MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 677         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 4 octombrie 2007

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.239/1.338/1.460/753. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile, al ministrului economiei si finantelor, al ministrului sănătătii publice si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind modalitătile de realizare a controlului exportului si importului produsilor chimici periculosi, precum si modalitătile de colaborare dintre autorităti, conform Hotărârii Guvernului nr. 305/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 304/ 2003 privind exportul si importul produsilor chimici periculosi

 

2.171. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru aprobarea Normelor privind procedura în cazul neacordării atestării/reatestării sau acreditării/ reacreditării

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

12. - Normă privind raportarea statistică a activelor si pasivelor bilantiere ale institutiilor financiare nebancare

 

24. - Circulară privind realizarea si lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu anul de emisiune 2007

 

25. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna octombrie 2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI

SI DEZVOLTĂRII DURABILE

Nr. 1.239 din 6 august 2007

MINISTERUL ECONOMIEI

SI FINANTELOR

Nr. 1.338 din 21 septembrie 2007

MINISTERUL

SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.460 din 24 august 2007

MINISTERUL MUNCII,

FAMILIEI SI EGALITĂTII

DE SANSE Nr. 753 din 28 august 2007

 

ORDIN

privind modalitătile de realizare a controlului exportului si importului produsilor chimici periculosi, precum si modalitătile de colaborare dintre autorităti, conform Hotărârii Guvernului nr. 305/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului

(CE) nr. 304/ 2003 privind exportul si importul produsilor chimici periculosi

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 305/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 304/2003 privind exportul si importul produsilor chimici periculosi,

în baza prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, art. 11. alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările ulterioare, art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

ministrul mediului si dezvoltării durabile, ministrul economiei si finantelor, ministrul sănătătii publice si ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Produsii periculosi prevăzuti în anexele nr. I si V la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 304/ 2003 privind exportul si importul produsilor chimici periculosi, denumit în continuare Regulament, sunt controlati la exportul/importul din/în România.

(2) Produsii periculosi prevăzuti la alin. (1) pot fi plasati sub unul dintre regimurile vamale definite conform reglementărilor vamale în vigoare. Pentru plasarea acestor produsi sub regimul vamal de tranzit nu este necesară prezentarea la biroul vamal a documentelor prevăzute în prezentul ordin.

Art. 2. - În întelesul prezentului ordin, prin produsi periculosi se întelege substantele si preparatele periculoase prevăzute în anexele nr. I si V la Regulament.

Art. 3. - (1) Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile, în calitate de autoritate natională competentă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului, emite fiecărui importator sau exportator care efectuează una dintre operatiunile cu produsi periculosi prevăzute la art. 1 alin. (2) o dovadă scrisă, denumită adeverintă, pe baza căreia biroul vamal permite efectuarea formalitătilor de vămuire. Modelul adeverintei este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Adeverinta este valabilă pentru un singur produs periculos prevăzut în anexa nr. I la Regulament, pentru o singură tară de destinatie si pentru unul sau mai multe transporturi în tara respectivă.

(3) Adeverinta va cuprinde cantitatea totală de produs periculos si data până la care aceasta este valabilă. Termenul de valabilitate nu poate să depăsească sfârsitul anului calendaristic în cursul căruia s-a făcut solicitarea.

Art. 4. - În cazul în care adeverinta este emisă pentru un singur transport, agentul vamal din cadrul biroului vamal la care se realizează formalitătile de vămuire a mărfurilor plasate sub unul dintre regimurile vamale prevăzute la art. 1 alin. (2), la sfârsitul operatiunii de vămuire, vizează si anexează la declaratia vamală respectiva adeverintă în original.

Art. 5. - (1) În cazul în care adeverinta este emisă pentru mai multe transporturi, agentul vamal din cadrul biroului vamal la care se efectuează formalitătile de vămuire înscrie pe versoul adeverintei numărul si data declaratiei vamale, cantitatea de produs periculos introdusă sau scoasă din tară pentru fiecare transport si cantitatea neutilizată din adeverintă, urmărind să nu fie depăsită cantitatea prevăzută în aceasta, sub semnătura si stampila personale.

(2) Pentru fiecare transport agentul vamal anexează la declaratia vamală o copie fată-verso a adeverintei, pe care s-au înscris mentiunile prevăzute la alin. (1), înscriind pe aceasta „conform cu originalul restituit operatorului economic”.

(3) Adeverinta emisă pentru mai multe transporturi este valabilă doar pentru cantitatea de produs periculos mentionată în aceasta. În cazul în care după multiple transporturi cantitătile însumate de produs periculos ating valoarea prevăzută în adeverintă, originalul adeverintei se anexează la declaratia vamală de către agentul vamal.

Art. 6. - (1) În cazul efectuării formalitătilor de vămuire cu substante sau preparate care nu sunt prevăzute în anexa nr. I la Regulament, plasate sub unul dintre regimurile vamale prevăzute la art. 1 alin. (2), dar care sunt încadrate în Tariful vamal comun la unul dintre codurile tarifare prevăzute în anexa nr. I la Regulament, importatorul sau exportatorul substantelor ori preparatelor respective trebuie să anexeze la declaratia vamală o declaratie pe propria răspundere, din care să rezulte că substantele sau preparatele respective nu fac obiectul Regulamentului. Modelul declaratiei este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) În situatia prevăzută la alin.(1) biroul vamal permite efectuarea formalitătilor vamale cu aceste substante sau preparate, fără a mai fi necesară adeverinta eliberată de Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile.

(3) Operatorii economici care au importat sau exportat substante ori preparate pe baza declaratiei pe propria răspundere sunt obligati ca, în termen de 10 zile lucrătoare după fiecare import sau export, să informeze autoritatea teritorială pentru protectia mediului pe a cărei rază teritorială îsi are sediul persoana juridică sau, după caz, domiciliul persoana fizică împuternicită cu privire la operatiunile efectuate. Informarea se face prin transmiterea unei copii a declaratiei pe propria răspundere prin postă, postă electronică sau fax.

Art. 7. - Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile furnizează, la solicitarea autoritătii vamale, informatii suplimentare care să vină în sprijinul actiunii de control, prin fax sau postă electronică.

Art. 8. - (1) Birourile vamale pot solicita, prin convocare scrisă transmisă prin fax sau postă electronică, efectuarea unui control de specialitate de către reprezentantii Gărzii Nationale de Mediu, în cazul în care există suspiciuni privind concordanta datelor din documentele prezentate autoritătii vamale.

(2) Garda Natională de Mediu confirmă prin fax sau postă electronică, în cadrul termenului fixat de autoritatea vamală pentru confirmare, participarea la controlul de specialitate pentru mărfurile supuse vămuirii, nominalizează persoana care participă la control si întocmeste procesul-verbal de constatare.

Art. 9. - La solicitarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, Autoritatea Natională a Vămilor prezintă datele statistice disponibile referitoare la tranzitul produsilor periculosi încadrati la codurile tarifare care fac obiectul anexei nr. I, partea 3 la Regulament.

Art. 10. - (1) La cererea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, Ministerul Sănătătii Publice si Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse furnizează date si informatii specifice referitoare la protectia sănătătii populatiei sau la protectia lucrătorilor necesare la luarea unei decizii privind importul si exportul produsilor periculosi cuprinsi în anexa nr. I la Regulament.

(2) Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile, prin Agentia Natională pentru Protectia Mediului, furnizează, la solicitarea unitătilor teritoriale ale Ministerului Sănătătii Publice si Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, date privind importul si exportul produsilor periculosi cuprinsi în anexa nr. I la Regulament. Datele sunt folosite la realizarea controalelor specifice privind protectia securitătii si sănătătii populatiei si lucrătorilor.

Art. 11. - Garda Natională de Mediu face controale tematice pentru verificarea respectării prevederilor Regulamentului. Rezultatele acestor controale, precum si sanctiunile aplicate operatorilor economici exportatori/importatori se transmit anual Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, până cel târziu la sfârsitul lunii februarie a anului calendaristic următor.

Art. 12. - (1) Agentia Natională pentru Protectia Mediului colectează si centralizează date si informatii referitoare la cantitătile totale de produsi periculosi prevăzuti în anexa nr. I la Regulament, exportate/importate, precum si date privind distribuirea acestor cantităti la operatori si utilizatori.

(2) Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile solicită anual Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului situatia centralizată a datelor si informatiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Agentia Natională pentru Protectia Mediului transmite situatia centralizată Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, până cel târziu la sfârsitul lunii februarie a anului calendaristic următor.

Art. 13. - Datele si informatiile primite de Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile conform art. 11 si 12 se utilizează pentru întocmirea raportului anual care se transmite Comisiei Europene conform art. 21 din Regulament.

Art. 14. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 15. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului finantelor publice, al ministrului sănătătii si al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 1.234/ 1.926/1.428/909/2005 privind aprobarea Protocolului pentru controlul respectării procedurii PIC, conform Hotărârii Guvernului nr. 697/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 16 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare.

Art. 16. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 15 de zile de la publicare.

 

Ministrul mediului

si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei

si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul

sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul muncii, sănătătii publice,

familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

Directia substante periculoase

 

ADEVERINTĂ

Nr..................Data...................

 

Se adevereste prin prezenta că operatorul economic

denumire ......................................................................................................................................................................................,

cu sediul în...................................................................................................................................................................................,

telefon/fax:.........................................................................................................................................................................................,

număr de înregistrare la oficiul registrului comertului...................................................................................................................,

cod unic de înregistrare (CUI)......................................................................................................................................................,

are permisiunea de a importa/exporta cantitatea de.......................................(se trece cantitatea în kg sau tone) din produsul periculos prevăzut în anexa nr. I la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 304/2003 privind importul si exportul produsilor chimici periculosi, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 063 din 6 martie 2003, cu modificările si completările ulterioare (se trec denumirea si codurile de identificare, inclusiv codul tarifar, conform prevederilor din anexa nr. I la Regulament).

Se eliberează prezenta adeverintă pentru a dovedi autoritătii vamale că importul/exportul produsului periculos prevăzut în anexa nr. I la Regulamentul 304/2003 este realizat cu respectarea procedurii PIC prevăzute de acesta.

Adeverinta este valabilă pentru un singur transport/pentru mai multe transporturi până la data de....................................., pentru biroul vamal .....................................................

 

Director,

 

ANEXA Nr. 2

 

DECLARATIE

 

Subscrisa/Subsemnatul..........................................................................................................................................................,

cu sediul în ………...............................................................................................................................................................,

telefon/fax:............................................................................................................................................................................,

număr de înregistrare la oficiul registrului comertului...............................................................................................................,

Cod unic de înregistrare (CUI)..............................................................................................................................................,

în calitate de (importator, exportator):....................................................................................................................................,

sau (reprezentant / împuternicit al importatorului/exportatorului):..............................................................................................,

declar pe propria răspundere în numele meu si al importatorului/exportatorului că substanta/preparatul/........................................ (denumire, cod CAS pentru substanta periculoasă, cod tarifar) importată/exportată/importat/exportat nu face obiectul anexei nr. I la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 304/2003 privind importul si exportul produsilor chimici periculosi, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 063 din 6 martie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

Orice informatie sau dată prezentată mai sus, care nu este conformă cu realitatea, se pedepseste conform prevederilor art. 292 din Codul penal, cu privire la falsul în declaratii.

 

Semnătura,

.............................

Data

..................................

Stampila

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind procedura în cazul neacordării atestării/reatestării

sau acreditării/reacreditării

 

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 551/2007 pentru aprobarea Criteriilor si standardelor, precum si a Metodologiei de evaluare si atestare a capacitătii de a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare de către unităti si institutii care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea si de acreditare a unitătilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Știintifică, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele privind procedura în cazul neacordării atestării/reatestării sau acreditării/reacreditării, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Normele se aplică în procesul de evaluare pentru acreditarea/reacreditarea unitătilor si institutiilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, precum si pentru atestarea/reatestarea capacitătii de a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare de către unităti sau institutii care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea de către Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică si organismele de evaluare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 25 septembrie 2007.

Nr. 2.171.

 

ANEXĂ

 

NORMELE

privind procedura în cazul neacordării atestării/reatestării sau acreditării/reacreditării

 

Art. 1. - (1) Atributiile autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare în procesul de evaluare prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 551/2007 pentru aprobarea Criteriilor si standardelor, precum si a Metodologiei de evaluare si atestare a capacitătii de a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare de către unităti si institutii care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea si de acreditare a unitătilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national se realizează de către Autoritatea Natională pentru Cercetare Știintifică.

(2) Autoritatea Natională pentru Cercetare Știintifică reprezintă autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în relatiile cu tertii si are responsabilitatea monitorizării procesului de evaluare si a validării rezultatelor.

(3) Suportul tehnic aferent desfăsurării acestor activităti se asigură de Autoritatea Natională pentru Cercetare stiintifică prin directiile de specialitate.

Art. 2. - (1) Validarea atestării/reatestării, precum si validarea acreditării/reacreditării se fac prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, care aprobă înscrierea acestora în Registrul unic al unitătilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare atestate/reatestate si acreditate/reacreditate, pe baza propunerilor organismelor de evaluare si, după caz, ulterior solutionării contestatiilor.

(2) Propunerile privind neacordarea atestării sau retragerea atestării, precum si cele privind neacreditarea sau retragerea acreditării se validează cu aprobarea presedintelui Autoritătii Nationale pentru Cercetare Știintifică.

(3) Atestarea sau acreditarea încetează de drept la expirarea perioadei de timp prevăzute de lege pentru evaluarea periodică, respectiv 3 ani pentru atestare si 5 ani pentru acreditare, si se retrage prin radierea unitătilor din Registrul unic al unitătilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare atestate/reatestate si acreditate/reacreditate.

Art. 3. - Atestarea/reatestarea sau acreditarea/reacreditarea nu se poate acorda unei unităti ori institutii care în urma evaluării obtine un punctaj inferior celui prevăzut si nici în cazurile în care documentatia este incompletă sau contine declaratii eronate, ilegitime ori neconforme cu realitatea. De asemenea, nu se iau în considerare solicitările unitătilor sau institutiilor care, la depunerea cererii, nu prezintă dovada că au depus în contul Autoritătii Nationale pentru Cercetare Știintifică taxele prevăzute de lege, care se fac venit la bugetul de stat, potrivit legii, după cum urmează:

a) taxa de evaluare pentru atestarea/reatestarea capacitătii, în valoare de 1.000 lei;

b) taxa de evaluare pentru acreditare/reacreditare, în valoare de 8.000 lei.

Art. 4. - Modul de îndeplinire a conditiilor prevăzute la art. 3 se mentionează distinct în rapoartele finale de evaluare elaborate de organismele de evaluare, care se înaintează Autoritătii Nationale pentru Cercetare stiintifică împreună cu documentele lucrărilor.

Art. 5. - Rezultatele evaluării privind acordarea ori neacordarea atestării/reatestării sau acreditării/reacreditării, comunicate de organismele de evaluare, precum si rezultatele analizării contestatiilor se aduc la cunostinta celor interesati în mod public de către Autoritatea Natională pentru Cercetare Știintifică, prin afisarea pe site-ul său oficial.

Art. 6. - Contestatiile se depun la Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică în termen de maximum 10 zile de la data publicării si se solutionează în termen de cel mult 30 de zile de la depunere.

Art. 7. - Contestatiile se analizează de o comisie de solutionare a contestatiilor alcătuită din reprezentati ai Autoritătii Nationale pentru Cercetare Știintifică si ai organismelor de evaluare.

Art. 8. - Componenta nominală a comisiei se stabileste prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Cercetare Știintifică.

Art. 9. - Unitătile sau institutiile pot adresa o nouă solicitare de evaluare organismelor în drept după o perioadă de 6 luni de la solicitarea anterioară, în cazul în care nu obtin atestarea sau reatestarea capacitătii, si de 12 luni, în cazul în care nu obtin acreditarea sau reacreditarea ca unităti componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national.

Art. 10. - Institutele nationale de cercetare-dezvoltare care nu obtin reacreditarea se reorganizează prin hotărâre a Guvernului, initiată de organul administratiei publice în coordonarea cărora functionează, în termen de 12 luni, perioadă în care pot solicita o nouă evaluare Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare, în cazurile justificate de modificarea valorii criteriilor de evaluare sau a obiectului de activitate, potrivit legii.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

privind raportarea statistică a activelor si pasivelor bilantiere ale institutiilor financiare nebancare

 

În baza art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si a art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si al art. 72 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.266/2006,

 

Banca Natională a României emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă se aplică institutiilor financiare nebancare, persoane juridice române, si sucursalelor din România ale institutiilor financiare nebancare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul general tinut de Banca Natională a României, denumite în continuare institutii financiare nebancare, si reglementează metodologia de determinare si raportare statistică la Banca Natională a României a activelor si pasivelor bilantiere.

Art. 2. - În sensul prezentei norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) institutie financiară nebancară are semnificatia prevăzută la art. 4 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 31 ianuarie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006;

b) sector institutional - ansamblu de unităti institutionale grupate în functie de comportamentul lor economic, tinând cont de categoria de producători din care fac parte si/sau de natura activitătilor si functiilor lor principale;

b1) societăti nefinanciare S11 - unităti cu personalitate juridică si cvasisocietăti a căror activitate principală constă în producerea de bunuri si servicii nefinanciare pentru piată; acest sector institutional cuprinde regii autonome, companii nationale, societăti nationale, societăti comerciale cu capital public sau privat, societăti cooperatiste, societăti agricole, institutii fără scop lucrativ aflate în serviciul societătilor nefinanciare (asociatii patronale, ale mestesugarilor) si altele asemenea;

b2) institutii financiare monetare - cuprinde următoarele sectoare institutionale:

b2.1) banca centrală S121 - acest sector institutional cuprinde Banca Natională a României, Banca Centrală Europeană, precum si celelalte bănci centrale nationale;

b2.2) alte institutii financiare monetare S122 - societăti si cvasisocietăti a căror functie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară ce constau în primirea de depozite si/sau substitute de depozite din partea unitătilor institutionale altele decât institutiile financiare monetare si acordarea de credite si/sau în efectuarea de plasamente în nume propriu; acest sector institutional cuprinde institutiile de credit (S1221) si fondurile de piată monetară.

Fondurile de piată monetară sunt organisme de plasament colectiv, definite în conformitate cu legislatia în vigoare privind piata de capital, ale căror actiuni sau unităti de fond sunt, din punctul de vedere al lichiditătii, substitute ale depozitelor; fondurile de piată monetară investesc cu prioritate în instrumente ale pietei monetare, în actiunile/unitătile altor fonduri de piată monetară, în alte instrumente de împrumut transferabile si având scadenta reziduală de până la un an, precum si în depozite bancare, urmărind o rată a profitului apropiată de ratele dobânzii oferite de instrumentele pietei monetare;

b3) alti intermediari financiari S123 - societăti si cvasisocietăti financiare a căror functie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară, exclusiv cele furnizate de institutiile financiare monetare; acest sector institutional cuprinde: organisme de plasament colectiv (fonduri deschise de investitii, societăti de investitii si altele asemenea), vehicule investitionale, institutii financiare nebancare, societăti de servicii de investitii financiare si altele asemenea;

b4) auxiliari financiari S124 - societăti si cvasisocietăti financiare a căror functie principală constă în exercitarea de activităti financiare auxiliare; acest sector institutional cuprinde societăti de registru, case de schimb valutar, burse de valori, case de compensare, societăti de administrare a investitiilor, brokeri în asigurări si alti auxiliari financiari a căror activitate este asociată cu intermedierea financiară;

b5) societăti de asigurări si fonduri de pensii S125 - societăti si cvasisocietăti financiare a căror functie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din reciprocitatea riscurilor; acest sector institutional cuprinde: societăti de asigurări, grupuri financiare de asigurări, fonduri de pensii private sau administrate privat;

b6) administratii publice S13 - acest sector institutional cuprinde: administratia centrală, administratiile locale, administratiile sistemelor de asigurări sociale;

b6.1) administratia centrală S1311 - organismele centrale a căror competentă se întinde pe tot teritoriul tării, cu exceptia administratiilor sistemelor de asigurări sociale; în scopul prezentei norme, informatiile referitoare la activele si pasivele autoritătilor publice se includ în acest sector institutional;

b6.2) administratiile locale S1313 - administratiile publice a căror competentă se întinde numai pe o unitate administrativă locală (comună, oras, municipiu, judet, sector), cu exceptia institutiilor teritoriale ale administratiilor sistemelor de asigurări sociale;

b6.3) administratiile sistemelor de asigurări sociale S1314 - cuprinde autoritătile care administrează sistemele de asigurări sociale (sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, sistemul asigurărilor pentru somaj, sistemul asigurărilor sociale de sănătate, sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale si altele asemenea), precum si institutiile teritoriale din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare.

b7) gospodăriile populatiei S14 - persoane fizice sau grupuri de persoane fizice consumatoare de bunuri si servicii ce folosesc aceeasi locuintă, utilizează în comun o parte sau totalitatea veniturilor si a patrimoniului, consumă în colectiv bunuri si servicii si, eventual, produc bunuri si/sau servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul lor final; acest sector institutional cuprinde, de asemenea, asociatiile familiale si persoanele fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent, asociatiile de persoane fără personalitate juridică (altele decât cvasisocietătile) care sunt producători de bunuri si servicii pentru piată, institutiile fără scop lucrativ si fără personalitate juridică aflate în serviciul gospodăriilor populatiei,

persoanele institutionalizate (în mănăstiri, unităti de asistentă socială si altele asemenea);

b8) institutii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populatiei S15 - persoane juridice ce servesc gospodăriile populatiei, furnizând bunuri si servicii nedestinate pietei; acest sector institutional cuprinde sindicate, grupuri profesionale, societăti stiintifice, asociatii de consumatori, biserici si comunităti religioase, cluburi sociale, recreative, culturale si sportive, organizatii de caritate, asociatii si fundatii de binefacere finantate prin transferuri voluntare, în numerar sau în natură, provenite de la alte entităti, si altele asemenea;

c) cvasisocietăti - unităti distincte, producători de bunuri si/sau servicii destinate pietei, care se bucură de autonomie de decizie si care se caracterizează prin faptul că dispun de contabilitate completă potrivit legii, dar nu au personalitate juridică;

d) durata initială/maturitatea la emitere - perioada de timp dintre data acordării/atragerii/emiterii unui instrument financiar si data rambursării/restituirii complete a acestuia;

e) rezidenti:

e1) persoane fizice - cetăteni români, cetăteni străini si apatrizi, cu domiciliul în România, atestat cu documente de identitate emise conform legii;

e2) persoane juridice si orice alte entităti cu sediul în România, precum si persoane fizice, cetăteni români, cetăteni străini si apatrizi cu domiciliul/resedinta în România, care sunt autorizate si/sau înregistrate să desfăsoare activităti economice pe teritoriul României, în mod independent, în conditiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

e3) sucursale, agentii, reprezentante, birouri ale persoanelor juridice străine, precum si ale oricăror altor entităti străine, înregistrate si/sau autorizate să functioneze în România;

e4) ambasade, consulate si alte reprezentante si misiuni permanente ale României în străinătate;

f) nerezidenti:

f1) persoane fizice - cetăteni străini, cetăteni români si apatrizi, cu domiciliul în străinătate, atestat cu documente de identitate emise conform legii;

f2) persoane juridice si orice alte entităti, cu sediul în străinătate, precum si persoane fizice cetăteni străini, cetăteni români si apatrizi cu domiciliul în străinătate care sunt autorizate si/sau înregistrate să desfăsoare activităti economice în străinătate, în mod independent, în conditiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

f3) sucursale, agentii, reprezentante, birouri ale persoanelor juridice române, precum si ale oricăror altor entităti române, înregistrate si/sau autorizate să functioneze în străinătate;

f4) ambasade, consulate si alte reprezentante si misiuni permanente ale altor state în România, precum si organizatii internationale sau reprezentante ale unor astfel de organizatii care functionează în România.

Art. 3. - În sensul prezentei norme, activele bilantiere ale institutiilor financiare nebancare se clasifică după cum urmează:

a) numerar - sume în monedă natională si alte monede detinute sub formă de bancnote si monede în circulatie utilizate în mod curent pentru efectuarea plătilor;

b) depozite overnight - depozite plasate la institutii de credit, convertibile în numerar sau transferabile la cerere prin cec, ordin de plată, debitare sau prin mijloace similare, fără întârzieri semnificative, restrictii sau penalităti; în această categorie nu se includ depozitele netransferabile care pot fi retrase la cerere de către institutia financiară nebancară, dar cu penalităti.

Depozitele overnight includ, fără a fi limitativ, următoarele elemente de activ:

b1) conturi curente deschise la institutii de credit (soldurile creditoare ale conturilor curente), purtătoare sau nu de dobândă;

b2) depozite la vedere plasate la institutii de credit, purtătoare sau nu de dobândă;

c) depozite la termen - depozite netransferabile, care nu pot fi transformate în numerar înainte de un termen fix convenit sau care pot fi transformate doar cu plata unor penalităti.

Această categorie include, fără a fi limitativ, următoarele elemente de activ:

c1) depozite la termen plasate la institutii de credit;

c2) certificate de depozit, carnete si librete de economii emise de institutii de credit.

Categoria depozite la termen se clasifică, în functie de durata initială, astfel:

- depozite la termen cu durata initială de până la un an inclusiv;

- depozite la termen cu durata initială cuprinsă între un an si 2 ani inclusiv;

- depozite la termen cu durata initială mai mare de 2 ani.

d) alte depozite - toate categoriile de depozite plasate la institutii de credit, cu exceptia depozitelor overnight si a depozitelor la termen.

Această categorie include, fără a fi limitativ, următoarele elemente de activ:

d1) depozite colaterale plasate la institutii de credit;

d2) depozite garantii si altele asemenea, plasate la institutii de credit.

Categoria alte depozite se clasifică, în functie de durata initială a contractului în baza căruia se constituie depozitul, astfel:

- alte depozite cu durata initială de până la un an inclusiv;

- alte depozite cu durata initială cuprinsă între un an si 2 ani inclusiv;

- alte depozite cu durata initială mai mare de 2 ani;

e) credite - fonduri date cu împrumut clientilor de către institutia financiară nebancară, exclusiv depozitele plasate si titlurile de valoare negociabile detinute.

Această categorie include, fără a fi limitativ, următoarele elemente de activ:

e1) credite acordate de institutia financiară nebancară gospodăriilor populatiei si institutiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populatiei, sub formă de:

e1.1) credite pentru consum - credite acordate de către institutia financiară nebancară gospodăriilor populatiei si institutiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populatiei, în scopul finantării consumului personal de bunuri si/sau servicii (credite pentru achizitia de automobile, mobilă, aparatură electrocasnică, electronică si altele asemenea, credite pentru petrecerea vacantelor si altele asemenea);

e1.2) credite pentru locuinte - credite acordate de către institutia financiară nebancară gospodăriilor populatiei si institutiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populatiei, în scopul achizitionării sau construirii unei locuinte (apartament, casă de locuit, casă de vacantă si altele asemenea), al achizitionării unui teren destinat construirii de locuinte sau în scopul renovării, consolidării sau îmbunătătirii unei locuinte;

e1.3) credite pentru alte scopuri - credite acordate de către institutia financiară nebancară gospodăriilor populatiei si institutiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populatiei, altele decât creditele pentru consum si creditele pentru locuinte (credite pentru refinantare, dezvoltarea afacerilor, educatie, sănătate si altele asemenea);

e2) credite acordate de institutia financiară nebancară societătilor nefinanciare, institutiilor financiare (care grupează sectoarele institutionale S121, S122, S123, S124, S125) si administratiilor publice;

e3) titluri de valoare nenegociabile - portofoliul de titluri detinute, altele decât actiuni si alte participatii de capital, care nu sunt negociabile si nu pot fi tranzactionate pe pietele secundare; titlurile de valoare nenegociabile detinute de institutia financiară nebancară, care ulterior devin negociabile si pot fi tranzactionate pe piata secundară, vor fi reclasificate ca titluri de valoare negociabile.

Instrumentele financiare nenegociabile sunt instrumente financiare care nu pot fi negociate deoarece există restrictii în privinta transferului legal al proprietătii asupra lor sau, desi din punct de vedere tehnic pot fi negociabile, nu pot fi tranzactionate datorită absentei unei piete organizate;

e4) împrumuturi subordonate acordate - creante nereprezentate de un titlu, pentru care împrumutătorul acceptă ca, în cazul lichidării debitorului, drepturile sale să fie restituite numai după satisfacerea celorlalti creantieri;

e5) titluri de creantă negociabile achizitionate de la terti (cambii, bilete la ordin si alte asemenea);

e6) leasing financiar;

e7) credite restante - creante comerciale, valori de recuperat, nerambursate la scadentă, precum si creante din dobânzi neîncasate la scadentă.

Categoria credite se clasifică, în functie de durata initială, astfel:

- credite cu durata initială mai mică sau egală cu un an inclusiv;

- credite cu durata initială mai mare de un an si mai mică sau egală cu 5 ani inclusiv;

- credite cu durata initială mai mare de 5 ani;

f) titluri de valoare negociabile (altele decât actiuni si alte participatii de capital) - titluri, altele decât actiunile sau alte participatii de capital detinute, care sunt negociabile si tranzactionate de regulă pe pietele secundare sau compensate pe piată si care nu conferă detinătorului vreun drept de proprietate asupra institutiei emitente.

Această categorie include, fără a fi limitativ, următoarele elemente de activ:

f1) titluri detinute care dau detinătorului dreptul neconditionat la un venit fix sau stabilit contractual sub forma plătii cuponului sau a unei sume fixe stabilite la o dată anumită ori începând de la o dată stabilită la momentul emisiunii;

f2) împrumuturi negociabile acordate de institutia financiară nebancară care au fost restructurate într-un număr mare de documente identice si care pot fi tranzactionate pe pietele secundare;

f3) creante reprezentate de un titlu negociabil pe piete secundare.

Titlurile de valoare negociabile se împart în următoarele categorii:

- titluri de valoare negociabile cu maturitatea la emitere de până la un an inclusiv;

- titluri de valoare negociabile cu maturitatea la emitere cuprinsă între un an si 2 ani inclusiv;

- titluri de valoare negociabile cu maturitatea la emitere mai mare de 2 ani;

g) actiuni si alte participatii de capital - titluri detinute care reprezintă drepturi de proprietate în cadrul societătilor sau cvasisocietătilor; aceste titluri dau dreptul detinătorului de a participa la profitul societătii si la împărtirea fondurilor proprii în cazul lichidării societătii.

Actiunile si alte participatii de capital se împart în următoarele elemente de activ:

g1) actiuni cotate, negociabile si tranzactionate pe piete reglementate sau alte piete secundare;

g2) actiuni necotate, care nu sunt negociabile sau tranzactionate pe piete organizate;

g3) alte participatii de capital;

h) unităti de fond/actiuni ale fondurilor de piată monetară - titluri de participare emise de fondurile de piată monetară care, în functie de modul de constituire a acestora, pot fi unităti de fond (în cazul fondurilor de investitii) sau actiuni (în cazul societătilor de investitii);

i) unităti de fond/actiuni ale organismelor de plasament colectiv - titluri de participare emise de organismele de plasament colectiv, altele decât fondurile de piată monetară care, în functie de modul de constituire a acestora, pot fi unităti de fond (în cazul fondurilor de investitii) sau actiuni (în cazul societătilor de investitii);

j) instrumente financiare derivate – instrumente financiare derivate detinute în portofoliu si înregistrate în activul bilantier al institutiei financiare nebancare la valoarea de piată pozitivă;

k) credite comerciale si avansuri acordate - creante financiare ce rezultă din acordarea directă a creditelor de către furnizori cumpărătorilor în cadrul operatiunilor cu bunuri si servicii si avansurile pentru lucrările în curs de executie sau comandate, care pot fi asociate cu astfel de operatiuni;

l) alte sume de primit - creantele ce rezultă din decalajele între momentul în care are loc operatiunea de repartitie sau operatiunea financiară pe piata secundară si momentul efectuării plătii corespunzătoare. Se includ si creantele ce rezultă din veniturile de primit;

m) active fixe - active nefinanciare, corporale si necorporale, care sunt prevăzute a fi utilizate pentru mai mult de un an; în această categorie se includ terenurile si clădirile institutiilor financiare nebancare, echipamente, software si altele asemenea;

n) alte active - active neincluse în alte categorii de activ; este o categorie reziduală în care se includ, fără a fi limitativ, următoarele:

n1) dividende de primit;

n2) alte active.

Art. 4. - În sensul prezentei norme, pasivele bilantiere ale institutiilor financiare nebancare se clasifică după cum urmează:

a) capital si rezerve - sume aferente emisiunii de titluri de capital de către institutia financiară nebancară către actionari sau alti proprietari, rezervele constituite de institutia financiară nebancară, alte fonduri/alte elemente de capitaluri proprii, provizioanele constituite, precum si profitul/pierderea înregistrată; titlurile conferă detinătorului dreptul de proprietate asupra unei părti din capitalul societătii emitente si în general drepturi asupra unei părti din profit, precum si a unui procent din fondurile proprii, în cazul lichidării. În această categorie se includ următoarele elemente de pasiv:

a1) capitalul social/capitalul de dotare; a2) prime legate de capital si rezerve; a3) profit (+)/pierdere (-) aferent exercitiului financiar curent; a4) rezultatul reportat (profit nerepartizat sau pierdere neacoperită) aferent exercitiilor financiare precedente;

a5) provizioane constituite, inclusiv pentru riscul de credit; a6) alte fonduri proprii constituite;

b) împrumuturi primite - sume datorate de institutia financiară nebancară creditorilor (altele decât cele aferente titlurilor de valoare negociabile).

Împrumuturile se clasifică, în functie de durata initială, în:

- împrumuturi cu durata initială mai mică sau egală cu un an inclusiv;

- împrumuturi cu durata initială mai mare de un an si mai mică sau egală cu 5 ani inclusiv;

- împrumuturi cu durata initială mai mare de 5 ani;

c) titluri de valoare negociabile (altele decât actiunile) emise - titluri, altele decât actiunile sau alte participatii de capital emise de institutia financiară nebancară, reprezentând instrumente negociabile, tranzactionate în mod obisnuit pe pietele secundare, sau compensate pe piată si care nu conferă detinătorului vreun drept de proprietate asupra institutiei emitente. Titlurile de valoare negociabile emise se clasifică astfel:

- titluri de valoare negociabile cu maturitatea la emitere de până la un an inclusiv;

- titluri de valoare negociabile cu maturitatea la emitere cu cuprinsă între un an si 2 ani inclusiv;

- titluri de valoare negociabile cu maturitatea la emitere mai mare de 2 ani;

d) derivate financiare - instrumente financiare derivate detinute în portofoliu si înregistrate în pasivul bilantier al institutiei financiare nebancare la valoarea de piată negativă;

e) credite comerciale si avansuri primite - împrumuturi ce rezultă din acordarea directă a creditelor de către furnizori cumpărătorilor în cadrul operatiunilor cu bunuri si servicii si avansurile pentru lucrările în curs de executie sau comandate, care pot fi asociate cu astfel de operatiuni;

f) alte sume de plătit - datorii ce rezultă din decalajele între momentul în care are loc operatiunea de repartitie sau operatiunea financiară pe piata secundară si momentul efectuării plătii corespunzătoare;

g) alte pasive - pasive neincluse în celelalte categorii de pasiv; este o categorie reziduală în care se includ, fără a fi limitativ, următoarele elemente de pasiv:

g1) sume de plătit în curs de lămurire;

g2) sume în tranzit;

g3) dividende de plată;

g4) sume de plătit care nu se referă la obiectul principal de activitate al institutiei financiare nebancare (taxe, salarii, contributii sociale si altele asemenea);

g5) alte pasive.

 

CAPITOLUL II

Obligatii de raportare

 

Art. 5. - (1) Institutiile financiare nebancare înscrise în Registrul general au obligatia să raporteze trimestrial Băncii Nationale a României date statistice conform structurii „Situatia activelor si pasivelor bilantiere existente în sold la data de ...”, prezentată în anexa nr. 1, ce cuprinde date privind toate elementele bilantiere de activ si de pasiv la valoarea brută, existente în sold la sfârsitul trimestrului pentru care se întocmeste raportarea, clasificate conform categoriilor prezentate la art. 3 si 4. Valorile acestor elemente includ creantele atasate (aferente elementelor de activ) si, respectiv, datoriile atasate (aferente elementelor de pasiv).

(2) Fiecare institutie financiară nebancară transmite Băncii Nationale a României, în structura de date prezentată în anexa nr.1, elementele de activ si pasiv care sunt detinute în bilant la sfârsitul trimestrului de referintă.

Elementele bilantiere de activ si de pasiv se grupează în functie de scadentă, de tara contrapartidei si de moneda în care sunt denominate, aplicându-se următoarele reguli:

a) creditele acordate si împrumuturile primite se repartizează pe 3 benzi de scadentă (mai mică de un an inclusiv, între unu si 5 ani inclusiv, peste 5 ani), în functie de durata initială a contractului/conventiei al cărui/cărei obiect îl constituie, codificate conform tabelului „Codurile atribuite coloanei Cod scadentă, pe instrumente financiare si intervale de scadentă”, prevăzut în anexa nr. 1;

b) titlurile de valoare negociabile (altele decât actiuni) detinute, depozitele la termen, alte depozite si titlurile de valoare negociabile (altele decât actiuni) emise se repartizează pe 3 benzi de scadentă (mai mică de un an inclusiv, între unu si 2 ani inclusiv, peste 2 ani), în functie de durata initială a contractului/conventiei de depozit, respectiv maturitatea la emitere a titlurilor, codificate conform tabelului „Codurile atribuite coloanei Cod scadentă, pe instrumente financiare si intervale de scadentă”, prevăzut în anexa nr. 1;

c) elementele bilantiere de activ si de pasiv clasificate conform art. 3 si, respectiv, art. 4 se înscriu în coloana B din anexa nr. 1, astfel încât codul scadentei, tara contrapartidei si moneda în care sunt denominate să fie identificate împreună în mod unic;

d) fiecare element bilantier de activ si de pasiv înscris în coloana B din anexa nr. 1 are acelasi cod de rând (înscris în coloana A), indiferent de numărul de combinatii cod scadentă - cod tară contrapartidă - cod monedă. Astfel, un cod de rând înscris în coloana A apare în structura de date de mai multe ori, în functie de numărul de combinatii cod scadentă - cod tară contrapartidă - cod monedă aferent elementului bilantier respectiv.

(3) Institutiile financiare nebancare au obligatia să raporteze trimestrial Băncii Nationale a României date statistice conform structurii „Situatia principalelor active si pasive bilantiere în echivalent lei existente în sold la data de ...”, prevăzută în anexa nr. 2, ce cuprinde date privind principalele active si pasive la valoarea brută, determinate în echivalent lei, existente în sold la sfârsitul trimestrului pentru care se întocmeste raportarea.

Structura de date prezentată în anexa nr. 2 se elaborează avându-se în vedere următoarele:

a) elementele bilantiere exprimate în alte monede sunt transformate în echivalent lei la cursul de schimb comunicat de Banca Natională a României în ultima zi bancară a trimestrului pentru care se întocmeste raportarea;

b) elementele bilantiere exprimate în monede necotate de Banca Natională a României sunt transformate în echivalent lei la cursul de schimb utilizat în evidenta contabilă. Monedele necotate sunt incluse în al doilea tabel din anexa nr. 2, care cuprinde codul ISO al monedei respective si cursul de schimb în raport cu leul utilizat în evidenta contabilă si la elaborarea anexei nr. 2.

(4) Datele structurate conform situatiilor prevăzute la alin. (1) si (3) se transmit la Banca Natională a României - Directia statistică în format electronic, în termen de 30 de zile calendaristice de la sfârsitul trimestrului pentru care se realizează raportarea, si se referă la activitatea tuturor unitătilor operative de pe teritoriul national. Datele se transmit în formatul electronic comunicat de Banca Natională a României.

Art. 6. - Institutiile financiare nebancare pot consulta prin intermediul paginii de web a Băncii Nationale a României, www.bnro.ro, codurile ISO ale tărilor si codurile ISO ale monedelor.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 8. - Nerespectarea prevederilor prezentei norme atrage aplicarea sanctiunilor prevăzute de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si a sanctiunilor sau, după caz, a măsurilor prevăzute în titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006.

Art. 9. - (1) Prezenta normă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.

(2) Prima raportare statistică va cuprinde date privind activele si pasivele bilantiere existente în sold la sfârsitul trimestrului I al anului 2008.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă art. 2 din Normele Băncii Nationale a României nr. 9/2003 privind societătile de credit ipotecar, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 15 decembrie 2003.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 13 septembrie 2007.

Nr. 12.

 

ANEXA Nr.1

 

Denumirea institutiei financiare nebancare......

Codul unic de înregistrare.........

 

SITUATIA

activelor si pasivelor bilantiere existente în sold la data de ...

- unităti -

Cod rând

Active/Pasive

Cod scadentă

Tara Cod ISO*)

Moneda (Cod ISO)

Valoarea totala,

inclusiv creanta/

datoria atasată

Creanta/datoria atasată

A

B

C

D

E

F

G

 

ACTIVE

 

 

 

 

 

A1

Numerar

xxxxxxx

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

A2

Depozite overnight

xxxxxxx

 

 

 

 

A3

Depozite la termen

 

 

 

 

 

A4

Alte depozite

 

 

 

 

 

 

Credite acordate, din care:

 

 

 

 

 

A5

- banca centrală (S121)

 

 

 

 

 

A6

- alte institutii financiare monetare (S122)

 

 

 

 

 

A7

- alti intermediari financiari (S123)

 

 

 

 

 

A8

- auxiliari financiari (S124)

 

 

 

 

 

A9

- societăti de asigurări si fonduri de pensii (S125)

 

 

 

 

 

A10

- societăti nefinanciare (S11)

 

 

 

 

 

A11

- administratia centrală (S1311)

 

 

 

 

 

A12

- administratiile locale (S1313)

 

 

 

 

 

A13

- administratiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)

 

 

 

 

 

 

- gospodăriile populatiei (S14) pentru:

 

 

 

 

 

A14

- consum

 

 

 

 

 

A15

- locuinte

 

 

 

 

 

A16

- alte scopuri

 

 

 

 

 

 

- institutii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populatiei (S15) pentru:

 

 

 

 

 

A17

- consum

 

 

 

 

 

A18

- locuinte

 

 

 

 

 

A19

- alte scopuri

 

 

 

 

 

Titluri de valoare negociabile (altele decât actiuni si alte participatii de capital) detinute, emise de:

A20

- banca centrală (S121)

 

 

 

 

 

A21

- alte institutii financiare monetare (S122)

 

 

 

 

 

A22

- alti intermediari financiari (S123)

 

 

 

 

 

A23

- auxiliari financiari (S124)

 

 

 

 

 

A24

- societăti de asigurări si fonduri de pensii (S125)

 

 

 

 

 

A25

- societăti nefinanciare (S11)

 

 

 

 

 

A26

- administratia centrală (S1311)

 

 

 

 

 

A27

- administratiile locale (S1313)

 

 

 

 

 

A28

- administratiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)

 

 

 

 

 

 

Actiuni si alte participatii de capital, din care:

 

 

 

 

 

 

- actiuni cotate, emise de:

 

 

 

 

 

A29

- alte institutii financiare monetare (S122)

 

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

A30

- alti intermediari financiari (S123), cu exceptia organismelor de plasament colectiv

 

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

A31

- auxiliari financiari (S124)

 

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

A32

- societăti de asigurări si fonduri de pensii (S125)

 

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

A33

- societăti nefinanciare (S11)

 

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

 

- actiuni necotate, emise de:

 

 

 

 

 

A34

- alte institutii financiare monetare (S122)

 

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

A35

- alti intermediari financiari (S123), cu exceptia organismelor de plasament colectiv

 

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

A36

- auxiliari financiari (S124)

 

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

A37

- societăti de asigurări si fonduri de pensii (S125)

 

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

A38

- societăti nefinanciare (S11)

 

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

 

- alte participatii de capital, emise de:

 

 

 

 

 

A39

- alte institutii financiare monetare (S122)

 

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

A40

- alti intermediari financiari (S123), cu exceptia organismelor de plasament colectiv

 

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

A41

- auxiliari financiari (S124)

 

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

A42

- societăti de asigurări si fonduri de pensii (S125)

 

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

A43

- societăti nefinanciare (S11)

 

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

A44

Unităti de fond/actiuni ale fondurilor de piată monetară

 

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

A45

Unităti de fond/actiuni ale organismelor de plasament colectiv

 

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

 

Instrumente financiare derivate, a căror contrapartidă sunt:

 

 

 

 

 

A46

- alte institutii financiare monetare (S122)

 

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

A47

- alti intermediari financiari (S123)

 

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

A48

- auxiliari financiari (S124)

 

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

A49

- societăti de asigurări si fonduri de pensii (S125)

 

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

A50

- societăti nefinanciare (S11)

 

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

A51

- gospodăriile populatiei (S14)

 

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

A52

- institutii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populatiei (S15)

 

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

 

Credite comerciale si avansuri acordate la:

 

 

 

 

 

A53

- alte institutii financiare monetare (S122)

 

xxxxxxx

 

 

 

A54

- alti intermediari financiari (S123)

 

xxxxxxx

 

 

 

A55

- auxiliari financiari (S124)

 

xxxxxxx

 

 

 

A56

- societăti de asigurări si fonduri de pensii (S125)

 

xxxxxxx

 

 

 

A57

- societăti nefinanciare (S11)

 

xxxxxxx

 

 

 

A58

- gospodăriile populatiei (S14)

 

xxxxxxx

 

 

 

A59

- institutii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populatiei (S15)

 

xxxxxxx

 

 

 

 

Alte sume de primit de la:

 

 

 

 

 

A60

- alte institutii financiare monetare (S122)

 

xxxxxxx

 

 

 

A61

- alti intermediari financiari (S123)

 

xxxxxxx

 

 

 

A62

- auxiliari financiari (S124)

 

xxxxxxx

 

 

 

A63

- societăti de asigurări si fonduri de pensii (S125)

 

xxxxxxx

 

 

 

- unităti -

Cod rând

Active/Pasive

Cod scadentă

Tara Cod ISO*)

Moneda (Cod ISO)

Valoarea totală,

inclusiv creanta/

datoria atasată

Creanta/datoria atasată

 

A

B

C

D

E

F

G

 

A64

- societăti nefinanciare (S11)

xxxxxxx

 

 

 

 

 

A65

- gospodăriile populatiei (S14)

xxxxxxx

 

 

 

 

 

A66

- institutii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populatiei

(S15)

xxxxxxx

 

 

 

 

 

A67

Active fixe, din care:

xxxxxxx

xxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxx

 

 

A68

- active aferente contractelor de leasing operational

xxxxxxx

xxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxx

 

 

A69

Alte active

xxxxxxx

 

 

 

 

 

 

PASIVE

 

 

 

 

 

 

P1

Capital si rezerve, din care:

xxxxxxx

xxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxx

 

 

 

Capital social/capital de dotare, detinut de:

 

 

 

 

 

 

P2

- alte institutii financiare monetare (S122)

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

 

 

P3

- alti intermediari financiari (S123)

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

 

 

P4

- auxiliari financiari (S124)

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

 

 

P5

- societăti de asigurări si fonduri de pensii (S125)

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

 

 

P6

- societăti nefinanciare (S11)

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

 

 

P7

- administratia centrală (S1311)

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

 

 

P8

- administratiile locale (S1313)

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

 

 

P9

- gospodăriile populatiei (S14)

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

 

 

P10

- institutii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populatiei

(S15)

xxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxx

 

 

 

Împrumuturi primite, de la:

 

 

 

 

 

 

P11

- alte institutii financiare monetare (S122)

 

 

 

 

 

 

P12

- alti intermediari financiari (S123)

 

 

 

 

 

 

P13

- auxiliari financiari (S124)

 

 

 

 

 

 

P14

- societăti de asigurări si fonduri de pensii (S125)

 

 

 

 

 

 

P15

- societăti nefinanciare (S11)

 

 

 

 

 

 

P16

- administratia centrală (S1311)

 

 

 

 

 

 

P17

- administratiile locale (S1313)

 

 

 

 

 

 

P18

- gospodăriile populatiei (S14)

 

 

 

 

 

 

P19

- institutii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populatiei

(S15)

 

 

 

 

 

 

Titluri de valoare negociabile (altele decât actiuni si alte participatii de capital) emise, detinute de:

 

P20

- alte institutii financiare monetare (S122)

 

 

 

 

 

 

P21

- alti intermediari financiari (S123)

 

 

 

 

 

 

P22

- auxiliari financiari (S124)

 

 

 

 

 

 

P23

- societăti de asigurări si fonduri de pensii (S125)

 

 

 

 

 

 

P24

- societăti nefinanciare (S11)

 

 

 

 

 

 

P25

- gospodăriile populatiei (S14)

 

 

 

 

 

 

P26

- institutii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populatiei

(S15)

 

 

 

 

 

 

 

Instrumente financiare derivate, a căror contrapartidă sunt:

 

 

 

 

 

 

P27

- alte institutii financiare monetare (S122)

xxxxxxx

 

 

 

xxxxxxxxxxxx

 

P28

- alti intermediari financiari (S123)

xxxxxxx

 

 

 

xxxxxxxxxxxx

 

P29

- auxiliari financiari (S124)

xxxxxxx

 

 

 

xxxxxxxxxxxx

 

P30

- societăti de asigurări si fonduri de pensii (S125)

xxxxxxx

 

 

 

xxxxxxxxxxxx

 

P31

- societăti nefinanciare (S11)

xxxxxxx

 

 

 

xxxxxxxxxxxx

P32

- gospodăriile populatiei (S14)

xxxxxxx

 

 

 

xxxxxxxxxxxx

P33

- institutii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populatiei (S15)

xxxxxxx

 

 

 

xxxxxxxxxxxx

 

Credite comerciale si avansuri primite de la:

 

 

 

 

 

P34

- alte institutii financiare monetare (S122)

xxxxxxx

 

 

 

 

P35

- alti intermediari financiari (S123)

xxxxxxx

 

 

 

 

P36

- auxiliari financiari (S124)

xxxxxxx

 

 

 

 

P37

- societăti de asigurări si fonduri de pensii (S125)

xxxxxxx

 

 

 

 

P38

- societăti nefinanciare (S11)

xxxxxxx

 

 

 

 

P39

- gospodăriile populatiei (S14)

xxxxxxx

 

 

 

 

P40

- institutii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populatiei (S15)

xxxxxxx

 

 

 

 

 

Alte sume de plătit:

 

 

 

 

 

P41

- alte institutii financiare monetare (S122)

xxxxxxx

 

 

 

 

P42

- alti intermediari financiari (S123)

xxxxxxx

 

 

 

 

P43

- auxiliari financiari (S124)

xxxxxxx

 

 

 

 

P44

- societăti de asigurări si fonduri de pensii (S125)

xxxxxxx

 

 

 

 

P45

- societăti nefinanciare (S11)

xxxxxxx

 

 

 

 

P46

- institutii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populatiei (S15)

xxxxxxx

 

 

 

 

P47

Alte pasive

xxxxxxx

 

 

 

 

 

*) În cazul rezidentilor se va mentiona RO - codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenti, codul ISO al tării nerezidentului.

 

            Codurile atribuite coloanei Cod scadentă, pe instrumente financiare si intervale de scadentă

 

Durata initială (S)

 

S< 1 an

 

1 an < S < 5 ani

 

S > 5 ani

Credite

1

 

2

 

3

Împrumuturi primite

1

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

X

Durata initială/maturitatea la emitere (S)

 

S< 1 an

 

1 an <S < 2ani

 

S > 2 ani

Depozite la termen

1

 

2

 

3

Alte depozite

1

 

2

 

3

Titluri de valoare negociabile (altele decât actiuni si alte participatii de capital) detinute

1

 

2

 

3

Titluri de valoare negociabile (altele decât actiuni si alte participatii de capital) emise

1

 

2

 

3

 

ANEXA Nr. 2

 

Denumirea institutiei financiare nebancare .............................................

 

SITUATIA

principalelor active si pasive bilantiere în echivalent lei existente în sold la data de.....

- echivalent lei -

Cod rând

Valoarea totală, inclusiv Active/Pasive

creanta/datoria atasată

Creanta/datoria atasată

0A

B

C

A1

Total active, din care:

 

A2

- numerar

xxxxxxxxxxxxx

A3

- depozite overnight

 

A4

- depozite la termen

 

A5

- alte depozite

 

A6

- credite acordate

 

A7

- titluri de valoare negociabile detinute

 

A8

- actiuni si alte participatii de capital

xxxxxxxxxxxxx

A9

- unităti de fond/actiuni ale fondurilor de piată monetară

xxxxxxxxxxxxx

A10

- unităti de fond/actiuni ale organismelor de plasament colectiv

xxxxxxxxxxxxx

A11

- instrumente financiare derivate

xxxxxxxxxxxxx

A12

- credite comerciale si avansuri acordate

 

A13

- alte sume de primit

 

A14

- active fixe

xxxxxxxxxxxxx

A15

- alte active

 

P1

Total pasive, din care:

 

P2

- capital si rezerve

xxxxxxxxxxxxx

P3

- împrumuturi primite

 

P4

- titluri de valoare negociabile emise

 

P5

- instrumente financiare derivate

xxxxxxxxxxxxx

P6

- credite comerciale si avansuri primite

 

P7

- alte sume de plătit

 

P8

- alte pasive

 

 

Monede necotate de Banca Natională a României si cursul de schimb utilizat

Nr.

crt.

Cod ISO moneda

 

Cursul de schimb Monedă/RON

0

A

B

1

 

 

2

 

 

.

 

 

.

 

 

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind realizarea si lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu anul de emisiune 2007

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va lansa în circuitul numismatic, începând cu data de 1 octombrie 2007, un set de monetărie cu anul de emisiune 2007, dedicat aniversării a 75 de ani de la înfiintarea Parcului national „Muntii Rodnei”.

Setul de monetărie contine monedele românesti aflate în circulatie, cu valorile nominale de 1 ban, 5 bani, 10 bani si 50 bani, precum si o medalie de argint având următoarele caracteristici:

- titlu: 800/1.000;

- greutate: 15,5 g;

- diametru: 28 mm;

- margine: netedă.

Aversul medaliei prezintă în partea stângă o floare de gusa porumbelului sau opaitul muntilor Rodnei (Lychnis nivalis), în plan superior, un peisaj din muntii Rodnei, iar dedesubt textul „PARCUL NATIONAL MUNTII RODNEI”.

Reversul medaliei prezintă în partea dreaptă o marmotă (Marmota marmota), în stânga un peisaj montan si o capră neagră (Rupicapra rupicapra), iar dedesubt textul „75 DE ANI DE LA INFIINTARE 1932-2007”.

Art. 2. - Atât medalia, cât si monedele care alcătuiesc setul sunt realizate în conditii de calitate proof.

Art. 3. - Setul va fi prezentat sub formă de pliant, introdus într-un etui, piesele componente fiind încastrate în locasuri speciale.

Art. 4. - Lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu anul de emisiune 2007 se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 27 septembrie 2007.

Nr. 24.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României,

valabil în luna octombrie 2007

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna octombrie 2007, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 6,87% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 octombrie 2007.

Nr. 25.