MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 629         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 13 septembrie 2007

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.108. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor si serviciilor care se prestează de către autoritătile publice pentru protectia mediului în regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora

 

1.349. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile privind abrogarea art. 21-23 din Regulamentul de organizare si functionare a Secretariatului pentru compusi desemnati, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 1.018/2005 privind înfiintarea în cadrul Directiei deseuri si substante chimice periculoase a Secretariatului pentru compusi desemnati

 

2.301/C. - Ordin al ministrului justitiei privind modificarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari si a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.263/C/2007

 

2.302/C. - Ordin al ministrului justitiei privind modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995

 

7.869. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de îndeplinire a formalitătilor vamale prevăzute pentru punerea în liberă circulatie si exportul de presă, tipărituri, energie electrică si mărfuri transportate prin conducte, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 6.341/2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

 

ORDIN

privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor si serviciilor care se prestează de către autoritătile publice pentru protectia mediului în regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora

 

În baza prevederilor art. 23 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile,

ministrul mediului si dezvoltării durabile emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Nomenclatorul lucrărilor si serviciilor care se prestează de către autoritătile publice pentru protectia mediului în regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile, Agentia Natională pentru Protectia Mediului, agentiile regionale pentru protectia mediului, agentiile judetene pentru protectia mediului si Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”, în calitate de autorităti competente pentru protectia mediului, au obligatia de a-si deschide conturi pentru veniturile extrabugetare provenite din încasarea tarifelor la filialele Trezoreriei Statului în a căror rază teritorială îsi desfăsoară activitatea.

Art. 3. - Sumele încasate de autoritătile publice pentru protectia mediului prevăzute la art. 2 se utilizează în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 340/2000 pentru aprobarea Nomenclatorului de lucrări si servicii care se prestează de către autoritătile pentru protectia mediului în regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 6 aprilie 2000.

Art. 5. - Orice dispozitie contrară prevederilor prezentului ordin se abrogă.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

 

Bucuresti, 5 iulie 2007.

Nr. 1.108.

 

ANEXĂ

 

NOMENCLATORUL

lucrărilor si serviciilor care se prestează de către autoritătile publice pentru protectia mediului în regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora

 

SECTIUNEA I

Lucrări si servicii prestate de către autoritătile publice pentru protectia mediului

 

 

Scopul lucrării sau al serviciului

Tipul lucrării sau al serviciului care se prestează

Cuantumul tarifului care se încasează, fără TVA

(lei)

1

2

3

4

1.

Parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private

1. Evaluarea initială a solicitării

100

2. Etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului *) Pentru proiectele pentru care este obligatorie efectuarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului nu se tarifează această etapă.

400

3. Etapa de definire a domeniului evaluării si de realizare a raportului evaluării impactului asupra mediului

1.000

4. Etapa de analiză a calitătii raportului evaluării impactului asupra mediului

2.000

5. Revizuirea/actualizarea acordului de mediu

500

2.

Parcurgerea procedurii în vederea emiterii autorizatiei de mediu pentru activitătile cu impact semnificativ asupra mediului

1. Evaluarea documentatiei în vederea emiterii autorizatiei de mediu

500

2. Analiza raportului la bilantul de mediu

1.000

3. Finalizarea programului pentru conformare, după caz

1.000

4. Revizuirea autorizatiei de mediu

250

3.

Parcurgerea procedurii în vederea emiterii avizului pentru stabilirea obligatiilor de mediu

Analiza bilantului de mediu

1.500

4.

Parcurgerea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe

1. Încadrare

500

2. Analiza calitătii raportului:

 

- planuri/programe locale

500

- planuri/programe judetene

1.500

- planuri/programe regionale

2.000

- planuri/programe nationale

2.500

5.

Parcurgerea procedurii în vederea emiterii autorizatiei integrate de mediu

1. Analiza preliminară a documentatiei realizată de către autoritatea locală pentru protectia mediului

1.000

2. Analiza propriu-zisă a continutului documentatiei de sustinere a solicitării autorizatiei integrate de mediu

5.000

3. Revizuirea si actualizarea autorizatiei integrate de mediu

2.500

6.

Parcurgerea procedurii în vederea obtinerii etichetei ecologice pentru produse/ servicii

Analiza si verificarea documentatiei necesare obtinerii etichetei ecologice pentru produse/servicii

1.200

7.

Parcurgerea procedurii în vederea emiterii permisului de aplicare a nămolului în agricultură de la epurarea apelor uzate

Analiza documentatiei depuse si verificarea pe teren

150

8.

Parcurgerea procedurii în vederea aprobării trans­portului intern al deseurilor periculoase

Analiza documentatiei depuse si aprobarea formularului pentru transportul deseurilor periculose

200

9.

Parcurgerea procedurii în vederea aprobării pla­nurilor de eliminare a echipamentelor si mate­rialelor cu continut de PCB/PCT

Analiza, verificarea în teren si aprobarea planului de eliminare

300

 

10.

Parcurgerea procedurii în vederea înregistrării producătorilor de echipamente electrice si electronice

Analiza documentatiei si emiterea formularului de înscriere în registrul de punere pe piată a echipamentelor electrice si electronice

500

11 .

Parcurgerea procedurii în vederea aprobării notificărilor pentru importul deseurilor nepericuloase

Analiza documentatiei, consultanta acordată solicitantilor, aprobarea formularului de notificare

100

12.

Parcurgerea procedurii în vederea aprobării notificărilor pentru tranzitul deseurilor nepericuloase

Analiza documentatiei, consultanta acordată solicitantilor, aprobarea formularului de notificare

100

13.

Parcurgerea procedurii în vederea aprobării importului deseurilor periculoase destinate valorificării

Analiza documentatiei, consultanta acordată solicitantilor, corespondenta cu statul de export si statele de tranzit si emiterea aprobării

1.500

14.

Parcurgerea procedurii în vederea aprobării exportului deseurilor periculoase

Analiza documentatiei, consultanta acordată solicitantilor, corespondenta cu statul de import si statele de tranzit si emiterea aprobării

500

15.

Parcurgerea procedurii în vederea emiterii permisului de tranzit pentru deseuri periculoase

Analiza documentatiei, consultanta acordată solicitantilor, corespondenta cu statul de export si statele de tranzit si emiterea permisului de tranzit

500

16.

Parcurgerea procedurii în vederea aprobării importului de plante si/sau animale sălbatice pentru specii non-CITES

Analiza documentatiei depuse

50

17.

Parcurgerea procedurii în vederea aprobării exportului pentru specii de plante si/sau animale sălbatice pentru specii non-CITES

Eliberarea acordului de mediu în vederea aprobării exportului pentru specii de plante si/sau animale sălbatice pentru specii non-CITES Tarifarea se face în functie de tipul de resursă care se exportă:

 

1. ciuperci comestibile în stare proaspătă sau semiprelucrată

0,030 lei/kg

2. plante din flora sălbatică, medicinale, alimentare, aromatice, tanante, colorante, sub formă întreagă sau părti din acestea (rădăcini, rizomi, bulbi, tulpini, ramuri, coji, flori, frunze, seminte si muguri) în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată

0,015 lei/kg

3. plante din flora sălbatică - stuf (sub formă întreagă sau părti din acestea)

0,0030 lei/kg

4. seminte de specii forestiere si alte specii din flora sălbatică (resurse genetice)

0,200 lei/kg

5. fructe din flora sălbatică, în stare proaspătă sau semiprelucrată

0,015 lei/kg

6. melci în stare vie

1 leu/kg

7. carne de melc decochiliată congelată

0,10 lei/kg

8. cochilii de melc

0,025 lei/kg

9. scoici, broaste si raci, în stare vie

1 leu/kg

 

 

 

10. scoici, broaste si raci, în stare semiprelucrată

0,25 lei/kg

11. alte organisme acvatice (viermi, crustacee si altele)

0,50 lei/kg

12. iepuri si alte mamifere sălbatice mici, în stare vie (resursă genetică)

10 lei/exemplar

13. iepuri si alte mamifere sălbatice mici, sacrificate prin diverse metode, conform legii

0,10 lei/kg

14. mamifere sălbatice mari, vii (resursă genetică)

50 lei/exemplar

15. mamifere sălbatice mari, împuscate

0,10 lei/kg

16. păsări vii din fauna sălbatică (resursă genetică)

25 lei/exemplar

17. păsări din fauna sălbatică, împuscate

0,20 lei/kg

18.

Parcurgerea procedurii în vederea aprobării recoltării/capturării, achizitiei si comercializării de plante si/sau animale sălbatice pentru specii non-CITES

Analiza solicitărilor si a documentatiilor care privesc:

 

1. Activitătile de recoltare, achizitie si comercializare a plantelor din flora sălbatică

 

- pentru persoane fizice

25

- pentru persoane juridice

100

2. Activitătile de capturare, achizitie si comercializare pe piata internă a animalelor din fauna sălbatică

 

- pentru persoane fizice

35

- pentru persoane juridice

150

3. Activitătile de recoltare, capturare, achizitie si comercializare pe piata internă a plantelor si animalelor din flora si fauna sălbatică

 

- pentru persoane fizice

50

- pentru persoane juridice

250

4. Verificarea stocurilor si încheierea documentelor referitoare la stocuri

 

- pentru persoane fizice

-

- pentru persoane juridice

150

5. Activitătile de vânătoare

 

- pentru persoane fizice

-

- pentru persoane juridice

200

19.

Parcurgerea procedurii în vederea autorizării grădinilor zoologice, acvariilor publice si delfinariilor

Analiza documentatiei, vizită în teren

300

20.

Parcurgerea procedurii în vederea revizuirii autorizatiei de mediu pentru grădinile zoologice, acvariile publice si delfinarii

Analiza documentatiei, vizită în teren

300

21.

Parcurgerea procedurii în vederea avizării planului incintei în care se desfăsoară activităti cu microorganisme modificate genetic

Analiza documentatiei

 

Utilizare tip A*)

500

Utilizare tip B**)

1.500

 

22.

Parcurgerea procedurii în vederea autorizării utilizării în conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic - o singură incintă

Evaluarea dosarului de notificare în vederea emiterii autorizatiei pentru:

 

- clasa 1

 

Utilizare tip A*)

1.000

Utilizare tip B**)

2.500

- clasa 2

 

Utilizare tip A*)

1.000

Utilizare tip B**)

4.000

- clasele 3 si 4

 

Utilizare tip A*)

1.000

Utilizare tip B**)

7.000

23.

Parcurgerea procedurii în vederea revizuirii autorizatiei de utilizare în conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic - o singură incintă

Evaluarea dosarului de revizuire a autorizatiei în vederea emiterii autorizatiei revizuite pentru:

 

- clasa 1

 

Utilizare tip A*)

1.000

Utilizare tip B**)

2.000

- clasa 2

 

Utilizare tip A*)

1.000

Utilizare tip B**)

2.500

- clasele 3 si 4

 

Utilizare tip A*)

1.000

Utilizare tip B**)

4.000

24.

Parcurgerea procedurii în vederea aprobării importului pentru microorganisme modificate genetic utilizate în conditii de izolare - un singur microorganism modificat genetic

Analiza documentatiei în vederea emiterii acordului de import pentru:

 

- clasa 1

 

Utilizare tip A*)

1.000

Utilizare tip B**)

2.000

- clasa 2

 

Utilizare tip A*)

1.000

Utilizare tip B**)

2.500

- clasele 3 si 4

 

Utilizare tip A*)

1.000

Utilizare tip B **)

4.000

25.

Parcurgerea procedurilor legale pentru autorizarea introducerii deliberate în mediu a unui organism modificat genetic - un singur organism modificat genetic si o singură locatie

1. Analiza dosarului de notificare

 

- Activităti de cercetare-dezvoltare si scop demonstrativ

2.000

- Alte activităti

4.000

2. Emiterea autorizatiei

 

- Activităti de cercetare-dezvoltare si scop demonstrativ

1.000

- Alte activităti

40.000

 

26.

Parcurgerea procedurilor legale pentru autorizarea introducerii deliberate în mediu a unui organism modificat genetic, conform procedurii simplificate - un singur organism modificat genetic si o singură locatie

1. Analiza dosarului de notificare

4.000

2. Emiterea autorizatiei

60.000

27.

Parcurgerea procedurilor legale pentru autorizarea introducerii pe piată a unui organism modificat genetic - un singur organism modificat genetic si o singură locatie

1. Analiza dosarului de notificare

7.000

2. Elaborarea raportului de evaluare

85.000

3. Emiterea autorizatiei

30.000

28.

Parcurgerea procedurilor legale pentru revizuirea autorizatiei privind intro­ducerea deliberată în mediu a unui organism modificat genetic - un singur organism modificat genetic si o singură locatie

1. Analiza documentatei

 

- Activităti de cercetare-dezvoltare si scop demonstrativ

2.000

- Alte activităti

4.000

2. Emiterea autorizatiei revizuite

 

- Activităti de cercetare-dezvoltare si scop demonstrativ

1.000

- Alte activităti

40.000

29.

Parcurgerea procedurilor legale pentru reînnoirea autorizatiei privind intro­ducerea pe piată a unui organism modificat genetic - un singur organism modificat genetic

1. Analiza dosarului de reînnoire a notificării

7.000

2. Elaborarea raportului de evaluare

60.000

3. Emiterea autorizatiei reînnoite

30.000

30.

Parcurgerea procedurilor legale pentru aprobarea importului unui organism modificat genetic în alte scopuri decât introducerea pe piată - un singur organism modificat genetic

1. Analiza documentatiei

 

- Activităti de cercetare-dezvoltare si scop demonstrativ

2.000

- Alte activităti

7.000

2. Emiterea acordului de import

 

- Activităti de cercetare-dezvoltare si scop demonstrativ

8.000

- Alte activităti

65.000

31.

Parcurgerea procedurilor pentru autorizarea produselor biocide***)

Analiza documentatiei pentru:

 

1. evaluarea comportării în mediu a substantelor active

1.000

2. evaluarea profilului ecotoxicologic al substantelor active

1.100

3. evaluarea comportării în mediu a produselor biocide

1.000

4. evaluarea profilului ecotoxicologic al produselor biocide

1.100

5. evaluarea comportării în mediu în cazul extinderii domeniului de utilizare a unui produs biocid

1.000

6. evaluarea documentatiei tehnice pentru produse biocide de risc scăzut

500

 

32.

Parcurgerea procedurii legale în vederea emiterii, revizuirii si vizării anuale a licentei de operare pentru operatorii economici în scopul preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

1. Analiza documentatiei si eliberarea licentei de operare

7.500

2. Analiza documentatiei si revizuirea licentei de operare

2.000

3. Analiza documentatiei si acordarea vizei anuale

2.000

33.

Parcurgerea procedurii legale în vederea emiterii, revizuirii si vizării anuale a licentei de operare pentru preluarea responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare si valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz

1. Analiza documentatiei si eliberarea licentei de operare

5.000

2. Analiza documentatiei si revizuirea licentei de operare

2.000

3. Analiza documentatiei si acordarea vizei anuale

2.000

34.

Parcurgerea procedurilor legale în vederea emiterii, revizuirii si vizării anuale a licentei de operare pentru organizatii colective în vederea preluării responsabilitătii pentru realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice

1. Analiza documentatiei si eliberarea licentei de operare

5.000

2. Analiza documentatiei si revizuirea licentei de operare

2.000

3. Analiza documentatiei si acordarea vizei anuale

2.000

 

NOTĂ:

*) Utilizare tip A - orice activitate în scop de cercetare-dezvoltare sau în scopuri fără caracter industrial ori comercial si la scară redusă, cu volumul culturii microbiene, în sistem închis, sub 10 litri.

**) Utilizare tip B - alte activităti decât cele de tip A, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic.

***) Tarifele percepute pentru parcurgerea procedurii de analiză a documentatiei privind comportarea în mediu si evaluarea profilului ecotoxicologic al produselor biocide se achită în contul special deschis de Agentia Natională pentru Protectia Mediului, pentru dosarele depuse începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

 

SECTIUNEA a II-a

Lucrări si servicii prestate de către autoritătile competente pentru protectia mediului în vederea atestării persoanelor fizice si juridice pentru efectuarea evaluării de mediu, evaluării impactului asupra mediului, bilantului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate si politicii de prevenire a accidentelor majore

 

Scopul lucrării sau al serviciului care se prestează

 

Tipul lucrării sau al serviciului care se prestează

 

Cuantumul tarifului care se încasează, fără TVA

(lei )

Persoane juridice

Persoane fizice

Îndeplinirea atributiilor de secretariat al Comisiei de atestare si atestarea persoanelor fizice si juridice pentru efectuarea evaluării de mediu (EM), evaluării impactului asupra mediului (EIM), bilantului de mediu (BM), raportului de amplasament (RA), raportului de securitate (RS) si politicii de prevenire a accidentelor majore (PPAM)

1. Verificarea dosarelor pentru atestare, analiza documentatiei care se depune pentru atestare si examinare la Comisia de atestare

EM - 250

EM - 150

EIM - 250

EIM - 150

BM - 250

BM - 150

RA - 250

RA - 150

RS - 250

RS - 150

PPAM - 250

PPAM - 150

2. Intervievarea persoanelor fizice si juridice de către Comisia de atestare în vederea obtinerii atestatului

EM - 250

EM - 150

EIM - 250

EIM - 150

BM - 250

BM - 150

RA - 250

RA - 150

RS - 250

RS - 150

PPAM -250

PPAM - 150

 

NOTĂ:

1. Tariful pentru verificarea si analizarea dosarelor pentru atestare se achită la depunerea acestora, în contul special deschis de Agentia Natională pentru Protectia Mediului.

2. Tariful pentru interviul în Comisia de atestare se achită de beneficiarul atestării la eliberarea documentelor de atestare, în contul special deschis de Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile.

3. Tariful pentru parcurgerea procedurii în vederea autorizării îngrăsămintelor pentru înscrierea în lista îngrăsămintelor autorizate este stabilit prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului si al ministrului sănătătii nr. 6/22/2004.

4. Tariful pentru parcurgerea procedurii în vederea avizării si omologării produselor de protectie a plantelor care contin substante active notificate si pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substante active autorizate în Uniunea Europeană este prevăzut în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 134/197/412/2006.

5. Tariful pentru parcurgerea procedurii în vederea evaluării dosarelor pentru produsele de protectie a plantelor este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările si completările ulterioare.

 

SECTIUNEA a III-a

Lucrări si servicii prestate de către autoritătile competente pentru protectia mediului în cadrul activitătilor de prelevare, măsurare si analiză în laboratoarele autoritătilor pentru protectia mediului

 

Nr. crt.

Indicatorul

Cuantumul tarifului care se încasează, fără TVA

(lei /indicator)

1

2

3

I. Analize cu aparatură de laborator

1.

Poluanti gazosi (imisii)-recoltare si analiză chimică

 

1.1

NH3 - valoare medie zilnică

62

1.2

NH3 - valoare medie scurtă durată (30 minute)

50

1.3

SO2 - valoare medie zilnică

57

1.4

SO2 - valoare medie orară

45

1.5

NO2 - valoare medie orară

57

1.6

H2S - valoare medie zilnică

72

1

2

3

1.7

H2S - medie scurtă durată (30 minute)

60

1.8

Cl2 - valoare medie zilnică

80

1.9

Cl2 - medie scurtă durată (30 minute)

60

1.10

Pulberi în suspensie-fractiunea PM10 - metoda gravimetrică, valoare medie zilnică

160

1.11

Pulberi în suspensie-fractiunea PM2,5 - metoda gravimetrică, valoare medie zilnică

160

1.12

Analiză metale din pulberi (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe, Hg etc.)

120

1.13

Pulberi sedimentabile - valoare medie lunară

40

1.14

Pulberi totale în suspensie - medie scurtă durată (30 minute)

44

1.15

Hidrocarburi totale - metoda cromatografică

250

1.16

Aerosoli de H2SO4 - valoare medie zilnică

80

1.17

HCl - valoare medie zilnică

72

1.18

HF - valoare medie zilnică

 

1.19

C6H5-OH - valoare medie zilnică

72

1.20

HCHO - valoare medie zilnică

57

2.

Poluanti gazosi (emisii) în atmosferă - recoltare si analiză chimică

 

2.1

Analiză la cos cu diametrul < 0,3 m (H2S, HCl, HF) măsurătoare momentană

150

2.2

Analiză la cos cu diametrul > 0,3 m (H2S, HCl, HF) măsurătoare momentană

190

2.3

Analiză la cos cu diametrul < 0,35 m (pulberi totale) măsurătoare momentană

280

2.4

Analiză la cos cu diametrul > 0,35 m (pulberi totale) măsurătoare momentană

320

2.5

Metale din pulberi (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Hg )

150

2.6

Micropoluanti organici: PAH - metoda cromatografică

300

2.7

Micropoluanti organici: PCDD/PCDF - metoda cromatografică

300

3.

Măsurători de zgomot

 

3.1

Nivel de zgomot

150

4.

Determinări ale indicatorilor de calitate a apei

 

4.1

PH

10

4.2

Clor liber

10

4.3

Alcalinitate/Aciditate

15

4.4

Duritate

25

4.5

Conductivitate

13

4.6

Temperatură

8

4.7

Materii totale în suspensie MTS

30

4.8

Consum biochimic de oxigen CBO5 - analiza chimică

75

4.9

Consum biochimic de oxigen CB05 - metoda instrumentală

120

4.10

Consum chimic de oxigen CCO-Mn

25

4.11

Consum chimic de oxigen CCOCr

90

4.12

Amoniu

45

4.13

Azotati

40

4.14

Azotiti

25

 

4.15

Azot total

60

4.16

Fosfati

40

4.17

Fosfor total

55

4.18

Sulfati - metoda gravimetrică

50

4.19

Sulfati - metoda turbidimetrică

40

4.20

Sulfuri - metoda titrimetrică

20

4.21

Sulfuri - metoda spectrofotometrică

65

4.22

Cianuri totale

89

4.23

Cloruri

25

4.24

Fenoli - analiza chimică

98

4.25

Fenoli - metoda gazcromatrografică

350

4.26

Clorfenoli - metoda gazcromatrografică

300

4.27

Produse petroliere

98

4.28

Substante extractibile cu solventi organici

82

4.29

Substante extractibile - metoda spectroscopică IR

315

4.30

Substante extractibile - metoda gazcromatografică

300

4.31

Metale grele totale (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) - metoda SAA flacără

60

4.32

Metale grele dizolvate (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) - metoda SAA flacără

90

4.33

Metale grele totale (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) - metoda SAA cuptor grafit

90

4.34

Metale grele dizolvate (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) - metoda SAA cuptor grafit

95

4.35

Metale alcaline/alcalino-pământoase (Na, K, Ca, Mg)

45

4.36

Pesticide organoclorurate - metoda gazcromatografică

250

4.37

Reziduu fix

30

4.38

Detergenti

80

4.39

Oxigen dizolvat

35

4.40

Ca - metoda complexonometrică

15,50

4.41

Mg - metoda complexonometrică

15,50

4.42

Cr6+ - metoda spectrofotometrică

40

4.43

Fluoruri

40

4.44

Pesticide organofosforice - metoda gazcromatografică

250

4.45

PAH-uri - metoda cromatografică

250

4.46

Compusi bifenil policlorurati PCB

300

4.47

Analiză bacteriologică (coliformi totali, coliformi fecali, streptococi totali)

120

4.48

Analiză biologică (fitoplancton, zooplancton etc.)

360

5.

Analize de sol, deseuri, sedimente

 

5.1

PH

14

5.2

Conductivitate

10

5.3

Metale grele (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) - metoda SAA

127

5.4

Metale grele (Hg) - metoda SAA cu sistem generator de hidruri

145

5.5

Produs petrolier - metoda gravimetrică

95

 

5.6

Produs petrolier - metoda gazcromatografică

350

5.7

Substante extractibile cu solventi organici

70

5.8

Substante extractibile - metoda spectroscopică IR

400

5.9

Azot total

80

5.10

Fosfor total

70

5.11

Cloruri

30

5.12

Sulfati

70

5.13

Carbonati

15

5.14

Carbon organic

32

5.15

Humus

22

5.16

Umiditate

20

5.17

Substante extractibile si produse petroliere (analiză IR)

315

5.18

Metale grele din vegetatie (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) metoda SAA

127

5.19

Pesticide organoclorurate - metoda gazcromatografică

300

5.20

Pesticide organofosforice - metoda gazcromatografică

300

5.21

PAH-uri - metoda cromatografică

300

5.22

Compusi bifenil policlorurati PCB

300

5.23

Analiză bacteriologică (coliformi totali, coliformi fecali, streptococi totali)

120

5.24

Analiză biologică (fitobentos, zoobentos etc.)

450

6.

Analize de radioactivitate a mediului

 

6.1

Determinări radionuclizi gama naturali

532

6.2

Determinări radionuclizi gama artificiali

532

6.3

Determinări radionuclizi alfa naturali

538

6.4

Determinări radionuclizi alfa artificiali

560

6.5

Determinări beta globale

60

6.6

Determinări alfa globale

60

6.7

Determinări tritiu

350

6.8

Determinări 14 C

400

6.9

Determinări 90 Sr

300

6.10

Estimări doză

330

6.11

Determinare radon

165

6.12

Determinare thoron

165

II. Analize cu aparatură automată

1.

Poluanti gazosi (imisii)

 

1.1

NH3 - valoare medie pe 30 minute

30

1.2

NH3 - valoare medie zilnică

230

1.3

SO2 - valoare orară

30

1.4

SO2 - valoare medie zilnică

210

1.5

NOx - valoare orară

30

1.6

CO - valoare maximă zilnică a mediilor de 8 ore

150

1.7

H2S - valoare medie pe 30 minute

11

1.8

H2S - valoare medie zilnică

240

1.9

O3 - valoare medie orară

100

1.10

O3 - valoare maximă zilnică a mediilor de 8 ore

170

1.11

Pulberi în suspensie-fractiunea PM10 - valoare medie zilnică

135

1.12

Pulberi în suspensie-fractiunea PM2,5 - valoare medie zilnică

135

 

2.

Emisii în atmosferă

 

2.1

SO2 - valoare medie zilnică

100

2.2

NOx - valoare medie zilnică

100

2.3

CO - valoare medie zilnică

100

2.4

CO2 - valoare medie zilnică

100

2.5

Pulberi totale - valoare medie zilnică

280

2.6

COV - măsurătoare pe component

50

2.7

Analiză emisii la cos cu diametrul < 0,3 m (O2, CO, CO2, NOx, SOx, temperatura si viteza gazelor) măsurătoare momentană

200

2.8

Analiză emisii la cos cu diametrul > 0,3 m (O2, CO, CO2, NOx, SOx, temperatura) măsurătoare momentană

250

2.9

Compusi organici volatili-metoda cromatografică (9 componenti) hidrocarburi C3-Ce, benzen, toluen, xilen

200

3.

Analize de radioactivitate a mediului

 

3.1

Determinări doză

165

3.2

Determinare doză gama în aer (valoare medie pe 1 minut) cu statii automate

0,15

3.3

Determinare doză gama în aer (valoare medie pe 1 oră) cu statii automate

8

3.4

Determinare doză gama în aer (valoare medie pe 24 ore) cu statii automate

165

3.5

Determinare doză gama în apă (valoare medie pe 10 minute) cu statii automate

1,25

3.6

Determinare doză gama în apă (valoare medie pe 24 ore) cu statii automate

180

 

NOTE:

1. În structura tarifelor nu sunt prevăzute cheltuielile cu asigurarea transportului pentru prelevare de probe. Beneficiarul analizei asigură transportul pentru prelevare de probe sau contravaloarea transportului, pretul combustibilului decontându-se la valoarea în lei a combustibilului din ziua prelevării probei pentru analiză, conform normativului în vigoare, în functie de tipul autovehiculului.

2. În cazul în care transportul în vederea prelevării/măsurătorii se efectuează cu autolaboratorul din dotarea autoritătilor pentru protectia mediului, beneficiarul analizei asigură contravaloarea transportului, pretul combustibilului decontându-se la valoarea în lei a combustibilului din ziua prelevării probei pentru analiză, conform normativului în vigoare, în functie de tipul autovehiculului.

3. Beneficiarul suportă orice alte costuri pe care le implică efectuarea prelevării/măsurătorii.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

 

ORDIN

privind abrogarea art. 21-23 din Regulamentul de organizare si functionare a Secretariatului pentru compusi desemnati, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor

nr. 1.018/2005 privind înfiintarea în cadrul Directiei deseuri si substante chimice periculoase a Secretariatului pentru compusi desemnati

 

În baza art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile,

ministrul mediului si dezvoltării durabile emite următorul ordin:

Art. I. - Articolele 21-23 din Regulamentul de organizare si functionare a Secretariatului pentru compusi desemnati, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 1.018/2005 privind înfiintarea în cadrul Directiei deseuri si substante chimice periculoase a Secretariatului pentru compusi desemnati, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 1 noiembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Lucia Ana Varga,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 septembrie 2007.

Nr. 1.349.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind modificarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari si a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.263/C/2007

 

Având în vedere Adresa nr. 2.513 din 11 septembrie 2007 a Uniunii Nationale a Notarilor Publici privind Ordinul ministrului justitiei nr. 2.263/C/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari si a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public,

în conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de organizare si desfăsurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari si a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.263/C/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 4 septembrie 2007, se modifică după cum urmează:

- Alineatul (1) al articolului 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Prevederile art. 2 alin. (3) si (4), art. 3 si ale art. 7 lit. a), b), c) si e) - art. 18 se aplică în mod corespunzător.”

Art. II. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Zsuzsánna Péter,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 septembrie 2007.

Nr. 2.301/C.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995

 

Având în vedere Adresa nr. 2.513 din 11 septembrie 2007 a Uniunii Nationale a Notarilor Publici privind Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995,

în conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Alineatul (2) al articolului 4 se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Zsuzsánna Péter,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 septembrie 2007.

Nr. 2.302/C.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de îndeplinire a formalitătilor vamale prevăzute pentru punerea în liberă circulatie si exportul de presă, tipărituri, energie electrică si mărfuri transportate prin conducte, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 6.341/2006

 

Având în vedere prevederile Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 7.638/2007 privind desfiintarea Biroului Vamal Bucuresti Sud,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - În Normele tehnice privind procedura simplificată de îndeplinire a formalitătilor vamale prevăzute pentru punerea în liberă circulattie si exportul de presă, tipărituri, energie electrică si mărfuri transportate prin conducte, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 6.341/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 16 iunie 2006, sintagma „Biroul Vamal Bucuresti Sud” se înlocuieste cu sintagma „Directia Municipiului Bucuresti pentru Accize si Operatiuni Vamale”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Costin Adrian

 

Bucuresti, 5 septembrie 2007.

Nr. 7.869.