MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 640         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 19 septembrie 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

855. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la 28 martie 2006 în cadrul Conferintei diplomatice pentru adoptarea unui tratat revizuit privind dreptul mărcilor (Singapore, 13-31 martie 2006)

 

856. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Republica Portugheză în domeniul securitătii sociale, semnat la Bucuresti la 1 august 2006

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.095. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială „Bani de liceu”

 

1.096. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 574/2006 pentru aprobarea primei etape a strategiei de privatizare a unor societăti comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin ofertă publică secundară

 

1.103. - Hotărâre privind transferul unor operatori economici din cadrul sectorului minier din portofoliul Ministerului Economiei si Finantelor în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

1.109. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă familiilor afectate de explozia care a avut loc în data de 14 septembrie 2007 în municipiul Zalău, judetul Sălaj

 

1.112. - Hotărâre privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al prefectului judetului Brăila

 

1.113. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Brăila de către doamna Marcu Mihaela

 

1.115. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Prahova de către domnul Stan Constantin-Cătălin

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

245. - Decizie privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

 

246. - Decizie privind eliberarea domnului Dan Dumitru din functia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

247. - Decizie privind exercitarea atributiilor consilierului de stat coordonator al Directiei protocol din structura Cancelariei Primului-Ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

806. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea anexei „Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu” la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 

1.179. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însotire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

762. - Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la 28 martie 2006 în cadrul Conferintei diplomatice pentru adoptarea unui tratat revizuit privind dreptul mărcilor (Singapore, 13-31 martie 2006)

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 194 din 22 august 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la 28 martie 2006 în cadrul Conferintei diplomatice pentru adoptarea unui tratat revizuit privind dreptul mărcilor (Singapore, 13-31 martie 2006), si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 14 septembrie 2007.

Nr. 855.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Republica Portugheză în domeniul securitătii sociale, semnat la Bucuresti

la 1 august 2006

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 208 din 28 august 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre România si Republica Portugheză în domeniul securitătii sociale, semnat la Bucuresti la 1 august 2006, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 14 septembrie 2007.

Nr. 856.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială „Bani de liceu”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială „Bani de liceu”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 21 septembrie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 1. - Se aprobă criteriile si cuantumul sprijinului în cadrul Programului national de protectie socială «Bani de liceu» pentru elevii care urmează, la cursuri de zi, liceul sau învătământul profesional - scoala de arte si meserii si anul de completare, program care constă în acordarea unui sprijin financiar lunar din sume alocate de la bugetul de stat.”

2. Alineatele (1) si (3) ale articolului 2 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Beneficiari ai Programului national de protectie socială «Bani de liceu» sunt elevii care se află în întretinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii este de maximum 150 lei, precum si elevii care beneficiază de o măsură de protectie ori aflati sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării conditiei de venit.

....................................................................................

(3) Cuantumul sprijinului financiar se stabileste anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.”

3. Alineatul (4) al articolului 2 se abrogă.

4. Alineatul (1) al articolului 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(1) La nivelul fiecărei unităti de învătământ care scolarizează elevi în învătământul liceal sau în învătământul profesional se constituie o comisie de acordare a sprijinului financiar, desemnată de consiliul de administratie al unitătii de învătământ, înainte de începerea anului scolar.”

5. La articolul 6 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) sesizarea inspectoratelor de politie si a autoritătilor administratiei publice locale în vederea cercetării si verificării unor situatii speciale constatate.”

6. După alineatul (2) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În cazul în care există sesizări scrise că solicitantul a făcut declaratii false, comisia ia următoarele măsuri:

a) anuntă inspectoratul de politie;

b) opreste acordarea ajutorului financiar si întreprinde demersurile legale pentru recuperarea ajutorului financiar acordat ilegal.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială „Bani de liceu”, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 septembrie 2007.

Nr. 1.095.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 574/2006 pentru aprobarea primei etape a strategiei de privatizare a unor societăti comerciale

aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin ofertă publică secundară

 

Având în vedere modificările aduse anexei la titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 51 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1, 2 si 4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 574/2006 pentru aprobarea primei etape a strategiei de privatizare a unor societăti comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin ofertă publică secundară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 23 mai 2006, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 septembrie 2007.

Nr. 1.096.

 

ANEXĂ (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 574/2006)

 

LISTA

societătilor nationale si a companiilor nationale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor,

pentru care se vor derula oferte publice de vânzare de actiuni în vederea admiterii acestora la tranzactionare

în sisteme de tranzactionare administrate de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucuresti” - S.A.

 

1. Compania Natională „Aeroportul International Henri Coandă-Bucuresti” - S.A.

2. Societatea Natională „Aeroportul International Bucuresti Băneasa-Aurel Vlaicu” - S.A.

3. Societatea Natională „Aeroportul International Mihail Kogălniceanu-Constanta” - S.A.

4. Societatea Natională „Aeroportul International Timisoara-Traian Vuia” - S.A.

5. Compania Natională „Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanta

6. Compania Natională „Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati

7. Compania Natională „Administratia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. Giurgiu

8. Compania Natională „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul unor operatori economici din cadrul sectorului minier din portofoliul Ministerului Economiei si Finantelor în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 41 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Operatorii economici din cadrul sectorului minier prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflati în portofoliul Ministerului Economiei si Finantelor, se transferă în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

Art. 2. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului preia si exercită toate drepturile si îsi asumă toate obligatiile ce decurg din calitatea sa de actionar al statului privind administrarea, restructurarea, privatizarea si, după caz, lichidarea societătilor comerciale si ale companiilor nationale, precum si ale filialelor acestora, prevăzute în anexă. Ministerul Economiei si Finantelor va înceta să exercite, începând cu această dată, orice astfel de drepturi si obligatii ce decurg din calitatea sa de actionar.

(2) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va exercita atributiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, si cu privire la operatorii economici prevăzuti în anexă.

(3) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului este ordonator principal de credite pentru fondurile care se alocă, potrivit legii, pentru operatorii economici prevăzuti în anexă.

(4) Pentru operatorii economici prevăzuti în anexă Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului se substituie Ministerului Economiei si Finantelor în aplicarea strategiilor aprobate privind restructurarea, privatizarea si atragerea de investitii.

(5) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si Ministerul Economiei si Finantelor vor semna un protocol prin care se vor stabili obligatiile si drepturile celor două institutii ce decurg din dispozitiile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, si ale altor reglementări în domeniul minier.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 septembrie 2007.

Nr. 1.103.

 

ANEXĂ

 

LISTA

operatorilor economici transferati de la Ministerul Economiei si Finantelor la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

 

Nr. crt.

Denumire

1.

Societatea Comercială „Cupru Min” - S.A. Abrud

2.

Societatea Comercială „Moldomin” - S.A. Moldova Nouă

3.

Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest” - S.A. Deva împreună cu filialele acesteia si societătile comerciale pentru servicii

4.

Societatea Comercială „Băita” - S.A. Stei

5.

Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin” - S.A. Baia Mare împreună cu filiala acesteia

6.

Societatea Comercială „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă familiilor afectate de explozia care a avut loc în data de 14 septembrie 2007 în municipiul Zalău,

judetul Sălaj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă acordarea unor ajutoare financiare în sumă totală de 44.700 lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse pe anul 2007, familiilor si persoanelor singure prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, domiciliate în blocul E-24 situat pe str. Dumbrava din municipiul Zalău, judetul Sălaj, ale căror locuinte au fost distruse în urma unei explozii.

(2) Ajutoarele de urgentă prevăzute la alin. (1) se acordă după cum urmează:

a) câte 5.000 lei pentru fiecare dintre familiile persoanelor decedate;

b) câte 2.000 lei pentru fiecare dintre familiile persoanelor foarte grav rănite în explozie;

c) câte 1.000 lei pentru fiecare dintre familiile persoanelor grav rănite în explozie;

d) câte 500 lei pentru fiecare dintre familiile afectate de explozie, pentru locuintele afectate;

e) câte 300 lei pentru fiecare membru din familiile afectate de explozie.

(3) Ajutoarele de urgentă prevăzute la alin. (2) se acordă persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Akos Derzsi,

secretar de stat p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2007.

Nr. 1.109.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Titular ajutor

Nr. persoane din familie

Nr. persoane decedate

Nr. persoane foarte grav rănite

Nr. persoane grav rănite

Suma totală

propusă/familie

- lei -

1.

Opris Gheorghe

4

 

 

 

1.700

2.

Satmari Victor Mihai

4

1

1

1

9.400

3.

Sălăjan Dumitru

4

1

 

1

7.400

4.

Cîmpian Ioan

3

 

 

 

1.400

5.

Berbecar Iosif

4

 

 

 

1.700

6.

Rocas Ioan

4

 

 

 

1.700

7.

Tihăuan Elisabeta

4

 

 

1

2.700

8.

Benta Alexandru

3

 

 

 

1.400

9.

Iacob Ioan

4

 

 

 

1.700

10.

Simon Florian

4

 

 

 

1.700

11 .

Hidan Ioan

3

 

 

 

1.400

12.

Purcar Cristian

2

 

 

 

1.100

13.

Olah Emeric

3

 

 

 

1.400

14.

Pavel Petru

4

 

 

 

1.700

15.

Huluban Nicolae

4

 

 

 

1.700

16.

Niste Marioara

2

 

 

 

1.100

17.

Torje Teodor

4

 

 

1

2.700

18.

Barna Teodor

4

 

 

 

1.700

19.

Gîrbouan Radu

2

 

 

 

1.100

 

TOTAL:

 

 

 

 

44.700

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al prefectului judetului Brăila

 

Având în vedere prevederile art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se constată încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Mitroi Nicolae, prefect al judetului Brăila, ca urmare a îndeplinirii cumulative a conditiilor de vârstă standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor

si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 septembrie 2007.

Nr. 1.112.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Brăila de către doamna Marcu Mihaela

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, ale art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, si ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Marcu Mihaela exercită, cu caracter temporar, functia publică de prefect al judetului Brăila până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor

si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 septembrie 2007.

Nr. 1.113.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Prahova de către domnul Stan Constantin-Cătălin

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, ale art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, si ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Stan Constantin-Cătălin exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Prahova până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor

si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 septembrie 2007.

Nr. 1.115.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007

al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

 

În temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 2 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 176/2007,

în baza dispozitiilor art. 15 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobat prin Decizia Primului-Ministru nr. 147/2007,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. răspunde de modul de formare, administrare, angajare si utilizare a sumelor prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli, potrivit prevederilor legale.

Art. 3. - Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 14 septembrie 2007.

Nr. 245.

 

ANEXĂ1)

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007

al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

 

-LEI-

DENUMIRE INDICATORI

COD INDICATOR

BUGET

ACTUALIZAT

2007

INFLUENTE

+/-

BUGET

RECTIFICAT

2007

Venituri - TOTAL, din care:

 

168,315,085

-70,000,000

98,315,085

Venituri din anii anteriori

 

70,000,000

-70,000,000

 

Venituri curente, din care:

 

98,315,085

0

98,315,085

- Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

96,749,504

0

96,749,504

- Alte venituri

36.10.50

49,803

0

49,803

- Alte venituri din dobânzi

31.10.03

1,065,778

0

1,065,778

- Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

450,000

0

450,000

 

 

 

 

 

Cheltuieli, din care:

 

168,315,085

45,127,830

213,442,915

A. Cheltuieli curente

01

115,131,509

2,693,266

117,824,775

Titlul I: Cheltuieli de personal

10

75,750,964

337,936

76,088,900

Cheltuieli salariate in bani

10.01

56,728,686

106,678

56,835,364

Cheltuieli salariale in natura

10.02

2,600,000

-1,184

2,598,816

Contributii

10.03

16,422,278

232,442

16,654,720

Titlul II: Bunuri si servicii

20

39,361,945

2,355,330

41,717,275

Bunuri si servicii

20.01

15,909,425

975,422

16,884,847

Reparatii curente

20.02

1,656,950

-55,900

1,601,050

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

2,078,837

681,414

2,760,251

Deplasări, detasări, transferări

20.06

936,360

-18,940

917,420

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

346,511

2,850

349,361

Pregătire profesionala

20.13

312,700

-12,000

300,700

Protectia muncii

20.14

84,600

-2,600

82,000

Alte cheltuieli

20.30

18,036,562

785,084

18,821,646

Titlul VII: Alte transferuri

55

18,600

0

18,600

Transferuri curente in străinătate (către organizatii internationale)

55.02

18,600

0

18,600

Cheltuieli de capital

70

53,183,576

42,434,564

95,618,140

Titlul X: Active nefinanciare

71

53,183,576

42,434,564

95,618,140

Active fixe

71.01

52,566,076

42,024,564

94,590,640

Reparatii capitale aferente activelor fixe

71.03

617,500

410,000

1,027,500

REZEVE,EXCEDENT/DEFICIT

90

0

115,127,830

115,127,830

Deficit*

93.01

0

115,127,830

115,127,830

Excedent

93.03

0

0

0

 

NOTA: *) Deficitul prognozat se acoperă din disponibilitătile înregistrate de ISC in anii precedenti care insumeaza 115.127.830 lei

 


1) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Dan Dumitru din functia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. d) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dan Dumitru se eliberează, la cerere, din functia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 17 septembrie 2007.

Nr. 246.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind exercitarea atributiilor consilierului de stat coordonator al Directiei protocol din structura Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Andrei Pop, consilier director, exercită atributiile consilierului de stat coordonator al Directiei protocol din structura Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 17 septembrie 2007.

Nr. 247.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexei „Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu” la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

           

Având în vedere prevederile art. 1 si 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, văzând Referatul Directiei politici de piată în sectorul zootehnic nr. 290.655 din 14 septembrie 2007,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa „Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu” la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Prima pe exploatatie se acordă producătorilor agricoli mentionati la art. 1 o singură dată pe an, în functie de efectivul de bovine înregistrat în Registrul national al exploatatiilor sau atestat prin documente de identificare si înregistrare eliberate de medicul veterinar de liberă practică împuternicit până la data de 31 ianuarie 2007, după caz, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele conditii:

a) exploatatia să fie de minimum 3 capete de bovine;

b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni;

c) exploatatia să fie înregistrată în Registrul national al exploatatiilor la data solicitării primei/eliberării adeverintei prevăzute la alin. (11), după caz;

d) să nu aibă datorii la bugetul de stat si la bugetul local.”

2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), producătorii agricoli care au depus cererea în termen, în anul 2007, si care au efectivul de bovine atestat prin documente de identificare si înregistrare eliberate de medicul veterinar de liberă practică împuternicit până la data de 31 ianuarie 2007 trebuie să depună o adeverintă eliberată de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 21 care face parte integrantă din prezentul ordin, împreună cu copii de pe documentele de identificare si înregistrare.”

3. La articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

„c) efectivul de ovine/caprine pentru care se solicită prima să fie mentinut în exploatatie la adresa mentionată în cerere, în perioada 16 iunie—30 septembrie, în vederea efectuării controlului pe teren de către personalul Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, conform procedurii de control elaborate de către aceasta.”

4. La articolul 51, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) În cadrul controlului pe teren efectuat de către personalul Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură în perioada 16 iunie—30 septembrie pentru speciile ovine si caprine, conform procedurii de control pe teren elaborate de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, se verifică următoarele aspecte:

a) existenta reală a efectivului pentru care se solicită prima;

b) corespondenta dintre efectivul înscris în cerere si cel înregistrat în Registrul national al exploatatiilor, astfel încât să rezulte efectivul eligibil la primă;

c) corespondenta între efectivul înscris în cerere si cel înregistrat în Registrul national al exploatatiilor, întocmit conform Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 5/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru identificarea si înregistrarea animalelor, cu modificările si completările ulterioare, astfel încât să rezulte efectivul eligibil la primă.”

5. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 52, cu următorul cuprins:

„Art. 52. - Pentru a beneficia de prima prevăzută la art. 3 alin. (1), producătorii agricoli care au depus cererea în termen,

în anul 2007, si care au efectivul de ovine/caprine atestat prin documente de identificare si înregistrare eliberate de medicul veterinar de liberă practică împuternicit până la data de 15 iunie 2007 neînregistrate în Registrul national al exploatatiilor trebuie să depună o adeverintă eliberată de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 21, împreună cu copii de pe documentele de identificare si înregistrare.”

6. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 21, cu următorul cuprins:

 

„Anexa Nr. 21

 

ADEVERINTĂ

Nr.............din data de.............

 

Medicul veterinar de liberă practică împuternicit..........................

Contract încheiat cu ANSVSA nr..............din data de................

Confirm prin prezenta că producătorul agricol, cu codul exploatatiei...............................................înregistrat în RNE,

A. Persoană fizică

Domnul/Doamna:........................................... (numele, prenumele, initiala tatălui), posesor/posesoare al/a BI/CI: seria.......nr.............., CNP .......................,

domiciliat/domiciliată în............................................ (satul, comuna, orasul, judetul), str................................nr.........

B. Persoană juridică

.............................................................. cu sediul în:.......................................................... (satul, comuna, orasul, judetul) str.............................nr........,

codul postal.................., codul unic de înregistrare la registrul comertului........................, reprezentat legal prin domnul/doamna:.............................................., posesor/posesoare al/a BI/CI: seria.........., nr........, CNP ......................., domiciliat/domiciliată în...................................... (satul, comuna, orasul, judetul), str.................................nr......., codul postal...........................

- are efectivul de............capete de bovine identificat la data de 31 ianuarie 2007, cu vârsta de minimum 6 luni, conform următoarelor documente:

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

si a fost introdus/corectat în Registrul national al exploatatiilor la data de ..............,

- are efectivul de.............capete de ovine/caprine identificat la data de 15 iunie 2007, conform următoarelor documente:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

si a fost introdus/corectat în Registrul national al exploatatiilor la data de.............

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta adeverintă sunt reale, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaratii.

 

Medicul veterinar de liberă practică împuternicit, (semnătura si parafa)”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 14 septembrie 2007.

Nr. 806.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însotire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv

           

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, ale art. 187, 1891, 191 si 1922 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale pct. 14, 15 si 182 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII „Accize si alte taxe speciale” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (1) pct. 46 si 47 din Hotărârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însotire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 19 februarie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (1) se abrogă.

2. La articolul 5, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Structurile de gestiune a documentelor administrative de însotire a produselor accizabile sunt compartimentele de identificare, analiză, investigatii si schimb de informatii privind circulatia produselor accizabile din cadrul directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale.

(3) Regulamentul de organizare si functionare al unitătilor fiscale teritoriale si Regulamentul de organizare si functionare al autoritătii vamale se modifică si se completează în mod corespunzător.”

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Compartimentele de identificare, analiză, investigatii si schimb de informatii privind circulatia produselor accizabile din cadrul directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale au următoarele atributii principale:

a) procesarea si organizarea evidentei exemplarului 5 al documentelor administrative de însotire primite de la expeditorii produselor accizabile în format electronic;

b) procesarea si organizarea evidentei exemplarului 4 al documentelor administrative de însotire sau a documentului administrativ unic, după caz, transmise de primitorii produselor accizabile;

c) verificarea formală a datelor înscrise în documentele administrative de însotire;

d) colaborarea cu organul de control competent în scopul verificării neconcordantelor sesizate în documentele administrative de însotire, precum si în circuitul acestora;

e) încheierea circuitului documentelor administrative de însotire, prin verificarea existentei exemplarelor 4 si 5 ale documentelor administrative de însotire în evidenta directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale;

f) stabilirea si identificarea gradului de risc fiscal în cazul transporturilor de produse accizabile în regim suspensiv pe teritoriul national;

g) transmiterea documentelor administrative de însotire pentru tranzactiile intracomunitare Serviciului central de legături din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;

h) acordarea aprobării pentru necompletarea căsutelor din documentul administrativ de însotire în cazurile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII «Accize si alte taxe speciale» din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare;

i) orice alte sarcini ce îi revin din procedurile privind gestiunea documentelor administrative de însotire si administrare a accizelor.”

4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor si Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistică vamală din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor asigură realizarea si implementarea aplicatiilor informatice-suport pentru aplicarea procedurilor de gestionare a documentelor administrative de însotire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv.”

5. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de coordonare a inspectiei fiscale si Directia generală de organizare si resurse umane din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală a tehnologiei informatiei si Directia generală resurse umane si management din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia autorizare si supraveghere produse accizate, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale, Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistică vamală si Directia resurse umane, organizare generală si perfectionare din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.”

6. La anexa nr. 1 capitolul B „Organizarea evidentei documentelor administrative de însotire”, punctele 1 si 2 vor avea următorul cuprins:

„1. Documentele administrative de însotire primite de directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale se înregistrează potrivit procedurii stabilite prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor.

2. Evidentele se organizează si se gestionează de compartimentele de identificare, analiză, investigatii si schimb de informatii privind circulatia produselor accizabile din cadrul directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale.”

7. La anexa nr. 1 capitolul C „Deplasarea produselor accizabile, în regim suspensiv, între două antrepozite fiscale situate pe teritoriul României” sectiunea I, subpunctul 1.1 va avea următorul cuprins:

„1.1. Antrepozitul fiscal expeditor transmite, la momentul expedierii produselor, exemplarul 5 al documentului administrativ de însotire către directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale în a cărei rază teritorială îsi desfăsoară activitatea.”

8. La anexa nr. 1 capitolul C „Deplasarea produselor accizabile, în regim suspensiv, între două antrepozite fiscale situate pe teritoriul României” sectiunea I, subpunctul 1.11 va avea următorul cuprins:

„1.11. Prin derogare de la dispozitiile subpct. 1.1, antrepozitele fiscale expeditoare care îsi desfăsoară activitatea pe raza teritorială a municipiului Bucuresti depun exemplarul 5 al documentului administrativ de însotire la Directia pentru Accize si Operatiuni Vamale a Municipiului Bucuresti.”

9. La anexa nr. 1 capitolul C „Deplasarea produselor accizabile, în regim suspensiv, între două antrepozite fiscale situate pe teritoriul României” sectiunea I, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Documentele administrative de însotire întocmite pentru produsele expediate în regim suspensiv pe teritoriul României se depun de către antrepozitul fiscal expeditor la compartimentele de identificare, analiză, investigatii si schimb de informatii privind circulatia produselor accizabile din cadrul directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale care le înregistrează în evidenta documentelor administrative de însotire - exemplarul 5.”

10. La anexa nr. 1 capitolul C „Deplasarea produselor accizabile, în regim suspensiv, între două antrepozite fiscale situate pe teritoriul României” sectiunea I, punctul 3 se abrogă.

11. La anexa nr. 1 capitolul C „Deplasarea produselor accizabile, în regim suspensiv, între două antrepozite fiscale situate pe teritoriul României” sectiunea I, punctul 4 va avea următorul cuprins:

„4. Formatul hârtie al documentelor prelucrate se arhivează de către compartimentele de identificare, analiză, investigatii si schimb de informatii privind circulatia produselor accizabile din cadrul directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale.”

12. La anexa nr. 1 capitolul C „Deplasarea produselor accizabile, în regim suspensiv, între două antrepozite fiscale situate pe teritoriul României” sectiunea II, punctele 1 si 2 vor avea următorul cuprins:

„1. Antrepozitul fiscal primitor transmite, la momentul primirii produselor, exemplarul 4 al documentului administrativ de îns otire, care însoteste transportul către compartimentul de identificare, analiză, investigatii si schimb de informatii privind circulatia produselor accizabile din cadrul directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale în a cărei rază teritorială îsi desfăsoară activitatea.

2. Documentele administrative de însotire depuse de antrepozitul fiscal primitor pentru produsele primite în regim suspensiv pe teritoriul României la compartimentul de identificare, analiză, investigatii si schimb de informatii privind circulatia produselor accizabile se înregistrează în evidenta documentelor administrative de însotire - exemplarul 4.”

13. La anexa nr. 1 capitolul C „Deplasarea produselor accizabile, în regim suspensiv, între două antrepozite fiscale situate pe teritoriul României” sectiunea II, punctul 3 se abrogă.

14. La anexa nr. 1 capitolul C „Deplasarea produselor accizabile, în regim supensiv, între două antrepozite fiscale situate pe teritoriul României” sectiunea II, punctele 4 si 5 vor avea următorul cuprins:

„4. La primirea exemplarului 4 al documentului administrativ de însotire, informatiile din acesta se transmit directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale în a cărei rază teritorială se află antrepozitul expeditor, prin intermediul suportului informatic pus la dispozitie de Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistică vamală din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, în cazul miscărilor nationale de produse accizabile.

5. Formatul hârtie al documentelor înregistrate se arhivează de către compartimentele de identificare, analiză, investigatii si schimb de informatii privind circulatia produselor accizabile din cadrul directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale.”

15. La anexa nr. 1 capitolul C „Deplasarea produselor accizabile, în regim suspensiv, între două antrepozite fiscale situate pe teritoriul României” sectiunea III, punctul 3 va avea următorul cuprins:

„3. Bilunar, la datele de 1 si 16 ale fiecărei luni, compartimentul de identificare, analiză, investigatii si schimb de informatii privind circulatia produselor accizabile transmite Directiei autorizare si supraveghere produse accizabile din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor si, respectiv, Serviciului central de legături din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală situatia documentelor administrative de însotire.”

16. La anexa nr. 1 capitolul C „Deplasarea produselor accizabile, în regim suspensiv, între două antrepozite fiscale situate pe teritoriul României” sectiunea IV, punctul 1 va avea următorul cuprins:

„1. Dacă antrepozitul fiscal care a expediat produsul accizabil în regim suspensiv nu primeste, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data expedierii, exemplarul 3 al documentului administrativ de însotire, certificat de organul competent, acesta este obligat să înstiinteze directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale în a cărei rază teritorială îsi desfăsoară activitatea, în termen de 5 zile, potrivit dispozitiilor art. 1891 din Codul fiscal.”

17. La anexa nr. 1 capitolul D „Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv pe teritoriul comunitar” sectiunea I punctul 1, sintagma „organ fiscal” se înlocuieste cu sintagma „directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale”.

18. La anexa nr. 1 capitolul D „Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv pe teritoriul comunitar” sectiunea I, punctele 2 si 4 vor avea următorul cuprins:

„2. Zilnic, compartimentul de identificare, analiză, investigatii si schimb de informatii privind circulatia produselor accizabile selectează documentele administrative de însotire si le înregistrează în evidenta documentelor administrative de însotire - exemplarul 4, pentru produsele primite din Uniunea Europeană.

...............................................................................................

4. Formatul hârtie al exemplarului 4 al documentului administrativ de însotire se arhivează de către compartimentele de identificare, analiză, investigatii si schimb de informatii privind circulatia produselor accizabile din cadrul directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale.”

19. La anexa nr. 1 capitolul D „Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv pe teritoriul comunitar” sectiunea I, punctul 3 se abrogă.

20. La anexa nr. 1 capitolul D „Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv pe teritoriul comunitar” sectiunea II litera A, subpunctul 2.2 va avea următorul cuprins:

„2.2. Referatul se vizează de conducătorul compartimentului de identificare, analiză, investigatii si schimb de informatii privind circulatia produselor accizabile si se aprobă de către directorul executiv al directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale.”

21. La anexa nr. 1 capitolul D „Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv pe teritoriul comunitar” sectiunea III, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. După înregistrarea în evidenta documentelor administrative de însotire - exemplarul 5, pentru tranzactiile intracomunitare, compartimentul de identificare, analiză, investigatii si schimb de informatii privind circulatia produselor accizabile va efectua o analiză de risc preliminară si va transmite Serviciului central de legături din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală copiile exemplarului 5 al documentelor administrative de însotire pe suport hârtie, precum si în format electronic.”

22. La anexa nr. 1 capitolul D „Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv pe teritoriul comunitar” sectiunea IV, punctul 1 va avea următorul cuprins:

„1. Dacă antrepozitul fiscal expeditor al produsului accizabil în regim suspensiv nu primeste, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data expedierii, exemplarul 3 al documentului administrativ de însotire certificat de organul competent, antrepozitul fiscal expeditor este obligat să înstiinteze despre aceasta compartimentul de identificare, analiză, investigatii si schimb de informatii privind circulatia produselor accizabile din cadrul directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale în a cărei rază teritorială îsi desfăsoară activitatea, în termen de 5 zile.”

23. La anexa nr. 1 capitolul E „Deplasarea produselor accizabile între un antrepozit fiscal din România si un birou vamal de iesire din teritoriul comunitar sau între un birou vamal de intrare în teritoriul comunitar si un antrepozit fiscal din România” punctul 1, sintagma „organ fiscal” se înlocuieste cu sintagma „directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale.”

24. Anexa nr. 1a) „Evidenta documentelor administrative de însotire” si anexa nr. 1b) „Macheta de preluare a exemplarului 4 din documentul administrativ de însotire” la Procedura de gestionare a documentelor administrative de însotire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv, se abrogă.

Art. II. - Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor va aproba prin ordin Instructiunile de aplicare a Ordinului ministrului finantelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însotire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv, cu modificările si completările ulterioare.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 septembrie 2007.

Nr. 1.179.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

în temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul National al Audiovizualului emite următoarea decizie:

Art. I. - Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 14 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 109, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Sunt interzise publicitatea si teleshoppingul la produsele de igienă în care apar medici si cabinete medicale a căror identitate este mentionată sau poate fi recunoscută.”

Art. II. - Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 194/2007 pentru modificarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 2 martie 2007, se modifică după cum urmează:

- Articolul II va avea următorul cuprins:

„Art. II. - Prezenta decizie intră în vigoare în termen de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia dispozitiilor prevăzute la art. 101 alin. (6), care intră în vigoare începând cu data de 15 septembrie 2007, si a dispozitiilor art. 109 alin. (3) si ale art. 138 alin. (3) si (4), care intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2008.”

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Răsvan Popescu

 

Bucuresti, 11 septembrie 2007.

Nr. 762.