MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 762         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 9 noiembrie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

294. - Lege privind derularea în România a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii în Securitate

 

954. - Decret pentru promulgarea Legii privind derularea în România a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii în Securitate

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 898 din 16 octombrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2811 din Codul penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.339. - Hotărâre pentru stabilirea măsurilor referitoare la asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 150/2003 al Consiliului din 21 ianuarie 2003 privind suspendarea drepturilor vamale la anumite armamente si echipamente militare

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

277. - Decizie privind numirea domnului Vasile Gabriel Nită în functia de sef al Departamentului Schengen din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.946. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.397/2002 pentru aprobarea Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitătii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free, precum si a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 416/2007 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

28. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna noiembrie 2007

 

29. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 octombrie - 23 noiembrie 2007

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 918/2007

 - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2007

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind derularea în România a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii în Securitate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează modul de derulare în România a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii în Securitate.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) NSIP - Programul NATO de Investitii în Securitate, destinat finantării obiectivelor si facilitătilor necesare pentru sprijinirea activitătilor comandamentelor strategice ale NATO, recunoscute ca depăsind cererile în domeniul apărării nationale ale fiecărei tări membre NATO;

b) fonduri financiare NSIP - sumele destinate realizării proiectelor NSIP, provenite din contributiile tărilor membre NATO, inclusiv România;

c) contributie financiară la NSIP - suma necesară îndeplinirii obligatiilor României de contributor la NSIP, a cărei plată se asigură din bugetul aprobat Ministerului Apărării;

d) contributie natională - sumele prevăzute în bugetul Ministerului Apărării, reprezentând participarea României la realizarea proiectelor, precum si alte cheltuieli neeligibile aferente realizării proiectelor NSIP;

e) proiect NSIP în România - proiectul realizat pe teritoriul României prin intermediul NSIP, a cărui finantare se asigură din fonduri financiare NSIP si din contributia natională.

Art. 3. - (1) Proiectele NSIP în România se derulează prin Ministerul Apărării, după semnarea de către ministrul apărării a documentelor de acceptare a acestora.

(2) Implementarea proiectelor NSIP în România se realizează prin structurile Ministerului Apărării cu atributii în managementul proiectelor de investitii, conform cadrului juridic, tehnic, financiar si administrativ al NATO, în colaborare cu structurile de specialitate NATO.

Art. 4. - Finantarea proiectelor NSIP în România se realizează din:

a) contributia financiară la NSIP;

b) contributia natională;

c) fondurile transferate de statele membre NATO, reprezentând contributiile financiare ale acestora la realizarea proiectelor NSIP în România;

d) alte fonduri financiare destinate administrării si utilizării sumelor prevăzute la lit. a)-c).

Art. 5. - Achizitiile pentru implementarea proiectelor NSIP în România se desfăsoară potrivit procedurii stabilite de organismele NATO cu atributii în domeniu.

Art. 6. - (1) Ministerul Apărării este autorizat să gestioneze si să utilizeze fondurile financiare pentru proiectele NSIP în România printr-un cont distinct, „Disponibil pentru proiecte NSIP”, deschis la Trezoreria Statului.

(2) Sumele depuse în contul prevăzut la alin. (1) sunt purtătoare de dobândă, care este destinată plătii unor cheltuieli aferente derulării proiectelor NSIP în România.

(3) Plătile în avans din fondurile prevăzute la art. 4 se efectuează si se justifică potrivit legislatiei nationale.

Art. 7. - Disponibilitătile rămase la finele exercitiului bugetar în contul „Disponibil pentru proiecte NSIP” se reportează în anul următor si se utilizează cu aceeasi destinatie.

Art. 8. - (1) În situatia în care transferul fondurilor prevăzute la art. 4 lit. c) nu se efectuează la termenele stabilite, sumele necesare plătilor scadente pentru realizarea proiectelor NSIP în România se asigură din bugetul Ministerului Apărării.

(2) Ministerul Apărării îsi reconstituie plătile de casă efectuate cu fondurile prevăzute la alin. (1) în cursul aceluiasi an bugetar.

(3) Sumele recuperate după încheierea anului bugetar în care au fost efectuate plătile se virează ca venit la bugetul de stat.

Art. 9. - (1) Livrările de bunuri, executia de lucrări si prestările de servicii destinate realizării în România a proiectelor NSIP, indiferent de modul de finantare, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată.

(2) Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată, prevăzută la alin. (1), se efectuează potrivit procedurilor stabilite prin ordin al ministrului economiei si finantelor, emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 10. - Bunurile destinate realizării proiectelor NSIP în România sunt scutite de taxe vamale.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2007.

Nr. 294.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind derularea în România a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii în Securitate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind derularea în România a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii în Securitate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2007.

Nr. 954.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 898

din 16 octombrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2811 din Codul penal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2811 din Codul penal, exceptie invocată de Ion Eana în Dosarul nr. 1.491/306/2006 (nr. în format vechi 4.033/2006) al Judecătoriei Sibiu.

La apelul nominal se prezintă partea Autoritatea Rutieră Română, prin doamna consilier juridic Mihaela Chiriac, lipsind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă Curtii că autorul exceptiei a depus la dosarul cauzei o cerere de amânare pentru lipsă de apărare, cu motivarea că la acest termen, apărătorul său nu se poate prezenta în fata Curtii Constitutionale, având deja angajate procese la instante din tară. Nu este atasată nicio dovadă în acest sens.

Partea prezentă, prin consilier, lasă la aprecierea Curtii solutionarea cererii de amânare.

Ministerul Public nu este de acord cu amânarea cauzei.

Curtea, deliberând, respinge cererea de amânare a cauzei.

Autoritatea Rutieră Română, prin consilier juridic, solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată, arătând că textul de lege

criticat nu încalcă prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Ministerul Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, referindu-se si la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, re t ine următoarele: Prin Încheierea din 2 mai 2007, pronunată în Dosarul nr. 1.491/306/2006 (nr. în format vechi 4.033/2006), Judecătoria Sibiu a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2811 din Codul penal, exceptie invocată de Ion Eana în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că aceeasi faptă, cu un continut aproape identic, respectiv efectuarea transportului rutier fără a îndeplini conditiile prevăzute de lege, este sanctionată atât contraventional, prin dispozitiile art. 572 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată prin Legea nr. 102/2006, cât si penal, prin dispozitiile art. 2811 din Codul penal. Se arată că „în aceste conditii evident că ne aflăm în situatia unor paralelisme din punctul de vedere al unor activităti identice, care pot fi apreciate în mod diferit de către agentul constatator, aprecieri care pot să creeze un arbitrariu destul de periculos pentru practica... în această materie; se pot ivi astfel dese situatii în care două constatări identice făcute în locatii deosebite, de către doi agenti constatatori diferiti, să fie apreciate în mod diferit, una infractiune, cealaltă doar contraventie”. În opinia autorului exceptiei, „prin această modalitate ambiguă a legiuitorului de a considera o faptă fie contraventie, fie infractiune, în mod cu totul arbitrar, se încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie”, impunându-se o tratare egală a tuturor cetătenilor care încalcă într-un fel sau altul prevederile legale.

Judecătoria Sibiu apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei. În plus, arată că din întreaga motivare a exceptiei rezultă că ceea ce îl nemultumeste pe autorul acesteia este existenta unui paralelism legislativ, în sensul că fapte aproape identice ar fi reglementate fie ca si contraventii, fie ca infractiuni. Or, aplicarea legii este atributul exclusiv al instantei de judecată, căreia îi revine si misiunea de a stabili în care text de lege s-ar încadra faptele săvârsite.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că reglementarea anumitor fapte în mod diferit, ca fiind infractiuni sau contraventii, nu încalcă prevederile constitutionale care consacră egalitatea cetătenilor în fata legii, fără privilegii sau discriminări.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei. Se face referire si la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2811 din Codul penal, având următorul cuprins:

„Efectuarea transportului rutier public fără licentă de transport, fără licentă de executie pentru vehicul sau fără licentă de executie pentru traseu, după caz, ori cu licente cu valabilitatea expirată se pedepseste cu închisoare de la o lună la un an sau amendă.

Persoana care dispune efectuarea transportului rutier public în conditiile prevăzute la alin. 1 sau consimte la efectuarea acestuia se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani ori amendă.

Eliberarea, cu stiintă, a unei licente de transport rutier public, a unei licente de executie pentru vehicul sau a unei licente de executie pentru traseu, fără respectarea legii, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.”

Dispozitiile constitutionale invocate în motivarea exceptiei sunt cele ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în fata legii si ale art. 24 privind dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că autorul exceptiei îsi fundamentează criticile de neconstitutionalitate pe compararea dispozitiilor cuprinse în două acte normative, care, în opinia sa, stabilesc sanctiuni diferite pentru aceeasi faptă - de natură contraventională (Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată prin Legea nr. 102/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 9 mai 2006), respectiv penală (art. 2811 din Codul penal). Or, asa cum a statuat în mod constant Curtea Constitutională în jurisprudenta sa (de exemplu, prin Decizia nr. 486 din 11 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2004), examinarea constitutionalitătii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispozitiile constitutionale pretins încălcate, iar nu compararea mai multor prevederi legale între ele si raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparatie la dispozitii ori principii ale Constitutiei. Procedându-se altfel, s-ar ajunge inevitabil la concluzia că, desi fiecare dintre dispozitiile legale este constitutională, numai coexistenta lor ar pune în discutie constitutionalitatea uneia dintre ele.

Curtea constată totodată că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 2811 din Codul penal, de exemplu, prin Decizia nr. 77 din 2 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 21 februarie 2006, ale cărei considerente sunt valabile si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice schimbarea acestei jurisprudente.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2811 din Codul penal, exceptie invocată de Ion Eana în Dosarul nr. 1.491/306/2006 (nr. în format vechi 4.033/2006) al Judecătoriei Sibiu.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 octombrie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof.univ.dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea măsurilor referitoare la asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 150/2003 al Consiliului din 21 ianuarie 2003 privind suspendarea drepturilor vamale la anumite armamente si echipamente militare

 

În scopul asigurării aplicării în România a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 150/2003 al Consiliului privind suspendarea drepturilor vamale la anumite armamente si echipamente militare, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se desemnează Ministerul Apărării, prin Departamentul pentru armamente, ca autoritate competentă să emită Certificatul pentru echipamente militare, denumit în continuare certificat, prevăzut în anexa nr. III la Regulamentul (CE) nr. 150/2003 al Consiliului din 21 ianuarie 2003 privind suspendarea drepturilor vamale la anumite armamente si echipamente militare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 025 din 30 ianuarie 2003.

Art. 2. - Ministerul Apărării transmite Comisiei Europene:

a) denumirea autoritătii competente potrivit art. 1 si amprenta stampilei utilizate de aceasta;

b) date privind modul de realizare în practică a aspectelor administrative din Regulamentul (CE) nr. 150/2003;

c) date si informatii privind numărul total de certificate emise, valoarea totală si greutatea brută a mărfurilor importate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 150/2003, în termen de 3 luni de la sfârsitul fiecărui an calendaristic.

Art. 3. - (1) Pentru asigurarea expertizei necesare emiterii certificatului prevăzut la art. 1, se constituie Comisia pentru aprobarea suspendării drepturilor vamale la anumite armamente si echipamente militare, denumită în continuare Comisie, organism interministerial, fără personalitate juridică.

(2) Componenta Comisiei este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) Activitatea Comisiei este coordonată de secretarul de stat si sef al Departamentului pentru armamente.

Art. 4. - Comisia îndeplineste următoarele atributii: a) analizează, evaluează si hotărăste asupra cererilor de suspendare a drepturilor vamale aplicabile importurilor de armamente si echipamente militare, stabilite potrivit prevederilor anexelor nr. I si II la Regulamentul (CE) nr. 150/2003, adresate autoritătii competente desemnate la art. 1 de către operatorii economici;

b) efectuează controale proprii în perioada de supraveghere vamală, privind utilizarea mărfurilor pentru care a fost eliberat certificatul, fără a substitui altă autoritate cu competentă în domeniu.

Art. 5. - (1) Certificatul se eliberează, în baza hotărârii Comisiei, la cererea operatorului economic, adresată autoritătii stabilite potrivit prevederilor art. 1.

(2) Certificatul este semnat de presedintele Comisiei.

Art. 6. - (1) Autoritatea emitentă anulează certificatul, în baza hotărârii Comisiei, în următoarele situatii:

a) în cazul eliberării pe baza unor informatii eronate, generate prin omisiune, cu sau fără intentie, si care, dacă ar fi fost comunicate în momentul depunerii cererii de suspendare a drepturilor vamale, ar fi dus la respingerea ei;

b) în cazul în care titularul certificatului nu a respectat obligatiile privind utilizarea mărfurilor conform destinatiei finale declarate.

(2) Anularea certificatului se comunică în scris titularului si Autoritătii Nationale a Vămilor, indicându-se motivele care au stat la baza acestei decizii.

Art. 7. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru aprobarea suspendării drepturilor vamale la anumite armamente si echipamente militare, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 8. - Informatiile prevăzute la art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 150/2003 se transmit de Ministerul Apărării, prin Departamentul pentru armamente, biroului vamal de control.

Art. 9. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 0377/1993 privind exceptarea de plata taxelor vamale a importurilor de produse speciale, nepublicată.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Secretarul de stat al Departamentului pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 31 octombrie 2007.

Nr. 1.339.

 


ANEXA Nr. 1

 

COMPONENTA

Comisiei pentru aprobarea suspendării drepturilor vamale la anumite armamente si echipamente militare

 

Presedinte:

- secretarul de stat si sef al Departamentului pentru armamente din Ministerul Apărării;

Vicepresedinti:

- secretarul general al Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

- loctiitorul sefului Departamentului pentru armamente din Ministerul Apărării;

Membri:

- directorul general al Directiei generale management logistic si administrativ din Ministerul Internelor si Reformei Administrative;

- directorul Directiei organizarea mobilizării si pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare din cadrul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale din Ministerul Internelor si Reformei Administrative;

- seful Directiei structuri si planificarea înzestrării din cadrul Statului Major General din Ministerul Apărării;

- seful structurii logistice din Serviciul Român de Informatii; Secretar:

- seful Oficiului de Control al Importurilor si Exporturilor de Produse Speciale din cadrul Departamentului pentru armamente din Ministerul Apărării.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei pentru aprobarea suspendării drepturilor vamale la anumite armamente si echipamente militare

 

Art. 1. - Comisia pentru aprobarea suspendării drepturilor vamale la anumite armamente si echipamente militare, denumită în continuare Comisie, functionează pe lângă Ministerul Apărării - Departamentul pentru armamente.

Art. 2. - (1) La nivelul Comisiei functionează Secretariatul permanent, denumit în continuare Secretariat, asigurat de Oficiul de Control al Importurilor si Exporturilor de Produse Speciale, structură subordonată Departamentului pentru armamente din Ministerul Apărării.

(2) Secretariatul îndeplineste următoarele atributii:

a) asigură relatiile dintre Ministerul Apărării, Comisie, operatorii economici importatori si institutiile publice beneficiare ale mărfurilor importate în conditiile Regulamentului (CE) nr. 150/2003;

b) organizează sedintele Comisiei, inclusiv convocarea membrilor Comisiei;

c) organizează si coordonează activitătile pentru efectuarea controalelor Comisiei privind utilizarea mărfurilor pentru care a fost eliberat certificatul în scopurile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 150/2003;

d) elaborează bilantul privind activitatea Comisiei în anul precedent, pe care îl prezintă ministrului apărării spre aprobare;

e) administrează baza de date la dispozitia Comisiei;

f) îndeplineste activitătile de registratură si arhivare a documentelor Comisiei.

Art. 3. - (1) Institutiile ai căror reprezentanti sunt prevăzuti în anexa nr. 1 vor notifica Secretariatul Comisiei, anual sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la reprezentantii titulari.

(2) La sedintele Comisiei pot participa, în locul titularilor, alti reprezentanti desemnati de acestia, pe baza unei împuterniciri transmise Secretariatului Comisiei.

Art. 4. - (1) Comisia se întruneste, de regulă, lunar si ori de câte ori este nevoie la solicitarea pre s edintelui.

(2) Sedintele sunt conduse de preedintele Comisiei sau de vicepresedintele împuternicit de acesta si au loc la sediul Departamentului pentru armamente.

(3) Comisia îsi desfăsoară activitatea în prezenta a cel putin 5 membri sau împuterniciti ai acestora. În caz contrar, sedinta se amână si răspunderea pentru toate implicatiile care decurg din aceasta revine institutiilor publice care nu au asigurat participarea propriilor reprezentanti.

(4) Pentru clarificarea unor aspecte referitoare la cererile supuse aprobării, presedintele Comisiei poate invita la sedinte reprezentantii operatorilor economici solicitanti si ai institutiilor beneficiare.

Art. 5. - (1) Secretariatul va asigura convocarea Comisiei, de regulă, cu 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru sedintă.

(2) Proiectul ordinii de zi si materialele ce urmează să fie supuse discutiilor se transmit odată cu convocarea.

(3) Documentele de lucru ale Comisiei pot fi consultate de către membrii acesteia la sediul Departamentului pentru armamente.

Art. 6. - (1) Pentru aprobarea suspendării drepturilor vamale, operatorii economici importatori au obligatia să transmită Ministerului Apărării - Departamentul pentru armamente cererea întocmită potrivit anexei nr. 2.1.

(2) Cererea este semnată de persoana învestită să angajeze răspunderea juridică a operatorului economic conform prevederilor statutare si este însotită de următoarele documente:

a) lista mărfurilor pentru care se solicită aprobarea suspendării drepturilor vamale aplicabile importurilor, întocmită potrivit anexei nr. 2.2;

b) certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau document echivalent, în copie;

c) certificatul de înregistrare fiscală la Ministerul Economiei si Finantelor sau un document echivalent, în copie;

d) contractele sau comenzile în baza cărora sunt importate mărfurile pentru care se solicită suspendarea drepturilor vamale, în copie;

e) declaratia comună, întocmită potrivit anexei nr. 2.3;

f) autorizatia sau certificatul de înregistrare eliberate potrivit legislatiei în vigoare privind regimul exporturilor si importurilor de produse supuse regimului de control, dacă mărfurile pentru care se solicită aprobarea suspendării drepturilor vamale sunt supuse controlului destinatiei finale, în copie;

g) alte documente relevante solicitate de Secretariat.

(3) Titularul autorizatiei de utilizare a unui regim vamal cu destinatie finală are obligatia să transmită o copie Secretariatului în termen de 5 zile lucrătoare de la eliberarea acesteia.

Art. 7. - Cererea de aprobare a suspendării drepturilor vamale la anumite armamente si echipamente militare se solutionează în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete.

Art. 8. - (1) Secretariatul întocmeste procesul-verbal pentru sedintele Comisiei, care se semnează de membrii prezenti la sedintă.

(2) În baza procesului-verbal prevăzut la alin. (1) se emite hotărârea Comisiei prin care se aprobă sau se respinge cererea de suspendare a drepturilor vamale aplicabile importurilor de armamente si echipamente militare, stabilite conform dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 150/2003.

(3) Hotărârea Comisiei se semnează de membrii prezenti la sedintă.

Art. 9. - (1) Hotărârea Comisiei, de aprobare sau de respingere, se adoptă prin consensul membrilor prezenti.

(2) Dacă consensul nu se realizează, hotărârea se adoptă cu majoritate simplă de voturi a membrilor prezenti. În caz de paritate a voturilor, votul presedintelui Comisiei este hotărâtor.

(3) Votul negativ sau abtinerea se motivează în scris, în fapt si în drept.

Art. 10. - (1) În situatii urgente, cererea de aprobare a suspendării drepturilor vamale la anumite armamente si echipamente militare se solutionează în termen de cel mult 7 zile de la data depunerii documentatiei complete, pe baza avizelor scrise ale membrilor Comisiei, comunicate prin fax sau postă electronică.

(2) Hotărârea Comisiei prevăzută la alin. (1) va fi confirmată în prima sedintă.

Art. 11. - (1) Hotărârea Comisiei se comunică operatorului economic solicitant în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data adoptării sale.

(2) În cazul respingerii solicitării de suspendare a drepturilor vamale aplicabile importurilor de armamente si echipamente militare, hotărârea va contine motivele care au stat la baza adoptării deciziei.

(3) Eventualele contestatii în legătură cu hotărârile Comisiei se vor transmite în scris presedintelui Comisiei în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data comunicării hotărârii.

(4) Pentru solutionarea contestatiilor Comisia se va întruni într-o sedintă la care pot fi invitati reprezentanti ai institutiei beneficiare si ai persoanei juridice importatoare.

Art. 12. - (1) Pentru eliberarea certificatului, după aprobarea suspendării drepturilor vamale, operatorii economici importatori transmit autoritătii emitente, prin Secretariat, cererea întocmită potrivit anexei nr. 2.4.

(2) Cererea este semnată de persoana învestită să angajeze răspunderea juridică a operatorului economic conform prevederilor statutare si este însotită de următoarele documente:

a) lista mărfurilor pentru care se solicită eliberarea certificatului, întocmită potrivit anexei nr. 2.5;

b) factura comercială, în copie;

c) documentul de transport international, în copie;

d) licenta de import, eliberată de Agentia Natională de Control al Exporturilor, dacă produsele importate sunt supuse controlului destinatiei finale, în copie;

e) alte documente relevante, pe care Secretariatul le poate solicita, din care să rezulte toate datele necesare completării certificatului.

(3) Certificatul se eliberează în cel mult 4 zile lucrătoare de la depunerea cererii prevăzute la alin. (1).

Art. 13. - (1) La nivelul Secretariatului se instituie Registrul pentru evidenta cererilor operatorilor economici, hotărârilor Comisiei si certificatelor emise în baza acestora.

(2) Documentele Comisiei sunt gestionate de Secretariat conform prevederilor legale.

Art. 14. - Anexele nr. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 si 2.5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 15. - Procedurile proprii de lucru ale Comisiei si Secretariatului se elaborează în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri si se aprobă în prima sedintă a Comisiei.

 

ANEXA Nr. 2.1

la regulament

 

CERERE

de suspendare a drepturilor vamale la anumite armamente si echipamente militare

 

- Model –

(Antet operator economic solicitant)

(numărul si data înregistrării la solicitant)

 

 

 

Către

MINISTERUL APĂRĂRII

Departamentul pentru armamente

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. . ........................... din .......................................

pentru stabilirea măsurilor referitoare la asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 150/2003 al Consiliului din 21 ianuarie 2003 privind suspendarea drepturilor vamale la anumite armamente si echipamente militare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 025 din 30 ianuarie 2003, .......................................................................................................................................... (denumirea operatorului economic)

solicită suspendarea drepturilor vamale pentru armamentele/echipamentele militare prevăzute în lista anexată.

Armamentele/echipamentele militare urmează să fie importate în baza Contractului nr. . ...................... din .......................... încheiat cu ........................................................................................................................................................................................... , (denumirea partenerului extern) au ca destinatar final ........................................................................................................................................................................... , (denumirea institutiei publice)

si sunt necesare realizării Contractului nr. . ................................................... din ............................................... încheiat cu aceasta.

La prezenta cerere anexez documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. . ................. din ..................................................................................................................................................................................................... .

 

L.S

..........................................................................................................................

(functia, numele, prenumele si semnătura conducătorului operatorului economic importator)


 

ANEXA Nr.2.2

la regulament

 

LISTA

mărfurilor pentru care se solicită aprobarea suspendării drepturilor vamale aplicabile importurilor

 

Nr. crt.

Denumirea mărfurilor

Codul NC

Cantitatea (U/M)

Valoarea

totală declarată în vamă (moneda)

Taxa

vamală

(%)

Valoarea totală

a taxei vamale

(moneda)

Numărul si data

contractului de achizitii publice

Destinatar

Furnizorul extern

Tara

de origine

a produselor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.S.

..........................................................................................................................

(functia, numele, prenumele si semnătura conducătorului operatorului economic importator)

 

ANEXA Nr. 2.3

la regulament

 

DECLARATIA COMUNĂ

 

 

Către

MINISTERUL APĂRĂRII

Departamentul pentru armamente

 

 

Declarăm prin prezenta că echipamentele militare mentionate în Lista mărfurilor pentru care se solicită aprobarea suspendării drepturilor vamale aplicabile importurilor, întocmită potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) lit. a) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. . ............................. din ................................................. :

- fac parte din Contractul de achizitii publice nr. . ............................. din .................................... ;

- au ca destinatar final ................................................................................................................ ;

- au fost contractate fără a include taxele vamale în pretul de achizitie;

- sunt cuprinse în art. 2 alin. 1 si 2 din Regulamentul (CE) nr. 150/2003 al Consiliului privind suspendarea drepturilor vamale la anumite armamente si echipamente militare.

Ne obligăm:

- să respectăm conditiile privind utilizarea finală prevăzute la art. 21 si 82 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare, referitoare la supravegherea vamală a utilizării finale;

- să permitem accesul Comisiei pentru aprobarea suspendării drepturilor vamale la anumite armamente si echipamente militare, în conditiile legii, la documente, date si informatii relevante, care permit verificarea respectării utilizării mărfurilor în scopurile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 150/2003, pe parcursul perioadei de supraveghere vamală.

 

L.S.

.......................................................

(functia, numele, prenumele si semnătura conducătorului

operatorului economic importator)

L.S.

.......................................................

(functia, numele, prenumele si semnătura

conducătorului institutiei - destinatar final)

 

ANEXA Nr. 2.4

la regulament


CERERE

pentru eliberarea Certificatului pentru echipamente militare

- Model –

 

(Antet operator economic solicitant)

(numărul si data înregistrării la solicitant)

 

 

Către

MINISTERUL APĂRĂRII

Departamentul pentru armamente

 

 

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. . ....................... din ......................................

pentru stabilirea măsurilor referitoare la asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 150/2003 al Consiliului din 21 ianuarie 2003 privind suspendarea drepturilor vamale la anumite armamente si echipamente militare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 025 din 30 ianuarie 2003, solicităm eliberarea Certificatului pentru echipamente militare.

Suspendarea drepturilor vamale de import ale mărfurilor prevăzute în lista anexată a fost aprobată prin Hotărârea nr. . .................................... din ...................................... a Comisiei pentru aprobarea suspendării drepturilor vamale la anumite armamente si echipamente militare.

La prezenta cerere anexez documentele prevăzute la art. 12 alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. . .............. din .................................... .

 

L.S.

..........................................................................................................................

(functia, numele, prenumele si semnătura conducătorului operatorului economic importator)

 

ANEXA Nr. 2.5

la regulament

 

LISTA

mărfurilor pentru care se solicită eliberarea Certificatului pentru echipamente militare

 

Nr. crt.

Denumirea mărfurilor

Numărul de reper al produsului din contractul

de achizitii publice (cod reper)

Codul NC

Cantitatea (U/M)

Valoarea totală declarată în vamă

(moneda)

Taxa

vamală

(%)

Valoarea totală a taxei vamale

(moneda)

Numărul si data

contractului de achizitii

publice

Marcajul, tipul si greutatea brută ale coletului

Tara de origine

a produselor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importator: nume complet si adresă, inclusiv statul membru

 

 

 

L.S.

..........................................................................................................................

(functia, numele, prenumele si semnătura conducătorului operatorului economic importator)


 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Vasile Gabriel Nită în functia de sef al Departamentului Schengen din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Internelor si Reformei Administrative, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Vasile Gabriel Nită se numeste în functia de sef, cu rang de secretar de stat, al Departamentului Schengen din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2007.

Nr. 277.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.397/2002 pentru aprobarea Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitătii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free, precum si a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 416/2007 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2003, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 179 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.397/2002 pentru aprobarea Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitătii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 25 octombrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Comercializarea mărfurilor în regim duty-free se realizează în baza autorizatiei de duty-free, respectiv a

autorizatiei de duty-free diplomatic, după caz, document eliberat de autoritatea fiscală centrală prin comisia instituită în acest scop la nivelul Ministerului Economiei si Finantelor si care are în atributii si autorizarea operatorilor economici cu produse accizabile armonizate.”

2. Punctul 1 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. În întelesul prezentelor norme, notiunile de mai jos se definesc astfel:


a) magazine duty-free - depozite autorizate de Ministerul Economiei si Finantelor, amplasate numai pe partea dreaptă a sensului de iesire din tară, în punctele de trecere a frontierei de stat a României, care reprezintă si frontiera externă a Uniunii Europene, terestre, navale si în aeroporturile internationale în care se vând mărfuri comunitare si/sau necomunitare, cu amănuntul, în valută, persoanelor care călătoresc, având ca destinatie o tară tertă;

b) magazine duty-free diplomatice - depozite autorizate de Ministerul Economiei si Finantelor, în care se vând mărfuri comunitare si/sau necomunitare, cu amănuntul, în valută, în exclusivitate reprezentantelor diplomatice si personalului acestora. Necesitatea si amplasarea acestor magazine se avizeză de Ministerul Afacerilor Externe;

c) mărfuri în regim duty-free - mărfuri vândute în magazine duty-free sau/si duty-free diplomatice, mărfuri vândute la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar, precum si mărfuri distribuite gratuit pasagerilor si membrilor echipajelor acestor aeronave;

d) operatori - personalul care lucrează efectiv în magazinele duty-free si duty-free diplomatice, cel care aprovizionează aceste magazine, precum si personalul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar si care are în atributii vânzarea în regim duty-free sau distribuirea gratuită a mărfurilor la bordul acestor aeronave;

e) cumpărători - persoanele care călătoresc înspre o destinatie internatională, precum si pasagerii si membrii echipajelor aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar. În cazul magazinelor duty-free diplomatice, notiunea de cumpărător se referă la reprezentantele diplomatice si personalul acestora;

f) aparate de marcat electronice fiscale - casele de marcat, precum si alte sisteme ce includ dispozitive cu functii de case de marcat, care înglobează constructiv un modul fiscal prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul dublu de imprimare si afisajul client;

g) birou vamal de control - autoritate vamală în a cărei competentă se află supravegherea magazinelor duty-free si duty-free diplomatice, precum si a depozitelor din aeroporturile internationale, în cazul mărfurilor comercializate în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar;

h) cantitătile destinate uzului personal - cantitătile care sunt destinate folosirii la un nivel rezonabil pentru consumul individual, familial sau pentru cadouri, fără a fi utilizate în scopul vânzării;

i) autorizatie - documentul eliberat de Ministerul Economiei si Finantelor, prin care se conferă dreptul de înfiintare a unui magazin duty-free sau duty-free diplomatic, de vânzare a unor mărfuri în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar si de distribuire gratuită a unor mărfuri pasagerilor si membrilor echipajelor acestor aeronave, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

j) autorizat - persoană juridică constituită potrivit legii, titulară a autorizatiei de functionare în regim duty-free si/sau duty-free diplomatic, iar în cazul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar, persoana juridică română care este autorizată să desfăsoare curse în trafic extracomunitar, precum si persoana juridică română care are încheiat un contract de aprovizionare a aeronavelor cu companii aeriene autorizate să desfăsoare curse în trafic extracomunitar;

k) aeronave care efectuează curse în trafic extracomunitar - mijloace de transport aerian, indiferent de tara de înmatriculare sau de nationalitate, utilizate în trafic extracomunitar pentru transportul de persoane.”

3. Punctul 5 din anexă se abrogă.

4. La punctul 6 din anexă, sintagma „traficul extern de pasageri” se va înlocui cu sintagma „trafic extracomunitar”.

5. Prima liniută a paragrafului 3 si prima liniută a paragrafului 5 ale punctului 6 din anexă se modifică si vor avea următorul cuprins:

„- un certificat constatator emis de oficiul registrului comertului din care să rezulte capitalul social, asociatii, obiectul de activitate, administratorii, însotit de copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare;”.

6. La a doua liniută a paragrafului 3 si la a patra liniută a paragrafului 5 din anexă, sintagma „al persoanei fizice care reprezintă persoana juridică (în original)” se înlocuieste cu sintagma „reprezentantul legal al persoanei juridice (în original);”.

7. Penultima liniută a paragrafului 5 al punctului 6 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

„- contractul de aprovizionare a aeronavelor cu companii aeriene autorizate să desfăsoare curse în trafic extracomunitar (în copie);”.

8. Paragraful 6 al punctului 6 din anexă se abrogă.

9. Paragraful 7 al punctului 6 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

„Autorizatiile se eliberează numai după plata taxei de autorizare de 10.000 euro, certificată prin prezentarea ordinului de plată si a extrasului de cont (în copie).”

10. Paragrafele 8 si 9 ale punctului 6 din anexă se abrogă.

11. Paragraful 10 al punctului 6 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

„Cererile si autorizatiile se înscriu în registre de evidentă speciale la nivelul Autoritătii Nationale a Vămilor si al directiei de specialitate cu atributii de autorizare din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.”

12. Punctul 7 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

„7. Aprovizionarea magazinelor duty-free se poate face cu mărfuri comunitare si/sau necomunitare. În vederea introducerii mărfurilor necomunitare în magazinele duty-free, persoanele juridice autorizate să comercializeze mărfuri în regim duty-free urmează să solicite birourilor vamale de control acordarea regimului de antrepozit vamal.

Introducerea mărfurilor în magazinele duty-free se face numai sub supraveghere vamală.

Pe timpul antrepozitării mărfurile necomunitare sunt scutite de la garantarea drepturilor de import, definite potrivit Codului vamal comunitar.

Mărfurile necomunitare circulă către magazinele duty-free sub regimul vamal de tranzit, cu garantarea drepturilor de import aferente fiecărui transport.

În cazul în care s-a utilizat o garantie izolată, deblocarea garantiei se face de către biroul vamal de plecare în termen de 24 de ore de la primirea confirmării transmise de biroul vamal de destinatie, prin procedură informatică sau prin fax.

Nu este permisă scoaterea mărfurilor dintr-un magazin duty-free apartinând unui operator economic în vederea introducerii într-un magazin duty-free apartinând altui operator economic.

Pentru mărfurile scoase dintr-un magazin duty-free în vederea introducerii într-un alt magazin duty-free apartinând aceluiasi operator economic birourile vamale de control în competenta cărora functionează aceste magazine utilizează registrul special de evidentă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.”


13. După punctul 13 din anexă se introduc două noi puncte, punctele 131 si 132, cu următorul cuprins:

„131. Comercializarea mărfurilor în magazinele duty-free din aeroporturile internationale este conditionată de prezentarea de către cumpărător a cărtii de îmbarcare sau a biletului de avion si a pasaportului si de înregistrarea electronică a datelor cuprinse în acesta. Exceptie fac numai membrii echipajelor aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar, care vor prezenta numai pasaportul.

132. Prin magazinele autorizate, amplasate în aeroporturile internationale, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal, pot fi comercializate mărfuri atât în regim duty-free, cât si mărfuri în conditiile plătii obligatiilor fiscale, în functie de destinatia călătorului. Se vor evidentia distinct în evidentele financiar-contabile situatiile aprovizionărilor si vânzărilor de mărfuri sub cele două regimuri fiscale, în cazul unei activităti mixte.”

14. La punctul 15 din anexă, precum si în anexa nr. 2 la norme, sintagma „DUTY-FREE EXPORT” se înlocuieste cu sintagma „DUTY-FREE”.

15. Punctul 16 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

„16. Mărfurile comunitare vor fi introduse în magazinele duty-free numai pe baza documentelor de provenientă a acestora de la furnizor, inclusiv a documentelor administrative de însotire prevăzute de legislatia fiscală, în cazul produselor accizabile.

O copie de pe aceste documente se transmite birourilor vamale de control în a căror competentă functionează magazinele.

Documentele de provenientă a mărfurilor comunitare livrate succesiv către un magazin duty-free însotesc mărfurile la fiecare livrare.”

16. Punctul 17 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

„17. Pentru mărfurile necomunitare provenite de la acelasi furnizor vândute în cursul unei luni în regim duty-free se depune lunar câte o singură declaratie vamală de reexport.

Pentru mărfurile necomunitare provenite de la acelasi furnizor vândute în cursul unei luni prin magazinele duty-free diplomatice se depune lunar câte o singură declaratie vamală de punere în liberă circulatie.

Pentru mărfurile comunitare provenite de la acelasi furnizor vândute în regim duty-free în cursul unei luni, cu exceptia celor vândute prin magazinele duty-free diplomatice, se depune lunar câte o singură declaratie lunară de export.

Pentru mărfurile comunitare purtătoare de accize provenite de la acelasi furnizor vândute în regim duty-free, în cursul unei luni, prin magazinele duty-free diplomatice, se depune lunar un raport de vânzare.

Declaratiile vamale de reexport, punere în liberă circulatie si export se depun în primele 5 zile ale lunii pentru întreaga cantitate de mărfuri vândută în cursul lunii anterioare, la biroul vamal de control în a cărui competentă functionează magazinul.

Raportul de vânzare se depune în primele 5 zile ale lunii pentru întreaga cantitate de mărfuri vândută în cursul lunii anterioare, la biroul vamal de control în competenta căruia functionează magazinul.

Declaratiile vamale si rapoartele de vânzare sunt însotite de o listă specificativă în care se evidentiază numerele bonurilor fiscale si ale facturilor în baza cărora au fost vândute mărfurile ce fac obiectul acestora, precum si cantitatea si felul mărfurilor înscrise pe fiecare bon fiscal si factură eliberate.

Documentele care atestă felul si cantitatea mărfurilor comercializate în regim duty-free se păstrează în copie sau original pe termen de 5 ani.”

17. Paragraful 2 al punctului 23 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

„Anularea autorizatiei se face de către comisia cu atributii pe linia autorizării în domeniu, în baza actului constatator întocmit în conditiile legii de către organele de control abilitate.”

18. Punctul 24 din anexă se abrogă.

19. La punctul 25 din anexă, sintagma „birourile vamale de control si vămuire” se înlocuieste cu sintagma „birourile vamale de control”.

20. Teza a doua a ultimului paragraf al punctului 27 din anexă se abrogă.

21. Punctul 33 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

„33. Taxa anuală pentru eliberarea autorizatiei de functionare a magazinelor duty-free, duty-free diplomatice si de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar se plăteste la unitătile trezoreriei statului, în contul «Taxe pentru licente si autorizatii de functionare».”

22. La punctele 35 si 36 din anexă, sintagma „trafic extern de pasageri” se înlocuieste cu sintagma „trafic extracomunitar”.

23. Punctul 37 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

„37. Documentul de livrare a mărfurilor din depozit către aeronavă emis de detinătorul depozitului si vizat de autoritatea vamală cu ocazia îmbarcării mărfurilor la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar constituie documentul legal în baza căruia se întocmesc declaratiile vamale.”

24. Punctul 38 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

„38. Pentru mărfurile distribuite gratuit pasagerilor si membrilor echipajului sau comercializate în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar persoanele juridice române autorizate în acest sens depun lunar declaratiile vamale la biroul vamal de control în a cărui competentă îsi desfăsoară activitatea, în primele 5 zile ale lunii următoare celei în care s-au efectuat livrările.”

25. La punctul 39 din anexă, sintagma „trafic extern de pasageri” se înlocuieste cu sintagma „trafic extracomunitar”.

26. Punctul 41 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

„41. Mărfurile destinate aprovizionării care au fost livrate la bordul aeronavelor, dar care nu au fost vândute pot fi returnate în depozitele aflate în zona de supraveghere vamală din aeroporturi, pe baza documentului de livrare emis de persoana juridică română autorizată si vizat de autoritatea vamală, depus în cadrul termenului prevăzut la pct. 38.”

27. Punctul 42 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

„42. Pentru produsele intrate în depozit, a căror iesire nu este justificată prin îmbarcare la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar autoritatea vamală ia măsuri pentru regularizarea situatiei si aplică sanctiunile potrivit legii.”

28. Punctul 43 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

„43. Pentru reautorizare, cu 60 de zile calendaristice înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizatiei emise, persoanele juridice interesate vor trimite la Autoritatea Natională a Vămilor o cerere însotită de documentatia prevăzută la pct. 6.”


29. Punctul 44 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

„44. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.”

30. În tot cuprinsul anexei, sintagmele „Ministerul Finantelor Publice”, „Directia Generală a Vămilor”, precum si „Directia generală de politică si legislatie fiscală” se înlocuiesc cu următoarele sintagme: „Ministerul Economiei si Finantelor”, „Autoritatea Natională a Vămilor” si „Directia generală de management al domeniilor reglementate specific”.

Art. II. - După anexa nr. 3 la normele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.397/2002 se introduce anexa nr. 4 cu cuprinsul din anexa la prezentul ordin.

Art. III. - Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 416/2007 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 20 iunie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 1. - Se instituie Comisia pentru autorizarea operatorilor

de produse supuse accizelor armonizate în componenta prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.”

2. Anexa nr. 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

În cazuri justificate, la sedintele comisiei, în locul membrilor titulari vor putea participa înlocuitorii desemnati de acestia.”

3. Articolul 1 al anexei nr. 2 la ordin se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Atributiile prevăzute în sarcina autoritătii fiscale centrale, conform prevederilor titlului VII „Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, aferente titlului VII „Accize si alte taxe speciale”, precum si autorizarea functionării în regim duty-free si duty-free diplomatic se realizează prin intermediul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, denumită în continuare Comisia, structură interdepartamentală care îsi desfăsoară activitatea în sediul Ministerului Economiei si Finantelor.”

4. Articolul 3 alineatul (2) din anexa nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Deciziile Comisiei sunt obligatorii pentru toti operatorii de produse supuse accizelor armonizate - persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate - care desfăsoară activitătile prevăzute la titlul VII „Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, pe teritoriul României, precum si pentru toti operatorii economici autorizati să desfăsoare activităti în regim duty-free.”

5. Articolul 9 alineatul (2) din anexa nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) La lucrările Comisiei vor fi invitati, după caz, câte un reprezentant din partea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si câte un reprezentant al patronatelor producătorilor de produse accizabile sau al depozitarilor de astfel de produse, legal înfiintate, al Asociatiei duty-free din România, punctele de vedere exprimate de acesti reprezentanti în cadrul lucrărilor Comisiei având caracter consultativ.”

6. La articolul 11 alineatul (1), alineatul (2) literele a) si c) si alineatul (3) si art. 12-14 din anexa nr. 2, sintagma „operatorului de produse accizabile supuse accizelor armonizate” se înlocuieste cu sintagma „operatorului de produse accizabile supuse accizelor armonizate sau operatorului economic autorizat să desfăsoare activitate în regim duty-free”, după caz.

Art. IV. - În întelesul Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 416/2007, până la data de 15 ianuarie 2008 inclusiv, pentru activitatea de autorizare a functionării în regim duty-free si duty-free diplomatic, prin directia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, astfel cum aceasta este prevăzută la art. 2, art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (2) din anexa nr. 2, se întelege Directia de reglementări în domeniul nefiscal.

Art. V. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor pct. 43 din Normele de organizare, functionare si control vamal al activitătii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.397/2002, astfel cum a fost modificat prin prezentul ordin, care intră în vigoare de la data de 15 ianuarie 2008.

Art. VI. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2007.

Nr. 1.946.

 

 

„ANEXA Nr.1

 

COMPONENTA

Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

 

1. Secretarul de stat din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, coordonator al directiilor de legislatie impozite directe si indirecte - presedinte

Din partea Ministerului Economiei si Finantelor:

2. directorul general al Directiei generale management al domeniilor reglementate specific - vicepresedinte;

3. directorul general al Directiei generale juridice - membru;

4. directorul Directiei management accize armonizate - membru;

5. directorul Directiei de legislatie în domeniul accizelor - membru;

6. directorul Directiei de reglementări în domeniul nefiscal - membru - numai pentru autorizarea activitătii de duty-free;

Din partea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală:

7. vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pe probleme de control - membru;

8. comisarul general al Gărzii Financiare - membru;

9. vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru Autoritatea Natională a Vămilor - membru - cu exceptia autorizării activitătii de duty-free, unde va participa ca împuternicit permanent si va sustine avizul dat.

 

NOTĂ:

În cazuri justificate, presedintele comisiei este înlocuit de vicepresedinte, care exercită toate atributiile presedintelui conform prezentului ordin.

În cazul în care, în mod justificat, presedintele si vicepresedintele nu pot participa la sedintă, atributiile presedintelui stabilite conform prezentului ordin se exercită de către directorul Directiei de management accize armonizate.

 


 

ANEXĂ

(Anexa nr. 4 la norme)

 

STEMA

România

 

 

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

COMISIA PENTRU AUTORIZAREA OPERATORILOR DE PRODUSE

SUPUSE ACCIZELOR ARMONIZATE

 

AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE

 

ÎN REGIM DUTY-FREE/DUTY-FREE DIPLOMATIC

NR.

 

          Societatea Comercială.................., cu sediul social în......................, este autorizată să functioneze în regim duty-free/duty-free diplomatic.........................., conform prevederilor O.U.G. nr. 104/2002    privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, aprobată prin Legea nr. 132/2003, cu modificările si completările ulterioare, si Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitătii de    comercializare a mărfurilor în regim duty-free, aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.397/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si O.M.E.F. nr. 416/2007, cu modificările si completările ulterioare.

          Depozitul autorizat de Ministerul Economiei si Finantelor conform planului si schitei tehnice avizate de biroul vamal de control ....... va functiona în competenta acestui birou vamal si va purta începând cu data prezentei autorizări denumirea de „DUTY-FREE”/„DUTY-FREE DIPLOMATIC”.

          Termenul de valabilitate al prezentei autorizatii este de 5 ani de la data autorizării, conform prevederilor art. 8 alin. (1) din O.U.G. nr. 104/2002, aprobată prin Legea nr. 132/2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

 

Presedinte

 

 

Data autorizării:

 

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna noiembrie 2007

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna noiembrie 2007, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 7,00 % pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2007.

Nr. 28.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro si în dolari S.U.A. începând cu perioada de aplicare 24 octombrie - 23 noiembrie 2007

 

În baza art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 alin. 2 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

Începând cu perioada de aplicare 24 octombrie - 23 noiembrie 2007, rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro este de 1,10% pe an, iar rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A. este de 1,20% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2007.

Nr. 29.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 918/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 13 august 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la coloana a doua „Unitatea administrativ-teritorială”, la nr. crt. 22 „Judetul Satu Mare”, în loc de: „Comuna Dorolt”se va citi: „Municipiul Satu Mare”.

 

La Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2007 privind regularizarea contributiilor bănesti percepute de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei de la titularii de licente din sectorul energiei electrice si al energiei termice produse în cogenerare, în anul 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 24 octombrie 2007, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în partea introductivă a art. 3, în loc de: ... se determină pe baza cifrei de afaceri totale, specificată la art. 3 lit. b), ...se va citi: ... se determină pe baza cifrei de afaceri totale, specificată la art. 2 lit. b), ...”