MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 284         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 11 aprilie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

38. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului

 

39. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin

 

41. - Ordonantă de urgentă privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de înghetul târziu de primăvară în pomicultură

 

375. - Hotărâre privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Vâlcea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

376. - Hotărâre pentru modificarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale unui imobil înscris în domeniul public al statului si pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a acestuia

 

377. - Hotărâre privind abrogarea unei pozitii din anexa nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

378. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui teren situat în municipiul Vaslui, judetul Vaslui

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1. - Hotărâre a Comisiei Centrale de Rechizitii pentru aprobarea Listei cu preturile principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2008

 

433. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 134/2007 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor si a metodologiei de punctare, aplicabile în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judetean

 

439. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind asigurarea asistării politistilor, la cerere, pe parcursul cercetării disciplinare

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului

 

Având în vedere faptul că în decursul ultimilor ani sistemul de plăti si decontări din România a cunoscut un amplu proces de reformă, modernizare, dezvoltare si diversificare în sprijinul si în concordantă cu schimbările de esentă produse în acest interval în sistemul financiar bancar românesc, proces care nu poate fi pe deplin finalizat decât prin modificarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările ulterioare, astfel încât cecul să poată fi procesat prin mijloace electronice,

si având în vedere caracterul de urgentă sustinut de următoarele considerente:

- la nivelul sistemului bancar au fost deja angajate fonduri de investitii în contractarea de echipamente si aplicatii informatice pentru adoptarea solutiei de procesare identificate de Banca Mondială, prin Programul de convergentă, si fiecare zi de întârziere înseamnă costuri si riscuri suplimentare pentru membrii sistemului;

- institutiile de credit si utilizatorii au nevoie de timp de pregătire pentru noul mod de procesare preconizat, după intrarea în vigoare a cadrului legislativ modificat, data dorită si agreată de sistemul bancar pentru intrarea în functiune a noului sistem (1 aprilie 2008) fiind în acest moment imposibil de atins. Din momentul asigurării cadrului legal este necesară o perioadă de tranzitie de la modul de procesare actual, manual, la modul de lucru bazat pe transmiterea de imagini, estimată la cel putin 4 luni;

- Proiectul privind impactul pozitiv asupra modernizării instrumentelor de plată, demarat de Banca Mondială, prin Programul de convergentă, împreună cu comunitatea bancară din România, Banca Natională a României, Ministerul Economiei si Finantelor si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, este în întârziere si trebuie să poată fi finalizat, riscând, în caz de nefinalizare, consecinte negative asupra relatiei cu Banca Mondială;

- solutia de decontare automată este conformă cu tendinta europeană în domeniul plătilor, initiativa de modernizare fiind considerată de Banca Centrală Europeană ca fiind „salutară”,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 59/1934 asupra cecului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 100 din 1 mai 1934, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Orice semnătură a unui cec trebuie să cuprindă:

a) în clar, numele si prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entitătii care se obligă;

b) semnătura olografă a persoanei fizice, respectiv a reprezentantilor legali sau a împuternicitilor persoanelor juridice care se obligă ori a reprezentantilor sau a împuternicitilor altor categorii de entităti care utilizează astfel de instrumente.”

2. Articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Girul trebuie scris pe cec; el trebuie să fie semnat de girant.

Girul este valabil chiar dacă beneficiarul nu este mentionat sau girantul a pus numai semnătura (gir în alb). În acest din urmă caz, girul, pentru a fi valabil, trebuie să fie scris pe cec.”

3. La articolul 27, alineatul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - Avalul se dă pe cec. El se exprimă prin cuvintele:

«pentru aval» sau orice formă echivalentă; el este semnat de avalist.”

4. La articolul 27, alineatul 2 se abrogă.

5. La articolului 29, alineatul 2 se abrogă.

6. La articolul 30, alineatul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - Cecul emis si plătibil în România trebuie, sub sanctiunea pierderii dreptului de regres împotriva girantilor si garantilor, să fie prezentat la plată în termen de 15 zile.”

7. După articolul 32 se introduc trei noi articole, articolele 321 - 323, cu următorul cuprins:

„Art. 321. - Prezentarea unui cec la plată se poate face în original sau prin trunchiere.

În sensul prezentei legi, prin trunchiere se întelege procedeul informatic care constă în următoarele operatiuni succesive:

a) transpunerea în format electronic a informatiilor relevante de pe cecul original;

b) reproducerea imaginii cecului original în format electronic; si

c) transmiterea informatiei electronice obtinute prin operatiunile prevăzute la lit. a) si b) către institutia de credit plătitoare.

Prezentarea la plată a unui cec prin trunchiere produce aceleasi efecte juridice ca si prezentarea la plată a cecului original, cu conditia ca acesta din urmă să fi fost emis cu respectarea prevederilor legii.

Institutiile de credit pot recurge la procedeul trunchierii, cu conditia ca între ele să existe o conventie prealabilă în contextul unui aranjament de plată sau o conventie constând în aderarea lor la un sistem de plăti.

Informatiile relevante pentru trunchiere, cuprinse în cecul original, sunt stabilite potrivit conventiilor prevăzute la alin. 4. Imaginea cecului original reprezintă copia electronică a cecului original. Imaginea cecului original trebuie să respecte standardele stabilite potrivit conventiilor prevăzute la alin. 4.

Momentul receptionării de către institutia de credit plătitoare, respectiv de către un sistem de plăti a informatiilor relevante pentru trunchiere si a imaginii electronice a respectivului cec, potrivit alin. 2, constituie momentul prezentării la plată. Transmiterea către institutia de credit plătitoare a informatiilor relevante si a imaginii cecului, prin trunchiere, trebuie realizată astfel încât să se asigure autenticitatea si integritatea acestora, prin utilizarea oricăror procedee tehnice admise de lege.

Art. 322. - Când prezintă la plată un cec prin trunchiere, institutia de credit este obligată:

a) să verifice dacă cecul original respectă în formă si continut prevederile legale, inclusiv regularitatea succesiunii girurilor, cu exceptia autenticitătii semnăturilor trăgătorului si girantilor;

b) să garanteze acuratetea si conformitatea informatiilor relevante pentru trunchiere transmise electronic cu datele din cecul original, precum si conformitatea imaginii cecului cu cecul original.

Institutia de credit răspunde de orice pierdere suferită prin nerespectarea obligatiilor prevăzute la alin. 1.

Art. 323. - Refuzul total sau partial la plată al unui cec prezentat la plată prin trunchiere se face în formă electronică, de către institutia de credit plătitoare.

În baza refuzului prevăzut la alin. 1, institutia de credit care detine cecul original va înscrie pe acesta:

a) data prezentării acestuia la plată, spre a se constata dacă prezentarea s-a efectuat în cadrul termenului prevăzut la art. 30;

b) declaratia de refuz, datată si semnată de către reprezentanti legali sau împuterniciti ai acestora. Mentiunile înscrise pe cecul original, potrivit alin. 2, cu respectarea dispozitiilor art. 44, constituie dovada refuzului de plată.”

8. La articolul 51, alineatul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Posesorul este dator să aducă, fără întârziere, la cunostinta girantului său cazul fortuit ori de fortă majoră si să facă pe cec mentiunea datată si semnată de el de această încunostintare;

pentru rest se aplică dispozitiunile art. 45.”

9. La articolul 59, alineatul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 59. - Protestul poate fi dresat prin act separat sau pe însusi originalul cecului, ori pe duplicatul acestuia.”

10. La articolul 62, alineatul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 62. - Protestul cerut de art. 43 poate fi înlocuit, dacă posesorul consimte, printr-o declaratie de refuz de plată, scrisă si datată pe titlu, semnată de tras.”

11. Articolul 75 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 75. - Prin expresiile societate bancară, societate de credit si institutie de credit întrebuintate în prezenta lege se întelege persoanele juridice prevăzute de legislatia privind activitatea bancară si de credit.”

Art. II. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Banca Natională a României va elabora norme pentru aplicarea acesteia.

Art. III. - Legea nr. 59/1934 asupra cecului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 100 din 1 mai 1934, cu modificările ulterioare si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 26 martie 2008.

Nr. 38.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin

 

Având în vedere faptul că în decursul ultimilor ani sistemul de plăti si decontări din România a cunoscut un amplu proces de reformă, modernizare, dezvoltare si diversificare, în sprijinul si în concordantă cu schimbările de esentă produse în acest interval în sistemul financiar bancar românesc, proces care nu poate fi pe deplin finalizat decât prin modificarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificările ulterioare, astfel încât cambia si biletul la ordin să poată fi procesate prin mijloace electronice,

si având în vedere caracterul de urgentă sustinut de următoarele considerente:

- la nivelul sistemului bancar au fost deja angajate fonduri de investitii în contractarea de echipamente si aplicatii informatice pentru adoptarea solutiei de procesare identificate de Banca Mondială, prin Programul de convergentă, si fiecare zi de întârziere înseamnă costuri si riscuri suplimentare pentru membrii sistemului;

- institutiile de credit si utilizatorii au nevoie de timp de pregătire pentru noul mod de procesare preconizat, după intrarea în vigoare a cadrului legislativ modificat, data dorită si agreată de sistemul bancar pentru intrarea în functiune a noului sistem (1 aprilie 2008) fiind în acest moment imposibil de atins. Din momentul asigurării cadrului legal este necesară o perioadă de tranzitie de la modul de procesare actual, manual, la modul de lucru bazat pe transmiterea de imagini, estimată la cel putin 4 luni;

- Proiectul privind impactul pozitiv asupra modernizării instrumentelor de plată, demarat de Banca Mondială, prin Programul de convergentă, împreună cu comunitatea bancară din România, Banca Natională a României, Ministerul Economiei si Finantelor si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, este în întârziere si trebuie să poată fi finalizat, riscând, în caz de nefinalizare, consecinte negative asupra relatiei cu Banca Mondială;

- solutia de decontare automată este conformă cu tendinta europeană în domeniul plătilor, initiativa de modernizare fiind considerată de Banca Centrală Europeană ca fiind „salutară”,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. I. - Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, publicată în Monitorul Oficial al României , Partea I, nr. 100 din 1 mai 1934, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 8. - Orice semnătură cambială trebuie să cuprindă:

a) în clar, numele si prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entitătii care se obligă;

b) semnătura olografă a persoanei fizice, respectiv a reprezentantilor legali sau a împuternicitilor persoanelor juridice care se obligă ori a reprezentantilor sau a împuternicitilor altor categorii de entităti care utilizează astfel de instrumente.”

2. Articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Girul trebuie scris pe cambie; el trebuie să fie semnat de girant.

Girul este valabil chiar dacă beneficiarul nu este mentionat sau girantul a pus numai semnătura (gir în alb). În acest din urmă caz, girul pentru a fi valabil, trebuie să fie scris pe cambie.”

3. După articolul 46 se introduc trei noi articole, articolele 461 - 463, cu următorul cuprins:

„Art. 461. - Prezentarea unei cambii la plată se poate face în original sau prin trunchiere.

În sensul prezentei legi, prin trunchiere se întelege procedeul informatic care constă în următoarele operatiuni succesive:

a) transpunerea în format electronic a informatiilor relevante de pe cambia originală;

b) reproducerea imaginii cambiei originale în format electronic; si

c) transmiterea informatiei electronice obtinute prin operatiunile prevăzute la lit. a) si b) către institutia de credit plătitoare.

Pot face obiectul trunchierii numai cambiile acceptate.

Prezentarea la plată a unei cambii prin trunchiere produce aceleasi efecte juridice ca si prezentarea la plată a cambiei originale, cu conditia ca aceasta din urmă să fi fost emisă cu respectarea prevederilor legii.

Institutiile de credit pot recurge la procedeul trunchierii, cu conditia ca între ele să existe o conventie prealabilă în contextul unui aranjament de plată sau o conventie constând în aderarea lor la un sistem de plăti.

Informatiile relevante pentru trunchiere, cuprinse în cambia originală, sunt stabilite potrivit conventiilor prevăzute la alin. 5.

Imaginea cambiei originale reprezintă copia electronică a cambiei originale. Imaginea cambiei originale trebuie să respecte standardele stabilite potrivit conventiilor prevăzute la alin. 5.

Momentul receptionării de către institutia de credit plătitoare, respectiv de către un sistem de plăti a informatiilor relevante pentru trunchiere si a imaginii electronice a respectivei cambii, potrivit alin. 2, constituie momentul prezentării la plată.

Transmiterea către institutia de credit plătitoare a informatiilor relevante si a imaginii cambiei, prin trunchiere, trebuie realizată astfel încât să se asigure autenticitatea si integritatea acestora, prin utilizarea oricăror procedee tehnice admise de lege.

Art. 462. - Când prezintă la plată o cambie prin trunchiere, institutia de credit este obligată:

a) să verifice dacă acea cambie în original respectă în formă si continut prevederile legale, inclusiv regularitatea succesiunii girurilor, cu exceptia autenticitătii semnăturilor trăgătorului si girantilor;

b) să garanteze acuratetea si conformitatea informatiilor relevante pentru trunchiere transmise electronic cu datele din cambia în original, precum si conformitatea imaginii cambiei cu cambia în original.

Institutia de credit răspunde de orice pierdere suferită prin nerespectarea obligatiilor prevăzute la alin. 1.

Art. 463. - Refuzul total sau partial la plată al unei cambii prezentate la plată prin trunchiere se face în formă electronică, de către institutia de credit plătitoare.

În baza refuzului prevăzut la alin. 1, institutia de credit care detine cambia originală va înscrie pe aceastora:

a) data prezentării acesteia la plată, spre a se constata dacă prezentarea s-a efectuat în cadrul termenului prevăzut la art. 41;

b) declaratia de refuz, datată si semnată de către reprezentanti legali sau împuterniciti ai acestora.

Mentiunile înscrise pe cambia originală, potrivit alin. 2, cu respectarea dispozitiilor art. 49 alin. 1, constituie dovada refuzului de plată.”

4. La articolul 59, alineatul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Posesorul este dator să aducă, fără întârziere, la cunostinta girantului său, prin scrisoare recomandată, cazul fortuit ori de fortă majoră si să facă pe cambie mentiune datată si semnată de el de această încunostintare; pentru rest se aplică dispozitiile art. 49.”

5. După articolul 105 se introduce un nou articol, articolul 1051, cu următorul cuprins:

„Art. 1051. - Biletul la ordin care întruneste conditiile prevăzute în art. 104-105 poate fi prezentat la plată prin trunchiere, în conditiile stabilite pentru cambie la art. 461, 462, 463, cu exceptia conditiei referitoare la acceptare prevăzute la art. 461 alin. 3, producând toate efectele pe care legea le recunoaste biletului la ordin original.”

Art. II. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Banca Natională a României va elabora norme pentru aplicarea acesteia.

Art. III. - Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 100 din 1 mai 1934, cu modificările ulterioare si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 26 martie 2008.

Nr. 39.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de înghetul târziu de primăvară în pomicultură

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 70/2001 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE la ajutoarele de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii, modificat prin Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.857/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE la ajutoarele de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii care îsi desfăsoară activitatea în domeniul productiei de produse agricole si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001,

având în vedere prevederile art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, situatia extraordinară se motivează prin necesitatea urgentă de asigurare a cadrului juridic privind conditiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură pentru realizarea unor productii competitive si în scopul asigurării securitătii alimentare a populatiei si pentru protejarea mediului, în conformitate cu legislatia Uniunii Europene, având în vedere aderarea României la Uniunea Europeană.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul pomicol pentru pierderi cauzate de înghetul târziu de primăvară.

Art. 2. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă se aplică întreprinderilor mici si mijlocii din sectorul pomicol active în productia primară de produse agricole, afectate de fenomenul de înghet târziu de primăvară.

(2) În conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 70/2001 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE la ajutoarele de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii, modificat prin Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.857/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE la ajutoarele de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii care îsi desfăsoară activitatea în domeniul productiei de produse agricole si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001, schema de ajutor de stat trebuie introdusă în termen de 3 ani de la producerea fenomenului de înghet târziu, iar sprijinul financiar poate fi plătit în cel mult 4 ani de la producerea evenimentului, conform art. 11 alin. (10) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.857/2006.

Art. 3. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie: a) ajutor de stat - orice măsură care îndeplineste criteriile prevăzute în art. 87 alin. (1) din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene;

b) întreprinderi mici si mijlocii, denumite în continuare IMM, conform Regulamentului Comisiei (CE) nr. 70/2001 – acele întreprinderi care au mai putin de 250 de angajati si care au fie o cifră de afaceri anuală netă care nu depăseste echivalentul în lei a 50 milioane euro, fie un rezultat anual al bilantului contabil care nu depăseste echivalentul în lei a 43 milioane euro, respectiv:

1. în cadrul categoriei IMM, întreprinderea mijlocie este întreprinderea care are între 50 si 249 de salariati si realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau un rezultat anual al bilantului contabil care nu depăseste echivalentul în lei a 43 milioane euro;

2. în cadrul categoriei IMM, întreprinderea mică este întreprinderea care are între 10 si 49 de salariati si a cărei cifră de afaceri anuală netă sau rezultatul anual al bilantului contabil nu depăseste echivalentul în lei a 10 milioane euro;

3. în cadrul categoriei IMM, microîntreprinderea este întreprinderea care are mai putin de 10 salariati si a cărei cifră de afaceri sau rezultat anual al bilantului contabil nu depăseste echivalentul în lei a 2 milioane euro;

c) intensitatea brută a ajutorului -valoarea ajutorului, exprimată ca procent din costurile eligibile;

d) fenomen climatic advers (poate fi asimilat unui dezastru natural) - înghet târziu de primăvară care afectează mai mult de 30% din media productiei anuale pe fermă, calculată în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3).

Art. 4. - (1) Pot beneficia de sprijin financiar întreprinderile mici si mijlocii active în productia primară de produse agricole din sectorul pomicol a căror productie a fost afectată de fenomenul de înghet târziu de primăvară cu mai mult de 30% din media productiei anuale pe fermă.

(2) Nivelul maxim al despăgubirilor nu trebuie să depăsească intensitatea brută a ajutorului de 80% din pierderea de venit obtinut din comercializarea productiei ca urmare a fenomenului de înghet târziu de primăvară.

(3) Pierderile de venit se vor calcula prin diferenta dintre:

a) rezultatul obtinut din multiplicarea cantitătii produse în anul în care s-a manifestat fenomenul de înghet târziu de primăvară cu pretul mediu obtinut în acel an; si

b) rezultatul obtinut din multiplicarea cantitătii medii anuale produse în 3 ani anteriori producerii fenomenului cu media pretului obtinut în aceeasi perioadă.

(4) Valoarea pierderilor de venit poate fi crescută cu alte costuri specifice realizate de către fermier ca urmare a nerecoltării.

(5) Valoarea maximă a despăgubirii va fi redusă cu:

a) valoarea despăgubirii primite de la societătile de asigurare, asigurare-reasigurare ca urmare a asigurării plantatiilor pomicole;

b) valoarea costurilor neefectuate în pomicultură ca urmare a aparitiei fenomenului de înghet târziu de primăvară.

Art. 5. - Calculul pierderilor de venit va fi efectuat pentru fiecare beneficiar în parte, iar sprijinul financiar va fi acordat direct beneficiarului, grupurilor de producători sau organizatiilor de producători în care beneficiarul este membru.

Art. 6. - Producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care prin atitudinea lor contribuie la producerea sau majorarea daunelor nu vor beneficia de despăgubiri.

Art. 7. - Caracterizarea, încadrarea fenomenului de înghet târziu de primăvară/fenomenului climatic advers în categoria evenimentelor climatice nefavorabile, asimilate dezastrului natural, care au provocat pierderi de venit, costurile specifice realizate de către fermier ca urmare a nerecoltării si suma disponibilă pentru acordarea sprijinului financiar se realizează de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 8. - Sursa de finantare a sprijinului prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă se asigură anual din bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 9. - (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale se vor aproba norme metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Institutia responsabilă pentru implementarea sprijinului financiar este Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 10. - (1) Achitarea sumelor de la bugetul de stat în mod necorespunzător, prin înscrierea, atestarea si declararea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, cu obligarea la restituirea contravalorii stimulentelor încasate nejustificat majorate potrivit indicelui de inflatie.

(2) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) se aplică si persoanelor juridice.

(3) Aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se face de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(5) Prevederile alin. (1) - (4) referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 9 aprilie 2008.

Nr. 41.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Vâlcea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii situate în comuna Bujoreni, judetul Vâlcea, aflate în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Vâlcea, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor mentionate la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Vâlcea îsi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Economiei si Finantelor, vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 31 martie 2008.

Nr. 375.

 

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Vâlcea, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează

imobilul

Caracteristicile tehnice ale constructiilor

Numărul de

inventar atribuit

de MEF

Valoarea de

inventar

- lei -

1.

Comuna Bujoreni,

judetul Vâlcea

Agentia Natională de Cadastru si

Publicitate Imobiliară - Oficiul

de Cadastru si Publicitate

Imobiliară Vâlcea

Magazie

- suprafata construită: 31,50 m2

- suprafata desfăsurată: 31,50 m2

- anul constructiei - 1971

- se propune demolarea

25984

5

2.

Comuna Bujoreni,

judetul Vâlcea

Agentia Natională de Cadastru si

Publicitate Imobiliară - Oficiul

de Cadastru si Publicitate

Imobiliară Vâlcea

Baracă de lemn

- suprafata construită: 57,88 m2

- suprafata desfăsurată: 57,88 m2

- anul constructiei - 1971

- se propune demolarea

25985

3

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale unui imobil înscris în domeniul public al statului si pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale unui imobil înscris în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Brăila, înregistrat la pozitia 152343 din anexa nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, conform prevederilor anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Brăila.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 31 martie 2008.

Nr. 376.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE SI VALOAREA DE INVENTAR

ale imobilului, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Brăila

 

Denumirea

Datele de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăti

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

În

administrare/

folosintă/

concesiune

Concesiune/

închiriat/

dat cu

titlu gratuit

Tipul

bunului

Sediu

administrativ

Constructie S + P +1

Suprafata construită = 546 m2

Suprafata desfăsurată = 1.638 m2

Suprafata terenului aferent = 838 m2

Pe latura nordică:

Imobil din str. Mărăsti

Pe latura estică:

str. Mărăsesti

Pe latura sudică:

Str. Justitiei

Pe latura vestică:

Imobil proprietate

a Primăriei Brăila

Municipiul Brăila,

Str. Justitiei nr. 1,

Judetul Brăila

2004

Teren: 464.000

Constructie: 782.000

Total: 1.246.000

Hotărârea Guvernului

nr. 2.197/2004

Administrare

 

Imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publică a statului, care trece din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Brăila

 

Adresa imobilului care

se transmite

Persoana juridică de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Numărul de inventar, potrivit Hotărârii Guvernului

nr. 1.705/2006

Caracteristicile tehnice

Municipiul Brăila,

Str. Justitiei nr. 1,

judetul Brăila

Ministerul Internelor

si Reformei

Administrative

Agentia Natională de Cadastru si Publicitate

Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Brăila

152.343

Constructie S + P + 1

Suprafata construită = 546 m2

Suprafata desfăsurată = 1.638 m2

Suprafata terenului aferent = 838 m2

Înscris în Cartea funciară nr. 29.513/N/Brăila, având nr. cadastral 11.718

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind abrogarea unei pozitii din anexa nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pozitia nr. MF 37114 din anexa nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 31 martie 2008.

Nr. 377.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui teren situat în municipiul Vaslui, judetul Vaslui

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui teren proprietate publică a statului, situat în municipiul Vaslui, Str. Eternitătii nr. 1, judetul Vaslui, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Vaslui în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Vaslui.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului prevăzut în anexa nr. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - După predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1, Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Vaslui îsi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidentele financiare si fiscale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 31 martie 2008.

Nr. 378.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului ce face obiectul schimbării titularului dreptului de administrare

 

Adresa imobilului care

se transmite

Persoana juridică de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Numărul atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Caracteristicile tehnice

Municipiul Vaslui,

Str. Eternitătii nr. 1

(partial)

Ministerul Agriculturii

si Dezvoltării Rurale -

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Vaslui

 

Agentia Natională de Cadastru si Publicitate

Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Vaslui

Nr. M.F. 26.982 - partial

Teren în suprafată de 385,82 m2

Înscris în CF nr. 12.295 SR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE

COMISIA CENTRALĂ DE RECHIZITII

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei cu preturile principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2008

 

Având în vedere dispozitiile art. 22 alin. (3) si ale art. 24 alin. (2), (3) si (5) din Legea nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestările de servicii în interes public, cu modificările si completările ulterioare, si ale Precizărilor privind stabilirea limitelor preturilor pentru principalele bunuri consumptibile rechizitionabile, aprobate prin Hotărârea Comisiei Centrale de Rechizitii nr. 1.285/2005,

Comisia Centrală de Rechizitii adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Lista cu preturile principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2008, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale,  comisiile mixte de rechizitii si secretariatele tehnice ale acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Secretariatul tehnic permanent al Comisiei Centrale de Rechizitii va actualiza trimestrial preturile cuprinse în lista prevăzută la art. 1, pe baza indicilor de preturi stabiliti de Institutul National de Statistică, publicati în Buletinul Statistic de Preturi.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Seful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale,

Presedintele Comisiei Centrale de Rechizitii

Adrian Mironescu

 

Bucuresti, 26 martie 2008.

Nr. 1.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cu preturile principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Bunuri consumptibile rechizitionabile

Nr.

crt.

sortiment

Bunuri rechizitionabile

U.M.

Pret de

productie

(mediu) la

nivelul lunii

12/2007

- lei -

Taxa pe valoarea adăugată

- % -

Cota medie de adaos comercial în veriga comertului cu ridicata

- % -

Cota medie de adaos comercial în veriga comertului cu amănuntul

- % -

Cod produs statistic CPSA

Denumirea produsului

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Carne si produse din carne

1.

Carne de porc

1

1511.13

Carne de porcine proaspătă sau refrigerată în carcasă (inclusiv grăsimi)

kg

7,00

19

19

38

2

1511.14

Carne de porcine congelată în carcasă (inclusiv grăsimi)

kg

7,30

19

19

38

2.

Carne de vită

3

1511.11

Carne de bovine proaspătă sau refrigerată, dezosată, transată

kg

9,30

19

19

38

4

1511.12

Carne de bovine congelată, transată si sferturi

kg

12,55

19

19

38


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.

Carne de pasăre

5

1512.11

Cocosi, găini sau pui întregi, proaspeti sau refrigerati

kg

6,70

19

19

38

6

1512.11

Cocosi, găini sau pui transati în părti si organe, proaspeti sau refrigerati

kg

7,50

19

19

38

7

1512.12

Cocosi, găini sau pui întregi congelati

kg

6,20

19

19

38

8

1512.12

Cocosi, găini sau pui transati în părti si organe, congelati

kg

7,00

19

19

38

4.

Peste

9

1520.12

Peste întreg congelat

kg

4,30

19

19

38

10

1520.13

Peste uscat, nesărat, uscat si sărat, în saramură (exclusiv fileuri si peste afumat)

kg

5,00

19

19

38

5.

Cârnati

11

1513.12

Cârnati, cârnăciori uscati si produse similare din carne

kg

8,65

19

19

38

12

1513.12

Altă carne de porc uscată, sărată sau afumată (inclusiv specialităti)

kg

12,80

19

19

38

6.

Salam

13

1513.12

Alte specialităti de mezeluri (salamuri, tobe, caltabosi, parizer, crenvursti, polonezi)

kg

9,00

19

19

38

14

1513.13

Salam de porc

kg

9,50

19

19

38

15

1513.14

Salam de vară

kg

9,60

19

19

38

16

1513.15

Salam tip Sibiu

kg

23,00

19

19

38

Lapte si produse lactate

7.

Brânză

17

1551.40

Brânzeturi proaspete nefermentate si cas

kg

9,30

19

19

38

18

1551.40

Brânză (telemea) din lapte de vacă

kg

8,00

19

19

38

19

1551.40

Brânză (telemea) din lapte de oaie

kg

11,00

19

19

38

20

1551.40

Brânzeturi topite, altele decât cele rase sau sub formă de pudră

kg

12,70

19

19

38

21

1551.40

Brânză topită în formă de salam sau bloc

kg

10,20

19

19

38

8.

Cascaval

22

1551.40

Cascaval (din lapte de vacă)

kg

14,60

19

19

38

23

1551.40

Cascaval (din lapte de oaie)

kg

17,10

19

19

38

9.

Iaurt

24

1551.52

Lapte prins, cremă de lapte prins, iaurt si alte produse fermentate, nearomatizate, fără adaos de cacao

l

6,65

19

19

38

25

1551.53

Iaurt indigen (cutie din plastic de 200 ml)

cutie

0,85

19

19

38


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10.

 

 

Lapte

26

1551.11

Lapte neconcentrat, pasteurizat cu un continut >1%, dar <3% de materii grase

l

1,45

19

19

38

27

1551.11

Lapte de vacă degresat (1,8%), nepasteurizat (pungă de 1.000 ml)

L

1,75

19

19

38

28

1551.11

Lapte de vacă cu grăsime (2,5%), nepasteurizat (pungă de 1.000 ml)

l

2,05

19

19

38

29

1551.20

Lapte praf cu continut >1,5% de materii grase

kg

10,60

19

19

38

Legume si fructe

11.

Cartofi

30

11300

Cartofi

kg

0,75

19

19

38

12.

Fasole

31

11210

Fasole uscată

kg

3,35

19

19

38

13.

Mazăre

32

11210

Mazăre

kg

3,20

19

19

38

14.

Tomate

33

11511

Tomate de câmp

kg

2,35

19

19

38

15.

Varză

34

11516

Varză albă (dulce de câmp)

kg

1,10

19

19

38

16.

Fructe proaspete

35

11711

Mere

kg

2,00

19

19

38

36

11711

Prune proaspete

kg

2,20

19

19

38

37

11811

Struguri de masă

kg

3,70

19

19

38

 

 

 

 

Cons

erve

 

 

 

 

17.

Conserve de legume în apă sau bulion

38

1533.14

Mazăre conservată prin sterilizare, pasteurizare

kg

2,45

19

19

38

39

1533.14

Fasole boabe conservată prin sterilizare, pasteurizare

kg

3,15

19

19

38

40

1533.14

Alte legume si amestecuri de legume (exclusiv mâncăruri) conservate prin sterilizare, pasteurizare

kg

3,20

19

19

38

18.

Conserve din carne de vită

41

1513.12

Conserve din carne de vită

kg

7,70

19

19

38

42

1513.12

Carne de vită, în suc propriu (cutie de 300 g)

cutie

2,55

19

19

38

19.

Conserve din carne de porc

43

1513.12

Conserve din carne de porc

kg

8,35

19

19

38

44

1513.12

Carne de porc, în suc propriu (cutie de 300 g)

cutie

2,75

19

19

38

20.

Conserve din peste

45

1520.14

Hering preparat/conservat în otet, ulei, marinat

kg

11,55

19

19

38

46

1520.14

Conserve de macrou

kg

10,75

19

19

38

47

1520.14

Alte conserve de peste

kg

10,85

19

19

38

21.

 

 

Gemuri

48

1533.22

Gem

kg

7,20

19

19

38

49

1533.22

Marmeladă

kg

3,50

19

19

38

50

1533.22

Dulceată

kg

8,55

19

19

38

51

1533.22

Magiun

kg

4,90

19

19

38


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

22.

Pastă de rosii

52

1533.14

Pastă de tomate

kg

4,55

19

19

38

53

1533.14

Bulion

kg

4,60

19

19

38

23.

Pateu de ficat

54

1513.12

Conserve din ficat (exclusiv pasăre)

kg

6,50

19

19

38

Pâine si produse de morărit

24.

Biscuiti

55

1582.13

Biscuiti fără adaos de îndulcitori

kg

5,20

19

19

38

56

1582.13

Alte feluri de biscuiti

kg

4,85

19

19

38

25.

Făină

57

1561.21

Făină albă de grâu

kg

1,20

19

19

38

58

1561.21

Făină semialbă de grâu

kg

0,95

19

19

38

59

1561.21

Făină neagră

kg

0,85

19

19

38

26.

Mălai

60

1561.22

Mălai

kg

1,00

19

19

38

61

1561.22

Mălai extra

kg

1,35

19

19

38

27.

Pâine

62

1581.11

Pâine albă

kg

2,05

19

19

38

63

1581.11

Pâine semialbă

kg

1,80

19

19

38

64

1581.11

Pâine neagră

kg

2,15

19

19

38

28.

Paste făinoase

65

1585.11

Paste făinoase alimentare, cu ouă

kg

3,40

19

19

38

66

1585.11

Paste făinoase alimentare, fără ouă

kg

2,35

19

19

38

Alte produse alimentare

29.

Apă minerală

67

1598.11

Ape minerale si ape gazoase

sticlă 1 l

0,67

19

19

38

30.

Arome,

condimente,

ingrediente

68

1587.20

Mirodenii (piper, boia de ardei, scortisoară, cuisoare si altele)

kg

13,85

19

19

38

69

1587.12

Mustar preparat

kg

3,10

19

19

38

31.

Cafea

70

1586.11

Cafea prăjită si nedecofeinizată

kg

21,40

19

19

38

71

1586.12

înlocuitori de cafea continând cafea (nes)

kg

32,45

19

19

38

32.

Ceai

72

1586.13

Ceai în ambalaje mai mici de 3 kg

kg

39,85

19

19

38

33.

Margarina

73

1543.10

Margarina cu continuturi de grăsimi reduse (exclusiv margarina lichidă)

kg

3,90

19

19

38

34.

Orez

74

1561.40

Orez glasat preambalat

kg

2,20

19

19

38

35.

Ouă

75

0125.20

Ouă

bucată

0,35

19

19

38

36.

Sare comestibilă

76

1440.10

Sare grunjoasă - vrac

kg

0,48

19

19

38

77

1440.10

Sare extra, iodată (pungă de 1.000 g)

pungă

0,80

19

19

38

37.

Ulei comestibil

78

1542.11

Ulei în amestec - soia

I

3,05

19

19

38

79

1542.11

Ulei de floarea-soarelui, dublu rafinat

I

4,40

19

19

38

38.

Zahăr

80

1583.12

Zahăr cristal tos - vrac

kg

2,20

19

19

38

81

1583.12

Zahăr cristal tos - preambalat

kg

2,45

19

19

38


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

Produse nealimentare

 

 

 

 

39.

Cărti postale

82

2123.12

Cărti postale (ilustrate), cărti postale neilustrate si pentru corespondentă

bucată

0,45

19

11

29,55

40.

Ciorapi

83

1771.10

Ciorapi pentru bărbati - lână în amestec

pereche

3,50

19

17,5

47,8

84

1771.10

Ciorapi pentru bărbati - bbc în amestec

pereche

3,55

19

17,5

47,8

41.

Chiloti

85

1823.12

Indispensabili pentru bărbati si băieti

bucată

14,95

19

17,5

47,8

86

1823.12

Chiloti pentru bărbati, din tricot (100% bbc), cu betelie elastică

bucată

7,00

19

17,5

47,8

42.

Maiou (tricou)

87

1823.30

Maiou pentru bărbati, din tricot (100% bbc)

bucată

5,75

19

14,5

47,8

88

1823.30

Tricouri si maiouri pentru bărbati si băieti

bucată

11,00

19

17,5

47,8

43.

Lenjerie de pat

89

1740.12

Lenjerie de pat

bucată

51,40

19

17,5

47,8

90

1740.12

Garnitură de pat pentru o persoană, din bumbac în amestec

bucată

55,50

19

17,5

47,8

44.

Pătură

91

1740.11

Pături, altele decât păturile electrice, din lână sau păr fin de animale

bucată

62,10

19

17,5

47,8

92

1740.11

Pături, altele decât păturile electrice, din fire sintetice

bucată

47,30

19

17,5

47,8

45.

Detergent

93

2451.32

Detergenti

kg

3,00

19

11

29,55

94

2451.32

Produse pentru curătat (exclusiv detergenti)

bucată

3,10

19

11

29,55

46.

Săpun de toaletă

95

2451.31

Săpun de toaletă si semitoaletă

kg

6,20

19

11

29,55

96

2451.31

Săpun de toaletă — indigen (licentă) (100 g)

bucată

1,30

19

11

29,55

47.

Pastă de bărbierit (produs similar)

97

2452.19

Produse pentru ras (creme, spume, lotiuni)

bucată

2,35

19

11

29,55

48.

Pastă de

dinti

98

2452.18

Pastă de dinti

bucată

2,55

19

11

29,55

49.

Periută de dinti

99

3662.12

Perii pentru toaletă personală

bucată

2,15

19

11

29,55

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 134/2007 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor si a metodologiei de punctare, aplicabile în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judetean

 

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 134/2007 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor si a metodologiei de punctare, aplicabile în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judetean, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 6 februarie 2007, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După punctul 5 se introduc două noi puncte, punctele 6 si 7, cu următorul cuprins:

„6. La criteriul nr. 5 prevăzut în anexa nr. 2 vechimea pe fiecare traseu se calculează prin însumarea numărului de luni în care operatorul a efectuat serviciul de transport pe acel traseu împărtit la 12 luni/an. În situatia în care rezultă fractiuni la împărtire, se procedează la rotunjirea rezultatului, fie în minus când fractiunea este sub 1/2 din întreg, fie în plus când fractiunea este egală sau mai mare decât 1/2 din întreg.

7. La criteriul nr. 5 prevăzut în anexa nr. 2 se acordă puncte pentru vechimea pe fiecare traseu, în situatia în care atribuirea se face pe grupe de trasee, vechimea calculându-se ca medie aritmetică a vechimii pe fiecare traseu în parte.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 1 aprilie 2008.

Nr. 433.

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind asigurarea asistării politistilor, la cerere, pe parcursul cercetării disciplinare

 

Având în vedere dispozitiile art. 59 alin. (2) si (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. 1. - Pe parcursul procedurii cercetării prealabile, precum si în fata consiliilor de disciplină, politistul are dreptul de a fi asistat, la cerere, de un alt politist, ales de către acesta sau desemnat de organizatia sindicală din care face parte ori de Corpul National al Politistilor.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial la României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 4 aprilie 2008.

Nr. 439.