MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 780         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 16 noiembrie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

290. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval

 

950. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

130. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale României

 

1.366. - Hotărâre privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare nr. 3.501/2002, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Lignitului „Oltenia” - S.A.

 

1.367. - Hotărâre privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare nr. 3.500/2002, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Lignitului „Oltenia” - S.A.

 

1.368. - Hotărâre privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare nr. 2.463/2001, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Lignitului „Oltenia” - S.A.

 

1.369. - Hotărâre privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare nr. 6.630/2005, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „CARPATHIAN PLASTICS CORPORATION” - S.A.

 

1.370. - Hotărâre privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare nr. 2.264/2001, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „BUILDER” - S.R.L.

 

1.380. - Hotărâre privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

1.382. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 116/2007 privind autorizarea editării unor publicatii ale Ministerului Administratiei si Internelor si finantarea cheltuielilor de functionare a acestora

 

1.383. - Hotărâre privind preluarea unui sector de drum judetean din domeniul public al judetului Sibiu si din administrarea Consiliului Judetean Sibiu în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale, precum si încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor nationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

10.312. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „NITROSERVICE” - S.A. Făgăras

 

10.313. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „NITROTRANS” - S.A. Făgăras

 

10.314. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „NITROEXPLOSIVES” - S.A. Făgăras

 

10.315. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „NITROFERTILIZER” - S.A. Făgăras

 

10.316. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „NITROCONTROL” - S.A. Făgăras

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

951. - Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L.

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 9 octombrie 2006, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 3, articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Prevederile prezentei ordonante nu se aplică navelor militare, porturilor militare si în zonele în care se desfăsoară în exclusivitate activităti militare.”

2. La articolul I punctul 8, alineatul (1) al articolului 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Directia exercită atributiile ministerului privind coordonarea, supravegherea si controlul institutiilor publice, companiilor nationale, regiilor autonome si societătilor comerciale din domeniul transportului maritim si pe căile navigabile interioare, după caz, care functionează în subordinea sau sub autoritatea ministerului, în ceea ce priveste activitătile prevăzute la art. 5.”

3. La articolul I punctul 9, partea introductivă a articolului 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Autoritatea Navală Română este autoritatea centrală de specialitate din subordinea ministerului, în domeniul sigurantei navigatiei si al securitătii navelor, având următoarele atributii:”.

4. La articolul I punctul 9, literele e), g) si p) ale articolului 7 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„e) acordă si emite brevete, certificate de capacitate pentru personalul navigant român, certificate de conducător de ambarcatiune de agrement, precum si atestate de conformitate si recunoastere;

..............................................................................................

g) monitorizează activitatea formelor de pregătire aprobate în vederea obtinerii si mentinerii brevetelor si a certificatelor de capacitate ale personalului navigant;

..............................................................................................

p) asigură supravegherea tehnică privind certificarea sigurantei constructiei navelor care arborează pavilionul român, în conformitate cu normele tehnice obligatorii de constructie aprobate de minister sau ale organizatiilor recunoscute, la solicitarea proprietarului navei;”.

5. La articolul I punctul 13, articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Activitătile de educare, respectiv pregătirea profesională si perfectionarea personalului navigant român, se desfăsoară numai printr-o formă de pregătire aprobată.

(2) Activitătile de educare privind pregătirea profesională si perfectionarea personalului navigant se desfăsoară prin furnizori de educatie acreditati în conditiile legii.

(3) Activitătile de perfectionare obligatorii în domeniu se desfăsoară prin Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturile Navale - CERONAV, institutie publică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, denumit în continuare CERONAV.

(4) Pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate, CERONAV percepe tarife aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.

(5) Forma de pregătire aprobată pentru obtinerea si mentinerea valabilitătii brevetelor si certificatelor personalului navigant reprezintă totalitatea cursurilor organizate de un furnizor de educatie, de formare profesională sau de perfectionare, aprobate de Autoritatea Navală Română.”

6. La articolul I punctul 14, articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) CERONAV îsi poate desfăsura activitatea de perfectionare profesională si prin intermediul unor furnizori de educatie acreditati de Ministerul Transporturilor, conform legii.

(2) Furnizorii de educatie privind serviciile de pregătire si perfectionare a personalului din transportul maritim si pe căile navigabile, care au fost acreditati sau supusi unei proceduri similare în vederea desfăsurării acestor activităti într-un stat membru al Uniunii Europene ori apartinând Spatiului Economic European, sunt exceptati de la cerinta acreditării prevăzute la alin. (1).”

7. La articolul I punctul 15, articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Autoritatea Navală Română are obligatia să monitorizeze permanent respectarea conditiilor în baza cărora au fost aprobate formele de pregătire prevăzute la art. 11 alin.(5), modul de derulare a acestora, inclusiv calificarea si experienta personalului didactic si ale instructorilor, precum si baza tehnico-materială aferentă.

(2) Dacă în cadrul procesului de monitorizare se constată nerespectarea criteriilor de acreditare în baza cărora cursurile organizate de un furnizor de educatie au fost aprobate, Autoritatea Navală Română va notifica furnizorul de educatie, pentru ca într-o perioadă limitată de timp să remedieze deficientele constatate.

(3) Dacă furnizorul de educatie nu remediază deficientele constatate de Autoritatea Navală Română, comisia de evaluare va propune suspendarea acreditării pe o perioadă de maximum 3 luni.

(4) Dacă deficientele constate nu au fost remediate după expirarea termenului de suspendare, Autoritatea Navală


Română va decide anularea acreditării acordate furnizorului de educatie pentru desfăsurarea unui anumit curs.

(5) Toate cursurile sau programele de formare profesională aflate în desfăsurare în momentul emiterii unei decizii de suspendare ori anulare a acreditării vor fi finalizate sub supravegherea comisiei de evaluare acreditate. Pe perioada suspendării sau după anularea acreditării este interzisă începerea unor grupe noi de formare profesională în domeniu.”

8. La articolul I punctul 18, articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Toate navele maritime si de navigatie interioară, care fac obiectul prezentei ordonante, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, pe timpul cât navighează sau stationează în apele nationale navigabile ale României si în porturile românesti, sunt obligate să respecte prevederile legislatiei nationale si ale acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte.”

9. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 161 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 161. - (1) Conformitatea cu normele tehnice obligatorii de constructie a navelor care arborează pavilionul român se dovedeste cu certificate emise de Autoritatea Navală Română sau de o organizatie recunoscută, prevăzută în lista redactată si publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene, respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz.”

10. La articolul I punctul 22, alineatul (2) al articolului 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Ministerul, prin Autoritatea Navală Română, îsi exercită autoritatea si asupra navelor care arborează pavilionul român si navighează în marea liberă sau în apele nationale navigabile ale altor state.”

11. La articolul I punctul 27, articolul 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - Sunt nave, în întelesul prezentei ordonante:

a) navele maritime si de navigatie interioară de orice tip, propulsate sau nepropulsate, care navighează la suprafată ori în imersie, destinate transportului de mărfuri si/sau de persoane, pescuitului, remorcajului ori împingerii;

b) instalatii plutitoare, cum ar fi: drage, elevatoare plutitoare, macarale plutitoare, graifere plutitoare si altele asemenea, cu sau fără propulsie;

c) constructii plutitoare care, în mod normal, nu sunt destinate deplasării, cum ar fi: docuri plutitoare, debarcadere plutitoare, pontoane, hangare plutitoare pentru nave, platforme de foraj si altele asemenea, faruri plutitoare;

d) ambarcatiuni de agrement.”

12. La articolul I punctul 32, titlul sectiunii a 4-a a capitolului IV se modifică si va avea următorul cuprins:

„SECTIUNEA a 4-a

Nationalitatea navei. Dreptul de a arbora pavilionul român. Înmatricularea, radierea si evidenta navelor”

13. La articolul I punctul 33, literele a)-c) ale alineatului (2) al articolului 45 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„a) navelor maritime si de navigatie interioară detinute în proprietate sau în leasing de persoane juridice sau fizice române;

b) navelor maritime si de navigatie interioară proprietate a persoanelor fizice care au cetătenia unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European ori a

persoanelor juridice având sediul în Uniunea Europeană sau în Spatiul Economic European;

c) navelor maritime si de navigatie interioară proprietate a persoanelor fizice străine cu domiciliul în România sau a filialelor din România ale persoanelor juridice străine, altele decât cele mentionate la lit. b);”.

14. La articolul I punctul 33, după alineatul (3) al articolului 45 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Navele mentionate la alin. (2) pierd dreptul de arborare a pavilionului român la încetarea contractului de închiriere de tip bare-boat sau leasing ori la solicitarea în scris a proprietarului sau a operatorului cu avizul proprietarului, după caz.”

15. La articolul I punctul 34, literele a) si b) ale alineatului (1) al articolului 46 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„a) certificatul de radiere pentru navele prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. a)-c);

b) certificatul de suspendare a dreptului de arborare a pavilionului detinut anterior, pentru navele prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. d).”

16. La articolul I punctul 38, litera c) a alineatului (1) al articolului 50 se abrogă.

17. La articolul I punctul 40, alineatul (3) al articolului 511 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Navele maritime si de navigatie interioară prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. a) si d) si care au obtinut dreptul de a arbora pavilionul român se înscriu în Registrul matricol al navelor în bare-boat si leasing.”

18. La articolul I punctul 40, alineatele (1) si (2) ale articolului 513 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 513. - (1) Navele maritime, navele de navigatie interioară, instalatiile si constructiile plutitoare cu propulsie proprie se individualizează printr-un nume propus de proprietar si aprobat de Autoritatea Navală Română.

(2) Navele maritime, navele de navigatie interioară, navele de agrement, instalatiile si constructiile plutitoare fără propulsie se individualizează printr-un număr acordat de Autoritatea Navală Română.”

19. La articolul I punctul 40, articolul 514 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 514. - (1) Navele care au obtinut dreptul de arborare a pavilionului român se înmatriculează în registrele prevăzute la art. 511 alin. (1)-(3).

(2) Nu se înmatriculează în registrele matricole prevăzute la art. 511 următoarele categorii de nave:

a) navele cu un deplasament de până la 15 m3 inclusiv sau o capacitate de încărcare mai mică de 15 tone;

b) ambarcatiunile de agrement;

c) ambarcatiunile cu o lungime mai mică de 7 m si/sau cu o propulsie mai mică de 15 kW;

d) ambarcatiunile propulsate prin forta umană;

e) ambarcatiunile de agrement cărora nu li se aplică reglementările nationale privind introducerea pe piată a acestora, cu exceptia ambarcatiunilor destinate să transporte persoane în scop comercial si a ambarcatiunilor stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei ordonante.

(3) Navele prevăzute la alin. (2) lit. a) si b) se înscriu într-un registru de evidentă de către căpităniile de port.

(4) Navele prevăzute la alin. (2) lit. c)-e) nu se înscriu în registrul de evidentă al căpităniilor de port.


(5) Forma si continutul registrului de evidentă prevăzut la alin. (3), precum si procedurile de înscriere se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.

(6) La solicitarea proprietarului navele prevăzute la alin. (2) pot obtine dreptul de arborare a pavilionului român si vor fi înmatriculate în conformitate cu prevederile alin. (1).”

20. La articolul I punctul 40, alineatul (2) al articolului 515 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Proprietarul navei care solicită suspendarea pavilionului român are obligatia să predea actul de nationalitate al navei si să declare noul stat de pavilion.”

21. La articolul I punctul 40, alineatul (4) al articolului 518 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Ridicarea sau lansarea la apă de pe cală ori doc a unei nave se poate face numai cu aprobarea căpităniei de port.”

22. La articolul I punctul 40, alineatul (3) al articolului 519 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Navele nou-construite în România, care urmează să fie înmatriculate în alt stat, pot naviga pe baza documentelor de înmatriculare sau pe baza unui permis provizoriu de arborare a pavilionului, emise de autoritătile competente ale statului respectiv.”

23. La articolul I punctul 48, alineatul (3) al articolului 62 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Certificatele de conducător de ambarcatiuni de agrement se emit de Autoritatea Navală Română prin căpităniile de port.”

24. La articolul I punctul 56, alineatul (5) al articolului 71 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Pentru navigatia în zone de război, echipajul navei are dreptul de a cere repatrierea sau o compensatie suplimentară drepturilor existente, stabilită prin contractul colectiv de muncă negociat.”

25. La articolul I punctul 58, alineatul (1) al articolului 73 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 73. - (1) În cazul în care comandantul/conducătorul de navă sau seful mecanic îmbarcat la bordul unei nave care arborează pavilion român, indiferent de motiv, se află în imposibilitatea de a exercita comanda acelei nave, aceasta trece asupra altei persoane din echipaj, în ordine ierarhică, în conformitate cu legislatia natională.”

26. La articolul I, după punctul 68 se introduce un nou punct, punctul 681, cu următorul cuprins:

„681. Titlul capitolului VI se modifică si va avea următorul cuprins:

«CAPITOLUL VI

Activităti efectuate cu nave maritime si de navigatie interioară»”

27. La articolul I punctul 73, alineatul (2) al articolului 90 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul în care nava în pericol se află în apele nationale navigabile si comandantul/conducătorul de navă, proprietarul sau operatorul acesteia întârzie nejustificat încheierea unei întelegeri pentru asistentă ori salvare si căpitănia de port, în a cărei jurisdictie se află nava în pericol, consideră că respectiva navă constituie un pericol real pentru siguranta navigatiei, pentru mediu sau pentru populatia din împrejurimi, aceasta poate dispune institutiilor ori operatorilor economici specializati sau altor nave disponibile interventia pentru salvare.”

28. La articolul I, după punctul 73 se introduce un nou punct, punctul 731, cu următorul cuprins:

„731. La articolul 90, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(5) În cazul prevăzut la alin. (2) căpitănia de port are obligatia să întocmească un document care trebuie să cuprindă: situatia de pericol în care se află nava, numele navelor si ale persoanelor care au participat la această activitate din dispozitia sa, conformarea operatiunilor de salvare dispuse de ea, precum si a cheltuielilor aferente acestor operatiuni. Acest document, aprobat de Autoritatea Navală Română, constituie titlu executoriu pentru recompensa de salvare cuvenită fiecărui participant, persoană juridică.»”

29. La articolul I punctul 74, alineatul (1) al articolului 91 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 91. - (1) În toate cazurile de sinistru, calamitate, de pericol, poluare si altele asemenea sau de interes general, apărute pe mare, în apele nationale navigabile ori în porturi, Autoritatea Navală Română, prin căpitănia de port în a cărei jurisdictie s-au produs acestea, coordonează toate activitătile de salvare si de limitare a efectelor acestora.”

30. La articolul I punctul 83, articolul 110 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 110. - Pilotajul navelor maritime în porturi si pe căi navigabile interioare este serviciu de sigurantă si se efectuează sub controlul statului pentru toate navele, indiferent de pavilionul pe care acestea îl arborează, în mod nediscriminatoriu privind durata, calitatea si tarifele practicate.”

31. La articolul I punctul 88, alineatul (2) al articolului 1223 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) După obtinerea permisului de lucru prevăzut la alin. (1), căpitănia va informa în scris si va depune o copie a permisului de lucru la administratia portuară si/sau de cale navigabilă interioară în a cărei zonă se desfăsoară operatiunea.”

32. La articolul I punctul 88, articolul 1224 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1224. - Pe toată perioada derulării lucrărilor, acestea se vor desfăsura sub supravegherea căpităniei de port.”

33. La articolul I punctul 88, articolul 1225 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1225. - La terminarea lucrărilor prevăzute la art. 1223 alin. (1), operatorul economic va depune la căpitănia de port un raport privind derularea si rezultatele lucrărilor.”

34. La articolul I punctul 91, alineatul (2) al articolului 124 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Ancorarea sau acostarea în locurile prevăzute la alin. (1) se face cu informarea căpităniei de port în a cărei jurisdictie se află acestea.”

35. La articolul I punctul 94, articolul 126 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 126. - Activitatea de supraveghere si control al navigatiei se efectuează de Autoritatea Navală Română prin căpităniile de port.”

36. La articolul I punctul 95, articolul 1261 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1261. - Reprezentantii Autoritătii Navale Române si ai căpităniilor de port, împuterniciti de către directorul general al Autoritătii Navale Române, au dreptul de inspectie si control, la orice oră din zi sau din noapte, la bordul navelor, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, aflate în apele nationale navigabile sau în porturile românesti. Activitatea de control se


desfăsoară în conformitate cu legislatia natională si cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte.”

37. La articolul I punctul 102, alineatul (3) al articolului 132 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) interdictia de plecare a navei nu poate depăsi 24 de ore din momentul primirii solicitării avizului de plecare a navei. După această periodă, nava va fi retinută numai dacă solicitantul prezintă la căpitănia de port o încheiere executorie a instantelor judecătoresti. Retinerea poate înceta dacă proprietarul sau, după caz, operatorul navei ori proprietarul mărfii a făcut dovada constituirii unor garantii suficiente în raport cu creanta invocată si aceasta a fost acceptată de cel care a solicitat retinerea. În calculul celor 24 de ore nu se iau în considerare orele din zilele declarate legal ca nelucrătoare.”

Art. II. - În cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 10 martie 2004, si în cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 9 octombrie 2006, denumirea „Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului” se înlocuieste cu denumirea „Ministerul Transporturilor”.

Art. III. - În cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 9 octombrie 2006, textul „ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului” se înlocuieste cu textul „ordin al ministrului transporturilor”.

Art. IV. - Navele politiei de frontieră, navele politiei de transporturi si navele apartinând Autoritătii Nationale a Vămilor trebuie să se conformeze prevederilor prezentei legi în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI

BOGDAN OLTEANU

DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2007.

Nr. 290.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2007.

Nr. 950.

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale României

 

Având în vedere faptul că România, în calitate de stat membru, avea obligatia de a transpune în legislatia natională prevederile Directivei Parlamentului European si a Consiliului nr. 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave si introducerea unor sanctiuni în caz de infractiuni până la 1 aprilie 2007,

în scopul garantării ducerii la îndeplinire a obligatiilor României rezultate din Tratatul de aderare si din prevederile Tratatului instituind Comunitatea Europeană privitoare la obligatia ce incumbă statului român de a comunica măsurile nationale de executare către Comisia Europeană,

tinând cont de faptul că neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a acestor obligatii vor avea ca efect declansarea de către Comisia Europeană a procedurilor de sanctionare a României,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 21 octombrie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 47 alineatul (1), după punctul 2 se introduc patru noi puncte, punctele 3-6, cu următorul cuprins:

„3. prin Conventia Marpol 73/78 se întelege Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993, în versiunea sa actualizată;

4. prin deversare se întelege orice evacuare provenită de la o navă, oricare ar fi cauza acesteia, conform definitiei prevăzute la art. 2 din Conventia Marpol 73/78;

5. prin navă se întelege orice constructie maritimă, indiferent de pavilion, inclusiv ambarcatiunile cu aripi portante, vehiculele cu pernă de aer, submersibilele, mijloacele plutitoare si platformele fixe sau plutitoare;

6. prin substante poluante se întelege substantele prevăzute în anexele I (Hidrocarburi) si II (Substante lichide nocive în vrac) la Conventia Marpol 73/78.”

2. După articolul 48 se introduc opt noi articole, articolele 481-488, cu următorul cuprins:

„Art. 481. - (1) Deversarea de substante poluante de pe o navă în:

a) apele maritime interioare, acvatoriile porturilor, în care se aplică Conventia Marpol 73/78;

b) marea teritorială;

c) zona economică exclusivă sau într-o zonă echivalentă stabilită în conformitate cu dreptul international;

d) marea liberă se pedepseste cu închisoare de la două luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), săvârsită din culpă, se pedepseste cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă.

(3) Fapta prevăzută la alin. (1) care a cauzat o deteriorare semnificativă a calitătii apelor sau prejudicii semnificative vietii marine se pedepseste cu închisoare de la 1 an la 7 ani.

(4) Fapta prevăzută la alin. (3), săvârsită din culpă, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(5) Dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(4) au cauzat si afectarea integritătii corporale sau decesul uneia sau mai multor persoane, se aplică regulile privind concursul de infractiuni.

(6) Maximul special al pedepsei amenzii pentru faptele prevăzute la alin. (1)-(5) săvârsite de o persoană juridică în cadrul unui grup infractional organizat în sensul Legii nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitătii organizate sau în conditiile prevăzute de art. 323 din Codul penal, republicat, cu modificările si completările ulterioare, este de 2.000.000 lei.

Art. 482. - În măsura în care nu contravine prevederilor dreptului international, jurisdictia penală a României se aplică si pentru faptele prevăzute la art. 481 săvârsite de pe nave străine:

a) în zona economică exclusivă a României sau într-o zonă echivalentă stabilită în conformitate cu dreptul international;

b) în afara teritoriului României si a zonei economice exclusive, dar care au cauzat sau riscă să cauzeze poluare pe teritoriul său ori în zona sa economică exclusivă, iar nava se află în mod voluntar într-un port sau terminal în larg al României;

c) în marea liberă, iar nava se află în mod voluntar într-un port sau terminal în larg al României.

Art. 483. - (1) În aplicarea art. 230 alin. 1 din Conventia Natiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificată prin Legea nr. 110/1996, faptele prevăzute la art. 481 săvârsite de pe o navă străină în afara teritoriului României se pedepsesc cu amendă în cazurile în care jurisdictia penală a României se aplică conform regulilor de drept intern sau international.


(2) În aplicarea art. 230 alin. 2 din Conventia Natiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, faptele prevăzute la art. 481 alin. (1), (2) si (4) săvârsite de pe o navă străină în marea teritorială a României se pedepsesc cu amendă.

Art. 484. - (1) Nu intră sub incidenta art. 481 si 483 deversările de substante poluante care provin de la navele de război, de la navele de război auxiliare, precum si de la alte nave apartinând statului român ori altui stat sau exploatate de acesta si utilizate în momentul deversării exclusiv pentru un serviciu public, necomercial.

(2) Nu intră sub incidenta art. 481 si 483 deversările de substante poluante care au fost produse în conditiile prevăzute de regulile 9, 10, 11 lit. a) sau de Regula 11 lit. c) din anexa nr. I ori Regula 5 sau Regula 6 lit. a) si c) din anexa nr. II la Conventia Marpol 73/78.

(3) Nu intră sub incidenta art. 481 si 483 faptele săvârsite de proprietar, de comandant sau de echipajul navei, care actionează sub autoritatea comandantului, dacă deversarea de substante poluante a fost produsă în conditiile prevăzute de Regula 11 lit. b) din anexa nr. I sau de Regula 6 lit. b) din anexa nr. II la Conventia Marpol 73/78.

Art. 485. - (1) În cazul în care Autoritatea Navală Română constată săvârsirea unei infractiuni prevăzute de prezenta lege sau are cunostintă de riscul săvârsirii unei asemenea infractiuni care cauzează ori poate cauza o poluare iminentă, trebuie să informeze de îndată celelalte state membre susceptibile de a fi expuse acestor prejudicii, precum si Comisia Europeană.

(2) În cazul în care Autoritatea Navală Română constată săvârsirea unei infractiuni prevăzute de prezenta lege sau are cunostintă de riscul săvârsirii unei asemenea infractiuni, care poate fi supusă jurisdictiei unui alt stat membru, trebuie să informeze de îndată respectivul stat membru cu privire la aceasta.

(3) Autoritatea Navală Română notifică de îndată statului de pavilion al navei sau oricărui alt stat în cauză măsurile luate în aplicarea prevederilor prezentei legi.

Art. 486. - (1) În cazul infractiunilor care atrag competenta mai multor state membre, România, prin autoritătile centrale competente, va coopera cu statele membre implicate, în special în ceea ce priveste stabilirea conditiilor de urmărire penală, precum si a normelor privind asistenta judiciară reciprocă.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului informează Secretariatul general al Consiliului cu privire la decizia României de a aplica jurisdictia sa penală pentru infractiunile prevăzute de prezenta lege, săvârsite de unul dintre resortisantii săi, în cazul în care acestea pot fi pedepsite penal la locul în care au fost săvârsite sau în cazul în care locul în care au fost săvârsite nu intră sub nicio jurisdictie teritorială, precum si pentru infractiunile săvârsite în beneficiul unei persoane juridice al cărei sediu social este situat pe teritoriul său.

Art. 487. - Se desemnează Autoritatea Navală Română ca punct de contact, în special în vederea schimbului de informatii prevăzute la art. 485. Aceasta va transmite Comisiei Europene datele sale de contact.

Art. 488. - În cazul infractiunilor prevăzute la art. 481, constatarea săvârsirii acestora si cercetarea penală se efectuează de către personalul împuternicit al Autoritătii Navale Române.”

3. La articolul 49 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) aducerea ilegală în tară, în scopul deversării, aruncării sau scufundării în apele maritime interioare, în marea teritorială sau în zona economică exclusivă a României sau al degajării în atmosfera de deasupra acestora, de pe nave sau de pe alte instalatii plutitoare sau fixe, de pe aparate de zbor ori vehicule submersibile, de substante ori deseuri nedegradabile, toxice, radioactive, hidrocarburi sau alte substante nocive, dăunătoare sau periculoase pentru sănătatea oamenilor ori pentru flora si fauna mării, ori de alte reziduuri sau materiale care pot să producă pagube tărmului românesc ori să creeze obstacole în calea utilizării legitime a mării, inclusiv în scopuri turistice;”.

4. După articolul 60 se introduce mentiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta lege transpune art. 2-5, 8 si 16 din Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave si introducerea unor sanctiuni în caz de infractiuni, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 255 din 30 septembrie 2005.”

Art. II. - La alineatul (2) al articolului 92 din Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, literele b) si c) se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul transporturilor,

Barna Tánczos,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 130.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare nr. 3.501/2002, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Lignitului „Oltenia” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13 si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a lignitului nr. 3.501/2002, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Natională a Lignitului „Oltenia” - S.A., cu sediul în municipiul Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1-15, judetul Gorj, în calitate de concesionar, în perimetrul Plostina Nord - start 7, situat pe teritoriul localitătii Plostina, judetul Gorj, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, prevăzută la art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 1.366.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare nr. 3.500/2002, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Lignitului „Oltenia” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13 si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a lignitului nr. 3.500/2002, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Natională a Lignitului „Oltenia” - S.A., cu sediul în municipiul Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1-15, judetul Gorj, în calitate de concesionar, în perimetrul Lupoaia (Prigoroiu), situat pe teritoriul localitătii Cătunele, judetul Gorj, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, prevăzută la art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 1.367.

 

*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare nr. 2.463/2001, încheiată între Agentia Naională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Lignitului „Oltenia” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13 si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a lignitului nr. 2.463/2001, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Natională a Lignitului „Oltenia” - S.A., cu sediul în municipiul Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1-15, judetul Gorj, în calitate de concesionar, în perimetrul Oltet, situat pe teritoriul localitătilor Sinesti, Berbesti si Alunul, judetul Vâlcea, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, prevăzută la art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 1.368.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare nr. 6.630/2005, încheiată între Agenia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „CARPATHIAN PLASTICS CORPORATION” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13 si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a apei minerale naturale carbogazoase nr. 6.630/2005, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „CARPATHIAN PLASTICS CORPORATION” - S.A., cu sediul în municipiul Vatra Dornei, str. Podu Verde nr. 38, judetul Suceava, în calitate de concesionar, în perimetrul Păltinis, localitatea Păltinis, judetul Suceava, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, prevăzută la art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 1.369.

 

*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare nr. 2.264/2001, încheiată între Agenia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „BUILDER” - S.R.L.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13 si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a calcarelor industriale nr. 2.264/2001, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „BUILDER” - S.R.L., cu sediul în municipiul Târgu Mures, Bd. 1848 nr. 63/4, judetul Mures, în calitate de concesionar, în perimetrul Meresti, localitatea Meresti, judetul Harghita, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, prevăzută la art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 1.370.

 

*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, situate în municipiul Giurgiu, sos. Bucuresti nr. 57, judetul Giurgiu, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 3. - După scotarea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Internelor si Reformei Administrative îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 1.380.

 


ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Adresa imobilului

Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul

Caracteristicile constructiilor care trec în domeniul privat al statului

Numărul de înregistrare la Ministerul Economiei

si Finantelor

Municipiul Giurgiu,

sos. Bucuresti nr. 57,

judetul Giurgiu

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

1. Pavilion 04 „magazie”:

Suprafata construită = 927,00 m2

Suprafata desfăsurată = 927,00 m2

Valoarea contabilă = 56,90 lei

2. Pavilion 06 „magazie”:

Suprafata construită = 933,00 m2

Suprafata desfăsurată = 933,00 m2

Valoarea contabilă = 56,90 lei

144.923 (partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 116/2007 privind autorizarea editării unor publicatii ale Ministerului Administratiei si Internelor si finantarea cheltuielilor de functionare a acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 116/2007 privind autorizarea editării unor publicatii ale Ministerului Administratiei si Internelor si finantarea cheltuielilor de functionare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 13 februarie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Se autorizează editarea revistei «Jandarmeria Română», a cărei redactie functionează ca structură fără personalitate juridică, în subordinea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

(2) Sediul redactiei revistei «Jandarmeria Română» este în municipiul Bucuresti, Str. Jandarmeriei nr. 9-11, sectorul 1.”

2. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Obiectul de activitate al redactiilor prevăzute la art. 1, 2 si 21 îl constituie editarea publicatiilor «Pentru Patrie», «Politia Română» si «Jandarmeria Română», în vederea perfectionării pregătirii de specialitate a personalului din structurile proprii, educării antiinfractionale a populatiei si informării acesteia cu privire la activităile desfăsurate, potrivit legii, pentru asigurarea respectării ordinii publice si apărarea drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetătenilor, a avutului public si privat.”

3. La articolul 4, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Statele de organizare ale redactiilor prevăzute la art. 1, 2 si 21 se aprobă prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.”

4. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Regulamentul de organizare si functionare al redactiei «Revista Jandarmeriei» se aprobă de către inspectorul general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.”

5. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Salarizarea personalului încadrat la redactiile prevăzute la art. 1, 2 si 21 se face conform prevederilor legale pentru fiecare categorie de personal în parte.”

6. La articolul 6, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale redactiilor prevăzute la art. 1, 2 si 21 se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 1.382.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea unui sector de drum judetean din domeniul public al judetului Sibiu si din administrarea Consiliului Judetean Sibiu în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale, precum si încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 12 si 221 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă preluarea unui sector de drum judetean, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al judetului Sibiu si din administrarea Consiliului Judetean Sibiu în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale, precum si încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor nationale.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectorului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Barna Tánczos,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 1.383.

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectorului de drum judetean care se preia din domeniul public al judetului Sibiu si din administrarea Consiliului Judetean Sibiu în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

Denumirea sectorului de drum judetean

Persoana juridică

de la care se transmite

sectorul de drum

Persoana juridică

la care se transmite

sectorul de drum

Lungimea totală

a sectorului de drum judeteaen

- km -

Indicativ vechi

Indicativ nou (DN)

DJ 106B

Judetul Sibiu - din administrarea Consiliului Judetean Sibiu

Statul Român - în administrarea Ministerului Transporturilor

3,300 km (km 0+000 - km 3+300)

DJ 106B

Varianta de ocolire Sibiu


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „NITROSERVICE” - S.A. Făgăras

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. - Procedura de administrare specială la Societatea Comercială „NITROSERVICE” - S.A. Făgăras, cu sediul în municipiul Făgăras, str. Ileni nr. 1, judetul Brasov, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J08/672/2004, instituită prin Ordinul presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 4.453/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 25 februarie 2005, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2007.

Nr. 10.312.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „NITROTRANS” - S.A. Făgăras

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. - Procedura de administrare specială la Societatea Comercială „NITROTRANS” - S.A. Făgăras, cu sediul în municipiul Făgăras, str. Ileni nr. 1, judetul Brasov, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J08/674/2004, instituită prin Ordinul presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 4.455/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 25 februarie 2005, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2007.

Nr. 10.313.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „NITROEXPLOSIVES” - S.A. Făgăras

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. - Procedura de administrare specială la Societatea Comercială „NITROEXPLOSIVES” - S.A. Făgăras, cu sediul în municipiul Făgăras, str. Ileni nr. 1, judetul Brasov, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J08/675/2004, instituită prin Ordinul presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 4.457/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 28 februarie 2005, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2007.

Nr. 10.314.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „NITROFERTILIZER” - S.A. Făgăras

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. - Procedura de administrare specială la Societatea Comercială „NITROFERTILIZER” - S.A. Făgăras, cu sediul în municipiul Făgăras, str. Ileni nr. 1, judetul Brasov, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J08/676/2004, instituită prin Ordinul presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 4.456/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 25 februarie 2005, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2007.

Nr. 10.315.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „NITROCONTROL” - S.A. Făgăras

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. - Procedura de administrare specială la Societatea Comercială „NITROCONTROL” - S.A. Făgăras, cu sediul în municipiul Făgăras, str. Ileni nr. 1, judetul Brasov, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J08/673/2004, instituită prin Ordinul presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 4.454/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 25 februarie 2005, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2007.

Nr. 10.316.

 


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 24 octombrie 2007, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. IX.468 din 9 octombrie 2007 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Comercială „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L.,

în conformitate cu atributiile prevăzute de Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în baza Deciziei nr. 696 din 26 septembrie 2007, organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor au efectuat un control la Societatea Comercială „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L., cu sediul social în localitatea Ştefănesti, str. Sachelarie nr.10A, judetul Arges, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J 03/45/21.01.2003, cod unic de înregistrare 15144667, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK-371/13.11.2006, reprezentată legal de domnul director general Gheorghe Păun, în calitate de administrator.

Obiectul controlului inopinat a constat în verificarea politei de asigurare de răspundere civilă profesională, coroborat cu verificarea respectării prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si a normelor emise în aplicarea acesteia de către Societatea Comercială „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L.

Controlul s-a efectuat în perioada 3 octombrie 2007-5 octombrie 2007 si a avut la bază documentele si situatiile prezentate si întocmite sub responsabilitatea conducerii societătii.

Constatările echipei de control au fost înscrise în Procesul-verbal înregistrat la societate cu nr. 60 din 8 octombrie 2007 si la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 20.396 din 8 octombrie 2007, semnat fără obiectii de Societatea Comercială „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L.

În urma analizării constatărilor cuprinse în actul de control au fost retinute următoarele:

1. De la data de 6 iunie 2007, societatea comercială mentionată nu a făcut dovada existentei unui contract de asigurare de răspundere civilă profesională în vigoare, fiind astfel încălcate prevederile art.35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.2 lit.c) si ale art.7 lit.b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Această faptă constituie contraventie, conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din legea mentionată. La art. 4 alin. (3) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, cu modificările ulterioare, se prevede că autorizatia de functionare se retrage în cazul încetării valabilitătii contractului de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerului de asigurare si/sau de reasigurare, conform prevederilor art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. De asemenea, în perioada 1 ianuarie - 6 iunie 2007, contractul de asigurare de răspundere civilă profesională al Societătii Comerciale „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. nu a avut limitele legale, fiind încălcate astfel dispozitiile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, cu modificările ulterioare. Această faptă constituie contraventie, conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din legea mentionată.

3. De la data autorizării ca broker de asigurare, 10 noiembrie 2006, si până la data de 8 octombrie 2007 Societatea Comercială „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. nu a desfăsurat activitate, respectiv nu a încasat venituri din activitatea de brokeraj si a transmis cu întârziere raportările lunare privind taxa de functionare aferente lunilor ianuarie, martie, mai si iunie din anul 2007.

4. De asemenea, Societatea Comercială „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. a transmis cu întârziere raportările trimestriale aferente trimestrului IV 2006 si trimestrului II 2007, prevăzute de Normele privind forma si continutul raportărilor financiare, precum si informatiile, documentele si certificările necesare pentru intocmirea acestor raportări, puse în aplicare prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.117/2005, si Normele privind forma si continutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006.

Prin transmiterea cu întârziere a raportărilor mentionate la pct. 3 si 4, Societatea Comercială „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. a încălcat prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare, precum si informatiile, documentele si certificările necesare pentru întocmirea acestor raportări, si cu art. 3 pct. IV lit. a) si art. 3 alin. (4) pct.III din Normele privind forma si continutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, faptă ce constituie contraventie conform prevederilor art.39 alin. (2) lit. a), f) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Mentionăm că de la înfiintare si până în prezent Societatea Comercială „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. nu a desfăsurat activităti economice, fapt ce se sanctionează potrivit art. 35 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, articol care prevede că autorizatia acordată unui broker de asigurare si/sau de reasigurare poate fi retrasă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în cazul în care acesta nu a început să desfăsoare activitatea de broker de asigurare si/sau de reasigurare în termen de 6 luni de la data eliberării autorizatiei.

De asemenea, precizăm că societatea comercială mentionată a mai fost sanctionată cu avertisment scris, prin Decizia nr. 113.405 din 27 decembrie 2006, pentru schimbarea asociatului si a administratorului fără aprobarea prealabilă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, pentru faptele nelegale retinute în sarcina Societătii Comerciale „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L., în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în temeiul art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (2) lit. a), art. 35 alin. (7) lit. c), si al art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 24 octombrie 2007, retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L, având în vedere cele constatate si mentionate în Nota nr. IX.468 din 9 octombrie 2007 si faptul că societatea comercială mentionată nu a desfăsurat activitate de asigurare în termen de 6 luni de la data eliberării autorizatiei, conform art. 39 alin. (3) lit. e), coroborat cu prevederile art. 35 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

drept care se decide:

Art. 1. - Se retrage autorizatia Societătii Comerciale „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L., cu sediul social în localitatea Ştefănesti, str. Sachelarie nr. 10A, judetul Arges, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J03/45/21.01.2003, cod unic de înregistrare 15144667, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK-371/13.11.2006, reprezentată legal de domnul director general Gheorghe Păun, în calitate de administrator, conform dispozitiilor art. 35 alin. (7) lit. c), ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare, începând de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Se interzice Societătii Comerciale „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L., de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, să desfăsoare activitate de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia.

Art. 3. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială „Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedinte Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2007.

Nr. 951.