MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 608         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 4 septembrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

983. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 590/2007 privind stabilirea functiei si a coeficientului de ierarhizare pentru determinarea salariului în valută al reprezentantului României în Consiliul Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (OACI), precum si aprobarea cheltuielilor generate de alegerea României în Consiliul OACI, pentru perioada 2007-2010

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.858. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor postale

 

2.892. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind procedura de determinare a anumitor obligatii financiare ale furnizorilor de retele sau servicii de comunicatii electronice si ale furnizorilor de servicii postale către Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

2.895. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind Planul national de numerotatie

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

636. - Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 345/2006 privind aprobarea modelului contractului de asigurări sociale de sănătate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 590/2007 privind stabilirea functiei si a coeficientului de ierarhizare pentru determinarea salariului în valută al reprezentantului României în Consiliul Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (OACI), precum si aprobarea cheltuielilor generate de alegerea României în Consiliul OACI, pentru perioada 2007-2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 590/2007 privind stabilirea functiei si a coeficientului de ierarhizare pentru determinarea salariului în valută al reprezentantului României în Consiliul Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (OACI), precum si aprobarea cheltuielilor generate de alegerea României în Consiliul OACI, pentru perioada 2007-2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 20 iunie 2007, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 august 2007.

Nr. 983.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 590/2007)

 

CHELTUIELI

generate de alegerea României în Consiliul OACI si de mentinerea unui reprezentant permanent al României la sediul OACI din Montreal (Canada) pentru perioada 2007-2010

 

Tipul cheltuielii

Institutia finantatoare

Valoarea estimativă

(lei)

Valoarea estimativă pentru anul 2007

(lei)*)

Valoarea estimativă pentru anul 2008

(lei)

Valoarea estimativă pentru anul 2009

(lei)

Valoarea estimativă pentru anul 2010

(lei)**)

Editare de materiale pentru promovarea candidaturii României

CNAB***)

25.000

25.000

-

-

-

Receptie oferită de delegatia română cu ocazia Adunării OACI (septembrie-octombrie 2007)

CNAB***)

35.000

35.000

-

-

-

Chirie si utilităti pentru biroul grupului CERG din sediul OACI si comunicatii

CNAB***)

2.700/lună

8.100

32.400

32.400

24.300

Reprezentare/protocol

CNAB***)

850/lună

2.550

10.200

10.200

7.650

Mobilier de birou si birotică

CNAB***)

25.000

25.000

-

-

-

Consumabile

CNAB***)

450/lună

1.350

5.400

5.400

4.050

Deplasări oficiale în România sau la diferite reuniuni

CNAB***)

30.000/an

7.500

30.000

30.000

22.500

Transport Montreal-Bucuresti si retur (inclusiv pentru membrii familiei) conform Hotărârii Guvernului nr. 837/1995

CNAB***)

17.000/an

5.670

17.000

17.000

11.330

Salariul secretarei

ROMATSA

5.000/lună

15.000

60.000

60.000

45.000

Asigurări de sănătate (reprezentant si membrii familiei)

ROMATSA

12.000/an

12.000

12.000

12.000

-

Chirie pentru locuintă si utilităti

ROMATSA

120.000/an

120.000

120.000

120.000

-

Asigurare, combustibil si întretinere pentru autoturism

ROMATSA

1.150/lună

3.450

13.800

13.800

10.350

Cumpărare de autoturism (care va fi vândut de către reprezentant la terminarea mandatului, suma obtinută constituind venit la bugetul ROMATSA)

ROMATSA

90.000

90.000

-

-

-

Salariul lunar al reprezentantului

AACR

6.400 USD/lună

19.200 USD

76.800 USD

76.800 USD

57.600 USD

Indemnizatia lunară a sotiei reprezentantului

AACR

conform Hotărârii Guvernului nr. 837/1995

4.800 USD

19.200 USD

19.200 USD

14.400 USD

Indemnizatia lunară a copiilor reprezentantului

AACR

conform Hotărârii Guvernului nr. 837/1995

1.200 USD

4.800 USD

4.800 USD

3.600 USD

Cheltuieli pentru mentinerea licentei

AACR

10.000/an

-

10.000

10.000

10.000

 

*) Pentru 3 luni.

**) Pentru 9 luni.

***) Până la data înmatriculării la oficiul registrului comertului a Companiei Nationale „Aeroporturi Bucuresti” - SA, cheltuielile care cad în sarcina acesteia vor fi efectuate de către Compania National㠄Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti” - S.A.

CNAB - Compania National㠄Aeroporturi Bucuresti” - S.A.

ROMATSA - Regia Autonom㠄Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

AACR - Regia Autonom㠄Autoritatea Aeronautică Civilă Română”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

 

DECIZIE

privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor postale

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, precum si ale art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei emite prezenta decizie.

Art. 1. - Prezenta decizie reglementează procedura de autorizare a persoanelor care intentionează să furnizeze servicii postale, precum si conditiile în care furnizorii de servicii postale beneficiază de regimul de autorizare generală.

Art. 2. - (1) Regimul de autorizare generală este regimul juridic adoptat de Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, denumită în continuare ANRCTI, care stabileste drepturile si obligatiile furnizorilor de servicii postale, permitând furnizarea de servicii postale fără obtinerea unei decizii explicite din partea ANRCTI, prin notificarea intentiei de a presta activităti de furnizare a serviciilor postale.

(2) Drepturile si obligatiile persoanelor care furnizează servicii postale în conditiile regimului de autorizare generală sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Orice persoană fizică sau juridică ce intentionează să furnizeze servicii postale, denumită în continuare solicitant, este obligată să transmită ANRCTI o notificare cu privire la această intentie, cel mai târziu în ziua începerii activitătii.

(2) Notificarea se va realiza în mod obligatoriu prin completarea si transmiterea, în original, a formularului-tip prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4. - (1) Solicitantul care are calitatea de comerciant va anexa la formularul-tip următoarele documente, care fac parte integrantă din notificare:

a) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului, continând codul unic de înregistrare, în copie;

b) autorizatia pentru desfăsurarea de către persoane fizice a unor activităti economice în mod independent, precum si pentru înfiintarea si functionarea de asociatii familiale, dacă este cazul, în copie;

c) actul de identitate al reprezentantului solicitantului mentionat în formularul-tip al notificării, în copie;

d) conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale.

(2) Solicitantul persoană juridică care nu are calitatea de comerciant va anexa la formularul-tip următoarele documente, care fac parte integrantă din notificare:

a) certificatul de înregistrare fiscală, în copie, precum si, dacă este cazul, certificatul de înregistrare în registrul special al asociatiilor si fundatiilor, în copie;

b) actul de înfiintare, cu toate modificările si completările ulterioare, în copie;

c) actul de identitate al reprezentantului solicitantului mentionat în formularul-tip al notificării, în copie;

d) conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale.

(3) Solicitantul persoană străină va anexa la formularul-tip următoarele documente, care fac parte integrantă din notificare:

a) documentele echivalente celor prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) sau la alin. (2) lit. a) si b), după caz, în traducere legalizată în limba română;

b) actul de identitate al reprezentantului solicitantului mentionat în formularul-tip al notificării, în copie;

c) conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale, în limba română.

(4) Solicitantul poate indica, în cuprinsul formularului-tip al notificării, data estimativă a începerii furnizării fiecărui serviciu postal. Data estimativă reprezintă data de la care solicitantul va dobândi, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), drepturile si obligatiile prevăzute de regimul de autorizare generală pentru fiecare serviciu postal.

(5) În cazul în care solicitantul nu a indicat nicio dată estimativă ori a indicat o dată estimativă anterioară datei realizării notificării, acesta dobândeste drepturile si obligatiile prevăzute de regimul de autorizare generală pentru serviciile indicate în notificare de la data realizării notificării în conditiile art. 5 alin. (1).

Art. 5. - (1) Notificarea nu este considerată realizată decât dacă au fost îndeplinite toate cerintele legale privind transmiterea, forma si continutul notificării. Până la realizarea notificării solicitantul nu are dreptul de a furniza servicii postale.

(2) În cazul în care nu sunt îndeplinite cerintele prevăzute la alin. (1) ANRCTI, în termen de 7 zile de la data transmiterii notificării, va cere în scris solicitantului îndeplinirea acestora.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), notificarea este considerată realizată la data transmiterii către ANRCTI a documentelor care atestă îndeplinirea cerintelor, prevederile art. 4 alin. (4) si (5) aplicându-se în mod corespunzător.

Art. 6. - (1) Solicitantul care a realizat notificarea în conditiile prevăzute de prezenta decizie este considerat furnizor de servicii postale, denumit în continuare furnizor, si dobândeste drepturile si obligatiile specifice prevăzute de regimul de autorizare generală pentru serviciile postale indicate în notificare, de la data prevăzută la art. 4 alin. (4) sau (5), după caz.

(2) Obtinerea dreptului de a furniza un anumit serviciu postal indicat în notificare nu conferă dreptul de a furniza un alt serviciu postal.

(3) Furnizorul nu are obligatia de a începe prestarea efectivă a serviciilor postale indicate în notificare.

(4) Neînceperea prestării efective a serviciilor postale de către un furnizor nu amână nasterea drepturilor si obligatiilor acestuia prevăzute de regimul de autorizare generală.

(5) Drepturile prevăzute de regimul de autorizare generală nu pot fi transmise cu titlu particular către terti.

Art. 7. - (1) În termen de 7 zile de la data realizării notificării ANRCTI eliberează si transmite solicitantului un certificat-tip care atestă că acesta beneficiază de dreptul de a furniza serviciile postale indicate în notificare, precum si data de la care se naste dreptul de a furniza fiecare dintre aceste servicii postale, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) sau (5), după caz.

(2) Certificatul-tip are forma prevăzută în anexa nr. 3 si este însotit de un exemplar al Regimului de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor postale, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 8. - (1) Orice modificare a datelor cuprinse în notificare va fi comunicată ANRCTI în termen de 15 zile de la data aparitiei, prin transmiterea, în original, a unei informări însotite, acolo unde este cazul, de actele doveditoare, în copie.

(2) În cazul în care modificarea priveste furnizarea altor servicii postale, suplimentare fată de cele indicate în notificarea anterioară, ori data estimativă a începerii furnizării serviciilor postale este necesară realizarea unei noi notificări, în conditiile art. 3.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), precum si în cazul în care modificarea priveste datele de identificare ale solicitantului/furnizorului, cuprinse în certificatul-tip, ANRCTI va emite un nou certificat-tip continând aceste modificări.

(4) Persoanele care devin, prin absorbtie ori prin orice alt mod, succesori universali ori cu titlu universal ai unui furnizor care îsi încetează astfel existenta au obligatia de a transmite ANRCTI o informare, în conditiile alin. (1).

(5) Furnizorul persoană juridică are obligatia de a comunica ANRCTI certitudinea interventiei oricărei situatii de desfiintare voluntară a sa, prin transmiterea unei informări, în conditiile alin. (1).

Art. 9. - (1) Dreptul de a furniza servicii postale, precum si celelalte drepturi si obligatiile prevăzute de regimul de autorizare generală încetează în următoarele cazuri:

a) la cererea furnizorului, prin transmiterea, în original, a cererii-tip prevăzute în anexa nr. 4, însotită de copia actului de identitate al persoanei care o semnează, dacă aceasta este alta decât reprezentantul solicitantului mentionat în formularul-tip al notificării;

b) în cazul aplicării sanctiunii suspendării sau retragerii acestui drept.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) lit. a) îsi produce efectele de la data transmiterii către ANRCTI. ANRCTI va confirma în scris furnizorului încetarea dreptului de a furniza unele sau toate serviciile postale si va emite un nou certificat-tip în cazul în care furnizorul nu a renuntat la dreptul de a furniza toate serviciile postale.

(3) Încetarea suspendării dreptului de a furniza servicii postale produce renasterea drepturilor si a obligatiilor prevăzute de regimul de autorizare generală.

(4) Persoana căreia i s-a aplicat sanctiunea retragerii dreptului de a furniza servicii postale nu mai poate dobândi dreptul de a furniza servicii postale o perioadă de 3 ani de la retragerea dreptului.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a), furnizorii de serviciu universal nu pot renunta, pe perioada desemnării, la dreptul de a furniza serviciile postale pentru care au fost desemnati furnizori de serviciu universal.

Art. 10. - (1) În scopul realizării unei evidente oficiale a furnizorilor, ANRCTI întocmeste si actualizează Registrul public al furnizorilor de servicii postale, disponibil pe pagina de internet a ANRCTI.

(2) În Registrul public al furnizorilor de servicii postale sunt înscrise următoarele informatii privind fiecare furnizor:

a) datele de identificare;

b) serviciile postale pe care are dreptul să le furnizeze;

c) data nasterii dreptului de a furniza fiecare serviciu postal;

d) lista punctelor de acces fixe deservite de personal.

Art. 11. - (1) În cazurile în care prezenta decizie impune solicitantului/furnizorului obligatia transmiterii în original a unor documente către ANRCTI, acestea trebuie să fie stampilate si semnate de reprezentantul solicitantului/furnizorului, iar transmiterea se poate efectua către sediul central sau către structura teritorială a ANRCTI în a cărei rază se situează sediul ori domiciliul solicitantului/furnizorului numai în unul dintre următoarele moduri:

a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al solicitantului/furnizorului, sub luare de semnătură;

b) printr-un serviciu postal;

c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv si generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

(2) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-iesire a corespondentei al ANRCTI, data confirmării primirii documentelor la sediul central al ANRCTI printr-un serviciu postal cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.

(3) În cazurile în care prezenta decizie impune solicitantului/furnizorului obligatia transmiterii în copie a unor documente către ANRCTI, transmiterea acestora se poate efectua către sediul central sau către structura teritorială a ANRCTI în a cărei rază se situează sediul ori domiciliul solicitantului/furnizorului, în modurile prevăzute la alin. (1), ori prin postă electronică sau fax.

(4) Personalul ANRCTI are obligatia de a nu divulga către terti informatiile cuprinse în documentele transmise decât în cazurile si cu procedura prevăzută de lege.

(5) În cazurile în care prezenta decizie prevede transmiterea unor documente de către ANRCTI, acestea se transmit în original către sediul ori domiciliul solicitantului/furnizorului printr-un serviciu postal cu confirmare de primire; solicitantul/furnizorul poate conveni cu ANRCTI transmiterea documentelor în alte conditii.

(6) Formularele prevăzute la art. 3 alin. (2) si art. 9 alin. (1) lit. a) pot fi obtinute de la sediul central, de la orice structură teritorială a ANRCTI sau de pe pagina de internet a ANRCTI.

Art. 12. - (1) Până la data de 31 decembrie 2007 toti furnizorii au obligatia de a realiza o nouă notificare.

(2) Nerealizarea unei noi notificări în conditiile alin. (1) produce încetarea dreptului de a furniza servicii postale.

Art. 13. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 14. - (1) Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 3 zile de la publicare.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 118/2003 privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii postale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 1 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

Dan Cristian Georgescu

 

Bucuresti, 7 august 2007.

Nr. 2.858.

 

REGIMUL DE AUTORIZARE GENERALĂ

pentru furnizarea serviciilor postale

 

ANEXA Nr. 1

 

1. Definitii

1.1. În întelesul prezentei anexe următorii termeni se definesc astfel:

a) imprimate - trimiteri postale constând în: cărti, periodice, ziare, cataloage, hărti geografice, partituri muzicale etc;

b) colete postale - trimiteri postale cu greutatea maximă de 50 kg, altele decât trimiterile de corespondentă sau imprimatele;

c) trimitere postală înregistrată - trimitere postală care face obiectul unui serviciu postal care are drept particularitate eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care atestă data depunerii, precum si, de regulă, plata tarifului;

d) servicii de curierat - servicii postale, altele decât serviciile postale pe care are obligatia să le presteze furnizorul de serviciu universal;

e) serviciul de publicitate prin postă - serviciu postal având ca obiect un număr minim de 500 de trimiteri postale interne sau internationale care urmează să fie transportate si livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, depuse în acelasi punct de acces, de către acelasi expeditor, prin aceeasi expeditie, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, care contin mesaje identice, cu exceptia numelui, adresei si a numărului de identificare ale destinatarului, precum si a altor modificări care nu alterează natura mesajului. Nu constituie publicitate prin postă chitantele, facturile, situatiile financiare si alte mesaje având un continut diferit, precum si trimiterile care contin, în afară de publicitate prin postă, si alte trimiteri în acelasi ambalaj;

f) serviciul Express - serviciu postal care presupune, în mod cumulativ:

- eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care atestă data si ora depunerii, precum si, de regulă, plata tarifului;

- predarea trimiterii postale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea postală;

- răspunderea furnizorului pentru predarea cu întârziere a trimiterii postale;

- predarea rapidă a trimiterii postale;

g) serviciul Ramburs - serviciu postal având ca obiect trimiteri postale înregistrate, a cărui particularitate constă în achitarea contravalorii bunului care face obiectul trimiterii postale de către destinatar expeditorului prin intermediul retelei postale;

h) serviciul Confirmare de primire - serviciu postal având ca obiect trimiteri postale înregistrate, a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii, confirmată în scris de către destinatar;

i) serviciul Schimbare destinatie - serviciu postal având ca obiect trimiteri postale înregistrate, a cărui particularitate constă în posibilitatea schimbării, la solicitarea expresă a expeditorului, înainte de predare si într-un termen convenit cu furnizorul, a destinatarului sau a adresei înscrise pe trimiterea postală, precum si în posibilitatea opririi predării trimiterii postale;

j) serviciul Livrare specială - serviciu postal având ca obiect trimiteri postale înregistrate, a cărui particularitate constă în predarea trimiterii postale potrivit indicatiilor expeditorului privind data si ora predării, la adresa indicată, personal destinatarului sau persoanei autorizate să primească trimiterea postală, sau ordinea de predare, în cazul mai multor destinatari;

1.2. În cuprinsul prezentei anexe sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată, cu modificări si completări, prin Legea nr. 642/2002, cu modificările si completările ulterioare.

2. Serviciile postale care intră sub incidenta regimului de autorizare generală

2.1. Servicii postale incluse în sfera serviciului universal

2.1.1. colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale interne si internationale în greutate de până la 2 kg:

2.1.1.1. trimiteri de corespondentă:

- interne;

- internationale.

2.1.1.2. imprimate:

- interne;

- internationale.

2.1.1.3. trimiteri de publicitate prin postă:

- interne;

- internationale.

2.1.2. colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale în greutate de până la 10 kg:

- interne;

- internationale.

2.1.3. distribuirea coletelor postale cu limite de greutate între 10 si 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

2.1.4. serviciul de trimitere recomandată având ca obiect:

2.1.4.1. trimiteri postale în greutate de până la 2 kg:

- interne;

- internationale.

2.1.4.2. colete postale în greutate de până la 10 kg:

- interne;

- internationale.

2.1.4.3. colete postale cu limite de greutate între 10 si 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

2.1.5. serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect:

2.1.5.1. trimiteri postale în greutate de până la 2 kg:

- interne;

- internationale.

2.1.5.2. colete postale în greutate de până la 10 kg:

- interne;

- internationale.

2.1.5.3. colete postale cu limite de greutate între 10 si 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

2.2. Servicii postale neincluse în sfera serviciului universal 2.2.1. Servicii având ca obiect trimiteri postale interne si

internationale în greutate mai mare de 2 kg: 2.2.1.1. trimiteri de corespondentă:

- interne;

- internationale.

2.2.1.2. imprimate:

- interne;

- internationale.

2.2.1.3. trimiteri de publicitate prin postă:

- interne;

- internationale.

2.2.2. Servicii având ca obiect colete postale interne cu limite de greutate între 10 si 50 kg.

2.2.3. Servicii având ca obiect colete postale cu limite de greutate între 10 si 50 kg expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia.

2.2.4. Servicii având ca obiect colete postale cu limite de greutate între 20 si 50 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

2.2.5. Servicii care prezintă caracteristici suplimentare serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal:

2.2.5.1. Serviciul Ramburs;

2.2.5.2. Serviciul Schimbare destinatie;

2.2.5.3. Serviciul Livrare specială;

2.2.5.4. Serviciul Confirmare de primire;

2.2.5.5. Serviciul Express.

2.2.6. Serviciul de schimb de documente.

3. Regulile aplicabile furnizării serviciilor postale

3.1. Aplicabilitatea regulilor

3.1.1. Regulile prevăzute în prezenta anexă se aplică serviciilor de curierat, precum si serviciilor din sfera serviciului universal pe care are obligatia să le presteze furnizorul de serviciu universal, dacă prin dispozitii speciale nu se prevede altfel.

3.2. Obiectul serviciilor postale

3.2.1. Serviciul postal standard constă în preluarea de către furnizor a trimiterii postale si în predarea acesteia în aceeasi stare la adresa destinatarului, într-un anumit termen si în schimbul unui tarif.

3.2.2. Furnizorul poate adăuga la serviciul postal standard diferite caracteristici suplimentare care individualizează fiecare serviciu postal pe care îl prestează si care, de regulă, presupun costuri si tarife suplimentare.

3.2.3. Serviciile prevăzute la pct. 1.1 lit. f)-j) sunt considerate servicii postale distincte; furnizorul poate adăuga la acestea alte caracteristici suplimentare.

3.3. Dreptul de a furniza servicii postale

3.3.1. Furnizorul are dreptul de a presta serviciile postale indicate în notificare în orice localitate de pe teritoriul României, pe o perioadă nedeterminată, în conditiile ofertelor sale comerciale.

3.3.2. Furnizorul are dreptul de a presta serviciile postale indicate în notificare, având ca obiect trimiteri postale internationale, numai cu respectarea legislatiei statelor pe teritoriul cărora prestează serviciile postale respective.

3.4. Oferta de servicii postale

3.4.1. Ofertele comerciale ale furnizorului, stabilite cu respectarea dispozitiilor legale, cuprind conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale respective si tarifele aplicabile.

3.4.2. În cazul în care furnizorul adoptă denumiri comerciale ale unor servicii postale, acesta are obligatia de a mentiona în ofertele sale comerciale categoria în care se încadrează serviciul respectiv, conform prevederilor pct. 2.

3.4.3. Furnizorul poate diferentia ofertele sale comerciale, printre altele, în functie de:

a) categoriile de expeditori (persoane fizice si persoane juridice);

b) zona geografică unde se prestează serviciul (unde se realizează colectarea si livrarea);

c) numărul minim de trimiteri postale care pot face obiectul serviciului postal;

d) gradul de prelucrare a trimiterilor postale.

3.5. Tarifarea serviciilor postale

3.5.1. Furnizorul are dreptul de a stabili în mod liber tarifele corespunzătoare serviciilor oferite utilizatorilor, inclusiv reducerile pe care le aplică în functie de volumul sau de gradul de prelucrare a trimiterilor postale.

3.5.2. Furnizorul are dreptul să dezvolte orice fel de sisteme de plată ori de atestare a plătii serviciilor pe care le furnizează (etichete autoadezive care să ateste plata tarifului, precum si orice alt mod de plată convenit cu utilizatorul), cu exceptia timbrelor postale.

3.5.3. Furnizorul are obligatia de a respecta drepturile rezervate furnizorului de serviciu universal, respectiv de a presta servicii postale având ca obiect trimiteri de corespondentă cu respectarea limitelor de greutate si de tarif care determină întinderea drepturilor rezervate ale furnizorului de serviciu universal, chiar în conditiile în care se acordă expeditorului facilităti tarifare.

3.5.4. În situatia în care furnizorul aplică tarife diferentiate în functie de dimensiunile fizice ale trimiterilor postale (în particular în functie de greutate), acesta are obligatia de a detine, la fiecare punct de acces deservit de personal, instrumentele de măsură necesare (în particular cântare).

3.6. Asigurarea accesului nediscriminatoriu la serviciile postale

3.6.1. Furnizorul, în cazul în care a lansat o ofertă publică, are obligatia de a asigura în mod nediscriminatoriu accesul expeditorilor la serviciul postal, respectiv de a nu refuza preluarea trimiterii postale în cazul în care expeditorul respectă conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale care fac obiectul ofertei. Furnizorul nu poate refuza accesul expeditorului la serviciul postal decât din motive temeinic justificate.

3.7. Contractul de furnizare a serviciilor postale

3.7.1.1. Contractul individual între expeditor si furnizor se consideră încheiat, fără a fi necesară întocmirea unui înscris, în conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale stabilite de furnizor, la momentul acceptării unei trimiteri postale în reteaua postală.

3.7.1.2. Orice alte clauze pot fi stabilite prin acordul părtilor, cu sau fără întocmirea unui înscris în acest sens, cu respectarea prevederilor legale imperative.

3.7.2. Momentul acceptării trimiterii postale în reteaua postală este momentul depunerii trimiterii postale neînregistrate la punctul de acces nedeservit de personal (cutia postală) sau momentul preluării trimiterii postale înregistrate sau neînregistrate de către personalul furnizorului.

3.7.3. Prin preluarea de către personalul furnizorului a trimiterii postale, furnizorul recunoaste respectarea de către expeditor a conditiilor de acceptare a trimiterilor postale.

3.7.4. Contractul individual între expeditor si furnizor încetează în unul din următoarele cazuri:

a) prin predarea trimiterii postale către destinatar (răspunderea părtilor subzistă acestui moment);

b) prin acordul părtilor;

c) la expirarea termenului de păstrare prevăzut la pct. 3.12.1;

d) prin imposibilitatea fortuită de executare, timp de 6 luni, a contractului;

e) prin denuntare unilaterală de către furnizor, în conditiile pct. 3.12.4.

3.7.5. Legea aplicabilă contractului este legea română. Litigiile rezultate din contractul de furnizare a serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal se solutionează de către instantele judecătoresti competente.

3.8. Prestarea unui serviciu postal de către mai multi furnizori

3.8.1. Furnizorul are dreptul de a încheia contracte având ca obiect prestarea de către terti a unor servicii de colectare, sortare, transport si livrare a trimiterilor postale. Contractul având ca obiect colectarea sau livrarea trimiterilor postale poate fi încheiat numai cu un alt furnizor.

3.8.2. Furnizorul are dreptul să-si pună reteaua postală la dispozitie în vederea furnizării de servicii postale, pe bază contractuală, numai unui alt furnizor.

3.9. Preluarea trimiterii postale

3.9.1. Preluarea trimiterii postale se realizează numai în unul dintre următoarele moduri:

a) pentru trimiterea postală neînregistrată, prin punctele de acces nedeservite de personal (cutii postale) ori prin personalul furnizorului, la punctele de acces deservite de personal sau de la adresa indicată de expeditor;

b) pentru trimiterea postală înregistrată, prin personalul furnizorului, la punctele de acces deservite de personal sau de la adresa indicată de expeditor.

3.9.2. Furnizorul are obligatia de a prelua trimiterea postală, înregistrată sau neînregistrată, chiar dacă aceasta nu are înscris numele/denumirea sau adresa expeditorului.

3.10. Predarea trimiterii postale către destinatar

3.10.1. Predarea trimiterii postale se realizează numai în unul dintre următoarele moduri:

a) la orice recipient (cutia postală de la adresa destinatarului, căsută postală, post-restant etc.) în care destinatarul este de acord să primească trimiteri postale;

b) la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea postală;

c) la punctul de contact deservit de personal, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea postală, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunte sosirea trimiterii postale.

3.10.2. Predarea trimiterii care face obiectul serviciului Ramburs, al serviciului Confirmare de primire, al serviciului de trimitere recomandată sau al serviciului de trimitere cu valoare declarată se realizează numai într-unul din următoarele moduri:

a) la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea postală;

b) la punctul de contact deservit de personal, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea postală, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunte sosirea trimiterii postale.

3.10.3. Furnizorul are dreptul de a refuza predarea către destinatar a trimiterii postale în următoarele cazuri:

a) când trimiterea postală neînregistrată preluată prin punctele de acces nedeservite de personal nu respectă conditiile generale de acceptare stabilite de furnizor, în special când:

- expeditorul nu a plătit integral tariful corespunzător trimiterii postale;

- ambalajul trimiterii postale prezintă inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri sau trimiterea postală constă în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate;

b) când, după preluarea trimiterii postale, rezultă în mod neîndoielnic, în urma utilizării unor metode de observare rezonabile care să nu afecteze secretul corespondentei, că trimiterea postală contine bunuri interzise la transport sau care nu respectă conditiile speciale de transport;

c) când, după preluarea trimiterii postale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altor trimiteri postale.

3.10.4. Furnizorul serviciului Ramburs are obligatia de a încasa, la predarea trimiterii postale, contravaloarea bunului care face obiectul acesteia, declarată de expeditor, si de a o transmite ulterior expeditorului.

3.10.5. Furnizorul serviciului Confirmare de primire are obligatia de a preda trimiterea postală numai cu conditia ca destinatarul să completeze formularul tipizat utilizat de furnizor în acest scop.

3.10.6. Furnizorul serviciului Confirmare de primire are obligatia de a preda expeditorului, în conditiile pct. 3.10.2, formularul tipizat completat de destinatar.

3.10.7.1. Furnizorul are obligatia de a păstra la punctul de contact deservit de personal, în vederea predării, trimiterile postale care nu au putut fi predate destinatarului, cu conditia avizării acestuia.

3.10.7.2. Furnizorul are dreptul de a-si stabili termenul de păstrare în vederea predării, care nu poate fi mai mic de 5 zile de la data avizării destinatarului.

3.11. Returnarea trimiterii postale

3.11.1. Furnizorul are obligatia de a preda expeditorului, cu aplicarea, în mod corespunzător, a prevederilor pct. 3.10, trimiterea postală înregistrată care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre următoarele cauze:

a) adresa destinatarului nu există sau la acea adresă nu există nicio constructie sau recipient la care trimiterea postală să poată fi predată;

b) destinatarul sau persoana autorizată să primească trimiterea postală nu au fost găsite la adresa indicată, iar termenul de păstrare la punctul de contact deservit de personal a expirat;

c) destinatarul sau persoana autorizată să preia trimiterea postală au refuzat primirea.

3.11.2. Furnizorul are dreptul de a stabili tarife suplimentare pentru returnarea la expeditor a trimiterii postale.

3.12. Păstrarea trimiterilor postale care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului

3.12.1. Furnizorul are obligatia de a păstra la dispozitia utilizatorului, în magaziile sale de păstrare, o perioadă stabilită în conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale, toate trimiterile postale care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului.

3.12.2. După expirarea termenului de păstrare trimiterile postale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea furnizorului.

3.12.3. Furnizorul are dreptul de a stabili tarife suplimentare pentru păstrarea trimiterii postale la dispozitia utilizatorului.

3.12.4. Furnizorul poate distruge trimiterea postală care a produs sau poate produce iminent pagube importante persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altor trimiteri postale, cu informarea expeditorului, dacă aceasta este posibilă. În acest caz contractul încetează prin denuntare unilaterală de către furnizor. Sarcina probei revine furnizorului.

3.13. Marcarea trimiterilor postale si a elementelor retelei postale

3.13.1. Furnizorul are obligatia de a inscriptiona în mod lizibil toate trimiterile postale introduse în reteaua sa postală cu denumirea sau marca sa comercială, precum si cu data acceptării trimiterilor postale înregistrate, respectiv cu data colectării trimiterilor postale neînregistrate.

3.13.2. Furnizorul serviciului Express are obligatia de a inscriptiona în mod lizibil toate trimiterile postale introduse în reteaua sa postală cu data si ora acceptării trimiterilor postale.

3.13.3. Furnizorul are obligatia de a marca toate trimiterile postale care fac obiectul serviciului Express sau al serviciului de publicitate prin postă cu inscriptia „Serviciu Express” sau, respectiv, „Publicitate”.

3.13.4. Furnizorul are obligatia de a inscriptiona în mod lizibil cu denumirea sau marca sa comercială toate instalatiile fizice care fac parte din reteaua sa postală, în special cutiile postale si celelalte puncte de acces, mijloacele de transport rutier si punctele de contact.

3.13.5. Punctele de acces nedeservite de personal (cutii postale) utilizate de un furnizor trebuie să aibă altă culoare decât cutiile postale utilizate de furnizorii deja existenti pe piată si trebuie să fie inscriptionate în mod lizibil cu zilele si orele la care furnizorul colectează trimiterile postale.

3.14. Conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale

3.14.1. Furnizorul are obligatia de a stabili conditii generale privind furnizarea serviciilor postale având continutul prevăzut la pct. 3.14.2-3.14.7, aplicabile tuturor ori numai unora dintre serviciile prestate, în functie de caracteristicile fiecărui serviciu.

3.14.2. Furnizorul are obligatia de a stabili conditii de acceptare a trimiterilor postale, respectiv reguli pe care trebuie să le îndeplinească trimiterea postală pentru încheierea ori executarea contractului de furnizare a serviciilor postale. Aceste conditii pot privi:

a) dimensiunile si greutatea trimiterii postale;

b) ambalarea sau gradul de prelucrare a trimiterii postale;

c) modul de completare a numelui/denumirii si a adresei destinatarului;

d) modul de completare a numelui/denumirii si a adresei expeditorului;

e) numărul minim sau maxim de trimiteri postale care pot face obiectul serviciului postal;

f) trimiterile postale refuzate la colectare (a căror colectare este interzisă de dispozitiile legale sau care nu pot fi prelucrate cu personalul si mijloacele obisnuite de care dispune furnizorul);

g) zonele geografice în care furnizorul poate livra trimiterile postale prin mijloace proprii si zonele geografice în care furnizorul poate asigura livrarea trimiterilor postale prin intermediul unui alt furnizor;

h) dovada identitătii/calitătii de reprezentant al expeditorului persoană juridică a persoanei care depune trimiterea postală la punctul de acces deservit de personal;

i) în cazul serviciului Ramburs si al serviciului de trimitere cu valoare declarată: limita maximă admisă a rambursului, respectiv a valorii declarate;

j) modalitătile de plată a tarifului serviciului postal.

3.14.3. Furnizorul are obligatia de a stabili termenul de păstrare a trimiterilor postale care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului, care nu poate fi mai mic de 6 luni de la data preluării acestora.

3.14.4.1. Furnizorul are obligatia de a stabili conditiile de calitate pe care urmează să le îndeplinească serviciile postale prestate, respectiv timpii de livrare garantati.

3.14.4.2. Furnizorul serviciului Express are obligatia de a stabili timpii de livrare garantati, care încep de la acceptarea trimiterii postale si care vor respecta următoarele conditii:

a) în cazul trimiterilor postale interne, timpii de livrare nu vor depăsi 12 ore în aceeasi localitate, 24 de ore între resedintele de judet si intrajudetean, respectiv 36 de ore între oricare alte două localităti;

b) în cazul trimiterilor postale internationale, timpul cât trimiterea postală se află pe teritoriul României nu poate depăsi limitele prevăzute la lit. a);

c) în cazul trimiterilor postale internationale, timpul cât trimiterea postală se află în afara teritoriului României nu poate depăsi timpul în care aceeasi trimitere postală s-ar afla în afara teritoriului României în cazul în care ar face obiectul serviciului postal standard prestat de furnizorii de serviciu universal.

3.14.5.1. Furnizorul are obligatia de a stabili conditiile în care este angajată răspunderea sa contractuală fată de expeditor. Aceste conditii pot privi:

a) cauzele care angajează răspunderea furnizorului: pierdere, furt, distrugere, deteriorare, întârziere, neefectuarea caracteristicilor suplimentare ale serviciilor etc.

b) modul de calcul si cuantumul despăgubirilor;

c) clauze de agravare a răspunderii.

3.14.5.2. În cazul în care furnizorul nu stabileste conditiile în care este angajată răspunderea sa fată de expeditor, sunt aplicabile prevederile art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002.

3.14.5.3. Furnizorul serviciului Express are obligatia de a stabili conditiile în care este angajată răspunderea sa fată de expeditor pentru predarea cu întârziere a trimiterii postale.

3.14.6. Furnizorul poate stabili conditiile în care este angajată răspunderea contractuală a expeditorului, precum si celelalte obligatii ale acestuia.

3.14.7. Furnizorul are obligatia de a stabili un mecanism simplu, transparent si accesibil de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori, în special în ceea ce priveste pierderea, furtul, distrugerea partială ori totală sau deteriorarea trimiterii postale, precum si nerespectarea conditiilor de calitate a serviciilor. Acest mecanism trebuie să contină prevederi referitoare la:

a) persoana care poate introduce reclamatia;

b) modurile de transmitere si de confirmare a primirii reclamatiei;

c) termenul de introducere a reclamatiei, care, pentru serviciile incluse în sfera serviciului universal, nu poate fi mai mic de 30 de zile de la preluarea trimiterii postale;

d) proceduri care să permită solutionarea echitabilă si promptă a reclamatiilor, în special în ceea ce priveste dovezile acceptate;

e) termenul de solutionare a reclamatiei, care, pentru serviciile incluse în sfera serviciului universal, nu poate fi mai mare de 3 luni de la data introducerii acesteia;

f) un sistem adecvat (din punct de vedere al termenului si al modului de plată) de rambursare sau compensare a prejudiciului, în cazul reclamatiilor întemeiate;

g) proceduri pentru determinarea furnizorului căruia îi revine răspunderea, în cazul în care sunt implicati 2 sau mai multi furnizori, respectiv în cazul în care livrarea trimiterilor postale este realizată de un alt furnizor.

3.14.8. În cazul în care regimul de autorizare generală prevede obligatia furnizorului de a stabili anumite termene, iar acestea nu se regăsesc în conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale, se aplică termenele prevăzute de regimul de autorizare generală.

3.15. Informarea utilizatorilor

3.15.1. Furnizorul este obligat să pună la dispozitie utilizatorului, la cerere, în limba română, la fiecare punct de acces deservit de personal, conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale si tarifele corespunzătoare acestora.

3.15.2. În cazul în care furnizorul (altul decât furnizorul de serviciu universal) nu poate preda, prin mijloace proprii, trimiterea postală înregistrată, acesta este obligat să comunice expeditorului, înainte de acceptarea trimiterii postale, furnizorul care va realiza predarea trimiterii către destinatar, precum si modalitatea în care se va realiza predarea.

3.16. Secretul corespondentei, protectia datelor cu caracter personal, asigurarea confidentialitătii informatiilor transmise sau stocate, protectia dreptului la viată privată

3.16.1. Furnizorul are obligatia de a nu utiliza, pe întreaga perioadă în care se află în detentia trimiterii postale, metode de manipulare a trimiterilor postale care pot altera/deteriora, prin interventia unor factori externi, trimiterea postală ori continutul acesteia.

3.16.2. Furnizorul are obligatia de a nu deschide trimiterea postală si de a nu conditiona prestarea serviciilor postale de deschiderea trimiterii postale depuse închisă.

3.16.3. Furnizorul are obligatia de a nu utiliza metode de manipulare a trimiterilor postale care pot da oricăror persoane posibilitatea de a cunoaste continutul trimiterii postale.

3.16.4. Furnizorul are obligatia de a nu divulga si de a nu oferi tertilor posibilitatea de a lua cunostintă, în orice mod si în orice moment al prestării serviciilor postale, de informatii referitoare la identitatea sau la alte date cu caracter personal ale deponentului, expeditorului sau destinatarului trimiterii postale ori la continutul trimiterii postale, cu exceptia cazurilor prevăzute de lege.

3.17. Disponibilitatea serviciului

3.17.1. Furnizorul serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal având ca obiect trimiteri postale interne în greutate de până la 2 kg are obligatia de a prelua trimiteri postale de la expeditori, la fiecare punct de acces, cel putin trei zile pe săptămână si cel putin două ore în fiecare din aceste zile.

3.18. Calitatea serviciilor

3.18.1. Furnizorul serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal având ca obiect trimiteri postale interne în greutate de până la 2 kg are obligatia de a asigura cel putin o colectare de la fiecare punct de acces si cel putin o livrare în fiecare săptămână.

3.18.2. Furnizorul serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal având ca obiect trimiteri de corespondentă interne are obligatia de a asigura livrarea la destinatari a 80% din aceste trimiteri postale în cel mult 3 zile lucrătoare de la data colectării acestora si a 95% din aceleasi trimiteri postale în cel mult 5 zile lucrătoare de la data colectării.

3.19. Gestionarea reclamatiilor

3.19.1.1. Furnizorul are obligatia de a primi reclamatiile prealabile adresate de utilizatorul care se consideră prejudiciat prin prestarea necorespunzătoare a serviciului.

3.19.1.2. În cazul unui serviciu postal prestat de mai multi furnizori, furnizorul care a predat trimiterea postală este obligat să transmită reclamatiile primite, spre solutionare, furnizorului care a preluat trimiterea postală respectivă.

3.19.2. Reclamatia prealabilă poate fi adresată de către expeditor sau de către destinatar, în numele expeditorului. Expeditorul poate renunta oricând la reclamatia introdusă de către destinatar.

3.19.3. Furnizorul are obligatia de a întocmi si de a actualiza permanent un registru în care vor fi înscrise toate reclamatiile adresate de expeditori sau destinatari, inclusiv în cazul în care serviciul postal este prestat de mai multi furnizori, precum si rezultatul acestora.

3.19.4. Reclamatia este considerată întemeiată atunci când este angajată răspunderea contractuală a furnizorului fată de expeditor.

3.19.5. Numărul anual de reclamatii întemeiate privind prestarea necorespunzătoare a serviciilor incluse în sfera serviciului universal prestate de un furnizor trebuie să fie mai mic de 2 reclamatii la 1.000 de trimiteri postale preluate.

3.20. Tariful de monitorizare

3.20.1. Furnizorul are obligatia de a plăti către ANRCTI un tarif de monitorizare anual, în cuantumul si în conditiile prevederilor cap. VIII1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată, cu modificări si completări, prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare.

3.21. Informarea ANRCTI

3.21.1. Furnizorul are următoarele obligatii de informare a ANRCTI:

a) de a transmite informatiile solicitate potrivit prevederilor deciziei presedintelui ANRCTI privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii postale;

b) de a înstiinta ANRCTI cu privire la instalarea efectivă de puncte de acces nedeservite de personal (cutii postale), mentionând si culoarea acestora, în termen de 15 zile de la instalare;

c) de a transmite o copie a contractului având ca obiect colectarea sau livrarea trimiterilor postale încheiat cu un alt furnizor, în termen de 15 zile de la încheiere;

d) de a comunica modificarea conditiilor generale privind furnizarea serviciilor postale, precum si orice altă modificare a datelor cuprinse în notificarea transmisă ANRCTI, în termen de 15 zile de la data aparitiei, prin transmiterea, în original, a unei informări însotite, acolo unde este cazul, de actele doveditoare, în copie;

e) de a transmite orice informatie solicitată de ANRCTI în conditiile legii.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

NOTIFICARE

privind furnizarea serviciilor postale în conditiile regimului de autorizare generală

 

A. Date necesare identificării solicitantului si comunicării eficiente cu acesta:

 

 

B. Descrierea tipurilor de servicii pe care solicitantul intentionează să le furnizeze si data estimativă a începerii activitătii (data la care se va naste dreptul de a furniza serviciul respectiv):

 

Tipurile de servicii pe care solicitantul intentionează să le furnizeze

Data (se completează cu data de la care solicitantul intentionează să dobândească dreptul de a furniza serviciile postale:|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|)

 A. Servicii postale incluse în sfera serviciului universal

 A.1. Colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale în greutate de până la 2 kg (corespondentă, imprimate)

 

 A.2. Publicitate prin postă având ca obiect trimiteri postale în greutate de până la 2 kg

 

 A.3. Colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale în greutate de până la 10 kg

 

 A.4. Distribuirea coletelor postale în greutate de până la 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

 A.5. Serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri postale în greutate de până la 10 kg, respectiv colete postale expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia în greutate de până la 20 kg

 

 A.6. Serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect trimiteri postale în greutate de până la 10 kg, respectiv colete postale expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia în greutate de până la 20 kg

 

 B. Servicii postale neincluse în sfera serviciului universal

 B.1. Servicii având ca obiect trimiteri postale în greutate mai mare de 2 kg (corespondentă, imprimate)

 

 B.2. Serviciul de publicitate prin postă având ca obiect trimiteri postale în greutate mai mare de 2 kg

 

 B.3. Servicii având ca obiect colete postale interne cu limite de greutate între 10 si 50 kg

 

 B.4. Servicii având ca obiect colete postale cu limite de greutate între 10 si 50 kg expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia

 

 B.5. Servicii având ca obiect colete postale cu limite de greutate între 20 si 50 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

 B.6. Serviciul Ramburs

 

 B.7. Serviciul Schimbare destinatie

 

 B.8. Serviciul Livrare specială

 

 B.9. Serviciul Confirmare de primire

 

 B.10. Serviciul Express

 

 B.11. Serviciul de schimb de documente

 

 

C. Detalii privind reteaua postală utilizată pentru furnizarea serviciilor postale:

Lista continând toate punctele fixe de acces si de contact, deservite de personal, precum si toate celelalte constructii apartinând retelei postale (în cazul în care tabelul de mai jos nu contine spatiu suficient pentru înscrierea tuturor informatiilor se va anexa o listă cu acestea):

 

Nr. crt.

Tipul

Adresa completă

Telefon

Fax

Program de lucru cu publicul (zile/ore)

1.

Puncte de acces fixe deservite de personal

 

 

 

 

2.

Puncte de contact fixe deservite de personal

 

 

 

 

3.

Alte clădiri ce apartin retelei postale (de ex. centre de sortare etc.)

 

 

 

-

 

 Următoarele documente sunt anexate notificării:

 Certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului continând codul unic de înregistrare, în copie;

 Autorizatia pentru desfăsurarea de către persoanele fizice a unor activităti economice în mod independent, precum si pentru înfiintarea si functionarea de asociatii familiale, dacă este cazul, în copie;

 Actul de identitate al reprezentantului solicitantului mentionat în formularul-tip al notificării, în copie;

 Conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale.

Subsemnatul,........................................................................, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind infractiunea de fals în declaratii, că am calitatea de reprezentant al solicitantului si că toate datele si informatiile cuprinse în prezenta notificare si în documentele anexate sunt corecte si complete.

 

Semnătura reprezentantului si stampila solicitantului

 

ANEXA Nr. 3

 

CERTIFICAT-TIP

de atestare a dreptului de a furniza servicii postale pe baza regimului de autorizare generală, eliberat în temeiul art. 16 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale,

aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările si completările ulterioare

Titularul.....................................................................,

 

cu sediul/domiciliul în localitatea..................................., str.............................., nr............. bl......., sc......., et......., ap......., judetul/sectorul..................., cod fiscal/cod unic de înregistrare......................., beneficiază pe perioadă nedeterminată, începând cu datele prevăzute în prezentul înscris, de dreptul de a furniza următoarele servicii postale pe baza regimului de autorizare generală:

 

Tipurile de servicii pe care solicitantul are dreptul să le furnizeze

Data dobândirii dreptului

Servicii postale incluse în sfera serviciului universal

Colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale în greutate de până la 2 kg (corespondentă, imprimate)

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Publicitate prin postă având ca obiect trimiteri postale în greutate de până la 2 kg

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale în greutate de până la 10 kg

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Distribuirea coletelor postale în greutate de până la 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri postale în greutate de până la 10 kg, respectiv colete postale expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia în greutate de până la 20 kg

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect trimiteri postale în greutate de până la 10 kg, respectiv colete postale expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia în greutate de până la 20 kg

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Servicii postale neincluse în sfera serviciului universal

Servicii având ca obiect trimiteri postale în greutate mai mare de 2 kg (corespondentă, imprimate)

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Serviciul de publicitate prin postă având ca obiect trimiteri postale în greutate mai mare de 2 kg

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Servicii având ca obiect colete postale interne cu limite de greutate între 10 si 50 kg

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Servicii având ca obiect colete postale cu limite de greutate între 10 si 50 kg expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Servicii având ca obiect colete postale cu limite de greutate între 20 si 50 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Serviciul Ramburs

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Serviciul Schimbare destinatie

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Serviciul Livrare specială

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Serviciul Confirmare de primire

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Serviciul Express

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

Serviciul de schimb de documente

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|

 

PRESEDINTE

L.S.

 

ANEXA Nr. 4

 

Către,

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE

ÎN COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

 

CERERE DE RENUNTARE LA DREPTUL DE A FURNIZA SERVICII POSTALE

 

Furnizorul ......................................................................, cu sediul/domiciliul în localitatea..............................................., Str........................................................., nr.........., bl................, sc............., et........., ap..........., judetul/sectorul..............................., codul fiscal/codul unic de înregistrare................................., renuntă, începând cu data de...................................., la dreptul de a furniza următoarele tipuri de servicii postale (conform formularului-tip al notificării):

A.1..................................................................................................................;

A.2..................................................................................................................;

A.3..................................................................................................................;

A.4..................................................................................................................;

A.5..................................................................................................................;

A.6..................................................................................................................;

B.1..................................................................................................................;

B.2..................................................................................................................;

B.3..................................................................................................................;

B.4..................................................................................................................;

B.5..................................................................................................................;

B.6..................................................................................................................;

B.7..................................................................................................................;

B.8...................................................................................................................;

B.9...................................................................................................................;

B.10.................................................................................................................;

B.11.................................................................................................................

Subsemnatul,........................................................................, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind infractiunea de fals în declaratii, că am calitatea de reprezentant al furnizorului si că toate datele si informatiile cuprinse în prezenta cerere sunt corecte si complete.

 

Semnătura reprezentantului si stampila furnizorului

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

 

DECIZIE

privind procedura de determinare a anumitor obligatii financiare ale furnizorilor de retele sau servicii de comunicatii electronice şi ale furnizorilor de servicii poştale către Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii şi Tehnologia Informatiei

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, ale art. 488 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 13 alin. (2) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, cu modificările si completările ulterioare,

preşedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii şi Tehnologia Informatiei emite prezenta decizie.

Art. 1. - Prezenta decizie are ca obiect:

a) stabilirea procedurii de exercitare a dreptului de optiune al furnizorilor de retele sau servicii de comunicatii electronice si al furnizorilor de servicii postale în vederea determinării tarifului de monitorizare în functie de veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice ori din activităti de furnizare de servicii postale;

b) stabilirea procedurii de exercitare a dreptului de optiune al furnizorilor de retele sau servicii de comunicatii electronice în vederea determinării contributiei pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal în functie de anumite venituri din domeniul comunicatiilor electronice;

c) stabilirea regulilor de conducere a evidentei contabile distincte de către furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice si de către furnizorii de servicii postale, în vederea determinării obligatiilor financiare către Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, denumită în continuare ANRCTI, în functie de o altă bază de calcul decât cifra de afaceri;

d) stabilirea regulilor de determinare a furnizorilor de retele sau servicii de comunicatii electronice si a furnizorilor de servicii postale cărora le incumbă obligatia de plată a tarifului de monitorizare.

Art. 2. - (1) În întelesul prezentei decizii, prin venituri obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice se întelege următoarele categorii de venituri:

A. venituri obtinute din furnizarea de retele sau servicii de comunicatii electronice către utilizatorii finali:

a) venituri obtinute din furnizarea de servicii de telefonie;

b) venituri obtinute din furnizarea de servicii de transmisiuni de date si acces la internet;

c) venituri obtinute din furnizarea de servicii de linii închiriate;

d) venituri obtinute din furnizarea de servicii de transmisie a programelor audiovizuale;

e) alte venituri obtinute din furnizarea de retele sau servicii de comunicatii electronice;

B. venituri obtinute din furnizarea de retele sau servicii de comunicatii electronice către alti furnizori de retele sau servicii de comunicatii electronice:

a) venituri obtinute din furnizarea de servicii de interconectare (inclusiv interconectare în vederea furnizării de servicii de transmisiuni de date si acces la internet);

b) venituri obtinute din furnizarea de servicii de roaming;

c) venituri obtinute din furnizarea de servicii de linii închiriate;

d) venituri obtinute din furnizarea de alte servicii de acces;

e) alte venituri obtinute din furnizarea de retele sau servicii de comunicatii electronice.

(2) În întelesul prezentei decizii, prin venituri obtinute din activităti de furnizare de servicii postale se întelege următoarele categorii de venituri:

A. venituri obtinute din furnizarea de servicii postale incluse în sfera serviciului universal, care includ veniturile obtinute din prestarea următoarelor servicii:

a) colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale (trimiteri de corespondentă, imprimate si trimiteri de publicitate prin postă) interne si internationale în greutate de până la 2 kg;

b) colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale interne si internationale în greutate de până la 10 kg;

c) distribuirea coletelor postale cu limite de greutate între 10 si 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;

d) serviciul de trimitere recomandată, având ca obiect:

- trimiteri postale interne si internationale în greutate de până la 2 kg;

- colete postale interne si internationale în greutate de până la 10 kg;

- colete postale cu limite de greutate între 10 si 20 kg, expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;

e) serviciul de trimitere cu valoare declarată, având ca obiect:

- trimiteri postale interne si internationale în greutate de până la 2 kg;

- colete postale interne si internationale în greutate de până la 10 kg;

- colete postale cu limite de greutate între 10 si 20 kg, expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;

B. venituri obtinute din furnizarea de servicii postale neincluse în sfera serviciului universal, care includ veniturile obtinute din prestarea următoarelor servicii:

a) servicii având ca obiect trimiteri postale (trimiteri de corespondentă, imprimate si trimiteri de publicitate prin postă) interne si internationale în greutate mai mare de 2 kg;

b) servicii având ca obiect colete postale interne cu limite de greutate între 10 si 50 kg;

c) servicii având ca obiect colete postale cu limite de greutate între 10 si 50 kg, expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia;

d) servicii având ca obiect colete postale cu limite de greutate între 20 si 50 kg, expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;

e) servicii care prezintă caracteristici suplimentare serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal:

- serviciul Ramburs;

- serviciul Schimbare destinatie;

- serviciul Livrare specială;

- serviciul Confirmare de primire;

- serviciul Express;

f) serviciul de schimb de documente.

(3) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevăzute în legislatia primară din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale si în deciziile relevante emise de presedintele ANRCTI.

Art. 3. - (1) Furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice si furnizorii de servicii postale beneficiază de dreptul de a opta pentru determinarea tarifului de monitorizare anual pe baza cifrei de afaceri ori a veniturilor obtinute exclusiv din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice ori, după caz, de furnizare de servicii postale.

(2) Furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice beneficiază de dreptul de a opta pentru luarea în considerare a cifrei de afaceri ori a veniturilor obtinute exclusiv din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice în vederea determinării existentei obligatiei de plată a contributiei pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, precum si a determinării cuantumului acesteia.

(3) Furnizorii obligati la plata contributiei pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal beneficiază, în vederea determinării cuantumului acesteia, de dreptul de a opta pentru scăderea din baza de calcul a veniturilor obtinute din servicii de transmisie a programelor audiovizuale, precum si a veniturilor din furnizarea de servicii de interconectare si din furnizarea de servicii de roaming.

(4) Dreptul de optiune prevăzut la alin. (1)-(3) se exercită în mod obligatoriu prin completarea formularului-tip „Optiune privind modul de determinare a obligatiilor financiare către Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei”, prevăzut în anexa nr. 1, care se transmite ANRCTI odată cu situatiile sau declaratiile financiare anuale, în termenele prevăzute la art. 486 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, însă nu mai târziu de data de 15 iulie a anului.

(5) Optiunea transmisă ANRCTI produce efecte pentru anul pentru care este exprimată, precum si pentru anii următori, până la exprimarea unei alte optiuni, în conditiile alin. (4).

(6) Neexercitarea dreptului de optiune prevăzut la alin. (1)-(3) în conditiile alin. (4) are ca efect:

a) determinarea obligatiilor financiare către ANRCTI în functie de cifra de afaceri;

b) în cazul furnizorilor de retele sau servicii de comunicatii electronice si al furnizorilor de servicii postale care si-au exercitat dreptul de optiune prevăzut la alin. (1)-(3) până la data intrării în vigoare a prezentei decizii, determinarea obligatiilor financiare către ANRCTI potrivit acestei optiuni.

Art. 4. - (1) Pentru persoanele care nu au avut calitatea de furnizor pe parcursul unui an calendaristic întreg, tariful de monitorizare se calculează ca un procent din cifra de afaceri înregistrată în lunile anului anterior celui pentru care se datorează tariful, în care acestea au avut calitatea de furnizor.

(2) În vederea determinării tarifului de monitorizare pentru persoanele prevăzute la alin. (1), acestea au obligatia transmiterii către ANRCTI a situatiei privind cifra de afaceri realizată în lunile din anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare, în care au avut calitatea de furnizor, luându-se în considerare inclusiv luna în care au dobândit această calitate, însotită de copii ale balantelor de verificare sintetice întocmite pentru perioada respectivă, în cazul furnizorilor persoane juridice, sau de copii ale evidentelor întocmite pentru perioada respectivă potrivit legislatiei fiscale, în cazul furnizorilor autorizati să desfăsoare activităti economice în mod independent, ca persoane fizice sau ca asociatii familiale.

(3) Netransmiterea către ANRCTI a documentelor prevăzute la alin. (2) are ca efect determinarea obligatiilor financiare către ANRCTI în functie de cifra de afaceri realizată pentru întregul an anterior.

Art. 5. - (1) În vederea determinării obligatiilor financiare către ANRCTI în functie de o altă bază de calcul decât cifra de afaceri, furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice si furnizorii de servicii postale persoane juridice vor înregistra în evidenta contabilă veniturile din activitătile de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice ori de servicii postale potrivit reglementărilor contabile în vigoare, pe baza facturilor care atestă prestarea serviciilor respective, precum si veniturile din aceste activităti realizate în aceeasi perioadă, pentru care nu s-au întocmit încă facturi, si în conformitate cu dezvoltarea clasei de conturi „Venituri” pe conturi analitice, potrivit categoriilor de venituri stabilite în formularul-tip „Declaratie privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau

servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale”, prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Simbolurile conturilor analitice care se înscriu în Declaratia privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale vor fi cele din evidenta contabilă a fiecărui furnizor prevăzut la alin. (1).

(3) Sumele din creditul conturilor analitice ale clasei de conturi „Venituri” se înregistrează la sfârsitul fiecărei luni într-o situatie lunară privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale, similară jurnalului de vânzări întocmit potrivit reglementărilor în vigoare, care va cuprinde exclusiv veniturile obtinute din activitătile de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice ori de furnizare de servicii postale.

(4) La sfârsitul anului, pe baza sumelor totale din situatiile lunare prevăzute la alin. (3), se întocmeste formularul-tip „Centralizatorul situatiilor lunare privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale”, prevăzut în anexa nr. 3.

(5) Furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice si furnizorii de servicii postale vor întocmi si vor transmite ANRCTI, împreună cu situatiile financiare anuale, Declaratia privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale si Centralizatorul situatiilor lunare privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale, în termen de 5 zile de la expirarea termenului legal de depunere a situatiilor financiare anuale la organele competente la care se înregistrează, potrivit legislatiei în vigoare.

(6) Netransmiterea Declaratiei privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale si a Centralizatorului situatiilor lunare privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale are ca efect determinarea obligatiilor financiare către ANRCTI în functie de cifra de afaceri.

Art. 6. - (1) În vederea determinării obligatiilor financiare către ANRCTI în functie de o altă bază de calcul decât cifra de afaceri, furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice si furnizorii de servicii postale autorizati să desfăsoare activităti economice în mod independent, ca persoane fizice sau ca asociatii familiale, vor tine o evidentă separată a veniturilor obtinute din activitătile de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice ori de servicii postale, potrivit categoriilor de venituri stabilite în formularul-tip „Declaratie privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale”, prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Furnizorii prevăzuti la alin. (1) vor întocmi, pe baza evidentelor separate prevăzute la alin. (1), si vor transmite ANRCTI, împreună cu declaratiile financiare anuale privind veniturile brute realizate, prevăzute de legislatia fiscală, Declaratia privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale si Centralizatorul situatiilor lunare privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale, în termen de 5 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declaratiilor financiare anuale la organele competente la care se înregistrează, potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 7. - (1) Declaratia privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale si Centralizatorul situatiilor lunare privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale vor fi supuse certificării de către un auditor financiar autorizat, în conditiile prevăzute de lege, în cadrul unei misiuni cu scop special sau cu ocazia auditării situatiilor financiare anuale.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt considerate auditate dacă este îndeplinită una dintre următoarele conditii:

a) sunt certificate prin semnătura si stampila unui auditor financiar autorizat;

b) există un raport al auditorului în care acesta îsi exprimă o opinie si face referire directă la documentele prevăzute la alin. (1) si la sumele înscrise în aceste documente, întocmite în prealabil de către furnizor, chiar dacă acestea nu sunt certificate prin semnătura si stampila auditorului financiar autorizat.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) nu vor fi luate în considerare pentru determinarea obligatiilor financiare către ANRCTI în functie de o altă bază de calcul decât cifra de afaceri, dacă se află în una dintre următoarele situatii:

a) sunt certificate prin semnătura si stampila unei alte persoane decât un auditor financiar autorizat;

b) nu sunt certificate prin semnătura si stampila unui auditor financiar autorizat si nu există un raport al auditorului în care acesta îsi exprimă o opinie si face referire directă la documentele prevăzute la alin. (1) si la sumele înscrise în aceste documente, întocmite în prealabil de către furnizor;

c) nu sunt certificate prin semnătura si stampila unui auditor financiar autorizat si există un raport al auditorului în care acesta îsi exprimă o opinie contrară sau nu îsi exprimă o opinie ori mentionează că este în imposibilitatea exprimării unei opinii în legătură cu documentele prevăzute la alin. (1).

(4) Documentele prevăzute la alin. (1) produc efecte exclusiv în ceea ce priveste determinarea obligatiilor financiare către ANRCTI.

(5) Netransmiterea Declaratiei privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale si a Centralizatorului situatiilor lunare privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale sau transmiterea acestora în conditiile prevăzute la alin. (3) are ca efect determinarea obligatiilor financiare către ANRCTI în functie de cifra de afaceri.

Art. 8. - (1) ANRCTI va determina obligatia de plată a tarifului de monitorizare datorat la încetarea activitătii în domeniul comunicatiilor electronice sau al serviciilor postale astfel:

a) la încetarea calitătii de furnizor de retele sau servicii de comunicatii electronice ori de servicii postale, indiferent de forma acesteia, furnizorul are obligatia de a transmite ANRCTI o situatie privind atât cifra de afaceri realizată în anul anterior sau în lunile din anul anterior în care a avut calitatea de furnizor, cuprinzând inclusiv luna în care a dobândit calitatea de furnizor, cât si cifra de afaceri realizată în lunile în care a avut această calitate din anul în cursul căruia are loc încetarea, exclusiv luna în care calitatea de furnizor a încetat, însotită de copii ale balantelor de verificare sintetice întocmite pentru perioada respectivă, în cazul furnizorilor persoane juridice, sau de copii ale evidentelor întocmite pentru perioada respectivă potrivit legislatiei fiscale, în cazul furnizorilor autorizati să desfăsoare activităti economice în mod independent, ca persoane fizice sau ca asociatii familiale;

b) furnizorii a căror calitate încetează în acelasi an cu cel al dobândirii acestei calităti transmit ANRCTI situatia privind cifra de afaceri realizată în anul în curs, cuprinzând inclusiv luna în care au dobândit calitatea de furnizor si exclusiv luna în care calitatea de furnizor a încetat, în conditiile lit. a).

(2) Transmiterea către ANRCTI a documentelor prevăzute la alin. (1) se realizează de către furnizor odată cu cererea de renuntare la dreptul de a furniza toate tipurile de retele sau servicii de comunicatii electronice ori de servicii postale pentru care a fost autorizat. În cazul în care încetarea calitătii de furnizor intervine ca urmare a aplicării sanctiunii retragerii dreptului de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice ori servicii postale pe baza regimului de autorizare generală, persoana căreia i-a fost retras acest drept are obligatia transmiterii documentelor prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de sanctionare.

(3) Netransmiterea către ANRCTI a documentelor prevăzute la alin. (1) are ca efect determinarea obligatiilor financiare către ANRCTI ca si cum nu ar fi încetat calitatea de furnizor.

(4) În vederea stabilirii obligatiei de plată a tarifului de monitorizare datorat la încetarea calitătii de furnizor în functie de altă bază de calcul decât cifra de afaceri, furnizorii prevăzuti la art. 5 alin. (1) si art. 6 alin. (1) vor transmite către ANRCTI, odată cu cererea de renuntare la dreptul de a furniza toate tipurile de retele sau servicii de comunicatii electronice ori de servicii postale pentru care au fost autorizati, Declaratia privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale si Centralizatorul situatiilor lunare privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau de servicii postale, întocmite si certificate potrivit prevederilor prezentei decizii, în mod distinct, atât pentru perioada din anul anterior în care au avut calitatea de furnizor, cât si pentru perioada din anul în cursul căruia a avut loc încetarea calitătii de furnizor, în conditiile prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b), după caz.

Art. 9. - (1) Furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice ori de servicii postale care înregistrează o cifră de afaceri care nu depăseste echivalentul în lei a 100.000 de euro într-un exercitiu financiar, la cursul de schimb valutar mediu al perioadei în care a fost realizată cifra de afaceri, calculat pe baza cursului de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Natională a României, nu au obligatia de plată a tarifului de monitorizare.

(2) Persoanele care nu au avut calitatea de furnizor pe parcursul unui an calendaristic întreg au obligatia de plată a tarifului de monitorizare dacă cifra de afaceri înregistrată în lunile anului anterior celui pentru care se datorează tariful, în care acestea au avut calitatea de furnizor, depăseste suma prevăzută la alin. (1).

(3) Persoanele cărora le încetează calitatea de furnizor de retele sau servicii de comunicatii electronice ori de servicii postale înainte de determinarea tarifului de monitorizare anual au obligatia de plată a tarifului de monitorizare datorat la încetarea activitătii după cum urmează:

a) în cazul în care atât cifra de afaceri realizată în anul anterior sau în lunile din anul anterior în care acestea au avut calitatea de furnizor, cât si cifra de afaceri realizată în lunile în care au avut această calitate din anul în cursul căruia are loc încetarea depăsesc suma prevăzută la alin. (1), persoanele au obligatia de plată a tarifului de monitorizare, iar cuantumul tarifului se determină în functie de cele două cifre de afaceri cumulate;

b) în cazul în care numai una dintre cifrele de afaceri prevăzute la lit. a) depăseste suma prevăzută la alin. (1), persoanele au obligatia de plată a tarifului de monitorizare, iar cuantumul tarifului se determină exclusiv în functie de cifra de afaceri prevăzută la lit. a) care depăseste suma prevăzută la alin. (1);

c) în cazul în care niciuna dintre cifrele de afaceri prevăzute la lit. a) nu depăseste suma prevăzută la alin. (1), persoanele nu au obligatia de plată a tarifului de monitorizare.

(4) Persoanele cărora le încetează calitatea de furnizor de retele sau servicii de comunicatii electronice ori de servicii postale după determinarea tarifului de monitorizare anual au, pe lângă obligatia de plată a acestui tarif, si obligatia de plată a unui tarif suplimentar, dacă cifra de afaceri realizată în lunile în care au avut această calitate din anul în cursul căruia are loc încetarea depăseste suma prevăzută la alin. (1).

(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică si furnizorilor care au optat pentru determinarea obligatiilor financiare către ANRCTI în functie de o altă bază de calcul decât cifra de afaceri, în situatia în care din documentele transmise ANRCTI în conditiile prezentei decizii rezultă că totalul veniturilor obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice ori servicii postale în perioada de referintă nu depăseste suma prevăzută la alin. (1).

Art. 10. - (1) ANRCTI poate efectua controlul ulterior al evidentelor contabile ale furnizorilor de retele sau servicii de comunicatii electronice si ale furnizorilor de servicii postale în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, în vederea verificării corectitudinii datelor cuprinse în documentele prevăzute de prezenta decizie, transmise ANRCTI.

(2) Personalul autorizat să efectueze controlul prevăzut la alin. (1) va fi stabilit prin decizie a presedintelui ANRCTI.

Art. 11. - Situatiile financiare anuale întocmite de furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice si furnizorii de servicii postale persoane juridice, precum si declaratiile financiare anuale privind veniturile brute realizate întocmite de furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice si furnizorii de servicii postale autorizati să desfăsoare activităti economice în mod independent, ca persoane fizice sau ca asociatii familiale, transmise ANRCTI în conditiile prevăzute la art. 486 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, vor fi însotite de dovada depunerii acestora la organele competente la care se înregistrează, potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 12. - (1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Formularele-tip prevăzute în anexele nr. 1-3 pot fi obtinute de la sediul central sau de la orice structură teritorială a ANRCTI ori de pe pagina de internet a ANRCTI.

(3) Transmiterea documentelor prevăzute de prezenta decizie se poate efectua către sediul central sau către structura teritorială a ANRCTI în a cărei rază teritorială îsi au sediul sau domiciliul furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice ori furnizorii de servicii postale numai în unul din următoarele moduri:

a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului, sub luare de semnătură;

b) printr-un serviciu postal;

c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat ori nerevocat la momentul respectiv si generată cu ajutorul unui dispozitiv asigurat securizat de creare a semnăturii electronice.

Art. 13. - (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 113/2006 privind procedura de exercitare a dreptului de optiune în vederea determinării obligatiilor financiare către Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii si conducerea evidentei contabile distincte de către furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice si furnizorii de servicii postale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 5 aprilie 2006.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

Codruta Georgeta Meran

 

Bucuresti, 14 august 2007.

Nr. 2.892.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

OPŢIUNE

privind modul de determinare a obligatiilor financiare către Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii şi Tehnologia Informatiei

 

1. Datele de identificare a furnizorului:

1.1. Denumirea/numele: .................................................................................................................................................................................................

1.2. Sediul/domiciliul: .................................................................................................................................................................................................

1.3. Codul de identificare fiscală: .................................................................................................................................................................................................

2. Tariful de monitorizare

            Optăm pentru determinarea tarifului de monitorizare anual pe baza*):

 

            a) cifrei de afaceri



            b) veniturilor din furnizarea de retele sau servicii de comunicatii electronice ori servicii postale



3. Contributia pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal

            3.1. Optăm pentru determinarea contributiei pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pe baza*):

 

            a) cifrei de afaceri



            b) veniturilor din furnizarea de retele sau servicii de comunicatii electronice



            3.2. Optăm pentru scăderea din baza de calcul prevăzută la pct. 3.1 a următoarelor categorii de venituri*):

 

            a) veniturile din furnizarea de servicii de interconectare



            b) veniturile din furnizarea de servicii de roaming



            c) veniturile din furnizarea de servicii de transmisie a programelor audiovizuale



            4. Numele în clar, semnătura reprezentantului legal si stampila ............................................................................................................

 

 

 

 

L.S.

 

 

*) Se bifează cu „X” varianta pentru care s-a optat.

 

ANEXA Nr. 2

 

DECLARATIE

privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice ori de servicii poştale

 

Datele de identificare a furnizorului: Denumirea/numele:

.............................................................................................................................................................................................................

Sediul/domiciliul:

.......................................................................................................................................................................................................

Codul de identificare fiscală: .......................................................................................................................................................................................................

 

Nr. crt.

Denumire venit

Simbol*) cont

Sumă an .........

(RON)

1.

Venituri din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice

 

 

1.1.

Venituri din furnizarea de retele sau servicii de comunicatii electronice către utilizatorii finali

 

 

1.1.1.

Venituri din furnizarea de servicii de telefonie

 

 

1.1.2.

Venituri din furnizarea de servicii de transmisiuni de date si acces la internet

 

 

1.1.3.

Venituri din furnizarea de servicii de linii închiriate

 

 

1.1.4.

Venituri din furnizarea de servicii de transmisie a programelor audiovizuale

 

 

1.1.5.

Alte venituri din furnizarea de retele sau servicii de comunicatii electronice

 

 

1.2.

Venituri din furnizarea de retele sau servicii de comunicatii electronice către alti furnizori de retele sau servicii de comunicatii electronice

 

 

1.2.1.

Venituri din furnizarea de servicii de interconectare (inclusiv interconectare în vederea furnizării de servicii de transmisiuni de date si acces la internet)

 

 

1.2.2.

Venituri din furnizarea de servicii de roaming

 

 

1.2.3.

Venituri din furnizarea de servicii de linii închiriate

 

 

1.2.4.

Venituri din furnizarea de alte servicii de acces

 

 

1.2.5.

Alte venituri din furnizarea de retele sau servicii de comunicatii electronice

 

 

2.

Venituri din activităti de furnizare de servicii poştale

 

 

2.1.

Venituri din furnizarea de servicii postale incluse în sfera serviciului universal

 

 

2.1.1.

Venituri din colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale (corespondentă, imprimate, publicitate prin postă) interne si internationale în greutate de până la 2 kg

 

 

2.1.2.

Venituri din colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale interne si internationale în greutate de până la 10 kg

 

 

2.1.3.

Venituri din distribuirea coletelor postale în greutate de până la 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

 

2.1.4.

Venituri din serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri postale în greutate de până la 2 kg, colete postale în greutate de până la 10 kg, respectiv colete postale expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia, în greutate de până la 20 kg

 

 

2.1.5.

Venituri din serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect trimiteri postale în greutate de până la 2 kg, colete postale în greutate de până la 10 kg, respectiv colete postale expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia, în greutate de până la 20 kg

 

 

2.2.

Venituri din furnizarea de servicii postale neincluse în sfera serviciului universal

 

 

2.2.1.

Venituri din servicii având ca obiect trimiteri postale (corespondentă, imprimate, publicitate prin postă) interne si internationale în greutate mai mare de 2 kg

 

 

2.2.2.

Venituri din servicii având ca obiect colete postale interne cu limite de greutate între 10 si 50 kg

 

 

2.2.3.

Venituri din servicii având ca obiect colete postale cu limite de greutate între 10 si 50 kg expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia

 

 

2.2.4.

Venituri din servicii având ca obiect colete postale cu limite de greutate între 20 si 50 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

 

2.2.5.

Venituri din serviciul Ramburs

 

 

2.2.6.

Venituri din serviciul Schimbare destinatie

 

 

2.2.7.

Venituri din serviciul Livrare specială

 

 

2.2.8.

Venituri din serviciul Confirmare de primire

 

 

2.2.9.

Venituri din serviciul Express

 

 

2.2.10.

Venituri din serviciul de schimb de documente

 

 

3.

Total general venituri din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice şi servicii poştale

 

 

4.

Cifra de afaceri:

 

 

 

Administrator (director general) ....................................................................................

Director economic (contabil sef) ...................................................................................

Persoană fizică autorizată/reprezentant asociatie familială .........................................

Auditor financiar ...........................................................................................................

 

*) Persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale nu vor completa coloana ce contine simbolurile conturilor.

 

ANEXA Nr. 3

 

CENTRALIZATORUL

situatiilor lunare privind veniturile obtinute din activităti de furnizare de retele sau servicii de comunicatii electronice ori servicii poştale pentru anul ..........

 

Datele de identificare a furnizorului: Denumirea/numele:

...............................................................................................................................................

Sediul/domiciliul:

...............................................................................................................................................

Codul de identificare fiscală: ...............................................................................................................................................

 

Nr. crt.

Situatie privind veniturile din furnizarea de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau servicii postale

Suma

(RON) *)

1.

Ianuarie

 

2.

Februarie

 

3.

Martie

 

4.

Aprilie

 

5.

Mai

 

6.

Iunie

 

7.

Iulie

 

8.

August

 

9.

Septembrie

 

10.

Octombrie

 

11 .

Noiembrie

 

12.

Decembrie

 

13.

Total general venituri din furnizarea de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau servicii postale

 

14.

Total cifră de afaceri

 

15.

Ponderea veniturilor din furnizarea de retele sau servicii de comunicatii electronice si/sau servicii postale în total cifră de afaceri

 

 

Administrator (director general) .......................................................................

Director economic (contabil sef) .........................................................................

Persoană fizică autorizată/reprezentant asociatie familială .........................................

Auditor financiar .....................................................................................................

 

 

 

*) 13 = total de la rândul 1 până la rândul 12.

14 = cifra de afaceri realizată din întreaga activitate desfăsurată.

15 = (rând 13/rând 14) × 100.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

 

DECIZIE

privind Planul national de numerotatie

 

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) pct. 4 si 5 si ale art. 7 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, precum si ale art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei emite prezenta decizie.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta decizie stabileste regulile de administrare si gestionare la nivel national a resurselor de numerotatie din Planul national de numerotatie, denumit în continuare PNN, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - (1) În întelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:

a) arie geografică - una dintre cele 41 de zone în care este împărtită România din punct de vedere al resurselor de numerotatie geografice, corespunzătoare unui indicativ de arie geografică; un indicativ de arie geografică identifică un judet, cu exceptia indicativelor 21 (în domeniul 0Z = 02) si 31 (în domeniul 0Z = 03), care identifică municipiul Bucuresti si judetul Ilfov;

b) cod de tară - secventa de cifre care indică tara de destinatie a apelului; codul de tară pentru servicii de telefonie destinate publicului alocat României de Uniunea Internatională a Telecomunicatiilor (ITU) este 40;

c) indicativ de selectare a transportatorului - indicativ care permite selectarea sau preselectarea, după caz, a serviciilor oferite de un furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, care realizează, fără a afecta continutul informatiei, transportul apelului din reteaua în care este originat către reteaua de destinatie;

d) numere cu acces gratuit pentru apelant - numere nongeografice a căror apelare nu presupune plata unui tarif de către apelant, indiferent de reteaua din care este originat apelul;

e) numere de acces universal - numere nongeografice care permit abonatilor să receptioneze apeluri prin intermediul unui număr unic la diferite puncte terminale ale aceleiasi retele de comunicatii electronice, conform indicatiilor de rutare furnizate de abonat;

f) numere personale - numere nongeografice care permit abonatilor să origineze si să receptioneze apeluri la puncte terminale apartinând unor retele de comunicatii electronice diferite, prin intermediul unui număr unic, conform indicatiilor de rutare furnizate de abonat;

g) Acasă direct (Home Country Direct - HCD) - serviciu care permite ca un apelant aflat pe teritoriul unei tări (tara vizitată) să acceseze în mod direct un furnizor de servicii dintr-o altă tară (tara de origine), care acceptă informatiile pentru plata serviciului, efectuează procesul de verificare si înregistrează detaliile apelului, în vederea rutării si, acolo unde este cazul, a terminării apelului la destinatie, în tara de origine sau în afara acesteia;

h) numere pentru servicii cu trafic atipic - numere nongeografice care asigură accesul la servicii care presupun originarea unui număr mare de apeluri în intervale scurte de timp (de exemplu, televotare);

i) numere pentru servicii cu tarif special - numere nongeografice care asigură accesul la servicii de continut, la tarife mai mari decât cele aferente apelurilor nationale, iar tariful perceput este partajat între furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului si un tert care furnizează direct sau indirect serviciul de continut, indiferent de modalitatea de plată;

j) dialler- program sau subprogram care realizează si, după caz, controlează direct sau indirect o conexiune la un serviciu cu tarif special; în această categorie se includ si programele sau subprogramele care influentează si modifică direct sau indirect configuratia echipamentului terminal al utilizatorului final care realizează conexiunea la serviciul cu tarif special;

k) domeniu (subdomeniu) nealocabil - domeniu sau subdomeniu din PNN rezervat pentru extinderea unor domenii definite sau pentru dezvoltări viitoare, a cărui destinatie nu a fost încă stabilită, în sensul asocierii resurselor de numerotatie cu anumite servicii, ori blocat în vederea utilizării ca resurse tehnice, iar blocurile de numere din aceste domenii sau subdomenii nu pot fi alocate prin licenta de utilizare a resurselor de numerotatie; destinatia acestor numere se stabileste prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei;

l) furnizor de retele mobile virtuale (mobile virtual network operator - MVNO) - furnizor de servicii de comunicatii electronice furnizate la puncte mobile care nu detine o licentă de utilizare a frecventelor radio, ci furnizează servicii prin utilizarea unor elemente ale altor retele publice mobile, pe baza unor acorduri încheiate cu operatorii acestor retele;

m) număr de abonat (Subscriber Number - SN) - conventie terminologică ce identifică secventa de cifre din numărul national semnificativ care urmează după indicativul de destinatie natională; numărul de abonat identifică în mod unic un punct terminal sau un abonat în cadrul aceluiasi indicativ de destinatie natională.

(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definitiile relevante prevăzute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările si completările ulterioare, la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, cu modificările si completările ulterioare, si la art. 2 din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 144/2006 privind implementarea portabilitătii numerelor.

Art. 3. - (1) PNN cuprinde:

a) resurse de numerotatie care identifică puncte terminale ale retelelor publice de comunicatii electronice;

b) resurse de numerotatie care identifică anumite servicii furnizate prin intermediul retelelor publice de comunicatii electronice;

c) indicative de selectare a transportatorului;

d) domenii (subdomenii) nealocabile.

(2) Resursele de numerotatie prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) sunt:

a) resursele de numerotatie definite în conformitate cu Recomandarea ITU-T E.164 - Planul international de numerotatie pentru servicii publice de telecomunicatii;

b) numerele nationale scurte.

(3) În cazul în care anumite numere interne utilizate exclusiv în cadrul unei retele de comunicatii electronice, cu exceptia celor alocate prin licenta de utilizare a resurselor de numerotatie, limitează sau împiedică utilizarea resurselor de numerotaie prevăzute în PNN, acestea vor fi eliberate de furnizorul de servicii de comunicatii electronice care le utilizează, în termenul stabilit de Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei (ANRCTI).

Art. 4. - PNN asigură, în principal:

a) dezvoltarea serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului pe baze nediscriminatorii, cu respectarea principiului neutralitătii tehnologice;

b) transparenta fată de utilizatorii finali în ceea ce priveste localizarea punctelor terminale apelate, categoriile de servicii furnizate si modalitatea de tarifare a acestora;

c) asigurarea posibilitătii de selectare si preselectare a transportatorului;

d) implementarea numerelor nationale scurte pentru servicii de urgentă si pentru alte servicii armonizate la nivel european;

e) implementarea numerelor scurte pentru servicii de interes public la nivel national.

 

CAPITOLUL II

Structura si destinatia resurselor de numerotatie din PNN

 

Art. 5. - (1) Resursele de numerotatie incluse în PNN sunt:

a) prefixul international;

b) prefixul national;

c) numerele nationale semnificative (NSN);

d) numerele naionale scurte;

e) indicativele de selectare a transportatorului.

(2) Numerele incluse în PNN sunt folosite de utilizatorii finali pentru originarea apelurilor către puncte terminale ale unei retele publice de comunicatii electronice sau pentru accesul la alte servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau la servicii de continut.

Art. 6. - Prefixul international precede codul de tară, în cazul originării unui apel international. Prefixul international al României este 00.

Art. 7. - Prefixul national este 0 si precede numărul national semnificativ în cazul originării unui apel national.

Art. 8. - (1) Numerele nationale semnificative sunt secvente de 9 cifre, de forma ZABPQMCDU, sau, în mod exceptional, de 6 cifre, de forma ZABPQM, unde primele cifre (Z, ZA, ZAB) reprezintă indicativul de destinatie natională, iar restul cifrelor reprezintă numărul de abonat.

(2) Numărul national este format din prefixul national, urmat de numărul national semnificativ, si are forma 0ZABPQMCDU sau, în mod exceptional, forma 0ZABPQM.

(3) Numărul international este format din codul de tară al României si numărul naional semnificativ, precedate de prefixul international.

Art. 9. - (1) Indicativele de destinatie natională sunt secvente de cifre de lungimi variabile care oferă utilizatorului final informatii în ceea ce priveste aria geografică în care sunt situate punctele terminale apelate, categoriile de servicii furnizate sau modalitatea de tarifare a acestora, precum si informa Î ii privind rutarea apelurilor.

(2) în functie de semnificatia si formatul indicativelor de destinatie natională, numerele nationale semnificative se împart în următoarele categorii:

a) numere geografice, unde indicativul de destinatie natională oferă informatii cu privire la aria geografică în care se află punctul terminal al retelei (indicativ de arie geografică);

b) numere independente de locatie, unde indicativul de destinatie natională arată că serviciul este furnizat, în principal, la puncte terminale fixe, punctul terminal al retelei identificat de numărul respectiv putând fi situat oriunde pe teritoriul national;

c) numere nongeografice pentru servicii de comunicatii electronice furnizate la puncte mobile, unde indicativul de destinatie natională arată că serviciul este furnizat la puncte mobile, prin intermediul unei retele publice mobile;

d) numere nongeografice, altele decât cele pentru servicii de comunicatii electronice furnizate la puncte mobile, unde indicativul de destinatie natională oferă informatii privind serviciul furnizat sau modalitatea de tarifare a acestuia.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), indicativul de destinatie natională este format din două cifre (ZA) pentru municipiul Bucuresti si judetul Ilfov si din trei cifre (ZAB) pentru celelalte judete, unde Z poate lua valorile 2 sau 3, iar grupul AB poate lua valorile prevăzute în PNN.

(4) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), indicativul de destinatie natională este format din două cifre (ZA), unde Z = 3, iar A poate lua valorile 7, 8 sau 9.

(5) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. c), indicativul de destinatie natională este format dintr-o singură cifră (Z), unde Z = 7.

(6) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. d), indicativul de destinatie natională este format din trei cifre (ZAB), unde Z poate lua valorile 8 sau 9, iar grupul AB poate lua valorile prevăzute în PNN.

Art. 10. - Numerele geografice, în functie de numărul de cifre al numărului de abonat, se împart în:

a) numere geografice de 9 cifre;

b) numere geografice de 6 cifre.

Art. 11. - În functie de lungimea acestora, numerele de abonat pot fi:

a) numere de abonat de 7 cifre, de forma BPQMCDU, unde B nu poate lua valoarea 9, pentru municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, si de 6 cifre, de forma PQMCDU, unde P nu poate lua valoarea 9, pentru celelalte 40 de judete, pentru servicii de comunicatii electronice furnizate la puncte fixe;

b) numere de abonat de 4 cifre, de forma BPQM, unde B = 9, pentru Bucuresti si judetul Ilfov, si de 3 cifre, de forma PQM, unde P = 9, pentru celelalte judete, pentru servicii de interes general la nivel local furnizate utilizatorilor finali dintr-o anumită arie geografică;

c) numere de abonat de 7 cifre, de forma BPQMCDU, care intră în componenta numerelor independente de locatie;

d) numere de abonat de 8 cifre, de forma ABPQMCDU, pentru servicii de comunicatii electronice furnizate la puncte mobile;

e) numere de abonat de 6 cifre, de forma PQMCDU, pentru servicii diverse sau pentru servicii cu tarif special.

Art. 12. - (1) Numerele nationale scurte sunt de forma generală 1tv (xyz) si au o lungime de 3-6 cifre.

(2) Numerele nationale scurte de forma 11v (xyz) sunt utilizate pentru accesul la servicii de urgentă si la alte servicii armonizate la nivel european.

(3) Numerele nationale scurte de forma 19vx sunt utilizate pentru furnizarea unor servicii de interes public la nivel national.

Art. 13. - (1) Indicativele de selectare a transportatorului sunt de forma 10xy (z) sau 16xy (z) si au o lungime de 4 sau 5 cifre.

(2) Indicativele de selectare a transportatorului de forma 10xy (z) se utilizează pentru formarea cu ton intermediar a secventei numerice formate din acest indicativ si numărul national sau international apelat.

(3) Indicativele de selectare a transportatorului de forma 16xy (z) se utilizează pentru formarea fără ton intermediar a secventei numerice formate din acest indicativ si numărul national sau international apelat sau pentru preselectarea transportatorului.

Art. 14. - (1) PNN este structurat pe domenii de numerotatie.

(2) Destinatia resurselor de numerotatie dintr-un anumit domeniu este indicată de valorile grupului 0Z, în cazul numerelor nationale, si de valorile grupului 1t, în cazul numerelor nationale scurte.

(3) Destinatiile definite ale grupului 0Z prevăzute în PNN sunt:

a) 0Z = 02 - numere geografice pentru servicii de comunicatii electronice furnizate la puncte fixe;

b) 0Z = 03 - numere geografice pentru servicii de comunicatii electronice furnizate la puncte fixe si numere independente de locatie pentru servicii de comunicatii electronice furnizate, în principal, la puncte fixe;

c) 0Z = 07 - numere pentru servicii de comunicatii electronice furnizate la puncte mobile;

d) 0Z = 08 - numere pentru servicii diverse;

e) 0Z = 09 - numere pentru servicii cu tarif special.

(4) Destinatiile definite ale grupului 1t prevăzute în PNN sunt:

a) 1t = 11 - numere pentru accesul la servicii de urgentă si la alte servicii armonizate la nivel european;

b) 1t = 19 - numere pentru servicii de interes public la nivel national.

(5) Destinatiile posibile ale grupului 0Z si 1t sunt detaliate în PNN.

 

CAPITOLUL III

Reguli de formare a numerelor din PNN

 

Art. 15. - PNN este un plan de numerotatie închis, originarea apelurilor către numerele din PNN realizându-se prin formarea unui număr national sau a unui număr national scurt.

Art. 16. - Originarea apelurilor din afara teritoriului national către numere din PNN se realizează prin formarea prefixului international al tării din care este originat apelul, urmat de codul de tară al României si de numărul national semnificativ.

Art. 17. - Originarea unui apel către un număr din planul national de numerotatie al unei alte tări de la un număr din PNN se realizează prin formarea prefixului international, urmat de codul tării de destinatie si de numărul national semnificativ asociat utilizatorului apelat.

Art. 18. - (1) Originarea unui apel prin utilizarea procedurii de selectare a transportatorului cu ton intermediar se realizează prin formarea indicativului de selectare a transportatorului 10xy (z), a unui indicativ suplimentar de autentificare (PIN), dacă este cazul, urmat:

a) în cazul apelurilor internationale, de prefixul international, de codul tării de destinatie si de numărul national semnificativ asociat utilizatorului apelat;

b) în cazul apelurilor nationale, de numărul national asociat utilizatorului apelat.

(2) Originarea unui apel prin utilizarea procedurii de selectare a transportatorului fără ton intermediar se realizează prin formarea indicativului de selectare a transportatorului 16xy (z), urmat:

a) în cazul apelurilor internationale, de prefixul international, de codul tării de destinatie si de numărul national semnificativ asociat utilizatorului apelat;

b) în cazul apelurilor nationale, de numărul national asociat utilizatorului apelat.

(3) Originarea unui apel prin utilizarea procedurii de preselectare a transportatorului se realizează, în cazul apelurilor internationale, conform art. 17, iar în cazul apelurilor nationale, prin formarea numărului national asociat utilizatorului apelat.

 

CAPITOLUL IV

Reguli de utilizare a resurselor de numerotatie din PNN

 

Art. 19. - (1) Numerele geografice de 9 cifre se alocă furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului care oferă servicii de comunicatii electronice la puncte fixe în aria geografică pentru care solicită numerele.

(2) Numerele geografice de 6 cifre sunt de forma 219xxx, 2AB9xx, 319xxx si 3AB9xx, unde AB poate lua valori între 30 si 69.

(3) Numerele geografice pot fi asignate abonatilor în vederea furnizării către acestia de servicii de comunicatii electronice la puncte terminale fixe, constând inclusiv în echipamente de tip PBX, ale retelelor situate în ariile geografice corespunzătoare indicativelor de arie geografică ale numerelor respective.

(4) Apelurile originate către numere geografice trebuie să fie complet terminate în ariile geografice asociate unui indicativ de arie geografică, cu exceptia cazurilor în care apelurile au fost redirectionate către un alt punct terminal al retelei, iar utilizatorul final care originează apelul nu trebuie să formeze o secventă suplimentară de numere si nu plăteste decât tariful corespunzător apelului către respectivul număr geografic.

(5) Numerele prevăzute la alin. (2) vor fi utilizate pentru furnizarea unor servicii de interes general la nivel local pentru utilizatorii finali din aria geografică asociată indicativului de arie geografică respectiv. Sunt considerate servicii de interes general la nivel local atât unele servicii furnizate în mod comercial în vederea satisfacerii nevoilor comunitare, cât si unele servicii publice de interes general.

(6) Tarifele apelurilor către numerele prevăzute la alin. (2) nu vor putea depăsi tarifele apelurilor către numerele prevăzute la alin. (1).

Art. 20. - (1) Numerele independente de locatie se alocă pentru servicii de comunicatii electronice furnizate, în principal, la puncte fixe.

(2) Serviciile furnizate prin intermediul numerelor independente de locatie vor asigura atât originarea, cât si terminarea apelurilor la punctele terminale cărora le-au fost asignate aceste numere.

(3) Localizarea echipamentului terminal al abonatului căruia i s-a asignat un număr independent de locatie nu este în mod necesar asociată permanent cu un anumit punct terminal al retelei.

(4) Pentru rutarea apelurilor către numere independente de locatie nu este necesară conversia acestora în numere geografice.

(5) Numerele independente de locatie nu vor fi utilizate pentru furnizarea serviciilor pentru care există numere specifice.

(6) Tarifele cu amănuntul practicate de un furnizor de servicii de comunicatii electronice pentru apelurile către numerele independente de locatie nu pot depăsi tarifele practicate de acesta pentru apelurile nationale către numere geografice.

Art. 21. - (1) Numerele având indicativul de destinatie natională ZAB = 800 sunt numere cu acces gratuit pentru apelant.

(2) Numerele cu acces gratuit pentru apelant vor fi utilizate numai pentru terminarea apelurilor, fără a exista posibilitatea reoriginării de apeluri nationale sau internationale de la numerele respective.

Art. 22. - (1) Numerele pentru servicii cu costuri partajate, având indicativele de destinatie natională ZAB = 801 si ZAB = 803, sunt utilizate pentru accesul la servicii pentru care

tariful apelului către aceste numere este partajat între apelant si abonatul căruia i s-a asignat numărul respectiv.

(2) În cazul serviciilor cu costuri partajate furnizate prin intermediul numerelor având indicativul de destinatie natională ZAB = 801, tariful perceput apelantului nu poate depăsi tariful corespunzător unui apel local în interiorul retelei.

(3) În cazul serviciilor cu costuri partajate furnizate prin intermediul numerelor având indicativul de destinatie natională ZAB = 803, tariful perceput apelantului nu poate depăsi tariful corespunzător unui apel national în interiorul retelei.

(4) Numerele pentru servicii cu costuri partajate pot fi utilizate si ca numere de acces universal.

(5) Numerele pentru servicii cu costuri partajate pot fi utilizate pentru terminarea apelurilor la puncte terminale de pe teritoriul României, precum si pentru originarea cu ton intermediar a unor apeluri nationale sau internationale.

(6) Modalitatea de plată a tarifelor pentru apelurile nationale sau internationale originate prin utilizarea numerelor pentru servicii cu costuri partajate se stabileste de furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului prin intermediul căruia se originează apelurile.

Art. 23. - (1) Numerele având indicativul de destinatie natională ZAB = 802 sunt numere personale.

(2) Implementarea acestor numere necesită încheierea unor acorduri speciale pentru realizarea rutării, atât pentru originarea apelurilor de la aceste numere, cât si pentru terminarea apelurilor la aceste numere.

Art. 24. - (1) Numerele având indicativul de destinatie natională ZAB = 805 sunt utilizate pentru servicii cu trafic atipic, pentru terminarea apelurilor la puncte terminale aflate pe teritoriul României.

(2) Este interzisă utilizarea altor resurse de numerotatie pentru serviciile cu trafic atipic, cu exceptia numerelor pentru servicii cu tarif special din subdomeniul ZAB = 900, a căror apelare generează în mod specific un astfel de trafic.

Art. 25. - (1) Numerele având indicativul de destinatie natională ZAB = 808 sunt utilizate pentru accesul indirect la servicii prin intermediul functiilor unei platforme inteligente.

(2) Pot fi furnizate prin intermediul numerelor prevăzute la alin. (1) serviciile de tip „Acasă direct”, precum si serviciile a căror modalitate de plată o constituie cartelele virtuale sau cartelele preplătite.

(3) Accesul la serviciul furnizat se realizează după autentificarea apelantului, metoda de autentificare fiind stabilită de către furnizorul de servicii (cod de identificare, PIN etc.).

(4) Accesul la platforma inteligentă prin intermediul resurselor de numerotatie prevăzute la alin. (1) este gratuit pentru apelant. Tariful datorat pentru efectuarea unui apel prin modalitatea prevăzută la alin. (3) este perceput apelantului identificat, modalitatea de plată fiind stabilită de către furnizorul de servicii.

Art. 26. - Numerele având indicativul de destinatie natională ZAB = 870 sunt utilizate pentru accesul la servicii de transmisiuni de date si la internet, prin dial-up.

Art. 27. - (1) Numerele din domeniul 0Z = 09 sunt utilizate pentru servicii cu tarif special.

(2) Serviciile de continut care pot fi furnizate prin intermediul numerelor pentru servicii cu tarif special sunt:

a) divertisment, jocuri si concursuri, prin intermediul numerelor având indicativul de destinatie natională ZAB = 900;

b) informatii diverse (generale, de afaceri, de marketing, utilitare etc.), divertisment, jocuri si concursuri, prin intermediul numerelor având indicativul de destinatie natională ZAB = 903;

c) divertisment pentru adulti, prin intermediul numerelor având indicativul de destinatie natională ZAB = 906;

d) acces la internet prin dialler, prin intermediul numerelor având indicativul de destinatie natională ZAB = 910.

(3) Numerele pentru servicii cu tarif special se alocă furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate

publicului, în functie de serviciile de continut ce urmează a fi furnizate, si se utilizează de către acestia pentru propriile servicii sau se asignează furnizorilor de servicii de continut, pentru furnizarea unor servicii la puncte terminale de pe teritoriul României.

(4) Numerele pentru servicii cu tarif special nu pot fi utilizate pentru furnizarea altor servicii de comunicatii electronice destinate publicului, inclusiv pentru efectuarea unor apeluri internationale.

(5) Accesul la numerele prevăzute la alin. (2) lit. d) se realizează în următoarele conditii:

a) instalarea sau activarea dialler-ului necesită aprobarea explicită a utilizatorului final;

b) anterior stabilirii conexiunii, furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a informa utilizatorul final cu privire la numărul de acces, tariful practicat, furnizorul serviciilor de continut si adresa de contact a acestuia;

c) nu este permisă restabilirea automată a conexiunii dacă aceasta a fost în mod intentionat deconectată de către utilizatorul final;

d) la solicitarea ANRCTI, furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia de a lua toate măsurile necesare pentru a bloca accesul la anumite numere, care nu sunt utilizate cu respectarea prevederilor prezentei decizii.

(6) Este interzisă utilizarea altor resurse de numerotatie decât cele prevăzute la alin. (1) în vederea furnizării de servicii cu tarif special.

Art. 28. - Numerele nationale scurte pentru servicii de urgentă si pentru alte servicii armonizate la nivel european de forma 11v (xyz), inclusiv numerele de forma 116(xyz) si 118(xyz), se alocă si se utilizează în conformitate cu reglementări speciale.

Art. 29. - Numerele nationale scurte pentru servicii de interes public la nivel national se alocă individual în scopul furnizării de servicii la puncte terminale de pe teritoriul României, precum:

a) siguranta cetăteanului (politie, jandarmerie etc.);

b) servicii de asistentă medicală;

c) deranjamente utilităti publice (telefon, gaze, energie electrică, apă/canal etc);

d) asistenta cetăteanului (protectia consumatorului, Avocatul Poporului etc);

e) servicii de informatii (informatii transporturi feroviare, informatii transporturi aeriene, starea vremii, starea drumurilor etc);

f) asistentă abonati servicii de comunicatii electronice (relatii cu clientii, ghidul serviciilor etc).

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 30. - (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, Societatea Comercial㠄Romtelecom” - S.A. va propune spre aprobare ANRCTI un plan de migrare a serviciilor furnizate în prezent prin intermediul numerelor locale scurte de 3 (9PQ) sau 4 cifre (9PQM), pentru Bucuresti si judetul Ilfov, si de 3 cifre (9QM), pentru celelalte 40 de judete, către numere geografice scurte, numere nationale scurte, numere pentru servicii cu tarif special sau numere interne utilizate exclusiv în cadrul retelei pe care o operează, după caz, care să fie implementat până la data de 3 mai 2008, ora 0,00.

(2) După aprobarea planului de migrare, Societatea Comercial㠄Romtelecom” - S.A. va lua măsurile necesare în vederea modificării acordurilor de acces si de interconectare încheiate cu furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice în conformitate cu prevederile planului.

(3) ANRCTI va publica planul de migrare aprobat pe pagina sa de internet.

Art. 31. - Până la data de 2 mai 2008 originarea apelurilor de la punctele terminale cărora le-au fost asignate numere geografice din domeniul 0Z = 02 către numere geografice din domeniul 0Z = 02 din interiorul aceleiasi arii geografice se poate realiza prin formarea numerelor de abonat de forma BPQMCDU, pentru Bucuresti si judetul Ilfov, sau de forma PQMCDU, pentru celelalte 40 de judete, ori a unui număr local scurt de 3 (9PQ) sau 4 cifre (9PQM), pentru Bucuresti si judetul Ilfov, si de 3 cifre (9QM) pentru celelalte 40 de judete.

Art. 32. - Furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului si de retele publice de comunicatii electronice vor lua toate măsurile necesare în vederea rutării apelurilor originate conform dispozitiilor art. 15, începând cu data de 3 mai 2008, ora 0,00.

Art. 33. - (1) De la data de 3 mai 2008 până la data de 31 iulie 2008, originarea apelurilor de la punctele terminale cărora le-au fost asignate numere geografice din domeniul 0Z = 02 către numere geografice din domeniul 0Z = 02 din interiorul aceleiasi arii geografice se va putea realiza atât prin formarea numerelor de abonat de forma BPQMCDU, pentru Bucuresti si judetul Ilfov, si a numerelor de abonat de forma PQMCDU, pentru celelalte 40 de judete, cât si prin formarea numărului national.

(2) De la data de 3 mai 2008 până la data de 31 iulie 2008, originarea apelurilor către numerele pentru serviciile de interes general la nivel local, conform planului de migrare aprobat de ANRCTI, se va putea realiza atât prin formarea numerelor de 3 cifre (9PQ) sau 4 cifre (9PQM), pentru Bucuresti si judetul Ilfov, si de 3 cifre (9QM) pentru celelalte 40 de judete, cât si prin formarea numerelor geografice de 6 cifre, de forma 219XXX si 2AB9XX, precedate de prefixul national.

(3) De la data de 3 mai 2008 până la data de 31 iulie 2008 originarea apelurilor către numerele pentru servicii de interes public la nivel national, conform planului de migrare aprobat de ANRCTI, se va putea realiza atât prin formarea numerelor de 3 cifre (9QM), cât si prin formarea numerelor de forma 19vx.

Art. 34. - (1) De la data de 3 mai 2008 până la data de 31 iulie 2008, furnizorii care originează apeluri vor informa în mod activ utilizatorii finali care originează apeluri prin formarea numerelor din domeniul 0Z = 02 în format deschis, a numerelor pentru servicii de interes local de 3 sau 4 cifre sau a numerelor pentru servicii de interes public la nivel national de 3 cifre, prin intermediul unor mesaje vocale sau prin transmiterea unor mesaje scrise, precum si prin orice alte modalităti, cu privire la modificarea modului de formare a numărului, rutând apelurile la destinatie în conformitate cu prevederile art. 33.

(2) De la data de 1 august 2008 până la data de 30 septembrie 2008 furnizorii care originează apeluri vor informa utilizatorii finali care originează apeluri în conformitate cu prevederile alin. (1), prin intermediul unor mesaje vocale sau prin transmiterea unor mesaje scrise, precum si prin orice alte modalităti, cu privire la modificarea modului de formare a numărului, fără a mai ruta apelul la destinatie.

Art. 35. - Furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului vor lua toate măsurile necesare în vederea informării utilizatorilor finali cu privire la modificarea modalitătii de formare a numerelor si cu privire la noile numere utilizate pentru accesul la diferite servicii, astfel încât să se asigure implementarea în cele mai bune conditii a prevederilor prezentei decizii.

Art. 36. - Dreptul de utilizare a blocurilor de numere având indicativul de destinatie natională ZAB = 807, incluse în licentele de utilizare a resurselor de numerotatie, încetează de drept în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, urmând ca serviciile de comunicatii electronice destinate publicului a căror modalitate de plată o constituie cartelele virtuale să fie furnizate prin intermediul numerelor având indicativul de destinatie natională ZAB = 808 (numere pentru accesul indirect la servicii).

Art. 37. - Numerele pentru servicii de interes public la nivel national de forma 19vx si numerele pentru servicii de interes general la nivel local din domeniul 0Z = 02 se alocă furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului după aprobarea planului de migrare prevăzut la art. 30 alin. (1), conform procedurii stabilite de ANRCTI.

Art. 38. - Alocarea de către ANRCTI a resurselor de numerotatie din PNN furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului se realizează conform procedurii de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie sau conform unor reglementări speciale, stabilite de ANRCTI.

Art. 39. - Deschiderea pentru alocare a următoarelor domenii sau subdomenii din PNN se va realiza de la data stabilită în conformitate cu procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie:

a) numere geografice de 6 cifre din domeniul 0Z = 03, de forma 319XXX si 3AB9XX;

b) 0ZA = 038 si 0ZA = 039 - numere independente de locatie;

c) 0ZA = 070 - numere nongeografice pentru furnizorii de retele mobile virtuale;

d) 0ZA = 071 si 0ZA = 079 - numere nongeografice pentru servicii de comunicatii electronice furnizate la puncte mobile;

e) 0ZAB = 0802 - numere personale;

f) 0ZAB = 0803 - numere pentru servicii cu costuri partajate (tarif national în interiorul retelei pentru apelant) si numere de acces universal;

g) 0ZAB = 0910 - numere pentru acces la internet prin intermediul diallerelor.

Art. 40. - (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 140/EN/2002 privind adoptarea Planului national de numerotatie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 15 ianuarie 2003, modificată prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 137/EN/2004, si Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.311/EN/2004 privind unele măsuri în vederea utilizării eficiente a resurselor de numerotatie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.132 din 30 noiembrie 2004, modificată prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 189/EN/2005, se abrogă.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

Codruta Georgeta Meran

 

Bucuresti, 15 august 2007.

Nr. 2.895.

 

ANEXĂ

 

PLANUL NATIONAL DE NUMEROTATIE

 

Sectiunea A - Numere nationale (0ZABPQMCDU)

 

Prefix national

Indicativ de destinatie natională

 

Număr national semnificativ

Destinatie

 

Aria de utilizare

 

Nr. max. de cifre

Nr. min. de cifre

1

2

3

4

5

6

Domeniul 0Z = 00

Prefix international

Domeniul 0Z = 01

Nealocabil

Domeniul 0Z = 02

Servicii de comunicatii electronice furnizate la puncte fixe

0

20

 

 

Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)

 

0

21

9

6

Numere geografice

municipiul Bucuresti si judetul Ilfov

0

22

-

-

Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)

 

0

230

9

6

Numere geografice

judetul Suceava

0

231

9

6

Numere geografice

judetul Botosani

0

232

9

6

Numere geografice

judetul Iasi

0

233

9

6

Numere geografice

judetul Neamt

0

234

9

6

Numere geografice

judetul Bacău

0

235

9

6

Numere geografice

judetul Vaslui

0

236

9

6

Numere geografice

judetul Galati

0

237

9

6

Numere geografice

judetul Vrancea

0

238

9

6

Numere geografice

judetul Buzău

0

239

9

6

Numere geografice

judetul Brăila

0

240

9

6

Numere geografice

judetul Tulcea

0

241

9

6

Numere geografice

judetul Constanta

0

242

9

6

Numere geografice

judetul Călărasi

0

243

9

6

Numere geografice

judetul Ialomita

0

244

9

6

Numere geografice

judetul Prahova

0

245

9

6

Numere geografice

judetul Dâmbovita

0

246

9

6

Numere geografice

judetul Giurgiu

0

247

9

6

Numere geografice

judetul Teleorman

0

248

9

6

Numere geografice

judetul Arges

0

249

9

6

Numere geografice

judetul Olt

0

250

9

6

Numere geografice

judetul Vâlcea

0

251

9

6

Numere geografice

judetul Dolj

0

252

9

6

Numere geografice

judetul Mehedinti

0

253

9

6

Numere geografice

judetul Gorj

0

254

9

6

Numere geografice

judetul Hunedoara

0

255

9

6

Numere geografice

judetul Caras-Severin

0

256

9

6

Numere geografice

judetul Timis

0

257

9

6

Numere geografice

judetul Arad

0

258

9

6

Numere geografice

judetul Alba

0

259

9

6

Numere geografice

judetul Bihor

0

260

9

6

Numere geografice

judetul Sălaj

0

261

9

6

Numere geografice

judetul Satu Mare

0

262

9

6

Numere geografice

judetul Maramures

0

263

9

6

Numere geografice

judetul Bistrita-Năsăud

0

264

9

6

Numere geografice

judetul Cluj

0

265

9

6

Numere geografice

judetul Mures

 

1

2

3

4

5

6

0

266

9

6

Numere geografice

judetul Harghita

0

267

9

6

Numere geografice

judetul Covasna

0

268

9

6

Numere geografice

judetul Brasov

0

269

9

6

Numere geografice

judetul Sibiu

0

27

-

-

Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)

 

0

28

-

-

Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)

 

0

29

-

-

Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)

 

Domeniul 0Z = 03

Servicii de comunicatii electronice furnizate, în principal, la puncte fixe

0

30

9

-

Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)

 

0

31

9

6

Numere geografice

municipiul Bucuresti si judetul Ilfov

0

32

9

-

Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)

 

0

330

9

6

Numere geografice

judetul Suceava

0

331

9

6

Numere geografice

judetul Botosani

0

332

9

6

Numere geografice

judetul Iasi

0

333

9

6

Numere geografice

judetul Neamt

0

334

9

6

Numere geografice

judetul Bacău

0

335

9

6

Numere geografice

judetul Vaslui

0

336

9

6

Numere geografice

judetul Galati

0

337

9

6

Numere geografice

judetul Vrancea

0

338

9

6

Numere geografice

judetul Buzău

0

339

9

6

Numere geografice

judetul Brăila

0

340

9

6

Numere geografice

judetul Tulcea

0

341

9

6

Numere geografice

judetul Constanta

0

342

9

6

Numere geografice

judetul Călărasi

0

343

9

6

Numere geografice

judetul Ialomita

0

344

9

6

Numere geografice

judetul Prahova

0

345

9

6

Numere geografice

judetul Dâmbovita

0

346

9

6

Numere geografice

judetul Giurgiu

0

347

9

6

Numere geografice

judetul Teleorman

0

348

9

6

Numere geografice

judetul Arges

0

349

9

6

Numere geografice

judetul Olt

0

350

9

6

Numere geografice

judetul Vâlcea

0

351

9

6

Numere geografice

judetul Dolj

0

352

9

6

Numere geografice

judetul Mehedinti

0

353

9

6

Numere geografice

judetul Gorj

0

354

9

6

Numere geografice

judetul Hunedoara

0

355

9

6

Numere geografice

judetul Caras -Severin

 

1

2

3

4

5

6

0

356

9

6

Numere geografice

judetul Timis

0

357

9

6

Numere geografice

judetul Arad

0

358

9

6

Numere geografice

judetul Alba

0

359

9

6

Numere geografice

judetul Bihor

0

360

9

6

Numere geografice

judetul Sălaj

0

361

9

6

Numere geografice

judetul Satu Mare

0

362

9

6

Numere geografice

judetul Maramures

0

363

9

6

Numere geografice

judetul Bistrita-Năsăud

0

364

9

6

Numere geografice

judetul Cluj

0

365

9

6

Numere geografice

judetul Mures

0

366

9

6

Numere geografice

judetul Harghita

0

367

9

6

Numere geografice

judetul Covasna

0

368

9

6

Numere geografice

judetul Brasov

0

369

9

6

Numere geografice

judetul Sibiu

0

37

9

-

Numere independente de locatie

Natională

0

38

9

-

Numere independente de locatie

Natională

0

39

9

-

Numere independente de locatie

Natională

Domeniul 0Z = 04

Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)

Domeniul 0Z = 05

Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)

Domeniul 0Z = 06

Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)

Domeniul 0Z = 07

Servicii de comunicatii electronice furnizate la puncte mobile

0

70

9

 

Numere nongeografice pentru furnizorii de retele mobile virtuale

Natională

0

71

9

 

Numere nongeografice

Natională

0

72

9

 

Numere nongeografice

Natională

0

73

9

 

Numere nongeografice

Natională

0

74

9

 

Numere nongeografice

Natională

0

75

9

 

Numere nongeografice

Natională

0

76

9

 

Numere nongeografice

Natională

0

77

9

 

Numere nongeografice

Natională

0

78

9

 

Numere nongeografice

Natională

0

79

9

 

Numere nongeografice

Natională

Domeniul 0Z = 08

Servicii diverse

0

800

9

-

Numere cu acces gratuit pentru apelant

Natională

0

801

9

-

Numere pentru servicii cu costuri partajate (tarif local în interiorul retelei pentru apelant) Numere de acces universal

Natională

0

802

9

-

Numere personale

Natională

0

803

9

-

Numere pentru servicii cu costuri partajate (tarif national în interiorul retelei pentru apelant) Numere de acces universal

Natională

0

804

-

-

Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)

 

 

1

2

3

4

5

6

0

805

9

-

Numere pentru servicii cu trafic atipic

Natională

0

806

-

-

Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)

 

0

807

9

-

Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)

 

0

808

9

-

Numere pentru accesul indirect la servicii

Natională

0

809

 

 

Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)

 

0

81

 

 

Nealocabil (Rezervat pentru extindere - numere cu acces gratuit pentru apelant)

 

0

82

 

 

Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)

 

0

83

 

 

Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)

 

0

84

 

 

Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)

 

0

85

 

 

Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)

 

0

86

 

 

Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)

 

0

870

9

-

Numere de acces la servicii de transmisiuni de date si la internet

Natională

0

871-879

 

 

Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)

 

0

88

 

 

Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)

 

0