MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 653         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 25 septembrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.067. - Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice

 

1.084. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 2.964/95/CE de introducere a înregistrării importurilor si livrărilor de titei în cadrul Comunitătii, a Deciziei Consiliului Uniunii Europene nr. 1999/280/CE privind o procedură comunitară de informare si de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu titei si asupra preturilor de consum ale produselor petroliere si a Deciziei Comisiei Europene nr. 1999/566/CE de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare si de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu titei si a preturilor de consum ale produselor petroliere

 

REPUBLICĂRI

 

Regulament privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 454/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 454/2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 5 septembrie 2007.

Nr. 1.067.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice

 

TITLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice stabilesc dispozitiile speciale privind organizarea si desfăsurarea procedurii de concesionare a monumentelor istorice, continutul-cadru al caietului de sarcini al concesiunii, al documentatiei de atribuire a contractului de concesiune, precum si al contractului de concesiune a monumentelor istorice, în aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 454/2006.

Art. 2. - Contractul de concesiune are ca obiect orice monument istoric aflat în domeniul public sau privat al statului ori al unitătii administrativ-teritoriale, inclusiv cele aflate în administrarea regiilor autonome, companiilor nationale, societătilor nationale sau a altor societăti comerciale cu capital integral ori majoritar de stat.

Art. 3. - (1) În scopul tinerii evidentei documentelor si informatiilor cu privire la desfăsurarea procedurilor de concesionare si la derularea contractelor de concesiune, concedentul întocmeste si păstrează două registre:

a) registrul „Oferte”, care cuprinde date si informatii referitoare la derularea procedurilor prealabile încheierii contractului de concesiune, precum: datele si informatiile referitoare la studiul de oportunitate, oferte, procedura de atribuire aplicată;

b) registrul „Contracte”, care cuprinde date si informatii referitoare la executarea contractului de concesiune, precum: datele si informatiile referitoare la obiectul, durata contractului de concesiune, termenele de plată a redeventei, obligatiile de mediu.

(2) Registrele se întocmesc si se păstrează la sediul concedentului.

Art. 4. - Concedentul are obligatia de a întocmi dosarul concesiunii pentru fiecare contract atribuit, în conformitate cu prevederile art. 60—63 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.

 

TITLUL II

Procedura administrativă de initiere a concesionării

 

CAPITOLUL I

Initiativa concesionării

 

Art. 5. - (1) Concesiunea are loc la initiativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri însusite de acesta.

(2) Orice investitor interesat, persoană fizică sau juridică de drept privat, poate initia procedura de concesionare prin înaintarea unei solicitări de concesionare adresate concedentului, care se înregistrează de acesta în registrul „Oferte”.

(3) Propunerea de concesionare prevăzută la alin. (2), fundamentată din punct de vedere economic, financiar, social si de mediu, se va face în scris si va cuprinde datele de identificare a investitorului, manifestarea fermă si serioasă a intentiei de concesionare, obiectul si scopul concesiunii, precum si proiectul/programul de exploatare si investitii.

 

CAPITOLUL II

Studiul de oportunitate

 

Art. 6. - (1) Initierea concesionării are la bază un studiu de oportunitate efectuat în prealabil de către concedent.

(2) În scopul luării unei decizii privind concesionarea, la primirea propunerii de concesionare formulate de un investitor interesat, concedentul are obligatia să procedeze la întocmirea studiului de oportunitate în termen de 60 de zile de la data înregistrării propunerii, în cazul în care părtile nu convin asupra altui termen.

(3) În cazul în care concedentul nu detine capacitatea organizatorică si tehnică pentru elaborarea studiului de oportunitate, acesta poate apela la serviciile unor consultanti de specialitate.

(4) În cazul în care persoana fizică sau juridică interesată solicită consultantă de la o firmă de consultantă independentă, costul studiului de oportunitate este suportat de către aceasta.

Art. 7. - (1) Studiul de oportunitate trebuie să cuprindă, în principal, următoarele elemente:

a) descrierea monumentului istoric ce urmează să fie concesionat:

- istoricul etapelor de constructie si mentionarea elementelor care au stat la baza clasării ca monument istoric;

- suprafata desfăsurată, suprafata construită si suprafata terenului aferent;

- tehnicile si materialele de constructie;

- sarcinile rezultate din Obligatia privind folosinta monumentului istoric;

- elemente de diagnostic asupra stării de conservare;

b) motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu care justifică acordarea concesiunii:

- tipurile de activităti, inclusiv cele culturale, care sunt propuse a se realiza, tipurile de activităti economice din zonă asupra cărora concesiunea ar avea impact pozitiv, posibilitatea accesului publicului etc.;

- previziuni asupra dezvoltării locale;

- precizarea poluatorilor sau a elementelor de ameliorare a situatiei de mediu care se intentionează a se implementa: plantatii, sisteme de canalizare etc.;

c) investitiile necesare pentru protejarea, conservarea, restaurarea si/sau punerea în valoare a monumentului istoric:

- identificarea elementelor constructive care trebuie reabilitate sau, după caz, restaurate, cu estimarea defalcată a costurilor aferente si a perioadelor necesare operatiunilor respective;

- precizarea elementelor care necesită investitii, conform Obligatiei privind folosinta monumentului istoric si regulamentului privind zona de protectie a monumentului istoric, cu evaluarea necesarului de lucrări care să conducă la îndeplinirea acestor cerinte;

- estimarea globală a nivelului investitiilor necesare;

d) nivelul minim al redeventei;

e) propunerea de procedură de atribuire a concesiunii avută în vedere si justificarea alegerii procedurii, potrivit legii;

f) durata estimată a concesiunii:

- precizarea etapelor investitiilor prevăzute;

- precizarea duratei preconizate de amortizare a investitiilor;

g) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare:

- precizarea intervalului de timp în care se poate realiza procedura de predare-preluare a imobilului, împreună cu inventarul său;

- precizarea termenelor de inventariere si predare-preluare la încheierea perioadei de concesionare;

h) detaliile tehnice si de functionare necesar a fi respectate, elaborate în conformitate cu avizul comisiilor zonale sau, după caz, al Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice;

i) avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale si al Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului national de apărare, după caz;

j) avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, în cazul în care obiectul concesiunii îl constituie bunuri situate în interiorul unei arii naturale protejate, respectiv al autoritătii teritoriale pentru protectia mediului competente, în cazul în care aria naturală protejată nu are structură de administrare/custode.

(2) În situatia în care se are în vedere concesionarea unei părti a monumentului istoric, studiul de oportunitate va fi întocmit pentru întregul monument istoric sau, în situatii speciale (situri arheologice, ansambluri etc), pentru toată acea zonă a monumentului care va fi potential afectată de concesionarea partială, zonă care va fi indicată în această situatie de către directia pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 8. - (1) Studiul de oportunitate se aprobă prin ordin, hotărâre sau, după caz, decizie a concedentului.

(2) Concesionarea se aprobă, pe baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. (1), prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor locale, judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz.

 

CAPITOLUL III

Documentatia de atribuire

 

Art. 9. - (1) În baza studiului de oportunitate concedentul elaborează caietul de sarcini al concesiunii.

(2) Caietul de sarcini va cuprinde obligatiile ce revin concesionarului în conformitate cu dispozitiile cuprinse în Obligatia privind folosinta monumentului istoric, întocmită potrivit dispozitiilor Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligatiei privind folosinta monumentului istoric si a continutului acesteia, precum si alte obligatii.

(3) Dacă la data demarării procedurilor în vederea concesionării Obligatia privind folosinta monumentului istoric nu este întocmită, directia pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială este situat monumentul istoric, are obligatia ca, la solicitarea concedentului si în regim de urgentă, să întocmească acest document.

(4) Caietul de sarcini trebuie să contină cel putin elementele enumerate în anexa nr. 1.

Art. 10. - (1) După elaborarea caietului de sarcini, concedentul întocmeste documentatia de atribuire, care se aprobă prin ordin, hotărâre sau, după caz, decizie a acestuia.

(2) Documentatia de atribuire trebuie să cuprindă cel putin următoarele:

a) informatii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact, după caz, etc;

b) caietul de sarcini;

c) Obliga t ia privind folosinta monumentului istoric;

d) instruciuni privind organizarea si desfăsurarea procedurii de concesionare;

e) instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor;

f) informatii detaliate si complete privind criteriile avute în vedere pentru stabilirea ofertei câstigătoare, precum si ponderea acestora;

g) instructiuni privind modul de utilizare a căilor de atac; h) informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii;

i) garantiile profesionale si/sau financiare solicitate, după caz.

Art. 11. - Instructiunile privind organizarea si desfăsurarea procedurii de concesionare se elaborează de către concedent atât pentru procedura licitatiei, cât si pentru procedura negocierii directe.

 

CAPITOLUL IV

Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor

 

Art. 12. - (1) Oferta se redactează în limba română.

(2) Ofertantii transmit ofertele în două plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care vor fi înregistrate, în ordinea primirii lor, în registrul „Oferte”, precizându-se data si ora.

Art. 13. - (1) Pe plicul exterior al ofertei se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta si acesta trebuie să contină:

a) o fisă cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare semnată de ofertant;

b) acte doveditoare privind calitătile si capacitătile ofertantilor, conform solicitărilor concedentului;

c) acte doveditoare, potrivit cerintelor solicitate în caietul de sarcini.

(2) Pe plicul interior, care contine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum si domiciliul sau sediul acestuia, după caz.

Art. 14. - Oferta propriu-zisă trebuie să cuprindă detaliat toate conditiile prevăzute în caietul de sarcini, alte obligatii pe care ofertantul si le asumă, precum si date tehnice si financiare referitoare la:

a) investitiile pe care se obligă să le realizeze;

b) perioada preconizată de amortizare a investitiilor;

c) standardele de calitate a bunurilor aduse ca investitii;

d) standardele de calitate a activitătilor sau serviciilor publice ce urmează a fi prestate;

e) preturile si/sau tarifele pe care îsi propune să le practice;

f) redeventa.

Art. 15. - (1) Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de concedent.

(2) Continutul ofertelor trebuie să rămână confidential până la data stabilită pentru deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunostintă despre continutul respectivelor oferte numai după această dată.

(3) Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea acestora.

Art. 16. - Instructiunile privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor se elaborează de către concedent si fac parte din documentatia de atribuire.

 

CAPITOLUL V

Reguli privind anuntul de licitatie si anuntul negocierii directe

 

Art. 17. - (1) Anuntul de licitatie se întocmeste după aprobarea documentatiei de atribuire de către concedent.

(2) Anuntul negocierii directe se întocmeste în situatia în care sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 26 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.

Art. 18. - Anuntul de licitatie, respectiv al negocierii directe, trebuie să cuprindă cel putin elementele prevăzute în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL VI

Comisia de evaluare

 

Art. 19. - (1) Comisia de evaluare este alcătuită dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5.

(2) Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant.

(3) Comisia de evaluare este alcătuită în conformitate cu prevederile art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 21/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 454/2006.

(4) Componenta comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum si supleantii lor sunt stabiliti si sunt numiti prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului, după caz.

(5) Presedintele comisiei de evaluare este numit de concedent dintre reprezentantii acestuia în comisia de evaluare.

(6) Secretarul comisiei de evaluare este numit de către presedinte dintre membrii comisiei de evaluare.

(7) La sedintele comisiei de evaluare presedintele poate invita personalităti recunoscute pentru experienta si competenta lor în domeniul protejării monumentelor istorice.

Art. 20. - Atributiile comisiei de evaluare sunt:

a) analizarea si selectia ofertelor, pe baza datelor, informatiilor si documentelor cuprinse în plicul exterior;

b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise si comunicarea acesteia;

c) analizarea si evaluarea ofertelor, pe baza datelor, informatiilor si documentelor cuprinse în plicul interior;

d) întocmirea raportului de evaluare;

e) întocmirea proceselor-verbale prevăzute de prezentele norme metodologice;

f) desemnarea ofertei câstigătoare.

Art. 21. - (1) Concedentul, membrii comisiei de evaluare si supleantii trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese, prevăzute la art. 46—49 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.

(2) Pe parcursul desfăsurării procesului de evaluare, membrii comisiei de evaluare si supleantii au obligatia de a păstra confidentialitatea asupra continutului ofertelor, precum si asupra oricăror alte informatii prezentate de către ofertanti, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

(3) Membrii comisiei de evaluare si supleantii au obligatia de a semna pe propria răspundere o declaratie de compatibilitate, confidentialitate si impartialitate, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul concesiunii.

(4) Declaratia prevăzută la alin. (3) trebuie semnată înainte de preluarea atributiilor specifice, în cadrul procesului de evaluare.

(5) În cazul în care unul dintre membrii sau supleantii desemnati în comisia de evaluare constată că se află într-o situatie de incompatibilitate, atunci acesta are obligatia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenta comisiei respective cu o altă persoană. Situatiile de incompatibilitate pot fi sesizate concedentului si de către terti.

(6) În cazul în care sunt sesizate astfel de situatii, conform dispozitiilor alin. (5), concedentul are obligatia de a verifica cele semnalate si, dacă este cazul, de a adopta măsurile necesare pentru evitarea/remedierea oricăror aspecte care pot determina aparitia unui conflict de interese.

Art. 22. - (1) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenta tuturor membrilor.

(2) Supleantii participă la sedintele comisiei de evaluare numai în cazul în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau de fortă majoră.

(3) Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom si numai pe baza documentatiei de atribuire si cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 23. - (1) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot.

(2) Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de către presedintele comisiei, de comun acord cu membrii acesteia.

(3) Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să întrunească votul a cel putin două treimi din numărul membrilor săi.

(4) În cazul în care se ajunge în situatia ca prevederile alin. (3) să nu fie respectate datorită unor eventuale divergente de păreri între membrii comisiei de evaluare, presedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergentă, în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare a ofertelor si de stabilire a ofertei câstigătoare. În cazul în care comisia de evaluare nu ajunge la un acord, decizia finală se adoptă cu votul majoritătii simple a membrilor săi.

(5) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligatia de a-si prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se atasează la raportul procedurii de atribuire.

 

TITLUL III

Atribuirea contractului de concesiune a monumentelor istorice

 

CAPITOLUL I

Depunerea ofertelor

           

Art. 24. - (1) Ofertele se depun la sediul concedentului sau la locul precizat în anuntul de licitatie ori al negocierii directe, după caz, în două plicuri închise si sigilate, unul exterior si unul interior, conform prevederilor art. 12-14.

(2) Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită în anuntul publicitar sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

(3) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

Art. 25. - (1) Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către concedent si prevăzut în anuntul de licitatie sau al negocierii directe, după caz.

(2) Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.

 

CAPITOLUL II

Licitatia

 

Art. 26. - (1) Procedurile de atribuire a contractului de concesiune a monumentelor sunt:

a) licitatia - procedura la care orice persoană fizică sau juridică interesată are dreptul de a depune ofertă;

b) negocierea directă - procedura prin care concedentul negociază clauzele contractuale, inclusiv redeventa, cu unul sau mai multi participanti la procedura de atribuire a contractului de concesiune.

(2) Concedentul are obligatia de a atribui contractul de concesiune, de regulă, prin aplicarea procedurii licitatiei.

Art. 27. - (1) În cazul procedurii de licitatie concedentul are obligatia să publice în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulatie natională si într-unul de circulatie locală anuntul de licitatie, întocmit conform anexei nr. 2.

(2) Anuntul de licitatie se trimite spre publicare cu cel putin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

(3) Transmiterea spre publicare a anuntului către Regia Autonomă „Monitorul Oficial” se realizează printr-o solicitare adresată în scris, care trebuie să fie semnată de o persoană autorizată de concedent.

Art. 28. - În perioada cuprinsă între data publicării anuntului de participare si data limită de depunere a ofertelor, concedentul are obligatia de a asigura oricărei persoane interesate, care a transmis o solicitare de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune, posibilitatea de a obtine documentatia de atribuire, cu respectarea prevederilor art. 20 si ale art. 22—24 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.

Art. 29. - (1) Procedura de licitatie se poate desfăsura numai dacă în urma publicării anuntului de licitatie au fost depuse cel putin 3 oferte valabile.

(2) În cazul în care în urma publicării anuntului de licitatie nu au fost depuse cel putin 3 oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura si să organizeze o nouă licitatie.

Art. 30. - (1) Plicurile închise si sigilate vor fi predate comisiei de evaluare la data fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anuntul de licitatie.

(2) După deschiderea plicurilor exterioare în sedintă publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu contin totalitatea documentelor si datelor prevăzute la art. 13 alin. (1).

(3) Pentru continuarea desfăsurării procedurii de licitatie, este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel putin 3 oferte să întrunească conditiile prevăzute la art. 13 alin. (1).

(4) După analizarea continutului plicurilor exterioare, secretarul comisiei de evaluare întocmeste procesul-verbal, în care se mentionează rezultatul analizei.

Art. 31. - Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal, prevăzut la art. 30 alin. (4), de către toti membrii comisiei de evaluare si de către ofertanti.

Art. 32. - (1) Pe parcursul procedurii de licitatie, comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea oricăror clarificări si completări necesare pentru demonstrarea conformitătii ofertei cu cerintele solicitate.

(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o transmite respectivilor ofertanti.

(3) Ofertantii trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

Art. 33. - (1) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al concesiunii.

(2) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmeste un proces-verbal în care sunt prevăzute ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate si cauzele care au stat la baza excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.

(3) Procesul-verbal se semnează de toti membrii comisiei de evaluare, inclusiv de presedintele acesteia.

Art. 34. - (1) În baza procesului-verbal întocmit conform prevederilor art. 33 alin. (2)-(3), comisia de evaluare întocmeste, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului.

(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informează în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câstigător despre alegerea sa si pe ceilalti ofertanti despre respingerea ofertelor lor, cu indicarea motivelor care au stat la baza respingerii.

(3) Raportul prevăzut la alin. (1) se depune la dosarul concesiunii.

 

CAPITOLUL III

Negocierea directă

 

Art. 35. - În cazul în care nu au fost depuse cel putin 3 oferte valabile în cadrul celei de-a doua licitatii, concedentul va decide initierea procedurii de negociere directă.

Art. 36. - (1) Concedentul procedează la publicarea anuntului negocierii directe, în conditiile art. 17 si ale art. 27 alin. (1).

(2) Anuntul negocierii directe se trimite spre publicare cu cel putin 10 zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (3).

Art. 37. - Pentru negocierea directă va fi păstrată documentatia de atribuire aprobată pentru licitatie, cu respectarea dispozitiilor art. 20 si 28—30 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.

Art. 38. - La data prevăzută în anuntul negocierii directe pentru începerea procedurii, concedentul programează ofertantii si îi informează, în scris, despre data negocierii directe.

Art. 39. - Dispozitiile art. 31-34 se aplică în mod corespunzător procedurii negocierii directe.

Art. 40. - (1) Concedentul va negocia cu fiecare ofertant în parte la data stabilită conform programării.

(2) Negocierea se desfăsoară potrivit conditiilor prevăzute în documentatia de atribuire; criteriile pentru valabilitatea ofertelor nu pot face obiectul negocierilor.

 

CAPITOLUL IV

Determinarea ofertei câstigătoare

 

Art. 41. - (1) Pentru determinarea ofertei câstigătoare, comisia de evaluare aplică criteriile prevăzute în documentatia de atribuire si stabilite conform dispozitiilor art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 21/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 454/2006.

(2) Ponderea importantei criteriilor de selectie a ofertelor va fi stabilită de concedent, în functie de monumentul istoric care face obiectul concesiunii, si va fi prevăzută în documentatia de atribuire.

(3) Comisia de evaluare stabileste punctajul fiecărei oferte, având în vedere ponderile stabilite în conformitate cu dispozitiile alin. (2).

(4) Oferta câstigătoare este cea care întruneste cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

(5) În cazul în care există punctaje egale între ofertantii clasati pe primul loc, departajarea acestora se va face în functie de punctajul obtinut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare.

Art. 42. - După finalizarea evaluării ofertelor, sunt întocmite procesul-verbal si raportul si se procedează la informarea ofertantilor, în conformitate cu dispozitiile art. 33 alin. (2)-(3) si ale art. 34.

Art. 43. - (1) Anuntul de atribuire se transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune.

(2) Anuntul de atribuire trebuie să cuprindă cel putin elementele prevăzute în anexa nr. 3.

 

TITLUL IV

Contractul de concesiune

           

Art. 44. - (1) Concedentul poate să încheie contractul de concesiune numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la art. 34 alin. (2).

(2) Neîncheierea contractului de concesiune într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data împlinirii termenului prevăzut la alin. (1) poate atrage plata daunelor-interese de către partea în culpă.

(3) Refuzul ofertantului declarat câstigător de a încheia contractul de concesiune poate atrage plata daunelor-interese.

Art. 45. - (1) Contractul de concesiune se încheie cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 21/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 454/2006, si ale art. 51—58 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.

(2) Continutul contractului de concesiune este prezentat, cu titlu orientativ, în anexa nr. 4.

 

TITLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 46. - Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune se poate face în cazurile si în conditiile prevăzute de dispozitiile art. 43—45 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.

Art. 47. - Exercitarea controlului si solutionarea litigiilor privind concesionarea monumentelor istorice se realizează în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 21/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 454/2006, precum si cu cele ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.

Art. 48. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

 

CONTINUTUL-CADRU AL CAIETULUI DE SARCINI

 

CAPITOLUL I

Obiectul propus concesionării

 

1. Obiectul concesionării îl constituie monumentul istoric denumit......................................................, având codul.................., conform Listei monumentelor istorice, aprobată prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr...../............., publicat în Monitorul Oficial al României nr...../..........

2. Monumentul istoric care face obiectul concesionării se află în domeniul public/privat al statului/unitătii administrativ-teritoriale ...................... si în administrarea ......................., conform actului/documentului nr...../anul ......., emis de ...................., si este situat în str................... nr....., localitatea..............................., judetul...............................

3. Se propune/propun spre concesionare corpul/corpurile de constructii în suprafată construită de...........m2, suprafată desfăsurată de............m2 si suprafata de teren aferentă acestora, în suprafată de...........m2, conform legendei din planul de situatie si releveelor si, după caz, obiectele de patrimoniu cultural national mobil, aferente acestuia/acestora, conform Listei de inventar si documentarului foto anexate si stampilate pe fiecare filă.

 

CAPITOLUL II

Obiectivul concesionării

 

4. Obiectivul concesionării îl constituie asigurarea conservării, restaurării, punerii în valoare/introducerii în circuitul cultural-turistic si/sau economic a monumentului istoric prevăzut la pct. 1, din alte fonduri decât cele de la bugetul de stat/local.

 

CAPITOLUL III

Conditii de exploatare a concesiunii si investitii necesare

 

5. Concesionarul va începe finantarea documentatiilor/lucrării, după caz, de protejare si punere în valoare a monumentului istoric în termen de cel mult .... luni de la data încheierii contractului de concesionare.

6. Etapele necesare de proiectare si executie pe specialităti, după caz, si avizele necesare prevăzute de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, sunt:

..........................................................................................................................................................

7. Termenul la care se vor încheia lucrările, conform studiului de oportunitate aprobat conform Hotărârii/Ordinului/Deciziei................, este de...............zile.

 

CAPITOLUL IV

Documente juridice si tehnice

 

8. Copii de pe actele/documentele care atestă apartenenta monumentului istoric la domeniul public/privat al statului/unitătii administrativ-teritoriale......................

9. Copie de pe certificatul de cadastru si extras de carte funciară

10. Copie de pe planul de situatie, cu marcarea în legendă a imobilelor: constructii si/sau terenurile supuse concesionării

11. Releveele constructiilor care fac obiectul concesionării, cu marcarea în legendă a suprafetei construite si desfăsurate care se supune concesionării

12. Copie de pe avizul Ministerului Culturii si Cultelor privind schimbarea destinatiei/functiunii monumentului istoric.

 

CAPITOLUL V

Obligatiile concesionarului

 

13. Obligatia privind folosinta monumentului istoric, elaborată si transmisă de către directia pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

14. Obligatii ale concesionarului:

a) ......................................................................................................................................................

b) ......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

CAPITOLUL VI

Conditii financiare si de asigurare

 

15. Dosarul privind concesionarea monumentului istoric va cuprinde următoarele elemente necesare pentru luarea deciziei de către comisia de evaluare a ofertelor:

a) evaluarea financiară a lucrărilor necesare si durata de punere în functiune si în circuitul cultural/turistic/economic a obiectivului;

b) valoarea investitiei, a redeventei minime pe care o poate asigura concesionarul conform ofertei, raportul în procente între acestea, corelată cu timpul de punere în functiune a monumentului istoric si cel de recuperare a investitiei;

c) prevederi privind asigurarea bunurilor imobile/mobile de către concesionar prin polite de asigurare a bunurilor, încheiate cu societătile de asigurare autorizate;

d) dovezi privind asigurarea de către concesionar a conditiilor de protectie a patrimoniului cultural national imobil/mobil cu mijloace/sisteme antiefractie/împotriva incendiului etc, după caz;

e) copii legalizate de pe licentele detinute de către ofertanti sau copii legalizate de pe contracte cu terte persoane fizice ori juridice care detin licente pentru derularea activitătilor culturale/turistice/economice specifice destinatiilor monumentelor istorice avizate concedentului de Ministerul Culturii si Cultelor;

f) garantia bonitătii pentru achitarea cel putin a valorii minime a redeventei stabilite prin studiul de oportunitate;

g) garantia existentei unui contract sau antecontract cu o persoană fizică ori juridică atestată/autorizată, înscrisă în registrele Ministerului Culturii si Cultelor, privind urmărirea comportării în timp a monumentului istoric;

h) alte garantii specifice, necesare conservării, punerii în valoare si introducerii în circuitul cultural/turistic/economic a monumentului istoric.

 

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

 

ANUNTUL DE LICITATIE/NEGOCIERE DIRECTĂ

           

1. Informatii generale privind concedentul, precum: denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon si telefax de la care se pot obtine informatii suplimentare si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact, după caz, etc.

2. Informatii generale privind obiectul concesiunii: denumirea, descrierea si adresa monumentului istoric, codul acestuia, conform Listei monumentelor istorice, situatia juridică actuală.

3. Informatii privind documenta t ia de atribuire:

3.1. modalitatea sau modalităile prin care persoanele interesate pot obtine documentatia de atribuire;

3.2. denumirea si adresa compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine documentatia de atribuire;

3.3. costul si conditiile de plată pentru obtinerea documentatiei de atribuire, după caz;

3.4. data limită pentru solicitarea clarificărilor.

4. Informatii privind ofertele:

4.1. data limită de depunere a ofertelor;

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele;

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă.

5. Data si locul la care se va desfăsura sedinta publică de deschidere a ofertelor.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax ale instantei competente în solutionarea litigiilor apărute si termenele pentru sesizarea instan t ei.

7. Data transmiterii anuntului de licitaie/negociere directă către institutiile abilitate în vederea publicării.

 

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

 

ANUNTUL DE ATRIBUIRE

 

1. Informatii generale privind concedentul, precum: denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon si telefax de la care se pot obtine informatii suplimentare si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact, după caz etc.

2. Informatii generale privind obiectul concesiunii: denumirea, descrierea si adresa monumentului istoric, codul acestuia, conform Listei monumentelor istorice, si situatia juridică actuală

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de concesiune

4. Data publicării anuntului de licitatie/negociere directă în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a

5. Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câ s tigătoare

6. Numărul ofertelor primite si al celor declarate câtigătoare

7. Denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câstigătoare

8. Durata contractului

9. Nivelul redeventei

10. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax ale instantei competente în solutionarea litigiilor apărute si termenele pentru sesizarea instantei

11. Data informării ofertantilor despre decizia de stabilire a ofertei câstigătoare

12. Data transmiterii anuntului de atribuire către institutiile abilitate în vederea publicării

 

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

 

CONTRACT-CADRU DE CONCESIUNE

 

CAPITOLUL I

Părtile contractante

 

Între ministerul/organul de specialitate al administratiei publice centrale/consiliul judetean/consiliul local .......................... , cu sediul în ...................... , reprezentat prin doamna/domnul .......................... , având functia de ................................. , în calitate de concedent, pe de o parte,

si

Doamna/Domnul ............................ , persoană fizică (domiciliul, buletinul/cartea de identitate)/..................................... persoana juridică (actul constitutiv al operatorului economic) ..................... , cu sediul principal în .............................. , reprezentat prin doamna/domnul .............................................. ,

având functia de ............................... , în calitate de concesionar, pe de altă parte, la data de ............................... , la sediul concedentului (alt loc, adresa etc.) ............................................................... , în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 454/2006 si al Hotărârii (Guvernului/consiliului judetean/General al Municipiului Bucuresti/local) de aprobare a concesionării nr. .... din ............... , s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

 

CAPITOLUL II

Obiectul contractului de concesiune

           

Art. 1. - (1) Obiectul contractului de concesiune este monumentul istoric (denumirea conform Listei monumentelor istorice) ....................................................... , înscris în Lista monumentelor istorice, având codul ........................ , situat în ......................................... , în conformitate cu obiectivele concedentului.

(2) Obiectivele concedentului sunt:

a) .................................................................................................................................................... ;

b) .................................................................................................................................................... ;

........................................................................................................................................................ .

(3) În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

a) bunurile de retur - bunurile care au făcut obiectul concesiunii - care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune .................. ;

b) bunurile proprii - bunurile care au apartinut concesionarului si au fost utilizate de acesta pe durata concesiunii -, care la încetarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului:

........................................................................................................................................................ .

 

CAPITOLUL III

Termenul

 

Art. 2. - (1) Durata concesiunii este de ..... ani, începând de la data de ........................................ .

(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa initială prin acordul de vointă al părtilor.

 

CAPITOLUL IV

Redeventa

 

Art. 3. - Redeventa este de................lei si se plăteste anual/lunar, în conformitate cu caietul de sarcini (detalii cu privire la modul de plată).

 

CAPITOLUL V

Plata redeventei

 

Art. 4. - (1) Plata redeventei se face prin conturile:

- contul concedentului nr................, deschis la Banca...........................;

- contul concesionarului nr..........., deschis la Banca.............................

(2) Neplata redeventei sau executarea cu întârziere a acestei obligatii conduce la..........................

 

CAPITOLUL VI

Drepturile părtilor

 

Art. 5. - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul si pe răspunderea sa, bunurile care fac obiectul contractului de concesiune.

(2) Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului si obiectivelor stabilite de părti prin contractul de concesiune.

Art. 6. - (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, să verifice stadiul de realizare a investitiilor........................., urmărind respectarea obligatiilor asumate de concesionar.

(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului si în următoarele conditii: ........................................................................................................................................................

(3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive exceptionale legate de interesul national sau local. În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire. În caz de dezacord între concedent si concesionar cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanta judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate în niciun caz să permită concesionarului să nu îsi execute obligatiile contractuale.

 

CAPITOLUL VII

Obligatiile părtilor - clauze stabilite în conditiile caietului de sarcini

 

Art. 7. - (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate si de permanentă, a bunului care face obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent.

(2) Concesionarul va utiliza bunul care face obiectul prezentului contract în strictă concordantă cu destinatia acestuia, fără a-l scoate din circuitul civil sau a constitui asupra sa ipoteci de gradul I.

(3) Concesionarul este obligat să respecte sarcinile impuse prin Obligatia privind folosinta monumentului istoric si prevederile legale privind protejarea monumentelor istorice.

(4) Concesionarul este obligat să desfăsoare în mod direct activitatea care face obiectul concesiunii.

(5) Concesionarul este obligat să plătească redeventa.

(6) Concesionarul este obligat să asigure cresterea eficientei în următoarele modalităti:

a) .....................................................................................................................................................;

b) .....................................................................................................................................................;

.........................................................................................................................................................

(7) Concesionarul este obligat să realizeze investitii cu respectarea următoarelor precizări:

a) bunurile aduse ca investitii (datele de identificare a acestora, datele tehnice).............................;

b) termenele de realizare a investitiilor..............................................................................................;

c) investitiile care nu se amortizează pe durata concesiunii...............................................................;

d) avizele ce trebuie obtinute în cazul în care sunt afectate bunuri cu regim special........................;

e) standardele de calitate a activitătilor prestate...............................................................................

(8) Concesionarul este obligat să respecte conditiile impuse de natura bunului (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, conditii de sigurantă în exploatare, protectia mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea si conservarea patrimoniului etc.)........................................................................

(9) În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garantie, o sumă de.........lei, reprezentând o cotă-parte din suma datorată concedentului cu titlu de redeventă pentru primul an de activitate.

(10) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur în mod gratuit si libere de orice sarcini.

(11) La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forta majoră si cazul fortuit, concesionarul este obligat să asigure continuitatea activitătii/destinatiei monumentului istoric, în conditiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către concedent.

(12) În cazul în care concesionarul sesizează existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activitătii, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuitătii activitătii.

(13) Concesionarul este obligat să continue desfăsurarea activitătii în noile conditii stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (3), fără a putea solicita încetarea contractului.

(14) Concesionarul se obligă să plătească.........% din prima de asigurare.

(15) Concesionarului îi este interzis dreptul de a subconcesiona, în tot sau în parte, unei alte persoane monumentul istoric care face obiectul concesiunii.

(16) Alte clauze.

Art. 8. - (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

(2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune în afară de cazurile prevăzute expres de lege.

(3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului aparitia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

 

CAPITOLUL VIII

Încetarea contractului de concesiune

 

Art. 9. - (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situatii:

a) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părtile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în conditiile legii;

b) în cazul în care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanta de judecată;

c) în cazul nerespectării obligatiilor contractuale asumate de către concesionar, cu precădere a celor privind protejarea, punerea în valoare sau, după caz, exploatarea monumentului istoric, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

d) în cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;

e) la disparitia, dintr-o cauză de fortă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilitătii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fără plata unei despăgubiri.

(2) La încetarea din orice cauză a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

a) bunuri de retur.............................................................................................................................;

b) bunuri proprii ...............................................................................................................................

 

CAPITOLUL IX

Clauze contractuale referitoare la împărtirea responsabilitătilor de mediu între concedent si concesionar

 

Art. 10. - ........................................................................................................................................

 

CAPITOLUL X

Răspunderea contractuală

 

Art. 11. - Nerespectarea de către părtile contractante a obligatiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părtii în culpă.

 

CAPITOLUL XI

Litigii

 

Art. 12. - (1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se solutionează în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pentru solutionarea eventualelor litigii părtile pot stipula în contractul de concesiune clauze compromisorii.

 

CAPITOLUL XII

Alte clauze (de exemplu: clauze de reziliere conventională, clauze penale)

 

Art. 13. - ........................................................................................................................................

 

CAPITOLUL XIII

Definitii

 

Art. 14. - (1) Prin fortă majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se întelege o împrejurare externă cu caracter exceptional, fără relatie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însusirile sale naturale, absolut invincibilă si absolut imprevizibilă.

(2) Prin caz fortuit se întelege acele împrejurări care au intervenit si au condus la producerea prejudiciului si care nu implică vinovătia paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile fortei majore.

Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în .... exemplare.

 

...................

.....................

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 2.964/95/CE de introducere a înregistrării importurilor si livrărilor de titei în cadrul Comunitătii, a Deciziei Consiliului Uniunii Europene nr. 1999/280/CE privind o procedură comunitară de informare si de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu titei si asupra preturilor de consum ale produselor petroliere si a Deciziei Comisiei Europene nr. 1999/566/CE de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare si de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu titei si a preturilor de consum ale produselor petroliere

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 2.964/95/CE din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării importurilor si livrărilor de titei în cadrul Comunitătii si pentru punerea în aplicare a Deciziei Consiliului Uniunii Europene nr. 1999/280/CE din 22 aprilie 1999 privind o procedură comunitară de informare si de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu titei si asupra preturilor de consum ale produselor petroliere si a Deciziei Comisiei Europene nr. 1999/566/CE din 26 iulie 1999 de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare si de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu titei si a preturilor de consum ale produselor petroliere,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Orice persoană fizică sau juridică prevăzută la art. 1 din Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 2.964/95/CE de introducere a înregistrării importurilor si livrărilor de titei în cadrul Comunitătii, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene seria L nr. 310/1995, denumit în continuare Regulament, este obligată să raporteze informatiile prevăzute la art. 4 si 5 din Regulament Directiei generale politică industrială si competitivitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor până la data de 15 a fiecărei luni următoare lunii la care se referă informatiile.

(2) Informatiile prevăzute la alin. (1) se transmit Ministerului Economiei si Finantelor atât pe suport electronic, cât si pe suport hârtie, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - (1) Persoanele fizice sau juridice care:

a) importă titei din tările terte în alt scop decât cel de tranzit;

b) sunt beneficiarele unui transport intracomunitar de titei în alt scop decât cel de tranzit; sau

c) produc si rafinează titei pe teritoriul României, transmit Directiei generale politică industrială si competitivitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor informatiile prevăzute la alin. (2), cu respectarea definitiilor prevăzute în Decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 1999/280/CE privind o procedură comunitară de informare si de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu titei si asupra preturilor de consum ale produselor petroliere, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene seria L nr. 110/1999, si în Decizia Comisiei Europene nr. 1999/566/CE de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare si de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu titei si a preturilor de consum ale produselor petroliere, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene seria L nr. 216/1999.

(2) Informatiile si termenele în care acestea trebuie transmise de persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:

a) costul aprovizionării cu titei (CIF) pentru fiecare lună calendaristică, în următoarele 15 zile care urmează sfârsitului lunii în cauză, conform anexei nr. 2;

b) preturile de consum ale produselor petroliere atât cu toate taxele incluse, cât si fără taxe si impozite, în vigoare la data de 15 a fiecărei luni, în următoarele 15 zile care urmează datei de 15 a lunii respective, conform anexei nr. 3;

c) preturile de consum ale produselor petroliere, fără taxe si impozite, în fiecare zi de luni, conform preturilor în vigoare în ziua respectivă, conform anexei nr. 4.

(3) Lista produselor petroliere prevăzute la alin. (2) lit. b) si c) este prevăzută în anexa la Decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 1.999/280/CE.

(4) Informatiile prevăzute la alin. (2) se transmit Ministerului Economiei si Finantelor atât pe suport electronic, cât si pe suport hârtie.

Art. 3. - (1) Autoritatea competentă pentru transmiterea în formă agregată către Comisia Europeană a informatiilor prevăzute la art. 1 si 2 este Ministerul Economiei si Finantelor, prin Directia generală politică industrială si competitivitate.

(2) Transmiterea si prelucrarea informatiilor prevăzute la art. 1 si 2 de către autoritatea competentă se realizează cu respectarea prevederilor art. 9 din Regulament si ale art. 6 din Decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 1999/280/CE.

(3) La cerere, autoritatea competentă transmite Comisiei Europene informatii privind metoda de agregare a informatiilor prevăzute la art. 1 si 2.

(4) Autoritatea competentă participă la lucrările grupului de lucru prevăzut la art. 3 al Deciziei Comisiei Europene nr. 1999/566/CE.

Art. 4. - Nerespectarea prevederilor art. 1 si 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 30.000 la 50.000 lei.

Art. 5. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul împuternicit al Directiei generale politică industrială si competitivitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

Art. 6. - Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si finantelor,

Viorel Palască,

secretar de stat

p. Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

subsecretar de stat

 

Bucuresti, 5 septembrie 2007.

Nr. 1.084.

 

ANEXA Nr.

 

ÎNREGISTRAREA IMPORTURILOR ŞI LIVRĂRILOR DE TITEI ÎN COMUNITATEA EUROPEANĂ

 

 

Tara

 

 

 

Perioada:..................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tara

de

origine

Tipul de titei

Densitate API

Număr

de

companii

Densitate API

% Sulf

Volum (1.000 Brl)

Valoare

totală

($ 1.000)

Pret

CIF

($/Brl)

ORIENTUL MIJLOCIU

Abu Dhabi

Murban

39,8

 

 

 

 

 

 

Umm Shaif

37,5

 

 

 

 

 

 

Zakum superior

34

 

 

 

 

 

 

Zakum inferior

40

 

 

 

 

 

 

Alti Abu Dhabi

-

 

 

 

 

 

 

Dubai

Dubai

31—32

 

 

 

 

 

 

Sharjah

 

-

 

 

 

 

 

 

Iran

Iranian Light

34

 

 

 

 

 

 

Iranian Heavy

31

 

 

 

 

 

 

Altele din Iran

-

 

 

 

 

 

 

Irak

Basrah Light

34

 

 

 

 

 

 

Kirkuk

36

 

 

 

 

 

 

Altele din Irak

-

 

 

 

 

 

 

Kuweit

Kuweit Amestec

30—31

 

 

 

 

 

 

Zona neutră

În larg (Khafji/Hout)

28—33

 

 

 

 

 

 

Pe uscat

23—25

 

 

 

 

 

 

Oman

Oman

34

 

 

 

 

 

 

Qatar

Qatar Marine

36

 

 

 

 

 

 

Qatar Land

41

 

 

 

 

 

 

Arabia Saudită

Arab Light

33—34

 

 

 

 

 

 

Arab Medium

30—32

 

 

 

 

 

 

Arab Heavy

27—28

 

 

 

 

 

 

Berri (Extra Light)

37—38

 

 

 

 

 

 

Altele din Arabia Saudită

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tara

de

origine

Tipul de titei

Densitate API

Număr

de

companii

Densitate API

% Sulf

Volum (1.000 Brl)

Valoare

totală

($ 1.000)

Pret

CIF

($/Brl)

 

Siria

Syria Light

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souedie

24

 

 

 

 

 

 

 

 

Yemen

Marib Light

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masila Amestec

30-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele din Yemen

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele din Orientul Mijlociu

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Algeria

Sahara Amestec

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele din Algeria

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Angola

Cabinda

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele din Angola

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Camerun

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

Congo

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Egipt

Medium/Light (30-40°)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heavy (<30°)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabon

Rabi/Rabi Kounga

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele din Gabon

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Libia

Light (>40°)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medium (30-40°)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heavy (<30°)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Nigeria

Medium (<33°)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Light (33-45°)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condensat (>45°)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunisia

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Zair

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele din Africa

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Brunei

Seria Light

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champion

25

 

 

 

 

 

 

 

 

China

Daqing (Taching)

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shengli

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele din China

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Indonezia

Minas

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinta

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handil

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duri

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arun Condensate

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele din Indonezia

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Malaezia

Tapis

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labuan

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele din Malaezia

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietnam

Bach Ho

38,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele din Vietnam

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele din Asia

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tara

de

origine

Tipul de titei

Densitate API

Număr

de

companii

Densitate API

% Sulf

Volum (1.000 Brl)

Valoare

totală

($ 1.000)

Pret

CIF

($/Brl)

 

Australia

Gippsland

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele din Australia

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Papua Noua Guinee

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Rusia

Urali

31—32,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele din Rusia

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Azerbaidjan

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazakhstan

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Ucraina

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele din FSU

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Danemarca

 

33—34.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Norvegia

Statfjord

37,5—38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gullfaks

29,3—29,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oseberg

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekofisk

43,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele din Norvegia

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Regatul Unit

Brent Blend

37—38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forties

39—40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flotta

34,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele din Regatul Unit

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele din Europa

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Canada

Light Sweet (>30° API)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heavy (<30° API)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Statele Unite ale Americii

Alaska

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele din Statele Unite ale Americii

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazilia

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Columbia

Cano Limon

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele din Columbia

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuador

Orient

28—29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele din Ecuador

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Mexic

Maya

22,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isthmus

34,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olmeca

39,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Peru

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Venezuela

Light (>30°)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medium (22—30°)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heavy (17—22°)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra Heavy (<17°)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele din America Latină

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Altele brute

 

-

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

0

 

 

0,00

0,00

0,00

 

ANEXA Nr. 2

 

COSTUL APROVIZIONĂRII CU TITEI (Costul CIF)

 

 

Perioada

Aprovizionare totală

Cost CIF mediu $

1000 barili

1000 tone

per baril

per tonă

 

 

 

 

Observatii

 

ANEXA Nr. 3

 

 

PRETURILE DE CONSUM ALE PRODUSELOR PETROLIERE ÎN DATA DE 15 A FIECĂREI LUNI

 

În moneda natională

 

 

Perioada................................................

 

 

 

 

Desemnarea produselor petroliere

Unitate de măsură

Preturile practicate

Impozite si taxe incluse*)

Impozite si taxe*)

Fără impozite si taxe

Carburanti

1

Benzină premium cu plumb sau Benzină cu înlocuitor de plumb

1.000 l

 

0,00

 

2

Euro super 95

1.000 l

 

0,00

 

3

Motorină auto

1.000 l

 

0,00

 

4

GPL (gaz petrolier lichefiat)

1.000 l

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Combustibil de uz casnic

5

Motorină pentru încălzire Combustibil lichid usor

tone

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Combustibili industriali

6

Păcură cu continut de sulf ≤ 1%

tone

 

0,00

 

7

Păcură cu continut de sulf > 1%

tone

 

0,00

 

*) Nu include TVA pentru combustibilii industriali.

 

ANEXA Nr. 4

În moneda natională

 

PRETURILE DE CONSUM ALE PRODUSELOR PETROLIERE ÎN VIGOARE ÎN FIECARE LUNI

 

Preturile la:.....................

 

 

Desemnarea produselor petroliere

Unitate de măsură

Preturile practicate

 

Impozite si taxe incluse *)

Impozite si taxe *)

Fără impozite si taxe

Carburanti

1

Benzină premium cu plumb

sau Benzină cu înlocuitor de plumb

1.000 l

 

0,00

 

2

Euro super 95

1.000 l

 

0,00

 

3

Motorină auto

1.000 l

 

0,00

 

4

GPL (gaz petrolier lichefiat)

1.000 l

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Combustibil de uz casnic

5

Motorină pentru încălzire Combustibil lichid usor

tone

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Combustibili industriali

6

Păcură cu continut de sulf ≤ 1%

tone

 

0,00

 

7

Păcură cu continut de sulf > 1%

tone

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

*) Nu include TVA pentru combustibilii industriali.

 

Modificarea impozitelor si/sau taxelor

 

Denumirea produselor petroliere

TVA (%)

Data intrării în vigoare

Taxe indirecte

Data intrării în vigoare

1

Benzină premium cu plumb sau Benzină cu înlocuitor de plumb

 

 

 

 

2

Euro super 95

 

 

 

 

3

Motorină auto

 

 

 

 

4

GPL (gaz petrolier lichefiat)

 

 

 

 

5

Gaz pentru încălzire

 

 

 

 

6

Păcură cu continut de sulf ≤ 1%

 

 

 

 

7

Păcură cu continut de sulf > 1%

 

 

 

 

 

REPUBLICĂRI

 

REGULAMENT

privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat*)

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 


*) Republicat în temeiul art. III din Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 07/79/2007 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 00/33/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 20 iunie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.

Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si contabil autorizat a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 00/33/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 14 martie 2000.

 

Art. 1. - (1) Stagiul se efectuează de către persoanele care au promovat examenul de admitere pentru accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, organizat de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, denumit în continuare Corpul, potrivit art. 19 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, aprobată cu modificări prin Legea hr. 42/1995, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Promovarea examenului de admitere pentru accesul la profesie se dovedeste cu certificatul pentru promovarea examenului în vederea accesului la profesia de expert contabil/contabil autorizat, emis de comisiile de examinare în baza Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 562/2000.

(3) Stagiul se organizează pe lângă un tutore de stagiu, membru al Corpului, sau, în mod colectiv, la nivelul fiecărei filiale a Corpului.

 

CAPITOLUL II

Durata stagiului

 

Art. 2. - (1) Stagiul are o durată de 3 (trei) ani.

(2) Perioada de stagiu începe de la data la care persoana care a reusit la examenul de admitere a depus cererea de înscriere la stagiu. În acest scop:

a) conducerea filialei, în termen de 10 zile, va înstiinta candidatul că a promovat examenul de admitere, iar acestuia îi revine obligatia să se prezinte pentru întocmirea formalitătilor în vederea înscrierii la stagiu;

b) cererea de înscriere la stagiu, potrivit regulamentului prevăzut la art. 1 alin. (2), se depune în termen de maximum două luni de la data promovării examenului de admitere; în caz contrar, candidatul va sustine din nou examenul de acces.

(3) La cererea stagiarului, depusă în cel mult două luni de la promovarea examenului de admitere, stagiul poate fi prelungit sau suspendat printr-o hotărâre a consiliului filialei Corpului după cum urmează:

a) prelungirea stagiului, care nu se poate face decât pentru o perioadă de maximum 3 ani, poate fi dată în una sau mai multe etape;

b) suspendarea poate fi acordată în primii 2 ani, pe perioade care nu depăsesc 12 luni fiecare. Orice reînnoire a unei perioade de suspendare, formulată în cadrul acestei durate de 2 ani, trebuie să facă obiectul unei hotărâri a consiliului filialei Corpului. Durata serviciului militar si concediul legal de maternitate sau pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani nu sunt luate în calcul în cei 2 ani de suspendare.

(4) În situatia în care candidatul a terminat sau se află în cursul efectuării stagiului la categoria contabil autorizat si a promovat examenul la categoria expert contabil se recunoaste stagiul efectuat, dar nu mai mult de două semestre.

(5) În perioada de stagiu, stagiarul este obligat să efectueze minimum 200 de ore pe semestru, în timpul orelor normale de muncă ale tutorelui de stagiu sau potrivit programului de stagiu în sistem colectiv.

(6) În ultimele 6 luni de stagiu, tutorele de stagiu trebuie să acorde stagiarului, la cerere, un concediu neplătit de cel putin 30 de zile pentru pregătirea examenului de aptitudini la profesiile de expert contabil si de contabil autorizat.

Art. 3. - (1) Repartitia orelor de stagiu este lăsată la alegerea tutorelui de stagiu, care trebuie să acorde stagiarului toate facilitătile, pentru a-i permite să efectueze instruirea si să îsi pregătească examenele finale pentru obtinerea calitătii de expert contabil sau de contabil autorizat.

(2) Repartitia orelor de stagiu este comunicată de tutorele de stagiu controlorului de stagiu, care se asigură că prevederile alin. (1) au fost respectate.

(3) Când controlorul de stagiu refuză să îsi dea acordul fie asupra numărului de ore, fie asupra repartitiei lor, litigiul este prezentat presedintelui consiliului filialei Corpului, care analizează si decide.

 

CAPITOLUL III

Abilitarea tutorilor de stagiu

 

Art. 4. - (1) Stagiul se efectuează pe lângă o persoană fizică sau în cadrul unei societăti comerciale de profil, membră a Corpului.

(2) Lista cuprinzând persoanele si societătile comerciale de profil, abilitate să primească stagiari, se stabileste de Consiliul superior al Corpului, la propunerea consiliului filialei Corpului; acestea trebuie să ofere garantii suficiente în ceea ce priveste asigurarea conditiilor pentru formarea stagiarilor, respectarea normelor si principiilor Codului etic national al profesionistilor contabili. Această listă este publică, poate fi consultată de cei interesati si se înmânează fiecărui tutore de stagiu odată cu documentul de abilitare a acestuia.

(3) Tutorele de stagiu este o persoană fizică. Când stagiul este realizat într-o societate comercială de expertiză contabilă înscrisă în Tabloul Corpului, abilitată, aceasta precizează, cu ocazia cererii sale de abilitare, numele si calitatea tutorelui de stagiu ales din rândul cadrelor, asociatilor, pentru a fi si acesta abilitat.

Art. 5. - (1) Cererea de abilitare în calitatea de tutore de stagiu (anexele nr. 1 si 2) se adresează presedintelui consiliului filialei Corpului; consiliul filialei Corpului analizează cererea si o înaintează în termen de 10 zile, însotită de un raport din care să rezulte îndeplinirea cerintelor mentionate la art. 4 alin. (2).

(2) Consiliul superior al Corpului analizează cererea si hotărăste în termen de 30 de zile de la primire.

(3) Abilitarea poate fi solicitată în orice moment de persoanele fizice cu vechime în profesie de minimum 5 ani si de societătile comerciale de profil, membre ale Corpului, cu îndeplinirea criteriilor stabilite prin normele CECCAR.

(4) Odată acordată, abilitarea rămâne valabilă până la retragerea sa de către Consiliul superior al Corpului.

(5) Fiecare tutore de stagiu are dreptul la un singur stagiar. Autorizarea de a avea mai mult de un stagiar se acordă, pentru fiecare stagiar în plus, de consiliul filialei Corpului, după examinarea ansamblului activitătilor tutorelui de stagiu.

Art. 6. - (1) Abilitarea si autorizarea nu sunt nominative în ceea ce priveste stagiarii.

(2) Acordarea si retragerea abilitării sunt hotărâte de Consiliul superior al Corpului după consultarea avizelor controlorului de stagiu si a rapoartelor delegatilor Consiliului superior al Corpului care au făcut parte din comisiile pentru examenele de aptitudini.

Art. 7. - Refuzul de primire a cererii de abilitare ca tutore de stagiu se rezolvă de Consiliul superior al Corpului, la sesizarea celor interesati.

Art. 8. - Lista cuprinzând persoanele si societătile comerciale de profil abilitate să aibă calitatea de tutore de stagiu se publică odată cu Tabloul anual al membrilor Corpului si se actualizează periodic.

 

CAPITOLUL IV

Înscrierea la stagiu

 

Art. 9. - (1) Stagiarul trebuie să aducă la cunostintă consiliului filialei Corpului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau direct la registratura filialei, cu cel putin 15 zile înainte de începerea stagiului (anexa nr. 3):

a) numele si adresa sa;

b) numele si adresa tutorelui de stagiu;

c) atestarea tutorelui de stagiu că acceptă să îl primească pe stagiar, din care să rezulte si data începerii stagiului (anexa nr. 4).

(2) Presedintele consiliului filialei Corpului confirmă înscrierea la stagiu, trimitând stagiarului o scrisoare de confirmare (anexa nr. 5).

(3) Pentru stagiarii care urmează să se pregătească în sistem colectiv, presedintele consiliului filialei Corpului va confirma înscrierea la stagiu, prin transmiterea unei scrisori de confirmare [anexa nr. 5a)].

(4) Procedura prevăzută la alin. (1) se aplică si în cazul schimbării tutorelui de stagiu.

(5) În situatia în care stagiarul nu a găsit si filiala nu poate să îi recomande un tutore de stagiu, presedintele consiliului filialei Corpului, sub proprie semnătură, va face mentiunea „pregătire în sistem colectiv” pe cererea al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3a).

 

CAPITOLUL V

Statutul stagiarului

           

Art. 10. - (1) În perioada în care îsi desfăsoară activitatea sub îndrumarea si controlul tutorelui de stagiu, stagiarul poate avea si calitatea de salariat în întelesul legislatiei în vigoare.

(2) Relatiile contractuale ale stagiarului cu persoana sau cu societatea comercială de profil în care îsi efectuează stagiul se pot stabili pe baza legislatiei muncii sau legislatiei civile.

(3) În afara cazurilor de erori grave sau actiuni cu caracter fraudulos din partea sa, stagiarul nu răspunde pentru lucrările pe care le execută în contul si sub supravegherea tutorelui de stagiu.

Art. 11. - Este interzis stagiarului să semneze, în numele său, documente pentru terti în timpul efectuării perioadei de stagiu.

 

CAPITOLUL VI

Formarea-instruirea stagiarului

 

Art. 12. - (1) Stagiul constă în efectuarea de lucrări profesionale, la care se adaugă actiuni de pregătire tehnică si deontologică.

(2) Lucrările profesionale reprezintă 400 ore pe an si se efectuează sub controlul tutorelui de stagiu. Când nu este posibilă efectuarea de lucrări pe lângă un tutore de stagiu, filiala organizează pregătirea în sistem colectiv a stagiarilor, în conditiile respectării tuturor prevederilor prezentului regulament si numai pe bază de lucrări practice, potrivit programului-cadru pe categorii de lucrări profesionale prevăzut în anexa nr. 14. Exercitiile, lucrările practice si studiile de caz (col. 3 din anexa nr. 14), ce fac obiectul pregătirii în sistem colectiv, se stabilesc anual de Departamentul pentru organizarea stagiului si dezvoltarea profesională continuă si se prezintă, se rezolvă si se evaluează de către formatorii (lectorii) aprobati de Biroul permanent al Consiliului superior al Corpului din rândul tutorilor de stagiu, cadrelor universitare sau al altor specialisti pe domenii. Modul de organizare si desfăsurare a actiunilor de pregătire în sistem colectiv se stabileste prin norme aprobate de Biroul permanent al Consiliului superior al Corpului.

(3) Pregătirea stagiarilor cuprinde:

a) actiuni legate de comportamentul profesional si de doctrina profesională, care sunt întreprinse în mod curent de consiliul filialei Corpului;

b) actiuni de pregătire cu caracter tehnic, care pot fi delegate unor cabinete sau societăti comerciale de profil, membre ale Corpului, sau unor institute de învătământ care au făcut cerere în acest sens si ale căror programe au fost agreate de Consiliul superior al Corpului.

(4) Într-un an, un stagiar trebuie să efectueze minimum două zile de pregătire, în legătură cu comportamentul profesional si doctrina profesională, si 4 zile de pregătire tehnică.

(5) Tematica pentru cursurile de pregătire tehnică este prezentată în anexa nr. 6.

(6) Tematica pentru cursurile de pregătire deontologică si doctrină profesională este prezentată în anexa nr. 6a).

Art. 13. - Stagiarii au obligatia să participe la actiunile organizate de consiliul filialei Corpului, în cadrul Programului national de formare profesională continuă.

 

CAPITOLUL VII

Rapoarte de activitate

 

Art. 14. - (1) Stagiarul prezintă controlorului de stagiu la sfârsitul fiecărui semestru un „Raport semestrial” în care dezvoltă un caz practic sau, în cazul unei misiuni de audit, prezintă lucrările efectuate, grupate pe activitătile prevăzute în anexa nr. 7.

(2) Raportul semestrial poate avea forma si structura prezentate în anexa nr. 8 si se semnează atât de stagiar, cât si de tutorele de stagiu. Raportul este însotit de Fisa semestrială a tutorelui de stagiu, în care acesta poate dezvolta si comenta unele aspecte din activitatea stagiarului.

(3) În cazul expertilor contabili, cel putin două din 6 rapoarte semestriale trebuie să se refere la activitatea de expertiză contabilă si de audit.

 

CAPITOLUL VIII

Obligatiile tutorelui de stagiu

 

Art. 15. - (1) Tutorele de stagiu trebuie să creeze stagiarilor conditii pentru:

a) a urma pregătirea prevăzută în prezentul regulament;

b) a se achita cu regularitate de obligatiile lor prevăzute în prezentul regulament;

c) a pregăti examenul de aptitudini, în vederea obtinerii calitătii de expert contabil sau de contabil autorizat.

(2) Tutorele de stagiu trebuie să mărească treptat nivelul de dificultate al lucrărilor încredintate expertilor contabili si contabililor stagiari si să îi ajute să îsi însusească disciplinele profesionale ale pregătirii tehnice de bază (contabilitate, drept, fiscalitate, economie, audit, evaluare).

(3) Tutorele de stagiu trebuie să întocmească cu regularitate Fisa semestrială a stagiarului si să răspundă la solicitările consiliului filialei Corpului în legătură cu activitatea stagiarului.

Art. 16. - La sfârsitul perioadei de stagiu, tutorele de stagiu întocmeste si prezintă consiliului filialei un Raport de stagiu conform modelului prezentat în anexa nr. 9. În cazul stagiarilor pregătiti în sistem colectiv, Raportul de stagiu se întocmeste de directorul executiv al filialei pentru fiecare stagiar, conform modelului prezentat în anexa nr. 9a).

Art. 17. - Tutorele de stagiu are datoria de a-l ajuta pe stagiar în găsirea unui loc de muncă; orice clauză convenită care ar împiedica aceasta este interzisă în contractele de muncă întocmite între un membru al Corpului si un stagiar.

Art. 18. - Tutorii de stagiu sunt obligati să plătească stagiarii în functie de: numărul de ore efectuate, calitatea lucrărilor efectuate si baremele orare stabilite de Consiliul superior al Corpului.

 

CAPITOLUL IX

Controlul stagiului

           

Art. 19. - Consiliul superior al Corpului numeste un controlor de stagiu la nivelul fiecărei filiale si unul sau mai multi controlori adjuncti care să acopere activitatea tuturor stagiarilor din raza filialei, respectiv experti contabili si contabili autorizati; un controlor de stagiu adjunct nu poate avea mai mult de 50 de stagiari în control.

Art. 20. - (1) Controlul stagiului se referă la:

a) respectarea de către stagiari a obligatiilor si a reglementărilor care îi privesc;

b) comportamentul stagiarului;

c) calitatea si diversitatea lucrărilor profesionale;

d) trimiterea la timp a rapoartelor semestriale si a fiselor semestriale ale tutorelui de stagiu;

e) participarea efectivă la actiunile de pregătire.

(2) Controlorul de stagiu poate primi în cabinetul său, la cerere, stagiarii, pentru diferite probleme în legătură cu efectuarea stagiului.

(3) Controlorul de stagiu aduce la cunostintă stagiarului sau/si tutorelui de stagiu orice remarcă sau sugestie referitoare la comportamentul stagiarului, la calitatea, numărul si natura lucrărilor efectuate si la formarea profesională obtinută.

(4) Controlorul de stagiu va lămuri orice situatie pentru stagiarii care efectuează stagiul în sistem colectiv.

Art. 21. - Controlorii de stagiu îi convoacă la filială, în mod periodic, fie toti stagiarii, fie pe grupe, în reuniuni care pot să corespundă cu zilele de studiu privind comportamentul profesional si doctrina profesională; convocarea se face cu cel putin 30 de zile înainte, iar prezenta este obligatorie.

Art. 22. - (1) Consiliul superior al Corpului desemnează vicepresedintele care răspunde de Departamentul pentru organizarea stagiului si dezvoltarea profesională continuă pentru a îndeplini s i calitatea de controlor national de stagiu, care orientează i coordonează activitatea controlorilor de stagiu de la nivelul filialelor Corpului.

(2) Controlorul national de stagiu reuneste cel putin o dată pe an toti controlorii de stagiu.

Art. 23. - Presedintele consiliului filialei Corpului poate cere controlorilor de stagiu, din proprie initiativă sau la cererea Consiliului superior al Corpului, orice informatie, în scris sau oral, în legătură cu activitatea de stagiu.

Art. 24. - (1) Controlorii si controlorii adjuncti de stagiu întocmesc anual un raport al propriei activităti, pe care îl prezintă presedintelui consiliului filialei Corpului si controlorului national de stagiu.

(2) Controlorul national de stagiu prezintă Consiliului superior raportul anual cu privire la activitatea controlorilor de stagiu de la nivelul filialelor Corpului.

(3) În cursul anului, Departamentul pentru organizarea stagiului si dezvoltarea profesională continuă din cadrul Corpului poate cere orice informatie filialelor Corpului în legătură cu activitatea de stagiu.

Art. 25. - Departamentul pentru organizarea stagiului si dezvoltarea profesională continuă si controlorul national de stagiu organizează cel putin odată pe an o reuniune cu toti controlorii de stagiu, în care se analizează activitatea de stagiu în cadrul Corpului.

 

CAPITOLUL X

Evidenta stagiarilor. Certificatul de stagiu

 

Art. 26. - (1) Consiliul filialei Corpului tine un registru în care stagiarii sunt înscrisi în ordinea sosirii scrisorilor mentionate la art. 9, precum si câte un dosar pentru fiecare stagiar si pentru fiecare tutore de stagiu. Numărul din registrul stagiarilor se înscrie pe dosarul stagiarului si pe orice document sau corespondentă care îl priveste pe stagiar.

(2) To t i stagiarii care se pregătesc în sistem colectiv vor fi înregistrai de către directorul executiv al filialei în Registrul matricol si vor primi livrete de stagiu.

(3) O copie (listă) din registrul stagiarilor se trimite la Departamentul pentru organizarea stagiului si dezvoltarea profesională continuă, anual până la data de 30 iunie, si se actualizează semestrial.

Art. 27. - (1) Evidenta activitătii de stagiu cuprinde: a) un dosar al stagiarului, care contine diferite documente pe care acesta le-a depus la înscrierea în stagiu, precum si rapoartele si celelalte documente în legătură cu activitatea acestuia;

b) un dosar al tutorelui de stagiu, care cuprinde abilitarea acestuia, numele stagiarilor si diferite documente si corespondentă, precum si rapoarte ale acestuia.

(2) Activitătile desfăsurate de stagiar, documentele si rapoartele acestuia sunt consemnate si conservate într-un dosar personal denumit Livret de stagiu (anexa nr. 10).

(3) Lucrările (rapoartele) întocmite de stagiarii care efectuează pregătirea în sistem colectiv se centralizează de către directorul executiv al filialei sau de către alt specialist desemnat în prealabil de consiliul filialei si se consemnează în Registrul matricol la rubrica „Rapoarte”, la semestrul corespunzător.

Art. 28. - (1) La expirarea stagiului profesional efectuat conform prezentului regulament, stagiarului i se eliberează un certificat de stagiu (anexa nr. 11), pe baza raportului tutorelui de stagiu si a observatiilor scrise de controlorul de stagiu sau pe baza Raportului de stagiu întocmit de directorul executiv al filialei.

(2) Certificatul de stagiu dă dreptul stagiarului de a se prezenta la examenul de aptitudini, în vederea obtinerii calitătii de expert contabil sau de contabil autorizat.

 

CAPITOLUL XI

Examenul de aptitudini

 

Art. 29. - Examenul de aptitudini, prevăzut la art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/1995, cu modificările si completările ulterioare, se organizează de Corp în fiecare an, la o dată ce se stabileste de Consiliul superior al Corpului.

Art. 30. - (1) Sustinerea examenului de aptitudini se face după efectuarea stagiului, într-o perioadă maximă de 4 ani de la promovarea examenului de admitere, cu exceptia persoanelor aflate în situatiile mentionate la art. 2 alin. (3) lit. a) si b), pentru care termenul se prelungeste în mod corespunzător.

(2) Stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini îl mai pot sustine în următoarele maximum două sesiuni consecutive, cu acoperirea taxelor de examen stabilite de Consiliul superior al Corpului.

(3) Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, cel interesat depune la filiala Corpului din raza de domiciliu un dosar cuprinzând:

a) certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;

b) certificatul de stagiu;

c) copie de pe diploma de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului;

d) cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată presedintelui filialei Corpului;

e) copie de pe actul de identitate (B.I./C.I.);

f) certificat de cazier judiciar;

g) adeverintă medicală; h) două fotografii tip B.I.

(4) Dosarele se transmit de către filiale Departamentului pentru organizarea stagiului si dezvoltarea profesională continuă din cadrul Corpului, cu cel putin 30 de zile înainte de data stabilită pentru organizarea examenului de aptitudini.

(5) Examenele de aptitudini se organizează de către Departamentul pentru organizarea stagiului si dezvoltarea profesională continuă din cadrul Corpului, la data stabilită de către Consiliul superior al Corpului; data si locul examenului se comunică de presedintele filialei, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 31. - (1) Examenul de aptitudini constă în probe scrise si orale, separat pentru experti contabili si separat pentru contabili autorizati.

(2) Proba scrisă, cu o durată de 6 ore, constă în:

a) studii de caz, exercitii si probleme din domeniul expertizei contabile, monografiei contabile, evaluării întreprinderilor si auditului financiar;

b) întrebări de judecată profesională din doctrina si deontologia profesiei contabile, organizarea si functionarea Corpului.

(3) Proba orală se sustine în maximum 7 zile calendaristice de la proba scrisă si constă în:

a) câte o întrebare din materia juridică si fiscală;

b) câte o întrebare din domeniile contabilitate, audit financiar si evaluarea întreprinderilor.

(4) La proba scrisă, fiecare lucrare primeste o notă de la 1 la 10. Pentru promovarea probei scrise si continuarea examenului cu proba orală este necesară obtinerea cel putin a mediei 7.

(5) Tematica examenului de aptitudini este prezentată în anexa nr. 12 si poate fi modificată sau completată de Consiliul superior al Corpului cu cel putin 3 luni înainte de data de organizare a examenului de aptitudini.

Art. 32. - (1) Comisiile de examinare sunt formate din:

a) un magistrat, consilier sau controlor de la Curtea de Conturi;

b) două cadre didactice universitare;

c) 2 experti contabili;

d) câte un reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor si al Ministerului Justitiei.

(2) Secretariatul comisiilor de examinare este asigurat de Departamentul pentru organizarea stagiului si dezvoltarea profesională continuă din cadrul Corpului.

Art. 33. - (1) Lista cuprinzând persoanele care au promovat examenul de aptitudini se comunică filialei din raza de domiciliu de către Departamentul pentru organizarea stagiului si dezvoltarea profesională continuă din cadrul Corpului.

(2) Presedintele filialei va notifica în scris, cu confirmare de primire, fiecărei persoane care a absolvit examenul de aptitudini,

solicitând-o să îsi întocmească dosarul pentru înscrierea în Tabloul Corpului ca expert contabil sau contabil autorizat, potrivit legii.

(3) În termen de maximum 30 de zile, absolventul examenului de aptitudini are obligatia înscrierii în evidentele Corpului, în caz contrar este luat din oficiu la categoria membrilor inactivi.

 

CAPITOLUL XII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 34. - (1) Activitatea desfăsurată într-o societate de profil membră a Corpului, în calitate de angajat, este recunoscută ca perioadă de stagiu efectuat, în ceea ce priveste lucrările profesionale si pregătirea tehnică; la cerere, la împlinirea perioadei de 3 ani, persoanele respective pot solicita organizarea zilelor de pregătire deontologică, în vederea sustinerii examenului de aptitudini.

(2) Cererea trebuie să contină toate informatiile necesare, sustinute cu documente, care să dea posibilitatea Departamentului pentru organizarea stagiului si dezvoltarea profesională continuă să se asigure că persoana în cauză a obtinut pregătirea profesională si tehnică necesară (anexa nr. 13).

(3) Prevederile art. 18 nu se referă la expertii contabili si contabilii autorizati stagiari, care îsi desfăsoară activitatea pe cont propriu.

(4) În cazul pregătirii în sistem colectiv a stagiarilor, prevederile prezentului regulament cu privire la tutorii de stagiu se referă la directorul executiv al filialei sau la alt specialist desemnat de consiliul filialei Corpului.

Art. 35. - Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării sale de Consiliul superior al Corpului, în baza prevederilor art. 19 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/1995, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 1 la regulament

(Model de cerere de abilitare în calitate de tutore de stagiu)

 

- persoană fizică

- Numele si prenumele:

Adresa:

Calitatea: expert contabil/contabil autorizat/cadru didactic

 

Număr carnet..................din anul............

Telefon....................., fax....................., e-mail.....................

Solicit să fiu abilitat în calitate de tutore de stagiu.

Număr carnet de expert contabil/contabil autorizat:

Locul unde îmi exersez profesia:

Numărul de stagiari pentru care solicit autorizarea:

În calitate de tutore de stagiu, persoană fizică, mă angajez:

- să respect întocmai prevederile Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat;

- să nu folosesc stagiarul în actiuni care nu au legătură cu profesia de expert contabil sau de contabil autorizat;

- să sprijin stagiarul în formarea si dezvoltarea profesională continuă. În sustinerea cererii anexez următoarele documente:

- copii ale contractelor de prestări de servicii de contabilitate (minimum 3);

- copie de pe documentul privind dovada spatiului de lucru (contract de proprietate, contract de închiriere, intabulare etc);

- lista normelor profesionale, ghidurilor si lucrărilor emise de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, din biblioteca proprie.

 

Localitatea................

Data........................

Semnătura si parafa............

 

(Se trimite presedintelui filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.)

 

ANEXA Nr. 2 la regulament

(Model de cerere de abilitare în calitate de tutore de stagiu)

- persoană juridică -

 

- Societatea Comercială:

Adresa:

Numărul de înmatriculare în registrul comertului:

Numărul autorizatiei CECCAR:

Numele si calitatea reprezentantului:

Telefon....................., fax....................., e-mail.....................

Solicităm să fim abilitati în calitate de tutore de stagiu.

Numărul de stagiari pentru care se solicită autorizarea:

În calitate de tutore de stagiu, persoană juridică, ne angajăm:

- să respectăm întocmai prevederile Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat;

- să nu folosim stagiarul în actiuni care nu au legătură cu profesia de expert contabil sau de contabil autorizat;

- să sprijinim stagiarul în formarea si dezvoltarea profesională continuă. În sustinerea cererii anexăm următoarele documente:

- copii ale contractelor de prestări de servicii de contabilitate (minimum 3);

- copie de pe documentul privind dovada spatiului de lucru (contract de proprietate, contract de închiriere, intabulare etc);

- lista normelor profesionale, ghidurilor si lucrărilor emise de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, din biblioteca proprie.

 

Localitatea................

Data........................

Semnătura (calitatea) si stampila............

 

(Se trimite presedintelui filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.)

 

ANEXA Nr. 3 la regulament

(Model de scrisoare a stagiarului)

 

Numele si prenumele:

Numărul certificatului de admitere la examenul privind accesul la profesie:

Adresa:

Telefon:

Data.......................

 

Domnule Presedinte,

 

Conform dispozitiilor art. 9 din Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, vă informez că domnul...................., având domiciliul/sediul social în..............................., abilitat în calitate de tutore de stagiu, a acceptat să

mă ia în calitate de stagiar începând cu data de...................................................

Anexez la prezenta atestarea tutorelui meu de stagiu.

Localitatea................

Data........................

 

Semnătura.............................

(Se trimite la consiliul filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România din raza de domiciliu, recomandat, cu confirmare de primire.)

 

ANEXA Nr. 3a) la regulament

 

PREGĂTIRE ÎN SISTEM COLECTIV

 

Presedinte filială

Numele si prenumele

..............................

Semnătura si stampila

 

Numele si prenumele........................

Numărul certificatului de admitere la examenul privind accesul la profesie.....................

Adresa ............................................................

Telefon.....................

Data.....................

 

Domnule presedinte,

 

Conform dispozitiilor art. 9 alin. (5) din Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, vă informez că nu am găsit un tutore de stagiu, iar filiala nu a putut să îmi recomande unul.

În această situatie, solicit să urmez pregătirea profesională în sistem colectiv.

Localitatea.....................

Data........................

Semnătura............

 

ANEXA Nr. 4 la regulament

(Model de atestare de stagiu)

 

Subsemnatul, ...................................., adresa (sediul social) ......................................., calitatea ...................................., abilitat în calitate de tutore de stagiu (în cadrul cabinetului), prin Decizia Biroului permanent nr. ... din ......, certific faptul că domnul/doamna ....................., născut/născută la data de..................în localitatea .................., cu domiciliul în .................., va efectua sub conducerea mea începând cu data de..................stagiul prevăzut în Ordonanta Guvernului

nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/1995, cu modificările si completările ulterioare.

Stagiul se va efectua în cabinetul (societatea comercială).............................., având orarul de lucru.............

Localitatea..................

Data........................

Semnătura (stampila sau parafa)..................

 

(Se scrie pe hârtie cu antet.)

 

ANEXA Nr. 5 la regulament

(Confirmare de primire a înscrierii la stagiu)

 

Localitatea..................

Data..........................

 

Domnului/Doamnei..............................

Vă facem cunoscut că în cursul sedintei din data de ........................consiliul filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România a luat act de scrisoarea dumneavoastră din data de.........., însotită de atestarea tutorelui de stagiu din data de..........

Dumneavoastră ati fost înscris în Registrul matricol nr......., care trebuie să fie mentionat în orice corespondentă a dumneavoastră.

Stagiul dumneavoastră începe la data de....................................

Controlorul dumneavoastră de stagiu este domnul/doamna.........................

 

Presedintele consiliului filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România,

.................................................

 

ANEXA Nr. 5a) la regulament

(Confirmare de primire a înscrierii la stagiu)

 

Localitatea ..................

Data ..........................

 

Domnului/Doamnei.....................................................

 

Vă facem cunoscut că în cursul sedintei din data de.....................consiliul filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România a luat act de scrisoarea dumneavoastră din data de..........................., prin  care solicitati pregătirea în sistem colectiv.

Dumneavoastră ati fost înscris în Registrul matricol nr....................., care trebuie să fie mentionat în orice corespondentă a dumneavoastră.

Stagiul dumneavoastră începe la data de............................

Controlorul dumneavoastră de stagiu este domnul/doamna................................

 

Presedintele consiliului filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România,

.................................................

 

ANEXA Nr. 6 la regulament

 

TEMATICA

pentru cursurile de pregătire tehnică

 

 

Experti contabili

Contabili autorizati

Anul I

- Organizarea profesiei

1 zi

1 zi

- Documente de lucru:

• norme

• foi de lucru

• dosare de lucru pe feluri de lucrări si exercitii

- Sistemul contabil si de control intern:

0,5 zile

 

0,5 zile

 

• continut

• utilitate

• limite

1 zi

 

0,5 zile

 

- Audit financiar:

• cadrul conceptual si principiile generale ale auditului

• serviciile conexe

• terminologie

• organizarea activitătii de audit în România

1,5 zile

 

-

 

- Contabilitatea financiară

-

2 zile

Anul II

- Recapitularea cursurilor de formare din anul I

- Aprecierea sistemului contabil si de control intern

- Evaluarea întreprinderii

- Fiscalitatea întreprinderilor

- Contabilitatea analitică (de gestiune)

0,5 zile

0,5 zile

1,5 zile

1,5 zile

-

0,5 zile

-

-

1,5 zile

2 zile

Anul III

- Recapitularea cursurilor din anul II

0,5 zile

0,5

- Audit financiar:

• obtinerea elementelor probante

• riscurile în auditul financiar

• norme de raportare

• misiuni speciale

• misiuni conexe

2 zile

 

zile

-

 

 

- Directivele europene si standardele contabile internationale în domeniul contabilitătii

1,5 zile

-

- Drept si legislatia contabilă si de audit în România

-

3,5 zile

 

ANEXA Nr. 6a) la regulament

 

TEMATICA

de pregătire deontologică s i doctrină profesională pentru experti contabili si contabili autorizati

 

Zilele 1-3

Doctrina profesională

I. Profesia contabilă: continut si forme de manifestare

II. Calitatea de expert contabil/contabil autorizat

1. Definirea expertului contabil/contabilului autorizat

2. Accesul la profesie

3. Răspunderile expertilor contabili/contabililor autorizati

III. Organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România

1. Atributiile Corpului

2. Organizarea teritorială

3. Organele de conducere ale Corpului, atributii

4. Organizarea internă a Corpului

5. Relatiile Corpului cu administratia (Guvern)

6. Finantarea activitătilor Corpului

IV. Exercitarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat

V. Controlul de calitate în activitatea expertilor contabili/contabililor autorizati

Zilele 4-6

Deontologie profesională

I. Profesia liberală de expert contabil/contabil autorizat

II. Codul etic IFAC

1. Însemnătatea (importanta) existentei unui cod de etică profesională

2. Interesul general: continut, definitii

3. Obiectivele codului etic

4. Principiile fundamentale:

a) integritatea;

b) obiectivitatea;

c) competenta profesională;

d) confidentialitatea;

e) profesionalism;

f) respectarea normelor tehnice si profesionale.

5. Independenta - principiul fundamental si conditia de exercitare a profesiei liberale de expert contabil si de contabil autorizat

III. Codul etic national al profesionistilor contabili, emis de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, editia 2006.

Bibliografie

1. Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/1995, cu modificările si completările ulterioare

2. Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, republicat

3. Codul etic national al profesionistilor contabili, emis de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, editia 2006

4. Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenului de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, cu modificările ulterioare

5. Doctrină si deontologie în profesia contabilă din România, autori: prof. univ. dr. Horia Cristea, prof. univ. dr. Marin Toma, Editura CECCAR, 2003

6. Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 03/56/2003

7. Cartea expertului contabil si a contabilului autorizat - culegere de acte normative si reglementări ale profesiei elaborate de CECCAR, editia a IV-a, revizuită si adăugită

 

ANEXA Nr. 7 la regulament

 

TABLOUL de sinteză a activitătilor stagiarului în cazul unei misiuni de audit

 

Anul de stagiu:

Lucrări profesionale

Numărul de dosar

Numărul de ore

1. Misiuni de stabilire a conturilor anuale

• tinerea contabilitătii

• lucrări de control

- misiuni de prezentare

• lucrări de control

- misiuni de examinare

• organizare contabilă

• orientarea si planificarea misiunii

2. Misiuni de stabilire a conturilor consolidate

3. Misiuni de audit contractual

4. Aplicatii informatice

5. Expertize judiciare

6. Misiuni de consultantă (gestiunea patrimoniului, domeniul fiscal, domeniul social)

7. Misiuni de audit statutar

8. Alte lucrări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Formare

Titlul actiunii

Organismul

Data

Zile de comportament

Zile tehnice

Alte actiuni

 

 

 

Observatii:

Semnătura tutorelui de stagiu, ....................................................

 

ANEXA Nr. 8 la regulament

(Structura-tip a raportului semestrial al stagiarului)

 

Pagina de gardă

Numele si prenumele stagiarului:

Adresa stagiarului:

Tutore de stagiu (numele si prenumele):

Controlor de stagiu (numele si prenumele):

Data începerii stagiului:

Perioada de referintă a raportului: de la ....................... la ..................... (semestrul) .........

Numărul raportului: (1, 2 .............. 6) ............................

 

Stagiar,

Tutore de stagiu,

........................

.......................

(semnătura)

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 9 la regulament

(Raportul tutorelui de stagiu asupra conditiilor de derulare a stagiului)

 

RAPORT DE STAGIU

 

Subsemnatul, ................................ , tutore de stagiu abilitat prin ................................ , certific că domnul/doamna ................................ , născut/născută în ................................ la data de ................................ , cu domiciliul în ................................ , a efectuat sub conducerea mea stagiul profesional prevăzut de Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/1995, cu modificările si completările ulterioare.

Stagiul s-a efectuat de la data de ................................ la data de ................................

Conditii de derulare a stagiului ........................................................................................................

......................................................................................................................................................

Localitatea .......................................

Data ................................................

Semnătura tutorelui de stagiu ......................................................

Observatii si viza controlorului de stagiu ...................................................................

Semnătura controlorului de stagiu .....................................................

 

Structura raportului de stagiu:

I. Prezentarea lucrărilor effectuate (grupate pe structura prezentată în anexa nr. 6, de exemplu)

II. Relatiile cu tutorele de stagiu

III. Expunerea unei lucrări profesionale efectuate

IV. Observatiile eventuale ale stagiarului asupra perioadei de stagiu efectuat

V. Observatiile eventuale ale tutorelui de stagiu

 

ANEXA Nr. 9a) la regulament

 

(Raportul directorului executiv al filialei

asupra conditiilor de derulare a stagiului

pentru „Pregătirea în sistem colectiv“)

 

RAPORT DE STAGIU

 

Subsemnatul, ..................................................... , în calitate de director executiv al filialei, certific că domnul/doamna .................................................... , născut/născută în ................................ la data de ................................ , cu domiciliul în ................................ , a efectuat sub conducerea mea stagiul

profesional prevăzut de Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/1995, cu modificările ulterioare, urmând „Pregătirea în sistem colectiv“.

Stagiul s-a efectuat de la data de .................................... la data de ......................................

Conditii de derulare a stagiului:

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Localitatea ................................

Data .........................................

Semnătura directorului executiv al filialei ....................................................

Observatii si viza presedintelui de filială:

...........................................................................................................................................................

Semnătura presedintelui de filială ..........................................

Structura raportului de stagiu:

I. Prezentarea lucrărilor effectuate (grupate pe structura prezentată în anexa nr. 6, de exemplu)

II. Relatiile cu conducătorul de stagiu

III. Expunerea unei lucrări profesionale efectuate

IV. Observatiile eventuale ale stagiarului asupra perioadei de stagiu efectuat

V. Observatiile eventuale ale conducătorului de stagiu

 

ANEXA Nr. 10 la regulament

 

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI

SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

Filiala ..........................................

 

LIVRET DE STAGIU

 

Stagiar ..............................................................................................................................................

Tutore de stagiu ...............................................................................................................................

 

ANEXA Nr. 11 la regulament

 

CERTIFICAT DE STAGIU

 

Subsemnatul,.................................................., presedintele consiliului filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România ................................, atest că domnul/doamna................................, stagiar/stagiară, a efectuat succesiv următoarele perioade de stagiu:

de la......................la......................., tutore de stagiu;

de la......................la......................., tutore de stagiu;

de la......................la......................., tutore de stagiu;

de la......................la......................., tutore de stagiu;

de la......................la......................., tutore de stagiu;

de la......................la......................., tutore de stagiu,

însumând o perioadă de 3 ani, conform art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/1995, cu modificările si completările ulterioare.

Cu privire la modul de efectuare a stagiului mentionez următoarele:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Tinând seama si de rapoartele tutorelui/tutorilor de stagiu si de observatiile controlorului de stagiu, apreciez că stagiul domnului/doamnei ....................................... este satisfăcător si îl/o autorizez să se prezinte la examenul de aptitudini pentru obtinerea calitătii de expert contabil (contabil autorizat).

Localitatea.......................................................

Data................................................................

 

Presedintele consiliului filialei,

..........................................................................

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 12 la regulament

 

TEMATICA*)

examenului de aptitudini

 

1. Organizarea profesiei si statutul profesional al expertului contabil si al contabilului autorizat:

• calitatea de expert contabil si calitatea de contabil autorizat

• accesul la profesie

• organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România

• incompatibilităti în profesie

• responsabilitatea profesionistului contabil

• evidenta membrilor Corpului

• Codul etic national al profesionistilor contabili

2. Drept: comercial, civil, penal si fiscal

3. Audit financiar:

• proceduri si tehnici de audit

• misiuni de audit:

- audit financiar

- servicii conexe

- normele nationale de audit financiar

• activitatea de cenzorat

• norme de raportare

4. Contabilitatea si finantele operatorilor economici si institutiilor financiar-bancare:

• contabilitate generală: planul de conturi**) (operatori economici, bănci, societăti de asigurări, piete de capital)

• conturile consolidate

• publicarea conturilor anuale

• functiile întreprinderilor

• evaluarea întreprinderilor

• fuziuni si divizări de întreprinderi

• dizolvarea si lichidarea întreprinderilor

• analiza situatiei financiare a întreprinderii

• gestiunea financiară (bugete de trezorerie, conturi previzionale, modalităti de finantare)

• informatică; cunostinte generale**)

5. Contabilitate de gestiune:

• analiza conturilor si politici de preturi

• evidenta cheltuielilor; calculul costurilor; stabilirea rezultatelor**)

6. Metode cantitative si matematici aplicate:

• matematici financiare

• statistici descriptive (serii statistice cu una sau mai multe variabile; indici)

• probabilităti, sondaje si esantionări.

 

Bibliografie***)

1. Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 14 ianuarie 2005

2. Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare

3. Codul comercial român

4. Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/1995, cu modificările si completările ulterioare

5. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080 bis din 30 noiembrie 2005, cu modificările ulterioare

6. Norme metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societătilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societătilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.376/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.012 bis din 3 noiembrie 2004, publicate si de Editura CECCAR în 2004

7. Regulament privind efectuarea stagiului si examenului de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 25 septembrie 2007

8. Codul etic national al profesionistilor contabili, Editura CECCAR, 2006

9. Cartea expertului contabil si a contabilului autorizat - Culegere de acte normative si reglementări ale profesiei elaborate de CECCAR, editia a IV-a 2004, revizuită si adăugită

10. Colectia de Ghiduri pentru Întelegerea si Aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate (32 volume), Bucuresti, Editura CECCAR, 2004

11. Angheni Smaranda si colectiv - Drept comercial, editia a III-a, Editura All Beck, 2004

12. Cărpenaru S. si colectiv - Societătile comerciale - reglementare, doctrină, jurisprudentă, Editura All Beck, 2001

13. Alberta Chitu, Corina Ioanas - Auditul în institutiile publice, Editura CECCAR

14. Cristea Horia, Toma Marin - Doctrină si deontologie în profesia contabilă din România, Editura CECCAR, 2003

15. Du t escu Adriana - Ghid privind întelegerea si aplicarea standardelor internationale de contabilitate - ediia I si II, Editura CECCAR, 2001 si 2002

16. Dutescu Adriana - Politici contabile de întreprinderi, Editura CECCAR, 2004

17. Feleagă Nicolae, Malciu Liliana - Contabilitate financiară - O abordare europeană si internatională (vol. I - Contabilitate financiară fundamentală, vol. II - Contabilitate financiară aprofundată), Bucuresti, Editura Infomega, 2005

18. Feleagă Nicolae, Malciu Liliana - Reglementare si practici de consolidare a conturilor, Editura CECCAR, 2004

19. Feleagă Nicolae, Malciu Liliana - Recunoastere, evaluare si estimare în contabilitatea internatională, Editura CECCAR, 2004

20. Garbina Mădălina, Bunea Stefan - Sinteze, studii de caz si teste grilă privind aplicarea IFRS/IAS, vol. I si II, Editura CECCAR, 2005

21. Pântea Petru - Contabilitatea românească armonizată cu directivele CEE, Editura Intelcredo, 2003

22. Pitulice Mihai, Chitu Andrei - Studii privind auditul public intern, Editura CECCAR

23. Ristea Mihai, Dima M. - Contabilitatea societătilor comerciale, Editura Universitară, 2004

24. Ristea Mihai, Dumitru Corina - Contabilitatea aprofundată, Editura Universitară, 2004

25. Ristea Mihai si colectiv - Contabilitatea financiară a întreprinderii, Editura Universitară, 2004

26. Stoian Ana, Turlea Eugen - Auditul financiar-contabil, Editura Economică, 2001

27. Toma Marin - Initiere în evaluarea întreprinderilor, Editura CECCAR, 2005

28. Toma Marin - Reorganizarea întreprinderilor prin fuziune si divizare, Editura CECCAR, 2003

29. Toma Marin - Initiere în auditul situa I iilor financiare ale unei entităti, Editura CECCAR, 2005

30. Cartea expertului evaluator, editia a I-a, Editura CECCAR, 2005

31. Standardele internationale de audit (ISA), emise de IFAC, Biblioteca CECCAR

32. Standarde Internationale de Raportare Financiară (IFRS) 2005 si 2006 - Traducere în limba română publicată de CECCAR


*) Tematica se completează periodic, în functie de necesităti.

**) Teme valabile si pentru contabili autorizati.

***) Se actualizează pe măsură ce vor fi adoptate noi acte normative.

 

ANEXA Nr. 13 la regulament

 

(Model de cerere pentru stagiarii care îsi desfăsoară activitatea într-o societate de expertiză contabilă si/sau audit, membră a Corpului Expertilor Contabili si

Contabililor Autorizati)

 

Domnului presedinte al Filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România..................................

 

Subsemnatul/Subsemnata,................................................., cu domiciliul în..............................., născut/născută la data de...................în......................................., solicit efectuarea zilelor de pregătire deontologică în vederea prezentării la examenul de aptitudini pentru obtinerea calitătii de expert contabil (contabil autorizat).

Mentionez că îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 34 din Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenului de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, cu modificările ulterioare, în sensul că am profesat timp de 3 ani într-o societate membră a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, după cum urmează:

 

Perioada

Societatea

Calitatea în firmă

Lucrările efectuate*)

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

 

Anexez următoarele documente:

- copie autentificată de pe carnetul de muncă sau alt document eliberat de angajator, din care să rezulte vechimea de 3 ani ca angajat într-o societate membră a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati;

- Certificatul de promovare a examenului pentru admiterea la stagiu nr. . .................................. din ............................................. (copie autentificată).

 

Data ..........................................

Semnătura ................................

 

ANEXA Nr. 14 la regulament

 

PROGRAM-CADRU

de pregătire practică în sistem colectiv a stagiarilor

 

Nr.

crt.

Categoria de lucrări profesionale

Tema

 

Nr. de ore

 

 

 

anul I

anul II

anul III

01

 

2

34

5

6

I.