MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 662         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 27 septembrie 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

867. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.125. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Consolidare terasamente pe DN 7 km 138+935 - km 138+982”

 

1.126. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Construirea de platforme de inspectie rutieră în vederea asigurării unei monitorizări efective a traficului, inspectia sigurantei autovehiculelor si cântărirea vehiculelor de transport greu de mărfuri” de pe DN 65 km 112+265 - dreapta, localitatea Albota, judetul Arges

 

1.135. - Hotărâre privind modificarea si completarea anexelor nr. II, IV si V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 

1.141. - Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrele P VII - 18 Izvoru, P VII - 19 Mârsa si P VII - 24 Vânători, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si TransAtlantic Worldwide Ltd

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

349/829/1.291. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii publice si al ministrului mediului si dezvoltării durabile pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăsămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăsămintelor autorizate, cu mentiunea RO-ÎNGRĂSĂMÂNT, pentru utilizarea si comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului si al ministrului sănătătii nr. 6/22/2004

 

671/1.640/61. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse, al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual si a interpretilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. A si ale art. 75 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

în semn de recunostintă si apreciere pentru devotamentul exceptional dovedit în timpul executării unei misiuni în teatrul de operatiuni militare din Irak, sacrificându-si viata pentru salvarea camarazilor,

Presedintele României decretează:

Articol unic. - Se conferă post-mortem Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler, pentru militari, cu însemn de război, sublocotenentului Grosaru Dumitru Ioan.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 21 septembrie 2007.

Nr. 867.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Consolidare terasamente pe DN 7 km 138+935 - km 138+982”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică „Consolidare terasamente pe DN 7 km 138+935 - km 138+892”, potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată, situat pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Naţională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

(2) Caracteristicile imobilului supus exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilul ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national, prevăzut la art. 1, suma globală estimată de 49 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate cu destinatia contributia Guvernului României la împrumutul acordat de Banca Europeană de Investitii prin Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii privind Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 218/2006.

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. 5. - (1) Planul cu amplasamentul lucrării si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Arges si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de despăgubire.

(2) Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat si într-un ziar local, potrivit legii.

Art. 6. - Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, fără a afecta dispozitiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Bucuresti, 18 septembrie 2007.

Nr. 1.125.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

 

ANEXA Nr. 2

 

TABEL

cu imobilul proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Consolidare terasamente pe DN 7 km 138+935 - km 138+982”

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea administrativ-teritorială

Nr. cadastral

Suprafata terenului

Suprafata constructiilor

Numele proprietarului

conform documentatiilor

tehnico-economice

Suprafata

rezultată din acte

- m2 -

Suprafata

rezultată din

măsurători

- m2 -

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Arges

Cotmeana

304/1

3.581,58

3.581,58

0

Marinescu Elena Elvira, Vasilescu N. Ionel

 

TOTAL:

 

 

3.581,58

3.581,58

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Construirea de platforme de inspectie rutieră în vederea asigurării unei monitorizări efective a traficului, inspectia sigurantei autovehiculelor si cântărirea vehiculelor de transport greu de mărfuri” de pe DN 65 km 112+265 - dreapta,

localitatea Albota, judetul Arges

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării „Construirea de platforme de inspectie rutieră în vederea asigurării unei monitorizări efective a traficului, inspectia sigurantei autovehiculelor si cântărirea vehiculelor de transport greu de mărfuri” de pe DN 65 km 112+265 - dreapta, localitatea Albota, judetul Arges, potrivit hărtilor topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 127 mii lei, alocată din bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate cu destinatia cheltuieli neeligibile aferente Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national PHARE 2003 pentru România, semnat la Bucuresti la 2 decembrie 2003, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 21 iunie 2004, aprobată prin Legea nr. 357/2004.

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru obiectivul de investitie de interes national prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. 5. - (1) Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de despăgubire.

(2) Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat si într-un ziar local, potrivit legii.

Art. 6. - Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, fără a afecta dispozitiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2007.

Nr. 1.126.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

 

ANEXA Nr. 2

 

TABELUL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Constructia de platforme de inspectie rutieră

în vederea asigurării unei monitorizări efective a traficului, inspectia sigurantei autovehiculelor si cântărirea

vehiculelor de transport greu de mărfuri” de pe DN 65 km 112+265 - dreapta, localitatea Albota, judetul Arges

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea administrativ-teritorială

Nr. cadastral

Suprafata terenului

Suprafata constructiilor

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale

Suprafata

rezultată din

acte

- m2 -

Suprafata

ce urmează

a fi expropriată

- m2 -

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Arges

Albota

727/1

1.000

16

 

Dobrin Margareta Ana Victoria

2.

Arges

Albota

1209/1

11.300

538

 

Tudor Ion

3.

Arges

Albota

608/1

702

55

 

Radu T. Titus Dănut

4.

Arges

Albota

614/1

3.704

775

 

Radu T. Titus Dănut

5.

Arges

Albota

600/1

5.000

308

 

Gheorghe Corneliu

6.

Arges

Albota

860/1

5.000

68

 

Stanciu Ioana

7.

Arges

Albota

574/1

8.800

42

 

Olteanu Elena

TOTAL:

 

 

1.802,00

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea anexelor nr. II, IV si V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexele nr. II, IV si V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 si 468 bis din 12 iulie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. II partea B litera c) punctul 1, abrevierea „DK” din coloana „Zone protejate” se elimină.

2. La anexa nr. II partea B litera d), după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 2, cu următorul cuprins:

 

Specii

Obiectul contaminării

Zone protejate

„2. Grapevine flavescence dorée MLO

Plante din specia Vitis L, cu exceptia fructelor si semintelor

CZ, FR (regiunile Champagne - Ardenne, Lorraine si Alsace), IT (Basilicata)”

 

3. La anexa nr. IV partea B punctul 6.1, abrevierea „DK” din coloana „Zone protejate” se elimină.

4. La anexa nr. IV partea B, după punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:

Plante, produse vegetale si alte obiecte

Exigente specifice

Zone protejate

„31. Plante din specia Vitis L.,

cu exceptia fructelor si semintelor

Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor mentionate în anexa nr. III partea A pct. 14, anexa nr. IV partea A sectiunea a II-a pct. 15 si anexa nr. IV partea B pct. 20.1, declaratie oficială că:

a) plantele sunt originare si au fost cultivate într-un loc de productie dintr-o tară în care Grapevine flavescence dorée MLO nu este cunoscută să apară; sau

b) plantele sunt originare si au fost cultivate într-un loc de productie dintr-o zonă liberă de Grapevine flavescente dorée MLO, stabilită de Organizatia Natională pentru Protectia Plantelor în conformitate cu standardele internationale relevante; sau

c) plantele sunt originare si au fost cultivate fie în Republica Cehă, Franta (regiunile Champagne -Ardenne, Lorraine si Alsace), fie în Italia (Basilicata); sau

d) plantele sunt originare si au fost cultivate într-un loc de productie unde:

aa) niciun simptom de Grapevine flavescence dorée MLO nu a fost observat la plantele-mamă de la începutul ultimelor două cicluri de vegetatie complete; si

bb) fie:

(i) niciun simptom de Grapevine flavescente dorée MLO nu a fost găsit la plantele din locul de productie; sau

(ii) plantele au fost supuse unui tratament cu apă fierbinte la cel putin 50 °C timp de 45 de minute pentru eliminarea prezentei Grapevine flavescence dorée MLO.

CZ, FR (regiunile Champagne - Ardenne, Lorraine si Alsace), IT (Basilicata)”

 

5. În anexa nr. V partea A.II, la punctul 1.3 textul se modifică si va avea următorul cuprins:

„1.3. Plantele, cu exceptia fructelor si semintelor, din speciile Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L, Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L’Herit., Malus Mill., Mespilus L, Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L, Sorbus L. si Vitis L.”

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data de 1 noiembrie 2007.

* Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei Consiliului 2007/41/CE de modificare a unor anexe la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protectie împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale si împotriva răspândirii lor în Comunitate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 169 din 29 iunie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Töke István,

secretar de stat Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

subsecretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2007.

Nr. 1.135.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrele P VII - 18 Izvoru, P VII - 19 Mârsa si P VII - 24 Vânători, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si TransAtlantic Worldwide Ltd.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordurile de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrele P VII - 18 Izvoru, P VII - 19 Mârsa si P VII - 24 Vânători, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si TransAtlantic Worldwide Ltd., în calitate de concesionar, prevăzute în anexele nr. 1-3*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordurile de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră aprobate potrivit art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2007.

Nr. 1.141.


*) Anexele nr. 1-3 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII

SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 349 din 3 mai 2007

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 829 din 19 iulie 2007

MINISTERUL MEDIULUI

SI DEZVOLTĂRII DURABILE

Nr. 1.291 din 17 august 2007

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăsămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăsămintelor autorizate, cu mentiunea RO-ÎNGRĂSĂMÂNT, pentru utilizarea si comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului si al ministrului sănătătii nr. 6/22/2004

 

În baza prevederilor:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii publice si ministrul mediului si dezvoltării durabile emit următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind organizarea si functionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăsămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăsămintelor autorizate, cu mentiunea RO-ÎNGRĂSĂMÂNT, pentru utilizarea si comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului si al ministrului sănătătii nr. 6/22/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 29 ianuarie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) si (4), cu următorul cuprins:

„(2) Nu se supun regimului de autorizare, în vederea înscrierii în lista îngrăsămintelor autorizate cu mentiunea RO-ÎNGRĂSĂMÂNT, pentru utilizarea si comercializarea în România, îngrăsămintele omologate în România cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul regulament, precum si cele cuprinse în anexa nr. 1 la Regulamentul CE nr. 2003/2003 privind îngrăsămintele.

(3) Îngrăsămintele cuprinse în anexa nr. 1 la Regulamentul CE nr. 2003/2003, precum si cele cuprinse în anexa nr.1 la prezentul regulament, care provin din tări terte, primesc documentul RO-ÎNGRĂSĂMÂNT care se eliberează de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - I.C.P.A pe baza solicitării scrise a agentului economic, însotită de certificatul de înmatriculare si de buletinul de încercare.

(4) Îngrăsămintele care nu se regăsesc în anexa nr. 1 la Regulamentul CE nr. 2003/2003, precum si cele din anexa nr. 1 la prezentul regulament, indiferent de provenientă, se supun autorizării în vederea înscrierii în lista îngrăsămintelor autorizate cu mentiunea RO-ÎNGRĂSĂMÂNT.”

2. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 3. - (1) În România nu se importă si nu se autorizează pentru utilizare îngrăsămintele organice naturale si nămolurile de la statiile de epurare, produse pe teritoriul altor state.

(2) În România îngrăsămintele organice naturale neprocesate sau compostate nu necesită autorizare”.

3. Alineatul (2) al articolului 4 se abrogă.

4. Articolul 5 se abrogă.

5. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Comisia se organizează si functionează în cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia generală implementare politici agricole.”

6. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Îngrăsămintele destinate fertilizării plantelor de apartament si gazonului se testează un ciclu de productie.”

7. Alineatul (3) al articolului 23 se abrogă.

8. Anexa nr. 1 la regulament se înlocuieste cu Lista îngrăsămintelor omologate si autorizate în România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

9. La anexa nr. 2 la regulament, punctele 1, 2 si 10 se modifică si se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

„1. directorul general al Directiei generale implementare politici agricole;

2. directorul Directiei substante periculoase din cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile.

.................................................................................................

10. reprezentantul Directiei substante periculoase din cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile;

11. reprezentantul Organizatiei Patronale a Producătorilor de Îngrăsăminte «Nitrofosfor».”

10. Punctul 2 al anexei nr. 6 la regulament se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. Acordul producătorului de îngrăsământ pentru distribuitorul care solicită autorizarea”.

Art. II. - În cuprinsul ordinului prevăzut la art. I sintagma „Ministerul Sănătătii” se va înlocui cu sintagma „Ministerul Sănătătii Publice”, sintagma „Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului” se va înlocui cu sintagmele „Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale” si „Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile”, iar sintagma „Directia generală de implementare si reglementare” se va înlocui cu sintagma „Directia generală implementare politici agricole”.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Silviu Stoica,

secretar de stat

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 6/22/2004)

 

LISTA

îngrăsămintelor omologate si autorizate în România

 

Nr. crt.

Tipul de îngrăsământ

Document de autorizare

Beneficiarul autorizatiei

Observatii

0

1

2

3

4

1. Îngrăsăminte cu azot

1.1

Azotat de amoniu (34,5% N)

-

Exceptat

-

1.2

Nitrocalcar (27,5% N)

-

Exceptat

-

1.3

Uree (46% N)

-

Exceptat

-

1.4

Sulfat de amoniu (21% N)

-

Exceptat

-

1.5

Azotat de uree (34,2% N)

A.44323/86

Exceptat

-

1.6

Ureosulfat de amoniu (33% N)

A.44323/86

Exceptat

-

1.7

Azotat de calciu Kemira (15,22% N; 21,74% Ca)

CO 52/2000

S.C. „Agricultura Modernizată” - S.R.L. Timisoara

-

1.8

Azotat de calciu (CALCINIT) Hydro (15,5% N; 19% Ca)

CO 93/2001

S.C. „Norofert” - S.R.L. Bucuresti

-

1.9

Azotat de magneziu (MAGNISAL) Haifa Chemicals (10,8% N; 9,7% MgO)

CO 30/2000

S.C. „Petro Stedesa” - S.R.L. Bucuresti

-

1.10

Azotat de potasiu

A. 290/2004

S.C. „Gini Transcom” - S.R.L. Craiova

-

2. Îngrăsăminte cu fosfor

2.1

Superfosfat simplu (16-22% P2O5)

-

Exceptat

-

2.2

Superfosfat concentrat (45-51% P2O5)

-

Exceptat

-

2.3

Fosforită activată granulată (20% P2O5)

A. 53074/80

Exceptat

-

2.4

Fosforită activată pulbere (20 -24% P2O5)

A. 44323/86

Exceptat

-

3. Îngrăsăminte cu potasiu

3.1

Sulfat de potasiu Kali und Salz (50% K2O; 18% S)

CO 175/2003

Kali und Salz GmbH Kassel-Germania

-

3.2

Azotat de potasiu Haifa Chemicals (12,86% N; 46,05% K2O)

CO 178/2003

S.C. „Petro Stedesa” - S.R.L. Bucuresti

-

3.3

Azotat de potasiu Haifa Chemicals (12,5% N; 43,0% K2O; 2,0% MgO)

CO 62/2001

S.C. „Petro Stedesa” - S.R.L. Bucuresti

-

3.4

Azotat de potasiu Haifa Chemicals (12,0% N; 43,0% K2O; 1,0% MgO+ME)

CO 63/2001

S.C. „Petro Stedesa” - S.R.L. Bucuresti

-

3.5

Patentkali granular (sulfat de potasiu si magneziu) Kali und Salz (30,0% K2O; 10,2% MgO; 17,6% S; 2,6% Cl)

CO 94/2001

Kali und Salz GmbH Kassel-Germania

-

3.6

Sare potasică (Korn Kali) (40% K2O, 6% MgO, 3% Na)

-

Kali und Salz GmbH Kassel-Germania

-

3.7

Sulfat de potasiu

A.D. 289/2004

S.C. „Gini transcom” - S.R.L. Craiova

-

4. Îngrăsăminte complexe

4.1

K-16-48-0 (DAP)

-

Exceptat

-

4.2

K 12-52-0 (MAP)

-

Exceptat

-

4.3

K-27-13,5-0

A. 53074/80

Exceptat

-

4.4

K-22-22-0

A. 53074/80

Exceptat

-

4.5

K-23-23-0

A. 20473/90

Exceptat

-

4.6

K-13-32-0

A. 20473/90

Exceptat

-

4.7

K-15-15-15

A. 53074/80

Exceptat

-

4.8

K-16-16-16

A. 53074/80

Exceptat

-

4.9

K-9-24-24

A. 20473/90

Exceptat

-

4.10

Fosfat de uree 17-44-0

A. 44323/86

Exceptat

-

4.11

Îngrăsământ complex 13-30-0 cu sulfat de calciu (12,6% N; 32,4% P2O5; 24,9% CaSO4

CO 88/2001

S.C. „Sofert” - S.A. Bacău

-

4.12

Îngrăsământ complex 13-36-0 cu sulfat de calciu (11,8% N; 34,5% P2O5; 23,2% CaSO4)

CO 89/2001

S.C. „Sofert” - S.A. Bacău

-

4.13

Monofosfat de amoniu (MAP) 12-61-0 Haifa Chemicals (11,95% N; 61,6% P2O5)

CO 28/2000

S.C. „Petro Stedesa” - S.R.L. Bucuresti

-

4.14

Fosfat monopotasic (MKP) 0-51-34 Haifa Chemicals (51,0% P2O5; 37,94% K2O)

CO 29/2000

S.C. „Petro Stedesa” - S.R.L. Bucuresti

-

 

0

1

2

3

4

4.15

K-8-8-8 (NPK) Tiszamenti Vegyimüvek RT Solnok (8% N; 8% P2O5; 8% K2O)

CO 90/2001

S.C. „Tiszamenti Vegyimüvek ROM”- S.R.L. Făgăras

-

4.16

K-5-15-15 (NPK) Tiszamenti Vegyimüvek RT Solnok (5% N; 15% P2O5; 15% K2O)

CO 91/2001

S.C. „Tiszamenti Vegyimüvek ROM” - S.R.L. Făgăras

-

4.17

K-10-5-10 (NPK) Tiszamenti Vegyimüvek RT Solnok (10% N; 5% P2O5); 10% K2O; 1% MgO; 1% Fe)

CO 92/2001

S.C. „Tiszamenti Vegyimüvek ROM” - S.R.L. Făgăras

-

4.18

Cropcare 1 (11,22-15,95-16,56+ME)

CO 112/2002

S.C. „Agricultura Modernizată” - S.R.L. Timisoara

-

4.19

Cropcare 2 (6,45-11,75-23,67+ME)

CO 113/2002

S.C. „Agricultura Modernizată” - S.R.L. Timisoara

-

4.20

Cropcare 3 (9,76-9,40-21,38+ME)

CO 114/2002

S.C. „Agricultura Modernizată” - S.R.L. Timisoara

-

4.21

Cropcare 4 (12,7-9,4-19,27+ME)

CO 116/2002

S.C. „Agricultura Modernizată” - S.R.L. Timisoara

-

4.22

Monofosfat de potasiu (MKP) 0-51,5-34

A.D. 287/2004

S.C. „Gini Transcom”- S.R.L. Craiova

-

4.23

POWER BETA 5-10-30

A.D. 325/2005

S.C. „Agricultura Modernizată” - S.R.L. Timisoara

 

4.24

DCM NPK 8-6-7+MgO

A.D. 318/2005

S.C. „Aerom Products” - S.R.L. Bucuresti

-

4.25

DCM NPK 9-3-6+Erbicide

A.D. 319/2005

S.C. „Aerom Products” - S.R.L. Bucuresti

-

4.26

AGROFEED 14-14-28+2MgO+ME

A.D. 304/2005

Haifa Chemicals Ltd., Israel

-

4.27

AGROFEED 10-0-0+16MgO

A.D. 302/2005

Haifa Chemicals Ltd., Israel

 

4.28

AGROFEED 0-52-34

A.D. 308/2005

Haifa Chemicals Ltd., Israel

-

4.29

AGROFEED 11-44-11+1MgO+ME

A.D. 306/2005

Haifa Chemicals Ltd., Israel

-

4.30

AGROFEED 12-18-27+2MgO+ME

A.D. 305/2005

Haifa Chemicals Ltd., Israel

-

4.31

AGROFEED 12-0-43+1MgO+ME

A.D. 300/2005

Haifa Chemicals Ltd., Israel

-

4.32

AGROFEED 12-0-43+2MgO

A.D. 299/2005

Haifa Chemicals Ltd., Israel

-

4.33

AGROFEED 13-0-46

A.D. 298/2005

Haifa Chemicals Ltd., Israel

-

4.34

CROPCARE 2N (15-5-20)

A.D. 322/2005

S.C. „Agricultura Modernizată” - S.R.L. Timisoara

-

4.35

IDROSOL 14-14-28+TE

A.D. 313/2005

S.C. „Petro Stedesa” - S.R.L. Bucuresti

-

4.36

IDROSOL 10-45-10+TE

A.D. 312/2005

S.C. „Petro Stedesa” - S.R.L. Bucuresti

-

4.37

MAXI-FEED 20-20-20+TE

A.D. 311/2005

S.C. „Petro Stedesa” - S.R.L. Bucuresti

-

4.38

MAXI-FEED 9-18-27+TE

A.D. 310/2005

S.C. „Petro Stedesa” - S.R.L. Bucuresti

-

4.39

NITROPHOSKA BLUE SPECIAL 12-12-17-2+TE

A.D. 297/2005

COMPO GmbH, Münster, Germania

-

4.40

AGROFEED 12-0-42+2MgO

A.D. 301/2005

Haifa Chemicals Ltd., Israel

-

4.41

AGROFEED 12-61-0

A.D. 307/2005

Haifa Chemicals Ltd., Israel

-

4.42

AGROFEED 19-19-19+1MgO+ME

A.D. 303/2005

Haifa Chemicals Ltd., Israel

-

4.43

POWER 8-24-24

A.D. 324/2005

S.C. „Agricultura Modernizată” - S.R.L. Timisoara

-

4.44

CROPCARE IP (12-22-8)

A.D. 323/2005

S.C. „Agricultura Modernizată” - S.R.L. Timisoara

-

4.45

AGROBLEN Base 15-25-10+3MgO

A.D. 353/2005

S.C. „Holand Farming Romania” - S.R.L. Bucuresti

-

4.46

TRAVENA NPK 20-8-8+3% MgO

A.D. 346/2005

S.C. „Club 99” - S.R.L. Sf. Gheorghe, Covasna

-

 

0

1

2

3

4

4.47

Basacote 6M 11-9-19-2

A.D. 389/2006

COMPO GmbH, Münster, Germania

-

4.48

Basacote 3M 16-8-12-2

A.D. 388/2006

COMPO GmbH, Münster, Germania

-

4.49

Entek Perfekt

A.D. 387/2006

COMPO GmbH, Münster, Germania

-

4.50

Îngrăsământ pentru tufe de ornament 7-10-16,5+Mg-0,8

A.D. 379/2006

S.C. „Club 99” - S.R.L. Sf. Gheorghe, Covasna

-

4.51

Cererit 10-8,5-14+MgO-1,3

A.D. 380/2006

S.C. „Club 99” - S.R.L. Sf. Gheorghe, Covasna

-

4.52

Agrofeed 23-7-23+ME

A.D. 378/2006

Haifa Chemicals Ltd., Israel

-

4.53

Agrofeed 17-17-17

A.D. 377/2006

Haifa Chemicals Ltd., Israel

-

5. Îngrăsăminte organominerale

5.1

L-120 (10-20-0+SH 30%)

A. 1/73

Exceptat

-

5.2

L-210 (20-10-0+SH 25%)

A. 1/73

Exceptat

-

5.3

L-110 (10-10-0+SH 35%)

A. 1/73

Exceptat

-

5.4

L-200 (20-0-0+AH 24%)

CO 36/2000

CNLO Târgu Jiu

-

5.5

L-300 (30-0-0+AH 13,6%)

CO 35/2000

CNLO Târgu Jiu

-

5.6

Super H-210 (20-10-0+AH 11,7%)

CO 33/2000

CNLO Târgu Jiu

-

5.7

Super H-120 (10-20-0+AH 13,8%)

CO 34/2000

CNLO Târgu Jiu

-

5.8

PL-111 (7-7-7+ME)

CO 31/2000

CNLO Târgu Jiu

-

5.9

GL-111 (7-7-7+ME)

CO 32/2000

CNLO Târgu Jiu

-

6. Îngrăsăminte cu microelemente

6.1

Uree cu bor 2%

A. 44323/86

Exceptat

-

6.2

Uree cu zinc 2 si 5%

A. 44323/86

Exceptat

-

6.3

Superfosfat simplu cu bor 0,2%

A. 20473/90

Exceptat

-

6.4

Superfosfat simplu cu zinc 1,5%

A. 20473/90

Exceptat

-

6.5

Microfer

A.D. 278/2004

Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria

-

7. Îngrăsăminte lichide cu azot

7.1

A-290 (29% N)

A. 20473/90

Exceptat

-

7.2

A-320 (32% N)

A. 53074/80

Exceptat

-

7.3

A-370 (37% N)

A. 53074/80

Exceptat

-

7.4

A-400 (40% N)

A. 53074/80

Exceptat

-

7.5

A-410 (41% N)

A. 53074/80

Exceptat

-

7.6

A-300 (30% N) cu inhibatori de coroziune

A. 44323/86

Exceptat

-

7.7

A-320 (32% N) cu inhibatori de coroziune

A. 44323/86

Exceptat

-

7.8

Apă amoniacală 18-20% N

A. 44323/86

Exceptat

-

7.9

LSA-300 (20,8-25% N)

A. 8432/95

S.C. „Celohart”- S.A. Zărnesti si S.C. CHIMENERG - S.A. Craiova

-

7.10

LSA-400 (20,8-30,0% N)

A. 8432/95

S.C. „Celohart”- S.A. Zărnesti si S.C. „CHIMENERG” - S.A. Craiova

-

7.11

LSU-230 (18,2-20,0% N)

A. 8432/95

S.C. „Celohart”- S.A. Zărnesti si S.C. „CHIMENERG” - S.A. Craiova

-

8. Îngrăsăminte lichide complexe

8.1

FERTISOL C-411

CO 83/2001

S.C. „CHIMENERG” - S.A. Craiova

-

8.2

FERTISOL C-141

CO 84/2001

S.C. „CHIMENERG” - S.A. Craiova

-

8.3

FERTISOL C-011

CO 85/2001

S.C. „CHIMENERG” - S.A. Craiova

-

8.4

FERTISOL C-313

CO 86/2001

S.C. „CHIMENERG” - S.A. Craiova

-

8.5

C-411

CO 204/2003

S.C. „FOLIARE” - S.A. Craiova

-

8.6

C-313

CO 205/2003

S.C. „FOLIARE” - S.A. Craiova

-

8.7

C-141

CO 206/2003

S.C. „FOLIARE” - S.A. Craiova

-

8.8

C-011

CO 203/2003

S.C. „FOLIARE” - S.A. Craiova

 

8.9

C-8-24-0

A. 20473/90

Exceptat

-

8.10

Mikro-Vital

A.D. 268/2004

S.C. „Ecoland” - S.R.L. Bucuresti

-

8.11

Bactofil A

A.D. 291/2004

S.C. „Agromec Dumbrăvita” - SA, comuna Dumbrăvita, judetul Timis

-

8.12

Bactofil B

A.D. 292/2004

S.C. „Agromec Dumbrăvita” - SA, comuna Dumbrăvita, judetul Timis

-

8.13

Neb 26

A.D. 288/2004

Agmor INC., Montana SUA

-

 

0

1

2

3

4

8.14

Maxiroot

A.D. 276/2004

Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria

-

8.15

Biostar

A.D. 275/2004

Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria

-

8.16

Vitaflora 7 (pentru gazon)

A.D. 365/2006

S.C. „Mont Rose” - S.R.L. Cristesti, judetul Mures

-

9. Îngrăsăminte foliare

9.1

Folplant-411 (180-35-40)+ME

CO 12/99

S.C. „Chimenerg” - S.A. Craiova

-

9.2

Folplant-231 (80-130-40)+ME

CO 11/99

S.C. „Chimenerg” - S.A. Craiova

-

9.3

Folplant-141 (35-200-40)+ME

CO 10/99

S.C. „Chimenerg” - S.A. Craiova

-

9.4

Folplant-011 (57-141-176)+ME

CO 9/99

S.C. „Chimenerg”- S.A. Craiova

-

9.5

Folamin-411 (195-49-48)+ME

CO 13/99

Centrul de Cercetare pentru Îngrăsăminte Craiova

-

9.6

Folamin-133 (54-168-169)+ME

CO 14/99

Centrul de Cercetare pentru Îngrăsăminte Craiova

-

9.7

Folamin-123 (57-141-176)+ME

CO 15/99

Centrul de Cercetare pentru Îngrăsăminte Craiova

-

9.8

PLANT POWER 2003

CO 53098/98

S.C. „PEGEROS” - S.R.L. Brasov

-

9.9

Folifag (72-25-38)

CO 16/99

S.C. „NITRAMONIA” - S.A. Făgăras

-

9.10

Polimet L (260-60-80 g/l)+ME

CO 95/2001

S.C. „POLICHIM-TIM” - S.R.L. Timisoara

-

9.11

Polimet Super (27-15-8)+ME

CO 96/2001

S.C. „POLICHIM-TIM” - S.R.L. Timisoara

-

9.12

LSF 1-LSF 12 (foliare pe bază de lignosulfonati)

CO 8133/96

ICPA si Celohart - S.A. Zărnesti

-

9.13

Nutri Leaf (20-20-20)+ME

CO 17/99

S.C. „Aectra Agro Chemicals” - S.R.L. Bucuresti

-

9.14

Nutrient Expres (18-18-18)+ME

CO 67/2001

S.C. „Aectra Agro Chemicals” - S.R.L. Bucuresti

-

9.15

Calmax (15-22-0+CaO 3%)+ME

CO 20/99

S.C. „Aectra Agro Chemicals” - S.R.L. Bucuresti

-

9.16

NK-60 (8,04-0-27,1)

CO 66/2001

S.C. „Aectra Agro Chemicals” - S.R.L. Bucuresti

-

9.17

NUTRI VIT (20-20-20)+ME

CO 65/2001

S.C. „Aectra Agro Chemicals” - S.R.L. Bucuresti

-

9.18

Polyfeed (14-14-28)+MgO 2%

CO 27/2000

S.C. „Petro Stedesa” - S.R.L. Bucuresti

-

9.19

Polyfeed (12-28-27)+MgO 2%

CO 26/2000

S.C. „Petro Stedesa” - S.R.L. Bucuresti

-

9.20

Polyfeed (19-19-19)+1% MgO+ME

CO 61/2001

S.C. „Petro Stedesa” - S.R.L. Bucuresti

-

9.21

Cropmax (0,2-0,4-0,02)+ME

CO 5/99

S.C. „Holland Farming Rom” - S.R.L. Bucuresti

-

9.22

Soil plus (1,35-0,2-1,9)+ME

CO 68/2001

S.C. „Holland Farming Rom” - S.R.L. Bucuresti

-

9.23

Plantmax (0,2-0,06-0,01)+ME

CO 9/2001

S.C. „Holland Farming Rom” - S.R.L. Bucuresti

-

9.24

Topcrop

CO 158/2002

S.C. „Holland Farming Rom” - S.R.L. Bucuresti

-

9.25

Kristalon white label (15-5-30)+ME

CO 58/2001

S.C. „Norofert” - S.R.L. Bucuresti

-

9.26

Kristalon blue label (19-6-20)+ME

CO 59/2001

S.C. „Norofert” - S.R.L. Bucuresti

-

9.27

Bionat (84,47-0-3,73)+ME

CO 64/2001

S.C. „Panetone” - S.R.L. Timisoara

-

9.28

Ferticare I (14,33-11,25-27,4)+ME

CO 108/2002

S.C. „Agricultura Modernizată” - S.R.L. Timisoara

-

9.29

Ferticare II (22,2-8,75-19,57)+ME

CO 109/2002

S.C. „Agricultura Modernizată” - S.R.L. Timisoara

-

9.30

Ferticare III (10,2-5,10-27,4)+ME

CO 110/2002

S.C. „Agricultura Modernizată” - S.R.L. Timisoara

-

9.31

Ferticare S (15,45-27,75-18,37)+ME

CO 111/2002

S.C. „Agricultura Modernizată” - S.R.L. Timisoara

-

9.32

Folvifer 2001 (60-0-0 g/l)+ME

CO 70/2001

S.C. „Chimenerg” - S.A. Craiova

-

9.33

Folvifer 3021 (90-0-40 g/l)

CO 70/2001

S.C. „Chimenerg” - S.A. Craiova

-

9.34

Basfoliar 36 Extra (286-0-0)+ME

CO 105/2002

COMPO GmbH, Münster, Germania

-

 

0

1

2

3

4

9.35

Basfoliar combi stipp (131,5-0-0)+ME

CO 106/2002

COMPO GmbH, Münster, Germania

-

9.36

Nutribor (6,5-0-0)+ME

CO 107/2002

COMPO GmbH, Münster, Germania

-

9.37

Fertiltell (76,3-71,5-48,0 g/l)+ME

CO 177/2002

S.C. „Tellurium Chemical Co” - S.R.L. Timisoara

-

9.38

F-231 (102,8-130-48 g/l)+ME

CO 207/2003

S.C. „Foliare” - S.A. Craiova

-

9.39

F-141 (64,9-236-48 g/l)+ME

CO 208/2003

S.C. „Foliare” - S.A. Craiova

-

9.40

F-411 (209,6-52,7-49,2 g/l)+ME

CO 209/2003

S.C. „Foliare” - S.A. Craiova

 

9.41

F-011 (0-153-142,8 g/l)+ME

CO 210/2003

S.C. „Foliare” - S.A. Craiova

-

9.42

Fertililly 3-2-1 (121,8-94-45,6 g/l)

CO 216/2003

S.C. „Gini Transcom” - S.R.L. Craiova

-

9.43

Fertililly 4-1-1 (217,6-52,2-45,6 g/l)

CO 217/2003

S.C. „Gini Transcom” - S.R.L. Craiova

 

9.44

Terra sorb foliar (14,0-0-0)+ME

CO 115/2002

S.C. „Aectra Agro Chemicals” - S.R.L. Bucuresti

-

9.45

Pokon - 12-5-10+ME

CO 128/2002

S.C. „Decoflora Prexim” - S.R.L. Bucuresti

-

9.46

Pokon - 8-10-13+ME

CO 129/2002

S.C. „Decoflora Prexim” - S.R.L. Bucuresti

-

9.47

Substral 5,9-2,9-5,7+ME

CO 130/2002

S.C. „Decoflora Prexim” - S.R.L. Bucuresti

 

9.48

Biodor 05 (72-120-36 g/l)+ME

CO 124/2002

S.C. „Chimenerg” - S.A. Craiova

-

9.49

Biodor 2311 (70-110-35 g/l)+ME

CO 125/2002

S.C. „Chimenerg” - S.A. Craiova

-

9.50

Biodor 2312 (60-95-30 g/l)+ME

CO 126/2002

S.C. „Chimenerg” - S.A. Craiova

-

9.51

Folplant 221 (90-95-40 g/l)+ME

CO 120/2002

S.C. „Chimenerg” - S.A. Craiova

-

9.52

Folplant 210 (160-85-0 g/l)+ME

CO 121/2002

S.C. „Chimenerg” - S.A. Craiova

-

9.53

Folplant 111 (90-90-80 g/l) + ME

CO 111/2002

S.C. „Chimenerg” - S.A. Craiova

-

9.54

Folplant 130 (65-185-0 g/l)+ME

CO 118/2002

S.C. „Chimenerg - S.A. Craiova

-

9.55

Folplant 132 (40-135-80 g/l)+ME

CO 117/2002

S.C. „Chimenerg - S.A. Craiova

-

9.56

Ecofert 212 (I) (43-20-44 g/l)+ME

CO 123/2002

S.C. „Chimenerg - S.A. Craiova

-

9.57

Ecofert 101 (II) (88-2-50 g/l)+ME

CO 122/2002

S.C. „Chimenerg - S.A. Craiova

-

9.58

DACMARINURE MAXI N

A.D. 284/2004

S.C. „Dacrom Primex” - S.R.L. Bucuresti

-

9.59

AGROCS Special

A.D. 285/2004

S.C. „Club 99” - S.R.L. Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

-

9.60

ACROCS Universal

A.D. 286/2004

S.C. „Club 99” - S.R.L. Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

-

9.61

BIOPOW(D)ER DANU

A.D. 270/2004

BIOPOW(D)ER BV, Velddriel, Olanda

-

9.62

MICROFERT U

A.D. 270/2004

S.C. „Alchimex” - S.A. Bucuresti

-

9.63

GLUTAXIN

A.D. 277/2004

Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria

-

9.64

Plant Feed 13-40-13

A.D. 271/2004

Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria

-

9.65

Plant Feed 15-5-30+2

A.D. 274/2004

Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria

-

9.66

Plant Feed 17-6-18

A.D. 273/2004

Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria

-

9.67

Plant Feed 20-5-10

A.D. 272/2004

Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria

-

9.68

Stimucrop 15-3-3+TE

A.D. 279/2004

S.C. „Transworld” - S.R.L. Timisoara

-

9.69

Stimucrop 10-10-10+TE

A.D. 280/2004

S.C. „Transworld” - S.R.L. Timisoara

-

9.70

EuroFertTM

A.D. 282/2004

S.C.„Petrochem Research” - S.R.L. Timisoara

-

9.71

Fosfertil

A.D. 283/2004

Centrul de Cercetări pentru Antibiotice - S.A. Iasi

-

9.72

Folibor

A.D. 264/2004

S.C. „Natural Research” - S.R.L. Craiova

-

9.73

Polyfeed 11-44-11+1% MgO+TE

A.D. 252/2004

Haifa Chemicals Ltd., Israel

-

9.74

Nutriplant

A.D. 249/2004

S.C. „Dacomar Plus” - S.R.L. Blaj

-

9.75

Uwafol L

A.D. 250/2004

S.C. „Uwachim” - S.R.L. Făgăras

-

9.76

Uwafol S

A.D. 251/2004

S.C. „Uwachim” - S.R.L. Făgăras

-

9.77

PLANTFERT S 10-8-8

A.D. 321/2005

S.C. „CHIMRO” - S.R.L. Craiova

-

 

0

1

2

3

4

9.78

PLANTFERT U 8-8-7

A.D. 320/2005

S.C. „CHIMRO” - S.R.L. Craiova

-

9.79

PLANTFERT I 14-5-4

A.D. 317/2005

S.C. „CHIMRO” - S.R.L. Craiova

-

9.80

FOLIMAX

A.D. 326/2005

S.C. „AGROFERT” - S.R.L. Panciu - Vrancea

-

9.81

PLANTE CURGĂTOARE (citrice)

A.D. 314/2005

S.C. „MONTROSE” - S.R.L. Cristesti, judetul Mures

-

9.82

PLANTE VESNIC VERZI (conifere)

A.D. 315/2005

S.C. „MONTROSE” - S.R.L. Cristesti, judetul Mures

-

9.83

VITAFLORA 1

A.D. 316/2005

S.C. „MONTROSE” - S.R.L. Cristesti, judetul Mures

-

9.84

NITROPHOSKA FOLIAR 30-10-10

A.D. 295/05

COMPO GmbH, Münster, Germania

-

9.85

NITROPHOSKA FOLIAR 10-4-7-0,2

A.D. 294/05

COMPO GmbH, Münster, Germania

-

9.86

NITROPHOSKA FOLIAR 14-6-24

A.D. 296/05

COMPO GmbH, Münster, Germania

-

9.87

KELPAK

A.D. 331/05

S.C. „FITOSERV” - S.R.L. Bucuresti

-

9.88

FITOFOLIS 411

A.D. 327/05

S.C. „CHEMTECH” - S.R.L. Târgu Mures

-

9.89

FITOFOLIS 231

A.D. 328/05

S.C. „CHEMTECH” - S.R.L. Târgu Mures

-

9.90

FITOFOLIS 011

A.D. 330/05

S.C. „CHEMTECH” - S.R.L. Târgu Mures

-

9.91

FITOFOLIS 141

A.D. 329/05

S.C. „CHEMTECH” - S.R.L. Târgu Mures

-

9.92

MULTIFERTIL 14-9-5

A.D. 309/05

S.C. „CHIMOPAR” - S.A. Bucuresti

-

9.93

AMALGEROL PREMIUM

A.D. 360/05

S.C. „ECOLAND” - S.R.L. Bucuresti

-

9.94

POLY FEED 23-7-23+ME

A.D. 340/05

S.C. „PETRO STEDESA” - S.R.L. Bucuresti

-

9.95

MULTICOTE 17-17-17

A.D. 339/05

S.C. „PETRO STEDESA” - S.R.L. Bucuresti

-

9.96

AGROCS SPECIAL 5-6-6

A.D. 347/05

S.C. „Club 99” - S.R.L. Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

-

9.97

PALMA 9-4-5

A.D. 348/05

S.C. „Club 99” - S.R.L. Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

-

9.98

AGROCS SPECIAL 8-4-4

A.D. 349/05

S.C. „Club 99” - S.R.L. Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

-

9.99

AGROCS SPECIAL 7-4-5

A.D. 350/05

S.C. „Club 99” - S.R.L. Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

-

9.100

FOLIAR SOL 411

A.D. 342/05

S.C. „CHIMENERG NOVA 2004” - S.R.L. Bucuresti, pct. de lucru Craiova

-

9.101

FOLIAR SOL 011

A.D. 344/05

S.C. „CHIMENERG NOVA 2004” - S.R.L. Bucuresti, pct. de lucru Craiova

-

9.102

FOLIAR SOL 111

A.D. 343/05

S.C. „CHIMENERG NOVA 2004” - S.R.L. Bucuresti, pct. de lucru Craiova

-

9.103

BIOMIT PLUSSZ

A.D. 351/05

S.C. „ECOLAND” - S.R.L. Bucuresti

-

9.104

BOR COMPLEX

A.D. 355/05

S.C. „NATURAL RESEARCH” - S.R.L. Craiova

-

9.105

CUPRIBOR

A.D. 354/05

S.C. „NATURAL RESEARCH” - S.R.L. Craiova

-

9.106

Florasol pentru plante de balcon

A.D. 364/2006

S.C. „Mont Rose” - S.R.L. Cristesti, judetul Mures

-

9.107

Florasol universal

A.D. 363/2006

S.C. „Mont Rose” - S.R.L. Cristesti, judetul Mures

-

9.108

Multifertil 5-10-10

A.D. 367/2006

S.C. „Chimopar” - S.A. Bucuresti

-

9.109

Aurora

A.D. 373/2006

S.C. „Aurochim Impex” - S.A. Timisoara

-

9.110

Foliar complex 9-9-5 cu microelemente

A.D. 369/2006

S.C. „Archim Agro Industrial” - S.R.L. Arad

-

9 . 111

Lecol 60-30-30

A.D. 386/2006

S.C. „Gini Transcom” - S.R.L. Craiova

-

9.112

Lecol 30-30-30

A.D. 385/2006

S.C. „Gini Transcom” - S.R.L. Craiova

-

9.113

Lecol 20-30-30

A.D. 384/2006

S.C. „Gini Transcom” - S.R.L. Craiova

-

9.114

Fertcomplex C

A.D. 383/2006

S.C. „AB Chemical” - S.R.L. Târgu Mures

-

9.115

Campfo Ca

A.D. 382/2006

S.C. „Agroindustriala” - S.A. Cluj-Napoca

-

9.116

Campfo NPK

A.D. 381/2006

S.C. „Agroindustriala” - S.A. Cluj-Napoca

-

10.

Îngrăsăminte biologice

 

 

 

10.1

Azotophos

CO 57/2000

S.C. „Terapia” - S.A. Cluj-Napoca

-

10.2

Azotofertil

CO 163/2002

S.C. „Antibiotice” - S.A. Iasi

-

10.3

Rizobium Japoni-cum BAC-soia

CO 60/2001

S.C. „Pioneer” Bucuresti

-

10.4

Biofert

CO 127/2002

S.C. „Verkas Impex” - S.R.L. Cluj-Napoca

-

10.5

Vinassa Rompak

CO 176/2003

S.C. „Rompak” - S.R.L. Pascani Iasi

-

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

SI EGALITĂTII DE SANSE

Nr. 671 din 24 iulie 2007

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU

PERSOANELE CU HANDICAP

Nr. 1.640 din 1 august 2007

MINISTERUL EDUCATIEI,

CERCETĂRII SI TINERETULUI

Nr. 61 din 23 aprilie 2007

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual

si a interpretilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate

 

În temeiul art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, al art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 68 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse, presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap si ministrul educatiei, cercetării si tineretului emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual si a interpretilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate, prevăzută în anexa nr. I, precum si modelul de autorizatie pentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului mimico-gestual, prevăzut în anexa nr. II. Anexele nr. I si II fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si al Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 3. - La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetării nr. 107/523/4.722/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura si conditiile de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual specific persoanelor cu deficiente de auz si a interpretilor limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 28 iulie 2006, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei

si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Persoanele cu Handicap,

Silviu George Didilescu

Ministrul educatiei,

cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

ANEXA Nr. I

 

METODOLOGIE de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual si a interpretilor limbajului specific

persoanei cu surdocecitate

 

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie stabileste procedura si conditiile de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual si a interpretilor limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, pe baza autorizatiei eliberate de Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap, în conditiile legii.

(2) Autorizatia reprezintă actul administrativ care recunoaste calitatea de interpret al limbajului mimico-gestual sau al limbajului specific persoanei cu surdocecitate si care dă dreptul exercitării acestei profesii.

(3) Modelul de autorizatie este prevăzut în anexa nr. II.

Art. 2. - În vederea autorizării ca interpret, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;

b) să fi absolvit cel putin cursurile învătământului liceal;

c) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza unui examen medical de specialitate;

d) să fi absolvit cursurile de limbaj mimico-gestual si să detină certificatul de pregătire specială în limbaj mimico-gestual, eliberat de Asociatia Natională a Surzilor, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului;

e) să nu fi fost condamnat pentru săvârsirea unei infractiuni care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de interpret.

Art. 3. - (1) Dosarul cu documentele necesare obtinerii autorizatiei se va depune la sediul Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, denumită în continuare Autoritate.

(2) Dosarul va cuprinde următoarele documente:

a) cererea pentru eliberarea autorizatiei;

b) actele de identitate, în copie;

c) certificatul de pregătire specială în limbaj mimico-gestual, eliberat de Asociatia Natională a Surzilor, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, în copie legalizată;

d) cazierul judiciar.

Art. 4. - (1) Dosarul va fi analizat de o comisiei de autorizare, denumită în continuare comisie, care functionează pe lângă Autoritate.

(2) Comisia va fi stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii si va avea următoarea componentă:

a) un presedinte, desemnat de presedintele Autoritătii;

b) un vicepresedinte, desemnat de Asociatia Surzilor din România;

c) un membru, desemnat de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului;

d) un secretar, desemnat de Autoritate.

(3) Membrii comisiei nu beneficiază de indemnizatie de sedintă.

Art. 5. - Comisia are următoarele atributii principale:

a) asigură conditiile necesare pentru buna desfăsurare a procesului de autorizare;

b) decide în urma analizei dosarului asupra acordării sau neacordării autorizatiei;

c) prelungeste termenul de valabilitate a autorizatiei.

Art. 6. - (1) Secretarul are obligatia să primească, să verifice, să înregistreze si să înainteze dosarul comisiei. În situatia în care dosarul este incomplet, acesta se restituie solicitantului în vederea completării.

(2) Secretarul are obligatia să aducă la cunostintă solicitantului data prezentării la comisie.

Art. 7. - Comisia se întruneste ori de câte ori este nevoie, la convocarea secretarului.

Art. 8. - (1) În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii de autorizare si a dosarului, comisia se va întruni în vederea analizării acestora.

(2) În urma examinării documentatiei, comisia va proceda la:

a) acordarea autorizatiei conform modelului prevăzut în anexa nr. II;

b) respingerea cererii de autorizare.

(3) Persoana căreia i s-a respins cererea de autorizare poate depune contestatie în termen de 15 zile, care se înregistrează la registratura Autoritătii.

(4) Contestatia se solutionează de către presedintele Autoritătii în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

Art. 9. - (1) Autorizatia are valabilitate 2 ani, exceptie făcând cazurile de retragere a acesteia.

(2) Prelungirea valabilitătii autorizatiei se face în urma prezentării unei documentatii care să ateste practicarea interpretării în limbaj mimico-gestual cel putin 6 luni, a actelor de identitate în copie, dacă starea civilă a solicitantului s-a modificat, precum si a cazierului judiciar. Pentru cazurile în care solicitantul nu a practicat interpretarea în limbaj mimico-gestual, acestuia nu i se prelungeste valabilitatea autorizatiei decât în cazul în care face dovada că a urmat un nou curs de pregătire autorizat în limbajul mimico-gestual.

(3) Cererea de prelungire se depune cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei la registratura Autoritătii, urmând ca secretarul să convoace comisia.

(4) Comisia nu va prelungi valabilitatea autorizatiei în situatia în care solicitantul nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la art. 2 lit. e).

Art. 10. - Autoritatea are obligatia de a tine evidenta nominală a interpretilor autorizati într-un registru special, numerotat si stampilat pe fiecare pagină, si de a face cunoscute numele acestora.

 

ANEXA Nr. II

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

 

AUTORIZATIE

pentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului mimico-gestual

Nr................/............

 

Domnul/Doamna ....................................................................................., fiul/fiica lui .......................................................... si al/a .................................................................., născut/născută la data de ............................................, domiciliat/domiciliată în .............................................., str. .................................... nr. ..............., bl. ........., sc. ..............., ap. ..............., sectorul/judetul .............................................. posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..............., numărul ..................................., emis/emisă la data de ........................................... de ....................................................................., este autorizat/autorizată să exercite profesia de interpret al limbajului mimico-gestual.

Prezenta autorizatie a fost eliberată în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare.

Prezenta autorizatie are valabilitate 2 ani de la data eliberării.

 

Presedinte (L.S.),

 ...............................................................

Vicepresedinte,

................................................................

Membru,

 ................................................................

Secretar,

.................................................................