MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 703         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 18 octombrie 2007

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

106. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

1.241. - Hotărâre pentru aprobarea organizării celei de-a patra întâlniri a grupului de lucru comun Comisia economică a ONU pentru Europa - Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE) - Eurostat privind statistica din domeniul dezvoltării durabile

 

1.245. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfăsurarea în România a celei de-a treia sedinte comune a Guvernului României si Guvernului Republicii Ungare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.871. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind Metodologia de organizare si desfăsurare a probei anticipate sustinute de elevii claselor a XI-a si a probelor sustinute de elevii claselor a XII-a din sectiile bilingve francofone pentru obtinerea mentiunii speciale „sectie bilingvă francofonă” la bacalaureat

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

12. - Ordin privind raportarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit

 

13. - Ordin privind situatiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile institutiilor de credit

 

Rectificări la :

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.111/2007


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Având în vedere necesitatea fundamentării riguroase prin măsuri legislative de ordin fiscal care să permită elaborarea în termen real a proiectului de buget pe anul 2008, urmărind reducerea influentelor bugetare ale unor prevederi fiscale care sunt prevăzute în actualul cadru legislativ si care urmau a se aplica din anul 2008, având în vedere necesitatea corectării măsurilor fiscale adoptate prin acte normative colaterale legislatiei fiscale, ca urmare a solicitărilor mediului de afaceri, precum si în scopul perfectionării continue a legislatiei fiscale si corelării acesteia cu legislatia Uniunii Europene si tinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinte negative următoarele:

- imposibilitatea respectării calendarului bugetar asa cum este stabilit prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si a angajamentelor asumate fată de Comisia Europeană pentru transpunerea directivelor comunitare în domeniu;

- imposibilitatea elaborării în timp util a legislatiei secundare, cu consecinte negative asupra mediului de afaceri, în ceea ce priveste managementul financiar si planul afacerilor,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Orice măsură de natură fiscală care constituie ajutor de stat se acordă potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007.”

2. La articolul 7 alineatul (1), partea introductivă si litera c) a punctului 33 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) În întelesul prezentului cod, cu exceptia titlului VI, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

......................................................................................................................................................................................................

c) pentru mijloace fixe amortizabile si terenuri - costul de achizitie, de productie sau valoarea de piată a mijloacelor fixe

dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrării în patrimoniul contribuabilului, utilizată pentru calculul amortizării fiscale, după caz. În valoarea fiscală se includ si reevaluările contabile efectuate potrivit legii. În cazul în care se efectuează reevaluări ale mijloacelor fixe amortizabile care determină o descrestere a valorii acestora sub costul de achizitie, de productie sau al valorii de piată a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz, valoarea fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe amortizabile se recalculează până la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie, de productie sau a valorii de piată a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz. În situatia reevaluării terenurilor care determină o descrestere a valorii acestora sub costul de achizitie sau sub valoarea de piată a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz, valoarea fiscală este costul de achizitie sau valoarea de piată a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz.”

3. La articolul 12, litera t) se modifică si va avea următorul cuprins:

„t) venituri realizate din lichidarea unei persoane juridice române.”

4. La articolul 15 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) institutiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii si disponibilitătile realizate si utilizate potrivit Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, dacă legea nu prevede altfel;”.

5. La articolul 15 alineatul (1), litera e) se abrogă.

6. La articolul 15 alineatul (1), litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

„f) cultele religioase, pentru: venituri obtinute din producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitătii de cult, potrivit legii, venituri obtinute din chirii, alte venituri obtinute din activităti economice, venituri din despăgubiri în formă bănească, obtinute ca urmare a măsurilor reparatorii prevăzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu conditia ca sumele respective să fie utilizate, în anul curent si/sau în anii următori, pentru întretinerea si functionarea unitătilor de cult, pentru lucrări de constructie, de reparatie si de consolidare a lăcasurilor de cult si a clădirilor ecleziastice, pentru învătământ, pentru furnizarea, în nume propriu si/sau în parteneriat, de servicii sociale, acreditate în conditiile legii, pentru actiuni specifice si alte activităti nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor.”

7. La articolul 15 alineatul (2), după litera k) se introduc trei noi litere, literele l), m) si n), cu următorul cuprins:

„l) sumele primite ca urmare a nerespectării conditiilor cu care s-a făcut donatia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective să fie utilizate de către organizatiile nonprofit, în anul curent sau în anii următori, pentru realizarea scopului si obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, după caz;

m) veniturile realizate din despăgubiri de la societătile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economică;

n) sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului III.”

8. La articolul 21, litera e) a alineatului (2) si litera l) a alineatului (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„e) cheltuielile de transport si de cazare în tară si în străinătate, efectuate pentru salariati si administratori, precum si pentru alte persoane fizice asimilate acestora, stabilite prin norme;

..........................................................................................................................................................................................................


l) cheltuielile pentru functionarea, întretinerea si repararea locuintelor de serviciu situate în localitatea unde se află sediul social sau unde societatea are sedii secundare, deductibile în limita corespunzătoare suprafetelor construite prevăzute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care se majorează din punct de vedere fiscal cu 10%;”.

9. La articolul 21 alineatul (4), litera i) se modifică si va avea următorul cuprins:

„i) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, cu exceptia celor prevăzute la art. 20 lit. c);”.

10. La articolul 21 alineatul (4), după litera s) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:

„s) cheltuielile reprezentând valoarea deprecierilor mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a efectuării unei reevaluări, se înregistrează o descrestere a valorii acestora.”

11. La articolul 24, alineatul (20) se abrogă.

12. La articolul 34, litera b) a alineatului (1) si alineatul (7) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„b) contribuabilii, altii decât cei prevăzuti la lit. a), au obligatia de a declara si plăti impozitul pe profit trimestrial până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul, dacă în prezentul articol nu se prevede altfel. Începând cu anul 2010, acesti contribuabili urmează să aplice sistemul plătilor anticipate prevăzut pentru contribuabilii mentionati la lit. a).

..........................................................................................................................................................................................................

(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevăzuti la alin. (1) nou-înfiintati, înfiintati în cursul anului precedent sau care la sfârsitul anului fiscal precedent înregistrează pierdere fiscală, precum si cei care în anul precedent au fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor efectuează plăti anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată. În cazul contribuabililor care în anul precedent au beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar în anul pentru care se calculează si se efectuează plătile anticipate nu mai beneficiază de facilitătile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plătile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luându-se în calcul si impozitul pe profit scutit.”

13. La articolul 35, alineatul (2) se abrogă.

14. La articolul 42, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„b1) sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauză de utilitate publică, conform legii;”.

15. La articolul 42, litera v) se modifică si va avea următorul cuprins:

„v) prima de stat acordată pentru economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007;”.

16. La articolul 47 alineatul (1), litera b) se abrogă.

17. Articolul 581 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Deducerea sumelor pentru economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007

Art. 581. - Contribuabilul poate deduce din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de bază, cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an. Obligatia acordării acestei deduceri revine organului fiscal competent si procedura de aplicare se stabileste prin ordin al ministrului economiei si finantelor.”

18. La articolul 65 alineatul (1), litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

„e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.”

19. La articolul 65 alineatul (2), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

„c) venituri sub forma dobânzilor bonificate la depozitele clientilor constituite în baza legislatiei privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ.”

20. La articolul 65 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

„c1) venituri repartizate membrilor caselor de ajutor reciproc în functie de fondul social detinut;”.

21. La articolul 66, alineatul (8) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(8) Venitul impozabil realizat din lichidarea unei persoane juridice reprezintă excedentul distributiilor în bani sau în natură peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare.”

22. La articolul 67 alineatul (3), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

„d) venitul impozabil obtinut din lichidarea unei persoane juridice de către actionari/asociati persoane fizice se impune cu o cotă de 16%, impozitul fiind final. Obligatia calculării, retinerii si virării impozitului revine persoanei juridice. Impozitul calculat si retinut la sursă se virează până la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, întocmită de lichidatori.”

23. Articolul 69 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii

Art. 69. - Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie a unei sume neimpozabile lunare de 1.000 lei si a contributiilor obligatorii calculate, retinute si suportate de persoana fizică.”

24. La articolul 70, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins: „(9) Impozitul pe veniturile din pensii se virează si se retine integral la bugetul de stat.”

25. La articolul 74, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) În cazul contribuabililor care realizează venituri bănesti din agricultură, potrivit prevederilor art. 71 lit. d), prin valorificarea produselor vândute către unităti specializate pentru colectare, unităti de procesare industrială sau către alte unităti pentru utilizare ca atare, impozitul se calculează prin retinere la sursă prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate, începând cu data de 1 ianuarie 2009, impozitul fiind final.”


26. Articolul 75 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 75. - (1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prevăzute la art. 42, precum si cele din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale, potrivit legii.”

(2) Veniturile din jocuri de noroc cuprind câstigurile realizate ca urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform normelor metodologice.”

27. La articolul 77, alineatele (1), (2) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 77. - (1) Veniturile sub formă de premii se impun, prin retinerea la sursă, cu o cotă de 16% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu.

(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinerea la sursă, cu o cotă de 20% aplicată asupra venitului net care nu depăseste cuantumul de 10.000 lei si cu o cotă de 25% aplicată asupra venitului net care depăseste cuantumul de 10.000 lei inclusiv. Venitul net se calculează la nivelul câstigurilor realizate într-o zi de la acelasi organizator sau plătitor.

................................................................................................................................................................................................

(4) Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii si din jocuri de noroc, în bani si/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilită în sumă de 600 lei, realizate de contribuabil:

a) pentru fiecare premiu;

b) pentru câstigurile din jocuri de noroc, de la acelasi organizator sau plătitor într-o singură zi.”

28. La articolul 771, alineatele (6) si (7) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(6) Impozitul prevăzut la alin. (1) si (3) se va calcula si se va încasa de notarul public înainte de autentificarea actului sau, după caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat si încasat se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost retinut. În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia, pentru situatiile prevăzute la alin. (1) si (3), se realizează prin hotărâre judecătorească sau prin altă procedură, impozitul prevăzut la alin. (1) si (3) se calculează si se încasează de către organul fiscal competent. Instantele judecătoresti care pronuntă hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile comunică organului fiscal competent hotărârea si documentatia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii. Pentru alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească contribuabilul are obligatia de a declara venitul obtinut în maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, în vederea calculării impozitului. Pentru înscrierea drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de mostenitor sau, după caz, a hotărârilor judecătoresti si a altor documente în celelalte cazuri, registratorii de la birourile de carte funciară vor verifica îndeplinirea obligatiei de plată a impozitului prevăzut la alin. (1) si (3) si, în cazul în care nu se va face dovada achitării acestui impozit, vor respinge cererea de înscriere până la plata impozitului.

(7) Impozitul stabilit în conditiile alin. (1) si (3) se virează si se retine integral la bugetul de stat.”

29. La articolul 78, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 41 lit. a)-h), altele decât veniturile neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu, precum si cele enumerate prin normele metodologice elaborate în aplicarea prezentului articol.”

30. La articolul 86 alineatul (1), după a treia liniută se introduce o nouă liniută cu următorul cuprins:

„- fondurilor de pensii administrat privat si fondurilor de pensii facultative constituite conform prevederilor legislatiei specifice în materie.”

31. La articolul 115 alineatul (1), litera q) se modifică si va avea următorul cuprins:

„q) venituri realizate de nerezidenti din lichidarea unei persoane juridice române. Venitul brut realizat din lichidarea unei persoane juridice române reprezintă suma excedentului distributiilor în bani sau în natură care depăseste aportul la capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare.”

32. La articolul 115 alineatul (2), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

„d) veniturile unei persoane fizice nerezidente obtinute din închirierea sau din altă formă de cedare a dreptului de folosintă a unei proprietăti imobiliare situate în România, din transferul proprietătilor imobiliare situate în România, din transferul titlurilor de participare detinute la o persoană juridică română si din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare.”

33. La articolul 1251 alineatul (1), punctele 7 si 11 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„7. produse accizabile sunt produsele energetice, alcoolul si băuturile alcoolice si tutunul prelucrat, astfel cum sunt definite de legislatia în vigoare, cu exceptia gazului distribuit prin sistemul de distributie a gazelor naturale si a energiei electrice;

...........................................................................................................................................................................................

11. Directiva 112 este Directiva 2006/112/CE a Consiliului Uniunii Europene din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 347 din 11 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare. Referirile din facturile transmise de furnizori/prestatori din alte state membre la articolele din Directiva a 6-a, respectiv Directiva 77/388/CE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri - sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată: baza unitară de stabilire, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 145 din 3 iunie 1977, vor fi considerate referiri la articolele corespunzătoare din Directiva 112, conform tabelului de corelări din anexa XII la această directivă;”.

34. Articolul 1252 se modifică si va avea următorul cuprins:

Aplicare teritorială

Art. 1252. - (1) În sensul prezentului titlu:

a) Comunitate si teritoriu comunitar înseamnă teritoriile statelor membre, astfel cum sunt definite în prezentul articol;

b) stat membru si teritoriul statului membru înseamnă teritoriul fiecărui stat membru al Comunitătii pentru care se aplică Tratatul de înfiintare a Comunitătii Europene, în conformitate cu art. 299 din acesta, cu exceptia teritoriilor prevăzute la alin. (2) si (3);

c) teritorii terte sunt teritoriile prevăzute la alin. (2) si (3);

d) tară tertă înseamnă orice stat sau teritoriu pentru care nu se aplică prevederile Tratatului de înfiintare a Comunitătii Europene.


(2) Următoarele teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunitătii se exclud din teritoriul comunitar din punct de vedere al taxei:

a) Republica Federală Germania:

1. Insula Heligoland;

2. teritoriul Busingen;

b) Regatul Spaniei:

1. Ceuta;

2. Melilla;

c) Republica Italiană:

1. Livigno;

2. Campione d’Italia;

3. apele italiene ale Lacului Lugano.

(3) Următoarele teritorii care fac parte din teritoriul vamal al Comunitătii se exclud din teritoriul comunitar din punct de vedere al taxei:

a) Insulele Canare;

b) Republica Franceză: teritoriile din străinătate;

c) Muntele Athos;

d) Insulele Aland;

e) Insulele Channel.

(4) Se consideră ca fiind incluse în teritoriile următoarelor state membre teritoriile mentionate mai jos:

a) Republica Franceză: Principatul Monaco;

b) Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord: Insula Man;

c) Republica Cipru: zonele Akrotiri si Dhekelia aflate sub suveranitatea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.”

35. La articolul 126 alineatul (8), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

„c) achizitiile intracomunitare de bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colectie si de antichităti, în sensul prevederilor art. 1522, atunci când vânzătorul este o persoană impozabilă revânzătoare, care actionează în această calitate, iar bunurile au fost taxate în statul membru de unde sunt furnizate, conform regimului special pentru intermediarii persoane impozabile, în sensul art. 313 si 326 din Directiva 112, sau vânzătorul este organizator de vânzări prin licitatie publică, care actionează în această calitate, iar bunurile au fost taxate în statul membru furnizor, conform regimului special, în sensul art. 333 din Directiva 112;”.

36. La articolul 127, alineatele (7), (8) si (10) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), orice persoană care efectuează ocazional o livrare intracomunitară de mijloace de transport noi va fi considerată persoană impozabilă pentru orice astfel de livrare.

(8) În conditiile si în limitele prevăzute în norme, este considerat ca persoană impozabilă unică un grup de persoane impozabile stabilite în România, care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relatii strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar si economic.

...............................................................................................................................................................................................

(10) Asocierile în participatiune nu dau nastere unei persoane impozabile separate. Asocierile de tip joint venture, consortium sau alte forme de asociere în scopuri comerciale, care nu au personalitate juridică si sunt constituite în temeiul legii, sunt tratate drept asocieri în participatiune.”

37. La articolul 128, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(7) Transferul tuturor activelor sau al unei părti a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau, după caz, si de pasive, indiferent dacă este realizat ca urmare a vânzării sau ca urmare a unor operatiuni precum divizarea, fuziunea ori ca aport în natură la capitalul unei societăti, nu constituie livrare de bunuri dacă primitorul activelor este o persoană impozabilă. Primitorul activelor este considerat a fi succesorul cedentului în ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere prevăzută de lege.”

38. La articolul 128 alineatul (8), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) bunurile distruse ca urmare a unor calamităti naturale sau a unor cauze de fortă majoră, precum si bunurile pierdute ori furate, dovedite legal, astfel cum sunt prevăzute prin norme;”

39. La articolul 128 alineatul (12), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) livrarea bunului respectiv realizată de persoana impozabilă pe teritoriul statului membru de destinatie a bunului expediat sau transportat în conditiile prevăzute la art. 132 alin. (5) si (6) privind vânzarea la distantă;”.

40. Articolul 131 se modifică si va avea următorul cuprins:

Importul de bunuri Art. 131. - Importul de bunuri reprezintă:

a) intrarea pe teritoriul Comunitătii de bunuri care nu se află în liberă circulatie în întelesul art. 24 din Tratatul de înfiintare a Comunitătii Europene;

b) pe lângă operatiunile prevăzute la lit. a), intrarea în Comunitate a bunurilor care se află în liberă circulatie, provenite dintr-un teritoriu tert, care face parte din teritoriul vamal al Comunitătii.”

41. La articolul 132 alineatul (4), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

„c) de bunuri taxate în statul membru de plecare, conform regimului special prevăzut la art. 313, 326 sau 333 din Directiva 112, privind bunurile second-hand, operele de artă, obiectele de colectie si antichitătile, astfel cum sunt definite la art. 1522 alin. (1);”.

42. La articolul 1321, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Prevederile alin. (2) nu se vor aplica, iar achizitia intracomunitară de bunuri, efectuată conform alin. (1), în cadrul unei operatiuni triunghiulare în alt stat membru decât România, de către cumpărătorul revânzător înregistrat în scopuri de TVA în România, în conformitate cu art. 153, se va considera că a fost supusă la plata taxei pe valoarea adăugată în acel alt stat membru, dacă se îndeplinesc următoarele conditii:

a) cumpărătorul revânzător înregistrat în scopuri de TVA în România în conformitate cu art. 153 face dovada că a efectuat achizitia intracomunitară în vederea efectuării unei livrări ulterioare în acel alt stat membru, livrare pentru care beneficiarul care este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru respectiv a fost desemnat ca persoană obligată la plata taxei aferente;


b) obligatiile privind declararea acestor operatiuni, stabilite prin norme, au fost îndeplinite de către cumpărătorul revânzător înregistrat în scopuri de TVA în România în conformitate cu art. 153.”

43. La articolul 1322, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), atunci când bunurile la care se face referire la art. 131 lit. a), care nu se află în liberă circulatie, sunt plasate, la intrarea în Comunitate, în unul dintre regimurile sau situatiile la care se face referire la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7, locul importului pentru aceste bunuri se consideră a fi pe teritoriul statului membru în care bunurile încetează să mai fie plasate în astfel de regimuri sau situatii.

(3) Atunci când bunurile la care se face referire în art. 131 lit. b), care se află în liberă circulatie la intrarea în Comunitate, sunt în una dintre situatiile care le-ar permite, dacă ar fi fost importate în Comunitate, în sensul art. 131 lit. a), să beneficieze de unul dintre regimurile prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 sau sunt sub o procedură de tranzit intern, locul importului este considerat a fi statul membru pe teritoriul căruia se încheie aceste regimuri sau această procedură.”

44. Articolul 1343 se modifică si va avea următorul cuprins:

Exigibilitatea pentru livrări intracomunitare de bunuri, scutite de taxă

Art. 1343. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 1342, în cazul unei livrări intracomunitare de bunuri, scutite de taxă conform art. 143 alin. (2), exigibilitatea taxei intervine în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine la emiterea facturii prevăzute la art. 155 alin. (1), dacă factura este emisă înainte de a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator.”

45. La articolul 135, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator.”

46. La articolul 135, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevăzute în legislatia altui stat membru la articolul echivalent art. 155 alin. (1), dacă aceasta este emisă înainte de cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator.”

47. Articolul 1381 se modifică si va avea următorul cuprins:

Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare

Art. 1381. - (1) Pentru achizitiile intracomunitare de bunuri baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. 137 pentru determinarea

bazei de impozitare în cazul livrării acelorasi bunuri în interiorul tării. În cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, conform art. 1301 alin. (2) lit. a), baza de impozitare se determină în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) lit. c) si ale art. 137 alin. (2). (2) Baza de impozitare cuprinde si accizele plătite sau datorate în alt stat membru decât România de persoana care efectuează achizitia intracomunitară, pentru bunurile achizitionate. În cazul în care accizele sunt rambursate persoanei care efectuează achizitia intracomunitară în statul membru în care a început expedierea sau transportul bunurilor, baza de impozitare a achizitiei intracomunitare efectuate în România se reduce corespunzător.”

48. La articolul 141 alineatul (1), litera i) se modifică si va avea următorul cuprins: „i) prestările de servicii si/sau livrările de bunuri strâns legate de asistenta si/sau protectia socială, efectuate de institutiile publice sau de alte entităti recunoscute ca având caracter social, inclusiv cele livrate de căminele de bătrâni;”.

49. La articolul 141 alineatul (1), după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:

„r) furnizarea de personal de către institutiile religioase sau filozofice în scopul activitătilor prevăzute la lit. a), f), i) si j).”

50. La articolul 141 alineatul (2), literele a), b) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„a) prestările următoarelor servicii de natură financiar-bancară:

1. acordarea si negocierea de credite, precum si administrarea creditelor de către persoana care le acordă;

2. negocierea garantiilor de credit ori a altor garantii sau orice operatiuni cu astfel de garantii, precum si administrarea garantiilor de credit de către persoana care acordă creditul;

3. tranzactii, inclusiv negocierea, privind conturile de depozit sau conturile curente, plăti, viramente, creante, cecuri si alte instrumente negociabile, exceptând recuperarea creantelor;

4. tranzactii, inclusiv negocierea, privind valuta, bancnotele si monedele utilizate ca mijloc legal de plată, cu exceptia obiectelor de colectie, si anume monede de aur, argint sau din alt metal ori bancnote care nu sunt utilizate în mod normal ca mijloc legal de plată sau monede de interes numismatic;

5. tranzactii, inclusiv negocierea, dar exceptând administrarea sau păstrarea în sigurantă, cu actiuni, părti sociale în societăti comerciale sau asociatii, obligatiuni garantate si alte instrumente financiare, cu exceptia documentelor care stabilesc drepturi asupra bunurilor;

6. administrarea de fonduri speciale de investitii;

b) operatiunile de asigurare si/sau de reasigurare, precum si prestările de servicii în legătură cu operatiunile de asigurare si/sau de reasigurare efectuate de persoanele impozabile care intermediază astfel de operatiuni;

c) pariuri, loterii si alte forme de jocuri de noroc efectuate de persoanele autorizate, conform legii, să desfăsoare astfel de activităti;”.

51. La articolul 141 alineatul (2) litera f), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„f) livrarea de către orice persoană a unei constructii, a unei părti a acesteia si a terenului pe care este construită, precum si a

oricărui alt teren. Prin exceptie, scutirea nu se aplică pentru livrarea unei constructii noi, a unei părti a acesteia sau a unui teren construibil. În sensul prezentului articol, se definesc următoarele:”.


52. La articolul 142 alineatul (1), literele d)–j) si l) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„d) importul definitiv de bunuri care îndeplinesc conditiile pentru scutire prevăzute de: Directiva 83/181/CEE a Consiliului din

28 martie 1983 ce determină domeniul art. 14 (1) (d) al Directivei 77/388/CEE privind scutirea de plată a taxei pe valoarea adăugată la importul final al anumitor mărfuri, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 105 din 23 aprilie 1983, cu modificările si completările ulterioare, Directiva 69/169/CEE a Consiliului din 28 mai 1969 privind armonizarea prevederilor stabilite prin legi, regulamente sau actiuni administrative referitoare la exceptarea de la impozitul pe cifra de afaceri si accizele la import pentru călătoriile internationale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 133 din 4 iunie 1969, cu modificările si completările ulterioare, si Directiva 79/2006/CE a Consiliului din 5 octombrie 2006 privind exceptarea de la taxele de import a micului trafic de bunuri cu caracter necomercial din tările terte, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 286 din 17 octombrie 2006;

e) importul, în regim diplomatic sau consular, al bunurilor scutite de taxe vamale;

f) importul de bunuri efectuat în România de organismele internationale recunoscute ca atare de autoritătile publice din România, precum si de către membrii acestora, în limitele si în conformitate cu conditiile stabilite în conventiile de înfiintare a acestor organizatii sau prin acorduri de sediu;

g) importul de bunuri efectuat în România de către fortele armate ale statelor străine membre NATO, pentru uzul acestora sau al personalului civil însotitor ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor, în cazul în care aceste forte iau parte la efortul comun de apărare. Acesta include importul realizat de fortele Marii Britanii si ale Irlandei de Nord stabilite în insula Cipru, conform Tratatului de înfiintare a Republicii Cipru din 16 august 1960, pentru uzul fortelor armate sau al personalului civil care însoteste fortele armate ori pentru aprovizionarea cantinelor lor;

h) reimportul de bunuri în România, efectuat de persoana care a exportat bunurile în afara Comunitătii, dacă bunurile se află în aceeasi stare în care se aflau la momentul exportului si dacă importul respectiv beneficiază de scutire de taxe vamale;

i) reimportul de bunuri în România, efectuat de persoana care a exportat bunurile în afara Comunitătii, pentru a fi supuse unor reparatii, transformări, adaptări, asamblări sau altor lucrări asupra bunurilor mobile corporale, cu conditia ca această scutire să fie limitată la valoarea bunurilor în momentul exportului acestora în afara Comunitătii;

j) importul, efectuat în porturi de către întreprinderi de pescuit maritim, de produse piscicole pescuite, neprelucrate sau după ce au fost conservate în vederea comercializării, dar înainte de livrare;

..............................................................................................................................................................................................................

l) importul în România de bunuri care au fost transportate dintr-un teritoriu tert sau o tară tertă, atunci când livrarea acestor bunuri de către importator constituie o livrare scutită conform art. 143 alin. (2);”.

53. La articolul 143 alineatul (1), literele b)–e), h) si k)–m) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„b) livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Comunitătii de către cumpărătorul care nu este stabilit în România sau de altă persoană în contul său, cu exceptia bunurilor transportate de cumpărătorul însusi si care sunt folosite la echiparea ori alimentarea ambarcatiunilor si a avioanelor de agrement sau a oricărui alt mijloc de transport de uz privat. Este scutită, de asemenea, si livrarea de bunuri care sunt transportate în bagajul personal al călătorilor care nu sunt stabiliti în Comunitate, dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

- călătorul nu este stabilit în Comunitate, respectiv adresa sau domiciliul permanent nu este în interiorul Comunitătii. Adresa sau domiciliul permanent înseamnă locul specificat astfel în pasaport, carte de identitate sau în alt document recunoscut ca document de identitate de către Ministerul Internelor si Reformei Administrative;

- bunurile sunt transportate în afara Comunitătii înainte de sfârsitul celei de-a treia luni ce urmează lunii în care are loc livrarea;

- valoarea totală a livrării, plus TVA, este mai mare decât echivalentul în lei a 175 euro, stabilit anual prin aplicarea cursului de schimb obtinut în prima zi lucrătoare din luna octombrie si valabil de la data de 1 ianuarie a anului următor;

- dovada exportului se va face prin factură sau alt document care tine locul acesteia, purtând avizul biroului vamal la iesirea din Comunitate;

c) prestările de servicii, inclusiv transportul si serviciile accesorii transportului, altele decât cele prevăzute la art. 141, legate direct de exportul de bunuri sau de bunurile plasate în regimurile ori situatiile prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a);

d) prestările de servicii, inclusiv transportul si serviciile accesorii transportului, altele decât cele prevăzute la art. 141, dacă acestea sunt direct legate de importul de bunuri si valoarea acestora este inclusă în baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139;

e) prestările de servicii efectuate în România asupra bunurilor mobile achizitionate sau importate în vederea prelucrării în România si care ulterior sunt transportate în afara Comunitătii de către prestatorul serviciilor sau de către client, dacă acesta nu este stabilit în România, ori de altă persoană în numele oricăruia dintre acestia;

.........................................................................................................................................................................................................

h) în cazul navelor destinate navigatiei maritime, utilizate pentru transportul international de persoane si/sau de bunuri, pentru pescuit ori altă activitate economică sau pentru salvare ori asistentă pe mare, următoarele operatiuni:

1. livrarea, modificarea, repararea, întretinerea, navlosirea, leasingul si închirierea de nave, precum si livrarea, leasingul, închirierea, repararea si întretinerea de echipamente încorporate sau utilizate pe nave, inclusiv echipamente de pescuit;

2. livrarea de carburanti si provizii destinate a fi utilizate pe nave, dar inclusiv pentru navele de război încadrate în Nomenclatura Combinată (NC) cod 8906 10 00, care părăsesc tara si se îndreaptă spre porturi străine unde vor fi ancorate, cu exceptia, în cazul navelor folosite pentru pescuitul de coastă, a proviziilor;

3. prestările de servicii, altele decât cele prevăzute la pct. 1, efectuate pentru nevoile directe ale navelor si/sau pentru încărcătura acestora;

........................................................................................................................................................................................................

k) livrările de bunuri si prestările de servicii în favoarea organismelor internationale recunoscute ca atare de autoritatile publice din România, precum si a membrilor acestora, în limitele si în conformitate cu conditiile precizate în conventiile de înfiintare a acestor organisme sau prin acorduri de sediu;


l) livrările de bunuri netransportate în afara României si/sau prestările de servicii efectuate în România, destinate uzului oficial al fortelor armate ale statelor străine membre NATO sau al personalului civil care însoteste fortele armate ori aprovizionării popotelor sau cantinelor, dacă fortele iau parte la efortul de apărare comun;

m) livrările de bunuri sau prestarea serviciilor într-un alt stat membru decât România, în scopul utilizării de către fortele armate ale oricărui stat membru NATO, altul decât statul membru de destinatie, sau de către personalul civil care le însoteste sau pentru aprovizionarea popotelor ori cantinelor, dacă aceste forte iau parte la efortul de apărare comun; livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor către fortele armate ale Regatului Unit stationate în insula Cipru ca urmare a Tratatului de înfiintare a Republicii Cipru, datat 16 august 1960, care sunt destinate utilizării de către aceste forte sau personalului civil care le însoteste ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor;”.

54. La articolul 144 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) livrarea de bunuri care urmează:

1. să fie plasate în regim vamal de admitere temporară, cu exonerare totală de la plata drepturilor de import;

2. să fie prezentate autoritătilor vamale în vederea vămuirii si, după caz, plasate în depozit necesar cu caracter temporar;

3. să fie introduse într-o zonă liberă sau într-un antrepozit liber;

4. să fie plasate în regim de antrepozit vamal;

5. să fie plasate în regim de perfectionare activă, cu suspendare de la plata drepturilor de import;

6. să fie plasate în regim de tranzit vamal extern;

7. să fie admise în apele teritoriale:

- pentru a fi încorporate pe platforme de forare sau de productie, în scopul construirii, reparării, întretinerii, modificării sau reutilării acestor platforme ori pentru conectarea acestor platforme de forare sau de productie la continent;

- pentru alimentarea cu carburanti si aprovizionarea platformelor de forare sau de productie;

8. să fie plasate în regim de antrepozit de TVA, definit după cum urmează:

- pentru produse accizabile, orice locatie situată în România, care este definită ca antrepozit fiscal, în sensul art. 4 lit. (b) din Directiva 92/12/CEE, cu modificările si completările ulterioare;

- pentru bunuri, altele decât produsele accizabile, o locatie situată în România si definită prin norme;”.

55. La articolul 144 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) importul de bunuri care urmează să fie plasate în regim de antrepozit de TVA.”

56. Articolul 1441 se modifică si va avea următorul cuprins:

Scutiri pentru intermediari

Art. 1441. - Sunt scutite de taxă serviciile prestate de intermediarii care actionează în

numele si în contul altei persoane, în cazul în care aceste servicii sunt prestate în legătură cu operatiunile scutite prevăzute la art. 143 si 144, cu exceptia operatiunilor prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. f) si alin. (2), sau în legătură cu operatiunile desfăsurate în afara Comunitătii.”

57. La articolul 149 alineatul (5), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) pentru cazurile prevăzute la alin. (4) lit. a), ajustarea se efectuează în cadrul perioadei de ajustare prevăzute la alin. (2).

Ajustarea deducerii se face o singură dată pentru întreaga perioadă de ajustare rămasă, incluzând anul în care apare modificarea destinatiei de utilizare. Prin norme se stabilesc reguli tranzitorii pentru situatia în care pentru anul 2007 s-a efectuat ajustarea prevăzută la alin. (4) lit. a) pentru o cincime sau, după caz, o douăzecime din taxa dedusă initial;”.

58. La articolul 150 alineatul (1), literele a)-f) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„a) persoana impozabilă care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii taxabile, conform prevederilor prezentului titlu, cu exceptia cazurilor pentru care clientul este obligat la plata taxei conform prevederilor lit. b)-g);

b) persoana impozabilă care actionează ca atare si care beneficiază de serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. g), dacă aceste servicii sunt prestate de o persoană impozabilă care nu este stabilită în România, chiar dacă este înregistrată în scopuri de TVA în România, conform art. 153 alin. (4) sau (5);

c) persoana înregistrată conform art. 153 sau 1531, care beneficiază de serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. c)-f), lit. h) pct. 2 si lit. i) si care a comunicat prestatorului codul său de înregistrare în scopuri de TVA în România, dacă aceste servicii sunt prestate de o persoană impozabilă care nu este stabilită în România, chiar dacă este înregistrată în scopuri de TVA în România, conform art. 153 alin. (4) sau (5);

d) persoana înregistrată conform art. 153 sau 1531, căreia i se livrează gaze naturale sau energie electrică în conditiile prevăzute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f), dacă aceste livrări sunt realizate de o persoană impozabilă care nu este stabilită în România, chiar dacă este înregistrată în scopuri de TVA în România, conform art. 153 alin. (4) sau (5);

e) persoana impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă, înregistrată conform art. 153 sau 1531, care este beneficiarul unei livrări ulterioare efectuate în cadrul unei operatiuni triunghiulare, în următoarele conditii:

1. cumpărătorul revânzător al bunurilor să nu fie stabilit în România, să fie înregistrat în scopuri de TVA în alt stat membru si să fi efectuat o achizitie intracomunitară a acestor bunuri în România, care nu este impozabilă conform art. 126 alin. (8) lit. b); si

2. bunurile aferente achizitiei intracomunitare, prevăzute la pct. 1, să fi fost transportate de furnizor sau de cumpărătorul revânzător ori de altă persoană, în contul furnizorului sau al cumpărătorului revânzător, dintr-un stat membru, altul decât statul în care cumpărătorul revânzător este înregistrat în scopuri de TVA, direct către beneficiarul livrării; si

3. cumpărătorul revânzător să îl desemneze pe beneficiarul livrării ulterioare ca persoană obligată la plata taxei pentru livrarea respectivă;

f) persoana din cauza căreia bunurile ies din regimurile sau situatiile prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a);”.

59. La articolul 152 alineatul (2), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Cifra de afaceri care serveste drept referintă pentru aplicarea alin. (1) este constituită din valoarea totală a livrărilor de

bunuri si a prestărilor de servicii care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăsurate de o mică întreprindere, efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, incluzând si operatiunile scutite cu drept de deducere si pe cele scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f), dacă acestea nu sunt accesorii activitătii principale, cu exceptia următoarelor:”.

60. La articolul 1521, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Regimul special prevăzut de prezentul articol nu se aplică pentru agentiile de turism care actionează în calitate de intermediar si pentru care sunt aplicabile prevederile art. 137 alin. (3) lit. e) în ceea ce priveste baza de impozitare.”

61. La articolul 1524 alineatul (1), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

„c) stat membru de consum înseamnă statul membru în care serviciile electronice îsi au locul prestării, în conformitate cu art. 56 alin. (1) lit. k) din Directiva 112, în care beneficiarul, care nu actionează în calitate de persoană impozabilă în cadrul unei activităti economice, este stabilit, îsi are domiciliul sau resedinta obisnuită.”

62. La articolul 153, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) O persoană impozabilă care nu este stabilită, conform art. 1251 alin. (2) lit. b), si nici înregistrată în scopuri de TVA în România va solicita înregistrarea în scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operatiuni realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a taxei, înainte de efectuarea respectivelor operatiuni, cu exceptia situatiilor în care persoana obligată la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (1) lit. b)-g). Nu sunt obligate să se înregistreze în România conform acestui articol persoanele stabilite în afara Comunitătii care efectuează servicii electronice către persoane neimpozabile din România si care sunt înregistrate într-un alt stat membru, conform regimului special pentru servicii electronice, pentru toate serviciile electronice prestate în Comunitate.”

63. La articolul 154, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Persoanele înregistrate:

a) conform art. 153 vor comunica codul de înregistrare în scopuri de TVA tuturor furnizorilor/prestatorilor sau clientilor. Informarea este optională dacă persoana beneficiază de prestări de servicii, conform art. 133 alin. (2) lit. c)-g), lit. h) pct. 2 si lit. i);

b) conform art. 1531 vor comunica codul de înregistrare în scopuri de TVA furnizorului de fiecare dată când realizează o achizitie intracomunitară de bunuri. Comunicarea codului este optională în cazul în care persoana respectivă beneficiază de prestări de servicii, conform art. 133 alin. (2) lit. c)-g), lit. h) pct. 2 si lit. i). Pentru alte operatiuni constând în livrări de bunuri si prestări de servicii este interzisă comunicarea codului de înregistrare în scopuri de TVA, obtinut în temeiul art. 1531, furnizorilor/prestatorilor sau clientilor.”

64. La articolul 155, alineatul (1), litera n) a alineatului (5) si alineatul (9) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 155. - (1) Persoana impozabilă care efectuează o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decât o livrare/prestare fără drept de deducere a taxei, conform art. 141 alin. (1) si (2), trebuie să emită o factură către fiecare beneficiar, cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului în care factura a fost deja emisă. De asemenea, persoana impozabilă trebuie să emită o factură către fiecare beneficiar pentru suma avansurilor încasate în legătură cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a încasat avansurile, cu exceptia cazului în care factura a fost deja emisă.

...................................................................................................................................................................................................

n) indicarea, în functie de cotele taxei, a taxei colectate si a sumei totale a taxei colectate, exprimate în lei, sau a următoarelor mentiuni:

1. în cazul în care nu se datorează taxa, o mentiune referitoare la prevederile aplicabile din prezentul titlu sau din Directiva 112 ori mentiunile «scutit cu drept de deducere», «scutit fără drept de deducere», «neimpozabilă în România» sau, după caz, «neinclus în baza de impozitare»;

2. în cazul în care taxa se datorează de beneficiar în conditiile art. 150 alin. (1) lit. b)-d) si g), o mentiune la prevederile prezentului titlu sau ale Directivei 112 ori mentiunea «taxare inversă» pentru operatiunile prevăzute la art. 160;

3. în cazul în care se aplică regimul special pentru agentiile de turism, trimiterea la art. 1521 ori la art. 306 din Directiva 112 sau orice altă trimitere care să indice faptul că a fost aplicat regimul special;

4. dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colectie si antichităti, trimiterea la art. 1522 sau la art. 313, 326 ori 333 din Directiva 112 sau orice altă trimitere care să indice faptul că a fost aplicat unul dintre regimurile respective;

...................................................................................................................................................................................................

(9) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (5), se pot întocmi facturi simplificate în cazurile stabilite prin norme. Indiferent de situatie, trebuie ca facturile emise în sistem simplificat să contină cel putin următoarele informatii:

a) data emiterii;

b) identificarea persoanei impozabile emitente;

c) identificarea tipurilor de bunuri si servicii furnizate;

d) suma taxei de achitat sau informatiile necesare pentru calcularea acesteia.”

65. La articolul 155, după alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (10)-(12), cu următorul cuprins:

„(10) Orice document sau mesaj care modifică si care se referă în mod specific si fără ambiguităti la factura initială va fi tratat ca o factură.

(11) România va accepta documentele sau mesajele pe suport hârtie ori în formă electronică drept facturi, dacă acestea îndeplinesc conditiile prevăzute de prezentul articol.

(12) În situatia în care pachete care contin mai multe facturi sunt transmise sau puse la dispozitie aceluiasi destinatar prin mijloace electronice, informatiile care sunt comune facturilor individuale pot fi mentionate o singură dată, cu conditia ca acestea să fie accesibile pentru fiecare factură.”


66. La articolul 1563 alineatul (1), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1563. - (1) Persoanele înregistrate conform art. 1531, dar neînregistrate si care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153, trebuie să depună la organele fiscale competente un decont special de taxă pentru:”.

67. La articolul 1563, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Persoanele impozabile neînregistrate si care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531, trebuie să depună la organele fiscale competente un decont special de taxă pentru operatiunile pentru care sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) lit. b).

(3) Persoanele care nu sunt înregistrate si care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531, trebuie să depună la organele fiscale competente un decont special de taxă privind achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi.”

68. La articolul 1563 alineatul (4), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Persoanele impozabile care nu sunt înregistrate si care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 si persoanele juridice neimpozabile, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531, trebuie să întocmească si să depună la organele fiscale competente un decont special de taxă pentru:”.

69. La articolul 157, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Prin exceptare de la prevederile alin. (3), în perioada 15 aprilie 2007-31 decembrie 2011 inclusiv nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care au obtinut certificat de amânare de la plată, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului economiei si finantelor. De la data de 1 ianuarie 2012, prin exceptare de la prevederile alin. (3), nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153.”

70. La articolul 160, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Bunurile si serviciile pentru livrarea sau prestarea cărora se aplică măsurile de simplificare sunt:

a) deseurile si materiile prime secundare, rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare;

b) bunurile si/sau serviciile livrate ori prestate de sau către persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolventă, cu exceptia bunurilor livrate în cadrul comertului cu amănuntul;

c) materialul lemnos, conform prevederilor din norme.”

71. La articolul 161, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 161. - (1) În aplicarea alin. (2)-(14):

a) un bun imobil sau o parte a acestuia este considerat/considerată ca fiind construit/construită înainte de data aderării, dacă acel bun imobil sau o parte a acestuia a fost utilizat/utilizată prima dată înainte de data aderării;

b) un bun imobil sau o parte a acestuia este considerat/considerată achizitionat/achizitionată înainte de data aderării, dacă formalitătile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vânzător la cumpărător s-au îndeplinit înainte de data aderării;

c) transformarea sau modernizarea unui bun imobil sau unei părti a acestuia se consideră efectuată până la data aderării dacă, după transformare sau modernizare, bunul imobil sau partea acestuia a fost utilizat/utilizată prima dată înainte de data aderării;

d) transformarea sau modernizarea unui bun imobil sau unei părti a acestuia se consideră efectuată după data aderării dacă, după transformare sau modernizare, bunul imobil sau partea acestuia a fost utilizat/utilizată prima dată după data aderării;

e) prevederile alin. (4), (6), (10) si (12) se aplică numai pentru lucrările de modernizare sau transformare începute înainte de data aderării, care au fost finalizate după data aderării, care nu depăsesc 20% din valoarea bunului imobil sau a părtii acestuia, exclusiv valoarea terenului, după transformare sau modernizare.”

72. La articolul 1611 alineatul (3), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

„c) bunurile importate, în sensul alin. (2) lit. a), reprezintă mijloacele de transport care au fost achizitionate sau importate înaintea datei aderării, în conditiile generale de impozitare din România, Republica Bulgaria sau alt stat membru din teritoriul comunitar, astfel cum era acesta înaintea datei aderării, si/sau care nu au beneficiat de scutire de la plata taxei ori de rambursarea acesteia ca urmare a exportului. Această conditie se consideră îndeplinită atunci când data primei utilizări a respectivelor mijloace de transport este anterioară datei de 1 ianuarie 1999 si suma taxei datorate la import este nesemnificativă, conform prevederilor din norme.”

73. Articolul 1612 se modifică si va avea următorul cuprins:

Directive transpuse

Art. 1612. - Prezentul titlu transpune Directiva 112.”

74. La articolul 163, literele d), i) si k) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„d) antrepozitul vamal este locul aprobat de autoritatea vamală potrivit legislatiei vamale în vigoare;

i) codul NC reprezintă pozitia tarifară, subpozitia tarifară sau codul tarifar, asa cum este prevăzută/prevăzut în Regulamentul CE nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 cu privire la nomenclatura tarifară si statistică si la tariful vamal comun, în vigoare de la 19 octombrie 1992, iar în cazul produselor energetice, în vigoare de la 1 ianuarie 2002. Ori de câte ori intervin modificări în nomenclatura combinată a Tarifului vamal comun, corespondenta dintre codurile NC prevăzute în prezentul titlu cu noile coduri NC se va realiza potrivit prevederilor din norme;

k) operatorul neînregistrat este persoana fizică sau juridică autorizată să primească cu titlu ocazional, în exercitarea profesiei sale, produse supuse accizelor în regim suspensiv, provenite din alte state membre ale Uniunii Europene; acest operator nu poate detine sau expedia produse în regim suspensiv.”

75. La articolul 166 alineatul (3), literele b) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„b) un operator înregistrat în alt stat membru;

c) un operator neînregistrat în alt stat membru;”.

76. La articolul 174 alineatul (4), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) tutunul tăiat sau fărâmitat într-un alt mod, răsucit sau presat în bucăti, si care poate fi fumat fără prelucrare industrială ulterioară;”.

77. La articolul 174, alineatul (6) se abrogă.

78. La articolul 1754 alineatul (1), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1754. - (1) Sunt exceptate de la plata accizelor:”.


79. La articolul 1754 alineatul (1) punctul 2, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

„c) energia electrică utilizată în principal în scopul reducerii chimice si în procesele electrolitice si metalurgice;”.

80. La articolul 183 alineatul (1), litera k) se abrogă.

81. Articolul 1891 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1891. - Dacă o persoană care a expediat un produs accizabil în regim suspensiv nu primeste documentul administrativ de însotire certificat, în termen de 45 de zile de la data expedierii produsului, are obligatia ca în următoarele 5 zile să depună declaratia de accize la autoritatea fiscală competentă si să plătească accizele pentru produsul respectiv în termen de 7 zile de la data expirării termenului de primire a acelui document.”

82. La articolul 192, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

„(9) Orice persoană aflată în una dintre situatiile prevăzute la alin. (3), (5), (6) si (7) are obligatia de a depune o declaratie de accize la autoritatea fiscală competentă si de a plăti acciza în termen de 5 zile de la data la care a devenit exigibilă.”

83. La articolul 1926 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) înainte de expedierea produselor, comerciantul expeditor trebuie să facă o cerere de restituire la autoritatea fiscală competentă si să facă dovada că acciza a fost plătită;”.

84. La articolul 194, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Declaratiile de accize se depun la autoritatea fiscală competentă de către plătitorii de accize, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă declaratia, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 1891 si la art. 192 alin. (9).”

85. Denumirea marginală a articolului 201 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Scutiri pentru produse energetice si energie electrică”

86. La articolul 201 alineatul (1), litera l) se modifică si va avea următorul cuprins:

„l) produsele energetice, dacă astfel de produse sunt obtinute din unul sau mai multe dintre următoarele produse:

- produse cuprinse în codurile NC de la 1507 la 1518;

- produse cuprinse în codurile NC 3824 90 55 si de la 3824 90 80 la 3824 90 99, pentru componentele lor produse din biomase;

- produse cuprinse în codurile NC 2207 20 00 si 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetică;

- produse obtinute din biomase, inclusiv produse cuprinse în codurile NC 4401 si 4402;”.

87. La articolul 201, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

„(3) Produsele energetice care contin unul sau mai multe dintre produsele enumerate la alin. (1) lit. l) beneficiază de un nivel redus al accizelor, potrivit prevederilor din norme.

(4) Prevederile alin. (1) si (3) vor înceta să se aplice în cazul în care legea comunitară va impune conformarea cu obligatiile de a plasa pe piată o proportie minimă din produsele energetice la care se face referire la alin. (1) lit. l), dar nu mai devreme de intrarea în vigoare a prezentei legi.”

88. La articolul 208, alineatele (1), (6) si litera a) a alineatului (7) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 208. - (1) Nivelul accizelor în perioada 2007-2011 pentru cafea verde, cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori, si pentru cafea solubilă este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul titlu.

.......................................................................................................................................................................................

(6) Pentru cafea, cafea cu înlocuitori si cafea solubilă, accizele se datorează o singură dată si se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură asupra cantitătilor intrate pe teritoriul României. Pentru amestecurile cu cafea solubilă intrate pe teritoriul României, accizele se datorează si se calculează numai pentru cantitatea de cafea solubilă continută în amestecuri.

.......................................................................................................................................................................................

a) pentru produsele provenite din productia internă - pretul de livrare al producătorului, mai putin acciza;”

89. La articolul 210, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Operatorii economici care exportă sau care livrează într-un alt stat membru sortimente de cafea obtinute din operatiuni proprii de prelucrare a cafelei achizitionate direct de către acestia din alte state membre sau din import pot solicita autoritătilor fiscale competente, pe bază de documente justificative, restituirea accizelor virate la bugetul de stat, aferente cantitătilor de cafea utilizate ca materie primă pentru cafeaua exportată sau livrată în alt stat membru. Beneficiază de regimul de restituire a accizelor virate bugetului de stat si operatorii economici, pentru cantitătile de cafea achizitionate direct de către acestia dintr-un stat membru sau din import si returnate furnizorilor.”

90. La articolul 210, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21) cu următorul cuprins:

„(21) Beneficiază de regimul de restituire a accizelor si operatorii economici care achizitionează direct dintr-un alt stat membru sau din import produse de natura celor prevăzute la art. 207 lit. d)-j) si care sunt ulterior returnate furnizorilor, sunt exportate sau sunt livrate în alt stat membru fără a suporta vreo modificare.”

91. La articolul 210, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Modalitatea de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1), (2) si (21) va fi reglementată prin norme.”

92. Articolul 218 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 218. - Valoarea în lei a accizelor, a taxei speciale pentru autoturisme/autovehicule si a impozitului la titeiul din productia internă, datorată bugetului de stat, stabilită potrivit prezentului titlu în echivalent euro, pe unitatea de măsură, se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”

93. După articolul 2211 se introduce un nou articol, articolul 2212, cu următorul cuprins:

„Directive transpuse

Art. 2212. - Prezentul titlu transpune Directiva CEE nr. 92/12, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 76 din 23 martie 1992, cu modificările ulterioare; directivele CEE nr. 92/83 si 92/84, publicate în Jurnalul Oficial nr. L 316 din 31 octombrie 1992; directivele CEE nr. 92/79 si 92/80, publicate în Jurnalul Oficial nr. L 316 din 31 octombrie 1992, modificate prin Directiva CE nr. 2002/10, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 46 din 16 februarie 2002; Directiva CE nr. 95/59, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 291 din 6 decembrie 1995, modificată prin Directiva CE nr. 2002/10, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 46 din 16 februarie 2002; Directiva CE nr. 2003/96, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 283 din 31 octombrie 2003.”


94. La anexa nr. 1 la titlul VII, primul asterisc de la nota de subsol se modifică si va avea următorul cuprins:

„*) Nivelul accizelor va fi mentinut în conditiile mentinerii actualelor nivele minime prevăzute în directivele comunitare în domeniu. Pentru produsele din grupa tutunului prelucrat acciza intră în vigoare la data de 1 iulie a fiecărui an, în conformitate cu angajamentele asumate de România în procesul de negociere cu Uniunea Europeană a Capitolului 10 «Impozitarea».”

95. În anexa nr. 2 la titlul VII, la numărul curent 3, coloana a doua „Denumirea produsului sau a grupei de produse” se modifică si va avea următorul cuprins:

„Cafea solubilă”.

96. La articolul 286, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(6) Începând cu anul fiscal 2008, consiliul local poate acorda scutiri de la plata impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren, datorată de către persoanele juridice în conditiile elaborării unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională si în conditiile îndeplinirii dispozitiilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007.”

97. La articolul 286, alineatul (7) se abrogă.

Art. II. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 octombrie 2007.

Nr. 106.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea organizării celei de-a patra întâlniri a grupului de lucru comun Comisia economică a ONU pentru Europa - Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE) - Eurostat privind statistica din domeniul dezvoltării durabile

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea la Bucuresti, în perioada 8-9 noiembrie 2007, a celei de-a patra întâlniri a grupului de lucru comun Comisia economică a ONU pentru Europa - Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE) - Eurostat privind statistica din domeniul dezvoltării

Art. 2. - (1) Finantarea cheltuielilor ocazionate de organizarea actiunii prevăzute la art. 1 se asigură din sumele prevăzute cu această destinatie în bugetul Institutului National de Statistică aprobat pentru anul 2007.

(2) Devizul estimativ privind cheltuielile ocazionate de organizarea actiunii prevăzute la art. 1 este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Presedintele Institutului National de Statistică,

Vergil Voineagu

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 octombrie 2007.

Nr. 1.241.


 

ANEXĂ

 

DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI

 

Nr. crt.

Actiuni organizatorice

Suma alocată

- lei -

1.

Cheltuieli pentru concept, titlul, mesaj, drept de imagine

9.390

2.

Cheltuieli pentru materiale de promovare

- materiale promotionale pentru promovarea imaginii României, municipiului Bucuresti,

Institutului National de Statistică

(60 persoane x 150 lei/persoană = 9.000 lei)

9.000

3.

Cheltuieli privind transportul, cazarea si diurna zilnică a membrilor staffului ONU (2 persoane x 4 zile)

9.000

4.

Organizarea unei mese oficiale în ziua de 8 noiembrie 2007, oferită de presedintele Institutului National de Statistică (70 persoane x 60 lei = 4.200 lei)

4.200

5.

Cheltuieli pentru servicii de catering pentru tratatii în timpul întâlnirii (70 persoane x 2 zile x 6,5 lei = 910 lei)

910

6.

Cheltuieli de secretariat (consumabile, rechizite, mape, pixuri, ecusoane) (60 lei x 75 lei/persoană = 4.500)

4.500

7.

Alte cheltuieli neprevăzute

17.000

 

TOTAL:

54.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfăsurarea în România a celei de-a treia sedinte comune a Guvernului României si Guvernului Republicii Ungare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, cu suma de 1.000 mii lei la capitolul 51.01 „Autorităti publice si actiuni externe”, titlul 20 „Bunuri si servicii”.

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfăsurarea în România a celei de-a treia sedinte comune a Guvernului României si Guvernului Republicii Ungare.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2007.

Art. 3. - (1) Secretariatul General al Guvernului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Limitele de cheltuieli privind organizarea si desfăsurarea actiunii prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului.

Art. 4. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2007, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 17 octombrie 2007.

Nr. 1.245.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind Metodologia de organizare si desfăsurare a probei anticipate sustinute de elevii claselor a XI-a si a probelor sustinute de elevii claselor a XII-a din sectiile bilingve francofone pentru obtinerea mentiunii speciale „sectie bilingvă francofonă” la bacalaureat

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Acordului asupra învătământului bilingv dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2006,

în conformitate cu Ordinul ministrului educatiei i cercetării nr. 634/2007 privind organizarea si desfăsurarea bacalaureatului român - filiera bilingv-francofonă,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Metodologia de organizare si desfăsurare a probei anticipate sustinute de elevii claselor a XI-a si a probelor sustinute de elevii claselor a XII-a din sectiile bilingve francofone pentru obtinerea mentiunii speciale „sectie bilingvă francofonă” la bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă Programele de bacalaureat la disciplinele specifice pentru elevii care sustin probele specifice în vederea obtinerii mentiunii speciale „sectie bilingvă francofonă” la bacalaureat, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pentru obtinerea mentiunii speciale „sectie bilingvă francofonă” la bacalaureat, elevii din sectiile bilingve francofone participă la sustinerea următoarelor probe specifice:

a) probă anticipată;

b) probă orală de limba franceză;

c) probă scrisă de limba franceză;

d) probă orală la disciplina nonlingvistică studiată în limba franceză.

Art. 3. - Elevii care nu sustin sau nu promovează proba anticipată nu pot participa la celelalte probe specifice ale bacalaureatului stabilite pentru clasele bilingve, care se sustin în clasa a XII-a, si nu vor beneficia de mentiunea specială „sectie bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Directia generală management învătământ preuniversitar, Directia generală buget-finante-patrimoniu si investitii, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar, inspectoratele scolare si conducerile unitătilor de învătământ implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 31 august 2007.

Nr. 1.871.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIE

de organizare si desfăsurare a probei anticipate sustinute de elevii claselor a XI-a si a probelor sustinute de elevii claselor a XII-a din sectiile bilingve francofone pentru obtinerea mentiunii speciale „sectie bilingvă francofonă” la bacalaureat

 

I. DISPOZITII GENERALE

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie reglementează organizarea si desfăsurarea probei anticipate sustinute de elevii claselor a XI-a si a probelor sustinute de elevii claselor a XII-a din sectiile bilingve francofone pentru obtinerea mentiunii speciale „sectie bilingvă francofonă” la bacalaureat.

(2) Diploma de bacalaureat cu mentiunea specială „sectie bilingvă francofonă” este recunoscută pentru înscrierea la universitătile franceze si la universitătile românesti.

Art. 2. - (1) Acordul asupra învătământului bilingv dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2006, pune bazele obtinerii diplomei de bacalaureat cu mentiunea specială „sectie bilingvă francofonă”.

(2) Sectiile bilingve francofone mentionate la art. 1 au, pe parcursul celor 4 ani de liceu, un orar specific de cursuri de limba franceză si de discipline nonlingvistice (DNL) predate în limba franceză: matematică, fizică, chimie, biologie, istorie, geografie, economie.

(3) Probele specifice examenului de bacalaureat pentru sectiile bilingve francofone sunt:

(i) proba anticipată centrată pe modulul de învătământ pluridisciplinar bilingv (MIP), sustinută în clasa a XI-a;

(ii) proba orală de limba franceză, care va fi sustinută în clasa a XII-a si va avea loc în perioada prevăzută pentru proba orală de limbă străină „b”;

(iii) proba scrisă de limba franceză, care va fi sustinută în clasa a XII-a si va avea loc în perioada prevăzută pentru proba scrisă „c”;

(iv) o probă la o disciplină nonlingvistică din lista celor mentionate la alin. (2) (oral), sustinută în clasa a XII-a, care va avea loc în perioada prevăzută pentru proba orală „c”. Această probă se sustine obligatoriu în limba franceză. Disciplina nonlingvistică se alege dintre disciplinele studiate în limba franceză, în functie de profilul clasei: teoretic (uman sau real) sau tehnic. Disciplina nonlingvistică poate fi diferită de disciplinele sustinute la probele „d”, „e”, „f din cadrul bacalaureatului românesc.

(4) Pentru fiecare probă se acordă un punctaj cuprins între 10 si 100, nota probei respective obtinându-se prin împărtirea punctajului la 10.

(5) Nota obtinută la proba orală de limba franceză intră în calculul mediei de bacalaureat conform prevederilor Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat.

(6) Notele obtinute la celelalte probe specifice si la proba anticipată nu intră în calculul mediei de bacalaureat.

(7) Absolventii sectiilor bilingve care promovează examenul de bacalaureat, parcurgând si obtinând cel putin 50 de puncte la fiecare dintre cele 4 probe specifice prevăzute de Acordul asupra învătământului bilingv dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2006, obtin diploma de bacalaureat, prevăzută de legea română, cu mentiunea specială „sectie bilingvă francofonă”, precum si un atestat de limbă si civilizatie franceză.

Art. 3. - (1) Proba anticipată va fi sustinută în fiecare an, conform datelor fixate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, în ultima vineri a lunii mai. Ea va fi organizată simultan în fiecare din liceele bilingve care fac parte din proiect (conform listei prevăzute în Acordul asupra învătământului bilingv dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2006).

(2) La proba anticipată participă elevii de clasa a XI-a de la sectiile bilingve francofone care au frecventat modulul de învătământ pluridisciplinar bilingv în timpul anului.

(3) În cazul în care elevul promovează proba anticipată în clasa a XI-a, acesta are dreptul de a obtine mentiunea „sectie bilingvă francofonă”, în urma promovării examenului de bacalaureat cu probe specifice pentru clasele bilingve, mentionate la art. 2 alin. (3).

(4) Elevii care nu sustin sau nu promovează proba anticipată nu pot participa la celelalte probe specifice ale bacalaureatului care se sustin în clasa a XII-a, stabilite pentru clasele bilingve, si nu vor beneficia de mentiunea specială „sectie bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat.

(5) În caz de repetentie a clasei a XI-a, elevul de la sectia bilingvă francofonă pierde beneficiul notei obtinute în anul precedent. Acesta are obligatia de a repeta modulul de învătământ pluridisciplinar bilingv si de a se prezenta din nou la proba anticipată de la sfârsitul clasei a XI-a.

II. A. PROBA ANTICIPATĂ

Art. 4. - Organizarea probei anticipate se face de către comisia judeteană de bacalaureat, sub coordonarea Comisiei nationale de bacalaureat.

Art. 5. - (1) Comisia de evaluare a probei anticipate este formată din două cadre didactice: un cadru didactic ales dintre cei care au predat modulul de învătământ pluridisciplinar bilingv si un cadru didactic de limba franceză ales dintr-o listă de profesori care cunosc programul franco-român bilingv realizat în cadrul Acordului asupra învătământului bilingv dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2006.

(2) Profesorii din comisia de evaluare sunt numiti prin decizie a inspectorului scolar general.

II. B. DESFĂSURAREA PROBEI ANTICIPATE

Art. 6. - (1) În cadrul modulului de învătământ pluridisciplinar bilingv, elevii realizează un proiect la nivelul clasei, bazat pe disciplinele studiate.

(2) Până la data de 1 octombrie a fiecărui an scolar, profesorii de discipline nonlingvistice care se predau în limba franceză vor afisa la avizierul scolii titlurile proiectelor propuse pentru proba anticipată din anul scolar respectiv.

(3) Până la data de 1 noiembrie a fiecărui an scolar, elevii vor alege tema proiectului la nivel de clasă si o vor depune la secretariatul scolii.

(4) În cadrul probei anticipate, elevii prezintă în fata comisiei de evaluare un carnet de bord realizat în mod individual, pe durata modulului de învătământ pluridisciplinar bilingv, însotit de o sinteză de maximum două pagini.

(5) Carnetul de bord, redactat în limba franceză, va contine enumerarea orelor de curs la care elevul a asistat pe parcursul derulării proiectului, în cadrul fiecărei discipline nonlingvistice, precum si enumerarea activitătilor personale pe care le-a desfăsurat în afara orelor de curs.

(6) Sinteza se elaborează în limba franceză si va cuprinde referinte la derularea proiectului si la contributia personală a elevului în cadrul echipei. Sinteza va fi axată pe expunerea continutului modulului de învătământ pluridisciplinar bilingv, plecând de la cunostintele dobândite de-a lungul anului în cadrul orelor de disciplină nonlingvistică si terminând cu referiri la contributia personală adusă la realizarea produsului final colectiv. Prezentarea sintezei se va realiza sub forma unei discutii libere, în limba franceză, cu membrii comisiei de evaluare.

(7) Durata probei nu va depăsi 10 minute pentru fiecare elev.

II. C. EVALUAREA SI NOTAREA PROBEI ANTICIPATE

Art. 7. - (1) Modulul de învătământ pluridisciplinar bilingv este evaluat la sfârsitul clasei a XI-a, acordându-se maximum 100 de puncte, din care:

a) maximum 30 de puncte pentru activitatea desfăsurată în timpul anului; si

b) maximum 70 de puncte, din care 10 puncte din oficiu pentru examenul final sustinut prin proba anticipată.

(2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10.

(3) Punctajul final al candidatului se obtine ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare.

(4) Nota probei anticipate se obtine prin împărtirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferentă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

(5) Notele probei anticipate sustinute în clasa a XI-a se consemnează într-un proces-verbal, întocmit în 3 exemplare, care se păstrează la secretariatul liceului până la sfârsitul clasei a XII-a. Un exemplar se arhivează, iar al doilea exemplar este transmis comisiei de bacalaureat si va fi anexă la catalogul de examen.

(6) Procesul-verbal transmis comisiei de bacalaureat se arhivează împreună cu celelalte documente ale examenului de bacalaureat.

II. D. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

Art. 8. - (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare si desfăsurare a probei anticipate este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.

(2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de îndrumare si control din învătământ implicat în desfăsurarea probei anticipate răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin în aplicarea prezentei metodologii.

Art. 9. - În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii si pentru asigurarea corectitudinii desfăsurării probei anticipate, presedintii comisiilor de examinare vor solicita declaratii scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaratia-tip, cadrul didactic precizează că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidatii care participă la această probă si îsi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.


Art. 10. - (1) Cadrele didactice care, în perioada sustinerii probei anticipate, manifestă neglijentă în îndeplinirea atributiilor ce le revin sau săvârsesc orice alte fapte care împiedică desfăsurarea în conditii normale a probei anticipate sunt sanctionate disciplinar conform Statutului personalului didactic.

(2) Sanctiunile aplicate în urma abaterilor săvârsite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.

II. E. DISPOZITII FINALE

Art. 11. - Nu se admit contestatii la proba anticipată.

GRILĂ DE EVALUARE PENTRU MODULUL DE ÎNVĂTĂMÂNT PLURIDISCIPLINAR BILINGV (MIP)

Caiete de bord individuale (ale elevilor) (Totalul acestei părti: 30 de puncte)

- Prezentarea caietului în fata juriului în ziua examenului (10 puncte)

Observatie: Pentru a fi acceptat, acest caiet de bord individual trebuie să contină cel putin transcrierea cronologică a tuturor orelor de curs efectuate în cadrul proiectului (40 de ore minim, toate provenind din trunchiul comun obligatoriu, alte ore suplimentare de lucru si de DNL de asemenea prezente, dar neobligatorii).

0

10

- Caracterul personal declarat al contributiilor elevului la dinamica de constructie colectivă a proiectului (20 de puncte)

Observatie: Se cere aici raportul activitătilor personale de căutare (documentară si de alt tip) al elevului, cercetare efectuată în afara orelor de curs obligatorii.

0

10

20

Sinteza individuală

(Totalul acestei părti: 30 de puncte)

- Prezentarea unei sinteze personale scrise referitoare la proiect si la implicarea elevului în derularea acestuia (10 puncte care sunt considerate drept punct din oficiu)

Observatie: Această sinteză, elaborată pe baza caietului de bord individual, va fi de maximum două pagini. Predată în mod oficial juriului, semnată de către elev si contrasemnată de către membrii juriului, aceasta va constitui dovada – păstrată de către scoală – a notei care va fi reportată si adăugată la sfârsitul clasei a XII-a la mentiunea finală.

0

10

- Capacitatea elevului de a face legătura dintre cunostintele căpătate în acest an în fiecare din orele dedicate proiectului si care fac parte din programa oficială obligatorie pentru DNL (interdisciplinaritate) si tema proiectului, precum si între acestea si produsele finale realizate la sfârsitul proiectului (20 de puncte)

Observatie: Aici trebuie amintite toate materiile studiate în cadrul proiectului pe durata întregului an scolar si nu doar amintite subtemele tratate de către fiecare elev în cadrul subgrupului din care a făcut parte pe durata proiectului. Această notiune este evaluată în mod identic si comun pentru toti elevii care au fost implicati într-un MIP.

0

10

20

Sustinerea orală

(Totalul acestei părti: 40 de puncte)

- Capacitatea elevului de a prezenta corect în limba franceză problematica subtemei la care a lucrat pe parcursul proiectului, precum si contributia sa personală la lucrul efectuat în cadrul subgrupei (0-10 sau 20 de puncte)

Observatie: În mod normal, nivelul lingvistic al productiei orale cerut de juriu trebuie să corespundă diplomei elementare de limbă franceză nivelul scolar B1+ (plasat între B1 - obiectivul fixat pentru clasa a X-a din cadrul viitorului examen pentru obtinerea diplomei elementare de limba franceză nivel scolar - si B2 - obiectivul fixat pentru clasa a XII-a). O analiză a descriptorilor din grila de evaluare a Cadrului european comun de referintă al limbilor confirmă acest punct de vedere.

0

10

20

- Discutie liberă cu juriul asupra uneia dintre notiunile în sfera disciplinei din programa evocată pe parcursul acestui proiect (20 de puncte)

Observatie: Este vorba aici de a anticipa modelul „Colle” care va deveni oficial din luna iunie 2008 si în care se precizează că elevii, pentru a obtine mentiunea bilingvă francofonă, vor trebui să treacă la oral o probă de disciplină nonlingvistică în limba franceză în clasa a XII-a.

Observatie: Este vorba aici despre notiuni care au fost studiate în timpul orelor de proiect si care se regăsesc în acelasi timp în programa natională obligatorie pentru disciplină nonlingvistică.

0

10

20

TOTAL: 100 de puncte

(Reamintim: mentiunea bilingvă francofonă cuprinde 400 de puncte, din care 100 acordate pentru MIP.) III. DISCIPLINE SPECIFICE SUSTINUTE ÎN CLASA a XII-a

Art. 12. - Organizarea si desfăsurarea probelor specifice se fac în conformitate cu prevederile bacalaureatului românesc.

Art. 13. - Profesorii examinatori din comisiile de bacalaureat constituite pentru probele organizate în vederea obtinerii mentiunii bilingve francofone trebuie să fie trasi la sorti dintr-o listă de profesori care cunosc programul franco-român bilingv realizat în cadrul Acordului asupra învătământului bilingv dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2006.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROGRAMELE DE BACALAUREAT

la disciplinele specifice pentru elevii care sustin probele specifice în vederea obtinerii mentiunii speciale „sectie bilingvă francofonă” la bacalaureat

 

I. A. DESFĂSURAREA PROBEI DE LIMBĂ FRANCEZĂ ORAL

Art. 1. - Competente generale de evaluat:

1. Receptarea mesajelor transmise oral în diferite situatii de comunicare

1.2. Extragerea esentialului/identificarea ideilor principale/de detalii specifice din texte autentice referitoare la probleme de actualitate, din viata cotidiană si din domeniul de specializare

1.6. Identificarea elementelor structurale ale textului literar (temă, subiect, mesaj, personaj, cadrul actiunii)

2. Producerea de mesaje orale adecvate unor contexte variate de comunicare

2.6. Expunerea unor idei, opinii si puncte de vedere proprii si sustinerea lor cu argumente si exemple

Descrierea de activităti/proiecte/procese etc., pe subiecte legate de domenii de interes/de specialitate

2.7. Elaborarea, prin sintetizarea de informatii din diferite surse, a unui text (eseu/prezentare), argumentat logic si sustinut de exemple pertinente din experienta personală sau din alte surse

2.8. Argumentarea, într-o manieră eficientă, convingătoare (eseuri de opinie)

2.9. Argumentarea unei interpretări personale a unui text literar

3. Realizarea de interactiuni în comunicarea orală


3.1. Solicitarea ideilor, opiniilor, părerilor interlocutorului si răspunsuri/comentarii la acestea; exprimarea pozitiei (acord/dezacord) fată de opiniile exprimate; oferirea de clarificări/explicatii

3.3. Avansarea unor ipoteze si formularea de răspunsuri relevante la ipotezele emise de ceilalti

3.4. Formularea de idei/păreri/puncte de vedere pe teme de interes/pe teme culturale sau literare si sustinerea acestora cu argumente relevante

3.5. Producerea de mesaje/texte orale/alte texte functionale pe diferite teme către diversi destinatari, în diferite scopuri de comunicare (a obtine ceva, a informa, a convinge, a invita, a refuza, a multumi, a cere scuze etc.), cu adecvarea formatului si a limbajului la subiect si la stilul formal/informal folosit de interlocutor

4. Transferul si medierea mesajelor orale în situatii variate de comunicare

4.1. Redarea cu cuvinte proprii a spuselor altor persoane

4.2. Rezumarea esentialului dintr-un text din mass-media/literar într-un număr determinat de cuvinte; reducerea unui paragraf la o idee esentială

4.3. Transferul informatiilor din texte referitoare la domeniul de specializare în diverse forme de prezentare

4.4. Parafrazarea unui citat folosind exemple personale/prin raportare la experienta personală

4.5. Raportarea mesajului literar la experiente personale Art. 2. - Teme retinute si texte alese:

Texte si teme pentru comunicarea orală

Textele si temele vor fi alese luând în considerare caracteristici comune, precum:

a) sursa: pasaje din cărti, brosuri, pliante etc.; articole de presă (ziare, reviste, internet) în limba franceză;

b) tipul de text: text autentic literar/neliterar.

Texte

Tipuri de texte: informativ, narativ, incitativ, descriptiv, argumentativ (pliant turistic, ghid, expunere, eseu etc).

Teme

Temele pentru expuneri/redactări sunt alese din tematica prevăzută de Programele scolare de limba franceză pentru ciclul liceal si sunt inspirate din tot ceea ce reprezintă realitatea înconjurătoare, viata de fiecare zi, experienta personală si experienta umană în general.

Domeniul personal

- Universul adolescentei (viata cotidiană, scoala, familia, raportul dintre generatii, locuinta, cumpărături, alimentatie, sănătate; activităti în timpul liber: hobby, sport, călătorii etc.; factori de risc /droguri/alcool/fumat/SIDA etc.)

- Relatii interpersonale, comportamentul în familie si în societate; munca în echipă, participarea la proiecte de cooperare educativă

- Universul afectiv al tinerilor

- Pregătirea tinerilor pentru viata activă (civism, proiecte de dezvoltare personală si de insertie socială)

Domeniul public

- Aspecte semnificative din viata contemporană (sociale, economice, tehnice, ecologice, culturale etc.)

- Serviciile în societatea contemporană: servicii medicale/ hoteliere/transporturi moderne/institutii de spectacole etc.; spatii/locuri, institutii si servicii publice

- Mijloace moderne de comunicare în masă; generatia tânără si tehnologia informatiei

- Mediu înconjurător (urban/rural)

Domeniul educational, cultură si civilizatie

- Date importante din viata contemporană a Frantei; caracteristici generale (repere geografice, sociale, culturale)

- Stiluri de viată în lumea francofonă din perspectivă sincronică si/sau diacronică

- Conservarea patrimoniului cultural

- Texte din literatura franceză si francofonă; literatură pentru tineret

- Personalităti din sfera literară; mari scriitori francezi din literatura modernă si contemporană

- Repere de cultură si civilizatie ale culturii universale

- Aspecte ale vietii sociale - dezbateri importante în Franta contemporană

- Conditia si rolul femeii în societatea contemporană

- Constructia europeană, aportul Frantei la acest proces

- Cooperare francofonă: programe/institutii/actori

Art. 3. - (1) Această probă se desfăsoară integral în limba franceză. Subiectul este tras la sorti de către candidat. Subiectul este compus dintr-un text însotit de o întrebare de interes general care se sprijină pe text si care îl invită pe candidat să facă o expunere organizată care să îl conducă la dezvoltarea interventiei sale, făcând apel la experienta si la cultura sa personală. Subiectul comportă, de asemenea, mentiunea pasajului din text care trebuie citit cu voce tare.

(2) Proba se referă la texte necunoscute de către candidati, texte dactilografiate având în jur de douăzeci de rânduri, cu caractere de tip 12. Este vorba despre texte din secolul XX : articole de presă sau texte literare care se referă la teme în acord cu programa de bacalaureat a profilului bilingv respectiv.

(3) Conditiile de desfăsurare sunt următoarele:

- 30 de minute de pregătire;

- 20 de minute de examinare;

- 5 minute de consultare pentru juriu pentru determinarea notei.

(4) Proba se desfăsoară în 4 etape :

1. Candidatul prezintă pe scurt textul, pentru a face să apară tema si ideea principală, în 2 până la 4 fraze.

2. Candidatul citeste cu voce tare pasajul din text care îi va fi indicat de juriu (aproximativ 10 rânduri).

3. Candidatul prezintă expunerea pe care a pregătit-o pentru a răspunde la întrebarea pusă în subiect (în jur de 5 minute).

4. Discutia: discutia are ca obiectiv evaluarea capacitătii candidatului de a comunica „cu un grad de spontaneitate si de usurintă care să facă posibilă o interactiune normală cu un interlocutor nativ” si cea de „a prezenta si de a apăra” opinia sa, dar si verificarea sau reprecizarea întelegerii anumitor puncte din text.

I.B. EVALUAREA SI NOTAREA PROBEI ORALE DE LIMBĂ FRANCEZĂ

Art. 4. - (1) Pentru această probă se acordă maximum 100 de puncte, din care:

- 10 puncte din oficiu;

- 60 de puncte pentru cunostintele disciplinei -:

- etapa 1 pentru 10 puncte: concizia si justetea sintezei care arată că punctul de vedere al autorului este înteles;

- etapa 2 pentru 10 puncte: pronuntarea, prozodia si fluiditatea lecturii;

- etapa 3 pentru 20 de puncte: respectarea subiectului dat, structurarea expunerii, calitatea argumentării si bogătia aporturilor exterioare la text venind de la lectură, de la curs;

- etapa 4 pentru 20 de puncte: viteza de reactie la întrebările juriului, pertinenta răspunsurilor si capacitatea de a sustine o opinie;

- 30 de puncte pentru calitatea limbii , conform nivelului B2 din Cadrul european comun de referintă al limbilor.

(2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10.

(3) Punctajul final al candidatului se obtine ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare.

(4) Nota probei se obtine prin împărtirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferentă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

(5) Notele probei se consemnează în catalogul de examen.


IC. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

Art. 5. - (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare si desfăsurare a probei orale de limbă franceză este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.

(2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de îndrumare si control din învătământ implicat în desfăsurarea probei răspunde disciplinar pentru încalcarea îndatoririlor ce îi revin în aplicarea prezentei metodologii.

Art. 6. - În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii si pentru asigurarea corectitudinii desfăsurării probei, presedintii comisiilor de examinare vor solicita declaratii scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaratia-tip, cadrul didactic precizează că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidatii care participă la această probă si îsi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.

Art. 7. - (1) Cadrele didactice care în perioada sustinerii probei manifestă neglijentă în îndeplinirea atributiilor ce le revin sau săvârsesc orice alte fapte care împiedică desfăsurarea în conditii normale a probei sunt sanctionate disciplinar conform Statutului personalului didactic.

(2) Sanctiunile aplicate în urma abaterilor săvârsite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.

I.D. DISPOZITII FINALE

Art. 8. - Nu se admit contestatii la proba orală de limbă franceză.

Proba orală de limba franceza - barem de evaluare

- 10 puncte din oficiu

- 60 de puncte pentru abilităti în sfera disciplinei: Concizia si justetea sintezei care arată că punctul de vedere al autorului este înteles

0

10

Pronuntarea, prozodia si fluiditatea lecturii 0 10

Respectarea subiectului dat, structurarea expunerii, calitatea argumentării si bogătia aporturilor exterioare la text venind de la lectură, de la curs

0

10

20

Viteza de reactie la întrebările juriului, pertinenta răspunsurilor si capacitatea de a apăra o opinie

0

10

20

- 30 de puncte pentru calitatea limbii Pronuntie, vocabular, morfosintaxă

0

10

20

30

 

II.A. DESFĂSURAREA PROBEI SCRISE DE LIMBĂ FRANCEZĂ

Art. 9. - Competente generale de evaluat:

1. Receptarea mesajelor transmise în scris în diferite situatii de comunicare

1.2. Extragerea esentialului/identificarea ideilor principale din texte referitoare la probleme de actualitate, din viata cotidiană si din domeniul de specializare

1.6. Identificarea elementelor structurale ale textului literar (temă, subiect, mesaj, personaj, cadrul actiunii)

2. Producerea de mesaje scrise adecvate unor contexte variate de comunicare

2.6. Expunerea unor idei, opinii si puncte de vedere proprii si sustinerea lor cu argumente si exemple

2.7. Elaborarea, prin sintetizarea de informatii din diferite surse, a unui text (eseu/prezentare), argumentat logic si sustinut de exemple pertinente din experienta personală sau din alte surse

2.8. Argumentarea, orală si în scris (eseuri de opinie), într-o manieră eficientă, convingătoare

2.9. Argumentarea unei interpretări personale a unui text literar

3. Realizarea de interactiuni în comunicarea scrisă 3.1. Solicitarea ideilor, opiniilor, părerilor interlocutorului si

răspunsuri/comentarii la acestea; exprimarea pozitiei (acord/dezacord) fată de opiniile exprimate

3.3. Avansarea unor ipoteze si formularea de răspunsuri relevante la ipotezele emise de ceilalti

3.4. Formularea de idei/păreri/puncte de vedere pe teme de interes/pe teme culturale sau literare si sustinerea acestora cu argumente relevante

3.5. Producerea de mesaje/ texte scrise si orale/alte texte functionale pe diferite teme către diversi destinatari, în diferite scopuri de comunicare (a obtine ceva, a informa, a convinge, a invita, a refuza, a multumi, a cere scuze etc.), cu adecvarea formatului si a limbajului la subiect si la stilul formal/informal folosit de interlocutor

4. Transferul si medierea mesajelor scrise în situatii variate de comunicare

4.1. Redarea cu cuvinte proprii a spuselor altor persoane

4.2. Rezumarea esentialului dintr-un text din mass-media/literar într-un număr determinat de cuvinte; reducerea unui paragraf la o idee esentială

4.3. Transferul informatiilor din texte referitoare la domeniul de specializare în diverse forme de prezentare

4.4. Parafrazarea unui citat folosind exemple personale/prin raportare la experienta personală

4.5. Raportarea mesajului literar la experiente personale

Art. 10. - Teme retinute si texte alese:

Texte si teme pentru comunicarea scrisă

Textele si temele vor fi alese luând în considerare caracteristici comune precum:

a) sursa: pasaje din cărti, brosuri, pliante etc.; articole de presă (ziare, reviste, internet) în limba franceză;

b) tipul de text : text autentic literar/neliterar.

Texte

Tipuri de texte: informativ, narativ, incitativ, descriptiv, argumentativ (pliant turistic, ghid, expunere, eseu etc.)

Teme

Temele pentru expuneri/redactări sunt alese din tematica prevăzută de Programele scolare de limba franceză pentru ciclul liceal si sunt inspirate din tot ceea ce reprezintă realitatea înconjurătoare, viata de fiecare zi, experienta personală si experienta umană în general.

Domeniul personal

- Universul adolescentei (viata cotidiană, scoala, familia, raportul dintre generatii, locuinta, cumpărături, alimentatie, sănătate; activităti în timpul liber: hobby, sport, călătorii etc.; factori de risc/droguri/alcool/fumat/SIDA etc.)

- Relatii interpersonale, comportamentul în familie si în societate; munca în echipă, participarea la proiecte de cooperare educativă

- Universul afectiv al tinerilor

- Pregătirea tinerilor pentru viata activă (civism, proiecte de dezvoltare personală si de insertie socială)


Domeniul public

- Aspecte semnificative din viata contemporană (sociale, economice, tehnice, ecologice, culturale etc.)

- Serviciile în societatea contemporană: servicii medicale, hoteliere, transporturi moderne, institutii de spectacole etc.; spatii, locuri, institutii si servicii publice

- Mijloace moderne de comunicare în masă; generatia tânără si tehnologia informatiei

- Mediu înconjurător (urban/rural)

Domeniul educational, cultură si civilizatie

- Date importante din viata contemporană a Frantei; caracteristici generale (repere geografice/sociale/culturale)

- Stiluri de viată în lumea francofonă din perspectivă sincronică si/sau diacronică

- Conservarea patrimoniului cultural

- Texte din literatura franceză si francofonă; literatură pentru tineret

- Personalităti din sfera literară; mari scriitori francezi din literatura modernă si contemporană

- Repere de cultură si civilizatie universale

- Aspecte ale vietii sociale - dezbateri importante în Franta contemporană

- Conditia si rolul femeii în societatea contemporană

- Constructia europeană, aportul Frantei la acest proces

- Cooperare francofonă: programe/institutii/actori

Art. 11. - Această probă este o probă suplimentară de 3 ore, specifică mentiunii „sectie bilingvă francofonă”; ea vizează evaluarea competentelor de întelegere a unui text scris si a celor de producere de texte scrise, a competentei de exprimare în scris, conformă nivelului B2 din Cadrul european comun de referintă al limbilor.

Candidatul alege între două subiecte; acestea se referă la tematici diferite. Cele două subiecte vor fi furnizate candidatului la începutul probei.

Această probă contine două părti: o primă parte este compusă din întrebări de întelegere si o a doua este consacrată elaborării unui eseu.

1.1. Textele de sprijin:

Lucrul candidatului se face pe texte contemporane (din 1850 până în zilele noastre). Aceste texte pot fi:

- texte narative sau texte de idei;

- articole de presă care se referă la probleme contemporane (si nu articole care se referă la actualitatea imediată, probabil putin cunoscută de candidati).

Este vorba despre texte de interes general care ridică probleme în legătură cu universul de referintă al liceenilor si cu cultura franceză/francofonă/română/europeană. Tematicile posibile figurează în programa de bacalaureat.

Textul comportă maximum 30 de rânduri dactilografiate cu caractere de tip 12.

1.2. Întrebări de întelegere:

Această parte comportă 4 până la 6 întrebări, al căror obiectiv este să demonstreze că fiecare candidat a înteles textul si să testeze în ce măsură stăpâneste tehnica exprimării în scris.

La toate întrebările trebuie să se dea răspunsuri redactate. Lângă fiecare întrebare figurează numărul de puncte care îi este atribuit.

Întrebările puse pot lua următoarele forme:

- să explice una sau mai multe expresii-cheie ale textului;

- să reformuleze una sau mai multe idei ale textului;

- să ilustreze una sau mai multe idei prin exemple;

- să degajeze ideile principale dintr-un extras sau din ansamblul textului;

- răspunsuri la întrebări de întelegere literală pentru a degaja informatii explicite din text;

- răspunsuri la întrebări de întelegere care necesită rationamente logice (a cauta o cauză, o consecintă etc.);

- răpunsuri la întrebări de întelegere care necesită rationamente culturale relative la civilizatia franceză, francofonă, română sau europeană în relatie cu programul mentiunii bilingve francofone a bacalaureatului;

- să interpreteze una sau mai multe idei ale textului. Nu se admit mai mult de două întrebări de acelasi tip. Cuvintele sau expresiile de explicat sunt urmate de mentiunea rândului unde figurează.

Întrebările urmează ordinea textului si ultimele sunt mai generale, mai sintetice.

1.3. Eseul

Această lucrare trebuie să se sprijine în acelasi timp pe text, pe experienta si pe cultura candidatului, în special pe cea dobândită la cursul de franceză în timpul studiului temelor din programă. Această lucrare vizează exprimarea unei opinii personale bine argumentate si ilustrate cu exemple.

Eseul presupune producerea unui text structurat având în jur de 300 de cuvinte.

Sunt evaluate:

- respectarea subiectului;

- structurarea cuvântului;

- bogătia de idei;

- calitatea argumentării.

1.4. Calitatea limbii

Calitatea limbii tine cont de calitatea sintaxei, de ortografie, de precizia si de bogătia vocabularului, conform nivelului B2 din Cadrul european comun de referintă al limbilor.

II.B. EVALUAREA SI NOTAREA PROBEI SCRISE DE LIMBĂ FRANCEZĂ

Art. 12. - (1) Pentru această probă se acordă maximum 100 de puncte, din care:

- 10 puncte din oficiu;

- 60 de puncte pentru disciplină (30 de puncte pentru întrebările de întelegere, 30 de puncte pentru eseu);

- 30 de puncte pentru calitatea limbii.

(2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10.

(3) Punctajul final al candidatului se obtine ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare.

(4) Nota probei se obtine prin împărtirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferentă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

(5) Notele probei se consemnează în catalogul de examen.

II. C. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

Art. 13. - (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare si desfăsurare a probei scrise de limba franceză este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.

(2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de îndrumare si control din învătământ implicat în desfăsurarea probei răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin în aplicarea prezentei metodologii.

Art. 14. - În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii si pentru asigurarea corectitudinii desfăsurării probei, presedintii comisiilor de examinare vor solicita declaratii scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaratia-tip, cadrul didactic precizează că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidatii care participă la această probă si îsi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.

Art. 15. - (1) Cadrele didactice care, în perioada sustinerii probei, manifestă neglijentă în îndeplinirea atributiilor ce le revin sau săvârsesc orice alte fapte care împiedică desfăsurarea în conditii normale a probei sunt sanctionate disciplinar conform Statutului personalului didactic.

(2) Sanctiunile aplicate în urma abaterilor săvârsite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.

II. D. DISPOZITII FINALE

Art. 16. - Nu se admit contestatii la proba scrisă de limbă franceză.

Proba scrisă de limba franceză - barem de evaluare

- 10 puncte din oficiu

- 60 de puncte pentru abilităti în sfera disciplinei: Întrebări de întelegere

0

10

20

30

Eseul

Respectarea subiectului Structurarea cuvântului Bogătia de idei

0

10

20

30

- 30 de puncte pentru calitatea limbii Pronuntie, vocabular, morfosintaxă

0

10

20

30

III. A. DESFĂSURAREA PROBEI ORALE DE DISCIPLINĂ NONLINGVISTICĂ - GEOGRAFIE

Art. 17. - (1) În cadrul examenului de bacalaureat 2008, mentiunea bilingv-franceză, geografia (România - Europa - Uniunea Europeană. Probleme fundamentale) are un statut de disciplină optională.

1. Europa si România - elemente geografice de bază

(2) Examenul oral la geografie pentru examenul de bacalaureat 2008 se adresează următoarelor tipuri de clase din liceele care fac parte din lista prevăzută în Acordul asupra învătământului bilingv dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2006:

a) clasă bilingvă filiera teoretică, profil umanist;

b) clasă bilingvă filiera teoretică, profil real;

c) clasă bilingvă, filiera tehnologică. Art. 18. - Competente de evaluat:

a) Competente disciplinare generale:

1. Utilizarea adecvată a termenilor si a limbajelor specifice, pentru explicarea elementelor si faptelor din mediul geografic

2. Raportarea elementelor semnificative din societate, stiintă si tehnologie la mediul înconjurător ca întreg si explicarea relatiilor specifice dintre acestea

3. Capacitatea de a identifica, pe reprezentări grafice, cartografice si imagistice, elemente si fenomene din natură si societate

4. Capacitatea de a construi un plan demonstrativ în conditiile analizei termenilor/surselor de informare, pe fondul achizitiilor dobândite

b) Competente lingvistice:

1. Receptarea mesajelor transmise oral în diferite situatii de comunicare:

1.1. desprinderea sensului global al unui mesaj/text

1.2. selectarea unor informatii relevante din fragmente de texte, tabele, pentru a îndeplini o sarcină de lucru

2. Producerea de mesaje orale adecvate unor contexte variate de comunicare:

2.1. oferirea si solicitarea de informatii si instructiuni pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru

2.2. argumentarea într-o manieră eficientă, convingătoare.

c) Competente si continuturi:

 

Competente specifice

Continuturi

1.1 Prezentarea orală a aspectelor definitorii ale spatiului european si national, utilizând corect si coerent termenii specifici domeniului

1.3 Realizarea unor corelatii între elemente, date, fapte, procese, utilizând limbajul specific domeniului

1.4 Identificarea informatiilor specifice problematicii geografice a Europei si a României, valorificând adecvat semnificatiile termenilor-cheie de specialitate

2.1 Explicarea proceselor naturale din mediul înconjurător (geografic) la nivelul continentului, prin conexiuni sugerate de analiza modelelor grafice, cartografice si a imaginilor 2.4. Explicarea relatiilor observabile dintre sistemele naturale si umane ale mediului geografic european, utilizând date statistice, modele grafice si cartografice adecvate 3.1. Prezentarea unor date, fapte, procese, prin interpretarea reprezentărilor grafice, cartografice si imagistice.

a) Elemente de geografie umană ale Europei si ale României:

- harta politică a Europei; România ca stat al Europei

- populatia si caracteristicile ei geodemografice

- sistemul de orase al Europei, analiza geografică a unor orase (patru orase europene, orasul Bucuresti si două orase din România)

b) Mediul înconjurător si peisajele:

- caracteristici ale unor medii si peisaje geografice din Europa si din România

- Carpatii - studiu de caz al unei regiuni geografice

- tările vecine României (studiu de caz)


2. România si Uniunea Europeană

 

Competente specifice

Continuturi

1.1 Prezentarea orală a aspectelor definitorii referitoare la elemente geografice ale Frantei, utilizând corect si coerent termenii specifici domeniului

1.4 Identificarea informatiilor specifice problematicii geografice a Frantei si a României, valorificând adecvat semnificatiile termenilor-cheie de specialitate

2.4 Explicarea relatiilor observabile dintre sistemele naturale si umane ale mediului geografic al Frantei, utilizând date statistice, modele grafice si reprezentări cartografice adecvate 3.1 Transferul informatiei statistice, grafice sau cartografice în alte forme de prezentare: texte, plan demonstrativ, probleme, situatii problemă

- Statele Uniunii Europene

c) Studiu de caz: Franta

d) Organizarea si amenajarea spatiului geografic în Uniunea Europeană si în România (organizarea teritoriului, migratia populatiei si a fortei de muncă, disparitiile regionale, evolutia agriculturii)

 

3. Europa si Uniunea Europeană în lumea contemporană

 

Competente specifice

Continuturi

1.1 Prezentarea orală a aspectelor definitorii referitoare la rolul Europei în sistemul economic si geopolitic mondial, utilizând corect si coerent terminologia specifică domeniului 2.4 Explicarea relatiilor observabile dintre sistemele lumii contemporane si Europa

3.4 Interpretarea datelor statistice si a modelelor grafice referitoare la Europa, Uniunea Europeană, România si lumea contemporană

e) Rolul Europei în construirea lumii contemporane.

 

Art. 19. - (1) Structura examenului:

a) Proba orală va consta în rezolvarea unui subiect, formulat sub formă de întrebare, partial problematizată.

b) Subiectul va fi însotit de documente geografice specifice, în număr de maximum 3: hărti tematice, scurte texte geografice, imagini, date statistice, grafice etc, a căror rezolvare permite evaluarea atât a competentelor de specialitate (construirea unui plan demonstrativ, asocierea analizei documentare cu propriile cunostiinte dobândite etc), cât si a celor lingvistice.

c) Ansamblul documentar este urmat de:

- 3 întrebări puse candidatului în scopul structurării planului său demonstrativ, expunerii;

- 2-3 alte întrebări care pot fi puse de examinatori în timpul celor 10 minute de evaluare prin dialog.

(2) Subiectul va fi ales de candidat prin tragere la sorti din întregul număr de variante înscrise în programa disciplinei alese.

(3) Desfăsurarea probei: timpul de pregătire pentru candidat este de 30 de minute, expunerea de 10 minute si discutia de 10 minute.

III. B. EVALUAREA SI NOTAREA PROBEI ORALE DE GEOGRAFIE

Art. 20. - (1) Proba este notată cu maximum 100 de puncte, din care: 10 puncte din oficiu, 30 de puncte pentru calitatea limbii franceze si 60 de puncte pentru cunostintele în sfera disciplinei (30 de puncte pentru expunerea unui punct de vedere argumentat, 30 de puncte pentru chestionarea prin dialog, interactiune cu juriul).

(2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10.

(3) Punctajul final al candidatului se obtine ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare.

(4) Nota probei se obtine prin împărtirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferentă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

(5) Notele probei se consemnează în catalogul de examen.

III. C. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

Art. 21. - (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare si desfăsurare a probei este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.

(2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de îndrumare si control din învătământ implicat în desfăsurarea probei răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin în aplicarea prezentei metodologii.

Art. 22. - În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii si pentru asigurarea corectitudinii desfăsurării probei, presedintii comisiilor de examinare vor solicita declaratii scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaratia-tip, cadrul didactic precizează că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidatii care participă la această probă si îsi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.

Art. 23. - (1) Cadrele didactice care, în perioada sustinerii probei, manifestă neglijentă în îndeplinirea atributiilor ce le revin sau săvârsesc orice alte fapte care împiedică desfăsurarea în conditii normale a probei anticipate sunt sanctionate disciplinar conform Statutului personalului didactic.

(2) Sanctiunile aplicate în urma abaterilor săvârsite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.


III. D. DISPOZITII FINALE

Art. 24. - Nu se admit contestatii la proba orală de disciplină nonlingvistică - geografie.

IV. A. DESFĂSURAREA PROBEI ORALE DE DISCIPLINĂ NONLINGVISTICĂ - MATEMATICĂ

Art. 25. - Examenul oral la matematică pentru bacalaureatul 2008 se adresează următoarelor tipuri de clase, care fac parte din proiectul bilingv-pilot „De la învătământul bilingv către filierele francofone”:

a) clasă bilingvă filiera teoretică, profil umanist;

b) clasă bilingvă filiera teoretică, profil real;

c) clasă bilingvă filiera tehnologică. Art. 26. - Competente de evaluat:

1. Utilizarea corectă a terminologiei specifice matematicii în diferite contexte de aplicare

2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, structural, contextual cuprinse în enunturi matematice

3. Utilizarea corectă a algoritmilor matematici si a rationamentelor în rezolvarea de probleme de diferite grade de dificultate

4. Exprimarea si redactarea corectă si într-o manieră coerentă, în limbaj formal sau în limbaj cotidian, a rezolvării sau a strategiilor de rezolvare a unei probleme

5. Analiza de situatii-problemă si determinarea ipotezelor necesare pentru a obtine o concluzie

6. Generalizarea unor proprietăti prin modificarea contextului initial de definire a problemei sau prin generalizarea algoritmilor

În plus, vor fi urmărite competente specifice ale programei scolare.

Art. 27. - Teme retinute:

Functii:

- generalităti (clasa a IX-a, a X-a);

- functii particulare (functia de gradul 1, functia de gradul 2, functia radical, functia exponentială, functia logaritm);

- aplicatii ale derivatelor (sectia stiintifică);

- calcul integral (sectia stiintifică).

Combinatorică:

- permutări, aranjamente, combinări;

- binomul lui Newton.

Geometrie analitică în plan:

- reper cartezian, dreapta;

- distanta de la un punct la o dreaptă (sectia stiintifică);

- cercul (sectia stiintifică).

Numere complexe:

- forma algebrică - interpretare geometrică;

- forma trigonometrică;

- operatii - adunare, scădere, înmultire, împărtire, putere, rădăcină de ordinul n;

- ecuatii binome. Siruri:

- definitie, sir crescător/descrescător, siruri limitate;

- siruri particulare (siruri aritmetice, siruri geometrice;

- limita unui sir, siruri convergente (sectia stiintifică).

NOTĂ:

Nu va fi necesar ca totalitatea temelor să fie predate în limba franceză, dar se va veghea ca elevii să dispună de un lexic suficient pentru rezolvarea exercitiilor.

Art. 28. - Structura examenului: pe fiecare bilet vor fi câte două exercitii, unul provenit din temele: combinatorică, geometrie analitică sau numere complexe, si celălalt din temele siruri sau functii.

Art. 29. - Metodologia de desfăsurare a probei: timpul de pregătire pentru candidat este de 30 de minute, expunerea de 10 minute si discutia de 10 minute.

IV B. EVALUAREA SI NOTAREA PROBEI ORALE DE MATEMATICĂ

Art. 30. - (1) Proba este notată cu maximum 100 de puncte, din care: 10 puncte din oficiu, 30 de puncte pentru calitatea limbii franceze si 60 de puncte pentru cunostintele în sfera disciplinei.

(2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10.

(3) Punctajul final al candidatului se obtine ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare.

(4) Nota probei se obtine prin împărtirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferentă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

(5) Notele probei se consemnează în catalogul de examen.

IV C. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

Art. 31. - (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare si desfăsurare a probei este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.

(2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de îndrumare si control din învătământ implicat în desfăsurarea probei răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin în aplicarea prezentei metodologii.

Art. 32. - În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii si pentru asigurarea corectitudinii desfăsurării probei, presedintii comisiilor de examinare vor solicita declaratii scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaratia-tip, cadrul didactic precizează că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea cu candidatii care participă la această probă si îsi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.

Art. 33. - (1) Cadrele didactice care, în perioada sustinerii probei, manifestă neglijentă în îndeplinirea atributiilor ce le revin sau săvârsesc orice alte fapte care împiedică desfăsurarea în conditii normale a probei anticipate sunt sanctionate disciplinar conform Statutului personalului didactic.

(2) Sanctiunile aplicate în urma abaterilor săvârsite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.

IV D. DISPOZITII FINALE

Art. 34. - Nu se admit contestatii la proba orală de disciplină nonlingvistică - matematică.

V A. DESFĂSURAREA PROBEI ORALE DE DISCIPLINĂ NONLINGVISTICĂ - ISTORIE

Art. 35. - Examenul oral la istorie pentru bacalaureatul 2008 îi priveste în special pe elevii din clasa a XII-a profil literar (două ore/săptămână); pentru elevii din sectia stiintifică care vor alege istoria ca probă de bacalaureat, structura subiectului va fi păstrată si competentele evaluate adaptate la programa lor (o oră/săptămână).


Art. 36. - Competente de evaluat:

 

 

Competente specifice

Domenii de continut/Continuturi

1.1. Construirea unor explicatii si argumente intra- si multi-disciplinare cu privire la evenimente si procese istorice

1.2. Utilizarea termenilor/conceptelor specifice istoriei în contexte care implică interpretări si explicatii interdisciplinare

2.3. Descoperirea constantelor în desfăsurarea fenomenelor istorice studiate

3.2. Analizarea mesajelor transmise de surse istorice variate prin compararea terminologiei folosite

4.2. Integrarea cunostintelor obtinute în medii nonformale de învătare în analiza fenomenelor istorice studiate

4.3. Analiza punctelor de vedere similare, opuse si comple­mentare în legătură cu fenomenele istorice

Oamenii, societatea si lumea ideilor

Viziuni asupra modernizării în Europa secolelor XIX si XX;

curente si politici culturale; identităti nationale si identitate europeană

Secolul XX între democratie si totalitarism. Ideologii si practici politice în România si în Europa

Constitutiile din România

1.3. Utilizarea termenilor/conceptelor specifice istoriei în contexte care implică interpretări si explicatii interdisciplinare

2.1. Construirea unor demersuri de tip analitic cu privire la situatii si contexte economice, sociale, politice, culturale

2.2. Proiectarea unui demers de cooperare pentru identi­ficarea si realizarea de scopuri comune

2.4. Descoperirea constantelor în desfăsurarea fenomenelor istorice studiate

3.2. Analizarea mesajelor transmise de surse istorice variate prin compararea terminologiei folosite

Statul si politica

România postbelică. Stalinism, national-comunism si disidenta anticomunistă

2.1. Construirea unor demersuri de tip analitic cu privire la situatii si contexte economice, sociale, politice, culturale 2.3. Descoperirea constantelor în desfăsurarea fenomenelor istorice studiate

Relatiile internationale

România si concertul european: de la criza orientală la marile aliante ale secolului XX.

România în perioada Războiului Rece

4.3. Analiza punctelor de vedere similare, opuse si comple­mentare în legătură cu fenomenele istorice

 

Art. 37. - Teme retinute:

Tema: B. Oamenii, societatea si lumea ideilor

2. Viziuni asupra modernizării în Europa secolelor XIX si XX; curente si politici culturale; identităti nationale si identitate europeană

3. Secolul XX între democratie si totalitarism. Ideologii si practici politice în România si în Europa

4. Constitutiile din România Tema: C. Statul si politica

4. România postbelică. Stalinism, national-comunism si disidenta anticomunistă

Tema: D. Relatiile internationale

2. România si concertul european: de la criza orientală la marile aliante ale secolului XX

3. România în perioada Războiului Rece

Art. 38. - (1) Structura examenului: pe fiecare bilet va fi un singur subiect compus fie din două texte, fie dintr-un text si o hartă foarte clară, sau un text si o caricatură (sau altă imagine în alb-negru usor de fotocopiat si lizibilă).

(2) Consemnele formulate în patru sau cinci itemi pun în valoare capacitatea candidatului de a degaja o problematică, de a întelege si de a explica fenomenele si procesele istorice, de a înfătisa cunostintele si de a le exprima în limba franceză.

(3) Subiectele precizează profilul clasei, tema, competentele înscrise în programa românească si consemnele de lucru pentru candidat.

Art. 39. - Metodologia de desfăsurare a probei: timpul de pregătire pentru candidat este de 30 de minute, expunerea de 10 minute si discutia de 10 minute.

V. B. EVALUAREA SI NOTAREA PROBEI ORALE DE ISTORIE

Art. 40. - (1) Proba este notată cu maximum 100 de puncte, din care: 10 puncte din oficiu, 30 de puncte pentru calitatea limbii franceze si 60 de puncte pentru cunostintele disciplinare.

(2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10.

(3) Punctajul final al candidatului se obtine ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare.

(4) Nota probei se obtine prin împărtirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferentă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

(5) Notele probei se consemnează în catalogul de examen.

V. C. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

Art. 41. - (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare si desfăsurare a probei este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.

(2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de îndrumare si control din învătământ implicat în desfăsurarea probei răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin în aplicarea prezentei metodologii.

Art. 42. - În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii si pentru asigurarea corectitudinii desfăsurării probei, presedintii comisiilor de examinare vor solicita declaratii scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaratia-tip, cadrul didactic precizează că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidatii care participă la această probă si îsi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.

Art. 43. - (1) Cadrele didactice care, în perioada sustinerii probei, manifestă neglijentă în îndeplinirea atributiilor ce le revin sau săvârsesc orice alte fapte care împiedică desfăsurarea în


conditii normale a probei anticipate sunt sanctionate disciplinar conform Statutului personalului didactic.

(2) Sanctiunile aplicate în urma abaterilor săvârsite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.

V. D. DISPOZITII FINALE

Art. 44. - Nu se admit contestatii la proba orală de disciplină nonlingvistică istorie.

VI. A. DESFĂSURAREA PROBEI ORALE DE DISCIPLINĂ NONLINGVISTICĂ: CHIMIE

Art. 45. - Examenul oral la chimie pentru bacalaureatul 2008 se adresează următoarelor tipuri de clase, care fac parte din proiectul bilingv pilot „De la învătământul bilingv către filierele francofone”:

- clasă bilingvă filiera teoretică, profil real;

- clasă bilingvă filiera tehnologică;

- clasă bilingvă filiera teoretică, profil umanist (pentru acest profil, un asterisc va preceda părtile din programă care îi sunt destinate).

Art. 46. - Competente de evaluat si continuturi:

 

Continuturi

Competente de evaluat

A. Clasificarea reactiilor chimice:

- Transformări lente si rapide

- *Cupluri oxidant/reductor si scrierea ecuatiilor acestor reactii

- *Reactii reversibile si ireversibile; exemple Introducerea notiunii de pH si a măsurării sale

- *Scrierea ecuatiei reactiei asociate unei transformări de oxido-reducere si identificarea în această ecuatie a celor două cupluri oxidant/reductor

- *Definirea si identificarea unui oxidant si a unui reductor

- *Definirea si identificarea unui acid sau a unei baze după Brönsted

- *Scrierea si calcularea ecuatiei reactiei asociate unei transformări acido-bazice; identificarea în această ecuatie a celor două cupluri acid-bază conjugate Cunoasterea definitiei pH-ului pentru solutiile apoase diluate

B. Starea de echilibru a unui sistem chimic

- Constanta de echilibru K asociată ecuatiei unei reactii la o temperatură dată

- Autoprotoliza apei;

Constanta de echilibru numită produs ionic al apei si notat Ke si pKe

Scala de pH: solutie acidă, bazică si neutră

- De stiut că atunci când starea de echilibru a sistemului este atinsă, cantitătile de materie nu mai evoluează si că această stare de echilibru este dinamică

- De stiut că Kw este constanta de echilibru asociată autoprotolizei apei

- Cunoscând valoarea pH-ului unei solutii apoase, de precizat dacă este acidă, bazică sau neutră

- Plecând de la concentratia molară a ionilor H3O+ sau OHŻ, să se deducă valoarea pH-ului solutiei

- Baterii electrice:

•Transferuri spontane de electroni între specii chimice (amestecate sau separate) de două cupluri oxidant/reductor de tipul ion metalic/metal, Mn+ / M (s)

- Constituirea si functionarea unei baterii: observarea sensului de circulatie a curentului electric, miscarea purtătorilor de sarcini, rolul puntii de sare, reactiile la electrozi

- Exemple de baterii uzuale

- Schematizarea unei baterii

- Utilizarea criteriului de evolutie spontană pentru a determina sensul de deplasare a purtătorilor de sarcină într-o baterie

Interpretarea functionării unei baterii dispunând de o informatie: sensul de circulatie al curentului electric

- Scrierea ecuatiilor reactiilor la electrozi; relatiile dintre cantitătile de materie ale categoriilor formate sau consumate de intensitatea curentului si de durata transformării într-o baterie sau în timpul unei electrolize

C. Clasificarea compusilor organici:

- *Alcooli

- Esteri:

- Hidroliza unui ester

- Definitia randamentului unei transformări

- *Grăsimile

- *Săpunuri si detergenti: utilizări

- *Clasificarea compusilor organici după diferite criterii

- *Utilizarea corectă a nomenclaturii compusilor organici

- *Aplicarea de algoritmi specifici pentru a rezolva probleme cantitative

- *Corelarea proprietătilor compusilor organici studiati cu rolul lor fiziologic

 

Art. 47. - (1) Structura examenului: un bilet este tras la sorti de către candidat. Subiectul abordează o temă din viata cotidiană sau tratează probleme actuale (aspecte transdisciplinare).

(2) Se pleacă de la un text de 10 rânduri la o pagină cu ilustratii, extrase din reviste de popularizare stiintifică (Science et Vie, La Recherche, Sciences et avenir, Pour la Science etc.), de pe internet. Aceste texte sunt în acord cu temele alese si cu notiunile abordate în programa bacalaureatului român.

(3) Biletul are trei părti:

Partea 1: I se cere candidatului să stabilească problematica abordată în text si să o prezinte oral juriului.

Partea 2: Un ansamblu de întrebări scurte, referitoare la fenomene prezentate în text, care solicită descrierea unor aspecte calitative si scrierea reactiilor chimice, urmate de un calcul simplu; întrebările sunt legate de aspecte din viata cotidiană si de evolutia ideilor stiintifice. Scopul este de a-i face pe elevi să vorbească despre problematica abordată în text, prin răspunsurile prezentate la diferite întrebări.

Partea 3: O problemă clasică de chimie, apropiată de exercitiile tratate în manuale, asemănătoare cu cele existente în probele scrise ale bacalaureatului românesc. Ea poate lipsi dacă subiectul nu se pretează la asa ceva.

Art. 48. - Metodologia de desfăsurare a probei: timpul de pregătire pentru candidat este de 30 de minute, expunerea de 10 minute si discutia de 10 minute.

VI. B. EVALUAREA SI NOTAREA PROBEI ORALE DE CHIMIE

Art. 49. - (1) Proba este notată cu maximum 100 de puncte, din care: 10 puncte din oficiu, 30 de puncte pentru calitatea limbii franceze si 60 de puncte pentru cunostintele în sfera disciplinei chimie.

(2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10.

(3) Punctajul final al candidatului se obtine ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare.

(4) Nota probei se obtine prin împărtirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferentă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

(5) Notele probei se consemnează în catalogul de examen.

VI. C. - RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

Art. 50. - (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare si desfăsurare a probei este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.

(2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de îndrumare si control din învătământ implicat în desfăsurarea probei răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin în aplicarea prezentei metodologii.

Art. 51. - În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii si pentru asigurarea corectitudinii desfăsurării probei, presedintii comisiilor de examinare vor solicita declaratii scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaratia-tip, cadrul didactic precizează că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidatii care participă la această probă si îsi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.

Art. 52. - (1) Cadrele didactice care, în perioada sustinerii probei, manifestă neglijentă în îndeplinirea atributiilor ce le revin sau săvârsesc orice alte fapte care împiedică desfăsurarea în conditii normale a probei anticipate sunt sanctionate disciplinar conform Statutului personalului didactic.

(2) Sanctiunile aplicate în urma abaterilor săvârsite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.

VI. D. DISPOZITII FINALE

Art. 53. - Nu se admit contestatii la proba orală de disciplină nonlingvistică chimie.

VII. A. DESFĂSURAREA PROBEI ORALE DE DISCIPLINĂ NONLINGVISTICĂ: ECONOMIE

Art. 54. - Examenul oral la economie pentru bacalaureatul 2008 se adresează urmatoarelor tipuri de clase, care fac parte din proiectul bilingv pilot „De la învătământul bilingv către filierele francofone”:

- clasă bilingvă filiera teoretică, profil real;

- clasă bilingvă filiera tehnologică;

- clasă bilingvă filiera teoretică, profil umanist. Art. 55. - Competente de evaluat:

1. Utilizarea conceptelor specifice stiintelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoastere si explicare a unor fapte, evenimente, procese din viata reală

1.1. Identificarea si caracterizarea rolului de consumator pe care îl îndeplineste orice persoană

1.2. Recunoasterea caracteristicilor generale ale pietei în diferite forme concrete de manifestare a acesteia

2. Aplicarea cunostintelor specifice stiintelor sociale în rezolvarea unor situatii-problemă, precum si în analiza posibilitătilor personale de dezvoltare

2.1. Analiza eficientei utilizării factorilor de productie

2.2. Compararea unor fenomene si procese specifice dinamicii economice

3. Manifestarea unui comportament social activ si responsabil, adecvat unei lumi în schimbare

3.1. Identificarea tendintelor de integrare si globalizare, specifice dinamicii economice actuale

4. Participarea la luarea deciziilor si la rezovarea problemelor comunitătii

4.1. Interpretarea rezultatelor evaluării unor fenomene economice din perspectivă micro- si macroeconomică sau individuală si socială

Art. 56. - Teme retinute (conform Programei analitice de economie în vigoare):

- Consumatorul

- Nevoi si resurse

- Consumatorul; costul de oportunitate; utilitatea economică

- Producătorul/întreprinzătorul

- Factorii de productie si combinarea acestora

- Costurile

- Productivitatea

- Profitul

- Piata - întâlnire a agentilor economici

- Relatia cerere-ofertă-pret în economia de piată

- Economia deschisă

- Uniunea Europeană - mecanisme de integrare economică.

Art. 57. - Structura examenului

Proba orală va consta în 2 itemi a căror rezolvare permite evaluarea atât a competentelor de specialitate, cât si a celor lingvistice.

Varianta 1

Item 1. Analiza unui text de aproximativ 10 rânduri pe baza a 3 întrebări:

- Întrebarea 1: Identificarea în text a două concepte economice

- Întrebarea 2: Explicitarea conceptelor economice identificate la intrebarea 1

- Întrebarea 3: Corelarea celor două concepte cu un al treilea concept si justificarea alegerii făcute, explicând relatia dintre ele

Competente (în conformitate cu Programa de bacalaureat 2007):

- Caracterizarea comportamentelor, a fenomenelor si a proceselor economice.

- Analiza legăturilor dintre comportamente, fenomene si diferitele procese economice

Item 2. Rezolvarea unei probleme pornind de la 3 întrebari:

- Întrebarea 1: Un calcul simplu

- Întrebarea 2: Un calcul complementar sau realizarea unui grafic ca bază pentru o scurtă analiză

- Întrebarea 3: Compararea rezultatelor care să permită interpretarea unui comportament

Competente (în conformitate cu Programa de bacalaureat 2007):


- Analiza comportamentului economic al consumatorului sau al producătorului în perspectiva raportului eforturi-efecte (cheltuieli-rezultate)

- Analiza situatiilor si a problemelor economice formulate într-un limbaj natural, numeric sau grafic

- Rezolvarea unei probleme cu continut economic

- Evaluarea în termeni cantitativi si calitativi a unei decizii economice

Varianta 2

Item 1. Realizarea unei analize simple:

- ntrebarea 1: Corelarea a două concepte economice date

- Î ntrebarea 2: Explicarea modului în care ele se influentează reciproc

- Întrebarea 3: Construirea unui exemplu, în cifre sau nu, care să ilustreze influenta unui concept asupra celuilalt

Competente utilizate (în conformitate cu Programa de bacalaureat 2007):

- Analiza situatiilor si a problemelor economice formulate într-un limbaj natural, numeric sau grafic

- Analizarea legăturilor dintre comportamente, fenomene si diferitele procese economice

Item 2. Rezolvarea unei probleme cu 3 cerinte:

- Întrebarea 1: Un calcul simplu

- Întrebarea 2: Un calcul complementar sau realizarea unui grafic ca bază pentru o analiză

- Întrebarea 3: O comparatie a rezultatelor care să permită interpretarea unui comportament

Competente utilizate (în conformitate cu Programa de bacalaureat 2007):

- Analiza comportamentului economic al consumatorului sau al producatorului în perspectiva raportului eforturi-efecte (cheltuieli-rezultate)

- Analiza situatiilor si a problemelor economice formulate într-un limbaj natural, numeric sau grafic

- Rezolvarea unei probleme cu continut economic

- Analiza legăturilor dintre comportamente, fenomene si diferite procese economice

Art. 58. - Metodologia de desfăsurare a probei: timpul de pregatire pentru candidat este de 30 de minute, expunerea de 10 minute si discutia de 10 minute.

VII. B. EVALUAREA SI NOTAREA PROBEI ORALE DE ECONOMIE

Art. 59. - (1) Proba este notată cu maximum 100 de puncte, din care: 10 puncte din oficiu, 30 de puncte pentru calitatea limbii franceze si 60 de puncte pentru cunostintele în sfera disciplinei.

(2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10.

(3) Punctajul final al candidatului se obtine ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare.

(4) Nota probei se obtine prin împărtirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferentă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

(5) Notele probei se consemnează în catalogul de examen.

VII. C. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

Art. 60. - (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare si desfăsurare a probei este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.

(2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de îndrumare si control din învătământ implicat în desfăsurarea probei răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin în aplicarea prezentei metodologii.

Art. 61. - În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii si pentru asigurarea corectitudinii desfăsurării probei, presedintii comisiilor de examinare vor solicita declaratii scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaratia-tip, cadrul didactic precizează că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidatii care participă la această probă si îsi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.

Art. 62. - (1) Cadrele didactice care, în perioada sustinerii probei, manifestă neglijentă în îndeplinirea atributiilor ce le revin sau săvârsesc orice alte fapte care împiedică desfăsurarea în conditii normale a probei anticipate sunt sanctionate disciplinar conform Statutului personalului didactic.

(2) Sanctiunile aplicate în urma abaterilor săvârsite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.

VII. D. DISPOZITII FINALE

Art. 63. - Nu se admit contestatii la proba orală de disciplină nonlingvistică - economie.

VIII. A. DESFĂSURAREA PROBEI ORALE DE DISCIPLINĂ NONLINGVISTICĂ - BIOLOGIE

Art. 64. - Examenul oral la biologie pentru bacalaureatul 2008 se adresează următoarelor tipuri de clase, care fac parte din proiectul bilingv pilot „De la învătământul bilingv către filierele francofone”:

- clasă bilingvă filiera teoretică, profil real (specialitate matematică-informatică, stiintele naturii).

Art. 65. - Teme retinute

Au fost retinute 8 teme din programele de clasele a XI-a si a XII-a.

Teme retinute pentru clasa a XI-a

 

Teme retinute pentru clasa a XI-a

 

Partea din programa românească

Tema de abordat în limba franceză

II. Functiile fundamentale ale organismului uman

1. Functiile de relatie:

a) Sistemul nervos

Sistemul nervos somatic: actul reflex; reflexe somatice

II. Functiile fundamentale ale organismului uman

1. Functiile de relatie:

b) Analizatorii

Fiziologia vederii: vederea si defectele de vedere

II. Functiile fundamentale ale organismului uman

1. Functiile de relatie:

c) Glandele endocrine

Printre diferitele glande se vor retine: - fiziologia glandei tiroide si disfunctii ale acesteia - fiziologia pancreasului si disfunctii ale acestuia

II. Functiile fundamentale ale organismului uman

2. Functiile de nutritie:

a) Digestia si absorbtia

Transformări fizico-chimice ale alimentelor

Absorbtia intestinală

Notiuni elementare de igienă, patologie

II. Functiile fundamentale ale organismului uman

3. Functia de reproducere

Sisteme reproducătoare: componente, fiziologie

 

Teme retinute pentru clasa a XII-a

Partea din programa românească

Tema de abordat în limba franceză

I. Genetica

- Genetica moleculară

Structura si functia acizilor nucleici

I. Genetica

- Genetica umană

Determinismul genetic al principalelor caractere fenotipice umane

II. Ecologie umană

Impactul antropic asupra ecosistemelor naturale

 

Au fost retinute 9 teme din programele de clasele a IX-a si a X-a.

 

Teme retinute pentru clasa a IX-a

Partea din programa românească

Tema de abordat în limba franceză

II. Celula - unitatea structurală si functională a lumii vii

- Eucariot

b) Citoplasma

- Organite celulare

Organite celulare

II. Celula - unitatea structurală si functională a lumii vii

- Eucariot

c) Nucleu

Nucleul - structură, ultrastructură si rol

II. Celula - unitatea structurală si functională a lumii vii

- Diviziunea celulară

Mitoza: faze si importantă

III. Ereditatea si variabilitatea organismelor vii

- Mecanismele de transmitere a caracterelor ereditare

- Legile mendeliene ale ereditătii

Legea puritătii gametilor

Legea segregării independente a perechilor de caractere

Abateri de la separarea mendeliană

 

Teme retinute pentru clasa a X-a

 

Partea din programa românească

Tema de abordat în limba franceză

II. Structura si functiile fundamentale ale organismelor vii

– Functiile de nutritie

- Nutritia autotrofă

Fotosinteza

II. Structura si functiile fundamentale ale organismelor vii

– Functiile de nutritie

- Respiratia

- Respiratia la animale

Respiratia la mamifere

II. Structura si functiile fundamentale ale organismelor vii

- Functiile de nutritie

- Circulatia

- Circulatia la animale

Mediul intern la mamifere

II. Structura si functiile fundamentale ale organismelor vii

- Functiile de nutritie

- Excretia

- Excretia la plante

Transpiratia si influenta factorilor de mediu asupra transpiratiei

II. Structura si functiile fundamentale ale organismelor vii

- Functiile de relatie

- Sensibilitatea la plante

Tropisme, nastii, tactisme la plante

 

Art. 66. - Structura examenului: fiecare subiect va îndeplini următoarele criterii:

- unul până la trei documente (fotografii, scheme, grafice simple, texte stiintifice simple);

- două sau trei întrebări:

- O întrebare va solicita competentele de redare organizată a cunostintelor. Această întrebare va pune în valoare competentele generale 1 si 2 ale programelor, adică „a se informa asupra lumii vii”, „explorarea sistemelor biologice”.

- Una sau două întrebări vor solicita competente legate de elemente ale unui demers stiintific (a adopta un demers explicativ prin referire la cunostinte, integrând date noi). Această întrebare va permite punerea în valoare a competentelor generale 3 si 4 ale programelor, adică „a utiliza si a construi modele analogice pentru a demonstra principii”, „a transfera si a integra cunostinte si metode în contexte noi”.

Art. 67. - Metodologia de desfăsurare a probei: timpul de pregătire pentru candidat este de 30 de minute, expunerea de 10 minute si discutia de 10 minute.

VIII. B. EVALUAREA SI NOTAREA PROBEI ORALE DE BIOLOGIE

Art. 68. - (1) Proba este notată cu maximum 100 de puncte, din care: 10 puncte din oficiu, 30 de puncte pentru calitatea limbii franceze si 60 de puncte pentru cunostintele în sfera disciplinei.

(2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10.

(3) Punctajul final al candidatului se obtine ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare.

(4) Nota probei se obtine prin împărtirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferentă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

(5) Notele probei se consemnează în catalogul de examen.

VIII. C. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

Art. 69. - (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare si desfăsurare a probei este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.


(2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de îndrumare si control din învătământ implicat în desfăsurarea probei răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin în aplicarea prezentei metodologii.

Art. 70. - În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii si pentru asigurarea corectitudinii desfăsurării probei, presedintii comisiilor de examinare vor solicita declaratii scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaratia-tip, cadrul didactic precizează că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidatii care participă la această probă si îsi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.

Art. 71. - (1) Cadrele didactice care, în perioada sustinerii probei, manifestă neglijentă în îndeplinirea atributiilor ce le revin sau săvârsesc orice alte fapte care împiedică desfăsurarea în conditii normale a probei anticipate sunt sanctionate disciplinar conform Statutului personalului didactic.

(2) Sanctiunile aplicate în urma abaterilor săvârsite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.

VIII. D. DISPOZITII FINALE

Art. 72. - Nu se admit contestatii la proba orală de disciplină nonlingvistică biologie.

IX. A. DESFĂSURAREA PROBEI ORALE DE DISCIPLINĂ NONLINGVISTICĂ - DISCIPLINA FIZICĂ

Art. 73. - Examenul oral la fizică pentru bacalaureatul 2008 se adresează următoarelor tipuri de clase din liceele care fac parte din lista prevăzută în Acordul asupra învătământului bilingv dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2006:

a) clasă bilingvă filiera teoretică, profil umanist;

b) clasă bilingvă filiera teoretică, profil real;

c) clasă bilingvă filiera tehnologică.

Art. 74. - Competente de evaluat si teme retinute:

 

Teme propuse pentru clasa a IX-a

Continuturi

Competente de evaluat

I. Energia mecanică a unui sistem

- Aplicarea legii conservării energiei în cazul sistemelor mecanice studiate

- Aplicarea teoremei variatiei energiei cinetice a punctului material în cazul sistemelor mecanice studiate

- Abordarea din perspectivă istorică si interdisciplinară a conceptului de energie si a legilor de conservare a acesteia

Teme propuse pentru clasa a XII-a

 

Continuturi

Competente de evaluat

I. Efectul fotoelectric

- Argumentarea calitativă, din perspectivă istorică, a ipotezei naturii duale a luminii: ondulatorie si corpusculară

- Descrierea fotonului prin proprietătile specifice particulei (energie, impuls etc.)

- Folosirea ipotezei corpusculare a naturii luminii pentru explicarea efectului fotoelectric extern

- Enuntarea si scrierea legilor efectului fotoelectric, folosind ecuatia lui Einstein pentru efectul fotoelectric extern

- Utilizarea corectă si adecvată a conceptelor, a termenilor stiintifici si a mărimilor fizice cu unitătile lor de măsură

- Identificarea erorilor logice în afirmatii

- Identificarea valorii logice de adevărat/fals dintr-o suită de afirmatii referitoare la o situatie dată

- Argumentarea fizică/stiintifică a formei matematice a unei legi fizice

- Descrierea etapelor unui calcul

 

Fiecare dintre temele studiate va putea fi abordată din mai multe perspective - experimental, istoric etc.

Cunostintele cerute pe planul disciplinar pentru lucrarea orală nu sunt diferite de cele cerute pentru lucrarea scrisă.

Art. 75. - Structura examenului: un bilet continând 3 întrebări este tras la sorti de către candidat. O întrebare este de ordin teoretic, celelalte două sunt de ordin practic.

Art. 76. - Metodologia de desfăsurare a probei: timpul de pregătire pentru candidat este de 30 de minute, expunerea de 10 minute si discutia de 10 minute.

IX. B. EVALUAREA SI NOTAREA PROBEI ORALE DE FIZICĂ

Art. 77. - (1) Proba este notată cu maximum 100 de puncte, din care: 10 puncte din oficiu, 30 de puncte pentru calitatea limbii franceze si 60 de puncte pentru cunostintele disciplinare.

(2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10.

(3) Punctajul final al candidatului se obtine ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare.

(4) Nota probei se obtine prin împărtirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferentă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

(5) Notele probei se consemnează în catalogul de examen.

IX. C. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

Art. 78. - (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare si desfăsurare a probei este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.

(2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de îndrumare si control din învătământ implicat în desfăsurarea probei răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin în aplicarea prezentei metodologii.


Art. 79. - În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii si pentru asigurarea corectitudinii desfăsurării probei, presedintii comisiilor de examinare vor solicita declaratii scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaratia-tip, cadrul didactic precizează că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidatii care participă la această probă si îsi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.

Art. 80. - (1) Cadrele didactice care, în perioada sustinerii probei, manifestă neglijentă în îndeplinirea atributiilor ce le revin sau săvârsesc orice alte fapte care împiedică desfăsurarea în conditii normale a probei anticipate sunt sanctionate disciplinar conform Statutului personalului didactic.

(2) Sanctiunile aplicate în urma abaterilor săvârsite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.

IX. D. DISPOZITII FINALE

Art. 81. - Nu se admit contestatii la proba orală de disciplină nonlingvistică - fizică.

Proba orală de disciplină nonlingvistică - barem de evaluare

- 10 puncte din oficiu

- 60 de puncte pentru abilităti în sfera disciplinei:

0

10

20

30

40

50

60

- 30 de puncte pentru calitatea limbii Pronuntie, vocabular, morfosintaxă

0

10

20

30

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind raportarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit

 

Având în vedere prevederile art. 165 si 169 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, si ale art. 3 alin. (4) si (5) din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/107/2006,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si al art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste forma si continutul formularelor de raportare aferente cerintelor minime de capital la nivel individual si, după caz, consolidat, de către institutiile de credit prevăzute la art. 1 alin. (2) din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/107/2006. Modelele formularelor de raportare sunt prezentate în anexa I. În cadrul anexei II sunt prevăzute informatii explicative referitoare la completarea formularelor de raportare. Frecventa raportării formularelor este cea prevăzută în anexa III.

Art. 2. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 3, institutiile de credit prevăzute la art. 1 transmit Băncii Nationale a României formularele de raportare ce fac obiectul prezentului ordin, prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României, în conformitate cu prevederile Normei Băncii Nationale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare, precum si letric, după cum urmează:

a) pentru raportările transmise la nivel individual, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la sfârsitul perioadei pentru care acestea se întocmesc;

b) pentru raportările transmise la nivel consolidat, pentru sfârsitul exercitiului financiar, până la data de 15 iunie a exercitiului financiar următor;

c) pentru raportările transmise la nivel consolidat, întocmite pentru sfârsitul primului semestru al exercitiului financiar, până la data de 30 septembrie a respectivului exercitiu financiar.

Art. 3. - Institutiile de credit prevăzute la art. 1 vor transmite Băncii Nationale a României, atât electronic cât si letric, partea aferentă fondurilor proprii din cadrul Formularului de sinteză privind adecvarea capitalului la riscuri (formularul CA), potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) si (2) din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/112/2006.

Art. 4. - Casele centrale ale cooperativelor de credit completează formularele de raportare prevăzute în anexa I atât pe bază individuală, cât si la nivelul retelei cooperatiste de credit din care fac parte.

Art. 5. - Institutiile de credit care intentionează să aplice abordări bazate pe modele interne de rating pentru determinarea cerintei de capital aferente riscului de credit sau abordarea avansată de evaluare pentru determinarea cerintei de capital aferente riscului operational transmit formularul de sinteză privind indicatorul de solvabilitate, completat având în vedere aceste abordări, cu un an înainte de aplicarea efectivă a acestora.

Art. 6. - În completarea formularelor de raportare prevăzute în anexa I, institutiile de credit vor aplica următoarele reguli:

a) orice sume care conduc la cresterea fondurilor proprii sau a cerintelor de capital vor fi raportate ca valori pozitive;

b) orice sume care reduc totalul fondurilor proprii sau al cerintelor de capital vor fi raportate ca valori negative;

c) în cazul în care eticheta unei celule este precedată de semnul negativ (–), în cadrul respectivei celule nu se vor raporta decât valori negative.

Art. 7. - În ceea ce priveste raportarea aferentă riscului de credit, în contextul utilizării abordării standard, institutiile de credit transmit:

a) câte un formular CR SA pentru fiecare dintre cele 15 clase de expuneri prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-l) si n)-p) din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu completările ulterioare;

b) un formular CR SA Total care agregă ansamblul expunerilor care fac obiectul abordării standard pentru riscul de credit.

Art. 8. - În ceea ce priveste raportarea aferentă riscului de credit, în contextul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating, institutiile de credit transmit:

a) câte un formular CR IRB pentru fiecare dintre cele patru categorii de expuneri prevăzute la art. 13 lit. a)-d) din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/109/2006 (Regulamentul nr. 15/20/2006), precum si pentru fiecare dintre subcategoriile indicate în continuare:

1. administratii centrale si bănci centrale, prevăzute la art. 13 lit. a) din Regulamentul nr. 15/20/2006;

2. institutii sau institutii financiare, prevăzute la art. 13 lit. b) din Regulamentul nr. 15/20/2006, din care:

2.1. expuneri fată de institutii de credit si firme de investitii;

3. societăti, prevăzute la art. 13 lit. c) din Regulamentul nr. 15/20/2006, din care:

3.1. entităti mici si mijlocii, prevăzute la art. 35 din Regulamentul nr. 15/20/2006;

3.2. finantări specializate, prevăzute la art. 36 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/20/2006;

4. creante sau creante potentiale de tip retail, prevăzute la art. 13 lit. d) din Regulamentul nr. 15/20/2006, din care:

4.1. expuneri de tip retail garantate cu un bun imobiliar, prevăzute la art. 42 din Regulamentul nr. 15/20/2006;

4.2. expuneri de tip retail reînnoibile eligibile, prevăzute la art. 43 din Regulamentul nr. 15/20/2006;

4.3. alte expuneri de tip retail, din care:

4.3.1. entităti mici si mijlocii, prevăzute la art. 16 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/20/2006;

b) un formular CR IRB Total care agregă ansamblul expunerilor care fac obiectul abordării bazate pe modele interne de rating;

c) formularele CR SA si CR SA Total pentru expunerile sau unitătile operationale supuse abordării standard pentru riscul de credit. În acest caz, formularele CR SA se completează având în vedere clasele de expuneri specifice abordării bazate pe modele interne de rating prevăzute la lit. a), chiar dacă, pentru determinarea cerintei de capital, respectivelor expuneri li se aplică regulile specifice abordării standard.

Art. 9. - În ceea ce priveste raportarea aferentă riscului de credit provenind din pozitiile din securitizare, institutiile de credit transmit:

a) câte un formular CR SEC SA pentru totalul operatiunilor de securitizare, pentru expunerile din securitizare care fac obiectul abordării standard pentru riscul de credit;

b) câte un formular CR SEC IRB pentru totalul operatiunilor de securitizare, pentru expunerile din securitizare care fac obiectul abordării bazate pe modele interne de rating pentru riscul de credit.

Art. 10. - (1) În cadrul formularelor de raportare prezentate în anexa I, institutiile de credit completează si raportează doar pozitiile corespunzătoare rândurilor si coloanelor care au etichetele evidentiate în alb.

(2) În cadrul raportării Formularului de sinteză privind adecvarea capitalului la riscuri (formularul CA):

a) rândurile precedate de indicativul C vor fi completate exclusiv în cadrul raportării la nivel consolidat;

b) rândurile precedate de indicativul N nu vor fi completate (nici la nivel individual, nici la nivel consolidat), prevederile aferente din cadrul de reglementare european cărora acestea le corespund nefiind transpuse la nivel national;

c) rândurile precedate de indicativul I nu vor fi completate (nici la nivel individual, nici la nivel consolidat), fiind aplicabile doar firmelor de investitii;

d) rândurile cărora nu le corespunde niciun indicativ vor fi completate atât în cadrul raportării la nivel individual, cât si în cadrul celei întocmite pentru nivelul consolidat.

Art. 11. - Referintele aferente informatiilor explicative incluse în anexa II sunt trimiteri la prevederile considerate ca fiind cele mai relevante în raport de continutul fiecărui element solicitat. În cazul în care există prevederi care nu au fost indicate în mod explicit, dar care au impact asupra determinării unui element, acestea vor fi luate în considerare la determinarea si raportarea sa.

Art. 12. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea măsurilor si/sau a sanctiunilor prevăzute la art. 226 si, respectiv, la art. 229 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007.

Art. 13. - Anexele I, II si III*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 14. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului Băncii Nationale a României nr. 8/2007 privind raportarea fondurilor proprii la nivel individual ale institutiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 6 iunie 2007, precum si cele ale Ordinului Băncii Nationale a României nr. 9/2007 privind raportarea de către institutiile de credit a situatiei adecvării capitalului la nivel individual, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 1 iunie 2007.

Art. 15. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.

Art. 16. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 30 iulie 2007.

Nr. 12.


*) Anexele I-III se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru vânzări si relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind situatiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile institutiilor de credit

 

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă si se dispune aplicarea modelelor situatiilor financiare FINREP la nivel individual si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor de credit, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu exercitiul financiar al anului 2008.

(2) Modelele situatiilor financiare FINREP la nivel individual si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, prevăzute la alin. (1), se aplică următoarelor entităti: bănci, persoane juridice române, organizatii cooperatiste de credit, institutii emitente de monedă electronică, bănci de economisire si creditare în domeniul locativ, bănci de credit ipotecar, sucursale din România ale institutiilor de credit străine, înscrise în Registrul institutiilor de credit potrivit prevederilor art. 417 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, denumite în continuare institutii de credit.

(3) Modelele situatiilor financiare FINREP la nivel individual si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin prezentul ordin, privesc întocmirea si prezentarea situatiilor financiare FINREP la nivel individual ale institutiilor de credit.

Art. 2. - Administratorii (conducătorii institutiilor de credit) si conducătorii compartimentelor financiar-contabile răspund, potrivit legii, pentru însusirea si aplicarea corectă a acestor reglementări. De asemenea, aceste persoane răspund pentru adaptarea corespunzătoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile, precum si pentru exactitatea si realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în situatiile financiare FINREP la nivel individual.

Art. 3. - (1) Institutiile de credit au obligatia să întocmească situatiile financiare FINREP la nivel individual, în conformitate cu modelele si normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.

(2) Situatiile financiare FINREP la nivel individual se transmit Băncii Nationale a României prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României, în conformitate cu prevederile Normei Băncii Nationale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României, modificată si completată prin Norma Băncii Nationale a României nr. 1/2007, si se depun în formă letrică la Directia supraveghere din cadrul Băncii Nationale a României.

Art. 4. - Situatiile financiare FINREP la nivel individual se transmit/depun la termenele stabilite prin normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin prezentul ordin.

Art. 5. - Banca Natională a României, cu consultarea asociatiilor profesionale de profil constituite în baza prevederilor art. 418 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, actualizează permanent modelele situatiilor financiare FINREP la nivel individual si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor de credit, în functie de reglementările ce se adoptă pe parcurs.


Art. 6. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sanctiunilor sau instituirea măsurilor prevăzute la art. 229 si, respectiv, la art. 226 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile referitoare la institutii de credit din Ordinul Băncii Nationale a României nr. 3/2007 pentru aprobarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 9 februarie 2007.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 30 iulie 2007.

Nr. 13.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru vânzări si relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.111/2007 privind acordarea unor ajutoare financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 21 septembrie 2007, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la nr. crt. 435, la rubrica „Suma acordată - lei -”, în loc de: „300”se va citi: „800”.