu se poate stabili potrivit alin. (1), competentă este judecătoria în a cărei circumscriptie teritorială îsi are domiciliul sau resedinta solicitantul.

(3) Dacă ajutorul public judiciar este solicitat într-un proces în curs, cererea sau, după caz, cererile de acordare a ajutorului public judiciar se solutionează, dacă legea nu prevede altfel, de completul învestit cu solutionarea cererii principale.

Art. 12. - (1) Ajutorul public judiciar se acordă oricând în cursul judecătii, de la data formulării cererii de către persoana interesată, si se mentine pe tot parcursul etapei procesuale în care a fost solicitat.

(2) Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar este scutită de taxă de timbru.

Art. 13. - (1) Ajutorul public judiciar pentru exercitarea unei căi de atac se poate acorda în urma unei noi cereri.

(2) Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar în vederea exercitării unei căi de atac se adresează instantei a cărei hotărâre se atacă si se solutionează de urgentă, de un alt complet decât cel care a solutionat cauza pe fond. În cazul în care cererea de acordare a ajutorului public judiciar este admisă, durata necesară solutionării acesteia se adaugă termenului pentru exercitarea căii de atac.

(3) Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar formulată ulterior introducerii căii de atac se adresează instantei competente să solutioneze acea cale de atac.

Art. 14. - (1) Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar se formulează în scris si va cuprinde mentiuni privind obiectul si natura procesului pentru care se solicită ajutorul public judiciar, identitatea, codul numeric personal, domiciliul si starea materială a solicitantului si a familiei sale, atasându-se înscrisuri doveditoare ale veniturilor acestuia si ale familiei sale, precum si dovezi cu privire la obligatiile de întretinere sau de plată. Cererea va fi însotită si de o declaratie pe propria răspundere a solicitantului în sensul de a preciza dacă în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, în ce formă, pentru ce cauză, precum si cuantumul acestui ajutor.

(2) La primirea cererii pentru acordarea ajutorului public judiciar solicitantului i se va pune în vedere faptul că, în cazul pierderii procesului, cheltuielile de judecată ale celeilalte părti vor fi în sarcina sa, precum si posibilitatea restituirii sumelor primite cu titlu de ajutor public judiciar în cazul prevăzut la art. 17 alin. (2).

(3) Instanta poate solicita orice lămuriri si dovezi părtilor sau informatii scrise autoritătilor competente.

Art. 15. - (1) Asupra cererii de ajutor public judiciar instanta se pronuntă, fără citarea părtilor, prin încheiere motivată dată în camera de consiliu.

(2) Împotriva încheierii prin care se respinge cererea de acordare a ajutorului public judiciar cel interesat poate face cerere de reexaminare, în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii.

(3) Cererea de reexaminare se solutionează în camera de consiliu de un alt complet, instanta pronuntându-se prin încheiere irevocabilă.

Art. 16. - (1) Ajutorul public judiciar poate fi refuzat când este solicitat abuziv, când costul său estimat este disproportionat fată de valoarea obiectului cauzei, precum si atunci când acordarea ajutorului public judiciar nu se solicită pentru apărarea unui interes legitim ori se solicită pentru o actiune care contravine ordinii publice sau celei constitutionale.

(2) Dacă cererea pentru a cărei solutionare se solicită ajutor public judiciar face parte din categoria celor care pot fi supuse medierii sau altor proceduri alternative de solutionare, cererea de ajutor public judiciar poate fi respinsă, dacă se dovedeste că solicitantul ajutorului public judiciar a refuzat anterior începerii procesului să urmeze o asemenea procedură.

(3) Ajutorul public judiciar poate fi refuzat atunci când solicitantul pretinde despăgubiri pentru atingeri aduse imaginii, onoarei sau reputatiei sale, în conditiile în care acesta nu a suferit vreun prejudiciu material, precum si în cazul în care cererea decurge din activitatea comercială sau dintr-o activitate independentă desfăsurată de solicitant.

Art. 17. - (1) Orice persoană interesată va putea sesiza oricând instanta care a încuviintat ajutorul public judiciar, prezentând dovezi cu privire la situatia reală a celui căruia i s-a încuviintat cererea; ajutorul public judiciar nu se suspendă în cursul noilor cercetări.

(2) Dacă instanta constată că cererea de ajutor public judiciar a fost făcută cu rea-credintă, prin ascunderea adevărului, va obliga, prin încheiere, pe cel care a beneficiat nejustificat de ajutor public judiciar la restituirea cu titlu de despăgubire a sumelor de care a fost scutit, precum si la o amendă în cuantum de până la 5 ori suma pentru care a obtinut nejustificat scutirea.

(3) Împotriva încheierii se poate face numai cerere de reexaminare, putându-se solicita motivat să se revină asupra despăgubirii sau a amenzii ori să se dispună reducerea acestora. Cererea se face în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii si se solutionează de un alt complet, prin încheiere irevocabilă.

Art. 18. - Cheltuielile pentru care partea a beneficiat de scutiri sau reduceri prin încuviintarea ajutorului public judiciar vor fi puse în sarcina celeilalte părti, dacă aceasta a căzut în pretentiile sale. Partea căzută în pretentii va fi obligată la plata către stat a acestor sume.

Art. 19. - (1) Dacă partea care a beneficiat de ajutor public judiciar cade în pretentii, cheltuielile procesuale avansate de către stat rămân în sarcina acestuia.

(2) Instanta poate dispune însă, odată cu solutionarea cauzei, obligarea părtii care a beneficiat de ajutor public judiciar la restituirea, în tot sau în parte, a cheltuielilor avansate de către stat, dacă prin comportamentul nediligent avut în timpul procesului a cauzat pierderea procesului ori dacă prin hotărâre judecătorească s-a constatat că actiunea a fost exercitată abuziv.

Art. 20. - În cazul în care persoana care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 8 alin. (1) sau (2) face dovada că, anterior începerii procesului, a parcurs procedura de mediere a litigiului, beneficiază si de restituirea sumei plătite mediatorului cu titlu de onorariu. De acelasi drept beneficiază si persoana care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 8 alin. (1) sau (2), dacă solicită medierea după începerea procesului, dar înainte de prima zi de înfătisare. Suma la a cărei restituire partea are dreptul se stabileste de instantă, prin încheiere pronuntată potrivit art. 15.

Art. 21. - (1) Dispozitivul încheierii cuprinzând obligatia de plată a sumelor prevăzute la art. 17 alin. (2) si art. 18 constituie titlu executoriu.

(2) În cazul în care titlul executoriu este temei pentru executarea unei creante bugetare, acesta va fi comunicat din oficiu organelor competente.

Art. 22. - (1) Fondurile necesare acoperirii cheltuielilor pentru acordarea ajutorului public judiciar de către stat în conditiile prezentei ordonante de urgentă, denumit în continuare fondul pentru ajutor public judiciar, se constituie din sumele prevăzute la art. 25 alin. (1) si art. 26 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Fondul pentru ajutor public judiciar se cuprinde distinct în bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei.

(3) Sumele reprezentând onorariile avocatului, expertului, traducătorului, interpretului sau executorului judecătoresc se plătesc acestora, în cont bancar/virament sau în numerar, prin compartimentele economice ale tribunalelor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Asistenta prin avocat

 

Art. 23. - Ajutorul public judiciar sub forma asistentei prin avocat se acordă conform prevederilor cuprinse în Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la asistenta judiciară sau asistenta judiciară gratuită.

 

SECTIUNEA a 3-a

Ajutorul public judiciar sub forma plătii onorariului expertului, traducătorului sau interpretului

 

Art. 24. - (1) În cazul încuviintării cererii de ajutor public judiciar, sub forma plătii onorariului expertului, traducătorului sau interpretului, prin încheierea de încuviintare a asistentei se stabileste si onorariul provizoriu cuvenit acestora.

(2) După prestarea serviciului pentru care s-a plătit onorariul provizoriu, instanta va stabili onorariul definitiv.

Art. 25. - Încheierea pronuntată de instantă cu privire la onorariul provizoriu si, după caz, la sumele ce reprezintă diferentă între onorariul provizoriu si cel definitiv constituie titlu executoriu.

 

SECTIUNEA a 4-a

Ajutorul public judiciar sub forma plătii onorariului executorului Judecătoresc

 

Art. 26. - (1) În cazul încuviintării cererii de ajutor public judiciar sub forma plătii onorariului executorului judecătoresc, prin încheierea de încuviintare a asistentei se stabileste si onorariul provizoriu cuvenit executorului judecătoresc, în functie de complexitatea dosarului la acea dată.

(2) Cererea împreună cu încheierea de încuviintare se trimit, de îndată, camerei teritoriale a executorilor judecătoresti din circumscriptia teritorială a acelei instante.

(3) Colegiul director al camerei teritoriale a executorilor judecătoresti are obligatia de a desemna, în termen de 3 zile, un executor judecătoresc, căruia îi transmite, odată cu înstiintarea desemnării, încheierea prevăzută la alin. (1). Presedintele are obligatia de a comunica si beneficiarului ajutorului public judiciar numele executorului judecătoresc desemnat. Beneficiarul ajutorului public judiciar poate solicita el însusi desemnarea unui anumit executor judecătoresc, competent din punct de vedere teritorial.

Art. 27. - (1) După îndeplinirea atributiilor pe care legea si statutul le prevăd în sarcina executorului judecătoresc, instanta va stabili, la cererea executorului judecătoresc, onorariul definitiv, în functie de complexitatea cauzei si de volumul activitătii desfăsurate, în limitele onorariilor minimale si maximale stabilite potrivit legii.

(2) Încheierea pronuntată de instantă cu privire la onorariul provizoriu si, după caz, la sumele ce reprezintă diferenta dintre onorariul provizoriu si cel definitiv constituie titlu executoriu, fără îndeplinirea vreunei alte conditii sau formalităti.

Art. 28. - (1) Executorul judecătoresc desemnat potrivit art. 26 alin. (3) să acorde ajutorul public judiciar nu poate refuza această sarcină profesională decât în caz de conflict de interese sau pentru alte motive justificate.

(2) Refuzul nejustificat de a prelua cazul sau de a continua executarea constituie abatere disciplinară, în conditiile legii.

Art. 29. - Refuzul nejustificat al beneficiarului sau renuntarea unilaterală si nejustificată a acestuia la executarea începută de executorul desemnat duce la încetarea ajutorului public sub forma plătii onorariului executorului judecătoresc.

Art. 30. - (1) Executorul judecătoresc este dator să depună toate diligentele pentru ducerea la îndeplinire a executării în cauza în care a fost desemnat, să manifeste constiinciozitate si probitate profesională, să îndeplinească cu celeritate demersurile prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor părtilor, a obligatiilor sale profesionale si a normelor procedurale.

(2) Executorului judecătoresc care acordă ajutor public judiciar îi este interzis să solicite sau să primească alte sume de bani sau alte foloase de la partea asistată.

Art. 31. - (1) Împotriva modului de îndeplinire a obligatiilor profesionale de către executorul judecătoresc desemnat partea asistată poate face plângere la instanta care a încuviintat ajutorul public judiciar. În cazul în care plângerea este găsită întemeiată, instanta sesizează colegiul director al camerei teritoriale a executorilor judecătoresti în vederea înlocuirii executorului.

(2) Odată cu înlocuirea executorului judecătoresc, organele de conducere ale camerei teritoriale a executorilor judecătoresti vor lua măsuri de verificare a activitătii executorului înlocuit si, dacă este cazul, de sanctionare, potrivit legii.

Art. 32. - (1) În cazul în care beneficiarul asistentei judiciare renuntă la continuarea executării silite, executorul judecătoresc are obligatia de a înstiinta camera teritorială a executorilor judecătoresti, precum si instanta care a încuviintat ajutorul public judiciar.

(2) În acest caz, precum si în orice altă situatie în care executorul desemnat nu finalizează executarea silită, instanta stabileste onorariul proportional cu actele de executare efectuate, chiar sub nivelul minim stabilit potrivit art. 27 alin. (1).

 

SECTIUNEA a 5-a

Ajutorul public judiciar sub forma facilitătilor la plata taxelor judiciare

 

Art. 33. - În cazul încuviintării cererii de acordare a facilitătilor la plata taxelor judiciare, prin încheiere se vor stabili fie scutirea de plată, fie, după caz, cota de reducere, termenele de plată si cuantumul ratelor.

 

Art. 34. - (1) În cazul în care taxele judiciare datorate sunt mai mari decât dublul venitului net lunar pe familie al solicitantului din luna anterioară formulării cererii de ajutor public judiciar, esalonarea plătii se va face astfel încât rata lunară datorată să nu depăsească jumătate din venitul net pe familie, dacă instanta nu apreciază necesar a se acorda o altă formă de ajutor, mai favorabilă.

(2) Esalonarea plătii taxelor judiciare se poate face în cel mult 48 de rate lunare.

 

CAPITOLUL IV

Asistenta extrajudiciară

 

Art. 35. - (1) Asistenta prin avocat poate fi si extrajudiciară si constă în acordarea de consultatii, formularea de cereri, petitii, sesizări, initierea altor asemenea demersuri legale, precum si în reprezentarea în fata unor autorităti sau institutii publice, altele decât cele judiciare sau cu atributii jurisdictionale, în vederea realizării unor drepturi sau interese legitime. Asistenta extrajudiciară trebuie să conducă la furnizarea unor informatii clare si accesibile solicitantului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la institutiile competente, si, dacă este posibil, la conditiile, termenele si procedurile prevăzute de lege pentru recunoasterea, acordarea sau realizarea dreptului ori interesului pretins de solicitant.

(2) Asistenta extrajudiciară se acordă conform prevederilor Legii nr. 51/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 36. - Avocatul care a acordat asistentă extrajudiciară nu poate acorda asistentă judiciară aceleiasi persoane, pentru valorificarea ori apărarea aceluiasi drept sau interes, în cazul în care beneficiarul asistentei extrajudiciare formulează cerere de chemare în judecată pentru valorificarea ori apărarea acelui drept sau interes.

Art. 37. - Modul de plată si nivelul remuneratiei avocatilor pentru serviciile de asistentă extrajudiciară se stabilesc prin protocol încheiat între Ministerul Justitiei si Uniunea Natională a Barourilor din România.

 

CAPITOLUL V

Organizarea, coordonarea si controlul activitătii de acordare a ajutorului public judiciar

 

Art. 38. - (1) Coordonarea si controlul activitătii de acordare a ajutorului public judiciar se fac de Ministerul Justitiei.

(2) Finantarea activitătii de acordare a ajutorului public judiciar se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei. Sumele necesare ajutorului public judiciar se stabilesc anual prin legea bugetului de stat.

(3) Principalele atributii ale Ministerului Justitiei în domeniul coordonării si controlului activitătii de acordarea a ajutorului public judiciar sunt:

a) exercită controlul si asigură coordonarea, sub aspect functional si organizatoric, în ceea ce priveste modul în care se acordă ajutorul public judiciar;

b) ia măsuri pentru informarea publicului cu privire la sistemul de ajutor public judiciar;

c) stabileste, prin protocol sau prin ordin, potrivit legii, onorariile minimale si maximale pentru acordarea asistentei de către avocat si, respectiv, pentru executorul judecătoresc;

d) evaluează necesitătile bugetare pentru acordarea asistentei judiciare si propune bugetul, pentru a fi inclus, separat, în bugetul Ministerului Justitiei;

e) centralizează datele si informatiile referitoare la acordarea ajutorului public judiciar;

f) întocmeste criteriile statistice pentru evidenta datelor si informatiilor privind acordarea ajutorului public judiciar.

Art. 39. - (1) Datele si informatiile referitoare la acordarea ajutorului public judiciar se centralizează, se administrează si se actualizează de Ministerul Justitiei.

(2) În vederea întocmirii si actualizării evidentei, instantele judecătoresti si Uniunea Natională a Barourilor din România transmit Ministerului Justitiei, trimestrial, situatii privind cererile de acordare a ajutorului public judiciar si, respectiv, a asistentei extrajudiciare, cuprinzând date referitoare la încuviintarea si respingerea cererilor, înlocuirea avocatilor, a executorilor judecătoresti, precum si orice alte informatii solicitate de Ministerul Justitiei în vederea îndeplinirii obligatiilor ce îi revin potrivit prezentei ordonante de urgentă.

Art. 40. - (1) Ministerul Justitiei poate face verificări, din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane interesate, cu privire la realitatea situatiei materiale a celui care a beneficiat de asistentă extrajudiciară. Verificările pot fi făcute oricând, timp de 2 ani de la data acordării acesteia.

(2) În cazul în care constată că beneficiarul ajutorului public judiciar sau al asistentei extrajudiciare a prezentat date false sau a ascuns date în legătură cu situatia sa materială, Ministerul Justitiei va sesiza organele fiscale competente, în vederea obligării acestuia la restituirea sumelor de care a beneficiat în mod nejustificat.

 

CAPITOLUL VI

Reguli speciale privind acordarea ajutorului public judiciar cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau altor persoane care au domiciliul ori resedinta obisnuită pe teritoriul unui stat membru si formularea unei cereri de asistentă judiciară către un alt stat membru al Uniunii Europene

 

Art. 41. - (1) Cererea de acordare a ajutorului public judiciar, formulată de cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau de persoane care au domiciliul sau resedinta obisnuită în unul dintre aceste state, altul decât România, se depune însotită de documente justificative:

a) fie prin intermediul autoritătii centrale a statului membru de domiciliu sau de resedintă al solicitantului;

b) fie prin intermediul autoritătii centrale române;

c) fie direct la instanta română competentă potrivit art. 11.

(2) Cererea, precum si înscrisurile doveditoare se depun traduse în limba română.

Art. 42. - Când cererea este depusă prin intermediul autoritătii centrale române, aceasta are obligatia transmiterii către instanta competentă.

Art. 43. - (1) În situatiile reglementate de prezenta sectiune, în cazul în care, la data formulării cererii de ajutor public judiciar, nu se poate determina instanta competentă potrivit art. 11, cererea se solutionează de Tribunalul Bucuresti.

(2) Asistenta extrajudiciară se asigură, în situatia prevăzută la alin. (1), de Baroul Bucuresti.

Art. 44. - Ajutorul public judiciar încuviintat potrivit prezentului capitol include, în afara formelor prevăzute la art. 6, următoarele:

a) cheltuielile pentru traducerea înscrisurilor depuse de beneficiar si care au fost solicitate de instantă sau de autoritatea cu atributii jurisdictionale în vederea solutionării cauzei;

b) asigurarea unui interpret în procedurile în fata instantei/autoritătii cu atributii jurisdictionale;

c) cheltuielile deplasării în România, pe care beneficiarul asistentei sau o altă persoană trebuie să o facă la cererea instantei ori a autoritătii cu atributii jurisdictionale ori în cazul în care legea prevede prezenta obligatorie a uneia dintre aceste persoane.

Art. 45. - (1) Cetătenii români, precum si cetătenii străini si apatrizii, cu domiciliul sau resedinta obisnuită pe teritoriul României, beneficiază de consultantă juridică gratuită din partea autoritătii centrale române, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, în vederea obtinerii asistentei juridice în cauze de competenta instantelor unui alt stat membru al Uniunii Europene sau pentru executarea unei hotărâri pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, în conditiile prevăzute de legea acelui stat. Autoritatea centrală română asistă solicitantul, asigurându-se ca cererea, completată conform anexei care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, să fie însotită de toate documentele conexe pretinse de autoritatea competentă a statului solicitat.

(2) Autoritatea centrală română asigură traducerea cererii si a documentelor conexe necesare. Traducerea se face:

a) fie în limba oficială a statului membru solicitat;

b) fie în una dintre limbile acelui stat ce corespunde uneia dintre limbile institutiilor Comunitătii;

c) fie în una dintre limbile acceptate de statul membru solicitat, potrivit Directivei (CE) nr. 8/2003 de îmbunătătire a accesului la justitie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenta judiciară acordată în astfel de litigii.

(3) Autoritatea centrală română, în termen de 15 zile de la data primirii cererii si a documentelor conexe, traduse conform alin. (2), le transmite autoritătii de primire competente a acelui stat membru.

Art. 46. - (1) Autoritatea centrală română poate refuza transmiterea unei cereri de asistentă juridică într-un alt stat membru dacă o astfel de cerere este vădit neîntemeiată sau excedează domeniului de aplicare al Directivei (CE) nr. 8/2003.

(2) În cazul în care cererea de asistentă juridică formulată si transmisă potrivit art. 45 este respinsă de autoritatea competentă a statului membru solicitat, autoritatea centrală română va cere solicitantului restituirea cheltuielilor de traducere.

Art. 47. - Cererile si documentele conexe, transmise sau primite în conformitate cu prevederile prezentului capitol, sunt scutite de formalitatea legalizării sau de orice altă formalitate echivalentă.

Art. 48. - Se desemnează Ministerul Justitiei ca autoritate centrală română în materia acordării ajutorului public judiciar, în sensul Directivei (CE) nr. 8/2003.

Art. 49. - Cererile pentru acordarea ajutorului public judiciar, formulate conform prezentului capitol, se întocmesc potrivit formularului de cerere prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 50. - (1) Se împuterniceste Ministerul Justitiei ca, pentru aducerea la îndeplinire, în calitate de autoritate centrală, a unor obligatii rezultate din prezenta ordonantă de urgentă sau asumate în cadrul cooperării judiciare internationale, prin instrumentele internationale la care România este parte, să încheie, potrivit legii, conventii de colaborare cu:

a) avocati, pentru furnizarea serviciilor de consultantă în materia obtinerii ajutorului public judiciar sau a asistentei judiciare;

b) executori judecătoresti;

c) traducători si interpreti.

(2) Pentru îndeplinirea altor atributii care îi revin din aplicarea prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Justitiei poate încheia protocoale cu Uniunea Natională a Barourilor din România, cu Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti, cu organele reprezentative ale altor profesii ori cu alte institutii sau autorităti.

Art. 51. - Alineatul (1) al articolului 26 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Sumele provenind din taxele judiciare de timbru, amenzile judiciare, impozitele încasate din onorariile avocatilor, ale notarilor publici si ale executorilor judecătoresti constituie venituri la bugetul de stat si se cuprind distinct în bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei si vor fi folosite pentru finantarea sistemului de ajutor public judiciar.”

Art. 52. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 53. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă art. 74-81 din Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările si completările ulterioare, alin. (1) al art. 21 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, si art. 295 alin. (11) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 54. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă transpune Directiva Consiliului 2003/8/CE de îmbunătătire a accesului la justitie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenta judiciară acordată în astfel de litigii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 26 din 31 ianuarie 2003.

(2) Prevederile prezentei ordonante de urgentă care transpun prevederile Directivei (CE) nr. 8/2003 prevalează asupra dispozitiilor continute în acordurile bilaterale si multilaterale încheiate de statele membre, inclusiv:

a) Acordul european privind transmiterea cererilor de asistentă judiciară, semnat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977, modificat prin Protocolul aditional la Acordul european privind transmiterea cererilor de asistentă judiciară, semnat la Moscova în 2001;

b) Conventia privind facilitarea accesului international la justitie, încheiată la Haga la 25 octombrie 1980.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 aprilie 2008.

Nr. 51.

 

ANEXĂ

 

FORMULAR

pentru cererea de asistentă judiciară în alt stat membru al Uniunii Europene

 

Instructiuni:

1. Înainte de completarea formularului cererii, vă rugăm să cititi cu atentie aceste instructiuni.

2. Persoana care completează cererea trebuie să ofere toate informatiile solicitate în acest formular.

3. Orice informatie imprecisă, inadecvată sau incompletă poate întârzia procedura solutionării cererii dumneavoastră.

4. Includerea unor informatii false sau incomplete în cerere poate avea consecinte legale, iar cererea pentru asistentă judiciară poate fi respinsă, putând fi atrasă, de asemenea, răspunderea penală.

5. Vă rugăm sa atasati toate documentele doveditoare.

6. Vă rugăm să luati la cunostintă că această cerere nu are efect asupra termenului de introducere a unei actiuni în justitie.

7. Vă rugăm să datati si să semnati cererea.

A1. Datele personale ale solicitantului

Numele si prenumele ............................................................

Data si locul nasterii ..............................................................

CNP ......................................................................................

Adresa (domiciliul sau resedinta) ..........................................

................................................................................................

Tel/fax/e-mail ...........................................................................

A2. Dacă este cazul, datele personale ale reprezentantului legal (părinte, tutore, curator etc.) (se completează în cazul în care solicitantul este reprezentat legal)

Numele si prenumele ............................................................

Data si locul nasterii ..............................................................

CNP ......................................................................................

Adresa ...................................................................................

Tel/fax/e-mail ..........................................................................

A3. Dacă este cazul, datele personale ale avocatului solicitantului (se completează în cazul în care solicitantul are deja un avocat)

Numele si prenumele ............................................................

Adresa ...................................................................................

Tel/fax/e-mail ..........................................................................

B. Informatii privitoare la litigiul pentru care se solicită asistenta judiciară

Vă rugăm atasati copii ale tuturor documentelor doveditoare.

B1. Natura litigiului (divort, litigiu de muncă etc.)

B2. Valoarea litigiului, dacă aceasta poate fi exprimată în bani, precum si moneda în care este exprimată valoarea litigiului

B3. Descrierea situatiei pentru a cărei solutionare se solicită ajutor public judiciar (incluzând instanta competentă, termenul, probatoriul etc.)

C. Detalii privind procedura

Vă rugăm atasati copii ale tuturor documentelor doveditoare.

C1. Calitatea în care sunteti sau urmează să fiti în proces (reclamant sau pârât)

Descrieti obiectul pretentiei supuse judecătii ........................

....................................................................................................

Numele si datele de contact ale părtii adverse .....................

....................................................................................................

C2. Dacă este cazul, motive speciale pentru solutionarea de urgentă a cererii

C3. Vă rugăm specificati ce cheltuieli ar trebui sa acopere (se bifează):

a) asistentă avocatială;

b) plata expertului;

c) plata traducătorului sau a interpretului folosit în cursul procesului;

d) plata onorariului executorului judecătoresc;

e) scutiri, reduceri, esalonări sau amânări la plata taxelor judiciare si/sau a cautiunilor prevăzute de lege, inclusiv a taxelor si cautiunilor datorate în faza de executare silită.

C4. Vă rugăm specificati dacă ajutorul public judiciar este solicitat pentru a obtine:

Asistentă avocatială în cadrul procedurilor extrajudiciare

Asistentă avocatială înainte de începerea procesului

Asistentă avocatială (consultantă si/sau reprezentare) în cadrul procedurilor în curs de desfăsurare. În acest caz, specificati:

- numărul de înregistrare

- termenele de judecată

- instanta

- adresa instantei

- Asistentă avocatială în cadrul procedurilor de introducere a unei căi de atac împotriva unei hotărâri judecătoresti. În acest caz, specificati:

- instanta

- data hotărârii

- motivul solicitării asistentei

- calea de atac împotriva hotărârii

Asistentă avocatială în cadrul procedurii de executare silită. În acest caz, specificati:

- instanta

- data pronuntării hotărârii sau a emiterii altui titlu executoriu.

C6. Specificati dacă aveti orice formă de asigurare sau alte drepturi si facilităti care ar putea acoperi cheltuielile de judecată în tot sau în parte.

În acest caz oferiti detalii: ......................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................

D. Situatia familială

Cu câte persoane locuiti?

Vă rugăm specificati relatiile acestora cu dumneavoastră


Numele si prenumele

Relatia cu solicitantul

Data nasterii (în cazul minorilor)

Se află această persoană în întretinerea solicitantului?

Se află solicitantul

în întretinerea acestei

persoane?

 

 

 

 

 

 

Aveti în întretinere o altă persoană care nu locuieste cu dumneavoastră?

 

Numele si prenumele

Relatia cu solicitantul

Data nasterii (în cazul minorilor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunteti în întretinerea unei persoane care nu locuieste cu dumneavoastră?

 

Numele si prenumele

Relatia cu solicitantul


E. Informatii financiare

Vă rugăm oferiti toate informatiile despre dumneavoastră, partenerul de viată sau sotul dumneavoastră, orice persoană pe care o aveti în întretinere sau, după caz, în a cărei întretinere sunteti.

Dacă primiti alte contributii financiare fată de cele ale persoanei în a cărei întretinere sunteti si care nu locuieste cu dumneavoastră, specificati-le în cadrul punctului E.1 „Alte venituri".

Dacă oferiti asistentă financiară altei persoane decât aceleia care se află în întretinerea dumneavoastră si locuieste cu dumneavoastră, vă rugăm specificati acest lucru în cadrul punctului E.3 „Alte cheltuieli".

Vă rugăm atasati toate documentele doveditoare ale situatiilor descrise mai sus.

Vă rugăm specificati moneda în care exprimati valorile pecuniare din tabel, dacă acestea sunt exprimate în altă monedă decât leu.

 

E.1. Detalii despre venitul lunar

I. Solicitantul

II. Sotul sau partenerul de viată

III. Persoane aflate în întretinere

IV. Persoane

care îl au în întretinere

pe solicitant

Salarii, indemnizatii:

 

 

 

 

Profit din afaceri:

 

 

 

 

Pensii:

 

 

 

 

Venituri:

 

 

 

 

Beneficii din partea statului:

1. alocatii:

 

 

 

 

2. ajutor de somaj si asigurări sociale:

 

 

 

 

Venituri provenite din drepturile asupra unor bunuri mobile sau imobile:

 

 

 

 

Alte venituri:

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

E.2. Valoarea proprietătilor

I. Solicitant

II. Sotul sau partenerul de viată

III. Persoane aflate în întretinere

IV Persoane

care îl au în întretinere

pe solicitant

Imobilul în care locuiti:

 

 

 

 

Alt imobil:

 

 

 

 

Terenuri:

 

 

 

 

Economii:

 

 

 

 

Actiuni:

 

 

 

 

Vehicule cu motor:

 

 

 

 

Alte bunuri:

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

E.3. Cheltuieli lunare

I. Solicitant

II. Sotul sau partenerul de viată

III. Persoane aflate în întretinere

IV Persoane

care îl au în întretinere

pe solicitant

Impozite:

 

 

 

 

Contributii la asigurările sociale:

 

 

 

 

Taxe locale:

 

 

 

 

Cheltuieli ipotecare:

 

 

 

 

Chirii si costuri pentru întretinere:

 

 

 

 

Cheltuieli pentru educatie:

 

 

 

 

Cheltuieli pentru întretinerea copiilor:

 

 

 

 

Rate:

 

 

 

 

Restituirea de împrumuturi:

 

 

 

 

Obligatii legale de întretinere fată de alte persoane:

 

 

 

 

Alte cheltuieli:

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că informatiile oferite sunt adevărate si complete si îmi asum obligatia de a declara de îndată autoritătii competente să solutioneze cererea orice schimbări survenite în situatia mea financiară.

Locul întocmirii ............................
Data ...........................................

Semnătura ..................................

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.039/2007 pentru aprobarea listei contribuabililor inactivi si a listei contribuabililor reactivati

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere si art. 11 alin. 12 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si art. 1 alin. (2) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 575/2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - La Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.039/2007 pentru aprobarea listei contribuabililor inactivi si a listei contribuabililor reactivati, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 22 august 2007, la anexa nr. 1, pozitia 9 se elimină.

Art. II. - Eliminarea pozitiei 9 din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.039/2007 va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, si afisată de Directia generală de tehnologia informatiei pe pagina de internet www.mfinante.ro, la sectiunea „Informatii contribuabili”.

Art. III. - Directia generală de inspectie fiscală si Directia generală de tehnologia informatiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 11 aprilie 2008.

Nr. 614.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind schimbarea grupei de clasare a imobilului „Casă” din municipiul Botosani, Str. Teatrului nr. 6 (actuală Cuza Vodă nr. 23), judetul Botosani

 

În temeiul prevederilor art. 20 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidentă a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentă a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 64/E din 12 februarie 2007,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Pentru imobilul „Casă” din municipiul Botosani, Str. Teatrului nr. 6 (actuală Cuza Vodă nr. 23), judetul Botosani, având regimul juridic de monument istoric, grupa de clasare A, cod BT-II-m-A-01930, se schimbă grupa de clasare în „B”, iar noul cod în Lista monumentelor istorice va fi BT-II-m-B-01930.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Botosani va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 25 martie 2008.

Nr. 2.173.

 

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulilor de organizare si desfăsurare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitătii de auditor financiar

 

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) si ale art. 13 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 26 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din data de 26 februarie 2008, adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Regulile de organizare si desfăsurare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitătii de auditor financiar, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari si Compartimentul secretariat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 26 februarie 2008.

Nr. 113.

 

ANEXĂ

 

REGULI

de organizare si desfăsurare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitătii de auditor financiar

 

Art. 1. - Potrivit prevederilor art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 13 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare, examenul de aptitudini profesionale

pentru atribuirea calitătii de auditor financiar se organizează de Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, prin Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari.

Art. 2. - Pentru atribuirea calitătii de auditor financiar, Camera va organiza examenul de aptitudini profesionale pentru stagiarii în activitatea de audit financiar care au finalizat cei 3 ani de stagiu si au îndeplinit toate obligatiile fată de aceasta.

Art. 3. - (1) La examen se pot înscrie următoarele categorii de persoane:

- stagiari care au finalizat perioada de stagiu si au îndeplinit toate obligatiile fată de Cameră;

- stagiari care au fost respinsi la alte sesiuni de examen si se află în termenul legal pentru sustinerea examenului.

(2) În vederea înscrierii la examen candidatii vor depune, personal sau prin delegat, la sediul Camerei din Bucuresti, Str. Sirenelor nr. 67-69, următoarele acte:

a) pentru stagiarii care se înscriu prima dată la examenul de aptitudini profesionale, pentru atribuirea calitătii de auditor financiar:

- caietul de stagiu completat si raportul îndrumătorului de stagiu pentru ultimul an de stagiu;

- cerere-model - se va afisa pe site-ul Camerei www.cafr.ro;

- declaratia îndrumătorului de stagiu prin care se atestă capacitatea stagiarului de a se prezenta la examen - se va afisa pe site-ul Camerei www.cafr.ro. În cazul în care stagiarul a avut mai mult de un îndrumător pe perioada stagiului, trebuie depuse declaratii de la toti îndrumătorii de stagiu;

- copie de pe documentul care atestă achitarea taxei de înscriere;

- copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate;

- 4 fotografii tip buletin;

b) pentru stagiarii care au fost respinsi la alte sesiuni de examen si se află în termenul legal pentru sustinerea examenului:

- cerere-model - se va afisa pe site-ul Camerei www.cafr.ro;

- copie de pe documentul care atestă achitarea taxei de înscriere;

- copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate;

- 4 fotografii tip buletin;

c) pentru stagiarii care au mai depus dosar pentru participarea la examen, dar din diferite motive personale nu s-au putut prezenta si s-au retras, dar se află în termenul legal pentru sustinerea examenului:

- cerere-model - se va afisa pe site-ul Camerei www.cafr.ro;

- declaratia îndrumătorului de stagiu prin care se atestă capacitatea stagiarului de a se prezenta la examen - se va afisa pe site-ul Camerei www.cafr.ro. În cazul în care stagiarul a avut mai mult de un îndrumător pe perioada stagiului, trebuie depuse declaratii de la toti îndrumătorii de stagiu;

- copie de pe documentul care atestă achitarea taxei de înscriere;

- copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate;

- 4 fotografii tip buletin.

(3) Departamentul de învătământ si admitere va elibera în momentul înscrierii legitimatia de participare la examen.

Art. 4. - Camera va publica pe site data si perioada în care vor avea loc înscrierile, locul si data în care va avea loc examenul, centrele de examinare, precum si alte informatii suplimentare.

Art. 5. - (1) Examenul va consta în sustinerea a 3 probe scrise:

- proba scrisă - la disciplinele prevăzute de art. 13 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată;

- proba-grilă - la disciplinele prevăzute de art. 13 alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată;

- proba practică.

(2) Subiectele pentru examenul de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitătii de auditor financiar sunt stabilite de Comisia de elaborare a subiectelor, formată din persoane aprobate de către Consiliului Camerei.

Art. 6. - Camera va publica tematica si bibliografia cu cel putin 60 de zile înainte de data sustinerii examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitătii de auditor financiar.

Art. 7. - (1) Intrarea în sală a candidatilor se va face cu o jumătate de oră înainte de ora de începere a examenului, pe baza legitimatiei de acces si a cărtii de identitate/buletinului de identitate.

(2) Odată cu începerea examenului se interzice intrarea oricărui candidat în sala de examen.

(3) Fiecare candidat va primi:

a) pentru proba scrisă - un exemplar cu întrebările si foi de răspuns, care vor fi numerotate de candidati si verificate de către supraveghetori;

b) pentru proba-grilă - un exemplar de grile si o foaie de răspuns-tip;

c) pentru proba practică - informatiile si cerintele pentru proba practică si foi de răspuns care vor fi numerotate de candidati si verificate de către supraveghetori.

(4) Candidatii vor completa în coltul din dreapta sus: numele, prenumele, localitatea de domiciliu, numărul de pe legitimatia de acces.

(5) Candidatii nu au voie în sala de examen cu niciun alt material în afară de pix sau stilou.

(6) Fiecare probă de examen va dura 5 ore.

(7) La iesirea din sală candidatii vor preda toate materialele primite, vor semna pentru predarea lucrării de examen, după care coltul lucrării se va îndoi si sigila si se va stampila cu stampila de examen a Camerei.

(8) Persoanele depistate că încearcă să fraudeze examenul de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitătii de auditor financiar vor fi eliminate din examen si îsi vor pierde calitatea de stagiar în activitatea de audit financiar, cu dreptul de a accede la stagiu după o perioadă de 3 ani.

Art. 8. - (1) Verificarea probelor de examen se va face de către o comisie de verificare aprobată de către Consiliul Camerei.

(2) Punctajul de promovare al fiecărei probe este minimum 6.

Pentru promovarea examenului media celor 3 probe trebuie să fie minimum 7.

(3) Pe baza punctajelor obtinute, evidentiate în listele aferente, Comisia de verificare va întocmi procesul-verbal de stabilire a rezultatelor examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitătii de auditor financiar.

(4) Rezultatele examenului de aptitudini profesionale se vor publica pe site-ul Camerei.

(5) Rezultatul afisat de Comisia de verificare se poate contesta o singură dată în termen de 48 de ore (două zile lucrătoare) de la afisare. Contestatiile se depun la sediul Camerei.

(6) Solutionarea contestatiilor va fi făcută de o comisie formată din alte persoane decât cele din Comisia de verificare. Comisia va reexamina testele si va publica rezultatele pe site în termen de 7 zile lucrătoare de la depunerea contestatiilor. Nu se mai iau în considerare alte contestatii decât cele primite în termenul de 48 de ore de la afisarea rezultatelor.

(7) În situatia în care un candidat nu promovează examenul, la următoarea sesiune i se vor recunoaste probele la care a obtinut minimum 6. Candidatii care au obtinut minimum 6 la una, două sau la toate cele 3 probe, dar nu au promovat examenul, vor avea posibilitatea să aleagă probele care să îi fie considerate ca fiind promovate, ultima notă obtinută fiind nota finală.

Art. 9. - Taxa de înscriere la examenul de aptitudini profesionale nu se rambursează.