MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 200         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 martie 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

237. - Decret pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 153 din 22 februarie 2007 referitoare la exceptia de, neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (7) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

Decizia nr. 160 din 27 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 6 si ale art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

219. - Hotărâre privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă

 

287. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetul Maramures

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

150. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.264/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de plante oleaginoase si textile

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

29. - Ordin privind aprobarea Instructiunii nr. 1/2007 emise în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, modificată si completată prin Legea nr. 208/2005 si Legea nr. 97/2006

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

3. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind legea aplicabilă contractelor de asigurare care reglementează riscuri situate în statele membre ale Uniunii Europene sau în cele apartinând Spatiului Economic European

 

124. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „EUL BROKER DE ASIGURARE” -S.R.L.

 

129. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „RIVERA BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.

 

132. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „IONASIG BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.

 

134. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „ARGESIM ASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2006, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 106 si ale art. 107 alin. (4) din Constitutia României, republicată, ca urmare a demisiei din functia de membru al Guvernului României a domnului Mihai Răzvan Ungureanu si a propunerii primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se desemnează domnul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, prim-ministru al Guvernului României, în functia de ministru interimar pentru a îndeplini si atributiile de ministru al afacerilor externe.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 martie 2007.

Nr. 237.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 153

din 22 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (7) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicată de Regia Natională a Pădurilor „Romsilva”, prin Directia Silvică Arad, în Dosarul nr. 7.002/2005 al Tribunalului Arad - Sectia civilă.

La apelul nominal răspunde autoarea exceptiei, prin consilier juridic, precum si partea Asociatia Ocolul Silvic Codrii lancului Hălmagiu, prin presedintele acesteia. Lipseste cealaltă parte. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent arată că partea Comisia judeteană Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a depus la dosar concluzii scrise, prin care solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată.

Având cuvântul pe fond, reprezentantul autoarei exceptiei solicită admiterea acesteia, arătând că Regia Natională a Pădurilor „Romsilva” are un patrimoniu distinct de cel al statului, astfel încât textul de lege criticat îi încalcă dreptul de proprietate privată asupra imobilului în litigiu.

Partea Asociatia Ocolul Silvic Codrii lancului Hălmagiu, prin presedintele său, solicită respingerea exceptiei, arătând că sustinerile autorului exceptiei sunt nefondate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca inadmisibilă, deoarece autoarea acesteia se referă la aspecte ce tin de interpretarea si aplicarea legii de către instantele de judecată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 18 octombrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 7.002/2005, Tribunalul Arad - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997. Exceptia a fost ridicată de Regia Natională a Pădurilor „Romsilva”, prin Directia Silvică Arad, într-o cauză având ca obiect cererea de anulare a unei hotărâri pronuntate de Comisia judeteană Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, prin care s-a restituit pârâtei Asociatia Ocolul Silvic Codrii lancului Hălmagiu un imobil, teren si constructie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că un imobil-constructie figurează în mod eronat în Cartea funciară ca fiind în proprietatea Ocolului Silvic Hălmagiu, si nu a Directiei Silvice Arad, singura care are personalitate juridică fată de ocoalele silvice din subordine. Se mai arată că Regia Natională a Pădurilor „Romsilva” are un patrimoniu distinct de cel al statului, iar imobilul în cauză se află în proprietatea sa privată, si nu în proprietatea publică a statului, astfel încât textul de lege criticat este neconstitutional.

Tribunalul Arad - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 31 alin. (7) din Legea nr. 1/2000 sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Potrivit motivării exceptiei, obiectul acesteia îl constituie prevederile art. 31 alin. (7) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, modificat prin Titlul VI, art. I pct 36 din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.

Textul de lege criticat are următorul cuprins: „(7) Sediile ocoalelor silvice trec în proprietatea persoanelor juridice sau fizice dacă suprafata care se retrocedează acestora, individual sau în asociere, este mai mare decât jumătate din suprafata administrată de respectivul ocol silvic anterior retrocedării.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autoarea exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale cuprinse în art. 44 alin. (2) teza întâi referitoare la garantarea si ocrotirea proprietătii private în mod egal, indiferent de titular.

Analizând sustinerile autoarei exceptiei, Curtea constată că, în realitate, aceasta nu formulează critici de neconstitutionalitate, ci prezintă situatia de fapt a cauzei, din care deduce o prezumtivă încălcare a dispozitiilor constitutionale invocate.

Or, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, „(2) Sunt neconstitutionale prevederile actelor prevăzute la alin. (1), care încalcă dispozitiile sau principiile Constitutiei”, astfel încât o problemă de interpretare si aplicare a legii pe fondul cauzei deduse solutionării instantei judecătoresti nu intră în sfera controlului de constitutionalitate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (7) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicată de Regia Natională a Pădurilor „Romsilva”, prin Directia Silvică Arad, în Dosarul nr. 7.002/2005 al Tribunalului Arad - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent

Irina Loredana Gulie

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 160

din 27 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 6 si ale art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudor Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Tofan Grup” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 10.160/4/2006 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

La apelul nominal se constată lipsa pârtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, făcând referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 19 septembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 10.160/4/2006, Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Tofan Grup” - S.A. din Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine că dispozitiile art. 1 alin. (1) si cele ale art. 6 sunt neconstitutionale, deoarece permit instantei să solutioneze cauza fără a-si exercita obligatia de aflare a adevărului, doar pe baza sustinerilor creditoarei si pe baza înscrisurilor depuse la dosar, fără ca pârâta să poată solicita si folosi în favoarea sa toate probele pe care le prevede Codul de procedură civilă, contravenindu-se astfel dispozitiilor constitutionale referitoare la egalitatea în drepturi, dreptul la apărare, accesul liber la justitie si la un proces echitabil. Se arată că dispozitiile art. 8 încalcă prevederile art. 16, 20, 21, 24 si 53, precum si pe cele ale art. 126 din Constitutie, deoarece prevăd norme procedurale contrare celor prevăzute de Codul de procedură civilă. De asemenea, se încalcă dispozitiile constitutionale si prin aceea că ordonanta care va contine somatia de plată poate fi atacată numai cu o actiune în anulare, iar nu prin recurs.

Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate sunt în acord cu Legea fundamentală si cu reglementările internationale invocate de autorul exceptiei.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului,

Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Potrivit încheierii de sesizare a Curtii, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată. Din examinarea sustinerilor autoarei exceptiei se constată însă că, în realitate, aceasta critică numai prevederile art. 1 alin. (1), art. 6 si 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată. Asa fiind, Curtea urmează să se pronunte asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), aii. 6 si 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 295/2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002), modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002), aprobată la rândul ei prin Legea nr. 5/2003 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 20 ianuarie 2003). De asemenea, la art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, cu modificările si completările ulterioare, s-a făcut următoarea rectificare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 23 august 2001: „în loc de «...somatia de plată către creditor...» se va citi: «...somatia de plată către debitor...»“.

Anterior sesizării Curtii Constitutionale, prin art. I pct. 12 din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă (lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004), alin. (3) al art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, cu modificările si completările ulterioare, a fost abrogat, iar alin. (5) al aceluiasi articol a fost modificat.

Având în vedere aceste modificări, dispozitiile criticate au în prezent următorul continut:

- Art. 1 alin. (1): „Procedura somatiei de plată se desfăsoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligatii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de părti prin semnătură ori în alt mod admis de lege si care atestă drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestatii.”;

- Art. 6: „(1) Dacă nu a intervenit închiderea dosarului în conditiile art. 5, judecătorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum si a explicatiilor si lămuririlor părtilor, ce i-au fost prezentate potrivit art. 4.

(2) Când în urma examinării prevăzute la alin. (1) constată că pretentiile creditorului sunt justificate, judecătorul emite ordonanta care va contine somatia de plată către debitor, precum si termenul de plată.

(3) Termenul de plată nu va fi mai mic de 10 zile si nici nu va depăsi 30 de zile. Judecătorul va putea stabili alt termen potrivit întelegerii părtilor.

(4) Ordonanta se va înmâna părtii prezente sau se va comunica fiecărei părti de îndată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.”;

- Art. 8: „(1) Împotriva ordonantei prevăzute la art. 6 alin. (2) debitorul poate formula cererea în anulare, în termen de 10 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia.

(2) Cererea în anulare se solutionează de către instanta competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instantă.

(3) Abrogat.

(4) Dacă instanta învestită admite cererea în anulare, aceasta va anula ordonanta, pronuntând o hotărâre irevocabilă. Prevederile art. 7 se aplică în mod corespunzător.

(5) Hotărârea prin care a fost respinsă cererea în anulare este irevocabilă.”

Autoarea exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) si (2), art. 20, art. 21 alin. (1), (2) si (3), art. 24 alin. (1), art. 53 si în art. 126. De asemenea, apreciază că dispozitiile legale criticate contravin si prevederilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că procedura somatiei de plată, reglementată prin Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, este o procedură specială, simplificată si accelerată în materia executării creantelor, derogatorie de la dreptul comun, prin intermediul căreia se urmăreste recuperarea într-un timp cât mai scurt a creantelor certe, lichide si exigibile.

Astfel, în ceea ce priveste critica potrivit căreia dispozitiile art. 1 alin. (1) si cele ale art. 6 sunt neconstitutionale, deoarece permit instantei să solutioneze cauza doar pe baza sustinerilor creditoarei si pe baza înscrisurilor depuse la dosar, se constată că aceasta este neîntemeiată. Limitarea mijloacelor de probă doar la înscrisuri completate cu explicatii si lămuriri date de părti a fost determinată tocmai de caracterul special al procedurii ce se aplică, potrivit art. 1 alin. (1), doar „creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligatii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de părti prin semnătură ori în alt mod admis de lege [...]”. Întrucât ordonanta privind somatia de plată, ce urmează a fi emisă de judecător, se va referi doar la obligatii de plată a unor sume de bani rezultate din înscrisuri însusite de părti, este justificată cerinta ca dovada acestora să se facă prin înscrisuri. Celelalte aspecte ale raporturilor juridice dintre părti urmează a fi rezolvate conform reglementărilor din dreptul comun. Limitarea este deopotrivă valabilă pentru ambele părti, ele având conditii identice pentru exercitarea dreptului la apărare, fără a se încălca prin aceasta egalitatea în drepturi sau accesul liber la justitie si la un proces echitabil.

În acest sens s-a pronuntat Curtea prin Decizia nr. 348 din 18 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 27 noiembrie 2003, si prin Decizia nr. 434 din 18 noiembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004.

De asemenea, Curtea constată că prin Decizia nr. 72 din 5 martie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 22 aprilie 2002, si prin Decizia nr. 332 din 11 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 14 noiembrie 2003, a statuat că în timpul examinării cererii pentru emiterea ordonantei cu somatia de plată, în termenul prevăzut pentru introducerea cererii în anulare, precum si în tot cursul solutionării cererii în anulare debitorul are posibilitatea de a-si exercita neîngrădit dreptul la apărare, fiind asigurate pentru toate părtile conditii ca interesele lor legitime să fie realizate în cadrul unui proces echitabil. Posibilitatea exercitării dreptului la apărare de către debitor este asigurată si prin reglementarea, în art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, a posibilitătii de a formula cerere în anulare împotriva ordonantei prin care judecătorul a admis, integral sau în parte, cererea creditorului.

În ceea ce priveste critica potrivit căreia dispozitiile art. 8 alin. (1), (2), (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 sunt neconstitutionale, în sensul că ordonanta care va contine somatia de plată poate fi atacată numai cu o actiune în anulare, iar nu prin recurs, Curtea constată că si această critică este neîntemeiată. Astfel, prin Decizia nr. 270 din 24 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 25 iulie 2003, Curtea a statuat că specificul domeniului supus reglementării a impus adoptarea unor solutii diferite fată de cele din dreptul comun, una dintre acestea constituindu-o consacrarea cererii în anulare, care reprezintă evident o cale de atac împotriva ordonantei. Împrejurarea că legiuitorul a instituit o cale de atac cu o fizionomie juridică diferită de aceea a căilor de atac de drept comun nu relevă niciun aspect de neconstitutionalitate, fiind în deplină concordantă cu prevederile art. 129 din Constitutie. Legiuitorul ordinar este deplin îndreptătit ca, în considerarea anumitor particularităti, să opteze pentru o cale de atac cu o identitate proprie, alta decât cea de drept comun, o asemenea concluzie rezultând, de altfel, si din redactarea adoptată de legiuitorul constitutional, potrivit căreia stabilirea regimului juridic al căilor de atac este de competenta exclusivă a legiuitorului ordinar, care, potrivit atributiilor prevăzute de art. 126 alin. (3) din Constitutie, stabileste competenta si procedura de judecată, evident cu conditia ca nicio normă de procedură să nu contravină vreunei dispozitii constitutionale.

De altfel, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii Ordonantei Guvernului nr. 5/2001, atât în ansamblul său, cât si asupra dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 6 si 8, statuând că acestea sunt constitutionale, de exemplu, prin Decizia nr. 173 din 6 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 18 iunie 2003, prin Decizia nr. 251 din 15 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 6 iulie 2004, prin Decizia nr. 348 din 18 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 27 noiembrie 2003, sau prin Decizia nr. 198 din 13 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 19 iunie 2003.

Atât considerentele, cât si solutiile pronuntate în deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză,

întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 6 si ale art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Tofan Grup” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 10.160/4/2006 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si având în vedere prevederile art. 69 si 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste cadrul legal necesar promovării si dezvoltării cogenerării de înaltă eficientă a energiei termice si a energiei electrice, bazată pe cererea de energie termică utilă si pe economisirea energiei primare pe piata de energie, în scopul cresterii eficientei energetice si al îmbunătătirii securitătii alimentării cu energie, tinând seama de conditiile climatice si economice specifice României.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se aplică cogenerării, definită la art. 3, si tehnologiilor de cogenerare prevăzute în anexa nr. 1._

Art. 3. - În sensul prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) cogenerare - producerea simultană, în acelasi proces, de energie termică si energie electrică si/sau de energie mecanică;

b) energie termică utilă - energia termică produsă în vederea satisfacerii unei cereri justificabile economic de energie termică pentru procese de încălzire sau de răcire;

c) cerere justificabilă economic - cererea care nu depăseste necesarul de energie termică pentru procese de încălzire/răcire si care, în absenta cogenerării, ar fi satisfăcută în conditii de piată prin procese de producere a energiei termice, altele decât cogenerarea;

d) energie electrică produsă în cogenerare - energia electrică produsă simultan si în acelasi proces cu energia termică utilă si calculată în conformitate cu metoda prevăzută în anexa nr. 2;

e) eficientă globală - suma productiilor anuale de energie electrică, de energie mecanica si de energie termică utilă, raportată la cantitatea de energie continută în

combustibilii utilizati pentru producerea acestor energii într-un proces de cogenerare;

f) eficientă - randamentul unui proces de producere a energiei, calculat pe baza puterii calorifice inferioare a combustibililor;

g) cogenerare de eficientă înaltă - procesul de cogenerare care îndeplineste criteriile prevăzute în anexa nr. 3;

h) valoare de referintă a eficientei pentru producerea separată - eficienta producerii separate a energiei termice, respectiv a energiei electrice si/sau energiei mecanice, în procese alternative, pe care cogenerarea intentionează să le înlocuiască;

i) raport energie electrică/energie termică - raportul dintre energia electrică si energia termică utilă produse în regim exclusiv de cogenerare, folosindu-se datele de functionare ale respectivei unităti de cogenerare;

j) unitate de cogenerare - unitatea care poate functiona în regim de cogenerare;

k) unitate de microcogenerare - unitatea de cogenerare cu o capacitate electrică instalată mai mică de 50 kWe;

I) unitate de cogenerare de mică putere - unitatea de cogenerare cu o capacitate electrică instalată mai mică de 1 MWe;

m) productie în cogenerare - suma dintre energia electrică, energia mecanică si energia termică utilă produse în cogenerare;

n) garantie de origine - documentul emis de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, prin care se atestă unui producător de energie electrică faptul că la originea unei cantităti de energie electrică se află un proces de cogenerare de eficientă înaltă;

o) schemă de sprijin pentru cogenerare - mecanismul de promovare a cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă;

p) schemă de sprijin de tip bonus - schema de sprijin în care producătorul de energie electrică si termică în cogenerare primeste pentru fiecare unitate de energie electrică produsă îri conditii de eficientă înaltă si care este destinată consumului intern o sumă fixă de bani (lei/kWh), denumită bonus;

q) ministere de resort - Ministerul Economiei si Comertului si Ministerul Administratiei si Internelor;

r) ANRE - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei;

s) ARCE - Agentia Română pentru Conservarea Energiei.

 

CAPITOLUL II

Criterii de eficientă pentru cogenerare

 

Art. 4. - (1) Determinarea eficientei procesului de cogenerare, conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 3, se stabileste pe baza valorilor de referintă ale eficientei pentru producerea separată de energie electrică, respectiv de energie termică.

(2) Valorile prevăzute la alin. (1), aplicabile la nivel national, sunt valorile de referintă armonizate ale eficientei pentru producerea separată a energiei electrice si termice, stabilite prin Decizia Comisiei Europene 2007/74/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 32 din 6 februarie 2007.

(3) Valorile de referintă armonizate prevăzute la alin. (2) si factorii de corectie aplicabili la nivel national se adoptă prin ordin al presedintelui ANRE, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

CAPITOLUL III

Garantii de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă

 

Art. 5. - (1) Garantia de origine definită la art. 3 lit. n) se emite la solicitarea scrisă a producătorilor care vând energie electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă.

(2) Pe baza valorilor de referintă armonizate ale eficientei, prevăzute la art. 4 alin. (3), ANRE elaborează cadrul de reglementare necesar în vederea asigurării că originea energiei electrice produse în cogenerare de eficientă înaltă poate fi garantată pe baza unor criterii obiective, transparente si nediscriminatorii.

(3) ANRE elaborează, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, procedura de emitere a garantiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(4) Cadrul de reglementare prevăzut la alin. (2) si procedura prevăzută la alin. (3) trebuie să asigure corectitudinea si credibilitatea garantiilor de origine emise. Raportul prevăzut la art. 13 alin. (i) trebuie să cuprindă măsurile luate pentru asigurarea acestor cerinte.

(5) Criteriile pe baza cărora se emit garantiile de origine nu implică de la sine dreptul de a beneficia de scheme nationale de sprijin.

Art. 6. - Garantia de origine specifică:

a) puterea calorifică inferioară a combustibilului utilizat pentru producerea energiei electrice, modul de utilizare a energiei termice produse simultan cu energia electrică, precum si perioada si locul de producere;

b) cantitatea de energie electrică produsă în regim de cogenerare de eficientă înaltă acoperită de garantie, determinată în conformitate cu prevederile anexei nr. 2;

c) economiile de energie primară determinate conform prevederilor anexei nr. 3, pe baza valorilor de referintă ale eficientei stabilite conform art. 4 alin. (2);

d) alte date pe care ANRE le poate considera utile.

Art. 7. - Garantiile de origine pentru cogenerarea de eficientă înaltă, emise în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1 din Directiva 2004/8/CE în statele membre ale Uniunii Europene, sunt recunoscute pe teritoriul României pe bază de reciprocitate. Orice refuz de recunoastere a garantiei de origine, în special din motive care tin de prevenirea fraudelor, trebuie să se bazeze pe criterii obiective, transparente si nediscriminatorii.

 

CAPITOLUL IV

Potentialul national de cogenerare de eficientă înaltă

 

Art. 8. - (1) Ministerul Economiei si Comertului si Ministerul Administratiei si Internelor desemnează, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, o comisie de experti care să analizeze potentialul national de cogenerare de eficientă înaltă, inclusiv cel al microcogenerării de eficientă înaltă.

(2) Analiza potentialului national prevăzut la alin. (1):

a) se bazează pe date stiintifice bine documentate si trebuie să fie realizată avându-se în vedere criteriile prevăzute la anexa nr. 4;

b) identifică cererea de energie termică utilă pentru care se poate aplica cogenerarea de înaltă eficientă, precum si disponibilitatea instalatiilor energetice existente sau preconizate a se instala, a combustibililor si a surselor regenerabile de energie care pot fi utilizate în producerea energiei electrice si termice în cogenerare;

c) include o analiză separată a obstacolelor în realizarea potentialului national de cogenerare de înaltă eficientă; se vor avea îri vedere în special aspectele referitoare la preturi, costuri si accesul la combustibili, accesul la reteaua electrică, procedurile administrative, precum si aspectele legate de situatia internalizării costurilor externe în pretul energiei.

(3) Prima raportare a potentialului national de cogenerare de eficientă înaltă se definitivează până la 30 iunie 2008. Periodici se evaluează progresele realizate, urmărindu-se cresterea cotei de productie în cogenerare de eficientă înaltă. Datele de finalizare ale raportărilor se coordonează cu cerintele de raportare ale Comisiei Europene.

 

CAPITOLUL V

Schema de sprijin pentru energia electrică produsă în cogenerare pe baza cererii de energie termică utilă

 

Art. 9. - (1) Avându-se în vedere oportunitătile de reducere a cererii globale de energie si impactul favorabil asupra mediului, schema de sprijin pentru energia electrică produsă în cogenerare, atât pentru unităti existente, cât si viitoare, trebuie să se bazeze pe cererea de energie termică utilă si pe economia de energie primară pe care producerea combinată si simultană o realizează.

(2) În scopul promovării cogenerării de înaltă eficientă si pentru a asigura un cadru investitional si de dezvoltare stabil, se instituie o schemă de sprijin de tip bonus, aplicată productiei de energie electrică în cogenerare.

(3) Ministerele de resort si ANRE stabilesc criteriile si conditiile necesare implementării schemei de sprijin de tip bonus prevăzute la alin. (2). Schema de sprijin se notifică Comisiei Europene de către Ministerul Economiei si Comertului si se aprobă prin hotărâre a Guvernului, după obtinerea deciziei Comisiei Europene.

(4) La stabilirea criteriilor si conditiilor prevăzute la alin. (3), pentru unitătile de producere â energiei electrice în cogenerare, care nu îndeplinesc în totalitate criteriile pe baza cărora se emit garantiile de origine, se au în vedere calculele alternative prevăzute la art. 15.

 

CAPITOLUL VI

Accesul la retea

 

Art. 10. - (1) Operatorii de retea sunt obligati să asigure conectarea cu prioritate a tuturor unitătilor de producere de energie electrică în cogenerare de înaltă eficientă, la cererea producătorului, fără a periclita fiabilitatea si siguranta retelelor, si să asigure, pe bază de contract, transportul si distributia energiei electrice produse.

(2) Pentru unitătile de cogenerare de mică putere si unitătile de microcbgenerare, ANRE emite reglementări specifice care să faciliteze accesul acestora la retea si preluarea cu prioritate a energiei electrice produse, cu conditia nepericlitării fiabilitătii si sigurantei retelelor electrice.

(3) Ministerul Economiei si Comertului notifică Comisiei Europene reglementările specifice prevăzute la alin. (2).

Art. 11. - ANRE adaptează regulile de functionare a pietei de energie electrică pentru preluarea cu prioritate în vederea comercializării a energiei electrice produse în cogenerare de eficientă înaltă, cu conditia mentinerii sigurantei în functionare a Sistemului energetic national.

 

CAPITOLUL VII

Proceduri administrative

 

Art. 12. - (1) Ministerele de resort, ANRE si ARCE, sub coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, evaluează cadrul legislativ si de reglementare existent în vederea îmbunătătirii si alinierii la regulile de bună practică europene, în termen de maximum un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Această evaluare include si analiza procedurilor de autorizare în vigoare, precum si a oricăror alte prevederi legale aplicabile unitătilor de cogenerare de eficientă înalta, în scopul:

a) Încurajării instalării de unităti de cogenerare de înaltă eficientă si/sau modernizării unitătilor de cogenerare existente, strict în limita acoperirii cererii justificabile economic de energie termică;

b) reducerii barierelor de reglementare sau de alt tip în calea promovării cogenerării;

c) reducerii numărului si accelerării procedurilor la nivel administrativ pentru obtinerea autorizărilor necesare;

d) asigurării ca reglementările stabilite să fie obiective, transparente si nediscriminatorii, cu luarea în considerare a particularitătilor diferitelor tehnologii de cogenerare.

(2) Ministerele de resort examinează periodic si raportează conform prevederilor art. 13 stadiul atins si progresele înregistrate privind:

a) coordonarea dintre diversele organe administrative în ceea ce priveste termenele, primirea si rezolvarea solicitărilor de autorizare;

b) elaborarea unor eventuale ghiduri directoare pentru activitătile prevăzute la alin. (1) si posibilitatea implementării unei proceduri accelerate de planificare a capacitătilor de producere de energie electrică si termică în cogenerare;

c) procesul de mediere în litigiile dintre autoritătile responsabile pentru eliberarea autorizatiilor si solicitantii de autorizatii.

 

CAPITOLUL VIII

Raportări la Comisia Europeană

 

Art. 13. - (1) Ministerele de resort elaborează si publică un raport cuprinzând rezultatul analizelor si evaluărilor efectuate conform prevederilor art. 5 alin. (4), art. 8 alin. (1) Si ae art- 12, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Ministerele de resort publică primul rezultat al evaluărilor efectuate conform art. 8 alin. (3) În termen de maximum un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri si apoi periodic, în conformitate cu cerintele de raportare ale Comisiei Europene.

(3) ANRE centralizează si comunică anual Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Administratiei si Internelor si Comisiei Europene statistici privind productia natională de energie electrică si termică în cogenerare, determinate conform metodei de calcul al energiei electrice produse în cogenerare, prevăzută în anexa nr. 2. Prima comunicare va fi transmisă în luna decembrie 2007 pentru anul 2006 si apoi anual.

(4) Anual, ANRE transmite Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Administratiei si Internelor si Comisiei Europene date statistice referitoare la capacitătile de cogenerare si la combustibilii utilizati în cogenerare. De asemenea, ANRE poate transmite statistici privind economiile de combustibil primar obtinute prin utilizarea cogenerării si determinate conform metodologiei prezentate în anexa nr. 3.

Art. 14. - În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ANRE elaborează metodologia de raportare, monitorizare si control privind modul de implementare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

CAPITOLUL IX

Calcule alternative

 

Art. 15. - (1) Pentru determinarea energiei electrice produse în cogenerare, ANRE poate utiliza, până la sfârsitul anului 2010 si cu conditia aprobării anterioare de către Comisia Europeană, si o altă metodă decât cea prevăzută în anexa nr. 2 lit. b), pentru a scădea din cifrele raportate posibila cantitate de energie electrică care nu a fost produsă în procesul de cogenerare. Cu toate acestea, în sensul celor prevăzute la art. 5 alin. (2) si (3) si la art. 13 alin. (3), la determinarea cantitătii de energie electrică produsă în cogenerare se utilizează metoda de calcul prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Economia de energie primară rezultată ca urmare a producerii de energie termică si energie electrică si mecanică se poate calcula în conformitate cu anexa nr. 3 lit. c), fără a se utiliza calculele din anexa nr. 2 pentru a exclude din acest proces cantitătile de energie electrică si energie termică ce nu sunt rezultate din cogenerare. O astfel de productie poate fi considerată ca fiind cogenerare de eficientă înaltă, cu conditia să satisfacă criteriile de calificare prevăzute în anexa hr. 3 lit. a) si pentru unitătile în cogenerare cu o capacitate electrica mai mare de 25 MW, eficienta globală să fie peste 70%. Cu toate acestea specificarea cantitătii de energie electrică produse în cogenerare, în contextul acestei productii, pentru emiterea unei garantii de origine si în scop statistic, se determină în conformitate cu anexa nr. 2.

(3) Până la sfârsitul anului 2010, pentru a stabili dacă un proces de cogenerare este de înaltă eficientă se poate folosi o metodă alternativă, fără a se verifica dacă producerea prin cogenerare îndeplineste criteriile de calificare prevăzute în anexa nr. 3 lit. a), atunci când se dovedeste la nivel national că producerea în sistem de cogenerare identificată de o astfel de metodologie alternativă de calcul îndeplineste în medie criteriile de calificare prevăzute în anexa nr. 3 lit. a). Dacă se emite o garantie de origine pentru o astfel de producere de energie, atunci eficienta procesului de cogenerare specificată în garantie nu trebuie să depăsească valorile limită ale criteriilor cuprinse în anexa nr. 3 lit. a), cu exceptia cazului în care calculele efectuate în conformitate cu anexa nr. 3 dovedesc contrariul. Cu toate acestea, specificarea cantitătii de energie electrică produse în cogenerare, în contextul acestei productii, pentru emiterea unei garantii de origine si în scop statistic, se determină în conformitate cu anexa nr. 2.

Art. 16. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Prezenta hotărâre transpune Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piata internă a energiei si de modificare a Directivei 92/42/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 52 din 21 februarie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Darius Mesca,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 28 februarie 2007.

Nr. 219.

 

ANEXA Nr. 1

 

TEHNOLOGII

de cogenerare reglementate de prezenta hotărâre

 

a) turbină cu gaze într-un ciclu combinat prevăzut cu recuperarea de energie termică;

b) turbină cu abur de contrapresiune;

c) turbină cu abur, de condensatie, cu prize de cogenerare;

d) turbină cu gaze prevăzută cu recuperarea de energie termică;

e) motor cu combustie internă;

f) microturbine,

g) motor Stirling;

h) pile de combustie;

i) motoare cu abur;

j) cicluri Rankine pentru biomasă;

k) orice alt tip de tehnologie sau combinatii ale acestora, care intră sub incidenta definitiei prevăzute la art. 3 lit. a).

 

ANEXA Nr. 2

 

CALCULUL

energiei electrice produse în cogenerare

 

De regula, valorile folosite pentru calculul energiei electrice produse în cogenerare se determină pe baza:

• functionării reale, în conditii normale de utilizare, a unitătilor de cogenerare aflate în exploatare de cel putin un an;

• functionării preconizate a unitătilor de cogenerare în conditii normale de utilizare, în primul an de functionare după punerea în functiune a unitătilor noi sau reabilitate.

Pentru unitătile de microcogenerare, calculul se poate baza pe valori certificate.

a) Energia electrică produsă în cogenerare se consideră ca fiind egală cu productia anuală de energie electrică a unitătii de cogenerare, măsurată la bornele generatoarelor, dacă:

(i) pentru unitătile de cogenerare de tipul b) - h), prevăzute în anexa nr. 1, eficienta globală anuală este de cel putin 75%; (ii) pentru unitătile de cogenerare de tipul a) si c), prevăzute în anexa nr. 1, eficienta globală anuală este de cel putin 80%.

b) Pentru unitătile de cogenerare cu o eficientă globală anuală sub valorile prevăzute la lit. a) pct. (i) sau sub valorile prevăzute la lit. a) pct. (ii), energia electrică produsă în cogenerare este determinată cu următoarea relatie de calcul:

 

ECog = HCog x C,

 

            unde:

            Ec - cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare;

            C - raportul energie electrică/energie termică;

            HCog - cantitatea de energie termică utilă produsă în cogenerare (calculată ca fiind productia totală de energie termică utilă minus orice cantitate de energie termică produsă în surse separate sau prin extractia de abur viu înainte de intrarea în turbină).

            Calculul energiei electrice produse în cogenerare trebuie să se bazeze pe raportul efectiv energie electrică/energie termică, determinat pe baza caracteristicilor tehnice ale unitătii de cogenerare. Dacă raportul efectiv energie electrică/energie termică al unitătii de cogenerare nu poate fi determinat pe baza caracteristicilor tehnice, pentru unitătile de cogenerare de tipul a)-e), prevăzute în anexa nr. 1, pot fi folosite, mai ales în scopuri statistice, următoarele valori prestabilite, cu conditia ca energia electrică determinată ca fiind produsă în cogenerare să fie mai mică sau egală cu productia totală de energie electrică a unitătii:

 

Tipul unitătii

Raportul prestabilit

energie electrică/ energie termică, C

Ciclu combinat cu turbină cu gaze, cu recuperare de căldură

0,95

Turbină cu abur cu contrapresiune

0,45

Turbină cu abur cu condensatie si prize

0,45

Turbină cu gaze, cu recuperare de căldură

0,55

Motor cu ardere internă

0,75

 

Pentru unitătile de cogenerare de tipul f)-k), prevăzute în anexa nr. 1, se pot introduce valori prestabilite pentru raportul energie electrică/energie termică, cu conditia ca acestea să fie făcute publice si notificate Comisiei Europene.

c) Dacă o parte din continutul de energie al combustibilului consumat în procesul de cogenerare este recuperată în produse chimice si reciclată, aceasta poate fi

scăzută din consumul de combustibil înainte de calcularea eficientei globale utilizate la lit. a) si b).

d) În cazul functionării în regim de cogenerare la sarcină redusă, raportul energie electrică/energie termică se poate determina folosindu-se datele de functionare specifice grupului respectiv la sarcină redusă.

e) Calculele presupuse de aplicarea criteriilor prevăzute la lit. a) si b) pot avea la bază si perioade de raportare diferite de cea anuală.

 

ANEXA Nr. 3

 

METODOLOGIE

de stabilire a eficientei procesului de cogenerare

 

De regulă, valorile folosite pentru calculul eficientei procesului de cogenerare se determină pe baza:

• functionării reale a unitătilor de cogenerare în conditii normale de utilizare, în cazul unei functionări de cel putin un an;

• functionării preconizate a unitătilor de cogenerare în conditii normale de utilizare, în primul an de functionare după punerea în functiune a unitătilor noi sau reabilitate.

a) Cogenerare de eficientă înaltă

În sensul prezentei hotărâri, criteriile de calificare drept cogenerare de eficientă înaltă sunt următoarele:

- productia de cogenerare trebuie să asigure realizarea unor economii de energie primară, calculate conform lit. b) sau c), de cel putin 10% fată de valorile de referintă ale productiei separate de energie electrică si energie termică;

- productia din unităti de cogenerare de mică putere sau din unităti de microcogenerare, care asigură realizarea unor economii de energie primară fată de valorile de referintă ale eficientei procedurii separate de energie electrică si energie termică se consideră ca provenind din cogenerarea de eficientă înaltă.

b) Determinarea economiei de energie primară

Valoarea economiei de energie primară realizate datorită productiei în cogenerare, determinată conform prevederilor anexei nr. 2, se calculează cu următoarea formulă:

 

EEP = (1 – 1/ ηt, Cog/ ηt, Ref + ηe, Cog/ηe, Ref) x 100%

 

            unde:

            EEP - economia de energie primară;

            ηt, Cog - valoarea eficientei termice a producerii în cogenerare, definită ca raportul dintre energia termică utilă anuală, produsă în cogenerare, si energia din combustibilii utilizati în procesul de cogenerare pentru producerea energiei termice utile si a energiei electrice;

            ηt, Ref  - valoarea de referintă a eficientei pentru producerea separată de energie termică;

            ηe, Cog - valoarea eficientei electrice a producerii în cogenerare, definită ca raportul dintre energia electrică anuală, produsă în cogenerare, si energia din combustibilii utilizati în procesul de cogenerare pentru producerea energiei termice utile si a energiei electrice. În cazul în care o unitate de cogenerare furnizează direct energie mecanică, se poate majora productia anuală de energie electrică în cogenerare cu un element suplimentar reprezentând cantitatea de energie electrică echivalentă cu

energia mecanică produsă. Acest element suplimentar nu creează drepturi de emitere a unor garantii de origine conform art. 5;

            ηe, Ref - valoarea de referintă a eficientei pentru producerea separată de energie electrică.

            c) Determinarea economiei de energie în cazul utilizării calculelor alternative conform art. 15 alin. (2)

            În cazul în care criteriile pentru aplicarea schemei de sprijin de tip bonus, stabilită conform art. 9 alin. (3), se bazează pe prevederile art. 15 alin. (2), economia de energie primară unui proces de cogenerare se calculează cu următoarea formulă:

 

EEP = (1 – 1/ ηtt, Ref + ηee, Ref) x 100%

 

            unde, în afara notatiilor de la lit. b):

            ηt - valoarea eficientei termice a procesului de cogenerare, definită ca raportul dintre energia termică utilă anuală produsă si energia din combustibilii utilizati pentru producerea energiei termice utile si a energiei electrice;

ηe - valoarea eficientei electrice a procesului de cogenerare, definită ca raportul dintre energia electrică anuală produsă si energia din combustibilii utilizati pentru producerea energiei termice utile si a energiei electrice. În cazul în care o unitate în cogenerare furnizează direct energie mecanică, se poate majora productia anuală de energie electrică cu un element suplimentar reprezentând cantitatea de energie electrică echivalentă cu energia mecanică produsă. Acest element suplimentar nu creează drepturi de emitere a unor garantii de origine conform art. 5.

d) Calculele presupuse de aplicarea criteriilor cuprinse la lit. b) si c) pot avea la bază si perioade de raportare diferite de cea anuală.

e) Pentru unitătile de microcogenerare, calcularea economiilor de energie primară se poate face pe baza datelor certificate.

f) Valorile de referintă ale eficientei pentru producerea separată de energie electrică si termică

Valorile de referintă ale eficientei pentru producerea separată de energie electrică si termică, prevăzute la art. 4 alin. (2) si în formula de la lit. b) din prezenta anexă, stabilesc eficienta de exploatare a producerii separate de energie electrică si termică pe care cogenerarea intentionează să o înlocuiască.

Valorile de referintă ale eficientei pentru producerea separată de energie electrică si termică se selectează în conformitate cu principiile următoare:

1. Pentru unitătile de cogenerare definite la art. 3, compararea cu producerea separată de energie electrică trebuie să aibă la bază principiul comparării acelorasi tipuri de combustibil.

2. Fiecare unitate de cogenerare se compară cu tehnologia cea mai bună si justificabilă din punct de vedere economic pentru producerea separată de energie electrică si termică, disponibilă pe piată în anul construirii unitătii de cogenerare.

3. Pentru unitătile de cogenerare mai vechi de 10 ani, valorile de referintă ale eficientei se stabilesc pe baza valorilor de referintă corespunzătoare unitătilor cu vechime de 10 ani.

4. Valorile de referintă ale eficientei pentru producerea separată de energie electrică si termică reflectă caracteristicile climatice specifice ale fiecărui stat membru.

 

ANEXA Nr. 4

 

CRITERII

de analiză a potentialului national pentru cogenerare de eficientă înaltă

 

a) Analiza potentialului national prevăzută la art. 8 ia în considerare:

- tipul combustibililor care s-ar putea utiliza pentru realizarea potentialului national de cogenerare de eficientă înaltă, cu un accent special privind posibilitatea cresterii ponderii surselor regenerabile de energie în producerea energiei termice prin procese de cogenerare;

- tipurile de tehnologii de cogenerare, enumerate în anexa nr. 1, care s-ar putea utiliza pentru realizarea potentialului national de cogenerare de eficientă înaltă;

- tipurile posibile de tehnologii de producere separată a energiei electrice, energiei termice sau, acolo unde este cazul, a energiei mecanice, pe care cogenerarea de eficientă înaltă le poate înlocui;

- o împărtire a potentialului între modernizarea capacitătilor existente si constructia de noi capacităti.

b) Analiza trebuie să includă mecanismele corespunzătoare pentru evaluarea rentabilitătii, exprimată în economii de energie primară, a cresterii ponderii cogenerării de eficientă înaltă în configuratia energetică natională. Analiza rentabilitătii trebuie să tină seama si de angajamentele nationale asumate în contextul angajamentelor privind schimbările climatice acceptate de Comunitatea Europeană în temeiul Protocolului de la Kyoto, anexat la Conventia-cadru a Organizatiei Natiunilor Unite privind schimbările climatice.

c) Analiza potentialului national pentru cogenerare de eficientă înaltă trebuie să specifice potentialele la orizontul anilor 2010, 2015 si 2020 si să includă, unde este posibil, estimări ale costurilor corespunzătoare fiecărui orizont.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetul Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 17.400 de lei, constând în 5 tone de motorină, necesară executării lucrărilor urgente pentru ajutorarea persoanelor afectate de alunecările de teren produse în orasul Borsa din judetul Maramures.

Art. 2. - (i) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune la preturile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 „Cheltuieli privind rezerva de stat” prin creditul contului 3041 „Materiale rezerve de stat”, cantitatea de produs aprobată a fi scoasă din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizului de expeditie si a procesului-verbal de predare-primire semnat de împuternicitii desemnati de Institutia Prefectului din Judetul Maramures.

(2) Reîntregirea stocului cu cantitatea acordată se va face în anul 2008, finantarea fiind asigurată din bugetul aprobat Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

Art. 3. - (1) Transportul produsului până la locul indicat de Institutia Prefectului din Judetul Maramures se va efectua în regim de urgentă, cu mijloace ale unor societăti comerciale angajate de Administratia Natională a Rezervelor de Stat.

(2) Cheltuielile legate de transportul produsului se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, în limita bugetului aprobat.

(3) Distribuirea produsului se va face de către Institutia Prefectului din Judetul Maramures.

(4) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produsului acordat ca ajutor umanitar din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. - (1) Institutia Prefectului din Judetul Maramures va justifica distribuirea produsului scos din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul Institutiei Prefectului din Judetul Maramures, în vederea punerii lor la dispozitia organelor de control abilitate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Dezsi Iosif Zoltán

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 martie 2007.

Nr. 287.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR

SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.264/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de plante oleaginoase si textile

În baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale implementare politici sectoriale si de piată nr. 92.121 din 6 februarie 2007,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 7 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.264/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de plante oleaginoase si textile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 bis din 9 ianuarie 2006, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

 

Bucuresti, 2 martie 2007.

Nr. 150.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 1.264/2005)

 

CERINTE SUPLIMENTARE SAU MAI STRICTE

pentru producerea, certificarea si comercializarea semintelor de oleaginoase si textile în România

 

I PRODUCEREA SEMINTELOR

A. Înscrierea la multiplicare a culturilor semincere

1. Operatorii economici producători de sământă pot cere înscrierea pentru multiplicare a unei culturi semincere pe un document denumit Declaratie de multiplicare, model prevăzut în anexa nr. 8, care se înaintează de către acestia autoritătii de certificare ITCSMS sau LCCSMS pe raza teritorială unde este amplasată cultura seminceră, până la data de 1 decembrie pentru culturile semincere de toamnă, 1 mai pentru culturile semincere de primăvară. După aceste date, prin exceptie, dacă inspectarea culturii la acea dată permite luarea unor decizii corecte de către inspectorul oficial, se poate accepta înscrierea.

2. O cultură seminceră se poate înscrie pentru multiplicare dacă Declaratia de multiplicare este însotită de:

a) un contract de multiplicare între multiplicator (amelioratorul sau mentinătorul ori un alt operator economic care a dobândit dreptul de proprietate asupra semintei) si un prestator de servicii (agricultor-multiplicator) sau, după caz;

b) o declaratie proprie, din care să reiasă că multiplicatorul (amelioratorul sau mentinătorul ori un alt operator economic care a dobândit dreptul de proprietate asupra semintei) îsi multiplică singur sământa;

c) o declaratie sau contract de redeventă din care să reiasă că mentinătorul îsi dă acordul pentru multiplicarea unui soi protejat de către alt multiplicator;

d) în cazul semintei importate, conform sistemului OCDE, în vederea multiplicării: acordul mentinătorului sau furnizorului semintei soiului respectiv pentru comercializarea semintei multiplicate ori acordul (acceptul) autoritătii de certificare din tara din care provine sământa pentru multiplicarea soiului si conditiile sub care se multiplică sământa, transmis la INCS.

3. Declaratia de multiplicare va fi, de asemenea, însotită de următoarele documente:

a) copie după documentele de calitate în care se stabilesc provenienta sau originea si categoria biologică;

b) toate etichetele oficiale din care, după verificare, inspectorul oficial retine o etichetă din fiecare lot;

c) schita topografică de amplasare a culturii si a culturilor premergătoare;

d) descrierea morfologică si fiziologică a soiurilor în cazul când acestea nu sunt descrise în catalogul national sau nu sunt disponibile autoritătii de certificare.

4. O cultură se consideră înscrisă dacă, în urma verificării documentelor si a plătii contravalorii prestatiilor, satisface conditiile preliminare obligatorii pentru înfiintarea acesteia.

5. Motivele de respingere sau de amânare a cererii trebuie comunicate solicitantului, în scris, în termen de maximum 10 zile de la data solicitării.

6. Fiecare cultură seminceră admisă în vederea certificării oficiale sau sub supraveghere oficială poartă un număr de identitate înscris de ITCSMS sau de LCCSMS pe Declaratia de multiplicare. Numărul de identitate este folosit pentru identificarea culturii si a partidei de sământă.

7. Operatorii economici producători trebuie să notifice ITCSMS sau LCCSMS intentia de amestecare a unor partide.

 

B. Obligatiile operatorilor economici înregistrati pentru producerea de sământă

1. Operatorii economici înregistrati pentru producerea semintelor (multiplicatorii) au următoarele obligatii:

a) să ceară autoritătii de certificare, prin Declaratia de multiplicare, la termenele fixate, înscrierea pentru inspectia în câmp a culturilor semincere destinate multiplicării;

b) să însotească, prin responsabilul sau reprezentantul său, inspectorul, la cererea acestuia, atunci când acesta

efectuează inspectia în câmp si să contrasemneze de primirea unei copii a Fisei de control;

c) să pună la dispozitia inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificării activitătii în vederea certificării semintelor, inclusiv metoda de producere si descrierea genealogică a componentilor sau descrierea caracterelor morfologice si a însusirilor fiziologice în cazul soiurilor;

d) să permită mentinătorului, multiplicatorului sau reprezentantilor acestora, după caz, să verifice respectarea normelor de mentinere a identitătii si puritătii varietale si a altor elemente de calitate, în toate fazele de producere a semintelor;

e) să tină evidenta productiei, tranzactiilor si a stocurilor de seminte în Registrul de intrări si iesiri;

f) să aibă personal tehnic calificat în domeniul de activitate de producere a semintelor, instruit si atestat în cursurile efectuate de ITCSMS si LCCSMS;

g) să sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de câte ori apar situatii deosebite care pot influenta calitatea semintelor;

h) în plus, mentinătorii trebuie să completeze la zi Registrul de selectie conservativă;

i) în plus, mentinătorii trebuie să elibereze documentul de garantare a autenticitătii pentru sământa Amelioratorului, destinată multiplicării;

j) să anunte cu 3 zile înainte de recoltat data, respectiv ora începerii recoltatului, pentru ca inspectorul să esantioneze un esantion-martor din fiecare lot sau partidă, înainte de expedierea semintei pentru prelucrare sau de efectuare a amestecului. Esantionul se divide în două subesantioane pentru păstrare, unul la ITCSMS sau LCCSMS si celălalt la producător, respectiv prelucrător;

k) să respecte prezentele reguli si norme.

 

C. Inspectia în câmp a culturilor semincere

Obiectivele de control efectuate de inspectori în câmp 1. Documentele prin care inspectorul poate stabili, după caz, provenienta sau originea si categoria biologică la înfiintarea unei culturi semincere sunt:

A. Documente emise în România:

a) Registrul de selectie conservativă, pentru mentinerea semintelor din categoriile biologice sământa Amelioratorului, Prebază, Bază, după caz;

b) „Act de garantare a autenticitătii”, pentru sământa Amelioratorului;

c) „Documentul oficial de certificare” al lotului de sământă, pentru sământa certificată oficial sau sub supraveghere oficială, care poate fi formularul tipizat oficial ori „Documentul de calitate si conformitate al furnizorului” si/sau eticheta oficială, vigneta oficială, sau „Documentul de inspectie în câmp”.

B. Documente emise în tări membre CE:

a) eticheta oficială, tip CE;

b) certificat sau buletin de analiză, eliberat de un laborator oficial sau de un laborator acreditat si recunoscut de autoritatea din tara respectivă.

C. Documentele de calitate însotitoare ale semintelor din import din tări terte sunt:

a) certificat de puritate varietală, tip OCDE pentru tările afiliate la acest sistem, sau „Field inspection” pentru celelalte tări;

b) certificat (buletin) international de analiză tip ISTA, eliberat de un laborator oficial sau de un laborator acreditat de Asociatia Internatională de Testare a Semintelor (ISTA) si recunoscut de autoritatea din tara respectivă;

c) eticheta tip OCDE.

2. În cadrul inspectiei culturii semincere inspectorul verifică următoarele:

a) documentele de provenientă si documentele de descriere a caracterelor genealogice ale componentilor sau descrierea caracterelor morfologice si a însusirilor fiziologice;

b) distantele de izolare, rotatia, identificarea culturii semincere printr-o etichetă la fiecare lot (parcelă);

c) determinarea puritătii varietate, având în vedere metodele descrise în „Manualul OCDE privind certificarea puritătii varietale a semintelor destinate comertului international”, anexa nr. II „Inspectia în câmp a culturilor semincere”.

În cadrul inspectiei se examinează un număr cât mai mare de plante, acest număr depinzând de dificultatea cu care pot fi determinate caracterele componentilor parentali, ai soiului si uniformitatea lor. Examinarea se efectuează prin determinarea caracterelor plantelor examinate comparativ cu descrierea oficială DUS a soiului respectiv, iar rezultatele se înscriu în Fisa de control, stabilită de autoritatea oficială si adaptată de inspector cerintelor de control al speciei sau soiului respectiv, iar rezultatele controalelor se vor gestiona prin sistemul informational national al INCS;

d) cultura seminceră se examinează în perioadele optime de vegetatie, în special înainte de înflorire, în perioada înfloritului sau la maturitate, în functie de specie, si se urmăreste dacă s-au eliminat plantele netipice sau cele atacate de organismele dăunătoare;

e) numărul de verificări este de minimum una în cadrul soiurilor si minimum două în cazul liniilor consangvinizate ori hibrizilor sau de câte ori inspectorul consideră necesar, iar mărimea, numărul si distributia punctelor de verificare elementare se stabilesc de inspector în conformitate cu metodele în vigoare;

f) în cazul când cultura seminceră nu îndeplineste conditiile din prezentele reguli si norme, inspectorul anuntă în scris multiplicatorul printr-un raport întocmit cu datele din Fisa de control, iar multiplicatorul, la cerere, în termen de maximum 3 zile poate solicita o nouă reinspectie. Dacă si în urma reinspectiei cultura seminceră nu îndeplineste conditiile din prezentul ordin, aceasta se respinge si inspectorul eliberează „Documentul de inspectie în câmp” cu decizia „respinsă”, conform modelului din anexa nr. 8;

g) în cazul când cultura seminceră nu îndeplineste conditiile din prezentele reguli si norme pentru categoria respectivă, dar îndeplineste conditiile pentru o categorie inferioară, inspectorul anuntă în scris multiplicatorul printr-un raport întocmit cu datele din Fisa de control, iar multiplicatorul, la cerere, în termen de maximum 3 zile decide dacă doreste declasarea. În cazul când se hotărăste declasarea, inspectorul poate elibera „Documentul de inspectie în câmp” cu decizia „admisă cu declasare”. Dacă multiplicatorul nu doreste declasarea, cultura se respinge si inspectorul eliberează „Documentul de inspectie în câmp” cu decizia „respinsă”;

h) declasarea sau respingerea unei culturi semincere trebuie anuntată multiplicatorului cu 3 zile înainte de recoltare;

i) în cazul în care culturile semincere nu îndeplinesc unele conditii de aprobare în câmp datorită unor cauze care pot fi remediate până la certificarea finală sau dacă inspectorul consideră că sământa poate avea vicii ascunse, cultura poate fi acceptată provizoriu si inspectorul eliberează „Documentul de inspectie în câmp” cu decizia „admisă sub rezervă”, care presupune efectuarea unor examinări ulterioare recoltării semintelor, în sarcina si sub responsabilitatea producătorului;

j) se resping de la aprobarea în câmp culturile semincere care nu îndeplinesc conditiile din prezentul ordin, iar inspectorul eliberează „Documentul de inspectie în câmp” cu decizia „respinsă”;

k) se aprobă în câmp culturile semincere care îndeplinesc conditiile din prezentul ordin, iar inspectorul eliberează „Documentul de inspectie în câmp” cu decizia „admisă”;

l) se pot elibera, în cazul unei diferentieri evidente a uniformitătii culturii, documente de inspectie separate pentru fiecare portiune caracteristică;

m) se poate elibera pentru acelasi soi, aceeasi categorie biologică si provenientă, pentru mai multe parcele care pot constitui o partidă, un singur document de inspectie;

n) numărul „Documentului de inspectie în câmp” este numărul de identitate al partidei de seminte sau al câmpului;

o) inspectorul va preleva un esantion martor din fiecare partidă recoltată înainte de expedierea semintei pentru prelucrare sau de efectuarea amestecului si care se divide în două subesantioane pentru păstrare: una la producător sau, după caz, la prelucrător si una la ITCSMS sau LCCSMS;

p) cazurile de litigiu care presupun o nouă reinspectie se rezolvă în timp util de către directorul executiv al ITCSMS sau LCCSMS, pe baza examinărilor efectuate în câmp, de alt inspector oficial în prezenta directorului executiv si a reprezentantului multiplicatorului sau, după caz, al INCS;

r) modelul „Documentului de inspectie în câmp” este prezentat în anexa nr. 8, iar modelul „Actului de inspectie în câmp”, utilizat în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 350/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, precum si comercializarea semintelor de cereale, oleaginoase si textile, plante furajere, sfeclă, cartof si legume, cu modificările ulterioare, rămâne valabil până la epuizarea stocurilor de formulare si va fi recunoscut ca document oficial atât timp cât îsi va produce efectul asupra semintelor din stoc.

D. Recoltarea si depozitarea semintelor

1. Recoltarea se efectuează pe partide din aceeasi specie, soi si categorie biologică, conform deciziei inspectorului responsabil cu inspectia în câmp, consemnată în documentele de inspectie în câmp, urmărindu-se evitarea oricăror impurificări ale semintei. Operatiunea de recoltare se efectuează cu acordul inspectorului responsabil cu inspectia în câmp care eliberează „Documentul de inspectie în câmp”. Orice mijloc de transport al recoltei de seminte de la producător la statia de prelucrare trebuie să fie însotit de documentul „Adeverintă de transport seminte”, înseriat de autoritate, conform modelului din anexa nr. 8, care se completează de producător pentru fiecare mijloc de transport.

2. Depozitarea recoltei de seminte atât înainte de conditionare, cât si după conditionare, atât la producător, cât si la prelucrător se face pe specii, soiuri, categorii biologice, pe proveniente, respectiv pe partide, în măsura în care prezentele reguli si norme nu prevăd altfel. Conditiile pe care trebuie să le îndeplinească spatiul de depozitare si recolta de sământă sunt următoarele:

a) spatiile de depozitare a recoltei de seminte trebuie să fie curate, dezinfectate si să ofere cerinte de mediu specifice speciei;

b) recolta depozitată va fi marcată pentru identificare cu o etichetă pe care vor fi înscrise următoarele: producătorul, numărul de identitate al partidei, specia, soiul, categoria biologică, cantitatea, anul recoltei;

c) recolta de sământă dintr-un anumit soi, din categoriile biologice Prebază si Bază, poate fi constituită din partida unei singure parcele sau din partide ale aceluiasi producător, din aceeasi provenientă, sau, după caz, din partide de la mai multi producători, dacă nu sunt aplicabile alte restrictii legale;

d) recolta de sământă dintr-un anumit soi, din categoria biologică Certificată, poate fi constituită din partide de la mai multi producători, în special dacă au aceeasi provenientă, cu conditia evidentierii cantitătilor care formează amestecurile pe producător si a documentelor de inspectie în câmp;

e) amestecul se notifică de către producător sau prelucrător la ITCSMS sau LCCSMS. În cazul unui amestec, se înregistrează partidele cu numerele de identitate initiale care intră în amestec, iar amestecul va primi, după caz, numărul de identitate al partidei cu indicii de calitate inferiori sau alt criteriu de identificare.

 

II. PRELUCRAREA Sl CERTIFICAREA SEMINTELOR

A. Înscrierea pentru certificarea semintelor

1. Operatorii economici multiplicatori si proprietari de sământă pot cere esantionarea si certificarea oficială pe un document denumit „Declaratie de certificare a loturilor de sământă”, model prevăzut în anexa nr. 8, care se înaintează de către acestia autoritătii de certificare, ITCSMS sau LCCSMS, pe raza teritorială unde se află statia de prelucrare si ambalare.

2. Proprietarii de sământă pot cere esantionarea si certificarea oficială prin documentul „Declaratie de certificare a loturilor de sământă”, dacă detin statie de prelucrare si sunt autorizati ca prelucrători, sau în baza unui contract încheiat cu un prestator de servicii în vederea prelucrării si ambalării, fără transferul proprietătii asupra semintei.

3. Prelucrarea semintelor se finalizează prin ambalare, închidere, sigilare si etichetare în conformitate cu prezentele reguli si norme.

4. „Declaratia de certificare a loturilor de sământă” va fi însotită de următoarele documente:

a) „Documentul de inspectie în câmp” cu decizia „admisă”;

b) contractul de prestare de servicii, în cazul în care proprietarul semintei nu detine instalatii proprii de prelucrare a semintei;

c) documentul care atestă acordul mentinătorului varietătii brevetate;

d) notificarea la autoritate privind intentia sa de a amesteca unele partide sau loturi;

e) elemente de identificare a loturilor care rezultă.

5. Cererea se consideră admisă dacă în urma verificării documentelor de către autoritate si a plătii contravalorii prestatiilor conditiile preliminare obligatorii sunt satisfăcute.

6. Motivele de respingere sau amânare a cererii trebuie comunicate solicitantului, în scris, în termen de maximum 3 zile de la data solicitării.

B. Obligatiile operatorilor economici înregistrati pentru prelucrarea de sământă

1. Operatorii economici înregistrati pentru prelucrarea semintelor au următoarele obligatii:

a) să ceară autoritătii de certificare esantionarea si certificarea oficială a loturilor de seminte prin documentul „Declaratie de certificare a loturilor de sământă”;

b) să aibă instalatii si echipamente specifice activitătii pe care o desfăsoară;

c) să aibă personal tehnic calificat în domeniul de activitate de prelucrare a semintelor, instruit si atestat în cursurile efectuate de ITCSMS si LCCSMS;

d) să răspundă de mentinerea identitătii si puritătii varietale pe tot parcursul procesului de prelucrare;

e) să permită mentinătorului, multiplicatorului sau reprezentantilor acestora, după caz, să verifice respectarea normelor de mentinere a identitătii si puritătii varietale si a altor elemente de calitate, în toate fazele de prelucrare a semintelor;

f) să depoziteze semintele în spatii corespunzătoare, în conformitate cu regulile si normele în vigoare;

g) să înregistreze pe fluxul de prelucrare, într-un registru, pe ore si cantităti, schimbarea soiului, categoriei biologice si provenientei, după caz;

h) În cazul când posedă un laborator acreditat trebuie să respecte toate conditiile, procedurile de acreditare, supraveghere, precum si măsurile luate de autoritate;

i) să utilizeze ambalaje, etichete si sisteme de închidere nereutilizabile, conform prezentelor reguli si norme;

j) să tină evidenta productiei, tranzactiilor si a stocurilor de seminte în „Registrul de intrări si iesiri”;

k) să pună la dispozitia inspectorului oficial, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificării activitătii în vederea certificării semintei;

l) să notifice ITCSMS sau LCCSMS intentia de amestecare a unor partide sau loturi, de divizare, reetichetare si reambalare a unor loturi de seminte si să nu efectueze aceste operatiuni înainte de verificarea si acordul autoritătii oficiale;

m) să sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de câte ori apar situatii deosebite care pot influenta calitatea semintelor;

n) să stabilească si să mentioneze pe eticheta proprie si pe „Documentul de calitate si conformitate al furnizorului”, prevăzut în anexa nr. 8, după caz, perioada de valabilitate, tinând cont de conditiile de depozitare, de tratamentul aplicat semintei si de particularitătile speciei sau soiului, si să garanteze utilizatorului de sământă cantitatea si calitatea semintelor pe perioada de valabilitate.

C. Prelucrarea, formarea loturilor de sământă, ambalarea, sigilarea si marcarea oficială

1. Prelucrarea semintei se efectuează de către prelucrători înregistrati în acest scop de către ITCSMS sau LCCSMS.

2. Loturile se formează după conditionare pe specii, soiuri, categorii biologice si, dacă este cazul, pe proveniente.

Loturile trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) loturile trebuie să fie omogene din punctul de vedere al identitătii si al conditiilor tehnice de calitate;

b) dintr-o partidă care are un număr de identitate se formează unul sau mai multe loturi;

c) fiecare lot se identifică printr-un număr de referintă. Numărul de referintă se atribuie oficial;

d) loturile se marchează în depozit pentru identificare cu o etichetă de lot care cuprinde următoarele mentiuni: denumirea speciei, soiul, categoria biologică, numărul lotului, numărul de ambalaje, cantitatea si data formării lotului sau, după caz, data modificării mărimii lotului;

e) loturile de sământă din stoc se restivuiesc cu ocazia reesantionării sau ori de câte ori se consideră necesar, dar nu mai târziu de 18 luni;

f) loturile de sământă pot fi admise, respinse, blocate si sigilate oficial de inspectorii autoritătii oficiale, după caz;

g) greutatea maximă a loturilor este redată în anexa nr. 3.

3. Ambalarea se efectuează în ambalaje de diverse mărimi si confectionate din materiale suficient de rezistente pentru a nu se deteriora în cursul manipulării, depozitării, transportului si care să nu afecteze calitatea semintelor.

Ambalajele trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) pentru un lot se foloseste un singur tip de ambalaj, iar greutatea sau numărul semintelor din fiecare ambalaj care formează un lot trebuie să fie acelasi, cu exceptia ultimei fractii rămase;

b) ambalajele din materiale netesute care sunt închise prin coasere trebuie să aibă pe una dintre laturile deschiderii imprimate un sir de numere, litere sau un desen care să arate că ambalajul si-a mentinut dimensiunile initiale;

c) ambalajele din hârtie sau plastic, cu conditia ca ele să nu poată fi deschise decât prin partea sistemului de umplere, sunt închise prin presiunea greutătii semintei umplute care actionează asupra sistemului de închidere si trebuie să nu fie mai mică de 22% din lătimea ambalajului. Capacitatea ambalajelor este obligatorie pentru cazurile prevăzute în prezentul ordin.

4. Sigilarea ambalajelor trebuie efectuată oficial sau sub supraveghere oficială, avându-se în vedere următoarele:

a) nu se poate proceda la una sau mai multe sigilări noi decât oficial ori sub supraveghere oficială. Sistemul de sigilare utilizat este verificat de ITCSMS sau LCCSMS;

b) sigiliul folosit de autoritate este banda autoadezivă cu mentiunea INCS, aceasta fiind folosită pentru sigilarea esantioanelor oficiale, pentru acoperirea spărturilor în ambalajele de hârtie ca urmare a esantionării, pentru sigilarea partială sau totală a ambalajelor cu seminte care au fost deschise de reprezentantii ITCSMS, LCCSMS sau în alte situatii de sigilare oficială. Autoritatea poate folosi si alt tip de sigiliu în alte situatii.

5. Marcarea oficială a fiecărui ambalaj se efectuează cu eticheta oficială care poate fi o etichetă adezivă sau nu, fie o vignetă oficială, stabilite de autoritate, având în vedere:

a) eticheta oficială trebuie confectionată dintr-un material suficient de rezistent la rupere si intemperii si fixată în asa fel încât să facă imposibilă înlocuirea ei cu o altă etichetă sau să poată fi reutilizată;

b) toate informatiile vor fi imprimate, neadmitându-se adăugări prin manuscriere, iar mărimea literelor si cifrelor să fie usor lizibilă. Imprimarea se face cu caractere negre pe una sau pe ambele părti ale etichetei;

c) fiecare etichetă sau vignetă oficială, în cazul unui soi modificat genetic, va purta mentiunea „Soi modificat genetic” si codul de identificare al organismului modificat genetic;

d) culoarea etichetei oficiale este în functie de categoria biologică a semintei, exceptie face mixtura. Culoarea etichetei în cazul mixturii este verde;

e) etichetele se prind la ambalajele de seminte prin coasere, lipire, în interiorul unui ambalaj transparent cu înscrisul vizibil din exterior, prin imprimare direct pe ambalaj.

6. Ambalajele cu sământă Bază, Certificată, Certificată (C1, C2 si C3) sau sământa Comercială pot să poarte o etichetă a furnizorului, care poate fi o etichetă separată de eticheta oficială ori poate lua forma unor informatii ale furnizorului, imprimate direct pe ambalaj. Informatiile minime care pot figura pe eticheta furnizorului sunt: numele si adresa furnizorului, specia, soiul, categoria biologică, numărul lotului, greutatea brută sau netă, perioada de valabilitate: „închis......... (luna si anul)” si data expirării valabilitătii, tratamentul, indicatii pentru utilizator. În cazul unui soi modificat genetic fiecare etichetă a furnizorului trebuie să indice că soiul a fost modificat genetic, cu mentiunea „Soi modificat genetic” si codul de identificare al organismului modificat genetic.

D. Controlul oficial, esantionarea, testarea si certificarea semintelor

1. Controlul oficial se efectuează de către inspectorii autoritătii, prin sondaj, pe fluxul de prelucrare, pentru a se asigura că puritatea varietală s-a mentinut pe tot parcursul operatiunilor de conditionare, ambalare, sigilare si etichetare. Inspectorii autoritătii au în vedere:

a) În urma stabilirii punctelor critice, urmăresc în principal: schimbarea speciei, soiului, categoriei biologice, provenientei, precum si evidentele din „Registrul de intrări si iesiri”;

b) urmăresc si intervin în orice situatie considerată a crea suspiciuni privind mentinerea puritătii varietale si a conditiilor tehnice de calitate a semintelor si pot respinge sau bloca lotul de sământă. Lotul poate fi blocat până la obtinerea rezultatelor din pre- sau postcontrol. Loturile respinse sau blocate se sigilează. Se pot cere sau efectua orice fel de investigatii tehnice, stiintifice ori de litigiu.

2. Prelevarea esantioanelor:

a) prelevarea esantioanelor în scopul testării si certificării oficiale este efectuată de personalul autorizat al ITCSMS sau LCCSMS ori de către persoane acreditate în acest scop, sub supraveghere oficială;

b) prelevarea esantioanelor poate fi efectuată si mecanic (automat) de către prelucrătorii care dispun de instalatii prevăzute cu dispozitive automate, reglate corespunzător, sub controlul si cu autorizarea autoritătii oficiale;

c) prelevarea esantioanelor pentru analize efectuată de către persoane fizice sau juridice neautorizate nu este oficială, caz în care analiza informativă reprezintă numai esantionul analizat si nu este reprezentativă pentru întreaga cantitate de seminte din care s-a prelevat. La cerere, se pot preleva esantioane de către personalul autorizat al ITCSMS sau LCCSMS ori de către persoane acreditate, din loturi sau partide de seminte pentru analize informative, caz în care analiza informativă reprezintă lotul sau partida. Esantioanele pentru analize informative nu fac obiectul certificării oficiale;

d) esantioanele pentru teste oficiale speciale (testări virotice, prezenta organismelor de carantină etc.) se prelevă numai de personal oficial;

e) pentru loturile de seminte destinate exportului, în sistem OCDE, esantioanele se prelevă de personalul oficial din cadrul ITCSMS sau LCCSMS, împuternicit de LCCSMS;

f) spărturile din ambalajele de hârtie rezultate în urma esantionării semintelor, precum si dacă pentru extragerea esantioanelor oficiale este nevoie să se desfacă ambalajele, acestea se acoperă sau se vor resigila cu bandă adezivă cu sigla INCS;

g) după efectuarea testelor oficiale de laborator, cantitatea de sământă rămasă se sigilează si se păstrează ca esantion martor la autoritatea oficială cel putin un an de la data eliberării documentelor;

h) greutatea minimă a unui esantion care se prelevă dintr-un lot este prevăzută în anexa nr. 3.

3. Testarea semintelor:

a) testele efectuate la semintele destinate comercializării se efectuează după metodele ISTA transpuse în standardele nationale în vigoare. Testele pentru export se efectuează conform regulilor ISTA, în functie de afilierea tării de destinatie la organizatiile internationale, sau conform prevederilor din contract;

b) testarea semintelor si rezultatele testării în cadrul Comunitătii Europene trebuie să răspundă normelor si altor conditii precizate în anexa nr. 2;

c) testele oficiale se pot efectua la sământa netratată sau tratată, specificându-se acest lucru pe documentul eliberat;

d) în functie de rezultatele testării, loturile de seminte pot fi acceptate sau respinse de la certificare, recomandate a fi declasate ori pentru schimbarea destinatiei;

e) stocurile de seminte trebuie reanalizate oficial anual, înainte de începerea livrărilor pentru campaniile de însământări din fiecare an de piată;

f) analiza componentelor mixturii în cazul stocului se efectuează pe fiecare specie, iar pe buletinul de analiză se specifică ca germinatie finală media ponderată a germinatiei componentilor. Valoarea mediei ponderate trebuie să fie mai mare sau cel putin egală cu germinatia normată a componentului cu germinatia cea mai mică;

g) testele care se efectuează în urma unor actiuni de control, altele decât cele obligatorii sau la cerere, nu se plătesc de operatorii economici în cauză;

4. Certificarea semintelor:

a) certificarea oficială finală se efectuează când sământa îndeplineste toate conditiile prevăzute în prezentul ordin;

b) certificarea oficială se efectuează, la cerere, de către proprietarul semintei prin documentul „Declaratie de certificare a loturilor de sământă”;

c) pentru certificarea oficială a unui lot de sământă, autoritatea va elibera următoarele documente: „Documentul oficial de certificare”, eticheta oficială sau eticheta oficială adezivă ori vigneta oficială, după caz. „Documentul oficial de certificare”, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8, se întocmeste în două exemplare, un exemplar, originalul, la solicitantul declaratiei de certificare si al doilea exemplar la emitent. În caz de necesitate, se poate elibera încă un exemplar, duplicat;

d) se aprobă mixtura sub formă de amestec din speciile si/sau soiurile de plante furajere, eventual cu cereale, oleaginoase si textile, legume, conform prevederilor prezentului ordin. Elementele componente care alcătuiesc mixtura trebuie ca, înainte de efectuarea amestecului, să fie certificate conform prezentelor reguli si norme aplicabile fiecărei specii;

e) prin exceptie, în cazul certificării la cerere a necesarului propriu, în vrac, al agricultorilor-multiplicatori, se poate admite, cu respectarea celorlalte prevederi, esantionarea oficială a unor loturi distincte, în cazul în care conditiile tehnice de calitate din aceste reguli si norme corespund si nu sunt impuse alte restrictii de ambalare, sigilare si marcare prin alte prevederi în vigoare;

f) în cazul intentiei de redeschidere de către vânzător a ambalajelor cu seminte certificate oficial, în scopul tratării înainte de vânzare, sământa se recertifică oficial sau sub supraveghere oficială, aceasta notificându-se autoritătii oficiale. Pe noile documente oficiale si ale furnizorului se va mentiona substanta de tratare;

g) în cazul redeschiderii de către utilizatorul de sământă în vederea tratării prin prestare de servicii, după vânzarea si receptia de către beneficiar, recomandarea privind perioada de timp în care trebuie efectuat semănatul va fi dată de persoana autorizată care execută tratamentul si care va informa utilizatorul semintei despre acest lucru si substanta de tratare, pe un document propriu însotitor al semintei;

h) aplicarea etichetelor sau vignetelor oficiale se efectuează de prelucrător în momentul sigilării ambalajelor, după obtinerea documentului oficial;

i) aplicarea etichetelor sau vignetelor oficiale se poate efectua si înainte de obtinerea documentului oficial, la cerere, pe propria răspundere a prelucrătorului, pe baza documentelor informative, cu riscul ca rezultatele analizei oficiale pentru certificare să indice necertificarea ori declasarea, cazuri în care se impune retragerea etichetelor sau vignetelor de către ITCSMS ori LCCSMS si înlocuirea lor;

j) inspectorii oficiali verifică lotul de sământă în vederea admiterii sau respingerii pe un document „Raport final de receptie/control pentru certificarea lotului”, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, document care stă la baza admiterii si eliberării „Documentului oficial de certificare a lotului de sământă” sau, după caz, la baza respingerii lotului de la comercializare ori pentru necesar propriu;

k) semintele care nu întrunesc conditiile de calitate prevăzute în prezentele reguli si norme se depozitează separat si îsi vor schimba destinatia, aceasta notificându-se autoritătii.

E. Derogarea calitătii semintelor, resondarea, fractionarea, reambalarea, reconditionarea si declasarea

1. Derogarea calitătii semintelor

a) ITCSMS sau LCCSMS pot, la solicitarea operatorului economic, acorda derogări pentru certificarea si comercializarea semintelor Prebază si Bază care nu îndeplinesc conditiile de germinatie din anexa nr. 2, în conformitate cu art. 5 lit. a) din prezentul ordin. Această derogare se poate acorda până la 20% pentru sământa Prebază si până la 10% pentru sământa Bază din procentul de germinatie normat la fiecare specie, iar peste acest procent derogarea poate fi acordată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, la solicitarea operatorului economic.

Autoritatea va elibera „Documentul oficial de certificare a lotului de sământă”, eticheta oficială sau vigneta oficială, cu mentiunea „Sământă cu derogare” si a indicelui pentru care s-a acordat derogarea. Furnizorul trebuie să garanteze germinatia pentru care s-a aprobat derogarea si să mentioneze pe o etichetă proprie indicele efectiv al acesteia, numele si adresa sa, precum si numărul de lot;

b) ITCSMS sau LCCSMS pot, la solicitarea operatorului economic, acorda derogări de la germinatie în vederea certificării necesarului propriu. ITCSMS sau LCCSMS vor elibera „Buletinul de analiză oficială a lotului de sământă”, cu mentiunea „Sământă cu derogare” si a indicelui pentru care s-a acordat derogarea. Această derogare se poate acorda până la 10% din procentul de germinatie normat la fiecare specie. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea realizării unei culturi corespunzătoare scopului propus;

c) derogarea de la germinatia normată prevăzută prin prezentul ordin în scopul comercializării categoriilor Certificată, Certificată prima si a doua generatie poate fi acordată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în conformitate cu procedurile Comunitătii Europene.

2. Resondarea semintelor:

a) un prelucrător poate cere o nouă esantionare a unui lot fără o prelucrare ulterioară, cu mentiunea „resondare” pe documentul „Declaratia de certificare a loturilor de seminte”;

b) la sământa stocurilor din anii precedenti sau în alte situatii, precum si la cerere, se efectuează testări la seminte, în special pentru germinatie, si se aplică o vignetă oficială pentru germinatie cu mentiunea „Reanalizat ....... (luna si anul)” si ITCSMS sau LCCSMS emitent.

Această vignetă se aplică pe eticheta oficială. Furnizorul va stabili noul termen de valabilitate, dacă acesta se modifică.

3. Fractionarea si reambalarea:

a) fractionarea loturilor si a continutului ambalajelor cu seminte se efectuează numai de prelucrători sau ambalatori înregistrati, la cererea acestora si sub supravegherea autoritătii. Înainte de a se recurge la fractionare si reambalare, aceasta se notifică autoritătii, iar ambalajele vor purta intacte etichetele si sistemul de sigilare de origine în momentul prezentării reprezentantilor autoritătii;

b) se consideră fractionarea lotului:

(i) când părti dintr-un lot suferă tratamente cu produse diferite, iar partea reambalată va avea un număr nou de lot si se efectuează reetichetarea, resigilarea si recertificarea si se notifică autoritătii prin documentul „Declaratia de certificare a loturilor de sământă”; (ii) când părti dintr-un lot se reambalează si se resondează, partea reambalată are un număr nou de lot si se reetichetează si se resigilează;

c) când se reambalează întregul lot cu acelasi tip de ambalaj, iar masa sau numărul semintelor din fiecare ambalaj este acelasi, se poate mentine acelasi număr de lot pe noua etichetă;

d) fiecare lot de sământă va fi esantionat de inspectorii oficiali în timpul reambalării si reetichetării, iar esantionul se va stoca cel putin un an în magazia de esantioane a autoritătii;

e) fractionarea, reambalarea si reetichetarea unui lot de seminte din import în sistem OCDE se notifică autoritătii oficiale si trebuie să aibă acordul autoritătii nationale din tara de origine a semintelor, care va fi transmis autoritătii oficiale INCS. Pentru sământa reambalată si reetichetată sub schemele OCDE se va recunoaste „Sământa certificată în conformitate cu schemele OCDE”;

f) În cazul reambalării si reetichetării unui lot din import în sistem OCDE, etichetele si sistemul de sigilare vor fi scoase si toate operatiunile se fac în prezenta autoritătii oficiale care supraveghează reambalarea si reetichetarea. Fiecare lot de sământă va fi esantionat de personalul autorizat al autoritătii în timpul reambalării si reetichetării. O parte din esantion poate fi trimisă la laboratorul de analiză pentru diverse analize, eventual postcontrol, iar o parte se va stoca cel putin un an în magazia de esantioane a autoritătii. Noile etichete trebuie să aibă un număr nou de referintă, iar acestea reproduc toate informatiile date pe eticheta de origine, incluzând tara de provenientă. Informatiile vor include si mentiunea „Reambalat ......... (luna si anul)” si numele autoritătii responsabile de noua etichetă. Numărul de referintă original nu se mai foloseste. O copie a informatiilor care au apărut pe etichetă poate fi pusă în interiorul fiecărui ambalaj, dar trebuie clar diferentiată de eticheta OCDE de pe exteriorul ambalajului. Eticheta este de tip OCDE, iar culoarea va fi cea a categoriei biologice, exceptând mixtura;

g) în cazul mixturii, autoritatea oficială va tine o listă cu toate numerele de referintă ale loturilor care compun mixtura si proportia fiecărui lot din amestec. Dacă loturile componente ale amestecului au fost produse în diferite tări, toate tările de producere trebuie mentionate pe etichetă;

h) ambalajele în care se face reambalarea pot fi de mărimi diferite fată de ambalajele initiale;

i) pe etichetă se va mentiona „Reambalat ........ (luna si anul)” si numele autoritătii responsabile de noua etichetă.

4. Reconditionarea semintelor:

a) prelucrătorul cere recertificarea unui lot după reconditionare pe o nouă „Declaratie de certificare a loturilor de sământă”;

b) ambalajele vor purta intacte eticheta si sistemul de sigilare de origine în momentul controlului reprezentantilor autoritătii, iar etichetele initiale vor fi retrase de autoritate si lotul va purta un număr nou de referintă.

5. Declasarea semintelor:

a) sământa poate fi declasată la o altă categorie biologică (generatie) inferioară, dacă îndeplineste conditiile cerute de norme pentru aceasta, după cum urmează:

(i) sământa Prebază poate fi declasată în: Bază; Certificată; Certificată prima sau a doua generatie (C1 sau C2), după caz; (ii) sământa Bază poate fi declasată în: Certificată, Certificată prima sau a doua generatie (C1 sau C2), după caz; (iii) sământa Certificată prima generatie (C1) poate fi declasată în: Certificată a doua generatie (C2) sau a treia generatie (C3), după caz;

b) declasarea prevăzută la pct. (i) se poate face la cerere, numai la mentinător sau cu acceptul acestuia, si numai dacă s-a efectuat pre- sau postcontrolul categoriei supuse declasării si rezultatele obtinute permit această declasare;

c) declasarea prevăzută la pct. (ii) si (iii) se poate face la cerere, la mentinător sau cu acceptul acestuia, si dacă s-a efectuat postcontrolul categoriei supuse declasării sau al unei generatii anterioare acesteia;

d) dacă declasarea se face după reconditionarea unui lot sau după resondarea unui lot fără reconditionare ori după fractionare si reambalare, această operatiune se notifică autoritătii si se efectuează sub supraveghere oficială. Etichetele initiale sunt retrase, iar sigilarea si etichetarea ambalajelor se efectuează în conformitate cu prezentele reguli si norme.

F. Documente oficiale si documente neoficiale eliberate în urma testării semintelor

1. Documente oficiale pentru semintele certificate oficial:

a) „Documentul oficial de certificare”, model prezentat în anexa nr. 8, destinat circulatiei sau comercializării pentru însământare a semintelor certificate oficial. Se eliberează de către autoritatea oficială prin ITCSMS sau LCCSMS ori de un laborator acreditat cu numere înseriate de autoritate, imprimat cu înscris negru pe hârtie roz. Documentul se eliberează în cazul:

(i) loturilor certificate în care sământa îndeplineste toate conditiile prevăzute în prezentele reguli si norme;

(ii) reambalării loturilor sau a unor părti de lot, sub supraveghere oficială si atunci când documentele emise anterior atestă calitatea corespunzătoare a acestora, cu mentiunea „Certificare prin supraveghere oficială”, iar informatiile se preiau din documentele oficiale ce însotesc sământa, dacă aceasta se află în termen de valabilitate;

b) „Buletinul de analiză oficială”, model prezentat în anexa nr. 8, document eliberat de autoritatea oficială prin ITCSMS sau LCCSMS ori de un laborator acreditat cu numere înseriate de autoritate, imprimat cu înscris negru pe hârtie galbenă.

Acest document se eliberează în următoarele cazuri: (i) „Buletin de analiză oficială” eliberat de autoritatea oficială sau de un laborator acreditat, când conditiile tehnice de calitate nu corespund prezentelor reguli si norme, cu mentiunea „Interzisă comercializarea pentru multiplicare”; (ii) „Buletin de analiză oficială” eliberat de autoritatea oficială sau de un laborator acreditat pentru necesarul propriu în vrac, când conditiile tehnice de calitate corespund prezentelor reguli si norme, cu mentiunile „Necesar propriu” si „Interzisă comercializarea”;

(iii) ca „Buletin de analiză oficială” eliberat de autoritatea oficială sau de un laborator acreditat, când se reanalizează toate ori unele dintre conditiile tehnice de calitate a semintelor. Când acestea corespund prezentelor reguli si norme, buletinul va purta mentiunea „Sământă admisă pentru însământare” si este valabil numai împreună cu „Documentul oficial de certificare” emis anterior sau cu documentul corespunzător, dacă sământa provine din import. Când acestea nu corespund prezentelor reguli si norme, „Buletinul de analiză oficială” va purta mentiunea „Interzisă comercializarea pentru însământare”. În ambele cazuri se va mentiona la denumirea buletinului „Reanaliză partială sau totală”, după caz;

(iv) „Buletin de analiză oficială” partială, eliberat de autoritatea oficială sau de un laborator acreditat, pentru reanalizarea mixturii. Când conditiile tehnice de calitate nu corespund prezentelor reguli si norme, „Buletinul de analiză oficială” va purta mentiunea „Interzisă comercializarea pentru însământare”. Când conditiile tehnice de calitate corespund prezentelor reguli si norme, buletinul va purta mentiunea „Sământă admisă pentru Însământare”.

Documentele oficiale prevăzute la pct. 1 arată calitatea semintelor din lotul respectiv, la data esantionării, respectiv a sigilării ambalajelor.

INCS va tipiza toate tipurile de documente oficiale si le va adapta imprimării prin mijloace electronice si cerintelor sigilării.

2. Documente neoficiale. Aceste documente sunt destinate testelor solicitate în scop informativ.

„Buletinul de analiză informativ” este documentul destinat testelor solicitate în scop informativ. Acest document este imprimat cu înscris negru pe hârtie albă si cuprinde numai rezultatele testelor solicitate, precum si mentiunea „Acest buletin este informativ si nu este valabil pentru comercializare”. Buletinul nu contine decizii sau concluzii si arată calitatea semintelor din esantionul sau lotul respectiv, după caz, la data testării.

G. Postcontrolul semintelor certificate

1. Verificarea identitătii si puritătii varietale se efectuează în pre- sau postcontrol, se organizează de Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor (INCS) si se efectuează de Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor (ISTIS).

2. Verificarea semintelor în pre- sau postcontrol urmăreste:

a) dacă caracterele soiurilor au rămas distincte, uniforme si stabile în cursul multiplicărilor conform descrierii oficiale în baza căreia a fost înregistrat soiul în catalogul oficial si dacă puritatea varietală este conformă normelor;

b) interzicerea la multiplicare sau în productia pentru consum a loturilor de seminte necorespunzătoare ca identitate, puritate si stare fitosanitară;

c) supravegherea si monitorizarea activitătii operatorilor economici înregistrati care produc si multiplică sau prelucrează si comercializează sământa în vederea păstrării identitătii si puritătii varietale;

d) verificarea si îmbunătătirea functionării sistemului de asigurare a calitătii semintelor.

3.1. Precontrolul se efectuează în parcele de control în câmp, spatii protejate si/sau prin analize de laborator. În parcelele de precontrol se urmăreste:

a) În precontrol se însământează parcele de control la marginea ori în interiorul culturii semincere Prebază sau Bază destinate multiplicării (precontrolul poate reprezenta si postcontrolul generatiei anterioare);

b) examinarea plantelor crescute din esantionul de sământă se efectuează în fazele care permit observarea caracterelor esentiale;

c) când rezultatul din parcelele de precontrol arată că identitatea si puritatea varietala nu au fost mentinute, autoritatea oficială nu certifică sământa obtinută din parcelele sau loturile respective;

d) precontrolul se poate efectua si în perioada de extrasezon în sere sau zone climatice care permit cresterea plantelor în perioada de iarnă.

3.2. Precontrolul prin analize de laborator se poate efectua prin metode ca: electroforeza, reactia ADN-polimerazei (PCR), rezonanta magnetică nucleară (RMN), teste imunoenzimatice tip ELISA si/sau alte metode de laborator acceptate de institutiile si organismele de profil din UE si/sau pe plan international.

3.3. Speciile, metodele si mărimea esantioanelor pentru precontrolul prin analize de laborator:

a) la floarea-soarelui, metoda electroforezei se aplică pentru determinarea enzimelor specifice astfel: pentru linii, la esantioane de seminte de 200 de grame, iar pentru semintele hibride de floarea-soarelui, la esantioane de seminte de 500 de grame;

b) la partidele/loturile de seminte non-OGM ale speciilor la care se comercializează si soiuri OGM, testele de laborator se efectuează pe un esantion de seminte de 1.000 de grame, omogenizat si divizat în două subesantioane a 500 de grame (esantion si contraesantion);

c) analizele de laborator pentru precontrol se vor efectua în laboratoare oficiale sau acreditate, agreate de INCS.

4. Postcontrolul se efectuează în microculturi în câmp, pe baza metodologiei ISTIS, sub supravegherea INCS.

4.1. Postcontrolul este obligatoriu atunci când:

a) este destinat producerii unei noi generatii de seminte (postcontrolul, în acest caz, reprezintă precontrolul generatiei următoare);

b) sământa provine din terte tări sau, dacă este cazul, din tări comunitare, pentru multiplicare, când, dacă ISTIS nu detine o probă de referintă pentru soiul respectiv, se prelevă un esantion de referintă din fiecare lot de sământă înainte de semănat si se trimite în postcontrol odată cu esantioanele ridicate din loturile de sământă multiplicată si, dacă este cazul, cu descrierea soiului respectiv. Nu se ridică esantioane de referintă din sământa soiurilor înregistrate în catalogul oficial al României;

c) când sământa a fost produsă în afara tării de înregistrare a soiului, cele două autorităti vor cădea de acord în privinta efectuării testelor de postcontrol;

d) se verifică în postcontrol sământa din toate loturile destinate exportului, atât sământa certificată final, cât si sământa necertificată final.

4.2. Esantioanele de sământă, pe categorii biologice, care se esantionează în vederea verificării în postcontrol sunt:

a) pentru sământa Prebază si Bază se verifică un esantion din fiecare lot, iar pentru sământa Certificată sau Certificată prima generatie se prelevă un esantion din fiecare lot, iar o fractiune din esantioanele a 4 loturi dintr-o partidă formează esantionul care se trimite si se verifică în postcontrol;

b) nu se trimit în postcontrol esantioanele prelevate în urma reambalării si reetichetării, însă autoritatea oficială poate trimite o parte din esantionul prelevat pentru verificare în postcontrol, după caz;

c) autoritatea oficială poate stabili verificarea în postcontrol a oricărei partide sau a oricărui lot de seminte, când consideră necesară verificarea;

d) În postcontrol, caracteristicile trebuie controlate în conformitate cu metodele de verificare acceptate pe plan international.

5. Esantioanele destinate pre- sau postcontrolului la sământa prelucrată se prelevă de către persoanele oficiale din cadrul ITCSMS sau LCCSMS, în conformitate cu standardele în vigoare aliniate la metodele internationale.

6. Esantioanele se expediază la centrul de testare a soiurilor, însotite de un borderou în care se va specifica: specia, soiul, categoria biologică, lotul sau partida; un exemplar al borderoului se va transmite si la INCS.

Esantioanele se expediază la CTS-uri astfel, exceptându-se cazurile fortuite legate de certificările efectuate după aceste termene:

a) CTS Cogealac, comuna Tariverde, judetul Constanta, CP 907076, pentru soia si în ulei, până la 20 martie;

b) CTS Troian, comuna Troian, judetul Teleorman, CP 147415, pentru rapită de toamnă, până la 10 august, rapită de primăvară si mustar alb, până la 31 ianuarie, floarea-soarelui, până la 20 martie;

c) CTS Sibiu, Str. Sibiului nr. 59, judetul Sibiu, CP 550088, pentru în de fibră si cânepă, până la 1 martie;

d) CTS Dâlga, comuna Dor Mărunt, judetul Călărasi, CP 917055, pentru soia OGM, până la 20 martie;

e) ISTIS Bucuresti, bd. Mărăsti nr. 61, sectorul 1, CP 011464, pentru arahide, până la 1 martie.

7. Cantitatea de sământă a esantionului pentru pre­sau postcontrol este de 50 g pentru speciile cu bobul mai mic decât mărimea bobului de grâu si de 500 g pentru speciile cu bobul mai mare decât mărimea bobului de grâu.

8. Se consideră corespunzătoare puritatea varietala determinată în postcontrol cel putin egală cu normele de puritate varietala cuprinse în anexa nr. 2 sau reduse cu maximum 1%.

8.1. Fac exceptie de la prevederile pct. 8 loturile de seminte din speciile următoare, care se consideră corespunzătoare pentru puritatea varietala, astfel :

a) liniile consangvinizate (mamă) androsterile de floarea-soarelui: puritate varietala minimă de 97%, cu maximum 1% plante fertile si cu maximum 2% plante hibride;

b) liniile consangvinizate (tată) de floarea-soarelui: puritate varietala minimă de 97% (cu maximum 3% plante netipice si sterile);

c) hibrizi simpli (H.S.) de floarea-soarelui forme parentale: puritate varietala minimă de 97%, cu maximum 1% plante fertile si cu maximum 2% plante netipice;

d) hibrizi simpli (H.S.) si hibrizi triliniari (H.T.) (F1) de floarea-soarelui: puritate varietala minimă de 95%;

e) rapita de ulei si napii de miriste (Brassica napus si Brassica râpa), sământă certificată - hibrizi:

(i) după metoda sterilitătii mascule citoplasmatice cu puritate varietală minimă de 90%;

(ii) după metoda autoincompatibilitătii cu puritate varietală minimă de 90%.

9. Prezenta semintelor modificate genetic în partide/loturi de seminte non-OGM se admite până la maximum 0,9% în urma analizelor de laborator; semintele care prezintă un procent mai mare de 0,9% impurificare cu OGM se consideră seminte modificate genetic.

III. COMERCIALIZAREA SEMINTELOR

A. Obligatiile operatorilor economici înregistrati pentru comercializarea semintelor

1. Operatorii economici înregistrati de ITCSMS sau LCCSMS pentru comercializarea semintelor au următoarele obligatii:

a) să facă dovada certificării, provenientei, tranzactiilor, a cantitătilor preluate si vândute si a stocurilor de seminte în „Registrul de intrări si iesiri”;

b) să aibă sau să fie asistati de personal calificat în domeniul de activitate desfăsurată în materie de seminte, care trebuie să cunoască regulile de comercializare a semintelor, instruit si atestat de ITCSMS si LCCSMS;

c) să asigure mentinerea identitătii si puritătii varietale pe tot parcursul procesului de depozitare si comercializare;

d) să depoziteze semintele în spatii corespunzătoare, în conformitate cu regulile si normele în vigoare;

e) să respecte inviolabilitatea etichetelor oficiale, a ambalajelor originale si să păstreze marca furnizorului în cazul când aceasta este aplicată pe ambalaj;

f) să nu comercializeze seminte necertificate oficial, neambalate, neetichetate si nesigilate sau preluate de la operatori economici neînregistrati;

g) să notifice ITCSMS sau LCCSMS intentia de reambalare si reetichetare, dacă operatorul economic este si prelucrător înregistrat pentru ambalare;

h) să retragă din circulatie semintele devenite inapte calitativ în conformitate cu prezentele reguli si norme sau afectate de organisme dăunătoare, să accepte returnarea celor deja vândute sau compensarea lor si să ia măsuri de îndepărtare urgentă a acestor cantităti către alte scopuri, în prezenta unui reprezentant al ITCSMS sau LCCSMS;

i) să solicite refacerea analizelor privind conditiile tehnice de calitate a semintelor, la termenele prevăzute sau ori de câte ori este cazul;

j) să pună la dispozitia inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele, inclusiv contabile, necesare verificării activitătii în domeniul comercializării semintei;

k) să sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de câte ori apar situatii deosebite care pot influenta calitatea semintelor.

B. Punerea pe piată si comercializarea semintelor

A. Sământa necertificată final

1. Sământa poate circula ca sământă necertificată final de pe raza teritorială a unui ITCSMS pe raza teritorială a altui ITCSMS sau LCCSMS ori în altă tară, înainte de a cunoaste rezultatul certificării finale, cu conditia să fi fost admisă în urma inspectiei în câmp si însotită de eticheta oficială de culoare gri si de documentul oficial prevăzut în anexa nr. 5.

2. Sământa necertificată final poate fi:

a) sământa brută, ambalată sau vrac în containere ori în mijloace de transport curate, închise, sigilate si însotită de eticheta oficială si de documentul oficial prevăzut în anexa nr. 5;

b) sământa conditionată, neambalată, dar în containere sau ambalată si etichetată oficial, care nu a fost esantionată oficial ori după esantionare oficială, dar înaintea obtinerii rezultatelor certificării finale, însotită de eticheta oficială si de documentul prevăzut în anexa nr. 5 sau, după caz, de documentul prevăzut în anexa nr. 5.

3. Sământa necertificată final, produsă pe raza teritorială a unui ITCSMS ori LCCSMS si care se prelucrează pe raza teritorială a altui ITCSMS sau LCCSMS, trebuie să fie însotită de eticheta oficială si de documentul oficial prevăzut în anexa nr. 5 si de „Documentul de inspectie în câmp”, iar multiplicatorul va depune „Declaratia de certificare a loturilor de sământă” la autoritatea pe raza căreia se prelucrează sământa.

4. Sământa necertificată final care s-a produs si se comercializează pentru prelucrare în aceeasi zonă, sub aceeasi autoritate responsabilă cu inspectia în câmp si cu certificarea oficială, trebuie să fie însotită de documentul prevăzut în anexa nr. 5 lit. C si de Adeverinta de transport.

B. Conditii pentru comercializarea semintei certificate final

1. Sământa poate fi plasată pe piată dacă a fost certificată oficial ca sământă Prebază, Bază, Certificată, Certificată prima, a doua si a treia generatie sau Comercială, după caz, în functie de specie si de conditiile din prezentul ordin.

2. Sământa certificată final se comercializează numai ambalată, sigilată, etichetată oficial si însotită de documente oficiale.

3. Loturile de sământă care au făcut obiectul unui contract de export în sistemul OCDE si au rămas în tară pot fi comercializate dacă soiul este admis pentru comercializare, pe baza „Documentului oficial de certificare” si a etichetei tip OCDE, dacă sământa corespunde conditiilor din prezentul ordin, dacă nu se recurge la deschiderea ambalajelor.

4. Sământa de plante oleaginoase si textile poate fi comercializată si în ambalaje mici. Greutatea ambalajelor mici este de până la 10,0 kg inclusiv. Închiderea se face oficial sau sub supraveghere oficială.

5. Sământa se comercializează însotită de documentele de calitate, în termenul de valabilitate a acestora, si anume:

a) la livrarea angro: „Documentul de calitate si conformitate al furnizorului”, model prevăzut în anexa nr. 8, cu număr de ordine atribuit oficial de autoritate, eliberat de furnizor, completat cu elemente preluate din „Documentul oficial de certificare”; documentele însotitoare din import, certificat sau buletin de analiză ori documentele din statele membre preluate în „Documentul de calitate si conformitate al furnizorului” si/sau etichete oficiale, care sunt documente oficiale;

b) la livrarea cu amănuntul eticheta oficială este obligatorie si poate tine loc de document de calitate si conformitate, iar la cererea cumpărătorului furnizorul poate emite „Documentul de calitate si conformitate al furnizorului”.

6. În cazul comercializării semintelor din import din terte tări în sistem OCDE trebuie respectate regulile si normele de echivalentă ale Comunitătii Europene, iar etichetele tip OCDE să contină mentiunile: „Reguli si norme CE” si „Testate prin metoda ISTA (sau altă metodă echivalentă)”.

7. În timpul depozitării si comercializării, umiditatea semintelor nu va depăsi: floarea-soarelui - 9%; bumbac, cânepă, în pentru ulei si fibră, mustar alb, mustar vânăt, mustar negru, rapită, rapită navetă - 10%; arahide - 11%; chimion, mac, sofran - 12%; soia - 13%.

8. Sământa rămasă pe stoc după fiecare campanie va fi declarată de operatorii economici la autoritatea oficială teritorială, conform înregistrărilor din „Registrul de intrări si iesiri”, până la 31 decembrie si 30 iunie.

C. Seminte destinate comertului international

1. Importul de seminte din tări terte pentru comercializare pe teritoriul României se realizează în conformitate cu prevederile prezentului ordin si ale Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 257/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului săditor.

2. Importatorii care multiplică semintele importate din terte tări afiliate la sistemul OCDE au obligatia de a solicita partenerului de contract extern documentele prevăzute de reglementările OCDE, iar contractele trebuie să fie întocmite în conformitate cu acestea, pe care să le pună la dispozitia ITCSMS sau LCCSMS odată cu „Declaratia de multiplicare”.

3. În cazul importului în vederea multiplicării în sistem OCDE, multiplicatorii se vor asigura că acceptul de multiplicare al autoritătii nationale a tării respective a fost transmis la INCS.

4. În cazul importurilor din terte tări în cantităti mai mari de 2 kg, se aplică art. 22 alin. (2) din prezentul ordin.

5. În cazul exportului în vederea multiplicării într-o tară tertă, INCS emite acceptele de multiplicare în vederea certificării semintelor de către autoritatea oficială de certificare din tara respectivă, cu conditia ca această autoritate să fie recunoscută ca echivalentă. Documentele care însotesc sământa care se exportă sunt prevăzute în regulile OCDE, eliberate de ITCSMS sau LCCSMS ori de alte organisme acreditate de acestea, în original sau duplicat.

6. Exportul în terte tări se realizează pe baza unui contract care poate prevedea conditii mai putin restrictive fată de regulile si normele din prezentul ordin.

7. Pentru export se impun acordul mentinătorului soiului sau al titularului de brevet pentru soi, eliberarea de către INCS a numerelor de referintă pentru loturile care se exportă, esantionarea, testarea si eliberarea documentelor oficiale OCDE.

IV. EVIDENTA CULTURILOR SEMINCERE Sl A SEMINTELOR

A. Evidentele tinute de operatorul economic

1. Operatorii economici producători, prelucrători si comercianti trebuie să tină evidenta la zi a productiei, tranzactiilor si stocurilor în „Registrul de intrări si iesiri”.

2. Operatorii economici producători, prelucrători si comercianti trebuie să tină evidenta separată a documentelor privind cantitatea si calitatea semintelor: „Document de inspectie în câmp”, „Adeverintă de transport seminte si material săditor”, „Document oficial de certificare”, „Buletin de analiză oficială”, „Buletin de analiză informativ”, procesele-verbale de luare a probelor, „Document de calitate si conformitate al furnizorului” eliberate, precum si evidenta strictă a productiei, a etichetelor, a intrărilor si iesirilor de partide, a loturilor necertificate final sau certificate final, a ambalajelor.

3. Amelioratorii sau mentinătorii care produc sământa Prebază sau Bază, care efectuează lucrări de selectie conservativă si fitosanitară, sunt obligati să tină la zi „Registrul de selectie conservativă”.

4. Operatorii economici producători, prelucrători si comercianti trebuie să tină evidenta esantioanelor martor, prelevate de către inspectorii oficiali, din partidele si loturile de sământă produse sau prelucrate si să le stocheze în conditii optime de păstrare cel putin un an.

B. Evidentele tinute de ITCSMS sau LCCSMS

1. ITCSMS sau LCCSMS va tine următoarele evidente:

a) evidenta operatorilor economici înregistrati pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si a autorizatiilor eliberate;

b) evidenta laboratoarelor acreditate si a persoanelor acreditate, precum si evidenta rezultatelor supravegherii si monitorizării acestora;

c) evidenta următoarelor documente: „Declaratie de multiplicare”, „Fisă de control”, „Document de inspectie în câmp”, „Adeverintă de transport seminte si material săditor”, „Declaratie de certificare a loturilor de sământă”, „Document oficial de certificare”, „Buletin de analiză oficială”, „Buletin de analiză informativ”, procese-verbale de luare a probelor, „Document de calitate si conformitate al furnizorului”;

d) evidenta loturilor acceptate, respinse, declasate, cu derogare, reconditionate, fractionate, reambalate;

e) evidenta etichetelor oficiale, a vignetelor oficiale utilizate sau retrase;

f) evidenta prelevării esantioanelor;

g) evidenta importurilor si exporturilor;

h) evidenta fiselor de analiză a semintelor; i) evidenta copiilor borderourilor si a rezultatelor obtinute în pre- sau postcontrol;

j) evidenta esantioanelor prelevate si păstrate în magazia de esantioane;

k) alte evidente cerute de INCS.

2. Toate documentele se arhivează la ITCSMS sau LCCSMS si se păstrează 6 ani.

3. Documentele de supraveghere si monitorizare a inspectorilor acreditati care efectuează inspectia în câmp, sondatorilor acreditati si laboratoarelor acreditate.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunii nr. 1/2007 emise în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, modificată si completată prin Legea nr. 208/2005 si Legea nr. 97/2006

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3) si (5) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, în sedinta din data de 19 februarie 2007,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunea nr. 1/2007 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, modificată si completată prin Legea nr. 208/2005 si Legea nr. 97/2006, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Instructiunea mentionată la art. 1 se publică împreună cu ordinul de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul CNVM si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

Art. 3. - Directia reglementare din cadrul Directiei generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general si cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 7 martie 2007.

Nr. 29.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNEA Nr. 1/2007

emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, modificată si completată prin Legea nr. 208/2005 si Legea nr. 97/2006

 

Art. 1. - Prezenta instructiune este emisă în aplicarea art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, modificată si completată prin Legea nr. 208/2005 si Legea nr. 97/2006, denumită în continuare Legea nr. 297/2004.

Art. 2. - (1) Prevederile art. 2861 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 referitoare la suspendarea exercitiului dreptului de vot sunt aplicabile în situatia în care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 97/2006 sau ulterior, o persoană, singură sau împreună cu persoanele cu care actionează în mod concertat, detine mai mult de 1% din capitalul social al unei societăti de investitii financiare, denumită în continuare SIF.

(2) Persoana prevăzută la alin. (1) va transmite către SIF si operatorul de piată o declaratie privind persoanele cu care aceasta actionează în mod concertat în ceea ce priveste SIF, autentificată, întocmită conform anexei la prezenta instructiune.

(3) În situatia în care declaratia mentionată la alin. (2) este transmisă de o societate-mamă, filialele acestei societăti sunt exceptate de la obligatia de a transmite declaratia respectivă.

(4) Declaratia prevăzută la alin. (2) va fi transmisă în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei instructiuni sau, după caz, de la data dobândirii respectivei detineri.

(5) Orice modificare a declaratiei prevăzute la alin. (2) se transmite, în aceleasi conditii ca si declaratia initială, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aparitiei respectivei modificări.

(6) Depozitarul central are obligatia de a notifica de îndată conducerea SIF/societătii de administrare a investitiilor, denumită în continuare SAI, care administrează SIF cu privire la orice depăsire a limitei de 1% prevăzute la art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, apărută ca urmare a unei operatiuni pe piată sau a unui transfer direct efectuat în conformitate cu prevederile legale incidente.

(7) SIF are obligatia ca în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii declaratiei mentionate la alin. (2) să aducă la cunostinta publicului, prin publicare pe site-ul propriu, informatiile din cuprinsul acesteia.

(8) SIF are obligatia de a transmite Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare CNVM, la sfârsitul fiecărei luni calendaristice, lista persoanelor mentionate la art. 2 alin. (1).

Art. 3. - (1) În vederea suspendării prevăzute la alin. (2) al art. 2861 din Legea nr. 297/2004, drepturile de vot detinute de o persoană se calculează cu luarea în considerare a următoarelor:

a) drepturi de vot detinute de o tertă persoană cu care respectiva persoană fizică sau juridică a încheiat un acord prin care cei doi se obligă să adopte o politică comună în ceea ce priveste respectiva societate, prin exercitarea concertată a drepturilor de vot detinute;

b) drepturi de vot aferente actiunilor detinute de respectiva persoană fizică sau juridică care sunt constituite în garantie, cu conditia ca aceasta să controleze drepturile de vot si să îsi declare intentia de a le exercita;

c) drepturi de vot detinute sau care pot fi exercitate în conformitate cu lit. a) si b) de o entitate controlată de respectiva persoană fizică sau juridică;

d) drepturi de vot aferente actiunilor aflate în posesia respectivei persoane fizice sau juridice, pe care aceasta, în lipsa unor instructiuni specifice de la proprietarii actiunilor, poate să le exercite fără restrictii;

e) drepturi de vot exercitate de respectiva persoană fizică sau juridică în calitate de mandatar pe care aceasta, în lipsa unor instructiuni specifice de la proprietarii actiunilor, poate să le exercite fără restrictii;

f) drepturi de vot detinute de o tertă persoană, alta decât cea prevăzută la lit. a) si c), care actionează în mod concertat cu respectiva persoană fizică sau juridică.

(2) Când SIF dobândeste sau înstrăinează, direct ori indirect, propriile actiuni, aceasta face public procentul actiunilor proprii detinute, cât de curând posibil, dar nu mai târziu de 4 zile lucrătoare de la respectiva înstrăinare sau dobândire, dacă acest procent atinge, depăseste ori scade sub pragul de 1% din capitalul social.

(3) În vederea calculării pragului prevăzut la art. 2 alin. (1), SIF va face public numărul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot asociate acestora la sfârsitul fiecărei luni calendaristice dacă în cursul acesteia a avut loc o majorare sau o reducere a capitalului social/numărului drepturilor de vot.

(4) Prevederile art. 2 alin. (1) se aplică si în cazul unei persoane fizice sau juridice care detine, direct ori indirect, instrumente financiare care îi dau dreptul să achizitioneze actiuni la care sunt atasate drepturile de vot, deja emise de un emitent ale cărui actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piată reglementată.

Art. 4. - (1) Responsabilitatea cu privire la calculul limitei de detinere, precum si la suspendarea drepturilor de vot în cazul în care sunt incidente prevederile art. 2861 din Legea nr. 297/2004 si ale prezentei instructiuni revine conducerii SIF sau a SAI care administrează o SIF.

(2) Anterior adunărilor generale ale actionarilor, conducerea SIF sau a SAI care administrează o SIF are obligatia să verifice pentru actionarii înregistrati la data de referintă drepturile de vot care sunt suspendate în conformitate cu prevederile art. 2861 din Legea nr. 297/2004 si să informeze corespunzător depozitarul central, în vederea operării în evidente a suspendării.

(3) Drepturile de vot se suspendă cu respectarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 si ale prezentei instructiuni, astfel încât respectiva persoană să nu poată exercita în adunarea generală a actionarilor pozitia detinută cu nerespectarea art. 2 alin. (1).

(4) Conducerea SIF sau a SAI care administrează o SIF va proceda de îndată la suspendarea drepturilor de vot aferente valorilor mobiliare ce depăsesc pragul de 1% din capitalul social al SIF, după caz, astfel:

a) Începând cu data primirii declaratiei prevăzute la art. 2 alin. (2); sau

b) Începând cu data primirii notificării din partea CNVM în conformitate cu alin. (6); sau

c) Începând cu data la care a luat cunostintă, din documentele aflate la dispozitia sa, despre situatia prevăzută la art. 2 alin. (1); sau

d) Începând cu data primirii notificării din partea depozitarului central, prevăzută la art. 2 alin. (6).

(5) Conducerea SIF sau a SAI care administrează o SIF are obligatia de a introduce în contractul încheiat cu depozitarul central clauze, conditii si termeni care să permită părtilor contractante aplicarea dispozitiilor prezentei instructiuni.

(6) CNVM dispune conducerii SIF sau a SAI care administrează o SIF să suspende drepturile de vot în cazul în care constată neîndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) si (6) si/sau la alin. (1) al prezentului articol.

(7) Conducerea SIF sau a SAI care administrează o SIF procedează la ridicarea imediată a suspendării dreptului de vot în situatia în care primeste o declaratie întocmită conform prevederilor art. 2 alin. (2) si (6) Însotită de documentele justificative, din care rezultă că depăsirea limitelor de detinere directă sau indirectă de 1% a fost înlăturată în termenul prevăzut la alin. (4) al art. 2861 din Legea nr. 297/2004.

Art. 5. - După expirarea termenului mentionat la art. 2861 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 se aplică în mod corespunzător procedura prevăzută la art. 283 din aceeasi lege.

Art. 6. - (1) Încălcarea dispozitiilor prezentei instructiuni se sanctionează potrivit prevederilor titlului X din Legea nr. 297/2004.

(2) Încălcarea prevederilor art. 2 si 4 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă cuprinsă între 500 lei si 5.000 lei în cazul persoanelor fizice si, respectiv, cuprinsă între 0,5% si 5% din capitalul social vărsat pentru persoanele juridice.

(3) Odată cu sanctiunea prevăzută la alin. (2) se poate aplica si sanctiunea suspendării/retragerii autorizatiei sau a interzicerii temporare a desfăsurării unor activităti si servicii ce cad sub incidenta Legii nr. 297/2004.

(4) Includerea în cuprinsul declaratiilor/notificărilor prevăzute în prezenta instructiune a unor informatii false intră sub incidenta art. 292 din Codul penal, republicat, referitor la falsul în declaratie.

Art. 7. - Prezenta instructiune intră în vigoare la data publicării acesteia si a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se publică în Buletinul CNVM si pe site-ul CNVM (www.cnvmr.ro).

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentei instructiuni se abrogă Instructiunea nr. 10/2005 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, modificată prin Legea nr. 208/2005 pentru modificarea art. 285 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si prin Ordonanta Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 40/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 31 august 2005.

 

ANEXĂ 1

la instructiune

 

Model de declaratie detineri conform prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004, cu modificările si completările ulterioare

 

DECLARATIE DETINERI

 

Societatea de investitii financiare

Codul unic de înregistrare ...........................................................................................................................................

Simbol piată reglementată ............................................................................................................................................

Tipul valorii mobiliare ..................................................................................................................................................

Identificarea detinătorului de actiuni SIF:

Persoana fizică .............................................................................................................................................................

(numele si prenumele) (B.l./pasaport seria/nr.) (codul numeric personal) (adresa)

Persoana juridică ...........................................................................................................................................................

(denumirea completă) (cod unic de înregistrare) sediul social (adresa)

Descrierea relatiei detinătorului de valori mobiliare cu persoanele cu care actionează în mod concertat în conformitate cu art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare

Număr actiuni detinute în mod concertat: ......................................................................................................................

Procentul din capitalul social reprezentat de actiunile detinute în mod concertat si numărul de voturi în AGA SIF .....................................................

Prezenta declaratie este dată cunoscându-se consecintele legale ale declaratiilor false prevăzute si pedepsite de art. 292 din Codul penal

 

Semnătura persoanei/reprezentantului legal al persoanei

 

Stampila (pentru persoana juridică)

 

Data ...................................

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind legea aplicabilă contractelor de asigurare care reglementează riscuri situate în statele membre ale Uniunii Europene sau în cele apartinând Spatiului Economic European

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 27 februarie 2007, prin care s-au aprobat Normele privind legea aplicabilă contractelor de asigurare care reglementează riscuri situate în statele membre ale Uniunii Europene sau în cele apartinând Spatiului Economic European,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind legea aplicabilă contractelor de asigurare care reglementează riscuri situate în statele membre ale Uniunii Europene sau în cele apartinând Spatiului Economic European, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Directia generală reglementări si autorizări asigurări generale, Directia generală reglementări si autorizări asigurări de viată si administrare fonduri de pensii si Directia generală comunicare si mass-media din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 15 martie 2007.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind legea aplicabilă contractelor de asigurare care reglementează riscuri situate în statele membre ale Uniunii Europene sau în cele apartinând Spatiului Economic European

 

Art. 1. - Prezentele norme stabilesc legea aplicabilă contractelor de asigurare care reglementează riscuri situate în statele membre ale Uniunii Europene sau în cele apartinând Spatiului Economic European, contracte încheiate de asigurătorii autorizati de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor conform prevederilor art. 12 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia.

Art. 2. - (1) Legea aplicabilă contractelor de asigurare din categoria asigurărilor generale, exceptând asigurările obligatorii, se alege în functie de următoarele criterii:

a) În cazul în care asiguratul/titularul politei îsi are domiciliul, resedinta sau sediul social pe teritoriul statului membru în care este situat riscul, legea aplicabilă contractului de asigurare poate fi legea statului membru respectiv sau, dacă aceasta permite, legea unei alte tări aleasă de către părti.

Prin stat membru în care este situat riscul se întelege, după caz:

1. statul membru în care se găsesc bunurile, atunci când asigurarea se referă fie la clădiri, fie la clădiri si continutul lor, în măsura în care acestea se află sub incidenta aceluiasi contract de asigurare;

2. statul membru de înregistrare, atunci când asigurarea se referă la vehicule de orice natură;

3. statul membru în care asiguratul/titularul politei de asigurare a semnat contractul, în cazul unui contract cu durată mai mică sau egală cu 4 luni, privind riscurile din cursul unei călătorii sau a unei vacante, indiferent de clasa de asigurare avută în vedere;

4. statul membru în care asiguratul/titularul politei de asigurare îsi are domiciliul sau resedinta ori, dacă acesta este o persoană juridică, statul membru în care este situat sediul social al acestei persoane juridice la care se referă contractul, în toate cazurile care nu sunt mentionate în mod explicit la punctele precedente;

b) În cazul în care asiguratul/titularul politei de asigurare nu îsi are domiciliul, resedinta sau sediul social în statul membru în care este situat riscul, părtile care încheie contractul de asigurare pot să aleagă fie aplicarea legii statului membru în care este situat riscul, fie aplicarea legii statului în care asiguratul/titularul politei de asigurare îsi are domiciliul, resedinta sau sediul social;

c) În cazul în care asiguratul/titularul politei de asigurare desfăsoară o activitate comercială, industrială sau profesie liberală si contractul de asigurare acoperă două sau mai multe riscuri legate de această activitate, riscuri situate în state membre diferite, părtile care încheie contractul de asigurare pot alege fie aplicarea legii unuia dintre statele membre, fie aplicarea legii statului în care asiguratul/titularul politei de asigurare îsi are domiciliul, resedinta sau sediul social;

d) fără a se aduce prejudicii drepturilor prevăzute la lit. a), b) si c), atunci când riscurile acoperite prin contractul de asigurare se limitează doar la acele riscuri asigurate produse în alte state membre decât statul în care este situat riscul, părtile contractante pot alege întotdeauna aplicarea legii primului stat;

e) În cazul riscurilor majore mentionate la lit. E din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, părtile contractante pot alege aplicarea oricărei legi agreate de acestea;

f) alegerea de către părti a legii aplicabile contractului, în cazurile prevăzute la lit. a) sau e), nu poate aduce vreun prejudiciu prevederilor imperative ale statului membru în care sunt situate riscurile reglementate de contractul de asigurare si de la aplicarea cărora legea statului membru respectiv nu permite nicio derogare prin contract.

(2) Alegerea de către părti a legii aplicabile contractului de asigurare, conform alin. (1), trebuie să fie precisă si să rezulte în mod clar si expres din clauzele contractului sau din circumstantele cauzei.

(3) Dacă părtile contractante nu au convenit asupra legii aplicabile, conform alin. (1), atunci legea contractului de asigurare este aceea a statului membru prevăzut la alin. (1) lit. a)-f), cu care se consideră că acest contract are legăturile cele mai strânse.

(4) În mod exceptional, dacă doar o parte a contractului de asigurare este separabilă de restul contractului si aceasta prezintă o legătură mai strânsă cu un alt stat decât cu unul dintre cele luate în considerare conform alineatelor precedente, se poate aplica acestei părti a contractului legea acelui stat, considerându-se că acel contract are legăturile cele mai strânse cu statul membru în care este situat riscul.

(5) Indiferent de legea aplicabilă contractului, prezentul articol nu poate aduce prejudicii aplicării normelor de drept ale tării instantei judecătoresti care reglementează imperativ situatia.

(6) Sub rezerva alineatelor anterioare, în România se aplică, în cazul contractelor de asigurare mentionate anterior, normele generale de drept international privat român incidente în domeniul obligatiilor contractuale.

Art. 3. - (1) Legea aplicabilă contractelor de asigurare obligatorie este legea statului membru care impune obligativitatea asigurării.

(2) În cazul în care există contradictie între legea statului membru în care este situat riscul si cea a statului membru care impune obligatia încheierii unei asigurări obligatorii, prevalează legea acestuia din urmă.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 2, contractele de asigurare obligatorie din România trebuie să fie încheiate în conformitate cu prevederile legale aplicabile acestei asigurări reglementate numai de legea română.

(4) Atunci când un contract de asigurare acoperă riscuri situate în mai mult de un stat membru si cel putin unul dintre riscuri se circumscrie asigurărilor obligatorii, contractul de asigurare se consideră ca fiind compus din mai multe contracte de asigurare, fiecare dintre acestea fiind raportat la un stat membru. În acest caz se aplică în mod corespunzător prevederile art. 2 alin. (5).

(5) Asigurătorii care au încheiat contracte de asigurare obligatorie în România sunt obligati să informeze Comisia de Supraveghere a Asigurărilor despre încetarea obligatiilor

decurgând din astfel de contracte, acoperirea ce decurge din aceste contracte fiind opozabilă tertilor doar în limita conditiilor contractului.

(6) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va comunica Comisiei Europene riscurile cuprinse în asigurările obligatorii indicând toate prevederile legale ce trebuie să fie îndeplinite de către părtile participante la contractul de asigurare obligatorie.

Art. 4. - (1) Legea aplicabilă contractelor de asigurare din categoria asigurărilor de viată este legea statului membru al angajamentului.

(2) Când asiguratul este o persoană fizică având domiciliul sau resedinta într-un stat membru, altul decât cel al cărui cetătean este, părtile pot alege ca lege aplicabilă contractului de asigurare legea statului al cărui cetătean este.

Art. 5. - Asigurătorii au obligatia mentionării în contractele de asigurare încheiate a legii aplicabile acestora.

Art. 6. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctionează în conformitate cu prevederile art. 8 si 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Prezentele norme transpun art. 7 si 8 din Directiva 88/357 din 22 iunie 1988 de coordonare a dispozitiilor legale, de reglementare si administrative privind asigurarea directă, alta decât asigurarea de viată, de stabilire a dispozitiilor destinate facilitării exercitării efective a liberei prestări de servicii si de modificare a Directivei 73/239/CEE si art. 32 din Directiva 2002/83/CE din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea directă de viată.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciaie „EUL BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 27 februarie 2007 prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „EUL BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „EUL BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L., cu sediul social în comuna Rotunda, judetul Olt, nr. de ordine în registrul comertului J28/891/07.12.2006, cod unic de înregistrare 19502253/09.12.2006, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 124.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „RIVERA BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 27 februarie 2007 prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „RIVERA BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „RIVERA BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L., cu sediul social în Alexandria, Str. Libertătii bl. K5, parter, judetul Teleorman, nr. de ordine în registrul comertului J34/447/25.07.2006, cod unic de înregistrare 18882294/26.07.2006, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 129.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „IONASIG BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 27 februarie 2007 prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „IONASIG BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „IONASIG BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L., cu sediul social în Târgu Jiu, str. Nicolae Bălcescu bl. 2, se. 1, ap. 10, judetul Gorj, nr. de ordine în registrul comertului J18/447/06.06.2005, cod unic de înregistrare 17660656/07.06.2005, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 132.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „ARGESIM ASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 27 februarie 2007 prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „ARGESIM ASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „ARGESIM ASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L, cu sediul social în Pitesti, calea Bucuresti bl. 32, se. A, et. 4, ap. 13, judetul Arges, nr. de ordine în registrul comertului J03/234/02.02.2007, cod unic de înregistrare 20949019/05.02.2007, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comerciala prevăzuta la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 134.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 115/1999

privind responsabilitatea ministerială*)

 


*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 90/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 15 aprilie 2005, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2002.

Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială a mai fost modificată si completată prin:

- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2004 privind cresterea transparentei în exercitarea demnitătilor publice si a functiilor publice, precum si intensificarea măsurilor de prevenire si combatere a coruptiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 27 aprilie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 601/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.227 din 20 decembrie 2004;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 4 februarie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 90/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 15 aprilie 2005.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Guvernul, în întregul său, si fiecare dintre membrii acestuia sunt obligati să îsi îndeplinească mandatul cu respectarea Constitutiei si a legilor tării, precum si a programului de guvernare acceptat de Parlament.

Art. 2. - (1) Guvernul răspunde politic numai în fata Parlamentului, ca urmare a votului de încredere acordat de către acesta cu prilejul învestiturii.

(2) Fiecare membru al Guvernului răspunde politic în mod solidar cu ceilalti membri pentru activitatea Guvernului si pentru actele acestuia.

Art. 3. - (1) Răspunderea politică a Guvernului constă în demiterea sa, ca urmare a retragerii încrederii acordate de către Parlament, prin adoptarea unei motiuni de cenzură, în conditiile prevederilor art. 113 si 114 din Constitutia României, republicată.

(2) Guvernul si celelalte organe ale administratiei publice sunt obligate să prezinte Camerei Deputatilor si Senatului, precum si comisiilor parlamentare informatiile si documentele cerute în temeiul art. 111 alin. (1) din Constitutia României, republicată, în termen de maximum 20 de zile de la primirea solicitării.

(3) Guvernul si fiecare dintre membrii săi au obligatia să răspundă la întrebările sau la interpelările formulate de deputati ori de senatori, în temeiul art. 112 alin. (1) din Constitutia României, republicată, în conditiile prevăzute de regulamentele celor două Camere ale Parlamentului.

Art. 4. - (1) În termen de 15 zile de la data încetării mandatului Guvernului sau al unuia dintre membri, potrivit art. 106 si 110 din Constitutia României, republicată, acestia vor prezenta situatia privind gestionarea activitătii ministeriale de care au răspuns, precum si a problemelor aflate în curs de derulare, pe baza unui protocol de predare-primire.

(2) Structura si continutul protocolului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului*).

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică si conducătorilor celorlalte autorităti ale administratiei publice centrale si locale de la data eliberării lor din functie.

Art. 5. - Pe lângă răspunderea politică, membrii Guvernului pot răspunde si civil, contraventional, disciplinar sau penal, după caz, potrivit dreptului comun din aceste materii, în măsura în care prezenta lege nu cuprinde dispozitii derogatorii.

Art. 6. - În întelesul prezentei legi, sunt membri ai Guvernului primul-ministru, ministrii si alti membri stabiliti prin lege organică, numiti de Presedintele României pe baza votului de încredere acordat de Parlament.


*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii si continutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului si de conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice la expirarea mandatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 5 ianuarie 2001.

 

CAPITOLUL II

Răspunderea penală

 

Art. 7. - (1) Intră sub incidenta prezentei legi faptele săvârsite de membrii Guvernului în exercitiul functiei lor si care, potrivit legii penale, constituie infractiuni.

(2) Pentru săvârsirea altor infractiuni, în afara exercitiului functiei lor, membrii Guvernului răspund potrivit dreptului comun.

(3) Persoanele prevăzute la art. 6 răspund penal pentru faptele săvârsite în exercitiul functiei lor, potrivit normelor de procedură stabilite prin prezenta lege.

Art. 8. - (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 12 ani următoarele fapte săvârsite de membrii Guvernului în exercitiul functiei lor:

a) Împiedicarea, prin amenintare, violentă ori prin folosirea de mijloace frauduloase, a exercitării cu bună-credintă a drepturilor si libertătilor vreunui cetătean;

b) prezentarea, cu rea-credintă, de date inexacte Parlamentului sau Presedintelui României cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde săvârsirea unor fapte de natură să aducă atingere intereselor statului.

(2) Constituie, de asemenea, infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani următoarele fapte săvârsite de către un membru al Guvernului:

a) refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputatilor, Senatului sau comisiilor permanente ale acestora, în termenul prevăzut la art. 3 alin. (2), informatiile si documentele cerute de acestea în cadrul activitătii de informare a Parlamentului de către membrii Guvernului, potrivit art. 111 alin. (1) din Constitutia României, republicată;

b) emiterea de ordine normative sau instructiuni cu caracter discriminatoriu pe temei de rasă, nationalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, vârstă, sex sau orientare sexuală, apartenentă politică, avere sau origine socială, de natură să aducă atingere drepturilor omului.

(3) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) se pedepseste.

Art. 9. - (1) În cazul săvârsirii de către membrii Guvernului a unor infractiuni în exercitiul functiei lor, altele decât cele prevăzute la art. 8, se aplică pedeapsa prevăzută de legea penală pentru acele infractiuni.

(2) În cazurile prevăzute la art. 7 alin. (1) si la art. 8, pe lângă pedeapsa principală se va aplica si pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a mai ocupa o functie de demnitate publică sau o functie publică de conducere pe o perioadă de la 3 la 10 ani.

Art. 10. - Răspunderea penală este personală si ea priveste pe fiecare membru al Guvernului în parte, pentru faptele comise în exercitarea functiei sale.

Art. 11. - Membrii Guvernului răspund penal pentru faptele săvârsite în exercitiul functiei lor, de la data depunerii jurământului si până la încetarea functiei, în conditiile prevăzute de Constitutie.

 

CAPITOLUL III

Procedura de urmărire penală si de judecare

 

Art. 12. - Numai Camera Deputatilor, Senatul si Presedintele României au dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârsite în exercitiul functiei lor.

Art. 13. - (1) Dezbaterea propunerii de începere a urmăririi penale în Camera Deputatilor sau în Senat se face pe baza raportului întocmit de b comisie permanentă care, în cadrul competentei sale, a efectuat o anchetă privitoare la activitatea desfăsurată de Guvern sau de un minister ori de o comisie specială de anchetă constituită în acest scop.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se înscrie cu prioritate pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor sau a Senatului, după caz.

(3) După începerea urmăririi penale membrul Guvernului care este si deputat sau senator poate fi perchezitionat, retinut ori arestat numai cu încuviintarea Camerei din care face parte, după ascultarea sa, cu respectarea prevederilor art. 72 alin. (2) din Constitutia României, republicată, si a regulilor de procedură cuprinse în regulamentul Camerei din care face parte.

Art. 14. - (1) La dezbaterile din cele două Camere ale Parlamentului prezenta celui în cauză este obligatorie. Lipsa nejustificată a membrului Guvernului nu împiedică desfăsurarea lucrărilor.

(2) În situatia în care cel în cauză se află în imposibilitate obiectivă de a se prezenta, Camera Deputatilor sau Senatul, cu prilejul dezbaterilor, va fixa un nou termen.

(3) Cel în cauză are dreptul să îsi expună punctul de vedere cu privire la fapta ce constituie obiectul cererii de a fi urmărit penal, precum si asupra cererii de ridicare a imunitătii parlamentare, atunci când este cazul.

Art. 15. - Cererea de urmărire penală a membrilor Guvernului si, după caz, de ridicare a imunitătii parlamentare se adoptă cu respectarea prevederilor art. 67 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată. Votul este secret si se exprimă prin bile.

Art. 16. - (1) In exercitarea dreptului de a cere urmărirea penală a unui membru al Guvernului, Presedintele României, la propunerea comisiei speciale instituite pentru analiza sesizărilor cu privire la săvârsirea unei infractiuni în exercitiul functiei de către membrii Guvernului, adresează ministrului justitiei o cerere în acest scop, pentru a proceda potrivit legii.

(2) Presedintele României este sesizat pentru a cere urmărirea penală a unui membru al Guvernului de către primul-ministru, procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie sau de procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie.

(3) Orice cetătean care are cunostintă despre săvârsirea unei fapte penale de către membrii Guvernului în exercitiul functiei lor se poate adresa primului-ministru, procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie sau procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, pentru a solicita sesizarea Presedintelui României.

(4) Comisia specială prevăzută la alin. (1) este formată din 5 membri numiti pentru un mandat de 3 ani, care nu poate fi reînnoit, iar componenta acesteia se aprobă prin decret al Presedintelui României, la propunerea ministrului justitiei si a ministrului administratiei si internelor.

(5) Pe baza analizei sesizării, a probelor depuse în sustinerea acesteia, a declaratiilor si a probelor invocate de membrul Guvernului fată de care se solicită urmărirea penală, comisia specială prevăzută la alin. (1) va prezenta Presedintelui României un raport cu propuneri privind urmărirea penală sau clasarea sesizării. Sedintele comisiei nu sunt publice. Membrul Guvernului pentru care s-a făcut sesizarea are dreptul de a fi audiat de comisie înaintea întocmirii raportului acesteia.

(6) Presedintele României hotărăste asupra raportului prezentat de comisia specială prevăzută la alin. (5) si dispune comunicarea solutiei mijloacelor de informare în masă.

(7) Dacă membrul Guvernului pentru care Presedintele României a cerut urmărirea penală este si deputat sau senator, ministrul justitiei sau, după caz, primul-ministru va solicita Camerei competente să declanseze procedura de adoptare a cererii de începere a urmăririi penale. Dispozjtiile art. 13-15 se aplică în mod corespunzător.

(8) În situatia în care cel în cauză este ministrul justitiei, cererea se adresează primului-ministru.

Art. 17. - Presedintele României va fi înstiintat despre înscrierea pe ordinea de zi a sedintei Camerei Deputatilor sau a Senatului a raportului prevăzut la art. 13 alin. (1).

Art. 18. - Dacă una dintre cele două Camere ale Parlamentului sau Presedintele României a cerut urmărirea penală, dosarul cauzei se trimite, de îndată, ministrului justitiei sau, după caz, primului-ministru pentru a proceda potrivit legii.

Art. 19. - Urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârsite în exercitiul functiei lor se efectuează, după caz, de către Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie sau de către Directia Natională Anticoruptie, iar judecarea acestora, de către înalta Curte de Casatie si Justitie, potrivit legii.

Art. 20. - În cazul în care s-a cerut urmărirea penală împotriva unui membru al Guvernului, Presedintele României poate dispune suspendarea acestuia din functie.

Art. 21. - În cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată a unui membru al Guvernului, ministrul justitiei sau, după caz, primul-ministru comunică Presedintelui României data la care a fost sesizată înalta Curte de Casatie si Justitie, în vederea suspendării din functie a acestuia.

Art. 22. - (1) În caz de infractiuni flagrante, persoanele prevăzute la art. 6 pot fi retinute si perchezitionate. Ministrul justitiei îl va informa neîntârziat pe presedintele Camerei din care face parte membrul Guvernului sau, după caz, pe Presedintele României.

(2) În situatia în care cel în cauză este ministrul justitiei, sesizarea prevăzută la alin. (1) se face de către primul-ministru.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 23. - (1) Regulile de procedură prevăzute în prezenta lege se completează cu cele cuprinse în regulamentele celor două Camere ale Parlamentului si în Codul de procedură penală, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.

(2) Urmărirea penală si judecarea fostilor membri ai Guvernului pentru infractiunile săvârsite în exercitiul functiei lor, astfel cum acestea sunt prevăzute de art. 7-11, se efectuează potrivit normelor de procedură penală de drept comun.

(3) Prevederile de ordin procedural ale prezentei legi nu se aplică fostilor membri ai Guvernului în nicio situatie.

Art. 24. - (1) Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti de condamnare, persoanele prevăzute la art. 6 sunt considerate nevinovate.

(2) Hotărârea definitivă de condamnare a unui membru al Guvernului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Membrul Guvernului, condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, va fi demis din functie de Presedintele României, la propunerea primului-ministru.

Art. 25. - (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice dispozitii contrare.

 

NOTĂ:

Reproducem mai jos art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 90/2005, care nu este încorporat în textul republicat al Legii nr. 115/1999 si care se aplică, în continuare, ca dispozitii proprii ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2005:

„Art. II. - Comisia prevăzută la art. 16 alin. (2)*) din Legea nr. 115/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se constituie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.”


*) În urma republicării si renumerotării textelor, art. 16 alin. (2) a devenit art. 16 alin. (4).

 

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2006, conform Legii nr. 334/2006

privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

Partidul Conservator - Filiala Judeteană Botosani

 

1. cuantumul total al veniturilor din cotizatii: 12.440 lei;

2. cuantumul total al veniturilor din dobânzi: 5 lei.

Partidul Conservator - Filiala Judeteană Caras-Severin

1. cuantumul total al veniturilor din cotizatii: 3.035,00 lei;

2. suma totală a donatiilor confidentiale primite: 3.410,79 lei.

Partidul Conservator - Filiala Judeteană Călărasi

1. cuantumul total al veniturilor din cotizatii: 2.842,23 lei;

2. cuantumul total al veniturilor din donatii: 3.000 lei. Această donatie a fost înregistrată la data de 5.10.2006

de la Societatea Comercială „Grupul Industrial Voiculescu si Compania (GRIVCO)” - S.A., persoană juridică română cu sediul în Bucuresti, Str. Gârlei nr. 18, sectorul 1, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J40/3766/1991, cod unic de înregistrare 1569870.

Partidul Conservator - Filiala Judeteană Dâmbovita

- cuantumul total al veniturilor din cotizatii: 18.874 lei.

Partidul Conservator - Filiala Judeteană Gorj

- cuantumul total al veniturilor din cotizatii: 16.510 lei.

Partidul Conservator - Filiala Judeteană Ialomita

1. cuantumul total al veniturilor din cotizatii: 27.632 lei;

 

 

            2. lista membrilor de partid care au platit  în anul 2006 cotizatii a căror valoare însumată depăseste 10 salarii minime brute pe tară:

- Iancu Vasile - de cetătenie română, CNP - 1680726212991, valoarea cotizatiei 12.018 lei, după cum urmează: 10.01.2006 - 450; 6.02 - 700; 14.02 - 370; 14.03 - 165; 8.03 - 165; 10.03 - 343; 22.03 - 415; 29.03 - 700; 20.04 - 700; 30.05 - 1.400; 8.06 - 500;

21.06 - 300; 7.07 - 1.300; 5.09 - 1.000; 20.09 - 185; 24.09 - 250; 26.09 - 400; 8.10 - 230; 19.10 - 431; 3.11 - 570; 7.11 - 312; 29.11 - 212; 1.12 - 300; 21.12 - 465;

- Pascu Bogdan - de cetătenie română, CNP - 1670703441510, valoarea cotizatiei - 5.463 lei, după cum urmează: 21.02.2006 - 500; 22.02 - 350; 8.03 - 500;

14.03 - 165; 29.03 - 100; 20.04 - 700; 22.05 - 155;

25.07 - 1.404; 8.08 - 350; 1.10 - 150; 22.11 - 435; 29.12 - 819;

- Sandu Constantin - de cetătenie română, CNP - 1600610212956, valoarea cotizatiei - 6.682 lei, după cum urmează: 12.02.2006 - 200; 8.03 - 200; 2.04 - 155;

18.04 - 150; 14.05 - 155; 30.06 - 1.404; 19.07 - 350;

10.08 - 819; 18.08 - 250; 30.09 - 819; 23.10 - 981; 16.11 - 125; 30.11 - 819; 19.12. - 380; 29.12 - 30.

            •

            Partidul Conservator - Filiala Judeteană Olt

            1. cuantumul total al veniturilor din cotizatii: 11.672,77 lei;

            2. lista membrilor de partid care au plătit în anul 2006 cotizatii a căror valoare însumată depăseste 10 salarii minime brute pe tară:

 

Numele si prenumele

Cetătenia

CNP.

Nr. chitantă/data

Valoarea

Renică Diaconescu

 

 

 

 

 

 

română

 

 

 

 

 

 

1571002284379

 

 

 

 

 

 

5861258/24.01.2006

140,00

1278133/31.03.2006

1.596,77

1278554/18.05.2006

100,00

1278560/24.05.2006

100,00

1278593/30.07.2006

100,00

1278595/1.08.2006

100,00

1278191/12.12.2006

1.426,00

 

 

TOTAL:

 

3.562,77

 

            Partidul Conservator - Filiala Judeteană Hunedoara

            1. cuantumul total al veniturilor din cotizatii: 17.592,50 lei;

            2. sume obtinute din alte surse de venituri (servicii interne): 4.956,02 lei.