MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 674         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 3 octombrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.122. - Hotărâre pentru aprobarea Strategiei nationale privind imigratia pentru perioada 2007-2010

 

1.160. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.161. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Reabilitare, amenajare si extindere sediu Judecătoria Săliste”, „Amenajare Judecătorie Vatra Dornei”, „Extindere sediu Tribunal Suceava”, „Reabilitare, amenajare si extindere spatii Tribunalul Vechi Baia Mare”, „Reabilitare, amenajare si extindere spatii Judecătoria Viseu de Sus”, „Sediu Tribunal si Judecătorie Tulcea”, „Sediu Judecătorie Orsova”, „Reabilitare, amenajare si extindere sediu Judecătoria Blaj”, „Extindere Tribunal Judetean Dolj (Tribunal si Curte de Apel Craiova)”

 

1.162. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 444/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Varianta de ocolire a Municipiului Iasi - Etapa I - Varianta Sud”

 

1.163. - Hotărâre privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Strejesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Strejesti, judetul Olt

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

258. - Decizie privind eliberarea domnului Dan-Valentin Fătuloiu din functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Române

 

259. - Decizie privind numirea domnului Gheorghe Popa în functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Române

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.105. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru publicarea unui addendum la Memorandumul de finantare privind Programul PHARE national pentru România 2004 si a unui addendum la Acordul de finantare privind Programul PHARE national pentru România 2005

 

1.404. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2007

 

3.096. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind modificarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

21. - Decizie privind exercitarea unor activităti de medicină complementară de către medici

 

22. - Decizie pentru completarea anexei nr. 2 la Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor din România nr. 67/2005 privind stabilirea sistemului de credite de educatie medicală continuă, pe baza căruia se evaluează activitatea de perfectionare profesională a medicilor, a criteriilor si normelor de acreditare a educatiei medicale continue, precum si a criteriilor si normelor de acreditare a furnizorilor de educatie medicală continuă

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII

 

286. - Ordin privind aprobarea Strategiei nationale de implementare a măsurilor de prevenire si combatere a discriminării (2007-2013)

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Strategiei nationale privind imigratia pentru perioada 2007-2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Strategia natională privind imigratia pentru perioada 2007 - 2010, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Planul de actiune pe anul 2007 pentru implementarea Strategiei nationale privind imigratia pentru perioada 2007-2010, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Planul de actiune pe anul 2007 pentru implementarea Strategiei nationale privind imigratia pentru perioada 2007-2010 vor fi planificate de către fiecare institutie cu atributii în realizarea obiectivelor, în bugetele proprii, în raport cu prioritătile, resursele disponibile si etapele de realizare a acestora, în perioada 2007-2010.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 616/2004 pentru aprobarea Strategiei nationale privind migratia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 6 mai 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: p.

Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Akos Derzsi,

secretar de stat Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2007.

Nr. 1.122.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRATEGIA NATIONALĂ

privind imigratia pentru perioada 2007-2010

 

Migratia este un proces care trebuie gestionat si nu o problemă care trebuie rezolvată

1. Context

2. Obiectivele Guvernului României în domeniul imigratiei pentru perioada 2007-2010:

2.1. imigratia controlată

2.2. prevenirea si combaterea imigratiei ilegale

2.3. azilul

2.4. integrarea socială a străinilor

3. Implementarea Strategiei nationale privind imigratia pentru perioada 2007-2010

1. Context

Procesul de negociere a aderării României la Uniunea Europeană a presupus un efort sustinut si continuu depus de institutiile guvernamentale în vederea atingerii unui nivel de compatibilitate cu statele membre în plan legislativ si institutional. În acest context, Guvernul României a acordat o atentie deosebită abordării problematicii imigratiei, ca parte importantă a domeniului justitiei si afacerilor interne, aceasta cu atât mai mult cu cât de la data aderării tara noastră a devenit stat membru la frontiera externă de est a Uniunii Europene.

Reforma legislativă în ceea ce priveste regimul străinilor si azilul în tara noastră a presupus adoptarea unui set de acte normative în vederea asigurării conformitătii cu legislatia comunitară si cu alte instrumente juridice cu caracter international la care statul român este parte. Aplicarea unui cadru legislativ modern a impus reformarea institutiilor cu atributii în domeniu, realizându-se astfel instrumentele necesare punerii în practică a unui management eficient al fenomenului imigratiei pe teritoriul României.

Progresele sunt evidente si recunoscute la nivelul institutiilor europene, care, pe tot acest parcurs, au sustinut autoritătile române prin proiecte care au asigurat o expertiză de nivel ridicat venită din partea institutiilor similare ale statelor membre, completată de un sprijin financiar consistent pentru investitii în domeniu. Proiecte precum Sistemul Visa on-line, Sistemul Informatic de Management al Străinilor, Sistemul EURODAC, securizarea frontierelor, construirea sau reabilitarea unor centre de cazare a străinilor cu sedere ilegală sau a refugiatilor s-ar fi înfăptuit mult mai greu fără aportul major venit din partea Uniunii Europene.

În vederea stabilirii unei conceptii unitare asupra gestionării imigratiei la nivel national, în anul 2004 au fost aprobate Strategia natională privind migratia si un mecanism interinstitutional pentru implementarea acesteia, fapt ce a condus pentru prima dată la aducerea la aceeasi masă a discutiilor a tuturor institutiilor cu atributii în domeniul migratiei. Strategia a fost implementată prin planuri de actiune anuale care au asigurat realizarea unor obiective printr-un efort coordonat al institutiilor în domeniul migratiei controlate, prevenirii si combaterii migratiei ilegale, azilului, integrării sociale si returnarea/repatrierea voluntară a străinilor cu sedere ilegală.

Imigratia însă reprezintă un fenomen complex si dinamic, care este influentat de o multitudine de factori atât din rile de origine (push factors), cât si din rile de destinatie (pull factors). De aceea, este necesar ca politica natională în domeniu să fie permanent actualizată potrivit noilor evolutii în plan regional si international.

Statutul pe care România l-a dobândit la data aderării la Uniunea Europeană si dezvoltarea economică preconizată a rii noastre în perioada postaderare vor influenta cu siguranfluxurile migratorii existente si vor transforma treptat România într-o destinatie preferată de imigranti. Acest fapt nu trebuie privit ca un aspect negativ. Migratia poate contribui semnificativ la schimbul cultural, dezvoltarea economică si progresul societătii românesti, asa cum poate aduce beneficii rilor de origine si familiilor imigrantilor. De aceea, migratia trebuie privită ca un proces care trebuie gestionat si nu ca pe o problemă care trebuie rezolvată.

În acest sens, obiectivul principal al autoritătilor române pentru perioada imediat următoare aderării este de a maximiza efectele pozitive si de a limita efectele negative ale imigratiei pentru tara noastră si, implicit, pentru cetătenii români.

De aceea, este responsabilitatea statului român de a hotărî clar categoriile de imigranti care pot fi admise si se pot stabili pe teritoriul national, potrivit intereselor nationale, dar în strânsă corelare cu politicile si documentele programatice1) adoptate la nivelul Uniunii Europene, precum si cu respectarea drepturilor imigrantilor. De asemenea, statul român va lua măsuri de prevenire si combatere a imigratiei ilegale si de îndepărtare de pe teritoriul national a imigrantilor care nu mai îndeplinesc conditiile legale de sedere.

Nu numai Guvernul României trebuie să se pregătească pentru noua situatie, ci si societatea românească în întregul ei. Constientizarea fenomenului imigratiei - a riscurilor si beneficiilor acestuia - trebuie realizată printr-o mediatizare si educare continuă a populatiei. Cetătenii României, în calitatea lor de contribuabil la bugetul de stat, trebuie să fie primii informati, respectându-se astfel transparenta procesului decizional. Prin intermediul prezentei strategii Guvernul identifică oportunitatea si segmentul de populatie căruia să i se adreseze.

Potrivit ultimelor prognoze demografice, România se va confrunta, la fel ca majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, cu îmbătrânirea si scăderea populatiei, astfel încât în anul 2050 se estimează ca populatia României să fie de 16 milioane de locuitori. Imigratia nu este ea însăsi o solutie pentru limitarea acestui fenomen, însă poate reprezenta o parte dintr-un pachet de măsuri care pot îmbunătăti această situatie. De aceea, trebuie să se acorde o atentie deosebită calitătilor imigrantilor admisi si măsurilor de integrare culturală si socială a acestora.

În ultima perioadă începe să fie simtită lipsa fortei de muncă autohtone în anumite zone ale rii si pentru anumite domenii, fiind deja luate în calcul solutii care privesc angajarea unor lucrători imigranti din state terte. Acesta este numai un exemplu al faptului că pozitia României, ca tară de destinatie, capătă contur, iar acest fapt poate fi amplificat de necesitatea unei piete a fortei de muncă care să sustină dezvoltarea economică a României în perioada următoare.

O schimbare totală din punctul de vedere al regimului juridic aplicabil se produce pentru cetătenii Uniunii Europene si membrii de familie ai acestora, care, de la data aderării României la Uniunea Europeană, se bucură de dreptul la liberă circulatie si reziden stabilit prin Tratatul de constituire a Comunitătii Europene, ca unul dintre cele 4 drepturi fundamentale ale cetăteniei europene într-un spatiu al libertătii, securitătii si justitiei pe teritoriul statelor membre. Autoritătile române trebuie să asigure cadrul adecvat pentru exercitarea acestui drept pe teritoriul national.

Pentru controlarea fenomenului imigratiei în ansamblul său si fructificarea la maximum a avantajelor pe care le poate oferi, domeniul asistentei sociale va necesita o dezvoltare semnificativă. Prezenta strategie joacă în acest sens un rol de impulsionare si coordonare a procesului de integrare în societatea românească atât a străinilor care vin benevol în România, cât si a persoanelor care se bucură de protectia statului român, fiind nevoite să se refugieze din calea diverselor conflicte regionale si internationale.

Nu în ultimul rând, pentru a obtine beneficii maxime din gestionarea fenomenului imigratiei, autoritătile române vor acorda o atentie sporită corelatiei cu fenomenul de emigrare a cetătenilor români, astfel încât imigratia să completeze eventualele lipsuri de pe piata fortei de muncă din România, în special lipsa personalului înalt calificat.

Prezenta strategie vizează o perioadă de 4 ani (2007-2010) si reprezintă următorul pas pe care România îl face în cadrul eforturilor de modernizare a procesului de gestionare a imigratiei pe teritoriul national si se doreste a stabili într-o manieră simplă si directă obiectivele avute în vedere la nivel national pentru o mai bună abordare a fenomenului în interesul societătii românesti. Pe parcursul acestei perioade autoritătile române îsi vor stabili si coordona actiuni si măsuri concrete în domeniul imigratiei, care se vor încadra în liniile directoare stabilite de prezenta strategie.


1) 52005XG0303(01) Programul Haga. Întărirea libertătii, securitătii si justitiei în Uniunea Europeană - Jurnalul Oficial C 053, 03/03/2005 p. 0001-0014

52005XG0812(01) Planul de actiune al Consiliului Uniunii Europene si al Comisiei Europene pentru implementarea Programului Haga pentru întărirea libertătii, securitătii si justitiei în Uniunea Europeană - Jurnalul Oficial C 198, 12/08/2005 p. 0001-0022;

52005DC0669 Comunicare din partea Comisiei - Planul de actiune privind migratia legală [SEC(2005)1680];

52005IP0235 Rezolutia Parlamentului European privind legăturile dintre migratia legală/ilegală si integrarea migrantilor [2004/2137(INI)] OJ C 124E, 15.5.2006, p. 535-542;

52005DC0621 Comunicarea Comisiei către Consiliu si Parlamentul European - Actiuni prioritare pentru a se răspunde provocărilor migratiei - COM/2005/0621 final;

 

COM (2005) 123 - Programul de solidaritate si management al fluxurilor migratorii pentru perioada 2007-2013.

Prezenta strategie se va constitui atât ca un mediu de comunicare prin care institutiile iau cunostin de noi măsuri si prevederi adoptate de către ceilalti membri ai grupului, cât si ca un mediu de interactiune, fiecare membru participând cu observatii si sugestii pentru identificarea celor mai bune solutii. Gradul de interactiune este dat de aportul la implementarea acelor măsuri din plan, care sunt în responsabilitatea mai multor institutii membre si nu numai.

Pentru realizarea obiectivelor propuse prin prezenta strategie, România are în vedere alinierea legislatiei nationale la politicile Uniunii Europene în domeniu, inclusiv prevederile „Programului de solidaritate si management al fluxurilor migratorii pentru perioada 2007-2013”, urmărind permanent atât respectarea drepturilor fundamentale ale fiecărei persoane, cât si prevenirea si combaterea imigratiei ilegale în spatiul comunitar din care face parte si tara noastră, începând cu 1 ianuarie 2007.

2. Obiectivele Guvernului României în domeniul imigratiei pentru perioada 2007-2010

Strategia României în domeniul imigratiei stabileste liniile de actiune ale Guvernului pentru perioada imediat următoare aderării rii noastre la Uniunea Europeană în ceea ce priveste imigratia controlată, prevenirea si combaterea imigratiei ilegale, azilul, integrarea socială a străinilor si corelarea tuturor acestor aspecte cu fenomenul emigratiei cetătenilor români. Domeniile abordate în cuprinsul prezentei strategii oferă cadrul general pentru stabilirea actiunilor autoritătilor române în gestionarea fenomenului imigratiei, pentru obtinerea de beneficii si reducerea efectelor negative generate de acesta.

2.1. Imigratia controlată

Guvernul României promovează libera circulatie a persoanelor si imigratia legală în scopurile prevăzute de legislatia natională privind regimul străinilor. În perioada 2007-2010 o atentie deosebită va fi acordată optimizării cadrului legal si procedural în vederea exercitării dreptului la liberă circulatie si reziden pe teritoriul national al cetătenilor Uniunii Europene si a membrilor de familie ai acestora, precum si facilitării admisiei tertilor în scop de muncă, în conformitate cu politica în domeniu, pentru desfăsurarea activitătilor comerciale si pentru studii, inclusiv prin asigurarea exercitării dreptului acestora de reîntregire a familiei.

Măsurile luate de către autoritătile române pentru gestionarea fluxurilor de imigranti legali vor fi în deplină concordan cu Programul Haga “Întărirea libertătii, securitătii si justitiei”, care vizează o abordare echilibrată a managementului migratiei prin elaborarea unei politici comune privind imigratia legală la nivelul Uniunii Europene în ceea ce priveste procedurile si criteriile de admisie, asigurarea unui cadru legal sigur si a unui set de drepturi garantate imigrantilor pentru sprijinirea acestora în vederea integrării lor în societate. Un accent deosebit va fi pus pe aplicarea la nivel national a măsurilor ce vor fi adoptate la nivel comunitar în baza Planului de actiune privind migratia legală, elaborat de Comisia Europeană.

2.1.1. Asigurarea cadrului administrativ necesar exercitării dreptului la liberă circulatie si reziden a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene

Un obiectiv major al autoritătilor române îl constituie garantarea dreptului fundamental al cetătenilor Uniunii Europene, acela de a circula si de a-si stabili rezidenta liber pe teritoriul national în conditii similare cu cetătenii proprii care circulă si îsi schimbă resedinta pe teritoriul României, în conformitate cu principiile legislatiei comunitare. În acest sens vor fi puse în aplicare măsuri în plan legislativ si institutional în vederea adaptării cadrului existent pentru crearea conditiilor adecvate exercitării acestui drept de către cetătenii statelor membre, potrivit schimbărilor care pot interveni la nivel european.

2.1.2. Promovarea admisiei cetătenilor terti în scop de muncă potrivit nevoilor identificate pe piata autohtonă a fortei de muncă

Guvernul României, pe baza evaluărilor anuale, va stabili numărul cetătenilor din ri terte care pot fi admisi în scop de muncă. Stabilirea cotelor pentru admisia în scop de muncă va avea la bază o analiză efectuată pe diferite domenii de activitate pentru identificarea unui eventual deficit de for de muncă autohtonă. Autoritătile competente vor sprijini angajatorii prin campanii de informare asupra modalitătilor de angajare a imigrantilor legali si prin stabilirea unor proceduri de selectionare a imigrantilor temporari în scop de muncă. De asemenea, autoritătile competente vor realiza programe necesare prevenirii si combaterii imigratiei ilegale si vor lua măsuri în vederea monitorizării străinilor care vor avea acces pe piata fortei de muncă în conformitate cu legislatia în domeniu. Totodată, vor fi avute în vedere negocierile cu reprezentantii guvernelor din statele terte în vederea încheierii de acorduri bilaterale în domeniul imigratiei fortei de muncă si securitătii sociale.

2.1.3. Încurajarea admisiei în scopul desfăsurării de activităti comerciale pentru anumite categorii de străini

Luând în considerare impactul pe care îl poate avea asupra dezvoltării economiei nationale, imigratia în scopul desfăsurării activitătilor comerciale va constitui un subiect important pe agenda de lucru a autoritătilor române în perioada postaderare. Astfel, pe baza analizelor efectuate si a propunerilor înaintate de autoritătile competente, vor fi acordate facilităti în vederea admisiei acelor categorii de străini care au un potential major în realizarea de investitii si crearea de locuri de muncă pe teritoriul României. În acest sens, prin intermediul misiunilor diplomatice ale României, vor fi derulate campanii de informare a imigrantilor în rile de origine.

2.1.4. Promovarea unui sistem eficient de selectie pentru admiterea pe teritoriul României în scop de studii

În ceea ce priveste admisia în scop de studii, un accent deosebit va fi pus pe stabilirea de criterii obiective pentru admiterea în acest scop a cetătenilor terti, astfel încât nivelul de pregătire al acestora să îi recomande pentru o eventuală continuare a sederii după încheierea studiilor, în folosul societătii românesti. În acest sens vor fi stabilite criterii de evaluare care vor fi utilizate inclusiv de misiunile diplomatice ale României pentru selectarea străinilor care solicită admisia în scop de studii.

2.1.5. Proiectarea, dezvoltarea si gestionarea unor sisteme informatice eficiente în gestionarea imigratiei pe teritoriul national

Pentru o gestionare eficientă a fluxurilor de imigranti legali si pentru crearea instrumentelor necesare unei bune evaluări si prognozări a fenomenului, Guvernul României va sprijini dezvoltarea si administrarea unor sisteme informatice performante, precum si interconectarea acestora la nivel national, având ca element central Sistemul national de vize, migratie si azil.

2.2. Prevenirea si combaterea imigratiei ilegale

În contextul transformării treptate a României într-o tară de destinatie pentru imigranti, Guvernul vizează diminuarea ponderii factorului ilegal în cadrul fenomenului migrationist prin prevenirea imigrării acelor categorii de persoane care nu satisfac conditiile impuse de lege, precum si combaterea sederii ilegale, a muncii la negru si a traficului de imigranti. În realizarea obiectivelor propuse România se va alinia politicilor Uniunii Europene în domeniu si va manifesta solidaritate si o împărtire corectă a responsabilitătilor cu statele membre, inclusiv în ceea

ce priveste implicatiile financiare rezultate din aplicarea actiunilor comune.

2.2.1. Informarea eficientă a potentialilor imigranti asupra modalitătilor legale de admisie si măsurilor luate de statul român pentru combaterea imigratiei ilegale

Un rol fundamental în limitarea imigratiei ilegale, ca efect negativ al imigratiei pe teritoriul national, va fi jucat de actiunile de prevenire care vor fi derulate de autoritătile române prin cele mai eficiente mijloace de informare a imigrantilor din rile de origine. Aceste actiuni vor avea ca scop informarea corectă si completă a potentialilor imigranti despre legislatia natională referitoare la conditiile de admisie si sedere în România, precum si a riscurilor la care sunt supusi în eventualitatea încălcării acestor prevederi: diverse forme de exploatare a imigrantilor, depistare, luare în custodie publică, returnare în tara de origine, stabilirea unei interdictii de a intra pe teritoriul României si, implicit, pe teritoriul altor state membre.

2.2.2. Intensificarea cooperării autoritătilor române pentru combaterea imigratiei ilegale si a muncii la negru

În vederea cresterii eficientei în combaterea imigratiei si sederii ilegale, autoritătile competente vor intensifica cooperarea la nivel national, în special prin cresterea acesteia la nivelul structurilor teritoriale ale institutiilor care au contact direct cu grupurile-tintă. Aceste demersuri vor fi dublate de campanii sustinute de informare a imigrantilor de pe teritoriul national cu privire la procedurile aplicate de autorităti în cazul persoanelor aflate în situatii ilegale, precum si de informare si specializare interinstitutională a personalului cu competente în domeniu.

2.2.3. Intensificarea măsurilor de îndepărtare a străinilor care au intrat ilegal pe teritoriul României sau care au intrat legal, dar ulterior sederea lor a devenit ilegală

Autoritătile române vor derula actiuni în strictă conformitate cu standardele Uniunii Europene în domeniul returnărilor, bazate pe cele mai bune practici în ceea ce priveste returnarea voluntară sau fortată a persoanelor aflate în situatii ilegale, cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului si a demnitătii umane. Astfel, actiunile vor tine cont de specificul situatiei persoanelor vulnerabile, precum minori, minori neînsotiti, persoane cu dizabilităti, persoane în vârstă, femei însărcinate, părinte singur cu minor/minori si persoane care au fost supuse torturii, răpirii sau altor forme serioase de violen psihică, psihologică ori sexuală.

Un interes deosebit va fi acordat cooperării în domeniul returnării cu statele membre ale Uniunii Europene, în special prin participarea României la efectuarea unor zboruri comune.

Totodată, în colaborare cu organizatii internationale cu atributii în domeniu, precum si cu organizatii neguvernamentale de profil vor fi elaborate si derulate programe comune pentru identificarea modalitătilor concrete de sprijinire a străinilor cu sedere ilegală în vederea reîntoarcerii acestora în rile de origine, inclusiv a resurselor financiare necesare în acest sens.

2.2.4. Pregătirea în vederea aderării României la Spatiul Schengen

Autoritătile române vor întreprinde toate actiunile necesare în domeniul politicii de vize, migratiei, azilului, controlul frontierelor si cooperării politienesti pentru pregătirea României în vederea aderării la Spatiul Schengen, în special acele actiuni care vizează crearea cadrului institutional si legislativ adecvat, precum si facilitătile tehnice de interconectare la Sistemul Informatic Schengen.

2.2.5. Intensificarea cooperării autoritătilor române cu institutii similare din statele membre ale Uniunii Europene, precum si cu cele din rile de origine sau de tranzit

Institutiile statului român vor întreprinde toate actiunile necesare în vederea cooperării cu statele membre ale Uniunii Europene în ceea ce priveste combaterea imigratiei ilegale, cu accent pe schimbul de informatii cu autoritătile similare de pe teritoriul acestora. Această activitate va fi completată de cooperarea cu agentiile si institutiile existente la nivel national si european în domeniul imigratiei.

Guvernul României va depune eforturi în vederea intensificării cooperării cu autoritătile din rile de origine si de tranzit în vederea prevenirii si combaterii imigratiei ilegale, în mod deosebit cu acele ri care reprezintă un potential migrator ridicat pentru România. În acest context va fi analizată oportunitatea desemnării pe lângă misiunile diplomatice ale României din aceste ri a unor ofiteri de legătură specializati în domeniul migratiei si a unor atasati pe probleme de muncă si asigurări sociale.

2.3. Azilul

2.3.1. Asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil si respectarea principiului nereturnării, în conformitate cu standardele internationale pe care România si le-a asumat prin tratatele si conventiile la care este parte

În perioada imediat următoare o atentie deosebită se va acorda conditiilor de acces la procedura de azil, tinându-se cont de fenomenul de schimbare a fluxurilor migratorii, care, în ultima perioadă, au căpătat un pronuntat caracter mixt. Astfel, se va avea în vedere minimalizarea, pe cât posibil, a numărului de cazuri ale unor persoane care, desi se află pe teritoriul României cu sedere ilegală, sunt în reală nevoie de protectie internatională, fiind imperios necesară reglementarea statutului lor. Reglementarea imediată a statutului acestor persoane este foarte importantă, contribuind esential la păstrarea unei rate coborâte a infractionalitătii, având totodată un dublu efect protectiv - al persoanei si al societătii gazdă.

Intervievarea atentă a solicitantilor de azil de către personal specializat, cu un grad ridicat de experien si având acces la informatii detaliate despre conditiile în rile de origine ale solicitantilor, precum si solutionarea cererilor de azil în etapa judiciară de către judecători deplin calificati reprezintă conditii vitale.

2.3.2. Dezvoltarea sistemului de azil pe baza criteriilor eficientei si calitătii procedurilor si adaptarea politicilor si practicilor în domeniu pentru a preveni, a descuraja si a sanctiona abuzurile la procedura de azil

Prioritară în perioada următoare este păstrarea unui echilibru între respectarea deplină a dreptului solicitantilor de azil si mentinerea calitătii deciziilor, în conditiile solutionării în termene rezonabile a cererilor de azil. Pe termen scurt si mediu, o atentie deosebită se va acorda asigurării capacitătii institutionale si a logisticii necesare ca stat membru al Uniunii Europene, în special, prin participarea la mecanismele Dublin II si EURODAC, a dezvoltării mecanismelor privind returnarea voluntară sau fortată către rile de origine, precum si la alte forme de cooperare la nivelul Uniunii Europene.

De la aderarea României si Republicii Bulgaria la Uniunea Europeană, spatiul comunitar cuprinde încă două state care constituie parte a frontierei externe de est a Uniunii Europene. Următorul obiectiv al celor două state îl constituie aderarea la Acordul Schengen, eforturi fiind deja depuse în acest sens. Acest fapt va conduce, pe de-o parte, la securizarea tot mai eficientă a frontierelor externe ale Uniunii Europene si lupta comună împotriva imigratiei ilegale, dar în acelasi timp va face atractivă această regiune pentru persoane aflate în nevoie de protectie internatională. Participarea la mecanismul Dublin II, odată cu aderarea la Uniunea Europeană, va avea ca efect imediat cresterea numărului de cereri de asistare cu repercusiuni si asupra capacitătii de returnare. În cadrul eforturilor de aderare la Uniunea Europeană, Guvernul României si-a asumat în cadrul capitolului de negociere 24 „Justitie si afaceri interne” obligatia de a pregăti România pentru implementarea mecanismului Dublin si a instrumentului său tehnic EURODAC, începând cu data aderării. În acest sens, eforturile guvernamentale se concentrează pe armonizarea legislatiei interne în materie de azil, străini si controlul frontierei cu prevederile comunitare ale celor două mecanisme europene, dar si prin sustinerea dezvoltării la nivel institutional, pentru crearea institutiilor necesare sustinerii acestor activităti si pregătirea personalului său, astfel încât data aderării să constituie punctul de plecare pentru aceste activităti.

2.3.3. Asigurarea si mentinerea capacitătii României de asumare a responsabilitătilor si obligatiilor de stat membru al Uniunii Europene în domeniul azilului

Autoritătile române vor contribui activ la mecanismele de împărtire a sarcinilor între rile ce primesc solicitanti de azil si refugiati, alăturându-se eforturilor comunitătii internationale în vederea identificării unor solutii durabile pentru situatia refugiatilor, inclusiv prin Agenda pentru Protectie a Înaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati. Pe termen scurt si mediu, o atentie deosebită se va acorda asigurării capacitătii institutionale si a logisticii necesare ca stat membru al Uniunii Europene, în special prin participarea la mecanismele Dublin II si EURODAC, precum si la alte forme de cooperare la nivelul Uniunii Europene.

2.3.4. Asumarea unui rol activ în cadrul cooperării regionale si internationale în domeniul azilului si contribuirea la dezvoltarea unor sisteme de azil functionale în estul si sud-estul Europei

România contribuie activ la dezvoltarea cadrului legislativ si institutional si la construirea unor sisteme de azil functionale în estul si sud-estul Europei. Se va avea în vedere dezvoltarea unor programe, la nivel regional, în domeniul de competen, în cooperare cu autoritătile în materie ale statelor membre ale Uniunii Europene si/sau organisme internationale (Înaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati si Organizatia Internatională pentru Migratie), cu referire la statele ce urmează a începe în viitor negocieri de aderare la Uniunea Europeană (de exemplu, Republica Moldova, rile din spatiul exiugoslav).

2.3.5. Îmbunătătirea conditiilor de receptie a solicitantilor de azil si de cercetare a informatiilor din rile de origine ale acestora prin identificarea solutiilor adecvate de finantare din partea Fondului European pentru Refugiati

De la 1 ianuarie 2007 România este membru al Uniunii Europene, situatie care îi permite să aplice fără rezerve la fondurile europene. În aceste sens, o preocupare continuă o va reprezenta evaluarea financiară a necesitătilor, astfel încât autoritătile abilitate să asigure în aceleasi conditii ca si în celelalte state membre standarde unitare în ceea ce priveste receptia solicitantilor de azil. Autoritătile române au luat cunostin despre liniile directoare de planificare multianuală stabilite de către Comisia Europeană în vederea implementării Fondului European pentru Refugiati si a Fondului European pentru Integrare, urmând să facă în acest sens demersurile necesare pentru înaintarea de proiecte.

2.4. Integrarea socială a străinilor

2.4.1. Sustinerea participării active a străinilor care domiciliază sau care au resedinta legală pe teritoriul statului român la viata economică, socială si culturală, respectându-se în acelasi timp identitatea culturală a acestora

Toate măsurile în domeniu urmăresc sustinerea participării active a străinilor care domiciliază sau care au resedinta pe teritoriul României la viata socială, economică si culturală a rii, contribuind astfel la dezvoltarea unei relatii bazate pe încredere si responsabilitate reciprocă între acestia si societatea românească. Responsabilitatea pentru coordonarea programelor de integrare pentru refugiati si alte persoane cărora le-a fost acordată o formă de protectie revine Oficiului Român pentru Imigrări, ca structură specializată, responsabilă de implementarea politicilor Guvernului României în domeniul azilului, în timp ce implementarea practică a programelor de integrare este realizată de către această structură în colaborare cu autoritătile centrale, autoritătile locale si organizatiile neguvernamentale.

2.4.2. Asigurarea că acele categorii relevante de străini depun eforturile necesare pentru a se integra suficient în societatea românească, inclusiv prin participarea la programele organizate în acest scop de statul român

O atentie deosebită se acordă persoanelor care apartin categoriilor de persoane vulnerabile (victime ale persecutiei pe bază de gen/sex, minori neînsotiti, victime ale torturii, persoanele cu handicap, persoane în vârstă etc). Recunoscând faptul că dobândirea cetăteniei române poate facilita procesul de integrare a străinilor, statul român asigură accesul tuturor străinilor care domiciliază sau care au resedinta pe teritoriul României la procedura de obtinere a cetăteniei române.

2.4.3. Constientizarea tuturor persoanelor implicate în acest domeniu, functionari publici de la toate nivelurile, cetăteni, inclusiv străini, cu privire la importanta sprijinirii procesului de integrare si identificare a solutiilor adecvate de finantare a unor proiecte prin intermediul Fondului European pentru Refugiati si a Fondului European pentru Integrare, în vederea îmbunătătirii serviciilor asigurate tuturor categoriilor de străini

Functionarii publici, personalul contractual, precum si persoanele cu functii de conducere în domeniul serviciilor de sănătate, educatie, angajare în muncă, control si asistensocială vor fi pregătiti adecvat pentru a respecta diferentele de limbă, culturale, religioase, fizice si psihologice ale persoanelor aflate în proces de integrare prin găsirea de solutii pentru a se facilita programe de educare si formare a acestor persoane. În acest sens, în perioada următoare va fi avută în vedere îmbunătătirea serviciilor asigurate străinilor de către autoritătile române, a celor de consiliere si informare cu privire la statutul străinilor în România, dar si a celor de asisten pentru obtinerea unui loc de muncă. Pentru aceasta, se vor desfăsura programe de pregătire si de identificare a unor solutii viabile pentru asigurarea drepturilor străinilor.

3. Implementarea Strategiei nationale privind imigratia pentru perioada 2007-2010

3.1. Cadrul institutional

Implementarea la nivel national a Strategiei nationale privind imigratia pentru perioada 2007-2010 va fi realizată prin mecanismul de cooperare interinstitutională prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.708/2004 pentru aprobarea componentelor si a structurii Mecanismului de cooperare interinstitutională, precum si a Planului de actiune pentru o perioadă de 12 luni pentru implementarea Strategiei nationale privind migratia.

În vederea realizării unor sarcini specifice stabilite prin planurile de actiune anuale si pentru dezbaterea unor aspecte care necesită dezbateri publice, Grupul interministerial de coordonare a implementării strategiei, prin Secretariatul tehnic, poate invita la reuniunile sale reprezentanti ai altor autorităti, precum si reprezentanti ai societătii civile sau ai organizatiilor internationale din domeniul imigratiei si azilului. Totodată, dacă subiectele propuse pe agenda de lucru o impun, la reuniunile Grupului pot fi invitati reprezentanti ai institutiilor Uniunii Europene, precum si experti din statele membre.

3.2 Planurile de actiune

Măsurile concrete pentru implementarea în practică a obiectivelor prezentei strategii sunt cuprinse în planuri de actiune anuale, elaborate pe baza propunerilor institutiilor membre ale Grupului interministerial de coordonare a implementării strategiei si aprobate de Guvern. Planurile de actiune stabilesc activitătile concrete si responsabilitătile ce revin tuturor ministerelor si institutiilor cu atributii în domeniul imigratiei pentru realizarea obiectivelor stabilite prin Strategia natională privind imigratia pentru perioada 2007-2010.

Pentru realizarea activitătilor cuprinse în planul de actiune, fiecare dintre institutiile cu competente în materie va elabora propriile planuri de măsuri, detaliind actiunile a căror responsabilitate de implementare îi revine.

3.3. Resurse financiare

Resursele financiare necesare implementării Strategiei nationale privind imigratia provin, în principal, din:

• fonduri de la bugetul de stat, alocate fiecărui minister si fiecărei institutii cu competente în implementarea Strategiei nationale privind imigratia pentru perioada 2007-2010;

• fonduri stabilite la nivelul Uniunii Europene pentru gestionarea imigratiei la nivel european;

• credite externe garantate de Guvernul României;

• credite externe care nu implică garantii guvernamentale;

• donatii si sponsorizări oferite/acceptate în conditiile legii;

• alte surse.

Planurile de actiune anuale pentru implementarea Strategiei nationale privind imigratia pentru perioada 2007-2010, constituite pe baza planurilor sectoriale, specifică sursele de finantare necesare îndeplinirii fiecărui obiectiv stabilit.

 

ANEXA Nr. 2

 

PLANUL DE ACTIUNE PE ANUL 2007

pentru implementarea Strategiei nationale privind imigratia pentru perioada 2007-2010

 

Obiective

Actiuni

Termen

Institutii responsabile

Surse de finantare

1. Cresterea nivelului de coordonare interinstitutională în vederea gestionării eficiente a migratiei legale

1.1. Modificarea Ordonantei de urgen a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 357/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în scopul alinierii legislatiei nationale privind regimul străinilor (transpunerea Directivei 2005/71/CE cu privire la procedurile specifice pentru admisia cetătenilor statelor terte în scop de cercetare stiintifică) si a Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, republicată, cu modificările si completările ulterioare

Directiva 2005/71/CE a fost transpusă în legislatia natională prin modificarea adusă Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2007 privind înfiintarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autoritătii pentru străini si a Oficiului National pentru Refugiati, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Totodată, a fost adoptată Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă si detasarea străinilor pe teritoriul României

MIRA - ORI MMFES

 

 

1.2. Realizarea unei campanii de informare a potentialilor migranti din principalele ri terte producătoare de migranti pentru România referitoare la oportunitătile de pe piata românească a fortei de muncă, conditiile de admisie si sedere, precum si la riscurile la care acestia sunt supusi în cazul nerespectării cadrului legal

Septembrie 2007

MAE

MIRA - ORI

MMFES

Buget MAE

 

1.3. Stabilirea în concret, pe bază de protocol, a situatiilor în care pentru acordarea vizei de scurtă sedere pentru cetătenii statelor terte se solicită avizul Oficiului Român pentru Imigrări

30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a proiectului de modificare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002

MAE - CNV MIRA - ORI

 

 

1.4. Organizarea a două reuniuni consulare pe spatii geografice de interes din punctul de vedere al admisiei

Octombrie 2007

MAE

Buget MAE

 

 

1.5. Organizarea a două seminarii cu tema „Identificarea dificultătilor întâmpinate în angajarea fortei de muncă străine si în exercitarea dreptului de sedere si muncă de către străini pe teritoriul României”, la care să participe si reprezentanti ai patronatelor si sindicatelor

Septembrie 2007 Noiembrie 2007

MIRA - ORI

MMFES

MAE

Buget MIRA

 

1.6. Efectuarea unui studiu privind domeniile de activitate deficitare din România pentru care se solicită for de muncă străină, în vederea corelării politicii de admisie

Noiembrie 2007

MMFES -

DPFM,

ANOFM

 

 

1.7. Realizarea unei evaluări privind statele terte din care se poate avea în vedere atragerea fortei de muncă (luarea în considerare a aspectelor de ordin economic, politic, cultural etc.)

Octombrie 2007

MAE, MMFES

 

 

1.8. Constituirea unui grup de lucru interinstitutional în vederea analizării modului de gestionare a admisiei si sederii în scop de muncă. Efectuarea unor analize semestriale si elaborarea unor propuneri de îmbunătătire a activitătii

Septembrie 2007

MIRA - ORI MAE

MMFES - Inspectia Muncii

 

 

1.9. Constituirea unui grup de lucru interinstitutional în vederea analizării modului de gestionare a admisiei si sederii în scopul desfăsurării de activităti comerciale. Efectuarea unor analize semestriale si elaborarea unor propuneri de îmbunătătire a activitătii

Septembrie 2007

MIRA - ORI MAE ARIS MMFES - IM ONRC ANAF

 

 

1.10. Constituirea unui grup de lucru interinstitutional în vederea analizării modului de gestionare a admisiei si sederii în scop de studii. Efectuarea unor analize semestriale si elaborarea unor propuneri de îmbunătătire a activitătii

Noiembrie 2007

MIRA - ORI

MAE

MECT

 

 

1.11. Cuantificarea perceptiei străinilor fată de serviciile oferite de Oficiul Român pentru Imigrări prin efectuarea unui sondaj de opinie la nivel national de către o institutie independentă de sondare a opiniei publice. Rezultatele sondajului vor fi utilizate în vederea eficientizării activitătii institutiei în relatia cu străinii

Octombrie 2007

MIRA - ORI

Buget MIRA

 

 

1.12. Realizarea unei biblioteci virtuale care să cuprindă specimene ale documentelor de stare civilă folosite de străini pe teritoriul României

Noiembrie 2007

MIRA - ORI, INEP MAE - DGRC

Buget MIRA

 

1.13. Întocmirea de propuneri în vederea participării la implementarea unor proiecte finantate de către Uniunea Europeană cu alte state, în care România să detină calitatea de junior partner, în vederea asigurării de expertiză

Noiembrie 2007

MIRA – ORI MMFES

 

2. Intensificarea activitătilor de prevenire si combatere a sederii ilegale si a muncii la negru

2.1. Organizarea unui seminar cu tema „Îmbunătătirea cooperării interinstitutionale pe linia prevenirii si combaterii imigratiei ilegale”, cu implicarea autoritătilor cu competente si a organizatiilor internationale si neguvernamentale din domeniu

Septembrie 2007

MIRA - ORI

Buget MIRA

 

2.2. Organizarea unui seminar privind repatrierea voluntară asistată, cu participarea organizatiilor internationale si neguvernamentale din domeniu

Septembrie 2007

MIRA - ORI

Buget MIRA

 

2.3. Realizarea unei campanii de mediatizare a prevederilor legislatiei privind regimul străinilor, încadrarea în muncă a acestora, a sistemului securitătii sociale, precum si a riscurilor la care sunt supusi migrantii care nu respectă prevederile legale

Octombrie 2007

MIRA - ORI, MMFES

Buget MIRA Buget MMFES

 

2.4. Identificarea solutiilor pentru asigurarea translatiei în si din limba română în fata instantei pentru străinii cu sedere ilegală si asigurarea surselor de finantare aferente aplicării solutiilor identificate

Noiembrie 2007

MIRA - ORI

Buget MIRA

 

2.5. Organizarea unui grup de lucru în vederea dezbaterii problematicii regimului tolerării străinilor pe teritoriul României (cu participarea organizatiilor internationale si a organizatiilor neguvernamentale din domeniul migratiei)

Septembrie 2007

MIRA - ORI

Buget MIRA

 

2.6. Identificarea, în cadrul unui grup de lucru, a unei solutii comune pentru obligarea cetătenilor statelor terte să achite contravaloarea amenzilor contraventionale aplicate pe teritoriul României. Elaborarea unui raport comun cu propuneri de implementare a solutiilor identificate

Noiembrie 2007

MIRA - ORI IGPR, IGPF

 

 

 

2.7. Crearea unui grup de lucru în vederea stabilirii detaliilor tehnice necesare pentru accesarea si folosirea în consecin a finanrii disponibile din anul 2008 prin Fondul european pentru returnare

Septembrie 2007

MIRA - ORI

 

3. Mentinerea standardelor politicii privind azilul si implementarea prevederilor din acquis-ul european

3.1. Accesarea finanrii disponibile prin Fondul european pentru refugiati si Fondul european pentru integrare

Noiembrie 2007

MIRA - ORI

 

 

3.2. Participarea în cadrul proiectelor finantate de către Comisia Europeană cu alte state, în calitate de junior partner, în vederea asigurării de expertiză

Noiembrie 2007

MIRA - ORI

 

 

3.3. Continuarea procesului de armonizare a legislatiei nationale prin adoptarea Directivei europene 2005/85/CE privind standardele minime ale procedurii de acordare si retragere a statutului de refugiat din statele membre

Octombrie 2007

MIRA - ORI

 

 

3.4. Crearea cadrului legal pentru standardul unic al permiselor de reziden al persoanelor care se bucură de o formă de protectie

Noiembrie 2007

MIRA - ORI

 

 

3.5. Încheierea unui acord bilateral administrativ cu Republica Ungară pentru accelerarea măsurilor de urmat în cadrul mecanismului Dublin II

Noiembrie 2007

MIRA - ORI

 

 

3.6. Încheierea unui acord bilateral administrativ cu Republica Bulgaria pentru accelerarea măsurilor de urmat în cadrul mecanismului Dublin II

Noiembrie 2007

MIRA - ORI

 

 

3.7. Elaborarea si editarea la nivelul ORI a unui cod de conduită profesională în relatia cu solicitantii de azil

Noiembrie 2007

MIRA - ORI

 

 

3.8. Schimbarea formatului de principiu al documentelor de călătorie pentru toate categoriile de azilanti, conform standardelor de identificare biometrică

Noiembrie 2007

MIRA – ORI

 

4. Cresterea nivelului de coordonare a institutiilor cu competente în domeniul integrării sociale a străinilor

4.1. Organizarea de întâlniri de coordonare semestriale cu celelalte institutii implicate în procesul de integrare a refugiatilor de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Şanse, Ministerul Sănătătii Publice, Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului etc.

Noiembrie 2007

MIRA - ORI

 

 

 

4.2. Organizarea de sesiuni de pregătire a personalului din centrele teritoriale în vederea implementării în bune conditii a prevederilor legislative privind facilitarea integrării străinilor cu drept de sedere în România

Noiembrie 2007

MIRA - ORI

 

 

4.3. Elaborarea unei metodologii speciale de atestare a studiilor preuniversitare pentru străinii cu o formă de protectie în România, care nu au documente doveditoare sau care, din motive obiective, nu se încadrează în actualele prevederi legislative în domeniul recunoasterii si atestării studiilor străinilor în România

Septembrie 2007

MIRA - ORI MECT

 

5. Dezvoltarea capacitătii institutionale, logistice si de resurse umane a institutiilor cu atributii în gestionarea fenomenului migratiei si azilului

5.1. Înfiintarea Oficiului National pentru Imigrări, ca structură subordonată MIRA, prin fuziunea Autoritătii pentru străini cu Oficiul National pentru Refugiati

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2007 privind înfiintarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autoritătii pentru străini si a Oficiului National pentru Refugiati, precum si modificarea si completarea unor acte normative

MIRA

Buget MIRA

 

5.2. Punerea în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 487/2005 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificările ulterioare, pentru asigurarea conditiilor optime de functionare a Centrului National de Vize din Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu structura rezultată din fuzionarea Autoritătii pentru străini cu Oficiul National pentru Refugiati

Septembrie 2007

AVAS MIRA- DML

Buget MIRA

 

5.3. Achizitionarea si integrarea în cadrul Sistemului national de eviden a străinilor a unei aplicatii informatice de colectare si procesare a informatiilor obtinute în urma desfăsurării unor activităti informative, potrivit normelor interne în vigoare

Noiembrie 2007

MIRA - ORI

Buget MIRA

 

5.4. Achizitionarea de echipamente IT în vederea înlocuirii celor uzate fizic sau moral, aflate în functiune în cadrul Sistemul informatic de management al străinilor

Septembrie 2007

MIRA - ORI

Buget MIRA

 

5.5. Achizitionarea de echipamente IT în vederea înlocuirii celor uzate fizic în cadrul Serviciului reglementarea admisiei si sederii în scop de muncă

Septembrie 2007

MIRA - ORI

Buget MIRA

 

5.6. Cresterea capacitătii resurselor umane cu atributii în domeniul eliberării autorizatiilor/permiselor de sedere în scop de muncă. Participarea la cursuri de formare si perfectionare în domeniul migratiei fortei de muncă

Noiembrie 2007

MIRA - ORI

Buget MIRA

 

5.7. Conectarea on-line a ARIS si MECT la Sistemul informatic de management al străinilor

Septembrie 2007

MIRA - ORI

Buget MIRA Buget ARIS Buget MECT

 

Abrevieri:

MIRA - Ministerul Internelor si Reformei Administrative

ORI - Oficiul Român pentru Imigrări

MMFES - Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Şanse

MAE - Ministerul Afacerilor Externe

DGRC - Directia Generală Relatii Consulare

MECT - Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

ARIS - Agentia Română pentru Investitii Străine

IGPR - Inspectoratul General al Poli t iei Române

IGPF - Inspectoratul General al Poliiei de Frontieră

CNV - Centrul National de Vize

ANOFM - Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

ONRC - Oficiul National al Registrului Comertului

DPFM - Directia Politici Fortă de Muncă

ANPDC - Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului

IM - Inspectia Muncii

ANAF - Agentia Natională de Administrare Fiscală

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pozitia nr. M.F. 102.022 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 septembrie 2007.

Nr. 1.160.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Reabilitare, amenajare si extindere sediu Judecătoria Săliste”, „Amenajare Judecătorie Vatra Dornei”, „Extindere sediu Tribunal Suceava”, „Reabilitare, amenajare si extindere spatii Tribunalul Vechi Baia Mare”, „Reabilitare, amenajare si extindere spatii Judecătoria Viseu de Sus”, „Sediu Tribunal si Judecătorie Tulcea”, „Sediu Judecătorie Orsova”, „Reabilitare, amenajare si extindere sediu Judecătoria Blaj”, „Extindere Tribunal Judetean Dolj (Tribunal si Curte de Apel Craiova)”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Reabilitare, amenajare si extindere sediu Judecătoria Săliste”, „Amenajare Judecătorie Vatra Dornei”, „Extindere sediu Tribunal Suceava”, „Reabilitare, amenajare si extindere spatii Tribunalul Vechi Baia Mare”, „Reabilitare, amenajare si extindere spatii Judecătoria Viseu de Sus”, „Sediu Tribunal si Judecătorie Tulcea”, „Sediu Judecătorie Orsova”, „Reabilitare, amenajare si extindere sediu Judecătoria Blaj”, „Extindere Tribunal Judetean Dolj (Tribunal si Curte de Apel Craiova)”, prevăzuti în anexele nr. I/1-I/9*).

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexele nr. I/1-I/9 va fi realizată din fondurile alocate proiectului „Reforma sistemului judiciar”, finantat prin Acordul de împrumut nr. 4811 - RO, încheiat între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, si bugetul de stat prin bugetul Ministerului Justitiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii, precum si din alte surse legal constituite.

Art. 3. - Anexele nr. I/1-I/9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Tudor-Alexandru Chiuariu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 septembrie 2007.

Nr. 1.161.


*) Anexele nr. I/1-I/9 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 444/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Varianta de ocolire a Municipiului Iasi - Etapa I - Varianta Sud”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 444/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Varianta de ocolire a Municipiului Iasi - Etapa I - Varianta Sud”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 18 mai 2007, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 septembrie 2007.

Nr. 1.162.

 

*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Strejesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Strejesti, judetul Olt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei suprafete de teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Strejesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Strejesti, judetul Olt, în vederea amplasării unei statii de alimentare cu apă.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 septembrie 2007.

Nr. 1.163.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetei de teren care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Strejesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Strejesti, judetul Olt

 

Locul unde este situat terenul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Numărul de inventar atribuit de M.F.P.

Comuna Strejesti,

judetul Olt

Statul român - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului

Comuna Strejesti,

Consiliul Local al Comunei Strejesti,

judetul Olt

Suprafata = 2.500 m2

Tarlaua - 99 Parcela - 1.060

107.379

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Dan-Valentin Fătuloiu din functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Române

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dan-Valentin Fătuloiu se eliberează din functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Române.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 2 octombrie 2007.

Nr. 258.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Gheorghe Popa în functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Române

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gheorghe Popa se numeste în functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Române.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 2 octombrie 2007.

Nr. 259.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru publicarea unui addendum la Memorandumul de finantare privind Programul PHARE national pentru România 2004 si a unui addendum la Acordul de finantare privind Programul PHARE national pentru România 2005

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu dispozitiile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă publicarea pentru informare a următoarelor addendumuri la memorandumurile de finantare semnate între Guvernul României si Comisia Europeană:

a) Addendumul nr. 6 la Memorandumul de finantare RO 2004/016-772 privind Programul PHARE national pentru România 2004, semnat la Bucuresti la 29 mai 2007, prevăzut în anexa nr. 1;

b) Addendumul nr. 1 la Acordul de finantare RO 2005/017-553 privind Programul PHARE national pentru România 2005, semnat la Bucuresti la 29 mai 2007, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 august 2007.

Nr. 1.105.

 

ANEXA Nr. 1

 

ADDENDUM Nr. 6*)

la Memorandumul de finantare RO 2004/016-772 privind Programul PHARE national pentru România 2004

 

*) Traducere.

 

În cadrul asistentei PHARE pentru România, prezentul addendum a fost încheiat pe baza bugetului PHARE 2004 2004/016-772 subprogramul 3 - Îndeplinirea obligatiilor din acquis.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

Memorandumul de finantare al Programului 2004/016-772 subprogramul 3 sectorul 04 „Managementul frontierei”, semnat la 21 decembrie 2004, se modifică după cum urmează:

• Se elimină componenta „Constructia si reabilitarea docurilor pentru navele maritime si fluviale ale Politiei Române de Frontieră”.

• Se introduce o nouă componentă „Cresterea capacitătii de mobilitate navală pe Dunăre si în Delta Dunării”.

• Se introduce o nouă componentă „Înzestrarea punctelor de trecere a frontierei desemnate cu echipament specializat de detectie”.

Anexa C la memorandumul de finantare initial se modifică în conformitate cu pct. 1 „Obiective si priorităti”, subprogramul 3 „Îndeplinirea obligatiilor din acquis”, sectorul 03.04 „Managementul frontierei”. A se vedea anexa 1 la anexa C la Memorandumul de finantare.

 

ARTICOLUL 2

 

Toate celelalte prevederi si conditii ale Memorandumului de finantare al Programului 2004/016-772 rămân neschimbate.

 

ARTICOLUL 3

 

Prezentul addendum la Memorandumul de finantare al Programului 2004/016-772 este redactat în două exemplare, în limba engleză.

 

ARTICOLUL 4

Intrarea în vigoare

 

Prezentul addendum la Memorandumul de finantare al Programului 2004/016-772 va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti.

 

Bucuresti

Bucuresti

Data: 29 mai 2007

Data: 29 mai 2007

Pentru beneficiar,

Pentru Comunitatea Europeană,

Domnul Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

Domnul Donato Chiarini,

secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor,

seful Reprezentantei Comisiei Europene

coordonator national al Asistentei

în România

 

 

ANEXA Nr. 1

la anexa C la memorandumul de finantare

 

1. OBIECTIVE SI PRIORITĂTI

Acest capitol descrie măsurile1) avute în vedere pentru anul bugetar 2004 în cadrul Programului PHARE divizat în 6 subprograme. Acesta se adresează programelor multianuale din sectorul prioritar, care se concentrează asupra prioritătilor PHARE si implementării principalelor sarcini pentru anii 2004-2006 si sarcinilor specifice prevăzute să înceapă în cadrul Programului PHARE national pentru România 2004. În continuare se prezintă grupul de măsuri propuse pentru completarea sectoarelor prioritare din cadrul acestui program prin implementarea sarcinilor specifice. Aceste sarcini derivă, în principal, din cerintele specifice rezultate din acquis-ul comunitar sau din participarea României la anumite politici comunitare.

SUBPROGRAMUL 3 „ÎNDEPLINIREA OBLIGATIILOR DIN ACQUIS” - 2004/016-772.03

(TOTAL: € 155,43 MILIOANE)

Acest subprogram se axează pe 4 sectoare prioritare: finante publice, agricultură si dezvoltare rurală, mediu si managementul frontierei.

03.04 Sectorul managementul frontierei

Fonduri PHARE necesare: € 36,8 Milioane

Alinierea la acquis-ul Uniunii Europene în domeniul managementului si controlului frontierei pentru pregătirea aderării la Uniunea Europeană în vederea stabilirii unui management al frontierei integrat.

Acest program multianual se axează asupra următoarelor:

 

Priorităti PHARE

Sarcini principale

Optimizarea sistemului institutional si a sistemului de resurse umane

Armonizarea avansată a managementului si structurilor de cooperare ale Politiei Române de Frontieră (PRF) si a sistemului de resurse umane cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene, în conformitate cu acquis-ul Schengen

Continuarea dezvoltării sistemului de întărire a frontierelor române

Continuarea modernizării subsistemelor pentru securizarea frontierelor române în conformitate cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene privind managementul de frontieră, inclusiv acquis-ul Schengen

 

Programul PHARE national pentru România 2004 va contribui la implementarea următoarelor sarcini specifice:

 

Sarcini care urmează să înceapă odată cu fondurile aferente anului 2004

Continuarea dezvoltării capacitătii PRF de a aplica acquis-ul Schengen si al managementului de frontieră

Dezvoltarea si implementarea unei strategii de dezvoltare organizatională si sporirea capacitătii PRF în domeniul managementului schimbării

Măsuri anticoruptie pentru politia de frontieră si vamă

Îmbunătătirea cooperării politiei de frontieră si vămii la frontiera ucraineană

Proiectul tehnic si documentatia de licitatie pentru dezvoltarea sistemului integrat al PRF de supraveghere a Dunării si a Deltei Dunării

Implementarea celei de-a doua faze a sistemului integrat al PRF de observare, supraveghere si control al traficului la Marea Neagră

Actualizarea capacitătii de supraveghere a vehiculelor PRF de supraveghere specială, faza 1

Extinderea sistemului de comunicatie vocală si de date al PRF

Elaborarea si implementarea sistemului de comunicatii mobile al PRF

Repararea si amenajarea spatiilor de instruire ale PRF

Furnizarea de mobilier si echipament de birou pentru punctele si centrele de contact de frontieră

Reconfigurarea infrastructurii si a fluxurilor de trafic la punctele de trecere a frontierei desemnate

Înzestrarea centrelor de formare si a scolilor PRF cu echipament de formare specializat

Sporirea capacitătii de mobilitate navală pe Dunăre si în Delta Dunării

Înzestrarea punctelor de trecere a frontierei desemnate cu echipament de detectie specializat

 

1) Fiecare măsură prevăzută pentru implementare în cadrul acestui program si care contine antetul PHARE/2004/016-772 este continuată cu un sistem numeric de identificare a subprogramului si măsurii propriu-zise.

 

ANEXA Nr. 2

 

ADDENDUM Nr. 1*)

la Acordul de finantare RO 2005/017-553 (subprogramele 1-5) privind Programul PHARE national pentru România 2005

 

*) Traducere.

 

În cadrul asistentei PHARE pentru România, prezendul addendum a fost încheiat pe baza bugetului PHARE 2005 2005/017-553 subprogramul 3 - Îndeplinirea obligatiilor din acquis.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

Acordul de finantare al Programului 2005/017-553 subprogramul 3 sectorul 04 „Managementul frontierei”, semnat la 27 iulie 2006, se modifică după cum urmează:

• Se introduce o nouă componentă „Constructia si reabilitarea docurilor pentru navele maritime si fluviale ale PRF”.

• Se elimină componenta „Furnizarea de nave Politiei Române de Frontieră pentru supravegherea si controlul frontierei la Marea Neagră”.

• Se introduce o nouă componentă denumită „Facilităti de comunicare pentru supravegherea pe Dunăre”.

• Componenta „Dezvoltarea capacitătii Politiei Române de Frontieră de a implementa sistemul de control si comandă” (Twinning) se modifică în: „Dezvoltarea si îmbunătătirea activitătilor privind colectarea, prelucrarea, utilizarea si diseminarea datelor statistice ale Politiei Române de Frontieră/Ministerului Administratiei si Internelor”.

Anexa C la acordul de finantare initial se modifică în conformitate cu pct. 1 „Obiective si priorităti”, subprogramul 3 „Îndeplinirea obligatiilor din acquis”, sectorul 03.04 „Managementul frontierei”. A se vedea anexa 1 la anexa C la Acordul de finantare.

 

ARTICOLUL 2

 

Toate celelalte prevederi si conditii ale Acordului de finantare al Programului 2005/017-553 (subprogramele 1-5) rămân neschimbate.

 

ARTICOLUL 3

 

Prezentul addendum la Acordul de finantare al Programului 2005/017-553 (subprogramele 1-5) este redactat în două exemplare, în limba engleză.

 

ARTICOLUL 4

Intrarea în vigoare

 

Prezentul addendum la Acordul de finantare al Programului 2005/017-553 (subprogramele 1-5) va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti.

 

Bucuresti

Bucuresti

Data: 29 mai 2007

Data: 29 mai 2007

Pentru destinatar,

Pentru Comunitatea Europeană,

Domnul Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

Domnul Donato Chiarini,

secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor,

seful Reprezentantei Comisiei Europene

coordonator national al Asistentei

în România

 

ANEXA I

la anexa C la acordul de finantare

 

SUBPROGRAMUL 3 „ÎNDEPLINIREA OBLIGATIILOR DIN ACQUIS” - 2005/017-553.03

(TOTAL: € 136,69 MILIOANE)

Prezentul subprogram se axează pe 4 sectoare prioritare: finante publice, agricultură si dezvoltare rurală, mediu si managementul frontierei.

PHARE 2005/017-553 03.04 Sectorul managementul frontierei

Fonduri PHARE necesare: € 41,42 Milioane

Acest program multianual se axează asupra următoarelor:

 

Priorităti PHARE

Sarcini principale

Optimizarea sistemului institutional si a sistemului de resurse umane

Armonizarea avansată a managementului si structurilor de cooperare ale Politiei Române de Frontieră (PRF) si a sistemului de resurse umane cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene, în conformitate cu acquis-ul Schengen

Continuarea dezvoltării sistemului de întărire a frontierelor române

Continuarea modernizării subsistemelor pentru securizarea frontierelor române în conformitate cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene privind managementul frontierei, inclusiv acquis-ul Schengen.

 

Programul PHARE national pentru România 2005 va contribui la implementarea următoarelor sarcini specifice:

 

Sarcini care urmează să înceapă odată cu fondurile aferente anului 2005

Îmbunătătirea cooperării politiei de frontieră si vămii la frontiera sârbă

Dezvoltarea resurselor umane ale PRF - faza 2 - Instruire în dezvoltarea si proiectarea de programe de studii

Instruirea operatională în tehnici selective, bazate pe risc privind controlul la frontieră pentru politia de frontieră si vamă

Dezvoltarea functiilor interne de control ale PRF si ANV

Dezvoltarea si îmbunătătirea activitătilor privind colectarea, prelucrarea, utilizarea si diseminarea datelor statistice ale PRF/MAI

Înzestrarea punctelor de trecere a frontierei desemnate cu echipament de detectie specializat

Construirea si reabilitarea docurilor pentru navele maritime si fluviale ale PRF

Implementarea fazei finale a sistemului integrat al PRF de observare, supraveghere si control al traficului la Marea Neagră

Actualizarea capacitătii de supraveghere a vehiculelor speciale de supraveghere ale PRF, cea de-a doua fază

Facilităti de comunicare pentru supravegherea pe Dunăre

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2007

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.408/2005, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 773/2006 pentru aprobarea procedurii privind contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat tip benchmark si ale Conventiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna octombrie 2007, se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 800 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Alice Cezarina Bîtu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 septembrie 2007.

Nr. 1.404.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna octombrie 2007

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice anuntă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu în luna octombrie 2007, Ministerul Economiei si Finantelor discont, astfel:

 

Codul ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO0708CTN0I4

10 octombrie 2007

12 octombrie 2007

10 octombrie 2008

364

100.000.000

RO0708CTN0J2

24 octombrie 2007

26 octombrie 2007

24 octombrie 2008

364

100.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane fizice si juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitivă sau necompetitivă va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 6. - Pretul si randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

 

P = 1 – (d x r/360)

 

Y = r/P,

în care:

P = pretul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = număr de zile până la scadentă;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

 

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna octombrie 2007

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării emisiunilor de obligatiuni de stat de tip benchmark cu datoriei publice în luna octombrie 2007, Ministerul scadenta la 10 ani si 5 ani, cu următoarele Economiei si Finantelor anuntă redeschiderea caracteristici:

 

Codul ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Maturitate

nr.

de ani

Rata

cuponului

%

Dobânda

acumulată*)

- lei/titlu -

Valoarea

nominală totală

- lei -

RO0717DBN038

4 octombrie 2007

8 octombrie 2007

11 iunie 2017

10

6,75

219,47

500.000.000

RO0712DBN021

18 octombrie 2007

22 octombrie 2007

5 martie 2012

5

6,50

410,25

100.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală totală a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - Dobânda (cuponul) se plăteste anual la datele specificate în prospectele de emisiune aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 266/2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii iunie 2007, pentru obligatiunile cu scadentă la 10 ani, si, respectiv, Ordinul ministrului finantelor publice nr. 307/2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii martie 2007, pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadenta la 5 ani, si va fi determinată conform formulei: D = VN* r/frecventa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul cotatiilor de pret nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitivă sau necompetitivă va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

 

DECIZIE

privind modificarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, ale art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 19 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 62 alin. (1) si (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei emite prezenta decizie.

Art. I. - Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.166 din 22 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

„c) decizie - actul administrativ emis de presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, denumită în continuare ANRCTI, prin care se individualizează cuantumul tarifelor datorate de titularii licentelor, în temeiul art. 19 alin. (1) din O.U.G. nr. 79/2002 si al art. 62 alin. (1) si (4) din Legea nr. 504/2002, după caz, si care constituie titlu de creantă în sensul Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;”.

2. Alineatul (3) al articolului 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Tarifele cuprinse în anexa la prezenta decizie sunt anuale.”

3. Alineatul (1) al articolului 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Tarifele se încasează anual, cu exceptia tarifelor prevăzute la cap. I pct. 3, 4 si 5.2, cap. II pct. 1, 2, 3.1, 3.2 si 3.3, cap. III, IV si V, cap. VI pct. 1, cap. VII si VIII din anexă, care se încasează trimestrial.”

4. Alineatul (3) al articolului 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Plata tarifelor, indiferent de perioada pentru care sunt individualizate, se face în baza deciziilor emise de presedintele ANRCTI. Presedintele ANRCTI poate delega personalul din subordine să semneze pentru si în numele său deciziile prin care se individualizează cuantumul anumitor tarife de utilizare a spectrului datorate către ANRCTI, cuprinse în anexa la prezenta decizie.”

5. Alineatul (4) al articolului 4 se abrogă.

6. Alineatul (1) al articolului 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Termenul de plată a tarifelor prevăzute la art. 5 este data de 20 a lunii următoare celei în care s-a emis decizia, dar nu mai devreme de 15 zile de la data comunicării acesteia.”

7. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Valoarea tarifului de utilizare a spectrului radio în cazul licentelor acordate pentru retelele de comunicatii electronice destinate experimentărilor sau transmisiilor ocazionale se calculează conform metodologiei relevante pentru aplicatia care face obiectul licentei respective, proportional cu perioada de valabilitate a licentei. Perioada pentru care se calculează tariful de utilizare a spectrului radio datorat către ANRCTI este de o lună necalendaristică pentru fiecare lună începută.”

8. Alineatul (4) al articolului 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Tarifele prevăzute la cap. VI pct. 2 din anexă se aplică pentru fiecare titular de licentă de utilizare a frecventelor radio pentru sisteme GMPCS/S-PCS, inclusiv în cazul în care, la momentul emiterii deciziei, sunt în vigoare mai multe licente pentru acelasi sistem GMPCS/S-PCS.”

Art. II. - Deciziile prin care se individualizează cuantumul tarifelor de utilizare a spectrului radio datorate de titularii licentelor pentru trimestrele III si IV ale anului 2007 se vor emite până la data de 30 noiembrie 2007.

Art. III. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

Dan Cristian Georgescu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2007.

Nr. 3.096.


*) Dobânda acumulată este determinată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 773/2006 pentru aprobarea procedurii privind contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind exercitarea unor activităti de medicină complementară de către medici

 

În temeiul art. 404 si 406 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 si 4 din Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificările ulterioare,

Consiliul national al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. 1. - Medicii care au dobândit atestatul de competentă în acupunctură, homeopatie si api-fitoterapie vor practica aceste activităti numai în cadrul cabinetelor medicale legal înfiintate.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Medicilor din România,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 31 august 2007.

Nr. 21.

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

pentru completarea anexei nr. 2 la Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor din România nr. 67/2005 privind stabilirea sistemului de credite de educatie  medicală continuă, pe baza căruia se evaluează activitatea de perfectionare profesională a medicilor, a criteriilor si normelor de acreditare a educatiei medicale continue, precum si a criteriilor si normelor de acreditare a furnizorilor de educatie medicală continuă

 

În temeiul art. 406, 414, 431 s i 452 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările i completările ulterioare,

Consiliul national al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. I. - După articolul 8 al anexei nr. 2 la Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor din România nr. 67/2005 privind stabilirea sistemului de credite de educatie medicală continuă, pe baza căruia se evaluează activitatea de perfec t ionare profesională a medicilor, a criteriilor si normelor de acreditare a educaiei medicale continue, precum si a criteriilor si normelor de acreditare a furnizorilor de educatie medicală continuă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 15 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 9, cu următorul cuprins:

„Art. 9. - Sunt scutite de plata taxelor de acreditare ca furnizor de EMC, taxe prevăzute la art. 5, asociatiile studentesti, precum si cele ale medicilor rezidenti legal înfiintate.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Medicilor din România,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 31 august 2007.

Nr. 22.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea Strategiei nationale de implementare a măsurilor de prevenire si combatere a discriminării (2007-2013)

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (1) si (3) din Legea nr. 324/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare,

în temeiul art. 29 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată,

presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminării emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Strategia natională de implementare a măsurilor de prevenire si combatere a discriminării (2007-2013), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminării,

Csaba Ferenc Asztalos

 

Bucuresti, 29 august 2007.

Nr. 286.

 

ANEXĂ

 

STRATEGIA NATIONALĂ

de implementare a măsurilor de prevenire si combatere a discriminării (2007-2013)

 

PREAMBUL

 

Universalitatea recunoasterii si apărării drepturilor omului impune în mod necesar aplicarea lor egală pentru toti indivizii: „Toate fiintele se nasc libere si egale în demnitate si în drepturi”, proclamă primul articol al Declaratiei Universale a Drepturilor Omului din 1948. Aceasta înseamnă că drepturile si libertătile fundamentale sunt recunoscute tuturor indivizilor, fără nicio deosebire, oricare ar fi izvorul ei, adică fără nicio discriminare.

Promovarea egalitătii nu trebuie confundată cu simplul obiectiv de a crea un balans de egalitate; este o problemă de promovare a oportunitătilor pe termen lung în toate sferele vietii, practicile institutionale, organizarea cadrului ocupational si de angajare, dar si în societate ca întreg.

Promovarea egalitătii nu necesită în special adoptarea unor măsuri pozitive, ci măsuri al căror scop este adaptarea organizării societătii spre o mai corectă împărtire a rolurilor; nu înseamnă doar realizarea unor programe si resurse accesibile cetătenilor, ci mai degrabă presupune mobilizarea simultană a instrumentelor legale, a resurselor financiare si a abilitătilor analitice si organizationale ale tuturor actorilor si institutiilor implicate, cu scopul de a introduce în toate domeniile dorinta de a construi o relationare bazată pe principiile egalitătii de sanse, echitătii sociale, diversitătii si nediscriminării.

În ultimii ani România a depus eforturi sustinute pentru crearea cadrului legislativ necesar transpunerii directivelor europene (Directiva 2000/43/CE a Consiliului Uniunii Europene si Directiva 2000/78/CE a Consiliului Uniunii Europene), ce constituie acquis-ul comunitar în domeniul prevenirii si combaterii discriminării.

În acest sens, cadrul legal din România, sub aspectul combaterii tuturor formelor de discriminare, a fost stabilit prin adoptarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare1).

Prin Legea nr. 324/20062) se transpun în totalitate prevederile Directivei Consiliului 2000/43/CE privind aplicarea principiului egalitătii de tratament între persoane, fără deosebire de origine rasială sau etnică, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L180 din 19 iulie 2000, precum si prevederile Directivei Consiliului 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalitătii de tratament în ceea ce priveste încadrarea în muncă si ocuparea fortei de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L303 din 2 decembrie 2000.

Domeniul de aplicare a legislatiei privind prevenirea si combaterea tuturor formelor de discriminare are în vedere în special protejarea dreptului la demnitate personală, accesul la educatie, accesul la servicii publice administrative, juridice, de sănătate si de asisten socială, dreptul la bunuri si servicii, libertatea de circulatie, dreptul la libera alegere a domiciliului si accesul în locuri publice, egalitate în activitatea economică, în materie de angajare, profesie si securitate socială.

Având în vedere că dreptul la egalitate în fata legii si la protectie împotriva discriminării pentru toate persoanele constituie un drept universal, recunoscut de către Declaratia Universală a Drepturilor Omului, Conventia Natiunilor Unite privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare împotriva Femeilor, Conventia Internatională privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială, de pactele Natiunilor Unite cu privire la drepturile civile si politice si la drepturile economice, sociale si culturale si de Conventia Europeană pentru Protectia Drepturilor Omului si a Libertătilor Fundamentale, semnată de toate statele membre,

luând în considerare prevederile Conventiei Internationale privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială,

având în vedere art. 14 din Conventia Europenă pentru Protectia Drepturilor Omului si a Libertătilor Fundamentale si Protocolul aditional nr.12 la Conventia Europeană pentru Protectia Drepturilor Omului si a Libertătilor Fundamentale, care contine o clauză generală de interzicere a discriminării, precum si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului,

tinând cont de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene,

tinând seama de Directiva Consiliului 2000/43/CE privind aplicarea principiului egalitătii de tratament între persoane, fără deosebire de origine rasială sau etnică, si de Directiva Consiliului 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalitătii de tratament în ceea ce priveste încadrarea în muncă si ocuparea fortei de muncă,

reamintind Recomandarea de politică generală nr.1 a Comisiei Europene Împotriva Rasismului si Intolerantei (ECRI) privind combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului si intolerantei, Recomandarea de politică generală nr. 2 a ECRI privind organismele specializate în combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului si intolerantei la nivel national si Recomandarea de politică generală nr. 7 a ECRI privind legislatia natională referitoare la combaterea rasismului si discriminării rasiale,

având în vedere cadrul legislativ existent în România în domeniul nediscriminării,

Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminării adoptă Strategia natională de implementare a măsurilor de prevenire si combatere a discriminării (2007-2013).

 

1) Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, si republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007.

2) Legea nr. 324/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 20 iulie 2006.

 

CAPITOLUL I

Functiile, scopul, obiectivele-cadru si prioritătile Strategiei nationale de implementare a măsurilor de prevenire si combatere a discriminării (2007-2013)

 

Art. 1. - Strategia natională de implementare a măsurilor de prevenire si combatere a discriminării, denumită în continuare SNImPCD, reprezintă un element de sprijin cu o contributie importantă al unei noi practici a Consiliului National pentru Combaterea Discriminării, denumit în continuare CNCD, pornind de la abordarea administrării problemelor curente la programe de dezvoltare planificată, în vederea prevenirii si combaterii tuturor formelor de discriminare în România.

Art. 2. - SNImPCD este concepută a avea următoarele functii:

a) un instrument de constientizare colectivă a problemelor societătii românesti si a directiilor constructiei sociale, al dezvoltării culturii actiunii antidiscriminare si de promovare a unei societăti incluzive;

b) promovarea unui concept articulat de nediscriminare, cristalizat într-un număr de principii fundamentale;

c) un plan de actiune globală, multisectorială (pe principalele domenii de aplicare a legislatiei), de prevenire si combatere a discriminării;

d) un instrument de actiune globală care să stimuleze articularea planurilor de actiune sectoriale, având în vedere criteriile care stau la baza comportamentului discriminatoriu;

e) un instrument de monitorizare a eforturilor CNCD de prevenire si combatere a discriminării si de promovare a principiului egalitătii.

Art. 3. - (1) Scopul strategiei este stabilirea unor linii directoare de actiune în domeniul prevenirii si combaterii discriminării si dezvoltarea unei societăti incluzive si interculturale si este bazată pe politici care promovează interactiunea, egalitatea de sanse, întelegerea reciprocă si respectul.

(2) În acest sens, CNCD îsi propune:

a) să construiască si să consolideze un sistem national eficient pentru prevenirea discriminării, prin stabilirea unor standarde în materia nediscriminării prin legislatia si jurisprudenta CNCD, respectiv prin dezvoltarea capacitătii institutionale a CNCD;

b) să adapteze si să îmbunătătească procedurile de solutionare a petitiilor privind acte sau fapte de discriminare, prin: îmbunătătirea managementului petitiilor individuale si a solutionării, reactia promptă împotriva actelor de discriminare, usurarea procedurilor în vederea asigurării accesului si a garantării unui remediu efectiv pentru drepturile încălcate, asigurarea unei relationări interdependente între activitătile de prevenire si cele de combatere a discriminării;

c) să consolideze cooperarea cu societatea civilă, institutiile administratiei publice centrale, locale si mass-media, prin: atingerea unui impact mai mare asupra grupurilor, comunitătilor si a sectoarelor/domeniilor de aplicare a legislatiei antidiscriminare, constientizarea de către functionarii publici a efectelor discriminării si asigurarea unei mai bune cunoasteri a drepturilor, precum si a unei abordări multisectoriale;

d) să crească gradul de cunoastere al publicului cu privire la fenomenul discriminării, prin: mediatizarea cazurilor de discriminare solutionate de CNCD, crearea unui impact mai mare si eficientizarea folosirii resurselor proprii, precum si constientizarea de către public a problemelor discriminării, institutia specializată în domeniu si obtinerea remediului dreptului încălcat prin discriminare.

Art. 4. - (1) În realizarea si implementarea SNImPCD se va urmări interconditionat îndeplinirea următoarelor obiective:

I. Protectie: intensificarea protectiei împotriva discriminării, inclusiv victimizarea, hărtuirea sau incitarea la discriminare

II. Incluziune: asigurarea incluziunii si a egalitătii în domeniul economic si în materie de angajare si profesie

III. Promovare: asigurarea egalitătii în acces, participare si rezultate în ceea ce priveste serviciile publice si private destinate publicului larg

IV. Recunoastere: recunoasterea si întărirea respectului într-o cultură de diversitate, în promovarea interactiunii si a întelegerii reciproce

V. Prevenire: întărirea eforturilor de prevenire si de aplicare a unui grad de toleran zero fa de manifestările discriminatorii din societatea românească

(2) În acest sens, se vor urmări cu prioritate:

1. realizarea si implementarea unor măsuri specifice, comprehensive, în diferite domenii, directionate spre prevenirea si combaterea discriminării;

2. eliminarea practicilor si a stereotipurilor care încurajează discriminarea; prevenirea si combaterea discriminării institutionale în accesul la servicii publice;

3. realizarea si asigurarea conditiilor de sanse egale în toate sferele vietii publice;

4. dezvoltarea principiului transversalitătii, care asigură că orice actiune apără si garantează principiul tratamentului egal în România, într-un efort sustinut de cooperare la toate nivelele;

5. aplicarea principiului cooperării si al parteneriatului cu societatea civilă si organizatiile neguvernamentale în crearea, implementarea si monitorizarea politicilor publice de prevenire si combatere a discriminării.

 

CAPITOLUL II

Obiectivele Strategiei nationale de implementare a măsurilor de prevenire si combatere a discriminării (2007-2013)

 

OBIECTIVUL 1

Protectie efectivă si remediu împotriva discriminării

 

Art. 5. - În vederea atingerii obiectivului de protectie efectivă si remediu împotriva discriminării, CNCD are ca scop:

a) asigurarea protectiei efective si a remediului împotriva discriminării, printr-un cadru juridic adecvat si proceduri eficiente;

b) dezvoltarea capacitătii institutionale în vederea prevenirii si combaterii efective a tuturor formelor de discriminare;

c) dezvoltarea unui sistem de monitorizare si analiză a datelor privind actele/faptele de discriminare;

d) consolidarea cooperării în domeniul combaterii discriminării cu alte institutii competente în acest domeniu.

Prioritatea 1.1 - Asigurarea protectiei efective si a remediului împotriva discriminării, printr-un cadru juridic adecvat si proceduri eficiente

Context: Provocarea în ceea ce priveste combaterea discriminării si asigurarea unui remediu efectiv în cazul încălcării drepturilor omului sau a altor drepturi prevăzute de lege constă atât în consolidarea cadrului legislativ existent, cât si în constructia unor măsuri proactive în vederea combaterii tuturor formelor de discriminare. În acest sens, atentia trebuie orientată spre eficientizarea cadrului de sprijin privitor la procedura de solutionare a petitiilor, procedura de mediere pe cale amiabilă a cazurilor de discriminare precum si de sanctionare a actelor/faptelor de discriminare.

Art. 6. - CNCD are în vedere adoptarea următoarelor măsuri:

a) asigurarea respectării prevederilor legislatiei antidiscriminare prin actiuni specifice de investigare, constatare si sanctionare a actelor de discriminare;

b) elaborarea si adoptarea procedurii de solutionare a petitiilor privind actele/faptele de discriminare;

c) elaborarea si adoptarea procedurii de mediere a cazurilor de discriminare;

d) întărirea prin personal de specialitate a Biroului relatii publice si comunicare, în vederea asigurării asistentei de specialitate victimelor discriminării;

e) instituirea, conform legii, de măsuri si actiuni speciale de protectie a persoanelor discriminate sau a categoriilor de persoane defavorizate;

f) adoptarea si dezvoltarea unui sistem de monitorizare a cazurilor de discriminare, ulterior adoptării unei hotărâri a Colegiului director.

Prioritatea 1.2 - Dezvoltarea capacitătii institutionale în vederea prevenirii si combaterii efective a tuturor formelor de discriminare

Context: Cheia implementării legislatiei antidiscriminare constă în existenta unui mecanism institutional adecvat, care să răspundă prompt si efectiv la ameninrile aduse de fenomenul discriminării atât prin actiuni specifice de investigare, constatare si sanctionare a faptelor de discriminare, cât si prin actiuni si politici de prevenire a tuturor formelor de discriminare. În acest scop este imperios necesar ca institutia specializată în prevenirea si combaterea discriminării să aibă asigurat un cadru institutional de autoritate autonomă si independen, având competente clare în a conduce investigatii, puteri de a dispune sanctiuni împotriva discriminării, fonduri suficiente si personal calificat, să fie accesibilă si reprezentată în teritoriu.

Art.7. - CNCD are în vedere adoptarea următoarelor măsuri:

a) suplimentarea în anul 2007 a numărului de personal cu cel putin 30 de posturi, cu scopul de a spori capacitatea de reactie a institutiei;

b) crearea de noi compartimente si reorganizarea celor existente, pentru eficientizarea activitătii sale;

c) perfectionarea continuă atât a noilor salariati, cât si a celor existenti, în functie de domeniul de activitate, atât în tară cât si în străinătate;

d) în fiecare an, începând cu anul 2007 si până în 2012, se vor crea la nivel regional structuri teritoriale de control si de monitorizare si se va suplimenta numărul de angajati în asa fel încât să asigure functionarea institutiei la parametrii optimi.

Prioritatea 1.3 - Dezvoltarea unui sistem de monitorizare si analiză a datelor privind actele/faptele de discriminare

Context: Monitorizarea eficientă si analiza actelor/faptelor de discriminare oferă date importante care contribuie la formarea si orientarea viitoarelor politici si strategii, având în vedere aspecte ce privesc: locurile unde se manifestă cazuri de discriminare, criteriile în baza cărora se discriminează cu preponderen, grupurile expuse discriminării, categoriile de drepturi încălcate etc. În acest sens, se va urmări dezvoltarea unei strategii comprehensive privind monitorizarea si analiza cazurilor de discriminare, având în vedere cu preponderen respectarea cadrului legal privind protectia datelor personale.

Art.8. - CNCD are în vedere adoptarea următoarelor măsuri:

a) dezvoltarea unei strategii de monitorizare si analiză a datelor/statisticilor privind actele/faptele de discriminare, având în vedere aspecte privind locul săvârsirii faptelor, domeniul în care se manifestă, drepturile încălcate, părtile implicate, criteriul care a stat la baza discriminării etc;

b) înfiintarea unui sistem electronic de management al petitiilor si plângerilor privind actele/faptele de discriminare, care permite realizarea de statistici si date privind fenomenul discriminării;

c) realizarea si publicarea de analize în baza datelor si statisticilor CNCD privind fenomenul discriminării, sub toate aspectele în care se manifestă;

d) integrarea datelor obtinute în urma monitorizării si analizei în politicile si practicile CNCD privind prevenirea tuturor formelor de discriminare.

Prioritatea 1.4 - Consolidarea cooperării în domeniul combaterii discriminării cu alte institutii competente în acest domeniu, la nivel national si international

Context: Consolidarea cooperării în domeniul combaterii discriminării este un element fundamental al SNImPCD. Acest lucru este întărit de faptul că în acest domeniu îsi exercită competente pe lângă CNCD si alte institutii sau organizatii cu un rol fundamental în societatea românească. Astfel, au un rol esential instantele de judecată, alte institutii specializate, precum Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap, Consiliul National al Audiovizualului, Avocatul Poporului, Agentia Natională pentru Egalitatea de Şanse între Femei si Bărbati, Jandarmeria Română, Politia Română sau alte entităti, precum Federatia Română de Fotbal, si nu în ultimul rând organizatiile neguvernamentale active în acest domeniu.

Art. 9. - CNCD are în vedere adoptarea următoarelor măsuri:

a) cooperarea eficientă si constantă cu societatea civilă în implementarea SNImPCD;

b) elaborarea si implementarea de proiecte comune cu organizatii neguvernamentale în domeniul prevenirii si combaterii tuturor formelor de discriminare;

c) cooperarea pe latura de combatere a discriminării, în special cu privire la plângerile individuale, având în vedere competentele diferitelor institutii, precum Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap, Consiliul National al Audiovizualului, Avocatul Poporului, Agentia Natională pentru Egalitatea de Şanse între Femei si Bărbati, Jandarmeria Română, Politia Română etc;

d) elaborarea si implementarea de proiecte comune cu institutii publice si entităti care actionează în domeniul prevenirii si combaterii tuturor formelor de discriminare;

e) cooperarea internatională cu institutii similare din domeniul drepturilor omului, combaterii discriminării si egalitătii de sanse, cu alte organizatii neguvernamentale, în vederea organizării de initiative comune în acest domeniu;

f) cooperarea cu alte institutii nationale si internationale în vederea schimbului de experien si de implementare de bune practici în domeniul nediscriminării si al drepturilor omului.

 

OBIECTIVUL 2

Asigurarea incluziunii si a egalitătii de sanse în domeniul economic si în materie de angajare si profesie

 

Art. 10. - În vederea atingerii obiectivului de asigurare a incluziunii si a egalitătii de sanse în domeniul economic si în materie de angajare si profesie, CNCD are ca scop:

a) incluziunea grupurilor vulnerabile la fenomenul discriminării în politicile sociale si economice, având în vedere asigurarea respectării principiului egalitătii si nediscriminării;

b) incluziune prin respectarea dreptului la muncă, responsabilizare si politici privind angajarea si profesia din prisma principiului egalitătii si nediscriminării;

c) incluziune prin dezvoltarea unei abordări comprehensive în domeniul muncii, prin analize si statistici cu obiective sociale.

Prioritatea 2.1 - Incluziunea grupurilor vulnerabile la fenomenul discriminării în politicile sociale si economice, având în vedere asigurarea respectării principiului egalitătii si nediscriminării

Context: Planificarea, elaborarea si implementarea politicilor economice si sociale atât la nivel european, cât si la nivel national constituie elemente cheie în asigurarea incluziunii, a egalitătii si sanselor egale. Includerea principiilor nediscriminării în politicile sociale si economice din România în vederea garantării egalitătii constituie o prioritate.

Art. 11. - CNCD are în vedere adoptarea următoarelor măsuri:

a) analiza politicilor guvernamentale în domeniul economic si social, având în vedere principiul nediscriminării, includerea si asigurarea respectării principiului egalitătii în cadrul acestor politici, având ca tintă persoanele apartinând grupurilor vulnerabile la fenomenul discriminării;

b) analiza politicilor guvernamentale în domeniul economic si social, având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri pozitive (măsuri afirmative) si includerea unor astfel de măsuri acolo unde este necesar;

c) analiza modului în care s-au transpus prevederile directivelor europene în domeniul angajării (muncă) în legislatia natională din perspectiva principiului nediscriminării.

Prioritatea 2.2 - Incluziunea prin respectarea dreptului la muncă, responsabilizare si politici privind angajarea si profesia din prisma principiului egalitătii si al nediscriminării

Context: Schimbările rapide care au loc în domeniul economic si social creează un impact important asupra mediului de lucru si aduc noi provocări în domeniul dreptului la muncă, al responsabilitătilor si politicilor care vizează locul de muncă, angajarea, mediul economic, desfacerea contractului de muncă etc., existând deseori posibile interferente cu fenomenul discriminării. Mediul de lucru trebuie să asigure respectarea principiului diversitătii si al nediscriminării, un mediu fără hărtuire sau victimizare, deschis minoritătilor, care transmite un mesaj pozitiv sub aspectul principiului egalitătii.

Art. 12. - CNCD are în vedere adoptarea următoarelor măsuri:

a) realizarea de către CNCD a unor programe de informare si constientizare a prevederilor legislatiei antidiscriminare în colaborare cu institutiile specializate (Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă) si cu organizatii neguvernamentale;

b) elaborarea de către CNCD, în colaborare cu institutiile specializate, a unor coduri de conduită pentru angajatorii din sectorul public si privat privind prevenirea si combaterea discriminării;

c) adoptarea de către CNCD a unor instructiuni privind eliminarea oricăror forme de discriminare în domeniul economic, în materie de angajare si profesie, adresate sectorului public si privat;

d) încurajarea asociatiilor profesionale si a sindicatelor de a initia actiuni de prevenire a discriminării la locul de muncă.

Prioritatea 2.3 - Incluziunea prin dezvoltarea unei abordări comprehensive în domeniul muncii prin analize si statistici cu obiective sociale

Context: Dezvoltarea unei strategii bazate pe analiza datelor statistice, având ca scop respectarea principiului egalitătii, este esentială în stabilirea obiectivelor, precum si în monitorizarea situatiei discriminării într-un anumit domeniu. Monitorizarea eficientă si analiza actelor/faptelor de discriminare oferă date importante, care contribuie la formarea si orientarea viitoarelor politici si strategii, având în vedere aspecte ce privesc locul unde se manifestă cu preponderen cazuri de discriminare, criteriile în baza cărora se discriminează, grupurile expuse discriminării, categoriile de drepturi încălcate etc.

Art. 13. - CNCD are în vedere adoptarea următoarelor măsuri:

a) dezvoltarea unei strategii de monitorizare si analiză a datelor/statisticilor privind actele/faptele de discriminare manifestate în domeniul economic, în materie de angajare si profesie, având în vedere aspecte privind locul săvârsirii faptelor, domeniul în care se manifestă, drepturile încălcate, părtile implicate, criteriul care a stat la baza discriminării etc.;

b) elaborarea unui raport anual privind tendintele de manifestare a discriminării în domeniul economic, în materie de angajare si profesie;

c) elaborarea si implementarea de politici si actiuni specifice de prevenire si combatere a discriminării, având în vedere analiza datelor/statisticilor în domeniul economic, în materie de angajare si profesie.

 

OBIECTIVUL 3

Asigurarea egalitătii în acces, participare si rezultate în ceea ce priveste serviciile publice si private destinate publicului larg

 

Context: În vederea atingerii obiectivului de asigurare a egalitătii în acces, participare si rezultate în ceea ce priveste serviciile publice si private destinate publicului larg, CNCD are ca scop promovarea principiului egalitătii si al nediscriminării în accesul la serviciile publice administrative si juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri si facilităti, educatie, alegerea domiciliului si accesul în locuri publice.

Art. 14. - Promovarea egalitătii în domeniul serviciilor publice administrative si juridice se va realiza prin adoptarea următoarelor măsuri:

a) realizarea de către CNCD, în colaborare cu organizatiile neguvernamentale, a unor programe de informare a personalului angajat în institutii cu atributii în domeniul judiciar si ordine publică, magistrati, politisti, jandarmi etc., cu privire la legislatia privind prevenirea si combaterea tuturor formelor de discriminare;

b) elaborarea de către CNCD, în parteneriat cu organizatiile neguvernamentale, a unor coduri de conduită pentru personalul angajat în institutii cu atributii în domeniul judiciar si al ordinii publice, referitoare la prevenirea si combaterea tuturor formelor de discriminare;

c) realizarea de către CNCD, împreună cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative si organizatiile neguvernamentale, a unor programe privind prevenirea si combaterea discriminării în relatia institutiei cu persoane apartinând grupurilor vulnerabile la fenomenul discriminării;

d) initierea de către CNCD, în colaborare cu Avocatul Poporului, a unor programe de prevenire si combatere a discriminării, în ceea ce priveste protectia datelor personale si

realizarea statisticilor de către institutii cu atributii în domeniul judiciar si al ordinii publice.

Art. 15. - Promovarea egalitătii în domeniul sănătătii se va realiza prin adoptarea următoarelor măsuri:

a) realizarea de către CNCD a unor programe de informare si constientizare a prevederilor legislatiei privind prevenirea si combaterea tuturor formelor de discriminare, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, Ministerul Sănătătii Publice, având ca grup-tintă institutiile medicale, cadrele medicale si sanitare, medicii de familie;

b) elaborarea de către CNCD a unor coduri de conduită pentru institutiile medicale privind prevenirea si combaterea discriminării;

c) adoptarea de către CNCD, în colaborare cu Ministerul Sănătătii Publice si organizatiile neguvernamentale, a unor măsuri pentru a îmbunătăti dialogul si comunicarea între personalul medical si comunitătile vulnerabile la fenomenul discriminării, cu scopul de a preveni si elimina prejudecătile, stereotipurile si atitudinile discriminatorii în sistemul de sănătate.

Art. 16. - Promovarea egalitătii în domeniul educatiei se va realiza prin adoptarea următoarelor măsuri:

a) promovarea de către CNCD a educatiei civice antidiscriminare în sistemul de învătământ de stat si privat;

b) realizarea de către CNCD a unor programe de informare si constientizare a prevederilor legislatiei privind prevenirea si combaterea tuturor formelor de discriminare, în colaborare cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului si inspectoratele scolare, având ca grup-tintă institutiile de învătământ si cadrele didactice;

c) elaborarea de către CNCD, în colaborare cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului si organizatiile neguvernamentale, a unor coduri de conduită pentru institutiile de învătământ privind prevenirea si combaterea discriminării;

d) prevenirea situatiilor de segregare în educatie, prin conceperea si implementarea de către CNCD în colaborare cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, inspectoratele scolare si organizatiile neguvernamentale, a unor programe privind aplicarea principiilor nediscriminării în domeniul educatiei;

e) realizarea de către CNCD, în colaborare cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, a unor programe de prevenire a segregării, precum si de desegregare, având în vedere si ridicarea standardelor de calitate a educatiei la toate nivelele de învătământ;

f) adoptarea de către CNCD a Instructiunii privind prevenirea si sanctionarea segregării în educatie;

g) promovarea de către CNCD a introducerii temelor de prevenire si combatere a discriminării în trunchiul comun al programei scolare;

h) adoptarea de către CNCD, în colaborare cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului si organizatiile neguvernamentale, a unor măsuri pentru a îmbunătăti dialogul si comunicarea între personalul didactic, părintii si elevii romi, cu scopul de a preveni si elimina prejudecăti, stereotipuri si atitudini discriminatorii în sistemul de învătământ.

Art. 17. - Promovarea egalitătii în domeniul bunurilor, facilitătilor si accesului în locuri publice se va realiza prin adoptarea următoarelor măsuri:

a) realizarea de către CNCD a unor programe de informare a prestatorilor de servicii destinate publicului, cu privire la legislatia privind prevenirea si combaterea discriminării;

b) elaborarea de către CNCD a unor coduri de conduită pentru prestatorii de servicii destinate publicului, privind prevenirea si combaterea tuturor formelor de discriminare.

Art. 18. - Promovarea egalitătii în domeniul liberei alegeri a domiciliului se va realiza prin adoptarea următoarelor măsuri:

a) realizarea de către CNCD a unor programe de informare a autoritătilor publice în ceea ce priveste legislatia referitoare la prevenirea si combaterea tuturor formelor de discriminare si libera alegere a domiciliului;

b) dezvoltarea si implementarea de către CNCD în colaborare cu institutii publice si/sau organizatii neguvernamentale a unor programe, cu scopul de a preveni si combate discriminarea manifestată prin segregarea rezidentială de restul populatiei în domeniul locuintei, sprijinirea includerii comunitătilor vulnerabile la fenomenul discriminării în proiecte de locuinte, reabilitare si mentinere, avându-se în vedere respectarea principiului nediscriminării si a egalitătii de sanse;

c) adoptarea de către CNCD a unor măsuri de prevenire si sanctionare a practicilor discriminatorii care afectează anumite grupuri vulnerabile, fie din partea autoritătilor locale, fie private, în ceea ce priveste rezidenta si locuintele.

 

OBIECTIVUL 4

Intensificarea recunoasterii si constientizării diversitătii având ca tintă media, cultura si sportul

 

Art. 19. - În vederea atingerii obiectivului de intensificare a recunoasterii si constientizării diversitătii având ca tintă media, cultura si sportul, CNCD are ca scop:

a) consolidarea initiativelor antidiscriminare la nivel national si derularea unor programe de constientizare interculturală privind diversitatea si nediscriminarea;

b) cooperarea si consolidarea relatiilor cu media în prevenirea si combaterea discriminării, promovarea interactiunii si diversitătii etnoculturale;

c) cooperarea si consolidarea relatiilor cu institutiile si entitătile sportive, prin promovarea de actiuni si programe în vederea prevenirii si combaterii tuturor formelor de discriminare în sport.

Prioritatea 4.1 - Consolidarea initiativelor antidiscriminare la nivel national si derularea unor programe de constientizare interculturală privind diversitatea si nediscriminarea

Context: În societatea românească au fost derulate o serie de actiuni si programe în domeniul prevenirii si combaterii discriminării, existând atât initiative guvernamentale, cât si neguvernamentale de succes. Provocarea în acest domeniu o reprezintă asigurarea că desfăsurarea acestor programe si actiuni este consolidată, existând o coeren în mesaje si abordări ca răspuns la fenomenul discriminării. Constientizarea publicului si a întregii societăti în general asupra consecintelor discriminării constituie un element esential.

Art. 20. - CNCD are în vedere adoptarea următoarelor măsuri:

a) promovarea cooperării CNCD în cadrul diverselor initiative de prevenire a oricăror forme de discriminare si participarea în parteneriat cu autoritătile publice si/sau organizatiile neguvernamentale, în vederea eficientizării impactului asupra publicului si grupurilor vulnerabile discriminării;

b) monitorizarea initiativelor guvernamentale si neguvernamentale în domeniul promovării principiului egalitătii de sanse, a nediscriminării, în vederea consolidării la nivel national a programelor de constientizare în acest domeniu;

c) promovarea si constientizarea formelor de discriminare prin campanii derulate cu ocazia aniversărilor Zilei internationale a drepturilor omului, Zilei internationale a romilor, Zilei internationale a femeii etc.;

d) organizarea anuală a manifestărilor privind promovarea diversitătii, tolerantei, nediscriminării, prin actiuni promovate de CNCD de notorietate în societatea românească, precum DiversFest, CultFest etc.

Prioritatea 4.2 - Cooperarea si consolidarea relatiilor cu mass-media în prevenirea si combaterea discriminării, promovarea interactiunii si diversitătii etnoculturale

Context: Mass-media a jucat un rol important în procesul de constientizare a diversitătii culturale si a nediscriminării, precum si în prezentarea chestiunilor de interes public cu relevan în acest domeniu. Au existat însă si motive de îngrijorare cu privire la modul în care în cadrul mass-media sunt realizate, prezentate si diseminate informatii cu un potential caracter discriminatoriu. În acest sens, o importan deosebită o are asigurarea rolului de promotor al mass-media în ceea ce priveste subiectele de interes public, precum si cel de constientizare a publicului, însă e important totodată să existe atât mecanisme de autoreglare, cât si de prevenire si combatere a unor potentiale acte sau fapte de discriminare.

Art. 21. - CNCD are în vedere adoptarea următoarelor măsuri:

a) înfiintarea în cadrul CNCD a Biroului relatii publice si comunicare;

b) eficientizarea comunicării formale a CNCD, prin organizarea de conferinte de presă, elaborarea de comunicate de presă si informatii disponibile mass-mediei;

c) promovarea de parteneriate cu institutii specializate, organizatii neguvernamentale, asociatii profesionale media în actiuni comune pentru prevenirea si combaterea tuturor formelor de discriminare în mass-media;

d) promovarea de actiuni comune cu institutiile, asociatiile si formele de organizare ale mass-media, în vederea promovării principiului nediscriminării si al dreptului la libertatea de exprimare a mass-media;

e) elaborarea, împreună cu asociatiile profesionale media si organizatiile neguvernamentale, a unor ghiduri adresate jurnalistilor privind limitele dreptului la libertatea de exprimare si dreptul de a nu fi supus discriminării.

Prioritatea 4.3 - Cooperarea si consolidarea relatiilor cu institutiile si entitătile sportive, prin promovarea de actiuni si programe în vederea prevenirii si combaterii tuturor formelor de discriminare în sport

Context: Activitătile sportive oferă publicului un important instrument de interactiune si incluziune. Cea mai importantă provocare în acest domeniu o constituie prevenirea si combaterea rasismului si a discriminării în sport.

Art. 22. - CNCD are în vedere adoptarea următoarelor măsuri:

a) promovarea de parteneriate cu institutii sportive specializate, organizatii neguvernamentale si cu asociatii profesionale din România vizând actiuni comune pentru prevenirea si combaterea tuturor formelor de discriminare în sport;

b) promovarea de activităti comune cu institutiile, asociatiile si formele de organizare din sport la nivel international, precum si la nivel national, în vederea promovării principiului nediscriminării si a combaterii rasismului în sport.

 

OBIECTIVUL 5

Concentrarea eforturilor către aplicarea unei politici de toleran zero fa de orice forme de discriminare în societatea românească

 

Art. 23. - În vederea atingerii obiectivului de concentrare a eforturilor către aplicarea unei politici de toleran zero fa de orice forme de discriminare în societatea românească, CNCD are ca scop:

a) promovarea initiativelor de informare a cetătenilor în vederea constientizării efectelor discriminării în toate aspectele vietii sociale;

b) consolidarea educatiei cetătenilor în domeniul nediscriminării prin procese educationale formale si nonformale;

c) promovarea, consolidarea si cooperarea în cadrul initiativelor derulate în prevenirea si combaterea tuturor formelor de discriminare la nivel institutional si neguvernamental;

d) monitorizarea si cercetarea fenomenului discriminării în România, identificarea amplitudinii fenomenului, directiilor de actiune, măsurilor necesare si initiativelor în prevenirea tuturor formelor de discriminare.

Prioritatea 5.1 - Promovarea initiativelor de informare a cetătenilor în vederea constientizării efectelor discriminării în toate aspectele vietii sociale

Context: Astfel cum releva un recent sondaj de opinie comandat de CNCD, la întrebarea „ce ar trebui făcut în România pentru a nu mai exista discriminare?”, în ierarhia stabilită prin nota acordată importantei, pe o scală în care 1=deloc important, iar 10=cel mai important, coeficientii acordati au relevat note de: 9.46 pentru promovarea si respectarea principiului egalitătii de sanse în toate zonele vietii, 9.44 ca scoala să ofere mai multe programe despre toleran si respect, 9.19 acceptarea diversitătii culturale si a stilurilor de via diferite, 9.17 sustinerea organizatiilor care fac posibilă interactiunea între grupurile etnice, 9.09 implicarea mai activă a reprezentantilor bisericilor pentru promovarea ideii de diversitate si toleran, 9.04 ca mass-media să fie sanctionată mai aspru pentru mesaje discriminatorii, 8.75 implicarea mai activă a sindicatelor în activitatea de combatere a discriminării, 8.29 oamenii care discriminează să fie dati în judecată.

În societatea românească actuală, conceptele de diversitate, toleran, egalitate de sanse si discriminare nu sunt pe deplin cunoscute în toate mediile sociale. Cu atât mai mult, nivelul de constientizare a efectelor discriminării asupra unui individ este relativ redus. Cunoasterea si întelegerea acestor concepte se pot realiza si prin informarea si educarea cetătenilor în mod permanent si în toate mediile.

Art. 24. - CNCD are în vedere adoptarea următoarelor măsuri:

a) organizarea de campanii de constientizare asupra problematicii discriminării si a consecintelor acesteia în toate domeniile de aplicabilitate a legislatiei în materie (educatie, sănătate, accesul liber la serviciile publice, libertatea de exprimare, muncă, activitate economică, angajare etc.);

b) organizarea de mese rotunde, dezbateri, ateliere de lucru, seminarii în domeniul drepturilor omului, cu accent pe respectarea principiului egalitătii si al nediscriminării;

c) organizarea si desfăsurarea de programe si proiecte la nivel national, regional si local destinate abordării situatiei unor categorii vulnerabile la fenomenul discriminării, cu accent pe efecte si măsuri necesare prevenirii discriminării;

d) întărirea capacitătii informative a CNCD prin dezvoltarea paginii de web a CNCD, actualizarea continuă a acesteia, a materialelor privind activitatea institutiei, care să permită informarea publicului cu privire la problematica nediscriminării.

Prioritatea 5.2 - Consolidarea educatiei cetătenilor în domeniul nediscriminării prin procese educationale formale si nonformale

Context: Educatia este unul dintre cele mai importante mijloace de combatere a discriminării si dezvoltare a unei societătii multietnice, multiculturale si incluzive. Prin strategii educationale adecvate, atât elevii, studentii, tinerii, cât si publicul în general trebuie să fie capabili să aprecieze importanta diversitătii culturale si trebuie sprijiniti pentru a recunoaste si a se opune prejudecătilor si discriminării. La toate nivelurile, procesul educativ trebuie să se raporteze la principiul nediscriminării, al promovării interculturalitătii, diversitătii si tolerantei.

În acest sens este necesară atât pregătirea de specialisti, cât si organizarea de cursuri de formare la toate nivelurile educative formale si nonformale în vederea promovării principiului nediscriminării.

Art. 25. - CNCD are în vedere adoptarea următoarelor măsuri:

a) organizarea si participarea la initiative proprii, precum si ale altor actori institutionali sau neguvernamentali privind formarea de specialisti în domeniul drepturilor omului si nediscriminării;

b) organizarea si desfăsurarea de cursuri de formare în domeniul nediscriminării pentru diferite categorii sociale si profesionale;

c) promovarea conceptului de mediatori antidiscriminare, continuarea procesului de formare a acestora, precum si formarea unor lideri de opinie sau formatori pentru realizarea continuitătii pe termen lung;

d) organizarea de ateliere de lucru având ca tematici notiuni, concepte, idei, teorii, practici în domeniul nediscriminării si al drepturilor omului;

e) promovarea introducerii unor discipline în programele scolare (pentru nivel elementar, gimnazial si liceal), care tratează problematica drepturilor omului si nediscriminării, precum si sustinerea de noi cursuri optionale care să trateze în detaliu aspectele incluse si cele care derivă din problematica nediscriminării;

f) promovarea si sustinerea introducerii unor discipline în domeniul nediscriminării la nivel universitar;

g) promovarea initiativei de înfiintare si dezvoltare în centrele universitare a unor centre studentesti de studiere a discriminării;

h) promovarea si contribuirea la formarea si dezvoltarea unor retele nationale la nivel liceal si universitar de promovare si combatere a discriminării, prin formare de lideri de opinie;

i) organizarea si desfăsurarea unor programe de tip „scoala de vară” pe tematica drepturilor omului, nediscriminării, diversitătii, egalitătii de sanse si toleran la nivel national;

j) derularea unor proiecte împreună cu liceele si universitătile privind tematica nediscriminării.

Prioritatea 5.3 - Promovarea, consolidarea si cooperarea în cadrul initiativelor derulate în prevenirea si combaterea tuturor formelor de discriminare la nivel institutional si neguvernamental

Art. 26. - CNCD are în vedere adoptarea următoarelor măsuri:

a) promovarea cooperării CNCD cu autoritătile publice si organizatiile neguvernamentale în cadrul diverselor initiative de prevenire a oricăror forme de discriminare, în vederea eficientizării impactului asupra publicului, precum si asupra grupurilor vulnerabile la fenomenul discriminării;

b) monitorizarea initiativelor guvernamentale si neguvernamentale în domeniul promovării principiului egalitătii de sanse si a principiului nediscriminării, în vederea consolidării la nivel national a programelor în acest domeniu;

c) participarea CNCD în programe de prevenire si combatere a tuturor formelor de discriminare, în cadrul diferitelor initiative neguvernamentale, în cadrul programelor proprii sau în parteneriat cu alte institutii, organizatii neguvernamentale sau cu entităti legal constituite cu interes în combaterea discriminării, prin instrumentele de promovare ca documente, materiale audio, video, confectionarea de materiale promotionale, acordarea de premii etc.

Prioritatea 5.4 - Monitorizarea si cercetarea fenomenului discriminării în România, identificarea amplitudinii fenomenului, directiilor de actiune, măsurilor necesare si initiativelor în prevenirea tuturor formelor de discriminare

Context: - Monitorizarea si cercetarea fenomenului discriminării, realizarea de studii, analize, sondaje de opinie, publicatii etc. constituie unele dintre mijloacele principale prin care se poate obtine o imagine de ansamblu asupra fenomenului de discriminare în societate. În acest sens, activitatea de cercetare constituie un instrument de măsură fundamental al fenomenului discriminării. De asemenea, colaborarea cu institutii specializate în sondarea opiniei publice cu privire la manifestările si perceptiile privitoare la discriminare rămâne un element cheie în definirea prioritătilor, măsurilor si eficientizarea eforturilor de prevenire a discriminării.

Art. 27. - CNCD are în vedere adoptarea următoarelor măsuri:

a) realizarea si tipărirea de studii de cercetare si rapoarte în domeniul drepturilor omului sub aspectul principiului egalitătii si al nediscriminării;

b) realizarea si publicarea anuală a jurisprudentei Colegiului director al CNCD;

c) realizarea si publicarea legislatiei privind prevenirea si combaterea tuturor formelor de discriminare, comentată si adnotată de Colegiul director al CNCD;

d) realizarea si tipărirea trimestrială a unei reviste a CNCD, care să contină informatii din domeniul de activitate al institutiei privind activitătile de prevenire si de combatere a tuturor formelor de discriminare; această revistă va fi accesibilă si în format electronic pe site-ul CNCD;

e) participarea la elaborarea de articole de specialitate, studii, rapoarte, cercetări, materiale informative în colaborare cu alte institutii, precum si organizatii neguvernamentale;

f) realizarea si comandarea anuală a barometrului de opinie privind perceptiile si atitudinile fa de fenomenul de discriminare în România, care reflectă perceptia cetătenilor referitoare la conceptele, principiile, situatiile care derivă din discriminare;

g) realizarea analizei de imagine a CNCD, care relevă notorietatea institutiei, dar si situatia aparitiei problematicii nediscriminării în mass-media.

 

CAPITOLUL III

Aplicarea Strategiei nationale de implementare a măsurilor de prevenire si combatere a discriminării la grupurile vulnerabile la fenomenul discriminării

 

Context: Asa cum releva recent un sondaj de opinie comandat de Consiliul National pentru Combaterea

Discriminării, categoriile de persoane percepute de populatie ca fiind cel mai adesea victime ale discriminării sunt persoanele infestate cu HIV, homosexualii si romii. Analiza contextelor favorizante pentru comportamentele de discriminare configurează 3 categorii de frecven percepută a producerii acestora:

a) prima categorie vizează accesul si exercitarea unei ocupatii, considerată în medie de 47, respectiv 41% din populatia esantionului ca fiind un context în care „foarte des” sau „des” au loc tratamente diferentiate; persoanele în vârstă, romii si persoanele infestate cu HIV sunt considerate cel mai adesea a fi cele mai discriminate în acest context;

b) a doua categorie este reprezentată de scoală si locuri publice (cu o pondere de 30% fiecare), unde perceptia tratamentului diferentiat vizează preponderent persoanele infestate cu HIV, homosexualii si romii;

c) a treia categorie este reprezentată de relatia cu autoritătile publice (24%), justitia (20%) si familia (18%). În interiorul acestei categorii remarcăm ponderile mai mari atribuite discriminării romilor în „relatia cu autoritătile” si în „justitie” si homosexualilor si persoanelor infestate cu HIV „în familie”.

Pe de altă parte, astfel cum rezultă din statisticile CNCD, sub aspectul plângerilor depuse, începând cu anul 2002 până în 2006, ponderea situatiilor care au ca obiect discriminarea, într-o ierarhizare în functie de numărul plângerilor, raportată la criteriile de discriminare, se prezintă astfel:

1. etnie/nationalitate

2. categorie socială

3. dizabilitate

4. convingeri

5. vârstă

6. infectare cu HIV

7. sex

8. orientare sexuală

9. religie etc.

Sub aspectul sanctiunilor aplicate, începând cu anul 2002 până în 2006, ponderea cazurilor în care s-a constatat discriminarea, într-o ierarhizare în functie de numărul sanctiunilor, raportată la criteriile de discriminare, se prezintă astfel:

1. etnie

2. vârstă

3. sex

4. nationalitate

5. categorie socială

6. religie

7. orientare sexuală

8. infectare cu HIV

9. dizabilitate etc.

Contextul evidentiat prin perceptia publicului fa de fenomenul discriminării si fa de categoriile de persoane ca fiind cel mai adesea victime ale discriminării, precum si statisticile CNCD configurează tipul de discriminare care se înregistrează în mod prevalent ca fiind în special discriminarea pe criteriul etnic (romi), urmată de criteriul de vârstă, sex, categorie socială, religie, infectare cu HIV, orientare sexuală, dizabilitate.

Art. 28. - Luând în considerare aceste aspecte, obiectivele SNImPCD vor fi orientate spre grupurile afectate prin manifestarea diferitelor forme de discriminare, având în vedere criteriul corelativ al acestora, respectiv: etnie, vârstă, sex, religie, infectare cu HIV, orientare sexuală, dizabilitate etc.

Art. 29. - CNCD va evalua anual situatia discriminării, în vederea monitorizării si orientării obiectivelor SNImPCD către grupurile care sunt prevalent vulnerabile la fenomenul discriminării. În acest sens, grupurile vulnerabile la fenomenul discriminării vor constitui subiectul măsurilor de realizare a obiectivelor SNImPCD.

 

CAPITOLUL IV

Implementarea si finantarea Strategiei nationale de implementare a măsurilor de prevenire si combatere a discriminării

 

Art. 30. - Toate etapele dezvoltării si aplicării SNImPCD, incluzând planificarea, revizuirea, implementarea, monitorizarea, trebuie să fie participative si să implice grupurile vulnerabile la fenomenul discriminării.

Art. 31. - (1) În vederea implementării SNImPCD există un număr de actori cheie a căror participare conditionează succesul acesteia. Actori-cheie identificati în acest proces sunt: institutiile centrale si locale, institutiile specializate, institutii cu experientă în domeniu, organizatii neguvernamentale si orice entităti legal constituite care au un interes în prevenirea si combaterea discriminării.

(2) Contributia acestor actori-cheie are în vedere:

a) participarea în coordonare, cooperare si colaborare prin structurile stabilite de strategie; dezvoltarea si participarea la implementarea măsurilor prevăzute în strategie;

b) participarea la diseminarea strategiei în rândul grupurilor vulnerabile discriminării;

c) participarea în monitorizare si revizuirea strategiei.

Art. 32. - Responsabilitatea implementării cu succes a strategiei revine CNCD. În acest sens, procesul de aplicare va fi supervizat de către Colegiul director al CNCD, implementarea propriu-zisă a SNImPCD fiind asigurată de compartimentele functionale ale institutiei.

Art. 33. - CNCD va asigura procesul de consultare si coordonare cu actorii-cheie identificati în vederea aplicării SNImPCD, urmând a fi stabilite mecanismele de consultare si cooperare în acest sens.

Art. 34. - CNCD va asigura sursele de finantare a SNImPCD având în vedere 2 piloni:

a) alocarea de resurse financiare interne pentru implementarea SNImPCD din bugetul propriu al CNCD de la momentul intrării în vigoare a strategiei (2007) până la finalizare (2013);

b) identificarea de resurse financiare externe CNCD, în vederea utilizării acestora pentru implementarea SNImPCD.

Art. 35. - Pentru finantarea actiunilor si măsurilor prevăzute în SNImPCD se vor acoperi cheltuielile ocazionate de:

- editarea, tipărirea, achizitia si distribuirea de cărti, manuale, ziare, reviste si alte publicatii, dictionare, albume, enciclopedii, hărti, casete video, casete audio, compact-discuri si alte suporturi magnetice, brosuri, pliante, mape, postere, bannere si alte tipărituri pentru documentare si pentru activităti de promovare;

- realizarea si achizitia de materiale promotionale: tricouri, sepci, alte obiecte de îmbrăcăminte, rechizite si papetărie, căni, pahare, brichete, scrumiere, umbrele, genti, rucsacuri, precum si orice alte obiecte cu caracter promotional;

- realizarea, achizitia si distribuirea de filme, fotografii, imagini si altele asemenea;

- organizarea si participarea la simpozioane, festivaluri, conferinte, expozitii, colocvii, târguri, lansări de carte si alte asemenea manifestări, desfăsurate în tară si în străinătate (cheltuieli de transport, cazare, masă sau diurnă);

- servicii de traduceri, interpretariat, servicii si asisten IT;

- publicitate în mass-media;

- realizarea de sondaje, cercetări si studii;

- organizarea de vizite de documentare, manifestări culturale, tabere, scoli de vară, întâlniri zonale si alte asemenea manifestări, desfăsurate în tară si în străinătate (cheltuieli de transport, cazare, masă sau diurnă);

- vizite ale reprezentantilor organizatiilor internationale sau străine în România (cheltuieli de transport, cazare, masă sau diurnă);

- tratatii, reprezentare, deplasări interne si externe (transport, cazare, masă sau diurnă), taxe de participare si de vizitare, taxe consulare, taxe de înregistrare, taxe vamale, asigurări, combustibil auto si alte cheltuieli de transport si difuzare;

- alte cheltuieli necesare si oportune pentru realizarea proiectelor si actiunilor mai sus mentionate.

Art. 36. - Un raport anual de progres cu privire la aplicarea SNImPCD va fi realizat de către CNCD, supervizat de Colegiul director si ulterior supus dezbaterii publice.