MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 278         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 9 aprilie 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

47. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind elaborarea si avizarea programelor anuale de exploatare

 

234. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate si ale specificatiilor tehnice recunoscute din domeniul produselor pentru constructii

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

9. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna aprilie 2008

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

250. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „LAND – BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE” - S.R.L

 

254. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „EQUITIES PARTNERS - BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind elaborarea si avizarea programelor anuale de exploatare

 

 În temeiul art. 55 alin. (1) lit. l) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, al art. 104 alin. (2)din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, al art. 2 lit. i), art. 3 lit. e) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile tehnice privind elaborarea si avizarea programelor anuale de exploatare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 12/2003 privind aprobarea Instructiunilor privind elaborarea, avizarea, aprobarea si urmărirea realizării programelor (preliminariilor) anuale de exploatare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 20 martie 2003.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 14 martie 2008.

Nr. 47.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI TEHNICE

privind elaborarea si avizarea programelor anuale de exploatare

 

Programele anuale de exploatare reprezintă documentatiile tehnico-economice după care se conduce întreaga activitate de extractie a resurselor minerale prevăzute de legea minelor, într-o anumită perioadă, de maximum un an calendaristic.

Titularii licentelor de exploatare vor întocmi programe anuale de exploatare si programe de cercetare de detaliu, necesare dirijării exploatării, pe care le vor trimite spre avizare compartimentelor de inspectie teritorială pentru resurse minerale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, în luna decembrie pentru anul următor.

Programele anuale de exploatare se întocmesc de către unitătile miniere care execută lucrări de exploatare a zăcămintelor de substante minerale utile, precum si pentru activitatea de prelucrare/preparare desfăsurată în instalatiile de prelucrare/preparare apartinând aceluiasi operator economic. Atunci când instalatiile de prelucrare/preparare fac parte

integrantă din unitătile miniere, programele anuale vor contine si o sectiune privind prelucrarea/prepararea.

În cazul în care instalatiile de prelucrare/preparare nu apartin  operatorilor economici care efectuează exploatarea substantelor minerale utile, pentru acestea nu se întocmesc programe anuale de exploatare.

Programul anual de exploatare va cuprinde si va detalia prevederile Planului de dezvoltare a exploatării pentru anul respectiv, cu referire la lucrările de deschidere, pregătire, exploatare, prelucrare/preparare, necesare să fie executate pentru realizarea productiei miniere, la parametrii de eficientă economică, având în vedere în acelasi timp respectarea normelor de protectie si exploatare ratională a zăcămintelor, a prevederilor si instructiunilor privind protectia mediului, precum si a normelor de protectie a muncii.

Programul anual de exploatare se va elabora pe fiecare perimetru de exploatare pentru care este acordată licenta de exploatare si pentru care se va emite avizul compartimentului de inspectie teritorială pentru resurse minerale, iar atunci când unitatea minieră exploatează aceeasi substantă minerală utilă în mai multe perimetre, se va înainta si un dosar cu centralizarea principalilor parametri tehnico-economici pe total unitate, pentru a avea o privire de ansamblu asupra eficientei exploatării.

 

SECTIUNEA I

Întocmirea programelor anuale de exploatare

 

A. Generalităti

1. Programele anuale de exploatare se întocmesc anual de titularii de licentă, cu esalonarea (defalcarea) pe trimestre a tuturor lucrărilor, si se depun spre avizare la compartimentele de inspectie teritoriale pentru resurse minerale unde este arondat perimetrul respectiv, până la data de 1 decembrie a fiecărui an pentru anul următor, iar în cazul unitătilor cu capital majoritar de stat, si cu acordul forului tutelar (companie natională, consiliu judetean, primărie etc.). Programele anuale vor fi întocmite de un colectiv de specialisti (din cadrul unitătilor atestate să întocmească asemenea documentatii), numit prin decizie a conducătorului unitătii, sau de către alte societăti comerciale, respectiv persoane fizice atestate să elaboreze astfel de documentatii.

2. La întocmirea programelor anuale trebuie să se aibă în vedere ca prin executarea lucrărilor programate si prin modul lor de esalonare, pe lângă realizarea productiei prevăzute în licentă, să se asigure:

- obtinerea si mentinerea unor indici de normalitate corespunzători pentru rezervele exploatabile (de bilant), deschise, pregătite si gata pentru exploatare;

- capacitatea de productie atât la punctele de extractie, cât si la uzinele de prelucrare/preparare;

- extragerea substantei utile în conditii de pierderi si dilutii minime;

- evitarea producerii degradării zăcământului/resursei sau a lucrărilor miniere;

- crearea de stocuri de util în limita necesară asigurării planului de productie, fără a conduce la degradarea utilului stocat;

- concentrarea productiei si lichidarea panourilor si resturilor de panouri, precum si a pilierilor recuperabili;

- desfăsurarea lucrărilor miniere în conditii de securitate deplină a personalului si a zăcământului.

3. Numărul curent al lucrărilor prevăzute în anexele scrise va figura obligatoriu si pe planul de situatie al exploatării si, în general, pe orice plan topografic din anexele desenate la program, în care figurează acele lucrări.

B. Continutul programului anual de exploatare:

I. memoriu tehnic;

- anexe scrise;

- anexe grafice;

II. planul de prevenire si lichidare a avariilor, în volum separat;

III. proiectul de asecare a formatiunilor acvifere, în special la zăcămintele de lignit, astfel încât acestea să poată fi exploatate în conditii de sigurantă, în volum separat.

Documentele astfel întocmite, cu exceptia planului de prevenire si lichidare a avariilor, au caracter de secret de serviciu. În cazul zăcămintelor de minereuri radioactive si auroargentifere se vor aplica prevederile legislatiei specifice acestui domeniu.

Memoriu tehnic

În memoriul tehnic, după prezentarea cifrelor din planul de dezvoltare si studiul de fezabilitate pentru anul respectiv, pe baza cărora s-a acordat licenta, care fac obiectul anexelor din programul de exploatare, se vor da explicatii si justificări în legătură cu volumul si cu scopul lucrărilor sau solutiilor tehnice adoptate.

Memoriul tehnic va cuprinde capitolele următoare:

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

La elaborarea programelor de exploatare este necesar să se tină seama de prevederile licentei de concesionare pentru exploatare, perioada de valabilitate a acesteia, inclusiv de documentatiile si avizele pe baza cărora aceasta a fost acordată. De asemenea, se vor mentiona:

- numărul si data eliberării licentei de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale;

- numărul si data hotărârii Guvernului pentru aprobarea licentei;

- data începerii derulării licentei;

- datele privind operatorul economic: denumirea societătii, înregistrarea la registrul comertului, codul fiscal, banca (filiala) si numărul contului, adresa completă, numărul de telefon/fax si activitatea pe care o desfăsoară;

- denumirea perimetrului de exploatare;

- substanta minieră utilă exploatată si principalele utilizări;

- eventuale modificări intervenite după acordarea licentei de exploatare si temeiul legal în baza căruia au fost efectuate;

- localizarea geografică si administrativă a perimetrului de exploatare, descrierea reliefului, căile de comunicatie, alimentarea cu energie etc.;

- descrierea terenurilor ce vor fi utilizate pentru activităti miniere si prezentarea formelor legale de dobândire a dreptului de folosintă a terenurilor necesare efectuării activitătilor miniere programate (act de proprietate, închiriere, asociere etc.), în conformitate cu prevederile legii.

 

CAPITOLUL II

Rezerve de substante minerale utile

 

- prezentarea succintă a geologiei regiunii si a zăcământului;

- prezentarea cantitativă si calitativă a rezervelor, numărul avizului de verificare si înregistrare a rezervelor/resurselor la Agentia Natională pentru Resurse Minerale;

- miscarea rezervelor si a resurselor în anul pentru care se elaborează programul de exploatare (rezerve existente la 1 ianuarie, respectiv la 31 decembrie, extrase, pierderi, identificări si promovări etc.);

- prezentarea caracteristicilor si conditiilor de zăcământ: forma si dimensiunile corpurilor, straturilor, filoanelor, grosimea medie, înclinarea zăcământului, adâncimea maximă de exploatare la zi si în subteran sau combinat, conditii hidrogeologice, regimul gazodinamic, autoinflamabilitate si alte conditii naturale defavorabile;

- prezentarea sectoarelor, blocurilor tectonice, lentilelor, straturilor, filoanelor, panourilor în care se va desfăsura activitatea în anul preliminat; - prezentarea conditiilor de calitate din zonele ce se vor exploata;

- caracteristicile calitative ale apelor minerale naturale, terapeutice, precum si ale nămolurilor si turbelor terapeutice care urmează a fi exploatate, conform buletinelor de analiză, si încadrarea în prevederile standardelor, normelor si instructiunilor în vigoare;

- miscarea globală preliminată a rezervelor geologice de bilant imobilizate în pilierii de sigurantă temporar recuperabili, cu evidentierea nominală a celor care se vor crea sau exploata în perioada respectivă;

- gradele de asigurare cu rezervele geologice de bilant pe total perimetru, deschise, pregătite si gata de exploatare, la începutul si la sfârsitul perioadei pentru care se face si miscarea rezervelor, comparati cu cei stabiliti în planul de dezvoltare, studiul de fezabilitate si în metodele-cadru de exploatare aprobate, care se vor utiliza;

- miscarea rezervelor, gradele de asigurare cu rezerve se vor calcula si se vor evidentia separat si pentru zonele afectate de exploatare (deschidere, pregătire, extractie etc.), precum si toti ceilalti indicatori specifici;

- coeficientii de transformare cantitativă si calitativă, în cazul zăcămintelor de minereuri, comparativ cu prevederile din documentele pe baza cărora s-a acordat licenta, din ordine, avize etc., în legătură cu pierderile de rezerve, dilutii, inclusiv măsurile preconizate pentru cresterea acestor coeficienti, respectiv reducerea pierderilor si a dilutiei.

În acest capitol se vor mai da explicatii la datele prezentate în anexele I-XIV, care fac parte integrantă din prezentele instructiuni tehnice.

Anexele Ia si Ib se referă la indicatorii specifici din acest capitol si se va întocmi centralizat pe exploatare (după caz, mină) pentru acelasi sort de produs minier. În această anexă se vor evidentia separat toate substantele utile.

 

CAPITOLUL III

Lucrări geologice

 

Se arată eficienta lucrărilor geologice programate în anexa II (m/1.000 tone rezervă geologică promovată), rezervele ce se evidentiază si se promovează si volumul acestora. Lucrările geologice (fond de la bugetul de stat si/sau investitii în cazul unitătilor cu capital majoritar de stat) trebuie să corespundă, ca volume si esalonări, cu prevederile din licentele de exploatare aprobate, precum si cu proiectele geologice, aprobate atât pentru lucrările ce se execută în regie, cât si în antrepriză. În anexa II se vor evidentia lucrările ce se vor executa, prezentate în unităti fizice (m, m3), precum si cantitătile de rezervă ce se pun în evidentă cu acestea (t, m3). Se vor face subtotaluri pe genuri de lucrări, pe sectii (sectoare) si mină, făcându-se un total pe exploatare. În această anexă se va face si o recapitulare cuprinzând totalul general al lucrărilor geologice si al rezervelor promovate si evidentiate.

 

CAPITOLUL IV

Lucrări de deschidere si constructii miniere

 

a) În subteran

Se arată situatia documentatiilor lucrărilor mentionate în anexele IIIa si IIIb, precum si justificarea pentru lucrările care nu au documentatii. Pentru lucrările (obiectivele) fără documentatii se vor propune termene de proiectare. Se vor arăta, de asemenea, după caz, si alte aspecte legate de executie, corelarea cu lucrările de cercetări geologice, de deschidere si pregătire a celor ce se execută cu cele deja existente. În anexa IIIa lucrările se vor evidentia în unităti fizice (m si m3) si se vor defalca pe trimestre.

Se vor trece toate lucrările de deschidere (galerii, puturi, suitori, planuri înclinate etc.), constructiile miniere speciale (camere de masini de extractie, de compresoare, de pompe etc.) ce se vor executa în anul la care se referă programul de exploatare. Se vor arăta scopul realizării lor, metodele, utilajele si materialele folosite pentru executare si sustinere, pilierii ce trebuie instituiti pentru protectia lor, durata de mentinere în functiune, iar după ce lucrările respective nu mai sunt necesare, dacă rezervele din pilierii lor pot fi recuperate si în ce proportii. Lucrările de deschidere a zăcămintelor de sare gemă care se exploatează în solutie constau în orientarea forajelor si echiparea acestora pentru această metodă de extragere a sării.

Numărul forajelor, metoda de săpare, utilajele folosite, fluidul de foraj, adâncimea, înclinarea, constructia sondelor, amenajarea platformelor de foraj si a drumurilor de acces la acestea etc. vor trebui să respecte întocmai prevederile din planul de dezvoltare/studiul de fezabilitate pe baza căruia s-a acordat licenta. Se va arăta si modul de verificare a constructiei sondelor si de realizare a pilierului de ancoraj al acestora, iar în cazul în care nu corespund prevederilor din proiectele aprobate, se vor arăta măsurile ce vor fi luate pentru remedierea deficientelor si mentinerea lor în perfectă stare de functionare.

Pentru lucrările care nu sunt cuprinse în planul de dezvoltare/studiul de fezabilitate, se va prezenta justificarea necesitătii executării acestora.

De asemenea, se vor arăta impactul asupra protectiei zăcământului si a mediului, măsurile ce se vor lua pentru evitarea, respectiv limitarea si înlăturarea efectelor negative.

b) În cariere

Se vor trece toate lucrările de deschidere (drumuri de acces la carieră, respectiv haldă, transeele de atac al treptelor în steril si util, bazine principale de colectare a apelor, amenajarea platformelor pentru montarea utilajelor, a terenurilor pentru haldă etc.) ce se vor executa în anul pentru care este întocmit programul de exploatare. Se vor arăta scopul realizării lor, metodele si utilajele folosite pentru executare, transeele si elementele geometrice ale acestora, pilierii de protectie ce se vor institui, dacă este cazul, durata de mentinere în functiune, modul si proportia de recuperare a rezervelor din pilierii lucrărilor ce nu mai sunt necesare.

Totodată se vor preciza impactul asupra protectiei zăcământului si a mediului, măsurile ce trebuie luate pentru evitarea, respectiv limitarea si îmbunătătirea efectelor negative. Se va arăta corelarea lucrărilor programate cu cele executate anterior. În anexa IIIb lucrările vor fi exprimate în unităti fizice (m, m3) si se vor defalca pe trimestre.

În mod similar se va proceda si în cazul balastierelor din terasele râurilor sau din apele curgătoare/lacuri, cu respectarea strictă si a prevederilor specifice din avizele/autorizatiile de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile legale. Pentru lucrările care nu sunt cuprinse în planul de dezvoltare/studiul de fezabilitate, se va prezenta justificarea necesitătii executării acestora.

 

CAPITOLUL V

Lucrări de pregătire

 

a) În subteran

Se vor trece toate lucrările de pregătire (galerii, suitori, preabataje, planuri înclinate etc.) ce se vor executa în anul preliminat. Se vor arăta scopul realizării lor, metodele, utilajele si materialele folosite pentru executare si sustinere, pilierii de protectie ce trebuie instituiti pentru protectia acestor lucrări, durata de mentinere în functiune, iar după ce lucrările respective nu mai sunt necesare, dacă rezervele din pilierii acestora pot fi recuperate si în ce proportie.

Se vor evidentia eficienta lucrărilor miniere de pregătire (m/1.000 t rezervă pregătită), productia rezultată din aceste lucrări si ponderea ei din totalul productiei.

Se vor evidentia si centraliza separat lucrările miniere executate în util, în steril sau în mixt (util si steril), modul de evacuare a masei miniere excavate, evitându-se poluarea utilului cu steril.

Lucrările de pregătire la zăcămintele de sare gemă ce se exploatează în solutie constau în amorsarea sondelor prin care se va realiza extractia saramurii. Avându-se în vedere faptul că lucrările de pregătire fac parte din metoda de exploatare, acestea vor trebui să apartină unei metode-cadru avizate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale si care au fost prevăzute în documentatia pentru licentă.

Ansamblul lucrărilor miniere de pregătire trebuie să corespundă unei metode de exploatare cadru, aprobată de Agentia Natională pentru Resurse Minerale si cuprinsă în planul de dezvoltare/studiul de fezabilitate, pe baza căruia s-a acordat licenta.

Se vor evidentia impactul asupra protectiei zăcământului, mai ales în cazul zăcămintelor autoinflamabile (cărbuni, sulf, unele pirite etc.), unde se lasă pilieri în spatiul exploatat, din substanta utilă respectivă, precum si în ceea ce priveste mediul, măsurile ce se vor lua pentru evitarea, respectiv limitarea si înlăturarea efectelor negative.

Se va arăta corelarea lucrărilor programate cu cele executate anterior. În anexa IVa lucrările vor fi exprimate în unităti fizice (m, m3) si se vor defalca pe trimestre.

b) În cariere

Se vor trece toate lucrările de pregătire (descopertă, drumuri în carieră, crearea accesului la extragerea substantei utile, depunerea sterilului în haldă, exterioară sau/si interioară, cu toate lucrările ce trebuie să fie executate pentru asigurarea stabilitătii acestora, canale pentru colectarea si drenarea apelor, statii de pompe intermediare etc.) ce se vor executa în anul pentru care se elaborează programul de exploatare. Se vor arăta scopul realizării lucrărilor, metodele si utilajele folosite pentru executare, numărul de trepte de la descopertă si haldă (unghiul de taluz, berme de sigurantă), pilierii de protectie ce se vor institui, după caz, durata de mentinere în functiune.

Se vor evidentia impactul asupra protectiei zăcământului si a mediului, măsurile ce trebuie luate pentru evitarea, respectiv limitarea si înlăturarea efectelor negative.

Se va arăta corelarea lucrărilor programate cu cele executate anterior. În anexa IVb lucrările vor fi exprimate în unităti fizice (m, m3) si se vor defalca pe trimestre.

În mod similar se va proceda si în cazul balastierelor din terasele râurilor sau din apele curgătoare/lacuri, cu respectarea strictă si a prevederilor specifice din avizele/autorizatiile de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile legale.

 

CAPITOLUL VI

Productia

 

a) În subteran

Se vor descrie amănuntit metodele de exploatare ce se vor aplica, în care din panouri, astfel încât să se asigure nivelul productiei si calitatea acesteia, prevăzute în documentatiile tehnico-economice pe baza cărora a fost acordată licenta. Vor putea fi utilizate numai metode de exploatare cadru, avizate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale. În cazul în care există nerealizări în comparatie cu prevederile din licentă, se va programa recuperarea acestora în programul de exploatare, iar dacă din motive obiective nu poate fi realizat acest deziderat, se va obtine de la conducerea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, în timp util (înainte de elaborarea programului de exploatare pentru anul următor), aprobarea pentru modificarea esalonării si diminuarea nivelului productiei. Se vor arăta criteriile de stabilire a coeficientilor de transformare cantitativă si calitativă a rezervelor geologice în rezerve industriale, a gradelor de recuperare a rezervelor, a pierderilor si dilutiei, modul cum acestea se încadrează în prevederile documentatiilor aprobate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

La zăcămintele de minereuri (sau în alte situatii asemănătoare) se va urmări exploatarea tuturor panourilor prevăzute în documentatiile aprobate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, astfel încât să se evite rămânerea unor panouri izolate (cu continuturi în util mai mici, respectiv calitate inferioară), a căror exploatare ulterioară devine imposibilă din punct de vedere tehnic si/sau economic.

Se va prevedea continuarea exploatării în panourile începute, până la epuizarea rezervelor de bilant, oprirea activitătii fiind permisă numai cu aprobarea prealabilă a autoritătii competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În anexa V se va trece productia cantitativă si calitativă după provenientă (pe categorii de rezerve, metode de exploatare, straturi, filoane, blocuri, corpuri tectonice, sectoare, mine etc.), pe substante, iar în cazul zăcămintelor de minereuri, separat pe metale (aur, argint, plumb, zinc, cupru etc.), respectiv la cărbuni pe: antracit, huilă (cocsificabilă, semicocsificabilă, energetică), cărbune brun, lignit si turbă (îngrăsământ agricol, energetică si terapeutică). În mod similar se va proceda si în cazul zăcămintelor de nemetalifere, săruri haloide (sare gemă, în stare solidă sau solutie) si roci utile (pe categorii de substante si sorturi).

b) În cariere

Metodele de exploatare prevăzute să fie folosite vor fi numai cele cuprinse în documentatia tehnico-economică pe baza căreia Agentia Natională pentru Resurse Minerale a acordat licenta de exploatare. În situatia includerii unor noi metode de exploatare, acestea trebuie avizate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale. Programul de exploatare va descrie amănuntit metodele de exploatare respective, fundamentând elementele geometrice (unghiul general de taluz al carierei, numărul de trepte în util, steril sau mixt, unghiurile de taluz, bermele tehnologice, de sigurantă si înăltimea acestora), respectarea limitelor carierei (în plan orizontal si vertical), directia si sensul de avansare general al acesteia si al treptelor, cotele acestora etc.

Se vor utiliza numai metode de exploatare cadru, avizate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

În cazul exploatării unui zăcământ atât în subteran, cât si în carieră, se vor urmări si respecta cu strictete pilierul si decalajul dintre cele două moduri de exploatare stabilite în proiectele aprobate conform normelor legale.

În situatiile în care există nerealizări comparativ cu prevederile din licentă, se va programa recuperarea acestora în programul de exploatare, însă, dacă din motive temeinice aceasta nu este posibil, se va obtine aprobarea conducerii Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea esalonării si diminuarea nivelului productiei, înainte de elaborarea programului de exploatare pentru anul următor.

Se va prevedea exploatarea fără întreruperi a treptelor, eventuale opriri sau întreruperi fiind permise numai în situatii speciale si cu acordul prealabil al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Se vor arăta criteriile de stabilire a coeficientilor de transformare cantitativă si calitativă a rezervelor geologice în rezerve industriale, a gradelor de recuperare a rezervelor, a pierderilor si dilutiei si modul cum acestea se încadrează în prevederile documentatiilor aprobate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

În mod similar se va proceda si în cazul balastierelor din terasele râurilor sau din apele curgătoare/lacuri, cu respectarea strictă si a prevederilor specifice din avizele/autorizatiile de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile legale.

La exploatarea zăcămintelor de sare gemă, pe lângă cele arătate în prezentul capitol, se vor arăta în mod deosebit structura si tectonica zonei afectate de exploatare, precum si influenta extragerii sării (în stare solidă, dar mai ales în solutie) asupra zonei respective. Este interzisă efectuarea de modificări sau adaptări ale metodei-cadru aprobate, fără avizul prealabil al conducerii Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

c) Ape minerale naturale, terapeutice, nămoluri si turbe terapeutice

Pentru ape minerale, geotermale si terapeutice se vor prezenta sursele (forajele, puturile, izvoarele etc., cu precizarea situatiei acestora: de rezervă, în conservare, de observatie, deteriorate, abandonate, de injectie etc.) si zonele în care se realizează exploatarea. În cazul acestor lucrări se vor indica amplasamentul, caracteristicile geologice, hidrogeologice, constructive si dimensionale, echiparea, starea tehnică, regimul de functionare si de întretinere.

Se vor indica tehnologiile utilizate (preparare, degazare, separare, diluare, amestec, transport, stocare, distributie, utilizare) pentru valorificarea substantelor minerale utile extrase. Se vor prezenta studii de optimizare a exploatării si valorificării (functionare intermitentă, nestationară sau sezonieră a surselor, separare si folosire a gazelor si a altor componente utile, utilizare în trepte, recuperare, tratare si introducere în zăcământ a substantelor minerale utile după folosire etc.).

Se vor specifica cantitătile extrase si folosite, gradul de antrenare în exploatare a rezervelor, gradul de valorificare a resurselor antrenate în exploatare si eficienta exploatării si valorificării pe surse (zone), destinatii, consumatori si sezoane.

Se vor prezenta modul de evaluare a apelor (nămolurilor) uzate (injectie în subteran, evacuare în emisari de suprafată, reintroducere în zăcământ, restituire pentru regenerare etc.) si măsurile de protectie a mediului necesare.

De asemenea, se vor preciza, în cazul apelor minerale îmbuteliate, denumirea comercială a produsului alimentar, sursa si operatorul economic care se ocupă de valorificarea apei minerale.

 

CAPITOLUL VII

Goluri subterane si rambleierea acestora

 

În functie de prevederile metodei de exploatare cadru, aprobată si cuprinsă în documentatia pentru acordarea licentei, se vor trata problemele legate de formarea golurilor subterane, de necesitatea rambleierii lor, tipul rambleului (hidraulic, înnămolire, pneumatic, manual), sursele de procurare a rambleului, materialul din care este format acesta, gradul de umplere a golurilor, posibilitătile si modul de completare a rambleului după tasare sau pierdere (în special în cazul rambleului cu saramură saturată), eliminarea (obturarea) căilor prin care se pierde saramura saturată, esalonarea în timp a rambleierii golurilor.

Este absolut necesar ca la mine si la exploatarea sării prin sonde să fie programate lucrările de exploatare, rambleiere etc., în timp si spatiu, astfel încât, odată terminată extragerea utilului dintr-o zonă, aceasta să poată fi închisă si părăsită definitiv.

 

CAPITOLUL VIII

Aeraj si transport

 

a) Aerajul

Se vor descrie aerajul general al minei si cel al zonelor unde se execută lucrări miniere, cu specificarea lucrărilor noi ce se vor executa în anul preliminat, si modul cum acestea se încadrează în schema generală de aeraj, astfel încât să poată fi extrase toate rezervele prevăzute în licentă. De asemenea, se vor arăta si lucrările de reparatii capitale si întretinere ce se vor executa pentru mentinerea în stare bună de functionare a întregului sistem de aeraj.

Toate modificările, adaptările, completările etc. vor fi cuprinse în proiectul anual de aeraj care se elaborează în conformitate cu prevederile normelor specifice de protectie a muncii.

b) Transportul

Se va proceda la fel ca în cazul lucrărilor de aeraj, în plus arătându-se măsurile ce se vor lua (lucrările care trebuie executate) pentru evitarea poluării utilului cu steril.

O atentie deosebită se va acorda separării utilului de steril în cazul lucrărilor executate în mixt (util si steril), atât în subteran, cât si în cariere, luându-se măsuri speciale atunci când sunt folosite mijloace de transport continuu (benzi, hidraulic, pneumatic etc.).

 

CAPITOLUL IX

Programul măsurilor tehnice si organizatorice de protectie a zăcământului

 

Toate lucrările miniere care se execută pentru punerea în valoare a resurselor minerale trebuie să asigure protectia zăcământului, tinându-se seama de caracteristicile acestuia (autoinflamabil, emanatii/eruptii de gaze toxice/explozive, eruptii de apă si/sau praf de cărbune explozibil, dizolvare etc.) si ale rocilor înconjurătoare, precum si de conditiile hidrogeologice/ hidrologice din zonă, respectiv ale reliefului.

Lucrările prevăzute în programele anuale, precum si cele special executate pentru protectia zăcământului trebuie să asigure obtinerea coeficientilor de transformare cantitativă si calitativă a rezervelor de bilant în rezerve industriale, a gradelor de recuperare la nivelul prevăzut în documentatia tehnicoeconomică pe baza căreia Agentia Natională pentru Resurse Minerale a acordat licenta de exploatare, respectiv reducerea pierderilor de exploatare si a dilutiei sub nivelurile aprobate.

Se va arăta corelarea lucrărilor prevăzute pentru protectia zăcământului cu cele executate anterior, insistându-se în special asupra rezultatelor ce se vor obtine pe ansamblu.

a) În subteran

În programul de exploatare se vor evidentia în mod distinct:

- delimitarea pilierilor si planseelor de protectie pentru protejarea zăcământului, a suprafetei, a diverselor obiective industriale din subteran/suprafată, precum si a celor civile;

- pilierii de sigurantă definitivi si temporari, cei la care se renuntă si influenta asupra protectiei zăcământului si a mediului înconjurător;

- urmărirea respectării formei, pozitiei în spatiu si dimensiunilor pilierilor, prevăzute în documentatiile aprobate conform normelor legale;

- orice mină în exploatare va fi prevăzută cu două legături distincte cu suprafata. Masivul de roci între cele două lucrări va fi astfel dimensionat încât, în caz de surpare sau alunecare a uneia dintre ele, să nu fie afectată si cea de a doua legătură;

- în perimetrul de exploatare unde terenurile în pantă au tendinte de alunecare si prin aceasta pot degrada zăcământul sau obiectivele ce deservesc exploatarea, se vor lua măsuri pentru stabilizarea acestora prin ziduri de sprijin, drenuri, împăduriri etc.;

- amplasarea lucrărilor de deschidere a minelor, de la zi, se va realiza numai pe baza studiilor geotehnice, fiind interzisă executarea acestora în apropierea imediată a zonelor cu alunecări de teren sau a haldelor;

- în perimetrele de exploatare a zăcămintelor, în zonele în care s-au determinat rezerve de substante minerale utile, indiferent dacă la data respectivă acestea sunt valorificabile sau nu, este interzisă amplasarea haldelor de steril, inclusiv a sterilului provenit de la preparare;

- acolo unde prin lucrările de exploatare efectul surpării se transmite până la suprafată, creându-se denivelări în care se pot forma acumulări de ape, se vor lua măsuri pentru drenarea si evacuarea apelor.

Se vor urmări în permanentă, prin statii de observatii topografice, deformările suprafetei, ca urmare a exploatării subterane, pentru ca pe această bază să se poată lua măsurile ce se impun în vederea limitării fenomenului respectiv:

- la exploatarea zăcămintelor de sare gemă în stare solidă se va acorda o atentie deosebită respectării pilierilor intercamerali (formă geometrică, dimensiuni, verticalitate, corelată si cu pilierii din etajele superioare, respectiv inferioare) si implicit a formei si dimensiunilor camerelor din care se extrage sarea, a celor de plafon/vatră (grosime, uniformitate, orizontalitate etc.), a pilierilor marginali, de la acoperisul si culcusul zăcământului. Se vor urmări lunar fenomenul de exfoliere a sării, modul cum afectează rezistenta pilierilor si ce măsuri se iau pentru combaterea/limitarea acesteia;

- măsuri pentru prevenirea inundatiilor de la suprafată (canale de gardă, regularizări de torenti si alte cursuri de apă, îndiguiri etc.);

- măsuri pentru prevenirea surpărilor si alunecărilor de teren care pot afecta exploatarea zăcământului.

În cazul exploatării zăcămintelor de sare gemă în solutie este necesar să se măsoare lunar respectarea dimensiunilor si forma pilierilor dintre sonde, verticalitatea acestora, dacă există zone din pilieri în care sarea a fost dizolvată partial sau total. De asemenea, se va urmări dacă sunt pierderi de saramură, caverne neprevăzute si nedorite, aparitii de saramură la suprafată sau alte dizolvări necontrolate. În cazul în care totusi au apărut asemenea situatii, vor fi stabilite solutiile ce se vor adopta pentru stoparea acestor fenomene.

Totodată, se vor specifica măsurile ce se vor lua pentru prevenirea dizolvării necontrolate a zăcămintelor de săruri, inclusiv a zonelor de brecie a sării.

Se va elabora un program de monitorizare a deformatiilor si deplasărilor de la suprafată ca urmare a exploatării subterane.

Este interzisă extragerea saramurii din lacuri sau alte acumulări formate ca urmare a surpării suprafetei.

b) În cariere

Se vor prezenta, în principal, următoarele:

- taluzurile generale ale carierelor, situatiile în care se recuperează unele rezerve din acestea si măsurile ce se vor lua pentru mentinerea stabilitătii rocilor din zona respectivă;

- dimensiunile si forma geometrică a treptelor (în util, steril, mixt), măsurile ce se vor lua pentru asigurarea stabilitătii lor în timpul exploatării;

- măsurile ce se vor lua pentru asigurarea stabilitătii versantilor, în cazul carierelor colinare;

- colectarea si evacuarea apelor de pe versanti si din carieră, inclusiv din halda interioară sau exterioară, pentru evitarea inundării carierei si asigurarea stabilitătii haldelor, luându-se în considerare debitele maxime posibile;

- respectarea cu strictete a pilierului de vatră al carierei, aprobat conform normelor legale, în situatia în care se exploatează si în subteran;

- se va păstra decalajul prevăzut în proiectele aprobate, potrivit prevederilor legale, între baza haldei interioare si frontul în util. De asemenea, se va evita blocarea cu steril a rezervelor de bilant, iar dacă aceasta s-a produs (din diferite motive), se vor specifica măsurile ce se vor lua pentru ca rezervele respective să poată fi exploatate.

c) În cazul apelor minerale naturale, terapeutice, al nămolurilor si turbelor terapeutice, se vor prezenta situatia perimetrelor de protectie hidrogeologică si sanitară (numărul si data actelor de instituire, emitentul), limitele si conditiile impuse.

 

CAPITOLUL X

Programul de preparare

 

Acest capitol se va elabora de operatorii economici care, după extragerea utilului din zăcământ (productia brută, respectiv extrasul industrial), efectuează si prelucrarea/prepararea acestuia. În această categorie intră si instalatiile de evaporare pentru obtinerea sării (NaCl) din saramură, precum si statiile de spălare-sortare a nisipului si pietrisului sau a altor substante minerale utile.

Se vor prezenta:

- utilajele si fluxul tehnologic folosite, produsele valorificabile rezultate (cantitativ si calitativ), continutul sterilului evacuat;

- depunerea sterilului în iazuri de decantare, halde, construirea acestora, utilajele folosite pentru constructie si depunere, măsuri de protectie a iazurilor si haldelor, a constructiilor civile, industriale, de artă etc., din zonă, precum si a mediului ambiant, în toate componentele sale.

Se vor evidentia si urmări zilnic, cumulat lunar, trimestrial si anual, următorii indicatori:

- cantitatea si calitatea extrasului industrial supus prelucrării/preparării. La zăcămintele de minereuri, când este cazul, se vor arăta tipurile de minereu, cu continuturile separate pe fiecare metal si minereu;

- produsele, concentratele rezultate, cantitativ si calitativ, cu continuturile în componenti utili, separat pe fiecare produs/concentrat destinat comercializării;

- sterilul evacuat, cantitativ si calitativ, când este cazul, continutul în metale;

- randamentul instalatiei de prelucrare/preparare;

- gradul de valorificare, cantitativă si calitativă, a zăcămintelor, iar la cele de minereuri, si coeficientul de recuperare a metalelor din zăcământ, pentru fiecare metal.

Toate prevederile din acest capitol trebuie să se încadreze în continutul documentatiilor pe baza cărora s-a aprobat licenta. În cazul în care, prin modificările care se doreste a fi efectuate, se obtin grade de valorificare cantitativă si calitativă, coeficienti de recuperare a elementelor utile (metalelor) din zăcământ, pentru fiecare metal, randamente ale instalatiilor etc., inferioare celor din licenta aprobată, se va solicita, pe baza unei documentatii tehnico-economice, aprobarea prealabilă a conducerii Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificările respective.

Unitătile de preparare din cadrul unei companii/societăti care achizitionează produsele miniere extrase în stare brută în vederea prelucrării/preparării au obligatia să elaboreze programe anuale, în conformitate cu prevederile licentei de exploatare aprobate. În aceste situatii, memoriul tehnic la preliminar va cuprinde următoarele capitole din prezentele instructiuni tehnice:

- Capitolul I - Prevederi generale;

- Capitolul X - Programul de preparare;

- Capitolul XI - Protectia mediului;

- Capitolul XII - Protectia muncii;

- Capitolul XIII - Resurse umane si utilaje;

- Capitolul XIV - Alte lucrări;

- Capitolul XV - Analiza economică.

Continutul acestor capitole se va adapta specificului activitătii de prelucrare/preparare, respectiv pentru statiile de spălaresortare a nisipului si pietrisului sau altor substante minerale utile.

 

CAPITOLUL XI

Protectia mediului

 

Lucrările cuprinse în acest capitol vor trebui să fie în conformitate cu prevederile legislatiei în domeniul mediului, precum si cu cele ale altor acte normative din domeniul protectiei si refacerii mediului, emise de Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile.

În programul anual de exploatare se vor trece lucrările prevăzute, pentru anul în curs, în acordurile/autorizatiile de mediu aferente licentei de exploatare acordate.

Se vor prezenta influenta activitătilor miniere asupra mediului (aer, sol, ape de suprafată si subterane, modificarea reliefului, poluarea chimică, radioactivă, biologică, fonică, electromagnetică etc.), măsurile ce se vor lua pentru monitorizarea, respectiv limitarea lor, si refacerea mediului la parametrii initiali, iar acolo unde este cazul, chiar pentru îmbunătătirea acestora, prevăzându-se totodată si fondurile necesare.

De asemenea, se vor prezenta anexa privind valoarea garantiei financiare pentru refacerea mediului si dovada constituirii garantiei financiare pentru refacerea mediului, precum si, după caz, anexa privind situatia lucrărilor executate pentru refacerea mediului afectat de activitătile miniere, în conformitate cu prevederile actelor normative din domeniul protectiei si refacerii mediului, emise de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

 

CAPITOLUL XII

Protectia muncii

 

Se vor arăta aspectele principale privind respectarea normelor de protectie a muncii în procesul de exploatare si preparare si modul în care se va verifica realizarea acestora, lucrările principale prevăzute în programul de exploatare care rezolvă problemele legate de securitatea si protectia muncii, eventual prescriptii speciale.

 

CAPITOLUL XIII

Resurse umane si utilaje

 

Se vor prezenta:

- structura de personal existentă si programată, pe genuri de activităti (cercetare geologică, dezvoltare, alte investitii, exploatare, preparare, constructii-montaj, activităti conexe etc.), respectiv unităti si subunităti organizatorice;

- dotarea cu utilaje existentă si programată, gruparea lor pe genuri de activităti/unităti si subunităti organizatorice.

 

CAPITOLUL XIV

Alte lucrări

 

- investitii, altele decât lucrările miniere de deschidere, respectiv constructii-montaj, la suprafată si în subteran, utilaje, dotări, asigurarea documentatiilor si a surselor de finantare, în comparatie cu prevederile din documentatia pe baza căreia s-a aprobat licenta si măsurile ce se vor lua pentru recuperarea eventualelor restante;

- lucrări de reparatii capitale, curente si întretinere a lucrărilor miniere si utilajelor, inclusiv cele de la instalatiile de prelucrare-preparare;

- alimentarea cu energie electrică, pneumatică, hidraulică etc.;

- capacitătile de însilozare în subteran si la suprafată, inclusiv în conducte si rezervoare (în cazul saramurii), stocul de substantă utilă (separat pe metale, tipuri de cărbuni, categorii de substante, sorturi etc.) existent în acestea, la începutul si sfârsitul lunii.

 

CAPITOLUL XV

Analiza economică

 

Se vor prezenta cheltuielile de productie, defalcate pe elementele de cheltuieli materiale, energie, amortisment, de personal etc., precum si sursele de venituri. În cazul societătilorcu capital majoritar de stat se vor preciza măsurile ce vor fi luate pentru încadrarea în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, iar acolo unde este posibil, identificarea unor surse noi de venituri si/sau reducerea cheltuielilor de orice natură, cheltuielile la 1.000 lei productie marfă, subventiile necesare si alocatiile bugetare pentru investitii.

Se vor evidentia distinct:

- taxa pentru activitatea de exploatare la toate perimetrele concesionate, luându-se în calcul suprafetele integrale stabilite în licente;

- redeventele miniere ce trebuie achitate trimestrial, pentru  toate produsele miniere, în conformitate cu legislatia în vigoare si cu prevederile din licentele acordate;

- constituirea garantiei de mediu, potrivit legislatiei în vigoare, planului de dezvoltare, de conformare si refacere a mediului pentru anul preliminat. De asemenea, se vor prevedea si sumele necesare pentru executarea lucrărilor restante din anii anteriori;

- cheltuieli la 1.000 lei productie marfă.

Anexe scrise

Anexele*) fac parte integrantă din programul  anual de exploatare si cuprind indicatorii tehnico-economici care fundamentează memoriul tehnic al acestuia si pe baza cărora se efectuează analiza si avizarea acestuia.

- Anexa Ia - Situatia rezervelor geologice;

- Anexa Ib - Situatia rezervelor deschise;

- Anexa Ic - Situatia rezervelor pregătite;

- Anexa Id - Gradul de asigurare cu rezerve deschise si pregătite;

- Anexa II - Lucrări de cercetare geologică;

- Anexa IIIa - Lucrări de deschidere în subteran;

- Anexa IIIb - Lucrări de deschidere în cariere;

- Anexa IIIc - Lucrări de deschidere la exploatarea sării în solutie;

- Anexa IVa - Lucrări de pregătire în subteran;

- Anexa IVb - Lucrări de pregătire în cariere (balastiere);

- Anexa IVc - Lucrări de pregătire pentru exploatarea sării în solutie;

- Anexa Va - Esalonarea productiei din subteran;

- Anexa Vb - Esalonarea productiei în cariere (balastiere);

- Anexa Vc - Esalonarea productiei la exploatarea sării în solutie;

- Anexa Vd - Productia pe metode de exploatare;

- Anexa VIa - Rezerva extrasă, pierderi de exploatare, dilutii, grade de recuperare;

- Anexa VIb - Rezerva geologică de minereu a panoului nr. ...;

- Anexa VIc - Fisa de calcul a panoului de minereu nr. ....;

- Anexa VId - Datele feliilor (treptelor/subtreptelor) de minereu probate;

- Anexa VIe - Situatia rezervelor de minereu pierdute în pilieri datorită metodei de exploatare aplicate;

- Anexa VII - Cenusa pe straturi si blocuri la cărbuni;

- Anexa VIII - Rambleu - înnămolire;

- Anexa IX - Lucrări de întretinere;

- Anexa X - Activitatea de preparare/prelucrare;

- Anexa XI - Lucrări de protectie si refacere a mediului;

- Anexa XII - Lucrări de conservare;

- Anexa XIII - Situatia cheltuielilor de productie în anul ...;

- Anexa XIV - Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul ....

În cazul exploatării apelor minerale naturale, terapeutice, precum si a nămolurilor si turbelor terapeutice, se vor prezenta buletinele de analiză, conform legislatiei în vigoare.

Anexe grafice

Programul de exploatare contine o sectiune distinctă compusă din piese desenate care prezintă în detaliu toate lucrările miniere existente si cele programate în perioada preliminată si cuprinde:

1. Planul general al obiectivului, scara 1:5.000; 1:2.000 sau 1:1.000, care va contine elemente topografice privind situatia existentă la începutul anului, precum si lucrările prevăzute a se executa în cursul perioadei preliminate, defalcate pe trimestre.

Pe planul topografic se vor mai completa:

- limita perimetrului de exploatare aprobat prin licenta de exploatare;

- anumite obiective de la suprafată care pot fi afectate de exploatarea subterană, în cariere, a sării în solutie (cursuri de apă, drumuri, căi ferate, constructii, retele electrice etc.);

- perimetrele de protectie de la suprafată si pilierii de protectie de lungă durată si temporari, la nivelul fiecărui strat, filon, corp, bloc tectonic, indicarea obiectivelor din subteran si de la suprafată care se protejează;

- falii si accidente tectonice majore;

- sondele de la suprafată, cu indicarea numărului si cotei de la suprafată;

- zonele cu eruptii de ape (sau posibile) din zăcământ sau lucrări vechi;

- forajele de cercetare a zăcământului (cele existente, trasate cu culoare neagră, si cele proiectate, trasate cu culoare rosie);

- lucrările miniere existente (cele din steril vor fi colorate cu galben si cele din util, cu maro). Pe fiecare lucrare se vor trece denumirea, stratul, filonul, corpul, blocul tectonic, orizontul, etajul, treapta/subtreapta (pentru cariere) si cotele punctelor caracteristice;

- lucrările miniere de deschidere proiectate si numărul acestora - culoare verde;

- lucrările miniere de pregătire si numărul acestora - culoare albastră în util si rosie în steril;

- prevederile ultimei perioade de până la începerea anului preliminat se vor colora cu violet;

- punctele topografice principale din reteaua de sprijin, cu indicarea cotei. Vor fi cotate toate intersectiile, precum si punctele de schimbare a pantei. Cotele existente vor fi înscrise cu negru, iar cele proiectate, cu rosu;

- lucrările miniere cu pante peste 7 ‰ se vor marca cu semnul folosit pentru pante înclinate;

- lucrările miniere părăsite se vor marca distinct, cu semnele conventionale stabilite;

- lucrările inaccesibile, dar necesare activitătii de productie (inundate, surpate, cu gabarite necorespunzătoare), vor fi marcate cu linie plină - în tus negru - plasată în interiorul lucrării, pe lungimea respectivă;

- usile de aeraj si digurile. Pentru fiecare dig se va înscrie numărul său;

- traseul curentilor de aer curat si viciat, până la suprafată.

Se va acorda o atentie deosebită reprezentării corecte a intersectiilor dintre lucrările miniere, precum si zonelor de suprapunere a acestora.

2. Planul fiecărui strat, filon, corp, bloc tectonic la scara 1:1.000 sau 1:2.000 (pentru zăcămintele orizontale sau de înclinare mică-medie), cu indicarea următoarelor elemente topografice, va contine:

- pilierii de protectie la nivelul stratului, filonului, corpului, blocului tectonic;

- falii si accidente tectonice;

- sondele de la suprafată, cu indicarea numărului de ordine, grosimii si cotei la care au fost interceptate stratul, filonul, corpul, blocul tectonic;

- zonele cu eruptii de ape (sau posibile) din zăcământ sau lucrări vechi;

- forajele de cercetare a zăcământului;

- lucrările miniere existente (inclusiv abatajele);

- lucrările de deschidere care se execută pentru stratul,

filonul, corpul, blocul tectonic respectiv, cu indicarea legăturii cu scheletul general al minei, precum si cele de pregătire;

- punctele topografice, cu indicarea cotei;

- lucrările de exploatare preliminate. Abatajele vor fi conturate pe trimestre, indicându-se sensul de avansare.

Culorile folosite vor fi:

Preliminarul anual

rosu - trimestrul I;

galben - trimestrul II;

albastru - trimestrul III;

maro - trimestrul IV.

Realizările din perioada care precedă sfârsitul anului anterior si începutul celui preliminat se vor estima pe baza vitezelor de avansare realizate si se vor contura cu violet. În interiorul suprafetelor programate a se exploata se vor înscrie numărul abatajului si al panoului;

- traseul curentilor de aer curat si viciat până la legătura cu lucrările principale de deschidere, puse de acord cu planul topografic de aeraj;

- lucrările miniere părăsite conform cu cele arătate în planul general;

- lucrările inaccesibile, dar necesare procesului de productie;

- digurile si constructiile de aeraj (usi, crossinguri etc.), cu numărul de inventar al digurilor, puse de acord cu planul topografic.

3. Profile longitudinale pentru fiecare strat cu înclinare mare, la scara 1:1.000 sau 1:2.000. Se vor trece caroiajul de pe planul topografic si proiectia puturilor din culcus, pentru a se putea suprapune straturile, filoanele etc. adiacente, în vederea evitării subminării acestora. Pe profile se vor indica faliile-limită de bloc si cele din interiorul stratului, filonului, delimitarea abatajelor, nivelurile de exploatare existente si cele programate, focurile active sau reactivate, indicate prin simbolurile respective. Prin semne conventionale se vor arăta zonele înnămolite si cele prevăzute a fi înnămolite, cu precizarea volumului de cenusă. Profilul longitudinal al fiecărui put sau al altor lucrări principale de legătură cu suprafata, cu indicarea cotelor la nivelul suprafetei si a fiecărui orizont.

4. Profile transversale, scara 1:1.000 sau 1:2.000, în dreptul fiecărui abataj din straturi groase, filoane, cu înclinare mare. Pe acestea se vor trece:

- straturile, filoanele din acoperis, cu eventuale lucrări de legătură existente;

- feliile exploatate;

- lucrările de pregătire vechi, cu cel putin un orizont deasupra orizontului de aeraj, cu indicarea lucrărilor de închidere (diguri, rambleu, înnămolire);

- feliile programate a fi exploatate în cursul perioadei, colorate pentru fiecare trimestru;

- lucrările de pregătire din culcus si în strat, filon, cele existente si cele programate, colorate distinct;

- digurile existente, de culoare neagră, si cele preliminate, de culoare rosie, precum si celelalte constructii de aeraj;

- curentii de aer curat si viciat;

- cote la atacări si la nivelul fiecărei felii, precum si la orizontul de aeraj si de transport;

- zonele înnămolite si cele programate a fi înnămolite;

- nivelul anual de exploatare, marcat cu linie rosie. Se va controla ca nivelul si cotele feliilor de pe sectiunea transversală să corespundă cu cele din profilul longitudinal.

5. Planul de abataj, scara 1:500, pentru fiecare felie programată a fi exploatată cu abataje frontale, cu front scurt, cu înmagazinare etc., în felii orizontale/înclinate, sau pentru fiecare subetaj, după caz. Totodată va cuprinde lucrările de deschidere si pregătire existente si programate de la orizontul inferior si de aeraj, conturul stratului, filonului etc., la cota feliei curente (de culoare neagră) si a celei superioare (de culoare rosie), zona propusă a fi exploatată, conturată pe trimestre, curentii de aer, constructiile de aeraj la nivelul feliei, digurile, zonele rambleiate sau înnămolite, eventualele scarpe si accidente tectonice.

6. Planul topografic cu lucrări de întretinere va cuprinde lucrările care în cursul anului vor fi rearmate sau planate.

Lucrările de rearmare se vor marca cu o linie continuă, colorată în albastru, dispusă pe una dintre marginile lucrării miniere. Numărul de ordine al lucrării si lungimea care urmează a fi rearmată se vor regăsi în diagrama atasată la programul de exploatare.

Lucrările de planare (scăderea vetrei) se reprezintă prin colorarea cu rosu a lucrărilor miniere, pe toată sectiunea lor, în diagramele atasate la programul anual de exploatare urmând a fi trecute, pe lângă numărul de ordine, denumirea lucrării si volumul (m3) care urmează a fi planat.

7. Planul topografic cu lucrările de descopertă în cariere 8. Planuri topo cu lucrările de exploatare în cariere. Aceste planuri vor cuprinde:

- planul topografic general al carierei, scara 1:5.000 si 1:2.000;

- limitele terenurilor cumpărate, închiriate, concesionate, expropriate etc.;

- pozitia sondelor executate de la suprafată;

- situatia treptelor de excavare la începutul perioadei;

- căile de transport si amenajările existente si proiectate;

- lucrările de evacuare a apelor;

- planul de situatie cu evolutia treptelor de descopertă;

- planul de situatie cu evolutia excavatiilor în util;

- sectiuni longitudinale si transversale care vor cuprinde pozitia stratului, filonului, corpului, blocului tectonic, conform sectiunilor geologice, forajele geologice de la suprafată, limitele zonelor expropriate, drumurile de acces, situatia treptelor de excavare, la începutul si sfârsitul perioadei, cu indicarea volumelor de steril si a cantitătilor de util extras.

9. La exploatarea sării în solutie se vor întocmi: a) planul topografic general, scara 1:5.000, 1:2.000, care va cuprinde:

- limita perimetrului de exploatare aprobat prin licentă;

- câmpurile de exploatare, cu forajele de cercetare (numărul forajului, cota de la suprafată si talpă, cota de intrare si iesire din zăcământ);

- obiectivele existente la suprafată în perimetrul de exploatare;

b) planul topografic al zonei în deschidere, pregătire si exploatare, scara 1:1.000, 1:500, care va cuprinde: forajele în executie, în amorsare, în exploatare, cu numărul forajului, cota de la suprafată si talpă, cota la care se face amorsarea si la care se exploatează sarea;

c) profile longitudinale si transversale, scara 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200, 1:100, prin zăcământ, sondele în amorsare, cele în exploatare, inclusiv camerele de dizolvare, pilierii dintre sonde, albia de scufundare rezultată ca urmare a extragerii sării si altele necesare într-o/într-un situatie dată/moment dat.

10. Fisele forajelor, diagrame, grafice etc.

Pe anexele grafice prezentate mai sus se va figura (după caz) conturul rezervelor geologice, pe categorii.

Programele anuale de exploatare vor mai cuprinde si scheme de evacuare a apelor.

Aceste documente vor fi elaborate în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

 

SECTIUNEA a II-a

Modificarea programelor anuale de exploatare

 

Programele anuale de exploatare pot fi adaptate, prin programele trimestriale, în functie de conditiile geominiere întâlnite pe parcursul anului si care nu au fost cunoscute de operatorul economic, la data elaborării programului respectiv, iar în cazul societătilor cu capital majoritar de stat, cu aprobarea organelor ierarhice care au aprobat programul anual în cauză.

În situatiile în care se aduc modificări esentiale programelor anuale, este nevoie de un nou aviz din partea compartimentului de inspectie teritorială pentru resurse minerale la care este arondat obiectivul respectiv. Prin modificări esentiale se întelege:

a) schimbarea solutiilor de deschidere si/sau modificarea cu peste 15% a volumului lucrărilor de deschidere programate, dacă acesta afectează indicii de normalitate;

b) executarea unor lucrări de pregătire neprevăzute în programul anual si modificarea cu peste 15% a volumului de pregătiri preliminat;

c) prevederea pentru exploatare a unor panouri necuprinse în programul anual;

d) schimbări în succesiunea de exploatare a straturilor, filoanelor, corpurilor, blocurilor tectonice, panourilor, feliilor si ale decalajului dintre acestea, care se pot solda cu subminări de rezerve;

e) modificări cu privire la numărul si înăltimea feliilor/treptelor prevăzute în programul anual;

f) la zăcămintele de sare gemă exploatate în subteran se mai adaugă:

- modificările aduse metodei de deschidere si/sau pregătire (dispunere în spatiu, traseul lucrărilor, dimensiunile si pantele acestora), adaptarea lucrărilor respective la conditiile geologice si/sau hidrogeologice întâlnite pe parcursul executării lor;

- redimensionarea camerelor de exploatare, schimbarea nivelului de productie pe an, a sorturilor si calitătii acestora, prevăzute în documentatia pe baza căreia s-a acordat licenta;

g) în cazul zăcămintelor de sare gemă exploatate în solutie se mai adaugă: modificările solutiei de deschidere (număr de sonde, amplasarea lor, adâncimea, constructia forajelor etc.), de pregătire (metoda de amorsare, adâncimea la care se execută aceasta, diametrul final etc.), metoda de exploatare (cu ridicare continuă a coloanei, în baterie), presiunea de lucru în foraje, diametrele acestora, saramura extrasă în 24 de ore si concentratia acesteia, durata de sistare a extractiei saramurii dintr-o sondă sau mai multe, dacă aceasta depăseste perioada prevăzută în programul anual, respectiv mai mult de 3 luni. Se schimbă tipul fluidului izolant, măsurile ce se vor lua în cazul străpungerii necontrolate si involuntare a pilierilor dintre sonde, marginali sau de tavan etc.;

h) scăderea gradului de recuperare si valorificare prin cresterea pierderilor de rezerve avizate de compartimentul de inspectie teritorială pentru resurse minerale sau prin abandonări de rezerve;

i) schimbările intervenite în aplicarea metodelor de exploatare sau experimentarea si aplicarea unor metode noi;

j) sistarea activitătii de exploatare pentru o durată mai mare de 6 luni;

k) extragerea unor pilieri de protectie necuprinsi în program;

l) redimensionarea pilierilor de protectie temporari sau de lungă durată;

m) punerea în exploatare a unor surse (foraje, puturi, izvoare), sectoare, orizonturi, mine, cariere, balastiere, saline si câmpuri de sonde pentru extragerea sării în solutie, care nu au fost prinse în programul initial;

n) schimbarea amplasamentului pentru depozitarea sterilului provenit din cariere, din subteran, de la preparare etc.;

o) la instalatiile de prelucrare/preparare se va solicita un nou aviz atunci când se modifică schema sau fluxul de prelucrare/preparare, utilajele, reactivii utilizati, extractia în util (pe fiecare metal sau substantă), continuturile în util (pe fiecare metal sau substantă), a sterilelor evacuate în iazurile de decantare sau în halde, solutiile de constructie si depunere în acestea, randamentul instalatiei, gradele de valorificare, constructia statiilor de epurare a apelor, metodele si substantele utilizate, continutul apelor în elemente nocive, la evacuarea în emisar fată de prevederile programului aprobat. Prin instalatii de prelucrare se întelege si statiile de spălare-sortare a nisipului si pietrisului sau a altor substante minerale utile.

În vederea obtinerii avizului de la compartimentul de inspectie teritorial pentru resurse minerale la care este arondat perimetrul de exploatare, pentru modificări esentiale la programul anual de exploatare se va elabora si se va depune de operatorul economic la compartimentul respectiv o documentatie tehnico-economică care va avea următorul continut:

a) memoriu tehnico-economic, ce va cuprinde:

- prezentarea lucrărilor care constituie modificări esentiale la programul anual de exploatare;

- scopul si justificarea necesitătii modificărilor propuse;

- avantajele si dezavantajele solutiilor propuse în comparatie cu cele din programul anual de exploatare aprobat;

- modul de armonizare cu lucrările existente si cu cele din programul anual de exploatare deja aprobat;

- cum se încadrează modificările propuse în prevederile documentatiei pe baza căreia s-a acordat licenta. În situatia în care acestea aduc modificări documentatiei respective (solutiei de deschidere si pregătire, metodelor de exploatare utilizate, transportului, aerajului, asecării, metodelor de prelucrare/preparare, constructiei haldelor, iazurilor, saleductelor, statiilor de epurare a apelor, continutului acestora în elemente nocive la evacuarea în emisar, măsurilor de protectie a zăcământului si securitătii muncii, precum si a mediului, gradelor de recuperare si valorificare, produselor obtinute si calitătii acestora, indicatorilor economici etc.), operatorul economic va prezenta si aprobările/avizele obtinute de la Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în vederea utilizării solutiilor propuse;

- măsuri specifice noilor propuneri făcute privind protectia zăcământului, a muncii si a mediului;

b) partea grafică:

- planul topografic, cu situatia lucrărilor miniere existente si cu cele prevăzute în programul anual de exploatare aprobat, scara 1:2.000 sau 1:1.000;

- planul topografic de situatie, cu lucrările miniere propuse pentru modificarea programului aprobat, încadrate în ansamblul lucrărilor din zonă, scara 1:2.000, 1:1.000, iar după caz, 1:500, 1:200, respectiv 1:100;

- zonele cu modificările propuse să fie reprezentate grafic, după caz, în plan orizontal, vertical (planul cu înclinarea generală a zăcământului), profile longitudinale si transversale, la scări adecvate, mentionate mai sus;

- planurile zonei (minei) vor fi completate cu cote, curentii de aer, constructiile de aeraj, precum si cu cele speciale existente, prevăzute în programul aprobat si nou-propuse.


*) Legea minelor nr. 61/1998 a fost abrogată prin Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003.

 

 

SECTIUNEA a III-a

Avizarea programelor anuale de exploatare

 

Compartimentele de inspectie teritoriale pentru resurse minerale avizează programele anuale de exploatare în conformitate cu prevederile prezentelor instructiuni si ale celorlalte acte normative în vigoare.

Programele anuale de exploatare, elaborate potrivit prevederilor acestor instructiuni, se depun de operatorii economici la compartimentele de inspectie teritoriale pentru resurse minerale la care este arondat perimetrul pentru care s-a întocmit programul anual de exploatare.

Programele anuale de exploatare, respectiv modificările acestora vor fi depuse având aprobarea conducerii societătii (semnătura si stampila) atât pe memoriul tehnic, cât si pe anexele cu volumul si esalonarea lucrărilor, precum si pe anexele grafice.

Compartimentele de inspectie teritoriale pentru resurse minerale respective analizează si avizează programele anuale de exploatare din punctul de vedere al protectiei si exploatării rationale, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii acestora. Acestea emit avizul numai dacă este îndeplinită una dintre următoarele conditii obligatorii:

a) operatorii economici detin licentă de exploatare aprobată prin hotărâre a Guvernului pentru perimetrul în cauză;

b) Agentia Natională pentru Resurse Minerale a înaintat licenta si nota de fundamentare pentru aprobare, în situatia în care concesiunea sau darea în administrare pentru exploatare a fost acordată în temeiul art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998*).

Compartimentele de inspectie teritoriale pentru resurse minerale resping de la avizare programele de exploatare prezentate, dacă:

1. programul de exploatare nu respectă prevederile din documentatia tehnico-economică ce a stat la baza acordării licentei, iar operatorul economic nu a prezentat dovada că Agentia Natională pentru Resurse Minerale a aprobat respectivele adaptări, reesalonări, modificări etc.;

2. în programul de exploatare sunt cuprinse metode de exploatare care nu sunt avizate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale;

3. nu este prevăzută recuperarea restantelor la executarea lucrărilor de deschidere, pregătire, protectie a zăcământului si refacerea mediului;

4. operatorul economic nu a virat la bugetul de stat taxa pentru activitatea minieră (aferentă anului pentru care s-a elaborat programul de exploatare), are restante la achitarea redeventei miniere sau nu a constituit garantia bancară pentru refacerea mediului, sub formă de depozit bancar, scrisoare de garantie bancară sau alte forme prevăzute de legislatia în vigoare;

5. este prevăzută sistarea exploatării în unele panouri fără aprobarea prealabilă a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

6. nu au fost prezentate odată cu programul de exploatare planul de prevenire si lichidare a avariilor si proiectul de asecare a formatiunilor acvifere, în special la zăcămintele de lignit, astfel încât acestea să poată fi exploatate în conditii de sigurantă;

7. încalcă orice alte prevederi sau dispozitii legale în domeniul exploatării rezervelor de substante minerale utile si/sau de protectie si refacere a mediului, în toate componentele sale;

8. programul de exploatare nu tine seama de măsurile stabilite în avize si în actele de control ale compartimentului de inspectie teritorial pentru resurse minerale sau ale organelor de protectie a mediului si ale celor din domeniul gospodăririi apelor;

9. nu sunt descrise terenurile ce vor fi utilizate pentru activităti miniere si nu se prezintă formele legale de dobândire a dreptului de folosintă a terenurilor necesare efectuării activitătilor miniere programate (act de proprietate, închiriere, asociere etc.).

În situatia în care nu sunt îndeplinite prevederile lit. a) si b), precum si ale pct. 1-9, compartimentul de inspectie teritorial pentru resurse minerale va restitui programul de exploatare operatorului economic pentru refacere, stabilind totodată termen (maximum 30 de zile) pentru reînaintare la compartiment, în vederea unor analize si avizări.

Avizul compartimentului de inspectie teritorial pentru resurse minerale va avea următorul continut:

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

Directia generală inspectie si supraveghere teritorială a

activitătilor miniere si a operatiunilor petroliere

C.I.T.R.M. ......................

AVIZ

Nr. ........./Data ...........

Obiect: Avizarea programului de exploatare pe anul ....... , pentru ................................ (substanta, obiectivul), apartinând ............................... (denumirea completă a operatorului economic), localitatea, judetul (de resedintă a operatorului economic).

 

CAPITOLUL I

Generalităti

 

- numărul adresei de înaintare a programului anual de exploatare de la operatorul economic si numărul de înregistrare la compartimentul de inspectie teritorial pentru resurse minerale;

- datele privind operatorul economic: denumirea societătii comerciale, numărul de înregistrare la registrul comertului, codul fiscal, banca (filiala) si numărul contului, adresa completă; numărul de telefon/fax si activitatea pe care o desfăsoară;

- denumirea perimetrului de exploatare;

- substanta minerală utilă exploatată si principalele utilizări;

- numărul si data eliberării licentei de exploatare de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale;

- numărul si data hotărârii Guvernului de aprobare a licentei;

- perioada de valabilitate a licentei;

- data începerii derulării licentei;

- localizarea geografic-administrativă a perimetrului de exploatare, descrierea reliefului, căilor de comunicatie, alimentarea cu energie etc.;

- descrierea terenurilor ce vor fi utilizate pentru activităti miniere si prezentarea formelor legale de dobândire a dreptului de folosintă a terenurilor necesare efectuării activitătilor miniere programate (act de proprietate, închiriere, asociere etc.), în conformitate cu prevederile legale.

 

CAPITOLUL II

Cuprinsul programului de exploatare

 

Se vor reda succint continutul fiecărui capitol din programul de exploatare si în special indicatorii tehnico-economici prevăzuti în documentatia pentru acordarea licentei, situatia rezervelor, gradele de asigurare, coeficientii de transformare cantitativă si calitativă, de recuperare în metal (la zăcămintele de minereuri), de confirmare a rezervelor, gradele de recuperare si valorificare, nivelul productiei extrase, prelucrate/preparate, al lucrărilor geologice, de deschidere si pregătire, pierderi de exploatare, dilutii, randamente la instalatiile de prelucrare/preparare etc. De asemenea, vor fi prezentate lucrările executate pentru protectia zăcământului si a mediului, precum si măsurile luate pentru refacerea mediului.

 

CAPITOLUL III

Observatii si constatări

 

Se vor face referiri privind respectarea/nerespectarea continutului programului anual de exploatare, stabilit prin prezentele instructiuni tehnice, precum si la alte aspecte importante rezultate din analiza programului de exploatare respectiv.

 

CAPITOLUL IV

Aviz

 

Fată de cele de mai sus, Agentia Natională pentru Resurse Minerale - Compartimentul de inspectie teritorial pentru resurse minerale .............................. avizează, din punctul de vedere al protectiei si exploatării rationale a rezervelor de ......................... (substanta), programul de exploatare pe anul ........ la ………”(obiectivul), prezentat de ................................. (denumirea completă a operatorulului economic), localitatea, judetul, conditionat de îndeplinirea următoarelor măsuri: ................................

Măsurile vor fi numerotate, vor avea o exprimare clară si vor prevedea responsabilităti si termene de executare. Măsurile sunt obligatorii si se vor referi la unele completări, modificări, rectificări etc., menite să îmbunătătească protectia si exploatarea ratională a zăcământului, protectia si refacerea mediului, precum si măsuri de securitate a muncii, direct referitoare la exploatarea zăcământului.

Măsurile stabilite mai sus nu se referă la conditiile obligatorii care constituie motive de respingere pentru avizare a programului (preliminarului) prezentat.

 

Consilier (Expert),

........................................

(numele si prenumele)

 

SECTIUNEA a IV-a

Dispozitii finale

 

Urmărirea realizării programului anual de exploatare se va efectua pe tot parcursul anului, prin controale periodice, rezultatele acestora fiind prezentate în actele de control/notele de constatare întocmite cu aceste ocazii.

Operatorii economici au obligatia să raporteze compartimentelor de inspectie teritoriale la care este arondat perimetrul respectiv, semestrial si anual, activitatea desfăsurată si rezultatele obtinute, conform anexelor la prezentele instructiuni tehnice, până la data de 10 a lunii următoare semestrului/anului raportat.

Operatorii economici pot completa documentatiile la care se referă prezentele instructiuni tehnice cu alte capitole, anexe, planuri de situatii si schite, documente etc., pe care le consideră necesare desfăsurării activitătii lor sau care sunt prevăzute de alte acte normative în vigoare. Modificarea, completarea sau renuntarea la unele capitole din aceste instructiuni tehnice, care se referă la aplicarea prevederilor actelor normative privind protectia si exploatarea ratională a zăcămintelor de substante minerale utile, poate fi efectuată numai cu aprobarea expresă a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Programul anual de exploatare se depune în două exemplare la compartimentul de inspectie teritorial pentru resurse minerale unde este arondat perimetrul, compartimentul urmând să restituie operatorului economic, odată cu avizul acordat, un exemplar al programului de exploatare purtând, pe fiecare filă, stampila „pentru neschimbare”.

În cazul în care titularul de licentă nu este de acord cu avizul compartimentului de inspectie teritorial pentru resurse minerale la programul anual de exploatare si se consideră îndreptătit legal, poate face contestatie temeinic motivată la Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în termen de 30 de zile de la primirea avizului, care va analiza si va decide în consecintă.

 

ANEXELE

la Instructiunile tehnice privind elaborarea si avizarea programelor anuale de exploatare

 

ANEXA Ia

 

SITUATIA REZERVELOR GEOLOGICE

 

SUBSTANTA :

 

SPECIFICATIE

Categ

Rezerve la inceputul anului

Rezerve la sfarsitul anului

Rezerve de bilant

Rezerve in afara de bilant

Rezerve de bilant

Rezerve in afara de bilant

Cantitate

mii t (mii m3)

Grad asig ani

Cantitate mii t (mii m3)

Grad asig ani

Cantitate

mii t (mii m3)

Grad asig ani

Cantitate mii t (mii m3)

Grad asig

ani

1

2

3

 4

 5

 6

7

 8

 9

 10

Mina (Salina) 1

Mina (Salina )2

Mina (Salina )3

A

B

C1

A+B+C1 C2

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL SUBTERAN

A

B

C1

A+B+C1 C2

 

 

 

 

 

 

 

 

Cariera 1

Cariera 2

Cariera 3

A

B

C

A+B+C1

C2

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CARIERE

A B

c,

A+B+C1 C2

 

 

 

 

 

 

 

 

Câmpuri de sonde 1 Câmpuri de sonde 2 Câmpuri de sonde 3

A

 

B

C

A+B+C1

C2

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL SARE SOLUTIE

A

B

C1

A+B+C1

C2

 

 

 

 

 

 

 

 

Balastiera 1 Balastiera 2 Balastiera 3

A

B

C1

A+B+C1

C2

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL BALASTIERE

A

B

C

A+B+C1

C2

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ZĂCĂMÂNT CONCESIONAT

A

B

C1

A+B+C2

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Situatia se va întocmi separat pentru fiecare substantă prevăzută în licentă.

 

CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,

CONDUCĂTORUL COMP. GEOLOGIC,

 

OPERATORUL ECONOMIC

 

SITUATIA REZERVELOR DESCHISE

 

a) Situatia pe mine (sectoare), saline, cariere si câmpuri de sonde

 

Specificatie

Rezerve la începutul anului mii t (mii m3)

Grad

asig.

ani

Cresteri de rezerve

mii t (mii m)

Rezerve exploatate

mii t (mii m3)

Rezerve la sfârsitul anului

Grad

asig.

ani

 

 

 

 

 

mii t (mii m3) 

 

1

2

3

4

5

6

7

SUBTERAN

 

 

 

 

 

 

Sector

1

2

3 etc.

 

 

 

 

 

 

TOTAL (mina I, satina)

 

 

 

 

 

 

Sector 1

Sector 2

Sector 3

etc.

 

 

 

 

 

 

TOTAL (mina II salină)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL SUBTERAN

 

 

 

 

 

 

CARIERE

 

 

 

 

 

 

Cariera I

Treapta 1

Treapta 2

Treapta 3 etc.

 

 

 

 

 

 

TOTAL CARIERA I

 

 

 

 

 

 

Cariera II

Treapta 1

Treapta 2

Treapta 3 etc.

 

 

 

 

 

 

TOTAL CARIERA II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CARIERE

 

 

 

 

 

 

SARE ÎN SOLUTIE

 

 

 

 

 

 

Câmp sonde sare I

Sonda 1

Sonda 2

Sonda 3

etc.

 

 

 

 

 

 

TOTAL CÂMP

SONDE SARE 1

 

 

 

 

 

 


ANEXA I b

 


1

2

3

4

5

6

7

Câmp sonde sare II

Sonda 1

Sonda 2

Sonda 3

etc.

 

 

 

 

 

 

TOTAL CÂMP SONDE SARE II

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

TOTAL SARE ÎN SOLUTIE

 

 

 

 

 

 

BALASTIERE

 

 

 

 

 

 

Balastiera I

Sectorul 1

Sectorul 2

Sectorul 3

etc.

 

 

 

 

 

 

TOTAL BALASTIERA I

 

 

 

 

 

 

Balastiera II

Sectorul 1

Sectorul 2

Sectorul 3

etc.

 

 

 

 

 

 

TOTAL BALASTIERA II

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

TOTAL

BALASTIERE

 

 

 

 

 

 

TOTAL ZACAMANT CONCESIONAT

 

 

 

 

 

 

Notă: Situatia se va întocmi separat pentru fiecare substantă prevăzută în licentă.

 

CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,

CONDUCĂTORUL COMP. GEOLOGIC,


ANEXA Ic

 

OPERATORUL ECONOMIC

 

SITUATIA REZERVELOR PREGĂTITE

 

b) Situatia pe mine (sectoare), saline, cariere si câmpuri de sonde

 

Specificatie

Rezerve la începutul anului

mii t (miim3)

Grad

asig. luni

Cresteri de

rezerve

mii t (mii m3)

Rezerve exploatate

mii t (mii m3)

Rezerve la sfârsitul anului

mii t (mii m3)

Grad asig. luni

1

2

3

4

5

6

7

Sector 1

Sector 2

Sector 3

 

 

 

 

 

 

TOTAL MINA I (salina)

 

 

 

 

 

 

Sector 1

Sector 2

Sector 3

 

 

 

 

 

 

TOTAL MINA I]

(salină)

 

 

 

 

 

 

TOTAL SUBTERAN

 

 

 

 

 

 

Cariera 1

Treapta 1

Treapta 2

Treapta 3

 

 

 

 

 

 

TOTAL CARIERA I

 

 

 

 

 

 

Cariera II

Treapta 1

Treapta 2

Treapta 3

 

 

 

 

 

 

TOTAL CARIERA II

 

 

 

 

 

 

TOTAL CARIERE

 

 

 

 

 

 

Câmp sonde I

Sonda 1

Sonda 2

Sonda 3

 

 

 

 

 

 

TOTAL CÂMP SONDE I

 

 

 

 

 

 

Câmp sonde II

Sonda 1

Sonda 2

Sonda 3

 

 

 

 

 

 

TOTAL CÂMP SONDE II

 

 

 

 

 

 

TOTAL SARE IN SOLUTIE

 

 

 

 

 

 

Balastiera I

Sectorul 1

Sectorul 2

Sectorul 3

 

 

 

 

 

 


 

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL BALASTIERĂ I

 

 

 

 

 

 

Balastieră II

Sectorul 1

Sectorul 2

Sectorul 3

 

 

 

 

 

 

TOTAL BALASTIERĂ II

 

 

 

 

 

 

TOTAL BALASTIERE

 

 

 

 

 

 

TOTAL ZĂCĂMÂNT CONCESIONAT

 

 

 

 

 

 

Notă: Situatia se va întocmi separat pentru fiecare substantă prevăzută în licentă.

 

CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,

CONDUCĂTORUL COMP. GEOLOGIC,


ANEXA I d

 

OPERATORUL ECONOMIC

 

GRADUL DE ASIGURARE cu rezerve deschise si pregătire

 

Specificatie separat pe :

Rezerve deschise (ani)

Rezerve pregatite(luni)

 

Stabilit

Existent

Programat

Stabilit

Existent

Programat

1

2

3

4

5

6

7

SUBTERAN

- Strace (1,2,3...)

- Filoane (1,2,3 )

- Blocuri (corpuri) tectonice

- Orizonturi (1,2,3....)

- Etaje (1.211,3 )

 

 

 

 

 

 

TOTAL mină I (salină)

 

 

 

 

 

 

Mina H (salina II)

 

 

 

 

 

 

TOTAL SUBTERAN

 

 

 

 

 

CARIERE

- Straie (1,23 )

- Filoane (1,2,3....)

- Blocuri (corpuri) tectonice

- Trepte/subtrepte (1.2,3...)

 

 

 

 

 

TOTAL CARIERA I

 

 

1

 

 

Cariera II

 

 

 

 

 

 

TOTAL CARIERE

 

 

 

 

 

 

SARE ÎN SOLUTIE

 

 

 

 

 

 

Câmp sonde 1

Câmp sonde 2

Câmp sonde 3

 

 

 

 

 

 

TOTAL SARE SOLUTIE

 

 

 

 

 

 

BALASTIERE

 

 

 

 

 

 

Balastiera 1

Balastiera 2

Balastiera 3

 

 

 

 

 

 

TOTAL BALASTIERE

 

 

 

 

 

 

TOTAL ZĂCĂMÂNT CONCESIONAT

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Situatia se va întocmi separat pentru fiecare substantă prevăzută în licentă.

 

CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,

CONDUCĂTORUL COMP. GEOLOGIC,


ANEXA II

 

LUCRĂRI DE CERCETARE GEOLOGICĂ

 

Specificatie

U/M

Perioada anterioară P R

Diferente

+ -

Programat în anul

 

 

 

 

Trimestrul

 

I

II

III

IV

Total

 

1

2

3

4

Total5

6

7

8

9

10

 

Lucrări miniere galerii

piane înclinate suitori etc.

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mil. lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mil lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL LUCRĂRI MINIERE

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mil. lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foraje

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mil. lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mil. lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mii. lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL FORAJE

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mil lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

mil. lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Situatia se va întocmi separat pentru fiecare substantă prevăzută în licentă.

 

CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,

CONDUCĂTORUL COMP. GEOLOGIC,

 


ANEXA IIIa

 

OPERATORUL ECONOMIC

 

LUCRĂRI DE DESCHIDERE ÎN SUBTERAN
IN ANUL …

 

Denumirea lucrării

U/M

Unit. fizice valoric

Cumulat de la începutul licentei

Diferenta + -

Realizat m/10001

PROGRAMAT IN ANUL TRIMESTRUL

 

 

P

 

 

I

II

III

IV

TOTAL AN

rn/1000t

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

a) DESCHIDERI IN UTIL

1

2

.

.

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

VALORIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) DESCHIDERI IN STERIL

1

2

.

.

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

VALORIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) DESCHIDERI IN MIXT

1

2

.

.

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

VALORIC

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL DESCHIDERI

(a + b + c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă : Lucrările se vor grupa si totaliza pe tipuri (galerii, puturi, plane înclinate, suitori etc), iar la final pe total mină, salină, respectiv total subteran

 

CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,

CONDUCĂTORUL COMP. TEHNIC-PRODUCTIE,

 

ANEXA III b

 

OPERATORUL ECONOMIC

 

LUCRĂRI DE DESCHIDERE IN CARIERE (BALASTIERE)
ÎN ANUL …

 

Denumirea lucrării

U/M

unit. fizice valoric

Cumulat de la începutul licentei

Diferente + -

Realizai

m/1000 t

PROGKAMAT IN ANUL

TRIMESTRUL

 

 

P

 

 

I

II

III

IV

TOTAL

m/1000t

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

12

a) DESCHIDERI IN STERIL

- drumuri de acces la carieră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- transee de atac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- plane înclinate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- alte lucrări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL LUCRĂRI ÎN STERIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) DESCHIDERI IN UTIL

- transee de atac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- plane înclinate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- alte lucrări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL LUCRĂRI ÎN UTIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) DESCHIDERI IN MIXT

- drumuri de acces la cariera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- transee de atac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-plane înclinate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL LUCRĂRI ÎN MIXT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL DESCHIDERI (a+b+c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Se va întocmi pe fiecare carieră în parte, pe total licentă, respectiv, total operator economic.

 

 

CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,

CONDUCĂTORUL COMP. TEHNIC-PRODUCTIE,

 


ANEXA III c

 

OPERATORUL ECONOMIC

 

LUCRĂRI DE DESCHIDERE LA EXPLOATAREA SĂRII ÎN SOLUTIE

ÎN ANUL …

 

Denumirea lucrării

U/M

uoitfizicc

valoric

Cumulat de la începutul licentei

Diferente col. 4-3

Prev.în licentă pt. anul prelim.

PROGRAMAT IN ANUL

TRIMESTRUL

Dif. + -col. 11 -6

Dif. totală + -col. 5 + 12

 

 

P

 

 

I

II

III

IV

TOTAL 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. FORAJUL nr.l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- săpat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- tubat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pilier ancoraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- alte elemente de

constructie a forajului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_

TOTAL F1

VALORIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FORAJUL Nr.2

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL F2

VALORIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

-

-

-

-

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL FORAJE

VALORIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Se va întocmi pe câmpuri, licentă si, după caz, total operator economic.

 

 

CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,

CONDUCĂTORUL COMP. TEHNIC-PRODUCTIE,

 


ANEXA IV a

 

OPERATORUL ECONOMIC

 

LUCRĂRI DE PREGĂTIRE ÎN SUBTERAN

 

Specificatie

U/M

Perioada anterioara

Diferente + -

Realiz. m/10001

Programat în anul

Trimestrul

TOTAL AN

Program m/1000 tone

P

R

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PREGĂTIRI IN UTIL

Sector 1

Sector 2

Sector 3

m

m

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL UTIL

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGĂTIRI ÎN STERIL

Sector 1

Sector 2

Sector 3

m

m

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL STERIL

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGĂTIRI IN MIXT

Sector 1

Sector 2

Sector 3

m

m

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ÎN MIXT

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PREGĂTIRI ÎN SUBTERAN

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă : Situatia se va întocmi separat pe mine (saline) si pe total subteran

 

CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,

CONDUCĂTORUL COMP. TEHNIC-PRODUCTIE,

 


ANEXA IV b

 

OPERATORUL ECONOMIC

 

LUCRĂRI DE PREGĂTIRE - ÎN CARIERE (BALASTIERE)

 

Specificatie

U/M

Perioada anterioara

Diferente + -

Realiz. m/10001

Programat în anul

Trimestrul

TOTAL AN

Program m/1000 tone

P

R

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Transee treapta I

descopertă

m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treapta I descopertă

m3 nr3

Treapta II descopertă

m3

Treapta III descopertă

.

.

.

m3

m3

 

Total trepte

m3

Curătire acoperis ză­cământ, (strat, bloc, corp etc)

m3

 

Total descopertă

m3

Statii de pompare, jompuri

m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canale de colectare a apelor

m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte lucrări

m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL lucrări de pregătire

mc3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Situatia se va întocmi separat pe cariere si pe total cariere.

 

CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,

CONDUCĂTORUL COMP. TEHNIC-PRODUCTIE,


ANEXA IV c

 

OPERATORUL ECONOMIC

 

LUCRĂRI DE PREGĂTIRE PENTRU EXPLOATAREA SĂRII ÎN SOLUTIE

ÎN ANUL …

 

Denumirea lucrării

U/M

unii.fizice valoric

Cumulat de la

începutul

licentei

Diferente

+ -col. 4 - 3

Prev. în Licentă pt anul pro­gramat

PROGRAMAT IN ANUL …

TRIMESTRUL

Dif. +-

col.

11-6

Dif. totală +- col… 5+12

P

R

 

 

I

II

III

IV

TOTAL

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. FORAJUL nr.l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- apă introdusă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- fluidul izolant introdus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- saramură extrasă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- concentratia saramurii

g/l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- diametrul de dizolvare atins

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL FI

VALORIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FORAJUL Nr.2

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL F2

VALORIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

-

-

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL FORAJE

VALORIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Se va întocmi pe câmpuri, licentă si, după caz, total operator economic.

 

CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,

CONDUCĂTORUL COMP. TEHNIC-PRODUCTIE,

 

ANEXA Va

 

OPERATORUL ECONOMIC

 

ESALONAREA PRODUCTIEI - DIN SUBTERAN

 

Specificatie

U/M

Cumulati anii de la începutul licentei

PROGRAMAT ÎN ANUL

In preliminar pe trimestre si total

 

 

P

R

Dif.

+ -

In licentă Total an

I

II

III

IV

An

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Sector 1 2 3 etc.

Tone t/zi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL mină (salina) I

Tone t/zi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mina (salina II)

Sector I

2

3

etc.

Tone t/zi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL mina (salina II)

Tone t/zi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mina III

Sector I

2

3

etc.

Tone t/zi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

din care:

Tone t/zi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supus

prelucrării/preparării

Tone t/zi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,

CONDUCĂTORUL COMP. TEHNIC-PRODUCTIE,

 


ANEXA Vb

 

OPERATORUL ECONOMIC

 

ESALONAREA PRODUCTIEI LA EXPLOATAREA ÎN CARIERE (BALASTIERE)

ÎN ANUL …

 

Specificatie

Il/'M

Cumulat de la începutul licentei

Dif. + -col. 4 - 3

Prev. în licentă pt. anul prelim

PROGRAMAT ÎN ANUL.... TRIMESTRUL

Dif. + -col. 11-6

Dif. totală

(+ -

cot. 5+12

 

 

P

 

 

I

II

III

IV

TOTAL AN 

 

 

1

2

3

4

5

o

7

8

9

10

11

12

13

1. Treapta 1

- extras industrial (minereu)

- util extras (metale)

- steril extras selectiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Treapta 2

- extras industrial (minereu)

- util extras (metale)

- steril extras selectiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Treapta 3

4

-

-

-

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL TREPTE

- extras industrial

- util extras (metale)

- steril extras selectiv

UTIL REZULTAT DIN :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lucrari geologice

- lucrări de deschidere

- lucrări de pregătire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL UTIL EXTRAS

(METALE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL EXTRAS

INDUSTRIAL

- Supus prelucrarii/prepararii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Se va întocmi pe substante (metale), cariere, licente si pe total operator economic. Ca unităti de măsură se vor folosi cele prevăzute în licenta pentru produsul

respectiv.

 

 

CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,

CONDUCĂTORUL COMP. TEHNIC-PRODUCTIE,


ANEXA Vc

 

OPERATORUL ECONOMIC      

 

ESALONAREA PRODUCTIEI LA EXPLOATAREA SĂRII ÎN SOLUTIE

IN ANUL …

 

SONDA CÂMPUL

U/M

Cumulatele la începutul licentei

Diferenta + - col. 4-3

Prev.în licentă pi. anul prelim.

PROGRAMAT IN ANUL

TRIMESTRUL

Dif. -

col. 11 -6

Dif. totală +- col. 5+12

 

 

P

 

 

I

II

III

IV

TOTAL AN 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. SONDA NR.l

- saramura extrasa

m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- concentratia saramurii

g/l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sare extrasă

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- fluid izolant utilizat

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- diametrul ele dizolvare

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- înăltimea de ridicare a coloanei de extractie

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SONDA 2

-

-

-

-

3.

.

.

.

.

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL - saramură extrasă

m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- concentratia medie a
saramurii

g/l

- sare extrasă

t

- fluid izolant utilizat

T

 

Notă: Se va întocmi pe câmpuri, metode-cadru de exploatare, pe licentă, respectiv pe total operator economic.

 

CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,

CONDUCĂTORUL COMP. TEHNIC-PRODUCTIE,

 

ANEXA Vd

 

OPERATORUL ECONOMIC

 

PRODUCTIA PE METODE DE EXPLOATARE

 

Metoda de exploatare

Cumulati anii de la

începutul licentei

Prevăzut în licentă pt. anul preliminat

PRELIMINAT

 

%cal. 10/5

 

 

Tr.I

tone

Tr.II

tone

Tr.III

tone

Tr.TV

tone

Total an tone 

 

 

P

R

%

Tone

 

 

 

 

 

 

 

tone

tone 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Metoda de exploatare Cadru 1

2

3 etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL METODE DE EXPLOATARE CADRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte metode de exploatare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătiri în util

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte lucrări în util

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Se întocmeste pe mine (saline), total subteran, cariere, total cariere, câmpuri de sonde, total sare solutie.

 

CONDUCĂTORUL OPERATORULUI ECONOMIC,

CONDUCĂTORUL COMP. TEHNIC-PRODUCTIE,

 


ANEXA VI

 

OPERATORUL ECONOMIC

 

REZERVA EXTRASĂ, PIERDERI DE EXPLOATARE, DILUT1I, GRADE DE RECUPERARE

ÎN ANUL …

 

Specificatie

Cumulat de la începutul licentei

Programat în anul

 

Rezerva

exploatată *)

Rezerva extrasă

Prod. bruta xx)

Dilutie

Pierderi

Grad de recupe­rare xxx)

Rezerva exploa­tată

Rezerva extrasă

Proci, brută

Dilutie

Pierderi

Grâu de re­cuperare xxx)

 

tone

tone

tone

tone

%

tone

%

%

tone

tone

tone

tone

%

tone

%

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Abatajele grupate pe metode de exploatare cadru