MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 740         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 1 noiembrie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 746 din 13 septembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. 1 teza întâi, art. 31 alin. 1, art. 34 alin. 2, art. 319 alin. 1 si art. 320 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 828 din 2 octombrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 249 alin. 1 si art. 258 din Codul penal, raportate la art. 147 din Codul penal, precum si a dispozitiilor art. 303 alin. 6 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.309. - Hotărâre privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului în domeniul public al orasului Ocna Sibiului si în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului, judetul Sibiu

 

1.310. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul privat al statului si punerea acestuia la dispozitia Serviciului Român de Informatii în scopul restituirii către persoanele îndreptătite

 

1.313. - Hotărâre privind contributia României la bugetul Fundatiei Euro-Mediteraneene „Anna Lindh” pentru Dialogul între Civilizatii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

910/1.742. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Îmbunătătirea dotării cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii în situatii de urgent㔠în cadrul axei prioritare „Îmbunătătirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

 

920. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea Instructiunilor pentru exploatarea, revizia tehnică si repararea instalatiilor de energoalimentare ale căii ferate electrificate - nr. 354

 

1.207/1.765/306. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile, al ministrului economiei si finantelor si al ministrului internelor si reformei administrative privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

 

1.250. - Ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind modificarea pct. 2.1 din Procedura de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2007, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 49/2007

 

1.692. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti în Comunitatea Europeană

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 746

din 13 septembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. 1 teza întâi, art. 31 alin. 1, art. 34 alin. 2, art. 319 alin. 1 si art. 320 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. 1 teza întâi, art. 31 alin. 1, art. 34 alin. 2, art. 319 alin. 1 si art. 320 alin. 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de primarul Municipiului Buzău în Dosarul nr. 6.442/42/2006 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează completul de judecată că, la dosar, autorul exceptiei a depus un set de acte si concluzii scrise prin care solicită admiterea exceptiei.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Încheierea din 10 mai 2007, pronuntată în Dosarul nr. 6.442/42/2006, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30 alin. 1 teza întâi, art. 31 alin. 1, art. 34 alin. 2, art. 319 alin. 1 si art. 320 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de primarul Municipiului Buzău într-o cauză având ca obiect recursul împotriva încheierii prin care au fost respinse cererile de recuzare formulate de autorul exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, întrucât, prin faptul că cererea de recuzare se judecă la instanta din care face parte judecătorul recuzat, nu se asigură judecarea impartială a cauzei. Totodată, neparticiparea părtii care cere recuzarea la judecarea cererii contravine principiilor de înfăptuire a justitiei.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, întrucât părtile beneficiază de toate garantiile dreptului la un proces echitabil si la solutionarea acestuia într-un termen rezonabil.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul excepiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 30 alin. 1 teza întâi, ale art. 31 alin. 1, ale art. 34 alin. 2, ale art. 319 alin. 1 si ale art. 320 alin. 3 din Codul de procedură civilă, care au următorul continut:

Art. 30 alin. 1 teza întâi: „Recuzarea judecătorului se hotărăste de instanta respectivă [...].”

Art. 31 alin. 1: „Instanta decide asupra recuzării, în camera de consiliu, fără prezenta părtilor si ascultând pe judecătorul recuzat.”

Art. 34 alin. 2: „ Încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca numai o dată cu fondul.”

Art. 319 alin. 1: „Contestatia se introduce la instanta a cărei hotărâre se atacă.”

Art. 320 alin. 3: „Hotărârea dată în contestatie este supusă acelorasi căi de atac ca si hotărârea atacată.”

Exceptia de neconstitutionalitate este raportată la următoarele dispozitii cuprinse în Legea fundamentală: art. 21 privind accesul liber la justitie si art. 124 referitor la înfăptuirea justitiei, precum si la prevederile art. 6 paragraful 1 privind dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia, Curtea retine următoarele:

I. Cu privire la critica privind neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 30 alin. 1 teza întâi, ale art. 31 alin. 1 si ale art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă, s-a pronuntat prin mai multe decizii, dintre care mentionăm Decizia nr. 244 din 17 septembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 15 octombrie 2002, si Decizia nr. 150 din 23 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 24 martie 2006.

Cu aceste prilejuri, Curtea a retinut, cu privire la sustinerea autorului exceptiei potrivit căreia judecarea cererii de recuzare de către însisi colegii judecătorului recuzat nu asigură o corectă solutionare a acesteia, că relatiile de colegialitate dintre judecătorii aceleiasi instante sau chiar din cadrul aceleiasi sectii nu justifică suspiciunea privind impartialitatea judecătorilor care urmează să solutioneze cererea de recuzare îndreptată împotriva unui alt judecător.

Pentru aceste motive nu poate fi retinută nici critica privind încălcarea dispozitiilor art. 124 din Constitutie, referitor la înfăptuirea justitiei.

De asemenea, Curtea a constatat că prevederile legale criticate nu contravin dispozitiilor art. 21 din Constitutie, întrucât judecarea cererii de recuzare nu vizează fondul cauzei si nu presupune în mod necesar dezbateri contradictorii. Prin această reglementare legiuitorul a avut în vedere instituirea unei proceduri simple si operative de solutionare a acestei cereri. Încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca o dată cu fondul, instanta superioară de fond urmând a reface toate actele si dovezile administrate la prima instantă, atunci când constată că cererea de recuzare a fost pe nedrept respinsă.

Totodată, Curtea a mai retinut că prevederile de lege criticate nu contravin art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, întrucât acesta se referă exclusiv la solutionarea în fond a cauzei, el nefiind aplicabil unei proceduri derivate, cu caracter derogatoriu, astfel cum este recuzarea.

Întrucât criticile de neconstitutionalitate privesc, în esentă, aceleasi aspecte, si având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia si considerentele cuprinse în deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

II. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 319 alin. 1 si ale art. 320 alin. 3 din Codul de procedură civilă, Curtea observă că autorul exceptiei nu aduce niciun argument privind neconstitutionalitatea acestora.

Curtea constată astfel că exceptia este inadmisibilă, deoarece nu a fost motivată, asa cum prevede art. 10 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit căruia „Sesizările trebuie făcute în formă scrisă si motivate”.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. 1 teza întâi, art. 31 alin. 1, art. 34 alin. 2, exceptie ridicată de primarul Municipiului Buzău în Dosarul nr. 6.442/42/2006 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

II. Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 319 alin. 1 si art. 320 alin. 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 septembrie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 828

din 2 octombrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 249 alin. 1 si art. 258 din Codul penal, raportate la art. 147 din Codul penal, precum si a dispozitiilor art. 303 alin. 6 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 249 alin. 1 si art. 258 din Codul penal, raportate la art. 147 din Codul penal, precum si a dispozitiilor art. 303 alin. 6 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Alexandru Hera, respectiv de Ministerul Public în Dosarul nr. 7.216/4/2005 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

La apelul nominal răspunde, pentru autorul exceptiei Alexandru Hera, dl avocat Gheorghe Moroianu, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Având cuvântul, dl avocat Gheorghe Moroianu solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 249 alin. 1 si ale art. 258 din Codul penal, raportate la art. 147 din Codul penal, astfel cum a fost formulată. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 303 alin. 6 din Codul de procedură penală, ridicată de Ministerul Public, prin procurorul de sedintă, în fata instantei de judecată, consideră că este neîntemeiată.


Ministerul Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, atât în ceea ce priveste dispozitiile art. 249 alin. 1 si ale art. 258 din Codul penal, raportate la art. 147 din Codul penal, cât si dispozitiile art. 303 alin. 6 din Codul de procedură penală, arătând că aceste texte de lege nu încalcă prevederile constitutionale invocate de autorii exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Încheierea din 19 februarie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 7.216/4/2005, Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 249 alin. 1 si art. 258 din Codul penal, raportate la art. 147 din Codul penal, exceptie ridicată de Alexandru Hera în dosarul mentionat, precum si a dispozitiilor art. 303 alin. 6 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ministerul Public în acelasi dosar.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, Alexandru Hera sustine, în esentă, că textele criticate din Codul penal determină o discriminare prin aceea că doar medicul angajat la un spital de stat răspunde pentru neglijentă în serviciu, iar nu si medicul particular. Astfel, cu toate că, potrivit art. 3 alin. (2) din Legea nr. 74/1995, în timpul exercitării profesiunii medicale, medicul nu are calitatea de functionar public, atunci când este vizat în sensul legii penale, este considerat functionar public. Prin incriminarea numai a medicilor aflati într-un raport de muncă sau de serviciu, ca posibili autori ai infractiunii de neglijentă în serviciu, ca urmare a asimilării acestora categoriei functionarilor, se încalcă, în opinia autorului exceptiei, prevederile art. 16 din Constitutie.

Ministerul Public sustine că dispozitiile art. 303 alin. 6 din Codul de procedură penală, care prevăd suspendarea obligatorie a judecării cauzei, în situatia sesizării Curtii Constitutionale cu o exceptie de neconstitutionalitate, sunt în contradictie cu dreptul părtilor la un proces echitabil, desfăsurat într-un termen rezonabil. Mai sustine că acest text de lege pune la îndemâna părtilor o modalitate de tergiversare a cauzelor.

Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti apreciază că textele criticate din Codul penal nu contravin principiului egalitătii în drepturi. Diferenta de tratament juridic invocată este „generată de statutul special al medicului angajat fată de medicul particular, în sensul că pozitia acestora este distinctă, asiguratul care merge la tratament într-un spital de stat având o asteptare si pretentii superioare persoanelor care apelează la medici care îsi deschid pe cont propriu un cabinet”. În ceea ce priveste art. 303 alin. 6 din Codul de procedură penală, instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, întrucât, prin suspendarea cauzei în situatia sesizării Curtii Constitutionale, se aduce atingere dreptului părtilor la un proces echitabil, solutionat într-un termen rezonabil, aceasta fiind o sursă de tergiversare nejustificată a judecării cauzei.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În ceea ce priveste textele din Codul penal criticate, se arată că acestea nu încalcă principiul egalitătii în drepturi, deoarece există diferentă între statutul special al medicului angajat fată de medicul particular. În ceea ce priveste art. 303 alin. 6 din Codul de procedură penală, se apreciază că nu încalcă dreptul la un proces echitabil, ci, dimpotrivă, oferă garantii în acest sens.

Avocatul Poporului consideră că prevederile Codului penal ce fac obiectul exceptiei de neconstitutionalitate nu încalcă prevederile art. 16 din Constitutie, întrucât nu instituie privilegii sau discriminări pe considerente arbitrare. Referitor la art. 303 alin. 6 din Codul de procedură penală, se apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, deoarece aceste dispozitii legale pot aduce atingere dreptului părtilor la judecarea procesului într-un termen rezonabil. Se face referire si la derogarea existentă în această privintă în materia insolventei, cu privire la care Curtea a statuat, prin Decizia nr. 293/2007, că asigură celeritatea necesară procedurii insolventei, fără a leza în niciun fel rolul Curtii Constitutionale de garant al suprematiei Constitutiei si de unică autoritate de jurisdictie constitutională din România.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3,10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 249 alin. 1 si art. 258 din Codul penal, raportate la art. 147 din Codul penal, precum si dispozitiile art. 303 alin. 6 din Codul de procedură penală.

Textele din Codul penal criticate au următorul cuprins:

- Art. 147: „Prin «functionar public» se întelege orice persoană care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost învestită, o însărcinare de orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei unităti dintre cele la care se referă art. 145.

Prin «functionar» se întelege persoana mentionată în alin. 1, precum si orice salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice decât cele prevăzute în acel alineat.”;

- Art. 249 alin. 1: „Încălcarea din culpă, de către un functionar public, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s-a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei institutii de stat ori al unei alte unităti din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia ori o vătămare importantă intereselor legale ale unei persoane, se pedepseste cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă.”;


- Art. 258: „Dispozitiile art. 246-250 privitoare la functionari publici se aplică si celorlalti functionari, în acest caz maximul pedepsei reducându-se cu o treime.”

Textul din Codul de procedură penală criticat are următorul cuprins:

- Art. 303 alin. 6: „Instanta suspendă judecata, prin încheiere motivată, si în cazul în care a fost ridicată o exceptie de neconstitutionalitate, până la solutionarea de către Curtea Constitutională a exceptiei. Dacă inculpatul este arestat, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 3002, iar dacă fată de acesta s-a dispus măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau măsura obligării de a nu părăsi tara, se aplică, în mod corespunzător, art. 145 si 1451. Încheierea este supusă recursului în termen de 24 de ore de la pronuntare, pentru cei prezenti, si de la comunicare, pentru cei lipsă. Recursul se judecă în termen de 3 zile.”

În opinia autorilor exceptiei, dispozitiile art. 249 alin. 1 si art. 258 din Codul penal, raportate la art. 147 din Codul penal, încalcă art. 16 din Constitutie, privind egalitatea în drepturi, iar cele ale art. 303 alin. 6 din Codul de procedură penală contravin art. 21 din Constitutie, privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

I. Criticile privind dispozitiile art. 249 alin. 1 si art. 258 din Codul penal, raportate la art. 147 din Codul penal, sunt neîntemeiate. Curtea Constitutională a statuat cu numeroase prilejuri în jurisprudenta sa (de exemplu, prin Decizia nr. 276 din 24 octombrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 19 noiembrie 2002) că notiunile de „functionar public” si „functionar” sunt de nivelul legii, astfel încât intră în competenta exclusivă a legiuitorului atât definirea acestor notiuni, cât si stabilirea răspunderii penale pentru infractiunile săvârsite de persoanele având această calitate. Este ceea ce Codul penal, ca lege organică, face prin dispozitiile art. 147, care definesc notiunile de functionar public si functionar si stabilesc infractiunile săvârsite de acestia, de exemplu, infractiunea de neglijentă în serviciu, prevăzută si pedepsită de art. 249 din Codul penal. În cauză, dispozitiile art. 249 din Codul penal sunt coroborate cu cele ale art. 258 din acelasi act normativ, referitoare la faptele săvârsite de alti functionari. Potrivit art. 73 alin. (3) lit. h) din Constitutie, legiuitorul are deplina libertate de a stabili infractiunile, ceea ce presupune nu numai incriminarea modalitătii de comitere a acestora, ci si, în anumite situatii, circumstantierea subiectului activ. Altfel spus, notiunile de „functionar public” si de „alti functionari” nu sunt de rang constitutional, definirea si reglementarea statutului acestor categorii de salariati fiind de domeniul legii.

În concordantă cu jurisprudenta constantă în materie a Curtii, nu poate fi primită sustinerea autorului exceptiei referitoare la încălcarea, prin dispozitiile din Codul penal criticate, a principiului egalitătii în drepturi, câtă vreme aceste prevederi nu instituie privilegii sau discriminări, fiind aplicabile în mod egal oricărei persoane care are calitatea de functionar public sau functionar, iar stabilirea sferei acestor notiuni, precum si a infractiunilor care presupun această calitate a subiectului activ nu este de competenta jurisdictiei constitutionale, astfel cum s-a arătat.

II. Cu privire la criticile formulate de Ministerul Public, în legătură cu prevederile art. 303 alin. 6 din Codul de procedură penală, în sensul că acestea încalcă dreptul la un proces echitabil, Curtea constată că sunt neîntemeiate. Suspendarea judecării cauzei în situatia sesizării Curtii Constitutionale, până la solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate, este menită să preîntâmpine acele situatii în care instantele judecătoresti ar pronunta hotărâri fundamentate pe dispozitii legale declarate neconstitutionale prin decizii ale Curtii Constitutionale, situatii care ar putea afecta stabilitatea raporturilor juridice existente între părti. Pe de altă parte, având posibilitatea de a aprecia admisibilitatea exceptiilor de neconstitutionalitate, în temeiul art. 29 din Legea nr. 47/1992, instanta este chemată să cenzureze acele cazuri care ar putea constitui pretext pentru tergiversarea judecătii.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 249 alin. 1 si art. 258 din Codul penal, raportate la art. 147 din Codul penal, precum si a dispozitiilor art. 303 alin. 6 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Alexandru Hera, respectiv de Ministerul Public, în Dosarul nr. 7.216/4/2005 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 octombrie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului în domeniul public al orasului Ocna Sibiului si în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului, judetul Sibiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a imobilelor aflate în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilelor prevăzute la art. 1 din domeniul public al statului si din administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului în domeniul public al orasului Ocna Sibiului si în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului, judetul Sibiu.

Art. 3. - Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 24 octombrie 2007.

Nr. 1.309.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si se transmit din domeniul public al statului în domeniul public al orasului Ocna Sibiului, judetul Sibiu

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Număr atribuit

de Ministerul Economiei

si Finantelor

1.

Orasul Ocna Sibiului,

judetul Sibiu,

intravilan

Statul român

Orasul Ocna Sibiului - în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului

Suprafata = 523.092 m2

Teren agrement

C.F. 6691

nr. top. 2645/2/1/1/1/1/2/1/1/1/1

 

2.

Orasul Ocna Sibiului,

judetul Sibiu,

intravilan

Statul român

Orasul Ocna Sibiului - în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului

Suprafata = 16.700 m2

Teren pentru constructii

C.F. 6691

nr. top. 2645/2/1/1/10

 

3.

Orasul Ocna Sibiului,

judetul Sibiu,

intravilan

Statul român

Orasul Ocna Sibiului - în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului

Suprafata = 250 m2

Teren pentru constructii

C.F. 6691

nr. top. 2645/2/1/1/1/1/2/1/1/1/2

 

4.

Orasul Ocna Sibiului,

judetul Sibiu,

intravilan

Statul român

Orasul Ocna Sibiului - în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului

Suprafata = 250 m2

Teren pentru constructii

C.F. 6691

nr. top. 2645/2/1/1/1/1/2/1/1/1/3

 

5.

Orasul Ocna Sibiului,

judetul Sibiu,

intravilan

Statul român

Orasul Ocna Sibiului - în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului

Suprafata = 250 m2

C.F. 6691

nr. top. 2645/2/1/1/1/1/2/1/1/1/4

 

6.

Orasul Ocna Sibiului,

judetul Sibiu,

intravilan

Statul român

Orasul Ocna Sibiului - în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului

Suprafata = 250 m2

Teren pentru constructii

C.F. 6691

nr. top. 2645/2/1/1/1/1/2/1/1/1/5

 

7.

Orasul Ocna Sibiului,

judetul Sibiu,

intravilan

Statul român

Orasul Ocna Sibiului - în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului

Suprafata = 250 m2

Teren pentru constructii

C.F. 6691

nr. top. 2645/2/1/1/1/1/2/1/1/1/6

 

8.

Orasul Ocna Sibiului,

judetul Sibiu,

intravilan

Statul român

Orasul Ocna Sibiului - în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului

Suprafata = 250 m2

Teren pentru constructii

C.F. 6691

nr. top. 2645/2/1/1/1/1/2/1/1/1/7

 

9.

Orasul Ocna Sibiului,

judetul Sibiu,

intravilan

Statul român

Orasul Ocna Sibiului - în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului

Suprafata = 250 m2

Teren pentru constructii

C.F. 6691

nr. top. 2645/2/1/1/1/1/2/1/1/1/9

 

10.

Orasul Ocna Sibiului,

judetul Sibiu,

intravilan

Statul român

Orasul Ocna Sibiului - în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului

Suprafata = 250 m2

Teren pentru constructii

C.F. 6691

nr. top. 2645/2/1/1/1/1/2/1/1/1/10

 

11 .

Orasul Ocna Sibiului,

judetul Sibiu,

intravilan

Statul român

Orasul Ocna Sibiului - în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului

Suprafata = 2.623 m2

Teren pentru agrement

C.F. 6691 nr. top. 2645/2/1/1/1/1/2/1/1/1/11

 

12.

Orasul Ocna Sibiului,

judetul Sibiu,

intravilan

Statul român

Orasul Ocna Sibiului - în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului

Suprafata = 12.900 m2

Teren pentru constructii

C.F. 6691

nr. top. 2645/2/1/1/2

 

13.

Orasul Ocna Sibiului,

judetul Sibiu,

intravilan

Statul român

Orasul Ocna Sibiului - în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului

Suprafata = 18.745 m2

Zonă de agrement

C.F. 6691

nr. top. 2645/2/1/1/1/2

 

14.

Orasul Ocna Sibiului,

judetul Sibiu,

intravilan

Statul român

Orasul Ocna Sibiului - în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului

Suprafata = 1.715 m2

Teren agrement

C.F. 6691

nr. top. 2645/2/1/1/1/3

 

 

15.

Orasul Ocna Sibiului,

judetul Sibiu,

intravilan

Statul român

Orasul Ocna Sibiului - în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului

Suprafata = 4.200 m2

Teren pentru constructii

C.F. 6691

nr. top. 2645/2/1/1/7

 

16.

Orasul Ocna Sibiului,

judetul Sibiu,

intravilan

Statul român

Orasul Ocna Sibiului - în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului

Suprafata = 14.242 m2

Zonă agrement

C.F. 6691

nr. top. 2645/2/1/1/1/1/2/1/1/2

 

17.

Orasul Ocna Sibiului,

judetul Sibiu,

intravilan

Statul român

Orasul Ocna Sibiului - în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului

Suprafata = 9.986 m2

Zonă agrement

C.F. 6691

nr. top. 2645/2/1/1/1/1/2/1/1/4

 

18.

Orasul Ocna Sibiului,

judetul Sibiu,

intravilan

Statul român

Orasul Ocna Sibiului - în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului

Suprafata = 8.714 m2

Zonă agrement

C.F. 6691

nr. top. 2645/2/1/1/1/1/2/1/1/5

 

19.

Orasul Ocna Sibiului,

judetul Sibiu,

intravilan

Statul român

Orasul Ocna Sibiului - în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului

Suprafata = 7.194 m2

Zonă agrement

C.F. 6691

nr. top. 2645/2/1/1/1/1/2/1/1/6

 

20.

Orasul Ocna Sibiului,

judetul Sibiu,

intravilan

Statul român

Orasul Ocna Sibiului - în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului

Suprafata = 11.200 m2

Teren pentru constructii

C.F. 6691 nr. top. 2645/2/1/1/5

 

21.

Orasul Ocna Sibiului,

judetul Sibiu,

intravilan

Statul român

Orasul Ocna Sibiului - în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului

Suprafata = 3.300 m2

Teren pentru constructii

C.F. 6691 nr. top. 2645/2/1/1/4

 

22.

Orasul Ocna Sibiului,

judetul Sibiu,

intravilan

Statul român

Orasul Ocna Sibiului - în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului

Suprafata = 10.632 m2

Păsune

C.F. 6691

nr. top. 2645/2/1/1/1/1/2/1/2

 

23.

Orasul Ocna Sibiului,

judetul Sibiu,

intravilan

Statul român

Orasul Ocna Sibiului - în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului

Suprafata = 6.070 m2

Fânat

C.F. 6691

nr. top. 2672/7

 

24.

Orasul Ocna Sibiului,

judetul Sibiu,

intravilan

Statul român

Orasul Ocna Sibiului - în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului

Suprafata = 1.431 m2

Teren pentru constructii

C.F. 6447 nr. top. 660/1/32/1/2

 

25.

Orasul Ocna Sibiului,

judetul Sibiu,

intravilan

Statul român

Orasul Ocna Sibiului - în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului

Suprafata = 300 m2

Teren pentru constructii

C.F. 6922 nr. top. 660/1/24

 

26.

Orasul Ocna Sibiului,

judetul Sibiu,

intravilan

Statul român

Orasul Ocna Sibiului - în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului

Suprafata = 118.070 m2

Arătură

C.F. 1005 nr. top. 2640/2

 

27.

Orasul Ocna Sibiului,

judetul Sibiu,

intravilan

Statul român

Orasul Ocna Sibiului - în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului

Suprafata = 956 m2

Arătură

C.F. 1923

nr. top. 2640/1

 

28.

Orasul Ocna Sibiului,

judetul Sibiu,

intravilan

Statul român

Orasul Ocna Sibiului - în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Sibiului

Suprafata = 327 m2 (3/8 din 871 m2)

Teren pentru constructii

C.F. 7041

nr. top. 743,744

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul privat al statului si punerea acestuia la dispozitia Serviciului Român de Informatii în scopul restituirii către persoanele îndreptătite

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul privat al statului.

Art. 2. - Imobilul prevăzut la art. 1 se pune la dispozitia Serviciului Român de Informatii în scopul restituirii către persoanele îndreptătite.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părtile interesate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Directorul Serviciului Român de Informatii,

George-Viorel Voinescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 24 octombrie 2007.

Nr. 1.310.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care trece din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul privat al statului si se pune la dispozitia Serviciului Român de Informatii

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică care administrează imobilul

Persoana juridică

căreia i se pune

la dispozitie imobilul

Număr de identificare

atribuit de Ministerul

Economiei si Finantelor

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Snagov-Sat,

comuna Snagov,

judetul Ilfov

Serviciul Român de Informatii

Serviciul Român de Informatii

105.982 (partial)

Suprafata construită = 271 m2

Suprafata desfăsurată = 542 m2

Suprafaa terenului = 304 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind contributia României la bugetul Fundatiei Euro-Mediteraneene „Anna Lindh” pentru Dialogul între Civilizatii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei României la bugetul Fundatiei Euro-Mediteraneene „Anna Lindh” pentru Dialogul între Civilizatii, în valoare de 50.000 euro anual, pentru perioada 2008-2010.

Art. 2. - Fondurile necesare plătii contributiei prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anii 2008-2010.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Iulian Buga,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 octombrie 2007.

Nr. 1.313.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

Nr. 910 din 27 septembrie 2007

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 1.742 din 22 octombrie 2007

 

ORDIN

privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Îmbunătătirea dotării cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii în situatii de urgent㔠în cadrul axei prioritare „Îmbunătătirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului operational regional 2007–2013

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale,

în temeiul art. 13 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007,

în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data intrării în vigoare a contractului de finantare semnat între beneficiar si organismul intermediar, în numele si pentru Autoritatea de management a Programului operational regional, denumit în continuare contract de finantare.

Art. 2. - Sunt considerate eligibile cheltuielile pentru achizitionarea de echipamente de specialitate si echipamente de comunicatii aferente centrelor de comandă si control mobile.

Art. 3. - Sunt considerate eligibile cheltuielile pentru achizitionarea de autovehicule cu destinatie specială: autospeciale de interventie la accidente colective si pentru salvări urbane, autospeciale pentru lucrul cu apă si spumă, autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic), autospeciale pentru descarcerări grele, autospeciale complexe de interventie, descarcerare si acordarea asistentei medicale de urgentă, ambulante de prim ajutor, ambulante de reanimare, centre de comandă si control mobile.

Art. 4. - (1) Sunt eligibile cheltuielile aferente activitătilor de audit si cheltuielile cu publicitatea si informarea, cu respectarea prevederilor contractului de finantare.

(2) Sunt considerate eligibile, în limita a 1% din valoarea totală eligibilă rambursată a proiectului, cheltuielile privind consultanta în domeniul managementului proiectului.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor

László Borbély

p. Ministerul economiei si finantelor

Alice Cezarina Bîtu,

secretar de stat

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunilor pentru exploatarea, revizia tehnică si repararea instalatiilor de energoalimentare ale căii ferate electrificate - nr. 354

 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. k) (ii) din anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii de Sigurantă Feroviară Română - ASFR” la Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Feroviare Române - AFER, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române - AFER, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile pentru exploatarea, revizia tehnică si repararea instalatiilor de energoalimentare ale căii ferate electrificate - nr. 354, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., Societătii Comerciale „Electrificare C.F.R.” - S.A. si operatorilor economici autorizati în activitatea de exploatare, revizie tehnică si reparare a instalatiilor feroviare de energoalimentare ale căii ferate electrificate, precum si în activitatea de interventie pentru prevenirea, limitarea si lichidarea evenimentelor electrice accidentale la acestea.


Art. 3. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării.

(2) Până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, conducerea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. si a Societătii Comerciale „Electrificare C.F.R.” - S.A. vor asigura, prin personalul propriu de specialitate atestat conform prevederilor legale în vigoare, instruirea si examinarea profesională a personalului cu atributii în aplicarea Instructiunilor pentru exploatarea, revizia tehnică si repararea instalatiilor de energoalimentare ale căii ferate electrificate - nr. 354.

(3) Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. va edita si va pune la dispozitia celor interesati, contra cost, Instructiunile pentru exploatarea, revizia tehnică si repararea instalatiilor de energoalimentare ale căii ferate electrificate - nr. 354.

Art. 4. - Autoritatea Feroviară Română - AFER, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., Societatea Comercial㠄Electrificare C.F.R.” - S.A. si operatorii economici autorizati vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Instructia pentru întretinerea si repararea instalatiilor de energoalimentare nr. 354, aprobată prin Ordinul ministrului adjunct al Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor nr. 173/1972, cu modificările si completările ulterioare, îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 20 septembrie 2007.

Nr. 920.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru vânzări si relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

Nr. 1.207 din 25 iulie 2007

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 1.765 din 20 august 2007

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Nr. 306 din 24 septembrie 2007

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

 

Având în vedere referatul de aprobare al Directiei generale sol, subsol, gestiune deseuri,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, a Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative,

ministrul mediului si dezvoltării durabile, ministrul economiei si finantelor si ministrul internelor si reformei administrative emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 12 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 3, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarea componentă:

a) presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - presedinte;

b) directorul general al directiei de specialitate din cadrul Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile - vicepresedinte;

c) un reprezentant al directiei de specialitate privind gestiunea deseurilor din cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile - membru;

d) un reprezentant al Compartimentul juridic contencios administrativ din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - membru;

e) 2 reprezentanti ai directiei de specialitate din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - membri;

f) un reprezentant al directiei de specialitate în domeniul reciclării deseurilor din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor - membru;

g) un reprezentant al directiei de specialitate în domeniul serviciilor comunitare de utilităti publice din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative - membru;

h) un reprezentant al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice - membru.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul Mediului si Dezvoltării Durabile,

Silviu Stoica,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul internelor si reformei

administrative,

Cristian David


MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE

 

ORDIN

privind modificarea pct. 2.1 din Procedura de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2007, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 49/2007

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/12/19 la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 lit. B pct. 1 si 2 din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007,

ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale emite prezentul ordin.

Art. I. - Punctul 2.1 din Procedura de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2007, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 49/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 28 martie 2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

„2.1. Programul constă în organizarea editiilor regionale ale Târgului Întreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2007 în orasele Bacău, Constanta, Timisoara si Zalău si a celei de-a VI-a editii nationale la Bucuresti, în semestrul al II-lea al anului 2007.

Pentru organizarea editiilor regionale mentionate la alin. 1 se alocă din bugetul prevăzut la pct. 3.1 maximum 20.000 lei pentru fiecare locatie.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

 

Bucuresti, 26 octombrie 2007.

Nr. 1.250.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti în Comunitatea Europeană

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 5 si ale art. 143 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti în Comunitatea Europeană, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor din anexă reprezintă trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adăugat㔠din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Agentia Natională de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, prin unitătile sale teritoriale, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 19 octombrie 2007.

Nr. 1.692.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti în Comunitatea Europeană

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - Livrarea de bunuri care sunt transportate în bagajul personal al călătorilor care nu sunt stabiliti în Comunitatea Europeană este scutită de taxa pe valoarea adăugată conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind

Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) călătorul nu este stabilit în Comunitatea Europeană, respectiv adresa sau domiciliul permanent nu este în interiorul Comunitătii Europene. Adresa sau domiciliul permanent înseamnă locul specificat astfel în pasaport, carte de identitate sau în alt document recunoscut ca document de identitate de către Ministerul Internelor si Reformei Administrative;

b) bunurile sunt transportate în afara Comunitătii Europene înainte de sfârsitul celei de-a treia luni care urmează lunii în care are loc livrarea;

c) valoarea totală a livrării, plus taxa pe valoarea adăugată, este mai mare decât echivalentul în lei a 175 de euro, stabilit anual prin aplicarea cursului de schimb obtinut în prima zi lucrătoare din luna octombrie si valabil de la data de 1 ianuarie a anului următor;

d) bunurile sunt cumpărate de la magazinele din reteaua de vânzare cu amănuntul autorizate să efectueze vânzări de bunuri care conferă cumpărătorilor care nu sunt stabiliti în Comunitatea Europeană dreptul de a solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată;

e) dovada exportului se va face prin factura purtând viza biroului vamal de iesire din Comunitatea Europeană.

 

CAPITOLUL II

Conditii de restituire

 

Art. 2. - (1) Restituirea taxei pe valoarea adăugată poate fi efectuată în cazul în care sunt îndeplinite conditiile generale prevăzute la art. 1.

(2) Bunurile trebuie să fie cumpărate de la magazinele din reteaua de vânzare cu amănuntul autorizate să efectueze vânzări de bunuri care conferă cumpărătorilor nestabiliti în Comunitatea Europeană dreptul de a solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată.

(3) Dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată este limitat pentru bunurile achizitionate de la acelasi magazin a căror valoare globală, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, conform facturii, este superioară plafonului prevăzut la art. 1 lit. c).

(4) Cumpărătorul străin poate solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente mai multor facturi dacă suma bunurilor/serviciilor din fiecare factură este superioară plafonului prevăzut la art. 1 lit. c).

Art. 3. - (1) Pentru livrările de bunuri către cumpărătorii nestabiliti în Comunitatea Europeană care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 1 magazinul autorizat are obligatia:

a) să emită o factură, conform art. 155 din Codul fiscal;

b) să emită si să completeze în două exemplare formularul „Document de restituire a TVA cumpărătorilor nestabiliti în Comunitatea Europeană”, al cărui model este prezentat în anexa nr. 1. Originalul documentului de restituire a taxei pe valoarea adăugată împreună cu originalul facturii vor fi înmânate cumpărătorului nestabilit în Comunitatea Europeană, iar cel de-al doilea exemplar va rămâne la magazinul autorizat.

(2) Magazinul autorizat poate fi o unitate comercială de sine stătătoare ori un punct de lucru al unei unităti comerciale.

(3) Cumpărătorul nestabilit în Comunitatea Europeană trebuie să prezinte biroului vamal de iesire din Comunitatea Europeană bunurile cumpărate, însotite de originalul facturii, al documentului care atestă achitarea contravalorii bunurilor si al documentului de restituire a taxei pe valoarea adăugată.

(4) În vederea vizării documentelor prevăzute mai sus, cumpărătorul nestabilit în Comunitatea Europeană trebuie să se prezinte la:

a) biroul vamal de iesire din România, dacă are ca destinatie directă o tară tertă;

b) biroul vamal de iesire din ultimul stat membru, dacă are ca destinatie o tară tertă via alt stat membru. În cazul în care cumpărătorul părăseste teritoriul comunitar pe cale aeriană, cu escală în alt stat membru, pentru bagajele de mână se va prezenta la biroul vamal de iesire din acel stat membru, iar pentru bagajele predate la cală, la biroul vamal de iesire din România.

(5) Organele vamale verifică:

a) concordanta dintre datele prevăzute în documentul de restituire referitoare la cumpărător si datele din pasaport, carte de identitate sau alt document recunoscut ca document de identitate;

b) concordanta dintre datele prevăzute în documentul de restituire si factură;

c) concordanta dintre datele înscrise în factură si bunurile prezentate;

d) încadrarea în termenul prevăzut la art. 1 lit. b).

(6) Certificarea iesirii bunurilor din Comunitatea Europeană poate fi refuzată de organele vamale dacă:

a) bunurile nu sunt prezentate la cererea organului vamal sau nu corespund cu bunurile mentionate în factură;

b) valoarea bunurilor din factura emisă de vânzător nu depăseste plafonul prevăzut la art. 1 lit. c).

(7) După verificare, organele vamale vizează, prin stampilare, documentul de restituire a taxei pe valoarea adăugată si factura, pe care le returnează cumpărătorului nestabilit în Comunitatea Europeană.

 

CAPITOLUL III

Procedura de restituire

 

Art. 4. - (1) Restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliti în Comunitatea Europeană se efectuează de către magazinele autorizate care au efectuat vânzarea bunurilor, direct către cumpărători sau prin intermediul unor unităti specializate în restituirea taxei pe valoarea adăugată, stabilite în România sau în alt stat membru, denumite în continuare unităti specializate. Magazinele nu pot efectua restituirea taxei pe valoarea adăugată decât pentru bunurile vândute în propria unitate.

(2) Restituirea directă către cumpărătorii nestabiliti în Comunitatea Europeană se efectuează de către magazinele autorizate pe baza documentului de restituire în original vizat de biroul vamal de iesire din Comunitatea Europeană si a unei copii de pe factura vizată de acelasi birou vamal. Taxa pe valoarea adăugată se restituie integral, fără a se retine un comision. Restituirea se poate efectua atât către cumpărătorul nestabilit în Comunitatea Europeană, cât si către orice altă persoană împuternicită de acesta care prezintă documentele prevăzute mai sus. Taxa pe valoarea adăugată efectiv restituită cumpărătorilor nestabiliti în Comunitatea Europeană se recuperează de către magazinul autorizat de la bugetul de stat, prin înscrierea în rândul 22 din decontul de TVA, fiind justificată cu documentul de restituire în original vizat de biroul vamal de iesire din Comunitatea Europeană si copia de pe factura vizată de acelasi birou vamal.

(3) Unitătile specializate rambursează taxa pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliti în Comunitatea Europeană care au cumpărat bunuri din magazine autorizate din România, direct sau prin intermediari agreati. Unitătile specializate vor retine din taxa pe valoarea adăugată de restituit un comision pentru activitatea desfăsurată. Comisionul retinut este scutit de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 3 si art. 145 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal. Restituirea taxei pe valoarea adăugată de către unitătile specializate se realizează pe baza documentului de restituire în original vizat de biroul vamal de iesire din Comunitatea Europeană si a unei copii de pe factura vizată de acelasi birou vamal. Unitatea specializată va transmite aceste documente, precum si dovada restituirii taxei, exclusiv comisionul retinut, fiecărui magazin autorizat care a efectuat vânzarea bunurilor. Unitatea specializată va retine copii de pe documentul de restituire vizat de biroul vamal de iesire din Comunitatea Europeană si de pe factura vizată de acelasi birou vamal. Magazinul, după primirea documentelor justificative, va achita integral unitătii specializate suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor, înscrisă în documentul de restituire. Suma achitată unitătii specializate va fi recuperată de magazin de la bugetul statului, prin includerea la rândul 22 din decontul de TVA.

(4) Magazinele autorizate si unitătile specializate pot restitui taxa pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliti în Comunitatea Europeană în numerar, prin mandat postal sau prin transfer bancar într-un cont indicat de cumpărător. Orice comisioane bancare sau postale legate de transferul banilor se vor suporta de către cumpărător.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de autorizare a magazinelor care efectuează vânzarea si restituirea taxei pe valoarea adăugată

 

Art. 5. - Autorizarea magazinelor care efectuează vânzarea de bunuri cumpărătorilor nestabiliti în Comunitatea Europeană si restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor vândute în propria unitate se realizează de către directiile generale ale finantelor publice judetene în a căror rază teritorială îsi au domiciliul fiscal contribuabilii sau, după caz, de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili, Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti. Autorizatiile emise sunt valabile 5 ani calendaristici, începând cu data obtinerii autorizării. După expirarea acestui termen, unitătile care doresc să fie autorizate trebuie să solicite o altă autorizatie.

Art. 6. - (1) Magazinele din reteaua de vânzare cu amănuntul trebuie să fie autorizate atât pentru vânzarea de bunuri pentru care se acordă dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliti în Comunitatea Europeană, cât si pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente acestor vânzări. Magazinele, dacă sunt unităti de sine stătătoare, sau unitatea comercială care are mai multe magazine ca puncte de lucru trebuie să depună o cerere de autorizare la organele fiscale prevăzute la art. 5, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.

(2) Cererea va fi semnată de persoanele care angajează legal unitatea solicitantă si va fi însotită de următoarele documente:

a) copie de pe documentul care atestă calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal;

b) copie de pe documentul care atestă declararea sediului secundar la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află magazinul pentru care se solicită autorizarea, dacă acesta este doar un punct de lucru;

c) copie de pe documentele de achizitionare si înregistrare în evidenta unitătii a aparatelor de marcat electronice fiscale, pentru fiecare magazin pentru care se solicită autorizarea.

(3) În situatia în care unitătile comerciale care au mai multe magazine ca puncte de lucru doresc să autorizeze si alte magazine, trebuie să solicite pentru acestea o altă autorizare, conform procedurii descrise în prezentul articol.

(4) Organele fiscale vor solutiona cererile de autorizare depuse în termen de 30 de zile, vor aproba si vor emite autorizatii conform modelului din anexa nr. 3. Neprezentarea documentelor prevăzute la alin. (2) atrage respingerea cererii, care va fi comunicată unitătii solicitante.

(5) Organul fiscal emitent are obligatia de a tine evidenta autorizatiilor emise.

(6) Directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti care au eliberat autorizatii vor transmite, în termen de 3 zile de la autorizare, organelor fiscale interesate, în a căror rază teritorială se află amplasate magazinele apartinând unitătii autorizate, lista cuprinzând unitătile comerciale si magazinele care au fost autorizate.

(7) După obtinerea autorizatiei, magazinul va afisa la loc vizibil sigla „TAX FREE”. Sigla va avea dimensiunea de minimum 20 x 20 cm. În mijlocul siglei se înscriu cuvintele „TAX FREE” cu majuscule, având înăltimea de minimum 5 cm.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 7. - (1) Autorizatiile emise în baza Ordinului ministrului finantelor publice nr. 528/2004 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti în România, prin care s-au autorizat magazinele care efectuează vânzarea si restituirea taxei pe valoarea adăugată, îsi păstrează valabilitatea până la expirarea termenului prevăzut în acestea.

(2) Pentru bunurile achizitionate înainte de data aderării care nu au fost transportate în afara teritoriului României până la aderare, precum si pentru bunurile achizitionate după data aderării, din magazinele autorizate în baza Ordinului ministrului finantelor publice nr. 528/2004, cumpărătorii nestabiliti în Comunitatea Europeană pot beneficia de restituirea taxei pe valoarea adăugată dacă îndeplinesc următoarele conditii:

a) detin documentul de restituire prevăzut în normele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 528/2004, în original, vizat de biroul vamal de iesire din Comunitatea Europeană, si copie de pe factura vizată de acelasi birou vamal;

b) valoarea globală a bunurilor achizitionate, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, depăseste 250 de lei.

(3) Restituirea prevăzută la alin. (2) poate fi solicitată numai de la magazinele autorizate care au efectuat vânzarea bunurilor. Magazinele pot restitui taxa pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliti în Comunitatea Europeană dacă se îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (2), chiar dacă în cursul anului 2007 le-au expirat autorizatiile eliberate în baza Ordinului ministrului finantelor publice nr. 528/2004.

(4) Magazinele autorizate care restituie taxa pe valoarea adăugată conform alin. (2) vor aplica procedura prevăzută la art. 4 alin. (2).

Art. 8. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.

 


ANEXA Nr. 1 la norme

 

DOCUMENT

de restituire a TVA cumpărătorilor nestabiliti în Comunitatea Europeană

Nr. . ............. data ....................

 

1. Valoarea bunurilor din factura nr. . ........................... din data ...........................

 

 

 

 

 

2. Valoarea taxei pe valoarea adăugată de restituit

 

 

 

 

CUMPĂRĂTOR

 

VÂNZĂTOR

1. Numele si prenumele ..................................................

1. Denumirea ....................................................................

2. Domiciliul .....................................................................

2. Adresa .........................................................................

3. Numărul pasaportului/actului de identitate ..................

3. Codul de înregistrare în scopuri de TVA ......................

4. Tara .............................................................................

Data ............................................. Semnătura si stampila

MODALITATEA DE RESTITUIRE*)

 NUMERAR

 ÎN CONTUL NR.

 PRIN MANDAT POSTAL

*) Se bifează si se completează rubrica dorită.

CONFIRMAREA DE CĂTRE BIROUL VAMAL DE IESIRE DIN COMUNITATEA EUROPEANĂ A EXPORTULUI

Data .................                  Stampila

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

CERERE

de autorizare a magazinelor pentru vânzarea de bunuri pentru care se acordă dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliti în Comunitatea Europeană, precum si pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente acestor vânzări

 

............................................................................................. (denumirea societătii), cu sediul în ............................................................................, judetul/sectorul ....................................., str. .....................................nr. ......, cod postal ......................, cod de înregistrare în scopuri de TVA..............................., reprezentată prin ............................................................, domiciliat în ....................................................., str. ..................................................................... nr. ........, posesor al ......................................... (actul de identitate), seria ..............nr. ........................,

având functia de..............................., solicit eliberarea autorizatiei pentru magazinele din:

............................................................udetul/sectorul............................................, str..............................nr..................

............................................................udetul/sectorul............................................, str..............................nr..................

 

Semnătura si stampila

....................................

 

Data ...........................

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Organul fiscal emitent..................................

 

AUTORIZATIE

 

Nr...........................din data........................

 

Se autorizează ........................................................................... (denumirea societătii), cu sediul în ...................................................................., str. .......................... nr. .........., judetul/sectorul ....................., cod de înregistrare în scopuri de TVA. ............................, să efectueze vânzări de bunuri cumpărătorilor care nu sunt stabiliti în Comunitatea Europeană, care beneficiază de restituirea taxei pe valoarea adăugată, si să restituie taxa pe valoarea adăugată aferentă acestor vânzări prin următoarele magazine: ..............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

(se vor mentiona denumirea si adresa exactă ale fiecărui magazin)

Autorizarea s-a făcut în baza cererii nr. ..................... din data ...................., înregistrată sub nr. ......................, si a documentatiei prezentate.

Termen de valabilitate: 5 ani calendaristici de la data eliberării.

 

Conducător organ fiscal emitent,

........................................

Semnătura si stampila