MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 684         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 8 octombrie 2007

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

97. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii

 

99. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbusirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagratiei produse în data de 14 septembrie 2007

 

100. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul justitiei

 

101. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003 si a Legii petrolului nr. 238/2004

 

1.181. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si pentru trecerea unei părti dintr-un imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

35. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind termenul de depunere a rapoartelor financiare aferente anului de raportare 2006

 

36. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind unele măsuri în domeniul preturilor, tarifelor si veniturilor reglementate unitare aprobate pentru Societatea Comercială „PETROM DISTRIBUTIE GAZE” - S.R.L.

 

788. - Ordin al ministrului transporturilor pentru acceptarea amendamentelor la Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.176(79) a Comitetului Securitătii Maritime din 10 decembrie 2004, în forma corectată de documentul MSC 79/23/Add.1/Corr. 1 din 21 martie 2005 si, respectiv, prin Rezolutia MEPC. 119(52) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin din 15 octombrie 2004, în forma corectată de documentele MEPC 52/24/Add. 3/ Corr. 1 din 21 martie 2005 si MEPC 52/24/Add. 3/ Corr. 2 din 5 august 2005

 

2.553. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind clasarea imobilului „Casa Filipescu” din str. Regele Carol nr. 45, municipiul Drăgăsani, judetul Vâlcea

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONAN DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii

 

În conformitate cu dispozitiile art. 49 alin. (2) din Constitutia României, republicată, statul acordă alocatii pentru copii si ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap, consacrându-se dreptul copiilor la ocrotire specială, sub forma alocatiilor acordate de stat, fără nicio discriminare sau conditionare. În prezent, alocatia de stat pentru copii este plătită de mai multi ordonatori de credite, ceea ce conduce la cheltuieli administrative si de gestionare nejustificat de mari. În plus, există un număr important de copii care, în functie de participarea scolară, pot avea un parcurs variabil între sistemul de plată al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si cel al Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, ceea ce conduce la întârzieri ale plătii alocatiei de stat pentru perioade mai mari de timp.

Totodată, este necesară pregătirea preluării plătii acestei prestatii de către Agentia Natională pentru Prestatii Sociale, care se înfiintează la începutul anului 2008, fapt pentru care este necesar a se adopta măsuri imediate pentru preluarea de la toti ordonatorii de credite a plătii alocatiei de stat pentru copiii cu handicap, precum si pentru cei înscrisi în unitătile scolare din subordinea altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate.

Neadoptarea cadrului normativ necesar, prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonantei de urgentă, va conduce la imposibilitatea preluării în conditii optime a plătii alocatiei de stat si, respectiv, la neasigurarea continuitătii plătii acestei prestatii pentru un număr mare de copii. Aceste elemente constituie situatii extraordinare si vizează interesul public.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 28 februarie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 1. - (1) Se instituie alocatia de stat pentru copii ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare.

(2) Beneficiază de alocatie de stat pentru copii toti copiii în vârstă de până la 18 ani.”

2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Cuantumul alocatiei de stat pentru copii este de 0,35 lei lunar si se majorează anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.”

3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protectie specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, alocatia de stat pentru copii se plăteste reprezentantului legal al copilului, stabilit în conditiile legii.”

4. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4), (5), (6) si (7), cu următorul cuprins:

„(4) Alocatia de stat pentru copiii prevăzuti la alin. (21) se virează în conturile personale deschise pentru acestia de către reprezentantii legali. Sumele cu titlu de alocatie de stat pentru copii se capitalizează până la împlinirea de către acestia a vârstei de 14 ani. După împlinirea de către titular a vârstei de 14 ani, alocatia de stat poate fi plătită direct acestuia, cu respectarea conditiei prevăzute la alin. (3), sau, în functie de optiunea acestuia, poate fi capitalizată în continuare în contul personal al acestuia, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

(5) Alocatia de stat plătită în conditiile prevăzute la alin. (4) se acordă titularului la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani.

(6) În cazul decesului copilului prevăzut la alin. (21), sumele cu titlu de alocatie de stat plătite conform alin. (4) se fac venit la bugetul de stat.

(7) În cazul în care pentru copilul prevăzut la alin. (21) măsura de protectie specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004, cu modificările ulterioare, încetează sau se modifică, alocatia de stat se va acorda potrivit situatiei în care se află copilul.”

5. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 5. - Lunar, serviciile de stare civilă ale consiliilor locale comunale, orăsenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti comunică directiei de muncă si protectie socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare directii teritoriale, situatia privind copiii care au decedat.”

6. La articolul 6, alineatele (2) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Cererea se face, în numele copilului, de către persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1), (2) si (21).

..................................................................................

(4) Dreptul la alocatia de stat pentru copii se stabileste începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii.”

7. La articolul 6, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) În cazul în care achitarea drepturilor de alocatie de stat pentru copii se face prin mandat postal, plata acesteia se suspendă dacă timp de 3 luni reprezentantul legal al copilului nu a încasat drepturile cu titlu de alocatie de stat. Reluarea în plată, inclusiv cu plata drepturilor restante, se face pe bază de cerere scrisă întocmită de reprezentantul legal al copilului, care se înregistrează la directia teritorială.”

8. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 9. - Contestatiile formulate împotriva modului de stabilire si de plată a alocatiei de stat pentru copii se solutionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.”

9. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Fondurile pentru plata alocatiei de stat pentru copii, precum si pentru cheltuielile cu administrarea si transmiterea drepturilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

(2) Plata alocatiei de stat pentru copii se realizează prin mandat postal, cont curent personal sau cont de card.

(3) În cazul achitării drepturilor de alocatie de stat în cont curent personal sau cont de card, directiile teritoriale efectuează plata prin unitătile bancare, pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar.

(4) Comisionul bancar prevăzut la alin. (3) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate si va fi stabilit prin negociere, la nivel teritorial, între directiile teritoriale si unitătile bancare.”

10. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 11. - În aplicarea prezentei legi, precum si pentru reglementarea modalitătilor de stabilire si plată a drepturilor se emit norme metodologice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

Art. II. - (1) În vederea efectuării de către Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse a plătii alocatiei de stat pentru copii, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, institutiile din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale care au în subordine unităti de învătământ, prin structurile teritoriale deconcentrate, precum si directiile generale de asistentă socială si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, vor pune la dispozitia directiilor teritoriale bazele de date complete cu beneficiarii alocatiei de stat pentru copii si reprezentantii legali ai acestora, până la data de 1 noiembrie 2007. Răspunderea asupra corectitudinii bazelor de date revine institutiilor care le-au întocmit si predat.

(2) Elevii înscrisi în unitătile de învătământ private acreditate ori autorizate în conditiile legii vor fi cuprinsi în bazele de date furnizate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

(3) Sumele aferente alocatiilor de stat pentru copii achitate din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, neridicate de către persoanele în drept, se utilizează în continuare, în cadrul termenului de prescriptie prevăzut de lege, pentru plata acestor drepturi.

(4) În vederea aplicării prevederilor alin. (1)-(3) se pot elabora instructiuni care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului sau, după caz, al ministrului internelor si reformei administrative ori al ministrului apărării.

Art. III. - În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse va supune aprobării prin hotărâre a Guvernului normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicată, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă.

Art. IV. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor art. I, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.

(2) Plata alocatiei de stat pentru copiii preluati de la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, de la institutiile din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională si de la celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale care au în subordine unităti de învătământ, precum si pentru copiii cu handicap se asigură din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2008.

(3) Plata alocatiei de stat pentru copii în anul 2007, precum si a sumelor restante, cu respectarea termenelor de prescriptie prevăzute de lege, se efectuează potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. V. - Începând cu luna ianuarie 2008, cuantumul alocatiei de stat pentru copii, prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993, republicată, se stabileste la 32 lei.

Art. VI. - Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicată, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica, după aprobarea acesteia din urmă prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Pázstor Gabriela,

secretar de stat Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 octombrie 2007.

Nr. 97.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONAN DE URGEN

privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbusirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagratiei produse în data de 14 septembrie 2007

           

Pentru a veni în sprijinul persoanelor afectate de prăbusirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, judetul Sălaj, ca urmare a deflagratiei produse în data de 14 septembrie 2007,

având în vedere situatia exceptională în care se află aceste persoane si faptul că la nivelul autoritătilor administratiei publice locale nu există un fond locativ care să poată fi pus la dispozitia acestora,

luând în considerare faptul că a fost identificat imobilul „Bloc B+C”, situat în municipiul Zalău, str. Sf. Vineri nr. 5, judetul Sălaj, care, după finalizarea constructiei de către Agentia Natională pentru Locuinte conform Programului privind constructia de locuinte pentru tineri destinate închirierii, poate fi pus partial la dispozitia persoanelor afectate, în vederea cazării temporare a acestora,

tinând seama de faptul că după finalizarea constructiei imobilul va face obiectul proprietătii private a statului si va fi administrat si utilizat de Consiliul Local al Municipiului Zalău, potrivit prevederilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificările si completările ulterioare, iar atribuirea unor unităti locative către persoanele afectate se poate realiza numai printr-un act normativ cu fortă juridică de lege,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 62 alin. (2) din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificările si completările ulterioare, după finalizarea constructiei si receptionarea locuintelor din cadrul imobilului „Bloc B+C”, situat în str. Sf. Vineri nr. 5, municipiul Zalău, judetul Sălaj, acestea fac obiectul domeniului public al statului si se administrează de Consiliul Local al Municipiului Zalău.

(2) Predarea-preluarea locuintelor prevăzute la alin. (1), precum si a terenului aferent se face odată cu receptia la terminarea lucrărilor, prin protocol încheiat între Agentia Natională pentru Locuinte si Consiliul Local al Municipiului Zalău.

(3) Odată cu preluarea locuintelor în conditiile prevăzute la alin. (1) si (2), din totalul de 24 de unităti locative un număr de locuinte, stabilite prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Zalău, vor avea destinatia de locuinte de necesitate, conform prezentei ordonante de urgentă, celelalte fiind destinate închirierii către tineri în conditiile prevăzute de Legea nr. 152/1998, cu modificările si completările ulterioare, si de Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Locuintele de necesitate prevăzute la art. 1 alin. (3) sunt destinate cazării temporare a persoanelor afectate de prăbusirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagratiei produse în data de 14 septembrie 2007, si vor fi exploatate în conditiile prevăzute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Durata contractelor de închiriere încheiate pentru locuintele prevăzute la alin. (1) va fi până la înlăturarea efectelor care au făcut inutilizabile locuintele afectate de prăbusirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagratiei produse în data de 14 septembrie 2007, dar nu mai mare de 5 ani.

Art. 3. - Odată cu eliberarea locuintelor de necesitate, conform prevederilor art. 2 alin. (2), imobilul „Bloc B+C”, situat în str. Sf. Vineri nr. 5, municipiul Zalău, judetul Sălaj, trece, în conditiile legii organice, în proprietatea privată a statului si rămâne în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, cu destinatia de locuinte pentru tineri, destinate închirierii.

Art. 4. - În cazul locuintelor pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute la art. 1 alin. (3), termenul prevăzut la art. 63 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, cu modificările si completările ulterioare, curge tot de la data încheierii contractelor de închiriere cu beneficiarii acestora, dar locuintele nu pot fi vândute, în conditiile prevăzute de lege, decât după schimbarea regimului juridic al acestora în conditiile prevăzute la art. 3.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 octombrie 2007.

Nr. 99.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul justitiei

           

Având în vedere faptul că, până la data de 30 septembrie 2007, România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are obligatia implementării Directivei 86/378/CEE care prevede egalizarea vârstelor de pensionare între femei si bărbati în cadrul schemelor de pensii ocupationale, inclusiv în cazul pensionării judecătorilor, procurorilor si a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instantelor si parchetelor, ceea ce reclamă o interventie legislativă cât mai urgentă,

tinând seama si de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalitătii de tratament între bărbati si femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială,

în vederea acoperirii deficitului de personal datorat numărului mare de posturi vacante temporar la instante si parchete, s-a impus necesitatea creării unui fond de rezervă cu posturi bugetate de judecător si procuror, numărul mare de posturi vacante ducând la supraîncărcarea magistratilor din sistem, cresterea duratei proceselor, scăderea calitătii actului de justitie, imposibilitatea de a se asigura specializarea magistratilor.

Tinând seama de Hotărârea Consiliului National pentru Combaterea Discriminării nr. 59/2007, prin care acesta a constatat ca fiind discriminatorie neincluderea în lege a unor categorii de personal cu aceeasi pregătire juridică (ofiterii de politie si grefierii cu studii superioare juridice), în vederea admiterii în magistratură pe bază de concurs,

având în vedere perioada rămasă până la 1 ianuarie 2008, se impune reglementarea urgentă a calitătii de ordonator principal de credite pentru instantele judecătoresti.

Având în vedere importanta informatizării instantelor pentru buna functionare a sistemului judiciar în ansamblu, precum si riscurile ce apar în cazul disfunctiilor în cadrul acestui sistem, se impune modificarea sistemului actual de salarizare pentru personalul din domeniul informatic din cadrul Ministerului Justitiei, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si al Consiliului Superior al Magistraturii, care au rolul principal în coordonarea procesului de informatizare a instantelor si a parchetelor.

În vederea asigurării egalitătii de tratament între membrii cu activitate permanentă fată de membrii cu activitate nepermanentă ai Consiliului Superior al Magistraturii, se impune modificarea dispozitiilor referitoare la indemnizatiile membrilor cu activitate nepermanentă.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. I. - Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 26, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) La examenul de capacitate prevăzut la alin. (1) participă judecătorii stagiari si procurorii stagiari, precum si personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii, Ministerului Public si al Ministerului Justitiei.”

2. La articolul 28, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) În cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, probele cu caracter practic constau în întocmirea de lucrări specifice activitătii desfăsurate în cadrul institutiilor la care functionează.”

3. La articolul 33, alineatele (1), (13) si (14) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) Pot fi numiti în magistratură, pe bază de concurs, dacă îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 14 alin. (2), fostii judecători si procurori care si-au încetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1), avocatii, notarii, asistentii judiciari, consilierii juridici, personalul de probatiune cu studii superioare juridice, ofiterii de politie judiciară cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare juridice, persoanele care au îndeplinit functii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, din Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române si Institutul Român pentru Drepturile Omului, cadrele didactice din învătământul juridic superior acreditat, precum si magistratii-asistenti de la Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu o vechime în specialitate de cel putin 5 ani.

..............................................................................................

(13) După numirea în functia de judecător sau procuror, persoanele prevăzute la alin. (1) sunt obligate să urmeze, pe o perioadă de 6 luni, un curs de formare profesională în cadrul Institutului National al Magistraturii, care va cuprinde în mod obligatoriu elemente de drept comunitar.

(14) Persoanele numite în conditiile prezentului articol nu pot fi delegate, detasate, transferate si nu pot promova la alte instante sau parchete timp de cel putin un an de la numirea în functie”.

4. La articolul 33, alineatele (5)-(10) se abrogă.

5. La articolul 58, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31)-(33), cu următorul cuprins:

„(31) Judecătorii, procurorii si personalul asimilat acestora, detasati în străinătate pentru actiuni în interesul serviciului, beneficiază de drepturi si au obligatiile stabilite prin normele speciale ale institutiei la care sunt detasati.

(32) În lipsa normelor speciale prevăzute la alin. (31), personalul detasat în străinătate beneficiază de următoarele drepturi:

a) indemnizatia de încadrare lunară, la care se adaugă sporurile cu caracter permanent prevăzute de lege pentru functia detinută anterior detarii;

b) decontarea costului transportului între locul de domiciliu si locul detarii, la începutul si la sfârsitul perioadei de detasare, precum si pentru efectuarea concediului de odihnă în tară;

c) decontarea chiriei, în limita plafonului stabilit prin ordin al ministrului justitiei sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie ori prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii sau a Plenului Înaltei Curti de Casatie si Justitie;

d) diurnă, în cuantumul prevăzut de lege pentru deplasarea în străinătate a secretarilor de stat.

(33) Personalul detasat în străinătate nu poate beneficia în tară de aceleasi drepturi acordate de institutia unde este detasat.”

6. Articolul 82 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 82. - (1) Judecătorii si procurorii cu o vechime de cel putin 25 de ani în magistratură se pot pensiona si pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizatia de încadrare brută lunară si sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.

(2) Judecătorii si procurorii se pot pensiona la cerere înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani si beneficiază de pensia prevăzută la alin. (1), dacă au o vechime de cel putin 25 de ani numai în functia de judecător si procuror.

(3) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (1) beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 de ani, si judecătorii si procurorii cu o vechime în magistratură între 20 si 25 de ani, în acest caz cuantumul pensiei fiind micsorat cu 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), pentru fiecare an care lipseste din vechimea integrală în magistratură.

(4) Pentru fiecare an care depăseste vechimea în magistratură prevăzută la alin. (1) si (2) la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), fără a o putea depăsi.

(5) Persoanele care îndeplinesc conditiile de vechime prevăzute la alin. (1) si (3) numai în functia de judecător sau procuror se pot pensiona si pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au o altă ocupatie. În acest caz, pensia se stabileste dintr-o bază de calcul egală cu indemnizatia de încadrare brută lunară pe care o are un judecător sau procuror în activitate, în conditii identice de functie, vechime si grad al instantei sau parchetului, si sporurile, în procent, avute la data eliberării din functie. De această pensie de serviciu pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din functia de judecător sau procuror din motive neimputabile.

(6) De prevederile alin. (1), (3) si (4) pot beneficia si judecătorii si procurorii pensionati anterior intrării în vigoare a prezentei legi, care beneficiază de pensie în sistemul public si care îndeplinesc conditiile prevăzute de prezenta lege pentru acordarea pensiei de serviciu. În acest caz, pensia de serviciu se stabileste dintr-o bază de calcul egală cu indemnizatia de încadrare brută lunară pe care o are un judecător sau procuror în activitate, în conditii identice de functie, vechime si nivel al instantei sau parchetului unde a functionat înaintea eliberării din functia de judecător sau procuror, si sporurile, în procent, avute la data eliberării din functie.

(7) Judecătorii si procurorii pot opta între pensia de serviciu si pensia din sistemul public. Judecătorii si procurorii militari pot opta între pensia de serviciu si pensia militară de serviciu.

(8) Pensia prevăzută de prezentul articol are regimul juridic al unei pensii pentru limită de vârstă.”

7. Articolul 83 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 83. - (1) Judecătorii si procurorii, precum si magistratii-asistenti de la Înalta Curte de Casatie si Justitie si personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) pot fi mentinuti în functie după împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege, până la vârsta de 65 de ani, cu avizul anual al Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Judecătorii si procurorii care au fost eliberati din functie prin pensionare pot cumula pensia de serviciu cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, indiferent de nivelul veniturilor respective.

(3) Reîncadrarea în functia de judecător, procuror sau magistrat-asistent se face până la vârsta de 65 de ani, fără concurs si cu avizul anual al Consiliului Superior al Magistraturii, numai la judecătorii si parchetele de pe lângă acestea, cu păstrarea gradului profesional avut la data pensionării. În acest caz, numirea în functia de magistrat-asistent se face de către Consiliul Superior al Magistraturii, iar numirea în functia de judecător sau procuror se face de către Presedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.”

8. După articolul 83 se introduce un nou articol, articolul 831, cu următorul cuprins:

„Art. 831. - (1) Judecătorii si procurorii pot fi pensionati anticipat, cu reducerea vârstei de pensionare prevăzute de prezenta lege cu până la 5 ani, în cazul în care depăsesc vechimea în magistratură prevăzută la art. 82 alin. (1) cu cel putin 5 ani. Cei care îndeplinesc atât conditiile pentru acordarea pensiei în conditiile prezentului articol, cât si pe cele prevăzute la art. 82 alin. (2) pot opta între cele două pensii.

(2) Pensia prevăzută la alin. (1) are regimul unei pensii anticipate de serviciu.

(3) Beneficiarii pensiei de serviciu prevăzute la alin. (1) nu pot cumula pensia de serviciu cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, indiferent de nivelul veniturilor respective, până la vârsta de 60 de ani.

(4) Cuantumul pensiei anticipate se stabileste potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) si (4).”

9. Articolul 84 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 84. - (1) Sotul supravietuitor al judecătorului sau procurorului are dreptul, la împlinirea vârstei de 60 de ani, la pensia de urmas în conditiile prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul la data decesului sustinătorul, actualizată, după caz.

(2) Copiii minori ai judecătorului sau procurorului decedat, precum si copiii majori până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, au dreptul la pensia de urmas, calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul la data decesului sustinătorul decedat, actualizată, după caz, în conditiile Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, si în procentele prevăzute de această lege, în functie de numărul de urmasi.

(3) În cazul în care la data decesului procurorul sau judecătorul nu îndeplineste conditiile de acordare a pensiei de serviciu, copiii minori, precum si copiii majori până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, au dreptul la o pensie de urmas în cuantum de 75% din indemnizatia de încadrare brută lunară avută de sustinătorul decedat în ultima lună de activitate, în conditiile prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.”

10. Articolul 85 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 85. - (1) Partea din pensia de serviciu care depăseste

nivelul pensiei din sistemul public, pensia prevăzută de art. 82 alin. (2), art. 831 si si art. 84 alin. (3), precum si pensia de serviciu acordată celor care nu îndeplinesc conditia de limită de vârstă prevăzută de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, se suportă din bugetul de stat.

(2) Pensiile de serviciu ale judecătorilor si procurorilor, precum si pensiile de urmas prevăzute la art. 84 se actualizează ori de câte ori se majorează indemnizatia brută lunară a unui judecător si procuror în activitate, în conditii identice de functie, vechime si grad al instantei sau parchetului, cu luarea în considerare, în procent, a sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum si a sporului de vechime.

Dacă în urma actualizării rezultă o pensie de serviciu mai mică, judecătorul sau procurorul îsi poate păstra pensia aflată în plată.

(3) Cererile de pensionare formulate de judecătorii si procurorii în activitate pentru acordarea pensiei de serviciu prevăzute de prezenta lege se depun la casa teritorială de pensii competentă. Plata pensiei se face de la data prevăzută în decretul Presedintelui României ca fiind cea a eliberării din functie sau, în cazul lipsei unei astfel de date, de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a decretului Presedintelui României de eliberare din functie.”

11. Articolul 86 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 86. - Constituie vechime în magistratură perioada în care judecătorul, procurorul, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) sau magistratul-asistent a îndeplinit functiile de judecător, procuror, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, magistrat-asistent, auditor de justitie, judecător financiar, judecător financiar inspector, procuror financiar, procuror financiar inspector si consilier în sectia jurisdictională a Curtii de Conturi, grefier cu studii superioare juridice sau personal de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1), precum si perioada în care a fost avocat, notar, asistent judiciar, cadru didactic în învătământul juridic superior acreditat, jurisconsult, consilier juridic, ofiter de politie judiciară cu studii superioare juridice, personal de probatiune cu studii superioare juridice sau în care a îndeplinit functii de specialitate juridică în Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, Institutul Român pentru Drepturile Omului sau în aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi, Consiliului Legislativ.”

Art. II. - Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 104, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Directorul Institutului National al Magistraturii si cei doi adjuncti ai acestuia sunt numiti si revocati de Consiliul Superior al Magistraturii. Numirea directorului Institutului National al Magistraturii si a celor doi adjuncti ai acestuia se face din rândul personalului de instruire de specialitate juridică al Institutului, al judecătorilor si procurorilor sau al cadrelor didactice din învătământul superior juridic acreditat potrivit legii.”

2. La articolul 104, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Calitatea de membru al consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii este incompatibilă cu calitatea de membru al unui partid politic.”

3. După articolul 134 se introduce un nou articol, articolul 1341, cu următorul cuprins:

„Art. 1341. - (1) În cazul în care buna functionare a instantelor sau a parchetelor este grav afectată din cauza numărului de posturi vacante temporar, acestea pot fi ocupate pe perioadă nedeterminată, potrivit legii, în cazul în care vacantarea posturilor s-a realizat în urma:

a) numirii în functii de conducere;

b) numirii ca procuror în cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism ori al Directiei Nationale Anticoruptie;

c) detarii;

d) alegerii în functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii;

e) suspendării din functie, în temeiul art. 62 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

f) vacantării din alte cauze, pe o perioadă mai mare de un an.

(2) Numărul posturilor vacante temporar care se pot ocupa în cazurile prevăzute la alin. (1) se aprobă pentru fiecare instantă sau, după caz, parchet de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea ordonatorilor de credite.

(3) După încetarea situatiilor prevăzute la alin. (1), în cazul în care judecătorul sau procurorul revine la instanta sau parchetul unde a functionat anterior, ordonatorul principal de credite este obligat să-i asigure de îndată un post vacant din fondul de rezervă prevăzut la alin. (4) si (5), în cazul în care nu mai există posturi vacante la acea instantă sau parchet.

(4) Pentru asigurarea posturilor necesare de judecător sau procuror la încetarea situatiilor prevăzute la alin. (1), se constituie, prin bugetul de stat, un fond de rezervă de 50 de posturi de judecător si 50 de posturi de procuror. Numărul posturilor din fondul de rezervă se poate actualiza anual prin hotărâre a Guvernului.

(5) Posturile prevăzute la alin. (4) vor fi repartizate instantelor si parchetelor prin ordin al ministrului justitiei, în situatia în care la instantele sau parchetele unde judecătorul sau procurorul a solicitat revenirea pe post nu există posturi vacante.

(6) În cazul vacantării ulterioare a unor posturi la instanta sau parchetul respectivă/respectiv, temporar sau definitiv, posturile de judecător sau procuror repartizate în conditiile alin. (4) se reinclud de drept, de la data vacantării, în fondul de rezervă, iar judecătorul sau procurorul care a ocupat un astfel de post este considerat încadrat pe postul care se vacantează. Includerea postului vacantat în fondul de rezervă se constată prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 15 zile de la vacantare.

(7) Sumele de bani corespunzătoare finantării posturilor neocupate prevăzute la alin. (1) vor fi virate la bugetul de stat, la sfârsitul fiecărui an calendaristic.”

Art. III. - Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 68 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art.68. - (1) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, astfel cum este prevăzut la art. 3 alin. (1), cu o vechime de cel putin 25 de ani în specialitate, beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de salariul de bază brut lunar si sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.

(2) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (1) beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 de ani, si personalul auxiliar de specialitate cu o vechime în specialitate între 20 si 25 de ani, în acest caz cuantumul pensiei fiind micsorat cu 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1) pentru fiecare an care lipseste din vechimea în specialitate integrală.

(3) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si parchetelor de pe lângă acestea se poate pensiona la cerere înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani si beneficiază de pensia prevăzută la alin. (1), dacă are o vechime în functie de cel putin 25 de ani. Constituie vechime în functie perioada în care personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea a îndeplinit în cadrul instantelor judecătoresti si parchetelor de pe lângă acestea functia de: grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier informatician, grefier arhivar, grefier registrator, grefier dactilograf, grefier analist programator, informatician, secretar, secretar ajutor, secretar dactilograf, dactilograf, arhivar, registrator, arhivar-registrator, executor judecătoresc.

(4) Pentru fiecare an care depăseste vechimea prevăzută la alin. (1), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), fără a o putea depăsi.

(5) De prevederile alin. (1), (2) si (4) beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 de ani, si personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti, al parchetelor de pe lângă acestea, al fostelor notariate de stat, precum si al fostelor arbitraje de stat sau departamentale, pensionat anterior intrării în vigoare a prezentei legi, care beneficiază de pensie în sistemul public si care îndeplineste conditiile pentru acordarea pensiei de serviciu. În acest caz, pensia de serviciu se stabileste dintr-o bază de calcul egală cu salariul de bază brut lunar pe care îl are personalul auxiliar de specialitate în activitate în conditii identice de functie, vechime si nivel al instantei sau parchetului unde a functionat înaintea eliberării din functia de personal auxiliar de specialitate si sporurile, în procent, avute la data eliberării din functie.

(6) Persoanele care îndeplinesc conditiile de vechime prevăzute la alin. (1) numai în functia de personal auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si parchetelor de pe lângă acestea beneficiază la împlinirea vârstei de 60 de ani de pensie de serviciu chiar dacă la data pensionării au avut sau au o altă ocupatie. În acest caz, pensia se stabileste dintr-o bază de calcul egală cu salariul de bază brut lunar pe care îl are personalul auxiliar de specialitate în activitate în conditii identice de functie, vechime si nivel al instantei sau parchetului unde a functionat înaintea eliberării din functia de personal auxiliar de specialitate si sporurile, în procent, avute la data eliberării din functie.

(7) De prevederile alin. (6) pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din functia de personal auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si parchetelor de pe lângă acestea din motive neimputabile.

(8) Sotul supravietuitor al personalului prevăzut la alin. (1) are dreptul, la împlinirea vârstei de 60 de ani, la pensia de urmas, în conditiile prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul la data decesului sustinătorul, actualizată după caz.

(9) Copiii minori, precum si copiii majori până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, au dreptul la pensia de urmas calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul la data decesului sustinătorul decedat, actualizată, după caz, dacă îndeplinesc conditiile Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, si în procentele prevăzute de această lege, în functie de numărul de urmasi.

(10) În cazul în care, la data decesului, sustinătorul legal nu îndeplineste conditiile de acordare a pensiei de serviciu, copiii minori, precum si copiii majori până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, au dreptul la o pensie de urmas în cuantum de 75% din salariul de bază brut lunar avut de sustinătorul decedat în ultima lună de activitate, în conditiile prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(11) Partea din pensia de serviciu care depăseste nivelul pensiei din sistemul public, pensia de serviciu prevăzută la alin. (3) si (10), precum si pensia de serviciu acordată celor care nu îndeplinesc conditia de limită de vârstă prevăzută de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, se suportă din bugetul de stat.

(12) Pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate, precum si pensiile de urmas prevăzute la alin. (8)-(10) se actualizează ori de câte ori se majorează salariul de bază brut lunar al personalului auxiliar de specialitate în activitate, în conditii identice de functie, vechime si nivel al instantei sau parchetului, cu mentinerea numai a sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu. Dacă în urma actualizării

rezultă o pensie de serviciu mai mică, personalul auxiliar de specialitate îsi poate păstra pensia aflată în plată.

(13) Cererile de pensionare formulate de personalul în activitate pentru acordarea pensiei de serviciu prevăzute de prezenta lege se depun la casa teritorială de pensii competentă. Plata pensiei se face de la data prevăzută în decizia conducătorului instantei judecătoresti sau al parchetului de pe lângă aceasta, care a dispus eliberarea din functie.

(14) Pensia prevăzută de prezentul articol, cu exceptia pensiei prevăzute la alin. (8)-(10), are regimul juridic al unei pensii pentru limită de vârstă.

(15) Personalul auxiliar de specialitate poate opta între pensia de serviciu si pensia din sistemul public. Personalul auxiliar de specialitate militar poate opta între pensia de serviciu si pensia militară de serviciu.”

2. Articolul 681 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 681. - (1) Executorii judecătoresti, pensionati anterior intrării în vigoare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază în mod gratuit de asistentă medicală, medicamente si proteze, în conditiile respectării dispozitiilor legale privind plata contributiei la asigurările sociale de sănătate.

(2) De prevederile art. 68 alin. (1), (2) si (4)–(13) beneficiază la împlinirea vârstei de 60 de ani si executorii judecătoresti, pensionati anterior intrării în vigoare a Legii nr. 188/2000, cu modificările si completările ulterioare, cu o vechime în functie de cel putin 20 de ani. Pensia de serviciu se stabileste dintr-o bază de calcul egală cu salariul de bază brut specific functiei de grefier gradul I, respectiv treapta I, în functie de nivelul studiilor, în conditii identice de functie, vechime si nivel al instantei sau parchetului, la care se adaugă sporurile, în procent, avute la data eliberării din functie.”

3. După articolul 681 se introduc trei noi articole, articolele 682, 683 si 684, cu următorul cuprins:

„Art. 682. - (1) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1), care si-a pierdut total capacitatea de muncă, fiind încadrati în gradul I sau II de invaliditate, în urma săvârsirii împotriva lor a unor fapte prevăzute de legea penală, în timpul sau în legătură cu serviciul, vor primi pe perioada invaliditătii o pensie egală cu salariul de încadrare brut lunar avut la data pensionării.

(2) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1), care si-a pierdut partial capacitatea de muncă, în conditiile alin. (1), fiind încadrabil în gradul III de invaliditate, si care nu îsi mai poate exercita în continuare profesia, va beneficia de o pensie egală cu jumătate din salariul de încadrare brut lunar avut în ultima lună de activitate, precum si de dreptul de a cumula, în conditiile legii, pensia cu salariul pe care îl poate primi dintr-o altă activitate desfăsurată.

(3) Dacă pierderea totală sau partială a capacitătii de muncă a survenit din alte cauze decât cele prevăzute la alin. (1) si (2), personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1), va beneficia pe perioada invaliditătii, la cerere, în conditiile prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, de o pensie egală cu 80% din salariul de încadrare brut lunar avut la data survenirii invaliditătii. La data îndeplinirii conditiilor prevăzute de art. 68 beneficiarii pensiei de invaliditate pot solicita pensie de serviciu.

(4) Urmasii celor decedati în conditiile prevăzute la alin. (1), sotul supravietuitor/sotia supravietuitoare la împlinirea vârstei de 60 de ani, copiii minori si copiii majori până la terminarea studiilor beneficiază, pe perioada cât îndeplinesc conditiile prevăzute de reglementările legale referitoare la pensiile de asigurări sociale din sistemul public, de o sumă unică egală cu salariul de încadrare brut lunar pe care l-a avut persoana respectivă la data decesului, plătită de angajator.

(5) Partea din pensia de invaliditate prevăzută de prezenta lege, care depăseste nivelul pensiei de invaliditate din sistemul public, pensia de invaliditate prevăzută de prezenta lege acordată celor care nu îndeplinesc conditia de înscriere la pensia de invaliditate în sistemul public, precum si suma prevăzută la alin. (4) se suportă din bugetul de stat.

Art. 683. - (1) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea poate fi mentinut în functie după împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege, până la vârsta de 65 de ani.

(2) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea care beneficiază de pensie de serviciu poate cumula pensia de serviciu cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, indiferent de nivelul veniturilor respective. Reîncadrarea în functia de personal auxiliar de specialitate se face în conditiile alin. (3), până la împlinirea vârstei de 65 de ani.

(3) Consiliul Superior al Magistraturii poate aviza numirea în functia de grefier, fără concurs, pentru persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a)-e), au o vechime în functie de cel putin 10 ani, si-au încetat activitatea din motive neimputabile, iar de la data eliberării lor din functie nu a trecut mai mult de 2 ani.

Art. 684. - (1) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) din prezenta lege, poate fi pensionat anticipat cu reducerea vârstei de pensionare prevăzute de prezenta lege cu până la 5 ani, în cazul în care depăseste vechimea în specialitate prevăzută la art. 68 cu cel putin 5 ani.

(2) Pensia prevăzută la alin. (1) are regimul unei pensii anticipate de serviciu.

(3) Beneficiarii pensiei de serviciu prevăzute la alin. (1) nu pot cumula pensia de serviciu cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, indiferent de nivelul veniturilor respective, până la vârsta de 60 de ani.

(4) Cuantumul pensiei anticipate se stabileste potrivit prevederilor art. 68 alin. (1) si (4).

(5) Pensia de serviciu anticipată care depăseste nivelul pensiei din sistemul public, precum si pensia de serviciu acordată celor care nu îndeplinesc conditia de înscriere la pensia anticipată prevăzută de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, se suportă din bugetul de stat.”

4. După articolul 90 se introduce un nou articol, articolul 901, cu următorul cuprins:

„Art. 901. - Prevederile prezentei legi se aplică în mod corespunzător si personalului conex al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, cu exceptia dispozitiilor art. 68, 682, 683 si 684.”

5. La articolul 93, alineatele (1) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 93. - (1) Constituie vechime în specialitate perioada în care personalul auxiliar al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea a îndeplinit oricare dintre functiile prevăzute la art. 3, precum si perioadele în care a îndeplinit, în cadrul instantelor judecătoresti, parchetelor de pe lângă acestea, procuraturii, fostelor arbitraje de stat sau departamentale si fostelor notariate de stat, functia de: impiegat, secretar, secretar ajutor, secretar dactilograf, dactilograf, executor judecătoresc, conducător de carte funciară, arhivar, registrator, arhivar-registrator, curier, referent, stenodactilograf, sef de cabinet, functionar, statistician, grefier dactilograf, grefier analist programator, informatician.

.................................................................................................

(4) Pentru grefierii informaticieni constituie vechime în specialitate si perioadele lucrate în acelasi domeniu, în alte unităti.”

Art. IV. - Pentru femei, atingerea vârstei de pensionare de 60 de ani prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se va realiza esalonat în termen de un an si 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, prin cresterea vârstei de pensionare, pornindu-se de la 58 de ani si două luni, la data de 1 octombrie 2007, la 60 de ani, la data de 31 decembrie 2008, după cum urmează:

 

Perioada de pensionare

Data nasterii persoanei

Vârsta de pensionare pentru femei

Octombrie 2007

Iulie 1949

58 de ani si 2 luni

Noiembrie-decembrie 2007

August 1949

58 de ani si 3 luni

Ianuarie-februarie 2008

Septembrie 1949

58 de ani si 4 luni

Martie-aprilie 2008

Octombrie 1949

58 de ani si 5 luni

Mai-iunie 2008

Noiembrie 1949

58 de ani si 6 luni

Iulie-august 2008

Decembrie 1949

58 de ani si 7 luni

Septembrie-octombrie 2008

Ianuarie 1950

58 de ani si 8 luni

Noiembrie-decembrie 2008

Februarie-martie 1950

58 de ani si 9 luni

Ianuarie 2009

 

60 de ani

 

Art. V. - Termenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se prorogă la data de 1 ianuarie 2009.

Art. VI. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 45/2007, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatele (5) si (8) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(5) Membrii alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii fără activitate permanentă beneficiază, pe lângă indemnizatia brută lunară corespunzătoare functiei avute în cadrul instantei sau parchetului, si de o indemnizatie de membru egală cu 55% din indemnizatia brută lunară a judecătorului de la Înalta Curte de Casatie si Justitie.

................................................................................................

(8) Presedintele, vicepresedintele si membrii Consiliului Superior al Magistraturii, dacă nu au domiciliul în municipiul

Bucuresti, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 13, precum si de prevederile art. 22 sau, după caz, ale art. 23.”

2. La articolul 11, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Salariul de bază pentru specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, precum si pentru specialistii în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justitiei, al Consiliului Superior al Magistraturii si al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie se stabileste potrivit nr. crt. 28 de la lit. A din anexă. Specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, precum si specialistii în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justitiei, al Consiliului Superior al Magistraturii si al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie beneficiază si de celelalte drepturi salariale prevăzute de lege pentru functionarii publici. Specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism beneficiază si de prevederile art. 23.”

Art. VII. - Prezenta ordonantă de urgentă a Guvernului intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia punctului 4 al articolului I, care va intra în vigoare la data de 1 iunie 2008, si a punctului 2 al articolului VI, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Tudor-Alexandru Chiuariu

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 octombrie 2007.

Nr. 100.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONAN DE URGEN

pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003

si a Legii petrolului nr. 238/2004

 

Tinând cont de necesitatea uniformizării cât mai urgente a taxelor si redeventelor cuvenite statului pentru concesionarea de activităti miniere si operatiuni petroliere,

luând în considerare evolutia ascendentă a preturilor de valorificare a produselor miniere si a titeiului/gazelor naturale, inclusiv a tarifelor de operare a sistemului national de transport al petrolului/terminalului petrolier,

în considerarea faptului că aceste elemente de fapt vizează un interes public, constituind o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. I. - Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, punctul 31 se modifică si va avea următorul cuprins:

„31. redeventă minieră - suma datorată bugetului de stat de către titular pentru concesionarea/administrarea activitătilor de exploatare a resurselor minerale, bunuri ale domeniului public al statului;”.

2. La articolul 21, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Prevederile licentelor în vigoare rămân nemodificate pe toată durata initială a acestora, cu exceptia cazurilor în care părtile convin modificarea/completarea acestora.”

3. La articolul 21, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

„(3) În cazul prelungirii duratei licentei de concesiune/ administrare sau transferului licentei de concesiune, autoritatea competentă va renegocia conditiile concesiunii/administrării, conform prezentei legi, prin încheierea de acte aditionale, semnate de aceasta si titular.

(4) Modificarea/completarea licentelor în vigoare se realizează prin acte aditionale semnate de autoritatea competentă si titular.”

4. La articolul 44, alineatele (2)-(4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Taxa anuală pentru activitatea de prospectiune se stabileste la 250 lei/km2.

(3) Taxa anuală pentru activitatea de explorare se stabileste la 1.000 lei/km2; aceasta se dublează după 2 ani si devine de 5 ori mai mare după 4 ani.

(4) Taxa anuală pentru activitatea de exploatare se stabileste la 25.000 lei/km2.”

5. La articolul 45, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 45. - (1) Redeventa minieră cuvenită bugetului de stat se stabileste, la încheierea licentei ori la eliberarea permisului de exploatare, la o cotă procentuală din valoarea productiei miniere, după cum urmează:

a) 4% pentru cărbuni, minereuri feroase, neferoase, de aluminiu si roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, pământuri rare si disperse, produse reziduale miniere, roci bituminoase, ape minerale terapeutice, ape termominerale, ape geotermale si gazele care le însotesc, gaze necombustibile, nămoluri si turbe terapeutice;

b) 10% pentru substante nemetalifere;

c) 10% pentru roci utile, cu exceptia rocilor ornamentale si a pietrelor pretioase si semipretioase, la care cota este 15%;

d) 10% pentru săruri haloide.

(2) Redeventa minieră cuvenită bugetului de stat pentru ape minerale naturale se stabileste la sursă, în echivalentul minim în lei a 4 euro/1.000 litri, la cursul Băncii Nationale a României de la data plătii.”

6. La articolul 45, alineatul (3) se abrogă.

7. La articolul 60, alineatele (1) si (2) se abrogă.

Art. II. - Legea petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 31, alineatul (2) se abrogă.

2. La articolul 31, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Modificarea/completarea acordurilor petroliere în vigoare se realizează prin acte aditionale semnate de autoritatea competentă si de titular.”

3. La articolul 49 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) o cotă de 10% din valoarea veniturilor brute realizate din operatiuni petroliere de transport si tranzit al petrolului prin sistemele nationale de transport al petrolului, precum si din operatiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere aflate în proprietatea publică a statului;”.

4. La articolul 49 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) o cotă de 3% din valoarea venitului brut realizat din operatiunile de înmagazinare subterană a gazelor naturale.”

5. La articolul 50, alineatele (1) si (4) se abrogă.

6. La articolul 61, alineatul (1) se abrogă.

Art. III. - Activitătile de înmagazinare subterană a gazelor naturale se atribuie direct, printr-un acord petrolier, de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale titularilor acordurilor petroliere care desfăsoară aceste activităti la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. IV. - (1) Licentele de concesiune/administrare si acordurile petroliere încheiate si neintrate în vigoare, precum si licentele de concesiune/administrare si acordurile petroliere intrate în vigoare se renegociază în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă.

(2) Termenul de finalizare a renegocierii se stabileste prin ordin al conducătorului autoritătii competente.

(3) Licentele de concesiune/administrare si acordurile petroliere, astfel cum au fost renegociate, se modifică/ completează prin încheierea de acte aditionale între autoritatea competentă si titular.

(4) În vederea renegocierii, autoritatea competentă notifică titularul cu privire la data renegocierii si modificările/completările corespunzătoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Laurentiu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 octombrie 2007.

Nr. 101.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si pentru trecerea unei părti dintr-un imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii Publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Coloanele 2 si 3 de la pozitia nr. 102 din anexa nr. 4 „Lista bunurilor imobile, din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat»” la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome

„Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea imobilului si adresa

Teren

- m2 -

102.

Imobil partial bd. Regina Elisabeta nr. 3, sectorul 3, Bucuresti

973,43

 

Art. II. - (1) Se aprobă trecerea unei părti din imobilul situat în municipiul Bucuresti, bd. Regina Elisebeta nr. 3, sectorul 3, împreună cu mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotare, din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii Publice, cu destinatia de sediu.

(2) Datele de identificare a părtii din imobil care se transmite potrivit alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. - (1) Ministerul Sănătătii Publice va prelua toate drepturile si obligatiile care decurg din contractele de închiriere a spatiilor din imobilul prevăzut la art. II, aflate în derulare, încheiate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

(2) Ministerul Sănătătii Publice va prelua toate drepturile si obligatiile care decurg din calitatea de administrator al Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si se va substitui în toate litigiile care au ca obiect nerespectarea obligatiilor asumate prin contractele de închiriere, în care Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” este parte.

Art. IV. - Predarea-preluarea părtii din imobilul care se transmite potrivit art. II se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. V. - Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 octombrie 2007.

Nr. 1.181.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobil care trece din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii Publice

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana

juridică la care

se transmite

Caracteristicile tehnice ale părtii din imobil

Municipiul Bucuresti, bd. Regina Elisabeta nr. 3, sectorul 3

Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Ministerul

Sănătătii

Publice

Constructie:

- suprafată utilă C1 - subsol 1 = 573,56 m2

- suprafată utilă C1 - subsol 2 = 250,95 m2

- suprafată utilă C1 - parter = 379,83 m2

- suprafată utilă C1 - mezanin = 93,38 m2

- suprafată utilă C1 - etaj 1 = 777,45 m2

- suprafată utilă C1 - etaj 2 = 756,88 m2

- suprafată utilă C1 - etaj 3 = 759,83 m2

- suprafată utilă C1 - etaj 4 = 662,13 m2

- suprafată utilă C1 - etaj 5 = 664,46 m2

- suprafată utilă C1 - etaj 6 = 493,67 m2

Total suprafată utilă = 5.412,14 m2

Suprafată construită la sol: 940,04 m2

Teren aferent în suprafată de 973,43 m2

Nr. cadastral 9.533/1, înscris în Cartea funciară cu nr. 74.114

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind termenul de depunere a rapoartelor financiare aferente anului de raportare 2006

           

Având în vedere referatul prezentat de Departamentul preturi si tarife în domeniul energiei electrice si procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 1 octombrie 2007,

în temeiul art. 9 alin. (8), (9) si (10), precum si al art. 17 alin. (2) lit. a) si b) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, al prevederilor Conditiilor asociate licentelor acordate de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei si al Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2001 pentru aprobarea Procedurii de întocmire a Raportului financiar de către titularii de licente,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru anul de raportare 2006, rapoartele financiare se transmit Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, până la data de 15 octombrie 2007 inclusiv.

Art. 2. - Titularii de licente vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Departamentul preturi si tarife în domeniul energiei electrice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 1 octombrie 2007.

Nr. 35.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind unele măsuri în domeniul preturilor, tarifelor si veniturilor reglementate unitare aprobate pentru Societatea Comercială „PETROM DISTRIBUTIE GAZE” - S.R.L.

 

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (9) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Veniturile reglementate unitare si veniturile totale unitare aferente activitătii de distributie si, respectiv, activitătii de furnizare reglementată prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.351/2006 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială „PETROM” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.002 din 15 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, rămân nemodificate în conditiile prevederilor din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 19 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, pentru societatea care rezultă în urma reorganizării Societătii Comerciale „PETROM” - S.A., respectiv Societatea Comercială „PETROM DISTRIBUTIE GAZE” - S.R.L.

(2) Tarifele reglementate prevăzute în anexa nr. 2 la ordinul mentionat la alin. (1) îsi mentin valabilitatea si vor fi practicate pentru activitatea de distributie de către Societatea Comercială „PETROM DISTRIBUTIE GAZE” - S.R.L.

Art. 2. - Preturile reglementate prevăzute în anexa nr. 3 la ordinul mentionat la art. 1 alin. (1) îsi mentin valabilitatea si vor fi practicate pentru activitatea de furnizare reglementată de către Societatea Comercială „PETROM DISTRIBUTIE GAZE” - S.R.L.

Art. 3. - (1) Valoarea bazei de active reglementate preluată de către Societatea Comercială „PETROM DISTRIBUTIE GAZE” - S.R.L. de la Societatea Comercială „PETROM” - S.A. este egală cu valoarea reglementată neamortizată a bazei de active reglementate luată în considerare la stabilirea tarifelor si preturilor aferente activitătilor de distributie si furnizare reglementată pentru Societatea Comercială „PETROM” - S.A., ca urmare a transferului contractelor de concesiune între cele două societăti.

(2) Pentru următoarele perioade de reglementare valoarea bazei de active reglementate aferente activitătii de distributie si furnizare, preluată conform prevederilor alin. (1), se ajustează cu investitiile noi puse în functiune pe parcursul primei perioade de reglementare si neincluse în valoarea bazei de active reglementate aferente activitătii de distributie si furnizare preluate de către Societatea Comercială „PETROM DISTRIBUTIE GAZE” - S.R.L. la data încheierii Contractului-cadru de transfer al activitătii de distributie de gaze naturale între Societatea Comercială „PETROM” - S.A. si Societatea Comercială „PETROM DISTRIBUTIE GAZE” - S.R.L.

Art. 4. - Compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum si operatorul licentiat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 1 octombrie 2007.

Nr. 36.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru acceptarea amendamentelor la Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.176(79) a Comitetului Securitătii Maritime din 10 decembrie 2004, în forma corectată de documentul MSC 79/23/Add. 1/Corr. 1 din 21 martie 2005 si, respectiv, prin Rezolutia MEPC.119(52)

a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin din 15 octombrie 2004, în forma corectată de documentele MEPC 52/24/Add. 3/Corr. 1 din 21 martie 2005 si MEPC 52/24/Add. 3/Corr.2 din 5 august 2005

 

În temeiul prevederilor art. 2 pct. 18 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acceptă amendamentele la Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC. 176(79) a Comitetului Securitătii Maritime din 10 decembrie 2004, în forma corectată de documentul MSC 79/23/Add. 1/Corr. 1 din 21 martie 2005 si, respectiv, prin Rezolutia MEPC. 119(52) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin din 15 octombrie 2004, în forma corectată de documentele MEPC 52/24/ Add. 3/Corr.1 din 21 martie 2005 si MEPC 52/24/Add. 3/ Corr. 2 din 5 august 2005, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 august 2007.

Nr. 788.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru vânzări si relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind clasarea imobilului „Casa Filipescu” din str. Regele Carol nr. 45, municipiul Drăgăsani, judetul Vâlcea

 

În temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidentă a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentă a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Dosarul de clasare nr. 4.110 din 25 iunie 2007, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 211/E din 25 iulie 2007,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Imobilul „Casa Filipescu” din str. Regele Carol nr. 45, municipiul Drăgăsani, judetul Vâlcea, se clasează ca monument istoric, cod în Lista monumentelor istorice VL-II-m-B-20925.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Vâlcea va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 24 septembrie 2007.

Nr. 2.553.