MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 728         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 26 octombrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.277. - Hotărâre privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 753/1998

 

1.281. - Hotărâre privind aprobarea Programului national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, prin cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile în anul 2007, precum si a Regulamentului de selectie a solicitantilor cofinantărilor cuprinse în acest program

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

267. - Decizie privind trecerea domnului Clăbescu Doru-Eduard din functia publică de subprefect al judetului Călărasi în functia publică de inspector guvernamental

 

268. - Decizie privind trecerea domnului Tise Alin-Păunel din functia publică de prefect al judetului Cluj în functia publică de inspector guvernamental

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

321. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative pentru aplicarea, în unitătile Ministerului Internelor si Reformei Administrative, a unor dispozitii din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

897. - Decizie privind reflectarea pe posturile de radio si de televiziune a referendumului pentru adoptarea votului uninominal la alegerile parlamentare

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 753/1998

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 alin. (3) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, si al art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 753/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 30 noiembrie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Beneficiază de măsurile reparatorii, prevăzute de Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, fostii proprietari ai bunurilor imobile, constructii si terenuri, pe care le-au avut în judetele Durostor si Caliacra, ai recoltelor neculese de porumb, bumbac, floarea-soarelui, precum si ai plantatiilor de pomi fructiferi si/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiti si care nu au primit anterior sau au primit partial compensatii ori despăgubiri pentru acestea, precum si mostenitorii acestora.”

2. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Beneficiarii prevederilor Legii nr. 9/1998, republicată, au obligatia să declare, pe propria răspundere, printr-un act în formă autentică, atât bunurile pentru care consideră că au dreptul la compensatii si despăgubiri, cât si dacă au beneficiat sau nu au beneficiat de despăgubiri ori de compensatii partiale, în bani sau în natură.

(2) În cuprinsul declaratiei prevăzute la alin. (1), beneficiarii prevederilor Legii nr. 9/1998, republicată, au obligatia să declare, de asemenea, pe propria răspundere, dacă au depus anterior cerere în baza acesteia, dacă în urma cererii au obtinut o hotărâre emisă de comisia judeteană sau a municipiului Bucuresti, iar în cazul în care au obtinut o asemenea hotărâre, dacă această hotărâre a fost sau nu validată de Comisia centrală ori de Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998.

(3) În cazul în care sunt 2 sau mai multi mostenitori, în declaratie se vor mentiona numele si adresa celorlalti mostenitori.”

3. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Valoarea constructiilor si a terenurilor, urbane ori rurale, a recoltelor, precum si a plantatiilor de pomi fructiferi si/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiti, prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 9/1998, republicată, se determină potrivit criteriilor stabilite la cap. II, III si IV din prezentele norme metodologice.”

4. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Pentru recoltele de porumb, floarea-soarelui si bumbac, neculese de pe terenurile prevăzute la art. 7, se acordă o sumă calculată tinându-se seama de productiile medii la hectar în anul 1940, stabilite si acceptate de Comisia mixtă de aplicare a Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, după cum urmează:

a) pentru porumb - 1.008 kg/ha;

b) pentru bumbac - 209 kg/ha;

c) pentru floarea-soarelui - 721 kg/ha.

(2) Pretul pe unitatea de produs se calculează potrivit pretului de achizitie al florii-soarelui si porumbului, publicat de Institutul National de Statistică pentru anul anterior celui în care se acordă despăgubirile, iar pentru bumbac, pe baza pretului pe piata internatională din anul anterior, comunicat de Institutul de Economie Mondială, transformat în lei la cursul mediu din luna în care este stabilit în valută.

(3) Despăgubirile pentru plantatii de pomi fructiferi si/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiti se calculează după cum urmează:

a) în cazul în care, în situatia de avere imobilă rurală întocmită de Comisia mixtă româno-bulgară pe numele autorului ori în listele-anexe cu privire la persoanele aflate în dezacord conform art. 5 din tratat sau art. 4 din anexa C la tratat, este mentionat numărul de pomi fructiferi altoiti, se vor acorda compensatii în cuantum de 501 lei pentru fiecare dintre acestia;

b) în cazul în care, în situatia de avere imobilă rurală întocmită de Comisia mixtă româno-bulgară pe numele autorului sau în listele-anexe cu privire la persoanele aflate în dezacord conform art. 5 din tratat ori art. 4 din anexa C la tratat, este mentionată o suprafată de livadă sau plantatie de pomi fructiferi altoiti, compensatiile se vor calcula proportional cu suprafata detinută, având ca valori de referintă media de 500 de pomi fructiferi altoiti per hectar si valoarea per unitate stabilită la 501 lei;

c) în cazul în care, în situatia de avere imobilă rurală întocmită de Comisia mixtă româno-bulgară pe numele autorului sau în listele-anexe cu privire la persoanele aflate în dezacord conform art. 5 din tratat ori art. 4 din anexa C la tratat, este mentionat faptul că autorul a detinut pomi fructiferi altoiti, fără a fi mentionat numărul acestora, compensatiile se vor calcula pentru un număr prezumat de 10 pomi fructiferi altoiti;

d) în cazul în care, în situatia de avere imobilă rurală întocmită de Comisia mixtă româno-bulgară pe numele autorului sau în listele-anexe cu privire la persoanele aflate în dezacord conform art. 5 din tratat ori art. 4 din anexa C la tratat, este mentionată o suprafată de pepinieră de pomi fructiferi altoiti, compensatiile se vor calcula proportional cu suprafata detinută, având ca valori de referintă o medie de 70.000 de puieti per hectar la valoarea de 12 lei per unitate.

(4) Preturile medii per unitatea de produs prevăzute la alin. (3) sunt stabilite la nivelul lunii august 2007 si vor fi actualizate cu indicele de inflatie valabil la data emiterii hotărârii.

(5) Beneficiarii Legii nr. 9/1998 vor depune declaratiile prevăzute la art. 4 alin. (2) din prezentele norme metodologice si vor urma procedura dreptului comun în ceea ce priveste depunerea dosarelor în baza acestei legi.”

5. Articolul 341 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 341. - Pentru evaluarea terenurilor, constructiilor si recoltelor neculese de porumb, bumbac si floarea-soarelui, precum si a plantatiilor de pomi fructiferi altoiti si/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiti, comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti desemnează una sau mai multe comisii tehnice de specialitate, după caz, formate din 3 membri specialisti în expertizări de constructii si evaluatori funciari, desemnati din cadrul institutiilor publice, al serviciilor publice descentralizate sau al consiliilor locale.”

6. Articolul 35 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - (1) Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 functionează în cadrul Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică.

(2) Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 este coordonat de un vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, care organizează, conduce si răspunde de activitatea acestui serviciu, denumit în continuare vicepresedinte.

(3) În exercitarea atributiilor ce îi revin, vicepresedintele emite decizii si ordine.

(4) Vicepresedintele are următoarele atributii principale:

a) organizează, conduce si răspunde, potrivit legii, de întreaga activitate a acestui serviciu;

b) dispune prin decizie plata despăgubirilor, iar prin decizie motivată, invalidarea hotărârilor de acordare a despăgubirilor sau rectificarea acestora;

c) dispune prin decizie motivată admiterea sau respingerea contestatiilor împotriva hotărârilor comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti.”

7. După articolul 35 se introduc două noi articole, articolele 351 si 352, cu următorul cuprins:

„Art. 351. - (1) Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 are următoarele atributii principale:

a) primeste hotărârile transmise de comisiile judetene si a municipiului Bucuresti si le înregistrează într-un registru special deschis;

b) analizează hotărârile primite de la comisiile judetene si a municipiului Bucuresti si, în cazul hotărârilor care întrunesc conditiile cerute de lege, propune vicepresedintelui plata despăgubirilor acordate în conformitate cu Legea nr. 9/1998, iar în cazul hotărârilor care nu întrunesc conditiile cerute de lege, propune invalidarea sau rectificarea acestora;

c) analizează contestatiile primite de la solicitanti împotriva hotărârilor comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti si propune vicepresedintelui admiterea sau respingerea contestatiilor prin decizie motivată;

d) poate solicita noi acte si relatii în vederea emiterii deciziei de plată sau de invalidare, precum si în vederea solutionării contestatiilor;

e) comunică celor îndreptătiti deciziile de invalidare a hotărârilor împreună cu întreaga documentatie care a stat la baza emiterii lor.

(2) Serviciul de aplicare a Legii nr. 9/1998 verifică conditiile prevăzute de lege referitoare la:

a) calitatea de beneficiar al Legii nr. 9/1998;

b) calitatea de mostenitor a solicitantului;

c) existenta documentelor întocmite si verificate de Comisia mixtă româno-bulgară, emise de Arhivele Nationale si Arhivele Ministerului Afacerilor Externe, care atestă situatia bunurilor pentru care se solicită compensatii.

(3) În cazul neîndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. (1), Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 propune invalidarea prin decizie a hotărârii si transmiterea ei către comisia judeteană sau a municipiului Bucuresti.

(4) Dacă se constată erori la calculul despăgubirilor, omiterea unuia sau a mai multor mostenitori, aparitia de mostenitori ca urmare a decesului beneficiarului ori depăsirea plafonului maxim al despăgubirilor prevăzut de art. 25, Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 propune rectificarea hotărârii si emiterea deciziei de plată.

Art. 352. - (1) Propunerile de invalidare, precum si propunerile de plată, cu ori fără rectificarea hotărârii comisiei judetene sau a municipiului Bucuresti, se transmit vicepresedintelui însotite de avizul consultativ al Asociatiei Române a Victimelor Represiunilor Staliniste - Sectia Cadrilater.

(2) Asociatia prevăzută la alin. (1) desemnează 2 reprezentanti care îsi desfăsoară activitatea la sediul Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor.

(3) Avizul Asociatiei Române a Victimelor Represiunilor Staliniste - Sectia Cadrilater este acordat în termen de 24 de ore de la consultarea dosarului si a propunerii de plată sau invalidare, neacordarea în termen echivalând cu avizul favorabil.

(4) Avizul consultativ nefavorabil se motivează.

(5) Pe baza propunerii Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, vicepresedintele dispune, prin decizie, plata despăgubirilor, iar prin decizie motivată, invalidarea hotărârii sau rectificarea acesteia.

(6) Deciziile se comunică petentilor si comisiilor judetene sau a municipiului Bucuresti si pot fi atacate în termen de 30 de zile la sectia de contencios administrativ a tribunalului în raza căruia domiciliază petentul.

(7) Prin decizie de plată i se solicită beneficiarului ca, după expirarea termenului de 30 de zile, să comunice Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 numărul de cont si banca la care doreste să i se efectueze plata.

(8) În cazul în care există mai multi beneficiari sau mostenitori, acestia transmit, în original, procura notarială prin care împuternicesc pe unul dintre ei să primească plata, împreună cu numărul de cont al acestuia, certificatul de mostenitor sau orice alt act prin care beneficiarii îsi partajează de comun acord cuantumul despăgubirilor, împreună cu numărul de cont al fiecărui mostenitor.


(9) Comunicarea datelor prevăzute la alin. (8) înainte de împlinirea termenului de 30 de zile are semnificatia renuntării la dreptul de a formula contestatie.”

8. Articolul 38 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - (1) Plata despăgubirilor solicitate în baza Legii nr. 9/1998 se face de către Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, prin Directia economică.

(2) Solicitarea plătii se face pe bază de cerere scrisă, adresată către Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, sau din oficiu, dacă actele necesare plătii se află deja la dispozitia Autoritătii.

(3) Cererea trebuie să fie însotită de decizia de plată sau de hotărârea judecătorească definitivă si irevocabilă, învestită cu formulă executorie, după caz, precum si de o copie a actului de identitate si de dovada deschiderii unui cont la o bancă comercială; dovada se face prin documentul stampilat emis de bancă la deschiderea contului, cu specificarea codului IBAN si a sucursalei de bancă.

(4) La propunerea Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, vicepresedintele dispune plata despăgubirilor pe baza documentelor prezentate, prin Directia economică din cadrul Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor.

(5) Compensatiile bănesti stabilite prin decizie de plată se achită beneficiarilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în bugetul de stat, astfel:

a) integral, dacă cuantumul acestora nu depăseste 50.000 lei;

b) esalonat în două transe, pe parcursul a 2 ani consecutivi, astfel: 60% în primul an si 40% în anul următor, dacă cuantumul despăgubirilor se încadrează între 50.001 lei si 100.000 lei;

c) esalonat în două transe, pe parcursul a 2 ani consecutivi, astfel: 40% în primul an si 60% în anul următor, dacă cuantumul compensatiilor depăseste 100.001 lei.

(6) Suma achitată beneficiarilor în cea de-a doua transă se actualizează, potrivit prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2004 privind unele măsuri referitoare la functionarea Comisiei centrale si a comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, în raport cu indicele de crestere a preturilor de consum din ultima lună pentru care acest indice a fost publicat de Institutul National de Statistică, fată de luna decembrie a anului anterior.”

9. Articolele 39 si 40 se abrogă.

10. La articolul 42, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - (1) Fiecare membru al comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti beneficiază de indemnizatie pentru fiecare sedintă, calculată în raport cu numărul de ore al fiecărei sedinte si, respectiv, cu indemnizatia brută stabilită în lei/oră. Indemnizatia brută orară se determină prin aplicarea cotei de 20% asupra salariului de bază brut lunar stabilit pentru functia de secretar general din ministere, raportată la numărul de ore lucrătoare aferent fiecărei luni.”

11 . La articolul 43, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - (1) Indemnizatiile pentru membrii comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti vor fi plătite prin directiile generale ale finantelor publice sau a municipiului Bucuresti, din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Economiei si Finantelor la capitolul «Alte actiuni», subcapitolul «Despăgubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale».”

Art. II. - (1) Prevederile art. 38 alin. (5) lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 753/1998, cu modificările si completările ulterioare, se aplică si ordinelor de validare emise de Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri care nu au fost plătite până la această dată.

(2) Până la data încheierii protocoalelor de predare-preluare între Cancelaria Primului-Ministru si Ministerul Economiei si Finantelor, plata despăgubirilor se face de către Directia generală economică din cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

Art. III. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.643/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, referitoare la măsuri de finalizare a aplicării Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 952 din 18 septembrie 2004.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 753/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 30 noiembrie 1998, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse de prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor,

Ingrid Zaarour

 

Bucuresti, 17 octombrie 2007.

Nr. 1.277.

 

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, prin cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile în anul 2007, precum si a Regulamentului de selectie a solicitantilor cofinantărilor cuprinse în acest program

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Programul national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, prin cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile în anul 2007, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Selectia solicitantilor cofinantării, conform programului prevăzut la alin. (1), se face potrivit Regulamentului de selectie a solicitantilor cofinantărilor, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. - Măsurile prevăzute de prezenta hotărâre, care sunt susceptibile a fi considerate ajutor de stat, vor fi duse la îndeplinire cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, iar ajutoarele de stat se vor acorda numai după autorizarea acestora conform legii.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 17 octombrie 2007.

Nr. 1.281.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROGRAMUL NATIONAL

pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, prin cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile în anul 2007

 

CAPITOLUL I

Necesitatea continuării Programului national

 

Dezvoltarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) este o optiune strategică, dat fiind faptul că înlocuirea lor cu alte sisteme individuale pe gaz nu este posibilă din cauza lipsei de resurse si a infrastructurii aferente. Reabilitarea si modernizarea acestor sisteme sunt în concordantă cu Strategia natională în domeniul eficientei energetice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 163/2004.

Procesul de integrare europeană necesită aplicarea Directivei nr. 2006/32/CE privind eficienta energetică la utilizatorii finali si serviciile energetice si a Directivei nr. 2004/8/CE privind cogenerarea de înaltă eficientă, iar existenta acestor sisteme conditionează promovarea cogenerării ca tehnologie de maximă eficientă în utilizarea gazelor naturale.

În baza alocării prin Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare, la capitolul 82.01 „Industria extractivă, prelucrătoare si constructii”, titlul 51 „Transferuri între unităti ale administratiei publice”, articolul 02 „Transferuri de capital”, alineatul 06 „Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare”, a sumei de 30.425.000 lei, destinată cofinantării nerambursabile a unor proiecte de investitii pentru reabilitarea si modernizarea SACET, prin continuarea programului demarat în anul 2006, se aprobă implementarea de către Ministerul Economiei si Finantelor si Agentia Română pentru Conservarea Energiei (ARCE) a Programului national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, prin cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile în anul 2007, denumit în continuare Programul national 2007.

ARCE este autoritatea competentă de implementare a Programului national 2007, calitate în care execută analiza tehnică de specialitate pentru determinarea eligibilitătii proiectelor si pentru selectarea acestora.

Cofinantarea se realizează de către Ministerul Economiei si Finantelor prin transferuri la bugetele locale, în limitele sumelor alocate de la bugetul de stat în acest scop.

 

CAPITOLUL II

Beneficii si categorii de lucrări aferente Programului national 2007

 

II.1. Beneficii

Programul national 2007 asigură cofinantarea proiectelor de investitii privind reabilitarea si modernizarea SACET, având ca beneficiari directi autoritătile administratiei publice locale din unităti administrativ-teritoriale care obtin aceste fonduri, în baza conditiilor legale definite prin prezentul program.

Populatia din mediul urban ale cărei locuinte sunt racordate la SACET constituie beneficiarul indirect al Programului national 2007 care prin implementarea noilor tehnologii, cresterea eficientei energetice si utilizarea resurselor regenerabile de energie conduce la reduceri semnificative ale facturilor de energie termică, la cre s terea confortului si a sigurantei în alimentarea cu căldură i apă caldă menajeră.

Se vor înregistra beneficii pe piata de desfacere a echipamentelor de eficientă energetică destinate dotării SACET si beneficii privind reducerea poluării mediului ambiant în principal prin scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră.

II.2. Categorii de lucrări

Programul national 2007 asigură stimulente financiare prin cofinantarea realizării următoarelor tipuri de lucrări de investitii:

a) lucrări pentru reabilitarea si eficientizarea SACET, la nivel de producere, transport si distributie (centrale de termoficare de zonă, centrale termice de cvartal, puncte termice, dotarea acestora cu module termice si/sau utilaje performante: cazane de abur si/sau apă fierbinte, schimbătoare de căldură, pompe si alte echipamente cu eficientă energetică ridicată);

b) lucrări pentru producerea energiei în sisteme de cogenerare (centrale termice cu cogenerare, instalarea de grupuri de cogenerare cu motoare termice, alte tipuri de sisteme de cogenerare cu eficientă energetică ridicată);

c) lucrări pentru modernizarea si extinderea retelelor termice de transport si distributie a energiei termice în circuit primar si circuit secundar (magistrale de termoficare, retele termice exterioare de încălzire si apă caldă de consum);

d) lucrări pentru automatizarea functionării sistemelor si instalatiilor si contorizarea consumului de energie termică aferent consumatorilor finali cuplati la SACET;

e) lucrări pentru utilizarea resurselor regenerabile de energie (energie solară, energie geotermală, energie din biomasă - rumegus, alte deseuri de lemn, pompe de căldură);

f) lucrări pentru schimbarea combustibilului utilizat pentru producerea energiei termice.

 

CAPITOLUL III

Obiectivele Programului national 2007

 

Programul national 2007 concretizează aplicarea prevederilor Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, republicată, prin facilitarea finantării proiectelor de investitii rezultate din programele proprii de eficientă energetică întocmite de autoritătile locale.

De asemenea, Programul national 2007 răspunde obligatiilor ce revin României ca tară care a ratificat prin Legea nr. 14/1997 Tratatul Cartei Energiei si Protocolul Cartei Energiei privind eficienta energetică si aspecte legate de mediu, încheiate la Lisabona la 17 decembrie 1994, documente în baza cărora trebuie aplicate o serie de mecanisme financiare si fiscale de sprijinire a eficientei energetice.

Programul national 2007 sustine implementarea Strategiei nationale privind alimentarea cu energie termică a localitătilor prin sisteme de producere si distributie centralizate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 882/2004.

Obiectivele Programului national 2007 sunt următoarele:

a) realizarea unei reduceri a facturii de energie termică a populatiei cu 15-25%, cresterea confortului si a sigurantei în alimentarea cu căldură si apă caldă menajeră;

b) stimularea în anul 2007 a unui volum de investitii de peste 400 milioane lei la nivel local, prin cofinantarea de la bugetul de stat de până la 30% din valoarea totală actualizată a lucrărilor de investitii aferente proiectelor de reabilitare si modernizare a SACET, stimulând atragerea de surse de finantare nerambursabile si sub formă de credite, precum si a parteneriatului public-privat;

c) compensarea efectului reducerii subventiilor pentru energie termică si a efectului cresterii pretului petrolului pe piata internatională asupra facturii pentru populatie;

d) dezvoltarea pietei de servicii energetice în România si a pietei de echipamente performante energetic, în special dezvoltarea productiei interne;

e) valorificarea potentialului de resurse regenerabile de energie pe plan local pentru acoperirea cererii de energie termică pentru populatie si înlocuirea sau reducerea cantitătii de combustibili scumpi ori deficitari;

f) reducerea atât a emisiilor poluante în spatiul urban locuibil, generate de utilizarea surselor locale de încălzire, cât si a poluării globale prin diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

 

CAPITOLUL IV

Conditii pentru finantarea si implementarea proiectelor de investitii în cadrul Programului national 2007

 

Programul national 2007 este conceput după criteriile si principiile programelor comunitare, cu respectarea transparentei, nedistorsionarea concurentei si asigurarea respectării regulilor de piată.

Principalele conditii de eligibilitate pentru proiectele de investitii în domeniul eficientei energetice sunt:

a) initiatorul si beneficiarul proiectului de investitii este o autoritate locală care urmează să atribuie implementarea acestuia, în conformitate cu Regulamentul de selectie a solicitantilor cofinantărilor prevăzute în Programul national 2007, prin respectarea reglementărilor în domeniul achizitiilor publice;

b) fundamentarea proiectului de investitii se face printr-un studiu de fezabilitate, aprobat de autoritatea locală si conform cu strategia locală de asigurare a energiei termice sau cu programul propriu de eficientă energetică realizat conform Legii nr. 199/2000, republicată;

c) există alocare de surse financiare în bugetul local sau posibilitatea de accesare a altor surse de finantare care să acopere minimum 70% din valoarea proiectului ori a etapei din proiect pentru care se cere cofinantare prin Programul national 2007; în cazul finantării unei etape, este necesar să se demonstreze că rezultatele obtinute pot fi clar identificate si nu depind de realizarea altor etape;

d) proiectul de investitii are la bază indicatori de eficientă energetică si economică: economia de combustibil realizabilă, reducerea pierderilor de energie, sustinerea cogenerării, introducerea contorizării si facturării individuale, reducerea costurilor si, respectiv, a facturii pentru populatie etc;

e) proiectul de investitii introduce tehnologii moderne de producere, transport si distributie si/sau mecanisme moderne de finantare ori contribuie la dezvoltarea pietei de servicii energetice;

f) beneficiarul cofinantării nerambursabile utilizează fondurile primite prin Programul national 2007 numai pentru achizitia de echipamente pentru cresterea eficientei energetice, nu si pentru lucrări de constructii-montaj aferente realizării investitiei;

g) beneficiarul cofinantării nerambursabile acceptă să utilizeze etapizat fondurile primite prin Programul national 2007 numai în proportia stabilită în raport cu fondurile proprii;

h) beneficiarul cofinantării nerambursabile acceptă monitorizarea realizării lucrărilor de investitii respective si evaluarea rezultatelor obtinute după punerea în functiune a obiectivelor de proiect, împreună cu autoritatea competentă care implementează Programul national 2007.


 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT DE SELECTIE

a solicitantilor cofinantărilor prevăzute în Programul national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, prin cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile în anul 2007

 

INTRODUCERE

Prezentul regulament de selectie stabileste conditiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitantii cofinantării nerambursabile, precum si proiectele de investitii propuse de acestia spre selectie în cadrul Programului national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, prin cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile în anul 2007, denumit în continuare Programul national 2007.

Culegerea si prelucrarea datelor în vederea selectiei se realizează de Agentia Română pentru Conservarea Energiei (ARCE), prin reprezentantii săi din filialele teritoriale, acestia fiind împuterniciti să reprezinte conducerea ARCE în relatia cu persoanele fizice si juridice implicate în realizarea proiectelor de investitii la nivel local.

ARCE execută selectarea proiectelor de investitii ce vor fi incluse în Programul national 2007, proces ce include două etape de analiză tehnică de specialitate:

a) verificarea îndeplinirii conditiilor de eligibilitate de către solicitantul cofinantării nerambursabile si, respectiv, verificarea îndeplinirii conditiilor de eligibilitate referitoare la proiectul de investitii propus;

b) selectia propriu-zisă, prin determinarea prioritătii proiectului de investitii prin aplicarea criteriilor de selectie.

Conditiile de eligibilitate sunt obligatorii, în sensul că neîndeplinirea acestora conduce la eliminarea proiectului de investitii, fără dreptul de a mai participa la etapa de selectie propriu-zisă.

 

CAPITOLUL I

Conditii de eligibilitate referitoare la solicitantul cofinantării nerambursabile

 

1.1. Solicitantul cofinantării nerambursabile

Solicitantul cofinantării nerambursabile în cadrul Programului national 2007, denumit în continuare solicitant, este autoritatea administratiei publice locale competentă care transmite la ARCE cererea de primire a acestui sprijin financiar, însotită de documentatiile precizate conform prezentului regulament de selectie.

1.2. Forma de proprietate

Solicitantul trebuie să detină în proprietate sistemul de termoficare sau părtile acestuia, la care se referă proiectul de investitii inclus în lista aprobată în cadrul Programului national 2007.

În situatia în care exploatarea sistemului de termoficare face obiectul unui contract de concesiune, trebuie ca autoritatea publică locală, având calitatea de solicitant al cofinantării nerambursabile, să fie parte contractantă în realizarea lucrărilor de investitii.

1.3. Responsabilul din partea solicitantului

Autoritatea publică locală având calitatea de solicitant în cadrul Programului national 2007 va desemna un reprezentant, angajat în cadrul unui compartiment tehnic, economic sau financiar, căruia i se încredintează atributii corespunzătoare privind urmărirea lucrărilor de investitii si întocmirea documentatiilor aferente.

 

CAPITOLUL II

Conditii de eligibilitate referitoare la proiectul de investitii propus

 

11.1. Fundamentarea legislativă si tehnică a proiectului de investitii propus

Proiectul de investitii propus de solicitantul sprijinului financiar nerambursabil trebuie să corespundă cu prevederile strategiei locale de asigurare a energiei termice în sistem centralizat către populatie (întocmită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 882/2004 pentru aprobarea Strategiei nationale privind alimentarea cu energie termică a localitătilor prin sisteme de producere si distributie centralizate) sau ale Programului propriu de eficientă energetică, realizat conform Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, republicată, în cazul în care solicitantul este o autoritate a administratiei publice locale dintr-o unitate administrativ-teritorială cu o populatie mai mare de 20.000 de locuitori.

Proiectul de investitii trebuie să aibă ca obiectiv:

a) lucrări de investitii pentru retehnologizarea sau modernizarea sistemelor de producere, inclusiv în cogenerare, transport si distributie a energiei termice care se livrează către populatie pentru încălzire, precum si pentru prepararea apei calde menajere;

b) lucrări de investitii pentru utilizarea resurselor regenerabile de energie în sisteme de termoficare existente si/sau sisteme de termoficare noi, destinate atât încălzirii, cât si preparării apei calde menajere.

Solutiile tehnice adoptate în cadrul studiului de fezabilitate trebuie să conducă la un grad ridicat al sigurantei în alimentarea cu energie termică a populatiei s i să se caracterizeze prin introducerea unor tehnologii i echipamente moderne, performante si aplicate cu succes în România sau în alte tări ale Uniunii Europene. Implementarea proiectului trebuie să conducă la cresterea fiabilitătii în exploatare si asigurarea unor parametri energetici cât mai favorabili, la randamente energetice ridicate, consumuri specifice de energie reduse si altele asemenea.

Dimensionarea noilor părti componente ale sistemului de termoficare, capacităti instalate în unitătile de producere, respectiv în retelele de transport si distributie, trebuie să tină cont de cererea actuală de energie termică, dar si de evolutia în timp a acesteia.

11.2. Conditii de eligibilitate privind continutul studiului de fezabilitate

Justificarea solutiei tehnico-economice adoptate în cadrul proiectului de investiii se face în baza studiului de fezabilitate al proiectului, elaborat în concordantă cu prevederile legislatiei în vigoare pentru documentatii de acest tip si aprobat prin hotărâre a consiliului local.

Hotărârea consiliului local trebuie să includă:

a) aprobarea studiului de fezabilitate, cu mentionarea titlului lucrării de investitii, titlu care va rămâne neschimbat pe întreaga durată a executării lucrărilor de implementare a proiectului în cadrul Programului national 2007;

b) aprobarea valorii totale a proiectului de investitii, cu precizarea valorii pentru constructii-montaj, conform devizului general, ca parte componentă a studiului de fezabilitate, alcătuit conform prevederilor legale în vigoare;


c) aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii, conform valorilor determinate în studiul de fezabilitate.

Studiul de fezabilitate trebuie să includă capitolul de stabilire a eficientei energetice a proiectului de investitii, în cadrul căruia să se determine prin calcul următorii indicatori:

E = valoarea economiei de energie anuale, obtinută prin implementarea proiectului, exprimată atât în unităti de măsură fizice (MWh/an, Gcal./an etc.), unităti de măsură conventionale (tone echivalent petrol pe an - tep/an), cât si în unităti de măsură financiare (lei/an);

Isp = investitia specifică aferentă economiei de energie obtinute prin implementarea proiectului, calculată ca raport între valoarea totală actualizată a proiectului de investitii si economia de energie obtinută prin implementarea proiectului; Isp exprimată în lei/tep;

Dre = durata de recuperare a investitiei prin economia de energie realizată, calculată prin raportarea valorii totale actualizate a proiectului de investitii la valoarea financiară a economiei anuale de energie obinute prin implementarea proiectului; Dre exprimată în ani;

Rcost = valoarea cu care se reduce costul de livrare al unitătii de energie termică; Rcost exprimată în lei/Gcal.

În cazul proiectelor de utilizare a resurselor regenerabile de energie, în capitolul de stabilire a eficientei energetice a proiectului de investitii trebuie incluse suplimentar estimări pentru următorii indicatori:

Qrre = potentialul local exploatabil al resursei regenerabile de energie, exprimat atât în unităti de măsură fizice (Gcal./an, tone/an, mii Nmc/an etc, după caz), cât si în unităti de măsură conventionale (tep/an), calculat pe durata de viată a instalatiei;

Erre = cantitătile anuale de combustibili clasici substituite (gaze naturale, combustibili lichizi sau cărbune) prin utilizarea resursei regenerabile de energie, exprimate în unităti de măsură fizice (tone/an, mii Nmc/an) si în unităti conventionale (tep/an).

11.3. Conditii de eligibilitate privind durata de implementare a proiectului

Proiectul de investitii poate fi:

a) proiect nou, pentru care nu s-au efectuat cheltuieli până la data de 31 decembrie 2006;

b) proiect în continuare, cu lucrări executate si raportate fizic si valoric până la data de 31 decembrie 2006.

Durata de implementare a proiectului de investitii nu trebuie să depăsească 7 ani, în conditii de executie fără întrerupere a lucrărilor de investitii.

11.4. Conditii de eligibilitate privind valoarea financiară a cofinantării

Acordarea sprijinului financiar nerambursabil pentru proiectul de investitii se face cu limitarea superioară si inferioară a valorii financiare de cofinantare, pentru a se evita:

a) consumarea în procent mai mare de 10% a resurselor financiare disponibile în cadrul Programului national 2007 de către un proiect;

b) consumarea unor fonduri reprezentând sub 0,1% din resursele financiare disponibile în cadrul Programului national 2007 de către un proiect.

11.5. Conditii de eligibilitate privind existenta resurselor financiare proprii si a celor atrase

Solicitantul sprijinului financiar nerambursabil în cadrul Programului national 2007 trebuie să asigure continuitatea în derularea proiectului si să participe la finantarea acestuia.

Solicitantul lucrărilor de investitii trebuie să aibă la dispozitie surse de finantare, care să acopere minimum 70% din valoarea financiară totală a proiectului, pentru a asigura resursele financiare declarate ca program pe anul 2007.

Cuantumul procentual al cofinantării unui proiect de investitii selectat în cadrul Programului national 2007 este de până la 30% din valoarea totală a resurselor financiare declarate de solicitant ca program de cheltuieli de investitii aferente proiectului respectiv, a cărui valoare se obtine prin însumarea fondurilor din surse proprii si surse atrase si posibil de utilizat pe anul 2007.

Sprijinul financiar nerambursabil astfel calculat va fi acordat, conform legislatiei în vigoare, numai pentru acoperirea unor cheltuieli pentru achizitia de echipamente, nu si a celor aferente lucrărilor de constructii-montaj pentru realizarea investitiei.

În cazul în care lucrările de investitii nu se încheie în anul 2007, trebuie ca etapa de executie aferentă acestui an să cuprindă rezultate ce pot fi clar identificate si a căror implementare nu depinde de realizarea altor etape ulterioare.

Solicitantul trebuie să înainteze la ARCE o cerere pentru acordarea sprijinului financiar nerambursabil, în conditiile stabilite prin prezentul regulament de selectie.

Cererea trebuie însotită de un tabel întocmit conform anexei care face parte integrantă din prezentul regulament de selectie, cu titlul de „Solicitare de selectare în cadrul Programului national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, prin cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile în anul 2007”.

Atât cererea, cât si anexa trebuie semnate (cu precizarea în clar a numelui si prenumelui) si stampilate de elaborator (conducerea operatorului SACET, după caz) si avizate de autoritatea administratiei publice locale competentă.

Documentele ce trebuie înaintate la ARCE pentru dovedirea existentei resurselor financiare sunt următoarele:

a) o copie a hotărârii consiliului local de aprobare a bugetului local pe anul 2007, însotită de anexa cuprinzând detalierea cheltuielilor aprobate pentru executarea proiectului de investitii propus spre cofinantare în cadrul Programului national 2007;

b) în cazul în care proiectul de investitii este cofinantat din alte surse interne sau externe, trebuie înaintate la ARCE copii de pe documentele doveditoare (acte normative, contracte etc), însotite de o scrisoare oficială, prin care se precizează programul de cofinantare pentru executarea lucrărilor de investitii, defalcat pe surse de cofinantare si pe sumele cu care contribuie acestea, exprimate în valori financiare (lei), precum si în procente.

Se vor înainta la ARCE, după caz, copii ale documentelor ce justifică legalitatea pentru:

c) actualizarea valorii totale a investitiei (copie de pe hotărârea consiliului local de aprobare);

d) modificarea solutiei tehnice (memoriu tehnic întocmit de proiectant, cu includerea recalculării indicatorilor tehnico-economici si a recalculării eficientei energetice, precum si hotărârea consiliului local de aprobare, în copie).

Solicitantii finantării nerambursabile vor anexa la cererea de cofinantare o declaratie privind volumul si natura oricărei alocatii nerambursabile pe care au primit-o de la data începerii lucrărilor de investitii si/sau urmează să o primească în cursul anului 2007.

 

CAPITOLUL III

Modul de selectare a proiectelor

 

Pentru implementarea Programului national 2007, cu respectarea prevederilor cuprinse în cadrul prezentului regulament de selectie, proiectele propuse de solicitantii fondurilor de cofinantare sunt analizate de ARCE, prin evaluarea respectării conditiilor de eligibilitate, iar pentru proiectele eligibile, prin evaluarea prioritătii pe baza indicatorilor de eficientă energetică.

III.1. Verificarea conditiilor de eligibilitate

Conditiile de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de solicitantii sprijinului financiar nerambursabil, pentru ca proiectele de investitii propuse să intre în procesul de selectie, sunt:


a) documentatiile următoare să fie transmise la ARCE, în format complet si înainte de expirarea termenului:

a1) cererea si anexa (mentionate la pct. 2.5), pentru acordarea sprijinului financiar nerambursabil, în conditiile stabilite prin prezentul regulament de selectie;

a2) copie de pe studiul de fezabilitate aprobat, elaborat conform legislatiei în vigoare;

a3) capitolul de stabilire a eficientei energetice a proiectului de investitii, în completare la studiul de fezabilitate;

a4) copie de pe hotărârea consiliului local de aprobare a studiului de fezabilitate;

a5) copie de pe strategia locală de asigurare a energiei termice în sistem centralizat către populatie sau de pe programul propriu de eficientă energetică, realizat conform Legii nr. 199/2000, republicată, în cazul în care solicitantul este o autoritate a administratiei publice locale dintr-o unitate administrativ-teritorială cu o populatie mai mare de 20.000 de locuitori;

a6) copie de pe hotărârea consiliului local de aprobare a strategiei locale de asigurare a energiei termice în sistem centralizat către populatie;

a7) documentele precizate la paragraful 2.5 lit. a) si b) si, respectiv, lit. c) si d), după caz;

a8) declaratia solicitantului privind volumul si natura oricărei alocatii nerambursabile primite de la data începerii lucrărilor de investitii si/sau pe care urmează să o primească în cursul anului 2007, după caz;

b) durata de implementare a proiectului să nu depăsească 7 ani;

c) valoarea financiară totală a cofinantării obtinute pentru un proiect de investitii să se încadreze în intervalul 0,1-10% din totalul fondurilor disponibile pentru Programul national 2007.

III.2. Selectia propriu-zisă

Selectia propriu-zisă se execută de ARCE pentru determinarea proiectelor de investitii care intră în Lista cu proiectele selectate, în limita sumei totale alocate în cadrul Programului national 2007, conform prevederilor legale.

Vor avea prioritate în cadrul selectiei proiectele de investitii care:

a) realizează economii de energie mai mari, în conditii comparabile de cost specific aferent economiei de energie obtinute prin implementarea proiectului;

b) conduc la reducerea semnificativă, mai mare, a costului estimat de producere a unitătii de energie termică;

c) au o durată de implementare si o durată de recuperare a investitiei mai reduse;

d) utilizează resurse regenerabile de energie exploatabile la nivel local, în conditii de fezabilitate tehnico-economică determinate si precizate în studiul de fezabilitate si care conduc la o reducere semnificativă a costului estimat de producere a unitătii de energie termică.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

IV.1. Termenul-limită de transmitere a documentatiilor la ARCE

Înregistrarea primirii cererilor de cofinantare a proiectelor de investitii si desfăsurarea procesului de selectie se fac în cadrul ARCE, prin secretariat, respectiv în cadrul Directiei autorizări.

Documentele necesare pentru procesul de selectare se transmit în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I. Documentele care se transmit în completare după termenul-limită de transmitere nu vor fi luate în considerare în procesul de selectie si nu pot face obiectul unei contestatii.

IV.2. Termenul de aprobare a Listei finale cu proiectele selectate

Etapa I - Verificarea eligibilitătii si selectia proiectelor

ARCE verifică documentatiile transmise de solicitanti si stabileste proiectele care îndeplinesc conditiile de eligibilitate conform prevederilor prezentului regulament de selectie. Proiectele eligibile sunt supuse procesului de selectie conform prevederilor paragrafului 3.2.

Lista cu proiectele selectate si Lista cu proiectele respinse se publică pe pagina de internet www.arceonline.ro în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la paragraful 4.1.

Etapa a II-a - Rezolvarea contestatiilor

Contestatia privind neincluderea unui proiect spre cofinantare în cadrul Programului national 2007 se transmite la ARCE de către solicitant, în termen de 3 zile de la data afisării Listei cu proiectele respinse.

În scopul analizării contestatiilor se constituie Comisia de solutionare a contestatiilor, alcătuită din reprezentanti ai Ministerului Economiei si Finantelor si ai ARCE. Componenta acestei comisii se aprobă prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

Solutionarea contestatiilor se face în termen de 7 zile de la data expirării termenului prevăzut pentru transmiterea lor, prin reanalizarea în cadrul comisiei a datelor cuprinse în documentatiile primite.

Rezultatele contestatiilor se publică pe site-ul ARCE si se comunică contestatarilor.

Solicitantii cofinantării nerambursabile pot ataca în fata instantei judecătoresti actele duse la îndeplinire în aplicarea prezentului regulament de selectie, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Lista finală a proiectelor selectate se aprobă prin ordin al ministrului economiei si finantelor, la propunerea ARCE, si se publică pe pagina de internet www.arceonline.ro.

IV.3. Conditii de redistribuire a unor sume alocate, respectiv de repetare a selectiei

a) Redistribuirea unor sume alocate

În cazul în care unul sau mai multe dintre proiectele deja selectate nu accesează sumele prevăzute pentru cofinantare, iar totalul sumelor neaccesate nu depăseste procentul de 10% din totalul alocat pentru Programul national 2007 până la data de 30 septembrie 2007, ARCE propune conducerii Ministerului Economiei si Finantelor realocarea acestor sume pentru proiecte deja selectate, ai căror beneficiari transmit până la data de 15 octombrie 2007 solicitări de majorare a cuantumului de cofinantare, cu respectarea limitelor stabilite conform prevederilor prezentului regulament de selectie.

Ordinea în care se vor aloca aceste fonduri disponibilizate este guvernată de principiul „primul venit, primul servit”, în baza datei de înregistrare a solicitării la sediul ARCE.

Informatiile referitoare la realocarea unei sume în cadrul Programului national 2007 se fac publice de către ARCE pe pagina de internet www.arceonline.ro până la data de 1 octombrie 2007.

Lista proiectelor selectate cu redistribuirea sumelor alocate se aprobă prin ordin al ministrului economiei si finantelor, la propunerea ARCE, si se publică pe pagina de internet www.arceonline.ro.

b) Repetarea selectiei pentru proiecte de investitii suplimentare

Solicitantii care transmit documentatiile după termenul prevăzut la paragraful 4.1 au dreptul de a primi acest sprijin financiar numai cu conditia să apară disponibilizarea unei sume mai mari de 10% din totalul alocat pentru Programul national 2007, în cazul în care unul sau mai multe dintre proiectele deja selectate nu accesează sumele prevăzute pentru cofinantare si/sau în cazul în care suma totală alocată pentru implementarea Programului national 2007 este majorată prin rectificarea legii bugetului de stat. Ambele situatii se vor face publice, după caz, de către ARCE, prin intermediul paginii de internet www.arceonline.ro până la data de 1 octombrie 2007.

Modificările asupra listei initiale se fac numai în baza solicitărilor oficiale, cu respectarea conditiilor de eligibilitate, conform prezentului regulament de selectie. Documentele necesare trebuie transmise de către solicitanti până la data de 15 octombrie 2007.

În cazurile mentionate, ARCE execută analiza de eligibilitate a proiectelor suplimentare, care sunt supuse apoi procesului de selectie pe baza indicatorilor de eficientă energetică si în limita sumei totale disponibilizate si/sau majorate pentru Programul national 2007. Data limită de alcătuire a noii liste de selectie este 31 octombrie 2007.

Lista proiectelor selectate în limita sumei totale disponibilizate si/sau majorate pentru Programul national 2007 se aprobă prin ordin al ministrului economiei si finantelor, la propunerea ARCE, si se publică pe pagina de internet www.arceonline.ro.

IV.4. Nerespectarea conditiilor de eligibilitate pentru finantare

În cazul în care, prin monitorizarea realizării investitiei si a efectelor acesteia de către ARCE, în calitate de autoritate competentă de implementare a Programului national 2007, se constată nereguli cu încălcarea prevederilor cap. IV „Conditii pentru finantarea si implementarea proiectelor de investitii în cadrul Programului national 2007, cuprins în Programul National, ARCE va sesiza Ministerul Economiei si Finantelor pentru imputarea sumelor alocate în vederea restituirii acestora.

 

ANEXĂ

la regulamentul de selectie

 

(Antetul solicitantului)

 

SOLICITARE DE SELECTIE

în cadrul Programului national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, prin cresterea eficienei energetice si utilizarea energiei regenerabile în anul 2007

 

 

 

Nr. crt. al pr.

Autoritatea administratiei

publice locale/unitatea

în subordine/proiectul

de investitii/Nr. hotărârii

consiliului local de aprobare

a studiului de fezabilitate

Valoarea

totală actualizată a investitiei

Realizări

până la

31 decembrie

2006

Program

pentru anul

2007

Propunere

pentru anul

2008

Estimări 2009

Estimări

pentru

perioada

2010-2014

Economia anuală

de energie realizată

prin implementarea

proiectului

– lei –

– lei –

– lei –

– lei –

– lei –

– lei –

tep/an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăria Municipiului (orasului, comunei)

 

 

 

 

 

 

 

 

S.C. ... S.A. (sau R.A.)

 

 

 

 

 

 

 

1.

(Denumirea proiectului de investitii. Hotărârea Consiliului Local nr. ...)

 

 

 

 

 

 

 

2.

(Denumirea proiectului de investitii. Hotărârea Consiliului Local nr. ...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea solicitantului

(Prenume, nume în clar + semnătura + stampila)

Denumirea operatorului SACET

 

Director general

Director tehnic

Director economic

 

 

 

(Prenume, nume în clar + semnătura + ştampila)

(Prenume, nume în clar + semnătura)

(Prenume, nume în clar + semnătura)


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind trecerea domnului Clăbescu Doru-Eduard din functia publică de subprefect al judetului Călărasi în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Clăbescu Doru-Eduard trece din functia publică de subprefect al judetului Călărasi în functia publică de inspector guvernamental.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 24 octombrie 2007.

Nr. 267.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind trecerea domnului Tise Alin-Păunel din functia publică de prefect al judetului Cluj în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Tise Alin-Păunel trece din functia publică de prefect al judetului Cluj în functia publică de inspector guvernamental.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 24 octombrie 2007.

Nr. 268.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

pentru aplicarea, în unitătile Ministerului Internelor si Reformei Administrative, a unor dispozitii din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari

 

Pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Corpul soldatilor si gradatilor voluntari din Ministerul Internelor si Reformei Administrative este destinat îndeplinirii misiunilor specifice, pe timp de pace, în situatii de criză si la război.

(2) Corpul soldatilor si gradatilor voluntari este alcătuit din militari cu grade de soldat, fruntas si caporal.

Art. 2. - Soldatii îndeplinesc functii de executie, iar gradatii voluntari functii de comandă si de executie specifice luptătorilor si specialistilor militari, în cadrul microstructurilor de tip echipă, echipaj, post de luptă, grupă/similare.

Art. 3. - Soldatii si gradatii voluntari sunt angajati pe bază de contract si pot fi în activitate sau în rezervă.

Art. 4. - (1) Necesarul de posturi de soldati si gradati voluntari, respectiv soldati si gradati rezervisti voluntari pe structuri militare, pe timp de pace si la război, se stabileste prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative, pe baza propunerilor inspectoratelor generale.

(2) Posturile de soldati si gradati voluntari, respectiv soldati si gradati rezervisti voluntari, functiile si specialitătile acestora se prevăd în statele de organizare ale unitătilor militare.

 

CAPITOLUL II

Recrutarea si selectia soldatilor si gradatilor voluntari

 

Art. 5. - (1) Tinerii, bărbati si femei, sunt recrutati si selectionati în corpul soldatilor si gradatilor voluntari dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

a) au cetătenie română si domiciliul în România;

b) sunt absolventi cel putin ai ciclului inferior liceal al scolilor de arte si meserii, cu diplomă sau certificat de absolvire;

c) au vârsta de cel putin 18 ani si de cel mult 26 de ani împliniti în anul în care solicită angajarea;

d) au solicitat, în scris, angajarea într-o functie de soldat sau gradat voluntar;

e) sunt declarati „apt medical”;

f) sunt declarati „apt” la evaluarea psihologică;

g) sunt apti din punct de vedere fizic;

h) nu au antecedente penale si nu se află în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârsirea de infractiuni;

i) nu fac parte din organizatii interzise de legislatia română si nu sunt membri ai unor organizatii sau culte religioase incompatibile cu regulile, activitătile si atributiile specifice profesiei militare;

j) nu sunt asociati unici ori participanti directi la administrarea sau conducerea unor societăti comerciale ori a altor organizatii cu scop lucrativ sau comercial, iar dacă sunt într-una din aceste situatii, se obligă prin semnarea unui angajament ca, din momentul selectionării pentru profesia de soldat sau gradat voluntar, să renunte la această calitate;

k) nu sunt membri ai unor partide, formatiuni sau organizatii politice, iar dacă sunt membri, se angajează în scris că, după admiterea în institutia militară, vor renunta la această calitate;

l) corespund criteriilor specifice stabilite prin ordin al inspectorului general privind recrutarea si selectia.

(2) Candidatii care au efectuat anterior serviciul militar prin una din formele prevăzute de lege pot fi recrutati si selectionati pentru angajarea ca soldat/gradat voluntar, indiferent de arma sau specializarea trecută în livretul militar.

(3) Recrutarea candidatilor pentru angajarea în corpul soldatilor sau gradatilor voluntari se execută de către unitătile militare angajatoare, prin compartimentele de resurse umane.

(4) Examinările medicale ale candidatilor se efectuează pe plan local, în cadrul structurilor medicale ale Directiei generale medicale, iar costurile acestora vor fi suportate conform dispozitiilor legale.

(5) Testarea aptitudinilor fizice ale tuturor candidatilor se execută în cadrul unitătilor militare teritoriale, iar evaluarea psihologică conform prevederilor legale.

Art. 6. - (1) Fiecărui candidat recrutat i se întocmeste un dosar cu documentele doveditoare ale îndeplinirii criteriilor de recrutare, numit dosar de candidat, în conformitate cu prevederile actelor normative cu caracter intern.

(2) Dosarele candidatilor declarati „Admis”, conform criteriilor de recrutare, sunt păstrate în evidenta unitătilor militare teritoriale.

(3) Candidatii recrutati sustin probele de selectie în unitătile militare de recrutare, pe baza criteriilor si standardelor specifice, elaborate de către inspectoratul general în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, cu avizul prealabil al Directiei generale management resurse umane.

(4) Evaluarea si declararea candidatului „Admis” sau „Respins” în urma participării la procesul de selectie se fac conform metodologiilor specifice cu caracter intern.

(5) Candidatii declarati „Admis” sunt repartizati pe arme/specialităti militare, în functie de optiunea exprimată la momentul depunerii cererii.

Art. 7. - (1) Recrutarea si selectia soldatilor si gradatilor voluntari se desfăsoară pe parcursul întregului an, asigurându-se corelarea selectiei acestora cu datele de începere a programelor de instruire.

(2) Unitătile militare angajatoare asigură publicitatea pentru oferta de posturi vacante si desfăsoară, pe plan local, activităti specifice de informare, de promovare a profesiei militare si de recrutare a candidatilor pentru profesiile de soldat si gradat voluntar.


(3) Cheltuielile necesare în procesul de recrutare si selectie până în momentul începerii instruirii candidatilor admisi se asigură în conditiile prevăzute de lege pentru candidatii la profesia de cadru militar.

 

CAPITOLUL III

Formarea profesională a soldatilor si gradatilor voluntari

 

Art. 8. - (1) Formarea profesională a soldatilor si gradatilor voluntari cuprinde formarea profesională initială si formarea profesională continuă.

(2) Formarea profesională initială a soldatilor si gradatilor voluntari asigură pregătirea necesară pentru dobândirea competentelor profesionale minime pentru exercitarea primei functii.

(3) Formarea profesională continuă a soldatilor si gradatilor voluntari este ulterioară formării initiale si asigură fie dezvoltarea competentelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competente, necesare exercitării unor functii stabilite pentru această categorie de personal.

(4) Formarea profesională initială a soldatilor si gradatilor voluntari cuprinde programe de initiere si calificare obligatorii pentru această categorie de personal, structurate pe următoarele module:

a) modulul instruirii individuale;

b) modulul perfectionării instruirii de specialitate.

(5) Formarea profesională continuă a soldatilor si gradatilor voluntari cuprinde:

a) cursul de bază pentru formarea deprinderilor de comandă;

b) cursuri de perfectionare sau specializare;

c) stagii de instruire si aplicatii în teren;

d) alte forme de dobândire a competentelor profesionale, potrivit legislatiei de nivel superior în vigoare.

(6) Fac exceptie de la prevederile alin. (4) lit. a) cetătenii români care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 31 alin. (2) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, denumită în continuare lege.

Art. 9. - (1) Planurile de formare profesională a soldatilor si gradatilor voluntari se elaborează de inspectoratele generale si se aprobă de către conducerea acestor structuri.

(2) Organizarea si planificarea programelor de formare profesională a soldatilor si gradatilor voluntari se fac prin grija sefului/comandantului unitătii în structura căreia sunt încadrati acestia.

(3) Durata modulului instruirii individuale este de 9 săptămâni, a modulului perfectionării instruirii de specialitate este de cel putin 9 săptămâni, iar a cursului de bază pentru formarea deprinderilor de comandă este de la 2 până la 9 săptămâni, în functie de specificul functiei pentru care este organizat. Durata programelor de formare profesională continuă prevăzute la art. 8 alin. (5) se stabileste după identificarea nevoilor de instruire, potrivit specificului atributiilor pentru care sunt organizate.

(4) Modulul instruirii individuale se desfăsoară exclusiv la forma de zi.

(5) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, fiecare inspectorat general va demara procedura de elaborare a standardelor ocupationale pentru fiecare functie sau ocupatie specifică soldatilor si gradatilor voluntari, potrivit reglementărilor interne si de nivel superior, precum si de înscriere în Clasificarea ocupatiilor din România.

 

CAPITOLUL IV

Angajarea si sistemul de evidentă a soldatilor si gradatilor voluntari

 

Art. 10. - (1) Candidatii declarati admisi în urma procesului de selectie sunt luati în evidentă ca soldati voluntari pe timpul

perioadei de formare de către structurile de resurse umane din centrele si celelalte institutii militare de pregătire a armelor/serviciilor/specialitătilor. Documentele de evidentă pe timpul instruirii sunt similare celor întocmite elevilor si studentilor din învătământul militar.

(2) Soldatii voluntari care urmează să frecventeze modulul instruirii individuale semnează un angajament la începerea instruirii. Modelul de angajament pentru formare este prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Soldatii voluntari care urmează să frecventeze modulul perfectionării instruirii de specialitate încheie un contract la începerea instruirii. Modelul de contract pentru formare este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 11. - (1) La finalizarea programului de formare, soldatii si gradatii voluntari încheie un prim contract cu unitătile militare de recrutare, pe o durată de 4 ani. La expirarea acestuia, în cazul în care optează să rămână în structurile Ministerului Internelor si Reformei Administrative, în cadrul aceleiasi unităti militare sau la altă unitate militară, vor încheia noi contracte, pe o durată de la 2 la 3 ani. Modelul contractului pentru angajare este prevăzut în anexa nr. 3.

(2) La încheierea contractelor de angajare a soldatilor si gradatilor voluntari Ministerul Internelor si Reformei Administrative este reprezentat de către comandantii/sefii unitătilor militare teritoriale.

(3) Limita de vârstă până la care pot fi mentinuti în activitate soldatii si gradatii voluntari din Ministerul Internelor si Reformei Administrative este de 40 de ani.

(4) Durata de valabilitate a contractului nu poate depăsi limita de vârstă prevăzută de lege.

(5) Soldatii si gradatii voluntari care pe timpul carierei militare sunt trimisi să urmeze forme de pregătire cu o durată mai mare de 90 de zile semnează un angajament. Modelul de angajament care se încheie pentru admiterea la cursuri este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 12. - (1) Sistemul de evidentă a soldatilor si gradatilor voluntari este alcătuit din evidenta nominală si evidenta statistică. În organizarea si exploatarea sistemului de evidentă se utilizează mijloace informatizate de culegere, stocare, prelucrare si circulatie a informatiilor, potrivit reglementărilor specifice în acest domeniu.

(2) Evidenta nominală se constituie la nivelul tuturor unitătilor în care sunt încadrati soldati si gradati voluntari, prin grija structurilor de resurse umane. Documentele de evidentă nominală a acestora se întocmesc, se actualizează si se utilizează în aceleasi conditii ca si cele stabilite pentru cadrele militare.

(3) Evidenta statistică se constituie la nivelul fiecărei unităti în care sunt încadrati soldati si gradati voluntari, precum si la nivel ierarhic, la fiecare esalon superior unitătilor militare care organizează evidenta nominală, până la Directia generală management resurse umane. Documentele de evidentă statistică a soldatilor si gradatilor voluntari se întocmesc, se actualizează si se utilizează în aceleasi conditii ca si cele stabilite pentru cadrele militare.

(4) La esalonul superior unitătii din care fac parte soldatii si gradatii voluntari se constituie evidenta acestora pe functii.

(5) Accesul la bazele de date si aplicatiile specifice sistemului informatic referitor la soldatii si gradatii voluntari si modul de gestionare a profilurilor utilizator se stabilesc de către Directia generală management resurse umane.

(6) Documentul prin care se stabileste identitatea si calitatea de soldat sau gradat voluntar este legitimatia militară. Metodologia privind emiterea, utilizarea, retragerea si evidenta legitimatiilor militare ale cadrelor militare se aplică si soldatilor si gradatilor voluntari.

 


CAPITOLUL V

Încadrarea/eliberarea în/din functii si promovarea soldatilor si gradatilor voluntari

 

Art. 13. - (1) Absolventii programului de formare a soldatilor voluntari sunt repartizati în functii de executie potrivit optiunilor individuale exprimate în momentul recrutării.

(2) Soldatii si gradatii voluntari mutati dintr-o unitate în alta, în conditiile legii, încheie noi contracte cu unitatea la care au fost mutati, pe o perioadă de 2-3 ani.

(3) Propunerile de mutare dintr-o unitate în alta, în aceeasi garnizoană ori în alta, sunt înaintate esalonului superior de unitatea de provenientă a soldatilor si gradatilor voluntari respectivi, prin raport scris, conform prevederilor actelor normative în vigoare, la care se anexează dosarele personale si fisele cu principalele date ale celor în cauză sau, după caz, rapoartele personale ale celor care solicită mutarea. Propunerile sunt solutionate de structura de resurse umane si aprobate de comandantul/seful de la esalonul superior.

(4) Emiterea, transmiterea si evidenta ordinelor de numire si eliberare în/din functii, de împuternicire, detasare, transfer, de înaintare în gradul următor sau de trecere în rezervă a soldatilor si gradatilor voluntari se efectuează conform metodologiei stabilite pentru cadrele militare. Ordinele se semnează si se aprobă potrivit competentelor comandantilor/sefilor privind solutionarea problemelor specifice domeniului de resurse umane, stabilite prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.

Art. 14. - (1) Pe parcursul serviciului militar soldatii si gradatii voluntari pot fi înaintati în grad si promovati în functie, dacă îndeplinesc următoarele conditii generale:

a) au îndeplinit, până la momentul înaintării, stagiul minim în grad prevăzut de lege;

b) au obtinut cel putin calificativul „Bun” în aprecierile de serviciu întocmite pe perioada stagiului minim în grad;

c) au absolvit cursul de carieră stabilit pentru gradul de fruntas, respectiv pentru cel de caporal;

d) există posturi vacante corespunzătoare gradului în care sunt promovati.

(2) Înaintarea în grad si promovarea în functie se realizează la nivelul unitătii, în limita numărului de posturi vacante. Înaintarea în grad si promovarea în functie în alte garnizoane decât în cea de resedintă este posibilă dacă rămân posturi vacante în urma încheierii procesului de promovare dintr-o garnizoană. În acest caz, soldatii si gradatii voluntari care îndeplinesc conditiile generale de promovare pot solicita structurii de resurse umane de la esalonul superior al unitătii respective să fie înaintati în grad si promovati în functie pe posturile neîncadrate.

(3) Selectia în vederea înaintării în grad si a promovării în functie se realizează în baza criteriilor generale prevăzute la alin. (1) de către structura de resurse umane din unitatea respectivă sau de cea de la esalonul superior, în cazul promovării în altă unitate decât cea de provenientă a soldatilor si gradatilor voluntari. Departajarea soldatilor si gradatilor voluntari selectionati, când numărul acestora este mai mare decât numărul posturilor vacante, se face, în ordine, după următoarele conditii speciale de promovare:

a) calificativele obtinute în aprecierile de serviciu întocmite pe perioada stagiului minim în grad;

b) mediile de absolvire a cursurilor de carieră;

c) vechimea în grad;

d) vechimea în serviciul militar.

(4) Promovarea soldatilor si gradatilor voluntari se efectuează o dată pe an, în luna mai, prin ordin al comandantilor/sefilor din unitătile militare în care există posturi vacante în vederea promovării.

Art. 15. - (1) Soldatii si gradatii voluntari pot fi detasati la alte unităti pentru îndeplinirea unor misiuni.

(2) Pe timpul detasării, soldatii si gradatii voluntari rămân încadrati în functiile si unitătile militare din care au fost detasati, care le acordă toate drepturile legale.

Art. 16. - (1) Soldatii si gradatii voluntari pot fi trecuti dintr-o/ dintr-un armă/serviciu sau specialitate în alta/altul, la initiativa institutiei militare si cu acordul acestora sau numai la cererea acestora, în conditiile existentei unor posturi vacante în altă armă/serviciu decât cea/cel în care sunt confirmati acestia, în aceeasi unitate/garnizoană sau în alta.

(2) Trecerea dintr-o/dintr-un armă/serviciu sau specialitate în alta/altul este posibilă în urma dobândirii unei pregătiri corespunzătoare, prin una din următoarele forme:

a) absolvirea cursului destinat trecerii dintr-o/dintr-un armă/serviciu sau specialitate în alta/altul desfăsurat într-o institutie militară de învătământ sau centru de pregătire;

b) absolvirea, cu diplomă, a unei institutii civile de învătământ sau a unui curs într-o astfel de institutie, cu profil corespunzător armei/serviciului vizate/vizat, potrivit reglementărilor în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Aprecierea de serviciu a soldatilor si gradatilor voluntari

 

Art. 17. - (1) Aprecierea de serviciu constituie activitatea în baza căreia se elaborează fisa de apreciere a soldatilor si gradatilor voluntari.

(2) Fisa de apreciere constituie unicul document care atestă rezultatele activitătii desfăsurate, competenta profesională, preocuparea pentru perfectionarea pregătirii, potentialul profesional, conduita si profilul moral ale soldatilor si gradatilor voluntari.

(3) Modelul fisei de apreciere de serviciu a soldatului/ gradatului voluntar si îndrumarul de întocmire a formularelor de apreciere a soldatilor si gradatilor voluntari sunt cuprinse în anexa nr. 5.

Art. 18. - Rezultatele aprecierii soldatilor si gradatilor voluntari fundamentează activitatea de:

a) reînnoire a contractului;

b) luare a deciziilor privind înaintarea în gradul următor;

c) promovare în functie;

d) identificare a nevoilor de formare profesională;

e) validare a programelor de recrutare, selectie, încadrare, formare profesională si dezvoltare a carierei;

f) înlesnire a dialogului dintre sef/comandant si subordonat, în vederea cresterii performantei profesionale;

g) acordare a altor drepturi stabilite de actele normative în vigoare.

Art. 19. - (1) Soldatilor si gradatilor voluntari în activitate li se întocmesc, după caz, aprecieri anuale, la încheierea fiecărui an de contract, respectiv la încheierea contractului, precum si/sau aprecieri partiale.

(2) Pentru a fi realizată aprecierea anuală, personalul trebuie să fi desfăsurat o activitate profesională pe o perioadă cumulată de cel putin 6 luni.

Art. 20. - (1) Aprecierea partială se întocmeste personalului care se află în una din următoarele situatii:

a) este propus pentru acordarea gradului următor;

b) a urmat un curs de formare profesională cu durata mai mare de 4 săptămâni în sistem compact într-o institutie de învătământ a Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

c) a absentat mai mult de 6 luni într-un an calendaristic, pentru motive medicale sau pentru îngrijirea copilului;

d) când raporturile de serviciu încetează;

e) în situatia detasării sau delegării, aprecierea partială se realizează dacă durata acesteia este de cel putin o lună;

f) în alte situatii, potrivit reglementărilor în vigoare.


(2) Aprecierea partială se va realiza si înainta, potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, odată cu propunerile respective si se va păstra în dosarul personal al fiecărui soldat si gradat voluntar.

(3) În cazul în care personalul cu drept de apreciere se află în situatia de încetare/suspendare sau modificare a raporturilor de serviciu, acesta are obligatia ca, până la definitivarea acestor situatii, să realizeze aprecierea soldatilor si gradatilor voluntari din subordine, potrivit competentelor.

Art. 21. - Calificativele ce se acordă pentru aprecierea soldatilor si gradatilor voluntari sunt următoarele:

a) exceptional E

b) foarte bun FB

c) bun B

d) corespunzător C

e) mediocru M

f) necorespunzător N

Art. 22. - (1) Aprecierea soldatilor si gradatilor voluntari se realizează, de regulă, de către seful/comandantul nemijlocit si se aprobă de către seful/comandantul ierarhic al acestuia, care vor înscrie obligatoriu în fisa de apreciere punctajele propuse sau acordate, constatările si concluziile asupra continutului aprecierii, precum si calificativul propus, respectiv acordat.

(2) Seful/comandantul nemijlocit trebuie să aibă cel putin gradul de sergent major.

(3) Soldatilor si gradatilor voluntari care au efectuat misiuni în străinătate în cadrul unor forte/structuri multinationale li se vor acorda, pentru aceste perioade, calificative echivalente celor stabilite de către persoanele care le-au evaluat în cadrul contingentelor internationale.

Art. 23. - (1) Perioadele si etapele de desfăsurare a aprecierilor anuale care se realizează la îndeplinirea unui an de contract, respectiv a 2, 3 sau 4 ani, după caz, sunt următoarele:

a) cu 15-21 de zile înainte de îndeplinirea unui an de contract, respectiv a unui an de la contractul anterior, se întocmesc fisele de apreciere de către sefii/comandantii nemijlociti;

b) cu 10-15 zile înainte de îndeplinirea unui an de contract, respectiv a unui an de la contractul anterior, se aprobă aprecierea de către seful/comandantul ierarhic al sefului/ comandantului care a întocmit-o;

c) după definitivarea activitătilor prevăzute la lit. b), dar nu mai târziu de 5 zile înainte de îndeplinirea unui an de contract, respectiv a unui an de la contractul anterior, se aduce la cunostintă rezultatul aprecierii si se consemnează de către cel apreciat în formularul de apreciere dacă îl recunoaste sau contestă;

d) în situatia contestării rezultatului aprecierii, se constituie o comisie de solutionare a contestatiei, care aduce la cunostinta contestatarului, cu cel mult o zi înainte de îndeplinirea unui an de contract, respectiv a unui an de la contractul anterior, rezultatul final al aprecierii.

(2) Etapele de desfăsurare a aprecierilor în situatia în care acestea nu se realizează la termen, respectiv la îndeplinirea unui an de contract, respectiv a 2, 3 sau 4 ani, după caz, sunt similare celor prevăzute la alin. (1), fără a depăsi 21 de zile calendaristice, cu tot cu perioada de solutionare a contestatiei, dacă este cazul.

Art. 24. - (1) Comisia de cercetare a contestatiilor este formată dintr-un număr impar de membri, dar nu mai putin de 3.

(2) În comisia formată în conditiile alin. (1) nu pot fi desemnati ca membri cei care au întocmit/aprobat aprecierea.

(3) Rezultatul cercetării este consemnat într-o notă-raport care, împreună cu documentele de verificare si fisa de apreciere, se prezintă sefului/comandantului cu drept de solutionare a contestatiei, a cărui hotărâre rămâne definitivă, se consemnează în fisa /raportul de apreciere si se comunică celui în cauză, pe bază de semnătură, în termenul stabilit la art. 23 alin. (1) lit. d).

(4) Documentele întocmite în urma verificărilor se atasează la fisa de apreciere a soldatului si gradatului voluntar si se introduc în dosarul personal al celui în cauză.

Art. 25. - Anual, până la finele lunii decembrie, inspectoratele generale transmit la Directia generală management resurse umane din Ministerul Internelor si Reformei Administrative:

a) raportul privind concluziile rezultate din analiza activitătii de apreciere a soldatilor si gradatilor voluntari;

b) situatia statistică cu calificativele acordate;

c) tabelul nominal cu personalul evaluat cu calificativul mediocru sau necorespunzător si măsurile propuse.

 

CAPITOLUL VII

Trecerea în rezervă a soldatilor si gradatilor voluntari

 

Art. 26. - (1) Pentru trecerea în rezervă a soldatilor si gradatilor voluntari, comandantul/seful direct al acestora întocmeste un raport cu propunerile individuale de trecere în rezervă, conform reglementărilor în vigoare, pe care îl înaintează structurii de resurse umane. Aceasta, la rândul ei, întocmeste proiectele de ordine, conform reglementărilor în vigoare stabilite pentru cadrele militare, la care anexează fisele cu principalele date si dosarele personale ale celor în cauză, pe care le înaintează spre aprobare comandantului/sefului unitătii.

(2) După aprobare, dacă rezervistul nu este selectionat pentru rezerva operatională a unitătii, o copie a ordinului emis de către comandantul/seful unitătii se păstrează în cadrul unitătii, iar fisa matricolă se trimite la centrul militar zonal/judetean/de sector pe raza căruia domiciliază.

(3) Comandantii/sefii nemijlociti aduc la cunostintă, verbal si în scris, soldatilor si gradatilor voluntari în cauză ordinul de trecere în rezervă si, potrivit reglementărilor în vigoare, urmăresc respectarea termenelor de predare-primire a functiilor.

Art. 27. - (1) Trecerea în rezervă a soldatilor si gradatilor voluntari, prin aplicarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. a) din lege, la împlinirea limitei de vârstă în serviciu se face cu data ultimei zile a lunii în care împlinesc vârsta de 40 de ani.

(2) Trecerea în rezervă a soldatilor si gradatilor voluntari, prin aplicarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. b) din lege, la expirarea termenului contractului, în situatia în care nu sunt posibilităti de reînnoire din cauza reducerii functiilor, ca urmare a desfiintării, restructurării sau a dislocării unitătii, se face cu data expirării termenului prevăzut în contract.

(3) Trecerea în rezervă a soldatilor si gradatilor voluntari, prin aplicarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. c) din lege, când sunt propusi pentru clasare ca „inapt pentru serviciul militar” de către comisiile teritoriale de expertiză medicală/medico-militară se face începând cu data la care certificatul-decizie medicală, rămas definitiv, a fost avizat si validat de Comisia centrală de expertiză medicală si evaluarea capacitătii de muncă din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

(4) Trecerea în rezervă a soldatilor si gradatilor voluntari, prin aplicarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. d) din lege, când sunt propusi pentru clasare ca „apt limitat pentru serviciul militar” de către comisiile teritoriale de expertiză medicală/medico-militară, se face începând cu data la care certificatul-decizie medicală, rămas definitiv, a fost avizat si validat de Comisia centrală de expertiză medicală si evaluarea capacitătii de muncă din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, în conditiile în care unitatea unde activează persoana în cauză nu poate asigura, temeinic motivat, mentinerea în activitate, sau începând cu data aprobării rapoartelor personale privind solicitarea de trecere în rezervă, dacă acestea au fost depuse si avizate de seful unitătii, la care se atasează certificatele-decizie medicală.


(5) Trecerea în rezervă a soldatilor si gradatilor voluntari, prin aplicarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. e) din lege, pentru motive sau nevoi ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative se face după acordarea termenului de preaviz stabilit de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Pentru trecerea în rezervă a soldatilor si gradatilor voluntari, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. f) din lege, înainte de termenul de expirare a contractului, cu acordul ambelor părti, se au în vedere si următoarele măsuri:

a) soldatul/gradatul voluntar întocmeste raport cu privire la motivele solicitării, pe care îl înaintează pe cale ierarhică;

b) raportul privind trecerea în rezervă a soldatului/gradatului voluntar, împreună cu propunerile comandantului direct, se înaintează celor în a căror competentă intră trecerea în rezervă, în termen de 3 zile lucrătoare;

c) în proiectele de ordine se înscrie data de aplicare a măsurii de trecere în rezervă, care va fi la 10 zile lucrătoare de la înregistrarea rapoartelor la compartimentul documente clasificate;

d) soldatii si gradatii voluntari care, de la data depunerii rapoartelor-cerere de trecere în rezervă si până la comunicarea hotărârii celor în drept, nu-si respectă obligatiile si îndatoririle ce le revin pot fi sanctionati disciplinar, în conditiile legii, si, în raport cu gravitatea abaterilor/ infractiunilor, pot fi trimisi spre cercetare organelor competente.

(7) Trecerea în rezervă a soldatilor si gradatilor voluntari, prin aplicarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. g) din lege, la expirarea termenului contractului, în situatia în care una dintre părti nu mai optează pentru reînnoirea contractului, se face cu data expirării termenului prevăzut în contract.

(8) Trecerea în rezervă a soldatilor si gradatilor voluntari, prin aplicarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. h) din lege, când nu mai îndeplinesc criteriile specifice se face cu data constatării de către persoanele îndrituite a situatiei concrete ce determină trecerea în rezervă.

(9) Trecerea în rezervă a soldatilor si gradatilor voluntari, prin aplicarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. i) din lege, prin demisie se face cu data expirării termenului de preaviz sau, după caz, cu data renuntării totale sau partiale de către unitatea angajatoare la termenul de preaviz.

(10) Trecerea în rezervă a soldatilor si gradatilor voluntari, prin aplicarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. j) din lege, ca urmare a aplicării sanctiunii disciplinare prevăzute la art. 28 lit. e), când comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispozitii legale, se face cu data aprobării măsurii de trecere în rezervă.

(11) Trecerea în rezervă a soldatilor si gradatilor voluntari prin aplicarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. k) si l) din lege se face cu data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti de condamnare.

(12) Trecerea în rezervă a soldatilor si gradatilor voluntari prin aplicarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. m) din lege se face cu data retragerii motivate a avizului de securitate, cu respectarea termenului de preaviz.

(13) Scoaterea din evidentă a soldatilor si gradatilor voluntari, prin aplicarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. n) din lege, în caz de deces se face cu data înscrisă în certificatul de deces.

 

CAPITOLUL VIII

Recrutarea, selectionarea, instruirea si folosirea soldatilor si gradatilor rezervisti voluntari

 

Art. 28. - (1) Cetătenii români, bărbati si femei, cu vârste cuprinse între 18 si 28 ani pot încheia contracte de angajare ca soldati si gradati rezervisti voluntari cu unitătile militare ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, în mod

optional si pe o perioadă determinată, în vederea constituirii „rezervei operationale”.

(2) Limita maximă de vârsta până la care soldatii si gradatii rezervisti voluntari pot fi mentinuti în rezerva operatională este cea prevăzută pentru clasa a III-a de evidentă.

Art. 29. - (1) Recrutarea candidatilor pentru a deveni soldati si gradati rezervisti voluntari se efectuează de către structurile de resurse umane ale unitătilor militare teritoriale, în aceleasi conditii ca pentru soldatii si gradatii voluntari.

(2) Candidatii recrutati pentru a deveni soldati si gradati rezervisti voluntari sunt înscrisi în evidenta unitătii militare din judetul în care îsi au domiciliul.

(3) Conditiile si criteriile generale de recrutare si selectie sunt cele mentionate la art. 5 si 6, iar cele specifice sunt stabilite de fiecare inspectorat general.

Art. 30. - (1) Examinarea medicală a candidatilor, evaluarea la educatie fizică si examinarea psihologică se desfăsoară în aceleasi conditii ca pentru soldatii si gradatii voluntari.

(2) Candidatii sunt declarati admisi dacă promovează toate probele stabilite pentru această categorie de personal, potrivit art. 6 alin. (3).

Art. 31. - (1) Candidatii declarati admisi semnează un angajament cu unitătile care i-au selectionat, înaintea începerii cursului de formare a soldatilor si gradatilor rezervisti voluntari. Modelul de angajament pentru formarea soldatilor si gradatilor rezervisti voluntari este prevăzut în anexa nr. 6.

(2) Cheltuielile necesare recrutării, selectiei si pregătirii tinerilor pentru a deveni soldati si gradati rezervisti voluntari se asigură prin grija unitătii care a recrutat candidatul, din fondurile aprobate cu această destinatie în bugetele ordonatorilor de credite.

Art. 32. - Tinerii care au absolvit cursul de formare sau au îndeplinit serviciul militar încheie primul contract de soldat sau gradat rezervist voluntar si sunt încadrati în planurile de mobilizare ale unitătilor. Modelul de contract pentru angajarea soldatilor si a gradatilor rezervisti voluntari este prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 33. - (1) Planificarea, organizarea si desfăsurarea perioadelor de instruire a soldatilor si gradatilor rezervisti voluntari se stabilesc prin ordin/metodologii ale inspectorului general.

(2) Soldatii si gradatii rezervisti voluntari care în viata civilă practică profesii sau meserii comune cu specialitătile militare în care sunt încadrati participă numai la convocarea anuală de 5 zile.

Art. 34. - (1) În baza programului si planificării convocărilor de pregătire a soldatilor si gradatilor rezervisti voluntari, aprobate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative, unitătile militare emit si înmânează ordinul de chemare la concentrare, cu cel putin 50 de zile înainte de data prezentării. Modelul de ordin de chemare la concentrarea de instructie si dovada de primire sunt prevăzute în anexa nr. 8.

(2) Ordinul de chemare la concentrare constituie baza legală pentru angajator de a permite angajatului participarea la convocarea de pregătire, la misiuni si pentru obtinerea compensărilor bănesti prevăzute de lege.

Art. 35. - (1) Pe baza rezultatelor obtinute si în functie de nevoile unitătilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative, soldatii si gradatii rezervisti voluntari pot solicita trecerea în rândul soldatilor si gradatilor voluntari sau al cadrelor în activitate, conform prevederilor legale.

(2) În timpul afectat pregătirii si în functie de nevoile unitătilor, soldatii si gradatii rezervisti voluntari pot participa la cursuri de specializare, în urma cărora pot dobândi a doua specialitate militară.

Art. 36. - Cu 6 luni înainte de expirarea contractului, soldatii si gradatii rezervisti voluntari îsi exprimă în scris optiunea de a încheia sau nu un nou contract cu unitătile unde sunt încadrati.


Art. 37. - Soldatii si gradatii rezervisti voluntari, pe durata contractului, pot fi înaintati în grad si promovati în functie, în conditiile legii, în raport de rezultatele obtinute pe timpul îndeplinirii misiunilor si la convocările de pregătire, în limita posturilor existente în statele de organizare.

Art. 38. - Soldatilor si gradatilor rezervisti voluntari le încetează contractul în următoarele situatii:

a) la împlinirea limitei de vârstă pentru clasa a III-a de evidentă;

b) la expirarea contractului sau în situatia când nu sunt posibilităti de reînnoire a acestuia;

c) când sunt clasati „inapt pentru serviciul militar”;

d) când sunt clasati „apt limitat pentru serviciul militar”;

e) pentru motive sau nevoi ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

f) înainte de termenul de expirare a contractului, cu acordul ambelor părti;

g) când nu mai îndeplinesc criteriile pentru încadrarea în functie, stabilite prin fisa postului;

h) când comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispozitii legale;

i) când sunt condamnati prin hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa închisorii, cu executarea acesteia, precum si atunci când sunt condamnati pentru infractiuni săvârsite cu intentie, fără a fi privati de libertate;

j) când sunt condamnati prin hotărâre judecătorească definitivă pentru o infractiune săvârsită din culpă, fără a fi privati de libertate;

k) în caz de demisie;

l) în caz de deces.

Art. 39. - (1) Sistemul de evidentă si baza de date referitoare la soldatii si gradatii rezervisti voluntari se constituie, se organizează si se utilizează de către compartimentele organizare-mobilizare, în aceleasi conditii cu ale cadrelor militare în rezervă.

(2) Scoaterea din evidentele militare se face din oficiu în situatiile prevăzute la art. 38 lit. a), c), d), i), j), k), iar în celelalte situatii, la propunerea comandantilor sau sefilor directi, înaintată ierarhic.

(3) Scoaterea din evidentele militare a soldatilor si gradatilor rezervisti voluntari se comunică acestora si în scris printr-o scrisoare recomandată.

Art. 40. - Soldatilor si gradatilor rezervisti voluntari le sunt decontate cheltuielile de transport de către unitătile militare care îi au încadrati în planul de mobilizare, pe baza ordinului de chemare si a ordinului de zi pe unitate.

Art. 41. - Comandantii unitătilor militare emit ordin de zi cu prezenta la pregătire si rezultatele obtinute după fiecare convocare desfăsurată.

Art. 42. - (1) Soldatii si gradatii rezervisti voluntari, în perioadele în care execută instruirea si pe durata participării la pregătire ori la misiuni, beneficiază de drepturi bănesti, de echipare si de hrană similare cu cele ale soldatilor si gradatilor voluntari în activitate.

(2) Drepturile bănesti si materiale cuvenite soldatilor si gradatilor rezervisti voluntari se acordă de unitătile militare care au încheiat contracte cu acestia.

Art. 43. - Soldatii si gradatii rezervisti voluntari pot participa la misiuni si actiuni de stabilitate sau înlăturare a urmărilor unor situatii de urgentă, pe plan intern sau extern, potrivit obligatiilor asumate de România prin tratate internationale.

Art. 44. - (1) La instituirea stării de urgentă, a stării de asediu, la mobilizare si pe timp de război, tinerii care frecventează cursul de formare a soldatilor si gradatilor rezervisti voluntari continuă instruirea si vor participa la desfăsurarea activitătilor specifice la unitătile militare în care se pregătesc.

(2) La instituirea stării de alertă la nivel national sau la nivelul zonei de dispunere a unitătii militare proprii, soldatii si gradatii rezervisti voluntari inclusi în planurile de mobilizare se prezintă în timpul cel mai scurt la unităti, conform clauzelor contractuale.

Art. 45. - Unitătile militare în care sunt încadrati soldati si gradati rezervisti voluntari pot asigura participarea acestora la Ziua Armei, Ziua Portilor Deschise, Ziua Veteranilor Unitătii si sărbătoarea patronului spiritual al unitătii, precum si la alte activităti festive prilejuite de diferite aniversări din istoria unitătii.

Art. 46. - Pentru fapte deosebite săvârsite în timpul misiunilor, soldatii si gradatii rezervisti voluntari pot fi decorati cu ordine si medalii românesti si ale statelor partenere, potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 47. - Pe timpul contractului, soldatii si gradatii rezervisti voluntari au acces în unitătile militare pe bază de legitimatie militară.

Art. 48. - (1) În luna septembrie a fiecărui an, inspectoratele generale transmit Directiei generale management operational din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative situatii centralizatoare cu numărul de posturi ce urmează să devină vacante în anul următor, ca urmare a împlinirii de către rezervistii soldati gradati aflati în statele de organizare la mobilizare si război a limitei de vârstă pentru clasa a III-a de evidentă.

(2) Directia generală management operational centralizează si analizează nevoile de încadrare primite, le corelează cu rezerva calculată pentru fiecare unitate, cu posibilitătile financiare puse la dispozitie prin buget si elaborează Planul de recrutare a candidatilor pentru corpul soldatilor si gradatilor rezervisti voluntari pe inspectorate generale, unităti militare si specialităti militare, care va fi avizat de către Directia generală management resurse umane si înaintat spre aprobare ministrului internelor si reformei administrative.

(3) După aprobarea planului, Directia generală management operational trimite extrase din planul de recrutare inspectoratelor generale, în vederea desfăsurării de către unitătile militare subordonate acestora a activitătilor de recrutare, selectionare, pregătire si întrebuintare a soldatilor si gradatilor rezervisti voluntari.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 49. - (1) Soldatii si gradatii voluntari pot beneficia de locuintă de interventie, cu scutire de la plata chiriei, potrivit prevederilor actelor normative aplicabile cadrelor militare în activitate, precum si de produse de informare publică internă, în mod gratuit.

(2) Soldatii si gradatii voluntari, precum si rezervistii voluntari beneficiază de drepturile de echipare si de materiale de întretinere conform legislatiei în vigoare.

(3) După încheierea contractelor, soldatii si gradatii voluntari beneficiază de drepturile de hrană conform legislatiei în vigoare aplicabile cadrelor militare.

(4) Soldatii si gradatii voluntari beneficiază de drepturile de hrană si cazare prevăzute de actele normative în vigoare pentru elevii scolilor militare de maistri militari si subofiteri, pe timpul cât participă la instruirea prevăzută la art. 31 alin. (1) lit. a) din lege.

Art. 50. - Dreptul la concediu si indemnizatie pentru cresterea sau îngrijirea copilului, pe durata contractului aflat în derulare, se acordă în conditiile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare.

Art. 51. - Recompensele morale si materiale se acordă potrivit prevederilor actelor normative aplicabile cadrelor militare în activitate.

Art. 52. - În perioada cât durează mobilizarea, starea de război sau situatiile deosebite, stabilite prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative, soldatilor si gradatilor voluntari li se pot acorda permisii si concedii potrivit prevederilor actelor normative aplicabile cadrelor militare în activitate.

Art. 53. - Metodologia de determinare a cheltuielilor prevăzute la art. 32 alin. (3), art. 33 alin. (1) si art. 54 din lege, precum si normele privind conditiile în care soldatii si gradatii voluntari pot beneficia de compensatie lunară pentru chirie conform art. 8 alin. (2) lit. a) din lege vor fi elaborate de către Directia generală financiară si supuse aprobării ministrului internelor si reformei administrative, în termen de două luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 54. - (1) Abaterile de la disciplina militară pentru care soldatii si gradatii voluntari pot fi sanctionati disciplinar sunt cele prevăzute în regulamentele militare în vigoare.

(2) Cercetarea prealabilă a faptelor săvârsite de către soldatii si gradatii voluntari pentru care se propune aplicarea sanctiunilor disciplinare prevăzute în lege, cu exceptia „avertismentului”, se efectuează de către o comisie, stabilită de comandantul/seful unitătii militare si numită prin ordinul de zi pe unitate, având următoarea componentă:

a) presedinte - ofiterul cu cercetarea penală specială;

b) membri - comandantul subunitătii, comandantul/seful nemijlocit si subofiterul administrativ din subunitatea în care este încadrat soldatul sau gradatul voluntar. Acolo unde aceste functii nu sunt încadrate vor fi desemnati alti maistri militari sau subofiteri din unitate care au o conduită ireprosabilă.

(3) În urma cercetării prealabile, comisia consemnează împrejurările în care a fost comisă abaterea, punctele de vedere ale celui care a săvârsit-o si al comandantului subunitătii din care face parte si propunerile referitoare la sanctionarea sau nu a soldatului ori gradatului voluntar.

(4) Pentru pagubele materiale produse din vina lor pe timpul îndeplinirii serviciului soldatii si gradatii voluntari, precum si rezervistii voluntari răspund disciplinar, material, contraventional sau penal, după caz, în aceleasi conditii prevăzute de lege pentru cadrele militare în activitate.

Art. 55. - Armele si specialitătile militare specifice soldatilor si gradatilor voluntari sunt cele prevăzute prin reglementările în vigoare pentru gradati si soldati.

Art. 56. - Pentru cercetarea abuzurilor si judecarea abaterilor grave săvârsite de soldatii si gradatii voluntari, în unitătile militare teritoriale fiintează comisii de judecată. Comisiile de judecată se constituie în fiecare unitate în care există soldati si gradati voluntari si functionează conform procedurilor prevăzute pentru consiliile de judecată ale cadrelor militare.

Art. 57. - Competentele în domeniul resurse umane ale comandantilor/sefilor din Ministerul Internelor si Reformei Administrative se completează în termen de 3 luni cu cele specifice pentru soldatii si gradatii voluntari, conform prevederilor prezentului act normativ.

Art. 58. - Pentru aplicarea art. 6 din lege, unitătile angajatoare tin evidenta perioadelor de muncă si a contributiilor virate la asigurările sociale pentru soldatii si gradatii voluntari, în acelasi mod ca si pentru personalul civil contractual.

Art. 59. - Fisele posturilor pentru soldatii si gradatii voluntari se întocmesc în conditiile stabilite pentru cadrele militare în activitate.

Art. 60. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 61. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 12 octombrie 2007.

Nr. 321.

 

ANEXA Nr. 1

 

MODEL DE ANGAJAMENT PENTRU FORMARE

(modulul I - se încheie la selectionare)

 

ROMÂNIA

MINISTERUL INTERNELOR

SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

UNITATEA MILITARĂ ..........................................

NESECRET

 

Exemplar nr. . .................

Anexa nr. ..... la .............

 

ANGAJAMENT

 

În baza art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, între subsemnatul ............................................... , născut în ................................. , judetul ...................... , la data de .................... , cu domiciliul în ................................. , str. . ............................. nr. . ..... , bl. . ..... , sc. . ..... , ap. . ..... , judetul ................... , în calitate de soldat voluntar,

si Ministerul Internelor si Reformei Administrative, reprezentat de ......................................... , în calitate de ....................................... , s-a încheiat prezentul angajament.

Clauzele angajamentului sunt:

I. Ministerul Internelor si Reformei Administrative se obligă să asigure:

- conditiile de pregătire si acordarea drepturilor bănesti si materiale, conform prevederilor legale, pe întreaga perioadă de pregătire.

II. Subsemnatul ............................................. declar că doresc să urmez cursurile modulului instruirii individuale din cadrul

programului si mă oblig:

- să-mi însusesc cunostintele si să-mi formez deprinderile ca soldat voluntar;

- să respect prevederile legilor tării, regulamentelor militare si ale celorlalte acte normative în vigoare care reglementează activitatea în centrele de pregătire;

- să manifest în toate împrejurările o comportare demnă si civilizată, să apăr onoarea si demnitatea de militar, să am o tinută militară regulamentară si să nu săvârsesc abateri disciplinare;


- să folosesc cu eficientă baza materială de învătământ, celelalte bunuri materiale de instruire existente în institutia militară si să le păstrez în stare de functionare;

- după absolvirea modulului să urmez modulul perfectionării instruirii de specialitate;

- să restitui cheltuielile efectuate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative pe timpul instruirii dacă:

- voi întrerupe angajamentul înainte de termen conform art. 32 alin. (3) din Legea nr. 384/2006;

- nu promovez examenul sustinut la sfârsitul acestui modul, din motive imputabile mie;

- sunt condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia;

- sunt condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infractiuni săvârsite cu intentie sau din culpă, fără a fi privat de libertate;

- săvârsesc abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispozitii legale, incompatibile cu calitatea de militar, potrivit legii.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul angajament, în 3 exemplare, astăzi, .......... , din care un exemplar rămâne la unitatea militară, al doilea exemplar la centrul de pregătire, iar al treilea exemplar la soldatul voluntar.

 

Comandant,

.........................................

Soldat voluntar,

.....................................

(nume si prenume)

Carte de identitate

seria ...... nr. . ..............................

eliberată de ................................

la data de ...................................

 

Prezentul angajament s-a înregistrat sub numărul ................. din ....................... , după ce în prealabil s-a verificat identitatea soldatului voluntar.

 

ANEXA Nr. 2

 

MODEL DE CONTRACT PENTRU FORMARE

(modulul II)

 

ROMÂNIA

MINISTERUL INTERNELOR

SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

UNITATEA MILITARĂ ..........................................

NESECRET

 

Exemplar nr. . .................

Anexa nr. ..... la .............

 

CONTRACT

 

În baza art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, între subsemnatul ........................................., născut în................................., judetul ....................., la data de ...................., cu domiciliul în ................................., str. ..............................nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, judetul ..................., în calitate de soldat voluntar,

si Ministerul Internelor si Reformei Administrative, reprezentat de ........................................., în calitate de......................................., s-a încheiat prezentul contract.

Clauzele contractului sunt:

I. Ministerul Internelor si Reformei Administrative se obligă să asigure:

- conditiile de pregătire si acordarea drepturilor bănesti si materiale prevăzute în dispozitiile în vigoare legale pe întreaga perioadă de pregătire.

II. Subsemnatul.....................................................declar că doresc să urmez cursurile modulului de perfectionare a instruirii de specialitate din cadrul programului si mă oblig:

- să-mi însusesc cunostintele si să-mi formez deprinderile ca specialist militar;

- să respect prevederile legilor tării, regulamentelor militare si celorlalte acte normative în vigoare care reglementează activitatea în centrele de pregătire;

- să manifest în toate împrejurările o comportare demnă si civilizată, să apăr onoarea si demnitatea de militar, să am o tinută militară regulamentară si să nu săvârsesc abateri disciplinare;

- să folosesc cu eficientă baza materială de învătământ, celelalte bunuri materiale de instruire existente în institutia militară si să le păstrez în stare de functionare;

- după absolvirea modulului, să închei un contract de muncă, pe durata a 4 ani, cu unitatea militară care m-a selectionat;

- să restitui cheltuielile efectuate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative pe timpul instruirii dacă:

- voi întrerupe contractul înainte de termen conform art. 32 alin. (3) din Legea nr. 384/2006;

- nu promovez examenul sustinut la sfârsitul acestui modul, din motive imputabile mie;

- sunt condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia;

- sunt condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infractiuni săvârsite cu intentie sau din culpă, fără a fi privat de libertate;

- săvârsesc abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispozitii legale, incompatibile cu calitatea de militar, potrivit legii.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul contract, în 3 exemplare, astăzi, ................... , din care un exemplar rămâne la unitatea militară, al doilea exemplar la centrul de pregătire, iar al treilea exemplar la soldatul voluntar.

 

Comandant,

.........................................

Soldat voluntar,

.....................................

(nume si prenume)

Carte de identitate

seria ...... nr. . ..............................

eliberată de ................................

la data de ...................................

 

Prezentul contract s-a înregistrat sub numărul ................. din ....................... , după ce în prealabil s-a verificat identitatea soldatului voluntar.

 

ANEXA Nr. 3

 

MODEL DE CONTRACT PENTRU ANGAJARE

 

ROMÂNIA

MINISTERUL INTERNELOR

SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

UNITATEA MILITARĂ ..........................................

NESECRET

 

CONTRACT

nr.............din..................

 

A. Părtile contractului

Angajatorul - Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin U.M. ........................., cu sediul în ..............................., telefon ..................., reprezentată legal prin ..........................................., în calitate de ................................................., si domnul/doamna ...................................................., domiciliat(ă) în localitatea ......................................., strada ................................. nr. ....., judetul ....................................., posesor (posesoare) al(a) buletinului/cărtii de identitate seria ........... nr. .................., eliberat(ă) de ............................. la data de ......................., CNP ....................................., în calitate de soldat/gradat voluntar, am încheiat prezentul contract, potrivit art. 32 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, în următoarele conditii, asupra cărora am convenit:

B. Obiectul contractului:

Prestarea activitătii specifice postului ocupat si salarizarea corespunzătoare acestuia.

C. Durata contractului:

Determinată, de ... luni, pe perioada cuprinsă între data de..........si data de...........

D. Locul de muncă

1. Activitatea se desfăsoară la..............

2. În lipsa unui loc de muncă fix, soldatul voluntar sau gradatul voluntar va desfăsura activitatea astfel.....................

E. Felul muncii:

Functia..........................(conform Nomenclatorului).

F. Atributiile postului

Atributiile postului sunt prevăzute în fisa postului, anexă la contract.

G. Conditii de muncă

Activitatea prestată se desfăsoară în conditii deosebite/speciale/alte conditii de muncă.

H. Durata muncii

O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de ... ore/zi si ... ore/săptămână.

a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: - ............... (ore zi/ore noapte/inegal).

b) Programul de lucru se poate modifica în conditiile regulamentului de ordine interioară.

c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de fortă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecintelor acestora.

I. Concediul

Durata concediului anual de odihnă este de ........ zile si se va modifica potrivit reglementărilor în vigoare.

De asemenea, beneficiază de concediu suplimentar de ... zile.

J. Salarizare

1. Solda lunară: ................ lei.

2. Alte elemente constitutive:

a) sporuri ................. ;

b) îndemnizatii ............................. ;

c) alte adaosuri ............................. .

3. Data la care se plăteste salariul este ...........

K. Drepturi si obligatii ale părtilor privind securitatea si sănătatea în muncă:

a) echipament individual de protectie ......... ;

b) echipament individual de lucru ........... ;

c) materiale igienico-sanitare ............................... ;

d) alimentatie de protectie ................................. ;

e) alte drepturi si obligatii privind securitatea si sănătatea în muncă ................................

L. Alte clauze:

a) perioada de preaviz în cazul concedierii este de ... zile lucrătoare;

b) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ... zile calendaristice;

c) pe timpul derulării prezentului contract soldatul sau gradatul voluntar se obligă să participe la misiuni internationale, în functie de nevoile Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

M. Drepturi si obligatii generale ale părtilor:

1. Soldatul sau gradatul voluntar are, în principal, următoarele drepturi:

a) la salarizare pentru munca depusă;

b) la repaus zilnic si săptămânal;

c) la concediu de odihnă anual;

d) la egalitate de sanse si de tratament;

e) la securitate si sănătate la muncă;

f) la formare profesională, în conditiile actelor aditionale.

2. Soldatului sau gradatului voluntar îi revin, în principal, următoarele obligatii:

a) de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atributiile ce îi revin conform fisei postului;

b) de a respecta disciplina muncii;

c) de a fi fidel fată de angajator în executarea atributiilor de serviciu;

d) de a respecta măsurile de securitate si sănătate a muncii în unitate;

e) de a respecta secretul de serviciu;

f) de a plăti contravaloarea cheltuielilor efectuate pe timpul programul de instruire, în cazul încetării contractului de muncă înainte de termen, pentru motive imputabile soldatului sau gradatului voluntar.

3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

a) de a da dispozitii cu caracter obligatoriu pentru soldatul sau gradatul voluntar, sub rezerva legalitătii lor;

b) de a exercita controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

c) de a constata săvârsirea abaterilor disciplinare si de a aplica sanctiunile corespunzătoare, potrivit legii si Regulamentului disciplinei militare.

4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligatii:

a) de a acorda soldatului sau gradatului voluntar toate drepturile ce decurg din contractul si din actele normative în vigoare;

b) de a asigura permanent conditiile tehnice si organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă si conditiile corespunzătoare de muncă;

c) de a informa soldatul sau gradatul voluntar asupra conditiilor de pregătire si muncă si asupra elementelor care privesc desfăsurarea relatiilor de muncă;

d) de a elibera, la cerere, adeverinte care atestă calitatea de soldat sau gradat voluntar a solicitantului;

e) de a asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal.

N. Dispozitii finale

Prevederile prezentului contract se completează cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si ale ordinelor ministrului internelor si reformei administrative.

Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului impune încheierea unui act aditional la acesta, conform dispozitiilor legale.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

O. Conflicte

Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual sunt solutionate pe cale amiabilă, iar în caz contrar, de către instanta judecătorească competentă, potrivit legii.

 

Angajator,

................................................

Soldat sau gradat voluntar,

..........................................

Consilier juridic,

..........................................

 

Pe data de ........................ prezentul contract încetează, în temeiul art. . .............. din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, în urma îndeplinirii procedurilor legale.

 

Angajator,

................................................

Soldat sau gradat voluntar,

..........................................

Consilier juridic,

..........................................

 

ANEXA Nr. 4

 

MODEL DE ANGAJAMENT

(se încheie pentru admiterea la cursuri)

 

ROMÂNIA

MINISTERUL INTERNELOR

SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

UNITATEA MILITARĂ ..........................................

NESECRET

 

Exemplar nr. . .................

Anexa nr. ..... la .............

 

ANGAJAMENT

 

Subsemnatul ..........................., născut în ...................judetul.........................., la data de ................, cu domiciliul în .............................., str. ......................... nr. ...., bl. ....., sc. ....., ap. ......, judetul ........................ încadrat(ă) în functia de ....................., la U.M. ......................., mă oblig ca după absolvirea  ................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................

să lucrez, în conformitate cu prevederile legale, cel putin 2 ani la locul de muncă unde sunt (voi fi) încadrat(ă).......................

De asemenea, mă oblig:

a) să frecventez cu regularitate cursurile;

b) să-mi însusesc temeinic cunostintele predate.

În cazul în care nu voi îndeplini obligatiile asumate prin prezentul angajament, voi fi exmatriculat sau voi părăsi cursul din motive ce-mi sunt imputabile ori, în perioada consemnată în acest act, voi fi îndepărtat din institutie pentru comiterea unor infractiuni sau săvârsirea unor abateri disciplinare grave sau voi demisiona, mă oblig să restitui atât cheltuielile efectuate de către Ministerul Internelor si Reformei Administrative, cât si pe cele suportate de diferite organizatii sau alti parteneri externi, numai în cazul în care acestia au solicitat recuperarea, potrivit actelor normative în vigoare.

 

Comandant,

.........................................

Soldat voluntar,

.....................................

(nume si prenume)

Carte de identitate

seria ...... nr. . ..............................

eliberată de ................................

la data de ...................................

 

Prezentul angajament s-a înregistrat sub numărul .............. din ..............., după ce în prealabil s-a verificat identitatea soldatului voluntar.


 

ANEXA Nr. 5

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

UNITATEA MILITARĂ..........................................

 

FISA DE APRECIERE DE SERVICIU

a soldatului/gradatului voluntar pentru perioada de la.........la............

 

A. Date de identificare

Numele, prenumele tatălui si prenumele persoanei apreciate: ............................................................................................................................................................................................

........................, codul numeric: ................................, gradul: ........................, arma: .........................., specialitatea: ......................................., compartimentul: ..........................., denumirea functiei si data numirii:........................., studii: ..............................., data acordării gradului: ........................, data încheierii contractului: ......................................

Motivul evaluării:

anual㠁                       pentru reînnoirea contractului                          pentru trecerea în corpul subofiterilor 

altele (precizati):................................................

Calificative obtinute în perioada actualului contract:

în anul anterior           în urmă cu 2 ani        în urmă cu 3 ani         în urmă cu 4 ani 



 

B. Rezultatele activitătii desfăsurate*)

 

 

 

 

 

 

indicatori de apreciere generali

E

FB

B

C

M

N

Constatări si concluzii

1

2

3

4

5

6

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Se vor avea în vedere sarcinile, îndatoririle si responsabilitătile înscrise în fisa postului.

 

C. Capacităti profesionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indicatori de apreciere generali

E

FB

B

C

M

N

Constatări si concluzii

1

2

3

4

5

6

a. cunostinte si deprinderi specifice postului

 

6.

cunostinte de specialitate

 

 

 

 

 

 

7.

deprinderi practice necesare îndeplinirii atributiilor

 

 

 

 

 

 

8.

trageri cu armamentul din dotare

 

 

 

 

 

 

9.

pregătire fizică

 

 

 

 

 

 

b. calităti personale

10.

rezistentă la stres

 

 

 

 

 

 

11.

comunicare

 

 

 

 

 

 

12.

spirit de colaborare

 

 

 

 

 

 

13.

asumarea responsabilitătii

 

 

 

 

 

 

14.

discretie

 

 

 

 

 

 

15.

integritate morală

 

 

 

 

 

 

16.

loialitate

 

 

 

 

 

 

17.

disciplină

 

 

 

 

 

 

18.

prestantă si tinută

 

 

 

 

 

 

Punctaj total pe coloane (modulele B + C)

 

 

 

 

 

 

Suma totală a punctajelor =


PUNCTAJ MEDIU =

 

D. Studii, cursuri de formare profesională efectuate în perioada supusă aprecierii si calificative obtinute:

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

E. Limbi străine si nivel de cunoastere:

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

 

F. Recompense si sanctiuni disciplinare:

 

a) recompense acordate, data si motivul:

 

b) sanctiuni disciplinare aplicate, data si motivul:

 

 

G. Factori care au influentat performanta:

 

a. mutări, reorganizări, schimbarea atributiilor postului etc.:

b. starea de sănătate:

 

H. Solicitări ale persoanei apreciate:

a. desfăsurarea unei noi activităti, mutarea în alt post, compartiment sau unitate               

b. participarea la următoarele cursuri/programe de formare profesională: ............................................................................................................................................................................................

c. altele:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

I. Potential de dezvoltare si propuneri ale sefului nemijlocit privind evolutia profesională:

a. reînnoirea contractului                                                                                               

b. participarea la concursul de admitere în institutii de învătământ ale M.I.R.A.               

c. trecerea în corpul subofiterilor                                                                                               

d. promovarea în functie                                                                                                            

e. acordarea gradului următor                                                                                        

f. desfăsurarea unei noi activităti, mutarea în alt post, compartiment sau unitate                

g. desfacerea contractului                                                                                              

h. necesităti de formare profesională:

............................................................................................................................................................................................

i. altele:

............................................................................................................................................................................................

Calificativul general propus de seful nemijlocit:

............................................................................................................................................................................................

Seful nemijlocit: gradul, numele si prenumele ................................................................................................................

Functia, data numirii ............................................................................................................................................................

Semnătura:...........................Data aprecierii........................

J. Recomandări si decizia sefului ierarhic al sefului nemijlocit:


 

 

 

 

 

 

 

Calificativul general aprobat:

 

 

 

Seful ierarhic al sefului nemijlocit

Gradul, numele si prenumele: ............................................................................................................................................

Functia, data numirii: ..........................................................................................................................................................

Semnătura: ........................... Data aprecierii ........................

 

K. Luarea la cunostintă a rezultatelor aprecierii:

 

Recunosc rezultatele aprecierii                        Semnătura:........................                   Data:........................

Contest rezultatele aprecierii                           Semnătura:........................                   Data:........................

 

Argumente pentru contestatie:

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele cercetării si propunerile privind rezolvarea contestatiei:

 

 

 

 

 

 

 

 

Seful comisiei de rezolvare a contestatiei:

 

Gradul, numele si prenumele: ............................................................................................................................................

Functia, data numirii: ..........................................................................................................................................................

Semnătura: ........................... Data aprecierii ........................

 

Hotărârea privind rezolvarea contestatiei:

 

 

 

 

 

 

 

 

Seful nemijlocit al sefului care a aprobat aprecierea:

Gradul, numele si prenumele: ............................................................................................................................................

Functia, data numirii: ..........................................................................................................................................................

Semnătura: ........................... Data aprecierii ........................

 

Luarea la cunostintă a rezolvării contestatiei:

Semnătura ...........................Data luării la cunostintă: ....................................................

 


ÎNDRUMAR

de întocmire a formularelor de apreciere a soldatilor si gradatilor voluntari

 

I. Etapele stabilirii calificativului general de apreciere

Procesul de stabilire a calificativului general de evaluare se realizează în mai multe etape, după cum urmează:

a) stabilirea indicatorilor de apreciere specifici postului;

b) stabilirea de către seful/comandantul nemijlocit al soldatului si gradatului voluntar apreciat a punctajului pentru fiecare indicator si înscrierea constatărilor si concluziilor pentru modulele B si C din fisa de apreciere;

c) calcularea punctajului mediu de către seful nemijlocit al persoanei evaluate si stabilirea, pe această bază, a propunerii de calificativ general;

d) comunicarea de către seful nemijlocit a propunerii de calificativ general fiecărui soldat si gradat apreciat, acordând posibilitatea acestora de a-si sustine argumentat eventualele obiectii privind modul de apreciere, precum si de a prezenta aspectele pe care le consideră ca fiind relevante pentru activitatea sa; cu această ocazie poate avea loc refacerea punctajului sau a concluziilor;

e) acordarea calificativului general de către seful ierarhic al sefului nemijlocit si comunicarea lui; în situatia în care seful ierarhic al sefului nemijlocit notează persoana evaluată cu alte punctaje/calificative decât seful nemijlocit al acestuia, se vor relua, după caz, etapele prevăzute la lit. b) si c), calificativul rezultat în urma aplicării metodologiilor specifice fiind calificativul final, dacă nu se consemnează în fisă faptul că soldatul/gradatul voluntar contestă rezultatele aprecierii;

f) rezolvarea contestatiilor si stabilirea calificativului final, dacă este cazul.

1. Stabilirea indicatorilor specifici postului

Se vor înscrie în fiecare formular de evaluare, pentru fiecare rubrică de la B.1. la B.5., cele mai reprezentative sarcini, îndatoriri si responsabilităti înscrise în fisa postului, dintre cele care au ponderea cea mai mare în activitatea desfăsurată, în raport cu specificul fiecărei/fiecărui arme/specialităti/profil de activitate/loc de muncă etc.

2. Stabilirea punctajului pentru fiecare indicator de apreciere

Personalul va fi notat de către comandantul (seful) nemijlocit/seful ierarhic al sefului nemijlocit la indicatorii cuprinsi în modulele enumerate mai sus cu un punctaj cuprins între maximum 1 si minimum 6, astfel:

- 1 punct este echivalent cu acordarea calificativului „exceptional”, care reprezintă faptul că personalul apreciat s-a situat la indicatorul respectiv/ansamblul activitătii profesionale în toate cazurile peste nivelul cerintelor/capacitătilor profesionale înscrise în fisa postului respectiv;

- 2 puncte = „foarte bun”; personalul apreciat s-a situat deseori peste nivelul cerintelor postului;

- 3 puncte = „bun”; personalul apreciat s-a situat în unele cazuri peste nivelul cerintelor postului si în alte cazuri la nivelul acestor cerinte;

- 4 puncte = „corespunzător”; personalul apreciat s-a situat în majoritatea cazurilor la nivelul cerintelor postului si uneori sub nivelul cerintelor postului;

- 5 puncte = „mediocru”; personalul apreciat s-a situat în unele cazuri la nivelul cerintelor postului si deseori sub nivelul cerintelor postului;

- 6 puncte = „necorespunzător”; personalul apreciat s-a situat în mod constant sub nivelul cerintelor postului.

3. Calcularea punctajului mediu

După acordarea punctajului la fiecare indicator se calculează media punctajului pentru suma modulelor B si C.

Exemplu: pentru modulul B, suma punctelor acordate de seful nemijlocit la cei 5 indicatori este 12, iar la modulul C suma punctelor acordate de seful nemijlocit la următorii 13 indicatori este 30; 12 + 30 = 42; în acest caz, punctajul mediu este egal cu 42 împărtit la 18 (numărul total al indicatorilor), respectiv 2,33.

4. Acordarea calificativului general

La punctaje generale între 1,00 si 1,40 = E (exceptional); între 1,41 si 2,40 = FB (foarte bun); între 2,41 si 3,40 = B (bun); între 3,41 si 4,40 = C (corespunzător); între 4,41 si 5,57 = M (mediocru); între 5,58 si 6,00 = N (necorespunzător).

Exemplu: pentru punctajul general de 3,32 calificativul general este B (bun).

În situatia în care punctajul propus de către seful nemijlocit al persoanei apreciate corespunde pe fiecare indicator cu aprecierea sefului ierarhic al sefului nemijlocit, calificativul general propus conform echivalărilor de mai sus va deveni calificativul general aprobat.

5. Situatia acordării altor punctaje sau altui calificativ general decât cel propus initial

În situatia în care seful ierarhic al sefului nemijlocit care aprobă calificativul apreciază drept necorespunzătoare notarea unuia sau a mai multor indicatori, va efectua o nouă notare a acestora, după care va recalcula punctajul mediu, în functie de care va aproba, dacă este cazul, un alt calificativ general decât cel propus de seful nemijlocit. Calificativul general aprobat, care este si cel final, în situatia în care soldatul sau gradatul nu contestă aprecierea, se înscrie în rubrica rezervată din cadrul modulului J.

Revizuirea calificativului general are loc si în situatia în care comisia de contestare a contestatiei hotărăste acest lucru, pe baza probelor furnizate atât de către cei 2 sefi care au propus si aprobat aprecierea, cât si de soldatul/gradatul apreciat si de alti angajati M.I.R.A. nominalizati de cele două părti.

II. Completarea formularului de evaluare

Completarea fisei de evaluare a soldatilor si gradatilor voluntari se realizează astfel:

 

Rubrica

Cum se completează/aspecte avute în vedere

0

1

perioada de la ... la ...

exemplu: în cazul evaluării anuale pentru un soldat voluntar care a încheiat contractul la 1 februarie 2006, se va trece „de la 1.02.2006 la 31.01. 2007”

motivul aprecierii...

în cazurile prevăzute se va marca cu un X căsuta corespunzătoare, iar la „altele” se va preciza în spatiul punctat situatia

A. Date de identificare

se completează pe baza datelor din documentele de evidentă a personalului

numele, prenumele tatălui si prenumele persoanei apreciate

se completează cu majuscule. Exemplu: PRICOP Emil IOAN

codul numeric personal

exemplu: 1871208332143

gradul

caporal

arma

Pompieri

specialitatea

auto

compartimentul

se trece denumirea din statul de organizare al unitătii. Exemplu: „Garda nr. 1 de interventie, Echipajul 1 - autopompă de primă interventie si comandă”

denumirea functiei si data numirii

se trece functia conform prevederii din statul de organizare, iar la data numirii, ziua, luna, anul. Exemplu: sofer autospecială pentru stingerea incendiilor - 1.02.2006

studii

se trece denumirea institutiei de învătământ absolvite de nivelul cel mai ridicat. Exemplu: Liceul auto Ilioara - Bucuresti

data încheierii contractului

data în cifre (ziua, luna, anul). Exemplu: 1.02.2006

data acordării gradului

data acordării gradului, în cifre (ziua, luna, anul). Exemplu: 1.02.2006

calificative obtinute în perioada actualului contract

se vor trece în căsute initialele calificativelor cu majuscule. Exemplu: în anul anterior, B ; în urmă cu 2 ani, FB

B. Rezultatele activitătii desfăsurate

se apreciază rezultatele efective ale activitătii, în functie de sarcinile, îndatoririle si responsabilitătile înscrise în fisa postului, precum si de celelalte misiuni îndeplinite; pentru fiecare indicator se va nota în căsuta corespunzătoare aprecierii un X; în spatiul din dreapta se vor nota constatările si concluziile interviului de evaluare, argumentele acordării punctajului maxim (1, corespunzător calificativului „exceptional”) si ale ultimelor două punctaje minime (5, corespunzător calificativului „mediocru”, si 6, „necorespunzător”), precum si alte observatii, concluzionări ale unor indicatori sau ale modulului în ansamblu etc.; se vor înscrie cele mai reprezentative sarcini, îndatoriri si responsabilităti si cele care au ponderea cea mai mare în activitatea desfăsurată

C. Capacităti profesionale/indicatorii cuprinsi în acest modul

pentru fiecare indicator se va nota în căsuta corespunzătoare aprecierii un X; în spatiul din dreapta se vor nota constatările si concluziile interviului de evaluare, argumentele acordării punctajului maxim (1, corespunzător calificativului „exceptional”) si ale ultimelor două punctaje minime (5, corespunzător calificativului „mediocru”, si 6, „necorespunzător”), precum si alte observatii, concluzionări ale unor indicatori sau ale modulului în ansamblu etc.; se vor înscrie cele mai reprezentative sarcini, îndatoriri si responsabilităti si cele care au ponderea cea mai mare în activitatea desfăsurată

cunostinte de specialitate

nivelul pregătirii de specialitate corespunzătoare cerintelor postului si măsura în care cunostintele teoretice de specialitate dezvoltă priceperi si deprinderi practice necesare îndeplinirii atributiilor functiei; rezultatele verificărilor periodice/anuale; publicarea unor lucrări de specialitate/preocupări stiintifice, tehnice etc.

deprinderi practice specifice functiei exercitate

se va nota abilitatea de a rezolva practic atributiile ce-i revin, de a întocmi/redacta documentele de lucru, de a folosi proceduri/tehnici de lucru specifice, de a utiliza mijloacele/tehnica din dotare, de a găsi solutii la problemele noi de muncă etc.

trageri cu armamentul din dotare

se vor avea în vedere rezultatele la tragerile cu armamentul din dotare obtinute în timpul anului si la verificările periodice/anuale

pregătire fizică

se vor avea în vedere rezultatele la pregătirea fizică obtinute în timpul anului si la verificările periodice/anuale

rezistenta la stres

capacitatea de a face fată/de a-si îndeplini sarcinile, atributiile si misiunile în conditii de solicitare psihică si/sau fizică intensă; rezistenta la actiunea factorilor de stres

comunicare

abilitătile de comunicarea scrisă, orală si interpersonală, în functie de necesitătile postului

spirit de colaborare

colaborarea cu colegii din compartimentul unde îsi desfăsoară activitatea, precum si cu cei din celelalte unităti în realizarea atributiilor

asumarea responsabilitătii

capacitatea de a evalua consecintele actiunilor proprii si de a-si asuma răspunderea pentru efectele acestor actiuni/inactiuni

discretie

atitudinea si conduita manifestate în păstrarea confidentialitătii activitătii profesionale, în apărarea secretelor profesionale, a datelor si documentelor de uz intern etc.

integritate morală

comportamentul si conduita în timpul serviciului si în afara acestuia, cinstea etc.

loialitate

îndeplinirea cu corectitudine si devotament a atributiilor, îndatoririlor si sarcinilor de serviciu


0

1

disciplină

aptitudinea de a trata cu amabilitate, corectitudine si respect sefii/comandantii, colegii, subordonatii si publicul; starea disciplinară în general, precum si, în mod special, sanctiunile

prestantă si tinută

imaginea personalului evaluat dată de comportamentul său în relatiile cu sefii, subordonatii, colegii, cetătenii si de grija acordată tinutei; modul de păstrare si îngrijire a tinutei din dotare, precum si portul acesteia

D. Studii, cursuri de formare profesională efectuate în perioada supusă aprecierii si calificativele obtinute

titulatura cursului, tipul acestuia, organizatorii, diploma/calificarea obtinută etc. si calificativul/media de absolvire la fiecare dintre ele, acolo unde s-a acordat/obtinut; se înscriu si stagiile de instructie desfăsurate

E. Limbi străine si nivel de cunoastere

limbile străine cunoscute si nivelul de cunoastere al acestora, pentru fiecare caz în parte, la citit, scris, vorbit, pe niveluri (corespunzător, bun, foarte bun); în cazul în care personalul detine atestat de translator/traducător, se va specifica acest fapt; a se vedea prevederile fisei postului

F. Recompense si sanctiuni disciplinare

recompensele acordate si sanctiunile disciplinare aplicate personalului în perioada supusă aprecierii

a) recompense acordate, data si motivul

în spatiul rezervat rubricii se vor trece pentru fiecare recompensă tipul acesteia, data si motivul, precum si, dacă este cazul, modul de acordare a recompensei (întregului personal/unei categorii a acestuia. Exemplu: la 8 martie = de Ziua Femeii, de Ziua Armei etc.)

b) sanctiuni disciplinare aplicate, data si motivul

în spatiul rezervat rubricii se vor trece pentru fiecare abatere tipul sanctiunii, cine a acordat-o, data si motivul; dacă este cazul, se va trece si gradul de relevantă al abaterii pentru comportamentul subordonatului, modul în care s-a comportat după primirea sanctiunii, recomandări

G. Factori care au influentat performanta

factorii care au influentat pozitiv, precum si cei care au influentat negativ performanta profesională a personalului evaluat

a) mutări, reorganizări, schimbarea atributiilor postului etc.

situatiile profesionale si, în mod exceptional, cele personale care au influentat semnificativ, pozitiv sau negativ, performanta personalului evaluat

b) starea de sănătate

se vor înscrie de către medicul unitătii, cu semnătură si parafă: afectiuni cronice pentru care persoana evaluată se află în evidenta cabinetului medical, numărul zilelor de incapacitate temporară de muncă, gradul în care îi este afectată performanta profesională, precizarea pozitiei medico-militare a persoanei apreciate si recomandările medicului sef de unitate; se va avea în vedere păstrarea confidentialitătii actului medical

H. Solicitări ale persoanei apreciate privind ..................................................................

se vor înscrie în primul rând solicitările în plan profesional si, în mod exceptional, cele de ordin personal

a) desfăsurarea unei noi activităti, mutarea în alt post, compartiment sau unitate

se vor înscrie denumirile activitătilor, postului, compartimentului, unitătii

b) participarea la următoarele cursuri/ programe de formare profesională

denumirea cursului, programului de formare profesională, domeniul sau specializarea în care solicită perfectionarea pregătirii profesionale etc.

c) altele

se pot înscrie si solicitări de ordin personal, care au însă legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu sau cu dezvoltarea profesională

I. Potentialul de dezvoltare si propuneri ale sefului nemijlocit privind evolutia profesională

se evidentiază posibilitatea includerii în rezerva de personal pentru functii de conducere sau luarea altor măsuri în planul carierei; se va mentiona în mod expres dacă persoana apreciată posedă/nu posedă resurse privind evolutia profesională

a) reînnoirea contractului

se va nota în căsută un X, dacă este cazul

b) participarea la concursul de admitere în institutii de învătământ ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative

se va nota în căsută un X, dacă este cazul

c) trecerea în corpul subofiterilor

se va nota în căsută un X, dacă este cazul

d) promovarea în functie

se va nota în căsută un X, dacă este cazul

e) acordarea gradului următor

se va nota în căsută un X, dacă este cazul

f) desfăsurarea unei noi activităti, mutarea în alt post, compartiment sau unitate

se va nota în căsută un X, dacă este cazul, si se va înscrie în spatiul din dreapta denumirile activitătilor, postului, compartimentului, unitătii si motivul pe scurt

 

0

1

g) desfacerea contractului

se va nota în căsută un X, dacă este cazul

h) necesităti de formare profesională

denumirea cursului, programului de formare profesională, domeniul sau specializarea în care solicită perfectionarea pregătirii profesionale etc.

i) altele

se vor nota, dacă este cazul, alte propuneri pentru utilizarea sau dezvoltarea soldatului/gradatului voluntar, pentru postul pe care îl ocupă sau pentru un alt post din inspectoratul general

Calificativul general propus de seful nemijlocit

se propune calificativul general rezultat din transformarea punctajului general calculat anterior

Seful nemijlocit: gradul, numele si prenumele; functia, data numirii; semnătura; data aprecierii

se completează cu datele cerute de formular

J. Recomandări si decizia sefului ierarhic al sefului nemijlocit

în spatiul rezervat pentru recomandări si decizie se vor nota indicatorii la care aprecierea este diferită de cea a sefului nemijlocit, se vor reface calculele conform precizărilor anterioare referitoare la stabilirea calificativului general si se vor înscrie, dacă este cazul, comentarii/observatii pe marginea lor sau a continutului altor rubrici; se va concluziona evaluarea; în rubrica următoare se va trece calificativul general aprobat

Seful ierarhic al sefului nemijlocit; gradul, numele si prenumele; functia, data numirii; semnătura; data aprecierii

se completează cu datele cerute de formular

K. Luarea la cunostintă a rezultatelor aprecierii

se înscrie luarea la cunostintă a rezultatelor evaluării, hotărârea de a fi de acord sau de a contesta rezultatele evaluării si de a solicita o nouă evaluare, hotărârea privind rezolvarea contestatiei si luarea la cunostintă a rezolvării contestatiei

Recunosc rezultatele aprecierii/contest rezultatele aprecierii

se va nota cu un X în căsuta rezervată faptul că: este de acord cu rezultatele evaluării, respectiv contestă rezultatele evaluării; în situatia contestării se va numi o comisie pentru rezolvarea contestatiei

argumente pentru contestatie

se completează de către persoana evaluată în situatia în care a fost notată cu X căsuta care specifică faptul că doreste să facă contestatie

rezultatele cercetării si propunerile privind rezolvarea contestatiei

comisia de rezolvare a contestatiei va proceda, după intervievarea persoanei apreciate si a evaluatorilor initiali, la o nouă evaluare; seful comisiei de rezolvare a contestatiei va propune noul calificativ general, care va fi cel final, si, dacă este cazul, măsurile ce trebuie luate asupra persoanei evaluate sau asupra evaluatorului/evaluatorilor

Seful comisiei de rezolvare a contestatiei; gradul, numele si prenumele; semnătura; data

se completează cu datele cerute de formular

hotărârea privind rezolvarea contestatiei

în urma rezolvării contestatiei se va trece în spatiul rezervat calificativul general aprobat de seful nemijlocit al sefului care a aprobat aprecierea

Seful nemijlocit al sefului care a aprobat aprecierea; gradul, numele si prenumele; semnătura; data

se completează cu datele cerute de formular

luarea la cunostintă a rezolvării contestatiei; semnătura; data luării la cunostintă

se semnează de către cel care a fost evaluat si se trece data luării la cunostintă după rezolvarea contestatiei

 

MODEL DE ANGAJAMENT

pentru formarea soldatilor si gradatilor rezervisti voluntari

 

ROMÂNIA

MINISTERUL INTERNELOR

SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

UNITATEA MILITARĂ ..........................................

NESECRET

 

Exemplar nr. . .................

Nr. . ........................

Data .......................

 

ANEXA Nr. 6

 

ANGAJAMENT

 

1. Încheiat între Ministerul Internelor si Reformei Administrative, reprezentat de ............................., comandantul Unitătii Militare ..................................., si dl. ................................., domiciliat în ............................., strada .........................nr. ......, bloc ........., scara ....., etaj ....., apartament ....., judetul (sectorul) ............., telefon fix ..................., telefon mobil ....................., având cartea de identitate seria......nr......................., eliberată de............................


2. Scopul angajamentului: participarea dlui ............................. pentru o perioadă de 4 luni la instruirea centralizată, organizată de Unitatea Militară......................................., în scopul formării ca rezervist voluntar.

3. Perioada pentru care se încheie angajamentul este de 4 luni, de la ................................. (an, lună, zi)  până la........................ (an, lună, zi)

4. Clauzele angajamentului sunt:

a) Ministerul Internelor si Reformei Administrative se obligă să asigure:

- conditiile de pregătire si acordarea drepturilor bănesti si materiale prevăzute în dispozitiile în vigoare pe întreaga perioadă de pregătire.

b) Subsemnatul ............... declar că doresc să urmez cursul de formare a soldatilor si gradatilor voluntari si mă oblig:

- să-mi însusesc cunostintele si să-mi formez deprinderile ca soldat/gradat rezervist voluntar;

- să respect prevederile legilor tării, regulamentelor militare si ale celorlalte acte normative în vigoare care reglementează activitatea în centrele de pregătire;

- să manifest în toate împrejurările o comportare demnă si civilizată, să apăr onoarea si demnitatea de militar, să am o tinută militară regulamentară si să nu săvârsesc abateri disciplinare;

- să folosesc cu eficientă baza materială de învătământ, celelalte bunuri materiale de instruire existente în institutia militară si să le păstrez în stare de functionare;

- după absolvirea cursului de formare să închei contract în calitate de rezervist voluntar cu unitatea militară pentru care am fost selectionat;

- să restitui cheltuielile efectuate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative pe timpul instruirii dacă:

- voi întrerupe angajamentul înainte de termen;

- nu promovez examenul sustinut la sfârsitul cursului, din motive imputabile mie;

- sunt condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia;

- sunt condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infractiuni săvârsite cu intentie sau din culpă, fără a fi privat de libertate;

- săvârsesc abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispozitii legale, incompatibile cu calitatea de militar, potrivit legii.

Drept care s-a încheiat prezentul angajament, în două exemplare, astăzi, ..............., din care un exemplar rămâne la unitate, iar al doilea la soldatul/gradatul rezervist voluntar.

 

COMANDANTUL UNITĂTII MILITARE Nr..................................

.........................................................

(grad, prenume, nume)

 

...................................

(stampila si semnătura)

Consilier juridic,

................................

(grad, prenume, nume)

 

 

......................................................

(numele si prenumele participantului)

...................................

(semnătura)

...................................

(semnătura)

 

Prezentul angajament s-a înregistrat sub numărul ............... din ..............., după ce în prealabil s-a verificat identitatea soldatului/gradatului rezervist voluntar.

 

ANEXA Nr. 7

 

MODEL DE CONTRACT

pentru angajarea soldatilor si a gradatilor rezervisti voluntari

 

ROMÂNIA

MINISTERUL INTERNELOR

SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

UNITATEA MILITARĂ ..........................................

NESECRET

 

Exemplar nr. . .................

Nr. . ........................

Data .......................

 

CONTRACT

 

Între Ministerul Internelor si Reformei Administrative, reprezentat de comandantul Unitătii Militare ....................................., si domnul ................................, în calitate de soldat/gradat rezervist voluntar, domiciliat în ........................., strada ................. nr. ....., bloc ....., scara ....., etaj ....., apartament ....., judetul (sectorul) ..............., telefon fix ..............., telefon mobil ..............., având cartea de identitate seria.....nr................, eliberată de.................., a intervenit, în conformitate cu Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, prezentul contract, încheiat în următoarele conditii:

Clauzele contractului:

- perioada pentru care se încheie este de ......... ani, de la....................................... (an, lună, zi)  până la....................................... (an, lună, zi);


- gradul militar ...............;

- functia ...............;

- pe timpul derulării prezentului contract de angajare, consimt să execut în unitatea în care sunt încadrat în plan două zile lunar în timpul liber si 5 zile calendaristice lucrătoare consecutive de pregătire anual;

- mă oblig să anunt unitatea atunci când părăsesc tara pe perioada derulării prezentului contract.

Am luat la cunostintă despre restituirea contravalorilor cheltuielilor efectuate privind instruirea, în situatia nerespectării contractului.

Alte clauze (conditii de muncă, durata programului, drepturi si obligatii ale părtilor privind securitatea si sănătatea în muncă etc.).

 

COMANDANTUL UNITĂTII MILITARE

Nr. .................................

.........................................................

(grad, prenume, nume)

 

...................................

(stampila si semnătura)

Consilier juridic,

................................

(grad, prenume, nume)

 

 

......................................................

(numele si prenumele participantului)

...................................

(semnătura)

...................................

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 8

 

MODEL

de ordin de chemare la concentrarea de instructie si de dovadă de primire a ordinului de chemare la concentrarea de instructie

 

ROMÂNIA

NESECRET

 

ROMÂNIA

NESECRET

MINISTERUL INTERNELOR

 

 

MINISTERUL INTERNELOR

 

SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Exemplar nr......

 

SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Exemplar nr......

UNITATEA MILITARĂ..................

 

UNITATEA MILITARĂ..................

 

 

 

ORDIN DE CHEMARE

LA CONCENTRAREA DE INSTRUCTIE

Nr................

 

DOVADĂ DE PRIMIRE A ORDINULUI DE CHEMARe

LA CONCENTRAREA DE INSTRUCTIE

Nr................

   1. Emis la data de.................................

 

   1. Emis la data de .................................

   2. Dl..........................................., domiciliat în..................,

 

   2. Subsemnatul................................................., domiciliat

(gradul, numele si prenumele)

 

(gradul, numele si prenumele)

bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul

 

în.........................................., bloc......., scara......., etaj.......,

(sectorul)................

 

apartament....., judetul (sectorul)..............................

   3. Se legitimează cu CI. (B.I.) seria ... nr................,

eliberat de.............., si livret militar seria..... nr.................

 

   3. Se legitimează cu CI. (B.I.) seria ... nr................,

eliberat de.............., si livret militar seria..... nr.................

   4. Se va prezenta la datele mentionate mai jos, la U.M. nr.....

.....................................................................................................

din garnizoana .................................., în baza Contractului

de rezervist voluntar nr................din ..............., pentru a

 

   4. Am primit ordinul de chemare la concentrarea de

instructie si mă voi prezenta în baza Contractului de rezervist

voluntar nr................ din ..............., la concentrarea de

instructie organizată de U.M. nr................:

participa la concentrarea de instructie:

 

   4.1..........................

4.1..........................

   4.1..........................

4.1..........................

 

   4.1..........................

4.1..........................

   4.1..........................

4.1..........................

 

   4.1..........................

4.1..........................

   4.1..........................

4.1..........................

 

   4.1..........................

4.1..........................

   4.1..........................

4.1..........................

 

   4.1..........................

4.1..........................

   4.1..........................

4.1..........................

 

 

 

COMANDANTUL UNITĂTII MILITARE NR................

 

 

...........................................

 

Semnătura

(grad, prenume, nume)

 

Data ...............


ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind reflectarea pe posturile de radio si de televiziune a referendumului pentru adoptarea votului uninominal la alegerile parlamentare

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

în scopul asigurării de către radiodifuzori a unei informări corecte si impartiale a publicului în legătură cu evenimentele legate de referendumul pentru adoptarea votului uninominal la alegerile parlamentare,

având în vedere dispozitiile Decretului nr. 909/2007 pentru organizarea unui referendum national privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României,

în temeiul art. 3, 10 si al art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 42, 48, 49, 52, 53, 71, 77, 78 si 155 din Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual, cu modificările si completările ulterioare, si tinând cont de prevederile art. 30 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul National al Audiovizualului emite următoarea decizie:

Art. 1. - Reflectarea evenimentelor legate de referendum trebuie să respecte regulile privind informarea corectă, impartialitatea si pluralismul de opinii din legislatia audiovizuală.

Art. 2. - În emisiunile informative pot fi reflectate evenimente referitoare la referendum si pot fi prezentate modalitătile tehnice de organizare si desfăsurare a acestuia.

Art. 3. - În cadrul emisiunilor de dezbatere, punctele de vedere pro si contra vor fi reflectate în mod egal.

Art. 4. - În perioada campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare, candidatii aflati în competitie pot participa numai la emisiunile si dezbaterile electorale prevăzute de art. 57 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu dispozitiile art. 61 alin. (1) din aceeasi lege.

Art. 5. - În cazul în care în emisiunile informative si de dezbatere se aduc acuzatii de ordin penal sau moral unor persoane sau în cazul în care astfel de acuzatii pot prejudicia imaginea unor institutii, se va difuza si punctul de vedere al celor vizati.

Art. 6. - În cazul în care radiodifuzorii vor primi cereri pentru dreptul la replică sau rectificare, răspunsul la astfel de solicitări se va da în maximum 24 de ore de la data primirii lor.

Art. 7. - În temeiul obligatiei de a informa corect publicul, până la încheierea referendumului, radiodifuzorii nu pot difuza consultări de tip televoting ale publicului, prin intermediul sms-urilor, e-mail-urilor si telefoniei.

Art. 8. - Anchetele făcute pe stradă nu pot fi prezentate ca fiind reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social sau etnic si au obligatia de a reflecta punctele de vedere aflate în divergentă.

Art. 9. - Pe perioada campaniei pentru referendum nu pot fi difuzate clipuri publicitare care prezintă, în sens negativ sau pozitiv, un partid, un om politic ori un mesaj politic.

Art. 10. - Sondajele de opinie realizate de institutiile de specialitate pot fi difuzate în conditiile respectării regulilor Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 11. - (1) Emisiunile informative, de dezbatere si sondajele de opinie referitoare la referendum nu pot fi difuzate cu 24 de ore înainte de ziua de desfăsurare a referendumului si până la închiderea votării.

(2) Fac exceptie informatiile privind desfăsurarea referendumului.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Răsvan Popescu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2007.

Nr. 897.