MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 675         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 4 octombrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.136. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar si a posturilor de prim ajutor pe plajă

 

1.169. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului aditional dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan, semnat la Baku la 11 octombrie 2006, de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la relatiile comercial-economice si colaborarea tehnico-stiintifică, semnat la Bucuresti la 2 iulie 1995

 

Protocol aditional între Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la relatiile comercial-economice si colaborarea tehnico-stiintifică, semnat la Bucuresti la 2 iulie 1995

 

1.170. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 310/2003 privind darea în folosintă gratuită a unor imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, unor federatii sportive nationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

312. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 125/2007 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societătile care produc, transportă, distribuie si furnizează energie termică, continută de Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

 

1.627. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 922/2006 privind aprobarea modelului contractului de management al spitalului public

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar si a posturilor de prim ajutor pe plajă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 33 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre si controlul activitătilor desfăsurate pe plajă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 274/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar si a posturilor de prim ajutor pe plajă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM- MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii,

comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2007.

Nr. 1.136.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar si a posturilor de prim ajutor pe plajă

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice, denumite în continuare Norme, reglementează salvarea persoanelor aflate în pericol de înec si prevenirea oricăror accidente de acest fel pe plaje, în stranduri, în parcuri acvatice, în porturi de agrement nautic si în alte locuri organizate pentru îmbăiere, situate pe litoralul Mării Negre si pe apele interioare naturale sau amenajate.

Art. 2. - În sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) plajă - portiunea de teren sau fâsia de coastă adiacentă mării, râurilor, lacurilor sau oricărei alte ape, indiferent de materialul cu care este acoperită, destinată publicului si utilizată pentru îmbăiere, băi de soare si agrement nautic;

b) strand- locul amenajat pentru îmbăiere, băi de soare la malul unei ape naturale sau al unui bazin artificial, cuprinzând o plajă si locul respectiv pentru îmbăiere;

c) parc acvatic - locul împrejmuit si amenajat în vederea desfăsurării activitătilor de agrement, cuprinzând instalatii specifice divertismentului acvatic;

d) port de agrement nautic - aria delimitată vizibil, amenajată în vederea amplasării echipamentelor si ambarcatiunilor de agrement nautic si lansării acestora la apă.

Art. 3. - (1) Autoritătile administratiei publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială există plaje cu destinatie turistică aflate pe litoralul Mării Negre au obligatia să înfiinteze servicii de salvare acvatică - salvamar si posturi de prim ajutor.

(2) Autoritătile administratiei publice locale care au în administrare plaje amenajate, stranduri, parcuri acvatice sau porturi de agrement nautic, situate pe apele interioare naturale ori amenajate, au obligatia să înfiinteze servicii publice de salvare acvatică - salvamar si posturi de prim ajutor.

(3) Operatorii economici care au în administrare plaje amenajate, stranduri, parcuri acvatice sau porturi de agrement nautic, situate pe apele interioare naturale ori amenajate au obligatia să înfiinteze posturi de salvare acvatică - salvamar si posturi de prim ajutor.

(4) Organizatorii de competitii sportive nautice sau de natatie au obligatia să asigure pe toată durata antrenamentelor si competitiilor, la locul de desfăsurare a acestora, servicii de salvare acvatică - salvamar.

Art. 4. - Încadrarea cu personal si dotarea cu aparatură si medicamente a posturilor de prim ajutor se fac în conformitate cu baremele Ministerului Sănătătii Publice si cu specificul cazurilor de accidente - înec, infarct miocardic, insolatie, reanimare si altele - pe plaje, în stranduri, în parcuri acvatice si în porturile de agrement nautic.

Art. 5. - Autoritătile administratiei publice locale si operatorii economici care au pe raza lor teritorială sau care administrează plaje, stranduri, parcuri acvatice si porturi de agrement nautic au următoarele obligatii:

a) să asigure functionarea în bune conditii a posturilor de observare ale serviciilor de salvare acvatică - salvamar si ale bazelor de salvare acvatică si a posturilor de prim ajutor;

b) să permită accesul gratuit si stationarea pe plaje, în stranduri, în parcuri acvatice si în porturile de agrement nautic până la posturile de salvare acvatică - salvamar si de prim ajutor al vehiculelor si/sau personalului serviciilor de salvare, precum si al organelor căpităniei portului;

c) să monteze în locuri vizibile panouri de avertizare si de informare cuprinzând instructiuni de utilizare pentru vizitatori si zonele de apă destinate sau interzise îmbăierii;

d) să semnalizeze prin intermediul steagurilor zonele destinate sau interzise îmbăierii si practicării activitătii de agrement nautic;

e) să execute lucrări de amenajare, precum si de construire a posturilor si bazelor de observare, cu participarea directă a reprezentantilor serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar.

Art. 6. - Persoanele care utilizează plajele, strandurile, parcurile acvatice si porturile de agrement nautic în scopuri de agrement au următoarele obligatii:

a) să respecte semnalizările panourilor de avertizare si de informare pentru vizitatori;

b) să nu depăsească în înot limita marcată de geamanduri;

c) să nu intre în înot în zonele periculoase marcate si înconjurate cu balize;

d) să păstreze curătenia la locul de sedere de pe plaje, stranduri, parcuri acvatice si porturile de agrement nautic, precum si a apei;

e) să nu intre în apă atunci când este interzisă îmbăierea;

f) să anunte postul de prim ajutor în caz de accident sau în cazul pericolului de înec al unei persoane.

 

CAPITOLUL II

Organizarea serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar si a posturilor de salvare acvatică pe plaje, în stranduri, parcuri acvatice si porturi de agrement nautic

 

Art. 7. - (1) Activitatea serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar si a posturilor de salvare acvatică - salvamar pe plaje, stranduri, parcuri acvatice si porturi de agrement nautic cuprinde patrularea cu scop preventiv pe apă si pe mal, în zonele de îmbăiere si unde se desfăsoară activităti nautice, asigurarea permanentei pe timpul programului la posturile de observare, deplasarea la locul accidentului, căutarea persoanelor dispărute în apă, aplicarea tehnicilor de salvare de la înec, scoaterea victimei din mediul periculos, acordarea primului ajutor medical în caz de accident, transportarea si

predarea acesteia pentru a fi preluată de personalul medical de specialitate.

(2) Activitatea serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar si a posturilor de salvare acvatică - salvamar se desfăsoară de persoane calificate ca salvatori acvatici.

Art. 8. - Serviciile publice de salvare acvatică - salvamar si posturile de salvare acvatică - salvamar asigură:

a) coordonarea din punct de vedere administrativ si organizatoric a activitătii serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar si a posturilor de salvare acvatică - salvamar de pe plan local;

b) permanenta pe timpul programului la posturile de observare;

c) coordonarea si supravegherea activitătii de amenajare, întretinere si reabilitare a posturilor de observare si a materialelor de avertizare, respectiv panouri de avertizare si informare, steaguri, geamanduri si altele asemenea;

d) colaborarea cu celelalte servicii publice din teritoriu: salvarea, politia, jandarmeria, protectia consumatorului;

e) participarea salvatorilor acvatici la cursuri de pregătire profesională conform legii;

f) interzicerea personalului serviciilor de salvare acvatică - salvamar si ale posturilor de salvare acvatică - salvamar să folosească bărcile de salvare pentru plimbări cu vizitatorii, pentru pescuit si alte asemenea activităti, acestea fiind destinate numai pentru prevenirea accidentelor si pentru actiunile de salvare de la înec.

Art. 9. - (1) Serviciile de salvare acvatică - salvamar si posturile de salvare acvatică - salvamar îsi constituie echipele de salvatori acvatici astfel:

a) prin încheierea de contracte individuale de muncă sau contracte de voluntariat cu salvatori acvatici calificati;

b) prin încheierea de contracte de prestări de servicii cu societăti civile profesionale de salvatori acvatici sau cu organizatii neguvernamentale care au ca scop salvarea acvatică si care pun la dispozitie echipele necesare desfăsurării activitătii de salvare acvatică.

(2) Bazele de salvare acvatică coordonează activitatea posturilor de observare si au în subordine o zonă de maximum 3.000 m.

(3) Posturile de observare vor fi amplasate astfel încât să permită o bună vizibilitate asupra zonei de supraveghere si vor fi amplasate la maximum 300 m distantă unul fată de celălalt.

(4) Echipa de salvare acvatică este alcătuită din minimum 2 salvatori acvatici calificati.

(5) Numărul echipelor de salvare acvatică existente la un post de observare poate fi de minimum 2, în functie de afluenta turistilor si înotătorilor si de caracteristicile zonei de îmbăiere respective.

(6) Fiecare bază de salvare acvatică este condusă de un sef de bază.

(7) Şeful bazei de salvare acvatică îsi numeste înlocuitorii care preiau atributiile acestuia în cazul indisponibilitătii titularului.

(8) Fiecare post de observare - salvamar este condus de un sef de post. Şeful de post are sarcina de a organiza activitatea de patrulare pe apă si pe mal, de a mobiliza echipa pentru interventie în timpul cel mai scurt, de a asigura coordonarea activitătii de interventie si de a asigura instruirea permanentă a echipelor de salvare acvatică.

(9) Şeful postului de salvare acvatică - salvamar îsi numeste înlocuitorii care preiau atributiile acestuia în cazul indisponibilitătii titularului.

Art. 10. - (1) Echipa de salvare acvatică - salvamar îndeplineste următoarele atributii principale:


a) deplasarea de urgentă la locul solicitat, salvarea accidentatului si/sau a bolnavului, acordarea primului ajutor medical, transportarea si predarea acestuia pentru a fi preluat de personalul medical de specialitate;

b) patrularea preventivă pe apă si pe mal în zonele de îmbăiere si în zonele în care se practică activităti de agrement nautic;

c) orice alte sarcini trasate de conducătorul ierahic.

(2) Bazele de salvare acvatică sunt dotate cu echipament, materiale de interventie, salvare si transport al accidentatului si/sau al bolnavului, conform baremelor prevăzute în anexa nr. 1 pct. 1.

(3) Posturile de observare salvamar si posturile de salvare acvatică - salvamar sunt dotate cu echipament, materiale de interventie, salvare si transport al accidentatului si/sau al bolnavului, conform baremelor prevăzute în anexa nr. 1 pct. 2. Seful postului de observare răspunde de gestionarea si de folosirea acestor materiale.

(4) Fiecare salvator acvatic din cadrul serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar si din cadrul posturilor de salvare acvatică - salvamar este dotat de către administratia publică locală, respectiv de operatorul economic, cu echipament si materiale de interventie, salvare a accidentatului si/sau a bolnavului, conform baremului prevăzut în anexa nr. 2.

(5) Ambarcatiunile de salvare sunt dotate conform baremelor prevăzute în anexa nr. 3.

(6) Trusele de prim ajutor sunt dotate cu materiale sanitare si instrumente medicale, conform baremelor prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 11. - (1) Însemnele si legitimatiile salvatorilor acvatici, precum si culorile distinctive ale echipamentelor de salvare acvatică sunt unice pe întreg teritoriul României si sunt stabilite de către Asociatia Natională a Scafandrilor Profesionisti si Salvamarilor din România.

(2) Echipamentele membrilor echipelor de salvare acvatică sunt de culoare rosie si galbenă, prevăzute cu inscriptia „SALVAMAR”.

Art. 12. - (1) Finantarea serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar si a posturilor de prim ajutor, inclusiv dotarea si echiparea bazelor/posturilor de observare salvamar cu aparatură, instrumente si materiale necesare desfăsurării activitătii de salvare se asigură din bugetul de stat.

(2) Finantarea posturilor de salvare acvatică - salvamar se asigură de către operatorii economici care au în administrare plaje amenajate, stranduri, parcuri acvatice sau porturi de agrement nautic.

Art. 13. - În cazul accidentelor, echipele de salvatori acvatici apelează serviciul de ambulantă care are obligatia de a prelua de la acestea persoanele accidentate.

Art.14. - Pe perioada participării la activitătile de salvare acvatică, precum si la formele de pregătire profesională a salvatorilor acvatici, acestia pot beneficia de o indemnizatie pentru hrană echivalentă cu baremul de hrană al sportivilor de performantă în conformitate cu prevederile legale din domeniu.

Art. 15. - Regiile autonome de transport în comun la nivel local asigură membrilor echipelor de salvare acvatică transport pe mijloacele de transport în comun pe perioada desfăsurării activitătii în cadrul serviciilor publice sau posturilor de salvare acvatică - salvamar.

Art. 16. - Serviciile publice de salvare acvatică - salvamar si posturile de salvare acvatică - salvamar beneficiază de o frecventă radio de urgentă la nivel local pusă la dispozitie de Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, precum si de o pereche de frecvente de lucru pe repetor pentru probleme de organizare si cooperare cu serviciul de ambulantă.

Art. 17. - Angajatorii salvatorilor acvatici încheie pentru acestia contracte de asigurări de muncă si protectie socială pe perioada în care sunt angajati în activitatea de salvare acvatică, în timpul orelor de program, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Măsuri generale pentru prevenirea accidentelor acvatice

 

Art. 18. - În vederea prevenirii accidentelor acvatice sau pe plajă, operatorii economici si/sau autoritătile administratiei publice locale, care administrează sau care au pe raza lor teritorială plaje, îndeplinesc următoarele atributii:

a) amplasează panourile de avertizare si pe cele de informare într-un loc vizibil;

b) înlocuiesc ori de câte ori este nevoie panourile de avertizare si pe cele de informare montate pe mal;

c) verifică după fiecare furtună legăturile geamandurilor, realinierea lor în functie de adâncimea apei, precum si completarea geamandurilor lipsă;

d) arborează steaguri de avertizare corespunzătoare la posturile de observare;

e) delimitează zonele de îmbăiere de zonele în care se practică activitatea de agrement nautic;

f) asigură permanent curătenia, îndepărtarea de pe plajă si din zona submersă de îmbăiere a obiectelor periculoase.

Art. 19. - În vederea prevenirii accidentelor acvatice în stranduri, în parcuri acvatice sau în porturi de agrement nautic, operatorii economici si/sau autoritătile administratiei publice locale care le administrează îndeplinesc următoarele atributii:

a) amplasează panourile de avertizare si pe cele de informare într-un loc vizibil;

b) înlocuiesc ori de câte ori este nevoie panourile de avertizare si pe cele de informare, precum si marcajele de pe mal;

c) amplasează punctul de observare astfel încât să poată fi supravegheată toată suprafata de apă aflată în competentă;

d) acoperă marginile piscinelor cu materiale antiderapante;

e) asigură permanent curătenia, îndepărtează de pe plajă si din zona submersă de îmbăiere obiectele periculoase.

Art. 20. - Semnalizarea plajelor se realizează conform standardelor internationale prezentate în anexa nr. 5, după cum urmează:

a) steag rosu-galben pentru zonele de îmbăiere care sunt supravegheate de salvatori acvatici;

b) steag rosu-galben împreună cu un steag galben pentru zonele de îmbăiere care sunt supravegheate de salvatori acvatici, dar înotul nu este recomandat;

c) steag rosu-galben împreună cu un steag rosu pentru zonele de îmbăiere în care conditiile nu permit accesul persoanelor în apă;

d) steag în carouri alb-negru pentru zonele în care se practică agrement nautic si îmbăierea este interzisă;

e) steag alb cu logo sau scris optional privind sigla, numele agentului care prestează activitatea de salvamar.

Art. 21. - (1) Marcarea plajelor, a locurilor de îmbăiere ale acestora, precum si a strandurilor se face în functie de configuratia locului, prin mijloace vizuale, costiere si plutitoare.

(2) Marcarea adâncimii apei se face cu mijloace plutitoare de forma geamandurilor de culoare portocalie, conform anexei nr. 6, lestate cu greutăti din beton si plasate la intervale de maximum 50 m-100 m. Pe corpul flotorului se marchează cu vopsea neagră cifra corespunzătoare adâncimii pe care o indică.

(3) În cazul în care apa are o adâncime uniformă, geamandurile se ancorează spre larg, pe linia adâncimii de 1,50 m la plajele pentru adulti si a celei de 0,70 m la plajele pentru copii. La plajele pentru copii geamandurile se leagă între ele sau sunt sustinute cu bucăti de plută care îngrădesc locul de îmbăiere respectiv.

(4) În cazul în care adâncimea variază, geamandurile se ancorează la distante mai mici de 50 m, astfel încât să se poată delimita cât mai exact linia adâncimii de 1,50 m si, respectiv, de 0,70 m.

(5) Obstacolele de pe fundul apei, gropile sau pragurile se marchează si se înconjoară cu balize.

(6) Pe plaje, în stranduri, în parcurile acvatice si în porturile de agrement nautic se afisează pe panourile de informare si avertizare, în mod vizibil, instructiuni în limba română si în două limbi de circulatie internatională, referitoare la: permisiunea de intrare în apă, interdictia de a se depăsi o anumită linie, folosirea diferitelor mijloace plutitoare si altele asemenea, conform anexei nr. 5.

(7) Marcarea zonelor rezervate ambarcatiunilor se face în apă, începând de la mal si cel putin până la limita geamandurilor, cu ajutorul culoarelor de semnalizare.

(8) Culoarul va fi plutitor, confectionat din saulă, pe care sunt inserate mici geamanduri de formă sferică sau ovală, colorate alternativ rosu si galben, si având diametrul de 100 mm, conform anexei nr. 7.

(9) Atât la mal, cât si în apă geamandurile vor fi ancorate astfel încât să se asigure integritatea culoarului indiferent de conditiile meteo si să se evite posibilitatea de accidentare a turistilor de pe plajă si din apă.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea activitătii de prim ajutor

 

Art. 22. - (1) În functie de întinderea plajei, strandului, parcului acvatic, portului de agrement nautic si de afluenta vizitatorilor, se organizează unul sau mai multe posturi de prim ajutor, în scopul acordării primului ajutor medical persoanelor accidentate sau celor salvate de la înec.

(2) Postul de prim ajutor se va asigura într-un sediu usor accesibil, cu spatiu corespunzător necesitătilor.

(3) În perioada sezonului estival pe litoralul Mării Negre, în raport cu specificul si cu frecventa cazurilor de accidente pe plajă, se pot detasa medici la unitătile sanitare care au structuri de primire a urgentelor, cu avizul Ministerului Sănătătii Publice, la cererea autoritătilor de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti. Locul de desfăsurare a activitătii medicilor detasati pentru acordarea serviciilor medicale de prim ajutor se stabileste de unitatea sanitară la care au fost detasati, la propunerea autoritătilor de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti.

(4) Sediile posturilor de prim ajutor se marchează cu pavilioane albe având desenată „crucea vietii”.

(5) Posturile de prim ajutor trebuie să aibă asigurată o legătură rapidă cu statia de salvare locală, prin statii de radio emisie-receptie, pentru preluarea cazurilor grave.

(6) Pe plajele, în strandurile, în parcurile acvatice si în porturile de agrement nautic de dimensiuni mici, cu afluentă redusă de vizitatori, postul SALVAMAR si cel de prim ajutor pot fi comasate sub conducerea unui singur responsabil.

 

CAPITOLUL V

Răspunderi si sanctiuni

 

Art. 23. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 5, 18 si 19;

b) nerespectarea prevederilor art. 6.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, iar cele prevăzute la lit. b), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

(3) Constatarea contraventiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), cu exceptia celei constituite din nerespectarea prevederilor art. 5 lit. e), si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoane împuternicite din cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.

(4) Constatarea contraventiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoane împuternicite de către autoritătile administratiei publice locale si de către persoane împuternicite din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

(5) Constatarea contraventiei prevăzute la alin. (1) lit. a), constituită din nerespectarea prevederilor art. 5 lit. e), si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul de specialitate împuternicit de către Ministerul Sănătătii Publice, conform normelor stabilite de către acesta.

(6) Dispozitiile referitoare la contraventiile prevăzute la alin. (1)-(5) se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(7) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii aplicate, conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii comune

 

Art. 24. - Responsabilii grupurilor organizate de copii, care utilizează plajele pentru adulti, împreună cu sefii posturilor de salvare stabilesc locurile adecvate de îmbăiere si măsurile de protectie corespunzătoare.

Art. 25. - Actiunea de salvare acvatică, precum si toate ajutoarele date de personalul serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar, a posturilor de salvare acvatică - salvamar si de prim ajutor sunt gratuite, personalul respectiv neavând dreptul să pretindă sau să primească sume de bani pentru serviciile prestate.

Art. 26. - (1) Pentru plajele sau strandurile la care accesul necesită trecerea peste apă - râu, brat de fluviu, golf -, transportul persoanelor si vehiculelor la si de la plaje sau stranduri se va putea efectua numai cu mijloace autorizate si înmatriculate la căpitănia portului în a cărei rază teritorială se află locul respectiv de trecere, conduse de personal care dispune de calificarea cerută de actele normative în vigoare.

(2) Mijloacele de trecere - salupe, bacuri, poduri -, trebuie să aibă marcat la loc vizibil numărul maxim de pasageri sau de vehicule.

(3) Personalului care deserveste aceste mijloace de trecere îi este interzis să plece de la mal cu un număr de persoane sau de vehicule mai mare decât cel înscris pe mijlocul de trecere respectiv.

Art. 27. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

BAREMELE MINIME

pentru dotarea bazelor de salvare acvatică si a posturilor de salvare acvatică - salvamar cu echipament si materiale pentru interventie, salvare si transport al accidentatului si/sau al bolnavului

 

1. Baremul minim de dotare a bazelor de salvare acvatică cu echipament si materiale pentru interventie, salvare si transport al persoanelor accidentate în zona de îmbăiere:

a) statie radio de emisie-receptie;

b) două bărci cu motor echipate complet;

c) un ski-jet;

d) binoclu;

e) trusă cu materiale sanitare si instrumente medicale de prim ajutor, conform baremului minim prevăzut în anexa nr. 4 la normele metodologice;

f) minge de salvare;

g) targă specială;

h) caiac de patrulare si salvare;

i) plansă de salvare;

j) pături.

2. Baremul minim de dotare a posturilor de observare ale salvatorilor acvatici cu echipament si materiale pentru interventie, salvare si transport al persoanelor accidentate în zona de îmbăiere:

a) barcă de salvare echipată complet;

b) statie radio de emisie-receptie;

c) binoclu;

d) trusă cu materiale sanitare si instrumente medicale de prim ajutor, conform baremului minim prevăzut în anexa nr. 4 la normele metodologice;

e) minge de salvare;

f) targă specială;

g) pături;

h) plansă de salvare;

i) caiac de salvare;

j) pături.

 

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

BAREMUL MINIM

pentru dotarea fiecărui membru al echipei de salvare acvatică cu echipament individual si materiale necesare pentru interventie si salvarea accidentatului si/sau a bolnavului

 

1. Baremul minim de dotare a fiecărui membru al echipei de salvare acvatică cu echipament individual si materiale necesare pentru interventie si salvare:

a) plută sau centură de salvare;

b) fluier;

c) statie radio de emisie-receptie;

d) pantalon scurt rosu cu însemnele si sigla „SALVAMAR”;

e) geacă rosie, scurtă de fâs cu însemnele si sigla „SALVAMAR”;

f) bluză rosie sau galbenă cu mâneci cu însemnele si sigla „SALVAMAR”;

g) sapcă de culoare rosie sau galbenă cu sigla „SALVAMAR”; h) costum de baie rosu cu însemnele si sigla „SALVAMAR”; i) pelerină rosie, lungă, captusită, din fâs, cu însemnele si sigla „SALVAMAR”;

j) ochelari de protectie împotriva razelor solare; k) labe pentru înot; l) costum de neopren. 2. Nuantele culorilor:

a) rosu - PMS 186;

b) galben - PMS 123.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

 

BAREMUL MINIM

pentru dotarea ambarcatiunilor de salvare

 

1. Echipamentul minim de dotare obligatoriu al ambarcatiunilor de salvare cu vâsle:

a) statie radio de emisie-receptie;

b) ancoră;

c) colac de salvare;

d) veste de salvare;

e) plută sau centură de salvare;

f) labe pentru înot.

2. Echipamentul minim de dotare obligatoriu al ambarcatiunilor de salvare cu motor:

a) statie radio de emisie-receptie;

b) pagaie;

c) ancoră;

d) colac de salvare;

e) veste de salvare;

f) plută sau centură de salvare;

g) labe pentru înot.


 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

BAREME MINIME

pentru dotarea truselor de prim ajutor cu materiale sanitare si instrumente medicale

 

1. Materiale sanitare din trusa de prim ajutor:

a) apă oxigenată - 200 ml;

b) alcool sanitar - 200 ml;

c) alcool iodat 5% - 200 ml;

d) solutie rivanol 1% - 200 ml;

e) comprese sterile - 20 buc.;

f) fese sterile - 10 buc.;

g) vată medicinală;

h) role leucoplast - 1 buc.;

i) plasturi cu rivanol - 2 pachete;

j) mănusi chirurgicale.

2. Instrumente medicale din trusa de prim ajutor:

a) pompă manuală pentru respiratie artificială;

b) măsti pentru respiratie artificială de diferite mărimi;

c) pipe Guedel de diferite mărimi;

d) pensă pentru limbă;

e) deschizător de gură;

f) „batista salvatorului” sau alte dispozitive ajutătoare pentru respiratia gură la gură;

g) atele Krammer de diferite mărimi;

h) atele gonflabile sau alte materiale pentru imobilizarea fracturilor;

i) atelă cervicală.

 

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice

 

MIJLOACE DE SEMNALIZARE

 

1.a) Steaguri

 

 

 

Steag

Însemnătate

Culoare (pantone)

Formă

Alb cu logo/scris

(optional)

Sigla/logo/numele operatorului economic care prestează activitatea de salvamar

 

Dreptunghi 1.000 mm x 750 mm

Rosu cu galben

Plajă supravegheată, destinată înotului

Accesul ambarcatiunilor interzis

PMS 186

PMS 123

Dreptunghi

1.000 mm x 750 mm,

împărtit orizontal în două părti egale, cea de deasupra rosie iar cea de dedesubt galbenă

Rosu

Sub steagul rosu cu galben: Intratul în apă interzis

PMS 186

Dreptunghi 1.000 mm x 750 mm

Galben

Sub steagul rosu cu galben: Înotul nu este recomandat decât înotătorilor experimentati

PMS 123

Dreptunghi 1.000 mm x 750 mm

Carouri alb/negru

Zonă rezervată ambarcatiunilor, înotul este interzis

 

Dreptunghi 1.000 mm x 750 mm,

împărtit în 4 părti dreptunghiulare. Cele din stânga - sus si dreapta - jos negre, iar cele din stânga - jos si dreapta - sus albe


1.b) Semnalizarea pe plajă si în zonele de îmbăiere*)

 

2. Panouri

a) de informare:

- dimensiune: 150 cm x 100 cm;

- culoarea de fond: alb;

- culoarea textului: negru.

b) de avertizare:

- dimensiune: 75 cm x 75 cm;

- culoarea de fond: alb;

- simbolul: negru.

 

ANEXA Nr. 6 la normele metodologice

 

GEAMANDURI DE SEMNALIZARE

- culoarea: portocalie PMS 716;

- culoarea textului ce indică adâncimea: negru;

- dimensiuni: - diametrul minim 300 mm;

- înăltimea minimă 300 mm.

 

 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

GEAMANDURI DE SEMNALIZARE A ZONELOR REZERVATE AGREMENTULUI NAUTIC

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului aditional dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan, semnat la Baku la 11 octombrie 2006, de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la relatiile comercial-economice si colaborarea tehnico-stiintifică, semnat la Bucuresti la 2 iulie 1995

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul aditional dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan, semnat la Baku la 11 octombrie 2006, de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la relatiile comercial-economice si colaborarea tehnico-stiintifică, semnat la Bucuresti la 2 iulie 1995.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 septembrie 2007.

Nr. 1.169.

 


PROTOCOL

aditional între Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la relatiile comercial- economice si colaborarea tehnico-stiintifică, semnat la Bucuresti la 2 iulie 1995

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan, denumite în continuare părti contractante,

având în vedere faptul că, începând cu data de 1 ianuarie 2007, România va deveni membru al Uniunii Europene si va aplica politica comercială comună,

dorind să instituie un cadru legal adecvat pentru un dialog continuu între părtile contractante, care să creeze premisele analizării si adoptării de măsuri necesare pentru îmbunătătirea si dezvoltarea relatiilor economice bilaterale în beneficiul ambelor state,

au convenit asupra celor ce urmează:

 

ARTICOLUL I

 

Titlul acordului va fi următorul: „Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la relatiile economice si colaborarea tehnico-stiintifică.”

 

ARTICOLUL II

 

Articolul 1 al acordului va avea următorul cuprins: „Părtile contractante vor întreprinde toate măsurile necesare pentru dezvoltarea relatiilor economice si tehnico-stiintifice dintre ele.”

 

ARTICOLUL III

 

Articolul 8, paragraful 2 va avea următorul cuprins: „Directiile unei asemenea colaborări vor include stabilirea si extinderea legăturilor directe de productie, cooperarea în productie, crearea de societăti mixte, uniuni si organizatii bilaterale, deschiderea de reprezentante si filiale ale participantilor la relatiile economice externe, precum si dezvoltarea si introducerea altor forme moderne de colaborare adoptate în practica economică mondială.”

 

ARTICOLUL IV

 

Articolul 11 va fi amendat prin introducerea a două noi paragrafe, având următorul cuprins:

„Prevederile prezentului acord nu vor afecta îndeplinirea obligatiilor internationale ale părtilor contractante. Prevederile prezentului acord se vor aplica fără a prejudicia obligatiile ce derivă din aderarea României la Uniunea Europeană.

Acest acord nu poate fi interpretat sau invocat, în niciun caz, în scopul de a anula sau afecta, în orice fel, obligatiile ce decurg din acordurile încheiate între Comunitatea Europeană sau Comunitatea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Azerbaidjan, pe de altă parte”.

 

ARTICOLUL V

 

Articolele 2, 3, 5 si 9 se abrogă.

 

ARTICOLUL VI

 

Prezentul protocol aditional face parte integrantă din acord.

Prezentul protocol aditional va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise prin care părtile contractante se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare si va rămâne în vigoare cât timp va rămâne în vigoare acordul.

Drept care subsemnatii, fiind pe deplin autorizati de guvernele lor, au semnat acest protocol aditional.

Semnat la Baku la data de 11 octombrie 2006, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, azeră si engleză, toate textele având valoare autentică egală. În cazul unor divergente cu privire la interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Codrut Ioan Seres,

ministrul economiei si comertului

Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan,

Heydar Babayev,

ministrul dezvoltării economice


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 310/2003 privind darea în folosintă gratuită a unor imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, unor federatii sportive nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 80 alin. (14) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 310/2003 privind darea în folosintă gratuită a unor imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, unor federatii sportive nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 31 martie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Octavian Ioan Atanase Bellu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 septembrie 2007.

Nr. 1.170.

 

ANEXĂ

(Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 310/2003)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile (spatii cu destinatia de birouri), aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, date în folosintă gratuită unor federatii sportive nationale

 

Nr. crt.

Nr. atribuit de M.E.F.

Codul de clasificare

Adresa bunurilor imobile care se dau în folosintă gratuită

Persoana juridică ce are în administrare bunul imobil

Persoana juridică ce primeste bunul imobil în folosintă gratuită

Caracteristicile tehnice ale bunurilor imobile

0

1

2

3

4

5

6

1

34.228 partial

8.29.04

Municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2

Agentia Natională pentru Sport

Federatia Română de Volei

Camerele 503, 505, 506, 507 = 66,52 m2

Federatia Română de Schi-Biatlon

Camerele 508, 511, 512 = 51,78 m2

Federatia Română de Tenis de Masă

Camerele 509, 510, 703 = 62,90 m2

Federatia Română de Canotaj

Camerele 513, 514, 515 = 60,69 m2

Federatia Română de Bob si Sanie

Camerele 516, 517 = 27,40 m2

Federatia Aeronautică Română

Camera 518 = 15,13 m2

Federatia Română de Judo

Camerele 519, 520 = 32,91 m2

Federatia Română de Polo

Camerele 521, 522, 523 = 41,67 m2

Federatia Română de Orientare Sportivă

Camera 525 = 20,59 m2

Federatia Română de Dans Sportiv

Camera 603 = 19,21 m2

Federatia Română de Gimnastică

Camerele 604, 605, 606, 607, 608 = 109,92 m2

Federatia Română de Yachting

Camera 609 = 10,90 m2

Federatia Română de Kaiac-Canoe

Camerele 610, 611, 612 = 58,80 m2

Federatia Română de Lupte

Camerele 613, 617, 618 = 78,92 m2

Federatia Română de Haltere

Camerele 614, 615, 616 = 47,18 m2

Federatia Română de Popice Bowling

Camerele 619, 620 = 51,30 m2

Federatia Română Sportul pentru Toti

Camerele 621, 622 = 46,96 m2

Federatia Română de Tenis

Camerele 704, 705, 706 = 55,10 m2

Federatia Română de Sah

Camerele 707, 708 = 57,40 m2

Federatia Română de Gimnastică Ritmică

Camerele 709, 710 = 27,11 m2

Federatia Română de Ciclism

Camerele 711, 712 = 41,98 m2

Federatia Română de Fotbal-Tenis

Camera 713 = 21,05 m2

Federatia Română de Badminton

Camera 714 = 18,81 m2

Federatia Română de Box

Camerele 715, 716, 717, 718 = 86,26 m2

Federatia Română de Baschet

Camerele 719, 720, 721, 722 = 98,26 m2

Federatia Română Sportul pentru Persoane cu Handicap

Camerele 9, 18 (parter) = 38,45 m2

2.

34.224 partial

8.29.04

Municipiul Bucuresti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2

Agentia Natională pentru Sport, prin Complexul Sportiv National „Lia Manoliu” (sediul central)

Federatia Română de Arte Martiale

1 cameră = 20,50 m2

Federatia Română Arte Martiale de Contact

1 cameră = 20,50 m2

Federatia Română de Baseball si Softball

2 camere = 38,08 m2

Federatia Română de Culturism si Fitness

1 cameră = 20,50 m2

Federatia Română de Karate Modern

1 cameră = 20,50 m2

Federatia Română de Karate Traditional

2 camere = 41 m2

3.

34.188 partial

8.29.04

Municipiul Bucuresti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2

Agentia Natională pentru Sport, prin Complexul Sportiv National „Lia Manoliu” (patinoar)

Federatia Română de Patinaj

2 camere = 44,14 m2

Federatia Română de Motociclism

Federatia Română de Hochei pe Gheată

1 cameră = 50,37 m2

6 camere = 71,02 m2

2 holuri = 131,74 m2

Grupuri sanitare = 31,25 m2

4.

34.210 partial

8.29.04

Municipiul Bucuresti, str. Maior Coravu nr. 34-36, sectorul 2

Agentia Natională pentru Sport, prin Complexul Sportiv National „Lia Manoliu” (Complexul de Natatie si Atletism)

Federatia Română de Natatie s i Pentatlon (inclusiv holuri i grupuri sanitare)

Birouri = 116,15 m2

5.

101.319 partial

8.29.04

Municipiul Bucuresti, Parcul Tineretului, sectorul 4

Agentia Natională pentru Sport, prin Complexul Sportiv National Sala Polivalentă

Federatia Română de Go

Camera 203 = 20,80 m2

Federatia Ecvestră Română

Camera 219 = 28,16 m2

Federatia Română de Taekwondo W.T.F.

1 cameră = 67,05 m2

Federatia Română de Modelism

Camera 210 = 28,60 m2

Federatia Română de Tir cu Arcul

Camera 220 = 22,60 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 125/2007 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societătile care produc, transportă, distribuie si furnizează energie termică, continută de Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 125/2007 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societătile care produc, transportă, distribuie si furnizează energie termică, continută de Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 5 februarie 2007, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - Autoritătile administratiei publice locale sunt furnizori pentru măsurile ce constituie ajutor de stat, acordate conform prezentei scheme.”

2. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Transferul alocărilor de ajutor de stat către bugetele locale se realizează, la cererea primarului unitătii administrativ-teritoriale care are în proprietate sisteme centralizate de alimentare a energiei termice, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, conform art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006.

(2) Datele tehnice legate de cantitatea de energie termică livrată populatiei si costurile aferente acesteia, necesare fundamentării compensării conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006, vor fi comunicate Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice de către operatorul sistemului de distributie energie termică, cu aprobarea consiliului local al unitătii administrativ-teritoriale.”


Art. II. - În tot cuprinsul ordinului, sintagma „Ministerul Administratiei si Internelor” se înlocuieste cu sintagma „Ministerul Internelor si Reformei Administrative”.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 octombrie 2007.

Nr. 312.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 922/2006 privind aprobarea modelului contractului de management al spitalului public

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 9.908 din 23 septembrie 2007,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 922/2006 privind aprobarea modelului contractului de management al spitalului public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 10 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La capitolul III, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Prezentul contract de management poate fi prelungit la încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, maximum de două ori, până la ocuparea postului prin concurs.”

2. După capitolul III se introduc 4 noi capitole, capitolele III1-III4, cu următorul cuprins:

„III1. Conditii de muncă

(1) Activitatea se desfăsoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucrează în conditii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase.

(2) Activitatea prestată se desfăsoară în conditii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

III2. Durata muncii

O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

a) repartitia programului de lucru se face după cum urmează...............(ore zi/ore noapte/inegal);

b) programul de lucru se poate modifica în conditiile contractului colectiv de muncă aplicabil/regulamentului intern;

c) orele suplimentare se efectuează în conditiile legii.

1113. Concediul

Durata concediului anual de odihnă este de ............zile lucrătoare, în raport cu durata muncii.

1114. Salariul

1. Salariul de bază lunar brut:............lei.

2. Alte elemente constitutive:

a) sporuri........................;

b) indemnizatii.................;

c) alte adaosuri................

3. Data/datele la care se plăteste salariul este/sunt.................”

3. La capitolul IV punctul A.1, după subpunctul 11 se introduc 3 noi subpuncte, subpunctele 12-14, cu următorul cuprins:

„12. dreptul la repaus zilnic si săptămânal;

13. dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

14. dreptul de a angaja resursele umane si financiare, în conditiile legii.”

4. La capitolul IV punctul A.2.1, după subpunctul 7 se introduce un nou subpunct, subpunctul 8, cu următorul cuprins:

„8. îndrumă si coordonează activitatea de prevenire a infectiilor nosocomiale.”

5. La capitolul IV punctul A.2.4, după subpunctul 36 se introduce un nou subpunct, subpunctul 361, cu următorul cuprins:

„361. participă, anual, la un program de perfectionare profesională, pe durata a cel mult 3 luni, organizat de Şcoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar;”.

6. La capitolul IV punctul B.1, după subpunctul 4 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 5 si 6, cu următorul cuprins:

„5. să dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru manager, sub rezerva legalitătii lor;

6. să constate săvârsirea abaterilor disciplinare si să aplice sanctiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil si regulamentului intern.”

7. La capitolul IV punctul B.2, după subpunctul 7 se introduc 4 noi subpuncte, subpunctele 8-11, cu următorul cuprins:

„8. să acorde managerului toate drepturile ce decurg din contractul de management, contractul colectiv de muncă aplicabil si din lege;

9. să asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute în vedere la elaborarea prezentului contract de management;

10. să informeze managerul asupra conditiilor de muncă si asupra elementelor care privesc desfăsurarea relatiilor de muncă;

11. să asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale managerului.”

8. La capitolul VIII, după litera h) se introduc 4 noi litere, literele i)-l), cu următorul cuprins:

„i) constatarea unor abateri de la legislatia în vigoare care pot constitui un risc iminent pentru sănătatea pacientilor sau a salariatilor;

j) neacceptarea oricărei forme de control efectuate de institutiile abilitate în conditiile legii;

k) refuzarea colaborării cu organele de control desemnate de institutiile abilitate în conditiile legii;

l) constatarea unor abateri de la legislatia în vigoare de către organele de control si institutiile abilitate în conditiile legii.”

Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie, precum si unitătile sanitare cu paturi cu personalitate juridică vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 24 septembrie 2007.

Nr. 1.627.