MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 175 (XIX) - Nr. 754          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Marti, 6 noiembrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

44. - Hotărâre privind modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 42/2006 pentru înfiintarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea conditiilor de legalitate privind privatizarea Societătii Nationale a Petrolului „Petrom” - S.A.

 

45. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

46. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

 

41. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre tările perimetrice prin Sistemul electroenergetic national între [Operatorul de transport si de sistem] si [Client]

 

42. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aplicarea de către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. a procedurii operationale „Mecanismul de compensare a efectelor utilizării retelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între operatorii de transport si de sistem”

 

906. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Procedurii de înregistrare si verificare a documentatiei pentru dobândirea protectiei unei indicatii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar, a Procedurii de declarare a opozitiei la nivel national si a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicatiilor geografice sau denumirilor de origine ale produselor agricole ori alimentare, în vederea dobândirii protectiei la nivelul Uniunii Europene, precum si a Regulilor specifice privind modelul si utilizarea logoului national


 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTULROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 42/2006 pentru înfiintarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea conditiilor de legalitate privind privatizarea Societătii Nationale a Petrolului „Petrom” - S.A.

 

În temeiul dispozitiilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si ale art. 78 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 42/2006 pentru înfiintarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea conditiilor de legalitate privind privatizarea Societătii Nationale a Petrolului „Petrom” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.003 din 15 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„Art. 4. - Raportul comisiei de anchetă prevăzut la art. 1 va fi prezentat până la data de 7 noiembrie 2007.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 31 octombrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2007.

Nr. 44.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 46 din Regulamentul Senatului,

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. 1 „Componenta Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităti si validări”, domnul senator Ungureanu Vasile - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenta comisiei, pe locul devenit vacant în urma decesului senatorului Iorgovan Antonie - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 31 octombrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2007.

Nr. 45.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului

 

În temeiul dispozitiilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si ale art. 77 din Regulamentul Senatului, Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa la Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, domnul senator Ungureanu Vasile - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenta comisiei, pe locul devenit vacant în urma decesului senatorului Iorgovan Antonie - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 31 octombrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 31 octombrie 2007.

Nr. 46.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre tările perimetrice prin Sistemul electroenergetic national între [Operatorul de transport si de sistem] si [Client]

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (8) si (9), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), f) si i) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

având în vedere referatul de aprobare prezentat de Departamentul preturi si tarife în domeniul energiei electrice, în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 16 octombrie 2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre tările perimetrice prin Sistemul electroenergetic national între [Operatorul de transport si de sistem] si [Client], prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică operatorului de transport si de sistem si utilizatorilor Retelei electrice de transport solicitanti ai serviciului de tranzit.

Art. 3. – Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data publicării prezentului ordin, prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2006 privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din tările perimetrice prin Sistemul Electroenergetic al României, între Compania National㠄Transelectrica” - S.A. si [Client], publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 19 mai.

Art. 5. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 16 octombrie 2007.

Nr. 41.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT-CADRU

pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre tările perimetrice

prin Sistemul electroenergetic national între [Operatorul de transport si de sistem] si [Client]

Nr ................. / ...............

 

Între:

[Operatorul de transport si de sistem], societate comercială cu sediul în ........................................................................ , înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. . ..................... , cod de înregistrare fiscală (CIF) nr. . ......................... , cont de virament IBAN ................................ , deschis la ................................. , reprezentată de ................................ , în calitate de prestator,

si

[Client], societate comercială cu sediul în ................................................. , înregistrată la [oficiul registrului comertului]*) cu nr. . ..................... , cod de înregistrare fiscală (CIF)**) nr. . .................................... , cont de virament IBAN ....................... , deschis la ........................... , reprezentată de ..................... , în calitate de client,

ambele denumite în continuare părti,

având în vedere:

a) Solicitarea nr. . ............ / .............. a clientului privind încheierea unui contract pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice prin Sistemul electroenergetic national;

b) prevederile Legii energiei electrice nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificările si completările ulterioare;

c) prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare;


d) prevederile Codului comercial al pietei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 din 27 octombrie 2004;

e) prevederile Codului tehnic al retelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 8 septembrie 2004;

f) prevederile Procedurii operationale „Mecanismul de compensare a efectelor utilizării retelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între operatorii de transport si de sistem” si ale Contractului ITC interimar de decontare si clearing;

g) prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2007 privind Contractul-cadru pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre tările perimetrice prin Sistemul electroenergetic national între [Operatorul de transport si de sistem] si [Client];

h) prevederile Procedurii operationale TEL 01.06 privind alocarea capacitătii de interconexiune a SEN cu sistemele electroenergetice vecine – Aviz al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19 din 10 noiembrie 2006, s-au convenit următoarele:


*) Pentru clientii persoane juridice străine se completează nr. de înregistrare la camerele de comert (sau institutiile echivalente) din tara respectivă, banca si contul. **) Pentru clientii persoane juridice străine se completează nr. de înregistrare al contului de TVA emis de organele fiscale din tara unde este înregistrată persoana juridică străină.

 

1. Definitii

Art. 1. - Termenii utilizati în prezentul contract sunt definiti în anexă.

2. Obiectul si pretul contractului

Art. 2. - Obiectul contractului constă în asigurarea de către prestator în favoarea clientului a serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre tările perimetrice prin Sistemul electroenergetic national (în continuare SEN), denumit în continuare serviciul prestat, si reglementarea raporturilor dintre părti privind obligatiile financiare si modalitătile de plată pentru serviciul prestat.

Art. 3. - (1) Cantitătile de energie electrică ce fac obiectul serviciului prestat sunt cantitătile programate de energie electrică introduse în SEN de către client la punctul de granită România – [ ] pe linia/liniile [ ] si extrase din SEN de client la punctul de granită România – [ ], pe linia/liniile [ ].

(2) Cantitătile programate de energie electrică extrase din SEN de client la granita România – [ ] sunt egale orar cu cele introduse în SEN de client la granita România – [ ], conform alin. (1), si confirmate de prestator si operatorii de sistem ai [ ] si [ ].

(3) Cantitatea estimată de energie electrică pentru care se plăteste de către client serviciul prestat în luna calendaristică de contract este de .................. MWh.

(4) Tariful reglementat de tranzit, exclusiv TVA, este aprobat prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(5) Valoarea estimată a prezentului contract este de ...................... lei, din care ............... lei reprezintă TVA, rezultată prin aplicarea tarifului reglementat prevăzut la alin. (4), calculată la cursul oficial al Băncii Nationale a României leu/euro din data încheierii prezentului contract pentru cantitatea estimată prevăzută la alin. (3)*).

(6) Introducerea/extragerea în/din SEN a energiei electrice ce face obiectul contractului se efectuează pe baza graficului orar aferent cantitătii de energie electrică solicitată si notificată de client prestatorului în fiecare zi până la ora 14,00 (CET), pentru o perioadă de cel mult o lună, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii curente începând cu ziua următoare, în scris si în format electronic stabilit de prestator.

(7) În prezentul contract, toate orele specificate se înteleg ca fiind ore CET (ora oficială a Europei Centrale).

(8) Orice modificare a tarifului reglementat mentionat în alin. (4) va conduce la aplicarea noului tarif pentru perioada în care acesta este în vigoare, fără a fi necesară încheierea de acte aditionale la prezentul contract.

(9) Capacitatea de interconexiune contractată pentru realizarea serviciului prestat este obtinută de client conform reglementărilor în vigoare si alocată de către operatorii de sistem ai sistemelor electroenergetice ale tărilor vecine sau de către prestator. Abaterile peste capacitatea de transfer contractată nu sunt permise.

(10) În termen de 5 zile lucrătoare de la terminarea lunii de contract, prestatorul va comunica clientului cantitatea tranzitată, determinată conform alin. (1) si (2).

Art. 4. - Plata serviciului prestat potrivit acestui contract se realizează pentru cantitătile programate de energie electrică în conditiile prevăzute în art. 3 alin. (1) si (2).

3. Modalităti si termene de plată

Art. 5. - În termen de 5 zile lucrătoare de la începerea lunii calendaristice de contract, prestatorul emite o factură de avans (până la 100%) din valoarea estimată a contractului prevăzută la art. 3 alin. (5). Valoarea în lei a facturii se calculează la cursul oficial al Băncii Nationale a României leu/euro din data emiterii facturii. Factura se achită de client în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

Art. 6. - În termen de 5 zile lucrătoare de la sfârsitul lunii calendaristice de contract, prestatorul emite o factură lunară pentru serviciul integral prestat, stabilit în conformitate cu cantitătile determinate conform art. 3 alin. (1) si (2) din care se scade contravaloarea avansului facturat pentru luna de contract conform art. 5. Valoarea în lei a facturii se calculează la cursul oficial al Băncii Nationale a României leu/euro valabil la data emiterii facturii. Factura se achită de client în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

Art. 7. - Plata facturilor prevăzute la art. 5 si 6 va fi efectuată prin orice mijloc legal de plată prevăzut de legislatia în vigoare. Corespunzător modului de plată convenit, factura se consideră achitată de client la data înregistrării plătii în extrasul bancar al clientului, la data preluării cecului de către prestator, la data semnării ordinului de compensare sau la data considerată de reglementările în vigoare pentru celelalte mijloace legale de plată.

Art. 8. - Plata facturilor va fi efectuată la banca si în contul mentionate în facturi.

Art. 9. - Pentru neplata la data scadentei a obligatiilor prevăzute la art. 5 si 6, prestatorul va calcula si clientul va plăti acestuia, în afara sumei datorate, majorări de întârziere la această sumă, corespunzătoare ca procent majorării de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi după data scadentei si până în ziua plătii (exclusiv). Valoarea totală a majorărilor de întârziere nu poate depăsi valoarea sumei datorate.

Art. 10. - Orice taxe si comisioane bancare, cu exceptia celor percepute de banca prestatorului, se suportă de către client.

4. Durata contractului

Art. 11. - (1) Prezentul contract îsi produce efectele începând cu data de .................... ora 00,00 (CET) până la [ultima zi a lunii calendaristice în care încetează contractul] ora 24,00 (CET).

(2) În cazul în care în perioada de valabilitate a acestui contract are loc restructurarea clientului prin divizarea acestuia în mai multe societăti comerciale, noul client/noii clienti urmează să încheie cu prestatorul un nou contract/noi contracte pentru serviciul de tranzit.


(3) Prezentul contract încetează să îsi producă efectele în următoarele cazuri:

a) părtile convin de comun acord încetarea contractului;

b) contractul ajunge la termen si expiră;

c) prin reziliere, în caz de neîndeplinire/îndeplinire defectuoasă a obligatiilor contractuale de către una dintre părti, caz în care se pot solicita despăgubiri de către cealaltă parte;

d) în caz de fortă majoră, dacă împrejurarea care constituie forta majoră durează mai mult de 6 luni;

e) clientul nu obtine dreptul de utilizare a capacitătii de interconexiune pe liniile de interconexiune mentionate la art. 3 alin. (1).

5. Documentele contractului

Art. 12. - Anexa face parte integrantă din prezentul contract.

6. Standarde

Art. 13. - Părtile sunt de acord să respecte instructiunile si comenzile operationale emise de prestator în baza Codului tehnic al retelei electrice de transport si recunosc că obligatiile ce le revin în baza prezentului contract nu pot fi invocate drept cauză a nerespectării acestei reglementări.

7. Confidentialitate

Art. 14. - Fiecare parte se obligă să asigure confidentialitatea tuturor informatiilor, documentatiilor, datelor sau cunostintelor furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului contract si să nu le dezvăluie unei terte părti, în totalitate sau partial, fără consimtământul scris al celeilalte părti contractante. Fac exceptie de la aceste prevederi:

a) informatiile solicitate de autoritătile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) informatiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului.

Art. 15. - Prevederile art.14 rămân valabile 5 (cinci) ani după încetarea relatiilor contractuale.

8. Obligatiile prestatorului

Art. 16. - Prestatorul are următoarele obligatii:

a) să asigure serviciul contractat în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare;

b) să stabilească cu operatorii sistemelor vecine graficele de introducere/extragere în/din SEN a energiei electrice comunicate de client în limita capacitătii de transfer alocate;

c) să asigure conducerea operatională a SEN conform prevederilor Codului tehnic al retelei electrice de transport;

d) să asigure parametrii tehnici de calitate ai serviciului prestat conform prevederilor Codului tehnic al retelei electrice de transport;

e) la cererea clientului, să pună la dispozitia acestuia toate datele privind serviciul prestat în conformitate cu prezentul contract;

f) să suporte daunele solicitate de client si dovedite ca fiind cauzate din vina prestatorului pentru pagubele produse clientului.

9. Drepturile prestatorului

Art. 17. - Prestatorul are următoarele drepturi:

a) să factureze contravaloarea serviciului prestat la valoarea stabilită conform art. 5 si 6;

b) să încaseze la termenele stabilite contravaloarea serviciului prestat;

c) să limiteze sau să întrerupă serviciul prestat în conditiile prevăzute la art. 20.

10. Obligatiile clientului

Art. 18. - Clientul are următoarele obligatii:

a) să obtină capacitatea de interconexiune pentru introducerea/extragerea energiei electrice care face obiectul prezentului contract;

b) să achite integral si la termen facturile emise de prestator, eventualele corectii sau regularizări ale acestora urmând să fie efectuate la următoarea facturare;

c) să transmită prestatorului graficul orar aferent cantitătii de energie electrică solicitată si notificată de client prestatorului, în

fiecare zi până la ora 14,00 (CET) pentru o perioadă de cel mult o lună, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii curente începând cu ziua următoare, în scris si în format electronic stabilit de prestator;

d) să identifice si să comunice părtile responsabile cu echilibrarea sau acei operatori licentiati angajati în realizarea echilibrării din sistemul exportator si din sistemul importator, care să asigure transmiterea graficelor orare programate la operatorul de sistem al sistemului respectiv;

e) să respecte prevederile Codului tehnic al retelei electrice de transport si dispozitiile Operatorului de transport si de sistem date în conformitate cu acesta;

f) să asigure transmiterea datelor necesare derulării contractului.

11. Drepturile clientului

Art. 19. - Clientul are următoarele drepturi:

a) să beneficieze de serviciul asigurat de prestator, în conformitate cu prevederile prezentului contract si al Codului tehnic al retelei electrice de transport.

b) să solicite prestatorului datele privind serviciul prestat în conformitate cu prezentul contract.

12. Limitarea sau întreruperea serviciului prestat

Art. 20. - (1) Serviciul prestat în baza prezentului contract poate fi limitat sau întrerupt în următoarele cazuri:

a) plata facturilor emise nu se efectuează integral în termenul prevăzut la art. 5 si 6. Serviciul se reia după plata integrală a facturilor emise si a majorării de întârziere calculate;

b) fortă majoră, în conditiile art. 21;

c) prin acordul părtilor;

d) în situatie de avarie a SEN sau în zone ale acestuia;

e) abateri de la schema normală de functionare a instalatiilor de transport si de distributie, ca urmare a lucrărilor de retehnologizare/reabilitare, în cazul în care nu se pot asigura conditiile de sigurantă si de regim normale;

f) actiuni de prevenire sau de aparitie a unor avarii a echipamentelor din reteaua electrică de transport, în urma cărora prestatorul nu mai poate asigura conditiile normale de sigurantă în functionare conform prevederilor Codului tehnic al retelei electrice de transport, cu comunicarea către client a justificării acestei măsuri;

g) pe durata necesară interventiei asupra elementelor primare si secundare ale retelei de transport, în scopul înlăturării cauzelor care ar putea provoca incidente sau avarii la aceste elemente;

h) în regimuri post avarie, când nu se pot asigura parametrii normali ai energiei electrice;

i) întrerupere a introducerii/extragerii în/din SEN a energiei electrice de către sistemul furnizor/beneficiar din orice cauză justificabilă;

j) retragere din exploatare în mod accidental a liniilor de interconexiune implicate în operatiunea de tranzit, mentionate la art. 3 alin. (1);

k) separări programate sau accidentale ale SEN si [ ] si/sau [ ];

l) când clientul nu obtine dreptul de utilizare a capacitătii de transfer pe liniile de interconexiune mentionate la art. 3 alin. (1).

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) decizia de întrerupere a serviciului se va pune în practică după expirarea preavizului de 5 (cinci) zile calendaristice pe care prestatorul trebuie să îl comunice clientului. Drept zi de preaviz se consideră prima zi financiară ce urmează datei la care s-a trimis înstiintarea privind decizia de întrerupere a serviciului (fax, e-mail, postă, registratură). Înstiintarea privind decizia de întrerupere a serviciului se va transmite în termen de 3 zile financiare de la data scadentei obligatiilor prevăzute la art. 5 si 6.

(3) Pe perioada de preaviz părtile sunt obligate să depună toate diligentele pentru rezolvarea litigiului într-un mod amiabil.

(4) În oricare caz prevăzut la alin. (1) lit. d)-k) prestatorul va notifica limitarea/întreruperea serviciului către client în decurs de 24 de ore de la producerea evenimentului.


13. Forta majoră

Art. 21. - (1) Părtile sunt absolvite de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a obligatiilor ce decurg din prezentul contract, dacă acest lucru este rezultatul actiunii fortei majore. Circumstantele de fortă majoră sunt acelea care pot apărea pe perioada de valabilitate a prezentului contract, în urma producerii unor evenimente extraordinare, de exemplu, calamităti naturale, război, embargo, care nu au putut fi luate în considerare de părti la încheierea contractului si care sunt în mod rezonabil în afara vointei si controlului părtilor.

(2) Partea care invocă forta majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părti în decurs de 48 de ore de la aparitia acesteia, apreciind si perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea autoritătii abilitate de la locul producerii evenimentului ce constituie fortă majoră.

(3) Neîndeplinirea obligatiei de comunicare a fortei majore nu înlătură efectul exonerator de răspundere al acesteia, dar antrenează obligatia părtii care trebuia să o comunice de a repara pagubele cauzate părtii contractante prin faptul necomunicării.

14. Litigii

Art. 22. - Prezentul contract este supus si interpretat potrivit legii românesti.

Art. 23. - Litigiile care decurg din interpretarea si/sau executarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi supuse spre solutionare instantei judecătoresti competente.

Art. 24. - Un litigiu nu exonerează părtile de la obligatiile de plată la data scadentă numai dacă părtile sunt de acord altfel în fiecare caz în parte.

15. Dispozitii finale

Art. 25. - (1) Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligatiilor prevăzute în prezentul contract, părtile răspund conform prevederilor legale române în vigoare.

(2) Contractul se poate prelungi, modifica sau completa prin acte aditionale, inclusiv pentru includerea prevederilor legislative ulterioare încheierii contractului, la propunerea oricărei părti, cu respectarea reglementărilor. Modificările prevederilor prezentului contract se pot face numai prin încheierea de acte aditionale, cu exceptia cazului prevăzut în art. 3 alin. (8).

(3) Prezentul contract se modifică si/sau se completează automat dacă printr-un act normativ (lege, ordonantă a Guvernului, ordonantă de urgentă a Guvernului, hotărâre a Guvernului, reglementare a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei) se modifică/completează prevederile prezentului contract, părtile având obligatia preluării modificării/completării într-un act aditional la contract, cu exceptia celei prevăzute la art. 3 alin. (4) si (8).

16. Alte clauze

Art. 26. - Prezentul contract a fost încheiat la data de ............................. în două (2) exemplare deopotrivă originale, din care unul la client si unul la prestator.


*) Pentru contractele încheiate cu clientii persoane juridice străine, valoarea estimată a contractului se va exprima direct în euro.

 


AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aplicarea de către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. a procedurii operationale „Mecanismul de compensare a efectelor utilizării retelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între operatorii de transport si de sistem”

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (8) si (9), al art. 11 alin. (1), alin. (2) lit. a), c) si i) si alin. (3) lit. a) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

având în vedere:

- Directiva 2003/54/CE privind regulile comune pentru piata internă de energie, care abrogă Directiva 96/92/CE;

- Reglementarea nr. 1.228/2003/CE privind conditiile de acces la retea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică;

- Tratatul de constituire a Comunitătii Energiei, semnat la Atena la 25 octombrie 2005, ratificat prin Legea nr. 231/2006;

- referatul de aprobare întocmit de Departamentul preturi si tarife în domeniul energiei electrice, în conformitate cu Procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 16 octombrie 2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă aplicarea de către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. a procedurii operationale „Mecanismul de compensare a efectelor utilizării retelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între operatorii de transport si de sistem”, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. transmite procedura spre aprobare Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei ori de câte ori aceasta se modifică.

Art. 2. - Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. percepe de la operatorii economici care încheie contracte pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre tările perimetrice prin Sistemul electroenergetic national un tarif reglementat de tranzit, exprimat în euro/MWh, exclusiv TVA, care se aprobă prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 3. - Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. transmite Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, lunar, până în data de 25 a lunii curente, prin e-mail, în fisiere format MS Excel, date privind tranzitul de energie electrică pentru luna anterioară, conform machetei prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 56/2005 pentru aprobarea aplicării Procedurii operationale de implementare a mecanismului privind comertul transfrontalier cu energie electrică (CBT) în regiunea din sud-estul Europei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2006.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 16 octombrie 2007.

Nr. 42.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA OPERATIONALĂ

„Mecanismul de compensare a efectelor utilizării retelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între operatorii de transport si de sistem”

 

1. Introducere

Pe baza acordurilor încheiate la întâlnirea Comitetului director de la Viena la 15 decembrie 2006 si de la Ljubjiana la 16 martie 2007, ETSO1 a propus mecanismul descris mai jos pentru compensarea efectelor utilizării retelelor electrice de transport

pentru tranzite de energie electrică între operatorii de transport si de sistem, denumit în continuare Mecanismul interimar ITC2. Acest nou mecanism este o îmbunătătire a actualului mecanism CBT3, ca o etapă către viitorul mecanism ITC.

1 ETSO - European Transmission System Operators (TSO).

2 ITC - Inter TSO Compensation.

3 CBT - Cross Border Trade.


Lista tărilor care au semnat Contractul ITC interimar de decontare si clearing (Contract ITC) este prezentată la pct. 4.

2. Principiile Mecanismului interimar ITC

Pentru definirea mecanismului interimar ITC, s-au urmărit 4 componente:

2.1. compensarea costurilor cu infrastructura;

2.2. compensarea costurilor cu consumul propriu tehnologic în reteaua electrică de transport;

2.3. finantarea fondului de compensare;

2.4. decontarea diferentelor dintre obligatiile de plată si drepturile de încasat.

2.1. Compensarea costurilor cu infrastructura Sistemul de compensare pentru costurile cu infrastructura urmăreste:

- măsura în care reteaua electrică de transport a unei tări (parte ITC) semnatare a Contractului ITC este folosită de către terte părti care fac schimburi transfrontaliere de energie electrică între ele;

- repartizarea corespunzătoare a costurilor retelei unei părti ITC, datorate de celelalte părti.

În cadrul sistemului de compensare pentru costurile de infrastructură se calculează:

- compensările pe clase de active;

- factorii de senzitivitate si schimburile de referintă pe baza unui set de regimuri care descriu functionarea reală a retelei electrice în orele stabilite.

Definirea claselor de active

Conform Mecanismului interimar ITC, se consideră 6 clase de active pentru descrierea retelei electrice de transport a fiecărei tări (parte ITC) semnatare a Contractului ITC:

- clasa A: linii de curent alternativ de peste 300 kV;

- clasa B: linii de curent alternativ de la 220 kV la 300 kV;

- clasa C: alte linii de curent alternativ;

- clasa D: linii de curent continuu pentru orice tensiune;

- clasa E: transformatoare de putere între activele din clasa B si clasa A;

- clasa F: transformatoare de putere între activele din clasa C si clasa B si transformatoare de putere între activele din clasa A si clasa C.

Fiecare parte ITC furnizează o repartizare a costurilor reglementate pentru infrastructura de retea pe clasele de active definite mai sus.

Alocarea costurilor statiilor între linii si transformatoare poate să difere de la o parte ITC la alta. Această discrepantă este atenuată prin reducerea numărului de clase de active atunci când se efectuează calculul compensărilor. Ca urmare, costurile transformatoarelor (clasele de active E si F) sunt adunate la costurile clasei de active ce reprezintă nivelul lor secundar de tensiune (B si C) astfel încât calculul compensărilor să fie realizat luându-se în considerare numai 4 clase de active, astfel:

A* = A; B* = B+E; C*= C+F si D* = D.

Modelarea retelei

Regimurile de functionare reală privind topologia retelei, caracteristicile tehnice, distributia consumurilor si a productiei se consideră pentru un număr limitat de ore predefinite, deoarece colectarea unui set de informatii complet care să descrie situatiile de functionare reală în toate cele 8.760 de ore din an nu este posibilă. Fiecare oră h din an este simulată printr-un model similar unuia dintre regimurile de functionare reală predefinite T.

Pentru fiecare lună se utilizează 6 regimuri de functionare reală la orele CET4: 3,30 h, 11,30 h si 19,30 h din cea de-a treia miercuri si din duminica precedentă.

Formatul convenit pentru transmiterea regimurilor de functionare reală este:

- formatul UCTE pentru retelele din tările UCTE;

- formatul PSS/E 29 pentru retelele din tările nordice (Nordel) si tările baltice.

Calculul factorilor de senzitivitate absoluti

Pentru fiecare regim de functionare predefinit T, se calculează factorii de senzitivitate absoluti *,L,yCr>*0 pentru fiecare clasă de active k(A, B, C, D) a oricărei părti ITC k prin simularea unui schimb de 100 MW între tara isi tara j, astfel:

- în tara i se distribuie o putere generată de 100 MW în toate nodurile producătoare;

- în tara j se distribuie un consum de 100 MW în toate nodurile consumatoare.

Factorii de senzitivitate absoluti reprezintă produsul dintre:

- lungimea elementului de retea l; si

- diferenta, în valoare absolută, dintre fluxurile de putere P în regimul initial si fluxurile de putere rezultate după simularea schimbului de 100 MW între tara i si tara j, corespunzătoare fiecărui element de retea l.

 

τkabs, ij(T, κ) =

[ Σ(|ΔPb|

ˇ lb]

/100MW

(1)

 

bεtariik∩clasa activeκ

b

 

 

 

Factorii de senzitivitate absoluti se numesc si distante electrice.

Distanta electrică dij(T) I dij(h) dintre tările i si j pentru regimul de functionare predefinit T/ pentru fiecare oră pentru care s-a definit regimul de functionare T este determinată prin însumarea factorilor de senzitivitate absoluti τkabs, ij(T) corespunzători elementelor de retea din toate tările k.

 

τkabs, ij(T) =

Σ

τkabs, ij(T, κ)

(2)

 

κ

 

 

 

 

d ij(T) =

Σ

τkabs, ij(T)

(3)

κεPartiITC

 

 

si

d ij(h) =

d ij(T)

(4)

 

 

unde: h = o oră în perioada similară regimului de functionare predefinit T.

Factorii de senzitivitate absoluti τkabs, ij(T) sunt considerati în calculul cheilor de tranzit reprezentând utilizarea relativă a clasei de active K (A, B, C, D) din tara k, respectiv a compensării datorate tării kde toate celelalte părti ITC.

Calculul factorilor de senzitivitate neti

Pentru fiecare regim de functionare predefinit T se calculează factorii de senzitivitate neti τkabs, ij(T, κ) pentru fiecare clasă de active k (A, B, C, D) a oricărei părti ITC k prin simularea unui schimb de 100 MW între tara i si tara j, în mod similar cu simularea considerată în determinarea factorilor de senzitivitate absoluti.

Factorii de senzitivitate neti reprezintă produsul dintre:

- lungimea elementului de retea l; si

- diferenta dintre fluxurile de putere P în regimul initial si fluxurile de putere rezultate după simularea schimbului de 100 MW între tara i si tara j.

 

τknet, ij(T, κ) =

[ Σ(|ΔPb|

ˇ lb]

/100MW

(5)

bεtariik∩clasa activeκ

b

 

 

 

 


4 CET - Central European Time.

 


Factorii de senzitivitate neti τknet, ij(T, κ) sunt considerati în calculul compensărillor datorate fiecărei părti ITC pentru fiecare clasă de active.

Calculul schimburilor de referintă

Schimburile de referintă se calculează între fiecare pereche de tări net exportatoare si net importatoare si constituie baza pentru calculul drepturilor de încasat (al compensărilor) pentru părtile ITC.

Schimburile de referintă Xij(h) pentru fiecare pereche constituită dintr-o tară net exportatoare i si o tară net importatoare j pentru orice oră h vor fi definite astfel încât:

1. pentru o tară net exportatoare i, suma schimburilor de referintă dintre această tară i si toate tările net importatoare j este egală cu exportul său net la ora h:

Σ

Xij(h)

= export net al tarii i(h)

(6)

i

 

 

2. pentru o tară net importatoare j, suma schimburilor de referintă dintre toate tările net exportatoare i si această tară este egală cu importul său net la ora h:

 

Σ

Xij(h)

= import net al tarii j(h)

(7)

i

 

3. schimburile de referintă Xij(h) respectând ecuatiile (5) si (6) se determină astfel încât utilizarea retelelor tranzitate să fie minimă, reprezentată prin minimizarea următoarei functii-obiectiv:

 

min

Σ

(dij(h)) Xij (h)

(8)

i,j

 

 

unde dij(h) este distanta electrică pentru un schimb de 100 MW între tările i si j pentru ora h.

Calculul compensărilor

Compensarea cuvenită fiecărei părti ITC k va reflecta utilizarea retelei sale de către terte părti, care fac schimburi de putere între ele în comparatie cu utilizarea totală a acestei retele. Calculul compensărilor tine seama de clasele de active definite.

Calculul utilizării totale a retelei fiecărei părti ITC

Utilizarea totală a oricărei clase de active *"(A,B, C, D) din tara k este cantitatea cumulată lunar (Q) [ MWh. km] pe toate elementele de retea dintr-o clasă de active k.

Cantitatea (Q) corespunzătoare unui element de retea reprezintă produsul dintre:

- lungimea acestui element de retea l; si

- fluxul de putere P prin elementul de retea rezultat dintr-un calcul de regim permanent efectuat pe o bază de date (T) rezultată din agregarea regimurilor de functionare predefinite T din toate tările.

Cantitatea cumulată lunar (Q) pentru o tară k si o clasă de active k (A, B, C, D) este definită cu formula:

 

Qj(k, κ) =

Σnh(T) ˇ

[ Σ(|ΔPb|

ˇ lb]

(9)

T

bεκ

 

 

unde:

nh (T) - este numărul de ore în perioada similară regimului de functionare predefinit T.

Calculul cheilor de tranzit

Cheia de tranzit reprezintă utilizarea relativă a clasei de active k (A, B, C, D) din tara k de toate perechile de terte părti care fac schimburi de energie între ele si este definită după cum urmează:

 

cheie tranzit (k, κ) = min(

Σ

Σ

Xij(h)

τknet, ij(T, (h), κ)/ Q(k, κ);1)

(10)

h

i≠k,

j≠k

 

Calculul compensărilor

Compensarea datorată tării k pentru fiecare clasă de active k* (A*, B*, C*, D*) este dată de formula următoare:

 

compensare(k, κ *) = max[cheie tranzit(k, κ) x ACC(k, κ*); 0]x0,45 (11)

 

unde ACC(k, κ*) este costul asociat clasei de active κ* .

Prin aplicarea functiei „max” rezultă că pentru nicio parte ITC nu va rezulta compensare negativă pentru infrastructură. Procentul de 45% reprezintă limitarea ce s-a convenit pentru fondul de compensare. Această procedură de limitare îsi propune să aducă nivelul fondului de compensare pentru costurile cu infrastructura la o sumă apropiată de nivelul convenit.

Calculul fondului de compensare pentru infrastructură

Fondul total de compensare pentru infrastructură este suma tuturor compensărilor pentru infrastructură corespunzătoare părtilor ITC si claselor de active definite.

2.2. Compensarea costurilor cu consumul propriu tehnologic în reteaua electrică de transport (CPT)

Metoda „cu si fără tranzite” (WWT - With and Without Transits) ia în considerare impactul tranzitelor asupra fiecărei părti ITC participante. Ea se bazează pe o comparatie între fluxurile de retea pentru două situatii: situatia înregistrată (continând fluxurile reale) si situatia de după înlăturarea tranzitelor.

În metoda WWT, compensările si contributiile pentru CPT sunt calculate pe baza: „situatiilor înregistrate” descrise prin regimuri de functionare, a costurilor ex-ante pentru pierderi si a fluxurilor programate dintre tările participante si tările perimetrice.

Acestor rezultate nu li se va aplica nicio limitare.

 

_

 

Compensarea lunară pentru pierderi datorată fiecărei părti ITC k pentru luna

m

este:

 

 _

=

ΔPpierdere_k

 _

ˇ Cpierderi(k)

(12)

compensare(k, m)

(k, m)

 

ΔPpierdere_k = diferenta între pierderile din retea în situatia reală din regimul de functionare si în situatia în care s-au eliminat tranzitele de putere prin tara k.

Cpierderi = costul energiei electrice achizitionate pentru acoperirea pierderilor din reteaua electrică de transport (RET);

Fondul de compensare lunară global pentru pierderi este egal cu suma compensărilor tuturor părtilor ITC k:

 

 _

=

Σ compensare

 _

(13)

 

Fond pierdere (k, m)

(k, m)

κεPartiITC

 

 

2.3. Finantarea fondului de compensare

Contributiile operatorului de transport si de sistem la fondul de compensare sunt formate din două părti, în mod similar cu Mecanismul din 2006:

- prima parte a fondului ia în considerare contributia din partea tărilor perimetrice. Tariful de tranzit (euro/MWh) este determinat ex-ante, aplicat exporturilor (EPC) si importurilor (IPC) programate din tările perimetrice în/din tările participante la mecanismul de compensare;

- a doua parte a fondului denumită partea de „flux net de energie electrică în directia export/import” bazată pe un „tarif pentru fluxul net”, care se aplică exporturilor si importurilor nete. Tariful pentru fluxurile nete se calculează lunar, astfel încât să fie asigurată acoperirea fondului de compensare. Fluxurile nete în directia export (NEF) si fluxurile nete în directia import (NIF) se calculează în mod similar celor din contractele CBT anterioare, incluzând regulile pentru tările „de margine”.

Tariful reglementat de tranzit, aplicat importurilor si exporturilor programate din tările perimetrice, reprezintă suma dintre tariful aplicat fluxului net pentru compensarea costurilor cu infrastructura (NFPeaI) si tariful aplicat fluxului net pentru compensarea costurilor cu pierderile (NFPeaL), determinate ex-ante (ea).

Tariful aplicat fluxului net pentru compensarea costurilor cu infrastructura, determinat ex-ante, este dat de raportul dintre fondul total de compensare pentru infrastructură si suma fluxurilor considerate în calculul contributiei la fond:

 

 

 

 

 _ _ _ _

 

NFP eaI = Fond eaI /

Σ

Σ (NEF(k, m) + NIF ((k, m) + EPC (k, m) + IPC (k, m))

(14)

 

κεITC

_

mε2005

 

Tariful aplicat fluxului net pentru compensarea costurilor cu pierderile, determinat ex-ante este dat de următorul raport:

 

 

 

 _ _ _ _

 

NFP eaL = Fond eaL /

Σ

Σ (NEF(k, m) + NIF ((k, m) + EPC (k, m) + IPC (k, m))

(15)

 

κεIT

_

mε2005

 

Pentru a asigura permanenta egalitate dintre contributiile la fond si compensările pentru infrastructură sau pierderi, lunar (m) se calculează tariful aplicat fluxului net pentru compensarea costurilor cu infrastructura NFPepI(m) si compensarea costurilor cu pierderile NFPepL(m), astfel:

 

 _ _

 

 _

 

 

 

NFP epI(m) = Fond epI(m) -

Σ Ct I, PCep

(k, m)/

Σ

Σ (NEF(k, m) + NIF (k, m))

(16)

 

κεITC

 

κεITC

_ _

m = 1...m

 

 

 _ _

 

 _

 

 

 

NFP epL(m) = Fond epL(m) -

Σ Ct L, PCep

(k, m)/

Σ

Σ (NEF(k, m) + NIF (k, m))

(17)

 

κεITC

 

κεITC

_ _

m = 1...m

 

Ct I,PCep (k, m) - contributia la fond pentru compensarea costurilor cu infrastructura pentru importurile si exporturile programate din tările perimetrice;

Ct L,PCep (k, m) - contributia la fond pentru compensarea costurilor cu consumul propriu tehnologic în RET pentru importurile si exporturile programate din tările perimetrice.

NOTĂ: La finele fiecărei luni (m) se recalculează tariful pentru fluxul net, cumulat într-un „interval extins” (m) care începe din luna (1) până în luna (m).

2.4. Decontarea diferentelor dintre obligatiile de plată si drepturile de încasat

Procedura de decontare lunară

În fiecare lună m sumele destinate obligatiilor de plată pentru orice parte ITC sunt determinate după calculul ex-post (ep) al compensărilor pentru infrastructură si pentru pierderi.

Rezultatele finale nete (NR0ep) datorate în luna m fiecărei părti ITC k sunt calculate ca diferenta dintre suma drepturilor de încasat (a compensărilor costurilor) pentru infrastructură (CCepI) si pierderi (CCepL) si suma obligatiilor de plată (a contributiilor) pentru infrastructură (CtepI) si pierderi (CtepL).

 

NR°ep(k,m) = (CCepI(k,m) + CCepL(k,m))-(CtepI(k,m) + CtepL(k,m)) (18)

 

Rezultatele finale nete lunare se vor calcula luându-se în considerare diferenta dintre rezultatele finale ale lunii (m) si rezultatele finale ale lunii precedente (m - 1).

Procedura de decontare finală

Avându-se în vedere că tariful aplicat fluxului net se recalculează lunar pentru asigurarea egalitătii dintre contributiile la fond si compensatiile pentru infrastructură si pierderi, nu mai este necesară nicio altă procedură de decontare finală după încheierea decontărilor lunare.

3. Administratorul de date pentru mecanismul interimar ITC

RWE Transportnetz Strom si Swissgrid AG (denumite împreună administrator de date) îndeplinesc sarcinile de administrare a datelor prevăzute în Contractul ITC.

4. Parametri geografici

4.1 Lista tărilor/blocurilor de control (codurile ISO din două litere)

Albania (AL) Croatia (HR)

Austria (AT) Ungaria (HU)

Bosnia si Hertegovina (BA) Italia (IT)

Belgia (BE) Muntenegru (ME)

Bulgaria (BG) Fosta Republică Iugoslavă

Elvetia (CH) Macedonia (MK)

Germania (DE) Olanda (NL)

Danemarca de Est (DKE) Norvegia (NO)

Danemarca de Vest (DKW) Polonia (PL)

Estonia (EE) Portugalia (PT)

Spania (ES) România (RO)

Finlanda (FI) Serbia (RS)

Franta (FR) Suedia (SE)

Grecia (GR) Slovenia (SI)

4.2 Lista tărilor perimetrice (codurile ISO din două litere)

Bielorusia (BY) Ucraina (UA)

Republica Cehă (CZ) Slovacia (SK) Marea Britanie (GB)

Maroc (MA) Letonia (LV)

Federatia Rusă (RU) Irlanda (IR)

 

ANEXA Nr. 2

 

RAPORTARE LUNARĂ

a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”- S.A. privind tranzitul de energie electrică prin Sistemul electroenergetic national

 

[MWh]

 

 

Data

 

Ora

1

2

3

4

.

.

.

.

.

.

.

21

22

23

24

 

Fluxul de energie electrică înregistrată în directia import

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxul de energie electrică înregistrată în directia export

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia electrică din/spre tările perimetrice prin Sistemul electroenergetic national

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de înregistrare si verificare a documentatiei pentru dobândirea protectiei unei indicatii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar, Procedurii de declarare a opozitiei la nivel national si a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicatiilor geografice sau denumirilor de origine ale produselor agricole ori alimentare, în vederea dobândirii protectiei la nivelul Uniunii Europene, precum si a Regulilor specifice privind modelul si utilizarea logoului national

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 279.379 din 24 octombrie 2007, întocmit de Directia generală implementare politici agricole,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) si art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 828/2007 privind înfiintarea Sistemului de protectie a indicatiilor geografice si denumirilor de origine ale produselor agricole si produselor alimentare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de înregistrare si verificare a documentatiei pentru dobândirea protectiei unei indicatii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar, Procedura de declarare a opozitiei la nivel national si Procedura de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicatiilor geografice sau denumirilor de origine ale produselor agricole ori alimentare, în vederea dobândirii protectiei la nivelul Uniunii Europene, precum si Regulile specifice privind modelul si utilizarea logoului national, prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Odată cu intrarea în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 285/2004 pentru aprobarea Normelor privind protectia denumirilor de origine si indicatiilor geografice ale produselor agricole si produselor alimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 10 mai 2004, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 212/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând indicatiile geografice si denumirile de origine protejate si recunoscute în România pentru produse alimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 8 aprilie 2004, si Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 956/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de aprobare a organismelor de inspectie si certificare a conformitătii indicatiilor geografice si denumirilor de origine ale produselor agricole si produselor alimentare si a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 11 ianuarie 2005, se abrogă.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 30 octombrie 2007.

Nr. 906.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

de înregistrare si verificare a documentatiei pentru dobândirea protectiei unei indicatii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar

 

Art. 1. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Directia de industrie alimentară, verifică documentatia pentru înregistrarea si dobândirea protectiei unei indicatii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar.

Art. 2. - (1) Documentatia pentru înregistrarea unei indicatii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar, în vederea dobândirii protectiei, se elaborează de către grupul de producători sau procesatori în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 510/2006 privind protectia indicatiilor geografice si a denumirilor de origine ale produselor agricole si alimentare si ale Regulamentului (CE) nr. 1.898/2006 pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 510/2006, publicate pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

(2) Documentatia pentru înregistrarea unei indicatii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar, în vederea dobândirii protectiei, se transmite în format de hârtie si electronic pe adresa de e-mail: dopigp@madr.ro.

(3) Documentatia este însotită de următoarele documente:

a) actul de asociere, indiferent de forma sau componenta juridică a grupului de producători ori procesatori, si statutul; în asociatie pot să fie incluse si organizatii de promovare a produsului, care reprezintă un interes economic al producătorilor sau procesatorilor din care fac parte;

b) declaratie pe propria răspundere că grupul reprezintă producătorii sau procesatorii din arealul geografic delimitat în caietul de sarcini;


c) caietul de sarcini care trebuie să contină elementele prevăzute la art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006;

d) documentul unic care trebuie să contină elementele prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 1.898/2006 pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 510/2006;

e) date, înscrisuri etc., care să evidentieze legătura cu arealul geografic, legătura dintre zona geografică si calitatea sau caracteristicile produsului ori o calitate specifică, reputatia sau alte caracteristici ale produsului, din care să rezulte că produsul pentru care se solicită protectia prezintă alte caracteristici de calitate care îl diferentiază de produsele din aceeasi categorie obtinute în afara zonei de productie;

f) date, înscrisuri, referinte bibliografice etc., din care să rezulte legătura istorică de realizare a produsului;

g) date socioeconomice continând următoarele informatii:

- productia actuală;

- cantitatea estimată pe 5 ani;

- numărul clientilor (actuali si potentiali) pe fiecare segment al filierei produsului (productie, distributie, comercializare etc.);

- destinatia geografică a produsului actuală si estimată pe 5 ani;

h) situatia economică actuală si estimată pe 5 ani;

i) hartă color de dimensiune adecvată care să permită delimitarea precisă a zonei de productie sau granitele stabilite;

j) declaratie pe propria răspundere prin care se atestă autenticitatea informatiilor furnizate;

k) copie de pe contractul încheiat cu un organism privat de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare pentru verificarea si certificarea realitătii datelor cuprinse în caietul de sarcini;

l) alte date si informatii din care să rezulte necesitatea dobândirii protectiei.

Art. 3. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale examinează prin mijloace corespunzătoare dacă documentatia primită în conformitate cu art. 5 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 510/2006 este justificată si îndeplineste conditiile prevăzute în prezenta procedură.

(2) În fiecare lună Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale publică pe site-ul propriu lista indicatiilor geografice sau denumirilor de origine care au făcut obiectul unei cereri de înregistrare în vederea dobândirii protectiei, precum si data depunerii acestora.

Art. 4. - În cazul în care documentatia nu este completă, se va informa în scris grupul aplicant, în termen de 30 de zile, în vederea completării acesteia. Dacă în termenul stabilit grupul aplicant transmite informatii inadecvate sau nu transmite informatiile solicitate, documentatia depusă este anulată.

Art. 5. - În cazul în care documentatia depusă este completă, aceasta se publică pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în vederea acordării unei perioade de 60 de zile în care orice persoană fizică sau juridică legitim interesată, stabilită în tară, îsi poate declara opozitia fată de cererea de înregistrare.

Art. 6. - (1) Înregistrarea indicatiei geografice sau a denumirii de origine în Registrul national al indicatiilor geografice si denumirilor de origine protejate national se efectuează la data încetării perioadei de opozitie si transmiterii certificatului de conformitate a realitătii datelor cuprinse în caietul de sarcini, în copie, eliberat de către organismul privat de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare.

(2) Indicatia geografică sau denumirea de origine a unui produs agricol ori alimentar dobândeste protectie natională de la data înregistrării în Registrul national al indicatiilor geografice si denumirilor de origine protejate national, care încetează la data dobândirii protectiei la nivelul Uniunii Europene.

(3) Registrul national al indicatiilor geografice si denumirilor de origine protejate national se publică periodic pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 7. - Verificarea si monitorizarea activitătii organismelor private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare sunt prevăzute în anexa nr. 1a), care face parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1a)

la procedura prevăzută în anexa nr. 1

 

VERIFICAREA SI MONITORIZAREA activitătii organismelor private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare

 

Art. 1. -Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Directia de industrie alimentară, verifică si monitorizează activitatea organismelor private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare.

Art. 2. -Organismele private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare transmit Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale o copie legalizată a documentului care atestă acreditarea conform standardului european EN 45011 sau standardului ISO/CEI 65 (Cerinte generale pentru organisme care operează cu sistemul de certificare a produselor) si documentele care atestă îndeplinirea cerintelor prevăzute la art. 11 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 510/2006.

Art. 3. -Organismele private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinte:

a) să dispună de structură, echipamente si proceduri care să permită efectuarea tuturor activitătilor privind verificarea, controlul si certificarea respectării datelor cuprinse în caietul de sarcini;

b) să fie persoane juridice cu sediul în România; persoanele juridice care au sediul principal în statele membre sau în tări cu echivalentă în Uniunea Europeană obtinută prin decizia Comisiei Europene pot verifica si controla respectarea datelor cuprinse în caietul de sarcini, cu conditia stabilirii si mentinerii în

România, în conditiile legii, a unui sediu secundar pe toată durata desfăsurării activitătii lor;

c) să aibă cel putin un an experientă în activitatea de inspectie/certificare;

d) să dispună de un laborator propriu acreditat sau să aibă un contract de colaborare cu un astfel de laborator, pentru a executa toate analizele si determinările necesare în vederea efectuării verificării, controlului si certificării respectării datelor cuprinse în caietul de sarcini;

e) să dispună de personal calificat pentru efectuarea verificărilor si controalelor;

f) să fie independente de toate părtile implicate, impartiale si integre; organismul de inspectie si certificare si personalul său nu trebuie să fie supuse niciunei presiuni comerciale sau financiare care ar putea să le influenteze deciziile;

g) să satisfacă în totalitate exigentele stabilite în standardul european EN 45011 sau în standardul ISO/CEI 65 (Cerinte generale pentru organisme care operează cu sistemul de certificare a produselor).

Art. 4. -(1) Organismele private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare permit Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale accesul la birourile si facilitătile lor.

(2) Organismele private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare transmit Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, lista operatorilor verificati si controlati până la data de 31 decembrie a anului anterior, cuprinzând numele si adresa operatorului, tipul operatorului (producător, procesator), tipul produsului, data înregistrării, data certificării.

(3) Organismele private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare transmit Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale orice neregulă sau încălcare privind respectarea datelor cuprinse în caietul de sarcini si sanctiunea aplicată.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURA

de declarare a opozitiei la nivel national

 

Art. 1. - (1) Orice persoană fizică sau juridică legitim interesată, stabilită în tară, poate declara opozitia fată de cererea de înregistrare a unei indicatii geografice sau denumiri de origine, printr-o declaratie întemeiată corespunzător, conform modelului din anexa nr. 2a), care face parte integrantă din prezenta procedură, în termen de 60 de zile de la data publicării documentatiei pentru înregistrarea unei indicatii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar pe site-ul www.mapam.ro., în format de hârtie si electronic, pe adresa de e-mail: dopigp@madr.ro.

(2) Nu se admit decât declaratiile de opozitie primite în termenul stabilit la alin. (1) care:

a) fie demonstrează nerespectarea conditiilor mentionate la art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006;

b) fie demonstrează că înregistrarea denumirii propuse ar fi contrară art. 3 alin. (2), (3) si (4) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006;

c) fie demonstrează că înregistrarea denumirii propuse ar prejudicia fie existenta unei denumiri omonime integral sau partial ori a unei mărci de fabrică sau de comert, fie existenta unor produse aflate legal pe piată de cel putin 5 ani;

d) fie precizează elementele care permit să se concluzioneze că denumirea pentru care se solicită înregistrarea este generică în sensul art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006.

Art. 2. - Directia de industrie alimentară cu atributii în domeniu examinează admisibilitatea declaratiilor de opozitie.

Art. 3. - (1) În cazul în care opozitia este admisibilă în sensul art. 1 alin. (2), Directia de industrie alimentară cu atributii în domeniu, în termen de 15 zile, solicită în scris părtilor interesate, respectiv grupului aplicant si opozantului, să initieze consultări corespunzătoare.

(2) În termen de 30 de zile, părtile interesate initiază consultări si, în cazul în care se ajunge la un acord, acestea transmit o notificare Directiei de industrie alimentară cu privire la toate elementele care au făcut posibil acordul, avizată de solicitant si de opozant.

(3) În cazul în care se ajunge la un acord, documentatia publicată nu a suferit modificări sau a suferit modificări minore asa cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1.898/2006 pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 510/2006, aceasta este considerată eligibilă. În caz contrar, Directia de industrie alimentară repetă examinarea documentatiei cu modificările efectuate, în conformitate cu prevederile art. 5. din anexa nr. 1.

(4) În cazul în care în termen de 30 de zile nu se ajunge la un acord între părtile interesate, Directia de industrie alimentară va lua decizia de respingere a înregistrării.

 

ANEXA Nr. 2 a)

la procedură prevăzută în anexa nr. 2

 

DECLARATIE DE OPOZITIE

 

1. Denumirea produsului

[prezentat ca în caietul de sarcini publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale]

2. Date de contact

Persoana de contact: (dl/dna): numele:

Grupul/Organizatia/Individual:

Adresă:

Telefon:

Adresă de e-mail:

3. Motive pentru opozitie:

 Nerespectarea conditiilor prevăzute la art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006

 Înregistrarea denumirii nu corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006

 Înregistrarea denumirii nu corespunde prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006

 Înregistrarea denumirii nu corespunde prevederilor art. 3 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006

 Înregistrarea aduce prejudicii unor denumiri existente, mărci sau produse, conform art. 7 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006

 Denumirea propusă pentru înregistrare este generică; detaliile trebuie furnizate în conformitate cu art. 7 alin. (3) lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006

(se bifează căsuta)

4. Detalierea opozitiei

Declaratia trebuie să fie însotită de motivatii si justificări pentru opozitie. Interesul legitim economic al opozantului trebuie însotit de o declaratie justificată. Declaratia de opozitie trebuie semnată si datată.


 

ANEXA Nr. 3

 

PROCEDURA

de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicatiilor geografice sau denumirilor de origine ale produselor agricole ori alimentare, în vederea dobândirii protectiei la nivelul Uniunii Europene

 

Art. 1. - Cererea de înregistrare a indicatiilor geografice sau denumirilor de origine ale produselor agricole ori alimentare, în vederea dobândirii protectiei la nivelul Uniunii Europene, se transmite în termen de 30 de zile de la data dobândirii protectiei nationale.

Art. 2. - Declaratia României, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (7) lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, este prezentată în anexa nr. 3a), care face parte integrantă din prezenta procedură.

Art. 3. - Directia de industrie alimentară transmite documentatia în conformitate cu prevederile Regulamentului

(CE) nr. 510/2006 si declaratia României către Directia Generală pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală (DG AGRI) a Comisiei Europene, în format hârtie si electronic, de la adresa de e-mail: dopigp@madr.ro.

Art. 4. - Data dobândirii protectiei unei indicatii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar românesc la nivel comunitar este data la care Comisia Europeană va publica indicatia geografică sau denumirea de origine respectivă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

ANEXA Nr. 3a)

la procedura prevăzută în anexa nr. 3

 

ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Cabinet ministru

Nr...............................din................................

 

CEREREA

de înregistrare pentru dobândirea protectiei denumirii

 

Denumirea produsului

IGP DOP

Grupul/Organizatia/Individual: datele de contact: numele, adresa, telefon si e-mail

beneficiază de o decizie favorabilă si îndeplineste conditiile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 510/2006 privind protectia indicatiilor geografice si denumirilor de origine ale produselor agricole si alimentare.

 

Data.................................

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

....................................................................

 

ANEXA Nr. 4

 

REGULI SPECIFICE

privind modelul si utilizarea logoului national

 

Art. 1. - (1) Logoul national este utilizat în scopul identificării pe piată a produselor agricole ori alimentare cu indicatii geografice sau denumiri de origine care au dobândit protectie natională si garantează că produsele care poartă acest logo îndeplinesc următoarele conditii:

a) sunt produse pe teritoriul României si sunt comercializate în conformitate cu prevederile privind comercializarea produselor agricole sau alimentare care au dobândit protectie natională;

b) sunt certificate de un organism privat de inspectie si certificare agreat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

c) sunt protejate pe teritoriul national conform prevederilor prezentului ordin.

(2) Odată înregistrată indicatia geografică sau denumirea de origine la nivel comunitar, logoul national va fi folosit împreună

cu logoul comunitar, care va avea caracter obligatoriu conform art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006.

(3) Reprezentarea grafică si descrierea logoului national sunt prezentate în anexa nr. 4a), care face parte integrantă din prezentele reguli specifice.

(4) Logoul national cu scop informativ-publicitar are rolul de informare cu privire la produsele agricole ori alimentare cu indicatii geografice sau denumiri de origine protejate pe teritoriul României.

Art. 2. - (1) Logoul national este proprietatea exclusivă a Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, urmând a fi înregistrat de titularul acestuia atât pe plan intern la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, cât si pe plan international la Organizatia Mondială de Proprietate Intelectuală ori în alte state si/sau la alte organisme internationale, ori de câte ori această înregistrare se dovedeste necesară pentru protectia mărcii si a drepturilor conferite de aceasta.

(2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale asigură gestiunea logoului national.

(3) Drepturile cu privire la logoul national nu pot fi transmise decât de către titularul logoului. Logoul national nu poate face obiectul unei cesiuni sau unui gaj ori unei alte garantii reale si nici al unei executări silite.

Art. 3. - (1) Logoul national se înscrie/aplică pe produs, pe etichetele si/sau pe ambalajele produselor agricole ori alimentare cu indicatii geografice protejate national sau cu denumiri de origine protejate national, după caz.

(2) Alături de denumirea produsului respectiv se va mentiona înscrisul „DENUMIRE PROTEJATĂ NATIONAL”.

(3) Dreptul de utilizare a logoului national pe produse, pe etichetele si ambalajele produselor agricole ori alimentare cu indicatie geografică protejată national sau denumire de origine protejată national îl au producătorii sau procesatorii, care respectă prevederile din caietul de sarcini si care sunt supusi controlului si certificării unui organism privat de inspectie si certificare agreat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 4. - În scopul promovării conceptului „Produse de calitate”, persoanele fizice sau juridice înscriu logoul national în scop informativ-publicitar pe suporturile de comunicare si informare în legătură directă cu activitatea si/sau producerea de produse agricole ori alimentare cu indicatii geografice sau denumiri de origine protejate national.

 

ANEXA Nr. 4a)

la regulile specifice prevăzute în anexa nr. 4

 

REPREZENTAREA GRAFICĂ SI DESCRIEREA LOGOULUI NATIONAL

 

1. LOGOUL NATIONAL ÎN CULORI SAU ALB-NEGRU

Logoul national în pantone:

 

Pantone Blue 072 C

Pantone Process Yellow C

Pantone Orange 021 C

 

Pantone Process Pantone Red

Blue C 032 C

 

Logoul national în CMYK:

 

Culori

100% cyan

100%

53% magenta 100% cyan 90% magenta

88% magenta

yellow

100% yellow 10% magenta 86% yellow

5% black

 

10% black

 

Logoul national în alb-negru:

 

2. LOGOUL NATIONAL ÎN NEGATIV:

 

3. LOGOUL NATIONAL PE FOND DE CULOARE:

 

4. TIPĂRIREA Pentru text, se va folosi fontul Courier New cu diacritice.

5. MĂRIMEA LOGOULUI Dimensiunea minimă a logoului va fi de 15 mm în diametru.