MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A RtE A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 637         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 18 septembrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.070. - Hotărâre privind aprobarea Amendamentului, semnat la Bucuresti la 16 mai 2007, la art. X din Acordul suplimentar dintre Ministerul Apărării Nationale al României si Statul Major General al Republicii Turcia pentru cooperarea în domeniul instruirii militare, semnat la Bucuresti la 22 august 1992

 

Amendament la art. X din Acordul suplimentar dintre Ministerul Apărării Nationale al României si Statul Major General al Republicii Turcia pentru cooperarea în domeniul instruirii militare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

806. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AZAC „Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile”, editia 01/2007

 

9.541. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „MENAROM” - S.A. Galati

 

9.545. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „RULMENTUL” - S.A. Brasov

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

761. - Decizie privind activitatea de control

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului, semnat la Bucuresti la 16 mai 2007, la art. X din Acordul suplimentar dintre Ministerul Apărării Nationale al României si Statul Major General al Republicii Turcia pentru cooperarea în domeniul instruirii militare, semnat la Bucuresti la 22 august 1992

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul, semnat la Bucuresti la 16 mai 2007, la art. X din Acordul suplimentar dintre Ministerul Apărării Nationale al României si Statul Major General al Republicii Turcia pentru cooperarea în domeniul instruirii militare, semnat la Bucuresti la 22 august 1992.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

p. Ministrul afacerilor externe,

Iulian Buga,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 septembrie 2007.

Nr. 1.070.

 

AMENDAMENT

la art. X din Acordul suplimentar dintre Ministerul Apărării Nationale al României si Statul Major General al Republicii Turcia pentru cooperarea în domeniul instruirii militare

 

ARTICOLUL I

Scop

 

Scopul prezentului amendament este de a modifica primele trei alineate ale art. X „Aspecte financiare” din Acordul suplimentar dintre Ministerul Apărării Nationale al României si Statul Major General al Republicii Turcia pentru cooperarea în domeniul instruirii militare, semnat la Bucuresti la 22 august 1992, denumit în continuare Acordul suplimentar.

 

ARTICOLUL II

Amendament

 

Primele trei alineate ale art. X „Aspecte financiare” din Acordul suplimentar vor fi modificate după cum urmează:

„(1) Responsabilitătile financiare referitoare la toate drepturile bănesti ce se cuvin personalului militar vor fi suportate de părti după cum se explică mai jos.

(2) Partea care primeste va asigura:

a) personalul didactic;

b) expertiză stiintifică, echipamentul pentru sălile de clasă si laboratoare, armament, echipament tehnic, munitie si alte resurse pentru exercitii, precum si materialele si mijloacele necesare pentru procesul educational în conformitate cu programa analitică si planurile de învătământ;

c) accesul la biblioteci, săli de lectură si săli de sport, precum si alte spatii cerute în procesul de pregătire;

d) echipament special pentru lucrul cu diverse instalatii si tinută de instructie conform regulamentelor adoptate de partea care primeste, pe toată durata cursului. Acestea vor fi returnate la absolvirea cursului.

(3) Partea care trimite va asigura:

a) transportul international la începerea si la terminarea cursului către si din statul părtii care primeste;

b) drepturile financiare potrivit reglementărilor interne, inclusiv cele pentru cazare si masă pe toată perioada pregătirii.”

 

ARTICOLUL III

Prevederi finale

 

(1) Prezentul amendament va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părtile se informează reciproc, prin canale diplomatice, despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare.

(2) Acordul de modificare a art. X din Acordul suplimentar dintre Ministerul Apărării Nationale al României si Statul Major General al Republicii Turcia pentru cooperare în domeniul instruirii militare, semnat la Brasov la 12 iulie 2000, îsi va înceta valabilitatea când prezentul amendament va intra în vigoare.

Semnat la Bucuresti la 16 mai 2007, în limbile română, turcă si engleză, toate textele fiind egal autentice.

În cazul unor diferente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

 

 

 

 

Ministerul Apărării din România,

Ene Enache,

sef serviciu în cadrul Directiei management resurse umane

Statul Major General din Republica Turcia,

col. Elvan Celep,

atasatul apărării


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AZAC „Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile”, editia 01/2007

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor, în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) si f), ale art. 17 alin. (3) si ale art. 74 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română RACR-AZAC „Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile”, editia 01/2007, care stabileste regulile pentru admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile care nu intră sub incidenta regulamentelor comunitare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, denumită în continuare RACR-AZAC.

Art. 2. - Procedurile si instructiunile specifice de aplicare a prevederilor RACR-AZAC se elaborează de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” si se publică de aceasta pe pagina web www.caa.ro, în termen de 3 luni de la data prezentului ordin.

Art. 3. - Aeronavele care fac obiectul RACR-AZAC îsi păstrează documentele de navigabilitate în termen de valabilitate până la data expirării acestora, dar nu mai mult de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. După această dată, admisibilitatea la zbor a aeronavelor în cauză se va face conform prezentului ordin, la cererea detinătorilor aeronavelor respective.

Art. 4. - Pentru categoriile de aeronave care fac obiectul RACR-AZAC, documentele de înmatriculare/identificare emise de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” sunt:

a) certificat de identificare - pentru aeronavele cu masa maximă la decolare mai mică de 2.700 kg;

b) certificat de înmatriculare - pentru aeronavele cu masa maximă la decolare egală sau mai mare de 2.700 kg.

Art. 5. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 704/1999 pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la directivele de navigabilitate/RACR-39, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 28 ianuarie 2000, si Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.212/2003 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-21 - Reguli de certificare a produselor aeronautice civile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 6 august 2003, se abrogă.

Art. 6. - Directia generală aviatie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor si Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 31 august 2007.

Nr. 806.

 

ANEXĂ

 

REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR-AZAC

„Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile”, editia 01/2007

 

CAPITOLUL 1

Generalităti

 

RACR-AZAC.100 Aplicabilitate

(1) RACR-AZAC se aplică unor categorii de aeronave care nu sunt sub incidenta regulamentelor Uniunii Europene, respectiv aeronavelor prevăzute la lit. (a)—(d) si (g) din anexa II la Regulamentul CE nr. 1.592/2002, si anume:

a) aeronave care au o relevantă istorică clară, legată de:

(i) participarea lor la un eveniment istoric remarcabil; sau

(ii) o treaptă importantă pe care acestea o reprezintă în dezvoltarea aviatiei; sau

(iii) un rol important pe care acestea l-au jucat în fortele armate ale unui stat membru al Uniunii Europene, si care îndeplinesc unul sau mai multe dintre criteriile următoare:

(iv) este cunoscut faptul că proiectul lor initial este mai vechi de 40 de ani;

(v) productia lor a încetat de cel putin 25 de ani;

(vi) mai putin de 50 de aeronave având acelasi proiect de bază sunt încă înmatriculate în statele membre ale Uniunii Europene;

b) aeronave special proiectate sau modificate pentru scopuri de cercetare, experimentale sau stiintifice si probabil a fi construite în număr foarte limitat;

c) aeronave construite în proportie de cel putin 51% de un amator sau de o asociatie nonprofit de amatori, pentru uzul propriu si fără niciun obiectiv comercial;

d) aeronave proiectate initial exclusiv pentru scopuri militare;

e) vehicule aeriene fără pilot la bord, cu o masă de operare mai mică de 150 kg.


(2) RACR-AZAC stabileste:

a) reguli pentru admisibilitatea la zbor a aeronavelor civile si emiterea permisului de zbor national;

b) reguli pentru detinătorii unei aeronave care are permis de zbor national;

c) reguli suplimentare de întretinere pentru mentinerea continuitătii navigabilitătii la aeronavele cu masa maximă la decolare mai mare de 2.700 kg.

(3) Încadrarea aeronavelor prevăzute la pct. (1) în prezenta reglementare se stabileste de către Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, denumită în continuare AACR.

(4) Prevederile prezentei reglementări nu se aplică aeronavelor ultrausoare, asa cum au fost definite prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrausoare din România.

 

RACR-AZAC.105 Definitii

În sensul prezentei reglementări, termenii de mai jos au următorul înteles:

(1) Aeronava istorică este o aeronavă care îndeplineste conditiile precizate în RACR-AZAC.100 pct. (1) lit. a).

(2) Aeronava destinată cercetării, experimentării sau în scopuri stiintifice este o aeronavă care îndeplineste conditiile precizate în RACR-AZAC.100 pct. (1) lit. b).

(3) Aeronava construită de amatori este o aeronavă care îndeplineste conditiile precizate în RACR-AZAC.100 pct. (1) lit. c) si, în plus, sunt satisfăcute următoarele:

a) pentru un avion:

(i) numărul de locuri, inclusiv cel al pilotului, este limitat la maximum 4; (ii) puterea motrice maximă este mai mică sau egală cu 150 kW;

b) pentru un planor: monoloc si alungirea mai mică de 15;

c) pentru un elicopter:

(i) numărul de locuri, inclusiv cel al pilotului, este limitat la maximum 2;

(ii) propulsia este asigurată de un motor cu piston;

(iii) puterea motrice este mai mică sau egală cu 75 kW pentru un monoloc si cu 150 kW pentru un biloc;

(iv) masa maximă la decolare este mai mică de 700 kg;

(v) masa pe metru pătrat de suprafată a discului rotorului este cuprinsă între 8 kg/m2 si 20 kg/m2;

(vi) încărcarea totală pe unitatea de putere a motorizării este cuprinsă între 3,4 kg/kW si 8,1 kg/kW;

d) pentru un autogir:

(i) numărul de locuri, inclusiv cel al pilotului, este limitat la maximum 2;

(ii) propulsia este asigurată de un motor cu piston;

(iii) puterea motrice este mai mică sau egală cu 75 kW pentru un monoloc si cu 150 kW pentru un biloc;

(iv) masa maximă la decolare este mai mică de 600 kg;

(v) masa pe metru pătrat de suprafată a discului rotorului este cuprinsă între 4,5 kg/m2 si 12 kg/m2;

(vi) încărcarea totală pe unitatea de putere a motorizării este cuprinsă între 3,4 kg/kW si 8,1 kg/kW;

e) pentru un aerostat:

(i) numărul de locuri, inclusiv cel al pilotului, este limitat la maximum 4;

(ii) puterea motrice este mai mică sau egală cu 50 kW.

(4) Aeronava ex-militară este o aeronavă care a fost în serviciul fortelor militare si care îndeplineste conditiile precizate în RACR-AZAC.100 pct. (1) lit. d).

(5) Vehiculul aerian fără pilot la bord (UAV) este un vehicul care îndeplineste conditiile precizate în RACR-AZAC.100 pct. (1) lit. e).

UAV ce fac obiectul prezentei reglementări se împart în următoarele categorii:

(i) categoria A: UAV cu masa maximă la decolare mai mică de 25 kg, având limitările următoare:

 

• aerodină:

- UAV cu motor cu piston: capacitate cilindrică totală mai mică sau egală cu 150 cm3;

- UAV cu motor electric: putere totală mai mică sau egală cu 15 kW;

- UAV cu motor turbopropulsor: putere totală mai mică sau egală cu 15 kW;

- UAV cu motor reactor: tractiune totală mai mică sau egală cu 30 daN, cu un raport tractiune/greutate fără carburant mai mic sau egal cu 1,3;

 

• aerostat:

- UAV cu aer cald: masa totală de gaz în butelii îmbarcate mai mică sau egală cu 5 kg;

- UAV cu gaz inert: masa maximă structurală mai mică de 25 kg.

 

Dacă un UAV de categoria A înglobează mai multe tipuri de propulsie, limita este atunci stabilită proportional cu motorizările maximale autorizate conform celor de mai sus;

(ii) categoria B1: orice UAV care nu respectă caracteristicile categoriei A, având masa mai mică de 150 kg.

(6) Suspendarea este o măsură ce constă în retragerea temporară a unui document, pentru o perioadă de cel mult 6 luni, ca urmare a nerespectării conditiilor care au stat la baza emiterii sau a cerintelor impuse de AACR pe baza reglementărilor aplicabile.

(7) Revocarea reprezintă anularea si retragerea de către AACR a unui document emis, ca urmare a nerespectării conditiilor care au stat la baza emiterii acestuia sau a cerintelor impuse de AACR pe baza reglementărilor aplicabile. În acest caz sunt anulate toate drepturile si privilegiile acordate prin documentul revocat.

(8) Predarea voluntară este o cerere formală scrisă înaintată către AACR de proprietar în vederea anulării de către aceasta a documentului de zbor/de evidentă emis, anexat cererii.

 

RACR-AZAC.110 Documente de admisibilitate la zbor

(1) Fiecare aeronavă trebuie să detină un permis de zbor national.

(2) Aeronavele care au aparatură radio electronică la bord trebuie să detină autorizatia radio emis în conditiile legii.

 

RACR-AZAC.115 Permisul de zbor national

(1) Permisul de zbor national este un document individual care certifică admisibilitatea la zbor a aeronavei, exclusiv în spatiul aerian national.

(2) Pentru zborurile în afara spatiului aerian national, detinătorul permisului de zbor national trebuie să obtină aprobarea autoritătilor statelor survolate.

(3) Forma si continutul permisului de zbor national se stabilesc de AACR si trebuie să cuprindă informatii privind:

(i) însemnele de nationalitate si marca de ordine;

(ii) constructorul si tipul aeronavei;

(iii) categoria aeronavei;

(iv) data emiterii si valabilitatea;

(v) semnătura emitentului;

(vi) limitări de operare si de continuitate a navigabilitătii, după caz;

(vii) alte informatii relevante pentru operarea în sigurantă a aeronavei.

 

RACR-AZAC.120 Directive de navigabilitate

(1) În cazul în care se constată existenta unei conditii pentru aparitia unei situatii de nesigurantă a zborului unei aeronave ce face obiectul prezentei reglementări, AACR emite directive de navigabilitate în care sunt prevăzute inspectii, conditii si limitări în care aeronavele în cauză pot fi operate în continuare.


(2) Detinătorul poate opera o aeronavă pentru care a fost emisă o directivă de navigabilitate numai cu respectarea prevederilor directivei de navigabilitate în cauză.

 

RACR-AZAC.125 Suspendarea si revocarea permisului de zbor national

(1) Suspendarea permisului de zbor national

a) Pe toată perioada suspendării permisului de zbor national, aeronava trebuie oprită de la zbor de către detinătorul ei.

b) Valabilitatea permisului de zbor national se suspendă în următoarele cazuri:

(i) nu mai sunt îndeplinite conditiile care au stat la baza eliberării permisului de zbor national;

(ii) nu mai sunt îndeplinite cerintele impuse de AACR pe baza reglementărilor aplicabile;

(iii) aeronava sau părti ale acesteia au suferit modificări majore;

(iv) aeronava a fost implicată într-un incident major sau accident de aviatie.

c) Suspendarea permisului de zbor national încetează după ce AACR a constatat disparitia cauzelor care au dus la suspendare, precum si faptul că navigabilitatea aeronavei a fost restabilită.

(2) Revocarea permisului de zbor national are loc în următoarele cazuri:

a) la radierea aeronavei din registrul de înmatriculare românesc;

b) când detinătorul efectuează operatiuni de zbor cu o aeronavă care are permisul de zbor national suspendat;

c) la solicitarea motivată a detinătorului aeronavei.

(3) Suspendarea sau revocarea permisului de zbor national se comunică de AACR detinătorului aeronavei, prin decizie motivată, în termen de maximum 3 zile de la luarea deciziei.

(4) Detinătorul permisului de zbor national suspendat sau revocat trebuie să depună la AACR originalul acestuia, în termen de 3 zile de la comunicarea deciziei.

(5) AACR îi poate comunica oricărei persoane juridice sau fizice, române ori străine, care îsi motivează interesul fată de aceasta, informatiile referitoare la revocarea sau suspendarea permisului de zbor national, în conformitate cu politica de difuzare a informatiilor stabilită de AACR.

 

CAPITOLUL 2

Aeronave istorice

 

RACR-AZAC.200 Aplicabilitate

Acest capitol stabileste cerintele de emitere a permisului de zbor national pentru aeronavele istorice.

 

RACR-AZAC.205 Eligibilitate

Orice persoană fizică sau juridică poate solicita emiterea unui permis de zbor national pentru o aeronavă istorică, dacă demonstrează în mod documentat faptul că aeronava a fost proiectată, fabricată si operată corespunzător si respectă conditiile impuse în acest capitol, iar AACR constată acest fapt.

 

RACR-AZAC.210 Documente de admisibilitate la zbor

Documentul de admisibilitate la zbor aferent unei aeronave istorice este permisul de zbor national.

 

RACR-AZAC.215 Cerere

(1) Cererea pentru emiterea unui permis de zbor national se depune la sediul AACR.

(2) Cererea trebuie să aibă anexate următoarele documente:

a) o declaratie privind modificările aduse aeronavei fată de proiectul initial;

b) un raport de cântărire si centraj;

c) o declaratie de conformare cu specificatiile tehnice adoptate de AACR potrivit RACR-AZAC.220;

d) o copie a programului de întretinere;

e) o copie a manualului de zbor.

(3) Formatul cererii este întocmit de AACR si se publică de aceasta pe pagina web proprie, www.caa.ro.

(4) AACR va răspunde cererii în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării acesteia.

 

RACR-AZAC.220 Specificatii tehnice

AACR adoptă specificatii tehnice pentru admisibilitatea la zbor a aeronavelor istorice.

 

RACR-AZAC.225 Lista aeronavelor istorice din România

(1) Lista aeronavelor istorice din România se stabileste si se completează la cererea detinătorilor unor astfel de aeronave, în urma verificării îndeplinirii cerintelor prevăzute la RACR-AZAC.100 pct. (1) lit. a).

(2) Lista prevăzută la pct. (1) include si aeronave clasificate ca atare în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

(3) Lista aeronavelor istorice din România se publică de AACR pe pagina web proprie, www.caa.ro.

 

RACR-AZAC.230 Emiterea permisului de zbor national

AACR emite permisul de zbor national dacă:

(1) aeronava istorică în cauză este înscrisă pe Lista aeronavelor istorice din România;

(2) au fost prezentate documentele specificate în RACR-AZAC.215 pct. (2); si

(3) constată că aeronava este aptă de zbor.

 

RACR-AZAC.235 Inspectii si încercări

(1) AACR poate efectua orice inspectii si încercări pe care le consideră necesare pentru:

a) a verifica valabilitatea declaratiei de conformare prevăzute la RACR-AZAC.215 pct. (2) lit. c);

b) a se convinge că solicitantul a efectuat acele inspecţii si încercări la sol si în zbor necesare pentru sustinerea declaratiilor de conformare si, dacă este cazul, solicitantul trebuie să îi permită AACR efectuarea prin sondaj a acestora;

c) a verifica că aeronava este aptă de zbor.

(2) Solicitantul trebuie să asigure conditiile necesare desfăsurării inspectiilor si încercărilor prevăzute la pct. (1).

 

RACR-AZAC.240 Obligatiile detinătorului unei aeronave istorice

(1) Un detinător al unei aeronave istorice pentru care a fost emis un permis de zbor national trebuie să îndeplinească obligatiile prevăzute la RACR-AZAC.255 pct. (3).

(2) Detinătorul trebuie să îi raporteze AACR orice incident sau accident în care a fost implicată aeronava în cauză.

(3) Detinătorul trebuie să aplice directivele de navigabilitate pe care AACR le impune în mod specific aeronavei sale sau echipamentelor acesteia.

 

RACR-AZAC.245 Transfer

Permisul de zbor national se poate transfera cu conditia ca aeronava să-si păstreze înmatricularea natională, vechiul si noul proprietar să completeze o declaratie de transfer, iar noul proprietar să fie capabil să preia obligatiile precizate în RACR-AZAC.240.

 

RACR-AZAC.250 Valabilitate

Dacă nu este revocat, suspendat sau nu s-a renuntat voluntar la el, permisul de zbor national este valabil pe o durată de 2 ani, cu exceptia permisului de zbor national initial, acordat pentru o perioadă de maximum un an.

 

RACR-AZAC.255 Păstrarea înregistrărilor

(1) AACR trebuie să tină cel putin următoarele înregistrări referitoare la procesul de emitere, suspendare sau revocare a fiecărui permis de zbor national:

a) documentele transmise de solicitant;

b) documentele stabilite în timpul inspectiilor si încercărilor, în care sunt mentionate activitătile si rezultatele finale;

c) copii ale permiselor de zbor nationale.

(2) Înregistrările se arhivează pentru o perioadă de minimum 6 ani după expirarea permisului de zbor national.


(3) Detinătorul aeronavei trebuie să tină cel putin următoarele înregistrări:

a) înregistrările legate de întretinere si operare;

b) programul de întretinere aferent aeronavei;

c) originalul manualului de zbor;

d) documentele privind încercările si inspectiile efectuate;

e) lista modificărilor efectuate aeronavei.

 

RACR-AZAC.260 Modificări

Detinătorul unei aeronave istorice ce posedă un permis de zbor national nu poate modifica aeronava respectivă fără informarea si acordul AACR.

 

RACR-AZAC.265 Documente de mentinere a navigabilitătii

Detinătorul unei aeronave istorice ce posedă un permis de zbor national trebuie să elaboreze, să mentină si să actualizeze documentele de mentinere a navigabilitătii si să îi furnizeze copii AACR, la cererea acesteia.

 

CAPITOLUL 3

Aeronave destinate cercetării, experimentării si scopurilor stiintifice

 

RACR-AZAC.300 Aplicabilitate

Acest capitol stabileste cerintele de emitere a permisului de zbor national pentru aeronavele destinate cercetării, experimentării si scopurilor stiintifice.

 

RACR-AZAC.305 Eligibilitate

Orice persoană fizică sau juridică poate solicita emiterea unui permis de zbor national pentru o aeronavă destinată cercetării, experimentării si scopurilor stiintifice, dacă demonstrează în mod documentat faptul că aeronava respectă conditiile impuse în acest capitol, iar AACR constată acest fapt.

 

RACR-AZAC.310 Documente de admisibilitate la zbor

Documentul de admisibilitate la zbor aferent unei aeronave destinate cercetării, experimentării si scopurilor stiintifice este permisul de zbor national.

 

RACR-AZAC.315 Cerere

(1) Cererea pentru emiterea unui permis de zbor national se depune la sediul AACR.

(2) Formatul cererii este întocmit de către AACR si se publică de aceasta pe pagina web proprie, www.caa.ro.

(3) AACR va răspunde în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii.

 

RACR-AZAC.320 Specificatii tehnice

AACR adoptă specificatii tehnice pentru admisibilitatea la zbor a aeronavelor destinate cercetării, experimentării si scopurilor stiintifice, în functie de caracteristicile constructive si de utilizarea preconizată a acestora.

 

RACR-AZAC.325 Emiterea permisului de zbor national

AACR emite permisul de zbor national dacă:

a) aeronava satisface specificatiile tehnice stabilite conform RACR-AZAC.320; si

b) constată că aeronava este aptă de zbor.

 

RACR-AZAC.330 Inspectii si încercări

(1) AACR poate efectua orice inspectii si încercări pe care le consideră necesare pentru:

a) a se convinge că solicitantul a efectuat acele inspectii si încercări la sol si în zbor necesare pentru demonstrarea satisfacerii specificatiilor tehnice si, dacă este cazul, solicitantul trebuie să îi permită AACR efectuarea prin sondaj a acestora;

b) a verifica că aeronava este aptă de zbor.

(2) Solicitantul trebuie să asigure conditiile necesare desfăsurării inspectiilor si încercărilor prevăzute la pct. (1).

 

RACR-AZAC.335 Obligatiile detinătorului unei aeronave destinate cercetării, experimentării si scopurilor stiintifice

(1) Un detinător al unei aeronave destinate cercetării, experimentării si scopurilor stiintifice ce posedă un permis de zbor national trebuie să îndeplinească obligatiile prevăzute în RACR-AZAC.350 si RACR-AZAC.355.

(2) În plus, acesta trebuie să îi raporteze AACR orice incident sau accident în care a fost implicată aeronava în cauză.

(3) Detinătorul trebuie să aplice directivele de navigabilitate pe care AACR le impune în mod specific aeronavei sale sau echipamentelor acesteia.

 

RACR-AZAC.340 Transfer

Permisul de zbor national se poate transfera cu conditia ca aeronava să-si păstreze înmatricularea natională, vechiul si noul proprietar să completeze o declaratie de transfer, iar noul proprietar să fie capabil să preia obligatiile precizate în RACR-AZAC.335.

 

RACR-AZAC.345 Valabilitate

Dacă nu este revocat, suspendat sau nu s-a renuntat voluntar la el, permisul de zbor national este valabil pe o durată de 2 ani, cu exceptia permisului de zbor national initial, acordat pentru o perioadă de maximum un an.

 

RACR-AZAC.350 Păstrarea înregistrărilor

(1) AACR trebuie să tină cel putin următoarele înregistrări referitoare la procesul de emitere, suspendare sau revocare a fiecărui permis de zbor national:

a) documentele transmise de solicitant;

b) documentele stabilite în timpul inspectiilor si încercărilor, în care sunt mentionate activitătile si rezultatele finale;

c) copii ale permiselor de zbor nationale.

(2) Înregistrările se arhivează pentru o perioadă de minimum 6 ani după expirarea permisului de zbor national.

(3) Detinătorul aeronavei trebuie să tină cel putin următoarele înregistrări:

a) înregistrările legate de întretinere si de operare;

b) programul de întretinere aferent aeronavei;

c) originalul manualului de zbor;

d) documentele privind încercările si inspectiile efectuate;

e) lista modificărilor efectuate aeronavei.

 

RACR-AZAC.355 Modificări

Niciun detinător al unei aeronave destinate cercetării, experimentării si scopurilor stiintifice ce posedă un permis de zbor national nu poate modifica aeronava respectivă fără informarea si acordul AACR.

 

RACR-AZAC.360 Documente de mentinere a navigabilitătii

Detinătorul unei aeronave destinate cercetării, experimentării si scopurilor stiintifice ce posedă un permis de zbor national trebuie să elaboreze, să mentină si să actualizeze documentele de mentinere a navigabilitătii si să-i furnizeze copii AACR, la cererea acesteia.

 

CAPITOLUL 4

Aeronave construite de amatori

 

RACR-AZAC.400 Aplicabilitate

(1) Acest capitol este aplicabil aeronavelor construite de amatori, stabilind cerintele de emitere si mentinere a permisului de zbor national.

(2) Aeronavelor construite de amatori, altele decât cele definite la RACR-AZAC.105 pct. (3), li se poate emite un permis de zbor national cu conditia satisfacerii cerintelor tehnice speciale pe care AACR i le-a notificat solicitantului, sub rezerva:

a) unei limitări a numărului de locuri la maximum 2, incluzând pilotul, pentru avioanele din categoria acrobatic a căror putere motrice maximă este mai mare de 150 kW;

b) unei tractiuni mai mici sau egale cu 300 daN, pentru avioanele cu reactie.

 

RACR-AZAC.405 Clasificare

(1) Constructiile aeronautice de amatori pot fi:

a) proiectate, fabricate si asamblate de constructori amatori;


b) fabricate si asamblate de constructori amatori.

(2) Constructiile aeronautice de amatori pot porni de la niste planuri originale, de la o replică a unei aeronave sau de la o aeronavă veche a cărei definire initială nu mai poate fi cunoscută.

 

RACR-AZAC.410 Eligibilitate

Orice persoană fizică sau juridică poate solicita emiterea unui permis de zbor national pentru o aeronavă construită de amatori, dacă demonstrează în mod documentat că aeronava a fost proiectată si/sau fabricată si asamblată în mod corespunzător de către o persoană ori un grup de persoane, că programul de realizare a aeronavei este destinat unor scopuri educationale sau recreationale, iar AACR constată că aeronava se conformează prevederilor prezentului capitol.

 

RACR-AZAC.415 Documente de admisibilitate la zbor

Documentul de admisibilitate la zbor aferent unei aeronave construite de amatori este permisul de zbor national.

 

RACR-AZAC.420 Cerere

(1) Cererea pentru emiterea unui permis de zbor national se depune la sediul AACR.

(2) Cererea trebuie să fie însotită de următoarele documente: a) un dosar tehnic al aeronavei, continând:

(i) un desen în 3 vederi, continând principalele cote si următoarele indicatii:

- suprafetele portante si de stabilizare;

- referintele incidentelor si ale calajelor;

- cotele de reglaj;

- bracajul comenzilor;

- dacă are loc fenomenul de compensare, caracteristicile dispozitivelor de compensare, de echilibrare sau speciale;

(ii) o estimare a maselor si centrajelor, din care să rezulte:

- masa gol;

- masa combustibilului, a lubrifiantului sau a lichidului lest, dacă există;

- masa maximă totală;

- centrajele extreme fată si spate prevăzute în utilizare;

(iii) lista instrumentelor de bord;

(iv) pentru aeronavele cu motor, un document care stabileste:

- tipul motorului;

- numele constructorului său;

- caracteristicile sale esentiale, dintre care: puterea maximă în kW sau tractiunea în daN, viteza de rotatie maximă autorizată, capacitatea cilindrică în cm3;

- dacă este cazul, toate caracteristicile privind limitările de utilizare, în special presiune ulei si temperatură;

(v) o atestare a calitătii materialelor utilizate, în special pentru lemn. Pentru avioanele din categoria acrobatic, această atestare contine referinta la un raport de încercări pentru lemn sau materiale compozite utilizate pentru fabricatia lonjeronului aripii;

(vi) pentru aeronavele cu elice, un document care să stabilească:

- tipul elicei si numele constructorului său;

- diametrul si caracteristicile principale ale elicei;

(vii) în cazul unui avion care nu este o reproducere după

un avion care a obtinut deja un permis de zbor national, un document care să justifice comportarea structurală a lonjeronului;

(viii) pentru avioanele de putere mai mare de 150 kW, avioanele cu reactie si avioanele din categoria acrobatic, elemente justificative de rezistentă structurală.

Aceste elemente cuprind în special justificarea rezistentei structurale la sarcini extreme ale aripii si ale ampenajului, precum si ale batiului motor si ale fixărilor sale pe fuzelaj.

Aceste elemente vizează justificarea conformitătii cu cerintele de navigabilitate acceptabile de către AACR;

b) indicatii privind:

(i) locul în care aeronava aflată în constructie va putea fi inspectată;

(ii) aerodromul pe care se anticipează efectuarea

încercărilor în zbor prevăzute la RACR-AZAC.435;

(iii) pilotul sau pilotii desemnati pentru efectuarea acestor încercări în zbor. Această desemnare va viza doar titularii unei licente de pilot aflate în termen de valabilitate, corespunzătoare categoriei de aeronavă vizată.

(3) AACR poate solicita elaborarea oricărui document sau a oricărei informatii complementare necesare analizării dosarului.

(4) Formatul cererii este întocmit de AACR si se publică de aceasta pe pagina web proprie, www.caa.ro .

(5) AACR va răspunde cererii în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării acesteia.

 

RACR-AZAC.425 Inspectii si încercări

(1) Pe parcursul fabricatiei, aeronava trebuie supusă următoarelor inspectii si încercări:

a) Inspectia initială:

Înainte de închiderea aripii, AACR efectuează un examen tehnic al structurii aeronavei. Dacă modul de constructie utilizat nu permite un examen complet al structurii, solicitantul trebuie fie să fi supus subansamblurile verificărilor AACR înainte de montaj, fie să realizeze toate demontările, deschiderile, capacele de vizitare care sunt cerute de AACR, pentru a permite evaluarea calitătii constructiei.

Pentru avioanele din categoria acrobatic, avioanele a căror putere este mai mare de 150 kW si avioanele cu reactie, se procedează la un examen al lonjeronului, înainte de integrarea acestuia în aripă si înainte de închiderea sa, dacă este vorba de un lonjeron tip cheson.

b) Inspectia intermediară:

Pot fi necesare una sau mai multe inspectii intermediare înainte de emiterea permisului de zbor national pentru încercări în zbor.

c) Inspectia finală:

(i) este prezentată aeronava, din punct de vedere al functionării, instrumentelor si accesoriilor, împreună cu fisa sa de cântărire;

(ii) în momentul acestei inspectii, aeronava este echipată cu minimum:

- un vitezometru;

- un indicator de glisadă;

- un altimetru;

- pentru aeronavele cu motor, un tahometru si instrumente ce permit controlul functionării motorului;

- pentru planoare, un variometru si o centură de sigurantă compusă cel putin dintr-o centură si două chingi de umăr;

- pentru aerodine, o centură de sigurantă pentru fiecare scaun;

- pentru avioanele din categoria acrobatic, o centură de sigurantă cu 5 chingi;

- instrumentele necesare pentru cunoasterea parametrilor indispensabili efectuării zborului în sigurantă.


d) În cazul particular al aerostatelor se va realiza o singură inspectie tehnică pentru care aerostatul este prezentat echipat cu cel putin un altimetru.

(2) AACR va efectua de asemenea verificarea proiectului unei aeronave construite de amatori pentru care se solicită un permis de zbor national, în scopul justificării destinatiei recreationale sau educationale a proiectului.

(3) Solicitantul trebuie să demonstreze AACR că a efectuat acele inspectii si încercări la sol necesare pentru verificare si, dacă este cazul, să îi permită AACR efectuarea prin sondaj a acestora.

(4) Solicitantul trebuie să asigure conditiile necesare desfăsurării inspectiilor si încercărilor prevăzute la pct. (3).

 

RACR-AZAC.430 Emiterea permisului de zbor national pentru încercări în zbor

(1) AACR emite permisul de zbor national pentru încercări în zbor dacă:

a) au fost prezentate documentele specificate în RACR-AZAC.420 pct. (2);

b) inspectiile s-au desfăsurat într-o manieră corespunzătoare;

c) constată că aeronava se conformează proiectului si este aptă de zbor.

(2) Permisul de zbor national pentru încercările în zbor poate fi refuzat de AACR pentru orice cauză susceptibilă de a compromite siguranta ocupantilor aeronavei si a persoanelor survolate sau dacă calificările ori experienta pilotului sau pilotilor ce realizează încercările în zbor nu permit asigurarea sigurantei zborurilor sau finalizarea cu bine a încercărilor în zbor.

 

RACR-AZAC.435 Încercări în zbor

(1) Înainte de primul zbor, solicitantul trebuie să informeze în scris AACR asupra locului în care va avea loc acesta. Aeronava efectuează încercările în zbor în jurul aerodromului ales, fără a se îndepărta mai mult de 40 km de punctul său de plecare. Aceste zboruri nu presupun aterizarea pe un alt aerodrom. Aceste limitări nu se aplică baloanelor.

(2) În timpul încercărilor în zbor, survolarea aglomerărilor urbane, în afară de manevrele strict necesare pentru decolare si aterizare, precum si participarea la orice spectacol sunt interzise.

(3) Solicitantul trebuie să fie în măsură să stabilească performantele aeronavei sale si să demonstreze că aceasta a efectuat, fără incidente si fără nicio interventie, în afară de lucrările de întretinere curente, numărul de ore de zbor si încercările minimale care urmează. Elementele privind performantele astfel determinate sunt anexate la documentatia prevăzută în RACR-AZAC.445.

a) Încercări pentru avioane:

După punerea sa la punct, la sol si, eventual, în zbor, avionul efectuează minimum 15 ore de zbor cu cel putin 50 de aterizări sau aterizări-decolări, din care un zbor continuu corespunzând autonomiei aeronavei cu o rezervă de navigatie de o jumătate de oră de zbor. În timpul acestor încercări se determină, cu vânt de fată mai mic de 2 m/s si avion la masă maximă:

(i) distanta de decolare, definită de distanta orizontală parcursă din punctul de plecare până la depăsirea unui obstacol de 15 m;

(ii) distanta de aterizare, definită de distanta orizontală parcursă de la depăsirea unui obstacol de 15 m până la oprire.

b) Încercări pentru planoare:

După punerea sa la punct, la sol si, eventual, în zbor, planorul efectuează minimum 5 ore de zbor cu cel putin 20 de aterizări, cuprinzând un zbor remorcat la o altitudine minimă de 1.000 m, urmat de evolutii constând dintr-o spirală la dreapta si o spirală la stânga de 5 tururi fiecare. Cadenta virajului este de 360° într-un timp maxim de 20 de secunde.

Se efectuează cel putin o lansare la automosor, dacă planorul respectiv este echipat cu un cârlig de remorcaj destinat unei astfel de lansări.

c) Încercări pentru elicoptere:

După punerea sa la punct la sol, elicopterul efectuează minimum 15 ore de zbor cu cel putin 50 de aterizări. Ultimele 3 ore de zbor cuprind 10 decolări la masa totală maximă. În timpul acestor încercări, sunt determinate:

(i) cu privire la regimurile rotorului:

- regimul maximal în zbor fără motor (autorotatie);

- regimul minimal în zbor fără motor;

- regimul minimal în zbor cu motor;

(ii) viteza ascensională maximă si viteza indicată asociată;

(iii) valoarea medie a vitezei ascensionale, care este calculată în timpul unei urcări cu maneta la maxim la regimul vitezei ascensionale maxime si cu o durată minimă de două minute după stabilizarea temperaturilor de răcire a motorului;

(iv) viteza indicată pentru care viteza de coborâre în autorotatie este minimă;

(v) vitezele indicate maxime limită (VNE) în zbor, cu motor si fără motor;

(vi) autonomia de zbor;

(vii) altitudinea de zbor maximă;

(viii) altitudinile limită de zbor stationar în efect de sol si în afara efectului de sol;

(ix) domeniul de sigurantă al înăltimii fată de sol, în functie de viteza indicată. Acest domeniu este stabilit prin măsurarea pierderii de altitudine si stabileste altitudinile la care nu trebuie zburat la o viteză indicată dată;

(x) limitele de masă si centraj;

(xi) domeniul valorii vântului limită demostrat.

d) Încercări pentru autogire:

După punerea sa la punct la sol, autogirul efectuează minimum 15 ore de zbor, cu cel putin 50 de aterizări. Ultimele 3 ore de zbor cuprind 10 decolări la masa totală maximă.

În timpul acestor încercări sunt definite:

(i) cu privire la regimurile rotorului:

- regimul maxim;

- regimul minim în zbor demonstrat;

- regimul începutului decolării.

(ii) viteza indicată la decolare;

(iii) distanta de rulare la decolare fără vânt;

(iv) distantele de rulare la aterizare fără vânt si la viteza indicată de apropiere corespunzătoare;

(v) viteza de croazieră la 75% din puterea maximă;

(vi) viteza ascensională maximă si viteza indicată asociată;

(vii) valoarea medie a vitezei ascensionale care este calculată în timpul unei urcări cu maneta la maxim la regimul vitezei ascensionale maxime si cu o durată minimă de două minute după stabilizarea temperaturilor de răcire a motorului;

(viii) viteza indicată maximă care nu se va depăsi niciodată VNE. La această viteză nu trebuie să existe inversarea efortului în comanda profundorului;

(ix) autonomia de zbor;

(x) domeniul de sigurantă al înăltimii fată de sol în functie de viteza indicată. Acest domeniu este stabilit în functie de pierderea de altitudine, determinând altitudinea de la care nu trebuie coborât pentru o viteză indicată dată;

(xi) limitele masei si centrajului;

(xii) valoarea vântului lateral limită demonstrat;


e) Încercări pentru aerostate:

(i) pentru baloanele cu aer cald, trebuie efectuate:

- minimum 5 ore de zbor cu cel putin 15 aterizări;

- un zbor de andurantă, mai lung de o oră, cu verificarea consumului;

- o ascensiune la înăltimea de 1.000 m fată de sol;

- o urcare si o coborâre la rata maximă definită pentru aerostat (+/- 5 m/s);

- verificarea eficientei supapei;

- dacă balonul este echipat, utilizarea sistemului de dezumflare în timpul aterizării;

(ii) pentru baloanele cu gaz trebuie efectuat un zbor care presupune:

- o ascensiune de două ore la o înăltime mai mare de 500 m, cu verificarea consumului lestului, fată de conditiile de zbor;

- o urcare cu 4 m/s;

- verificarea eficientei supapei;

- utilizarea sistemului de dezumflare rapidă (panou de ruptură, supapă în tesătură) în timpul aterizării;

(iii) pentru dirijabile, solicitantul defineste un program specific de încercări în zbor pe care îl înaintează AACR.

(4) AACR îi poate cere solicitantului definirea unui program de încercări la sol si în zbor adaptat caracteristicilor particulare ale aeronavei.

(5) Dacă aeronava prezintă în timpul încercărilor în zbor o sensibilitate importantă la centraj, vor fi efectuate două zboruri care să fixeze: unul, centrajul de utilizare maxim fată si celălalt, centrajul de utilizare maxim spate.

 

RACR-AZAC.440 Validarea încercărilor

(1) AACR poate solicita realizarea oricărei încercări suplimentare, la sol sau în zbor, pe care o consideră necesară.

(2) La încheierea încercărilor, solicitantul îi înaintează AACR raportul încercărilor prevăzute în RACR-AZAC.435, a cărui veridicitate o atestă.

 

RACR-AZAC.445 Emiterea permisului de zbor national

După ce solicitantul a satisfăcut toate obligatiile prevăzute de prezenta reglementare, AACR emite un permis de zbor national pentru aeronavă, în baza:

(1) dosarului tehnic definit, prevăzut în RACR-AZAC.420;

(2) elementelor privind performantele definite după încercările în zbor, completate cu:

- informatiile necesare desfăsurării zborurilor ce trebuie continute în manualul de zbor;

- fisa de cântărire si centraj;

- restrictiile de utilizare proprii aeronavei, care constituie documentatia asociată permisului de zbor national.

 

RACR-AZAC.450 Transfer

Transferul unui permis de zbor national se poate face numai către o persoană capabilă să preia responsabilitătile precizate în RACR-AZAC.460 si în RACR-AZAC.465, cu conditia ca aeronava să-si păstreze înmatricularea natională, iar vechiul si noul proprietar să completeze o declaratie de transfer.

 

RACR-AZAC.455 Valabilitate

(1) Durata valabilitătii permisului de zbor national este înscrisă pe acesta si:

a) în cazul în care proprietarul aeronavei este constructorul, este de 3 ani;

b) în cazul în care aeronava este întretinută continuu de un organism agreat de AACR sau de o persoană ori de mai multe persoane autorizate, care justifică mijloacele si experienta corespunzătoare, este de 3 ani, la cererea proprietarului;

c) în toate celelalte cazuri, este de un an.

(2) Pentru reînnoirea permisului de zbor national, aeronava este prezentată la AACR, împreună cu documentele sale de zbor. Totusi, dacă aceasta cunoaste suficient aeronava si starea

sa de navigabilitate, se poate dispensa de prezentarea aeronavei. În acest caz, singurele documente prezentate pentru reînnoirea permisului de zbor national sunt documentele de bord.

Aeronava si documentele ei de bord sunt prezentate în vederea reînnoirii permisului de zbor national cu două luni înainte de data sfârsitului valabilitătii permisului de zbor national, pentru aeronavele care au făcut obiectul unui transfer al dreptului de proprietate, sau cu 3 luni înainte, pentru toate celelalte reînnoiri. Permisul de zbor national este reînnoit pentru o nouă perioadă, începând de la data sfârsitului valabilitătii precedente.

Dacă prezentarea se efectuează în afara perioadelor precizate la alineatul precedent, permisul de zbor national este reînnoit pentru o perioadă ce începe de la data prezentării.

În cazul transferului dreptului de proprietate al unei aeronave, noul proprietar comunică acest lucru AACR. Vânzătorul îi furnizează noului proprietar documentele cerute în RACR-AZAC.420 pct. (2) lit. a) si în RACR-AZAC.445 pct. (2) si un program de întretinere al aeronavei. Valabilitatea permisului de zbor national prezentat este atunci determinată conform dispozitiilor alineatelor precedente.

(3) În oricare caz, un permis de zbor national rămâne valabil doar atât timp cât aeronava satisface conditiile pe baza cărora permisul de zbor national a fost emis sau reînnoit. AACR poate proceda în orice moment la inspectarea unei aeronave ce posedă un permis de zbor national în termen de valabilitate.

 

RACR—AZAC.460 Asigurarea admisibilitătii la zbor

(1) Proprietarul are responsabilitatea de a-si procura datele de navigabilitate care fac obiectul tipului de aeronavă sau al elementului aeronavei care au fost certificate, ce au servit ca referintă la construirea aeronavei sale si a echipamentelor instalate.

(2) Proprietarul aplică directivele de navigabilitate pe care AACR le impune în mod specific aeronavei sale sau echipamentelor acesteia.

(3) Orice modificare sau reparatie susceptibilă de a afecta rezultatele încercărilor care au permis emiterea permisului de zbor national, în special în ceea ce priveste calitătile aerodinamice, centrajul, performantele si structura, trebuie efectuată numai cu acordul AACR.

În lipsa acordului AACR, permisul de zbor national îsi pierde valabilitatea, iar reînnoirea lui face obiectul executării oricărei modificări, transformări sau aduceri în stare de admisibilitate la zbor ce se consideră necesară, aceasta fiind în responsabilitatea proprietarului aeronavei.

Ca urmare a unei modificări sau reparatii, AACR îi poate cere proprietarului aeronavei executarea totală sau partială a încercărilor stipulate de prezenta reglementare.

 

RACR-AZAC.465 Conditii de utilizare

Proprietarul aeronavei are responsabilitătile următoare:

a) de a adapta si instala echipamentele;

b) de a accepta piesele de schimb;

c) de a defini programul de întretinere adaptat aeronavei sale.

 

RACR-AZAC.470 Limite de utilizare

(1) Niciun zbor nu poate fi executat pentru plată sau promisiune de plată.

(2) Zborurile de acrobatie nu sunt autorizate decât cu avioanele din categoria acrobatic si în functie de prevederile ce figurează în documentul asociat permisului de zbor national.

(3) Pe aeronavă trebuie dispusă o plăcută inscriptionată cu textul următor, ce trebuie să fie perfect lizibil pentru pilot si pentru ceilalti ocupanti ai aeronavei:

„Această aeronavă zboară sub regimul unui permis de zbor national. Nu satisface neapărat conditiile de emitere a unui


certificat de navigabilitate. Utilizarea sa în scopul plătii sau promisiunii de plată este interzisă.”

(4) AACR poate stabili orice altă limitare cu privire la zonele de survol autorizate, la conditiile de instruire a echipajelor si la conditiile de zbor ale aeronavei, în special pe baza unei directive operationale sau de navigabilitate ori indicând acest lucru direct pe permisul de zbor national.

RACR-AZAC.475 Păstrarea înregistrărilor

(1) AACR trebuie să tină cel putin următoarele înregistrări referitoare la procesul de emitere, suspendare sau revocare a fiecărui permis de zbor national:

a) documentele transmise de solicitant;

b) documentele stabilite în timpul inspectiilor si încercărilor, în care sunt mentionate activitătile si rezultatele finale;

c) copii ale permiselor de zbor nationale.

(2) Înregistrările se arhivează pentru o perioadă de minimum 6 ani după expirarea permisului de zbor national.

(3) Detinătorul aeronavei trebuie să tină cel putin următoarele înregistrări:

a) înregistrările legate de întretinere si operare;

b) programul de întretinere aferent aeronavei;

c) originalul manualului de zbor;

d) documentele privind încercările si inspectiile efectuate;

e) lista modificărilor efectuate aeronavei.

 

CAPITOLUL 5

Aeronave ex-militare

 

RACR-AZAC.500 Aplicabilitate

Acest capitol stabileste cerintele de emitere a permisului de zbor national pentru aeronavele ex-militare.

 

RACR-AZAC.505 Eligibilitate

Orice persoană fizică sau juridică poate solicita emiterea unui permis de zbor national pentru o aeronavă ex-militară dacă demonstrează că aeronava a fost initial utilizată în cadrul fortelor armate si:

a) AACR constată că aeronava a fost demilitarizată;

b) AACR constată că tipul de aeronavă prezintă o comportare corespunzătoare în serviciu si că sunt satisfăcute cerintele de bază privind continuitatea navigabilitătii aeronavei.

 

RACR-AZAC.510 Documente de admisibilitate la zbor

Documentul de admisibilitate la zbor aferent aeronavei în cauză este permisul de zbor national.

 

RACR-AZAC.515 Cerere

(1) Cererea pentru un permis de zbor national se depune la sediul AACR.

(2) Cererea trebuie să fie însotită de următoarele documente:

a) o declaraţie privind istoricul aeronavei în cauză;

b) o declaratie privind comportarea în serviciu si satisfacerea cerintelor de bază privind continuitatea navigabilitătii;

c) o dovadă privind demilitarizarea aeronavei;

d) o copie a programului de întretinere;

e) un raport de cântărire si centraj;

f) o copie a manualului de zbor sau un document echivalent.

(3) Formatul cererii este întocmit de AACR si se publică de aceasta pe pagina web proprie, www.caa.ro.

(4) AACR va răspunde cererii în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării acesteia.

 

RACR-AZAC.520 Emiterea permisului de zbor national

AACR emite permisul de zbor national dacă:

a) au fost prezentate documentele specificate în RACR-AZAC.515 pct. (2);

b) constată că aeronava este aptă de zbor.

 

RACR-AZAC.525 Inspectii si încercări

Solicitantul trebuie să demonstreze AACR că a efectuat acele inspectii si încercări la sol si în zbor necesare pentru

verificarea conformării cu RACR-AZAC.505 si, dacă este cazul, să îi permită AACR efectuarea prin sondaj a acestora.

 

RACR-AZAC.530 Obligatiile detinătorului

(1) Un detinător al unei aeronave ex-militare ce posedă un permis de zbor national trebuie să îndeplinească obligatiile prevăzute în RACR-AZAC.545 si în RACR-AZAC.550.

(2) Detinătorul trebuie, de asemenea, să raporteze AACR orice incident sau accident în care a fost implicată aeronava în cauză.

(3) Detinătorul trebuie să aplice directivele de navigabilitate pe care AACR le impune în mod specific aeronavei sale sau echipamentelor acesteia.

 

RACR-AZAC.535 Transfer

Transferul unui permis de zbor national se poate face numai către o persoană capabilă să preia obligatiile prevăzute în RACR-AZAC.530, cu conditia ca aeronava să-si păstreze înmatricularea natională, iar vechiul si noul proprietar să completeze o declaratie de transfer.

 

RACR-AZAC.540 Valabilitate

Dacă nu este revocat, suspendat sau nu s-a renuntat voluntar la el, permisul de zbor national este valabil pe o durată de 2 ani, cu exceptia permisului de zbor national initial, acordat pentru o perioadă de maximum un an.

 

RACR-AZAC.545 Păstrarea înregistrărilor

(1) AACR trebuie să tină cel putin următoarele înregistrări referitoare la procesul de emitere, suspendare sau revocare a fiecărui permis de zbor national:

a) documentele transmise de solicitant;

b) documentele stabilite în timpul inspectiilor si încercărilor, în care sunt mentionate activitătile si rezultatele finale;

c) copii ale permiselor de zbor nationale.

(2) Înregistrările se arhivează pentru o perioadă de minimum 6 ani după expirarea permisului de zbor national.

(3) Detinătorul aeronavei trebuie să tină cel putin următoarele înregistrări:

a) înregistrările legate de întretinere si operare;

b) programul de întretinere aferent aeronavei;

c) originalul manualului de zbor;

d) documentele privind încercările si inspectiile efectuate;

e) lista modificărilor efectuate aeronavei.

 

RACR-AZAC.550 Modificări

Niciun detinător de permis de zbor national nu poate modifica aeronava respectivă fără informarea si acordul AACR.

 

CAPITOLUL 6

Vehicule aeriene fără pilot la bord (UAV)

 

RACR-AZAC.600 Aplicabilitate

Acest capitol stabileste cerintele de emitere a permisului de zbor national pentru un vehicul aerian fără pilot la bord (UAV) de categoria A sau B1.

 

RACR-AZAC.605 Eligibilitate

Orice persoană fizică sau juridică poate solicita emiterea unui permis de zbor national pentru un UAV, dacă demonstrează faptul că UAV a fost proiectat si fabricat corespunzător si că respectă conditiile impuse în acest capitol, iar AACR constată acest fapt.

 

RACR-AZAC.610 Documente de admisibilitate la zbor

(1) Pentru UAV de categoria A nu este necesar niciun document de admisibilitate la zbor, cu exceptia celor a căror masă maximă la decolare depăseste 15 kg si sunt destinate operatiunilor de lucru aerian.

(2) Pentru UAV de categoria A a căror masă maximă la decolare depăseste 15 kg si sunt destinate operatiunilor de lucru aerian, precum si pentru UAV de categoria B1 este necesară emiterea unui permis de zbor national de către AACR.


 

RACR-AZAC.615 Cerere

(1) Cererea pentru un permis de zbor national se depune la sediul AACR.

(2) Cererea trebuie însotită de un dosar tehnic ce va cuprinde cel putin următoarele elemente:

(i) descrierea UAV: dimensiuni principale, masă, elemente constitutive principale si materiale utilizate pentru confectionarea lui;

(ii) performante prevăzute;

(iii) motorizare;

(iv) sistem de telecomandă: descriere, alimentare, protectii, frecvente;

(v) măsuri de sigurantă fată de terti, respectiv limitări de operare, tratarea penelor si a pierderilor de control, limitarea riscurilor în caz de impact si altele;

(vi) utilizarea preconizată a UAV;

(vii) declaratia de conformitate a constructorului.

(3) Dacă UAV prezintă o conceptie sau o tehnică de pilotaj complexă ori posedă caracteristici neuzuale, AACR poate impune conditii tehnice speciale.

(4) Formatul cererii este întocmit de AACR si se publică de aceasta pe pagina web proprie, www.caa.ro.

(5) AACR va răspunde cererii în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării acesteia.

(6) Solicitantul trebuie să tină cont de faptul că AACR are nevoie de o perioadă de timp rezonabilă atât pentru studierea dosarului tehnic, cât si pentru efectuarea evaluărilor la sol si în zbor în scopul emiterii permisului de zbor national.

 

RACR-AZAC.620 Emiterea permisului de zbor national

(1) AACR emite permisul de zbor national unui UAV dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) UAV se conformează cerintelor stipulate în acest capitol;

b) dosarul tehnic ce însoeste cererea contine toate elementele solicitate în RACR-AZAC.615 pct. (2);

c) UAV a fost evaluat la sol si în zbor de către inspectorii AACR, în conformitate cu un program de testare stabilit de AACR, făcând dovada capabilitătilor lui.

(2) O plăcută metalică usor vizibilă si bine prinsă de aparat va indica numărul permisului de zbor national emis de AACR.

 

RACR-AZAC.625 Transfer

Permisul de zbor national se transferă odată cu UAV, cu conditia ca UAV să păstreze înmatricularea natională, vechiul si noul proprietar urmând să completeze o declaratie de transfer, iar noul proprietar să preia obligatiile precizate în RACR-AZAC.640 pct. (2).

 

RACR-AZAC.630 Valabilitate

Dacă nu este revocat, suspendat sau nu s-a renuntat voluntar la el, permisul de zbor national este valabil pe o perioadă de un an.

 

RACR-AZAC.635 Reînnoirea permisului de zbor national

(1) Permisul de zbor national se reînnoieste pentru o durată de un an, la cererea detinătorului, însotită de o declaratie în care se informează AACR asupra modificărilor aduse UAV fată de dosarul tehnic pe baza căruia a fost emis permisul.

(2) Reînnoirea permisului de zbor national poate fi făcută de maximum 4 ori, prin înscrierea în acesta a noii perioade de valabilitate, după care se efectuează procedura de emitere a unui nou permis de zbor national.

 

RACR-AZAC.640 Păstrarea înregistrărilor

(1) AACR trebuie să tină înregistrări referitoare la procesul de emitere, suspendare, revocare sau reînnoire a fiecărui permis de zbor national, înregistrări care trebuie să contină cel putin documentele transmise de solicitant.

(2) Detinătorul UAV trebuie să tină cel putin următoarele înregistrări:

a) înregistrările legate de întretinere si de operare;

b) lista modificărilor efectuate UAV;

c) o copie a dosarului tehnic transmis AACR.

 

CAPITOLUL 7

Cerinte suplimentare de întretinere pentru mentinerea continuitătii navigabilitătii

 

RACR-AZAC.700 Aplicabilitate

(1) Prevederile prezentului capitol se aplică aeronavelor care intră sub incidenta cap. 2, 3 si 5 si reprezintă cerinte suplimentare de întretinere pentru mentinerea continuităii navigabilitătii aeronavelor cu masa maximă la decolare mai mare de 2.700 kg.

(2) În mod exceptional, cerintele din acest capitol pot fi aplicate si în cazul altor aeronave pentru care nu sunt aplicabile prevederile regulamentelor europene (CE) nr. 1.702/2003 si nr. 2.042/2003, după caz.

 

RACR-AZAC.705 Generalităti

(1) Pentru mentinerea continuitătii navigabilitătii aeronavelor prevăzute în RACR-AZAC.700 este necesar ca întretinerea acestora să se facă în organizatii autorizate de AACR.

(2) O organizatie poate fi autorizată să emită documente si să certifice că o aeronavă sau o componentă de aeronavă, inclusiv motor ori elice, a fost întretinută în conformitate cu specificatiile tehnice aprobate si este aptă pentru punerea în serviciu, dacă respectiva organizatie îndeplineste conditiile de autorizare din prezentul capitol.

 

RACR-AZAC.710 Cererea de autorizare

(1) Cererea de autorizare a organizatiei de întretinere se transmite la AACR, completată pe un formular corespunzător.

(2) Formularul cererii de autorizare se stabileste de AACR si se publică de aceasta pe pagina de web proprie, www.caa.ro.

(3) AACR va răspunde cererii în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării acesteia.

 

RACR-AZAC.715 Cerinte privind personalul

Organizatia de întretinere trebuie să îndeplinească următoarele cerinte privind personalul:

a) să aibă desemnat un conducător responsabil care să dispună de autoritatea necesară asigurării că întreaga activitate de întretinere pentru care se solicită autorizarea poate fi executată conform cerintelor prezentului capitol;

b) să aibă nominalizată/nominalizat o persoană/un grup de persoane responsabile pentru asigurarea calitătii, asigurarea întretinerii de linie, întretinerii de bază si întretinerii componentelor în ateliere aferente. Aceste persoane trebuie să fie subordonate nemijlocit conducătorului responsabil al organizatiei;

c) să aibă angajat permanent suficient personal tehnic pentru îndeplinirea corespunzătoare a activitătilor de întretinere autorizate. Folosirea de personal tehnic închiriat se permite numai pe perioade limitate, cu respectarea conditiilor legale de angajare temporară;

d) să aibă suficient personal propriu care să asigure certificarea lucrărilor de întretinere pentru care organizatia este autorizată;

e) persoanele specificate la pct. (1) lit. b) si d) trebuie acceptate de AACR pe baza prezentării dovezilor referitoare la pregătirea profesională si experienta corespunzătoare domeniului de activitate solicitat de organizatie pentru autorizare;

f) să aibă un sistem de înregistrare si păstrare a evidentei calificării personalului. Acesta trebuie declarat în Manualul organizatiei de întretinere.

 

RACR-AZAC.720 Manualul organizatiei de întretinere

Organizatia solicitantă trebuie să înainteze la AACR, în vederea aprobării, Manualul organizatiei de întretinere, care trebuie să contină cel putin următoarele:

a) domeniul de activitate propus spre autorizare;


b) atributiile personalului mentionat în RACR-AZAC.700 pct. (1) lit. b), inclusiv lista membrilor personalului de certificare. Pentru fiecare dintre acestia se va clarifica cui îi este delegată autoritatea în cazul absentei din cadrul organizatiei si se vor preciza persoanele împuternicite să colaboreze direct, în numele organizatiei, cu reprezentantii AACR;

c) legăturile ierarhizate pe compartimente si pe responsabilităti, respectiv organigrama organizatiei împreună cu organigrama managerială;

d) capabilitătile de întretinere, inclusiv informatii privind echipamentele si facilitătile aferente, care să cuprindă enumerare, descriere generală si amplasare;

e) procedurile sistemului de întretinere adoptate în vederea organizării, coordonării si controlului corespunzător al activitătilor de întretinere, precum i procedurile sistemului de asigurare a calitătii prin care se gestionează asigurarea calitătii lucrărilor în cadrul organizatiei sau prin contractare la terti;

f) sistemul de raportare către AACR a defectelor sau a altor situatii care afectează navigabilitatea unei aeronave ori a unui component de aeronavă, identificate în procesul de întretinere;

g) procedura de amendare a Manualului organizaiei de întretinere;

h) orice alte informatii suplimentare pe care organizatia le consideră absolut necesare pentru îndeplinirea cerinelor prezentului capitol si pentru sustinerea autorizării solicitate.

 

RACR-AZAC.725 Managementul organizatiei de întretinere

(1) Organizatia trebuie să dispună de resursele si de mijloacele corespunzătoare pentru asigurarea si controlul respectării cerintelor de autorizare.

(2) Organizaia solicitantă trebuie să aibă capabilitatea de a functiona astfel încât să asigure o coordonare eficientă pentru identificarea si rezolvarea problemelor tehnice si de navigabilitate care apar în procesul de întretinere, atât în cadrul compartimentelor, cât si în relatiile dintre acestea.

(3) Organizatia trebuie să convingă AACR că prin modul de conducere se acordă atentie deosebită tuturor aspectelor legate de siguranta zborurilor si cerintele de navigabilitate.

(4) Organizatia solicitantă trebuie să aibă un sistem care să asigure calitatea lucrărilor de întretinere si activitătilor conexe care intră sub incidenta autorizării.

(5) Se recomandă ca organizatia să consulte AACR de fiecare dată când întâmpină dificultăti cu privire la interpretarea reglementărilor în vigoare si a procedurilor asociate, precum si în orice alte probleme de navigabilitate care pot afecta siguranta zborurilor.

 

RACR-AZAC.730 Conditii de lucru

(1) Pentru îndeplinirea efectivă a sarcinilor de întretinere, întregului personal i se vor asigura conditii corespunzătoare în ceea ce priveste spatiile de lucru, de odihnă si social-sanitare, în conexiune cu amenajări, echipament de protectie, conditii generale de mediu, scule si dispozitive adecvate.

(2) Conditiile specifice de mediu si protectie a muncii în spatiile de lucru - birouri, laboratoare, ateliere, hangare si altele - trebuie să fie asigurate si mentinute la un standard adecvat, declarat în Manualul organizatiei de întretinere, astfel încât să nu fie afectată calitatea lucrărilor de întreinere pentru care organizatia este autorizată. Trebuie asigurată separarea necesară protectiei la contaminare a personalului si a mediului.

(3) Trebuie asigurate spatii de păstrare i depozitare separate pentru avionabile, respectiv piesele de schimb, sculele, echipamentele si materialele utilizate în procesul de întretinere, astfel încât să nu se folosească spatiile de lucru în acest scop. Atât spatiile respective, cât si avionabilele trebuie să fie identificate în mod corespunzător, în conformitate cu o procedură declarată în Manualul organizatiei de întretinere.

(4) Neavionabilele, respectiv piesele, sculele, echipamentele si materialele devenite inapte pentru a fi utilizate la lucrări de întretinere, trebuie să fie clar identificate si separate de celelalte, în spatii de carantină. Etichetarea si localizarea spatiilor de carantină, a sculelor, materialelor, pieselor si echipamentelor neavionabile respective trebuie realizate în mod corespunzător, în conformitate cu o procedură declarată în Manualul organizatiei de întretinere.

(5) În toate spatiile de depozitare trebuie asigurate conditiile pentru păstrarea, înregistrarea si manipularea corespunzătoare a pieselor, componentelor si materialelor utilizate în procesul de întretinere. Conditiile de păstrare trebuie să respecte instructiunile producătorilor, iar accesul în spatiile de păstrare si depozitare trebuie restrictionat la personalul autorizat.

(6) Etalonarea si verificarea metrologică a sculelor, echipamentelor pentru probe si aparatelor de măsură si control trebuie să fie efectuate periodic, conform instructiunilor producătorilor si standardelor metrologice, pentru a se mentine precizia cerută. Organizatia trebuie să înregistreze si să păstreze evidenta acestor verificări.

 

RACR-AZAC.735 Personal de certificare

(1) Personalul de certificare primeste pentru utilizare si identificare individuală stampile, poansoane sau sigilii, după caz. Tipul si forma acestora trebuie mentionate în Manualul organizatiei de întretinere. Aceste mărci trebuie să fie cât mai unitare si să permită identificarea cu usurintă atât a organizatiei, cât si a personalului în cauză.

(2) Personalul de certificare trebuie să detină o licentă corespunzătoare emisă de AACR, în termen de valabilitate, si o autorizare internă corespunzătoare din partea organizatiei, prin care să i se stabilească foarte clar limitările. Documentul de autorizare internă trebuie să fie prezentat în Manualul organizatiei de întretinere.

 

RACR-AZAC.740 Date de întretinere

(1) Organizatia solicitantă trebuie să detină si să pună la dispozitia personalului său un număr suficient de exemplare privind datele de întretinere, cum ar fi, dar fără a se limita la: programe de întretinere, manuale tehnice emise de fabricanti, specificatii tehnice, standarde, norme, practici de întretinere, tehnologii, instructiuni, buletine/scrisori de serviciu si altele, care sunt în vigoare pentru efectuarea întretinerii, inclusiv pentru efectuarea modificărilor sau reparatiilor, corespunzătoare domeniului de activitate pentru care se solicită autorizarea.

(2) Organizatia solicitantă trebuie să demonstreze că detine si utilizează datele de întretinere aprobate/acceptate de AACR si directivele/circularele de navigabilitate aplicabile.

(3) Trebuie asigurat un sistem care să asigure în permanentă că datele de întretinere sunt amendate si în bună stare. Acesta trebuie prezentat în Manualul organizatiei de întretinere.

(4) În cazul în care datele de întreinere sunt furnizate de beneficiarul lucrărilor, organizatia nu mai trebuie să detină propria documentatie, dar este obligată să verifice dacă datele furnizate de acesta corespund principiilor/cerintelor prevăzute la pct. (1) si (2).

 

RACR-AZAC.745 Comanda de lucru

(1) Lucrările de întretinere trebuie executate pe bază de contract si/sau comandă scrisă.

(2) Organizatia solicitantă trebuie să aibă un sistem clar si simplu de evidentă a contractelor/comenzilor de lucru primite. Acesta trebuie prezentat în Manualul organizatiei de întretinere.

(3) Evidentele mentionate la pct. (2) se păstrează de către organizatie cel putin 24 de luni de la data încheierii lucrării.

 

RACR-AZAC.750 Contractarea lucrărilor

(1) În cazul în care nu are autorizarea corespunzătoare pentru toate lucrările solicitate sau nu dispune de resursele necesare, organizatia poate contracta lucrările respective către o altă organizatie autorizată corespunzător pentru întretinere.


(2) În mod exceptional si numai în cazuri temeinic justificate, organizatia poate contracta, pe bază de comandă scrisă/ordin de lucru, lucrări minore de întretinere către organizatii neautorizate de AACR, cu conditia ca organizatia neautorizată să-si desfăsoare activitatea sub sistemul de asigurare a calitătii al organizatiei contractante. Aceasta trebuie să exercite direct supravegherea de asigurare a calitătii acestor lucrări în vederea asigurării standardelor de calitate pentru lucrările contractate.

(3) Transmiterea unor comenzi de lucru organizatiilor neautorizate este permisă numai cu avizul prealabil al AACR si numai dacă organizatia autorizată beneficiară demonstrează capabilitatea de a verifica efectiv si de a se convinge asupra conformării organizatiei neautorizate cu standardele de calitate pe care aceasta trebuie să le impună.

(4) Organizatia autorizată trebuie să asigure dreptul de acces al inspectorilor AACR în organizatia neautorizată, atunci când apare această necesitate.

(5) Documentele privind finalizarea lucrării sau documentul de punere în serviciu, după caz, trebuie semnate de personalul de certificare al organizatiei autorizate beneficiare, care îsi mentine în continuare responsabilitatea asupra calitătii lucrării efectuate de organizatia neautorizată.

(6) Pentru toate lucrările de întretinere efectuate de către organizatie, i se transmite beneficiarului un certificat de punere în serviciu, conform specimenului aprobat în Manualul organizatiei de întretinere.

 

RACR-AZAC.755 Înregistrări de întretinere

(1) Înregistrările de întretinere, respectiv dosarele, registrele si alte evidente tehnice, se păstrează si se organizează astfel încât să se stabilească o corelare directă între toate lucrările executate aeronavei/componentei de aeronavă căreia i s-au executat lucrări de întretinere în cadrul organizatiei si documentele asociate acesteia.

(2) Înregistrările de întretinere vor contine cel putin următoarele documente:

a) comanda de lucru;

b) copii/extrase din documentatia de evidentă aferentă aeronavei sau componentei de aeronavă supuse întretinerii;

c) datele de întretinere aplicabile;

d) documente din care să rezulte identificarea aeronavei sau a componentei de aeronavă aflate în întretinere, cum ar fi: tip, serie, număr de fabricatie si altele;

e) evidentele de întretinere, respectiv fise, registre, cu înscrieri pentru fiecare produs, individualizat prin tip, număr de serie, număr de fabricatie si altele;

f) documentele de punere în serviciu;

g) acolo unde este cazul, documente de calitate aferente;

h) evidentele aplicării directivelor de navigabilitate si a buletinelor de serviciu, după caz.

 

RACR-AZAC.760 Emiterea autorizării

(1) După constatarea îndeplinirii cerintelor prezentului capitol, AACR emite pentru organizatia de întretinere solicitantă certificatul de autorizare.

(2) Forma certificatului de autorizare se stabileste de AACR.

 

RACR-AZAC.765 Cerinte pentru mentinerea autorizării

(1) În vederea mentinerii autorizării acordate de AACR, organizatia de întretinere trebuie să mentină standardele de întretinere si de asigurare a calitătii lucrărilor executate la nivelul conditiilor initiale de autorizare.

(2) Verificarea modului de mentinere a standardelor sus­mentionate se face de către inspectorii AACR. Acestia trebuie să aibă acces liber în organizatie oricând, în scopul evaluării modului de respectare a conditiilor de autorizare, atât din punct de vedere tehnic, cât si al asigurării calitătii.

(3) Inspectorii AACR pot solicita participarea la orice lucrare de întretinere asociată repunerii în serviciu a aeronavei sau a componentei de aeronavă.

 

RACR-AZAC.770 Modificarea domeniului de autorizare

(1) Propunerea de modificare a domeniului de autorizare, a persoanelor precizate în RACR-AZAC.715 pct. (1) lit. b) si e) sau a structurii, amplasamentelor si facilitătilor organizatiei trebuie să îi fie comunicată în scris AACR de către organizatia autorizată, sub formă de amendament la Manualul organizatiei de întretinere, în vederea aprobării. După caz, AACR poate să solicite si ale informatii suplimentare, pentru a se convinge că modificările solicitate respectă conditiile de autorizare.

(2) Cererea de modificare a domeniului de activitate al organizatiei de întretinere trebuie însotită de documentatie justificativă. După caz, AACR poate să solicite si alte informatii suplimentare, pentru a fi sustinută modificarea solicitată.

(3) Forma cererii prevăzute la pct. (2) se stabileste de AACR.

(4) După aprobarea de către AACR a modificărilor propuse, se amendează în mod corespunzător Manualul organizatiei de întretinere.

 

RACR-AZAC.775 Neconformităti

(1) Neconformitătile constatate în urma inspectiilor AACR se clasifică astfel:

a) de nivel 1 - abateri semnificative de la cerintele de autorizare, prin care se încalcă standardele tehnice si de navigabilitate si care afectează direct siguranta zborurilor;

b) de nivel 2 - abateri de la cerintele de autorizare, care pot determina încălcarea standardelor tehnice si de navigabilitate si pot afecta siguranta zborurilor.

(2) Neconformitătile se constată de către inspectorii AACR si se comunică în scris conducătorului responsabil al organizatiei.

(3) Din momentul în care au fost comunicate organizatiei neconformitătile de nivel 1, aceasta trebuie să ia toate măsurile pentru corectarea lor în cel mai scurt timp.

(4) Pentru neconformitătile de nivel 2, organizatia trebuie să prezinte AACR spre acceptare un plan de actiuni corective cuprinzând măsurile preconizate, termenele precise de realizare si personalul responsabil cu finalizarea acestora. Organizatia este integral responsabilă de realizarea planului de măsuri corective.

(5) Constatarea îndeplinirii măsurilor corective se face de către inspectorii AACR.

 

RACR-AZAC.780 Valabilitatea autorizatiei

(1) Autorizatia se emite de AACR, având valabilitate initială de un an.

(2) Dacă autorizatia nu a fost anterior suspendată, predată voluntar sau revocată, valabilitatea acesteia poate fi mentinută pentru perioade consecutive de maximum 2 ani, în conditiile în care organizatia de întretinere, ca urmare a rezultatelor auditurilor anuale planificate si realizate de AACR, demonstrează mentinerea conditiilor de autorizare.

(3) AACR poate să nu acorde, să restrângă, să suspende sau să revoce autorizarea, dacă constată că nu se mentin conditiile în care aceasta a fost acordată sau nu au fost corectate neconformitătile, conform RACR-AZAC.775 pct. (3) si (4).

(4) În cazul retragerii autorizării, organizatia de întretinere este obligată să predea AACR certificatul de autorizare în termen de cel mult 10 zile.

 

CAPITOLUL 8

Contestatii

 

RACR-AZAC.800 Contestarea deciziilor

În cazul neacordării sau revocării de către AACR a permiselor de zbor nationale sau a certificatelor de autorizare, solicitantul poate contesta argumentat acea decizie, potrivit legii.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „MENAROM” - S.A. Galati

 

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, si ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. - Procedura de administrare specială la Societatea Comercială „MENAROM” - S.A. Galati, instituită prin Ordinul presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 53/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 859 din 20 septembrie 2004, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 21 august 2007.

Nr. 9.541.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „RULMENTUL” - S.A. Brasov

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, si ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. - Procedura de administrare specială la Societatea Comercială „RULMENTUL” - S.A. Brasov, cu sediul în municipiul Brasov, str. 13 Decembrie nr. 96, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J 08/10/1991, instituită prin Ordinul ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului nr. 5/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 9 aprilie 2002, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 23 august 2007.

Nr. 9.545.

 


ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind activitatea de control

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

în conformitate cu dispozitiile art. 10 alin. (4) si (5), ale art. 17 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 18 alin. (1)-(3), ale art. 88 alin. (1) si (3), ale art. 89 si 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National al Audiovizualului,

Consiliul National al Audiovizualului emite următoarea decizie:

 

Art. 1. – (1) Personalul de control din cadrul Serviciului inspectie al Consiliului National al Audiovizualului este alcătuit din corpul de inspectori.

(2) Inspectorii dispun de legitimatie de serviciu, în baza căreia îsi exercită activitatea de control, precum si de stampilă, care va fi aplicată pe documentele de control, întocmite si semnate personal.

(3) În activitatea de control, inspectorul are obligatia să se legitimeze si să precizeze motivul sau obiectivul controlului.

(4) Constatările rezultate în urma activitătilor de control se consemnează într-un raport de monitorizare sau de constatare, semnat, datat si stampilat de inspector, care va fi transmis sefului Serviciului inspectie.

Art. 2. – Personalului din cadrul Serviciului inspectie îi revin următoarele atributii principale:

a) verificarea continutului programelor audiovizuale;

b) verificarea respectării structurii serviciilor de programe;

c) verificarea ofertei de servicii de programe retransmise;

d) verificarea respectării datelor din deciziile de autorizare audiovizuală;

e) verificarea respectării si punerii în aplicare a deciziilor de sanctionare, precum si a celor cu caracter normativ emise de Consiliul National al Audiovizualului;

f) primirea si analizarea plângerilor sau a sesizărilor adresate de orice persoană fizică ori juridică, primite prin orice mijloc de comunicare;

g) informarea publicului cu privire la drepturile acestuia în relatia cu radiodifuzorii, distribuitorii de servicii si Consiliul National al Audiovizualului;

h) informarea radiodifuzorilor, distribuitorilor de servicii si a altor persoane interesate, la solicitarea acestora, cu privire la deciziile, instructiunile si recomandările adoptate de Consiliul National al Audiovizualului;

i) alte sarcini si obiective stabilite de Consiliul National al Audiovizualului.

Art. 3. – (1) Verificarea continutului programelor audiovizuale sau al programelor retransmise se realizează, de regulă, la sediul teritorial al Consiliul National al Audiovizualului în care îsi

desfăsoară activitatea inspectorul sau, după caz, la sediul radiodifuzorului ori al statiei cap de retea.

(2) În cazul serviciilor de programe difuzate în alte localităti decât cele în care îsi are Consiliul National al Audiovizualului sediul teritorial, verificarea se poate realiza si la sediul radiodifuzorului din localitatea respectivă sau, după caz, al statiei cap de retea.

(3) Inspectorul poate solicita radiodifuzorului punerea la dispozitie a înregistrărilor programelor difuzate.

Art. 4. – În absenta reprezentantului legal al radiodifuzorului sau al distribuitorului de servicii ori a persoanelor competente să dea relatiile necesare, inspectorul poate solicita, în scris, prezentarea acestora la sediul teritorial al Consiliului National al Audiovizualului, în scopul lămuririi aspectelor constatate. În invitatie se vor preciza data si ora, precum si documentele necesare a fi prezentate.

Art. 5. – În cazul primirii unor plângeri sau sesizări scrise, acestea vor fi înregistrate si înaintate Serviciului inspectie pentru a fi prezentate Consiliului National al Audiovizualului, care va dispune măsurile ce se impun. În situatia în care plângerea sau sesizarea este transmisă sub altă formă (mijloc de comunicare), inspectorul o va aduce imediat la cunostintă sefului Serviciului inspectie, care o va prezenta Consiliului National al Audiovizualului.

Art. 6. – În cazul refuzului nejustificat de a permite inspectorului exercitarea atributiilor ce îi revin, Consiliul National al Audiovizualului poate decide sanctionarea radiodifuzorului sau a distribuitorului de servicii, conform prevederilor art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. – În activitatea desfăsurată, inspectorii, în calitate de functionar public, se supun normelor de conduită prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, si de Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a functionarilor publici, republicată.

Art. 8. – La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 86/2003 privind activitatea de control, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 6 mai 2003.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Răsvan Popescu

 

Bucuresti, 11 septembrie 2007.

Nr. 761.