MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 749         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 5 noiembrie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

286. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2007 pentru modificarea Legii învătământului nr. 84/1995

 

940. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2007 pentru modificarea Legii învătământului nr. 84/1995

 

287. - Lege pentru modificarea art. 77 din Legea nr. 7/2006 privind Statutul functionarului public parlamentar

 

941. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 77 din Legea nr. 7/2006 privind Statutul functionarului public parlamentar

 

288. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei

 

942. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei

 

289. - Lege privind instituirea Zilei Învătătorului

 

943. - Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Învătătorului

 

944. - Decret pentru numirea unui judecător

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.283. - Hotărâre pentru aprobarea Conventiei administrative dintre Ministerul Internelor si Reformei Administrative al României si Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria privind modalităti practice de aplicare simplificată a Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 referitor la stabilirea criteriilor si mecanismelor pentru determinarea statului membru responsabil pentru examinarea cererii de azil depuse în unul dintre statele membre de un cetătean al unei tări terte, semnată la Innsbruck la 13 iulie 2007

 

Conventie administrativă între Ministerul Internelor si Reformei Administrative al României si Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria privind modalităti practice de aplicare simplificată a Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 referitor la stabilirea criteriilor si mecanismelor pentru determinarea statului membru responsabil pentru examinarea cererii de azil depuse în unul dintre statele membre de un cetătean al unei tări terte

 

1.322. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

1.323. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

1.333. - Hotărâre pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2007 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2007

 

1.334. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judetul Dolj

 

1.335. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în judetele Bacău, Galati, Vaslui si Vrancea în luna septembrie 2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale împotriva Traficului de Persoane privind aprobarea Programului de interes national pentru îmbunătătirea activitătilor de asistentă si protectie a victimelor traficului de persoane si a Metodologiei de alocare a fondurilor pentru derularea proiectelor specifice din cadrul programului de interes national

 

1.648. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administratiei Fondului pentru Mediu

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2007 pentru modificarea Legii învătământului nr. 84/1995

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38/2007 pentru modificarea Legii învătământului nr. 84/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

RADU BERCEANU

 

Bucuresti, 29 octombrie 2007.

Nr. 286.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2007 pentru modificarea Legii învătământului nr. 84/1995

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2007 pentru modificarea Legii învătământului nr. 84/1995 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 octombrie 2007.

Nr. 940.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 77 din Legea nr. 7/2006 privind Statutul functionarului public parlamentar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 77 din Legea nr. 7/2006 privind Statutul functionarului public parlamentar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art.77. - (1) Au dreptul la pensie de urmas copiii si sotul supravietuitor al functionarului public parlamentar dacă, la data decesului, acesta beneficia de pensie de serviciu sau îndeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii de serviciu.


(2) Copiii au dreptul la pensia de urmas până la împlinirea vârstei de 16 ani, respectiv până la împlinirea vârstei de 26 de ani, dacă îsi continuă studiile într-o formă de învătământ organizat potrivit legii, sau pe durata invaliditătii de gradul I sau II, în conditiile în care invaliditatea s-a ivit până la împlinirea vârstei de 16 ani sau a celei de 26 de ani, dacă si-au continuat studiile într-o formă de învătământ organizat potrivit legii.

(3) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute la alin. (2) al art. 72 si, respectiv, la alin. (1) al art. 73, dacă durata căsătoriei a fost de cel putin 15 ani.

(4) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II si dacă durata căsătoriei a fost de cel putin 5 ani.

(5) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de vârstă si de durata căsătoriei, dacă decesul sotului s-a produs ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli profesionale sau a tuberculozei si dacă nu realizează venituri dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie.

(6) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste prin aplicarea unui procent din pensia de serviciu aflată în plată sau din pensia de serviciu la care ar fi avut dreptul functionarul public parlamentar la data decesului, în functie de numărul urmasilor îndreptătiti, astfel:

a) pentru un singur urmas - 50%;

b) pentru 2 urmasi - 75%;

c) pentru 3 sau mai multi urmasi - 100%.

(7) Pensiile de urmas se actualizează în conditiile alin. (5) al art. 72.

(8) Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si îndeplineste conditiile prevăzute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei de urmas poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie.

(9) Drepturile de pensie de urmas stabilite potrivit prevederilor prezentei legi se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii.

(10) Până la adoptarea unui statut propriu, prevederile alin. (1)-(9) se aplică si urmasilor functionarilor publici din cadrul Consiliului Legislativ si membrilor acestuia.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

RADU BERCEANU

 

Bucuresti, 29 octombrie 2007.

Nr. 287.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 77 din Legea nr. 7/2006 privind Statutul functionarului public parlamentar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 77 din Legea nr. 7/2006 privind Statutul functionarului public parlamentar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 octombrie 2007.

Nr. 941.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată în Buletinul Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Vârsta minimă de căsătorie este de optsprezece ani.

Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de saisprezece ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviintarea părintilor săi ori, după caz, a tutorelui si cu autorizarea directiei generale de asistentă socială si protectia copilului în a cărei rază teritorială îsi are domiciliul.

Dacă unul dintre părinti este decedat sau se află în imposibilitate de a-si manifesta vointa, încuviintarea celuilalt părinte este suficientă.

Dacă nu există nici părinti, nici tutore care să poată încuviinta căsătoria, este necesară încuviintarea persoanei sau a autoritătii care a fost abilitată să exercite drepturile părintesti.”

2. Articolul 54 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 54. - Paternitatea poate fi tăgăduită, dacă este cu neputintă ca sotul mamei să fie tatăl copilului.

Actiunea în tăgăduirea paternitătii poate fi pornită de oricare dintre soti, precum si de către copil; ea poate fi continuată de mostenitori.

Actiunea se introduce de către sotul mamei împotriva copilului; dacă acesta este decedat, actiunea se porneste împotriva mamei sale.

Mama sau copilul introduce actiunea împotriva sotului mamei; dacă acesta este decedat, actiunea se porneste împotriva mostenitorilor lui.

Dacă titularul actiunii este pus sub interdictie, actiunea va putea fi pornită de tutore.

Mama copilului va fi citată în toate cazurile în care nu formulează ea însăsi actiunea.”

3. Articolul 55 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 55. - Actiunea în tăgăduirea paternitătii se prescrie în termen de 3 ani de la data nasterii copilului. Pentru sotul mamei, termenul curge de la data la care a luat cunostintă de nasterea copilului.

Dacă actiunea nu a fost introdusă în timpul minoritătii copilului, acesta o poate porni într-un termen de 3 ani de la data majoratului său.

Reclamantul poate fi repus în termen, în conditiile legii.

4. La articolul 60, alineatul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 60. - Actiunea în stabilirea paternitătii din afara căsătoriei poate fi pornită de mamă într-un termen de un an de la nasterea copilului.”

5. La articolul 60, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu următorul cuprins:

„Actiunea apartinând copilului nu se prescrie în timpul vietii acestuia.”

Art. II. - Dispozitiile prezentei legi privind actiunea în tăgăduirea paternitătii, precum si actiunea în stabilirea paternitătii copilului din afara căsătoriei sunt aplicabile si în cazul copiilor născuti înainte de intrarea sa în vigoare, chiar dacă cererea este în curs de judecată.

Art. III. - Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată în Buletinul Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 octombrie 2007.

Nr. 288.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 octombrie 2007.

Nr. 942.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind instituirea Zilei Învătătorului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se instituie Ziua Învătătorului, manifestare festivă educatională, cu caracter national, apolitic si cultural, organizată anual pe data de 5 iunie.

Art. 2. - Ziua Învătătorului va fi sărbătorită în toate unitătile de învătământ de stat, particulare si confesionale din sistemul românesc.

Art. 3. - Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului si alte institutii abilitate ale statului vor acorda, cu ocazia Zilei Învătătorului, premii, distinctii, medalii si titluri onorifice cadrelor didactice si elevilor, pentru merite deosebite.

Art. 4. - Ministrul educatiei, cercetării si tineretului elaborează si aprobă anual, prin ordin, un plan care să includă manifestările specifice Zilei Învătătorului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 octombrie 2007.

Nr. 289.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Învătătorului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind instituirea Zilei Învătătorului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 octombrie 2007.

Nr. 943.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 691 din data de 11 octombrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Pascal Nelly se numeste în functia de judecător la Judecătoria Vaslui.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 octombrie 2007.

Nr. 944.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Conventiei administrative dintre Ministerul Internelor si Reformei Administrative al României si Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria privind modalităti practice de aplicare simplificată a Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 referitor la stabilirea criteriilor si mecanismelor pentru determinarea statului membru responsabil pentru examinarea cererii de azil depuse în unul dintre statele membre de un cetătean al unei tări terte, semnată la Innsbruck la 13 iulie 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Conventia administrativă dintre Ministerul Internelor si Reformei Administrative al României si Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria privind modalităti practice de aplicare simplificată a Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 referitor la stabilirea criteriilor si mecanismelor pentru determinarea statului membru responsabil pentru examinarea cererii de azil depuse în unul dintre statele membre de un cetătean al unei tări terte, semnată la Innsbruck la 13 iulie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat p. Ministrul afacerilor externe,

Iulian Buga,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 octombrie 2007.

Nr. 1.283.

 

CONVENTIE ADMINISTRATIVĂ

între Ministerul Internelor si Reformei Administrative al României si Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria privind modalităti practice de aplicare simplificată a Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 referitor la stabilirea criteriilor si mecanismelor pentru determinarea statului membru responsabil pentru examinarea cererii de azil depuse în unul dintre statele membre de un cetătean al unei tări terte (denumită în continuare Conventie administrativă)

 

Conform art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 referitor la stabilirea criteriilor si mecanismelor pentru determinarea statului membru responsabil pentru examinarea cererii de azil depuse în unul dintre statele membre de un cetătean al unei tări terte, denumit în continuare Regulamentul,

Ministerul Internelor si Reformei Administrative din România si Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria, denumite în continuare părti,

au încheiat următoarea Conventie administrativă:

 

ARTICOLUL 1

 

(1) Părtile utilizează terminologia specificată în Regulament, cu semnificatia stabilită în acesta.

(2) Prezenta conventie administrativă trebuie aplicată în concordantă cu Regulamentul si cu Regulamentul (CE) nr. 1.560/2003 al Comisiei din 2 septembrie 2003, denumit în continuare Regulamentul de aplicare.

 

ARTICOLUL 2

 

(1) Autoritătile competente pentru aplicarea Conventiei administrative sunt: - în România: Oficiul Român pentru Imigrări Str. Lt. col. Marinescu Constantin nr. 15 A, sectorul 5 050795 Bucuresti Telefon: 0040 21 410 76 01

Fax: 0040 21 410 75 02

E-mail: dublin.onr@mai.gov.ro

Oficiul Român pentru Imigrări operează prin Biroul Dublin.

- în Republica Austria: Oficiul Federal pentru Probleme de Azil Landstraßer Hauptstraße 171 1030 Viena

Telefon: +43/1/53126-0 Fax: +43/1/7108650

Oficiul Federal pentru Probleme de Azil operează prin următoarele servicii de contact:

1. Oficiul Federal pentru Probleme de Azil Departamentul Juridic si Regulament Dublin Landstraßer Hauptstraße 171 1030 Viena


Telefon: +43/1/53126/5964 Fax: +43/1/7108650;

2. Oficiul Federal pentru Probleme de Azil Biroul de Receptie Est

Haus 17

Otto Glöckelstraße 22-24 2514 Traiskirchen Telefon: +43/2252/5053 Fax: +43/2252/5053/555;

3. Oficiul Federal pentru Probleme de Azil Biroul de Receptie Vest

Thalham 80

4880 St. Georgen im Attergau Telefon: +43/7667/21741 Fax: +43/7667/21741/399;

4. Oficiul Federal pentru Probleme de Azil Biroul de Receptie Aeroportuar

Otto Glöckelstraße 24

2514 Traiskirchen

Telefon: +43/2252/53015/102

Fax: +43/2252/53015/170.

(2) Autoritătile competente se informează reciproc asupra coordonatelor necesare cooperării, precum si despre modificările aduse acestora.

 

ARTICOLUL 3

 

(1) Autoritătile specificate la art. 2 din Conventia administrativă răspund solicitărilor de reprimire în cazul persoanelor care figurează în evidentele EURODAC, conform art. 20 alin. (1) lit. b) din Regulament, în cel mai scurt timp, dar cel mai târziu în decurs de o săptămână. Răspunsurile în cazul altor cereri de reprimire sau preluare vor fi formulate de către autoritătile cărora li s-au adresat, cel mai târziu în interval de o lună.

(2) Posibilitatea de a solicita un răspuns urgent, în cazurile prevăzute la art. 17 alin. (2) din Regulament, în interval de o săptămână, nu este afectată de prezentele prevederi. Pentru prelucrarea rapidă a unor astfel de cazuri va fi numit/ă de comun acord, în cadrul fiecărei autorităti, câte o persoană de contact responsabilă sau un loctiitor.

(3) Dacă autoritatea solicitată nu îsi asumă competenta în termenul stabilit, atunci intervine o competentă tacită, conform art. 18 alin. (7) sau art. 20 alin. (1) lit. c) din Regulament.

(4) Organele competente ale părtilor răspund solicitărilor privitoare la informatii conform art. 21 din Regulament în interval de o lună.

 

ARTICOLUL 4

 

(1) Autoritătile adresează solicitări precis întemeiate. Pe cât posibil, în solicitare se vor consemna si declaratiile solicitantului de azil în legătură cu drumul parcurs până pe teritoriul unui stat membru si în interiorul teritoriului statelor membre.

(2) În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din Regulamentul de aplicare, autoritătile părtilor vor motiva în detaliu respingerea solicitărilor de preluare. În cazul în care există indicii privind competenta unui stat membru tert, toate aceste indicii vor fi consemnate în răspunsul de refuz.

(3) În cazul exercitării optiunii prevăzute la art. 5 alin. (2) din Regulamentul de aplicare privind reexaminarea solicitărilor, statul membru solicitat va face eforturi pentru a răspunde la cererea de reexaminare în termen de o săptămână.

 

ARTICOLUL 5

 

(1) În cazul în care autoritatea solicitată îsi admite competenta, de comun acord si în strânsă cooperare se stabilesc neîntârziat data si locul transferului.

(2) La depăsirea termenelor limită convenite în art. 3 alin. (1) si (2), autoritătile mentionate în art. 2 din Conventia administrativă pot pleca de la premisa, conform art. 10 din Regulamentul de aplicare, că transferul solicitantului de azil a fost acceptat. În această situatie, partea se declară de acord să preia solicitantul de azil sau pe străin, prin autorităti, în cel mai scurt timp posibil după expirarea termenului de răspuns. Termenul exact si locul transferului sunt mentionate în art. 6 din Conventia administrativă.

 

ARTICOLUL 6

 

(1) Transferul are loc în zilele lucrătoare.

(2) În cazul în care partea solicitată îsi recunoaste competenta, organele competente ale părtilor se pun de acord neîntârziat asupra termenului si locului de predare privind solicitantul de azil/cetăteanul străin.

(3) Transferul persoanei respective se efectuează de către organele desemnate în conformitate cu legislatia internă.

(4) Organele competente ale părtii solicitante vor informa în scris organele competente ale părtii solicitate, cu cel putin 3 zile lucrătoare înaintea predării persoanei care urmează a fi transferată, despre ora sosirii, locul si detaliile predării. La predarea solicitantului de azil/cetăteanului străin, organele competente ale părtii solicitante se asigură că le sunt predate organelor competente ale părtii solicitate documentele de călătorie ale persoanei în cauză, respectiv pasaportul ori laissez-passer, conform art. 19 si 20 din Regulament, al cărui model se regăseste în anexa IV la Regulamentul de aplicare. De asemenea, alte documente de identitate sau stare civilă, certificate ori acte emise de autorităti din tara de origine a persoanei transferate, bilete de călătorie, acte pe care aceasta le avea asupra sa la data depunerii cererii de azil sau pe care le avea pe parcursul derulării procedurii de azil în statul solicitant vor fi puse la dispozitia statului solicitat, într-o formă corespunzătoare, în cel mai scurt timp posibil.

(5) În cazul în care conditiile pentru transfer conform alin. (1), (2) si (4) nu sunt respectate, organele competente ale părtii solicitate pot refuza preluarea solicitantului de azil. Respectivul refuz va fi comunicat statului solicitant care efectuează transferul imediat după cunoasterea impedimentului, în scris.

(6) În toate cazurile în care transferul nu poate fi efectuat la data stabilită, organele competente ale părtilor vor conveni asupra unui alt termen de transfer.

(7) În cazul aplicării procedurii conform art. 20 alin. (1) lit. c) sau art. 18 alin. (7) din Regulament, se iau în considerare pentru transferul solicitantului de azil/cetăteanului străin în mod corespunzător prevederile mentionate mai sus.

(8) Transferurile pe calea aerului pot fi efectuate conform art. 8 alin. (1) din Regulamentul de aplicare prin aeroporturile internationale ale părtilor convenite de către organele competente ale celor două părti. Din motive de oportunitate se poate stabili utilizarea ca locuri de preluare a unui solicitant de azil, în urma întelegerii reciproce a organelor competente ale părtilor, a altor puncte internationale de trecere a frontierei deschise traficului de călători, în special pe cale terestră.

 

ARTICOLUL 7

 

(1) Autoritătile comunică, în conformitate cu art. 15 din Regulamentul de aplicare, prin sistemul DubliNet. În cazul unor dificultăti tehnice continue pot fi utilizate alte sisteme de comunicare, preponderent fax, care să asigure o prelucrare rapidă a solicitărilor. Părtile au obligatia de a dispune înlăturarea neîntârziată a problemelor tehnice si, în acelasi timp, autoritătile au obligatia de a se înstiinta reciproc, în scris, despre disfunctionalităti ale sistemului DubliNet.

(2) Autoritătile vor folosi pe perioada cooperării limba engleză. Aceasta se referă atât la solicitări, cât si la răspunsuri.


 

ARTICOLUL 8

 

(1) În vederea aplicării practice corecte a prezentei conventii administrative si pentru clarificarea eventualelor întrebări practice ce ar putea rezulta din aplicarea Regulamentului, a Regulamentului de aplicare, precum si a regulamentelor (CE) nr. 2.725/2000 si (CE) nr. 407/2002 ale Consiliului, se va înfiinta un grup de lucru format din reprezentanti ai celor două părti, care sunt deja implicati în aplicarea Regulamentului.

(2) La determinarea responsabilitătii, părtile convin să tină cont în mod corespunzător de probele si indiciile conform anexei II la Regulamentul de aplicare. Alte probe sau indicii asemănătoare pot fi examinate în cadrul grupei de lucru conform alin. (1), la clarificarea întrebărilor practice.

(3) Prin prezenta conventie administrativă se doreste un schimb de lucrători între cele două autorităti, în vederea promovării cooperării practice dintre părti. Detaliile practice ale schimbului de lucrători vor fi stabilite de comun acord de către părti, pe baza analizei oportunitătii efectuate de către autoritatea competentă pentru aplicarea Conventiei administrative.

 

ARTICOLUL 9

 

(1) Prezenta conventie administrativă este încheiată pe termen nelimitat si poate fi denuntată de oricare dintre părti,

oricând, în formă scrisă. Prezenta conventie administrativă îsi încetează valabilitatea în prima zi a celei de-a treia luni consecutive după primirea notificării de denuntare.

(2) Părtile informează împreună Comisia Europeană, după semnarea prezentei conventii administrative, concomitent cu remiterea acesteia, conform art. 23 alin. (2) din Regulament.

(3) Prezenta conventie administrativă intră în vigoare în a treizecea zi după ce părtile s-au informat reciproc despre îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentei conventii administrative.

(4) Prezenta conventie administrativă poate fi modificată de fiecare dintre părti cu acordul celeilalte părti. Modificările se efectuează în formă scrisă de către autoritătile proprii si intră în vigoare conform prevederilor alin. (3).

(5) În cazul modificării Regulamentului, precum si a Regulamentului de aplicare de către Uniunea Europeană, respectiv de către Comisia Europeană, părtile vor modifica prezenta conventie administrativă în mod corespunzător.

Semnată la 13 iulie 2007 la Innsbruck, în două exemplare originale, fiecare exemplar în limbile română si germană, toate textele fiind egal autentice.

 

Ministrul internelor si reformei administrative din România,

Cristian David

Ministrul federal de interne al Republicii Austria,

Günther Platter

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitu t ia României, republicată, si al art. II alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetăeniei române nr. 21/1991,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Zsuzsánna Péter,

secretar de stat p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 31 octombrie 2007.

Nr. 1.322.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat favorabil cererea de redobândire a cetăteniei române, cu stabilirea domiciliului în România

 

1. Cedru Stefania, fiica lui Tudor si Camelia, născută la data de 10 ianuarie 1958 în localitatea Bucuresti, România, cetătean german, cu domiciliul actual în localitatea Bucuresti, str. Nicolae Grigorescu nr. 43, bl. D-1, sc. A, et. 7, ap. 156, sectorul 3.

2. Nagy Roland, fiul lui Stefan si Ana, născut la data de 12 iunie 1971 în localitatea Arad, judetul Arad, România, apatrid, cu domiciliul în localitatea Arad, str. Mihai Eminescu nr. 15, ap. 6.

3. Tabără Ionel Marian, fiul lui Ion si Eugenia, născut la data de 29 august 1963 în localitatea Craiova, judetul Dolj, apatrid, cu domiciliul în localitatea Bucuresti, Drumul Taberei nr. 25, bl. Z48, ap. 20, sectorul 6.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Punctele 1 si 4 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 4 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

„1. Eugen Ciorici - presedinte, reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor

...............................................................................................

4. Cristina Maria Manda - membru, reprezentant al Ministerului Internelor si Reformei Administrative”.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 31 octombrie 2007.

Nr. 1.323.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2007 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După alineatul (1) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2007 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 28 septembrie 2007, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Suma prevăzută în anexă la pozitia 376 «Asezământul Ortodox Român Ierihon» va fi utilizată pentru achizitionarea de teren.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 31 octombrie 2007.

Nr. 1.333.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judetul Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2007 cu suma de 971 mii lei, pentru judetul Dolj, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, si alocarea acesteia bugetului local al comunei Rast pentru finantarea cheltuielilor privind constructia caselor strămutate pe amplasamente sigure, ca urmare a revărsării în anul 2006 a fluviului Dunărea.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Lŕszló Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 31 octombrie 2007.

Nr. 1.334.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în judetele Bacău, Galati, Vaslui si Vrancea în luna septembrie 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, cu suma de 10.000 mii lei la capitolul 70.01 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică”, titlul „Alte transferuri”, pozitia „Alte transferuri curente interne”.

(2) Pentru asigurarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se suplimentează Fondul de interventie la dispozitia Guvernului cu suma de 10.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007.

(3) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru achizitionarea în mod centralizat prin Agentia Natională pentru Locuinte, institutie de interes public aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, a principalelor materiale destinate reconstruirii unor case de locuit afectate de calamitătile naturale produse în judetele Bacău, Galati, Vaslui si Vrancea în luna septembrie 2007.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor pe anul 2007.

Art. 3. - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 4. - Cu sumele neutilizate până la data de 10 decembrie 2007, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Lŕszló Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 31 octombrie 2007.

Nr. 1.335.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

AGENTIA NATIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE

 

DECIZIE

privind aprobarea Programului de interes national pentru îmbunătătirea activitătilor de asistentă si protectie a victimelor traficului de persoane si a Metodologiei de alocare a fondurilor pentru derularea proiectelor specifice din cadrul programului de interes national

 

Având în vedere Obiectivul specific D.2.2, activitatea a) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2006 privind aprobarea Planului national de actiune 2006-2007 în vederea implementării Strategiei nationale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (1) lit. n) si ale art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.584/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale împotriva Traficului de Persoane, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale împotriva Traficului de Persoane emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă Programul de interes national pentru îmbunătătirea activitătilor de asistentă si protectie a victimelor traficului de persoane, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Metodologia de alocare a fondurilor pentru derularea proiectelor specifice din cadrul programului de interes national, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Agentia Natională împotriva Traficului de Persoane finantează serviciile în domeniul asistentei si protectiei victimelor traficului de persoane din cadrul programului de interes national mentionat la art. 1 cu sumele prevăzute cu această destinatie în bugetul propriu.

(2) Finantarea se realizează în urma evaluării si selectării de către Agentia Natională împotriva Traficului de Persoane a proiectelor înaintate de organizatiile neguvernamentale care desfăsoară activităti în domeniul traficului de persoane.

Art. 4. - (1) Monitorizarea derulării programului de interes national în domeniul asistentei si protectiei victimelor traficului de persoane se asigură de către Agentia Natională împotriva Traficului de Persoane.

(2) Controlul utilizării fondurilor alocate în cadrul programului de interes national în domeniul asistentei si protec t iei victimelor traficului de persoane se asigură de către Agenia Natională împotriva Traficului de Persoane, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 6. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale împotriva Traficului de Persoane,

Dumitru Licsandru

 

Bucuresti, 30 octombrie 2007.

Nr. 1.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROGRAMUL DE INTERES NATIONAL

pentru îmbunătătirea activitătilor de asistentă si protectie a victimelor traficului de persoane

 

Scop

Sus t inerea, pe o perioadă de cel putin o lună si jumătate, a activităilor de recuperare si reintegrare socioprofesională a victimelor asistate.

Obiective:

a) asigurarea de servicii de calitate adaptate nevoilor specifice persoanelor traficate, în vederea recuperării si reintegrării socioprofesionale a acestora;

b) prevenirea revictimizării persoanelor traficate printr-o interventie multidisciplinară adaptată complexitătii cazurilor de trafic de persoane;

c) asistenta si protectia persoanelor traficate conform standardelor minime obligatorii în domeniu.

Indicatori fizici

Cel putin 4 organizatii neguvernamentale din domeniul asistentei si protectiei victimelor traficului de persoane vor furniza asistentă conform standardelor minime obligatorii de asistentă si protectie a acestora.

Indicatori de rezultate

Cel putin 100 de persoane traficate beneficiază de asistentă si protectie atât în adăposturile specializate, cât si în familiile si comunitătile în care locuiesc.

Bugetul aferent anului 2007 pentru acest program de interes national este de 398.790 lei, astfel:

- cheltuieli cu salariile:

- coordonator proiect: 1.700 lei/lună x 6 coordonatori de proiect x 1,5 luni = 15.300 lei;

- asistent social: 1.300 lei/lună x 6 asistenti sociali x 1,5 luni = 11.700 lei;

- psiholog: 1.300 lei/lună x 6 psihologi x 1,5 luni = 11.700 lei;

- lucrător social/manager de caz: 1.300 lei/lună x 6 psihologi x 1,5 luni = 11.700 lei;

- contabil (1/2 normă): 600 lei/lună x 6 contabili x 1,5 luni = 5.400 lei;

- cheltuieli locatie:

- chirie: 1.200 lei/lună/locatie x 6 locatii x 1,5 luni = 10.800 lei;

- utilităti (telefon, cablu TV, apă, gaze, căldură, gunoi, consumabile etc.): 600 lei/lună/locatie x 6 locatii x 1,5 luni = 5.400 lei;

- cheltuieli asistare victimă:

- asistentă medicală (consultatii, tratamente, interventii medicale etc.): 300 lei/lună x 120 de victime x 1,5 luni = 54.000 lei;

- asistentă juridică (consultantă, reprezentare, obtinerea de certificate medico-legale): 300 lei/lună x 120 de victime x 1,5 luni = 54.000 lei;

- asistentă educatională (taxe scolarizare, cursuri calificare profesională, rechizite, consumabile): 300 lei/lună x 120 de victime x 1,5 luni = 54.000 lei;

- asistentă socială (taxe eliberare documente, transport, cartele telefonice, taxe coletărie): 300 lei/lună x 120 de victime x 1,5 luni = 54.000 lei;

- asistentă materială (hrană, îmbrăcăminte, produse igienă personală, produse curătenie): 500 lei/lună x 120 de victime x 1,5 luni = 90.000 lei.

TOTAL GENERAL: 378.000 lei

Cheltuieli neprevăzute (5,5%): 20.790 lei

TOTAL BUGET: 398.790 lei

 


ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIA

de alocare a fondurilor pentru derularea proiectelor specifice din cadrul programului de interes national

 

Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Pot primi sume necesare finantării proiectelor privind acordarea de servicii de asistentă în beneficiul victimelor traficului de persoane organizatiile neguvernamentale care îndeplinesc următoarele conditii:

a) sunt persoane juridice române de drept privat, fără scop patrimonial, constituite potrivit legii;

b) dispun de resursele materiale si umane necesare derulării proiectelor pe care le propun în cadrul programului de interes national în domeniul asistentei si protectiei victimelor traficului de persoane;

c) prezintă garantii de solvabilitate financiară;

d) desfăsoară de cel putin un an activităti în domeniul asistentei si protectiei victimelor traficului de persoane.

(2) Pot beneficia de finantarea prevăzută la alin. (1), în aceleasi conditii, si:

a) filialele din România ale organizatiilor internationale;

b) formele asociative constituite din organizatii care îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (1).

(3) În sensul prezentei metodologii, se întelege prin:

a) agentie finantatoare - Agentia Natională împotriva Traficului de Persoane, denumită în continuare Agentie;

b) beneficiar- victima traficului de persoane inclusă într-un program de asistentă;

c) prestator - organizatia neguvernamentală a cărei ofertă de pret a fost acceptată de agentia finantatoare pentru realizarea obiectului contractului.

Art. 2. - (1) Proiectele propuse de organizatiile neguvernamentale, denumite în continuare ONG, pot fi selectate dacă îndeplinesc conditiile stabilite în instructiunile de întocmire a ofertei.

(2) ONG interesate vor participa la o procedură de selectie cuprinzând etapele prevăzute la art. 6 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general.

(3) Procedura de selectie de proiecte poate fi reluată în conformitate cu dispozitiile stabilite de art. 14 din Legea nr. 350/2005.

Procedura de înscriere la selectie

Art. 3. - (1) Documentatia de participare la etapa de calificare se depune de către ONG interesate la sediul Agentiei.

(2) Data limită de depunere a documentatiei prevăzute la alin. (1) se stabileste în instructiunile pentru întocmirea documentatiei de calificare.

Art. 4. - (1) Agentia va pune la dispozitie ONG interesate caietul de sarcini pentru program si instructiunile pentru elaborarea documentatiei de calificare.

(2) Caietul de sarcini pentru program, instruc t iunile pentru elaborarea documentatiei de calificare si instruciunile pentru elaborarea ofertei de pret se aprobă de conducerea Agentiei, astfel încât să fie posibilă punerea lor la dispozitie potrivit alin. (1).

Art. 5. - (1) Documentatia de participare la etapa de calificare va contine în mod obligatoriu următoarele:

a) scrisoare de interes;

b) statutul organizatiei;

c) documentul doveditor al personalitătii juridice;

d) formularele completate, cuprinse în instructiunile puse la dispozitie de Agentie;

e) alte acte solicitate de Agentie, care dovedesc capacitatea materială si financiară a ONG, necesară derulării proiectelor.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) vor fi prezentate în copie, semnată pentru conformitate cu originalul

de către ONG. La cererea Agentiei, ONG va prezenta si originalul pentru a se permite verificarea exactitătii copiei.

Calificarea ONG

Art. 6. - (1) Verificarea eligibilitătii si evaluarea ONG candidate în vederea acordării finantării pentru proiectele depuse se realizează de comisii de evaluare si selectare, denumite în continuare comisii, constituite la nivelul Agentiei.

(2) Componenta nominală si modul de organizare si functionare ale comisiilor se stabilesc prin dispozitia presedintelui Agentiei.

Art. 7. - (1) Verificarea eligibilitătii si evaluarea ONG candidate se realizează în baza grilei de evaluare cuprinse în instructiunile de întocmire a ofertei.

(2) Rezultatul verificării eligibilitătii si evaluării se comunică în scris ONG candidate, în termen de cel mult 5 zile de la data stabilirii acestuia, cu precizarea motivelor respingerii, dacă este cazul.

Art. 8. - (1) Ofertele depuse de ONG vor fi analizate de comisie în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului de depunere prevăzut la art. 3 alin. (2).

(2) În urma analizei efectuate, comisia propune încheierea contractului de finantare, precum si cuantumul finantării ce urmează să fie acordat.

(3) Hotărârea prin care comisia formulează propunerile prevăzute la alin. (2) se aprobă prin votul majoritătii membrilor săi.

(4) Comisia întocmeste si înaintează Agentiei hotărârea în care se consemnează cele prevăzute la alin. (2) si (3).

Finantarea programului de interes national

Art. 9. - În baza hotărârii înaintate de comisie potrivit art. 8 alin. (4), acordarea finantării proiectelor se face pe bază de contract încheiat între Agentie, în calitate de finantator, si ONG, în calitate de prestator.

Art. 10. - (1) Virarea sumelor prevăzute în contractul de finantare încheiat în conditiile art. 9 se poate face în transe, conform clauzelor contractuale. Prima transă se înaintează în termen de 30 de zile de la începerea prestării serviciilor de către ONG, cu exceptia cazurilor în care, conform legii, se pot acorda avansuri, mentionându-se aceasta în contract.

(2) Sumele utilizate cu încălcarea prevederilor contractuale privind destinatia lor vor fi urmărite în sarcina persoanelor responsabile.

(3) Sumele virate si neconsumate la sfârsitul exercitiului bugetar se restituie la bugetul Agentiei.

Art. 11. - Finantarea acordată pentru derularea proiectelor se retrage în cazul în care Agentia constată că sumele alocate nu au fost utilizate conform clauzelor prevăzute în contractele încheiate.

Art. 12. - Prezenta metodologie se completează cu dispozitiile Legii nr. 350/2005, precum si cu cele ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.


 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administratiei Fondului pentru Mediu

 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile,

ministrul mediului si dezvoltării durabile emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administratiei Fondului pentru Mediu, care functionează în coordonarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, finantată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Administratia Fondului pentru Mediu va efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Silviu Stoica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 octombrie 2007.

Nr. 1.648.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2007

 

 

 

 

- mii lei -

Denumire indicator

Cod

2007 aprobat Ordin nr. 182/2007

2007 Rectificat

Diferente

A

B

1

2

3=2-1

TOTAL VENITURI

 

489.869,39

505.169,39

15.300,00

Sume reportate la 31.12.2006

 

339.869,39

339.869,39

0,00

I. VENITURI CURENTE

 

150.000,00

165.300,00

15.300,00

A. VENITURI FISCALE

 

139.000,00

139.000,00

0,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE

18.10

139.000,00

139.000,00

0,00

Alte impozite si taxe

18.10.50

139.000,00

139.000,00

0,00

o contributie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deseurilor feroase si neferoase de către detinătorii de astfel de deseuri, persoane fizice si/sau juridice

18.10.50.01

52.500,00

52.500,00

0,00

taxe încasate pentru emisiile de poluanti în atmosferă, provenite de la surse mobile

18.10.50.02

3.500,00

3.500,00

0,00

taxe încasate pentru emisiile de poluanti în atmosferă, provenite de la surse fixe

18.10.50.03

10.000,00

10.000,00

0,00

taxe încasate de la operatori economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorificabile

18.10.50.04

6,80

6,80

0,00

o taxă de 1 leu/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piata natională de către producătorii si importatorii de bunuri ambalate si ambalaje de desfacere

18.10.50.05

27.600,00

27.600,00

0,00


A

B

1

2

3=2-1

o contributie de 2% din valoarea substantelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu

18.10.50.06

3.400,00

3.400,00

0,00

1% la valoarea de vânzare a masei lemnoase

18.10.50.07

11.350,00

11.350,00

0,00

o taxă de 1 leu/kg anvelopă, încasată de la producătorii si importatorii care introduc pe piată anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizării

18.10.50.08

11.350,00

11.350,00

0,00

o contributie de 3% din suma care se plăteste anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare

18.10.50.09

5.650,00

5.650,00

0,00

taxe pentru emiterea avizelor, acordurilor si autorizatiilor de mediu

18.10.50.10

4.194,00

4.194,00

0,00

taxe si contributii conform Legii nr. 73/2000, abrogate de OUG 196/2005

18.10.50.11

9.449,20

9.449,20

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

 

11.000,00

26.300,00

15.300,00

C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE

 

11.000,00

26.300,00

15.300,00

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

11.000,00

26.300,00

15.300,00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

11.000,00

26.300,00

15.300,00

C.2 VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

 

0,00

0,00

0,00

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII SI ALTE ACTIVITĂTI

33.10

0,00

0,00

0,00

Taxe si alte venituri din protectia mediului

33.10.09

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

 

489.869,39

505.169,39

15.300,00

CHELTUIELI CURENTE

01

487.988,11

502.729,11

14.741,00

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6.945,29

6.945,29

0,00

BUNURI SI SERVICII

20

481.042,82

495.783,82

14.741,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.881,28

2.440,28

559,00

ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.881,28

2.440,28

559,00

CAPITOLUL 74.01

 

489.869,39

505.169,39

15.300,00

Subcapitolul 74.01.50 Alte servicii în domeniul protectiei mediului

74.01.50

489.869,39

505.169,39

15.300,00

Paragraful 74.01.50.01 Cheltuieli privind finantarea proiectelor de mediu

74.01.50.01

477.945,32

492.786,32

14.841,00

prevenirea poluării

20.30.30.01.01

45.000,00

60.000,00

15.000,00

reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului

20.30.30.01.02

125.687,13

132.898,40

7.211,27

reducerea nivelurilor de zgomot

20.30.30.01.03

5.000,00

1.000,00

-4.000,00

utilizarea de tehnologii curate

20.30.30.01.04

10.000,00

10.000,00

0,00

gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase

20.30.30.01.05

100.000,00

114.687,17

14.687,17

protectia resurselor de apă, statiile de tratare, statiile de epurare pentru comunităti locale

20.30.30.01.06

71.000,00

71.000,00

0,00

gospodărirea integrată a zonei costiere

20.30.30.01.07

20.000,00

5.000,00

-15.000,00

conservarea biodiversitătii

20.30.30.01.08

10.000,00

10.000,00

0,00

administrarea ariilor naturale protejate

20.30.30.01.09

7.000,00

7.000,00

0,00

educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului

20.30.30.01.10

9.359,75

13.200,75

3.841,00

cresterea productiei de energie din surse regenerabile

20.30.30.01.11

20.000,00

55.000,00

35.000,00

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

20.30.30.01.12

1.000,00

1.000,00

0,00

reconstructia ecologică si gospodărirea durabilă a pădurilor

20.30.30.01.13

5.000,00

1.000,00

-4.000,00

împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, stabilite în conditiile legii

20.30.30.01.14

5.000,00

5.000,00

0,00


A

B

1

2

3=2-1

închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier

20.30.30.01.15

10.000,00

1.000,00

-9.000,00

lucrări destinate prevenirii, înlăturării si/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului

20.30.30.01.16

33.898,44

5.000,00

-28.898,44

Paragraful 74.01.50.02 Cheltuieli proprii de functionare

74.01.50.02

11.924,07

12.383,07

459,00

CHELTUIELI CURENTE

01

10.042,79

9.942,79

-100,00

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6.945,29

6.945,29

0,00

Cheltuieli salariale în bani

10. 01

5.221,59

5.221,59

0,00

Salariu de bază

10.01.01

2.615,20

2.615,20

0,00

Spor de vechime

10.01.04

377,59

377,59

0,00

Alte sporuri

10.01.06

47,72

47,72

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

363,82

363,82

0,00

Fond de premii

10.01.08

1.081,23

1.081,23

0,00

Prima de vacantă

10.01.09

235,73

235,73

0,00

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

10.01.12

171,00

171,00

0,00

Indemnizatii de delegare

10.01.13

70,00

70,00

0,00

Alte drepturi salariale

10.01.30

259,30

259,30

0,00

Cheltuieli salariale în natură

10.02

224,58

224,58

0,00

Tichete de masă

10.02.01

224,58

224,58

0,00

Contributii

10.03

1.499,12

1.499,12

0,00

Contributii de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.004,56

1.004,56

0,00

Contributii pentru asigurările de somaj

10.03.02

103,03

103,03

0,00

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

10.03.03

309,10

309,10

0,00

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă si boli profesionale

10.03.04

25,76

25,76

0,00

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

43,79

43,79

0,00

Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

10.03.07

12,88

12,88

0,00

BUNURI SI SERVICII

20

3.097,50

2.997,50

-100,00

Bunuri si servicii

20.01

1.177,05

1.182,05

5,00

Furnituri de birou

20.01.01

283,06

263,06

-20,00

Materiale pentru curătenie

20.01.02

0,61

0,61

0,00

Încălzit, iluminat si fortă motrică

20.01.03

147,01

157,01

10,00

Apă, canal si salubritate

20.01.04

18,00

18,00

0,00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

82,11

82,11

0,00

Piese de schimb

20.01.06

11,54

11,54

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

123,52

138,52

15,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

20.01.09

20,48

20,48

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

490,72

490,72

0,00

 

A

B

1

2

3=2-1

Reparatii curente

20.02

11,01

11,01

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

154,84

154,84

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

154,84

154,84

0,00

Deplasări, detasări, transferări

20.06

1.267,24

1.137,24

-130,00

Deplasări interne, detasări, transferări

20.06.01

1.247,24

1.067,24

-180,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

20,00

70,00

50,00

Cărti, publicatii si materiale documentare

20.11

10,34

10,34

0,00

Consultantă si expertiză

20.12

70,00

70,00

0,00

Pregătire profesională

20.13

100,00

100,00

0,00

Protectia muncii

20.14

32,79

22,79

-10,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

20.25

80,00

80,00

0,00

Alte cheltuieli

20.30

194,23

229,23

35,00

Reclamă si publicitate

20.30.01

124,58

109,58

-15,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

12,00

12,00

0,00

Prime de asigurare non-viată

20.30.03

17,97

17,97

0,00

Chirii

20.30.04

 

20,00

20,00

Fondul conducătorilor institutiilor publice

20.30.07

19,68

19,68

0,00

Executarea silită a creantelor bugetare

20.30.09

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30.02

20,00

50,00

30,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.881,28

2.440,28

559,00

ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.881,28

2.440,28

559,00

Active fixe

71.01

1.881,28

2.440,28

559,00

Constructii

71.01.01

0,00

0,00

0,00

Masini echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0,00

Mobilier aparatură birotică si alte active corporale

71.01.03

88,06

120,69

32,63

Alte active fixe

71.01.30

249,28

775,65

526,37

Reparatii capitale

71.03

1.543,94

1.543,94

0,00