MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 693         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 12 octombrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.144. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Teleorman

 

1.203. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 112/2007 pentru aprobarea subventiilor pe produse, a subventiilor privind protectia socială acordate companiilor, societătilor naionale si societătilor comerciale din sectorul minier, precum si a cheltuielilor de procesare pentru obtinerea a 1 kg de octoxid de uraniu prin reprocesarea concentratelor tehnice neconforme

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

319. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Tematicii instruirii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav

 

820. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 816/2006 pentru repartizarea cotelor de productie de zahăr si izoglucoză

 

1.488. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind perceperea, încasarea, virarea, evidenta si controlul sumelor rezultate din aplicarea timbrului Crucii Rosii

 

Rectificări la:

 - Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2007


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Teleorman

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Teleorman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 si 620 bis din 22 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Teleorman”:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozitiile: 103-107, 1.083, 1.102;

b) pozitia nr. 1.103 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Municipiul Alexandria, Str. 1848 nr. 1, Vecini: sud - Str. 1848, vest - teren proprietate particulară + Liceul Industrial nr. 4, est - teren proprietate particulară, nord - proprietate particulară, Suprafată teren = 1.680 m.p., parter + 2 etaje, Suprafată construită = 730 m.p., Suprafată desfăsurată = 2.000 m.p., fundatii - beton, pereti - cărămidă”;

- coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Acord unic - Prefectura Judetului Teleorman din 10.12.1990, Autorizatie de construire nr. 177/1990, Proces-verbal de receptie a constructiei nr. 27 din 9 octombrie 1997, Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr. 31 din 6 aprilie 2006”;

c) pozitia nr. 1.106 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Judetean Alexandria

A. Spitalul Judetean Alexandria

B. Sectia boli contagioase

C. Policlinică cu plată sediu - LML

D. Sectia dermatologie”;

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „A. Municipiul Alexandria, Str. Libertătii nr. 1, Suprafată construită = 6.898,37 m.p., Suprafată teren = 35.358 m.p., Clădire Spital Judetean, corpuri A+B+C, spălătorie, depozit combustibil, depozit aparatură medicală, centrală termică, anexe.

B. Municipiul Alexandria, str. Al. Ghica nr. 107, Vecini: Nord - proprietăti particulare, Sud - pădurea Vedea, Est - proprietăti particulare, Vest - str. Al. Ghica, Suprafata construită = 1.520 m.p., Suprafată teren = 7.910 m.p., clădire sectie contagiosi, spălătorie, laborator, anexe.

C. Municipiul Alexandria, str. Al. Colfescu nr. 62, Suprafată construită = 200 m.p., Suprafată teren = 220 m.p., Clădire - Policlinica cu plată.

D. Municipiul Alexandria, str. Mihăită Filipescu nr. 12-14, Vecini: N - Str. Mihăită Filipescu, Sud - proprietăti particulare, Est - proprietăti particulare str. Cuza Vodă, Vest - str. Cuza Vodă, Suprafata construită = 3.004,71 m.p., Suprafată teren =

8.564,61 m.p., clădire centru de recoltat, bucătărie, clădire recuperare, clădire sectie cronici-dermato-venerice, spălătorie, crematoriu, anexe.”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „615.115.289:

A. 611.878.753

B. 961.766

C. 139.100

D. 2.135.670”;

- coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Contract de concesiune din 1971. Decizia Consiliului Popular Judetean Teleorman nr. 484 din 26.07.1971 si adresa nr. 2.963 din 1999 a Directiei de Sănătate Publică Teleorman, Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr. 39 din 30 septembrie 1999, O.G. nr. 70/2002, H.G. nr. 867/2002, instructiuni nr. 337/3.615/2003, Protocol nr. 1.609/26.02.2003, Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr. 16 din 9 august 2004, Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr. 91 din 29 august 2005, Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr. 133 din 31 octombrie 2005, Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr. 109 din 25 octombrie 2006”;

d) pozitia nr. 1.109 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Comuna Poroschia, Vecini: Nord - biserica ortodoxă, Sud - drum comunal, Est - D.E., Vest – D.N. 51, Suprafată construită = 3.016,91 m.p., Suprafată teren = 42.344,65 m.p., Pavilion administrativ, Pavilion bucătărie, Pavilion central femei, Pavilion nr. 1, Pavilion nr. 2, Pavilion bărbati nr. 1, Spălătorie, Farmacie + poartă, Alimentare cu apă, Anexe”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.695.960”;

- coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Popular Judetean nr. 8 din 28.06.1976 si Adresa nr. 2.963/1999 a Directiei de Sănătate Publică Teleorman, O.G. nr. 70/2002, H.G. nr. 867/2002, instructiuni nr. 337/3.615/2003, Protocol nr. 1.641/27.02.2003, Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr. 91 din 29 august 2005, Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr. 133 din 31 octombrie 2005”;

e) se completează cu două noi pozitii, pozitiile nr. 1.189 si 1.190, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Rosiori de Vede”:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile” litera p) „Imobile aflate în folosintă la unitătile de învătământ preuniversitar”, pozitia nr. 4 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: str. Carpati nr. 4, N - strada 1 Decembrie, S - proprietate particulară, E - proprietăti particulare, V - str. Carpati, St = 3.490,23 m.p., Sc = 785,00 m.p., regim înăltime: P+2, fundatie

din beton, pereti: cadre din beton armat cu zidărie de cărămidă, sarpantă din lemn, învelitoare din tablă, dotări edilitare: instalatie energie electrică, apă, canal, încălzire CT proprie”;

– coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „115.178 - teren; 1.130.000 - clădire; Total - 1.245.178”;

b) sectiunea I „Bunuri imobile”, litera h) „Terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea consiliul local si primăria, precum si institutiile publice de interes local cum sunt: teatre, case de cultură, cămine culturale, case si palate ale copiilor, biblioteci, muzee, grădinite, cămine, spitale, policlinici, cămine pentru copii, bătrâni si persoane cu handicap si alte institutii asemenea” se completează cu o nouă pozitie, pozitia nr. 13, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

3. Anexa nr. 90 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Beciu” se completează cu două noi pozitii, pozitiile nr. 113 si 114, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

4. La anexa nr. 32 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Drăgănesti Vlasca”:

- la pozitia nr. 159, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Clădire parter, fundatie din beton, pereti cărămidă, acoperis plăci azbociment pe placă hidroizolantă, suprafată construită = 80 m.p., suprafată teren = 946 m.p.; vecini: N - Ivan Stelian; S - Sandu Gheorghe; E - DJ 503; V - pârâu si S.C. Elvada - S.R.L.; sat Drăgănesti Vlasca”.

5. La anexa nr. 39 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lisa”:

a) pozitia nr. 4 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „fundatia - beton armat, pereti cărămidă, acoperis tiglă, suprafată construită - 105 m.p., suprafată utilă - 65 m.p., teren aferent - 2.576 m.p., Vecini: est - teren agricol, vest - DN 51A, nord - Stoian Gheorghe, sud - Biserica Ortodoxă”;

- coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1916”;

- coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Lisa nr. 5 din 28.02.2007”;

b) pozitia nr. 5 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „fundatia - beton armat, pereti cărămidă, acoperis tiglă, suprafata construită - 114 m.p., suprafata utilă - 82 m.p., teren aferent - 548 m.p., vecini: est - Păun Veta, vest - DN 51A, nord - stradă, sud - Cristea Ioana”;

- coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Lisa nr. 22 din 27.04.2005”;

c) pozitia nr. 9 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „fundatia - beton armat, pereti - cărămidă, acoperis - tiglă, suprafată construită - 258 m.p., suprafată utilă - 382 m.p., vecini: est -

Botea Petre, vest - DN 51A, nord - Sîrbu Elena, sud - Penca Vasilca, regim înăltime P, P+1”;

- coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Lisa nr. 21 din 27.04.2005”;

d) pozitia nr. 32 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Suprafata totală = 474 m.p., suprafată construită = 59 m.p., teren aferent = 415 m.p., punctul Stejarul Falnic, vecini: nord - drum comunal, est - DN 51A, sud - Nicolae Gheorghe, vest -Surdu Ion”;

- coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Lisa nr. 22 din 27.04.2005”;

e) la pozitia nr. 97, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „De la Cenusă Anghel până la Anghel Ion, lungime = 185,00 m, lătime = 13,00 m”;

f) la pozitia nr. 116, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „De la Puscă Ancu până la Stoian Gheorghe, lungime = 120,00 m, lătime = 4,50 m”;

g) se completează cu o nouă pozitie, pozitia nr. 129, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

6. Anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lunca” se completează cu două noi pozitii, pozitiile nr. 152 si 153, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

7. Anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Peretu” la Sectiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 12 si 13.

8. La anexa nr. 59 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Poroschia” la Sectiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 26 si 27.

9. Anexa nr. 97 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Saelele” se completează cu 8 noi pozitii, pozitiile nr. 82-89, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

10. Anexa nr. 70 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Silistea” se completează cu 22 noi pozitii, pozitiile nr. 230-251, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.

11. La anexa nr. 73 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Slobozia Mândra”:

a) la pozitia nr. 5, coloana nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „Primăria Slobozia Mândra si terenul aferent”;

b) se completează cu 67 noi pozitii, pozitiile nr. 250-316, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.

12. Anexa nr. 98 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Uda Clocociov” se completează cu 51 noi pozitii, pozitiile nr. 143-193, conform anexei nr. 9 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2007.

Nr. 1.144.

 


ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Teleorman

 

SECTIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1.189

1.6.2.

Centrul de îngrijire si Asistentă Olteni

Suprafata totală = 11.379,41 m2

Suprafata totală construită: parter = 1.589 m2

Localizare: parcela nr. 1.493

Vecini: N - Biblioteca comunală, magazie

S - CEC, parc comunal, Copoeru Joita, Neacsu Steliana, Neacsu Serbana

E - DJ 504

V - Pătrascu Livia Compus din: clădire stationar, remiză magazie, magazie alimente, garaj, magazie, clădire ambulatoriu, clădire portar, clădire spălătorie, constructie termocentrală, clădire morgă

2006

 

Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr. 108/25 octombrie 2006

1.190

1.6.4.

Fost sediu administrativ BNR Alexandria

Municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 52-54

Imobil P+1

Suprafata utilă=840,27 m2

Teren aferent = 381 m2

2004

11.243.353,85

Hotărârea Guvernului

nr. 109/5.02.2004

Protocolul

nr. 1.851/22.03.2004

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Rosiori de Vede

 

SECTIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosintă

Valoarea de inventar

- mii lei -

Situatia juridică actuală

13.

1.6.2.

Imobile situate în Str. Dunării nr. 54-56

Imobil situat în Str. Dunării nr. 54-56, compus din:

1) Imobil situat în Str. Dunării, colt cu Sf. Teodor nr. 54-56, compus din:

- teren în suprafată de 320,82 m2

- constructii aflate pe acest teren:

C1 - birouri cu suprafata construită de 174,05 m2;

C2 - depozit + arhivă+ grup sanitar cu suprafata construită de 57,33 m2; vecinătăti:

N - Constructie birouri;

S - str. Sf. Teodor;

E - Str. Dunării;

V - Angela Sanda;

2) Imobil situat în Str. Dunării nr. 54-56, compus din:

- teren în suprafată de 1.441,20 m2;

- constructiile aflate pe acest teren, si anume:

C1 - birouri cu suprafata construită de 631,88 m2;

C2 - arhiva + centrala termică + magazii + garaj cu suprafata de

105,67 m2;

C3 - arhiva cu suprafata construită de 39,26 m2;

C4 - arhivă + grup sanitar cu suprafata construită de 26,55 m2; vecinătăti:

N - Muzeul de istorie si alee acces

Blocuri

S - Constructie birouri

E - Str. Dunării

V - Stancu Dumitra si Angela Sanda

2005

588.630

Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 949/23.03.2005 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Rosiori de Vede nr. 54/2007

 

ANEXA Nr. 3

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Beciu

 

SECTIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

113

1.3.7.1.

Ulită

Hotarul cu comuna Sprâncenata, judetul Olt - hotarul cu comuna Plopii Slavitesti, judetul Teleorman L -3.910m I -9m

 

 

Dobândită pe cale naturală

114

1.3.7.1.

Ulită

Coastă Deal - Drumul viilor L - 800 m I -4m

 

 

Dobândită pe cale naturală


ANEXA Nr. 4

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lisa

 

SECTIUNEA 1: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală

129.

 

ISLAZ COMUNAL

SAT LISA =250,00 ha

1. Tarla nr. 5-6,00 ha

2. Tarla nr. 5, parcela nr. 13, suprafata de 10,87 ha

3. Tarla nr. 24, parcela nr. 136, suprafata de 15,38 ha

4. Tarla nr. 25, parcela nr. 152, suprafata de 14,50 ha

5. Tarla nr. 26, parcela nr. 159+160, suprafata de 26,00 ha

6. Tarla nr. 26, parcela nr. 158, suprafata de 8,63 ha

7. Tarla nr. 27, parcela nr. 163, suprafata de 14,45 ha

8. Tarla nr. 27, parcela nr. 164, suprafata de 19,79 ha

9. Tarla nr. 25, parcela nr. 156, suprafata de 15,73 ha

10. Tarla nr. 25, parcela nr. 153, suprafata de 7,98 ha

11. Tarla nr. 6, parcela nr. 115, suprafata de 8,59 ha

12. Tarla nr. 25, parcela nr. 155, suprafata de 4,80 ha

13. Tarla nr. 37, parcela nr. 188, suprafata de 8,27 ha

14. Tarla nr. 25, parcela nr. 193, suprafata de 20,04 ha

15. Tarla nr. 38, parcela nr. 194+197, suprafata de 22,49 ha

16. Tarla nr. 37, parcela nr. 187+189, suprafata de 1,92 ha

17. Tarla nr. 25, parcela nr. 151, suprafata de 5,70 ha

18. Tarla nr. 25, parcela nr. 149, suprafata de 14,22 ha

19. Tarla nr. 25, parcela nr. 150, suprafata de 3,70 ha

20. Tarla nr. 25, parcela nr. 148, suprafata de 1,94 ha

21. Tarla nr. 25, parcela nr. 146, suprafata de 2,00 ha

22. Tarla nr. 19, suprafata de 16,00 ha

SAT VÂNĂTORI, suprafata de = 109,53 ha

1. Tarla nr. 55, parcela nr. 237, suprafata de 14,44 ha

2. Tarla nr. 55, parcela nr. 238, suprafata de 5,15 ha

3. Tarla nr. 55, parcela nr. 239, suprafata de 1,54 ha

4. Tarla nr. 55, parcela nr. 243, suprafata de 6,06 ha

5. Tarla nr. 56, parcela nr. 259, suprafata de 9,92 ha

6. Tarla nr. 56, parcela nr. 260, suprafata de 4,00 ha

7. Tarla nr. 57, parcela nr. 267, suprafata de 10,00 ha

8. Tarla nr. 57, parcela nr. 263, suprafata de 14,65 ha

9. Tarla nr. 58, parcela nr. 265, suprafata de 9,82 ha

10. Tarla nr. 60, parcela nr. 268, suprafata de 3,54 ha

11. Tarla nr. 61, parcela nr. 270, suprafata de 11,17 ha

12. Tarla nr. 62, parcela nr. 278, suprafata de 19,94 ha

 

 

Dobândit pe cale naturală


ANEXA Nr. 5

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lunca

 

SECTIUNEA 1: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

152

1.3.7.1.

Soseaua Viilor

D.E.

Începe de la hotarul cu comuna Segarcea Vale si se termină la intersectia cu Drum exploatare 1278 ce delimitează tarlaua 6 de tarlaua 1. Are o lătime de 10 m si o lungime de 4.400 m, ocupând o suprafată de 4,40 ha. Se învecinează la est cu tarlalele 69, 66, 63, 65, 13 si 16, iar la vest, cu tarlalele 68, 69, 63, 17 si 24, 27 Saelele

 

 

Dobândit pe cale naturală

153

1.3.7.1.

Drumul Câmpului

D.E.

Reprezintă drumul de legătură dintre Drumul Viilor si Drumul Oii, are o lungime de 4.550 m, lătimea de 6 m, ocupând o suprafată de 2,73 ha. Se învecinează la nord cu tarlaua 5 Lunca, tarlaua 7, 7 bis, 8 si 13 Saelele; la sud, cu tarlalele nr. 1, 2, 3 si 4 Lunca

 

 

Dobândit pe cale naturală

 

ANEXA Nr. 6

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Saelele

 

SECTIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

82

1.3.7.1.

Drum „Soseaua după deal" - Drum exploatare 38

Începe de la limita cu comuna Uda Pădurea, tarlaua 14 Saelele, si se termină la limita cu comuna Lunca, tarlaua 27 Bolduri. Are o lungime de 4.460 m si lătimea de 10 m.

 

 

Dobândit pe cale naturală

83

1.3.7.1.

Drum din terasă - Drum exploatare 33

Începe de la tarlaua 16 Saelele si se termină la limita tarlaua 15 Saelele. Are o lungime de 800 m si o lătime de 5 m.

 

 

Dobândit pe cale naturală

84

1.3.7.1.

Rusca nouă - Drum exploatare 58

Începe de la Drumul judetean 546 si se termină la Preda G. Florea, în terasă. Are o lungime de 1.860 m si lătime de 10 m.

 

 

Dobândit pe cale naturală

85

1.3.7.1.

Drum „Ceaca" - Drum exploatare 586

Începe de la Preda G. Florea si se termină la tarlaua 24 „Lucerni". Are o lungime de 550 m si o lătime de 4 m.

 

 

Dobândit pe cale naturală

86

1.3.7.1.

Drum „Lucerni" - Drum exploatare 258

Începe de la tarlaua 18 „Conac" si se termină la tarlaua 23 „Saelele".

 

 

Dobândit pe cale naturală

87

1.3.7.1.

Drum „Legătura" - Drum exploatare 260

Începe de la Cap vii - Saelele, tarlaua 23, si se termină la „Soseua după deal". Are o lungime de 1.160 m si o lătime de 4 m.

 

 

Dobândit pe cale naturală

88

1.3.7.1.

Rusca Pleasov - Drum exploatare 262/1

Începe de la Alan E. Gheorghe si se termină în terasa - tarlaua 26 „Vii - noi". Are lungimea de 500 m si lătimea de 6 m.

 

 

Dobândit pe cale naturală

89

1.3.7.1.

Drum terasă - Drum exploatare 262/2

Începe de la tarlaua 26 „Vii - noi" si se termină la tarlaua 24 Saelele/Plesov. Are o lungime de 500 m si o lătime de 6 m.

 

 

Dobândit pe cale naturală

 

ANEXA NR.7

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Silistea

 

SECTIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul  dobândirii

sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

 

 

 

SATUL SILISTEA

 

 

 

230

1.8.1.

Fântână

Amplasată si identificată în planul cadastral pe D.S. 323 în partea de vest a gospodăriei numitei Tufan Măria si la nord de D.S.351, executată din tuburi din beton cu diametrul de 1 m

 

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Silistea nr. 10/2007

231

1.8.1.

Fântână

Amplasată si identificată în planul cadastral pe D.S. 345 în partea de vest a gospodăriei mostenitorilor lui Neagu Aurica si la est de gospodăria lui Gărăgăianu Ioana, executată din tuburi din beton cu diametrul de 1,5 m

 

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Silistea nr. 10/2007

232

1.8.1.

Fântână

Amplasată si identificată în planul cadastral la vest de parcela D.J. 986 Poeni-Scurtu si la est de gospodăria lui Popa Gheorghe, executată din tuburi din beton cu diametru de 1,5 m, si un teren aferent de 360 m2.

 

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Silistea nr. 10/2007

233

1.8.1.

Fântână

Amplasată si identificată în planul cadastral pe D.S. 1092 în partea de nord a gospodăriei numitului Gărăgăianu I. Niculae, executată din tuburi din beton cu diametrul de 1 m

 

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Silistea nr. 10/2007

234

1.8.1.

Fântână

Amplasată si identificată în planul cadastral pe D.S. 1092 în partea de sud a gospodăriei lui Barbălău Marin, executată din tuburi de beton cu diametrul de 1,5 m

 

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Silistea nr. 10/2007

235

1.8.1.

Fântână

Amplasată si identificată în planul cadastral la intersectia D.S. 880 cu D.S. 861 în partea de vest a gospodăriei lui Constantin Mircea si la est de parcela D.J. 986, executată din tuburi de beton cu diametrul de 1,5 m, cu un teren aferent de 65 m2.

 

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Silistea nr. 10/2007

236

1.8.1.

Fântână

Amplasată la intersectia D.S. 861 la distanta de 285 m fată de D.J. 986, cu D.S. 437 la distanta de 284 m fată de D.J. 986, la vest de gospodăria numitei Necula Sita, executată din tuburi de beton cu diametrul de 1 m, si un teren aferent de 137 m2.

 

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Silistea nr. 10/2007

237

1.8.1.

Fântână

Amplasată la intersectia D.S. 577 cu D.S. 437 la sud de gospodăria numitei Neagu Eleonora, executată din tuburi de beton cu diametrul de 80 cm

 

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Silistea nr. 10/2007

 

 

 

SATUL SILISTEA MICĂ

 

 

 

238

1.8.1.

Fântână

Amplasată si identificată în planul cadastral, pe D.J. 243 la vest de gospodăria lui Buzea Valeriu, executată din tuburi de beton cu diametrul de 1 m

 

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Silistea nr. 10/2007

239

1.8.1.

Fântână

Amplasată si identificată în planul cadastral pe D.J. 243 la nord de gospodăria lui Tudor Victor, executată din tuburi de beton cu diametrul de 1 m

 

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Silistea nr. 10/2007

240

1.8.1.

Fântână

Amplasată si identificată în planul cadastral pe D.S. 83 în partea de sud a gospodăriei mostenitorilor numitului Stanciu Stan, executată din tuburi de beton cu diametrul de 1 m

 

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Silistea nr. 10/2007

241

1.8.1.

Fântână

Amplasată si identificată în planul cadastral pe D.S. 172 la nord de gospodăria lui Anghel Niculae si la sud de gospodăria lui Stângă Marian, executată din tuburi de beton cu diametrul de 1 m

 

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Silistea nr. 10/2007

 

 

 

SATUL BUTESTI

 

 

 

242

1.81.

Fântână

Amplasată si identificată în planul cadastral pe D.S. 465 la nord de gospodăria lui Stoica Ion, executată din tuburi de beton cu diametrul de 1 m

 

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Silistea nr. 10/2007

243

1.8.1.

Fântână

Amplasată la nord de proprietatea lui Dragomir Constantin la vest de D.S. 507 si la sud de D.J. 344, executată din tuburi de beton cu diametrul de 1 m

 

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Silistea nr. 10/2007

244

1.8.1.

Fântână

Amplasată la sud de proprietatea lui Mihalache Badea, la est de proprietatea lui Tucu Ioana si la vest de D.S. 622, executată din tuburi de beton cu diametrul de 1 m

 

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Silistea nr. 10/2007


245

1.8.1

Fântână

Amplasată si identificată în planul cadastral pe D.S. 538 la est de gospodăria lui Neagu Constantin si la nord de gospodăria mostenitorilor lui Olteanu Nicolae, executată din tuburi de beton cu diametrul de 1 m

 

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Silistea nr. 10/2007

246

1.8.1.

Fântână

Amplasată la nord de gospodăria lui Petre llie, identificată în Planul cadastral în parcela 778 - parc agrement, executată din tuburi de beton cu diametrul de 1 m

 

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Silistea nr. 10/2007

247

1.8.1.

Fântână

Amplasată si identificată în planul cadastral pe D.S. 201 la sud de proprietatea lui Voicilă Călina si la nord de proprietatea lui Albu Gheorghe, executată din tuburi de beton cu diametrul de 1 m

 

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Silistea nr. 10/2007

248

1.8.1.

Fântână

Amplasată la est de gospodăria lui Voicilă Florea, la intersectia dintre D.S. 274 cu D.J. 344, executată din tuburi de beton cu diametrul de 1 m

 

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Silistea nr. 10/2007

249

1.8.1.

Fântână

Amplasată la nord de gospodăria lui Stoica Alexandru, hotar cu Lazăr Aurica în partea de vest a D.J. 344, executată din tuburi de beton cu diametrul de 1 m

 

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Silistea nr. 10/2007

250

1.8.1.

Fântână

Amplasată în partea de vest a gospodăriei lui Coman Grigore, la sud de D.S. 669 si la intersectia cu D.S. 742, executată din tuburi de beton cu diametrul de 1 m

 

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Silistea nr. 10/2007

251

1.8.1.

Fântână

Amplasată pe D.S. 669, la est de gospodăria lui Rizea Costel vizavi de Biserica din satul Butesti, executată din tuburi de beton cu diametrul de 0,35 m

 

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Silistea nr. 10/2007

 

ANEXA Nr.8

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Slobozia Mândra

 

SECTIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

250

1.3.7.1.

D.E.842

Drum de exploatare. De la D.E.910 până la D.E.843; lungime = 1.150 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

251

1.3.7.1.

D.E.843

Drum de exploatare. De la D.E.916 până la hotar Călmătuiu; lungime = 6.370 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

252

1.3.7.1.

D.E.845

Drum de exploatare. De la D.E.843 până la D.E.846; lungime = 1.150 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

253

1.3.7.1.

D.E.846

Drum de exploatare. De la D.E.916 până la D.E.879; lungime = 3.250 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

254

1.3.7.1.

D.E.848

Drum de exploatare. De la D.E.916 până la D.E.867; lungime = 6.800 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

255

1.3.7.1.

D.E.850

Drum de exploatare. De la D.E.848 până la hotar Plopii Slavitesti; lungime = 1.125 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

256

1.3.7.1.

D.E.852

Drum de exploatare. De la D.E.846 până la D.E.848; lungime = 1.125 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

257

1.3.7.1.

D.E.854

Drum de exploatare. De la D.E.846 până la D.E.848; lungime = 1.125 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

258

1.3.7.1.

D.E.856

Drum de exploatare. De la D.E.848 până la hotar Plopii Slavitesti; lungime = 1.125 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

259

1.3.7.1.

D.E.858

Drum de exploatare. De la D.E.848 până la hotar Plopii Slavitesti; lungime = 1.125 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

260

1.3.7.1.

D.E.861

Drum de exploatare. De la D.E.871 până la D.E.848; lungime = 1.125 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

261

1.3.7.1.

D.E.863

Drum de exploatare. De la D.E.848 până la hotar Plopii Slavitesti; lungime = 1.125 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

262

1.3.7.1.

D.E.865

Drum de exploatare. De la D.E.848 până la hotar Plopii Slavitesti; lungime = 1.150 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

263

1.3.7.1.

D.E.867

Drum de exploatare. De la D.E.848 până la hotar Plopii Slavitesti; lungime = 1.150 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

264

1.3.7.1.

D.E.868

Drum de exploatare. De la D.E.848 până la D.E.871; lungime = 1.125 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

265

1.3.7.1.

D.E.870

Drum de exploatare. De la D.E.871 până la D.E.848; lungime = 1.125 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

266

1.3.7.1.

D.E.871

Drum de exploatare. De la D.E.877 până la D.E.868; lungime = 3.600 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

267

1.3.7.1.

D.E.873

Drum de exploatare. De la D.E.871 până la D.E.843; lungime = 1.150 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

268

1.3.7.1.

D.E.875

Drum de exploatare. De la D.E.871 până la D.E.843; lungime = 1.125 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

269

1.3.7.1.

D.E.877

Drum de exploatare. De la D.E.843 până la D.E.848; lungime = 2.300 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006


0

1

2

3

4

5

6

270

1.3.7.1.

D.E.879

Drum de exploatare. De la D.E.843 până la D.E.848; lungime = 2.300 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

271

1.3.7.1.

D.E.881

Drum de exploatare. De la D.E.843 până la D.E.846; lungime = 1.175 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

272

1.3.7.1.

D.E.910

Drum de exploatare. De la D.E.842 până la D.C.916; lungime = 1.200 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

273

1.3.7.1.

D.E.270

Drum de exploatare. De la Turbea llinca până la D.E.1660; lungime = 300 m; lătime = 10 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

274

1.3.7.1.

D.E.1660

Drum de exploatare. De la D.E.270 până la D.E.1680; lungime = 250 m; lătime = 10 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

275

1.3.7.1.

D.E.1680

Drum de exploatare. De la D.E.1660 până la D.E.916; lungime = 850 m; lătime = 10 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

276

1.3.7.1.

D.E.328

Drum de exploatare. De la D.S.125 până la D.E.304; lungime = 240 m; lătime = 12 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

277

1.3.7.1.

D.E.304

Drum de exploatare. De la D.E.328 până la D.E.280; lungime = 300 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

278

1.3.7.1.

D.E.280

Drum de exploatare. De la D.E.304 până la D.E.916; lungime = 800 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

279

1.3.7.1.

D.E.119

Drum de exploatare. De la D.E.1642 până la D.E.158; lungime = 1.400 m; lătime = 30 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

280

1.3.7.1.

D.E.155

Drum de exploatare. De la D.E.119 până la D.E.153; lungime = 1.250 m; lătime = 40 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

281

1.3.7.1.

D.E.155A

Drum de exploatare. De la D.E.155 până la D.E.Slobozia Mândra-Cilieni, jud.Olt; lungime = 2.000 m; lătime = 10 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

282

1.3.7.1.

D.E.53

Drum de exploatare. De la pârâul Sîi până la Cn.46; lungime = 450 m; lătime = 8 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

283

1.3.7.1.

D.E.62

Drum de exploatare. De la D.E.69 până la pădure Ocolul Silvic; lungime = 1.100 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006


0

1

2

3

4

5

6

284

1.3.7.1.

D.E.109

Drum de exploatare. De la D.E.119 până la D.E.69; lungime = 1.130 m; lătime = 8m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

285

1.3.7.1.

D.E.112

Drum de exploatare. De la D.E.119 până la D.E.69; lungime = 640 m; lătime -7m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

286

1.3.7.1.

D.E.178

Drum de exploatare. De la D.E.158 până la D.E.184; lungime = 620 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

287

1.3.7.1.

D.E.184

Drum de exploatare. De la D.E.178 până la Cn.185; lungime = 700 m; lătime = 10 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

288

1.3.7.1.

D.E.186

Drum de exploatare. De la D.E.191 până la B 126 (helesteu); lungime = 260 m; lătime = 10 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

289

1.3.7.1.

D.E.191

Drum de exploatare. De la D.E.186 până la Cn.195; lungime = 100 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

290

1.3.7.1.

D.E.176

Drum de exploatare. De la Cn.198 până la hotarul Uda Clocociov; lungime = 850 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

291

1.3.7.1.

D.E.153

Drum de exploatare. De la D.E.158 până la Cn. 174; lungime = 1.475 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

292

1.3.7.1.

D.E.209

Drum de exploatare. De la D.E.176 până la D.E.239/1; lungime = 1.450 m; lătime = 6 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

293

1.3.7.1.

D.E.203

Drum de exploatare. De la D.E.209 până la D.E.191; lungime = 610 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

294

1.3.7.1.

D.E.218

Drum de exploatare. De la D.E.209 până la D.E.222; lungime = 250 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

295

1.3.7.1.

D.E.235

Drum de exploatare. De la hotar Uda Clocociov până la D.E.239/1; lungime = 250 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

296

1.3.7.1.

D.E.239/1

Drum de exploatare. De la D.E.235 până la D.E.124; lungime = 980 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

297

1.3.7.1.

D.E.124

Drum de exploatare. De la 239/1 până la D.E.119; lungime = 970 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006


0

1

2

3

4

5

6

298

1.3.7.1.

D.E.120

Drum de exploatare. De la pârâul Sîi până la D.E.119; lungime = 560 m; lătime = 5 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

299

1.3.7.1.

D.E.307

Drum de exploatare. De la D.E.328 până la D.E.280; lungime = 400 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

300

1.3.7.1.

D.E.309

Drum de exploatare. De la D.E.916 până la D.E.307; lungime = 300 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

301

1.3.7.1.

D.E.364

Drum de exploatare. De la D.E.531 până la tarlaua 46; lungime = 175 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

302

1.3.7.1.

D.E.396

Drum de exploatare. De la D.E.331 până la D.E.328; lungime = 630 m; lătime = 5 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

303

1.3.7.1.

D.E.456

Drum de exploatare. De la D.E.531 până la D.E.328; lungime = 640 m; lătime = 5 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

304

1.3.7.1.

D.E.490

Drum de exploatare. De la D.E.531 până la D.E.491; lungime = 300 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

305

1.3.7.1.

D.E.491

Drum de exploatare. De la D.E.490 până la D.E.328; lungime = 500 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

306

1.3.7.1.

D.E.596

Drum de exploatare. De la D.E.581 până la hotar Uda Clocociov; lungime = 380 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

307

1.3.7.1.

D.E.581

Drum de exploatare. De la D.E.596 până la D.E.666; lungime = 750 m; lătime = 6 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

308

1.3.7.1.

D.E.628

Drum de exploatare. De la D.E.581 până la D.E.562; lungime = 650 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

309

1.3.7.1.

D.E.645

Drum de exploatare. De la D.E.628 până la D.E.562; lungime = 400 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

310

1.3.7.1.

D.E.666

Drum de exploatare. De la hotarul Uda Clocociov până la D.E.562; lungime = 700 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

311

1.3.7.1.

D.E.736

Drum de exploatare. De la hotar Uda Clocociov până la tarlaua 55; lungime = 580 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

312

1.3.7.1.

D.E.737

Drum de exploatare. De la hotarul Uda Clocociov până la D.E.531; lungime = 1.260 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

313

1.3.7.1.

D.E.796

Drum de exploatare. De la hotarul Uda Clocociov până la D.E.531; lungime = 1.240 m; lătime = 4 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

314

1.2.8.

BALTA 126

Helesteu. De la D.E.254 până la D.E.158; lungime = 1.500 m; lătime = 40 m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

315

1.3.7.1.

D.E.916

Drum de exploatare (Drum Viilor). De la hotarul Plopii Slăvitesti până la hotarul Uda Clocociov; lungime = 3.950 m; lătime = 10m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

316

1.3.7.1.

D.E.278

Drum de exploatare. De la D.E.916 până la D.E.1681; lungime = 500 m; lătime = 8m

2006

 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Slobozia Mândra nr. 48/2006

 

ANEXA Nr.9

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Uda Clocociov

 

SECTIUNEA 1: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz, al dării în folosintă

Valoare inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

143

1.3.7.1.

Drum din terasă

Nr. inventar 842, S - D.E. 910,

N - D.E. 843,

V - Sola 18 Slobozia Mândra,

E - Sola 1 Uda Clocociov;

suprafata = 0,46 ha, lungimea = 1.200 m, lătimea = 4m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

144

1.3.7.1.

Drum din terasă

Nr. inventar 843, S - Sola 1, 2, 3, 4, 5, N - Slobozia Mândra, V - D.E. Slobozia Mândra, E - D.E. Călmătuiu: suprafata = 2,55 ha, lungimea = 3.000 m, lătimea = 8 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

145

1.3.7.1.

Drum din terasă

Nr. inventar 884, S - D.E. 910, N - D.E. 843, V - Sola 1, E - Sola 2: suprafata = 0,46 ha, lungimea = 1.200 m, lătimea = 4 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

146

1.3.7.1.

Drum din terasă

Nr. inventar 887, S - D.E. 889, N - D.E. 843, V - Sola 3, E - Sola 4; suprafata = 0,46 ha, lungimea = 1.200 m, lătimea = 4 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

147

1.3.7.1.

Drum din terasă

Nr. inventar 890, S - D.E. 889, N - D.E. 843, V - Sola 4, E - Sola 5; suprafata = 0,46 ha, lungimea = 1.150 m, lătimea = 4 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

148

1.3.7.1.

Drum din terasă

Nr. inventar 892, S - D.E. Saelele, N - D.E. 843 Slobozia Mândra, V - Sola 5, 6, E - Corn. Crangeni; suprafata = 0,94 ha, lungimea = 1.200 m, lătimea = 7,80 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

149

1.3.7.1.

Drum din terasă

Nr. inventar 894, S - Corn. Saelele, N - D.E. 889, V - Sola 7, E - Sola 6; suprafata = 0,46 ha, lungimea = 1.200 m, lătimea = 4 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

150

1.3.7.1.

Drum din terasă

Nr. inventar 889, S - Sola 6, 7, 9, N - Sola 3, 4, 5, V - D.E. 900(Cn), E - D.E. 892 (Crangeni); suprafata = 1,24 ha, lungimea = 3.000 m, lătimea = 4 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

151

1.3.7.1.

Drum din terasă

Nr. inventar 898, S - D.E. 896, N - D.E. 889, V - Sola 9, E - Sola 7; suprafata = 0,46 ha, lungimea = 1.200 m, lătimea = 4 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

152

1.3.7.1.

Drum din terasă

Nr. inventar 896, S - Sola 8, N - Sola 7, 9 V - Corn. Saelele, E - Sola 7; suprafata = 1,24 ha, lungimea = 3.000 m, lătimea = 4 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006


0

1

2

3

4

5

6

153

1.3.7.1.

Drum din terasă

Nr. inventar 900, S - Corn. Saelele, N - Corn. Slobozia Mândra, V - Cn 901, E - Sola 8, 9, 3; suprafata = 2,28 ha, lungimea = 3.600 m, lătimea = 6 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

154

1.3.7.1.

Drum din terasă

Nr. inventar 902, S - Corn. Saelele, N - Corn. Slobozia Mândra, V -Sola 11, 10,2, E -Cn 901; suprafata = 1,38 ha, lungimea = 3.530 m, lătimea = 4m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

155

1.3.7.1.

Drum din terasă

Nr. inventar 904, S - D.E. 905, N - D.E. 910, V - Sola 12, E - Sola 10; suprafata = 0,46 ha, lungimea = 1.200 m, lătimea = 4 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

156

1.3.7.1.

Drum din terasă

Nr. inventar 905, S -Sola 14, 11, N-S - Sola 13, 12, 10, V - Drumul Viilor, E - D.E. 902; suprafata = 1,13 ha, lungimea = 2.400 m, lătimea = 5 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

157

1.3.7.1.

Drum din terasă

Nr. inventar 907, S - Corn. Saelele, N - Sola 10, 12, V - 914, E - D.E. 902; suprafata = 0,48 ha, lungimea = 1.200 m, lătimea = 4 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

158

1.3.7.1.

Drum din terasă

Nr. inventar 908, S - Corn. Saelele, N - DE 905, V - Sola 15, 12, E -Sola 11; suprafata = 1,14 ha, lungimea = 2.900 m, lătimea = 4 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

159

1.3.7.1.

Drum din terasă

Nr. inventar 910, S -Sola 13, 12, 10 N -Sola 1,2, 18 Slobozia Mândra, V - Drumul Viilor, E - D.E. 902; suprafata = 0,72 ha, lungimea = 1.800 m, lătimea = 4 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

160

1.3.7.1.

Drum din terasă

Nr. inventar 911, S - D.E. 905, N - D.E. 910, V - Sola 13, E - Sola 12; suprafata = 0,46 ha, lungimea = 1.200 m, lătimea = 4 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006


0

1

2

3

4

5

6

161

1.3.7.1.

Drum din terasă

Nr. inventar 914, S -Sola 15, N -Sola 14, V -Drumul viilor,

E - D.E. 908; suprafata = 0,57 ha, lungimea = 1.200 m, lătimea = 5 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

162

1.3.7.1.

Drum din terasă

Nr. inventar 916, S - Corn. Saelele, N - Corn. Slobozia Mândra, V - Sola 96, 97 Vii, Slobozia Mândra, E - Sola 13, 14, 15; suprafata = 4,18 ha, lungimea = 1.045 m, lătimea = 4 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

163

1.3.7.1.

Drum din terasă

Nr. inventar 1142, S - Sola 96/1 + Intr. N - Intr. + Sola 96, V - Rusca Viilor, E - D.E. 916; suprafata = 0,95 m, lungimea = 750 m, lătimea = 4 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

164

1.3.7.1.

Drum Vii Uda Clocociov

Nr. inventar 1150, S - D.E. 1148, N -Corn. Slobozia Mândra ,V - Sola 98, E - Sola 97; suprafata = 0,57 ha, lungimea = 143 m, lătimea = 4 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

165

1.3.7.1.

Drum Vii Uda Clocociov

Nr. inventar 1148, S -Tarla 96, 19, N -Vii Uda Clocociov, V- Drumul Viilor E - Versant; suprafata = 1,64 ha, lungimea = 1.500 m, lătimea = 10 m

 

 

 

166

1.3.7.1.

Drum Vii Uda Clocociov

Nr. inventar 1201, S -D.E. 1148, N - Corn. Slobozia Mândra/V - Tarla 98, E - Tarla 99; suprafata = 1,24 ha, lungimea = 2.500 m, lătimea = 5 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

167

1.3.7.1.

Drum Vii Uda Clocociov

Nr. inventar 1253, S - D.E. 1148, N - D.E. 1360, V - Tarla 99, E - Tarla 100; suprafata = 0,66 ha, lungimea = 1.850 m, lătimea = 4m.

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

168

1.3.7.1.

Drum Vii Uda Clocociov

Nr. inventar 1311, S -D.E. 1148, N -D.E. 1360, V -Tarla 100, E - Tarla 100/1; suprafata = 0,95 ha, lungimea = 1.850 m, lătimea = 5m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006


0

1

2

3

4

5

6

169

1.3.7.1.

Drum Vii Uda Clocociov

Nr. inventar 1355, S -D.E. 1148, N -D.E. 1360, V -Tarla 100/1, E -Tarla 101; suprafata = 0,68 ha, lungimea = 1.900 m, lătimea = 4m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

170

1.3.7.1.

Drum Vii Uda Clocociov

Nr. inventar 1360, S -Tarla 52/1, N-Vii Slobozia Mândra, V - D.E. 1201, E -Versant; suprafata = 0,83 ha; lungimea = 1.400 m, lătimea = 5,90 m

 

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

171

1.3.7.1.

Drum Vii Uda Clocociov

Nr. inventar 1386, S -Tarla 52/1, N-Vii Slobozia Mândra, V -D.E. 1201, E -Versant; suprafata = 0,62 ha, lungimea = 1.450 m, lătimea = 4 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

172

1.3.7.1.

Drum Vii Uda Uda Paciurea

Nr. inventar 1015, S - Vii Uda Paciurea, N -Vii Uda Paciurea, V -D.E. 916, E -Versant; suprafata = 1 ha, lungimea = 2.200 m, lătimea = 4,54 m

 

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

173

1.3.7.1.

Drum Vii Uda Paciurea

Nr. inventar 921 S -Corn. Saelele, N -D.E. 1015, V-Tarla 93, E-Tarla 92; suprafata = 0,27 ha, lungimea = 675 m, lătimea = 4 m

 

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

174

1.3.7.1.

Drum Vii Uda Paciurea

Nr. inventar 1034, S - Izlaz, N - Tarla DE 1207, V - Izlaz, E - Vii; suprafata = 0,10 ha, lungimea = 250 m, lătimea = 4 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

175

1.3.7.1.

Drum Vii Uda Paciurea

Nr. inventar 1054, S -Vii, N-Vii Slobozia Mândra, V -D.E. 1032, E - D.E. 1094; suprafata = 0,04 ha, lungimea = 100 m, lătimea = 4 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

176

1.3.7.1.

Drum Vii Uda Paciurea

Nr. inventar 964, S - D.E. 966, N - Izlaz, V - Izlaz, E - Vii; suprafata = 0,34 ha, lungimea = 650 m, lătimea = 5 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006


0

1

2

3

4

5

6

177

1.3.7.1.

Drum Vii Uda Paciurea

Nr. inventar 955, S -Comuna Saelele, N - D.E. 1015, V -Tarla 94, E - Tarla 93; suprafata = 0,27 ha, lungimea = 675 m, lătimea = 4 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

178

1.3.7.1.

Drum Vii Uda Paciurea

Nr. inventar 1032, S - D.E. 1015, N - Versant, V - Tarla 95, E - Tarla 95; suprafata = 0,13 ha, lungimea = 325 m, lătimea = 4 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

179

1.3.7.1.

Drum Vii Uda Paciurea

Nr. inventar 1094, S - D.E. 1015, N - Versant, V - Tarla 95, E - Tarla 95; suprafata = 0,15, lungimea = 375 m, lătimea = 4 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

180

1.3.7.1.

Drum Vii Uda Paciurea

Nr. inventar 1097, S - D.E .1015, N - Versant, V - Tarla 95, E - Tarla 95; suprafata = 0,54 ha, lungimea = 1.350 m, lătimea = 4 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

181

1.3.7.1.

Drum Vii Uda Paciurea

Nr. inventar 1027, S -D.E. 1015, N - Versant, V - Tarla 95, E - Tarla 95; suprafata = 0,08 ha, lungimea = 200 m, lătimea = 4 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

182

1.3.7.1.

Drum Vii Uda Paciurea

Nr. inventar 1142 S -Tarlaua 95, N -Tarla 96, V-Tarla 116, E - D.E. 916; suprafata = 0,95 ha, lungimea = 2.120 m, lătimea = 4,48 m

 

 

 

183

1.3.7.1.

Drum Vii Uda Paciurea

Nr. inventar 1008, S - Teren neproductiv, N -Tarla 95, V - Tarla 117, E - Vii Paciurea; suprafata = 0,26 ha, lungimea = 650 m, lătimea = 4 m

 

 

 

184

1.3.7.1.

Drum Lunca-Uda Clocociov

Nr. inventar 1425, S -Tarla 104/6, N -Tarla 104/7.V -Păsune, E - Păsune; suprafata = 0,23 ha, lungimea = 575 m, lătimea = 4 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

185

1.3.7.1.

Drum Lunca-Uda Clocociov

Nr. inventar 1445, S - Pădure, N -Tarla 106/A, V -Tarla 106/A, V -Tarla 106/B, E- Tarla 106; suprafata = 0,31 ha, lungimea = 550 m, lătimea = 5,63 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006


0

1

2

3

4

5

6

186

1.3.7.1.

Drum Lunca-Uda Clocociov

Nr. inventar 1453, S - Tarla 107, N -Tarla 106, V -Jud. Olt, E - Pădure; suprafata = 0,90 ha, lungimea = 225 m, lătimea = 4 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

187

1.3.7.1.

Drum Lunca-Uda Clocociov

Nr. inventar 1476, S -Jud. Olt, N - Pădure, V -Tarla 108, E - Tarla 109; suprafata = 0,46 ha, lungimea = 550 m, lătimea = 8 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

188

1.3.7.1.

Drum Lunca-Uda Clocociov

Nr. inventar 1482, S - Tarla 109, N - Păsune, V - Pădure, E - Tarla 109; suprafata = 0,50 ha, lungimea = 125 m, lătimea = 4 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

189

1.3.7.1.

Drum Lunca-Uda Clocociov

Nr. inventar 1567, S -Cn 1516, N - Păsune, V - Tarla 109, E - Păsune; suprafata = 0,36 ha, lungimea = 300 m, lătimea = 8 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

190

1.3.7.1.

Drum Lunca-Uda Clocociov

Nr. inventar 1436, S -Tarla 109, N - Păsune + Tarla 104, V - Păsune, E - Tarla 104; suprafata = 0,74 ha, lungimea = 185 m, lătimea = 4 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

191

1.3.7.1.

Drum Lunca -Uda Clocociov

Nr. inventar 1564, S -Tarla 109, N -D.E. 1514, V -Tarla 109, E - Păsune; suprafata = 0,14 ha, lungimea = 175 m, lătimea = 8 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

192

1.3.7.1.

Drum Lunca-Uda Clocociov

Nr. inventar 1585, S -Tarla 112, N- Păsune, V - Cn. 1562,

E - Pârâul Sâi; suprafata = 0,62 ha, lungimea = 155 m, lătimea = 4 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006

193

1.3.7.1.

Drum Lunca-Uda Clocociov

Nr. inventar 1586, S -Păsune, N - D.E. 1585, V -Tarla 112, E - Tarla 109; suprafata = 0,32 ha, lungimea = 350 m, lătimea = 9 m

2006

 

Legea nr. 84/2004 privind înfiintarea unor comune,Hotărârea Consiliului Local al Comunei Uda Clocociov nr. 37 din 29.09.2006


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 112/2007 pentru aprobarea subventiilor pe produse, a subventiilor privind protectia socială acordate companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale din sectorul minier, precum si a cheltuielilor de procesare pentru obtinerea a 1 kg de octoxid de uraniu prin reprocesarea concentratelor tehnice neconforme

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 1/1, 1/2, 2/1 si 2/2 la Hotărârea Guvernului nr. 112/2007 pentru aprobarea subventiilor pe produse, a subventiilor privind protectia socială acordate companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale din sectorul minier, precum si a cheltuielilor de procesare pentru obtinerea a 1 kg de octoxid de uraniu prin reprocesarea concentratelor tehnice neconforme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 12 februarie 2007, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1/1, 1/2, 2/1 si 2/2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 octombrie 2007.

Nr. 1.203.

 

ANEXA Nr. 1/1

(Anexa nr. 1/1 la Hotărârea Guvernului nr. 112/2007)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

CALCULATIA SUBVENTIEI ÎN ANUL 2007

 

Unitatea

Cantitatea

Subventia unitară

Subventia totală (mii lei)

Produsul

2007

(lei/U.M.)

2007

1

2

3

4

C.N.H. Petrosani

 

 

 

Huilă energetică (Gcal.)

8.969.025

40,74

365.442,00

TOTAL:

 

 

365.442,00

 

ANEXA Nr. 1/2

(Anexa nr. 1/2 la Hotărârea Guvernului nr. 112/2007)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

CALCULATIA SUBVENTIEI ÎN ANUL 2007

 

Unitatea

Cantitatea

Subventia unitară

Subventia totală (mii lei)

Produsul

2007

(lei/U.M.)

2007

1

2

3

4

C.N.U. Bucuresti

 

 

 

Octoxid de uraniu (kg)

57.000

511,98

29.183,00

TOTAL:

 

 

29.183,00


 

ANEXA Nr. 2/1

(Anexa nr. 2/1 la Hotărârea Guvernului nr. 112/2007)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

SUBVENTII

pentru protectia socială în sectorul minier pe anul 2007

C.N.H. PETROSANI - S.A.

 

Nr. crt.

Specificatie

U.M.

mii lei

A

Masă caldă

 

 

1.

Numărul de persoane care au dreptul la masă caldă pe zi în mod gratuit

persoană

4.347

2.

Numărul de zile lucrătoare pe an

nr.

229

3.

Costul unei mese calde

lei/masă

8,56

4.

TOTAL cost masă caldă

mii lei

8.521,00

B

Transport la locul de muncă

 

 

1.

Numărul de persoane care beneficiază de transport gratuit

persoană

4.509

2.

Numărul de zile lucrătoare pe an

nr.

229

3.

Distanta medie de transport (dus-întors)

km

27

4.

Tarif transport om/km

lei/km

0,06

5.

TOTAL cost transport

mii lei

1.756,30

C

Echipament de protectie

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

nr.

4.593

2.

Cheltuieli pentru o persoană

lei

61,18

3.

TOTAL cheltuieli protectia muncii

mii lei

281,00

D

Alocatie de cărbune

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

nr.

6.628

2.

Cantitatea de cărbune pe salariat

tone

4,4

3.

Calitatea cărbunelui local

Gcal./t

4,7

4.

Tarif pe Gcal.

lei

16,93

5.

Total cost cărbune pentru o persoană

lei

350,11

6.

TOTAL alocatie cărbune

mii lei

2.320,30

E

Diferentă tarif energie electrică

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

nr.

6.834

2.

Consum anual de energie

kWh

4.038,00

3.

Diferenta de tarif lei/kW

lei/kWh

0,13

4.

TOTAL diferentă de tarif

mii lei

3.477,00

F

Asistentă medicală gratuită

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

nr.

4.877

2.

Cheltuieli anuale pe o persoană

lei

22,70

3.

TOTAL cheltuieli asistentă medicală

mii lei

110,70

G

Antidot acordat gratuit

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

nr.

69

2.

Cheltuieli anuale pe o persoană

lei

171,64

3.

TOTAL cheltuieli antidot

mii lei

11,70

 

TOTAL:

mii lei

16.478,00

 

ANEXA Nr. 2/2

(Anexa nr. 2/2 la Hotărârea Guvernului nr. 112/2007)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

SUBVENTII

pentru protectia socială în sectorul minier pe anul 2007

C.N.U. Bucuresti - S.A.

 

Nr. crt.

Specificatie

U.M.

mii lei

A

Masă caldă

 

 

1.

Numărul de persoane care au dreptul la masă caldă pe zi în mod gratuit

persoană

1.063

2.

Numărul de zile lucrătoare pe an

nr.

200

3.

Costul unei mese calde

lei

8,56

4.

TOTAL cost masă caldă

mii lei

1.820,00

B

Transport la locul de muncă

 

 

1.

Numărul de persoane care beneficiază de transport gratuit

persoană

1.066

2.

Numărul de zile lucrătoare pe an

nr.

200

3.

Distanta medie de transport (dus-întors)

km

60

4.

Tarif transport om/km

lei/km

0,065

5.

TOTAL cost transport

mii lei

838,00

C

Echipament de protectie

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

nr.

1.308

2.

Cheltuieli pentru o persoană

lei

220

3.

TOTAL cheltuieli protectia muncii

mii lei

288,00

D

Alocatie de cărbune

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

nr.

 

2.

Cantitatea de cărbune pe salariat

tone

 

3.

Calitatea cărbunelui local

Gcal./t

 

4.

Tarif pe Gcal.

lei

 

5.

Total cost cărbune pentru o persoană

lei

 

6.

TOTAL alocatie cărbune

mii lei

 

E

Diferentă tarif energie electrică

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

nr.

 

2.

Consum anual de energie

kWh

 

3.

Diferenta de tarif lei/kW

lei/kWh

 

4.

TOTAL diferentă de tarif

mii lei

 

F

Asistentă medicală gratuită

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

nr.

 

2.

Cheltuieli anuale pe o persoană

lei

 

3.

TOTAL cheltuieli asistentă medicală

mii lei

 

G

Antidot acordat gratuit

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

nr.

 

2.

Cheltuieli anuale pe o persoană

lei

 

3.

TOTAL cheltuieli antidot

mii lei

 

 

TOTAL:

mii lei

2.946,00

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

 

ORDIN

privind aprobarea Tematicii instruirii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav

 

În temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 37 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 27 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Tematica instruirii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Furnizorii de formare profesională autorizati/centrele de evaluare si certificare a competentelor profesionale autorizate au obligatia de a respecta tematica în desfăsurarea cursurilor de instruire.

Art. 3. - Directiile de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap,

Silviu George Didilescu

 

Bucuresti, 2 octombrie 2007.

Nr. 319.

 

ANEXĂ

 

TEMATICA

instruirii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav

 

Tema 1: Acordarea îngrijirilor primare

Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competentei de a realiza corect îngrijirile primare

 

Obiectivele de referintă

Continuturile de bază pe capitole/secvente de pregătire teoretică sau practică

La sfârsitul acestei teme cursantii vor putea:

- să asiste beneficiarul în îngrijirile primare;

- să asigure conditiile igienice ale spatiului personalizat.

Îngrijire personală

Asigurarea/stimularea mobilitătii

Tehnica băii partiale/totale

Tehnica schimbării lenjeriei

Tehnica îmbrăcării/dezbrăcării

Tehnica îngrijirii adultului, vârstnicului, în functie de tipul de handicap

Tehnici de transfer si mobilizare

Exemple de activităti practice: asigurarea/stimularea mobilitătii; baia partială/totală; schimbarea lenjeriei; îmbrăcarea/dezbrăcarea; transferul si mobilizarea; dezinfectia si utilizarea materialelor igienico-sanitare; igiena eliminării; îngrijirea escarelor; îngrijiri în anumite tipuri de tulburări etc.

 

Tema 2: Asigurarea alimentatiei si hrănirii beneficiarului

Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competentei asistentului personal privind asistarea persoanei cu handicap grav în alimentatie si hrănire

 

Obiectivele de referintă

Continuturile de bază pe capitole/secvente de pregătire teoretică sau practică

La sfârsitul acestei teme cursantii vor putea:

- să stabilească meniul zilnic al persoanei cu handicap;

- să monitorizeze respectarea meniului si calitatea hranei;

- să asiste si să sprijine beneficiarul la hrănire;

- să asigure confortul/starea de bine în timpul mesei.

Nevoile de hrană si apă ale organismului uman

Stabilirea nevoilor de asistentă în alimentatie

Dieta alimentară în functie de patologie

Tehnici de hrănire

Prepararea alimentelor/retetelor alimentare

Interventia de urgentă în cazul unor accidente produse în timpul hrănirii

Exemple de activităti practice: alimentarea artificială; hrănirea persoanelor cu pareză spastică sau în comă; hrănirea persoanelor cu tulburări de deglutitie; reechilibrarea hidro-electrolitică; stabilirea meniului în cazul diverselor afectiuni etc.

 

Tema 3: Adaptarea mediului la nevoile beneficiarului

Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competentei asistentului personal de a asigura un spatiu personalizat, în functie de necesitătile si particularitătile beneficiarului

 

Obiectivele de referintă

Continuturile de bază pe capitole/secvente de pregătire teoretică sau practică

La sfârsitul acestei teme cursantii vor putea:

- să amenajeze corespunzător spatiul de locuit al beneficiarului;

- să asigure un spatiu personalizat pentru persoana cu handicap grav.

Nevoile fundamentale ale persoanei si importanta spatiului/nisei de dezvoltare

Modalităti de accesibilizare a spatiului

Prevenirea accidentelor

Adaptarea spatiului în functie de deficientă-incapacitate-handicap

Elemente de estetică a mediului ambiant

Exemple de activităti practice: amenajarea spatiului în functie de necesitătile si particularitătile beneficiarului; asigurarea unui spatiu personalizat; solutii pentru accesibilizarea locuintei si eliminarea obstacolelor

 

Tema 4: Supravegherea stării de sănătate a beneficiarului

Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competentei asistentului personal de a supraveghea si mentine starea de sănătate a persoanei cu handicap grav

 

Obiectivele de referintă

Continuturile de bază pe capitole/secvente de pregătire teoretică sau practică

La sfârsitul acestei teme cursantii vor putea:

- să identifice schimbările stării de sănătate;

- să monitorizeze functiile vitale;

- să aplice măsurile care se impun în cazul abaterii de la valorile normale ale parametrilor măsurati;

- să asiste persoana cu handicap grav în mentinerea sănătătii.

Cunoasterea simptomelor de ordin somatic

Tehnici de utilizare a termometrului, tensiometrului, de luare a pulsului

Indicatori privind starea de dependentă, mobilitate

Tehnici de îngrijire

Tehnici de prim ajutor

Administrarea medicamentelor

Exemple de activităti practice: identificarea schimbărilor stării de sănătate; măsurarea temperaturii, pulsului, tensiunii arteriale; administrarea medicamentelor; acordarea primului ajutor

 

Tema 5: Comunicarea între asistentul personal si persoana cu handicap

Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competentei asistentului personal de a comunica eficient cu persoana cu handicap grav, în functie de particularitătile acesteia

 

Obiectivele de referintă

Continuturile de bază pe capitole/secvente de pregătire teoretică sau practică

La sfârsitul acestei teme cursantii vor putea:

- să identifice capacitătile de comunicare ale persoanei cu handicap;

- să stabilească modul de comunicare;

- să realizeze comunicarea;

- să ofere si să primească feedback.

Tipurile comunicării - comunicare verbală, paraverbală (tonul, ritmul, intensitatea vocii), nonverbală (mimică, gesturi, miscări, prin semne olfactive sau cutanate, prin actiuni, limbaj mimico-gestual, dactileme)

Specificul comunicării la diferite tipuri de persoane cu handicap grav

Factorii care facilitează o comunicare eficientă

Evitarea conflictelor

Distanta intimă, personală si socială în comunicarea cu persoanele cu handicap grav (nevăzători si persoane cu surdocecitate)

Exemple de activităti practice: realizarea de materiale de sprijin având în vedere deficienta si particularitătile persoanei cu handicap grav; sprijinirea si organizarea utilizării tehnologiilor informationale si a tehnologiilor de acces; activităti practice de exersare a comunicării în functie de particularitătile în comunicare ale persoanei cu handicap grav în serviciul căreia este un anumit cursant (de exemplu: utilizarea pictogramelor, a tehnologiilor informationale)

 

Tema 6: Asistarea activitătii si participării persoanei cu handicap grav în familie si comunitate

Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competentei asistentului personal de a antrena si asista persoana cu handicap grav într-o varietate de activităti necesare dezvoltării personalitătii acesteia, recuperării, integrării în comunitate, petrecerii timpului liber în acord cu particularitătile si preferintele ei

 

Obiectivele de referintă

Continuturile de bază pe capitole/secvente de pregătire teoretică sau practică

La sfârsitul acestei teme cursantii vor putea:

- să asiste/sprijine persoana cu handicap grav în activitătile pe care le desfăsoară la domiciliu;

- să ajute la formarea deprinderilor si obisnuintelor de autoservire si autoîngrijire ale persoanei cu handicap grav;

- să asiste persoana cu handicap grav la activitătile cotidiene si la participarea în comunitate.

Importanta activitătii ca mod de existentă a omului; activitătile umane fundamentale (comunicarea, învătarea, jocul, munca)

Deprinderi si obisnuinte; etapele formării unei deprinderi

Nevoile de sprijin

Adaptarea uneltelor (gherghef, război de tesut etc.) si a mediului activitătii în raport de deficientă

Selectarea si adaptarea jocului si jucăriilor

Adaptarea spatiului de joc (de exemplu: marcarea limitelor pentru nevăzători)

Cunostinte privind educatia în familie, cu accent pe obiectivele specifice: dobândirea unor informatii minimale (de exemplu: privind identitatea, familia, mediul înconjurător etc.)

Dezvoltarea limbajului

Orientare spatială si temporală

Realizarea învătării perceptive (identificarea formelor, mărimilor, culorilor în mediul casnic)

Dezvoltarea capacitătii de explorare

Învătarea semnelor de circulatie si formarea deprinderilor privind circulatia

Educarea/antrenarea unor microoperatii ale gândirii; însusirea raportului multime-număr-cifră; exercitii aritmetice simple

Formarea unor deprinderi de comportament civilizat

Timpul liber si functiile sale

Predispozitii, aptitudini, talent, cultivarea lor la persoana cu handicap

Exemple de persoane cu handicap grav care au reusit în artă, cultură, sport

Exemple de activităti practice: stimularea si sprijinirea activitătii beneficiarului, formarea deprinderilor si obisnuintelor acestuia în ceea ce priveste antrenarea mobilitătii, autoîngrijirea, autogospodărirea, activităti utile cu realizarea unui produs final (tesut, cusut, împletituri, modelaj, utilizarea calculatorului etc.); activităti de timp liber etc.

 

Tema 7: Asistarea integrării scolare si a educatiei permanente

Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competentei asistentului personal de a sprijini integrarea scolară/educatia permanentă a persoanei cu handicap grav

 

Obiectivele de referintă

Continuturile de bază pe capitole/secvente de pregătire teoretică sau practică

La sfârsitul acestei teme cursantii vor putea:

- să asiste la înscrierea persoanei cu handicap grav într-o alternativă educatională adecvată;

- să asiste scolarizarea si pregătirea scolară/permanentă a persoanei cu handicap grav.

Legislatie

Sistemul de orientare scolară si profesională

Importanta educatiei timpurii pentru recuperarea si integrarea socială a persoanei cu handicap grav

Cerinte educative speciale; adaptarea metodelor si mijloacelor de învătământ

Exemple de activităti practice: înscrierea si mentinerea în institutii de învătământ; însotirea pentru accesarea serviciilor de educatie; asigurarea spatiului personalizat si a conditiilor pentru pregătirea lectiilor; colaborarea cu scoala si familia pentru asigurarea dezvoltării personale a persoanei cu handicap grav etc.

 

Tema 8: Asistarea integrării profesionale a persoanei cu handicap grav

Obiectiv: Consolidarea/dezvoltarea competentei necesare asistentului personal privind asistarea persoanei cu handicap grav în orientarea profesională, ocuparea unui loc de muncă si mentinerea acestuia

 

Obiectivele de referintă

Continuturile de bază pe capitole/secvente de pregătire teoretică sau practică

La sfârsitul acestei teme cursantii vor putea:

- să asiste persoana cu handicap grav în căutarea unui loc de muncă;

- să pregătească persoana cu handicap grav pentru obtinerea locului de muncă;

- să asiste relatia persoanei cu handicap grav cu angajatorul si colegii de muncă;

- să sprijine persoana cu handicap grav pentru mentinerea locului de muncă.

Legislatie

Tipuri de suport la locul de muncă

Informatii privind institutiile implicate pe piata muncii si formele de sprijin pentru persoanele cu handicap

Informatii privind sursele de prezentare a locurilor de muncă

Cunostinte referitoare la întocmirea unui CV (curriculum vitae), a unei scrisori de intentie

Exemple de activităti practice: căutarea unui loc de muncă; pregătirea persoanei cu handicap grav pentru obtinerea locului de muncă/demararea propriei afaceri; asistarea persoanei cu handicap grav în relatia cu angajatorul si colegii de muncă si pentru mentinerea locului de muncă; colaborarea cu agentiile pentru ocuparea fortei de muncă si autoritătile locale etc.

 

Tema 9: Supravegherea respectării drepturilor persoanei cu handicap

Obiectiv: Dezvoltarea competentei necesare sprijinirii persoanei cu handicap grav în cunoasterea si exercitarea drepturilor si obligatiilor ce îi revin în calitate de membru al comunitătii

 

Obiectivele de referintă

Continuturile de bază pe capitole/secvente de pregătire teoretică sau practică

La sfârsitul acestei teme cursantii vor putea:

- să informeze persoana cu handicap grav cu privire la drepturile si obligatiile sale legale;

- să asiste persoana cu handicap grav în relatiile cu autoritătile;

- să sprijine persoana cu handicap grav în protectia si exercitarea drepturilor sale.

Legislatie privind drepturile omului

Legislatie internatională si europeană

Legislatie natională

Exemple de activităti practice: informarea persoanei cu handicap grav si a familiei acesteia cu privire la drepturile si obligatiile sale legale; asistarea persoanei cu handicap grav în relatiile cu autoritătile; sprijinirea persoanei cu handicap grav în protectia si exercitarea drepturilor sale fată de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă si autoritătile locale etc.


MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 816/2006 pentru repartizarea cotelor de productie de zahăr si izoglucoză

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 97/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 7 cap. 2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 318/2006 din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a pietelor în sectorul zahăr, precum si în baza prevederilor cap. 3 privind agricultura din anexa IV la Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria si României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, referitoare la cotele de zahăr si izoglucoză, precum si necesarul maxim de aprovizionare cu importuri de zahăr brut din trestie de zahăr,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de implementare politici agricole nr. 279.085 din 1 octombrie 2007 si analizând informatiile privind capacitătile de productie din perioada de referintă, precum si modificările intervenite pe piata zahărului, documentele puse la dispozitia ministerului referitoare la cantitătile de izoglucoză si zahăr brut din trestie de zahăr destinat rafinării în echivalent zahăr alb, alocate României în cadrul necesarului traditional de aprovizionare, denumit în continuare TSN,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 816/2006 pentru repartizarea cotelor de productie de zahăr si izoglucoză, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.057 din 30 decembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art. 41. - Societătile comerciale producătoare de zahăr din sfeclă de zahăr sau izoglucoză care renuntă la cota repartizată în anii de comercializare 2008-2009 si 2009-2010 vor înainta Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, până la data de 31 ianuarie a anului anterior anului de comercializare, o cerere de acordare a ajutorului de restructurare.”

2. Punctele 2 si 3 din anexă se modifică si vor avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 1 octombrie 2007.

Nr. 820.

 

ANEXĂ

 

„2. Repartizarea necesarului traditional de aprovizionare cu zahăr brut din trestie de zahăr din import în anul de comercializare 2007-2008

 

 

Societatea comercială

Cantitatea alocată de zahăr alb din procesare zahăr brut

%

Anul de comercializare

1.10.2007-30.09.2008

(tone)

S.C. ZAHĂR ORADEA - S.A.

9,550

31.480

S.C. ZAHĂR BOD - S.A.

0,853

2.812

S.C. ZAHĂRUL CORABIA - S.A.

11,018

36.320

S.C. ZAHĂRUL LIESTI - S.A.

16,106

53.092

S.C. AGRANA ROMÂNIA - S.A.

39,640

130.668

S.C. MARR SUGAR ROMÂNIA - S.R.L.

10,165

33.508

S.C. ZAHĂRUL CĂLĂRASI - S.A.

12,668

41.756

TOTAL:

100,000

329.636


3. Cota de productie de izoglucoză în anul de comercializare 2007-2008

 

 

Societatea Comercială

Cota alocată

%

Anul de comercializare 1.10.2007-30.08.2008 (tone substantă uscată)

AMYLUM TÂRGU SECUIESC

89,104

12.397

ROQUETTE CALAFAT

10,896

1.516

TOTAL:

100,000

13.913

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind perceperea, încasarea, virarea, evidenta si controlul sumelor rezultate din aplicarea timbrului Crucii Rosii

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 20 alin. (5) din Legea Societătii Nationale de Cruce Rosie din România nr. 139/1995, cu modificările si completările ulterioare, si referatul de aprobare a Normelor metodologice privind perceperea, încasarea, virarea, evidenta si controlul sumelor rezultate din aplicarea timbrului Crucii Rosii, semnat de directorul general al Societătii Nationale de Cruce Rosie din România,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind perceperea, încasarea, virarea, evidenta si controlul sumelor rezultate din aplicarea timbrului Crucii Rosii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 octombrie 2007.

Nr. 1.488.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind perceperea, încasarea, virarea, evidenta si controlul sumelor rezultate din aplicarea timbrului Crucii Rosii

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Potrivit art. 20 alin. (1) din Legea Societătii Nationale de Cruce Rosie din România nr. 139/1995, cu modificările si completările ulterioare, toate institutiile de cultură, de divertisment, federatiile si organizatiile sportive - asociatiile, cluburile sportive si fundatiile care organizează manifestări sportive sunt obligate să perceapă un timbru al Crucii Rosii pentru fiecare bilet vândut pentru evenimente culturale, de divertisment si sportive, concerte, festivaluri, spectacole, filme la cinematografe, întreceri sportive la nivel local, national si international etc, reprezentând un procent de 1%, care se va adăuga la pretul de vânzare.

(2) Evenimentele culturale, de divertisment si sportive, concerte, festivaluri, spectacole, filme la cinematografe, întreceri sportive la nivel local, national si international etc, sunt denumite în continuare manifestări.

(3) Obligatia de plată prevăzută la alin. (1) revine persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, precum si asociatiilor familiale care încasează sume din vânzarea de bilete pentru manifestări, denumite în continuare plătitori.

Sunt definite ca entităti plătitoare:

- structuri sportive, în conformitate cu dispozitiile art. 21 alin. (1) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare, astfel:

- asociatiile sportive;

- cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societăti comerciale, unitătile de învătământ cu program sau profil sportiv, palatele si cluburile copiilor si elevilor;

- asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport;

- ligile profesionale;

- federatiile sportive nationale;

- Automobil Club Român, pentru activitatea de automobilism sportiv si carting sportiv;


- alte organizatii sportive nationale;

- institutiile de cultură si divertisment:

- institutiile de spectacole si concerte, respectiv teatrele, filarmonicile, operele, orchestrele si ansamblurile artistice;

- institutiile care prezintă (difuzează) filme în săli si grădini de spectacol cinematografic;

- institutiile organizatorice de târguri, expozitii, prezentări de modă etc, la care accesul se realizează pe bază de bilet;

- orice alt operator cultural, persoană juridică de drept public sau privat, care desfăsoară evenimente culturale de genul concertelor, festivalurilor, spectacolelor, prezentărilor de filme, pentru care vinde bilete, respectiv asociatii, fundatii, federatii, uniuni, societăti comerciale, inclusiv regii autonome si companii nationale, asociatii familiale, asezăminte culturale, institutii publice;

- persoanele juridice care desfăsoară evenimente de divertisment pentru care se vând bilete (organizarea de parcuri de distractie, discoteci, activităti legate de jocuri si pariuri, activităti ale sălilor de tip, spectacole gen rodeo, concursuri canine etc).

(4) Beneficiarul timbrului Crucii Rosii este Societatea Natională de Cruce Rosie din România, persoană juridică de drept public, autonomă, neguvernamentală, apolitică si fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Biserica Amzei nr. 29, sectorul 1.

 

CAPITOLUL II

Organizarea evidentei contabile a plătitorilor

 

Art. 2. - (1) Plătitorii, care încasează contravaloarea timbrelor Crucii Rosii, sunt obligati să evidentieze în contabilitatea proprie contravaloarea acestora, după cum urmează:

a) agentii economici si persoanele juridice fără scop patrimonial, care încasează sume rezultate din aplicarea timbrului, efectuează următoarele înregistrări contabile:

 

531

(512, 411)

=

% pretul de vânzare, respectiv valoarea prestatiei 707 (704) pretul de vânzare, respectiv valoarea prestatiei, mai putin valoarea timbrului

447 valoarea timbrului

447

=

531 (512) valoarea timbrului datorată virată

 

b) persoanele juridice fără scop patrimonial care, potrivit legii, organizează si conduc contabilitatea în partidă simplă efectuează înregistrarea contabilă în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop lucrativ, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.329/2001, cu modificările si completările ulterioare;

c) asociatiile familiale care exercită acte de comert si celelalte persoane fizice care au calitatea de comerciant evidentiază sumele în registrul jurnal de încasări si plăti, pe un rând distinct „sume încasate reprezentând timbrul Crucii Rosii”, în vederea determinării sumelor ce urmează a fi virate beneficiarului;

d) institutiile publice care încasează sume rezultate din aplicarea timbrului Crucii Rosii efectuează următoarele înregistrări contabile:

 

411 (531, 560,561, 562, 512)

=

%

472, 704 (707) pretul de vânzare, respectiv valoarea prestatiei, mai putin valoarea timbrului (datorată)

462 valoarea timbrului (datorată)

462

=

531 (560, 561, 562, 512) valoarea timbrului (achitată)

 

(2) Beneficiarul organizează si conduce contabilitatea disponibilitătilor bănesti, a veniturilor si cheltuielilor privind timbrul Crucii Rosii reglementat de Legea nr. 139/1995, cu modificările si completările ulterioare, potrivit reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial si Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.829/2003.

 

CAPITOLUL III

Operatiunile de percepere si virare a timbrului Crucii Rosii

 

Art. 3. - (1) Valoarea timbrului Crucii Rosii se calculează prin aplicarea unui procent de 1% din pretul de vânzare, care se adaugă la pretul de vânzare al biletului.

(2) Pe fiecare bilet vândut plătitorii au obligatia să imprime mentiunea „1% contributie pentru Crucea Rosie Română”.

(3) Imprimarea mentiunii prevăzute la alin. (2) se realizează prin tipărire sau prin aplicarea unei stampile pe biletul vândut.

Art. 4. - (1) Sumele percepute ca timbru al Crucii Rosii se virează în contul beneficiarului Societatea Natională de Cruce Rosie din România, cont de virament RO93BRDE410SV50290514100, deschis la Banca Română pentru Dezvoltare - Agentia Piata Romană.

(2) Plătitorii au obligatia să vireze sumele datorate ca timbru al Crucii Rosii până la data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se face plata.

 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

Art. 5. - Contraventiilor prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 139/1995, cu modificările si completările ulterioare, li se aplică normele de drept comun privind regimul juridic al contraventiilor.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 6. - (1) Fondurile obtinute vor fi realizate de beneficiar astfel:

a) 25% vor fi transferate filialelor Societătii Nationale de Cruce Rosie din România din judete si din sectoarele municipiului Bucuresti;

b) 15% vor fi utilizate de către sediul central al Societătii Nationale de Cruce Rosie din România pentru functionare si administrare;

c) 40% vor fi transferate filialelor Societătii Nationale de Cruce Rosie din România din judete si din sectoarele municipiului Bucuresti pe bază de programe si proiecte propuse de acestea;

d) 20% vor constitui fond de rezervă pentru situatii de urgentă.


(2) Procentul de 25% va fi distribuit către filialele Societătii Nationale de Cruce Rosie din România din judete si din sectoarele municipiului Bucuresti până pe data de 25 a celei de a doua luni a trimestrului următor celui pentru care se face plata.

(3) Sumele virate de către plătitori ulterior termenelor prevăzute la art. 4 alin. (2) se reportează si se distribuie filialelor Societătii Nationale de Cruce Rosie din România din judete si din sectoarele municipiului Bucuresti la următoarea transă.

 

RECTIFICĂRI

 

În finalul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003 si a Legii petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 8 octombrie 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la rubrica „Contrasemnează:”, în loc de: „p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, Bogdan Laurentiu” se va citi: „p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, Bogatu Laurentiu”.