MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 283         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 11 aprilie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

69. - Lege pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc „Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia

 

425. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc „Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia

 

70. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991

 

426. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991

 

72. - Lege pentru modificarea alin. (11) al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

 

428. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (11) al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

 

73. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României

 

429. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 306 din 13 martie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 228 alin. 61 si art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

346. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind stabilirea conditiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere auto, precum si a conducătorilor de autovehicule si tramvaie pe drumurile publice si de autorizare de către Ministerul Transporturilor a laboratoarelor psihologice pentru efectuarea acestor evaluări

 

724. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunii 3.1.1 din cadrul domeniului major de interventie 1 – Sustinerea utilizării tehnologiei informatiei si comunicatiilor si al operatiunilor 3.3.1 si 3.3.2 din cadrul domeniului major de interventie 3 - Dezvoltarea e-economiei, axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele public si privat” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. LVII (57) din 24 septembrie 2007

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc „Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Articolul 4 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc „Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 4 mai 2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 4. - Sumele alocate de la bugetul de stat sunt destinate acoperirii cheltuielilor necesare:

a) restaurării, reparării, întretinerii si administrării clădirilor din incintă si a celor 4 biserici;

b) achizitiei de mijloace fixe pe baza listei de investitii, avizată conform dispozitiilor legale în vigoare;

c) activitătilor de întretinere si productie în regie proprie;

d) plătii unor activităti de manoperă si prestări de servicii;

e) sustinerii activitătilor existentiale si spirituale ale monahilor;

f) primirii si cazării pelerinilor;

g) realizării unor materiale destinate promovării schitului.”

Art. II. - Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc „Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 4 mai 2007, cu modificarea adusă prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 aprilie 2008.

Nr. 69.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc „Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc „Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2008.

Nr. 425.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 14 septembrie 2007, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 2, articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Cererea de acordare sau, după caz, de redobândire a cetăteniei române se formulează în limba română, se adresează Comisiei pentru cetătenie si se depune personal sau, în cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procură specială si autentică la sediul Ministerului Justitiei, Directia cetătenie, si este însotită de acte care dovedesc îndeplinirea conditiilor prevăzute de prezenta lege.

Persoanele care au domiciliul sau resedinta în străinătate pot depune cererea de acordare, întemeiată pe dispozitiile art. 101, sau de redobândire a cetăteniei române, însotită de actele care dovedesc îndeplinirea conditiilor prevăzute de lege, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare competente ale României. Cererile vor fi înaintate de îndată Comisiei pentru cetătenie.”

2. La articolul I punctul 3, articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Comisia pentru cetătenie, denumită în continuare Comisia, entitate fără personalitate juridică din cadrul Ministerului Justitiei, verifică îndeplinirea conditiilor prevăzute de lege.

Comisia are un secretariat tehnic constituit în cadrul directiei de specialitate a Ministerului Justitiei. Directorul directiei de specialitate din Ministerul Justitiei este si presedintele Comisiei.

Comisia are activitate permanentă, este formată dintr-un presedinte si 6 membri, personal de specialitate juridică asimilat magistratilor din cadrul Ministerului Justitiei, numiti prin ordin al ministrului justitiei. Lucrările Comisiei nu sunt publice, acestea se desfăsoară în prezenta a cel putin 3 membri si sunt prezidate de presedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru desemnat de acesta.

Îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea conditiilor prevăzute de lege pentru acordarea ori redobândirea cetăteniei române se constată printr-un raport motivat, care se adoptă de Comisie cu votul majoritătii celor prezenti. În caz de paritate, votul presedintelui Comisiei sau al înlocuitorului acestuia este decisiv.”

3. La articolul I punctul 8, articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Ministrul justitiei, constatând îndeplinite conditiile prevăzute de prezenta lege, emite în termen de 30 de zile calendaristice ordinul de acordare sau de redobândire a cetăteniei române, după caz. Ordinul de acordare sau de redobândire a cetăteniei române se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

În cazul în care constată neîndeplinirea conditiilor prevăzute de lege, ministrul justitiei respinge, prin ordin, cererea de acordare sau de redobândire a cetăteniei.

Ordinul ministrului justitiei de respingere a cererii de acordare sau de redobândire a cetăteniei se comunică solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii ordinului.

Ordinul poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data comunicării, la sectia de contencios administrativ a curtii de apel de la domiciliul sau, după caz, resedinta solicitantului. Dacă solicitantul nu are domiciliul sau resedinta în România, ordinul poate fi atacat, în acelasi termen, la sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Bucuresti. Hotărârea curtii de apel este definitivă si irevocabilă.”

4. La articolul I punctul 11, alineatul 1 al articolului 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - Dovada cetăteniei române se face cu buletinul de identitate sau, după caz, cu cartea de identitate, pasaportul ori cu certificatul prevăzut la art. 19 alin. 4.”

5. Articolul II se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. II. - Cererile de acordare, de redobândire sau de pierdere a cetăteniei române, avizate de Comisia pentru constatarea conditiilor de acordare a cetăteniei, prevăzută de Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, până la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante de urgentă, vor urma procedura stabilită de această lege.

Cererile de acordare, de redobândire sau de pierdere a cetăteniei române depuse ori înregistrate până la data publicării prezentei ordonante de urgentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, dar neavizate de Comisia pentru constatarea conditiilor de acordare a cetăteniei, potrivit prevederilor Legii nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se transferă de la Comisia pentru constatarea conditiilor de acordare a cetăteniei la Comisia pentru cetătenie, iar solutionarea cererilor se va face în cadrul Comisiei pentru cetătenie, potrivit procedurilor cuprinse în prezenta ordonantă de urgentă.

Cererile de acordare, de redobândire sau de pierdere a cetăteniei române, înregistrate de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante de urgentă si până la adoptarea legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, vor urma procedura stabilită prin prezenta ordonantă de urgentă.”

6. După articolul II se introduce un nou articol, articolul II1, cu următorul cuprins:

Art. II1. - În termen de 60 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, prin norme elaborate de Ministerul Justitiei se stabilesc drepturile si obligatiile membrilor Comisiei pentru cetătenie, precum si regimul de lucru al acestora.”

7. Articolul III se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. III. - Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a acesteia, dându-se textelor o nouă numerotare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

 

 

Bucuresti, 8 aprilie 2008.

Nr. 70.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2008.

Nr. 426.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alin. (11) al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatul (11) al articolului 3 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(11) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, unitătile teritoriale competente sunt directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, administratiile finantelor publice ale municipiilor, precum si cele ale sectoarelor municipiului Bucuresti.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 aprilie 2008.

Nr. 72.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (11) al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (11) al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2008.

Nr. 428.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79 din 18 octombrie 2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 26 octombrie 2006, cu următoarea completare:

- După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 3, cu următorul cuprins:

Art. 3. - Începând cu anul 2008, tarifele maximale si orice alte majorări de tarife care pot fi percepute de operatorii de transport feroviar public de călători pentru deservire generală în transportul feroviar de călători se vor stabili numai pe baza unei metodologii de calcul al tarifului intern de călători în transportul feroviar, care se elaborează pe baza principiului eficientizării si al optimizării costurilor si se aprobă prin ordin comun al ministrului transporturilor si al ministrului economiei si finantelor, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 aprilie 2008.

Nr. 73.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2008.

Nr. 429.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 306

din 13 martie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 228 alin. 61 si art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 228 alin. 61 si art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Marius Tudorică Nell în Dosarul nr. 12.283/299/2007 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, deoarece critica autorului vizează redactarea eliptică a textului.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 3 octombrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 12.283/299/2007, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 228 alin. 61 si art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Marius Tudorică Nell în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unei plângeri împotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, deoarece, de vreme ce hotărârea procurorului de a nu începe urmărirea penală este supusă controlului judiciar prin plângerea în fata judecătorului, ar trebui ca si hotărârea procurorului de a dispune începerea urmăririi penale să poată fi atacată în acelasi mod.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti opinează că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, deoarece prin faptul că articolele legale criticate conferă posibilitatea promovării căii de atac a plângerii doar în privinta solutiilor prin care procurorul a pronuntat o solutie de netrimitere în judecată se creează o inechitate pentru învinuitul devenit inculpat, care, prin promovarea unei căi de atac împotriva rezolutiei de începere a urmăririi penale, ar putea obtine o solutie favorabilă si ar evita astfel o procedură care implică audierea sa, propunerea de probe în apărare etc. De asemenea, prin posibilitatea promovării unui astfel de control judiciar s-ar evita o prelungire inutilă a cercetării cauzei cu care a fost învestit organul de urmărire penală.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece textele de lege criticate nu cuprind privilegii sau discriminări în raport cu criteriile egalitătii în drepturi prevăzute de art. 4 si 16 din Legea fundamentală. Instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti, precum si instituirea regulilor de exercitare a căilor de atac sunt de competenta exclusivă a legiuitorului, în temeiul art. 126 si 129 din Constitutie.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate se aplică în mod egal tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei juridice, fără nicio discriminare pe criterii arbitrare.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 228 alin. 61, cu denumirea marginală Începerea urmăririi penale, si art. 2781 alin. 1, cu denumirea marginală Plângerea în fata judecătorului împotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată, din Codul de procedură penală, care au următorul continut:

- Art. 228 alin. 61: „Împotriva rezolutiei de neîncepere a urmăririi penale se poate face plângere la instanta de judecată, potrivit art. 2781si următoarele.”;

- Art. 2781 alin. 1: „După respingerea plângerii făcute conform art. 275-278 împotriva rezolutiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonantei ori, după caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, date de procuror, persoana vătămată, precum si orice alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate pot face plângere, în termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 si 278, la judecătorul de la instanta căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenta să judece cauza în primă instantă. Plângerea poate fi făcută si împotriva dispozitiei de netrimitere în judecată cuprinse în rechizitoriu.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul exceptiei de neconstitutionalitate critică reglementarea art. 228 alin. 61 si art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, întrucât nu asigură posibilitatea atacării în fata judecătorului si a altor acte ale procurorului, cum ar fi rezolutia de începere a urmăririi penale. Or, prin critica de neconstitutionalitate se are în vedere completarea textelor legale criticate, solutia legislativă în cauză nemultumindu-l pe autorul exceptiei din perspectiva unor omisiuni referitoare la norme ori institutii a căror existentă ar fi dorit-o. Asa fiind, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, aceasta „se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

În consecintă, exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, neintrând în competenta Curtii Constitutionale modificarea actului supus controlului său în sensul dorit de autorul exceptiei.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 228 alin. 61 si art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Marius Tudorică Nell în Dosarul nr. 12.283/299/2007 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 martie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind stabilirea conditiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere auto, precum si a conducătorilor de autovehicule si tramvaie pe drumurile publice si de autorizare de către Ministerul Transporturilor a laboratoarelor psihologice pentru efectuarea acestor evaluări

 

În temeiul art. 23 alin. (32)-(35) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2006, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 4 alin. (1) pct. 57 si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind stabilirea conditiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere auto, precum si a conducătorilor de autovehicule si tramvaie pe drumurile publice si de autorizare de către Ministerul Transporturilor a laboratoarelor psihologice pentru efectuarea acestor evaluări, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia de specialitate din Ministerul Transporturilor si Autoritatea Rutieră Română - ARR vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.683/2001 pentru aprobarea Instructiunilor privind autorizarea laboratoarelor de examinare psihologică a candidatilor la obtinerea permisului de conducere auto, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 28 ianuarie 2002, se abrogă.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 13 martie 2008.

Nr. 346.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind stabilirea conditiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere auto, precum si a conducătorilor de autovehicule si tramvaie pe drumurile publice si de autorizare de către Ministerul Transporturilor a laboratoarelor psihologice pentru efectuarea acestor evaluări

 

CAPITOLUL I

Stabilirea conditiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere auto, precum si a conducătorilor de autovehicule si tramvaie pe drumurile publice

 

Art. 1. - În contextul prezentelor norme, evaluarea psihologică reprezintă demersul de cunoastere stiintifică efectuat prin mijloace de investigare psihologică, urmărind realizarea unor raportări multiple ale caracteristicilor tipologice ale subiectului investigat la cerintele si exigentele conducerii autovehiculelor si tramvaielor.

Art. 2. - Evaluarea psihologică se desfăsoară potrivit normelor cu caracter profesional aprobate de Colegiul Psihologilor din România si în conditiile stabilite prin prezentele norme.

Art. 3. - Evaluarea psihologică reglementată prin prezentele norme se efectuează obligatoriu:

a) înainte de începerea unei pregătiri teoretice si practice în vederea obtinerii permisului de conducere auto pentru drumurile publice sau pentru obtinerea de categorii suplimentare;

b) înainte de începerea pregătirii teoretice si practice în vederea obtinerii certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule si tramvaie;

c) periodic, la expirarea valabilitătii permisului de conducere auto si întocmirea formelor de obtinere a unui permis nou;

d) la redobândirea permisului de conducere auto, după anularea lui, conform legii.

Art. 4. - (1) Rezultatele evaluării capacitătilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor si tramvaielor sunt utilizate pentru:

a) emiterea unui aviz de recomandare pentru fiecare candidat, în forma:

- „Se recomandă înscrierea si urmarea scolii de conducători auto pentru categoria ...”;

- „Nu se recomandă înscrierea si urmarea scolii de conducători auto pentru categoria ...”;

- „Se recomandă parcurgerea unui program de consiliere înainte de înscrierea si urmarea scolii de conducători auto pentru categoria ...”;

b) realizarea de programe de consiliere si educatie rutieră, în raport cu caracteristicile subiectilor evaluati, încadrati în grupe specifice, conform caracteristicilor lor psihologice legate de cerintele conducerii autovehiculelor si tramvaielor;

c) efectuarea de sedinte de consiliere si educatie rutieră pentru subiectii ale căror caracteristici psihologice, raportate la cerintele conducerii de autovehicule si tramvaie, impun acest lucru, conform prevederilor prezentelor norme;

d) elaborarea unor fise de evaluare psihologică si înmânarea lor fiecărui subiect evaluat, în scopul perfectionării mecanismelor de autocunoastere si de autocontrol;

e) întocmirea unei fise de caracterizare generală a subiectilor evaluati, destinată stabilirii de către instructori a strategiei de instruire optime, raportată la caracteristicile psihologice ale cursantului, fără a aduce atingere imaginii proprii a subiectilor evaluati si cu respectarea confidentialitătii demersului psihologic.

(2) Activitătile si documentele prevăzute la alin. (1) sunt realizate în conformitate cu standardele si normele profesionale legale în vigoare.

(3) Valabilitatea unei evaluări psihologice si a documentelor rezultate ca urmare a efectuării ei este de un an.

Art. 5. - (1) Evaluarea psihologică se finalizează în următoarele documente:

a) avizul de evaluare psihologică;

b) protocolul de consiliere rutieră efectuat în raport cu caracteristicile tipologice ale persoanei evaluate;

c) fisa de apreciere-caracterizare a fiecărei persoane evaluate;

d) documentatia de consultantă a instructorului în functie de concluziile evaluării.

(2) Modelele documentelor profesionale prevăzute la alin. (1), avizate de Colegiul Psihologilor din România, vor fi prezentate de solicitantul autorizării Ministerului Transporturilor, în vederea aprobării acestora, însotite de o declaratie pe propria răspundere privind conditiile de desfăsurare a activitătii.

(3) Avizul de evaluare psihologică prevăzut la alin. (1) lit. a) reprezintă un element obligatoriu al dosarului candidatului înscris la oricare dintre formele de pregătire teoretică si practică a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere auto sau a conducătorilor de autovehicule ori tramvaie.

Art. 6. - (1) Evaluarea obligatorie a capacitătilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, ale cărei concluzii vor fi incluse în programe de consiliere si educatie rutieră a candidatilor si în îmbunătătirea modalitătilor de instruire a acestora, precum si evaluarea psihologică în vederea obtinerii certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule si tramvaie se efectuează în baza pregătirii profesionale teoretice si practice a psihologilor evaluatori.

(2) Stabilirea tipului de atestat de liberă practică necesar pentru fiecare categorie de evaluare se face în functie de reglementările în vigoare, aprobate de Colegiul Psihologilor din România, în conformitate cu Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din România.

Art. 7. - Evaluarea psihologică, în întelesul prezentelor norme, se realizează în laboratoare de specialitate autorizate din cadrul institutiilor abilitate, înfiintate si functionând în conformitate cu legislatia în vigoare privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.

 

CAPITOLUL II

Stabilirea conditiilor de autorizare de către Ministerul Transporturilor a laboratoarelor psihologice pentru efectuarea evaluării psihologice

 

Art. 8. - (1) Prin institutie abilitată, în întelesul prezentelor norme, se întelege forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înregistrată la Colegiul Psihologilor din România, având competentă în specialitatea psihologia transporturilor, sau orice altă formă de organizare legală a activitătii de psihologie.

(2) Prin laborator de psihologie, în întelesul prezentelor norme, se întelege un spatiu profesional cu destinatie unică si permanentă, dotat si amenajat conform normelor profesionale specifice specialitătii psihologia transporturilor, înfiintat si condus de un psiholog în cadrul unei forme independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică sau al altei forme legale de organizare a activitătii de psihologie.

Laboratoarele de specialitate din cadrul institutiilor abilitate trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să dispună de amenajările si dotările necesare efectuării evaluării psihologice necesare pentru conducerea autovehiculelor si tramvaielor;

b) să corespundă cerintelor profesionale stabilite de Colegiul Psihologilor din România;

c) să aibă încadrat/încadrati psiholog/psihologi atestat/atestati în specialitatea psihologia transporturilor, având încheiate contracte de muncă pe durată nedeterminată, de minimum două ore/zi, sau titularul formei de înregistrare a institutiei abilitate detinătoare a acestui laborator să poată justifica efectuarea unei activităti de minimum două ore zilnic;

d) să fie autorizate conform prevederilor prezentelor norme.

(3) În întelesul prezentelor norme, autorizarea se referă la activitatea de certificare, în domeniul de competentă propriu al Ministerului Transporturilor, pe bază de documente si la constatarea la sediul solicitantului respectivei autorizări, a conditiilor de spatiu, dotare si organizare administrativă a laboratoarelor din institutii abilitate.

Art. 9. - (1) Evaluarea psihologică se face în conformitate cu procedurile stabilite de Colegiul Psihologilor din România, conditiile concrete de desfăsurare a activitătii fiecărui laborator de psihologie autorizat fiind precizate într-o declaratie pe propria răspundere.

(2) Această declaratie trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) datele de identificare ale laboratorului;

b) programul de lucru pe zile si ore de desfăsurare;

c) prezentarea metodologiei de evaluare, pe categorii de personal evaluat;

d) lista metodelor si tehnicilor de evaluare si asistentă psihologică aflate în dotare, provenienta lor si documentatia legală de utilizare (avizul metodologic, bareme de utilizare);

e) descrierea modalitătilor de utilizare a metodelor si tehnicilor de evaluare si asistentă psihologică pentru tipurile de personal evaluat;

f) detalii privind modul de realizare a evaluării psihologice în raport cu conditiile de dotare (proceduri, protocoale, scale etc.);

g) modelele documentelor prin care se finalizează evaluarea;

h) modalitătile de gestionare si raportare a datelor privind evaluările.

Art. 10. - Pentru a fi autorizat, laboratorul psihologic din cadrul institutiei abilitate trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să respecte conditiile prevăzute la art. 8 alin. (2) si să prezinte dovada înregistrării sale legale;

b) să solicite în scris autorizarea;

c) să facă dovada detinerii legale a unui spatiu destinat desfăsurării activitătilor psihologice;

d) să facă dovada detinerii de metode si tehnici de evaluare si asistentă psihologică, în conformitate cu cerintele psihologice specifice evaluării activitătii de conducere a autovehiculelor si tramvaielor, dobândite în mod legal si aprobate conform reglementărilor în vigoare, prezentând documentele justificative ale achizitionării lor;

e) să prezinte în scris, în declaratia pe propria răspundere, metodele si tehnicile de evaluare si asistentă psihologică folosite în efectuarea evaluării candidatilor la obtinerea permisului de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, tipul de programe de consiliere si educatie rutieră, precum si conditiile în care va derula aceste programe, în vederea perfectionării modalitătii de instruire a candidatului pe perioada scolarizării. Variantele de metodologie, tipurile de programe si formele de colaborare trebuie să corespundă standardelor de calitate aprobate de Colegiul Psihologilor din România, să respecte exigentele profesionale si deontologice ale profesiei de psiholog, prin aplicarea de către psihologul titular a parafei proprii.

Art. 11. - Autorizarea laboratoarelor psihologice se face în scopul confirmării existentei conditiilor necesare realizării activitătii de evaluare a capacitătilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor.

Art. 12. - (1) Solicitantul autorizării va întocmi un dosar cu documentele prevăzute la art. 10 lit. b)-e), pe care îl va depune la directia de specialitate din Ministerul Transporturilor.

(2) Formele independente de exercitare a activitătii de psiholog cu drept de liberă practică vor depune documentatia de autorizare prin intermediul Colegiului Psihologilor din România.

Art. 13. - (1) Personalul de specialitate în domeniul psihologiei împuternicit de directia de specialitate din Ministerul Transporturilor va verifica pe teren datele prezentate, întocmind un raport de evaluare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) În baza raportului de evaluare, directia de specialitate din Ministerul Transporturilor, în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, va propune conducerii ministerului aprobarea eliberării unei autorizatii a laboratorului de psihologie pentru evaluarea psihologică a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere auto, precum si a conducătorilor de autovehicule si tramvaie sau respingerea solicitării de autorizare. Modelul autorizatiei este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 14. - (1) Autorizatiile se eliberează, pe baza unui tarif, de Comisia centrală de siguranta circulatiei din cadrul Spitalului Clinic CF Witting Bucuresti.

(2) Comisia centrală de siguranta circulatiei are următoarele atributii:

a) arhivează si păstrează documentatia care a stat la baza autorizării;

b) stabileste tariful în baza căruia se eliberează autorizatiile, printr-o decizie a conducerii Spitalului Clinic CF Witting Bucuresti;

c) realizează baza de date cu unitătile autorizate si avizate conform prezentelor norme si monitorizează activitatea desfăsurată de acestea.

Art. 15. - La fiecare 6 luni, directia de specialitate din Ministerul Transporturilor va întocmi pentru fiecare judet lista laboratoarelor autorizate, pe care, după aprobarea conducerii ministerului prin ordin, o va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. Laboratoarele autorizate în intervalul de timp existent până la o nouă publicare a listei îsi vor putea desfăsura activitatea pe baza autorizatiei de functionare.

Art. 16. - (1) Persoanele împuternicite de directia de specialitate din Ministerul Transporturilor vor controla, cel putin semestrial, respectarea conditiilor din dosarul de autorizare si modul de desfăsurare a activitătii de evaluare psihologică. Pe baza acestor controale se va propune directiei de specialitate din Ministerul Transporturilor acordarea vizei anuale pe autorizatia laboratorului de psihologie controlat.

(2) Pe baza unui raport aprobat de conducerea directiei de specialitate din Ministerul Transporturilor, persoanele împuternicite pot propune conducerii ministerului următoarele sanctiuni administrative:

a) atentionarea scrisă a respectivului laborator privind abaterile constatate si necesitatea remedierii lor urgente în maximum 30 de zile;

b) sesizarea Colegiului Psihologilor din Romania în cazul constatării unor culpe profesionale ale psihologilor;

c) suspendarea autorizatiei de evaluare psihologică, în cazul neremedierii în termen a neregulilor sau în caz de recidivă;

d) anularea autorizatiei în următoarele cazuri de încălcare gravă a normelor de functionare: eliberarea documentelor fără efectuarea evaluării, neînregistrarea documentelor, utilizarea de personal si de instrumente de examinare fără respectarea dispozitiilor legale.

(3) Constatările referitoare la aspectele profesionale si/sau disciplinare vor fi aduse la cunostinta Colegiului Psihologilor din România în vederea tratării lor conform legislatiei în domeniu.

Art. 17. - (1) Până la obtinerea autorizatiei de functionare conform prezentelor norme, evaluarea va fi efectuată de laboratoarele de psihologie detinătoare de autorizatii de functionare emise de Ministerul Transporturilor în baza reglementărilor existente până la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

(2) Termenul limită pentru obtinerea autorizatiei de functionare conform prezentelor norme este de 6 luni de la publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 18. - Autoritatea Rutieră Română - ARR va înstiinta scolile de conducători auto, iar Directia generală infrastructură si transport rutier va înstiinta centrele de pregătire profesională si perfectionare la obtinerea permisului de conducere auto si/sau centrele de formare a conducătorilor de autovehicule si tramvaie, aflate sub autoritatea proprie de control, despre prevederile cuprinse în prezentele norme si vor include în tematica de control si problematica legată de evaluarea psihologică a candidatilor/cursantilor.

Art. 19. - Avizele de evaluare emise de laboratoare neautorizate în conformitate cu prevederile prezentelor norme sau lipsa din dosarul personal al cursantului a avizului conduce la anularea adeverintei de absolvire a formelor de pregătire în vederea obtinerii permisului de conducere auto.

Art. 20. - Laboratoarele de specialitate agreate de Ministerul Transporturilor în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările si completările ulterioare, sunt autorizate pentru a efectua evaluarea psihologică a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere auto, precum si a conducătorilor de autovehicule si tramvaie.

Art. 21. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXĂ Nr. 1

la norme

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

RAPORT DE EVALUARE

 

Denumirea si adresa solicitantului:

 

 

Membrii comisie:

 

1.

2.

3.

 

Data constatării:

 

Conditiile de spatiu

Constatări:

 

 

 

 

Conditiile de dotare

Constatări:

 

 

 

 

 

Posibilităti de organizare a activitătii de examinare

Constatări:

 

 

 

 

 

Concluzii:

 

 

 

 

 

Semnături

 

 

 

 

Membrii comisiei:

1.

2.

3.

Reprezentantul laboratorului

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

AUTORIZATIA

laboratorului de psihologie pentru evaluarea psihologică a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere auto, precum si a conducătorilor de autovehicule si tramvaie pe drumurile publice

 

În conformitate cu prevederile în vigoare este autorizat în vederea efectuării evaluărilor psihologice reglementate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia de drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Laboratorul de psihologie ........................, din localitatea ..................................., judetul ............................... .

Prezenta autorizatie este valabilă 5 (cinci) ani, cu vizare anuală.

Data eliberării ...........................

Nr. de înregistrare ....................

 

Secretar general,

...........................................

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunii 3.1.1 din cadrul domeniului major de interventie 1 - Sustinerea utilizării tehnologiei informatiei si comunicatiilor si al operatiunilor 3.3.1 si 3.3.2 din cadrul domeniului major de interventie 3 - Dezvoltarea e-economiei, axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele public si privat” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă listele de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunii 3.1.1 din cadrul domeniului major de interventie 1 - Sustinerea utilizării tehnologiei informatiei si comunicatiilor si al operatiunilor 3.3.1 si 3.3.2 din cadrul domeniului major de interventie 3 - Dezvoltarea e-economiei, axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele public si privat” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cheltuielile eligibile pentru operatiunile mentionate la art. 1 vor respecta prevederile prezentului ordin, ale Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, precum si ale schemelor de ajutor de stat aprobate pentru operatiunile axei prioritare 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele public si privat”.

Art. 3. - (1) Pentru a fi eligibile pentru finantarea prin operatiunile mentionate la art. 1, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli mentionate în acest ordin, să corespundă obiectivelor axei prioritare 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele public si privat” si să fie coerente cu obiectivele si rezultatele proiectelor propuse spre finantare.

(2) Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data intrării în vigoare a contractului de finantare semnat între beneficiar si organismul intermediar pentru implementarea axei prioritare 3 din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013, în numele si pentru Autoritatea de management a POS CCE.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), în cadrul operatiunilor 3.3.1 „Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor” si 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si alte solutii electronice pentru afaceri”, cheltuielile privind elaborarea planului de afaceri, proiectului tehnic si a studiilor de piată, precum si cheltuielile pentru pregătirea documentatiei necesare în procesul de achizitii sunt considerate eligibile si în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a schemei de ajutor de stat si semnarea contractului de finantare între beneficiar si organismul intermediar pentru implementarea axei prioritare 3 din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013, în numele si pentru Autoritatea de management a POS CCE, cu conditia să fie strict legate de realizarea proiectului de investitii si să respecte prevederile aplicabile privind achizitiile.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 martie 2008.

Nr. 724.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA CHELTUIELILOR ELIGIBILE

pentru proiectele finantate în cadrul operatiunii 3.1.1 „Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe” din cadrul domeniului major de interventie 1 - Sustinerea utilizării tehnologiei informatiei si comunicatiilor, axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele public si privat” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013

 

- Cheltuieli de conectare la internet broadband

- Cheltuieli cu abonamentul pentru accesul la internet broadband pentru o perioadă de maximum 12 luni consecutive de la data conectării

- Cheltuieli pentru achizitionarea de echipamente de tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de retea, echipamente periferice etc.)

- Cheltuieli pentru realizarea retelei LAN necesare pentru implementarea proiectului

- Cheltuieli pentru achizitionarea licentelor software pentru server, licentelor necesare operării calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licentelor software antivirus, precum si pachetelor software tip office

- Cheltuieli pentru achizitionarea unui website

- Cheltuieli pentru achizitionarea unui nume de domeniu nou „.ro” direct de la furnizorul national de domenii „.ro”

- Cheltuieli privind achizitionarea solutiei de semnătură electronică

- Cheltuieli privind achizitionarea de aplicatii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilităti

- Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA CHELTUIELILOR ELIGIBILE

pentru proiectele finantate în cadrul operatiunilor 3.3.1 „Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor” si 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si alte solutii electronice pentru afaceri” din cadrul domeniului major de interventie 3 - Dezvoltarea e-economiei, axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele public si privat” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013

 

Cheltuieli pentru servicii de consultantă care nu constituie o activitate permanentă sau periodică (exclus consultantă fiscală, juridică):

- servicii de consultantă pentru elaborarea planului de afaceri, proiectului tehnic, studiilor de piată, alte studii necesare pentru pregătirea cererii de finantare;

- servicii de consultantă în domeniul managementului de proiect si cheltuieli necesare în procesul de achizitii. Cheltuieli pentru realizarea continutului initial (pentru proiectele de e-learning)

Cheltuieli pentru achizitionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare de tip desktop/laptop, monitoare, echipamente de retea, echipamente periferice etc.) necesare pentru functionarea aplicatiei informatice

Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe, care nu intră în categoria de mai sus, necesare pentru functionarea aplicatiei informatice

Cheltuieli pentru achizitionarea de aplicatii informatice, licente, brevete, mărci, know-how:

- cheltuieli pentru achizitionarea licentelor software necesare implementării proiectului, inclusiv baze de date si solutii de securitate;

- cheltuieli totale pentru achizitionarea de aplicatii informatice - parte a proiectului - pentru realizarea cărora poate fi necesară parcurgerea următoarelor etape: analiza necesitătilor, dezvoltarea aplicatiei, implementarea si testarea aplicatiei.

Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesională:

- cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va utiliza produsele software implementate;

- cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va asigura mentenanta solutiei, dacă acesta este angajat al beneficiarului

Cheltuieli cu servicii de auditare finală a proiectului

Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- SECTIILE UNITE-

 

DECIZIA Nr. LVII (57)

din 24 septembrie 2007

Dosar nr. 25/2007

 

Sub presedintia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie,

Înalta Curte de Casatie si Justitie, constituită în Sectii Unite, în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit în vederea examinării recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, în legătură cu problema dacă este admisibilă plângerea formulată împotriva altor măsuri si acte ale procurorului decât cele de netrimitere în judecată.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 93 de judecători din totalul de 115 aflati în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Gabriela Scutea, adjunct al procurorului general.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, cerând să fie admis în sensul de a se stabili că plângerea îndreptată împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori în baza dispozitiilor date de acesta, altele decât rezolutiile sau ordonantele procurorului de netrimitere în judecată reglementate în art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, este inadmisibilă.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

În practica instantelor judecătoresti s-a ivit diversitate de solutii în legătură cu rezolvarea problemei admisibilitătii plângerilor îndreptate împotriva măsurilor luate sau a actelor îndeplinite de procuror ori efectuate pe baza dispozitiilor sale dacă aceste acte nu constau în rezolutiile sau ordonantele procurorului de netrimitere în judecată la care se referă art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală.

Astfel, unele instante au considerat că plângerea împotriva altor măsuri sau acte decât rezolutiile sau ordonantele procurorului de netrimitere în judecată este admisibilă, apreciind că o astfel de solutie este impusă atât de continutul de ansamblu al dispozitiilor art. 275-278 din Codul de procedură penală, cât si de prevederile art. 21 din Constitutia României referitor la accesul liber la justitie, precum si de cele ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care consacră dreptul oricărei persoane la un proces echitabil.

Alte instante, dimpotrivă, s-au pronuntat în sensul că, în afară de rezolutiile sau ordonantele de netrimitere în judecată, la care se face referire prin art. 2781 din Codul de procedură penală, nicio altă măsură luată de procuror si niciun act efectuat de acesta sau din dispozitia sa nu poate face obiectul plângerii la judecător.

S-a relevat, în această privintă, că legiuitorul a stabilit în mod limitativ actele procurorului ce pot fi contestate pe calea plângerii reglementate în art. 2781 din Codul de procedură penală.

S-a considerat că în astfel de situatii obiectul plângerii nu poate privi decât rezolutia de neîncepere a urmăririi penale sau în ordonanta ori rezolutia de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale.

Aceste din urmă instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.

Prin art. 278 alin. 1 din Codul de procedură penală, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 167 din Legea nr. 281/2003, se prevede că „plângerea împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispozitiilor date de acesta se rezolvă de prim-procurorul parchetului sau, după caz, de procurorul general al parchetului de la lângă curtea de apel ori de procurorul sef de sectie al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie”, iar în conformitate cu alineatul 2 al aceluiasi articol „în cazul când măsurile si actele sunt ale primprocurorului ori ale procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel sau ale procurorului sef de sectie al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie ori au fost luate sau efectuate pe baza dispozitiilor date de către acestia, plângerea se rezolvă de procurorul ierarhic superior”.

Pe de altă parte, în art. 2781 alin. 1, introdus în Codul de procedură penală prin art. I pct. 168 din Legea nr. 281/2003 si modificat prin art. I pct. 139 din Legea nr. 356/2006, se mai prevede că „după respingerea plângerii făcute conform art. 275-278 împotriva rezolutiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonantei ori, după caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, date de procuror, persoana vătămată, precum si orice alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate pot face plângere, în termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 si 278, la judecătorul de la instanta căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenta să judece cauza în primă instantă”, precizându-se, în continuare, că „plângerea poate fi făcută si împotriva dispozitiei de netrimitere în judecată cuprinse în rechizitoriu”.

Aceste reglementări, prin continutul lor neechivoc, asigură exercitarea efectivă de către toate persoanele interesate a dreptului lor de acces la justitie, în conformitate cu dispozitiile art. 8 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului si cu dreptul oricărei persoane la un proces echitabil în sensul prevederilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Nu se poate considera că accesului liber la justitie, garantat prin art. 21 din Constitutie, în sensul că „orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime” fără care vreo lege să poată îngrădi exercitarea acestui drept, i s-ar aduce limitări în cazul riguroasei aplicări a dispozitiilor cuprinse în art. 2781 din Codul de procedură penală, câtă vreme în interpretarea dată de Plenul Curtii Constitutionale, prin decizia nr. I/1994, un astfel de drept constă în posibilitatea de a accede la structurile judecătoresti uzând de mijloacele prin care justitia se înfăptuieste, potrivit legii, adică inclusiv cu respectarea cadrului reglementat pentru exercitarea dreptului de a face plângere în fata judecătorului împotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată.

În aceste conditii, din moment ce prin dispozitiile art. 2781 din Codul de procedură penală este instituit, limitativ, controlul judiciar numai asupra temeiniciei solutiilor de netrimitere în judecată, în raport cu cercetările efectuate în cadrul actelor premergătoare sau al urmăririi penale, este evident că în cazul celorlalte acte sau măsuri ale procurorului sau efectuate pe baza dispozitiilor date de el, un asemenea control din partea judecătorului nu mai poate avea loc.

Un atare mod de a se proceda se impune deoarece, pe lângă că nu este prevăzut controlul judiciar decât asupra rezolutiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonantei ori, după caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, date de procuror, precum si cu privire la dispozitia de netrimitere în judecată cuprinsă în rechizitoriu, pentru toate celelalte acte sau măsuri ale procurorului ori efectuate din dispozitia sa, cum sunt măsurile preventive si cele asiguratorii, au fost reglementate proceduri specifice de verificare imediată de către instantă (art. 1402 si art. 168 din Codul de procedură penală) ori există posibilitatea de a fi cenzurate indirect de instantă, fie în cadrul procedurii prevăzute de art. 300 din Codul de procedură penală, referitoare la verificarea regularitătii actului de sesizare, fie cu ocazia cercetării judecătoresti.

Asa fiind, în măsura în care nu sunt vizate de prevederile art. 2781 din Codul de procedură penală, orice alte acte sau măsuri ale procurorului ori efectuate în baza dispozitiei sale nu sunt supuse plângerii ce se poate adresa judecătorului în temeiul acestui text de lege.

În consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, precum si ale art. 4142 din Codul de procedură penală, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se stabili că plângerea îndreptată împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori în baza dispozitiilor date de acesta, altele decât rezolutiile sau ordonantele procurorului de netrimitere în judecată, reglementate în art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, este inadmisibilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Stabilesc că plângerea îndreptată împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori în baza dispozitiilor date de acesta, altele decât rezolutiile sau ordonantele procurorului de netrimitere în judecată, reglementate de art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, este inadmisibilă. Obligatorie pentru instante, potrivit art. 4142 alin. 3 din Codul de procedură penală.

Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 24 septembrie 2007.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent,

Victoria Maftei