MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 622         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 10 septembrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

33. - Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

85. - Ordonantă de urgentă pentru ratificarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 5 iunie 2007 si la Bucuresti la 20 iunie 2007, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnat la Bucuresti la 26 mai 2004, si pentru modificarea si completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

 

998. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor judetene a unor drumuri situate în judetul Dâmbovita

 

1.046. - Hotărâre privind suplimentarea numărului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitătile specifice desfăsurate de Ministerul Economiei si Finantelor

 

1.047. - Hotărâre privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare nr. 5.853/2005, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „ARCOM” - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

141. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 69/2007 privind Lista perimetrelor petroliere oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă, runda a VIII-a/2007

 

153. - Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind modificarea Normei de metrologie legală NML 021-05 „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulatie a autovehiculelor (cinemometre)”, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/2005

 

707. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea anexei H la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

 

1.483/677. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind conditiile si modalitătile de plată a sumelor reprezentând contravaloarea medicamentelor eliberate în tratamentul ambulatoriu în anii 2005 si 2006 peste valoarea contractată de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de medicamente

 

2.429. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind declasarea monumentului istoric „Casa Virginia Păcuretea”, Calea Domnească nr. 153, municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

86. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 7/2007 de modificare a Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 91 alin. (10) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2, 3 si 4 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 12 si 180 din Regulamentul Senatului,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al doamnei Szabó Ilona - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, în Circumscriptia electorală nr. 15 Covasna, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Puskás Valentin Zoltán.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 septembrie 2007.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

RADU MIRCEA BERCEANU

 

Bucuresti, 6 septembrie 2007.

Nr. 33.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru ratificarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington, D.C. a 5 iunie 2007 si la Bucuresti la 20 iunie 2007, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională

pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnat la Bucuresti la 26 mai 2004, si pentru modificarea si completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Intenatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor

în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă,

semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

 

Luând în considerare necesitatea ratificării amendamentului la Acordul de împrumut în regim de urgentă, precum si modificarea corespunzătoare a sumelor asigurate de bugetul de stat cu titlu de cofinantare pentru lansarea, în cel mai scurt timp, a procedurii de licitatie internatională pentru achizitionarea echipamentelor, produselor software si serviciilor aferente necesare implementării Sistemului informational pentru situatii de urgentă,

având în vedere existenta unui risc ridicat de neîndeplinire a principalului obiectiv al Proiectului, respectiv implementarea la nivel national a Sistemului informational pentru situatii de urgentă, în termenul limită stabilit prin Acordul de împrumut, respectiv 31 decembrie 2009, determinat de perioada lungă de timp, aproximativ 20 de luni, necesară implementării,

în considerarea riscului ridicat de neutilizare a specificatiilor tehnice întocmite de consultant si incluse în documentatia de achizitie, datorită evolutiei rapide înregistrate în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, existând riscul ca anumite componente ale căror performante au fost solicitate prin caietul de sarcini să devină indisponibile din cauza uzurii morale sau din alte cauze, aspecte care pot genera un risc ridicat de esec al procedurii de achizitie, ofertantii fiind pusi în imposibilitatea întocmirii unor oferte corespunzătoare,

tinând cont de faptul că situatiile de urgentă, în ceea ce priveste vulnerabilitatea sub aspect social si economic la calamităti naturale, vizează interesul public, iar implementarea Sistemului informational pentru situatii de urgentă, prin importanta sa în managementul situatiilor de urgentă, constituie o situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. h) si alin. (3) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Se ratifică Amendamentul convenit prin scrisoarea*) semnată la Washington, D.C. la 5 iunie 2007 si la Bucuresti la 20 iunie 2007, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnat la Bucuresti la 26 mai 2004, ratificat prin Legea nr. 389/2004.

Art. II. - Legea nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de

Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 934 din 13 octombrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 prima si a treia liniută se modifică si vor avea următorul cuprins:

„- prin bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative - 4,007 milioane dolari S.U.A.;

...............................................................................................

- prin bugetul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile - 21,985 milioane dolari S.U.A.; si”.

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - Repartizarea contributiei prevăzute la art. 3 se poate modifica, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), prin hotărâre a Guvernului.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Ministrul afacerilor externe,

Iulian Buga,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 septembrie 2007.

Nr. 85.


*) Cuprinsul scrisorii reprezintă traducere autorizată din limba engleză.

 

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU

RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE

1818 H Street N.W.

Washington, D.C. 20433

S.U.A.

Tel: (202) 473-3000

Fax: (202) 522-2566

 

5 iunie 2007

Excelentei Sale, Varujan Vosganian,

ministrul economiei si finantelor Bucuresti, România

 

Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă

(Împrumut nr. 4736-RO)

Al patrulea amendament la Acordul de împrumut

 

Stimate domnule ministru:

Ne referim la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), pentru proiectul mai sus mentionat, datat 26 mai 2004, astfel cum a fost amendat (Acordul), si la scrisorile datate 4 mai si 17 mai 2007, de la domnul Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, secretar de stat, Ministerul Economiei si Finantelor, prin care se solicită un amendament la Acord.

Suntem de acord cu cererea dumneavoastră si prin aceasta Acordul se amendează după cum urmează: Tabelul prezentat în paragraful 1 al anexei nr. 1 se amendează si se va citi după cum urmează:

- în cadrul categoriei (1) (b) (ii), scade suma alocată cu 3.487.000 dolari S.U.A., de la 4.476.000 dolari S.U.A. la 989.000 dolari S.U.A.;

- în cadrul categoriei (2) (a), creste suma alocată cu 3.487.000 dolari S.U.A., de la 5.417.000 dolari S.U.A. la 8.904.000 dolari S.U.A., prin realocarea de la categoria (1) (b) (ii);

- se cumulează sumele alocate subcomponentelor Componentei C (anexa nr. 1) în cadrul categoriilor (1) (b) (i) si (1) (b) (ii) într-o singură categorie (1) (b), cu o sumă alocată de 61.848.000 dolari S.U.A.;

- se cumulează sumele alocate subcomponentelor Componentei C (anexa nr. 1) în cadrul categoriilor (2) (b) (i) si (2) (b) (ii) într-o singură categorie (2) (b), cu o sumă alocată de 239.000 dolari S.U.A.;

- se cumulează sumele alocate subcomponentelor Componentei C (anexa nr. 1) în cadrul categoriilor (4) (c) (i) si (4) (c) (ii) într-o singură categorie (4) (c), cu o sumă alocată de 6.053.000 dolari S.U.A.;

- se cumulează sumele alocate subcomponentelor Componentei C (anexa nr. 1) în cadrul categoriilor (6) (c) (i) si (6) (c) (ii) într-o singură categorie (6) (c), cu o sumă alocată de 5.368.000 dolari S.U.A.

Tabelul din paragraful 1 al anexei nr. 1 la Acordul de împrumut, în forma revizuită, este redat în mod corespunzător în anexa atasată acestei scrisori.

Vă rugăm să confirmati acordul dumneavoastră în legătură cu cele de mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea si returnarea unui exemplar al prezentei scrisori. Acest amendament va deveni efectiv la momentul primirii unui exemplar contrasemnat al acestei scrisori.

 

Al dumneavoastră sincer,

Anand K. Seth,

director Europa Centrală si de Sud Regiunea Europa si Asia Centrală

 

De acord: România

De către: Varujan Vosganian,

reprezentant autorizat

Titlu: ministrul economiei si finantelor

Data: 20 iunie 2007

 

Copii certificate pentru:

Excelenta Sa Cristian David,

ministrul internelor si reformei administrative,

Bucuresti, România

Excelenta Sa László Borbély,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Bucuresti, România

Excelenta Sa Attila Korodi,

ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Bucuresti, România

Domnul Bogdan Găbudeanu, presedinte Agentia Natională pentru Resurse Minerale, Bucuresti, România

Domnul Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, secretar de stat,

Ministerul Economiei si Finantelor, Bucuresti, România

Domnul Herman Wijffels, director executiv pentru România, Banca Mondială

 

ANEXĂ

 

„ANEXA Nr. 1

 

TRAGERI DIN ÎMPRUMUT

 

1. Tabelul de mai jos stabileste categoriile de cheltuieli care urmează să fie finantate din împrumut, alocarea sumelor din împrumut pentru fiecare categorie, precum si procentul maxim în care urmează să fie finantate cheltuielile în cadrul fiecărei categorii:

 

Categoria

Suma alocată din împrumut (exprimată în dolari)

Procent (%) din cheltuieli ce urmează a fi finantat

(1) Lucrări pentru:

 

100% din cheltuielile externe si 78% din cheltuielile locale (efectuate înainte de 7 martie 2007) si 78% din toate cheltuielile ulterioare

a) partea B a Proiectului

45.388.000

 

b) partea C a Proiectului

61.848.000

 

c) partea D a Proiectului

4.983.000

 

d) partea E a Proiectului

 

 

(i) partea E1

13.000

 

(ii) partea E2

19.000

 

(iii) partea E3

26.000

 

(2) Bunuri pentru:

 

100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (cost ex-factory) si 75% din cheltuielile locale pentru alte bunuri achizitionate pe piata internă(efectuate înainte de 7 martie 2007) si 75% din toate cheltuielile ulterioare

a) partea A a Proiectului

8.904.000

 

b) partea C a Proiectului

239.000

 

c) partea E a Proiectului

 

 

(i) partea E1

148.000

 

(ii) partea E2

235.000

 

(iii) partea E3

269.000

 

(iv) partea E4

23.000

 

(3) Servicii tehnice pentru partea C5

0

100% din cheltuielile externe si 75% din cheltuielile

a Proiectului

 

locale

(4) Servicii de consultantă, inclusiv audit si instruire pentru:

 

75% din cheltuielile cu consultanti locali si 85% din cheltuielile cu consultanti străini

(a) partea A a Proiectului

3.150.000

 

(b) partea B a Proiectului

5.086.000

 

(c) partea C a Proiectului

6.053.000

 

(d) Partea E a Proiectului

 

 

(i) partea E1

100.000

 

(ii) partea E2

1.308.000

 

(iii) partea E3

72.000

 

(5) Costuri de operare pentru:

 

 

(a) UMP - MAI

159.000

75%

(b) UMP - MTCT

328.000

75%

(c) UMP - MMGA

1.085.000

75%

(d) UMP - ANRM

131.000

75%

(6) Nealocate pentru:

 

 

(a) partea A a Proiectului

0

 

(b) partea B a Proiectului

4.564.000

 

(c) partea C a Proiectului

5.368.000

 

(d) partea D a Proiectului

501.000

 

TOTAL:

150.000.000”

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor judetene a unor drumuri situate în judetul Dâmbovita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor judetene a unor drumuri neclasificate situate în judetul Dâmbovita, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completeză în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 998.

 

ANEXĂ

 

ÎNCADRAREA

în categoria functională a drumurilor judetene a unor drumuri neclasificate situate în judetul Dâmbovita

 

Nr. crt.

 

Denumirea drumului

 

Traseul drumului

 

Pozitia kilometrică

Lungime reală (km)

 

Provine din:

 

Origine

Destinatie

0

1

2

3

4

5

6

B. DRUMURI JUDETENE

Drumuri care îsi modifică lungimea

 

 

1.

DJ 714

Glod (DN 71) Sanatoriul Moroeni - Pestera

0+000

36+100

36,1

- Drum judetean DJ 714-5 km - Drum forestier „Orzei” FE 008-14,7 km - Drum forestier „Cheile Tătarului” FE 008-14,3 km - Drum forestier „Cocora” FE 008-2,1 km

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea numărului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitătile specifice desfăsurate de Ministerul Economiei si Finantelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (3) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 869/2002 pentru perfectionarea activitătii unitătilor de implementare a programelor PHARE,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea cu un autoturism a parcului auto al Ministerului Economiei si Finantelor si utilizarea acestuia de către Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial de Crestere a Competitivitătii Economice pentru desfăsurarea activitătilor sale specifice.

Art. 2. - Consumul lunar de carburanti se stabileste în conformitate cu prevederile pct. II din anexa nr. 3 la Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător litera a) de la punctul 1 al anexei nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 8 mai 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.046.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare nr. 5.853/2005, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „ARCOM” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13 si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a gipsului nr. 5.853/2005, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „ARCOM” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Virgiliu nr. 81, sectorul 1, în calitate de concesionar, în perimetrul Nucsoara-Zeletin, localitatea Nucsoara, judetul Prahova, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 1.047.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 69/2007 privind Lista perimetrelor petroliere oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă, runda a VIII-a/2007

 

În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, al art. 29 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004 si al cap. IV din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Articol unic. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 69/2007 privind Lista perimetrelor petroliere oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă, runda a VIII-a/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 23 mai 2007, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Termenul de depunere a ofertelor pentru perimetrele de exploatare petrolieră oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă, prezentate în anexa nr. 2, este ora 15,00 a celei de-a

120-a zi lucrătoare de la data publicării anuntului privind organizarea rundei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”

2. Alineatul (4) al articolului 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Termenul de depunere a ofertelor pentru perimetrele de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă, prezentate în anexa nr. 1, este ora 15,00 a celei de-a 100-a zi lucrătoare de la data publicării anuntului privind organizarea rundei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 3 septembrie 2007.

Nr. 141.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind modificarea Normei de metrologie legală NML 021-05 „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulatie a autovehiculelor (cinemometre)”,

aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/2005

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările si completările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. I. - Paragraful 3.5.1 al Normei de metrologie legală NML 021-05 „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulatie a autovehiculelor (cinemometre)”, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 si 1.102 bis din 7 decembrie 2005, se modifică si va avea următorul cuprins:

„3.5.1. Înregistrările efectuate trebuie să cuprindă cel putin următoarele:

- data si ora la care a fost efectuată măsurarea;

- valoarea vitezei măsurate;

- faptul că a fost efectuată autotestarea (conform paragrafului 3.2.6.), dacă aparatul poate să treacă în regim de măsurare fără să efectueze autotestarea;

- imaginea autovehiculului, din care să poată fi pus în evidentă numărul de înmatriculare al acestuia.”

Art. II. - Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Fănel Iacobescu

 

Bucuresti, 29 august 2007.

Nr. 153.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea anexei H la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

 

Având în vedere prevederile lit. a) din anexa nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si al Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 463/2007 privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal si sectorul de îmbunătătiri funciare, în anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecărei activităti, precum si pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului plătilor nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în anul 2007,

în baza Referatului de aprobare al Directiei politici de piată în sectorul culturi horticole nr. 282.110 din 26 iulie 2007,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa H la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 si 1.054 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 27 august 2007.

Nr. 707.

 

ANEXĂ
(Anexa H la Ordinul nr. 850/2006)

 

NORME METODOLOGICE

privind modul de acordare a sprijinului financiar în conditiile de eligibilitate pentru sectorul legume-fructe, asa cum este prevăzut la lit. a) din anexa nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006

 

Art. 1. - Beneficiarii formelor de sprijin financiar sunt grupurile de producători si producătorii agricoli din sectorul legume-fructe, persoane fizice si/sau persoane juridice, care sunt înregistrati în Registrul agricol/Registrul fermelor/alte evidente funciare si exploatează terenuri agricole individual sau în forme de asociere conform legislatiei în vigoare, în scopul obtinerii productiei agricole destinate comercializării.

Art. 2. - (1) Se acordă sprijin financiar pentru functionarea grupurilor de producători recunoscute.

(2) Suma acordată ca sprijin financiar poate fi utilizată pentru una sau mai multe activităti necesare functionării grupului de producători:

a) amenajarea sediului;

b) plata chiriei sediului;

c) plata chiriei pentru spatiul necesar pregătirii produselor colectate de la membri, în vederea livrării către piată;

d) plata chiriei pentru spatiul de expunere si comercializare;

e) finantarea achizitiilor de mijloace tehnice pentru păstrarea, sortarea, ambalarea si transportul produselor membrilor;

f) plata contractelor privind realizarea de materiale publicitare în vederea promovării imaginii grupului si a produselor acestuia;

g) plata actiunilor care au în vedere promovarea denumirilor/ mărcilor grupurilor de producători;

h) plata cursurilor de calificare a personalului propriu privind standardizarea productiei, aplicarea sistemelor de sigurantă si securitate alimentară, promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de productie si gestiune a deseurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, marketingul produselor agricole, întocmirea de studii de piată;

i) plata studiilor de prefezabilitate si fezabilitate în vederea accesării programelor de finantare;

j) plata întocmirii planului de recunoastere.

(3) Grupurile de producători recunoscute care au beneficiat de sprijin financiar pentru functionare până la 31 decembrie 2006 nu primesc sprijin financiar în conditiile prevăzute de prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Pentru obtinerea sprijinului financiar, grupurile de producători depun o cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, la sucursala judeteană sau a municipiului

Bucuresti a Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură (APIA) unde îsi au sediul administrativ, însotită de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate al/a administratorului grupului de producători sau al/a persoanei împuternicite de adunarea generală a grupului de producători;

b) copia avizului de recunoastere;

c) declaratie pe propria răspundere a administratorului grupului de producători că persoana juridică în cauză nu beneficiază de dublă finantare pentru aceeasi măsură.

(2) Activitătile finantate prin intermediul sprijinului financiar pot fi modificate o singură dată, cu acordul adunării generale a grupului de producători, caz în care se va depune o solicitare de modificare a activitătilor, însotită de acordul scris al adunării generale.

(3) Dovada utilizării sprijinului financiar conform art. 2 alin. (2) se face la sucursala judeteană sau a municipiului Bucuresti a APIA, în cel mult 60 de zile de la data efectuării plătii, prin depunerea documentelor de plată justificative.

(4) În cazul efectuării plătii pentru întocmirea unui plan de recunoastere, cheltuiala în cauză este considerată eligibilă numai dacă planul de recunoastere întocmit a fost aprobat în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 4. - Se acordă sprijin financiar persoanelor prevăzute la art. 1 pentru implementarea sistemului EurepGAP în domeniul legumelor si fructelor, care detin în proprietate/arendă/ concesiune/asociere/asociere în participatiune suprafete de teren cultivate cu legume sau plantatii de pomi fructiferi, exceptând grupurile de producători.

Art. 5. - Pentru acordarea sprijinului financiar, persoanele prevăzute la art. 1 depun, după obtinerea certificării, la sucursalele judetene sau a municipiului Bucuresti ale APIA o cerere-tip al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însotită de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/ codul unic de înregistrare/certificatele de înregistrare/actul de constituire, după caz;

b) copie de pe avizul de recunoastere, în cazul grupurilor de producători;

c) dovada plătii arendei sau a redeventei pe teren pentru anul anterior. În cazul grupurilor de producători, dovada plătii arendei sau a redeventei va fi făcută pentru fiecare membru;

d) dovada proprietătii terenului sau dovada dreptului de folosintă asupra terenului. Grupurile de producători vor face dovada pentru fiecare membru;

e) copie de pe contractul încheiat cu firma de consultantă. În cazul grupurilor de producători, în contract vor fi nominalizati toti membrii;

f) declaratie pe propria răspundere că nu beneficiază de dublă finantare pentru aceeasi măsură;

g) copie a documentului din care să rezulte efectuarea plătii către firma de specialitate;

h) copie a certificatului EurepGAP.

Art. 6. - (1) Sprijinul financiar pentru legumele cultivate în serele încălzite si pentru ciupercile cultivate în spatii climatizate se acordă pentru cantitătile recoltate si livrate din serele încălzite, pentru ciclul I de productie până la 15 iulie, pentru ciclul II de productie până la 31 decembrie, iar pentru ciupercile cultivate în spatii climatizate, sprijinul direct se acordă pentru cantitătile recoltate si livrate de la 1 ianuarie până la 31 decembrie.

(2) Conditiile pe care trebuie să le îndeplinească producătorii prevăzuti la art. 1 pentru acordarea sprijinului financiar sunt:

a) să detină în proprietate/arendă/concesiune/asociere/ asociere în participatiune suprafetele de sere încălzite cultivate cu legume si/sau spatiile climatizate cultivate cu ciuperci;

b) să utilizeze energia electrică, termică sau combustibilii de orice tip pentru încălzirea spatiilor climatizate si/sau a serelor;

c) să dovedească încasarea contravalorii produselor livrate conform legislatiei fiscale în vigoare.

Art. 7. - Pentru acordarea sprijinului financiar, persoanele fizice sau juridice care produc legume în sere încălzite si ciuperci în spatii climatizate depun la sucursalele judetene sau a municipiului Bucuresti ale APIA, până la expirarea perioadei de valorificare, o cerere-tip al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însotită de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/certificatul de înregistrare/actul de constituire, după caz;

b) copie de pe avizul de recunoastere, în cazul grupurilor de producători;

c) dovada proprietătii terenului sau dovada dreptului de folosintă asupra terenului;

d) dovada plătii arendei sau a redeventei pe teren pentru anul anterior;

e) copii ale documentelor de plată care dovedesc încasarea contravalorii produselor livrate conform legislatiei fiscale în vigoare;

f) în cazul legumelor din sere încălzite, declaratie pe propria răspundere privind culturile înfiintate în ciclurile I si II, ale căror produse se livrează din cele două cicluri de productie;

g) copia raportului de productie, în cazul ciupercilor cultivate si recoltate din spatiile climatizate;

h) dovada că au consumat si au plătit furnizorilor de energie termică, electrică ori de combustibili de orice tip factura pentru încălzirea spatiilor climatizate si/sau a serelor.

Art. 8. - Se acordă sprijin financiar pentru legumele si fructele destinate prelucrării industriale.

Art. 9. - (1) Producătorii agricoli prevăzuti la art. 1, care livrează către unităti de prelucrare sau care produc si prelucrează legume si fructe proaspete, beneficiază de sprijin financiar în conditiile prezentului ordin.

(2) Pentru a beneficia de sprijin financiar, producătorii agricoli prevăzuti la art. 1, care livrează către unităti de prelucrare sau care produc si prelucrează legume si fructe proaspete, trebuie să îndeplinească următoarele conditii de eligibilitate:

a) să detină în proprietate/arendă/concesiune/asociere/ asociere în participatiune suprafete de teren cultivate cu legume sau plantatii de pomi fructiferi, cu exceptia grupurilor de producători;

b) să livreze produsele proaspete, materii prime, către unitătile si fabricile de procesare industrială, pe parcursul anului în curs;

c) să încheie un contract cu fabrica de prelucrare industrială;

d) să emită un aviz de însotire a mărfii, în cazul producătorilor de legume si fructe care transferă produsele agricole către unitătile de prelucrare.

(3) Pentru produsele de mai jos livrarea către unitătile si fabricile de prelucrare industrială trebuie să se facă astfel:

a) tomate, ardeioase, fasole-păstăi, caise, struguri de masă: între 15 iulie si 15 octombrie;

b) mazăre de grădină: între 15 mai si 15 iulie;

c) piersici: între 1 iunie si 1 octombrie;

d) pere si mere: între 1 august si 15 decembrie;

e) prune, rădăcinoase, ceapă pentru deshidratare si castane: între 1 iulie si 15 decembrie;

f) prune proaspete destinate producerii magiunului: între 1 august s i 15 octombrie;

g) ciree si visine: între 1 iunie si 31 august;

h) castraveti tip cornison: între 1 august si 30 noiembrie.

Art. 10. - (1) Transportul de produse destinate prelucrării industriale către unitătile de prelucrare va fi însotit de documente de livrare, în conformitate cu legislatia fiscală în vigoare.

(2) Un exemplar al documentului de livrare se semnează de către reprezentantul unitătii de prelucrare după efectuarea receptiei produselor si se returnează furnizorului.

Art. 11. - (1) Cererea pentru acordarea sprijinului financiar, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, se depune de către producătorii agricoli la sucursala judeteană sau a municipiului Bucuresti a APIA unde îsi au sediul, în termen de 30 de zile de la încheierea perioadei de livrare, însotită de următoarele documente justificative:

a) copia contractelor încheiate între producător si unitatea de prelucrare industrială;

b) dovada proprietătii terenului sau dovada dreptului de folosintă asupra terenului. În cazul grupurilor de producători, dovada va fi făcută pentru toti membrii;

c) dovada plătii arendei/redeventei din anul anterior. În cazul grupurilor de producători, dovada va fi făcută pentru toti membrii;

d) borderoul facturilor si copiilor acestora, din care să rezulte cantitatea de produse contractate si livrate pentru care se solicită sprijin financiar si pentru care au încheiată o astfel de întelegere;

e) copii ale documentelor de plată care dovedesc încasarea contravalorii produselor livrate conform legislatiei fiscale în vigoare;

f) declaratia administratorului privind pretul mediu de vânzare realizat;

g) în cazul autoprocesatorilor, declaratie pe propria răspundere privind suprafetele cultivate cu produse destinate industrializării, productia medie obtinută pentru fiecare tip de produs si copii ale documentelor de transfer în conformitate cu legislatia în vigoare.

(2) Pentru fiecare tip de produs prevăzut în contract si livrat se depune câte o cerere.

(3) Plata pentru un tip de produs se poate face într-o singură transă sau în mai multe transe, în baza aceleiasi cereri, în functie de resursele bugetare alocate.

Art. 12. - Producătorii agricoli care produc legume si fructe destinate prelucrării industriale trebuie să tină evidenta produselor livrate în vederea prelucrării, astfel:

a) produsele contractate si livrate se evidentiază într-un registru special privind transporturile livrate zilnic si acceptate;

b) numărul contractului la care se raportează sau numărul documentului de transfer, în cazul produselor proprii transferate la procesare, în situatia beneficiarilor care dispun de instalatii proprii pentru procesare;

c) cantitatea fiecărui produs livrat zilnic si receptionat în vederea prelucrării;

d) numărul documentului de livrare.

Art. 13. - Acordarea sprijinului financiar în conditiile prezentului ordin se face în ordinea depunerii cererilor la sucursalele judetene sau a municipiului Bucuresti ale APIA, până la epuizarea sumelor alocate.

Art. 14. - (1) Reprezentantii sucursalelor judetene sau a municipiului Bucuresti ale APIA verifică îndeplinirea conditiilor de acordare a sprijinului financiar si aprobă cererile producătorilor, întocmesc si depun la aparatul central al APIA centralizatorul sumelor cuvenite producătorilor din sectorul legume-fructe ca sprijin financiar al statului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Documentatia privind sprijinul financiar si un exemplar al cererii se păstează în original la sediul sucursalei judetene a APIA, respectiv a municipiului Bucuresti, si se introduce într-un program informational care se actualizează în functie de situatiile deosebite care apar în teritoriu, ori de câte ori este necesar.

Art. 15. - APIA întocmeste centralizatorul sumelor cuvenite producătorilor ca sprijin financiar al statului, pe fiecare activitate. Modelul centralizatorului sumelor cuvenite producătorilor din sectorul legume-fructe este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 16. - APIA solicită în scris Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale sumele cuvenite producătorilor agricoli sub formă de sprijin. Cererea de solicitare este însotită de centralizatorul sumelor acordate producătorilor sub formă de sprijin financiar.

Art. 17. - În baza centralizatorului justificativ privind încasarea sprijinului financiar, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Economiei si Finantelor cererea de deschidere a creditelor bugetare. Modelul centralizatorului justificativ al sumelor cuvenite pentru sectorul legume-fructe este prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 18. - După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Economiei si Finantelor, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale se alimentează contul APIA, care virează sumele în contul beneficiarilor deschis la trezorerii sau la bănci.

Art. 19. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1 la anexa H

 

CERERE

pentru acordarea sprijinului financiar al statului

 

Producător

Persoană fizică/persoană juridică/

Grupul de producători:

...................................................

Orasul/Comuna .........................

Judetul ......................................

Sucursala Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură

Judetul .................................

 

Subsemnatul (Împuternicit) ............................................... , Împuternicirea nr. . ...................... , din localitatea .......................... , judetul ...................... , posesor al B.I./C.I. seria ...... nr. . ................. , cod numeric personal .................................. , solicit acordarea sprijinului financiar al statului pentru producător – persoană fizică/persoană juridică/grupul de producători pentru activitătile din sectorul legume-fructe prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2007, astfel:

I. Anexa nr. 2: lit. a) pct. 2, 5, 6 si 7

În cazul solicitării sprijinului conform anexei nr. 2 lit. a) pct. 2, vor fi mentionate actiunile care vor fi realizate, conform art. 2 alin. (2) din anexa H la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006, cu modificările si completările ulterioare:

..........................................................................................................................................................

II. Anexez documente doveditoare conform prevederilor legale pentru activitatea de la pct.1) ...................

III. Solicit acordarea sprijinului direct al statului prevăzut la art.2) ................. din anexa H la Ordinul

ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006, cu modificările si completările ulterioare, de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură.

 

Trezorerie

Număr de cont

Banca comercială

Număr de cont

 

Declar pe propria răspundere că datele înscrise si prezentate sunt conforme cu realitatea.

Semnătura si stampila Data.........................


1) Se va specifica activitatea din anexa nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2007.

2) Se va specifica numărul articolului din anexa H la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006, cu modificările si completările ulterioare, care prevede acordarea sprijinului pentru actiunea/actiunile respectivă/respective.

 

ANEXA Nr. 2 la anexa H

 

CERERE

pentru acordarea unui sprijin financiar producătorilor agricoli de legume si fructe destinate prelucrării industriale

 

Producătorul agricol ............................. , din comuna (orasul) ........................ , judetul ................ , reprezentat prin domnul/doamna ...................... , posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria ...... nr. . ................... , cod numeric personal ................................ , solicit sprijin financiar pentru legumele si fructele destinate prelucrării industriale:

 

Nr. crt.

Produsul

Cantitatea livrată (tone)

Sprijin (lei/tonă)

Total valoare sprijin (lei)

Perioada când s-a făcut livrarea (conform Contractului nr. . ........ )

1.

Legume destinate prelucrării industriale

 

 

 

 

2.

Fructe destinate prelucrării industriale

 

 

 

 

 

I. În baza prezentei cereri solicit acordarea sprijinului financiar pentru legumele si fructele valorificate pentru prelucrare industrială (pct. 7 din anexa nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2007).

II. Solicit decontarea sumelor alocate de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură.

 

Trezorerie

Denumire cont

Banca comercială

Denumire cont

 

Răspund de exactitatea celor declarate.

Numele si prenumele......................... (stampila)

 

Vizat

Unitatea de prelucrare

 

Sucursala APIA a judetului...........................

Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

 

ANEXA Nr. 3 la anexa H

 

CENTRALIZATORUL

sumelor cuvenite producătorilor pentru activitatea ...................... din sectorul legume-fructe

 

Denumirea beneficiarului

Actiunea

Cantitatea (tone)

Valoarea pe unitatea de acordare a sprijinului (lei)

Valoarea totală (lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director sucursală APIA,

..........................................

 

ANEXA Nr. 4 la anexa H

 

Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

CENTRALIZATORUL

sumelor cuvenite producătorilor pentru activitatea ...................... din sectorul legume-fructe

 

Specificare

Cantitatea (kg/tone)

Valoarea pe unitatea de acordare a sprijinului (lei)

Valoarea totală (lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director general APIA,

...........................................

 

ANEXA Nr. 5 la anexa H

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Se aprobă

 

Ordonator principal de credite Ministerul Economiei si Finantelor

 

CENTRALIZATORUL JUSTIFICATIV

al sumelor cuvenite pentru activitatea......................pentru sectorul legume-fructe

 

Activitatea pentru care se acordă sprijin financiar (anexa nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2007)

Cantitatea pentru care se acordă sprijinul (tone) Actiunea .....................

Valoarea totală a sprijinului (lei)

Lit. a) pct. . .....................

 

 

 

Directia buget-finante

Director,

.....................................

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.483 din 30 august 2007

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 677 din 30 august 2007

 

ORDIN

privind conditiile si modalitătile de plată a sumelor reprezentând contravaloarea medicamentelor eliberate în tratamentul ambulatoriu în anii 2005 si 2006 peste valoarea contractată de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de medicamente

 

Având în vedere dispozitiile art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 30/2007 pentru reglementarea unor măsuri financiare si Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătătii Publice si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. E.N. 9.038/2007/D.G. 3.919/2007,

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Sumele care se decontează furnizorilor de medicamente în baza art. 1 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2007 pentru reglementarea unor măsuri financiare reprezintă contravaloarea medicamentelor eliberate în tratamentul ambulatoriu în anii 2005 si 2006 peste valoarea contractată de casele de asigurări de sănătate si rămase nedecontate până la data de 30 iunie 2006, respectiv 31 decembrie 2006, pentru prescriptiile eliberate în ambulatoriu pentru bolile cronice.

Art. 2. - Contravaloarea medicamentelor prevăzută la art. 1 este recunoscută drept obligatie de plată a caselor de asigurări de sănătate.

Art. 3. - (1) Furnizorii de medicamente care au raportat la casele de asigurări de sănătate borderourile centralizatoare cuprinzând prescriptiile medicale eliberate peste valoarea de contract din anii 2005 si 2006 până la data de 30 iunie, respectiv 31 decembrie pentru bolile cronice, vor depune la casele de asigurări de sănătate, în vederea validării, până la data de 4 septembrie 2007, prescriptiile medicale cuprinse în borderourile centralizatoare, în limita sumelor cuprinse în declaratiile făcute pe propria răspundere de către acestia.

(2) Suma totală declarată pe propria răspundere trebuie justificată de prescriptiile medicale pe baza cărora s-au eliberat medicamentele. În cazul existentei unor diferente între suma declarată pe propria răspundere si cea justificată prin prescriptiile medicale se decontează de către casele de asigurări de sănătate suma cea mai mică.

Art. 4. - (1) Sumele aferente obligatiilor de plată datorate furnizorilor se alocă de către casele de asigurări de sănătate prin încheierea de acte aditionale la contractele cu furnizorii de medicamente si reprezintă angajamentele legale suplimentare ale anului 2007, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinatie.

(2) În situatia în care există furnizori de medicamente pentru care există obligatii de plată ale caselor de asigurări de sănătate în sensul Ordonantei Guvernului nr. 30/2007 si care nu sunt în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate la momentul intrării în vigoare a prezentului ordin, se încheie contracte distincte având ca obiect plata obligatiilor datorate.

Art. 5. - (1) După validarea prescriptiilor medicale ce urmează a fi decontate furnizorilor de medicamente, casele de asigurări de sănătate transmit Casei Nationale de Asigurări de Sănătate situatia privind fondurile necesare pentru plata obligatiilor.

(2) Casa Natională de Asigurări de Sănătate, în limita sumei de 100 milioane lei provenită din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si/sau prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii Publice, va cuprinde în bugetele caselor de asigurări de sănătate sumele ce urmează a fi decontate furnizorilor de medicamente.

(3) Plata sumelor datorate se face de către casele de asigurări de sănătate, esalonat, până la sfârsitul anului 2007.

Art. 6. - Lunar, Casa Natională de Asigurări de Sănătate va transmite Ministerului Sănătătii Publice situatia pe judete a plătilor efectuate.

Art. 7. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, precum si furnizorii de medicamente vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN
privind declasarea monumentului istoric „Casa Virginia Păcuretea”, Calea Domnească nr. 153,

municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita

 

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1)-(3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidentă a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentă a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

având în vedere dosarele de declasare nr. 4.173 din 26 iunie 2007 si nr. 1.399 din 3 februarie 2007, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 164/E din 27 iunie 2007,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Imobilul „Casa Virginia Păcuretea”, Calea Domnească nr. 153, municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita, având până la data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric, grupa B, cod DB-II-m-B-17230, se declasează.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Dâmbovita va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2007.

Nr. 2.429.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 7/2007 de modificare a Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, modificată si completată prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în sedintele din 22 august 2007 si 23 august 2007, emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 7/2007 de modificare a Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Regulamentul mentionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării acestuia si a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicat în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Art. 3. - Directia reglementare din cadrul Directiei generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general si cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 86.

 

ANEXĂ

 

Regulamentul nr. 7/2007 de modificare a Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

Art. I. - Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 18 se abrogă.

2. Punctul 3 din anexa la Regulamentul nr. 7/2006 se modifică si va avea următorul continut:

 

Nr. crt.

Categorie de venituri conform art. 13 din Statutul C.N.V.M.

Fel operatiune/entitate

Nivel tarif(lei)/ cotă percepută

 

Cotă de cel mult 0,5% din valoarea ofertelor publice de vânzare*); **)

 

 

 

*) Nu se aplică pentru cazurile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 1, 2 si 3 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

 

 

 

„3. **) Cotele prevăzute la pct. 3.1-3.5 se aplică si în cazul ofertelor publice transfrontaliere efectuate de un emitent pentru care România este stat membru de origine si care intentionează să deruleze o ofertă publică de vânzare/admitere la tranzactionare pe o piată dintr-un stat membru, altul decât România.

 

 

3.1.

 

Cotă din valoarea ofertelor publice de vânzare efectuate în vederea admiterii la tranzactionare pe o piată reglementată a valorilor mobiliare emise de societăti comerciale care s-au aflat în proprietatea statului sau care se privatizează

0,1%

3.2.

 

Cotă din valoarea ofertelor publice de vânzare efectuate în vederea admiterii valorilor mobiliare la tranzactionare pe o piată reglementată, altele decât cele prevăzute

la pct. 3.1

0,1%

3.3.

 

Cotă din valoarea ofertelor publice de vânzare efectuate în vederea majorării capitalului social al unui emitent ale cărui actiuni sunt deja admise la tranzactionare pe o piată reglementată

0,1%

3.4.

 

Cotă din valoarea ofertelor publice de vânzare de obligatiuni emise de:

a) autorităti ale administratiei publice centrale din România si din alte state

b) autorităti ale administratiei publice locale din România si organisme internationale

0,1%

0,1%

3.5.

 

Cotă din valoarea ofertelor publice de vânzare, altele decât cele prevăzute la pct. 3.1-3.4

0,1%”

 

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Dispunerea de măsuri nr. 5 din 25 iunie 2007.