MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 195         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 21 martie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII

 

4. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 19-22 martie 2007

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 102 din 13 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 127 din 15 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat si ale Legii nr. 78/2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005

 

Decizia nr. 159 din 27 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

258. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Reabilitare DN 17 Sadova - Suceava, între km 183+000 si km 255+000, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale, pe teritoriul judetului Suceava”

 

260. - Hotărâre privind preluarea unui sector de drum local din domeniul public al orasului Stei si din administrarea Consiliului Local al Orasului Stei, judetul Bihor, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., precum si încadrarea acestuia în categoria drumurilor nationale

 

261. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei Păltinis si în administrarea Consiliului Local al Comunei Păltinis, judetul Botosani

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

210. - Decizie a presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei de anulare a procedurii de selectie comparativă pentru acordarea unei licente de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării de retele si servicii de comunicatii mobile de bandă largă în benzile de frecvente 410-415/420-425 MHz

 

Rectificari la:

- Hotărârea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti nr. 9/2007

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 19-22 martie 2007

 

În temeiul art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului,

 

presedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - Pe durata absentei din tară a presedintelui Senatului, în perioada 19-22 martie 2007, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Doru Ioan Tărăcilă, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 martie 2007.

Nr. 4.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 102

din 13 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin – procuror

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 295-297 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ion Marc în Dosarul nr. 11.305/302/2005 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

La apelul nominal răspund autorul exceptiei si partea Vasilica Cristea, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează completul de judecată că la dosarul cauzei autorul exceptiei a depus o cerere de amânare si concluzii scrise prin care solicită admiterea exceptiei.

Având cuvântul asupra cererii de amânare, autorul exceptiei solicită admiterea acesteia.

Partea Vasilica Cristea se opune amânării cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a cererii de amânare.

Deliberând, Curtea respinge cererea de amânare.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate solicită admiterea acesteia.

Partea Vasilica Cristea consideră că exceptia a fost ridicată în vederea tergiversării cauzei, asa încât se impune respingerea acesteia.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că obiectul acesteia îl constituie prevederile art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă, ce au mai format obiect al controlului exercitat de Curtea Constitutională.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 3 octombrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 11.305/302/2005, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 295-297 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de Ion Marc într-o cauză având ca obiect apelul împotriva sentintei civile prin care s-a dispus evacuarea autorului exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată că textul de lege criticat aduce atingere dispozitiilor constitutionale invocate, deoarece „părtile vătămate prin neregularitătile produse în prima instantă, constatate ca atare de instanta de apel, sunt lipsite de un grad de jurisdictie”.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă si-a exprimat opinia în sensul că'obiectul' exceptiei de neconstitu­tionalitate îl constituie prevederile art.'297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă, prevederi care nu aduc atingere textelor constitutionale si conventionale invocate, asa cum a statuat si Curtea Constitutională în jurisprudentâ sa.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile legale criticate sunt constitutionale, întrucât prin acestea se instituie reguli privind judecarea apelului care se aplică tuturor celor prevăzuti în ipoteza normei, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare, iar accesul liber la justitie nu presupune în toate cazurile posibilitatea de a recurge la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei si ale părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat de autorul acesteia, îl constituie, dispozitiile art. 295-297 din Codul de procedură civilă. În realitate, asa cum rezultă din motivarea exceptiei, obiectul acesteia îf constituie prevederile art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă, asupra cărora Curtea se va pronunta prin prezenta decizie.

Textul de lege criticat are următorul cuprins: „în acest caz, precum si atunci când există vreun alt motiv de nulitate, iar prima instantă a judecat în fond, instanta de apel, anulând în tot sau în parte procedura urmată si hotărârea pronuntată, va retine procesul spre judecare.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (5) privind respectarea suprematiei Constitutiei si a legilor, ale art. 16 alin. (1) si

(2) privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 alin. (1), (2) si

(3) referitoare la accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil si solutionarea cauzelor' într-un termen rezonabil, ale art. 124 alin. (2) privind unicitatea, impartialitatea si egalitatea justitiei, ale art. 129 referitoare la folosirea căilor de atac. De asemenea, invocă dispozitiile art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, prin raportare la dispozitiile art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (1) si (3), art. 124 alin.” (2) si ale art. 129 din Legea fundamentală, precum si ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Astfel, prin Decizia nr. 515 din 20 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 7 septembrie 2006, făcând referire la jurisprudentâ sa, Curtea a respins exceptia, retinând, în esentă, că textul de lege criticat, chiar dacă instituie două regimuri juridice diferite, o face în considerarea existentei a două situatii diferite, care nu puteau fi reglementate identic.

Totodată, Curtea a mai statuat că reglementarea prevăzută de art. 297 din Codul de procedură civilă constituie o garantie a aplicării principiului prevăzut de art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind judecarea unei cauze în mod echitabil si într-un termen rezonabil, în scopul înlăturării oricăror abuzuri din partea părtilor, prin care s-ar tinde la tergiversarea nejustificată a solutionării unui proces.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în materie, atât solutia, cât si considerentele din decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

În sfârsit, Curtea constată că dispozitiile art. 1 alin. (3) din Constitutie, invocate în motivarea exceptiei, consacră principiile generale ce stau la baza organizării statului român. Aceste principii sunt încălcate atunci când se aduce atingere unora dintre drepturile si libertătile fundamentale ale cetătenilor, garantate de Constitutie, sau altor dispozitii constitutionale relevante sub aspectul continutului art. 1 alin. (3)'din Legea fundamentală. În cauza de fată Curtea nu a retinut că prin dispozitiile legale criticate s-âr fi adus vreo încălcare a drepturilor si libertătilor fundamentale invocate de autorul exceptiei.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ion Marc în Dosarul nr. 11.305/302/2005 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 13 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 127

din 15 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat si ale Legii nr. 78/2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005

 

Ioan Vida - presedinte

Nicotae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin – procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat si ale Legii nr. 78/2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005, exceptie ridicată de Constantin Gheorghe Neagu în Dosarul nr. 738/116/2006 (nr. vechi 1.498/C/2006) al Tribunalului Călărasi - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, considerând că actele normative criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 20 noiembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 738/116/2006 (nr. vechi 1.498/C/2006), Tribunalul Călărasi - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia' de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat si a Legii nr. 78/2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005, exceptie ridicată de Constantin Gheorghe Neagu cu prilejul solutionării contestatiei formulate împotriva deciziei de recalculare a pensiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că actele normative criticate încalcă prevederile Constitutiei, întrucât au caracter retroactiv si instituie discriminări între diferite categorii de beneficiari ai drepturilor de pensie. Nu precizează care anume dispozitii din ordonantă sau din lege produc efecte cu caracter retroactiv si care instituie discriminări, descriind doar nemultumirile sale fată de modul de calcul si rezultatul acestuia în privinta cuantumului pensiei ce i se acordă.

Tribunalul Călărasi - Sectia civilă apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată, având în vedere că tratamentul juridic diferentiat este justificat de situatia diferită a beneficiarilor dreptului la pensie. Recalcularea pensiei nu aduce atingere dreptului la pensie, consacrat de art. 47 alin. (2) din Constitutie, si, potrivit art. 6 alin. (2) din

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005, nu poate avea ca rezultat diminuarea cuantumului pensiei.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitu­tionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, înscrisurile depuse de autorul exceptiei de neconstitutionalitate la dosar, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, si ale Legii nr. 78/2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 11 aprilie 2005.

În opinia autorului exceptiei, actele normative criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 15 referitoare la principiile universalitătii drepturilor si îndatoririlor si al neretroactivitătii legii si art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi a cetătenilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul exceptiei nu a indicat explicit care dintre dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 si ale Legii nr. 78/2005 sunt contrare prevederilor constitutionale.

Analizând ordonanta în ansamblu, asa cum a fost modificată prin Legea nr. 78/2005, Curtea constată că aceasta urmăreste punerea în aplicare a dispozitiilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, referitoare la recalcularea pensiilor stabilite pe baza legislatiei anterioare în scopul eliminării inechitătilor si diferentelor nejustificate între drepturile de pensie acordate diferitelor categorii de beneficiari.

Conform noilor principii ale sistemului public de pensii, ordonanta criticată prevede recalcularea pensiilor provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat prin luarea în calcul a întregii vechimi în muncă considerate stagiu de cotizare la asigurările sociale si a tuturor veniturilor salariale cu caracter permanent realizate în această perioadă.

Operatiunea de recalculare priveste în mod inevitabil trecutul, pentru că stagiul de cotizare a fost realizat în trecut, dar se efectuează doar după data intrării în vigoare a ordonantei si are efecte numai pentru viitor, pensia recalculată întrând în plată numai de la data emiterii deciziei. În cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită si aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câstigate anterior.

Schimbarea conditiilor de exercitare a dreptului la pensie nu poate avea nici ea semnificatia încălcării principiului constitutional al neretroactivitătii legii, atâta vreme cât, potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) din Constitutie, conditiile de exercitare a dreptului la pensie, a celorlalte drepturi de asigurări sociale si a altor forme de asistentă socială sunt stabilite de lege. Astfel, legiuitorul este în drept să stabilească si să modifice, ori de câte ori apare această necesitate, conditiile si criteriile de acordare a pensiilor, modul de calcul si cuantumul acestora, cu respectarea conditiei ca aceste noi reglementări să fie aplicate de la intrarea legii'în vigoare, pentru viitor, conditie pe care actele normative criticate o respectă.

Curtea nu retine nici existenta vreunor dispozitii prin care să fi fost instituite privilegii ori discriminări, dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 si ale Legii nr. 78/2005 aplicându-se în mod uniform tuturor persoanelor aflate în aceeasi situatie. Aplicarea unui tratament juridic diferentiat unor situatii diferite determinate nu poate fi privită ca o încălcare a principiului constitutional al egalitătii în drepturi.

De altfel, Curtea constată că motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sprijină mai mult pe aspecte ce tin de aplicarea legii, aspecte ce trebuie examinate de instanta de judecată, iar nu de instanta de contencios constitutional.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat si ale Legii nr. 78/2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005, exceptie ridicată de Constantin Gheorghe Neagu în Dosarul nr. 738/116/2006 (nr. vechi 1.498/C/2006) al Tribunalului Călărasi - Sectia civilă. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 15 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 159

din 27 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 158 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Cater Lemn” - S.R.L. din Sicula în Dosarul nr. 3.137/246/2006 al Judecătoriei Ineu.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, apreciind că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 12 octombrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 3.137/246/2006, Judecătoria Ineu a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Cater Lemn” - S.R.L. din Sicula, judetul Arad, într-o cauză având ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textul de lege criticat este în contradictie cu art. 44 alin. (1) din Constitutie privind garantarea dreptului de proprietate, precum si cu art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind protectia proprietătii, deoarece termenul de 10 zile între anuntul privind licitatia si tinerea licitatiei este insuficient pentru proprietar în vederea luării măsurilor necesare pentru apărarea proprietătii sale.

Judecătoria Ineu apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile art. 158 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 sunt constitutionale, întrucât „legiuitorul este competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în acceptiunea conferită de Constitutie, în asa fel încât acestea sa nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind unele limitări rezonabile în valorificarea acestuia ca drept subiectiv garantaf.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 158 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, care are următorul cuprins: „Pentru valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitatie organul de executare este obligat să efectueze publicitatea vânzării cu cel putin 10 zile înainte de data fixată pentru desfăsurarea licitatiei.”

În opinia autoarei exceptiei, dispozitiile de lege mentionate încalcă art. 44 alin. (1) din Constitutie privind garantarea dreptului de proprietate, precum si art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind protectia proprietătii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că termenul de 10 zile prevăzut în art. 158 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 constituie un termen procedural minim pe care organul de executare este obligat a-l respecta în cadrul procedurii de valorificare, pe calea executării silite, a creantelor fiscale. Vânzarea bunurilor la licitatie, cum este cazul în spetă, nu încalcă dreptul de proprietate al autoarei exceptiei, garantat atât de art. 44 alin. (1) din Constitutie, precum si de art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ea reprezentând o modalitate legală de recuperare a creantelor fiscale.

Autoarea exceptiei critică stabilirea termenului de 10 zile calendaristice, pe motiv că este insuficient si nu asigură un interval de timp rezonabil pentru ca proprietarul să poată lua măsuri efective pentru prezervarea proprietătii sale, comparativ cu alte termene prevăzute de Coîdul de procedură civilă în materie de executare silită sau chiar din Codul de procedură fiscală referitor la executarea silită a creantelor fiscale. Sub acest aspect, se constată că termenele joacă un rol particular în cadrul procedurii judiciare corespunzător unor interese diverse. Astfel, în materia executării silite a creantelor fiscale reglementate de Codul de procedură fiscală, instituirea unor termene procedurale este justificată fie prin aceea că impun respectarea anumitor obligatii, cum este cel prevăzut la art. 158 alin. (1), fie pentru a îndreptăti părtile să îsi exercite anumite drepturi, cum este termenul prevăzut la art. 170, termene menite să disciplineze activitatea procesuală. Pe de altă parte, termenele procedurale trebuie să tină seama si de interesele pârtilor litigante, legiuitorul instituind termenul de cel putin 10 zile prevăzut la art. 158 alin. (1) din Codul de procedură fiscală tocmai pentru a-l proteja pe debitor, rezultând din prevederile alin. (2) al art. 158 că anuntul privind vânzarea la licitatie se afisează si la sediul ori domiciliul debitorului, precum si la locul vânzării.

De altfel, Codul de procedură fiscală reglementează suficiente garantii procesuale pentru ca debitorul să-si apere interesele, implicit proprietatea, prin posibilitatea suspendării, întreruperii sau încetării executării silite, în conformitate cu dispozitiile art. 144, sau a contestării măsurii pe calea contestatiei la executare.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Cater Lemn” - S.R.L. din Sicula în Dosarul nr. 3.137/246/2006 al Judecătoriei Ineu. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 27 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IO AN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Reabilitare DN 17 Sadova - Suceava, între km 183+000 si km 255+000, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale, pe teritoriul judetului Suceava”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate Transporturilor, Constructiilor si Turismului cu această publică de interes national „Reabilitare DN 17 Sadova – destinatie, Suceava, între km 183+000 si km 255+000, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale, pe teritoriul judetului Suceava”, potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării prevăzut la art 1 suma globală estimată de 984 mii lei finantată din contributia Guvernului României la împrumutul acordat de Banca Europeană de Investitii prin Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Administratia Natională a Drumurilor din România (AND) pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000, ratificat prin Legea nr. 527/2001, cu modificările ulterioare, în limita prevederilor anuale aprobate în bugetul Ministerului

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. 5. - (1) Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de expropriere, potrivit legii.

(2) Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat si într-un ziar local.

Art. 6. - Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, fără a afecta dispozitiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 martie 2007.

Nr. 258.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice cuprinse în anexa nr. 1 fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

 

ANEXA Nr. 2

 

TABEL CU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATĂ

situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 17 Sadova-Suceava, între km 183+000 si km 255+000, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale, pe teritoriul judetului Suceava”

 

Nr crt.

 

Judetul

 

Unitatea administrativ- teritorială

 

Nr. cadastral

 

Suprafata terenului

Suprafata constructiilor

 

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico- economice

 

Suprafata rezultată din acte

(m2)

Suprafata rezultată din măsurători

(m2)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

SUCEAVA

SADOVA

CF 584-1956/11

941

941

0

COMUNA SADOVA

2.

SUCEAVA

SADOVA

CF 283-1961/1

CF 571-1950/32

2112

2112

0

COMUNA SADOVA

3.

SUCEAVA

SADOVA

CF 584-1956/23

CF 571-1972/41

1845

1845

0

COMUNA SADOVA

4.

SUCEAVA

SADOVA

CF 475-1/29

381

381

0

MANELIUC GHEORGHE

5.

SUCEAVA

CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CF 4753-3198/15

180

180

0

URSACHE GHEORGHE

6.

SUCEAVA

VAMA

CF 3825-1763/50

CF 1940-1763/51

1405

1405

0

COMUNA VAMA

7.

SUCEAVA

VAMA

CF 1-4133/20

CF 1-4133/21

341

341

0

COMUNA VAMA

8.

SUCEAVA

VAMA

CF 1904-1763/19

1086

1086

0

COMUNA VAMA

9.

SUCEAVA

VAMA

CF 2244-1826/3

22

22

0

BOTNARIUC GHEORGHE

10.

SUCEAVA

VAMA

CF 664-2051/12

434

434

0

ISTRATE AURELIA

11.

SUCEAVA

VAMA

CF 664-2051/13

331

331

0

IOSEP MAGDALENA

12.

SUCEAVA

VAMA

CF 664-2051/14

19

19

0

COMUNA VAMA

13.

SUCEAVA

VAMA

CF 925-1056/2

112

112

0

COMUNA VAMA

14.

SUCEAVA

VAMA

CFI-3996/2

CF423-1020/2

36

36

0

BALTAG NICOLAE

15.

SUCEAVA

VAMA

CF5666-1739/2

19

19

0

LUCAN ILIE

16.

SUCEAVA

VAMA

CF2186-1060/5

CF2186-1019/2

23

23

0

LUCAN LUCIA

17.

SUCEAVA

VAMA

CF2023-1060/6

75

75

0

BADALE GLICHERIA

18.

SUCEAVA

VAMA

CF 925-1156/50

CF 925-1157/50

1227

1227

0

COMUNA VAMA

19.

SUCEAVA

VAMA

CF 925-1154/50

228

228

0

FIERAR VERONICA

20.

SUCEAVA

VAMA

CF 925-1154/51

363

363

0

CRETU AUREL

21.

SUCEAVA

VAMA

CF 2755-1103/2

CF6246-1154/52

CF 2775-1154/53

1469

1469

0

CASA OLARULUI

MAXIM PETRICĂ

22.

SUCEAVA

VAMA

CF 128-1087/3

169

169

0

COMUNA VAMA

23.

SUCEAVA

VAMA

CF 128-1087/4

493

493

0

COMUNA VAMA

24.

SUCEAVA

VAMA

CF 925-2867/2

197

197

0

COMUNA VAMA

25.

SUCEAVA

FRASIN

CF 942-309/11

116

116

0

S.C. PETROLINO IMPEX - SRL

26.

SUCEAVA

FRASIN

CF 685-309/12

CF 229-310/27

105

105

0

BILAN DOREL

27.

SUCEAVA

FRASIN

CF 685-309/13

CF 229-310/28

CF I-448/2

152

152

0

GEMĂNAR CĂTĂLIN

 

1

2

3

4

5

6

7

8

28.

SUCEAVA

FRASIN

CF 229-310/29

34

34

0

TANU ILIE

29.

SUCEAVA

FRASIN

CF I-448/3

112

112

0

TANU ILIE

30.

SUCEAVA

FRASIN

CF 1-448/4

CF 229-310/3

CF 272-434/6

41

41

0

STIGLETI VIOREL

31.

SUCEAVA

FRASIN

CF 272-434/7

26

26

0

VENIN PAVEL

32.

SUCEAVA

FRASIN

CF 272-434/8

CF 53-433/3

477

477

0

SÂRGHI GEORGETA

33.

SUCEAVA

FRASIN

CF I-467/2

CF 53-433/4

1610

1610

0

ORASUL FRASIN

34.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 1185-2083/134

CF 1605-2083/135

CF 1673-2083/136

719

719

0

MÂNDRILĂ CONSTANTIN

35.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 396-2104/22

CF 1614-2104/23

CF 1615-2104/24

CF 1615-2104/25

CF 1642-2104/26

CF 1643-2104/27

CF 1613-2103/6

CF 1613-2103/7

CF 1613-2103/8

CF 1614-2104/8

CF 1614-2104/9

CF 395-2104/2

2601

2601

0

CONSILIUL LOCAL GURA HUMORULUI

36.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 1673-2083/137

CF 1673-2083/138

315

315

0

MÂNDRILĂ ION

37

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 1673-2083/139

325

325

0

MÂNDRILĂ ILIE

38.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 395-2102/3

250

250

0

COMUNA MĂNĂSTIREA HUMORULUI

39.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 395-2102/5

316

316

0

ORASUL GURA HUMORULUI

40.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 295-2102/4

CF 395-2105/3

CF 395-2101/3

443

443

0

COMUNA MĂNĂSTIREA HUMORULUI

41.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 406-2101/4

102

102

0

ORASUL GURA HUMORULUI

42.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 395-2101/5

CF 1081-1837-15

842

842

0

ORASUL GURA HUMORULUI

43.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 11-3124/103

264

264

0

ORASUL GURA HUMORULUI

44.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 7538-965/3

253

253

0

CRETU ALEXEI

45.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 39-965/4

279

279

0

LUPU IOAN

46.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 39-965/5

199

199

0

ARMEANU VASILE

47.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 39-965/6

CF 91-963/3

CF 39-963/4

135

135

0

ARMEANU ION

48.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 1637-962/13

32

32

0

TAMBA CONSTANTIN

49.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 1637-962/14

34

34

0

BRUMĂ EUFROSINA

50.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 1637-962/15

13

13

0

TÂRNOVEANU ILIE

 

1

2

3

4

5

6

7

8

51.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 1637-962/16

96

96

0

BELECA LAURENTIU

52.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 1637-962/17

32

32

0

NETEA MĂRIA

53.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 1637-962/18

29

29

0

BĂRBOSU MATEI

54.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 142-962/19

CF 1501-962/20

172

172

0

STELEA GRIGORE

55.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 797-962/21

45

45

0

TĂUTU VASILICA

56.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 5962-942/16

45

45

0

RUSU MIHAI

57.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 1573-942/17

47

47

0

CĂLINESCU DOREL

58.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 1573-942/18

43

43

0

SIMERIA VIORICA

59.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 1573-942/19

42

42

0

MOROSAN VASILE

60.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 40-942/20

34

34

0

STĂNESCU IULIAN

61.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 1928-828/38

CF 1927-828/39

207

207

0

NUTU GHEORGHE

62.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 1927-828/40

102

102

0

OLAR ALEXANDRU

63.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 1927-828/41

CF 1926-828/42

111

111

0

CHECHERITA IOAN

64.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 1926-828/43

CF 1925-828/44

76

76

0

VARTOLOMEI MĂRIA

65.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 1924-828/45

CF 1925-828/46

106

106

0

CARPIUC ION

66.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 1923-828/47

CF 1924-828/48

104

104

0

CHIRUT IOAN

67.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 1922-828/49

CF 1923-828/50

28

28

0

OLTEANU ARTEMIZA

68.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 1922-828/51

37

37

0

CĂTRINARI IOAN

69.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 1922-828/52

CF 1921-828/53

78

78

0

OANEA LIVIA

70.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 1921-828/54

35

35

0

MIROS CONSTANTIN

71.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 1920-828/55

46

46

0

CARPIUC ION

72.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 1920-828/56

48

48

0

ROTARU ION

73.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 1920-828/57

53

53

0

TABREA CONSTANTIN

74.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 1918-828/58

CF 1919-828/59

46

46

0

CĂTRINARI ILARION

75.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 2098-828/60

44

44

0

ADOMNITEI TOADER

76.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 1917-828/61

48

48

0

MĂCĂRESCU STEFAN

77.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 1916-828/62

CF 1913-828/63

78

78

0

DELCIUC VASILE

 

1

2

3

4

5

6

7

8

78.

SUCEAVA

GURA HUMORULUI

CF 1912-828/64

CF 1913-828/65

67

67

0

GEMĂNAR MIHAI

79.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 2389-729/52

152

152

0

GHIUTA MARIN

80.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 2389-729/51

606

606

0

SC MADIOR SRL

81.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 430-1194/20

CF 2389-729/50

1313

1313

0

CHICHIFOI PETRU

82.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 430-1194/21

246

246

0

ROSCA ROMAN

83.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 430-1194/22

747

747

0

MORAR CONSTANTIN

84.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 430-1194/23

894

894

0

SAVU CONSTANTIN

85.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 430-1194/15

CF 430-1198/4

1439

1439

0

COMUNA ILISESTI

86.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 430-1194/16

CF 430-3144/107

730

730

0

COMUNA ILISESTI

87.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 430-1193/12

500

500

0

TOCARI CONSTANTIN

88.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 2909-3144/108

CF 2909-3144/109

377

377

0

GHIUTA ILIE

89.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 2906-1146/2

CF 2906-3144/110

426

426

0

LUPU TERENTE

90.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 430-3144/111

254

254

0

NETEA MARIN

91.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 430-1193/9

5508

5508

0

COMUNA ILISESTI

92.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 430-3144/92

215

215

0

CHITEALA GHEORGHE

93.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 430-3144/93

168

168

0

GHIUTA MĂRIA

94.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 430-3144/94

199

199

0

CENUSĂ GHEORGHE

95.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 430-3144/95

393

393

0

GHIUTA GHEORGHE

96.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 430-3144/96

191

191

0

TOCARI VASILE

97.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 430-3144/97

131

131

0

NIMIGEAN CONSTANTIN

98.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 430-3144/98

211

211

0

GHIUTA ELENA

99.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 430-3144/99

251

251

0

NIMIGEAN VLAD

100.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 430-3144/100

191

191

0

CIUC VASILE

101.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 430-3144/101

90

90

0

POP FILARET

102.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 430-3144/102

118

118

0

ROSU STELA

103.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 430-3144/103

53

53

0

SERP NICULINA

104.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 430-3144/104

59

59

0

TERTES DIMITRIE

105.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 430-3144/105

462

462

0

BILKE ILEANA

106.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 430-3144/106

978

978

0

FORGACI EUGEN

107.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 430-3144/107

65

65

0

ANTONESEI GRIGORE

108.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 1245-267/3

CF 430-266/2

792

792

0

COMUNA ILISESTI

109.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 657-1185/5

CF 330-1087/15

Fara CF-1086/10

469

469

0

COMUNA ILISESTI

110.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 2533-267/4

68

68

0

CIUC GHEORGHE

111.

SUCEAVA

ILISESTI

Fara CF-1086/11

157

157

0

NIMIGEAN VASILE

112.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 1794-2180/3

CF 257-616/5

CF 257-616/6

CF 168-613/6

318

318

0

COMUNA ILISESTI

113.

SUCEAVA

ILISESTI

Fara CF-2182/5

152

152

0

COMUNA ILISESTI

 

1

2

3

4

5

6

7

8

114.

SUCEAVA

ILISESTI

Fara CF-2182/3

CF 1794-2185/3

1097

1097

0

COMUNA ILISESTI

115.

SUCEAVA

ILISESTI

CF 1593-2192/3

Fara CF-2194/3

1359

1359

0

COMUNA ILISESTI

116.

SUCEAVA

STROIESTI

CF 1966-1628/2

6

6

0

PASCU FLOAREA

117.

SUCEAVA

STROIESTI

CF 1966-1628/3

CF 78-1631/2

64

64

0

SEMEGHIN ION

118.

SUCEAVA

STROIESTI

CF 91-1638/3

357

357

0

COMUNA STROIESTI

119.

SUCEAVA

STROIESTI

CF 78-1631/3

123

123

0

BARBU GHEORGHE

120.

SUCEAVA

STROIESTI

CF 78-1631/4

CF 921-1634/2

117

117

0

AVADANEI MIRCEA

121.

SUCEAVA

STROIESTI

CF 921-1634/3

103

103

0

CALU ION

122.

SUCEAVA

STROIESTI

CF 921-1634/4

CF 91-1637/3

317

317

0

BOTGROS EMIL

123.

SUCEAVA

STROIESTI

CF 91-1637/4

CF 1790-1641/2

148

148

0

VENIN PAUL

124.

SUCEAVA

STROIESTI

CF 1790-1641/3

57

57

0

VIRTEJ MARIUCA

125.

SUCEAVA

STROIESTI

CF 1790-1641/4

64

64

0

PISICA GEORGETA

126.

SUCEAVA

STROIESTI

CF 1790-1641/5

34

34

0

SOBARU TITEL

127.

SUCEAVA

STROIESTI

CF 1239-1643/2

29

29

0

VIRTEJ MARIUS

128.

SUCEAVA

STROIESTI

CF 1790-1641/6

24

24

0

CASAPU VERONICA

129.

SUCEAVA

STROIESTI

CF 1790-1644/2

CF 1198-1646/3

CF 1977-1646/4

70

70

0

TARANU FILOFTEIA

130.

SUCEAVA

STROIESTI

CF 1239-1643/3

77

77

0

CALU JEAN

131.

SUCEAVA

STROIESTI

CF 1198-1645/3

8

8

0

MOROSAN PETRU

132.

SUCEAVA

STROIESTI

CF 1198-1646/5

CF 1520-1647/3

68

68

0

NEGRU ROMÂNITĂ

133.

SUCEAVA

STROIESTI

CF 98-1650/2

36

36

0

OISTE CĂTĂLIN

134.

SUCEAVA

STROIESTI

CF 1930-1898/10

CF 1026-1897/11

691

691

0

BÎRSAN RADU

135.

SUCEAVA

STROIESTI

CF 583-1902/3

CF 162-1903/6

78

78

0

NIMIGEAN MĂRIA

136.

SUCEAVA

STROIESTI

CF 3340-3147/4

CF 350-3147/5

1128

1128

0

SENIC GHEORGHE

137.

SUCEAVA

STROIESTI

CF 1541-3134/2

1149

1149

0

DANCIU NICOLME

138.

SUCEAVA

STROIESTI

CF II-3397/9

444

444

0

MAIER EUGENIA

139.

SUCEAVA

STROIESTI

CF 11-3397/10

868

868

0

MAIER EUGENIA

140.

SUCEAVA

STROIESTI

CF H-3395/8

417

417

0

CIUBARA VASILE

141.

SUCEAVA

STROIESTI

CF II3392/20

248

248

0

PLĂCINTĂ NICOLAI

142.

SUCEAVA

STROIESTI

CF H-3396/4

CF II-3397/9

564

564

0

DELNEA VASILE

143.

SUCEAVA

STROIESTI

CF 11-3392/21

1441

1441

0

ONCIU VASILE

144.

SUCEAVA

STROIESTI

CF M-3395/9

694

694

0

AMBROZ NICOLAI

145.

SUCEAVA

SCHEIA

CF 1365-1645/200

CF 1364-1645/201

CF 1363-1645/202

474

474

0

CRISTUREAN VASILE

 

1

2

3

4

5

6

7

8

146.

SUCEAVA

SCHEIA

CF 1263-1580/19

CF 1263-1581/10

906

906

0

MORAR ILEANA

147.

SUCEAVA

SCHEIA

CF 1363-1645/203

CF 1362-1645/204

133

133

0

MOLDOVAN IULIANA

148.

SUCEAVA

SCHEIA

CF 1362-1645/205

CF 1361-1645/206

151

151

0

COJOCARI VASILE

149.

SUCEAVA

SCHEIA

CF 1361-1645/207

CF 1360-1645/208

98

98

0

ROSU EMILIAN

150.

SUCEAVA

SCHEIA

CF 2221-1645/209

96

96

0

CORDUSI ION CERLINCA CĂTĂLIN FRATESCU CONSTANTIN

 

 

 

 

 

57863

0

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea unui sector de drum local din domeniul public al orasului Stei si din administrarea Consiliului Local al Orasului Stei, judetul Bihor, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., precum si încadrarea acestuia în categoria drumurilor nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 12 si 221 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă preluarea unui sector de drum local, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al orasului Stei si din administrarea Consiliului Local al Orasului Stei, judetul Bihor, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

(2) Sectorul de drum local prevăzut la alin. (1) se încadrează în categoria functională a drumurilor nationale.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectorului de drum local prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Local al Orasului Stei si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată in Monitorul Oficial al României, ParteaI, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice si amenajarea teritoriului,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 martie 2007.

Nr. 260.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale sectorului de drum local care se preia din domeniul public al orasului Stei si din administrarea Consiliului Local al Orasului Stei, judetul Bihor, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., precum si încadrarea acestuia în categoria drumurilor nationale

 

Denumirea si locul unde este situat sectorul de drum local

Persoana juridică de la care se preia sectorul de drum local

Persoana juridică la care se predă sectorul de drum local

Lungimea totală a sectorului de drum local si pozitiile kilometrice

Indicativ vechi

Indicativ nou

Drum de centură, Str. 13 Septembrie,

pe traseul intersectiei DN 76, km 103+812 la intersectia DN 76 km 105+243

Domeniul public al orasului Stei si din administrarea Consiliului Local al Orasului Stei,

judetul Bihor

Domeniul public al statului si în

Administrarea Ministerului

Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Lungimea tronsonului = 2,8 km

(km 0+000-km 2+800)

Str. 13 Septembrie

DN

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei Păltinis si în administrarea Consiliului Local al Comunei Păltinis, judetul Botosani

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil situat în comuna Păltinis, judetul Botosani, compus din constructii si terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei Păltinis si în administrarea Consiliului Local al Comunei Păltinis, judetul Botosani.

(2) Imobilul ce face obiectul prevederilor alin. (1) va fi utilizat de Consiliul Local al Comunei Păltinis, judetul Botosani, pentru realizarea unui centru medico-social.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 martie 2007.

Nr. 261.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se transmite din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în proprietatea publică a comunei Păltinis si în administrarea Consiliului Local al Comunei Păltinis, judetul Botosani

 

Locul unde este

situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate

In administrarea

Ministerului

Administratiei si Internelor, care aicătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

care se transmite

Comuna Păltinis,

satul Horodistea,

judetul Botosani

Statul român - Ministerul Administratiei

si Internelor, Inspectoratul Judetean

al Politiei de Frontieră Botosani

Comuna Păltinis, în administrarea

Consiliului Local al Comunei Păltinis,

judetul Botosani

Nr. M.F.P. 106 486

Suprafata totală a terenului = 8.295 m2

Numărul de constructii = 2

Pavilion administrativ

Suprafata construită = 281,7 m2

Suprafata desfăsurată = 563,4 m2

Grajd Suprafata construită = 138,20 m2

Sopron pentru cărbuni

Suprafata construită = 22,0 m2

WC exterior Suprafata construită = 23,5 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

 

DECIZIE

de anulare a procedurii de selectie comparativă pentru acordarea unei licente de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării de retele si servicii de comunicatii mobile de bandă largă în benzile de frecvente 410-415/420-425 MHz

 

În temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (3) si (4), art. 11 lit. a) si art. 12 pct. 4 din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, cu completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se anulează procedura de selectie comparativă pentru acordarea unei licente de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării de retele si servicii de comunicatii mobile de bandă largă în benzile de frecvente 410-415/420-425 MHz, aprobată prin Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si

Tehnologia Informatiei nr. 836/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 859 din 19 octombrie 2006.

Art. 2. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucuresti, 13 martie 2007.

Nr. 210.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul anexei la Hotărârea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti nr. 9/2007 privind aprobarea Tabloului executorilor judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 7 martie 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial”, Partea I):

- la nr. crt. 27, în coIoana a 4-a „Sediu”, în loc de: „SUSPENDAT, B-dul Eroilor nr. 4-6, et. 2, cam. 4” se va citi: „B-dul Eroilor nr. 4-6, et. 2, cam. 4”.