MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 313         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 22 aprilie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

416. - Hotărâre privind darea în administrarea Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului

 

417. - Hotărâre privind plata contributiei anuale a României la World Petroleum Council, din bugetul Ministerului Economiei si Finantelor

 

418. - Hotărâre privind transmiterea pasarelei pietonale care traversează fasciculul de linii din Statia C.F. Bucuresti Nord, zona Gării Basarab, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul privat al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru scoaterea din functiune în vederea valorificării si, după caz, a casării

 

420. - Hotărâre privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul de îmbunătătiri funciare în anul 2008, a cuantumului acestuia si a sumei totale alocate fiecărei activităti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

34. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind acordarea de derogări unitătilor care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici traditionale de la cerintele mentionate în Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum si de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor si de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a unitătilor în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici traditionale

 

269/431. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative pentru modificarea si completarea Regulamentului privind clasificarea si încadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.822/394/2004

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

31. - Hotărâre privind interpretarea art. 52 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

1. - Hotărâre pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor, primarilor si presedintilor consiliilor judetene

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara a unui imobil, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Deva nr. 463/2007, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea desfăsurării activitătilor specifice de către serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 aprilie 2008.

Nr. 416.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, aflat în proprietatea publică a statului, care trece în administrarea Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara

 

Denumirea si adresa

Persoana juridică de la care trece imobilul

Persoana juridică la care trece imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Deva,

bd. Decebal bl. P, mezanin,

judetul Hunedoara

Municipiul Deva, din

administrarea Consiliului

Local al Municipiului Deva

Statul român, în administrarea

Institutiei Prefectului Judetului

Hunedoara

Clădire în suprafată utilă de 325,46 m2

CF nr. 6.445/a Deva, nr. cadastral 5.153

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind plata contributiei anuale a României la World Petroleum Council, din bugetul Ministerului Economiei si Finantelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă plata, în limita echivalentului în lei, a sumei de 1.200 lire sterline, reprezentând contributia anuală a României la World Petroleum Council, începând cu anul 2008.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor.

Art. 2. - Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se va calcula pe baza cursului de schimb leu/liră sterlină în vigoare la data plătii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 aprilie 2008.

Nr. 417.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea pasarelei pietonale care traversează fasciculul de linii din Statia C.F. Bucuresti Nord, zona Gării Basarab, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor în  domeniul privat al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru scoaterea din functiune în vederea valorificării si, după caz, a casării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, precum si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea pasarelei pietonale care traversează fasciculul de linii din Statia C.F. Bucuresti Nord, zona Gării Basarab, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul privat al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti a mijlocului fix prevăzut la art. 1 se face pentru scoaterea din functiune în vederea valorificării si, după caz, a casării, în conditiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune în vederea valorificării si, după caz, a casării mijlocului fix prevăzut la art. 1, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A. îsi va actualiza si modifica în mod corespunzător contractul de concesiune, Ministerul Transporturilor si Consiliul General al Municipiului Bucuresti urmând să îsi actualizeze în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

Art. 4. - Predarea-preluarea mijlocului fix transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 aprilie 2008.

Nr. 418.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a mijlocului fix din Statia C.F. Bucuresti Nord, care trece din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul privat al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru scoaterea din functiune în vederea valorificării si, după caz, a casării

 

Locul unde este situat mijlocul fix

Persoana juridică

de la care

se transmite mijlocul fix

Persoana juridică la care se transmite mijlocul fix

Caracteristicile tehnice ale mijlocului fix

Nr. de inventar atribuit deM.E.F.

Statia C.F. Bucuresti Nord

Statul român, din administrarea Ministerului Transporturilor

Municipiul Bucuresti, în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

Pasarelă pietonală

147.768 (partial)

Cod de clasificare 8.10.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul de îmbunătătiri funciare în anul 2008, a cuantumului acestuia si a sumei totale alocate fiecărei activităti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă activitătile pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2008 beneficiarilor prevăzuti la art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în limita sumei de 94.000 mii lei, cuantumul sprijinului financiar, precum si suma totală alocată fiecărei activităti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 aprilie 2008.

Nr. 420.

 

ANEXĂ

 

ACTIVITĂTILE

pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul de îmbunătătiri funciare în anul 2008, cuantumul acestuia, precum si suma totală alocată fiecărei activităti


Denumirea activitătii

Suma fixă

Valoarea totală

- mii lei -

Asigurarea stării

infrastructurii de

îmbunătătiri funciare

1.1. Mentinerea în functiune, prin realizarea lucrărilor de întretinere şi reparatii, a infrastructurii de îmbunătătiri funciare -  irigatii   situate   în    cadrul   teritoriului organizatiilor de îmbunătătiri funciare sau al federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare şi  aflate în proprietatea sau folosinta acestora

140 lei/ha

60.000

1.2. Asigurarea pazei şi protectiei infrastructurii de îmbunătătiri   funciare   - irigatii   situate   în   cadrul teritoriului organizatiilor de îmbunătătiri funciare sau al federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare si

aflate în proprietatea sau folosinta acestora

31 lei/ha

12.000*)

2. Executarea lucrărilor de aducere în stare de functiune

a infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate în cadrul

teritoriului organizatiilor de îmbunătătiri funciare sau al federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare şi aflate în proprietatea sau folosinta acestora

 

12.000

3. Executarea lucrărilor de punere în functiune de către Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare a infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate în cadrul teritoriului organizatiilor de îmbunătătiri funciare sau al federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare şi care, din cauza stării de degradare, nu s-a putut transmite în proprietatea sau folosinta acestora

 

10.000

 

TOTAL:

 

94.000

*) Sumele neutilizate la activitatea 1.2 pot fi folosite pentru realizarea lucrărilor prevăzute la activitatea 1.1.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind acordarea de derogări unitătilor care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici traditionale de la cerintele mentionate în Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum si de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor si de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a unitătilor în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici traditionale

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 63.320 din 10 aprilie 2008, întocmit de Directia de igienă si sănătate publică veterinară si Referatul de aprobare nr. 37.497 din 10 aprilie 2008, întocmit de Directia generală siguranta alimentelor din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

luând în consideratie prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 882/2004/CE privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sănătate animală si de bunăstare animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 165 din 30 aprilie 2004, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 139 din 30 aprilie 2004,

având în vedere prevederile art. 7 din Regulamentul Comisiei nr. 2.074/2005/CE de stabilire a măsurilor de aplicare privind anumite produse reglementate de Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 853/2004/CE si organizarea unor controale oficiale prevăzute de regulamentele Parlamentului European si ale Consiliului nr. 854/2004/CE si nr. 882/2004/CE, de derogare de la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/2004/CE si de modificare a regulamentelor nr. 853/2004/CE si nr. 854/2004/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 338 din 22 decembrie 2005,

tinând cont de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, republicată,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind acordarea de derogări unitătilor care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici traditionale de la cerintele mentionate în Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum si de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor si de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a unitătilor în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici traditionale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Produsele alimentare ce prezintă caracteristici traditionale sunt cele atestate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 690/2004 pentru aprobarea Normei privind conditiile si criteriile pentru atestarea produselor traditionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 14 octombrie 2004.

Art. 3. - (1) Produsele alimentare ce prezintă caracteristici traditionale, realizate în unitătile care detin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici traditionale si care au solicitat si au obtinut derogări de la cerintele mentionate în Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare si au fost înregistrate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, se comercializează numai pe piata natională.

(2) Produsele alimentare ce prezintă caracteristici traditionale, realizate în unitătile care detin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici traditionale si care au solicitat si au obtinut derogări de la cerintele mentionate în Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/2004/CE, pot fi comercializate în Uniunea Europeană numai dacă provin din unităti autorizate sanitar veterinar, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 4. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Autoritatea Natională Sanitar Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va notifica Comisiei Europene derogările de la cerintele mentionate în Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, acordate unitătilor care detin atestat pentru realizarea produselor ce prezintă caracteristici traditionale, în termen de 12 luni după acordarea acestora.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 14 aprilie 2008.

Nr. 34.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

privind acordarea de derogări unitătilor care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici traditionale de la cerintele mentionate în Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum si de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor si de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a unitătilor în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici traditionale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor stabileste derogările de la cerintele prevăzute în Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, acordate pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici traditionale, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) lit. a) si b) din Regulamentul Comisiei nr. 2.074/2005/CE, precum si procedura de acordare a derogărilor si de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a unitătilor în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici traditionale.

Art. 2. - În întelesul prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, următorii termeni se definesc astfel:

a) produse alimentare ce prezintă caracteristici traditionale - produsele alimentare care sunt recunoscute istoric ca produse traditionale sau sunt obtinute în conformitate cu referintele tehnice la un procedeu traditional, codificate sau înregistrate, ori în conformitate cu metodele de productie traditionale si care se disting în mod clar de alte produse similare apartinând aceleiasi categorii sau sunt protejate de legislatia natională;

b) operator din domeniul alimentar - persoana fizică sau juridică care răspunde de îndeplinirea prevederilor legislatiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor în cadrul unitătilor care detin atestate pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici traditionale;

c) derogări de la cerintele prevăzute de Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, acordate pentru fabricarea produselor ce prezintă caracteristici traditionale – exceptările de la cerintele prevăzute de Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, acordate de autoritatea veterinară si pentru siguranta alimentelor, la solicitarea operatorilor din domeniul alimentar, în conformitate cu art. 7 din Regulamentul

Comisiei nr. 2.074/2005/CE;

d) înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a unitătilor în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici traditionale - înscrierea unitătilor în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici traditionale, în baza cererii-tip întocmite conform modelului cuprins în anexa nr. 1, de către directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cărei rază este amplasată unitatea;

e) unităti supuse înregistrării sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor - unitătile care detin atestate pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici traditionale, care au solicitat si au obtinut derogări de la cerintele mentionate în Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/2004/CE, conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor;

f) document de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a unitătilor în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici traditionale – documentul întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 3, eliberat de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cărei rază este amplasată unitatea care detine atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici traditionale si care a solicitat si a obtinut derogări de la cerintele mentionate în Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/2004/CE, conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

 

CAPITOLUL II

Derogările de la cerintele prevăzute în Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, care se acordă pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici traditionale, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) lit. a) si b) din Regulamentul Comisiei nr. 2.074/2005/CE

 

Art. 3. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor acordă unitătilor care detin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici traditionale si solicită derogări de la cerintele prevăzute în anexa II cap. II pct. 1 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/2004/CE, tinând cont de procedeul traditional de obtinere a produsului, pentru încăperile în care se prepară, se tratează sau se prelucrează si se depozitează produsele alimentare ce prezintă caracteristici traditionale, si anume:

a) materialele din care sunt confectionate pavimentele;

b) materialele din care sunt confectionati peretii;

c) materialele din care sunt confectionate plafoanele sau, dacă nu există plafon, suprafata interioară a acoperisului;

d) materialele din care sunt confectionate ferestrele si celelalte deschideri;

e) materialele din care sunt confectionate usile.

(2) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor acordă unitătilor care detin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici traditionale si solicită derogări de la cerintele prevăzute în anexa II cap. II pct. 1 lit. f) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/2004/CE, tinând cont de procedeul traditional de obtinere a produsului, pentru materialele din care sunt confectionate echipamentele, instrumentele si ustensilele utilizate în mod specific pentru pregătirea, ambalarea si împachetarea acestor produse.

(3) Măsurile si metodele de curătenie si dezinfectie a încăperilor, echipamentelor, instrumentelor si ustensilelor, precum si frecventa punerii în aplicare a acestora trebuie să fie adaptate procedeului traditional de obtinere a produsului alimentar ce prezintă caracteristici traditionale, tinând cont de flora ambiantă specifică.

(4) Echipamentele, instrumentele si ustensilele folosite conform procedeului traditional de obtinere a produsului alimentar ce prezintă caracteristici traditionale trebuie să fie mentinute în permanentă într-o stare de igienă satisfăcătoare, curătate si dezinfectate în mod regulat.

 

CAPITOLUL III

Procedura de acordare a derogărilor si de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a unitătilor în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici traditionale

 

Art. 4. - (1) În vederea acordării derogărilor si înregistrării sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor a unitătilor în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici traditionale, operatorul din domeniul alimentar înaintează directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială este amplasată unitatea pentru care se solicită acordarea derogărilor si înregistrarea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor, cererea-tip, conform modelului

cuprins în anexa nr. 1, însotită de documente justificative.

(2) Documentele care însotesc cererea-tip pentru acordarea derogărilor si înregistrarea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor sunt următoarele:

a) „Atestat produse traditionale”, eliberat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 690/2004 pentru aprobarea Normei privind conditiile si criteriile pentru atestarea produselor  traditionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 14 octombrie 2004, în copie xerox, conform cu originalul;

b) schita unitătii, care trebuie să cuprindă: încăperile în care se prepară, se tratează sau se prelucrează si se depozitează produsele alimentare ce prezintă caracteristici traditionale;

c) descrierea detaliată a etapelor procedeului traditional de obtinere a produsului, precum si a echipamentelor, instrumentelor si ustensilelor folosite pentru obtinerea acestuia;

d) certificatul constatator de înregistrare a operatorului din domeniul alimentar, eliberat de oficiul registrului comertului judetean sau al municipiului Bucuresti, în a cărui rază teritorială este amplasată unitatea pentru care se solicită acordarea derogărilor, în copie xerox, conform cu originalul;

Art. 5. - Cererea-tip completată cu datele necesare se depune la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială se află unitatea pentru care se solicită acordarea derogărilor si se înregistrează în registrul de evidentă a cererilor pentru acordarea derogărilor numai dacă este însotită de documentele prevăzute la art. 4 alin. (2).

Art. 6. - (1) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială este amplasată unitatea pentru care se solicită acordarea derogărilor are obligatia de a înregistra cererea depusă si de a verifica unitatea în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin personalul de specialitate din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Personalul de specialitate din cadrul directiei sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială este amplasată unitatea pentru care se solicită acordarea derogărilor are obligatia de a verifica la fata locului atât realitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la art. 4 alin. (2), cât si conformitatea cu cerintele prevăzute la cap. IV.

(3) Rezultatul verificărilor faptice se înscrie într-o Înotă de constatare”, întocmită conform modelului din anexa nr. 2, redactată în două exemplare, care se semnează de medicul veterinar oficial/inspectorul pentru siguranta alimentelor si de reprezentantul legal al unitătii, din care un exemplar rămâne la unitate si unul la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială este amplasată unitatea si care va cuprinde:

a) evaluarea unitătii, respectiv a încăperilor în care se prepară, se tratează sau se prelucrează si se depozitează produsele alimentare ce prezintă caracteristici traditionale;

b) evaluarea materialelor din care sunt confectionate: pavimentele, peretii, plafoanele sau, dacă nu există plafon, suprafata interioară a acoperisului, ferestrele si celelalte deschideri, usile, echipamentele, instrumentele si ustensilele;

c) evaluarea tratamentelor tehnologice de fierbere, pasteurizare, sterilizare, încălzire, închegare, fermentare, maturare, uscare, afumare, cerare, vântare etc., care se aplică la obtinerea produsului;

d) evaluarea măsurilor si metodelor de curătenie si dezinfectare a încăperilor, echipamentelor, instrumentelor si ustensilelor, precum si frecventa punerii în aplicare a acestora, care trebuie să fie adaptate procedeului traditional de obtinere a produsului alimentar atestat, tinând cont de flora ambiantă specifică;

e) evaluarea cerintelor generale pentru înregistrarea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a unitătilor care detin atestate pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici traditionale, prevăzute la art. 12, respectiv art. 13, după caz;

f) evaluarea respectării cerintelor relevante ale legislatiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, conform prevederilor art. 14.

Art. 7. - (1) În situatia în care personalul de specialitate din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti constată că datele înscrise în documentele care însotesc cererea-tip pentru acordarea derogărilor si înregistrarea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor nu corespund sau nu sunt îndeplinite cerintele generale pentru înregistrarea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a unitătilor, prevăzute la art. 12, respectiv art. 13, deficientele constatate si măsurile dispuse se mentionează distinct în „Nota de constatare” si constituie motivatia neacordării derogărilor si înregistrării sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor a unitătii care a obtinut atestat si în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici traditionale. (2) După remedierea deficientelor constatate, mentionate în „Nota de constatare”, reprezentantul legal al unitătii solicită în scris directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială este amplasată unitatea reverificarea unitătii.

Art. 8. - (1) În situatia în care se constată că datele înscrise în documentele care însotesc cererea-tip pentru acordarea derogărilor si înregistrarea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor corespund si sunt îndeplinite cerintele generale pentru înregistrarea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a unitătilor, prevăzute la art. 12, respectiv art. 13, se mentionează distinct în „Nota de constatare” si constituie motivatia acordării derogărilor si înregistrării sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor a unitătii în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici traditionale.

(2) În baza „Notei de constatare” directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială este amplasată unitatea eliberează „Documentul de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor” pentru unitatea în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici traditionale”, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 3.

Art. 9. - (1) Unitătile care detin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici traditionale, care au solicitat si au obtinut derogări de la cerintele mentionate în Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/2004/CE, conform prevederilor prezentei norme, sunt înscrise de către directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială sunt amplasate într-un registru special, acordându-se pentru fiecare unitate un număr de înregistrare, precedat de literele PT (produs traditional).

(2) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, monitorizează unitătile înregistrate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, care detin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici traditionale si informează Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor în scris despre derogările acordate.

(3) Unitătile care detin atestate pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici traditionale sunt delistate din lista unitătilor înregistrate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, atunci când se constată că, în mod repetat, nu respectă prevederile prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor si a legislatiei veterinare europene în vigoare privind siguranta alimentelor.

Art. 10. - Produsele alimentare ce prezintă caracteristici traditionale, care se realizează în unităti înregistrate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, trebuie să poarte inscriptionat pe etichetă următorul text: „PRODUS TRADITIONAL OBTINUT ÎN UNITATEA ...................................................................................................” (numărul de înregistrare al unitătii din registrul special)

Art. 11. - (1) Operatorii din domeniul alimentar trebuie să se asigure că laptele crud folosit pentru fabricarea produselor lactate ce prezintă caracteristici traditionale îndeplineste cerintele de sănătate si de igienă stabilite în anexa III sectiunea IX cap. I din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 853/2004/CE, privind regulile specifice de igienă pentru alimentele de origine animală.

(2) Operatorii din domeniul alimentar trebuie să se asigure că animalele de la care provine carnea proaspătă folosită pentru fabricarea produselor din carne ce prezintă caracteristici traditionale au fost supuse controalelor oficiale prevăzute la art. 5 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 854/2004/CE si au fost sacrificate numai în unităti autorizate/aprobate sanitar veterinar.

 

CAPITOLUL IV

Cerintele generale pe care trebuie să le îndeplinească unitătile care detin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici traditionale, în vederea acordării derogărilor de la cerintele mentionate în Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum si a înregistrării sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor

 

Art. 12. - Unitătile care detin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici traditionale si care solicită acordarea de derogări de la cerintele mentionate în Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum si înregistrarea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor trebuie să îndeplinească si să detină următoarele:

a) un spatiu de lucru de mărime suficientă pentru ca receptia materiei prime si prepararea produselor alimentare ce prezintă caracteristici traditionale să se desfăsoare în conditii igienice adecvate; constructia trebuie să fie concepută si realizată astfel încât să excludă contaminarea materiei prime si a produselor alimentare ce prezintă caracteristici traditionale;

b) un spatiu pentru depozitarea produselor finite în conditii corespunzătoare;

c) un număr adecvat de facilităti pentru spălarea si dezinfectarea mâinilor cu apă caldă si rece curentă sau cu apă premixată la o temperatură adecvată;

d) facilităti pentru igienizarea containerelor folosite pentru transportul materiei prime, precum si a echipamentelor si ustensilelor folosite pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici traditionale;

e) ventilatie adecvată, naturală sau artificială, si, acolo unde este necesar, facilităti pentru evacuarea corespunzătoare a aburilor si vaporilor;

f) iluminat natural sau artificial adecvat;

g) un spatiu separat sau un dulap prevăzut cu cheie pentru stocarea detergentilor si dezinfectantilor; dezinfectantele si substantele similare trebuie să fie aprobate pentru utilizare în industria alimentară conform procedurii nationale si să fie folosite astfel încât să nu aibă efecte adverse asupra echipamentelor, ustensilelor, materiilor prime si produselor alimentare ce prezintă caracteristici traditionale; containerele în care sunt depozitati detergentii si dezinfectantii trebuie să fie usor identificabile si să poarte etichete cu instructiuni de folosire; folosirea detergentilor si dezinfectantilor trebuie să fie urmată de spălare si clătire cu apă potabilă;

h) un spatiu separat sau un dulap prevăzut cu cheie pentru stocarea materialelor de igienizare si de întretinere;

i) un spatiu separat sau un dulap prevăzut cu cheie pentru păstrarea echipamentului de protectie al persoanelor care prepară produse alimentare ce prezintă caracteristici traditionale;

j) mijloace corespunzătoare si eficiente de protectie împotriva dăunătorilor, cum ar fi insecte, rozătoare si altele;

k) sursă de apă potabilă, care să respecte cerintele stabilite în Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările si completările ulterioare;

l) containere speciale cu închidere ermetică pentru deseurile si subprodusele care nu sunt destinate consumului uman;

m) sisteme de drenare si evacuare a apelor reziduale, care să corespundă conditiilor de igienă prevăzute de legislatia în vigoare;

n) persoanele care prepară si/sau manipulează materiile prime si produsele alimentare ce prezintă caracteristici traditionale trebuie să respecte un nivel ridicat de igienă personală, să poarte îmbrăcăminte adecvată si curată si, după caz, îmbrăcăminte de protectie si să facă dovada stării de sănătate printr-un act medical eliberat conform legislatiei nationale în vigoare.

Art. 13. - Stânele care detin atestat pentru fabricarea produselor lactate ce prezintă caracteristici traditionale si care solicită acordarea de derogări de la cerintele mentionate în Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum si înregistrarea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor, trebuie să îndeplinească si să detină următoarele:

a) un spatiu de lucru de mărime suficientă pentru ca activitătile de receptie a laptelui si fabricare a produselor lactate ce prezintă caracteristici traditionale să se desfăsoare în conditii igienice adecvate; constructia trebuie să fie concepută si realizată astfel încât să excludă contaminarea laptelui si a produselor lactate ce prezintă caracteristici traditionale;

b) în functie de tipul de produse fabricate, un spatiu pentru maturarea produselor lactate ce prezintă caracteristici traditionale;

c) un spatiu de mărime suficientă pentru depozitarea produselor finite în conditii corespunzătoare;

d) sursă de apă potabilă, care să respecte cerintele stabilite în Legea nr. 458/2002, cu modificările si completările ulterioare;

e) facilităti pentru spălarea mâinilor, prevăzute cu substante pentru igienizare si cu mijloace igienice de uscare a mâinilor;

f) facilităti pentru igienizarea containerelor folosite pentru transportul laptelui, precum si a echipamentelor si ustensilelor folosite pentru fabricarea produselor lactate ce prezintă caracteristici traditionale;

g) ventilatie naturală adecvată si, acolo unde este necesar, facilităti pentru evacuarea corespunzătoare a aburilor si vaporilor;

h) iluminat natural sau artificial adecvat;

i) un spatiu separat sau un dulap prevăzut cu cheie pentru stocarea detergentilor, dezinfectantilor si a materialelor de igienizare; dezinfectantele si substantele similare trebuie să fie aprobate pentru utilizare în industria alimentară conform procedurii nationale si folosite astfel încât să nu aibă efecte adverse asupra echipamentelor, ustensilelor, laptelui si produselor lactate ce prezintă caracteristici traditionale; containerele în care sunt depozitati detergentii si dezinfectantii trebuie să fie usor identificabile si să poarte etichete cu instructiuni de folosire; folosirea detergentilor si dezinfectantilor trebuie să fie urmată de spălare si clătire cu apă potabilă;

j) mijloace corespunzătoare si eficiente de protectie împotriva dăunătorilor, cum ar fi insecte, rozătoare si altele;

k) containere speciale cu închidere ermetică pentru deseuri si pentru subprodusele care nu sunt destinate consumului uman, cum ar fi zer, zară;

l) persoanele care prepară si/sau manipulează laptele si produsele lactate trebuie să respecte un nivel ridicat de igienă personală, să poarte îmbrăcăminte adecvată si curată si, după caz, îmbrăcăminte de protectie si să facă dovada stării de sănătate printr-un act medical eliberat conform legislatiei nationale în vigoare.

Art. 14. - Acordarea derogărilor de la cerintele mentionate în Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare si pentru înregistrarea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor nu exonerează operatorul din domeniul alimentar de responsabilitătile privind respectarea cerintelor specifice ale legislatiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor în vigoare.

Art. 15. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor.

 

ANEXA Nr.1

la norma sanitară veterinară

si pentru siguranta alimentelor

 

CERERE-TIP

pentru acordarea derogărilor si înregistrării sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor

pentru unitatea care detine atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici traditionale

nr. ................ din ....................

 

Operatorul din domeniul alimentar, .................................................., cu sediul social în localitatea .................................., str.  ............................ nr. ........., judetul .............................................. cu Certificatul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului/Autorizatia nr. ................., codul fiscal ................... , telefon ................, fax ................, e-mail................ , reprezentat de ..........................................................., domiciliat în .......................................... , str. ............................................... nr. ........, bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ......, sectorul/judetul .........................................., posesor al buletinului/cărtii de identitate seria ........ nr. ...................., eliberat/eliberată de ................................, având functia de ....................................., pe baza documentelor anexate la dosar, solicit acordarea derogărilor de la cerintele prevăzute de Regulamentul nr. 852/2004/CE cu privire la igiena produselor alimentare si pentru înregistrarea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a unitătii care detine atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici traditionale, cu sediul în localitatea ....................................., str. ...................................... nr. ........, sectorul/judetul ......................................., pentru următoarele produse traditionale atestate:

1. ........................................................................... ;

2. ........................................................................... ;

3. ........................................................................... ;

4. ........................................................................... .

 

Data ..........................

 

Semnătura/Stampila

..........................

Domnului director executiv al Directiei Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor .......................................

 

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

si pentru siguranta alimentelor

 

DIRECTIA SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR..................

Nr. ............. data ...................

 

NOTĂ DE CONSTATARE*)

 

Subsemnatul, ....................................., medic veterinar oficial/inspector pentru siguranta alimentelor în cadrul......................., având în vedere Cererea-tip nr. ........ din ............... pentru acordarea derogărilor si înregistrarea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a unitătii care detine atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici traditionale, înregistrată la Directia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor ...................., pentru acordarea derogărilor si înregistrarea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a unitătii cu sediul în localitatea ................................. , str. .............................. nr. ........, sectorul/judetul ................................., care detine atestat pentru fabricarea următoarelor produse traditionale:

1. ...........................................................................

2. ...........................................................................

3. ...........................................................................

4. ...........................................................................,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind acordarea de derogări unitătilor care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici traditionale de la cerintele mentionate în Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum si de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor si de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a unitătilor în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici traditionale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 34/2008, am verificat realitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la art. 4 alin. (2), constatând următoarele:

a) încăperile în care se prepară, se tratează sau se prelucrează si se depozitează produsele alimentare ce prezintă carateristici traditionale

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................;

b) materialele din care sunt confectionate: pavimentele, peretii, plafoanele sau, dacă nu există plafon, suprafata interioară a acoperisului, ferestrele si celelalte deschideri, usile, echipamentele, instrumentele si ustensilele ....................................................

..................................................................................................................

...................................................................................................................;

c) tratamentele tehnologice de fierbere, pasteurizare, sterilizare, încălzire, închegare, fermentare, maturare, uscare, afumare, cerare, zvântare etc. care se aplică la obtinerea produsului .......................................................................................

..................................................................................................................

........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................;

d) măsurile si metodele de curătenie si dezinfectare a încăperilor, echipamentelor, instrumentelor si ustensilelor, precum si frecventa punerii în aplicare a acestora, care trebuie să fie adaptate procedeului traditional de obtinere a produsului alimentar atestat, tinând cont de flora ambiantă specifică

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................;

e) cerintele generale pentru înregistrarea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a unitătilor care detin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici traditionale, prevăzute la art. 12, respectiv art. 13, după caz, din Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind acordarea de derogări unitătilor care realizează produse alimentare care prezintă caracteristici traditionale de la cerintele mentionate în Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum si de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor si de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a unitătilor în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici traditionale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 34/2008

...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................;

f) cerintele relevante ale legislatiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor în vigoare

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

*) Nota de constatare se semnează si se stampilează pe fiecare pagină.

 

CONCLUZII:

a) îndeplineste conditiile pentru acordarea derogărilor si înregistrarea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a unitătii specificate în cererea-tip;

- Medic veterinar oficial/inspector pentru siguranta alimentelor ............................. din cadrul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ................., în urma verificării efectuate, propun acordarea derogărilor cu privire la ......................................................................., pentru obtinerea produselor traditionale de tipul ............................................................ si înregistrarea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a unitătii specificate în cererea-tip;

b) nu îndeplineste conditiile pentru acordarea derogărilor si înregistrarea sanitară veterinară si pentru siguranta valimentelor a unitătii specificate în cererea-tip;

..................................................................................................................

..................................................................................................................

................................................................................................................;

 

Medic veterinar oficial/Inspector

pentru siguranta alimentelor,*)

...................................................

(semnătura, parafa si stampila)

Reprezentantul legal al unitătii,*) ...................................................

(numele în clar, semnătura si stampila)

 

*) Nota de constatare se semnează si se stampilează pe fiecare pagină.

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

si pentru siguranta alimentelor

 

DIRECTIA SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR...............

 

DOCUMENT

de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor pentru unitatea în care se realizează produse alimentare care prezintă caracteristici traditionale

nr. ........... din .............

 

Directorul executiv al Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor..............., având în vedere Cererea-tip nr. ............ pentru acordarea derogărilor si înregistrarea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a unitătii care detine atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici traditionale, înregistrată la Directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor ......................., pentru acordarea derogărilor si înregistrarea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a unitătii cu sediul în localitatea ................................................., str. .......................................... nr. ........,

sectorul/judetul ......................................., care detine atestat pentru fabricarea următoarelor produse traditionale:

1. ...........................................................................;

2. ...........................................................................;

3. ...........................................................................;

4. ...........................................................................;

în baza Notei de constatare nr..................... din data de ........................, întocmită de medicul veterinar oficial/inspectorul pentru siguranta alimentelor ................................ în cadrul .............................., în temeiul prevederilor Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 34/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind acordarea de derogări unitătilor care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici traditionale de la cerintele mentionate în Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena

produselor alimentare, precum si de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor si de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a unitătilor în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici traditionale,

Dispune:

ÎNREGISTRAREA SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR ÎN REGISTRUL SPECIAL

NUMĂR DE ÎNREGISTRARE .......................... PT (Produs traditional)

 

Director executiv,

....................................................

(numele si prenumele, semnătura

si stampila oficială)

 

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

Nr. 269 din 4 martie 2008

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Nr. 431 din 31 martie 2008

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind clasificarea si încadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.822/394/2004

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, si ale art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 4/2007 al Comitetului tehnic de specialitate CTS 12 - Fizica constructiilor si cerinte functionale pentru constructii,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (2) lit. d) si ale art. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, republicată, ale art. 2 alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind clasificarea si încadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.822/394/2004, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor si ale art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si ministrul internelor si reformei administrative emit următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind clasificarea si încadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.822/394/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231,cu următorul cuprins:

,,Art. 231. - (1) La elaborarea documentatiilor tehnice de proiectare, proiectantii sunt obligati să înscrie în proiectul tehnic clasa de reactie la foc a produselor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, si, informativ, clasa de combustibilitate, în functie de utilizarea finală preconizată.

(2) Clasele de combustibilitate definite în «Normativul de sigurantă la foc a constructiilor», indicativ P118-1999, publicat în Buletinul Constructiilor nr. 7/1999, editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor Bucuresti din coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, se înlocuiesc cu clasele de reactie la foc, în functie de utilizarea finală preconizată a materialului sau a elementului de constructie.

(3) Clasele de combustibilitate prevăzute în alte reglementări specifice au caracter informativ si se înlocuiesc, în mod obligatoriu, cu clasele de reactie la foc.”

2. Articolul 25 se modifică si va avea următorul cuprins:

,,Art. 25. - Tabelele nr.1-8 si anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.”

3. După tabelul nr. 7 se introduce un nou tabel, tabelul nr. 8 ,,Înlocuirea claselor de combustibilitate cu clase de reactie la foc”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

ANEXĂ

 

Tabelul nr. 8

 

ÎNLOCUIREA CLASELOR DE COMBUSTIBILITATE CU CLASE DE REACTIE LA FOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa de combustibilitate

Clasa de reactie la foc

C0(CA1)

A1

A2

s1,d0

C1 (CA2a)

A2

s1,d1

s2, d0

s2, d1

s3, d0

s3, d1

B

s1,d0

s1,d1

s2, d0

s2, d1

s3, d0

s3, d1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa de combustibilitate

Clasa de reactie la foc

 

C

s1,d0

 

s1,d1

C2 (CA2b)

s2, d0

s2, d1

 

s3, d0

 

s3, d1

 

D

s1,d0

 

s1,d1

C3 (CA2c)

s2, d0

s2, d1

 

s3, d0

 

s3, d1

 

A2

s1,d2

 

s2, d2

 

s3, d2

 

B

s1,d2

 

s2, d2

 

s3, d2

C4 (CA2d)

C

s1,d2

s2, d2

 

s3, d2

 

D

s1,d2

 

s2, d2

 

s3, d2

 

E

d2

 

F

 

NOTĂ:

1. Clasa de combustibilitate a produsului se înlocuieste în functie de utilizarea finală preconizată cu una dintre clasele de reactie la foc din tabel.

2. La înlocuirea claselor de combustibilitate cu clasele de reactie la foc se va avea în vedere adoptarea nivelurilor de performantă pentru emisia de fum si picături/particule arzânde corespunzător utilizării preconizate/finale a produsului, conform precizărilor din tabelul nr. 2 din prezentul regulament.

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind interpretarea art. 52 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

 

În temeiul art. 37 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fiind sesizat de domnul Aurelian Duică, candidat la functia de primar al comunei Greci, judetul Mehedinti, din partea Partidului România Mare, în legătură cu interpretarea art. 52 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - Momentul de la care curge termenul de 48 de ore prevăzut de art. 52 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, este ora 0,00 a zilei următoare celei în care a avut loc afisarea.

Art. 2. - Birourile electorale de circumscriptie vor întocmi proces-verbal de afisare a candidaturilor din cuprinsul căruia să rezulte data si ora afisării candidaturii.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu

 

Bucuresti, 16 aprilie 2008.

Nr. 31.

 

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor, primarilor si presedintilor consiliilor judetene

 

În temeiul art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali si al art. 125 alin. (3) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă modelul certificatului doveditor al alegerii consilierilor locali, consilierilor judeteni, primarilor si presedintilor consiliilor judetene, potrivit anexei.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si este obligatorie pentru toate organismele si autoritătile cu atributii electorale.

 

Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Octavian Opris

Contrasemnează:

Vicepresedinte,

Ana Maria Pătru

Vicepresedinte

Marian Muhulet

 

Bucuresti, 17 aprilie 2008.

Nr. 1.

 

ANEXĂ1)

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 240/2004

privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte*)

 


*) Republicată în temeiul prevederilor art. V lit. k) din titlul III din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor în relatia cu consumatorii si armonizarea reglementărilor cu legislatia europeană privind protectia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 22 iunie 2004.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează raporturile juridice dintre producători si persoanele vătămate ori prejudiciate de produsele cu defecte puse în circulatie, răspunderea civilă pentru pagubele generate de aceste produse, precum si dreptul la actiune pentru repararea pagubelor.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) producător:

1. fabricantul produsului finit al unei materii prime sau părti componente ale produsului;

2. orice persoană care se prezintă ca producător, prin faptul că îsi înscrie pe produs numele, marca sau alt semn distinctiv;

3. orice altă persoană, care importă un produs în România în vederea vânzării, închirierii, cumpărării sau altei forme de înstrăinare în cadrul activitătii proprii de comercializare în cadrul societătii, este considerată producător al acestuia si răspunde în aceeasi măsură ca si producătorul;

4. orice altă persoană, care importă un produs din Uniunea Europeană în vederea vânzării, închirierii, cumpărării sau altei forme de înstrăinare în cadrul activitătii proprii de comercializare în cadrul societătii, este considerată producător al acestuia si răspunde în aceeasi măsură ca si producătorul;

5. dacă producătorul unui produs nu poate fi identificat, fiecare furnizor al produsului respectiv va fi tratat drept producător, dacă el nu comunică consumatorului prejudiciat, într-un interval de timp rezonabil, datele de identificare a producătorului sau a persoanei care i-a furnizat produsul; această dispozitie este valabilă si pentru un produs importat, în cazul în care produsul nu indică identitatea importatorului prevăzut la pct. 3 ori 4, chiar dacă este precizat numele producătorului;

b) produs - orice bun mobil, chiar dacă acesta este încorporat într-un alt bun mobil sau imobil; prin produs se întelege si energia electrică;

c) pagubă:

1. prejudiciul cauzat prin moartea sau vătămarea integritătii corporale sau a sănătătii unei persoane;

2. deteriorarea sau distrugerea oricărui bun, altul decât produsul cu defecte, cu conditia ca bunul respectiv să fie în mod normal destinat folosintei ori consumului privat si să fi fost folosit de persoana prejudiciată pentru uz sau consum personal, iar valoarea lui să fie mai mare de 200**) lei;

3. deteriorarea sau distrugerea oricărui bun, altul decât produsul cu defecte, cu conditia ca bunul respectiv să fie în mod normal destinat folosintei ori consumului privat si să fi fost folosit de persoana prejudiciată pentru uz sau consum personal, iar valoarea lui să fie mai mare decât echivalentul în lei a 500 euro;

d) produs cu defecte - produsul care nu oferă siguranta la care persoana este îndreptătită să se astepte, tinându-se seama de toate împrejurările, inclusiv de:

1. modul de prezentare a produsului;

2. toate utilizările previzibile ale produsului;

3. data punerii în circulatie a produsului.

(2) Un produs nu poate fi considerat cu defecte numai pentru că, ulterior, un produs similar perfectionat a fost pus în circulatie.

(3) Prevederile prezentului articol nu împiedică aplicarea dispozitiilor legale referitoare la daunele morale.


**) Valoarea este exprimată în monedă nouă, conform Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Conditiile răspunderii producătorilor

 

Art. 3. - În conditiile prezentei legi, producătorul răspunde pentru prejudiciul actual si pentru cel viitor, cauzate de defectul produsului său.

Art. 4. - Răspunderea producătorului nu este limitată în situatia în care paguba este determinată, cumulativ, de defectul produsului si de actiunea sau omisiunea unei terte persoane.

Această dispozitie nu aduce atingere dreptului producătorului de a promova actiuni în justitie împotriva tertului, în conditiile legii.

Art. 5. - Dacă mai multe persoane sunt răspunzătoare pentru pagubă, ele răspund solidar.

Art. 6. - Pentru angajarea răspunderii civile a producătorului, persoana prejudiciată trebuie să facă dovada pagubei, a defectului si a raportului de cauzalitate dintre defect si pagubă.

Art. 7. - (1) Producătorul este exonerat de răspundere, conform prevederilor prezentei legi, dacă dovedeste unul dintre următoarele aspecte:

a) nu el este cel care a pus produsul în circulatie;

b) în functie de împrejurări, defectul care a generat paguba nu a existat la data la care produsul a fost pus în circulatie sau a apărut ulterior punerii în circulatie a produsului, din cauze neimputabile lui;

c) produsul nu a fost fabricat pentru a fi comercializat sau pentru orice altă formă de distributie în scop economic al producătorului si nu a fost fabricat sau distribuit în cadrul activitătii sale profesionale;

d) defectul se datorează respectării unor conditii obligatorii, impuse prin reglementările emise de autoritătile competente;

e) nivelul cunostintelor stiintifice si tehnice existent la momentul punerii în circulatie a produsului nu i-a permis depistarea defectului în cauză;

f) defectul se datorează nerespectării de către consumator a instructiunilor de utilizare furnizate în documentele tehnice care însotesc produsul, demonstrate în baza expertizei tehnice de specialitate.

(2) Producătorul de componente este exonerat de răspundere dacă dovedeste că defectul este imputabil proiectării gresite a ansamblului în care acesta a fost montat sau instructiunilor date de producătorul produsului destinat consumatorului.

Art. 8. - Răspunderea producătorului poate fi limitată sau înlăturată de instanta competentă, în cazul în care paguba este cauzată atât de defectul produsului, cât si de culpa persoanei vătămate ori prejudiciate sau a altei persoane pentru care aceasta este tinută să răspundă.

Art. 9. - (1) Aplicarea dispozitiilor prezentei legi nu exclude posibilitatea persoanei vătămate ori prejudiciate de a pretinde despăgubiri în temeiul răspunderii contractuale sau extracontractuale ori al altui regim special de răspundere, existent la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Societătile de asigurări au drept de regres împotriva producătorului, conform legislatiei în vigoare, pentru sumele plătite persoanelor prejudiciate.

Art. 10. - Orice clauze contractuale de limitare sau exonerare de răspundere a producătorului sunt lovite de nulitate absolută.

 

CAPITOLUL III

Dreptul la actiune pentru repararea pagubelor

 

Art. 10. - Dreptul la actiune pentru repararea pagubelor, ce decurge din prevederile prezentei legi, se prescrie în termen de 3 ani, care curge de la data la care reclamantul a avut sau ar fi trebuit să aibă cunostintă de existenta pagubei, a defectului si a identitătii producătorului, iar actiunea pentru repararea pagubei nu poate fi introdusă după împlinirea a 10 ani de la data la care producătorul a pus produsul respectiv în circulatie.

Art. 12. - Actiunea pentru repararea pagubelor produse este de competenta instantei de judecată în a cărei rază teritorială s-a produs paguba, se află sediul sau, după caz, domiciliul pârâtului.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 13. - Dispozitiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului civil si ale Codului de procedură civilă.

Art. 14. - România va comunica Comisiei Europene textul exact al celor mai importante reglementări legale interne care sunt emise sub incidenta prezentei legi.

Art. 15. - Prevederile prezentei legi nu se aplică:

a) pagubelor generate de produsele puse în circulatie anterior datei intrării în vigoare a acesteia;

b) pagubelor rezultate din accidentele nucleare.

Art. 16. - Prezenta lege transpune Directiva nr. 85/374/CEE din 25 iulie 1985 privind răspunderea producătorului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L210 din 7 august 1985, modificată si completată prin Directiva nr. 1.999/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE), nr. L141 din 4 iunie 1999.

Art. 17. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia art. 2 alin. (1) lit. a) pct. 4, art. 2 alin. (1) lit. c) pct. 3 si art. 14, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

(2) Dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. a) pct. 3 si art. 2 alin. (1) lit. c) pct. 2 se aplică până la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 18. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile art. 42-427 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificările si completările ulterioare.