MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 621         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 10 septembrie 2007

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

29. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială „AURAPLAST” - S.R.L.

 

595. - Ordin al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

20. - Circulară privind realizarea si punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 150 de ani de industrie petrolieră românească

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială „AURAPLAST” - S.R.L.

 

În temeiul prevederilor art. 99 si ale art. 101 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „AURAPLAST” - S.R.L. si se aprobă coeficientii elementelor generatoare de costuri, conform lit. a) din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercială „AURAPLAST” - S.R.L., conform lit. b) din anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică tertilor beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitătile în care Societatea Comercială „AURAPLAST” - S.R.L. detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin TVA.

Art. 4. - (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor captivi din localitătile în care Societatea Comercială „AURAPLAST” - S.R.L. detine licenta de distributie si furnizare a gazelor naturale.

(3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin TVA.

Art. 5. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei si Societatea Comercială „AURAPLAST” - S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 30 august 2007.

Nr. 29.

 

ANEXA Nr. 1

 

VENITURILE

reglementate unitare, veniturile totale unitare si coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru Societatea Comercială „AURAPLAST” - S.R.L.

 

a) Activitatea de distributie a gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale distribuită

mii m3

73

Venit reglementat unitar

lei/1.000 m3

123,98

Venit total unitar

lei/1.000 m3

156,97

Coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru:

- lungimea conductelor

0

- numărul de consumatori

0

- volumele distribuite

0

Rata de crestere a eficientei economice %

0

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de gaze naturale furnizată

mii m3

73

Venit reglementat unitar

lei/1.000 m3

27,74

Venit total unitar

lei/1.000 m3

31,91

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

TARIFELE

reglementate pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială „AURAPLAST” - S.R.L.

 

Categoria de consumatori

Lei/1.000 m3

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

B.1 cu un consum anual de până la 2.400 m3

159,80

B.2 cu un consum anual între 2.400 m3 si 12.400 m3

154,28

B.3 cu un consum anual între 12.400 m3 si 124.000 m3

-

B.4 cu un consum anual între 124.000 m3 si 1.240.000 m3

-

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 m3 si 12.400.000 m3

-

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 m3

-

 

ANEXA Nr. 3

 

PRETURILE

finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială „AURAPLAST” - S.R.L.

 

Categoria de consumatori

Lei/1.000 m3

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1 cu un consum anual de până la 124.000 m3

-

A.2 cu un consum anual între 124.000 m3 si 1.240.000 m3

-

A.3 cu un consum anual între 1.240.000 m3 si 12.400.000 m3

-

A.4 cu un consum anual între 12.400.000 m3 si 124.000.000 m3

-

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

B.1 cu un consum anual de până la 2.400 m3

845,45

B.2 cu un consum anual între 2.400 m3 si 12.400 m3

839,93

B.3 cu un consum anual între 12.400 m3 si 124.000 m3

-

B.4 cu un consum anual între 124.000 m3 si 1.240.000 m3

-

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 m3 si 12.400.000 m3

-

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 m3

-

 

ANEXA Nr. 2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier

 

Având în vedere prevederile art. 1 si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, si ale art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calitătii în constructii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994,

în temeiul art. 5 pct. 24 si 28-29 si al art. 13 pct. 1-2 din Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobat prin Decizia primului-ministru nr. 147/2007,

inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de autorizare a dirigintilor de santier, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul inspectorului general de stat nr. 257/2005 privind aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.058 din 26 noiembrie 2005, îsi încetează aplicabilitatea.

 

Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii,

Dorina Nicolina Isopescu

 

Bucuresti, 6 august 2007.

Nr. 595.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de autorizare a dirigintilor de santier

 

CAPITOLUL I

Scop

 

Art. 1. - Prezenta procedură stabileste cadrul normativ privind autorizarea si reautorizarea dirigintilor de santier în conformitate cu prevederile art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calitătii în constructii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994.

Art. 2. - Procedura prezintă modalitatea si tehnicile de autorizare, respectiv reautorizare, domeniile de autorizare si de valabilitate a autorizatiilor.

Art. 3. - Autorizarea specialistilor care exercită functia de diriginte de santier este obligatorie, indiferent de forma de organizare, pentru toate lucrările de constructii precizate la art. 3 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Autorizarea dirigintilor de santier de către Inspectoratul de Stat în Construcii - I.S.C. nu conduce la transferul de responsabilităti de la persoana autorizată la organismul de autorizare si nici nu îi exonerează pe acestia de obligatiile si responsabilitătile ce le revin.

 

CAPITOLUL II

Domeniul de aplicare

 

Art. 5. - Prevederile prezentei proceduri se aplică pentru autorizarea si reautorizarea dirigintilor de santier.

Art. 6. - Autorizarea se referă la evaluarea capacitătii tehnice si a experientei profesionale a specialistilor care solicită obtinerea autorizatiei în vederea exercitării functiei de diriginte de santier.

Art. 7. - Reautorizarea dirigintilor de santier se face la solicitarea titularului de autorizatie, în cel mult 3 luni după expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei.

Art. 8. - (1) Titularul autorizatiei poate solicita reautorizarea o singură dată, în conditiile prevăzute de prezenta procedură.

(2) Dacă solicitarea de reautorizare este depusă după 3 luni de la data expirării autorizatiei, se initiază procedura de autorizare.

Art. 9. - Specialistii, indiferent de cetătenie, angajati de persoane fizice sau juridice pentru urmărirea executiei lucrărilor ce se realizează pe teritoriul României se autorizează în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

 

CAPITOLUL III

Cadrul legal

 

Art. 10. - La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedură au stat următoarele acte normative:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare;

- Regulamentul privind controlul de stat al calitătii în constructii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994;

- Regulamentul privind stabilirea categoriei de importantă a constructiilor, prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobat prin Decizia primului-ministru nr. 147/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 23 mai 2007;

- Regulamentul de receptie a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994, cu modificările ulterioare;

- Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, interventiile în timp si postutilizarea constructiilor, prevăzut în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Termeni utilizati

 

Art. 11. - În contextul prezentei proceduri, termenii referitori la activitatea procedurală sunt definiti după cum urmează:

a) diriginte de santier - persoană fizică învestită de către investitor cu atributii si competente privind verificarea calitătii materialelor si produselor de constructii puse în lucrare si/sau cu verificarea executiei corecte a lucrărilor de constructii;

b) autorizare - procedura prin care Inspectoratul de Stat în Constructii, prin comisiile teritoriale de autorizare constituite la nivelul inspectoratelor teritoriale în constructii, atestă că o persoană care îndeplineste cerintele de calificare si experientă profesională stabilite prin prezenta procedură este competentă să efectueze activitatea de dirigentie de santier;

c) autorizatie - document oficial emis de Inspectoratul de Stat în Constructii, care dă dreptul titularului de a desfăsura activitatea de diriginte de santier în domeniile autorizate;

d) suspendarea autorizatiei - întreruperea temporară a valabilitătii autorizatiei pentru unul sau mai multe domenii autorizate;

e) anularea autorizatiei - suspendarea definitivă a valabilitătii autorizatiei;

f) învătământ universitar de lungă durată - învătământ universitar cu durata de 4-6 ani, încheiat cu examen de licentă sau de diplomă si titlu de licentiat în profilul si în specializarea urmate;

g) învătământ universitar de scurtă durată - învătământ universitar cu durata de 3 ani, încheiat cu examen de absolvire si diplomă care specifică specializarea dobândită.

 

CAPITOLUL V

Cerinte si domenii de autorizare

 

Art. 12. - (1) Domeniile în care se autorizează dirigintii de s antier, precum si cerintele obligatorii de învătământ universitar i vechime profesională în domeniu sunt cuprinse în tabelul de mai jos.

(2) Categoriile de importantă ale constructiilor sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea categoriei de importantă a constructiilor, cuprins în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997.

 

Nr. crt.

 

Domeniul de autorizare

 

Învătământ universitar

Vechime în muncă

Nivel

Specializare

1.

 

 

Produse pentru constructii

 

 

învătământ universitar de lungă durată

CCIA, CFDP, CH, INS, IC*), Facultatea de chimie industrială (sectie de profil), Institutul de Arhitectură, IF**)

 

4 ani

învătământ universitar de scurtă durată

6 ani

tehnician******)

Constructii

10 ani

2.

Constructii civile, industriale, agricole si miniere de suprafată:

2.1.

 

 

Categoria de importantă D

 

 

învătământ universitar de lungă durată

CCIA, CFDP, CH, IF, INS, Utilaj tehnologic pentru constructii*), Inginerie urbană si dezvoltare regională (IUDR), Inginerie civilă (IC), Inginerie sanitară si protectia mediului*), Arhitectură

3 ani

învătământ universitar de scurtă durată

5 ani

tehnician******)

Constructii

10 ani

2.2.

 

 

Categoria de importantă C

 

 

învătământ universitar de lungă durată

CCIA, CFDP, CH, IUDR, IC, Arhitectură

 

4 ani

învătământ universitar de scurtă durată

6 ani

tehnician******)

Constructii

20 de ani

2.3.

 

Categoria de importantă B

 

învătământ universitar de lungă durată

CCIA, CFDP*), CH*), IC

 

5 ani

învătământ universitar de scurtă durată

7 ani

2.4.

Categoria de importantă A

învătământ universitar de lungă durată

CCIA, CH*), CFDP*), IC

7 ani

3.

Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu:

3.1.

De interes national

învătământ universitar de lungă durată

CFDP, CCIA*), CH*), IC*)

6 ani

 

 

învătământ universitar de scurtă durată

CFDP**)

10 ani

 

Nr. crt.

Domeniul de autorizare

 

Învătământ universitar

Vechime în muncă

Nivel

Specializare

3.2.

 

 

De interes judetean

 

 

învătământ universitar de lungă durată

CFDP, CCIA*), CH*), IC*) IF**)

 

5 ani

învătământ universitar de scurtă durată

7 ani

tehnician******)

Constructii, drumuri

20 ani

3.3.

 

 

De interes local

 

 

învătământ universitar de lungă durată

CFDP, CCIA*), CH*), IUDR, IC*) IF**)

 

3 ani

învătământ universitar de scurtă durată

5 ani

tehnician******)

Constructii, drumuri

10 ani

4.

 

Căi ferate, metrou, tramvai

 

învătământ universitar de lungă durată

CFDP, CCIA**), CH**), Utilaj tehnologic pentru constructii**)

 

5 ani

învătământ universitar de scurtă durată

8 ani

5.

Lucrări hidrotehnice

5.1.

 

 

Categoria de importantă D

 

 

învătământ universitar de lungă durată

CH, CCIA, INS*), IF*), IC, CFDP*)

 

3 ani

învătământ universitar de scurtă durată

4 ani

tehnician******)

Constructii

10 ani

5.2.

 

 

Categoria de importantă C

 

 

învătământ universitar de lungă durată

CH, CCIA, INS*), IF*), IC, CFDP*)

 

4 ani

învătământ universitar de scurtă durată

6 ani

tehnician******)

Constructii

20 ani

5.3.

Categoria de importantă B

învătământ universitar de lungă durată

CH, CCIA, IC, INS*), IF*), CFDP*)

 

5 ani

 

 

învătământ universitar de scurtă durată

7 ani

5.4.

Categoria de importantă A

învătământ universitar de lungă durată

CH, CCIA*), IC*)

7 ani

6.

Lucrări tehnico-edilitare

6.1.

 

 

Lucrări tehnico-edilitare de alimentări cu apă si de canalizare

învătământ universitar de lungă durată

CH, INS, CCIA, CFDP*), IC, IF, utilaj tehnologic pentru constructii**), Inginerie sanitară si protectia mediului*)

5 ani

învătământ universitar de scurtă durată

8 ani

tehnician******)

Constructii

15 ani

6.2.

 

 

Lucrări tehnico-edilitare de îmbunătătiri funciare

 

învătământ universitar de lungă durată

IF, CH, CCIA, CFDP*), IC, Utilaj tehnologic pentru constructii**)

5 ani

învătământ universitar de scurtă durată

8 ani

tehnician******)

Constructii

15 ani

7.

 

 

Lucrări de constructii silvice

 

învătământ universitar de lungă durată

CCIA, IC, CFDP, CH, Facultatea de Silvicultură

 

3 ani

învătământ universitar de scurtă durată

5 ani

tehnician******)

Constructii

15 ani

8.

Instalatii aferente constructiilor (categoriile de importantă A, B, C si D)

8.1.

 

Instalatii electrice

 

învătământ universitar de lungă durată

INS, CCIA*), IC*), Facultate tehnică de profil***)

 

5 ani

învătământ universitar de scurtă durată

8 ani

8.2.

 

Instalatii sanitare, termoventilatii

învătământ universitar de lungă durată

INS, CCIA*), IC*), Utilaj tehnologic pentru constructii**), Facultate tehnică de profil***)

5 ani

învătământ universitar de scurtă durată

8 ani

8.3.

 

Instalatii gaze

învătământ universitar de lungă durată

Petrol si gaze, INS, CCIA*), IC*), Facultate tehnică de profil***), autorizare ANRGN****)

5 ani

învătământ universitar de scurtă durată

8 ani

 

Nr. crt.

Domeniul de autorizare

Învătământ universitar

Vechime în muncă

Nivel

Specializare

9.

 

Retele

 

9.1.

 

 

Electrice

 

 

învătământ universitar de lungă durată

INS, Energetică, CCIA*), IC*), Facultate tehnică de profil***), autorizare ANRE****)

 

5 ani

învătământ universitar de scurtă durată

8 ani

tehnician******)

de specialitate , autorizare ANRE****)

15 ani

9.2.

 

 

Termice

 

 

învătământ universitar de lungă durată

Energetică, INS, CCIA*), IC*), Utilaj tehnologic pentru constructii**), Facultate tehnică de profil***)

 

5 ani

învătământ universitar de scurtă durată

8 ani

tehnician******)

de specialitate

15 ani

9.3.

 

 

De telecomunicatii

 

 

învătământ universitar de lungă durată

Electronică si telecomunicatii, Automatică, INS*)

 

5 ani

învătământ universitar de scurtă durată

8 ani

tehnician******)

de specialitate

15 ani

9.4.

 

 

De gaze

 

 

învătământ universitar de lungă durată

Facultate tehnică de profil***), autorizare ANRGN****)

 

5 ani

învătământ universitar de scurtă durată

8 ani

tehnician******)

de specialitate, autorizare ANRGN****)

15 ani

9.5.

 

 

Pentru transportul produselor petroliere

 

învătământ universitar de lungă durată

Petrol si gaze, INS

 

5 ani

învătământ universitar de scurtă durată

8 ani

tehnician******)

de specialitate

15 ani

10.

 

Consolidări constructii

 

10.1.

Consolidări constructii - inclusiv monumente*****)

învătământ universitar de lungă durată

CCIA, IC, CH, CFDP

8 ani

 

*) Se iau în considerare situatiile de vechime de cel putin 2 ani în domeniul de autorizare, dovedite prin carnet de muncă. **) Se iau în considerare situatiile de vechime de cel putin 10 ani în domeniul de autorizare, dovedite prin carnet de muncă si nominalizarea a 3 obiective, pentru fiecare domeniu solicitat, la care a participat ca proiectant sau executant. ***) Se demonstrează prin foaia matricolă studierea domeniului. ****) Autorizările trebuie să fie obtinute anterior depunerii dosarului.

*****) Pentru monumente istorice autorizatia este valabilă numai însotită de atestarea de la Ministerul Culturii si Cultelor. ******) Vechime în muncă în domeniul solicitat.

 

Art. 13. - (1) Un specialist poate fi autorizat, la cererea sa, în unul sau mai multe dintre domeniile/subdomeniile prevăzute la art. 12, cu conditia respectării tuturor conditiilor de învătământ universitar, vechime (si autorizare de specialitate, dacă este cazul).

(2) Pentru domeniile de autorizare 2, 3 si 5 din tabelul prevăzut la art. 12 obtinerea unei categorii de importantă a constructiilor superioare dă dreptul dirigintelui de santier să desfăsoare activităti inclusiv pentru categoriile inferioare.

(3) Candidatii care solicită autorizarea ca „Diriginte de santier”, detin un titlu universitar sau de doctor în stiinte tehnice si activează în domeniul de autorizare pot obtine această autorizare fără a mai sustine examen, în baza dosarului depus la secretariatul comisiei de autorizare.

 

CAPITOLUL VI

Procedura autorizării

 

Art. 14. - Autorizarea dirigintilor de santier se face de către Inspectoratul de Stat în Constructii prin comisiile teritoriale de autorizare constituite la nivelul inspectoratelor teritoriale în constructii.

Art. 15. - Comisiile de autorizare se constituie si îsi desfăsoară activitatea conform Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de autorizare, aprobat prin ordin al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii.

Art. 16. - (1) Autorizarea constă în declararea ca „admis” a candidatului în urma sustinerii de către acesta a examenului de autorizare, desfăsurat conform schemei de principiu (anexa nr. 1).

(2) Autorizatia are o valabilitate de 4 ani.

(3) Modelul autorizatiei este prevăzut în anexa nr. 5.

 

CAPITOLUL VII

Documentele solicitate în vederea autorizării

 

Art. 17. - Admiterea la examenul de autorizare se face în baza dosarului de autorizare compus din:

a) cerere din partea candidatului (conform modelului prezentat în anexa nr. 2);

b) curriculum vitae (conform modelului prezentat în anexa nr. 4);

c) diploma de absolvire (copie legalizată sau vizată pentru conformitate de secretarul comisiei de autorizare);

d) două recomandări din partea unor institutii privind activitatea desfăsurată în domeniul pentru care solicită autorizarea;

e) autorizări (ANRGN, ANRE etc);

f) foto 3 x 4 cm;

g) dovada achitării cheltuielilor de autorizare (depusă după analizarea si admiterea dosarului);

h) copie de pe cartea de muncă (acolo unde este cazul).

Art. 18. - (1) Dosarul se depune la secretariatul comisiei de autorizare, care analizează si comunică solicitantului, pe loc sau în cel mult 5 zile, domeniul (domeniile/subdomeniile) pentru care este admis să participe la examenul de autorizare.

(2) Dosarele incomplete sunt restituite candidatilor în vederea completării.

(3) Dosarele candidatilor care nu îndeplinesc cerintele de autorizare prevăzute în art. 12 sunt respinse.

Art. 19. - Solicitantii care în ultimii 3 ani nu au desfăsurat activitate în domeniul pentru care solicită autorizarea trebuie să prezinte dovada privind participarea la o formă de instruire profesională în domeniu.

Art. 20. - În vederea reautorizării, candidatul trebuie să depună la secretariatul inspectoratului judetean în constructii pe raza căruia lucrează următoarele documente:

a) cerere prin care se solicită reautorizarea (anexa nr. 3);

b) copie de pe autorizatie;

c) memoriu de activitate în perioada de valabilitate a autorizatiei;

d) autorizări (ANRGN, ANRE etc);

e) foto 3 x 4 cm;

f) dovada achitării cheltuielilor de reautorizare (50% din cheltuielile de autorizare).

Art. 21. - Candidatii care nu au desfăsurat activitate de diriginte de santier în domeniul autorizat în perioada de valabilitate a autorizatiei vor sustine examen de autorizare în conditiile prevăzute la art. 16.

 

CAPITOLUL VIII

Desfăsurarea examenului de autorizare

 

Art. 22. - Data stabilită pentru sustinerea examenului în vederea autorizării se comunică la sediul inspectoratelor judetene si teritoriale în constructii, cu cel putin 15 zile înainte de examenul de autorizare.

Art. 23. - Examenul de autorizare se desfăsoară în limba română si constă într-un test-grilă ce contine:

a) întrebări privind legislatia si reglementările tehnice din domeniul calitătii constructiilor;

b) întrebări din domeniul sistemului calitătii;

c) întrebări din domeniul tehnic aferent activitătii pentru care se solicită autorizarea.

Art. 24. - Bibliografia pentru examen va fi pusă la dispozitia solicitantilor de către Inspectoratul de Stat în Constructii pe site-ul www.isc-web.ro sau de secretariatul comisiilor teritoriale de autorizare.

Art. 25. - Sunt considerati admisi candidatii care au obtinut nota 7.

Art. 26. - Rezultatele obtinute se afisează la sediul inspectoratului teritorial în constructii unde a fost sustinut examenul, în termen de maximum 10 zile de la încheierea sesiunii.

Art. 27. - Contestatiile se pot depune în termen de 7 zile de la data afisării oficiale a rezultatelor examenului de autorizare. Contesta t iile depuse după această dată nu se iau în consideraie.

Art. 28. - Candidatii care nu se prezintă la examen se pot prezenta la următorul examen cu aceleasi cheltuieli de autorizare. Dacă, din motivele mentionate anterior, candidatii renuntă să se prezinte la examen si în următoarea sesiune de examene, contravaloarea cheltuielilor de autorizare se returnează.

Art. 29. - Autorizatiile se emit de către Inspectoratul de Stat în Constructii, centralizat la nivel national.

Art. 30. - Inspectoratul de Stat în Constructii înregistrează autorizatiile emise în registrul de evidentă a autorizatiilor, iar lista persoanelor autorizate si domeniile de autorizare se publică pe site-ul Inspectoratului de Stat în Constructii www.isc-web.ro

Art. 31. - (1) Reautorizarea se face în baza analizei dosarului întocmit conform prevederilor art. 20 si a sustinerii unui interviu. Tematica abordată va fi bazată pe bibliografia tehnică si legislativă specifică domeniului de autorizare si pe activitatea practică a candidatului.

(2) Candidatii respinsi la examenul de reautorizare se pot înscrie la un nou examen de autorizare.

Art. 32. - Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii poate dispune suspendarea sau anularea autorizatiei de diriginte de santier pentru neîndeplinirea corespunzătoare a responsabilitătilor si atributiilor specifice, la propunerea inspectoratelor în constructii teritoriale si judetene sau a investitorului.

Art. 33. - (1) Cheltuielile pentru autorizare sunt în valoare de 200 lei si se percep pe domenii de autorizare, cu exceptia domeniilor 6, 8 si 9 din tabelul prevăzut la art. 12, pentru care acestea se percep pe subdomenii.

(2) Cheltuielile pentru autorizare se indexează prin ordin al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii.

 

CAPITOLUL IX

Drepturile si obligatiile titularilor de autorizatii

 

Art. 34. - Specialistii autorizati au dreptul să desfăsoare activitate de dirigentie de santier în domeniul autorizat si să presteze această activitate pentru unităti, persoane fizice investitoare/utilizatoare sau unităti de consultantă specializate în domeniul verificării calitătii.

Art. 35. - În exercitarea verificării realizării corecte a executiei lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora, dirigintii de santier au următoarele obligatii:

1. verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a îndeplinirii conditiilor legale cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate;

2. verificarea concordantei dintre prevederile autorizatiei si ale proiectului;

3. preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora executantului, libere de orice sarcină;

4. participarea împreună cu proiectantul si cu executantul la trasarea generală a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;

5. predarea către executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;

6. studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor prevăzute pentru realizarea constructiilor;

7. verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;

8. verificarea existentei programului de control al calitătii, cu precizarea fazelor determinante, vizat de Inspectoratul de Stat în Constructii;

9. verificarea existentei si valabilitătii tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea în proiect;

10. verificarea existentei si respectarea „Planului calitătii” si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

11. verificarea respectării legislatiei cu privire la produsele pentru constructii, respectiv: existenta documentelor de atestare a calitătii, corespondenta calitătii acestora cu prevederile cuprinse în documentele de calitate, proiecte, contracte;

12. interzicerea utilizării produselor pentru constructii necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fără agrement tehnic (pentru materialele netraditionale);

13. urmărirea realizării constructiei în conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale reglementărilor tehnice în vigoare si ale contractului;

14. verificarea respectării tehnologiilor de executie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentatia tehnică, în contract si în normele tehnice în vigoare;

15. interzicerea executării de lucrări de către persoane neautorizate conform reglementărilor legale în vigoare;

16. participarea la verificarea în faze determinante;

17. efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice si semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor (procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc.);

18. interzicerea utilizării de tehnologii noi neagrementate tehnic;

19. asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă;

20. urmărirea realizării lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, si admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;

21. transmiterea către proiectant (prin intermediul investitorului) a sesizărilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitătile constatate pe parcursul executiei;

22. dispunerea opririi executiei, demolării sau, după caz, a refacerii lucrărilor executate necorespunzător de către executant, în baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat;

23. verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale documentatiei sau adoptării de noi solutii care schimbă conditiile initiale;

24. urmărirea respectării de către executant a dispozitiilor si/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

25. preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea cărtii tehnice a constructiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

26. urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de santier si predarea terenului detinătorului acestuia;

27. asigurarea secretariatului receptiei si întocmirea actelor de receptie;

28. urmărirea solutionării obiectiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor si realizării recomandărilor comisiei de receptie;

29. predarea către investitor/utilizator a actelor de receptie si a cărtii tehnice a constructiei după efectuarea receptiei finale.

Art. 36. - Obligatiile prevăzute la art. 35 nu sunt limitative, dirigintele de santier putând participa în calitate de reprezentant al investitorului/beneficiarului în toate fazele privind conceperea, proiectarea si realizarea constructiilor, în limitele atributiilor stabilite prin reglementările în vigoare si ale contractului încheiat cu investitorul/beneficiarul.

Art. 37. - Dirigintii de santier răspund în cazul neîndeplinirii obligatiilor prevăzute la art. 35, precum si în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de sarcini, în reglementările tehnice în vigoare si în contracte.

 

CAPITOLUL X

Suspendarea/limitarea/anularea autorizatiilor

 

Art. 38. - Suspendarea autorizatiei se face pe o perioadă de la 1 la 6 luni, în cazul încălcării în mod repetat a obligatiilor ce-i revin în conformitate cu prevederile legislatiei si reglementărilor tehnice aferente domeniului de autorizare.

Art. 39. - Anularea autorizatiei se face în situatiile în care:

a) titularul a încălcat obligatiile ce-i revin conform prezentei proceduri, având deja o suspendare a autorizatiei în decursul unui an;

b) exercită activităti de dirigentie în afara domeniului de autorizare si a categoriei de importantă a constructiei pentru care a fost autorizat.

Art. 40. - Propunerile privind suspendarea, limitarea sau anularea autorizatiei se fac de către inspectoratul judetean în constructii (care a constatat abaterea), în baza unui referat prin care se motivează propunerea respectivă. Referatul, vizat de inspectorul teritorial sef, se înaintează inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii în vederea luării unei decizii.

Art. 41. - (1) Inspectoratul de Stat în Constructii va comunica în scris titularului decizia de suspendare sau anulare a unei autorizatii (anexa nr. 6), în termen de 10 zile de la emiterea ei.

(2) Inspectoratul de Stat în Constructii va elabora lista autorizatiilor suspendate sau anulate si o va transmite spre stiintă tuturor inspectoratelor teritoriale si judetene din tară.

Art. 42. - (1) Titularii autorizatiilor suspendate sau anulate nu au dreptul de a desfăsura activitatea pentru care au fost autorizati, pe perioada de suspendare sau anulare a autorizatiei.

(2) Titularii autorizatiilor anulate trebuie să depună autorizatia la inspectoratul judetean în constructii pe raza căruia îsi au domiciliul, în termen de 10 zile de la primirea comunicării.

Art. 43. - Titularii autorizatiilor anulate au dreptul de a participa la un nou examen de autorizare, în conditiile prevăzute la art. 16.

 

CAPITOLUL XI

Dispozitii finale

 

Art. 44. - Specialistii autorizati în baza derogărilor eliberate conform Ordinului inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 257/2005 privind aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier pot fi reautorizati în conditiile art. 31.

Art. 45. - Autorizatiile de inspectori/diriginti de santier emise de Inspectoratul de Stat în Constructii anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri îsi mentin valabilitatea până la expirarea termenelor pentru care au fost emise.

Art. 46. - Urmărirea aplicării si controlul respectării prevederilor prezentei proceduri se fac de către Inspectoratul de Stat în Constructii, prin Directia generală autorizare, avizare, atestare - Directia autorizare si atestare si inspectoratele teritoriale si judetene în constructii.

Art. 47. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1 la procedură

 

 

SCHEMA DE PRINCIPIU

privind autorizarea/reautorizarea dirigintilor de santier

 

ANEXA Nr. 2 la procedură

 

DOAMNĂ/DOMNULE INSPECTOR TERITORIAL SEF

 

Subsemnatul (a) ...................................................................... , de profesie ....................................................................... , domiciliat/domiciliată în ........................................................................................................................................................................... , posesor/posesoare al/a BI/CI seria ................... nr. . .................................... , CNP ..................................... , în conformitate cu prevederile procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, solicit înscrierea la examenul de autorizare ca „Diriginte de santier” pentru domeniul (domeniile):

 

1. Produse pentru constructii

6. Lucrări tehnico - edilitare:

6.1. Lucrări tehnico-edilitare de alimentări cu apă si de canalizare

2. Constructii civile, industriale, agricole si miniere de suprafată:

 

 

 

2.1. categoria de importantă D

2.2. categoria de importantă C

2.3. categoria de importantă B

6.2. Lucrări tehnico-edilitare de îmbunătătiri funciare

 

 

7. Lucrări de constructii silvice

 

 

8. Instalatii aferente constructiilor (categoriile de importantă

A, B, C si D)

2.4. categoria de importantă A

8.1. instalatii electrice

8.2. instalatii sanitare si termoventilatii

3. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu:

 

 

 

3.1. de interes national

3.2. de interes judetean

8.3. instalatii gaze

 

 

9. Retele:

 

3.3. de interes local

9.1. electrice

9.2. termice

9.3. de telecomunicatii

4. Căi ferate, metrou, tramvai

 

 

5. Lucrări hidrotehnice:

 

 

 

5.1. categoria de importantă D

9.4. de gaze

5.2. categoria de importantă C

5.3. categoria de importantă B

9.5. ptr. transportul produselor petroliere

10. Consolidări constructii:

 

5.4. categoria de importantă A

10.1. Consolidări constructii (inclusiv monumente)

 

Anexez la prezenta cerere dosarul compus din:

- curriculum vitae;

- diploma de absolvire (copie);

- două recomandări din partea unor institutii sau persoane fizice;

- copie de pe cartea de muncă (acolo unde este cazul);

- autorizări (ANRGN, ANRE etc.);

- foto 3 x 4 cm.

 

Data .....................................................

Semnătura

....................................................................

 

 

ANEXA Nr. 3 la procedură

 

DOAMNĂ/DOMNULE INSPECTOR TERITORIAL SEF

 

Subsemnatul (a) ................................................................................ , de profesie ................................................................... , domiciliat/domiciliată în ......................................................................................................................................................................... , posesor/posesoare al/a BI/CI seria ................... nr. . ................................... , CNP ................................................ , în conformitate cu prevederile procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, solicit înscrierea la examenul de reautorizare ca „Diriginte de santier” pentru domeniul (domeniile):

 

1. Produse pentru constructii

6. Lucrări tehnico - edilitare:

6.1. Lucrări tehnico-edilitare de alimentări cu apă si de canalizare

2. Constructii civile, industriale, agricole si miniere de suprafată:

 

 

 

2.1. categoria de importantă D

2.2. categoria de importantă C

2.3. categoria de importantă B

6.2. Lucrări tehnico-edilitare de îmbunătătiri funciare

 

 

7. Lucrări de constructii silvice

 

 

8. Instalatii aferente constructiilor (categoriile de importantă A, B, C si D)

 

2.4. categoria de importantă A

8.1. instalatii electrice

8.2. instalatii sanitare si termoventilatii

3. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu:

 

 

 

3.1. de interes national

3.2. de interes judetean

8.3. instalatii gaze

 

 

9. Retele:

 

3.3. de interes local

9.1. electrice

9.2. termice

9.3. de telecomunicatii

4. Căi ferate, metrou, tramvai

 

 

5. Lucrări hidrotehnice:

 

 

 

5.1. categoria de importantă D

9.4. de gaze

5.2. categoria de importantă C

5.3. categoria de importantă B

9.5. ptr. transportul produselor petroliere

 

 

10. Consolidări constructii:

 

5.4. categoria de importantă A

10.1. Consolidări constructii-inclusiv monumente

 

Anexez la prezenta cerere dosarul compus din:

- memoriu de activitate în perioada de valabilitate a autorizatiei;

- autorizări (ANRGN, ANRE etc.);

- foto 3 x 4 cm.

 

Data ...................................................

Semnătura

....................................................................

 

ANEXA Nr. 4 la procedură

 

CURRICULUM VITAE

 

1. Numele:

2. Prenumele:

3. Cod numeric personal:

4. Data si locul nasterii:

5. Adresa:

6. Telefoane de contact:

7. Adresă e-mail:

8. Învătământ universitar:

 

(Descrieti fiecare formă de învătământ si program de formare profesională urmate, începând cu cea mai recentă.)

Perioada

Institutia

Domenii studiate

Tipul calificării/ Grade sau diplome obtinute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Titluri stiintifice:

10. Experienta profesională:

(Mentionati pe rând fiecare experientă profesională pertinentă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.)

Perioada

Institutia

Adresa

Functia

Descriere (activităti si responsabilităti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Informatii suplimentare:

12. Anexe: copii ale documentelor atasate la CV (diplome, autorizatii etc):

 

Data .....................................................

 

Semnătura

....................................................................

ANEXA Nr. 5 la procedură

 

ANTET ISC

 

Către

........................................................................

(numele titularului autorizatiei)

 

Spre stiintă

(operatorul economic la care este angajat dirigintele de santier)

 

Ca urmare a analizării Referatului nr............./................................................întocmit de Inspectoratul Judetean în Constructii ...................................., prin care se propune suspendarea/anularea Autorizatiei de „Diriginte de santier” nr. ......................../..........................................., din cauza nerespectării            ...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

si în conformitate cu prevederile capitolului .... din „Procedura de autorizare a dirigintilor de santier”, cod PA-001, prin Decizia inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr........./...................... s-a dispus:

SUSPENDAREA AUTORIZATIEI/ PENTRU DOMENIILE DE AUTORIZARE:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Pentru o perioadă de ..................................................luni, începând cu data de..................................................................

ANULAREA AUTORIZATIEI

începând cu data  de ......................................................................................................

 

Inspector general de stat,

........................................................................

 

ANEXA Nr. 6 la procedură

 

AUTORIZATIE

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind realizarea si punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 150 de ani de industrie petrolieră românească

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 3 septembrie 2007, o monedă din argint, dedicată aniversării a 150 de ani de industrie petrolieră românească.

Art. 2. - Caracteristicile monedei din argint sunt următoarele:

- valoare nominală: 10 lei;

- formă: rotundă;

- titlu: 999/1000;

- calitate: proof;

- greutate: 31,103 g;

- diametru: 37 mm;

- margine: zimtată.

Aversul contine, în jumătatea inferioară, imaginea Rafinăriei „Mehedinteanu”, deasupra stema României si valoarea nominală „10 LEI”, iar la exterior, inscriptiile circulare „ROMANIA”, în partea superioară, si „RAFINARIA «MEHEDINTEANU»”, în partea inferioară.

Reversul prezintă, în partea dreaptă, o pompă de extractie modernă si inscriptia oblică „150 ANI DE INDUSTRIE PETROLIERA ROMANEASCA”, iar în partea stângă, o sondă de foraj de la începutul secolului al XIX-lea si inscriptia circulară „1857-2007”.

Art. 3. - Fiecare monedă, ambalată în capsulă de metacrilat transparent, va fi însotită de o brosură de prezentare a acestei emisiuni numismatice, redactată în limbile română, engleză si franceză. Brosura include si două file cu rol de certificat de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central.

Monedele vor fi prezentate în cutii adecvate, pe al căror capac este inscriptionată sigla Băncii Nationale a României.

Art. 4. - Monedele din argint dedicate aniversării a 150 de ani de industrie petrolieră românească au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din argint din emisiunea dedicată aniversării a 150 de ani de industrie petrolieră românească se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 29 august 2007.

Nr. 20.