MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 694         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 12 octombrie 2007

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

30. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei de modificare a Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.271/2004 privind aprobarea Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei pentru distributia gazelor naturale, a Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei pentru furnizarea gazelor naturale si a Conditiilor-cadru de valabilitate a autorizatiei de functionare a obiectivelor/sistemelor de distributie a gazelor naturale

 

612. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apă a satelor

 

666. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind împuternicirea unor persoane din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva să constate faptele ce constituie contraventiile si infractiunile si să aplice sanctiunile prevăzute în Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Rectificări la :

 - Hotărârea Guvernului nr. 755/2007;

             - Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 690/2007


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

de modificare a Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.271/2004 privind aprobarea Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei pentru distributia gazelor naturale, a Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei pentru furnizarea gazelor naturale si a Conditiilor-cadru de valabilitate a autorizatiei de functionare a obiectivelor/sistemelor de distributie a gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.271/2004 privind aprobarea Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei pentru distributia gazelor naturale, a Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei pentru furnizarea gazelor naturale si a Conditiilor-cadru de valabilitate a autorizatiei de functionare a obiectivelor/sistemelor de distributie a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.165 din 9 decembrie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Se aprobă Conditiile-cadru de valabilitate a licentei pentru furnizarea gazelor naturale aferente societătilor comerciale care si-au separat activitatea de distributie de activitatea de furnizare a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2.1, si Conditiile-cadru de valabilitate a licentei pentru furnizarea gazelor naturale aferente societătilor comerciale care nu si-au separat activitatea de distributie de activitatea de furnizare a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2.2.”

2. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum si titularii licentelor de furnizare gaze naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.”

3. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Anexele nr. 1, 2.1, 2.2 si 3 fac parte integrantă din prezenta decizie.”

Art. II. - Anexa nr. 2 la decizia mentionată la art. I se înlocuieste cu anexele nr. 2.1 si 2.2, al căror continut e prevăzut în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 30 august 2007.

Nr. 30.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2.1 la Decizia nr. 1.271/2004)

 

CONDITIILE-CADRU

de valabilitate a licentei pentru furnizarea gazelor naturale aferente societătilor comerciale care si-au separat activitatea de distributie de activitatea de furnizare a gazelor naturale

 

I. CONDITII GENERALE

1. Prezentele conditii stabilesc cadrul în care este valabilă

Licenta nr...................pentru furnizarea gazelor naturale, denumită în continuare Licentă, emisă de Autoritatea competentă Societătii Comerciale ..................., societate denumită în cele ce urmează Titularul Licentei, si constituie împreună cu anexa parte integrantă din Licentă.

2. Termenii evidentiati prin caractere italice în textul prezentelor conditii sunt definiti în anexa A.

3. Licenta se acordă în conformitate cu prevederile Legii si cu cerintele Regulamentului.

II. OBIECTUL SI VALABILITATEA LICENTEI

4. Licenta are ca obiect acordarea dreptului Titularului Licentei de a desfăsura activitatea de furnizare a gazelor naturale pentru:

a) consumatorii de gaze naturale care optează pentru contracte la preturi reglementate, aflati în zonele delimitate unde întreprinderea afiliată detine licenta de distributie a gazelor naturale;

b) consumatorii de gaze naturale care optează pentru contracte liber negociate;

c) operatorii de distributie, precum si operatorul de transport care achizitionează gaze naturale în vederea acoperirii consumului tehnologic si asigurării gazelor naturale aferente zestrei conductelor;

d) operatorii de înmagazinare care achizitionează gaze naturale necesare pentru perna de gaze;

e) alti operatori economici care detin licentă de furnizare a gazelor naturale.

5. Licenta este emisă si intră în vigoare la data de .................., fiind valabilă o perioadă de .............., dacă nu se hotărăste suspendarea/retragerea ei pentru vreuna dintre cauzele prevăzute în capitolul „Suspendarea/retragerea Licentei”.


6. La expirarea valabilitătii Licentei, pentru desfăsurarea în continuare a activitătii de furnizare a gazelor naturale, Titularul Licentei va proceda în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

7. Titularul Licentei va desfăsura activitătile autorizate prin Licentă, având ca obiectiv furnizarea gazelor naturale în conditii de sigurantă si cu realizarea unor costuri în mod prudent.

8. Nu fac obiectul Licentei:

a) productia gazelor naturale;

b) transportul gazelor naturale;

c) distributia gazelor naturale;

d) înmagazinarea gazelor naturale;

e) tranzitul gazelor naturale;

f) consultanta si executarea anumitor lucrări/servicii la consumatori;

g) proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale;

h) dispecerizarea gazelor naturale.

9. Activitătile mentionate la conditia 8 din Licentă lit. b), c), d), e) si h) fac obiectul unor licente distincte.

III. DREPTURI ALE TITULARULUI LICENTEI

10. Titularul Licentei are dreptul:

a) să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate în regim reglementat, conform tarifelor aprobate de Autoritatea competentă si prevederilor contractelor cadru;

b) să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate, conform contractelor liber negociate încheiate cu consumatorii care optează pentru asemenea contracte si/sau cu alti furnizori;

c) să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate operatorilor precizati la conditia 4 lit. c) si d).

11. Titularul Licentei are dreptul să desfăsoare activitatea de furnizare a gazelor naturale, pe durata de valabilitate a Licentei, consumatorilor si operatorilor precizati la conditia 4.

12. Costurile suportate de către Titularul Licentei pentru desfăsurarea activitătii de furnizare în regim reglementat a gazelor naturale vor fi avute în vedere la fundamentarea preturilor reglementate, dacă acestea se încadrează în categoriile de costuri recunoscute de Autoritatea competentă, conform reglementărilor în vigoare.

13. Titularul Licentei are dreptul de a încheia contracte de înmagazinare a gazelor naturale cu operatorii depozitelor de înmagazinare, contracte de transport al gazelor naturale cu operatorul de transport, contracte de distributie a gazelor naturale cu operatori de distributie, conform contractelor-cadru emise de Autoritatea competentă, precum si contracte de achizitie a gazelor naturale cu alti furnizori si contracte de tranzit.

14. Titularul Licentei are dreptul să limiteze si/sau să sisteze furnizarea gazelor naturale la clientii săi, în conditiile specificate în contracte.

15. În situatia neîntelegerilor precontractuale cu privire la furnizarea gazelor naturale, Titularul Licentei are dreptul de a se adresa Autoritătii competente pentru mediere în conditiile Legii.

16. Titularul Licentei poate ataca în justitie, în conditiile legii, actele administrative ale Autoritătii competente, în măsura în care acestea îi afectează drepturile sau interesele legitime.

17. Titularul Licentei are dreptul să solicite acces la conductele din amonte, sistemele de transport si distributie, precum si la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, conform reglementărilor în vigoare.

18. Titularul Licentei are acces la instalatiile operatorilor de sistem, în vederea citirii contoarelor/sistemelor, echipamentelor de măsurare a gazelor naturale utilizate la decontare.

19. Titularul Licentei poate cere modificarea Licentei, cu respectarea prevederilor Regulamentului si ale conditiilor 74-79 din Licentă.

20. (1) În cazul în care Titularul Licentei este desemnat de Autoritatea competentă ca fiind furnizor de ultimă instantă, acesta are dreptul să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate consumatorilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind furnizorul de ultimă instantă.

(2) Titularul Licentei are dreptul să îsi recupereze toate costurile suplimentare generate de prestarea activitătii de furnizare de ultimă instantă obligatorie si care nu sunt acoperite de pretul stabilit pentru această activitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind furnizorul de ultimă instantă.

IV. OBLIGATII ALE TITULARULUI LICENTEI

Obligatia de contractare

21. Titularul Licentei are obligatia să desfăsoare activitatea de furnizare a gazelor naturale pe bază de contracte comerciale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

22. Titularul Licentei are obligatia să asigure, în baza contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru piata reglementată, furnizarea gazelor naturale pentru consumatorii precizati la conditia 4 lit. a).

23. (1) În contractele încheiate cu consumatorii precizati la conditia 4 lit. a), Titularul Licentei are obligatia să practice preturile reglementate aprobate de Autoritatea competentă, stabilite în conformitate cu „Criteriile si metodele pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale”.

(2) Titularul Licentei are obligatia de realizare a furnizării de ultimă instantă obligatorie, în conformitate cu Regulamentul privind furnizorul de ultimă instantă, pentru toate localitătile/locurile de consum pentru care întreprinderea afiliată detine licentă de distributie.

24. Pentru activitatea de furnizare realizată în baza contractelor-cadru, Titularul Licentei este obligat să perceapă consumatorilor, altii decât consumatorii eligibili, exclusiv sumele facturate pe baza preturilor si tarifelor reglementate de către Autoritatea competentă.

25. Titularul Licentei are obligatia să încheie contractele de furnizare a gazelor naturale numai după îndeplinirea de către solicitant a cerintelor precizate prin reglementările în vigoare.

26. Titularul Licentei nu va încheia contracte care să contină prevederi neconforme cu obligatiile din Licentă.

27. (1)Titularul Licentei are obligatia de a desfăsura activitatea prevăzută la conditia 4 din Licentă în cadrul organizării proprii.

(2)Titularul Licentei poate încheia contracte cu tertii pentru desfăsurarea unor activităti specificate prin Licentă, altele decât cea prevăzută la alin. (1), fără a putea transfera acestora drepturile si obligatiile care îi revin conform Licentei. Costurile recunoscute de Autoritatea competentă derivând din externalizarea unei astfel de activităti pe bază de contract nu pot depăsi volumul de cheltuieli incluse de Autoritatea competentă la fundamentarea venitului unitar privind activitatea de furnizare reglementată.

(3) Titularul Licentei are obligatia de a solicita acordul de principiu al Autoritătii competente pentru activitătile specifice Licentei, pe care doreste să le contracteze cu terti.

(4) Titularul Licentei este tinut să răspundă in solidum, în conditiile Codului civil, pentru activitătile desfăsurate de tertii prevăzuti la alin. (2).

28. Pentru realizarea obligatiilor din Licentă, Titularul Licentei va angaja costuri cu respectarea principiului prudentei.

Furnizarea de informatii

29. Titularul Licentei va mentine un sistem prin care poate primi si/sau oferi date, informatii si consultantă privind orice situatie sau împrejurare de natură să afecteze siguranta, securitatea si continuitatea alimentării cu gaze naturale. Acest sistem va fi implementat în cadrul centrelor de relatii cu publicul.

30. Sistemul instituit conform conditiei 29 din Licentă: a) functionează cu titlu gratuit;


b) asigură prelucrarea rapidă si eficientă a datelor, informatiilor si reclamatiilor primite;

c) asigură înregistrarea si gestionarea istoricului de consum pentru fiecare consumator/loc de consum;

d) asigură înregistrarea clientilor în categorii de consumatori, pe baza informatiilor primite de la operatorul de distributie, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

e) asigură emiterea si expedierea facturilor;

f) asigură răspuns la solicitările care tin de siguranta, securitatea si continuitatea alimentării cu gaze naturale.

31. Titularul Licentei va face publică orice schimbare de adresă sau număr de telefon al serviciului prin care se asigură sistemul de comunicare cu clientii, instituit conform conditiei 29 din Licentă.

32. (1) Titularul Licentei are obligatia de a mentine, în conformitate cu contractele de furnizare încheiate, un sistem de comunicare/notificare cu operatorii de sistem.

(2) Titularul Licentei are obligatia de a transmite operatorului de distributie istoricul de consum, pentru fiecare consumator/loc de consum, la încetarea contractului de furnizare.

Răspunsuri la reclamatiile adresate Titularului Licentei

33. Titularul Licentei trebuie să mentină un sistem de înregistrare, solutionare si raportare privind reclamatiile făcute de orice persoană juridică sau fizică la adresa sa, în legătură cu modul în care îsi desfăsoară activitătile autorizate prin Licentă.

34. Sistemul prevăzut la conditia 33 va prelua si plângerile prealabile adresate Titularului Licentei de către persoanele fizice/juridice care se consideră lezate de practicile acestuia în sectorul gazelor naturale.

35. Titularul Licentei este obligat să participe la întrunirile convocate de către Autoritatea competentă ori de reprezentantii principalelor asociatii/organizatii ale consumatorilor sau, dacă este cazul, de către un comitet reprezentativ al acestora. La toate întrunirile, Titularul Licentei va fi reprezentat de una sau mai multe persoane din conducerea executivă.

Obligatia de a respecta standardul de performantă aferent activitătii de furnizare a gazelor naturale

36. În desfăsurarea activitătilor ce fac obiectul Licentei, Titularul Licentei va respecta cerintele si indicatorii prevăzuti în standardul de performantă aferent activitătii de furnizare a gazelor naturale, elaborat si aprobat de Autoritatea competentă.

37. Titularul Licentei va monitoriza si va înregistra, prin compartimente specializate, în baza unei proceduri proprii, modul de încadrare în indicatorii de performantă, conform prevederilor standardului de performantă aferent activitătii de furnizare a gazelor naturale. În cazurile în care Autoritatea competentă consideră justificat, dar nu mai mult de o dată pe an, poate solicita unui auditor de tertă parte auditarea rapoartelor întocmite si înaintate de Titularul Licentei. Costurile aferente acestui audit vor fi suportate de către Autoritatea competentă.

38. Titularul Licentei este răspunzător pentru nerespectarea indicatorilor de performantă stabiliti prin standardul de performantă aferent activitătii de furnizare a gazelor naturale.

Măsurarea cantitătilor de gaze naturale

39. La sesizarea scrisă a consumatorului cu privire la un contor/sistem de măsurare a gazelor naturale defect sau suspect a înregistra în mod eronat, Titularul Licentei va informa operatorul de distributie/operatorul de transport, care va asigura verificarea acestuia conform reglementărilor în vigoare. Consumatorul va achita operatorului de distributie/operatorului de transport contravaloarea verificării metrologice a contorului/sistemului de măsurare a gazelor naturale numai în cazul în care se dovedeste că sesizarea sa nu a fost justificată.

40. (1) Titularul Licentei este obligat să solutioneze reclamatia consumatorului în termenele prevăzute în standardul de performantă aferent activitătii de furnizare a gazelor naturale.

Titularul licentei are dreptul de a încheia acte aditionale la contractele de distributie privind stabilirea termenelor maxime pentru primirea informatiilor referitoare la măsurarea gazelor naturale/solutionarea reclamatiei consumatorului referitoare la măsurare, astfel încât să se respecte termenele de răspuns precizate în standardul de performantă aferent activitătii de furnizare a gazelor naturale.

(2) Consumatorul poate asista la efectuarea expertizei metrologice în baza unei solicitări scrise.

41. Titularul Licentei este obligat să ia toate măsurile necesare pentru facturarea cantitătilor de gaze naturale în baza energiei continute de acestea, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Asigurarea mediului concurential si a tratării nediscriminatorii a clientilor

42. Titularul Licentei va asigura egalitatea de tratament al clientilor si va evita orice tratament discriminatoriu în relatiile cu acestia.

43. Titularul Licentei va actiona în sensul asigurării unui mediu concurential normal, al evitării dezechilibrelor pe piata gazelor naturale si a practicilor anticoncurentiale, conform prevederilor legale în vigoare.

44. Titularul Licentei nu se va angaja în practici anticoncurentiale si nu va împiedica sau nu va încerca să împiedice alti titulari de licente să se angajeze în activitatea de furnizare a gazelor naturale.

Separarea evidentelor financiar-contabile

45. În conformitate cu prevederile Legii, Titularul Licentei are obligatia ca pentru activitătile ce fac obiectul Licentei să întocmească situatii contabile distincte.

46. Titularul Licentei are obligatia realizării evidentelor contabile reglementate în conformitate cu cerintele Criteriilor si metodelor de calcul al preturilor si tarifelor din sectorul gazelor naturale si ale Regulamentului privind separarea contabilă, legală, functională si organizatorică a activitătilor reglementate din sectorul gazelor naturale.

Eliminarea subventionării încrucisate

47. Titularul Licentei se va asigura că nu are loc subventionarea încrucisată între:

a) activitătile ce fac obiectul Licentei si alte activităti ale Titularului Licentei sau alte întreprinderi asociate/întreprinderi afiliate ale Titularului Licentei ori alti titulari de licentă din sectorul gazelor naturale care, direct sau indirect, pot detine la un moment dat actiuni la Titularul Licentei;

b) tipurile de consumatori sau destinatia consumului gazelor naturale.

Constituirea si mentinerea garantiilor financiare

48. Titularul Licentei va mentine pe durata de valabilitate a Licentei o garantie financiară prin care să asigure desfăsurarea continuă a activitătii de furnizare a gazelor naturale.

49. Garantia financiară poate fi constituită în una dintre următoarele modalităti:

a) polită/polite de asigurare emisă/emise de o societate de asigurări autorizată;

b) orice altă formă care poate include, fără limitare, dovada că Titularul Licentei dispune de o organizare si conducere corespunzătoare sau o scrisoare de patronaj angajantă, emisă de o societate comercială din acelasi grup de firme sau întreprinderi asociate/întreprinderi afiliate ale acestuia, având o situatie financiară solidă sau capacitatea de creditare a Titularului Licentei;

c) contractul/contractele prin care Titularul Licentei achizitionează gazele naturale din import de la un furnizor extern;

d) contractul/contractele de concesiune a perimetrelor de productie a gazelor naturale, încheiate conform prevederilor legale, pentru furnizorii care sunt producători de gaze naturale.


50. (1) Pentru situatiile prevăzute la lit. a)-c) ale conditiei 49, garantia financiară trebuie să aibă o valoare echivalentă cu 1/12 din costul de achizitie al gazelor naturale pentru anul precedent.

(2) Pentru primul an de activitate valoarea garantiei este echivalentă cu 1/12 din costul aferent cantitătii de gaze naturale estimate a fi furnizate în acel an.

(3) În situatia prevăzută la alin. (2) cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată reprezintă cantitatea declarată de reprezentantul Titularului Licentei la solicitarea acordării Licentei, în conformitate cu prevederile Regulamentului.

(4) Forma de constituire a garantiei nu va afecta fundamentarea tarifelor/preturilor.

51. În cazul unor modificări cu privire la garantia financiară si/sau ale formelor de constituire a acestora, Titularul Licentei va notifica Autoritătii competente noua formă de constituire, în termen de maximum 30 de zile de la producerea acestora.

52. Autoritatea competentă poate să solicite Titularului Licentei reconsiderarea formei si valorii garantiei financiare, dacă se modifică conditiile avute în vedere la emiterea Licentei.

53. Nerespectarea de către Titularul Licentei a obligatiei privind mentinerea garantiei financiare determină suspendarea Licentei de către Autoritatea competentă.

Mentinerea bunurilor si activelor

54. Titularul Licentei trebuie să mentină un sediu stabil si să notifice Autoritatea competentă schimbarea acestuia, cu 30 de zile calendaristice anterior efectuării acestei modificări.

55. (1) Titularul Licentei va notifica Autoritătii competente intentia actionarilor/administratorilor săi de a perfecta operatiuni în urma cărora valoarea capitalului social existent s-ar reduce într-o transă sau pe ansamblu cu mai mult de 25%, în termen de 30 de zile calendaristice anterioare materializării intentiei.

(2) În cadrul Licentei, prin capital social existent se întelege, după caz:

a) capitalul social initial, la data emiterii Licentei/la data separării situatiilor financiar-contabile;

b) capitalul social existent la un moment dat, obtinut prin cresteri sau scăderi ale valorii initiale a acestuia, realizate ulterior emiterii Licentei, cu respectarea prevederilor alin. (1).

(3) La primirea notificării prevăzute la alin. (1), Autoritatea competentă va analiza dacă, în urma efectuării modificării cerute, Titularul Licentei are în continuare posibilitatea să îsi îndeplinească obligatiile si va transmite în scris acestuia, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării modificării, aprobarea sa. Orice refuz de a emite o astfel de aprobare trebuie să se bazeze pe criterii obiective, evidentiindu-se motivele de fapt si de drept ale refuzului.

(4) Efectuarea operatiunilor mentionate la alin. (1) fără acordul scris al Autoritătii competente poate conduce la suspendarea si, ulterior, la retragerea Licentei, în conditiile legii.

Respectarea legilor si reglementărilor

56. Pe toată durata de valabilitate a Licentei, Titularul Licentei va respecta prevederile:

a) Legii;

b) actelor normative în vigoare în sectorul gazelor naturale;

c) reglementărilor emise de Autoritatea competentă;

d) conditiilor Licentei si ale cerintelor Regulamentului, care au stat la baza emiterii Licentei;

e) normelor tehnice în sectorul gazelor naturale;

f) actelor normative în domeniul protectiei mediului.

57. La solicitarea Autoritătii competente, Titularul Licentei are obligatia de a participa la elaborarea sau revizuirea actelor normative din sectorul gazelor naturale, cu impact asupra activitătii de furnizare a gazelor naturale.

58. Încălcarea de către Titularul Licentei a cerintelor conditiei 56 îndreptăteste Autoritatea competentă să aplice acestuia sanctiuni contraventionale, în conformitate cu prevederile Legii.

Asigurarea confidentialitătii

59. Titularul Licentei se va asigura că informatiile obtinute de el în cursul desfăsurării activitătii ce face obiectul Licentei nu vor fi transmise unor persoane neautorizate să primească astfel de informatii.

60. Fac exceptie cazurile când:

a) se dispune de acordul scris al persoanei ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informatiei;

b) informatia este deja publică;

c) Titularul Licentei are, după caz, obligatia sau dreptul de a divulga informatia în scopul respectării conditiilor Licentei, a unui ordin sau decizie a Autoritătii competente ori a unei legi în vigoare;

d) informatia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activitătii autorizate prin Licentă.

61. Prevederile conditiei 60 se aplică si în raport cu întreprinderile afiliate sau întreprinderile asociate Titularului Licentei, care îsi desfăsoară activitatea în sectorul gazelor naturale din România. Titularul Licentei va transmite Autoritătii competente informatiile pentru a căror divulgare are nevoie de aprobarea acesteia.

Furnizarea de informatii către Autoritatea competentă

62. Titularul Licentei va furniza Autoritătii competente datele si informatiile care îi sunt necesare în exercitarea atributiilor sale, în conformitate cu cerintele art. 20 lit. l) din Regulament, având obligatia să întocmească rapoarte specifice. Continutul si termenele de transmitere a acestor rapoarte vor fi stabilite de către Autoritatea competentă.

63. Titularul Licentei este obligat să informeze Autoritatea competentă despre orice încălcare a conditiilor Licentei, în termen de 10 zile calendaristice de la producerea evenimentului, precum si despre propunerile de remediere a situatiei.

64. Titularul Licentei va notifica Autoritătii competente, în termen de 10 zile calendaristice, intentia de schimbare a:

a) sediului/sediilor secundare;

b) statutului juridic;

c) structurii capitalului social.

65. Cu minimum 60 de zile calendaristice anterioare declansării procedurii legale de constituire, Titularul Licentei este obligat să informeze Autoritatea competentă despre intentia de înfiintare a unei noi societăti/filiale având ca obiect desfăsurarea de activităti în cadrul sectorului gazelor naturale din România, dacă:

a) aceasta va apartine în totalitate Titularului Licentei;

b) Titularul Licentei va detine actiuni sau părti sociale ale acesteia;

c) aceasta va apartine partial sau în totalitate unei alte societăti al cărei asociat/afiliat este Titularul Licentei.

66. Titularul Licentei are, de asemenea, obligatia să informeze Autoritatea competentă si atunci când, prin modificarea obiectului de activitate, o societate al cărei asociat este Titularul Licentei urmează să desfăsoare activităti în sectorul gazelor naturale din România.

67. Pentru a se asigura de îndeplinirea conditiilor Licentei, Autoritatea competentă are acces la orice informatii, înregistrări si documente ale Titularului Licentei legate de afacerile si de activitătile acestuia în sectorul gazelor naturale. Informatiile solicitate pot include secrete de serviciu sau de afaceri. Autoritatea competentă va utiliza aceste informatii numai în scopul pentru care au fost furnizate si nu va dezvălui niciunei alte persoane neautorizate continutul acestora.

Asigurarea personalului calificat

68. Titularul Licentei se va asigura că pe toată durata de valabilitate a Licentei dispune de personal calificat, autorizat si în număr suficient pentru îndeplinirea în conditii de sigurantă a tuturor activitătilor legate de furnizarea gazelor naturale, în conformitate cu cerintele Licentei.


69. În evaluarea îndeplinirii acestei obligatii a Titularului Licentei se va lua în considerare inclusiv personalul alocat de subcontractantii săi.

V. CONTROLUL EXECUTĂRII ACTIVITĂTII CE FACE OBIECTUL LICENTEI

70. (1) Autoritatea competentă va urmări îndeplinirea conditiilor din Licentă de către Titularul Licentei si va efectua controale în conformitate cu „Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul gazelor naturale”.

(2) În acest scop Autoritatea competentă:

a) va analiza rapoartele si situatiile financiare remise de Titularul Licentei;

b) va controla, atunci când consideră oportun, documentele contabile ale Titularului Licentei si/sau va comanda pe cheltuiala sa efectuarea unui audit contabil al activitătii acestuia;

c) va verifica, la solicitarea argumentată a unei terte persoane sau din proprie initiativă, practicile Titularului Licentei în desfăsurarea activitătilor comerciale care fac obiectul Licentei.

71. În exercitarea atributiilor de control, reprezentantii autorizati ai Autoritătii competente au dreptul de acces pe teritoriul, în sediul si la documentele Titularului Licentei, în conditiile legii. Titularul Licentei va pune la dispozitia Autoritătii competente orice date/informatii necesare efectuării controlului în cauză.

VI. SANCTIUNI

72. Dacă în urma actiunii de control efectuate se constată că Titularul Licentei a încălcat prevederile Legii sau una ori mai multe dintre conditiile Licentei, Autoritatea competentă va aplica sanctiuni contraventionale.

73. Aplicarea unei amenzi contraventionale nu limitează în niciun fel dreptul Autoritătii competente de a suspenda/retrage Licenta.

VII. MODIFICAREA LICENTEI

74. Licenta poate fi modificată în baza prevederilor Regulamentului.

75. Autoritatea competentă poate decide modificarea Licentei în următoarele situatii:

a) intervenirea unor schimbări ale circumstantelor de la data eliberării Licentei sau a unor evenimente care conduc la imposibilitatea desfăsurării activitătii de furnizare a gazelor naturale;

b) modificarea statutului Titularului Licentei - prin divizare, fuziune, transformare, schimbarea obiectului de activitate, a denumirii, a sediului, modificarea capitalului social - sau modificări ale patrimoniului, precum si în alte cazuri de afectare a conditiilor în care Licenta a fost eliberată.

76. Pentru situatiile prevăzute la conditia 75 lit. a), modificarea Licentei se va efectua din initiativa Autoritătii competente, raportat la circumstantele care au determinat modificarea, situatie în care Autoritatea competentă:

a) va comunica în scris Titularului Licentei modificările survenite;

b) va elibera Titularului Licenta cu un continut modificat.

77. Pentru situatiile prevăzute la conditia 75 lit. b), Titularul Licentei va solicita Autoritătii competente modificarea Licentei, în termen de 30 de zile de la aparitia situatiei nou-create.

78. După primirea solicitării, Autoritatea competentă va examina situatia nou-creată si va dispune, dacă aceasta este întemeiată, după caz:

a) modificarea corespunzătoare a Licentei, eliberând Licentă cu un continut modificat;

b) emiterea unor amendamente la conditiile asociate Licentei.

79. Titularul Licentei nu poate detine simultan mai mult de o licentă de furnizare a gazelor naturale.

VIII. SUSPENDAREA/RETRAGEREA LICENTEI

80. Autoritatea competentă va suspenda si/sau va retrage Licenta în conformitate cu prevederile Regulamentului.

81. Autoritatea competentă va suspenda Licenta în următoarele cazuri:

a) Titularul Licentei nu îndeplineste obligatiile prevăzute de Lege;

b) Titularul Licentei încalcă una sau mai multe conditii ale Licentei, de cel putin 3 ori într-un an din perioada de valabilitate a acesteia;

c) începerea procedurilor de reorganizare judiciară sau de faliment împotriva Titularului Licentei.

82. În cazurile prevăzute la conditia 81 lit. a) si b), Autoritatea competentă va suspenda Licenta pentru o perioadă de 60 de zile calendaristice, precizând drepturile Titularului Licentei, precum si măsurile si termenele de conformare necesare pentru remedierea situatiei care a generat suspendarea Licentei.

83. Titularul Licentei are obligatia de a depune la Autoritatea competentă, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data suspendării, documentele care să ateste remedierea situatiilor care au condus la suspendarea Licentei.

84. (1) Autoritatea competentă poate retrage Licenta în următoarele cazuri:

a) Titularul Licentei se află în imposibilitate de a îndeplini obligatiile prevăzute de legislatia în vigoare si/sau în conditiile Licentei;

b) Titularul Licentei se află în faliment constatat printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă;

c) Titularul Licentei a solicitat în scris Autoritătii competente retragerea Licentei.

(2) În toate cazurile prevăzute la alin. (1) decizia Autoritătii competente va lua în considerare mentinerea sigurantei si a continuitătii activitătii de furnizare a gazelor naturale.

85. Autoritatea competentă va comunica în scris Titularului Licentei, cu cel putin 30 de zile înainte, data la care urmează să retragă Licenta.

86. În toate cazurile în care Autoritatea competentă retrage Licenta de furnizare devin aplicabile dispozitiile Regulamentului privind furnizorul de ultimă instantă.

IX. CĂI DE COMUNICARE

87. Orice comunicare sau altă informatie solicitată, a cărei transmitere este permisă în conditiile Licentei, se va realiza în scris, putând fi transmisă prin telefax sau e-mail, cu conditia ca în toate cazurile originalul să se trimită prin curier sau prin serviciile postale la următoarele adrese:

 

pentru Autoritatea str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2,

competentă: Bucuresti

telefon: 021-3033800, 021-3112244 fax: 021-3033808, 021-3124365 e-mail: anrgn@anrgn.ro , anre@anre.ro

 

pentru Titularul Licentei: ......................................................

telefon: ..........................................

fax: ................................................

e-mail: ............................................

X. TARIFE

88. Pe toată durata de valabilitate a Licentei, Titularul Licentei va achita anual Autoritătii competente tariful stabilit prin Regulament, actualizat prin decizii ale presedintelui Autoritătii competente, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

89. Neplata tarifelor anuale până la termenele stabilite prin Regulament atrage suspendarea Licentei.

XI. CĂI DE ATAC

90. Deciziile Autoritătii competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea Licentei, precum si procesele-verbale de aplicare a amenzilor contraventionale, generate de încălcarea prevederilor Licentei sau Legii, pot fi atacate de Titularul Licentei la instantele judecătoresti competente.


ANEXĂ la anexa nr. 1

Terminologie

Termenii marcati cu italice în conditiile licentei se definesc după cum urmează:

- ANRGN - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, care a functionat în temeiul Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, si care a fost desfiintată în temeiul dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora se constituie o autoritate unică de reglementare în sectorul energiei si gazelor naturale, respectiv ANRE;

- Autoritatea competentă - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei care este organizată si functionează în temeiul prevederilor Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2007, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007;

- Licentă - actul administrativ individual emis de Autoritatea competentă, care conferă titularului, persoană juridică, dreptul de a desfăsura activităti comerciale si/sau de prestări de servicii în legătură cu activitatea de furnizare a gazelor naturale;

- Lege - Legea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare;

- istoric de consum - evidenta în timp a consumurilor de gaze naturale, în unităti de volum si/sau în unităti de energie, pentru un consumator si/sau loc de consum;

- întreprindere afiliată - întreprinderea al cărei pachet de actiuni/părti sociale apartine unei alte întreprinderi care efectuează controlul asupra acesteia; în sensul prezentei definitii, termenul control înseamnă orice întreprindere care detine în mod direct sau indirect fie dreptul de proprietate asupra unor actiuni, reprezentând cel putin 50% din capitalul social , fie

dreptul de a exercita jumătate din drepturile de vot, fie dreptul de a numi mai mult de jumătate din numărul membrilor consiliului de administratie sau al altor organe statutare, care reprezintă în mod legal societatea;

- furnizare de ultimă instantă obligatorie (FUI) - activitatea de furnizare a gazelor naturale desfăsurată de către un titular al licentei de furnizare desemnat în conditiile Regulamentului privind furnizorul de ultimă instantă;

- Regulament privind furnizorul de ultimă instantă - aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.000/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 5 septembrie 2006;

- Regulament - Regulamentul privind acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 13 martie 2003, cu modificările ulterioare;

- Regulament privind separarea contabilă, legală, functională si organizatorică a activitătilor reglementate din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.139/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 27 octombrie 2006;

- securitatea si continuitatea alimentării - totalitatea măsurilor luate de către operatorii licentiati în scopul satisfacerii cererii de gaze naturale a sistemului, al diversificării surselor si al asigurării livrărilor către clienti în conditii de sigurantă;

- sigurantă - asigurarea continuitătii în furnizarea gazelor naturale la parametrii optimi de functionare si securitatea tehnică a obiectivelor;

- Titularul Licentei – este ...........................................

Termenii marcati cu italice în conditiile Licentei, care nu sunt

precizati în prezenta anexă, sunt definiti în „Codul tehnic al sectorului gazelor naturale”.

 

ANEXA Nr. 2

(anexa nr. 2.2 la Decizia nr. 1.271/2004)

 

CONDITIILE-CADRU

de valabilitate a licentei pentru furnizarea gazelor naturale, aferente societătilor comerciale care nu si-au separat activitatea de distributie de activitatea de furnizare a gazelor naturale

 

I. CONDITII GENERALE

1. Prezentele conditii stabilesc cadrul în care este valabilă Licenta nr.............................pentru furnizarea gazelor naturale, denumită în continuare Licentă, emisă de Autoritatea competentă Societătii Comerciale ........................, societate denumită în cele ce urmează Titularul Licentei, si constituie, împreună cu anexele A si B, parte integrantă din Licentă.

2. Termenii evidentiati prin caractere italice în textul prezentelor conditii sunt definiti în anexa A.

3. Licenta se acordă în conformitate cu prevederile Legii si cu cerintele Regulamentului.

II. OBIECTUL SI VALABILITATEA LICENTEI

4. Licenta are ca obiect acordarea dreptului Titularului Licentei de a desfăsura activitatea de furnizare a gazelor naturale pentru:

a) consumatorii de gaze naturale amplasati în localitătile precizate în anexa B la prezentele conditii-cadru, care optează pentru contracte la preturi reglementate;

b) consumatorii de gaze naturale care optează pentru contracte liber negociate;

c) alti operatori de distributie, precum si operatorul de transport care achizitionează gaze naturale în vederea acoperirii consumului tehnologic si asigurării gazelor naturale aferente zestrei conductelor;

d) operatorii de înmagazinare care achizitionează gaze naturale necesare pentru perna de gaze;

e) alti operatori economici care detin licentă de furnizare a gazelor naturale.

5. Licenta este emisă si intră în vigoare la data de ............. , fiind valabilă pentru o perioadă de .................... , dacă nu se hotărăste suspendarea/retragerea ei pentru vreuna dintre cauzele prevăzute în capitolul „Suspendarea/retragerea Licentei”.

6. La expirarea valabilitătii Licentei, pentru desfăsurarea în continuare a activitătii de furnizare a gazelor naturale, Titularul Licentei va proceda în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


7. Titularul Licentei va desfăsura activitătile autorizate prin Licentă având ca obiectiv furnizarea gazelor naturale în conditii de sigurantă si cu realizarea unor costuri în mod prudent.

8. Nu fac obiectul Licentei:

a) productia gazelor naturale;

b) transportul gazelor naturale;

c) distributia gazelor naturale;

d) înmagazinarea gazelor naturale;

e) tranzitul gazelor naturale;

f) consultanta si executarea anumitor lucrări/servicii la consumatori;

g) proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale;

h) dispecerizarea gazelor naturale.

9. Activitătile mentionate la conditia 8 din Licentă lit. b) - e) si h) fac obiectul unor licente distincte.

III. DREPTURI ALE TITULARULUI LICENTEI

10. Titularul Licentei are dreptul:

a) să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate în regim reglementat, conform tarifelor aprobate de Autoritatea competentă si prevederilor contractelor-cadru;

b) să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate, conform contractelor liber negociate încheiate cu consumatorii care optează pentru asemenea contracte si/sau cu alti furnizori;

c) să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate operatorilor precizati la conditia 4 lit. c) si d).

11. Titularul Licentei are dreptul de a desfăsura activitatea de furnizare a gazelor naturale, pe durata de valabilitate a Licentei, consumatorilor si operatorilor precizati la conditia 4.

12. Costurile suportate de către Titularul Licentei pentru desfăsurarea activitătii de furnizare în regim reglementat a gazelor naturale vor fi avute în vedere la fundamentarea preturilor reglementate, dacă acestea se încadrează în categoriile de costuri recunoscute de Autoritatea competentă, conform reglementărilor în vigoare.

13. Titularul Licentei are dreptul de a încheia contracte de înmagazinare a gazelor naturale cu operatorii depozitelor de înmagazinare, contracte de transport al gazelor naturale cu operatorul de transport, contracte de distributie a gazelor naturale cu operatori de distributie, conform contractelor-cadru emise de Autoritatea competentă, precum si contracte de achizitie a gazelor naturale cu alti furnizori si contracte de tranzit.

14. Titularul Licentei are dreptul să limiteze si/sau să sisteze furnizarea gazelor naturale către clientii săi, în conditiile specificate în contracte.

15. În situatia neîntelegerilor precontractuale cu privire la furnizarea gazelor naturale, Titularul Licentei are dreptul de a se adresa Autoritătii competente pentru mediere în conditiile Legii.

16. Titularul Licentei poate ataca în justitie, în conditiile legii, actele administrative ale Autoritătii competente, în măsura în care acestea îi afectează drepturile sau interesele legitime.

17. Titularul Licentei are dreptul să solicite acces la conductele din amonte, sistemele de transport si distributie, precum si la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, conform reglementărilor în vigoare.

18. Titularul Licentei are acces la instalatiile operatorilor de sistem, în vederea citirii contoarelor/sistemelor, echipamentelor de măsurare a gazelor naturale utilizate la decontare.

19. Titularul Licentei poate cere modificarea Licentei, cu respectarea prevederilor Regulamentului si ale conditiilor 74-79 din Licentă.

20. (1) În cazul în care Titularul Licentei este desemnat de Autoritatea competentă ca fiind furnizor de ultimă instantă, acesta are dreptul să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate consumatorilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind furnizorul de ultimă instantă.

(2) Titularul Licentei are dreptul să îsi recupereze toate costurile suplimentare generate de prestarea activitătii de furnizare de ultimă instantă obligatorie si care nu sunt acoperite de pretul stabilit pentru această activitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind furnizorul de ultimă instantă.

IV. OBLIGATII ALE TITULARULUI LICENTEI

Obligatia de contractare

21. Titularul Licentei are obligatia să desfăsoare activitatea de furnizare a gazelor naturale pe bază de contracte comerciale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

22. Titularul Licentei are obligatia să asigure, în baza contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru piata reglementată, furnizarea gazelor naturale pentru consumatorii precizati la conditia 4 lit. a).

23. (1) În contractele încheiate cu consumatorii precizati la conditia 4 lit. a), Titularul Licentei are obligatia să practice preturile reglementate aprobate de Autoritatea competentă, stabilite în conformitate cu „Criteriile si metodele pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale”.

(2) Titularul Licentei are obligatia de realizare a furnizării de ultimă instantă obligatorie, în conformitate cu Regulamentul privind furnizorul de ultimă instantă, pentru toate localitătile/ locurile de consum pentru care detine si licentă de distributie.

24. Pentru activitatea de furnizare realizată în baza contractelor-cadru, Titularul Licentei este obligat să perceapă consumatorilor, altii decât consumatorii eligibili, exclusiv sumele facturate pe baza preturilor si tarifelor reglementate de către Autoritatea competentă .

25. Titularul Licentei are obligatia să încheie contractele de furnizare a gazelor naturale numai după îndeplinirea de către solicitant a cerintelor precizate prin reglementările în vigoare.

26. Titularul Licentei nu va încheia contracte care să contină prevederi neconforme cu obligatiile din Licentă.

27. (1)Titularul Licentei are obligatia de a desfăsura activitatea prevăzută la conditia 4 din prezenta Licentă în cadrul organizării proprii.

(2)Titularul Licentei poate încheia contracte cu tertii pentru desfăsurarea unor activităti specificate prin Licentă, altele decât cea prevăzută la alin. (1), fără a putea transfera acestora drepturile si obligatiile care îi revin conform Licentei. Costurile recunoscute de Autoritatea competentă, derivând din externalizarea unei astfel de activităti pe bază de contract, nu pot depăsi volumul de cheltuieli incluse de Autoritatea competentă la fundamentarea venitului unitar privind activitatea de furnizare reglementată.

(3) Titularul Licentei are obligatia de a solicita acordul de principiu al Autoritătii competente pentru activitătile specifice Licentei pe care doreste să le contracteze cu terti.

(4) Titularul Licentei este tinut să răspundă in solidum, în conditiile Codului civil, pentru activitătile desfăsurate de tertii prevăzuti la alin. (2).

28. Pentru realizarea obligatiilor din Licentă, Titularul Licentei va angaja costuri cu respectarea principiului prudentei.

Furnizarea de informatii

29. Titularul Licentei va mentine un sistem prin care poate primi si/sau oferi date, informatii si consultantă privind orice situatie sau împrejurare de natură să afecteze siguranta, securitatea si continuitatea alimentării cu gaze naturale. Acest sistem va fi implementat în cadrul centrelor de relatii cu publicul.

30. Sistemul instituit conform conditiei 29 din Licentă:

a) functionează cu titlu gratuit;

b) asigură prelucrarea rapidă si eficientă a datelor, informatiilor si reclamatiilor primite;


c) asigură înregistrarea si gestionarea istoricului de consum pentru fiecare consumator/loc de consum;

d) asigură înregistrarea clientilor în categorii de consumatori, pe baza informatiilor primite de la operatorul de distributie, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

e) asigură emiterea si expedierea facturilor;

f) asigură răspuns la solicitările care tin de siguranta, securitatea si continuitatea alimentării cu gaze naturale.

31. Titularul Licentei va face publică orice schimbare de adresă sau număr de telefon al serviciului prin care se asigură sistemul de comunicare cu clientii instituit conform conditiei 29 din Licentă.

32. (1) Titularul Licentei are obligatia de a mentine, în conformitate cu contractele de furnizare încheiate, un sistem de comunicare/notificare cu operatorii de sistem.

(2) Titularul Licentei are obligatia de a transmite noului furnizor de gaze naturale, istoricul de consum, pentru fiecare consumator/loc de consum, la încetarea contractului de furnizare.

Răspunsuri la reclamatiile adresate Titularului Licentei

33. Titularul Licentei trebuie să mentină un sistem de înregistrare, solutionare si raportare privind reclamatiile făcute de orice persoană juridică sau fizică la adresa sa, în legătură cu modul în care îsi desfăsoară activitătile autorizate prin Licentă.

34. Sistemul prevăzut la conditia 33 va prelua si plângerile prealabile adresate Titularului Licentei de către persoanele fizice/juridice ce se consideră lezate de practicile acestuia în sectorul gazelor naturale.

35. Titularul Licentei este obligat să participe la întrunirile convocate de către Autoritatea competentă ori de reprezentantii principalelor asociatii/organizatii ale consumatorilor sau, dacă este cazul, de către un comitet reprezentativ al acestora. La toate întrunirile, Titularul Licentei va fi reprezentat de una sau de mai multe persoane din conducerea executivă.

Obligatia de a respecta standardul de performantă aferent activitătii de furnizare a gazelor naturale

36. În desfăsurarea activitătilor ce fac obiectul Licentei, Titularul Licentei va respecta cerintele si indicatorii prevăzuti în standardul de performantă aferent activitătii de furnizare a gazelor naturale, elaborat si aprobat de Autoritatea competentă.

37. Titularul Licentei va monitoriza si va înregistra, prin compartimente specializate, în baza unei proceduri proprii, modul de încadrare în indicatorii de performantă, conform prevederilor standardului de performantă aferent activitătii de furnizare a gazelor naturale. În cazurile în care Autoritatea competentă consideră justificat, dar nu mai mult de o dată pe an, poate solicita unui auditor de tertă parte auditarea rapoartelor întocmite si înaintate de Titularul Licentei. Costurile aferente acestui audit vor fi suportate de către Autoritatea competentă.

38. Titularul Licentei este răspunzător pentru nerespectarea indicatorilor de performantă stabiliti prin standardul de performantă aferent activitătii de furnizare a gazelor naturale.

Măsurarea cantitătilor de gaze naturale

39. La sesizarea scrisă a consumatorului cu privire la un contor/sistem de măsurare a gazelor naturale defect sau suspect a înregistra în mod eronat, Titularul Licentei va informa operatorul de distributie/ operatorul de transport, care va asigura verificarea acestuia conform reglementărilor în vigoare. Consumatorul va achita operatorului de distributie/operatorului de transport contravaloarea verificării metrologice a contorului/sistemului de măsurare a gazelor naturale numai în cazul în care se dovedeste că sesizarea sa nu a fost justificată.

40. (1) Titularul Licentei este obligat să solutioneze reclamatia consumatorului în termenele prevăzute în standardul

de performantă aferent activitătii de furnizare a gazelor naturale referitoare la măsurarea gazelor naturale. Titularul Licentei are dreptul de a încheia acte aditionale la contractele de distributie pentru stabilirea termenelor maxime pentru primirea informatiilor referitoare la măsurarea gazelor naturale/solutionarea reclamatiei consumatorului referitoare la măsurare, astfel încât să se respecte termenele de răspuns precizate în standardul de performantă aferent activitătii de furnizare a gazelor naturale.

(2) Consumatorul poate asista la efectuarea expertizei metrologice în baza unei solicitări scrise.

41. Titularul Licentei este obligat să ia toate măsurile necesare facturării cantitătilor de gaze naturale în baza energiei continute de acestea, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Asigurarea mediului concurential si a tratării nediscriminatorii a clientilor

42. Titularul Licentei va asigura egalitatea de tratament al clientilor si va evita orice tratament discriminatoriu în relatiile cu acestia.

43. Titularul Licentei va actiona în sensul asigurării unui mediu concurential normal, al evitării dezechilibrelor pe piata gazelor naturale si a practicilor anticoncurentiale, conform prevederilor legale în vigoare.

44. Titularul Licentei nu se va angaja în practici anticoncurentiale si nu va împiedica sau nu va încerca să împiedice alti titulari de licente să se angajeze în activitatea de furnizare a gazelor naturale.

Separarea evidentelor financiar-contabile

45. În conformitate cu prevederile Legii, Titularul Licentei are obligatia ca pentru activitătile ce fac obiectul Licentei să întocmească situatii contabile distincte.

46. Titularul Licentei are obligatia realizării evidentelor contabile reglementate în conformitate cu cerintele Criteriilor si metodelor de calcul al preturilor si tarifelor din sectorul gazelor naturale” si ale Regulamentului privind separarea contabilă, legală, functională si organizatorică a activitătilor reglementate din sectorul gazelor naturale.

Eliminarea subventionării încrucisate

47. Titularul Licentei se va asigura că nu are loc subventionarea încrucisată între:

a) activitătile ce fac obiectul Licentei si alte activităti ale Titularului Licentei sau alte întreprinderi asociate/întreprinderi afiliate ale Titularului Licentei ori alti titulari de licentă din sectorul gazelor naturale care, direct sau indirect, pot detine la un moment dat actiuni la Titularul Licentei;

b) tipurile de consumatori sau destinatia consumului gazelor naturale.

Constituirea si mentinerea garantiilor financiare

48. Titularul Licentei va mentine, pe durata de valabilitate a Licentei, o garantie financiară prin care să asigure desfăsurarea continuă a activitătii de furnizare a gazelor naturale

49. Garantia financiară poate fi constituită în una dintre următoarele modalităti:

a) polită/polite de asigurare emisă/emise de o societate de asigurări autorizată;

b) orice altă formă care poate include, fără limitare, dovada că Titularul Licentei dispune de o organizare si conducere corespunzătoare sau o scrisoare de patronaj angajantă, emisă de o societate comercială din acelasi grup de firme sau întreprinderi asociate/întreprinderi afiliate ale acestuia, având o situatie financiară solidă sau capacitatea de creditare a Titularului Licentei;

c) contractul/contractele prin care Titularul Licentei achizitionează gazele naturale din import de la un furnizor extern.


50. (1) Pentru situatiile prevăzute la conditia 49, garantia financiară trebuie să aibă o valoare echivalentă cu 1/12 din costul de achizitie al gazelor naturale pentru anul precedent.

(2) Pentru primul an de activitate valoarea garantiei este echivalentă cu 1/12 din costul aferent cantitătii de gaze naturale estimate a fi furnizate în acel an.

(3) În situatia prevăzută la alin. (2) cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată reprezintă cantitatea declarată de reprezentantul Titularului Licentei la solicitarea acordării Licentei, în conformitate cu Regulamentul.

(4) Forma de constituire a garantiei nu va afecta fundamentarea tarifelor/preturilor.

51. În cazul unor modificări cu privire la garantia financiară si/sau ale formelor de constituire a acestora, Titularul Licentei va notifica Autoritătii competente noua formă de constituire, în termen de maximum 30 de zile de la producerea acestora.

52. Autoritatea competentă poate să solicite Titularului Licentei reconsiderarea formei si valorii garantiei financiare, dacă se modifică conditiile avute în vedere la emiterea Licentei.

53. Nerespectarea de către Titularul Licentei a obligatiei privind mentinerea garantiei financiare determină suspendarea Licentei de către Autoritatea competentă.

Mentinerea bunurilor si activelor

54. Titularul Licentei trebuie să mentină un sediu stabil si să notifice Autoritătii competente schimbarea acestuia, cu 30 de zile calendaristice anterior efectuării acestei modificări.

55. (1) Titularul Licentei va notifica Autoritătii competente intentia actionarilor/administratorilor săi de a perfecta operatiuni în urma cărora valoarea capitalului social existent s-ar reduce într-o transă sau pe ansamblu cu mai mult de 25%, în termen de 30 de zile calendaristice anterioare materializării intentiei.

(2) În cadrul Licentei, prin capital social existent se întelege, după caz:

a) capitalul social initial, la data emiterii Licentei/la data separării situatiilor financiar-contabile;

b) capitalul social existent la un moment dat, obtinut prin cresteri sau scăderi ale valorii initiale ale acestuia, realizate ulterior emiterii Licentei, cu respectarea prevederilor alin. (1).

(3) La primirea notificării prevăzute la alin. (1), Autoritatea competentă va analiza dacă, în urma efectuării modificării cerute, Titularul Licentei are în continuare posibilitatea să îsi îndeplinească obligatiile si va transmite în scris acestuia, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării modificării, aprobarea sa. Orice refuz de a emite o astfel de aprobare trebuie să se bazeze pe criterii obiective, evidentiindu-se motivele de fapt si de drept ale refuzului.

(4) Efectuarea operatiunilor mentionate la alin. (1) fără acordul scris al Autoritătii competente poate conduce la suspendarea si, ulterior, la retragerea Licentei, în conditiile legii.

Respectarea legilor si reglementărilor

56. Pe toată durata de valabilitate a Licentei, Titularul Licentei va respecta prevederile:

a) Legii;

b) actelor normative în vigoare în sectorul gazelor naturale;

c) reglementărilor emise de Autoritatea competentă/ANRGN;

d) conditiilor Licentei si ale cerintelor Regulamentului, care au stat la baza emiterii Licentei;

e) normelor tehnice în sectorul gazelor naturale;

f) actelor normative în domeniul protectiei mediului.

57. La solicitarea Autoritătii competente, Titularul Licentei are obligatia de a participa la elaborarea sau revizuirea actelor normative din sectorul gazelor naturale, cu impact asupra activitătii de furnizare a gazelor naturale.

58. Încălcarea de către Titularul Licentei a cerintelor conditiei 56 îndreptăteste Autoritatea competentă să aplice acestuia sanctiuni contraventionale, în conformitate cu prevederile Legii.

Asigurarea confidentialitătii

59. Titularul Licentei se va asigura că informatiile obtinute de el în cursul desfăsurării activitătii ce face obiectul Licentei nu vor fi transmise unor persoane neautorizate să primească astfel de informatii.

60. Fac exceptie cazurile când:

a) se dispune de acordul scris al persoanei ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informatiei;

b) informatia este deja publică;

c) Titularul Licentei are, după caz, obligatia sau dreptul de a divulga informatia în scopul respectării conditiilor Licentei, a unui ordin sau decizie a Autoritătii competente ori a unei legi în vigoare;

d) informatia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activitătii autorizate prin Licentă.

61. Prevederile conditiei 60 se aplică si în raport cu întreprinderile afiliate sau întreprinderile asociate Titularului Licentei, care îsi desfăsoară activitatea în sectorul gazelor naturale din România. Titularul Licentei va transmite Autoritătii competente informatiile pentru a căror divulgare are nevoie de aprobarea acesteia.

Furnizarea de informatii către Autoritatea competentă

62. Titularul Licentei va furniza Autoritătii competente datele si informatiile care îi sunt necesare în exercitarea atributiilor sale, în conformitate cu cerintele art. 20 lit. l) din Regulament, având obligatia să întocmească rapoarte specifice. Continutul, precum si termenele de transmitere a acestor rapoarte vor fi stabilite de către Autoritatea competentă.

63. Titularul Licentei este obligat să informeze Autoritatea competentă despre orice încălcare a conditiilor Licentei în termen de 10 zile calendaristice de la producerea evenimentului, precum si despre propunerile de remediere a situatiei.

64. Titularul Licentei va notifica Autoritătii competente, în termen de 10 zile calendaristice, intentia de schimbare a:

a) sediului/sediilor secundare;

b) statutului juridic;

c) structurii capitalului social.

65. Cu minimum 60 de zile calendaristice anterioare declansării procedurii legale de constituire, Titularul Licentei este obligat să informeze Autoritatea competentă despre intentia de înfiintare a unei noi societăti/filiale având ca obiect desfăsurarea de activităti în cadrul sectorului gazelor naturale din România, dacă:

a) aceasta va apartine în totalitate Titularului Licentei;

b) Titularul Licentei va detine actiuni sau părti sociale ale acesteia;

c) aceasta va apartine partial sau în totalitate unei alte societăti al cărei asociat/afiliat este Titularul Licentei.

66. Titularul Licentei are, de asemenea, obligatia să informeze Autoritatea competentă si atunci când, prin modificarea obiectului de activitate, o societate al cărei asociat/afiliat este Titularul Licentei urmează să desfăsoare activităti în sectorul gazelor naturale din România.

67. Pentru a se asigura de îndeplinirea conditiilor Licentei, Autoritatea competentă are acces la orice informatii, înregistrări si documente ale Titularului Licentei legate de afacerile si de activitătile acestuia în sectorul gazelor naturale. Informatiile solicitate pot include secrete de serviciu sau de afaceri. Autoritatea competentă va utiliza aceste informatii numai în scopul pentru care au fost furnizate si nu va dezvălui niciunei alte persoane neautorizate continutul acestora.


Asigurarea personalului calificat

68. Titularul Licentei se va asigura că, pe toată durata de valabilitate a Licentei, dispune de personal calificat, autorizat si în număr suficient pentru îndeplinirea în conditii de sigurantă a tuturor activitătilor legate de furnizarea gazelor naturale, în conformitate cu cerintele Licentei.

69. În evaluarea îndeplinirii acestei obligatii a Titularului Licentei se va lua în considerare inclusiv personalul alocat de subcontractantii săi.

V. CONTROLUL EXECUTĂRII ACTIVITĂTII CE FACE OBIECTUL LICENTEI

70. (1) Autoritatea competentă va urmări îndeplinirea conditiilor din Licentă de către Titularul Licentei si va efectua controale în conformitate cu „Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul gazelor naturale”.

(2) În acest scop Autoritatea competentă:

a) va analiza rapoartele si situatiile financiare remise de Titularul Licentei;

b) va controla, atunci când consideră oportun, documentele contabile ale Titularului Licentei si/sau va comanda pe cheltuiala sa efectuarea unui audit contabil al activitătii acestuia;

c) va verifica, la solicitarea argumentată a unei terte persoane sau din proprie initiativă, practicile Titularului Licentei în desfăsurarea activitătilor comerciale care fac obiectul Licentei.

71. În exercitarea atributiilor de control, reprezentantii autorizati ai Autoritătii competente au dreptul de acces pe teritoriul, în sediul si la documentele Titularului Licentei, în conditiile legii. Titularul Licentei va pune la dispozitia Autoritătii competente orice date/informatii necesare efectuării controlului în cauză.

VI. SANCTIUNI

72. Dacă în urma actiunii de control efectuate se constată că Titularul Licentei a încălcat prevederile Legii sau una ori mai multe din conditiile Licentei, Autoritatea competentă va aplica sanctiuni contraventionale.

73. Aplicarea unei amenzi contraventionale nu limitează în niciun fel dreptul Autoritătii competente de a suspenda/retrage Licenta.

VII. MODIFICAREA LICENTEI

74. Licenta poate fi modificată în baza prevederilor Regulamentului.

75. Autoritatea competentă poate decide modificarea Licentei în următoarele situatii:

a) intervenirea unor schimbări ale circumstantelor de la data eliberării Licentei sau a unor evenimente care conduc la imposibilitatea desfăsurării activitătii de furnizare a gazelor naturale;

b) modificarea statutului Titularului Licentei - prin divizare, fuziune, transformare, schimbarea obiectului de activitate, a denumirii, a sediului, modificarea capitalului social - sau modificări ale patrimoniului, precum si în alte cazuri de afectare a conditiilor în care Licenta a fost eliberată.

76. Pentru situatiile prevăzute la conditia 75 lit. a) modificarea Licentei se va efectua din initiativa Autoritătii competente, raportat la circumstantele care au determinat modificarea, situatie în care Autoritatea competentă:

a) va comunica în scris Titularului Licentei modificările survenite;

b) va elibera Titularului Licenta cu un continut modificat.

77. Pentru situatiile prevăzute la conditia 75 lit. b) Titularul Licentei va solicita Autoritătii competente modificarea Licentei, în termen de 30 de zile de la aparitia situatiei nou-create.

78. După primirea solicitării Autoritatea competentă va examina situatia nou-creată si va dispune, dacă aceasta este întemeiată, după caz:

a) modificarea corespunzătoare a Licentei, eliberând Licentă cu un continut modificat;

b) emiterea unor amendamente la conditiile asociate Licentei.

79. Titularul Licentei nu poate detine simultan mai mult de o licentă de furnizare a gazelor naturale.

VIII. SUSPENDAREA/RETRAGEREA LICENTEI

80. Autoritatea competentă va suspenda si/sau va retrage Licenta în conformitate cu prevederile Regulamentului.

81. Autoritatea competentă suspendă Licenta în următoarele cazuri:

a) Titularul Licentei nu îndeplineste obligatiile prevăzute de Lege;

b) Titularul Licentei încalcă una sau mai multe conditii ale Licentei, de cel putin 3 ori într-un an din perioada de valabilitate a acesteia;

c) începerea procedurilor de reorganizare judiciară sau de faliment împotriva Titularului Licentei.

82. În cazurile prevăzute la conditia 81 lit. a) si b), Autoritatea competentă va suspenda Licenta pentru o perioadă de 60 de zile calendaristice, precizând drepturile Titularului Licentei, precum si măsurile si termenele de conformare necesare pentru remedierea situatiei care a generat suspendarea Licentei.

83. Titularul Licentei are obligatia de a depune la Autoritatea competentă, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data suspendării, documentele care să ateste remedierea situatiilor care au condus la suspendarea Licentei.

84. (1) Autoritatea competentă poate retrage Licenta în următoarele cazuri:

a) Titularul Licentei se află în imposibilitate de a îndeplini obligatiile prevăzute de legislatia în vigoare si/sau în Conditiile Licentei;

b) Titularul Licentei se află în faliment constatat printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă;

c) Titularul Licentei a solicitat în scris Autoritătii competente retragerea Licentei.

(2) În toate cazurile prevăzute la alin. (1), decizia Autoritătii competente va lua în considerare mentinerea sigurantei si a continuitătii activitătii de furnizare a gazelor naturale.

85. Autoritatea competentă va comunica în scris Titularului Licentei, cu cel putin 30 de zile înainte, data la care urmează să retragă Licenta.

86. În toate cazurile în care Autoritatea competentă retrage Licenta de furnizare devin aplicabile dispozitiile Regulamentului privind furnizorul de ultimă instantă.

IX. CĂI DE COMUNICARE

87. Orice comunicare sau altă informatie solicitată, a cărei transmitere este permisă în Conditiile Licentei, se va realiza în scris, putând fi transmisă prin telefax sau e-mail, cu conditia ca în toate cazurile originalul să se trimită prin curier sau prin serviciile postale la următoarele adrese:

pentru Autoritatea str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2,

competentă: Bucuresti

telefon: 021-3033800, 021-3112244 fax: 021-3033808, 021-3124365 e-mail: anrgn@anrgn.ro anre@anre.ro

pentru Titularul Licentei: ......................................................

telefon: ..........................................

fax:................................................

e-mail: ............................................


X. TARIFE

 

XI. CĂI DE ATAC

88. Pe toată durata de valabilitate a Licentei, Titularul Licentei va achita anual Autoritătii competente tariful stabilit prin Regulament, actualizat prin decizii ale presedintelui Autoritătii competente, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

89. Neplata tarifelor anuale, până la termenele stabilite prin Regulament, atrage suspendarea Licentei.

90. Deciziile Autoritătii competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea Licentei, precum si procesele-verbale de aplicare a amenzilor contraventionale, generate de încălcarea prevederilor Licentei sau Legii, pot fi atacate de Titularul Licentei la instantele judecătoresti competente.

 

ANEXA A

la anexa nr. 2

 

Terminologie

Termenii marcati cu italice în conditiile licentei se definesc după cum urmează:

- ANRGN - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, care a functionat în temeiul Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, si care a fost desfiintată în temeiul dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora se constituie o autoritate unică de reglementare în sectorul energiei si gazelor naturale, respectiv ANRE;

- Autoritatea competentă - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei care este organizată si functionează în temeiul prevederilor Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2007, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007;

- Licentă - actul administrativ individual emis de Autoritatea competentă, care conferă titularului, persoană juridică, dreptul de a desfăsura activităti comerciale si/sau de prestări de servicii în legătură cu activitatea de furnizare a gazelor naturale;

- Lege - Legea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare;

- istoric de consum - evidenta în timp a consumurilor de gaze naturale, în unităti de volum si/sau unităti de energie, pentru un consumator si/sau loc de consum;

- întreprindere afiliată - întreprinderea al cărei pachet de actiuni/părti sociale apartine unei alte întreprinderi care efectuează controlul asupra acesteia; în sensul prezentei definitii, termenul control înseamnă orice întreprindere care detine în mod direct sau indirect fie dreptul de proprietate asupra unor actiuni, reprezentând cel putin 50% din capitalul social, fie dreptul de a exercita jumătate din drepturile de vot, fie dreptul de a numi mai mult de jumătate din numărul membrilor consiliului de administratie sau al altor organe statutare, care reprezintă în mod legal societatea;

- furnizare de ultimă instantă obligatorie (FUI) - activitatea de furnizare a gazelor naturale desfăsurată de către un titular al licentei de furnizare desemnat în conditiile „Regulamentului privind furnizorul de ultimă instantă”;

- Regulament privind furnizorul de ultimă instantă - aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale nr. 1.000/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 5 septembrie 2006;

- Regulament – Regulamentul privind acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 13 martie 2003, cu modificările ulterioare;

- Regulament privind separarea contabilă, legală, functională si organizatorică a activitătilor reglementate din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale nr. 1.139/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 27 octombrie 2006;

- securitatea si continuitatea alimentării – totalitatea măsurilor luate de către operatorii licentiati în scopul satisfacerii cererii de gaze naturale a sistemului, al diversificării surselor si al asigurării livrărilor către clienti în conditii de sigurantă;

- sigurantă – asigurarea continuitătii în furnizarea gazelor naturale la parametrii optimi de functionare si securitatea tehnică a obiectivelor;

- Titularul Licentei – este ....................................................

Termenii marcati cu italice în Conditiile Licentei care nu sunt

precizati în prezenta anexă sunt definiti în „Codul tehnic al sectorului gazelor naturale”.

 

ANEXA B

la anexa nr. 2

 

LISTA

localitătilor în care titularul licentei detine si licenta de distributie a gazelor naturale

 


MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apă a satelor

 

În temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 279/2007 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apă a satelor si al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor emite următorul ordin:

Art.1. - Se aprobă Norma metodologică de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apă a satelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.217/2005 pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apă a satelor, republicată, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.256/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 10 februarie 2006, se abrogă.

Art. 4. - Directia generală lucrări publice va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

 

Bucuresti, 26 iulie 2007.

Nr. 612.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ METODOLOGICĂ

de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apă a satelor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apă a satelor, denumit în continuare Program, reprezintă sprijinul acordat de către statul român echipării comunelor si satelor din componenta acestora cu lucrări de infrastructură rutieră si edilitară, prin continuarea si extinderea Programului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apă a satelor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Programul este compus din:

a) Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate, prevăzut în anexa nr. 1;

b) Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. - (1) Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru finantarea Programului se cuprind si se derulează prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor.

(2) În completarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru realizarea lucrărilor prevăzute în cadrul Programului vor fi utilizate si solutii alternative de finantare, cum ar fi: alocatii de la bugetul local, alte surse atrase (contributia populatiei, sponsorizări etc.), precum si, după caz, credite interne, credite externe rambursabile sau nerambursabile.

(3) Contributia comunitătilor locale la realizarea obiectivelor prevăzute în Program este benevolă, sub formă de participare în muncă sau în bani, si este stabilită de către consiliile locale, prin consultarea colectivitătilor locale.

Art. 3. - (1) Consiliile locale au obligatia de a aduce la cunostintă locuitorilor comunei (satului) prevederile Programului, proiectele înscrise în Program, etapele de realizare, costurile estimative si să solicite sprijinul acestora pentru îndeplinirea lui.

(2) Selectia proiectelor care fac obiectul finantării Programului se va face de către consiliile judetene si consiliile locale, în baza unor criterii stabilite de către aceste autorităti, avându-se în vedere, în principal, zonele cu disfunctionalităti mari în alimentarea cu apă potabilă, comunele cu potential economico-turistic, precum si asigurarea conditiilor minimale de infrastructură rurală în comunitătile sărace.

(3) Promovarea de noi proiecte va urmări posibilitatea asigurării surselor de finantare, având ca priorităti finalizarea celor începute, alinierea solutiilor tehnice la standardele europene implementate în România, cu prevederea solutiilor economice în proiectare, executie si întretinere.

(4) Programele anuale vor viza corelarea cu termenele de punere în functiune a obiectivelor promovate prin procedurile de achizitie publică si a cuantumului posibil de asigurat în finantarea executiei acestora.


(5) Consiliile locale, ca autorităti deliberative, si primarii, ca autorităti executive, răspund de realizarea prevederilor Programului în interesul colectivitătii locale respective.

(6) Consiliile judetene, în baza atributiilor lor, sprijină si coordonează activitatea consiliilor locale în fundamentarea proiectelor, asigură asistenta juridică si tehnică de specialitate necesară si monitorizează executarea lucrărilor în calitatea lor de ordonator de credite, în conformitate cu Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

(7) Consiliile locale sunt titulari de contracte pentru obiectivele din administrarea acestora.

Art. 4. - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor coordonează realizarea Programului, fundamentează, împreună cu consiliile judetene, necesarul anual de fonduri de la bugetul de stat si urmăreste, prin organele sale, realizarea Programului, în conformitate cu Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

 

Art. 5. - (1) Prin drumuri de interes local, în contextul finantării Subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate, se întelege drumurile comunale si drumurile de interes judetean. Fac obiectul Programului drumurile judetene care asigură legătura între comune, sectoarele de drumuri judetene situate în intravilanul localitătilor rurale, între resedintele de comună cu orase, municipii sau, după caz, obiective economico-turistice.

(2) Subprogramul prevăzut la alin. (1) are în vedere si străzile principale din interiorul comunelor, în functie de importanta lor.

(3) Străzile principale din interiorul comunelor care pot fi finantate în cadrul subprogramului sunt:

a) străzile care fac legătura cu drumurile judetene, nationale si drumurile expres;

b) străzile care usurează accesul populatiei la obiectivele importante din comună, cum ar fi: institutii publice, institutii de învătământ, dispensar, biserică, cimitir, complexe agrozooteh­nice, obiective turistice, mânăstiri.

Art. 6. - (1) Categoriile de lucrări care pot fi finantate în cadrul subprogramului prevăzut în anexa nr. 1 sunt:

a) pietruiri drumuri de interes local de pământ;

b) îmbrăcăminti bituminoase pe drumurile de interes local de pământ sau pietruite;

c) refacerea îmbrăcămintii drumurilor de interes local pietruite, asfaltate sau cu îmbrăcăminti bituminoase degradate.

(2) De asemenea, pot fi finantate următoarele lucrări:

a) corectia elementelor geometrice - profiluri transversale si longitudinale, curbe, supraînăltări etc.;

b) amenajarea acostamentelor;

c) amenajarea intersectiilor cu alte drumuri, inclusiv cu cele de exploatare sau vicinale, prin îmbrăcăminte din macadam sau balast pe o lungime de 50 m;

d) executia de santuri de colectare si dirijare a apelor pluviale;

e) constructia de podete si poduri, ziduri de sprijin si consolidări de taluzuri, acolo unde situatia o impune.

Art. 7. - (1) Pentru a se evita scoaterea terenurilor din circuitul agricol sau silvic se vor respecta, pe cât posibil, traseul actual, lătimea carosabilului si ampriza existentă.

(2) Lucrările noi sau de reabilitare se vor realiza pe bază de proiect tehnic, iar încredintarea atât a elaborării documentatiei tehnico-economice, cât si a contractelor de executie a lucrărilor se va face prin contract de achizitie publică, atribuit în

conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizitiile publice.

(3) Proiectele tehnice, indiferent de administratorul drumului, se aprobă de către ordonatorul de credite, secundar sau tertiar, conform competentelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.

(4) În corelare cu conditiile de relief, de trafic, cu structura solului si cu conditiile climatice, autoritătile administratiei publice locale vor avea în vedere si posibilitatea prevederii în documentatiile tehnico-economice de noi materiale si/sau tehnologii moderne si eficiente agrementate, care să asigure solutii viabile atât din punctul de vedere al costurilor, cât si al calitătii în exploatare. În acest sens, se vor avea în vedere tehnologii de reciclare si stabilizare ecologică la rece cu lianti hidraulici bituminosi sau enzimatici, care să constituie solutia optimă din punct de vedere tehnico-economic atât pentru constructia si întretinerea drumurilor, cât si pentru recuperarea îmbrăcămintilor bituminoase degradate. Se impune ca prevederea solutiilor să fie stabilită de către proiectanti pe baza unor criterii fundamentate atât teoretic, cât si experimentat, în urma concluziilor rezultate din aplicarea programelor-pilot care au condus la eliberarea agrementelor de aplicare a solutiilor, astfel încât să se răspundă cerintelor de eficientă a investitiilor si de durabilitate a lucrărilor.

Art. 8. - În intravilan, accesul din drumul comunal sau judetean către gospodăriile riveranilor se va realiza prin grija si pe cheltuiala fiecărui proprietar. Pentru o rezolvare unitară, primăriile, sub coordonarea directiei de specialitate din cadrul consiliului judetean, vor elabora detalii–tip de amenajare a accesului, obligatorii pentru fiecare locuitor riveran drumului.

Art. 9. - În situatia în care un drum comunal este administrat pe tronsoane de către mai multe consilii locale, iar Programul prevede pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea integrală a acestuia, atributiile fiecărei primării se vor stabili pe bază de protocol, cu avizul consiliului judetean. În protocol se va desemna consiliul local care răspunde de realizarea unitară a proiectului. Proiectul tehnic va fi aprobat prin ordin comun al consiliilor locale care administrează tronsoanele de drum si va fi avizat conform legii.

Art. 10. - Podurile noi de pe tronsoanele de drumuri comunale si judetene care urmează a fi pietruite, reabilitate, modernizate si/sau asfaltate sunt investitii publice si se realizează în conformitate cu reglementările în domeniu. Consiliile judetene si locale vor urmări ca podurile noi să se realizeze corelat cu lucrările de bază. În mod similar se va proceda si cu reparatiile podurilor existente.

Art. 11. - (1) Autoritătile locale vor avea în vedere asigurarea unor proiecte economice în conformitate cu normativele si standardele de proiectare în vigoare. Temele de proiectare vor face precizări cu privire la respectarea parametrilor tehnici impusi de aceste normative.

(2) La proiectarea si executia străzilor principale din interiorul comunelor, autoritătile locale vor avea în vedere următoarele aspecte:

a) denumirea proiectului (obiectivului): „Pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea străzilor principale în comuna ................... , satul .................. , judetul ...................... ”

sau „Pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea străzilor principale în zona periurbană a orasului ............................. , judetul .................... ” sau „Pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea străzilor principale în satul (satele) apartinător (apartinătoare) orasului ......... , judetul ................................. ”;

b) în cadrul proiectului vor fi definite, separat pentru fiecare stradă, următoarele elemente: denumire, traseu, pozitii kilometrice, lungime;

c) antemăsurătorile si devizele se vor face separat pentru fiecare stradă.


Art. 12. - (1) Autoritătile locale vor asigura realizarea activitătilor de întretinere a drumurilor de interes local (judetene, comunale, vicinale, străzi), pietruite, reabilitate, modernizate si/sau asfaltate, care constau, în principal, în:

a) întretinerea platformei drumului: nivelarea, astuparea gropilor, refacerea stratului de balast sau de macadam etc.;

b) asigurarea scurgerii apelor din zona drumului;

c) întretinerea si curătarea santurilor, rigolelor si drenurilor;

d) întretinerea zidurilor de sprijin;

e) întretinerea semnalizării verticale;

f) repararea prin plombare a degradărilor si fisurilor;

g) tratamente de suprafată.

(2) Lucrările de întretinere se vor efectua în conformitate cu normativele privind întretinerea si repararea drumurilor publice în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor

 

Art. 13. - (1) Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor asigură introducerea sistemelor centralizate de alimentare cu apă si are în vedere asigurarea alimentării cu apă în circa 30% din numărul localitătilor care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă, prin:

a) finalizarea obiectivelor de investitii aflate în prezent în executie (inclusiv a celor puse în functiune partial);

b) începerea de noi obiective, pe bază de studii de fezabilitate aprobate, în curs de aprobare sau în stadiul de elaborare la data aprobării Programului.

(2) Alimentările cu apă sunt obiective de investitii publice, iar începerea de noi obiective se va face esalonat, în functie de priorităti.

Art. 14. - (1) Elaborarea documentatiilor tehnico-economice, respectiv studiile de fezabilitate si proiectele tehnice de executie si încredintarea executiei lucrărilor se vor face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizitiile publice.

(2) Aprobarea documentatiilor tehnico-economice se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, în contextul avizării studiilor de fezabilitate conform reglementărilor în vigoare.

(3) Studiile de fezabilitate aferente obiectivelor noi de alimentare cu apă vor adopta solutii compatibile cu reglementările de mediu din România, adaptate si/sau armonizate cu cele ale Uniunii Europene în domeniu, avându-se în vedere, în perspectivă, si realizarea investitiilor care vor fi demarate în cadrul Programului national de constructie a retelei de canalizare si de realizare a statiilor de epurare în localitătile rurale.

Art. 15. - Stabilirea prioritătilor pentru obiectivele de investitii noi va avea în vedere rezolvarea zonelor cu disfunctionalităti mari în asigurarea cu apă potabilă, în localitătile cu potential economic existent sau de perspectivă si în comunitătile sărace, în acord cu prevederile Planului de amenajare a teritoriului national aprobat, sectiunea a-II-a - Apă: zone cuprinzând localităti rurale, cu resurse limitate de apă, care reclamă realizarea unor lucrări prioritare de alimentare cu apă în sistem centralizat.

Art. 16. - (1) În cadrul procesului de analiză, adoptare a deciziilor si stabilire a solutiilor, factorii implicati în procesul de implementare a investitiilor de alimentare cu apă potabilă în mediul rural trebuie să aibă în vedere promovarea unor variante cât mai simple si economice, determinate si de tipul surselor de apă - de adâncime sau de suprafată.

(2) La realizarea lucrărilor va fi prevăzută utilizarea exclusivă a materialelor agrementate, conform reglementărilor nationale si pe baza standardelor nationale armonizate cu legislatia si exigentele Uniunii Europene în domeniu.

(3) Nu se vor realiza sisteme centralizate de alimentare cu apă în situatiile în care este posibilă adâncirea, amenajarea, curătirea si dezinfectarea fântânilor existente, dacă pânza de apă freatică este situată la mică adâncime, iar parametrii de calitate a apei se încadrează în limitele admise.

(4) După caz, poate fi avută în vedere si construirea de puturi forate de mică adâncime, dotate cu pompe submersibile, conductă de refulare, statie de clorinare, rezervor si retea de distributie locală sau ramificată.

(5) Autoritătile locale vor initia si vor efectua o campanie de educare a populatiei pentru a gospodări rational resursele de apă existente, de constientizare a populatiei în ceea ce priveste importanta lucrărilor având ca obiect apa si mobilizarea cetătenilor în lupta împotriva poluării resurselor de apă, în conformitate cu legislatia europeană.

(6) Autoritătile locale vor elabora o metodologie simplificată privind posibilitătile locuitorilor de bransare la reteaua de distributie a apei potabile, cu costuri minime în ceea ce priveste autorizatia de construire si lucrările de executie.

 

CAPITOLUL IV

Atributii si responsabilităti în coordonarea programului

 

Art. 17. - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, prin directia de specialitate, coordonează realizarea Programului, scop în care:

a) fundamentează, împreună cu consiliile judetene, necesarul anual de fonduri din sume de la bugetul de stat către bugetele locale, în conformitate cu prioritătile comunitătilor locale, distinct pe obiective si/sau localităti, pe subprograme si pe surse de finantare, în conditiile legii;

b) prezintă si sustine la Ministerul Economiei si Finantelor necesarul anual de fonduri din sume de la bugetul de stat, în limita valorică posibil de mobilizat cu această destinatie, ca anexă la proiectul legii anuale de aprobare a bugetului de stat;

c) sprijină, printr-o îndrumare metodologică unitară si coerentă, elaborarea de către consiliile judetene si consiliile locale a programelor proprii, asigură controlul respectării prevederilor programului aprobat si a prioritătilor prevăzute;

d) participă, prin reprezentanti specialisti, împreună cu reprezentanti ai consiliilor judetene, în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de proiectare si/sau executie pentru obiectivele din Program;

e) urmăreste aplicarea Programului, prin organizarea periodică de analize asupra modului de derulare a acestuia, si initiază, împreună cu consiliile judetene implicate, măsuri pentru eliminarea disfunctionalitătilor apărute;

f) participă, prin reprezentanti specialisti, împreună cu reprezentanti ai consiliilor judetene, la activitătile comisiilor de receptie la terminarea lucrărilor si finală, pentru obiectivele din Program.

Art. 18. - (1) Fundamentarea necesarului anual de fonduri se stabileste pe subprograme si obiective de către consiliile judetene, împreună cu consiliile locale, pe baza listelor cuprinzând propunerile de obiective, pentru a fi prevăzute în programul anual, si a prioritătilor justificate de către autoritătile locale si se prezintă Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor.

(2) Necesarul de fonduri va fi fundamentat astfel:

a) pentru lucrările în continuare, în functie de realizările valorice la zi, restul de executat actualizat pe baza indicilor de inflatie prognozati la data de 1 ianuarie a anului pentru care se stabileste necesarul, stadiul fizic al executiei si termenul de punere în functiune contractat;

b) pentru obiectivele noi, în functie de stadiul pregătirii si aprobării documentatiei de executie.

(3) Necesarul va fi stabilit la termenele prevăzute pentru elaborarea bugetului de stat, potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, si va fi defalcat pe surse de finantare, si anume:

a) sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor;

b) credite interne;

c) credite externe, rambursabile sau nerambursabile;

d) alocatii de la bugetul local si din alte surse atrase, cum ar fi contributia comunitătilor locale, sponsorizări etc.

(4) Fiecare consiliu local are obligatia de a identifica si de a propune si alte surse de finantare, altele decât cele exemplificate la alineatul precedent, sau surse care să sprijine bugetul de stat si care să contribuie la urgentarea realizării lucrărilor.

Art. 19. - Finantarea Programului:

(1) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor analizează si verifică propunerile prezentate de către consiliile judetene si încadrarea acestora în Program si stabileste distinct creditele bugetare care urmează să fie cuprinse în proiectul bugetului propriu.

(2) După intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor repartizează pe consilii judetene, în functie de stadiul lucrărilor si de prioritătile locale, suma anuală aprobată pentru derularea Programului, pe care o comunică acestora, defalcată pe subprograme.

(3) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor analizează si avizează listele cu propunerile de finantare primite de la consiliile judetene, elaborate în conformitate cu modelele prevăzute în anexele nr. 3a) si 3b), după care întocmeste si transmite acestora, pe subprograme, listele anuale de finantare, aprobate de conducerea ministerului, după aceleasi modele prevăzute în anexele nr. 3a) si 3b).

(4) După aprobarea de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor a listelor anuale de finantare, eventualele solicitări de redistribuire a sumelor între obiectivele aprobate, precum si solicitările de scoatere din Program a unor obiective aprobate ori de introducere în Program a unor obiective noi trebuie însotite în mod obligatoriu de note de fundamentare care să justifice necesitatea si oportunitatea modificărilor, semnate de către presedintele consiliului judetean. Solicitările vor fi însotite de lista anuală de finantare, elaborată în conformitate cu modelele prevăzute în anexa nr. 3a) si, respectiv, în anexa nr. 3b), care va cuprinde noile modificări.

(5) Introducerea în lista anuală de finantare a unor străzi principale în comune, conform art. 5 alin. (2), este conditionată de prezentarea tuturor elementelor de identificare aferente (denumire, traseu, pozitii kilometrice, lungime), separat pentru fiecare stradă.

(6) Consiliile judetene încheie conventii cu consiliile locale pentru alocarea către acestea a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, pentru finantarea proiectării si executiei lucrărilor înscrise în Program.

Art. 20. - (1) Lunar, consiliile judetene vor transmite directiei coordonatoare a Programului din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, până la data de 5 a lunii următoare celei expirate, situatia privind derularea Programului pe anul în curs, în conformitate cu modelele prevăzute în anexele nr. 4a) si 4b), precum si extrasul contului la zi.

(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor verifică solicitările de finantare înscrise de către consiliile judetene, în conformitate cu modelele prevăzute în anexele nr. 4a) si 4b), după care întocmeste si transmite acestora, pe subprograme, listele lunare de finantare, aprobate de conducerea ministerului, după aceleasi modele prevăzute în anexele nr. 4a) si 4b), si le virează acestora, lunar, sumele solicitate, cu ordin de plată tip trezorerie, în conturile consiliilor judetene deschise la unitătile Trezoreriei Statului, în limita plafoanelor anuale aprobate. Pentru o derulare mai eficientă a Programului, consiliile judetene vor deschide conturi separate pentru finantarea Subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si a Subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor.

(3) Situatiile de lucrări lunare, întocmite de către executanti în vederea decontării, vor fi verificate si însusite de inspectori de specialitate autorizati, primari sau reprezentanti autorizati ai consiliilor judetene.

(4) Consiliile judetene, pe baza conventiilor încheiate cu consiliile locale si în urma verificării situatiilor de lucrări, virează lunar, din contul mentionat mai sus, sumele respective în conturile deschise, pe subprograme, la Trezoreria Statului de către consiliile locale beneficiare de lucrări.

(5) În conturile deschise de către consiliile judetene la unitătile Trezoreriei Statului pentru finantarea Programului se vor retine numai sumele repartizate pentru obiectivele nominalizate a fi finantate de către acestea.

Art. 21. - (1) Aceste venituri se vor evidentia în bugetele locale si se vor utiliza pentru realizarea unor cheltuieli curente si de capital din competenta de finantare a autoritătilor administratiei publice locale pentru finantarea Programului.

(2) Consiliile judetene si consiliile locale răspund, în conditiile legii, de utilizarea sumelor primite pentru realizarea obiectivelor cuprinse în listele aprobate în acest scop.

(3) Consiliile judetene asigură evidenta primirii si utilizării fondurilor în conturile deschise pe seama acestora la unitătile Trezoreriei Statului.

(4) La finele anului de plan, consiliile judetene vor justifica Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor sumele primite, potrivit modelului de decont prevăzut în anexa nr. 5, care se va transmite până la data de 20 ianuarie a anului următor celui expirat.

(5) În scopul îmbunătătirii monitorizării derulării Programului si a rezultatelor acesteia, trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare trimestrului expirat, consiliile judetene vor transmite la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor o informare care va cuprinde datele indicate în anexa nr. 6.

Art. 22. - (1) La terminarea lucrărilor, consiliile judetene vor transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor copii de pe procesele-verbale de receptie la terminarea lucrărilor, iar după expirarea duratei garantiei de bună executie, si procesele-verbale de receptie finală.

(2) Înainte de desfăsurarea activitătilor de receptie a lucrărilor, consiliile judetene vor adresa în scris Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor invitatii pentru participarea unui reprezentant al acestuia.

(3) Consiliile judetene si consiliile locale au obligatia de a înregistra în contabilitatea proprie operatiunile legate de primirea si utilizarea fondurilor alocate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor.

(4) Primirea si utilizarea fondurilor se reflectă în executia bugetară a consiliului judetean sau local, după caz, iar sumele neutilizate la sfârsitul anului se restituie în contul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, până la data de 20 ianuarie a anului următor celui expirat.

Art. 23. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta normă metodologică.


 

ANEXA Nr. 1

la norma metodologică

 

PROGRAMUL

privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apă a satelor

 

SUBPROGRAMUL

privind pietruirea, reabilitare, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local

 

Nr. crt.

Consiliul judetean

Lungimea drumurilor comunale

clasate conform

Hotărârii Guvernului

nr. 540/2000

- km -

Valoarea estimată

a Subprogramului

drumuri comunale

- mii lei -

Lungimea drumurilor judetene

clasate conform

Hotărârii Guvernului

nr. 540/2000

- km -

Valoarea estimată

a Subprogramului

drumuri judetene

- mii lei -

1

2

3

4

5

6

1

ALBA

1135,29

136.435,00

1.044,61

16.509,80

2

ARAD

759,07

175.508,50

1.078,33

50.443,47

3

ARGES

1230,95

127.116,00

1.195,75

10.120,00

4

BACĂU

1022,80

131.850,00

1.000,45

26.495,00

5

BIHOR

1421,25

168.575,00

806,59

63.069,00

6

BISTRITA NĂSĂUD

433,93

154.413,00

760,73

105.360,00

7

BOTOSANI

1022,15

171.968,00

667,84

3.992,11

8

BRASOV

322,65

58.842,55

772,19

15.180,00

9

BRĂILA

352,75

59.545,00

631,36

9.210,60

10

BUZĂU

1393,37

379.446,00

930,78

8.710,00

11

CARAS-SEVERIN

501,30

60.680,00

882,50

50.226,50

12

CĂLĂRASI

145,23

27.506,00

650,35

27.143,00

13

CLUJ

912,68

121.665,00

1.383,02

43.854,00

14

CONSTANTA

995,10

99.770,00

847,33

44.550,00

15

COVASNA

284,39

70.692,00

368,24

18.578,00

16

DÂMBOVITA

604,26

69.017,50

809,14

12.400,00

17

DOLJ

790,85

184.136,00

975,58

70.896,87

18

GALATI

378,05

64.012,00

863,49

21.917,00

19

GIURGIU

249,98

95.978,40

560,72

18.136,00

20

GORJ

692,72

40.005,00

864,04

24.485,15

21

HARGHITA

352,89

47.252,00

878,20

57.683,38

22

HUNEDOARA

1401,11

131.860,00

1.321,69

66.053,00

23

IALOMITA

315,75

64.340,00

1.064,31

30.328,20

24

IASI

960,92

108.818,00

487,31

25.104,50

25

ILFOV

185,26

39.687,50

448,88

47.578,00

26

MARAMURES

370,42

119.900,00

895,82

205.958,00

27

MEHEDINTI

711,07

80.405,00

772,42

28.735,00

28

MURES

829,09

245.912,00

823,28

6.629,50

29

NEAMT

644,42

69.380,00

758,58

65.992,00

30

OLT

633,91

191.960,00

1.101,87

12.000,00

31

PRAHOVA

740,79

91.050,00

1.186,33

10.180,00

32

SATU MARE

497,04

43.543,75

627,97

78.127,00

33

SĂLAJ

675,85

78.018,00

840,81

52.248,81

34

SIBIU

412,12

50.041,00

943,70

229.581,84

35

SUCEAVA

696,54

75.724,00

1.136,45

30.288,00

36

TELEORMAN

313,37

134.280,00

853,54

166.090,40

37

TIMIS

1221,90

187.044,00

1.144,80

21.070,00

38

TULCEA

355,18

212.196,00

657,76

75.521,00

39

VASLUI

826,75

247.808,00

1.006,52

97.007,80

40

VÂLCEA

671,55

66.960,00

935,57

103.174,33

41

VRANCEA

549,75

69.011,00

1.030,93

88.618,00

T O TA L:

28014,42

4.752.351,20

36.009,75

2.139.245,26

 

NOTĂ:

Valorile estimate ale lucrărilor incluse în subprogramele de drumuri comunale si judetene sunt aferente tronsoanelor de drumuri propuse de consiliile judetene, la solicitarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea fundamentării Programului.

Listele cu portofoliul lucrărilor se constituie anual si se completează si/sau se modifică, după caz, prin nominalizări ale consiliilor judetene.

 

ANEXA nr. 2

la norma metodologică

 

PROGRAMUL

privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apă a satelor

 

SUBPROGRAMUL

privind alimentarea cu apă a satelor

 

Nr. crt.

Judetul

Nr. de sate fără alimentare cu apă

Valoarea estimată a Subprogramului de alimentare cu apă

- mii lei -

0

1

2

3

1

ALBA

180

110.817

2

ARAD

226

49.193

3

ARGES

150

25.896

4

BACĂU

465

80.101

5

BIHOR

343

390.789

6

BISTRITA-NĂSĂUD

218

38.536

7

BOTOSANI

108

523.222

8

BRASOV

79

64.973

9

BRĂILA

93

26.550

10

BUZĂU

326

33.188

11

CARAS-SEVERIN

79

86.824

12

CĂLĂRASI

111

13.806

13

CLUJ

242

78.324

14

CONSTANTA

130

9.837

15

COVASNA

108

34.960

16

DÂMBOVITA

279

49.000

17

DOLJ

347

15.799

18

GALATI

138

2.151

19

GIURGIU

160

114.463

20

GORJ

107

94.770

21

HARGHITA

156

31.465

22

HUNEDOARA

360

14.343

23

IALOMITA

101

19.164

24

IASI

400

82.470

25

ILFOV

69

88.383

26

MARAMURES

221

13.674

27

MEHEDINTI

245

103.400

28

MURES

371

65.232

29

NEAMT

240

21.812

30

OLT

328

6.781

31

PRAHOVA

244

22.110

32

SATU MARE

160

10.069

33

SĂLAJ

143

55.023

34

SIBIU

151

254.573

35

SUCEAVA

366

40.133

36

TELEORMAN

230

225.251

37

TIMIS

271

22.361

38

TULCEA

85

15.605

39

VASLUI

371

217.178

40

VÂLCEA

402

113.437

41

VRANCEA

210

9.300

 

TOTAL JUDETE:

9.013

3.274.963

 

NOTĂ:

Numărul de sate si valorile estimate, aferente sistemelor centralizate de alimentare cu apă, reprezintă actualizarea de către consiliile judetene a anexei initiale la Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Listele cu portofoliul lucrărilor se constituie anual si se completează si/sau se modifică, după caz, prin nominalizările consiliilor judetene.


 

ANEXA Nr. 3a)

la norma metodologică

 

CONSILIUL JUDETEAN...........

 

PROPUNERI DE ALOCATII BUGETARE PE ANUL 20...

pentru finantarea programului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Denumire drum comunal Contract, act aditional

Rest de executat actualizat la  01.01.20....

 

 

 

 

 

Program 20...

Realizări fizice de la începutul executiei: km (balastati, pietruiti si/sau asfaltati etc.) km – santuri nr. podete

Termen PIF

conform

contractului

Indicativ

Traseu

Pozitii kilometrice

Km

Nr.data/ executant

Valoare

TOTAL

 

din care:

Surse MDLPL

alocatii

bugetare

Alte surse:

din care:

Surse proprii

Credit extern

(fără TVA) (sursa MDLPL)**)

TVA aferent

creditului

(alocatie

buget)**)

mii euro

RON

mii euro

RON

RON

RON

RON

RON

RON

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

TOTAL*)

 

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

 

 

Lucrări în continuare (pietruire, asfaltare, pietruire + asfaltare, tehnologii noi):

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări noi (pietruire, asfaltare, pietruire + asfaltare, tehnologii noi) :

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte,

.............................

Director economic,

.............................

 

 

Director tehnic,

.............................

 

*) în loc de cuvântul „TOTAL" se va trece suma totală a coloanei respective.

**) Coloanele 13 si 14 sunt valabile doar în perioada de derulare a eventualelor credite externe.

 


ANEXA Nr. 3b)

la norma metodologică

 

CONSILIUL JUDETEAN...........

 

PROPUNERI DE ALOCATII BUGETARE PE ANUL 20...

pentru finantarea Programului privind alimentarea cu apă a satelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Contract, act aditional

Rest de executat, actualizat la 01.01.20...

Program 20...

Realizări

fizice

de la

începutul

executiei

Termen

PIF

conform

contractului

Nr, data/ executant

Valoare

din care

TOTAL*)

Surse

MDLPL

alocatii

bugetare

Alte surse

din care:

Surse proprii

Credit extern (fără TVA)

(sursă MDLPL)**)

TVA aferent creditului (alocatie buget)**)

mii euro

RON

mii euro

RON

RON

RON

RON

RON

RON

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

JUDETUL...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări în continuare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări noi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte,

.............................

Director economic,

.............................

 

 

Director tehnic,

.............................

 

*) în loc de cuvântul "TOTAL" se va trece suma totală a coloanei respective. **) Coloanele 10 si 11 sunt valabile doar în perioada de derulare a eventualelor credite externe.

 

ANEXA Nr. 4a)

la norma metodologică

 


CONSILIUL JUDETEAN.........

 

LISTA LUCRĂRILOR DE PIETRUIRE, REABILITARE SI/SAU ASFALTARE A DRUMURILOR COMUNALE CLASATE,

finantate în luna.........20... pentru lucrările executate în luna...........20....., conform Hotărârii Guvernului nr. 577/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Denumire drum comunal

Contract, act aditional

Rest de executat la 01.01.20.....

Program 20...

Decontat cumulat de la începutul anului

Productie realizată si nedecontată cumulat

Realizări fizice

cumulate de la

începutul anului

Termen PIF

Indicativ

Traseu/ Pozitii

kilome­trice

Km

Nr, data/ executant

Valoare

TOTAL

din care

Surse MDLPL alocatii bugetare

Alte surse

TOTAL

din care:

TOTAL

din care:

din care

Surse MDLPL

Alte surse:

Surse MDLPL

Alte surse:

Surse proprii

Credit extern

(fără

TVA) (sursă

MDLPL)**)

TVA

aferent

credit

(alocatie

buget)**)

din care:

din care:

Surse proprii

Credit extern**)

Surse proprii

Credit extern**)

Valoare fără TVA

TVA

Valoare fără TVA

TVA

mii euro

RON

mii euro

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

JUDETUL ................ TOTAL*)..............

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

 

 

Lucrări în continuare (pietruire, asfaltare, pietruire + asfaltare, tehnologii noi):

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări noi (pietruire, asfaltare, pietruire + asfaltare, tehnologii noi):

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte,

.............................

Director economic,

.............................

 

 

Director tehnic,

.............................

 

*) în loc de cuvântul "TOTAL" se va trece suma totală a coloanei respective. **) Coloanele 12, 13, 17, 18, 22 si 23 sunt valabile doar în perioada de derulare a eventualelor credite externe.

 

ANEXA Nr. 4b)

la norma metodologică


CONSILIUL JUDETEAN....................................

 

LISTA LUCRĂRILOR DE ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR,

finantate în luna......20.... pentru lucrările executate în luna........20....., conform Hotărârii Guvernului nr. 577/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Contract, act aditional

Rest de executat la 01.01.20.....

Program 20...

Decontat cumulat de la înceDutul anului

Productie realizată si nedecontată cumulat

Realizări fzice

cumulate de la

începutul anului

Termen

PIF

conform

contractului

Nr, dată/ executant

Valoare

TOTAL

din care

Surse MDLPL alocatii bugetare

Alte surse

TOTAL

din care:

TOTAL

din care:

din care

Surse MDLPL

Alte surse:

Surse MDLPL

Alte surse:

Surse proprii

Credit extern

(fără TVA) (sursă

MDLPL)**)

TVA

aferent

credit

(alocatie

buget)**)

din care:

din care:

Surse proprii

Credit extern**)

Surse proprii

Credit extern**)

Valoare fără TVA

TVA

Valoare fără TVA

TVA

mii euro

RON

mii euro

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

JUDETUL ....................................... TOTAL*) TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

 

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

TOTAL*)

 

 

Lucrări în continuare:

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări noi:

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte,

.............................

Director economic,

.............................

 

 

Director tehnic,

.............................

 

*) în loc de cuvântul "TOTAL" se va trece suma totală a coloanei respective. **) Coloanele 10, 11, 15, 16, 20 si 21 sunt valabile doar în perioada de derulare a eventualelor credite externe.

 

ANEXA Nr. 5

la norma metodologică

 

CONSILIUL JUDETEAN ......................

 

DECONT

privind utilizarea sumelor primite de la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru finantarea Programului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apă a satelor în anul ...............

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Denumirea obiectivelor cuprinse în lista de finantare pentru anul în curs

Programul aprobat

Valoarea lucrărilor executate,

receptionate si plătite

Sumele primite drept finantare de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor

Publice si Locuintelor

Sumele neutilizate la finele anului

0

1

2

3

4

5=4-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte,

...................................

Director economic

.........................................

 

ANEXA Nr. 6

la norma metodologică

 

 

CONSILIUL JUDETEAN ...............

 

INFORMARE

asupra modului de derulare a Programului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apă a satelor în trimestrul..........20............

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

- drumuri: indicativ, traseu

- apă: comună, sat

Caracteristici:

- drumuri : lungime totală, tronson finantat în anul curent, pozitii kilometrice, lungime

- apă : tip sursă, capacitate rezervor, lungime retea distributie, populatie deservită (nr. locuitori)

Principalele probleme înregistrate si modul de solutionare:

- desfăsurarea procedurilor de achizitie;

- încheierea contractelor de proiectare si executie;

- respectarea prevederilor proiectului tehnic;

- calitatea lucrărilor executate etc.

Cazuri de abandonare

nejustificată a executiei si măsurile întreprinse

Orice alte aspecte pentru a căror rezolvare se solicită

sprijinul MDLPL

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte,

.............................

Director economic,

.............................

 

 

Director tehnic,

.............................

 

NOTĂ:

La capitolul „drumuri” se vor înscrie separat obiectivele pe categorii si tip de îmbrăcăminte (comunale - pietruiri, comunale - asfaltări, comunale - reabilitări; judetene - idem; străzi principale în comune - idem).

 


MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind împuternicirea unor persoane din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva să constate faptele ce constituie contraventiile si infractiunile si să aplice sanctiunile prevăzute în Legea nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul art. 631 din Legea nr. 192/2001 privind privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 266.160/CP din 9 mai 2007 al Directiei generale management si fond forestier, funciar si cinegetic,

în temeiul art. 7 alin (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se împuterniceste un număr de 114 persoane din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, mentionate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, să constate faptele ce constituie contraventiile si infractiunile si să aplice sanctiunile prevăzute în Legea nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 6 august 2007.

Nr. 666.

 

ANEXĂ

 

PERSOANELE ÎMPUTERNICITE

din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva să constate faptele ce constituie contraventiile si infractiunile si să aplice sanctiunile prevăzute în Legea nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Nume si prenume

Functia/Locatia

1.

Grigore Valentin

Director/Parcul Natural Comana - băltile Comana, Arges, Neajlov, Câlniste, Zboiu, pârâul Dadilovăt, pârâul Comasca

2.

Dorobantu Constantin

Sef pază/Parcul Natural Comana - băltile Comana, Arges, Neajlov, Câlniste, Zboiu, pârâul Dadilovăt, pârâul Comasca

3.

Mihalache Elena

Responsabil relatii cu comunitătile/Parcul Natural Comana - băltile Comana, Arges, Neajlov, Câlniste, Zboiu, pârâul Dadilovăt, pârâul Comasca

4.

Cristea Ion

Biolog/Parcul Natural Comana - băltile Comana, Arges, Neajlov, Câlniste, Zboiu, pârâul Dadilovăt, pârâul Comasca

5.

Dorobantu Ion

Agent de teren/Parcul Natural Comana - băltile Comana, Arges, Neajlov, Câlniste, Zboiu, pârâul Dadilovăt, pârâul Comasca

6.

Dinu Dumitru

Agent de teren/Parcul Natural Comana - băltile Comana, Arges, Neajlov, Câlniste, Zboiu, pârâul Dadilovăt, pârâul Comasca

7.

Macaila Sorin

Agent de teren/Parcul Natural Comana - băltile Comana, Arges, Neajlov, Câlniste, Zboiu, pârâul Dadilovăt, pârâul Comasca

8.

Piciu Victor

Agent de teren/Parcul Natural Comana - băltile Comana, Arges, Neajlov, Câlniste, Zboiu, pârâul Dadilovăt, pârâul Comasca

9.

Geambasu Gheorghe

Agent de teren/Parcul Natural Comana - băltile Comana, Arges, Neajlov, Câlniste, Zboiu, pârâul Dadilovăt, pârâul Comasca

10.

Pirv Adrian Ovidiu

Director/Parcul Natural Lunca Muresului - râul Mures (judetul Arad) si bratele moarte aferente (Moltăret, Zădăreni, Bezdin, Cenad)

11.

Hac Paul

Responsabil turism/Parcul Natural Lunca Muresului - râul Mures (judetul Arad) si bratele moarte aferente (Moltăret, Zădăreni, Bezdin, Cenad)

12.

Ban Calina

Biolog/Parcul Natural Lunca Muresului - râul Mures (judetul Arad) si bratele moarte aferente (Moltăret, Zădăreni, Bezdin, Cenad)

13.

Herlo Gabriel

Agent de teren/Parcul Natural Lunca Muresului - râul Mures (judetul Arad) si bratele moarte aferente (Moltăret, Zădăreni, Bezdin, Cenad)

14.

Goilean Oliver

Agent de teren/Parcul Natural Lunca Muresului - râul Mures (judetul Arad) si bratele moarte aferente (Moltăret, Zădăreni, Bezdin, Cenad)

15.

Szanda Ladislau

Agent de teren/Parcul Natural Lunca Muresului - Râul Mures (judetul Arad) si bratele moarte aferente (Moltăret, Zădăreni, Bezdin, Cenad)

16.

Florescu Virgil

Director/Parcul Natural Portile De Fier - Dunărea, Nera, Sirinia, Mraconia, Cerna, Vodita, Bahna

17.

Vlad Cristian

Sef pază/ Parcul Natural Portile De Fier - Dunărea, Nera, Sirinia, Mraconia, Cerna, Vodita, Bahna

18.

Sretco Milanovici

Biolog/ Parcul Natural Portile De Fier - Dunărea, Nera, Sirinia, Mraconia, Cerna, Vodita, Bahna

19.

Baratky Felix

Agent de teren/Parcul Natural Portile De Fier - Dunărea, Nera, Sirinia, Mraconia, Cerna, Vodita, Bahna

20.

Stoican Ilie

Agent de teren/Parcul Natural Portile De Fier - Dunărea, Nera, Sirinia, Mraconia, Cerna, Vodita, Bahna

21.

Strain Daniel Ghită

Agent de teren/Parcul Natural Portile De Fier - Dunărea, Nera, Sirinia, Mraconia, Cerna, Vodita, Bahna

22.

Ianculovici George

Agent de teren/ Parcul Natural Portile De Fier - Dunărea, Nera, Sirinia, Mraconia, Cerna, Vodita, Bahna

23.

Stoica Marius

Agent de teren/ Parcul Natural Portile De Fier - Dunărea, Nera, Sirinia, Mraconia, Cerna, Vodita, Bahna

24.

Vlădut Aurel George

Agent de teren/Parcului Natural Portile De Fier -Dunărea, Nera, Sirinia, Mraconia, Cerna, Vodita, Bahna

25.

Vulpe Ilie

Agent de teren/Parcul Natural Portile De Fier - Dunărea, Nera, Sirinia, Mraconia, Cerna, Vodita, Bahna

26.

Stănciulescu Robert

Agent de teren/Parcul Natural Portile De Fier - Dunărea, Nera, Sirinia, Mraconia, Cerna, Vodita, Bahna

27.

Moisei Radu Gheorghe

Director/Parcul Natural Balta Mică a Brăilei - Dunărea navigabilă de la km 175 până la km 238; bratele: Harapu, Cravia, Calia, Vâlciu, Orbu, Cracanelu, Mânusoaia; iezerele din: insula Fundu Mare, Calia, Orbu, Cracanelu, Vărsătura, Insula Mică a Brăilei, Harapu

28.

Săndulescu Leontin

Sef pază/Parcul Natural Balta Mică a Brăilei - Dunărea navigabilă de la km 175 până la km 238; bratele: Harapu, Cravia, Calia, Vâlciu, Orbu, Cracanelu, Mânusoaia; iezerele din: insula Fundu Mare, Calia, Orbu, Cracanelu, Vărsătura, Insula Mică a Brăilei, Harapu

29.

Zărnescu Nicu

Responsabil relatii cu comunitătile/Parcul Natural Balta Mică a Brăilei - Dunărea navigabilă de la km 175 până la km 238; bratele: Harapu, Cravia, Calia, Vâlciu, Orbu, Cracanelu, Mânusoaia; iezerele din: insula Fundu Mare, Calia, Orbu, Cracanelu, Vărsătura, Insula Mică a Brăilei, Harapu

30.

Andrei Anca Elena

Biolog/Parcul Natural Balta Mică a Brăilei - Dunărea navigabilă de la km 175 până la km 238; bratele: Harapu, Cravia, Calia, Vâlciu, Orbu, Cracanelu, Mănusoaia; iezerele din: insula Fundu Mare, Calia, Orbu, Cracanelu, Vărsătura, Insula Mică a Brăilei, Harapu

31.

Nehoianu Silviu

Agent de teren/Parcul Natural Balta Mică a Brăilei - Dunărea navigabilă de la km 175 până la km 238; bratele: Harapu, Cravia, Calia, Vâlciu, Orbu, Cracanelu, Mănusoaia; iezerele din: insula Fundu Mare, Calia, Orbu, Cracanelu, Vărsătura, Insula Mică a Brăilei, Harapu

32.

Barligea Andrei

Agent de teren/Parcul Natural Balta Mică a Brăilei - Dunărea navigabilă de la km 175 până la km 238; bratele: Harapu, Cravia, Calia, Vâlciu, Orbu, Cracanelu, Mănusoaia; iezerele din: insula Fundu Mare, Calia, Orbu, Cracanelu, Vărsătura, Insula Mică a Brăilei, Harapu

33.

Gaureanu Gelu

Agent de teren/Parcul Natural Balta Mică a Brăilei - Dunărea navigabilă de la km 175 până la km 238; bratele: Harapu, Cravia, Calia, Vâlciu, Orbu, Cracanelu, Mănusoaia; iezerele din: insula Fundu Mare, Calia, Orbu, Cracanelu, Vărsătura, Insula Mică a Brăilei, Harapu

34.

Gorgovan Valerică

Agent de teren/Parcul Natural Balta Mică a Brăilei - Dunărea navigabilă de la km 175 până la km 238; bratele: Harapu, Cravia, Calia, Vâlciu, Orbu, Cracanelu, Mănusoaia; iezerele din: insula Fundu Mare, Calia, Orbu, Cracanelu, Vărsătura, Insula Mică a Brăilei, Harapu

35.

Mustată Ionel

Agent de teren/Parcul Natural Balta Mică a Brăilei - Dunărea navigabilă de la km 175 până la km 238; bratele: Harapu, Cravia, Calia, Vâlciu, Orbu, Cracanelu, Mănusoaia; iezerele din: insula Fundu Mare, Calia, Orbu, Cracanelu, Vărsătura, Insula Mică a Brăilei, Harapu

 

36.

Cheles Daniel

Agent de teren/Parcul Natural Balta Mică a Brăilei - Dunărea navigabilă de la km 175 până la km 238; bratele: Harapu, Cravia, Calia, Vâlciu, Orbu, Cracanelu, Mănusoaia; iezerele din: insula Fundu Mare, Calia, Orbu, Cracanelu, Vărsătura, Insula Mică a Brăilei, Harapu

37.

Gorgovan Ionel

Agent de teren/Parcul Natural Balta Mică a Brăilei - Dunărea navigabilă de la km 175 până la km 238; bratele: Harapu, Cravia, Calia, Vâlciu, Orbu, Cracanelu, Mănusoaia; iezerele din: insula Fundu Mare, Calia, Orbu, Cracanelu, Vărsătura, Insula Mică a Brăilei, Harapu

38.

Pitic Alina

Director/Parcul Natural Apuseni - râul Crisul Pietros, râul Galbena, râul Crisul Băitei, râul Sighistel, râul Crăiasa, râul Valea Stanciului (Răchitele), Bazinul închis Poiana Ponor, râul Somesul Cald, Belis, râul Apa Caldă, râul Bătrâna, lacul Fântânele, Aries, Albac, Garda Seacă, Cobles si afluentii acestora

39.

Ciolac Mortan Moise

Sef pază/Parcul Natural Apuseni - râul Crisul Pietros, râul Galbena, râul Crisul Băitei, râul Sighistel, râul Crăiasa, râul Valea Stanciului (Răchitele), bazinul închis Poiana Ponor, râul Somesul Cald, Belis, râul Apa Caldă, râul Bătrâna, lacul Fântânele, Aries, Albac, Garda Seacă, Cobles si afluentii acestora

40.

Mos Alin

Responsabil relatii cu comunitătile/Parcul Natural Apuseni - râul Crisul Pietros, râul Galbena, râul Crisul Băitei, râul Sighistel, râul Crăiasa, râul Valea Stanciului (Răchitele), bazinul închis Poiana Ponor, râul Somesul Cald, Belis, râul Apa Caldă, râul Bătrâna, lacul Fântânele, Aries, Albac, Garda Seacă, Cobles si afluentii acestora

41.

Petrovici Milca

Biolog/Parcul Natural Apuseni - râul Crisul Pietros, râul Galbena, râul Crisul Băitei, râul Sighistel, râul Crăiasa, râul Valea Stanciului (Răchitele), bazinul închis Poiana Ponor, râul Somesul Cald, Belis, râul Apa Caldă, râul Bătrâna, lacul Fântânele, Aries, Albac, Garda Seacă, Cobles si afluentii acestora

42.

Susman Mircea

Agent de teren/Parcul Natural Apuseni - râul Crisul Pietros, râul Galbena, râul Crisul Băitei, râul Sighistel, râul Crăiasa, râul Valea Stanciului (Răchitele), bazinul închis Poiana Ponor, râul Somesul Cald, Belis, râul Apa Caldă, râul Bătrâna, lacul Fântânele, Aries, Albac, Garda Seacă, Cobles si afluentii acestora

43.

Mihit Ioan

Agent de teren/Parcul Natural Apuseni - râul Crisul Pietros, râul Galbena, râul Crisul Băitei, râul Sighistel, râul Crăiasa, râul Valea Stanciului (Răchitele), bazinul închis Poiana Ponor, râul Somesul Cald, Belis, râul Apa Caldă, râul Bătrâna, lacul Fântânele, Aries, Albac, Garda Seacă, Cobles si afluentii acestora

44.

Gansac Adrian

Agent de teren/Parcul Natural Apuseni - râul Crisul Pietros, râul Galbena, râul Crisul Băitei, râul Sighistel, râul Crăiasa, râul Valea Stanciului (Răchitele), bazinul închis Poiana Ponor, râul Somesul Cald, Belis, râul Apa Caldă, râul Bătrâna, lacul Fântânele, Aries, Albac, Garda Seacă, Cobles si afluentii acestora

45.

Damm Paul Erik

Agent de teren/Parcul Natural Apuseni - râul Crisul Pietros, râul Galbena, râul Crisul Băitei, râul Sighistel, râul Crăiasa, râul Valea Stanciului (Răchitele), bazinul închis Poiana Ponor, râul Somesul Cald, Belis, râul Apa Caldă, râul Bătrâna, lacul Fântânele, Aries, Albac, Garda Seacă, Cobles si afluentii acestora

46.

Dobra Cosmin Ioan

Agent de teren/Parcul Natural Apuseni - râul Crisul Pietros, râul Galbena, râul Crisul Băitei, râul Sighistel, râul Crăiasa, râul Valea Stanciului (Răchitele), bazinul închis Poiana Ponor, râul Somesul Cald, Belis, râul Apa Caldă, râul Bătrâna, lacul Fântânele, Aries, Albac, Garda Seacă, Cobles si afluentii acestora

47.

Mihaies Ioan Madalin

Agent de teren/Parcul Natural Apuseni - râul Crisul Pietros, râul Galbena, râul Crisul Băitei, râul Sighistel, râul Crăiasa, râul Valea Stanciului (Răchitele), bazinul închis Poiana Ponor, râul Somesul Cald, Belis, râul Apa Caldă, râul Bătrâna, lacul Fântânele, Aries, Albac, Garda Seacă, Cobles si afluentii acestora

48.

Burz Marcel Nicolae

Agent de teren/Parcul Natural Apuseni - râul Crisul Pietros, râul Galbena, râul Crisul Băitei, râul Sighistel, râul Crăiasa, râul Valea Stanciului (Răchitele), bazinul închis Poiana Ponor, râul Somesul Cald, Belis, râul Apa Caldă, râul Bătrâna, lacul Fântânele, Aries, Albac, Garda Seacă, Cobles si afluentii acestora

49.

Munteanu Florin

Director/Parcul Natural Putna Vrancea - fondul piscicol: Tisita - 27 km, Putna Superioară - 51 km, Lepsa - 24,2 km, Coza - 9 km

50.

Balbarau Liviu Costel

Sef pază/ Parcul Natural Putna Vrancea - fondul piscicol: Tisita - 27 km, Putna Superioară - 51 km, Lepsa - 24,2 km, Coza - 9 km

51.

Irimia Ionut

Responsabil relatii cu comunitătile/Parcul Natural Putna Vrancea - fondul piscicol: Tisita - 27 km, Putna Superioară - 51 km, Lepsa - 24,2 km, Coza - 9 km

52.

Raduta Costică

Agent de teren/ Parcul Natural Putna Vrancea - fondul piscicol: Tisita - 27 km, Putna Superioară - 51 km, Lepsa - 24,2 km, Coza - 9 km

53.

Balcan Cristinel

Agent de teren/ Parcul Natural Putna Vrancea - fondul piscicol: Tisita - 27 km, Putna Superioară - 51 km, Lepsa - 24,2 km, Coza - 9 km

 

54.

Nagat Marian Irinel

Agent de teren/Parcul Natural Putna Vrancea - fondul piscicol: Tisita - 27 km, Putna Superioară - 51 km, Lepsa - 24,2 km, Coza - 9 km

55.

Reghina Fanica

Agent de teren/Parcul Natural Putna Vrancea - fondul piscicol: Tisita – 27 km, Putna Superioară – 51 km, Lepsa – 24,2 km, Coza - 9 km

56.

Tănase Cristinel

Agent de teren/Parcul Natural Putna Vrancea - fondul piscicol: Tisita - 27 km, Putna Superioară - 51 km, Lepsa - 24,2 km, Coza - 9 km

57.

Jauca Doina

Director/Parcul National Muntii Rodnei - Bistrita Aurie (până la confluenta cu pârâul Rotunda), Rotunda, Lala, Bila, Putredu, Bistricioara, Zănoaga, Negoiescu, Repedea, Pietroasa, Izvor, Izvorul Dragos, Iza, Strâmba, Rebrisoara Mare, Rebra, Gusetul, Cormaia, Aniesul Mare, Aniesul Mic, Izvorul Rosu, Izvorul Băilor, Cobăsel, lacurile: Iezer, Buhăescu, Stiol, Lala

58.

Muntean Ioan

Sef pază/Parcul National Muntii Rodnei - Bistrita Aurie (până la confluenta cu pârâul Rotunda), Rotunda, Lala, Bila, Putredu, Bistricioara, Zănoaga, Negoiescu, Repedea, Pietroasa, Izvor, Izvorul Dragos, Iza, Strâmba, Rebrisoara Mare, Rebra, Gusetul, Cormaia, Aniesul Mare, Aniesul Mic, Izvorul Rosu, Izvorul Băilor, Cobăsel, lacurile: Iezer, Buhăescu, Stiol, Lala

59.

Hadarau Augustin

Responsabil relatii cu comunitătile/Parcul National Muntii Rodnei - Bistrita Aurie (până la confluenta cu pârâul Rotunda), Rotunda, Lala, Bila, Putredu, Bistricioara, Zănoaga, Negoiescu, Repedea, Pietroasa, Izvor, Izvorul Dragos, Iza, Strâmba, Rebrisoara Mare, Rebra, Gusetul, Cormaia, Aniesul Mare, Aniesul Mic, Izvorul Rosu, Izvorul Băilor, Cobăsel, lacurile: Iezer, Buhăescu, Stiol, Lala

60.

Iusan Claudiu

Biolog/Parcul National Muntii Rodnei - Bistrita Aurie (până la confluenta cu pârâul Rotunda), Rotunda, Lala, Bila, Putredu, Bistricioara, Zănoaga, Negoiescu, Repedea, Pietroasa, Izvor, Izvorul Dragos, Iza, Strâmba, Rebrisoara Mare, Rebra, Gusetul, Cormaia, Aniesul Mare, Aniesul Mic, Izvorul Rosu, Izvorul Băilor, Cobăsel, lacurile: Iezer, Buhăescu, Stiol, Lala

61.

Timis Grigore

Agent de teren/Parcul National Muntii Rodnei - Bistrita Aurie (până la confluenta cu pârâul Rotunda), Rotunda, Lala, Bila, Putredu, Bistricioara, Zănoaga, Negoiescu, Repedea, Pietroasa, Izvor, Izvorul Dragos, Iza, Strâmba, Rebrisoara Mare, Rebra, Gusetul, Cormaia, Aniesul Mare, Aniesul Mic, Izvorul Rosu, Izvorul Băilor, Cobăsel, Lacurile: Iezer, Buhăescu, Stiol, Lala

62.

Tomoiaga Mircea

Agent de teren/Parcul National Muntii Rodnei - Bistrita Aurie (până la confluenta cu pârâul Rotunda), Rotunda, Lala, Bila, Putredu, Bistricioara, Zănoaga, Negoiescu, Repedea, Pietroasa, Izvor, Izvorul Dragos, Iza, Strâmba, Rebrisoara Mare, Rebra, Gusetul, Cormaia, Aniesul Mare, Aniesul Mic, Izvorul Rosu, Izvorul Băilor, Cobăsel, lacurile: Iezer, Buhăescu, Stiol, Lala

63.

Mihali Ioan

Agent de teren/Parcul National Muntii Rodnei - Bistrita Aurie (până la confluenta cu pârâul Rotunda), Rotunda, Lala, Bila, Putredu, Bistricioara, Zănoaga, Negoiescu, Repedea, Pietroasa, Izvor, Izvorul Dragos, Iza, Strâmba, Rebrisoara Mare, Rebra, Gusetul, Cormaia, Aniesul Mare, Aniesul Mic, Izvorul Rosu, Izvorul Băilor, Cobăsel, lacurile: Iezer, Buhăescu, Stiol, Lala

64.

Tomoiaga Alexa

Agent de teren/Parcul National Muntii Rodnei - Bistrita Aurie (până la confluenta cu pârâul Rotunda), Rotunda, Lala, Bila, Putredu, Bistricioara, Zănoaga, Negoiescu, Repedea, Pietroasa, Izvor, Izvorul Dragos, Iza, Strâmba, Rebrisoara Mare, Rebra, Gusetul, Cormaia, Aniesul Mare, Aniesul Mic, Izvorul Rosu, Izvorul Băilor, Cobăsel, lacurile: Iezer, Buhăescu, Stiol, Lala

65.

Filipoi Timoftei Cornel

Agent de teren/Parcul National Muntii Rodnei - Bistrita Aurie (până la confluenta cu pârâul Rotunda), Rotunda, Lala, Bila, Putredu, Bistricioara, Zănoaga, Negoiescu, Repedea, Pietroasa, Izvor, Izvorul Dragos, Iza, Strâmba, Rebrisoara Mare, Rebra, Gusetul, Cormaia, Aniesul Mare, Aniesul Mic, Izvorul Rosu, Izvorul Băilor, Cobăsel, lacurile: Iezer, Buhăescu, Stiol, Lala

66.

Lorint Mihai

Agent de teren/Parcul National Muntii Rodnei - Bistrita Aurie (până la confluenta cu pârâul Rotunda), Rotunda, Lala, Bila, Putredu, Bistricioara, Zănoaga, Negoiescu, Repedea, Pietroasa, Izvor, Izvorul Dragos, Iza, Strâmba, Rebrisoara Mare, Rebra, Gusetul, Cormaia, Aniesul Mare, Aniesul Mic, Izvorul Rosu, Izvorul Băilor, Cobăsel, lacurile: Iezer, Buhăescu, Stiol, Lala

67.

Bureaca Emil

Agent de teren/Parcul National Muntii Rodnei - Bistrita Aurie (până la confluenta cu pârâul Rotunda), Rotunda, Lala, Bila, Putredu, Bistricioara, Zănoaga, Negoiescu, Repedea, Pietroasa, Izvor, Izvorul Dragos, Iza, Strâmba, Rebrisoara Mare, Rebra, Gusetul, Cormaia, Aniesul Mare, Aniesul Mic, Izvorul Rosu, Izvorul Băilor, Cobăsel, lacurile: Iezer, Buhăescu, Stiol, Lala

 

68.

Lorint Grigore

Agent de teren/Parcul National Muntii Rodnei - Bistrita Aurie (până la confluenta cu pârâul Rotunda), Rotunda, Lala, Bila, Putredu, Bistricioara, Zănoaga, Negoiescu, Repedea, Pietroasa, Izvor, Izvorul Dragos, Iza, Strâmba, Rebrisoara Mare, Rebra, Gusetul, Cormaia, Aniesul Mare, Aniesul Mic, Izvorul Rosu, Izvorul Băilor, Cobăsel, lacurile: Iezer, Buhăescu, Stiol, Lala

69.

Bob Lazăr

Agent de teren/Parcul National Muntii Rodnei - Bistrita Aurie (până la confluenta cu pârâul Rotunda), Rotunda, Lala, Bila, Putredu, Bistricioara, Zănoaga, Negoiescu, Repedea, Pietroasa, Izvor, Izvorul Dragos, Iza, Strâmba, Rebrisoara Mare, Rebra, Gusetul, Cormaia, Aniesul Mare, Aniesul Mic, Izvorul Rosu, Izvorul Băilor, Cobăsel, lacurile: Iezer, Buhăescu, Stiol, Lala

70.

Iugan Roman

Agent de teren/Parcul National Muntii Rodnei - Bistrita Aurie (până la confluenta cu pârâul Rotunda), Rotunda, Lala, Bila, Putredu, Bistricioara, Zănoaga, Negoiescu, Repedea, Pietroasa, Izvor, Izvorul Dragos, Iza, Strâmba, Rebrisoara Mare, Rebra, Gusetul, Cormaia, Aniesul Mare, Aniesul Mic, Izvorul Rosu, Izvorul Băilor, Cobăsel, lacurile: Iezer, Buhăescu, Stiol, Lala

71.

Muresan Stelian

Agent de teren/Parcul National Muntii Rodnei - Bistrita Aurie (până la confluenta cu pârâul Rotunda), Rotunda, Lala, Bila, Putredu, Bistricioara, Zănoaga, Negoiescu, Repedea, Pietroasa, Izvor, Izvorul Dragos, Iza, Strâmba, Rebrisoara Mare, Rebra, Gusetul, Cormaia, Aniesul Mare, Aniesul Mic, Izvorul Rosu, Izvorul Băilor, Cobăsel, lacurile: Iezer, Buhăescu, Stiol, Lala

72.

Butnar Cosmin

Director/ Parcul National Cheile Bicazului-Hăsmas - Lacul Rosu, pârâul Bicaz, pârâul Cupas, pârâul Licas, pârâul Lapos, pârâul Bicăjel (Trei Fântâni)

73.

Terez Laczko

Responsabil relatii cu comunitătile/Parcul National Cheile Bicazului-Hăsmas - Lacul Rosu, pârâul Bicaz, pârâul Cupas, pârâul Licas, pârâul Lapos, pârâul Bicăjel (Trei Fântâni)

74.

Hegy Barna

Biolog/Parcul National Cheile Bicazului-Hăsmas - Lacul Rosu, pârâul Bicaz, pârâul Cupas, pârâul Licas, pârâul Lapos, pârâul Bicăjel (Trei Fântâni)

75.

Vitos Botond

Agent de teren/Parcul National Cheile Bicazului-Hăsmas - Lacul Rosu, pârâul Bicaz, pârâul Cupas, pârâul Licas, pârâul Lapos, pârâul Bicăjel (Trei Fântâni)

76.

Zsolt Janos

Agent de teren/Parcul National Cheile Bicazului-Hăsmas - Lacul Rosu, pârâul Bicaz, pârâul Cupas, pârâul Licas, pârâul Lapos, pârâul Bicăjel (Trei Fântâni)

77.

Bereczki Reymont

Agent de teren/Parcul National Cheile Bicazului-Hăsmas - Lacul Rosu, pârâul Bicaz, pârâul Cupas, pârâul Licas, pârâul Lapos, pârâul Bicăjel (Trei Fântâni)

78.

Csergo Otto

Agent de teren/Parcul National Cheile Bicazului-Hăsmas - Lacul Rosu, Pârâul Bicaz, pârâul Cupas, pârâul Licas, pârâul Lapos, pârâul Bicăjel (Trei Fântâni)

79.

Angi Zoltan

Agent de teren/Parcul National Cheile Bicazului-Hăsmas - Lacul Rosu, pârâul Bicaz, pârâul Cupas, pârâul Licas, pârâul Lapos, pârâul Bicăjel (Trei Fântâni)

80.

Szakali Ildiko

Agent de teren/Parcul National Cheile Bicazului-Hăsmas - Lacul Rosu, pârâul Bicaz, pârâul Cupas, pârâul Licas, pârâul Lapos, pârâul Bicăjel (Trei Fântâni)

81.

Acimov Zoran

Director/Parcul National Retezat - Lăpusnicul Mare, Lăpusnicul Mic, râul Ses, râul Bărbat Superior, Nucsorul Superior si lacurile alpine de pe teritoriul Parcului National Retezat (Ocolul Silvic Retezat, Ocolul Silvic Pui) - [Bucura, Ana, Lia, Florica, Viorica, Tău Agătat, Tău Portii, Slăveiu, Tău Judele, Tău Ascuns, Tău Răsucit, Tău Urât, Tău Turcel, Peleaga (Ghimpele), Peleguta, Tău Păpusii, Custura Mică, Custura Mare, Tău Adânc, Galesu, Tăurile din Valea Rea, Tăul Pietrele, Tăul Stânisoara, Zănoaga etc.]

82.

Barna Nicolae

Sef pază/ Parcul National Retezat - Lăpusnicul Mare, Lăpusnicul Mic, Râul Ses, Râul Bărbat Superior, Nucsorul Superior si lacurile alpine de pe teritoriul Parcului National Retezat (Ocolul Silvic Retezat, Ocolul Silvic Pui) - [Bucura, Ana, Lia, Florica, Viorica, Tău Agătat, Tău Portii, Slăveiu, Tău Judele, Tău Ascuns, Tău Răsucit, Tău Urât, Tău Turcel, Peleaga (Ghimpele), Peleguta, Tău Păpusii, Custura Mică, Custura Mare, Tău Adânc, Galesu, Tăurile din Valea Rea, Tăul Pietrele, Tăul Stânisoara, Zănoaga etc.]

83.

Alimpesc Alin Flavius

Responsabil relatii cu comunitătile/Parcul National Retezat - Lăpusnicul Mare, Lăpusnicul Mic, râul Ses, râul Bărbat Superior, Nucsorul Superior si lacurile alpine de pe teritoriul Parcului National Retezat (Ocolul Silvic Retezat, Ocolul Silvic Pui) - [Bucura, Ana, Lia, Florica, Viorica, Tău Agătat, Tău Portii, Slăveiu, Tău Judele, Tău Ascuns, Tău Răsucit, Tău Urât, Tău Turcel, Peleaga (Ghimpele), Peleguta, Tău Păpusii, Custura Mică, Custura Mare, Tău Adânc, Galesu, Tăurile din Valea Rea, Tăul Pietrele, Tăul Stânisoara, Zănoaga etc.]

 

84.

Crisan Floare

Responsabil constientizare/Parcul National Retezat - Lapusnicul Mare, Lapusnicul Mic, râul Ses, râul Bărbat Superior, Nucsorul Superior si lacurile alpine de pe teritoriul Parcului National Retezat (Ocolul Silvic Retezat, Ocolul Silvic Pui) - [Bucura, Ana, Lia, Florica, Viorica, Tău Agătat, Tău Portii, Slăveiu, Tău Judele, Tău Ascuns, Tău Răsucit, Tău Urât, Tău Turcel, Peleaga (Ghimpele), Peleguta, Tău Papusii, Custura Mică, Custura Mare, Tău Adânc, Galesu, Tăurile din Valea Rea, Tăul Pietrele, Tăul Stânisoara, Zănoaga etc.]

85.

Manci Cosmin

Biolog/Parcul National Retezat - Lapusnicul Mare, Lapusnicul Mic, râul Ses, râul Bărbat Superior, Nucsorul Superior si lacurile alpine de pe teritoriul Parcului National Retezat (Ocolul Silvic Retezat, Ocolul Silvic Pui) - [Bucura, Ana, Lia, Florica, Viorica, Tău Agătat, Tău Portii, Slăveiu, Tău Judele, Tău Ascuns, Tău Răsucit, Tău Urât, Tău Turcel, Peleaga (Ghimpele), Peleguta, Tău Papusii, Custura Mică, Custura Mare, Tău Adânc, Galesu, Tăurile din Valea Rea, Tăul Pietrele, Tăul Stânisoara, Zănoaga etc.]

86.

Halastauan Florin Vasile

Agent de teren/Parcul National Retezat - Lapusnicul Mare, Lapusnicul Mic, râul Ses, râul Bărbat Superior, Nucsorul Superior si lacurile alpine de pe teritoriul Parcului National Retezat (Ocolul Silvic Retezat, Ocolul Silvic Pui) - [Bucura, Ana, Lia, Florica, Viorica, Tău Agătat, Tău Portii, Slăveiu, Tău Judele, Tău Ascuns, Tău Răsucit, Tău Urât, Tău Turcel, Peleaga (Ghimpele), Peleguta, Tău Papusii, Custura Mică, Custura Mare, Tău Adânc, Galesu, Tăurile din Valea Rea, Tăul Pietrele, Tăul Stânisoara, Zănoaga etc.]

87.

Bal Daniel Mihai

Agent de teren/Parcul National Retezat - Lapusnicul Mare, Lapusnicul Mic, râul Ses, râul Bărbat Superior, Nucsorul Superior si lacurile alpine de pe teritoriul Parcului National Retezat (Ocolul Silvic Retezat, Ocolul Silvic Pui) - [Bucura, Ana, Lia, Florica, Viorica, Tău Agătat, Tău Portii, Slăveiu, Tău Judele, Tău Ascuns, Tău Răsucit, Tău Urât, Tău Turcel, Peleaga (Ghimpele), Peleguta, Tău Papusii, Custura Mică, Custura Mare, Tău Adânc, Galesu, Tăurile din Valea Rea, Tăul Pietrele, Tăul Stânisoara, Zănoaga etc.]

88.

Tătaru Daniel

Agent de teren/Parcul National Retezat - Lapusnicul Mare, Lapusnicul Mic, râul Ses, râul Bărbat Superior, Nucsorul Superior si lacurile alpine de pe teritoriul Parcului National Retezat (Ocolul Silvic Retezat, Ocolul Silvic Pui) - [Bucura, Ana, Lia, Florica, Viorica, Tău Agătat, Tău Portii, Slăveiu, Tău Judele, Tău Ascuns, Tău Răsucit, Tău Urât, Tău Turcel, Peleaga (Ghimpele), Peleguta, Tău Papusii, Custura Mică, Custura Mare, Tău Adânc, Galesu, Tăurile din Valea Rea, Tăul Pietrele, Tăul Stânisoara, Zănoaga etc.]

89.

Ivascu Alin

Agent de teren/Parcul National Retezat - Lapusnicul Mare, Lapusnicul Mic, râul Ses, râul Bărbat Superior, Nucsorul Superior si lacurile alpine de pe teritoriul Parcului National Retezat (Ocolul Silvic Retezat, Ocolul Silvic Pui) - [Bucura, Ana, Lia, Florica, Viorica, Tău Agătat, Tău Portii, Slăveiu, Tău Judele, Tău Ascuns, Tău Răsucit, Tău Urât, Tău Turcel, Peleaga (Ghimpele), Peleguta, Tău Papusii, Custura Mică, Custura Mare, Tău Adânc, Galesu, Tăurile din Valea Rea, Tăul Pietrele, Tăul Stânisoara, Zănoaga etc.]

90.

Danciu Bogdan Aurelian

Agent de teren/Parcul National Retezat - Lapusnicul Mare, Lapusnicul Mic, râul Ses, râul Bărbat Superior, Nucsorul Superior si lacurile alpine de pe teritoriul Parcului National Retezat (Ocolul Silvic Retezat, Ocolul Silvic Pui) - [Bucura, Ana, Lia, Florica, Viorica, Tău Agătat, Tău Portii, Slăveiu, Tău Judele, Tău Ascuns, Tău Răsucit, Tău Urât, Tău Turcel, Peleaga (Ghimpele), Peleguta, Tău Papusii, Custura Mică, Custura Mare, Tău Adânc, Gălesu, Tăurile din Valea Rea, Tăul Pietrele, Tăul Stânisoara, Zănoaga etc.]

91.

Barb Valentin

Agent de teren/Parcul National Retezat - Lapusnicul Mare, Lapusnicul Mic, râul Ses, râul Bărbat Superior, Nucsorul Superior si lacurile alpine de pe teritoriul Parcului National Retezat [Ocolul Silvic Retezat, Ocolul Silvic Pui) - (Bucura, Ana, Lia, Florica, Viorica, Tău Agătat, Tău Portii, Slăveiu, Tău Judele, Tău Ascuns, Tău Răsucit, Tău Urât, Tău Turcel, Peleaga (Ghimpele), Peleguta, Tău Papusii, Custura Mică, Custura Mare, Tău Adânc, Galesu, Tăurile din Valea Rea, Tăul Pietrele, Tăul Stânisoara, Zănoaga etc.]

92.

Manulesc Cristian

Agent de teren/Parcul National Retezat - Lapusnicul Mare, Lapusnicul Mic, râul Ses, râul Bărbat Superior, Nucsorul Superior si Lacurile alpine de pe teritoriul Parcului National Retezat (Ocolul Silvic Retezat, Ocolul Silvic Pui) - [Bucura, Ana, Lia, Florica, Viorica, Tău Agatat, Tău Portii, Slăveiu, Tău Judele, Tău Ascuns, Tău Răsucit, Tău Urât, Tău Turcel, Peleaga (Ghimpele), Peleguta, Tău Papusii, Custura Mică, Custura Mare, Tău Adânc, Galesu, Tăurile din Valea Rea, Tăul Pietrele, Tăul Stânisoara, Zănoaga etc.]

93.

Bernat David

Agent de teren/Parcul National Retezat - Lapusnicul Mare, Lapusnicul Mic, râul Ses, râul Bărbat Superior, Nucsorul Superior si lacurile alpine de pe teritoriul Parcului National Retezat (Ocolul Silvic Retezat, Ocolul Silvic Pui) - [Bucura, Ana, Lia, Florica, Viorica, Tău Agatat, Tău Portii, Slăveiu, Tău Judele, Tău Ascuns, Tău Răsucit, Tău Urât, Tău Turcel, Peleaga (Ghimpele), Peleguta, Tău Papusii, Custura Mică, Custura Mare, Tău Adânc, Galesu, Tăurile din Valea Rea, Tăul Pietrele, Tăul Stânisoara, Zănoaga etc.]

 

94.

Petroescu Daniel

Agent de teren/Parcul National Retezat - Lapusnicul Mare, Lapusnicul Mic, râul Ses, râul Bărbat Superior, Nucsorul Superior si lacurile alpine de pe teritoriul Parcului National Retezat (Ocolul Silvic Retezat, Ocolul Silvic Pui) - [Bucura, Ana, Lia, Florica, Viorica, Tău Agătat, Tău Portii, Slăveiu, Tău Judele, Tău Ascuns, Tău Răsucit, Tău Urât, Tău Turcel, Peleaga (Ghimpele), Peleguta, Tău Papusii, Custura Mică, Custura Mare, Tău Adânc, Galesu, Tăurile din Valea Rea, Tăul Pietrele, Tăul Stânisoara, Zănoaga etc.]

95.

Ciolea Ionel

Agent de teren/Parcul National Retezat - Lapusnicul Mare, Lapusnicul Mic, râul Ses, râul Bărbat Superior, Nucsorul Superior si lacurile alpine de pe teritoriul Parcului National Retezat (Ocolul Silvic Retezat, Ocolul Silvic Pui) - [Bucura, Ana, Lia, Florica, Viorica, Tău Agătat, Tău Portii, Slăveiu, Tău Judele, Tău Ascuns, Tău Răsucit, Tău Urât, Tău Turcel, Peleaga (Ghimpele), Peleguta, Tău Papusii, Custura Mică, Custura Mare, Tău Adânc, Galesu, Tăurile din Valea Rea, Tăul Pietrele, Tăul Stânisoara, Zănoaga etc.]

96.

Iancu Dumitru Horia

Director/Parcul Natural Bucegi - Ialomita, Brătei, lacul Bolboci, lacul Scoproasa, Vânturis, Zgârbura, Peles, Urlătoarea, Cerbul, Glăjeriei, Poarta, Simon, Băngăleasa

97.

Damian Mihail Dragos

Sef pază/Parcul Natural Bucegi - Ialomita, Brătei, lacul Bolboci, lacul Scoproasa, Vânturis, Zgârbura, Peles, Urlătoarea, Cerbul, Glăjeriei, Poarta, Simon, Băngăleasa

98.

Voica Adrian

Responsabil relatii cu comunitătile/ Parcul Natural Bucegi - Ialomita, Brătei, lacul Bolboci, lacul Scoproasa, Vânturis, Zgârbura, Peles, Urlătoarea, Cerbul, Glăjeriei, Poarta, Simon, Băngăleasa

99.

Cobzaru Ioana

Biolog/Parcul Natural Bucegi - Ialomita, Brătei, lacul Bolboci, lacul Scoproasa, Vânturis, Zgârbura, Peles, Urlătoarea, Cerbul, Glăjeriei, Poarta, Simon, Băngăleasa

100.

Olteanu Răzvan Vlad

Agent de teren/Parcul Natural Bucegi - Ialomita, Brătei, lacul Bolboci, lacul Scoproasa, Vânturis, Zgârbura, Peles, Urlătoarea, Cerbul, Glăjeriei, Poarta, Simon, Băngăleasa

101.

Butufei Bogdan Nicolae

Agent de teren/Parcul Natural Bucegi - Ialomita, Brătei, lacul Bolboci, lacul Scoproasa, Vânturis, Zgârbura, Peles, Urlătoarea, Cerbul, Glăjeriei, Poarta, Simon, Băngăleasa.

102.

Bulat Ovidiu

Agent de teren/Parcul Natural Bucegi - Ialomita, Brătei, lacul Bolboci, lacul Scoproasa, Vânturis, Zgârbura, Peles, Urlătoarea, Cerbul, Glăjeriei, Poarta, Simon, Băngăleasa

103.

Dimian Adrian

Agent de teren/Parcul Natural Bucegi - Ialomita, Brătei, lacul Bolboci, lacul Scoproasa, Vânturis, Zgârbura, Peles, Urlătoarea, Cerbul, Glăjeriei, Poarta, Simon, Băngăleasa

104.

Soare Stelian

Agent de teren/Parcul Natural Bucegi - Ialomita, Brătei, lacul Bolboci, lacul Scoproasa, Vânturis, Zgârbura, Peles, Urlătoarea, Cerbul, Glăjeriei, Poarta, Simon, Băngăleasa

105.

Negutescu Clementin

Agent de teren/Parcul Natural Bucegi - Ialomita, Brătei, lacul Bolboci, lacul Scoproasa, Vânturis, Zgârbura, Peles, Urlătoarea, Cerbul, Glăjeriei, Poarta, Simon, Băngăleasa

106.

Ulei Florin

Agent de teren/Parcul Natural Bucegi - Ialomita, Brătei, lacul Bolboci, lacul Scoproasa, Vânturis, Zgârbura, Peles, Urlătoarea, Cerbul, Glăjeriei, Poarta, Simon, Băngăleasa

107.

Obancea Cătălin

Agent de teren/Parcul Natural Bucegi - Ialomita, Brătei, lacul Bolboci, lacul Scoproasa, Vânturis, Zgărbura, Peles, Urlătoarea, Cerbul, Glăjeriei, Poarta, Simon, Băngăleasa

108.

Tisca Bogdan

Agent de teren/Parcul Natural Bucegi - Ialomita, Brătei, lacul Bolboci, lacul Scoproasa, Vânturis, Zgârbura, Peles, Urlătoarea, Cerbul, Glăjeriei, Poarta, Simon, Băngăleasa

109.

Voicu Cătălin

Agent de teren/Parcul Natural Bucegi - Ialomita, Brătei, lacul Bolboci, lacul Scoproasa, Vânturis, Zgârbura, Peles, Urlătoarea, Cerbul, Glăjeriei, Poarta, Simon, Băngăleasa

110.

Macarie Ilie

Sef pază/Parcul Natural Grădistea Muncelului - Cioclovina: Valea Grădistei, Valea Streilui, valea Luncani

111.

Todea Valentin

Agent de teren/Parcul Natural Grădistea Muncelului - Cioclovina: Valea Grădistei, Valea Streilui, valea Luncani

112.

Dajulesc Ioan

Agent de teren/Parcul Natural Grădistea Muncelului - Cioclovina: Valea Grădistei, Valea Streilui, valea Luncani

113.

Carja Daniel

Agent de teren/Parcul Natural Grădistea Muncelului - Cioclovina: Valea Grădistei, Valea Streilui, valea Luncani

114.

Ciurescu Coman

Agent de teren/Parcul Natural Grădistea Muncelului - Cioclovina: Valea Grădistei, Valea Streilui, valea Luncani

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 755/2007 privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum judetean situat în comuna Posaga, judetul Alba, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 1 august 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în prima coloana „Indicativul drumului propus”, în loc de: „DC 204”se va citi: „DC 42”.

- În anexa la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 601/2007 privind aprobarea modificării anexei N la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 23 august 2007, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1 la normele metodologice, la lit. b) a paragrafului „Anexăm la prezenta cerere copii de pe următoarele documente*):”, în loc de: „b) protocolul de predare-primire a infrastructurii de îmbunătătiri funciare, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii... nr... din data de ..., către organizatie/federatie;” se va citi: „b) titlul valabil care să ateste că infrastructura este în proprietatea sau folosinta organizatiei/federatiei;”;

- în anexa nr. 5 la normele metodologice, la nr. crt. 3, coloana „Specificatia”, în loc de: „Cheltuielile pentru executarea lucrărilor de punere în stare de functiune a infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate în cadrul teritoriului OIF sau al FOIF si aflate în proprietatea sau folosinta acestora” se va citi: „Cheltuieli pentru executarea lucrărilor de punere în stare de functiune de către ANIF a infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate în cadrul teritoriului OIF sau al FOIF si care din cauza stării de degradare nu s-a putut transmite în proprietatea sau folosinta acestora ori nu s-a preluat de acestea pe bază de proces-verbal de predare-primire”.

- În Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 682/2007 pentru aprobarea Normelor privind acordarea ajutorului comunitar pentru procesarea primară a tulpinilor de in si de cânepă pentru fibre în anul de piată 2007-2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 29 august 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în finalul textului anexei nr. 3 la norme se va citi:

„Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale Directia Generală Implementare Politici Agricole

Nr. ..../............2007

AVIZ DE CONFORMITATE CU INFORMATIILE PREZENTATE LA DATA AUTORIZĂRII Informatiile prezentate de societate sunt identice cu cele prezentate în Cererea de autorizare nr. ..../.... si confirmate cu ocazia controlului la unitatea de procesare.

DIRECTOR GENERAL,”

 

În Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 690/2007 privind stabilirea cuantumului contributiei anticipate ce se plăteste ca procent din tariful anual, din tariful de livrare a apei pentru irigatii si ca procent din costurile cu energia electrică necesară pompării apei pentru irigatii pentru sezonul de irigatii 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 23 august 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în partea introductivă a art. 1, în loc de: „...pentru anul 2007...se va citi: „...pentru sezonul de irigatii 2008...”.