MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 191         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 martie 2007

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

54. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de control pentru gripa aviară

 

8.912. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială Institutul de Cercetări Electrotehnice „ICPE” - S.A.

 

8.913. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Institutul de Cercetări Metalurgice - ICEM” - S.A. Bucuresti

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

5. - Normă privind modificarea si completarea Normelor metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 16/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de control pentru gripa aviară

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 16.167 din 22 februarie 2007 întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind măsurile de control pentru gripa aviară, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 87/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind diagnosticul, profilaxia, supravegherea si combaterea influentei aviare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 3 mai 2006, cu modificările si completările ulterioare, si Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 140/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de control pentru gripa aviară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 si 641 bis din 25 iulie 2006.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 2005/94/CE privind măsurile comunitare de control pentru gripa aviară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 10 din 14 octombrie 2005, p. 16.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 28 februarie 2007.

Nr. 54.

 

ANEXĂ

 

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ

privind măsurile de control pentru gripa aviară

 

CAPITOLUL I

Subiect, scop si definitii

 

ARTICOLUL 1

Subiect si scop

 

(1) Prezenta normă sanitară veterinară stabileste:

a) măsuri de prevenire legate de supravegherea si detectarea timpurie a gripei aviare, precum si cresterea gradului de constientizare si de pregătire a autoritătilor competente si comunitătilor agricole, pentru riscurile acestei boli;

b) măsurile minime de control ce trebuie să fie aplicate în eventualitatea unui focar de gripă aviară la păsări domestice sau alte păsări captive si detectarea timpurie a posibilei răspândiri a virusurilor gripei aviare la mamifere;

c) alte măsuri subsidiare pentru a evita răspândirea virusurilor gripale de origine aviară la alte specii.

(2) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate lua măsuri mai stricte decât cele stabilite de prezenta normă sanitară veterinară.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

În scopurile prezentei norme sanitare veterinare, se aplică următoarele definitii:

(1) gripă aviară înseamnă o infectie gripală, asa cum este descrisă la pct. 1 din anexa nr. 1;

(2) gripă aviară de înaltă patogenitate (GAIP) înseamnă o infectie de gripă aviară, asa cum este descrisă la pct. 2 din anexa nr.1;

(3) gripă aviară de joasă patogenitate (GAJP) înseamnă o infectie de gripă aviară, asa cum este descrisă la pct. 3 din anexa nr. 1;

(4) păsări domestice înseamnă toate păsările care sunt crescute sau tinute în captivitate pentru productia de carne sau ouă pentru consum, pentru productia altor produse, ca rezerve pentru repopularea vânatului cu pene sau în scopul oricărui program de reproducere pentru producerea acestor categorii de păsări;

(5) pasăre sălbatică înseamnă orice pasăre care trăieste liber, care nu este tinută într-o exploatatie asa cum este definită la alin. (8);

(6) alte păsări captive înseamnă orice tip de pasăre, în afară de păsările domestice, care este tinută în captivitate pentru orice alt motiv în afara celor la care se face referire la alin. (4), incluzându-le pe cele tinute pentru spectacole, concursuri, expozitii, competitii, reproductie, vânzare;

(7) rase rare de păsări domestice sau alte păsări captive înregistrate oficial înseamnă orice păsări domestice sau alte păsări captive, recunoscute oficial de autoritatea competentă ca rase rare, în cadrul planului de contingentă prevăzut la art. 62;

(8) exploatatie înseamnă orice suprafată agricolă sau de altă natură, incluzând statii de incubatie, circuri, grădini zoologice, magazine de păsări de companie, piete de păsări si voliere unde păsările domestice sau alte păsări captive sunt crescute sau tinute. Cu toate acestea, această definitie nu include abatoarele, mijloacele de transport, centrele si spatiile de carantină, posturile de inspectie la frontieră si laboratoarele autorizate de autoritatea competentă să detină virusul influentei aviare;

(9) exploatatie comercială pentru păsări domestice înseamnă o exploatatie unde păsările domestice sunt tinute pentru scopuri comerciale;

(10) exploatatie noncomercială înseamnă o exploatatie unde păsările domestice sau alte păsări captive sunt tinute de către proprietarii acestora:

a) pentru consumul sau utilizarea proprie a acestora;

b) ca păsări de companie;

(11) compartiment de păsări domestice sau compartiment de alte păsări captive înseamnă o exploatatie sau exploatatii supusă/supuse unui sistem managerial de biosecuritate obisnuit, continând păsări domestice sau subpopulatii de alte păsări captive cu un status distinct de sănătate în ceea ce priveste gripa aviară, supuse măsurilor de supraveghere, control si biosecuritate corespunzătoare;

(12) efectiv înseamnă toate păsările domestice sau alte păsări captive din cadrul unei singure unităti de productie;

(13) unitate de productie înseamnă o unitate sau o exploatatie supravegheată de medicul veterinar oficial, complet independentă de celelalte unităti din aceeasi exploatatie, în ceea ce priveste localizarea si desfăsurarea activitătilor de management cotidian al păsărilor domestice sau altor păsări captive tinute aici;

(14) pui de o zi înseamnă toate păsările domestice mai mici de 72 de ore, nehrănite încă, si ratele din specia Cairina moschata sau hibrizii acestora mai mici de 72 de ore, care sunt sau nu sunt hrăniti;

(15) manual de diagnostic înseamnă manualul de diagnostic asa cum este prevăzut la art. 50 alin. (1);

(16) păsări domestice sau alte păsări captive suspecte de a fi infectate înseamnă orice păsări domestice sau alte păsări captive care manifestă semne clinice sau care prezintă leziuni post-mortem sau reactii la teste de laborator care nu permit să se excludă prezenta gripei aviare;

(17) proprietar înseamnă orice persoană/persoane fizică/fizice sau juridică/juridice care are/au în proprietate păsări domestice sau alte păsări captive sau care este/sunt responsabilă/responsabile de detinerea acestora în scopuri comerciale sau necomerciale;

(18) autoritate competentă înseamnă Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, competentă să efectueze controale fizice sau formalităti administrative în conformitate cu prezenta normă sanitară veterinară, sau orice autoritate căreia îi sunt delegate aceste competente;

(19) medic veterinar oficial înseamnă medicul veterinar desemnat de autoritatea competentă;

(20) supraveghere oficială înseamnă actiunea de monitorizare minutioasă a statusului de sănătate al păsărilor domestice sau al altor păsări captive ori mamifere dintr-o exploatatie de către autoritatea competentă în legătură cu gripa aviară;

(21) supervizare oficială înseamnă actiunile luate de autoritatea competentă pentru a verifica dacă cerintele prezentei norme sanitare veterinare sau orice alte instructiuni ale autoritătii competente care se cer a fi aplicate sunt sau au fost respectate întocmai;

(22) ucidere înseamnă orice proces, altul decât tăierea, care provoacă moartea unui mamifer, unei păsări domestice sau altor păsări captive;

(23) tăiere înseamnă orice proces care provoacă moartea unui mamifer sau unei păsări domestice prin sângerare, pentru consumul uman;

(24) eliminare înseamnă actiunea de colectare, transport, depozitare, manipulare, procesare si utilizare sau distrugere a subproduselor de origine animală, în conformitate cu:

a) Regulamentul (CE) nr. 1.774/2002;

b) regulile ce urmează să fie adoptate în baza procedurii comunitare;

(25) bancă comunitară de vaccinuri înseamnă locatiile corespunzătoare desemnate, în conformitate cu art. 58 alin. (1), pentru depozitarea rezervelor comunitare de vaccinuri împotriva gripei aviare;

(26) exploatatie de contact înseamnă o exploatatie de unde gripa aviară ar fi putut să provină sau în care a fost introdusă ca urmare a locatiei avute, a miscării persoanelor, a păsărilor domestice ori a altor păsări captive, a vehiculelor sau în orice alt mod;

(27) focar suspect înseamnă o exploatatie unde autoritatea competentă suspectează prezenta gripei aviare;

(28) focar înseamnă o exploatatie unde prezenta gripei aviare a fost confirmată de autoritatea competentă;

(29) focar primar înseamnă un focar ce nu este legat epidemiologie cu unul anterior din aceeasi regiune, asa cum este definită la art. 2 alin. (2) lit. p) din Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comertul intracomunitar cu animale din speciile bovine si suine, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 30 martie 2006, cu modificările si completările ulterioare, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 64/432/CEE, sau primul focar dintr-o regiune diferită din România;

(30) strategie de diferentiere a animalelor vaccinate de cele infectate (DIVA) înseamnă o strategie de vaccinare care permite diferentierea dintre animalele vaccinate/infectate si vaccinate/neinfectate cu ajutorul unui test de diagnostic desemnat pentru a detecta anticorpii produsi împotriva virusului sălbatic si utilizarea de păsări santinelă nevaccinate;

(31) mamifer înseamnă orice animal din clasa Mammalia, cu exceptia omului;

(32) cadavre înseamnă păsări domestice sau alte păsări captive care au murit sau au fost ucise ori părti ale acestora si care sunt improprii consumului uman.

 

CAPITOLUL II

Biosecuritate preventivă, supraveghere, notificări si anchete epidemiologice

 

ARTICOLUL 3

Măsuri de biosecuritate preventivă

 

Trebuie să fie stabilite prevederi specifice referitoare la măsurile de biosecuritate preventivă în conformitate cu procedura comunitară.

 

ARTICOLUL 4

Programe de supraveghere

 

(1) Autoritatea Natională Sanitară veterinară si pentru Siguranta Alimentelor realizează programe de supraveghere pentru:

a) a detecta, la diferite specii de păsări domestice, prevalenta infectiei cu subtipurile H5 si H7 ale virusului gripei aviare;

b) a contribui, pe baza evaluării riscurilor actualizate în mod regulat, la îmbogătirea cunostintelor despre riscurile reprezentate de păsările sălbatice în legătură cu orice virus gripal de origine aviară, prezent la păsări.

(2) Programele de supraveghere prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să respecte liniile directoare pe care Comisia Europeană trebuie să le elaboreze în conformitate cu procedura comunitară.

 

ARTICOLUL 5

Notificarea

 

(1) Directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti notifică în mod obligatoriu la Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor orice suspiciune sau confirmare a prezentei gripei aviare.

(2) Suplimentar cerintelor prevăzute de legislatia comunitară cu privire la notificarea focarelor de boli ale animalelor, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor notifică Comisiei Europene, în conformitate cu anexa nr. 2, orice prezentă a gripei aviare confirmată de autoritatea competentă în abatoare, mijloace de transport, posturi de inspectie la frontieră si alte locuri la granitele Comunitătii Europene, precum si în centrele sau spatiile de carantină care functionează conform legislatiei comunitare privind importul de păsări domestice sau de alte păsări captive.

(3) Directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti si Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală notifică la Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor rezultatele oricărei supravegheri pentru virusul gripei aviare efectuate la mamifere.

 

ARTICOLUL 6

Ancheta epidemiologică

 

(1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să se asigure că anchetele epidemiologice demarează pe bază de chestionare, care sunt stabilite în cadrul planurilor de contingentă prevăzute la art. 62.

(2) Ancheta epidemiologică include cel putin următoarele:

a) durata prezentei gripei aviare în exploatatie, în alte locatii sau în mijloace de transport;

b) originea posibilă a gripei aviare;

c) identificarea oricărei exploatatii de contact;

d) miscările păsărilor domestice, altor păsări captive, persoanelor, mamiferelor, vehiculelor, ale oricăror materiale sau ale oricărui alt mijloc prin care virusul gripei aviare s-ar fi putut răspândi.

(3) Autoritatea competentă trebuie să ia în considerare ancheta epidemiologică atunci când:

a) decide dacă este necesară aplicarea măsurilor suplimentare de control al bolii, prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară;

b) acordă derogări prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară.

(4) Dacă ancheta epidemiologică sugerează că gripa aviară s-ar fi putut răspândi de la alte state membre sau spre alte state membre ale Uniunii Europene, Comisia Europeană si celelalte state membre ale Uniunii Europene implicate trebuie să fie imediat informate despre rezultatele si concluziile anchetei epidemiologice.

 

CAPITOLUL III

Focare suspicionate

 

ARTICOLUL 7

Măsuri ce trebuie aplicate în exploatatiile unde există focare suspicionate

 

(1) În cazul suspicionării unui focar, autoritatea competentă efectuează imediat o anchetă care să confirme sau să excludă prezenta gripei aviare în conformitate cu manualul de diagnostic si plasează exploatatia sub supraveghere oficială. De asemenea, autoritatea competentă se asigură că se aplică măsurile prevăzute de alin. (2) si (3).

(2) Autoritatea competentă trebuie să se asigure că în exploatatie sunt aplicate următoarele măsuri:

a) se efectuează un recensământ al păsărilor domestice, altor păsări captive si al tuturor speciilor de mamifere domestice sau, dacă este cazul, se estimează numărul pe tip de păsări domestice sau pe specii pentru alte păsări captive;

b) se întocmeste o listă cu numărul aproximativ al păsărilor domestice, al altor păsări captive si al tuturor mamiferelor din speciile domestice deja bolnave, moarte sau susceptibile de infectie, din fiecare categorie existentă în exploatatie. Această listă trebuie actualizată zilnic, luându-se în considerare ecloziunile, fătările si decesele survenite de-a lungul existentei focarului suspicionat, si trebuie să fie prezentată, la cerere, autoritătii competente;

c) se limitează la maximum contactele cu păsările sălbatice. Toate păsările domestice si alte păsări captive se plasează într-o clădire a exploatatiei si se mentin acolo. Dacă acest lucru este imposibil sau dacă le este compromisă bunăstarea, sunt închise într-un alt loc al exploatatiei, astfel încât să nu aibă contact cu alte păsări domestice sau cu alte păsări captive din alte exploatatii;

d) nicio pasăre domestică sau altă pasăre captivă nu poate intra sau părăsi exploatatia;

e) niciun cadavru ori carne provenind de la o pasăre domestică sau altă pasăre sălbatică, incluzând măruntaie, hrană pentru păsări, ustensile, materiale, deseuri, dejectii, gunoi de grajd, purin, asternut uzat sau orice obiect care ar putea transmite gripa aviară nu poate părăsi exploatatia fără o autorizatie de la autoritatea competentă, respectând măsurile de biosecuritate, astfel încât să se minimizeze riscul propagării gripei aviare;

f) niciun ou nu poate părăsi exploatatia;

g) miscările de persoane, mamiferele din speciile domestice, vehiculele si echipamentul dinspre sau spre exploatatie sunt supuse conditiilor si autorizării de către autoritatea competentă;

h) mijloacele corespunzătoare dezinfectiei sunt utilizate în acord cu instructiunile autoritătii competente, la intrările si iesirile din clădirea unde locuiesc păsările domestice sau alte păsări captive, si ale exploatatiei însesi.

(3) Autoritatea competentă trebuie să se asigure că este realizată o anchetă epidemiologică în conformitate cu art. 6.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), autoritatea competentă poate prevedea recoltarea de probe si în alte cazuri. În aceste circumstante, autoritatea competentă poate actiona fără a adopta unele sau toate măsurile prevăzute la alin. (2).

 

ARTICOLUL 8

Derogări de la anumite măsuri ce urmează să fie aplicate în exploatatiile unde se suspicionează focare

 

(1) Autoritatea competentă poate acorda derogări de la măsurile prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c), d) si e), pe baza realizării unei analize de risc si tinând cont de precautiile ce trebuie luate, precum si de destinatia păsărilor si a produselor ce urmează să fie miscate.

(2) Autoritatea competentă poate, de asemenea, să acorde derogări de la măsurile prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. h) în cazul păsărilor captive tinute în exploatatii noncomerciale.

(3) În ceea ce priveste art. 7 alin. (2) lit. f), autoritatea competentă poate autoriza expedierea de ouă:

a) direct către o unitate pentru fabricarea produselor din ouă, în conformitate cu cap. II sectiunea X din anexa III la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 853/2004 privind regulile specifice de igienă pentru alimentele de origine animală, pentru a fi manipulate si tratate în conformitate cu cap. XI din anexa II la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 852/2004 privind regulile generale pentru igiena produselor alimentare. Atunci când autoritatea competentă emite o astfel de autorizatie, aceasta este supusă conditiilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară;

b) pentru eliminare.

 

ARTICOLUL 9

Durata de aplicare a măsurilor impuse în exploatatiile unde se suspicionează focare

 

Măsurile ce se aplică în exploatatii în cazul suspicionării focarelor, asa cum prevede art. 7, trebuie să continue să se aplice până când suspiciunea gripei aviare din exploatatie a fost exclusă de către autoritatea competentă.

 

ARTICOLUL 10

Măsuri suplimentare justificate de o anchetă epidemiologică

 

(1) Pe baza rezultatelor preliminare ale anchetei epidemiologice, autoritatea competentă poate aplica măsurile prevăzute de alin. (2), (3) si (4), în particular, dacă exploatatia este situată într-o zonă cu densitate mare de păsări.

(2) Restrictiile temporare pot fi introduse la miscarea păsărilor domestice, a altor păsări captive, a ouălor si la deplasarea vehiculelor utilizate în sectorul păsărilor, într-o zonă definită sau în întreaga tară. Aceste restrictii pot fi extinse la miscarea mamiferelor din speciile domestice, dar, în acest caz, să nu depăsească 72 de ore fără justificare.

(3) Măsurile prevăzute la art. 11 pot fi aplicate exploatatiei. Totusi, dacă circumstantele o permit, aplicarea acestor măsuri poate fi limitată la păsările domestice sau la alte păsări captive suspecte a fi infectate si la unitătile de productie a acestora. Probele trebuie să fie prelevate de la păsările domestice sau de la alte păsări captive dacă sunt ucise, pentru a putea confirma sau exclude riscul unui focar suspicionat, în conformitate cu manualul de diagnostic.

(4) Poate fi stabilită în jurul exploatatiei o zonă de control temporar si unele sau toate măsurile prevăzute la art. 7 alin. (2) pot fi aplicate, după necesităti, exploatatiilor situate în cadrul acestei zone.

 

CAPITOLUL IV

Gripa aviară de înaltă patogenitate (GAIP)

 

SECTIUNEA 1

Exploatatii, unităti de productie distincte si exploatatii de contact

 

ARTICOLUL 11

Măsuri ce trebuie să fie aplicate exploatatiilor unde focarele sunt confirmate

 

(1) În cazul aparitiei unui focar de GAIP, autoritatea competentă trebuie să se asigure că sunt aplicate măsurile prevăzute la art. 7 alin. (2) si (3), precum si la alin. (2)-(10) ale prezentului articol.

(2) Toate păsările domestice si alte păsări captive prezente în exploatatie trebuie să fie ucise fără întârziere, sub supervizare oficială. Uciderea trebuie să fie efectuată într-un asemenea mod încât să se evite riscul propagării gripei aviare, în special în timpul transportului. Totusi, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate acorda derogări pentru ca anumite specii de păsări domestice sau alte păsări captive să nu fie ucise, în baza unei evaluări a riscului de răspândire a gripei aviare. Autoritatea competentă poate lua măsuri adecvate pentru a limita orice posibilă răspândire a gripei aviare la orice altă pasăre sălbatică aflată în exploatatie.

(3) Toate cadavrele si ouăle prezente în exploatatie trebuie să fie eliminate, sub supervizare oficială.

(4) Păsările domestice deja eclozate din ouăle colectate din exploatatie în timpul perioadei dintre data probabilă a introducerii GAIP în exploatatie si cea a aplicării măsurilor prevăzute la art. 7 alin. (2) trebuie să fie plasate sub supraveghere oficială si investigatiile trebuie să fie efectuate în conformitate cu manualul de diagnostic.

(5) Carnea păsărilor domestice tăiate si ouăle colectate din exploatatie în timpul perioadei dintre data probabilă a introducerii GAIP în exploatatie si cea a aplicării măsurilor prevăzute la art. 7 alin. (2) trebuie, pe cât posibil, urmărite si eliminate sub supervizare oficială.

(6) Toate substantele si deseurile posibil a fi contaminate, cum ar fi furajele, trebuie distruse sau supuse unui tratament care să asigure distrugerea virusului gripei aviare, în acord cu instructiunile medicului veterinar oficial.

(7) Totusi, gunoiul de grajd, purinul si asternutul susceptibile de a fi contaminate trebuie supuse uneia sau mai multora dintre procedurile prevăzute la art. 48.

(8) După eliminarea cadavrelor, clădirile utilizate pentru depozitarea acestora, păsunea sau pământul, echipamentul susceptibil de a fi contaminat, vehiculele utilizate pentru transportul păsărilor domestice sau al altor păsări captive, al cadavrelor, al cărnii, al furajelor, al gunoiului de grajd, al purinului si al asternutului, precum si al oricărui alt material ori substantă susceptibil(ă) de a fi contaminat(ă) trebuie supuse uneia sau mai multora dintre procedurile prevăzute la art. 48.

(9) Alte păsări captive sau mamiferele din specii domestice nu trebuie să intre sau să părăsească exploatatia fără autorizatie din partea autoritătii competente. Această restrictie nu se aplică mamiferelor din speciile domestice care au acces doar în spatiul destinat oamenilor.

(10) În cazul unui focar primar, izolatul de virus este supus procedurii de laborator în conformitate cu manualul de diagnostic pentru identificarea subtipului genetic. Izolatul de virus trebuie transmis cât mai curând posibil laboratorului comunitar de referintă, asa cum se prevede la art. 51 alin. (1).

 

ARTICOLUL 12

Derogări

 

(1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să stabilească reguli detaliate pentru acordarea derogărilor, conform art. 11 alin. (2), art. 13 si 14, care includ măsuri si conditii alternative corespunzătoare. Astfel de derogări trebuie să fie acordate în baza unei evaluări a riscului efectuate de către autoritatea competentă.

(2) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor notifică imediat Comisiei Europene orice derogare acordată în conformitate cu art. 13 alin. (1) si cu art. 14.

 

ARTICOLUL 13

Derogări privind anumite exploatatii

 

(1) Autoritatea competentă poate acorda derogări de la măsurile prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a) în cazul aparitiei unui focar de GAIP într-o exploatatie noncomercială, într-un circ, într-o grădină zoologică, într-un magazin pentru păsări de companie, într-o rezervatie naturală sau într-o zonă îngrădită unde păsările domestice ori alte păsări captive sunt tinute în scopuri stiintifice sau în scopuri legate de conservarea speciilor pe cale de disparitie ori a raselor rare de păsări domestice sau de alte păsări captive înregistrate oficial, cu conditia ca astfel de derogări să nu afecteze lupta împotriva bolii.

(2) Autoritatea competentă trebuie să se asigure că atunci când este acordată o derogare, asa cum prevede alin. (1), păsările domestice si alte păsări captive supuse acestei derogări:

a) sunt plasate într-o clădire din exploatatie si tinute acolo. Dacă acest lucru este imposibil sau dacă bunăstarea le este compromisă, acestea sunt închise în alt loc din aceeasi exploatatie, astfel încât să nu aibă niciun contact cu alte păsări domestice sau cu alte păsări captive din alte exploatatii. Toate măsurile sunt luate pentru a minimiza contactul acestora cu păsările sălbatice;

b) sunt supuse supravegherii ulterioare si testărilor în conformitate cu manualul de diagnostic si nu sunt miscate până când rezultatele testelor de laborator indică faptul că nu mai prezintă un risc major de răspândire a GAIP;

c) nu părăsesc exploatatia de origine, cu exceptia tăierii sau în cazul în care sunt expediate către o altă exploatatie situată:

(i) În România, în conformitate cu instructiunile autoritătii competente;

(ii) Într-un stat membru al Uniunii Europene, cu acordul statului membru al Uniunii Europene de destinatie.

(3) Autoritatea competentă poate acorda derogări de la măsurile prevăzute la art. 11 alin. (5) pentru expedierea directă a ouălor către o unitate pentru fabricarea produselor din ouă, asa cum este stabilit la cap. II sectiunea X din anexa III la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 853/2004 privind regulile specifice de igienă pentru alimentele de origine animală, pentru a fi manipulate si tratate în conformitate cu cap. XI din anexa II la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 852/2004 privind regulile generale pentru igiena produselor alimentare. Orice astfel de autorizări trebuie să fie supuse conditiilor stabilite în anexa nr. 3.

 

ARTICOLUL 14

Măsuri ce trebuie aplicate în cazul focarelor de GAIP în unităti de productie distincte

 

(1) În cazul aparitiei unui focar de GAIP într-o exploatatie alcătuită din două sau mai multe unităti de productie distincte, autoritatea competentă poate acorda derogări de la măsurile prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a) pentru unitătile de productie ce contin păsări domestice sau alte păsări captive în care nu se suspicionează GAIP, cu conditia ca aceste derogări să nu afecteze lupta împotriva bolii.

(2) Astfel de derogări trebuie acordate doar în cazul a două sau mai multe unităti de productie distincte, unde medicul veterinar oficial, tinând cont de structura, numărul, modul de functionare, tipul de adăpostire, furajare, sursele de apă, echipamentele, personalul si de vizitatorii din exploatatie, consideră că sunt total independente de alte unităti de productie în ceea ce priveste pozitia si managementul cotidian al păsărilor domestice sau al altor păsări captive tinute acolo.

 

ARTICOLUL 15

Măsuri ce trebuie aplicate în exploatatiile de contact

 

(1) Pe baza rezultatelor anchetei epidemiologice, autoritatea competentă trebuie să decidă dacă o exploatatie este considerată exploatatie de contact. Autoritatea competentă trebuie să se asigure că măsurile prevăzute la art. 7 alin. (2) sunt aplicate exploatatiilor de contact până când prezenta GAIP se exclude, în conformitate cu manualul de diagnostic.

(2) Pe baza anchetei epidemiologice, autoritatea competentă poate aplica în exploatatiile de contact măsurile prevăzute la art. 11, în special dacă exploatatiile de contact sunt situate într-o zonă cu densitate mare de păsări domestice. Principalele criterii si factorii de risc ce se iau în considerare pentru aplicarea măsurilor prevăzute la art. 11 în exploatatiile de contact sunt stabilite/stabiliti de anexa nr. 4.

(3) Autoritatea competentă trebuie să se asigure că probele sunt prelevate de la păsările domestice sau de la alte păsări captive când sunt ucise, pentru a se confirma sau a se exclude prezenta virusului GAIP în aceste exploatatii de contact, în conformitate cu manualul de diagnostic.

(4) Autoritatea competentă trebuie să se asigure că în orice exploatatie unde sunt ucise si eliminate păsări domestice sau alte păsări captive si unde prezenta gripei aviare este confirmată ulterior clădirile si toate echipamentele probabil a fi contaminate, precum si toate vehiculele utilizate pentru transportul păsărilor domestice si al altor păsări captive, al cadavrelor, cărnii, furajelor, asternutului, gunoiului de grajd, purinului si al oricărui alt material sau substantă susceptibil(ă) de a fi contaminat(ă) sunt supuse uneia ori mai multora dintre procedurile prevăzute la art. 48.

 

SECTIUNEA a 2-a

Zone de protectie, zone de supraveghere si alte zone de restrictii

 

ARTICOLUL 16

Stabilirea zonelor de protectie, de supraveghere si a altor zone de restrictie în cazul focarelor de GAIP

 

(1) Imediat ce apare un focar de GAIP, autoritatea competentă trebuie să stabilească:

a) o zonă de protectie cu o rază de cel putin 3 km în jurul exploatatiei;

b) o zonă de supraveghere cu o rază de cel putin 10 km în jurul exploatatiei, incluzând zona de protectie.

(2) Dacă aparitia unui focar de GAIP este confirmată la alte păsări captive într-o exploatatie noncomercială, într-un circ, într-o grădină zoologică, într-un magazin pentru păsări de companie, într-o rezervatie naturală ori într-o zonă îngrădită unde alte păsări captive sunt tinute în scopuri stiintifice sau în scopuri legate de conservarea speciilor pe cale de disparitie ori a raselor rare de alte păsări captive, înregistrate oficial, care nu contine păsări domestice, autoritatea competentă poate, după o evaluare a riscurilor, să acorde derogări, în măsura necesitătilor, de la prevederile sectiunilor a 2-a, a 3-a si a 4-a, referitoare la stabilirea zonelor de protectie si de supraveghere, si de la măsurile ce trebuie aplicate în cadrul acestora, cu conditia ca aceste derogări să nu afecteze lupta împotriva bolii.

(3) Când se stabilesc zonele de protectie si de supraveghere, asa cum prevede alin. (1), autoritatea competentă trebuie să ia în considerare cel putin următoarele criterii:

a) ancheta epidemiologică;

b) pozitia geografică, respectiv frontierele naturale;

c) localizarea si proximitatea exploatatiilor, precum si numărul estimativ de păsări domestice;

d) modurile de deplasare si de comert cu păsări domestice si cu alte tipuri de păsări captive;

e) resursele si personalul disponibil pentru a controla în cadrul zonelor de protectie si de supraveghere orice miscare a păsărilor domestice si a altor păsări captive, a cadavrelor acestora, a asternutului sau a gunoiului de grajd utilizat, în special dacă păsările domestice sau alte păsări captive care urmează să fie ucise si distruse trebuie mutate din exploatatia de origine a acestora.

(4) Autoritatea competentă poate stabili alte zone de restrictie în jurul sau în apropierea zonelor de protectie si de supraveghere, tinând cont de criteriile prevăzute la alin. (3).

(5) Dacă o zonă de protectie si de supraveghere sau alte zone de restrictie acoperă teritoriile mai multor state membre ale Uniunii Europene, autoritătile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene în cauză trebuie să colaboreze pentru stabilirea acestor zone.

 

ARTICOLUL 17

Măsuri ce trebuie aplicate atât în zonele de protectie, cât si în zonele de supraveghere

 

(1) Autoritatea competentă trebuie să se asigure că următoarele măsuri sunt aplicate în zonele de protectie si de supraveghere:

a) sunt puse în aplicare dispozitive care permit urmărirea oricărei posibilităti de a se răspândi virusul gripei aviare, incluzând păsări domestice, alte păsări captive, carne, ouă, cadavre, furaje, asternut, persoane care au venit în contact cu păsări domestice infectate sau cu alte păsări captive ori cu vehicule ce au legătură cu sectorul păsărilor;

b) proprietarii trebuie să furnizeze autoritătii competente, la cererea acesteia, toate informatiile relevante cu privire la păsările domestice sau la alte păsări captive si la ouăle ce intră si ies din exploatatie.

(2) Autoritatea competentă ia toate măsurile rezonabile ca toate persoanele din zonele de protectie si de supraveghere supuse restrictiilor în cauză să fie informate despre aceste restrictii. Informarea se poate face sub formă de afise, prin surse media, cum ar fi presa si televiziunea, sau prin orice alte mijloace corespunzătoare.

(3) Pe baza anchetei epidemiologice sau a oricărui alt indiciu, autoritatea competentă poate implementa programe preventive de eradicare, incluzând tăierea preventivă sau uciderea păsărilor domestice ori a altor păsări captive, în exploatatii sau în zone expuse riscului.

 

SECTIUNEA a 3-a

Măsuri ce trebuie aplicate în zonele de protectie

 

ARTICOLUL 18

Recensământul si vizitele efectuate de medicul veterinar oficial si supravegherea

 

Autoritatea competentă trebuie să se asigure că în zonele de protectie sunt aplicate următoarele măsuri:

a) este efectuat, cât mai curând posibil, un recensământ al tuturor exploatatiilor;

b) sunt vizitate, cât mai curând posibil, toate exploatatiile comerciale de către medicul veterinar oficial pentru o examinare clinică a păsărilor domestice sau a altor păsări captive si, dacă este necesar, se colectează probe pentru teste de laborator în conformitate cu manualul de diagnostic; trebuie să fie păstrate evidente ale acestor vizite si ale rezultatelor acestora; exploatatiile noncomerciale sunt vizitate de către medicul veterinar oficial înainte de desfiintarea zonei de protectie;

c) este imediat implementată o supraveghere suplimentară, în conformitate cu manualul de diagnostic, pentru a se identifica orice răspândire a gripei aviare în exploatatiile aflate în zona de protectie.

 

ARTICOLUL 19

Măsuri ce trebuie aplicate exploatatiilor din zonele de protectie

 

Autoritatea competentă trebuie să se asigure că în exploatatiile din zonele de protectie sunt aplicate următoarele măsuri:

a) toate păsările domestice sau alte păsări captive sunt aduse într-o clădire a exploatatiei din care fac parte si sunt tinute acolo. Când acest lucru este imposibil sau bunăstarea acestora este compromisă, sunt închise în alt loc din aceeasi exploatatie, astfel încât să nu aibă contact cu alte păsări domestice sau cu alte păsări captive din alte exploatatii. Sunt luate toate măsurile rezonabile pentru a minimiza contactul acestora cu păsările sălbatice;

b) cadavrele sunt eliminate cât mai curând posibil;

c) vehiculele si echipamentele utilizate pentru transportul păsărilor domestice ori al altor păsări captive, cărnii, furajelor, gunoiului de grajd, purinului si asternutului sau al oricărui alt material ori substantă susceptibilă să fie contaminată sunt supuse fără întârziere uneia sau mai multora dintre procedurile prevăzute la art. 48;

d) toate părtile vehiculelor utilizate de personal sau de alte persoane care intră ori care ies din exploatatie si care sunt susceptibile să fie contaminate sunt supuse fără întârziere uneia sau mai multora dintre procedurile prevăzute de art. 48;

e) nicio pasăre domestică, alte păsări captive sau mamifere domestice nu pot intra sau părăsi exploatatia fără autorizarea autoritătii competente. Aceste restrictii nu trebuie să se aplice mamiferelor care au acces doar în acele părti ale exploatatiei destinate oamenilor, în care acestea:

(i) nu au contact cu păsările domestice sau cu alte păsări captive; (ii) nu au acces la nicio cuscă sau zonă în care sunt tinute păsări domestice sau alte păsări captive;

f) orice crestere a mortalitătii sau morbiditătii ori scădere semnificativă a productiei în exploatatie este semnalată imediat autoritătii competente, care trebuie să efectueze investigatii corespunzătoare, în conformitate cu manualul de diagnostic;

g) măsurile de biosecuritate orientate către prevenirea propagării gripei aviare trebuie să fie respectate pentru orice persoană care intră sau care părăseste exploatatia;

h) proprietarul tine evidenta tuturor persoanelor care vizitează exploatatia, cu exceptia locatarilor, pentru a usura supravegherea si controlul bolii, aceasta fiind la dispozitia autoritătii competente la cerere. Astfel de evidente nu trebuie tinute în cazul exploatatiilor de tipul grădinilor zoologice sau al rezervatiilor naturale în care vizitatorii nu au acces în zonal unde sunt tinute păsările.

 

ARTICOLUL 20

Interdictia de a evacua sau împrăstia gunoiul de grajd, asternutul uzat sau purinul din exploatatii

 

Autoritatea competentă trebuie să se asigure că sunt interzise evacuarea si împrăstierea gunoiului de grajd, a asternutului uzat sau a purinului din exploatatiile aflate în zonele de protectie, cu exceptia cazului când s-a autorizat acest lucru. Totusi, miscarea gunoiului de grajd sau a purinului poate fi autorizată de la exploatatiile supuse măsurilor de biosecuritate către o întreprindere desemnată pentru tratament ori depozitare intermediară, pentru tratare ulterioară în scopul distrugerii posibilei prezente a virusurilor gripei aviare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 sau cu regulile specifice ce pot fi adoptate în conformitate cu procedura comunitară.

 

ARTICOLUL 21

Expozitii, piete sau alte aglomerări si repopularea cu vânat

 

Autoritatea competentă trebuie să se asigure că expozitiile, pietele sau alte târguri si locurile de repopulare a vânatului sunt interzise în zonele de protectie. Autoritatea competentă trebuie să se asigure că păsările domestice sau alte păsări captive, utilizate la repopularea cu vânat, nu sunt eliberate în zonele de protectie.

 

ARTICOLUL 22

Interdictii de miscare si transport pentru păsări, ouă, carne de pasăre si cadavre

 

(1) Autoritatea competentă trebuie să se asigure că sunt interzise miscarea si transportul de la exploatatii pe sosele, excluzând drumurile cu destinatie privată din cadrul exploatatiilor, sau pe calea ferată a păsărilor domestice sau a altor păsări captive, a păsărilor ouătoare, a puilor de o zi, a ouălor sau a cadavrelor, în cadrul zonelor de protectie.

(2) Autoritatea competentă trebuie să se asigure că transportul cărnii de pasăre de la abatoare, unităti de tăiere, depozite frigorifice este interzis, cu exceptia cazului în care aceasta provine:

a) de la păsări domestice originare din afara zonei de protectie, care a fost depozitată si transportată separat fată de carnea de pasăre din cadrul zonelor de protectie;

b) de la o dată cu cel putin 21 de zile înaintea datei la care se estimează că a debutat infectia în exploatatia din zona de protectie si care de la producere a fost depozitată si transportată separat fată de carnea produsă după această dată.

(3) Totusi, interdictiile prevăzute la alin. (1) si (2) nu se aplică tranzitului în zona de protectie pe sosele sau calea ferată, fără descărcare sau oprire.

 

ARTICOLUL 23

Derogări pentru transportul direct al păsărilor în vederea tăierii imediate si pentru miscarea sau tratamentul cărnii de pasăre

 

(1) Prin derogare de la prevederile art. 22, autoritatea competentă poate autoriza transportul direct al păsărilor provenind de la o exploatatie din zona de protectie pentru tăiere imediată către un abator desemnat, în următoarele conditii:

a) este efectuat un examen clinic al păsărilor din exploatatia de origine de către medicul veterinar oficial, în interval de 24 de ore înaintea trimiterii la tăiere;

b) atunci când a fost cazul, au fost efectuate testele de laborator pe păsările din exploatatia de origine, în conformitate cu manualul de diagnostic, si acestea au avut rezultate favorabile;

c) păsările sunt transportate în vehicule sigilate de către autoritatea competentă sau sub supervizarea acesteia;

d) autoritatea competentă responsabilă de abatorul desemnat este informată si acceptă să primească păsările, apoi confirmă tăierea autoritătii competente de expediere;

e) păsările provenite din zona de protectie sunt tinute separat fată de alte păsări si sunt tăiate separat sau la un interval de timp fată de celelalte păsări, preferabil la sfârsitul programului de lucru. Operatiunile de curătare si dezinfectie ulterioare trebuie terminate înainte ca alte păsări să fie tăiate;

f) medicul veterinar oficial trebuie să se asigure că s-a efectuat un examen amănuntit păsărilor destinate tăierii când acestea sosesc la abator si după ce sunt tăiate;

g) carnea nu participă la comert intracomunitar sau international si poartă marca de sănătate pentru carne proaspătă prevăzută în anexa II la Directiva Consiliului 2002/99/CE care stabileste reguli de sănătate a animalelor privind producerea, procesarea, distribuirea si introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman, dacă nu se decide altfel în conformitate cu procedura comunitară;

h) carnea este obtinută, transată, transportată si depozitată separat de carnea destinată comertului intracomunitar si international si este utilizată astfel încât să se evite introducerea acesteia în produse din carne destinate comertului intracomunitar si international, cu exceptia cazului în care:

(i) este supusă unui tratament prevăzut în anexa nr. 3 la Norma sanitară veterinară ce stabileste reguli de sănătate animală care reglementează productia, procesarea, distributia si introducerea produselor de origine animală destinate pentru consum uman, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 39/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 8 martie 2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 2002/99/CE;

(ii) se decide altfel, conform procedurii comunitare. (2) Prin derogare de la prevederile art. 22, autoritatea competentă poate autoriza transportul direct al păsărilor din afara zonei de protectie pentru tăiere imediată către un abator autorizat din cadrul zonei de protectie, precum si miscările ulterioare ale cărnii provenite de la aceste păsări, dacă:

a) autoritatea competentă responsabilă pentru abatorul desemnat este informată si acceptă să primească păsările, apoi confirmă tăierea acestora autoritătii competente de expediere;

b) păsările sunt tinute separat de alte păsări provenind din zona de protectie si sunt tăiate separat sau la un interval de timp fată de alte păsări;

c) carnea obtinută este transată, transportată si stocată separat de carnea provenind de la alte păsări din interiorul zonei de protectie;

d) subprodusele sunt eliminate.

 

ARTICOLUL 24

Derogări pentru transportul direct al puilor de o zi

 

(1) Prin derogare de la prevederile art. 22, autoritatea competentă poate autoriza transportul direct al puilor de o zi provenind din exploatatii situate în zona de protectie către o exploatatie sau un adăpost al acestei exploatatii situate tot pe teritoriul României, preferabil aflate în afara zonelor de protectie si supraveghere, în următoarele conditii:

a) să fie transportati în vehicule sigilate de către autoritatea competentă sau sub supervizarea acesteia;

b) măsurile de biosecuritate adecvate să fie aplicate în timpul transportului si în exploatatia de destinatie;

c) exploatatia de destinatie să fie plasată sub supraveghere oficială după sosirea puilor de o zi;

d) dacă părăsesc zona de protectie si supraveghere, păsările trebuie să rămână în exploatatia de destinatie cel putin 21 de zile.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 22, autoritatea competentă poate autoriza transportul direct al puilor de o zi eclozati din ouă provenind de la exploatatii aflate în afara zonelor de protectie si supraveghere către orice altă exploatatie din România, de preferat din afara zonelor de protectie si supraveghere, cu conditia ca statia de incubatie de expediere să poată asigura prin logistica sa si prin conditiile igienice de lucru că nu a existat niciun contact între acele ouă si orice alte ouă de incubatie sau pui de o zi provenind de la efective de păsări situate în astfel de zone si care, prin urmare, prezintă un status de sănătate diferit.

 

ARTICOLUL 25

Derogări pentru transportul direct al păsărilor ouătoare

 

(1) Prin derogare de la prevederile art. 22, autoritatea competentă poate autoriza transportul direct al păsărilor ouătoare către o exploatatie sau un adăpost al acelei exploatatii, de preferat din cadrul zonei de protectie sau de supraveghere în care nu există nici o altă pasăre, în următoarele conditii:

a) medicul veterinar oficial efectuează un examen clinic al păsărilor domestice si al altor păsări captive în exploatatia de origine, în special al celor care urmează a fi mutate;

b) unde este cazul, au fost efectuate testele de laborator pe păsările din exploatatia de origine, în conformitate cu manualul de diagnostic, si acestea au dat rezultate favorabile;

c) păsările ouătoare sunt transportate în vehicule sigilate de către autoritatea competentă sau sub supervizarea acesteia;

d) exploatatia sau adăpostul de destinatie se află sub supraveghere oficială după sosirea păsărilor ouătoare;

e) dacă părăsesc zona de protectie sau de supraveghere, păsările trebuie să rămână în exploatatia de destinatie cel putin 21 de zile.

 

ARTICOLUL 26

Derogări pentru transportul direct ai ouălor de incubatie si al ouălor pentru consum

 

(1) Prin derogare de la prevederile art. 22, autoritatea competentă poate autoriza transportul direct al ouălor de incubatie fie din orice exploatatie către o statie de incubatie aflată în zona de protectie si desemnată de către autoritatea competentă, si anume „statia de incubatie desemnată”, fie, în următoarele conditii, de la o exploatatie aflată în zona de protectie către orice statie de incubatie desemnată:

a) efectivele de părinti de la care provin ouăle de incubatie au fost examinate în conformitate cu manualul de diagnostic, iar gripa aviară nu este suspicionată în aceste exploatatii;

b) ouăle de incubatie si ambalajul acestora se dezinfectează înaintea expedierii si se asigură trasabilitatea acestor ouă;

c) ouăle de incubatie sunt transportate în vehicule sigilate de către autoritatea competentă sau sub supervizarea acesteia;

d) măsurile de biosecuritate sunt aplicate în statia de incubatie desemnată în conformitate cu instructiunile autoritătii competente.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 22, autoritatea competentă poate autoriza transportul direct al ouălor:

a) către un centru de ambalare desemnat de către autoritatea competentă, cu conditia ca acestea să fie ambalate în ambalaje de unică folosintă si să se aplice măsurile de biosecuritate solicitate de autoritatea competentă;

b) către o unitate de fabricare a produselor din ouă, asa cum este prevăzut în cap. II sectiunea X din anexa III la Regulamentul Parlamentului European si ai Consiliului (CE) nr. 853/2004 privind regulile specifice de igienă pentru alimentele de origine animală, pentru a fi manipulate si tratate în conformitate cu cap. XI al anexei II la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 852/2004 privind regulile generale pentru igiena produselor alimentare;

c) pentru eliminare.

 

ARTICOLUL 27

Derogări pentru transportul direct al cadavrelor

 

Prin derogare de la prevederile art. 22, autoritatea competentă poate autoriza transportul direct al cadavrelor, cu conditia ca acestea să fie transportate în vederea eliminării.

 

ARTICOLUL 28

Curătarea si dezinfectia mijloacelor de transport

 

Autoritatea competentă trebuie să se asigure că vehiculele si echipamentul utilizate pentru transport, asa cum se prevede la art. 23-27, sunt curătate si dezinfectate fără întârziere prin una sau mai multe dintre procedurile prevăzute la art. 48, ulterior transportului.

 

ARTICOLUL 29

Durata măsurilor

 

(1) Măsurile prevăzute în prezenta sectiune trebuie să fie mentinute pentru cel putin 21 de zile de la data încheierii curătării si dezinfectiei în exploatatiile infectate prin una sau mai multe dintre procedurile stabilite în art. 48 si până când exploatatiile amplasate în zona de protectie sunt testate în conformitate cu manualul de diagnostic.

(2) Când măsurile mai sus mentionate în această sectiune nu urmează să mai fie mentinute, asa cum este prevăzut la alin. (1), măsurile stabilite la art. 30 se aplică în fosta zonă de protectie, până când acestea nu se mai aplică, asa cum prevede art. 31.

 

SECTIUNEA a 4-a

Măsuri ce trebuie aplicate în zonele de supraveghere

 

ARTICOLUL 30

Măsuri ce trebuie aplicate în zonele de supraveghere

 

Autoritatea competentă trebuie să se asigure că în zonele de supraveghere se aplică următoarele măsuri:

a) este efectuat un recensământ al tuturor exploatatiilor comerciale de păsări cât mai repede posibil;

b) este interzisă miscarea păsărilor domestice, păsărilor ouătoare, puilor de o zi si a ouălor în cadrul zonei de supraveghere, în afara cazului în care este eliberată o autorizatie de către autoritatea competentă, care garantează că măsurile de biosecuritate corespunzătoare se aplică pentru a preveni răspândirea gripei aviare. Această interdictie nu se aplică tranzitului prin zona de supraveghere, pe drumuri sau calea ferată, fără descărcări sau opriri;

c) este interzisă miscarea păsărilor domestice, păsărilor ouătoare, puilor de o zi si a ouălor către exploatatii, abatoare, centre de ambalare sau o întreprindere pentru fabricarea produselor din ouă, situate în afara zonei de supraveghere. Totusi, autoritatea competentă poate autoriza transportul direct al:

(i) păsărilor domestice destinate tăierii către un abator desemnat, în scopul tăierii imediate, conform art. 23 alin. (1) lit. a), b) si d). Autoritatea competentă poate autoriza transportul direct al păsărilor domestice provenind din afara zonei de protectie si supraveghere către un abator desemnat, din cadrul zonei de supraveghere, în scopul tăierii imediate, precum si miscările ulterioare ale cărnii obtinute de la astfel de păsări;

(ii) păsărilor ouătoare către o exploatatie din România în care nu există alte păsări. Această exploatatie trebuie să fie plasată sub supraveghere oficială de la sosirea păsărilor ouătoare, iar acestea să rămână în exploatatia de destinatie cel putin 21 de zile;

(iii) puilor de o zi:

1. către o exploatatie sau adăpost al unei astfel de exploatatii din România, cu conditia ca măsurile de biosecuritate corespunzătoare să se aplice si exploatatia să fie plasată sub supraveghere oficială după transport, iar puii de o zi trebuie să rămână în exploatatia de destinatie cel putin 21 de zile;

2. către orice altă exploatatie, dacă sunt eclozati din ouă de incubatie care provin din exploatatii de păsări situate în afara zonelor de protectie si supraveghere, cu conditia ca statia de incubatie de expeditie să poată asigura, prin logistica proprie si biosecuritatea conditiilor de lucru, că nu are loc niciun contact între aceste ouă si orice alte ouă de incubatie sau pui de o zi ce provin din efective de păsări din cadrul acestor zone si care astfel au un status de sănătate diferit;

(iv) ouălor de incubatie către statia de incubatie desemnată situată în interiorul sau în afara zonei de supraveghere. Ouăle pentru consum si ambalajele acestora trebuie să fie dezinfectate înaintea expedierii si trebuie asigurată trasabilitatea acestor ouă; (v) ouălor pentru consum către un centru de ambalare desemnat, cu conditia ca acestea să fie ambalate în ambalaje de unică folosintă si se aplică toate măsurile de biosecuritate cerute de autoritatea competentă;

(vi) ouălor către o întreprindere de fabricare a produselor din ouă, în conformitate cu cap. II din sectiunea X a anexei III la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 853/2004 privind regulile specifice de igienă pentru alimentele de origine animală, pentru a fi manipulate si tratate în conformitate cu cap. XI din anexa II la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 852/2004 privind regulile generale pentru igiena produselor alimentare, situată în interiorul sau în afara zonei de supraveghere;

(vii) ouălor destinate eliminării;

d) măsurile de biosecuritate orientate către prevenirea propagării gripei aviare trebuie să fie respectate pentru orice persoană care intră sau părăseste exploatatia;

e) vehiculele si echipamentele utilizate pentru transportul păsărilor domestice sau al altor păsări captive vii, cadavrelor, furajelor, gunoiului de grajd, purinului si asternutului si oricărui material sau substantă posibil a fi contaminate sunt curătate si dezinfectate fără întârziere după contaminare, prin una sau mai multe dintre procedurile prevăzute la art. 48;

f) nicio pasăre domestică, altă pasăre captivă sau orice mamifer din specia domestică nu poate intra sau părăsi exploatatia unde păsările sunt tinute, fără autorizarea autoritătii competente. Această restrictie nu se aplică mamiferelor care au acces doar în spatiul destinat oamenilor, în care acestea:

(i) nu intră în contact cu păsări domestice sau cu alte păsări captive prezente;

(ii) nu au acces la nicio cuscă sau zonă unde aceste păsări domestice sau alte păsări captive sunt tinute;

g) orice crestere a morbiditătii sau mortalitătii ori scădere semnificativă a productiei în exploatatie este imediat raportată autoritătii competente, care trebuie să efectueze investigatiile corespunzătoare, în conformitate cu manualul de diagnostic;

h) evacuarea sau împrăstierea asternutului uzat, gunoiului de grajd sau purinului este interzisă fără autorizatia autoritătii competente. Miscarea gunoiului de grajd poate fi autorizată, de la o exploatatie situată în zona de supraveghere supusă măsurilor de biosecuritate către o întreprindere desemnată de tratare sau depozitare intermediară, în scopul unui tratament ulterior pentru distrugerea posibilei prezente a virusurilor gripei aviare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.774/2002 sau cu regulile specifice care pot fi adoptate în conformitate cu procedura comunitară;

i) sunt interzise târgurile, pietele, expozitiile sau alte aglomerări de păsări domestice ori păsări captive;

j) păsările destinate repopulării cu vânat nu sunt eliberate.

 

ARTICOLUL 31

Durata măsurilor

 

Măsurile prevăzute în prezenta sectiune sunt mentinute cel putin 30 de zile de la data terminării curătării si dezinfectării preliminare în exploatatii contaminate, în conformitate cu art. 48.

 

SECTIUNEA a 5-a

Măsuri ce trebuie aplicate în alte zone de restrictie

 

ARTICOLUL 32

Măsuri ce trebuie aplicate în alte zone de restrictie

 

(1) Autoritatea competentă poate dispune ca unele sau toate măsurile prevăzute în sectiunile a 3-a si a 4-a ale prezentului capitol să se aplice în interiorul altor zone de restrictie asa cum prevede art. 16 alin. (4), denumite alte zone de restrictie.

(2) Autoritatea competentă poate, unde anchetele epidemiologice sau alte evidente indică a fi necesar, să implementeze un program de eradicare preventivă, incluzând tăierea preventivă sau uciderea păsărilor domestice ori a altor păsări captive în exploatatiile si ariile de risc situate în alte zone de restrictie, în conformitate cu criteriile cuprinse în anexa nr. 4. Repopularea acestor exploatatii trebuie efectuată în conformitate cu instructiunile autoritătii competente.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să informeze Comisia Europeană imediat ce aplică măsurile prevăzute la alin. (1) si (2).

 

SECTIUNEA a 6-a

Derogări si măsuri suplimentare de biosecuritate

 

ARTICOLUL 33

Derogări

 

(1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să definească modalitătile detaliate de acordare a derogărilor prevăzute la art. 16, 23, 24, 25, 26 si 27, incluzând măsurile si conditiile alternative corespunzătoare. Aceste derogări trebuie să fie acordate pe baza unei evaluări a riscurilor efectuate de autoritatea competentă.

(2) Autoritatea competentă poate, pe baza unei evaluări a riscului, să acorde derogări de la măsurile prevăzute în sectiunile a 3-a si a 4-a ale prezentului capitol, în cazul confirmării prezentei GAIP într-o statie de incubatie.

(3) Autoritatea competentă poate să acorde derogări de la măsurile prevăzute la art. 18 lit. b) si c), art. 22 si la art. 30 lit. b), c) si f), în cazul unui focar de GAIP în exploatatii noncomerciale, circuri, grădini zoologice, rezervatii naturale, zonă îngrădită unde păsările domestice ori alte păsări captive sunt tinute în scopuri stiintifice sau în scopuri legate de conservarea speciilor pe cale de disparitie ori a raselor rare de păsări domestice sau alte păsări captive înregistrate oficial.

(4) Prin derogare de la prevederile sectiunilor a 3-a si a 4-a ale prezentului capitol, în cazul aparitiei unui focar de GAIP, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate, pe baza unei evaluări a riscului, să introducă măsuri specifice privind miscarea porumbeilor voiajori în cadrul, de la si către zonele de protectie si supraveghere.

(5) Derogările prevăzute la alin. (1)-(4) sunt acordate astfel încât să nu afecteze lupta împotriva bolii.

(6) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, imediat ce acordă derogările prevăzute la alin. (1)-(4), trebuie să informeze Comisia Europeană despre acestea.

(7) Nicio pasăre domestică, incluzând puii de o zi, alte păsări captive, ouăle de incubatie, asternutul uzat, gunoiul de grajd sau purinul care provin dintr-o exploatatie căreia i s-a acordat o derogare în baza prezentului articol nu se pot comercializa în afara României dacă nu se decide altfel în conformitate cu procedura comunitară.

 

ARTICOLUL 34

Măsuri suplimentare de biosecuritate

 

(1) În scopul prevenirii propagării gripei aviare, autoritatea competentă poate, suplimentar măsurilor prevăzute la sectiunile a 3-a, a 4-a si a 5-a ale prezentului capitol, să dispună implementarea măsurilor de biosecuritate corespunzătoare în exploatatiile din zonele de protectie si supraveghere si din alte zone de restrictie, precum si în compartimentele păsărilor domestice sau ale altor păsări captive din România. Aceste măsuri pot include restrictii privind miscarea vehiculelor sau persoanelor care furnizează furaje, colectarea de ouă, transportul către abatoare al păsărilor, colectarea pentru eliminare a cadavrelor si orice altă miscare a personalului, medicilor veterinari sau persoanelor care furnizează echipament pentru fermă.

(2) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, după ce adoptă măsurile prevăzute la alin. (1), trebuie imediat să informeze Comisia Europeană despre acestea.

 

SECTIUNEA a 7-a

Măsuri ce trebuie aplicate în cazul suspicionării si confirmării prezentei GAIP în anumite incinte, altele decât exploatatiile, si în mijloacele de transport

 

ARTICOLUL 35

Investigatii asupra suspiciunii de GAIP în abatoare si în mijloacele de transport

 

Dacă se suspicionează sau se confirmă prezenta GAIP în abatoare sau mijloace de transport, autoritatea competentă trebuie să înceapă imediat o anchetă în exploatatia de origine a păsărilor domestice sau a altor păsări captive, pentru a confirma sau exclude prezenta acesteia în conformitate cu manualul de diagnostic.

 

ARTICOLUL 36

Măsuri ce trebuie aplicate în abatoare

 

(1) În cazul suspectării sau confirmării în abatoare a prezentei GAIP, autoritatea competentă trebuie să se asigure că, pe baza unei evaluări a riscului, toate păsările prezente în abator sunt fie ucise, fie tăiate, cât mai repede posibil, sub supervizare oficială. Atunci când astfel de păsări sunt tăiate, carnea si orice subproduse provenite de la păsările domestice si carnea si subprodusele provenite de la orice alte păsări domestice care ar fi putut să fie contaminate în timpul tăierii si procesului de productie trebuie păstrate separat până când investigatiile efectuate sub supervizarea oficială, în conformitate cu manualul de diagnostic, sunt finalizate.

(2) În cazul confirmării prezentei GAIP, carnea de pasăre si orice subproduse provenite de la păsările domestice si carnea si subprodusele provenite de la orice alte păsări domestice care ar fi putut să fie contaminate în timpul tăierii si procesului de productie trebuie să fie eliminate cât mai curând posibil sub supervizare oficială.

 

ARTICOLUL 37

Măsuri ce trebuie aplicate posturilor de inspectie la frontieră sau mijloacelor de transport

 

(1) În cazul suspicionării sau confirmării prezentei GAIP într-un post de inspectie la frontieră sau într-un mijloc de transport, autoritatea competentă trebuie, pe baza unei evaluări a riscurilor, să se asigure că toate păsările domestice sau alte păsări captive prezente în postul de inspectie la frontieră ori în mijloacele de transport sunt ucise, tăiate sau izolate de alte păsări domestice ori de alte păsări captive si tinute sub supervizare oficială până când investigatiile sunt complete, în conformitate cu manualul de diagnostic. Autoritatea competentă trebuie să aplice, după caz, prevederile art. 7. Autoritatea competentă poate autoriza miscarea păsărilor domestice sau a altor păsări captive către un alt loc unde să fie ucise, tăiate sau izolate. Autoritatea competentă poate decide să nu fie ucise sau tăiate păsările domestice ori alte păsări captive prezente în postul de inspectie la frontieră dacă nu au venit în contact cu păsări domestice sau cu alte păsări captive suspecte a fi infectate.

(2) În cazul în care păsările la care se face referire la alin. (1) sunt tăiate, carnea de pasăre si orice subproduse provenind de la acele păsări domestice si carnea si subprodusele provenite de la orice alte păsări domestice care ar fi putut să fie contaminate în timpul tăierii si procesului de productie trebuie să fie tinute separat sub supervizare oficială până când investigatiile, în conformitate cu manualul de diagnostic, au fost finalizate.

(3) Dacă prezenta GAIP este confirmată, carnea de pasăre si orice subproduse provenind de la acele păsări domestice, precum si carnea si subprodusele provenite de la orice alte păsări domestice care ar fi putut să fie contaminate în timpul tăierii si procesului de productie vor fi eliminate cât mai curând posibil, sub supervizare oficială.

 

ARTICOLUL 38

Măsuri suplimentare ce trebuie aplicate abatoarelor, posturilor de inspectie la frontieră sau mijloacelor de transport

 

Autoritatea competentă trebuie să se asigure că se aplică, în cazul suspicionării sau confirmării GAIP în abatoare, în posturi de inspectie la frontieră sau în mijloace de transport, următoarele măsuri suplimentare:

a) nu se introduce în abator, în postul de inspectie la frontieră sau în mijlocul de transport nicio pasăre domestică sau altă pasăre captivă la mai putin de 24 de ore de la efectuarea, în conformitate cu procedurile prevăzute la art. 48, a operatiunilor de curătenie si dezinfectie prevăzute la lit. b). În cazul posturilor de inspectie la frontieră, această interdictie privind introducerea se poate extinde si pentru alte animale;

b) curătenia si dezinfectia clădirilor contaminate, echipamentelor si vehiculelor se efectuează în conformitate cu una sau cu mai multe dintre procedurile stabilite la art. 48, sub supervizarea medicului veterinar oficial;

c) se efectuează o anchetă epidemiologică;

d) măsurile prevăzute la art. 7 alin. (2) se aplică în exploatatia de origine a păsărilor sau cadavrelor infectate, precum si în exploatatiile de contact;

e) dacă nu se indică altfel în cadrul anchetei epidemiologice si al investigatiilor ulterioare, asa cum prevede art. 35, în exploatatia de origine se aplică măsurile prevăzute la art. 11;

f) izolatul de virus al gripei aviare este supus procedurii de laborator în vederea identificării subtipului viral, în conformitate cu manualul de diagnostic.

 

CAPITOLUL V

Gripa aviară de joasă patogenitate (GAJP)

 

SECTIUNEA 1

Măsuri ce trebuie să fie aplicate în exploatatiile unde sunt confirmate focare

 

ARTICOLUL 39

Măsuri ce trebuie să fie aplicate

 

(1) În cazul unui focar de GAJP, trebuie să se aplice măsurile prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a), b), c), e), g) si h) si la art. 7 alin. (3), precum si la alin. (2)-(5) ale prezentului articol, pe baza unei evaluări a riscului si luându-se în considerare cel putin criteriile stabilite în anexa nr. 5.

(2) Autoritatea competentă trebuie să se asigure că toate păsările domestice din exploatatie si toate celelalte păsări captive din specii la care a fost confirmată GAJP trebuie să fie supuse depopulării sub supervizare oficială, astfel încât să se prevină răspândirea gripei aviare. Depopularea poate fi extinsă si pentru alte păsări captive din exploatatie, pe baza unei evaluări a riscului pe care acestea îl prezintă în ceea ce priveste răspândirea ulterioară a gripei aviare către alte exploatatii, care pot fi considerate exploatatii de contact pe baza unei anchete epidemiologice. Înaintea depopulării, nicio pasăre domestică sau altă pasăre captivă nu trebuie să intre sau să părăsească exploatatia decât cu autorizarea autoritătii competente.

(3) Pentru aplicarea alin. (2), depopularea trebuie să fie efectuată în conformitate cu Norma sanitară veterinară privind protectia animalelor în timpul sacrificării sau uciderii, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 180/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 23 august 2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 93/119/CE, iar autoritatea competentă trebuie să decidă ca păsările domestice sau alte păsări captive să fie ucise cât mai curând posibil sau tăiate într-un abator desemnat în conformitate cu alin. (4). Când depopularea este efectuată prin tăiere într-un abator desemnat, păsările domestice trebuie să fie supuse unei supravegheri si testări ulterioare. Păsările domestice nu trebuie să fie mutate din exploatatie în abatorul desemnat până când autoritatea competentă, luând în considerare în special evaluarea riscului, investigatiile si testele de laborator orientate către determinarea gradului oricărei excretii a virusului de către păsările domestice, efectuate în conformitate cu manualul de diagnostic, este convinsă că riscul răspândirii ulterioare a GAJP este minim.

(4) Tăierea într-un abator desemnat, în conformitate cu alin. (3), poate avea loc numai cu conditia ca:

a) păsările domestice să fie trimise direct din exploatatie către abatorul desemnat;

b) fiecare transport să fie sigilat înainte de expediere de către medicul veterinar oficial responsabil de exploatatie sau sub supervizarea acestuia;

c) fiecare transport să rămână sigilat pe tot parcursul transportului către abatorul desemnat;

d) să fie conformă cu alte măsuri de biosecuritate dispuse de autoritatea competentă;

e) autoritatea competentă responsabilă de abatorul desemnat să fie informată si să fie de acord să primească păsările domestice;

f) vehiculele si echipamentele utilizate pentru transportul păsărilor domestice vii si al altor materiale sau substante posibil a fi contaminate să fie curătate si dezinfectate fără întârziere după contaminare, prin una sau mai multe dintre procedurile stabilite la art. 48; si

g) subprodusele de la astfel de păsări domestice din abator să fie eliminate.

(5) Următoarele materii trebuie să fie eliminate sub supervizare oficială:

a) cadavrele; si

b) ouăle de incubatie din exploatatie.

(6) Autoritatea competentă trebuie să se asigure că sunt întreprinse următoarele măsuri:

a) ouăle de incubatie colectate din exploatatie în perioada probabilă de la introducerea GAJP în exploatatie si până la instituirea măsurilor prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară sunt identificate si mentinute în incubatie sub supraveghere oficială;

b) puii care deja au eclozat din ouăle colectate din exploatatie în perioada probabilă de la introducerea GAJP în exploatatie si până la instituirea măsurilor prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară se plasează sub supraveghere oficială, iar investigatiile se efectuează în conformitate cu manualul de diagnostic;

c) ouăle prezente în exploatatie si produse în exploatatie ulterior, înaintea depopuiării, asa cum este prevăzută în alin. (2), sunt transportate cu conditia ca riscul răspândirii GAJP să fie minimalizat:

(i) către un centru de ambalare desemnat de autoritatea competentă, centru desemnat de ambalare, cu conditia ca acestea să fie ambalate în ambalaje de unică folosintă si ca toate măsurile de biosecuritate solicitate de autoritatea competentă să fie aplicate;

(ii) către o unitate pentru fabricarea produselor din ouă, asa cum este stabilit în cap. II sectiunea X din anexa III la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 853/2004 privind regulile specifice de igienă pentru alimentele de origine animală, pentru a fi manipulate si tratate în conformitate cu cap. XI din anexa II la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 852/2004 privind regulile generale pentru igiena produselor alimentare; sau

(iii) pentru eliminare;

d) orice material sau substantă posibil a fi contaminat(ă) este fie tratat(ă) în conformitate cu instructiunile medicului veterinar oficial, fie eliminat(ă);

e) gunoiul de grajd, purinul si asternutul posibil a fi contaminate trebuie să fie supuse uneia sau mai multora dintre procedurile prevăzute la art. 48;

f) după depopulare, clădirile utilizate pentru cazarea păsărilor domestice sau a altor păsări captive, echipamentul posibil a fi contaminat si vehiculele utilizate pentru transportul cadavrelor, furajelor, gunoiului de grajd, purinului si asternutului sau al oricăror alte materiale ori substante probabil să fie contaminate trebuie să fie supuse fără întârziere uneia sau mai multora dintre procedurile prevăzute la art. 48;

g) mamiferele din specii domestice nu trebuie să intre sau să părăsească exploatatia fără acordul autoritătii competente. Această restrictie nu trebuie să se aplice animalelor de companie care au acces numai în spatiul destinat oamenilor, în care acestea:

(i) nu au contact cu păsările domestice ori cu alte păsări captive rezidente;

(ii) nu au acces la nicio cuscă sau zonă unde sunt tinute astfel de păsări domestice sau alte păsări captive rezidente;

h) În cazul unui focar primar de GAJP, izolatul de virus este supus testelor de laborator pentru a identifica subtipul de virus, în conformitate cu manualul de diagnostic; izolatul de virus trebuie să fie trimis cât mai curând posibil laboratorului comunitar de referintă, asa cum prevede art. 51 alin. (1).

(7) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, când aplică măsurile prevăzute la alin. (2), (4) si (5), trebuie să informeze Comisia Europeană despre aceasta.

 

ARTICOLUL 40

Derogări pentru anumite exploatatii

 

(1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate acorda derogări de la măsurile prevăzute la art. 39 alin. (2) si alin. (5) lit. b), în cazul aparitiei unui focar de GAJP într-o exploatatie noncomercială, într-un circ, într-o grădină zoologică, într-un magazin cu păsări de companie, într-o rezervatie naturală, într-o zonă îngrădită unde păsările domestice sau alte păsări captive sunt tinute pentru scopuri stiintifice ori pentru alte scopuri legate de conservarea speciilor pe cale de disparitie sau a raselor rare de păsări domestice ori de alte păsări captive înregistrate oficial, cu conditia ca astfel de derogări să nu afecteze lupta împotriva bolii.

(2) Autoritatea competentă trebuie să se asigure, atunci când este acordată o derogare, asa cum este prevăzut la alin. (1), că păsările domestice sau alte păsări captive la care se referă derogarea:

a) sunt aduse în interiorul unei clădiri din exploatatie si mentinute acolo. Dacă acest lucru este imposibil sau s-ar compromite bunăstarea acestora, acestea trebuie să fie închise în alt loc din aceeasi exploatatie, astfel încât să nu aibă contact cu alte păsări domestice sau cu alte păsări captive din alte exploatatii. Se iau toate măsurile necesare pentru a minimaliza contactul acestora cu păsările sălbatice;

b) sunt supuse supravegherii si testării ulterioare, în conformitate cu manualul de diagnostic, si nu trebuie să fie mutate până când testele de laborator nu indică faptul că acestea nu mai prezintă un risc semnificativ de răspândire ulterioară a GAJP; si

c) nu sunt mutate din exploatatia de origine a acestora, cu exceptia tăierii sau expedierii către altă exploatatie:

(i) localizată pe teritoriul României, în conformitate cu instructiunile autoritătii competente;

(ii) dintr-un stat membru al Uniunii Europene, supusă acordului statului membru de destinatie.

(3) Autoritatea competentă poate, în cazul focarelor de GAJP în statii de incubatie, pa baza unei evaluări a riscului, să acorde derogări de la unele sau de la toate măsurile prevăzute la art. 39.

(4) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să stabilească reguli detaliate pentru aplicarea derogărilor prevăzute la alin. (1) si (3).

(5) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să informeze Comisia Europeană asupra oricăror derogări acordate în conformitate cu alin. (1) si (3).

 

SECTIUNEA a 2-a

Unitătile de productie distincte si exploatatiile de contact

 

ARTICOLUL 41

Măsuri ce trebuie să fie aplicate în cazul focarelor de GAJP în unitătile de productie distincte

 

(1) În cazul aparitiei unui focar de GAJP într-o exploatatie care este formată din două sau mai multe unităti de productie distincte, autoritatea competentă poate acorda derogări de la măsurile prevăzute la art. 39 alin. (2) pentru unitătile de productie care contin păsări domestice sănătoase, cu conditia ca aceste derogări să nu afecteze lupta împotriva bolii.

(2) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să stabilească reguli detaliate pentru aplicarea derogărilor prevăzute la alin. (1), luând în considerare garantiile de sănătate a animalelor care pot fi obtinute, si trebuie să prevadă măsuri alternative corespunzătoare.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să informeze imediat Comisia Europeană despre orice derogări acordate în conformitate cu alin (1).

 

ARTICOLUL 42

Măsuri ce trebuie să fie aplicate în exploatatiile de contact

 

(1) Pe baza unei anchete epidemiologice, autoritatea competentă trebuie să decidă dacă o exploatatie poate fi considerată exploatatie de contact. Măsurile prevăzute la art. 7 alin. (2) trebuie să se aplice exploatatiilor de contact până când prezenta GAJP a fost exclusă în conformitate cu manualul de diagnostic.

(2) Pe baza unei anchete epidemiologice, autoritatea competentă poate aplica măsurile prevăzute la art. 39 pentru exploatatiile de contact si, în special, dacă exploatatia de contact este situată într-o zonă cu o densitate mare de păsări domestice. Principalele criterii ce sunt luate în considerare pentru aplicarea măsurilor prevăzute la art. 39 în exploatatiile de contact sunt stabilite în anexa nr. 4.

(3) Autoritatea competentă trebuie să se asigure că probele sunt prelevate de la păsările domestice când acestea sunt ucise, pentru a confirma sau a exclude prezenta virusului GAJP în acele exploatatii de contact, în conformitate cu manualul de diagnostic.

(4) Autoritatea competentă trebuie să se asigure că în orice exploatatie unde păsările domestice sau alte păsări captive sunt tăiate ori ucise si eliminate si GAJP este ulterior confirmată clădirile si orice păsuni utilizate pentru cazarea acestora, curtile fermei si orice echipament posibil a fi contaminate, precum si vehiculele utilizate pentru transportul păsărilor domestice si al altor păsări captive, cadavrelor, cărnii, furajelor, gunoiului de grajd, purinului, asternutului si al oricărui alt material sau substantă posibil a fi contaminate trebuie să fie supuse unuia sau mai multora dintre procedurile prevăzute la art. 48.

 

SECTIUNEA a 3-a

Stabilirea zonelor de restrictie

 

ARTICOLUL 43

Stabilirea zonelor de restrictie în cazul focarelor de GAJP

 

Imediat după aparitia unui focar de GAJP, autoritatea competentă trebuie să stabilească o zonă cu restrictii cu o rază de cel putin un kilometru în jurul exploatatiei.

 

ARTICOLUL 44

Măsuri ce trebuie să fie aplicate în zona de restrictie

 

(1) Autoritatea competentă trebuie să se asigure că sunt aplicate în zona de restrictie următoarele măsuri:

a) se efectuează cât mai curând posibil un recensământ al tuturor exploatatiilor comerciale;

b) se efectuează teste de laborator pentru exploatatiile comerciale de păsări domestice de pe o rază de cel putin un kilometru în jurul exploatatiei, în conformitate cu manualul de diagnostic;

c) se supun autorizării si altor măsuri de control considerate corespunzătoare de către autoritatea competentă toate miscările de păsări domestice sau de alte păsări captive, ale păsărilor ouătoare, ale puilor de o zi si ale ouălor în interiorul sau către zona de restrictie; această restrictie nu trebuie să se aplice tranzitului prin zona de restrictie pe sosea ori calea ferată fără descărcare sau oprire;

d) se interzice miscarea păsărilor domestice sau a altor păsări captive, a păsărilor ouătoare, a puilor de o zi si a ouălor din zona de restrictie, cu exceptia autorizării de către autoritatea veterinară competentă a transportului direct al:

(i) păsărilor pentru tăiere către un abator localizat pe teritoriul României;

(ii) păsărilor vii către o exploatatie sau adăpost în care nu există alte păsări, situat pe teritoriul României. Păsările vii trebuie să rămână acolo timp de 21 de zile si exploatatia trebuie să fie plasată sub supraveghere oficială după sosirea acestora; (iii) puilor de o zi către o exploatatie sau un adăpost al unei astfel de exploatatii aflat pe teritoriul României; puii de o zi trebuie să rămână acolo timp de 21 de zile, iar exploatatia trebuie să fie plasată sub supraveghere oficială după sosirea acestora. Dacă puii de o zi au eclozat din ouă care provin din exploatatii de păsări situate în afara zonei de restrictie, transportul către o altă exploatatie se efectuează, cu conditia ca statia de incubatie să poată asigura, prin logistica si biosecuritatea sa, conditii de functionare care să excludă orice contact cu ouăle de incubatie sau cu puii de o zi care provin de la efective de păsări din interiorul zonei de restrictie si care au un status de sănătate diferit;

(iv) ouălor de incubatie către o statie de incubatie desemnată; ouăle si ambalajul acestora se dezinfectează înainte de expediere si se asigură trasabilitatea acestor ouă;

(v) ouălor pentru consum către un centru de ambalare, cu conditia ca acestea să fie ambalate în ambalaje de unică folosintă si să fie aplicate toate măsurile de biosecuritate solicitate de autoritatea competentă;

(vi) ouălor către o unitate pentru fabricarea produselor din ouă, asa cum este stabilit în cap. II sectiunea X din anexa III la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 853/2004 privind regulile specifice de igienă pentru alimentele de origine animală, pentru a fi manipulate si tratate în conformitate cu cap. XI din anexa II la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 852/2004 privind regulile generale pentru igiena produselor alimentare, localizată în interiorul sau în exteriorul zonei de restrictie;

(vii) ouălor pentru eliminare;

e) se elimină cadavrele;

f) se respectă de către orice persoană care intră sau părăseste exploatatia măsurile de biosecuritate orientate către prevenirea răspândirii gripei aviare;

g) se curătă si se dezinfectează fără întârziere după contaminare, prin una sau mai multe dintre procedurile stabilite la art. 48, vehiculele si echipamentul utilizate pentru transportul păsărilor domestice si al altor păsări captive vii, furajelor, gunoiului de grajd, purinului si asternutului, precum si al oricărui alt material sau substantă posibil a fi contaminate;

h) nu poate intra sau părăsi exploatatia fără autorizarea autoritătii competente nicio pasăre domestică, altă pasăre captivă sau mamifer din speciile domestice. Această restrictie nu se aplică animalelor de companie care au acces numai în spatiul destinat oamenilor în care acestea nu au contact cu păsările domestice sau cu alte păsări captive rezidente si nu au acces la nicio cuscă sau zonă în care sunt tinute astfel de păsări domestice ori alte păsări captive rezidente;

i) se interzice îndepărtarea sau împrăstierea asternutului uzat, a gunoiului de grajd sau a purinului, cu exceptia autorizării de către autoritatea competentă; poate fi autorizată miscarea gunoiului de grajd sau a purinului dintr-o exploatatie situată în zona de restrictie, aflată sub măsuri de biosecuritate, către o întreprindere desemnată pentru tratare sau depozitare intermediară, pentru un tratament ulterior pentru a distruge posibila prezentă a virusurilor gripei aviare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 sau cu alte reguli specifice care vor fi adoptate în conformitate cu procedura comunitară;

j) se interzic târgurile, pietele, expozitiile sau alte aglomerări de păsări domestice ori de alte păsări captive, cu exceptia autorizării de către autoritatea competentă;

k) nu se eliberează păsările domestice sau alte păsări captive pentru repopularea cu vânat.

(2) Autoritatea competentă poate, pe baza unei evaluări a riscului, să introducă măsuri ulterioare suplimentare măsurilor prevăzute în această sectiune si trebuie să informeze Comisia Europeană despre acestea.

 

ARTICOLUL 45

Durata aplicării măsurilor

 

Măsurile prevăzute în prezenta sectiune trebuie să fie mentinute:

a) cel putin 21 de zile după data finalizării curătării si dezinfectiei preliminare a exploatatiei infectate, prin una sau mai multe dintre procedurile stabilite în art. 48, si până când autoritătile competente consideră că riscul de răspândire al GAJP este neglijabil, pe baza unei evaluări a riscului si a investigatiilor si testelor de laborator efectuate în zona cu restrictii în conformitate cu manualul de diagnostic;

b) cel putin 42 de zile după data confirmării focarului si până când autoritătile competente consideră că riscul de răspândire a GAJP este neglijabil, pe baza unei evaluări a riscului si a investigatiilor si testelor de laborator efectuate în zona cu restrictii în conformitate cu manualul de diagnostic; sau

c) pentru orice altă durată si în baza conditiilor ce urmează să fie stabilite în conformitate cu procedura comunitară.

 

ARTICOLUL 46

Derogări

 

(1) Atunci când GAJP este confirmată într-o statie de incubatie, autoritatea competentă poate, pe baza unei evaluări a riscului, să acorde derogări de la unele sau de la toate măsurile prevăzute la art. 43 si 44.

(2) Autoritatea competentă poate acorda derogări de la măsurile prevăzute de prezenta sectiune în cazul unui focar de GAJP într-o exploatatie noncomercială, într-un circ, într-o grădină zoologică, într-un magazin cu păsări de companie, într-o rezervatie naturală, într-o zonă îngrădită unde păsările domestice sau alte păsări captive sunt tinute în scopuri stiintifice ori în scopuri legate de conservarea speciilor pe cale de disparitie sau oficial înregistrate ca rase rare de păsări domestice ori de alte păsări captive, cu conditia ca astfel de derogări să nu afecteze lupta împotriva bolii.

(3) Dacă Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor acordă derogările prevăzute la alin. (1) si (2), trebuie să informeze imediat Comisia Europeană despre acestea.

 

CAPITOLUL VI

Măsuri destinate evitării răspândirii virusurilor gripale de origine aviară la alte specii

 

ARTICOLUL 47

Teste de laborator si alte măsuri care privesc porcii si alte specii

 

(1) Autoritatea competentă trebuie să se asigure că după confirmarea gripei aviare în orice exploatatie sunt efectuate teste de laborator corespunzătoare, în conformitate cu manualul de diagnostic, pentru orice porci prezenti în exploatatie, pentru a confirma sau a exclude că acei porci sunt ori au fost infectati cu virusul gripei aviare.

Niciun porc nu trebuie să fie mutat din exploatatie în asteptarea rezultatelor acelor teste.

(2) Atunci când testele de laborator prevăzute la alin. (1) confirmă prezenta virusurilor gripei aviare la porci, autoritatea competentă poate autoriza miscarea acelor porci către alte exploatatii de porci sau către abatoare desemnate, cu conditia ca testele adecvate ulterioare să fi arătat că riscul răspândirii gripei aviare este neglijabil.

(3) Autoritatea competentă trebuie să se asigure că atunci când testele de laborator prevăzute la alin. (1) confirmă o amenintare serioasă asupra sănătătii, porcii sunt ucisi cât mai curând posibil sub supervizare oficială, astfel încât să se prevină răspândirea virusului gripei aviare, în special pe timpul transportului, si în conformitate cu norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 180/2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 93/119/CE.

(4) Autoritatea competentă poate, ulterior confirmării gripei aviare în orice exploatatie, si pe baza unei evaluări a riscului, să aplice măsurile prevăzute la alin. (1)-(3) oricăror alte mamifere prezente în exploatatie si poate extinde acele măsuri în exploatatiile de contact.

(5) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să informeze Comisia Europeană în cadrul Comitetului despre rezultatele testelor si despre măsurile aplicate conform alin. (1)-(4).

(6) Ulterior confirmării prezentei virusului gripei aviare la porci sau la orice alte mamifere din orice exploatatie, autoritatea competentă poate efectua supraveghere în conformitate cu manualul de diagnostic, pentru a identifica orice răspândire ulterioară a virusului gripei aviare.

 

CAPITOLUL VII

Curătarea, dezinfectia si repopularea

 

ARTICOLUL 48

Curătarea, dezinfectia si procedurile pentru eliminarea virusului gripei aviare

 

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să se asigure că:

a) curătarea, dezinfectia si tratamentul exploatatiilor si oricăror materiale si substante din acestea, care sunt contaminate sau este probabil să fie contaminate cu virusurile gripei aviare, sunt efectuate sub supervizare oficială, în conformitate cu:

(i) instructiunile medicului veterinar oficial; si (ii) principiile si procedurile de curătare, dezinfectie si tratament stabilite în anexa nr. 6;

b) niciun teren sau păsune utilizate pentru păsările domestice sau alte păsări captive într-o exploatatie unde a fost confirmată gripa aviară nu sunt utilizate pentru păsările domestice sau alte păsări captive până când autoritatea competentă nu decide că orice virus prezent al gripei aviare a fost eliminat sau inactivat;

c) curătarea, dezinfectia si tratamentul abatoarelor, vehiculelor, remorcilor sau oricăror alte mijloace de transport, posturilor de inspectie la frontieră sau oricăror materiale ori substante dintre acestea, care sunt contaminate sau este posibil a fi contaminate cu virusuri ale gripei aviare, sunt efectuate sub supervizare oficială, în conformitate cu instructiunile medicului veterinar oficial;

d) orice echipament, materiale sau substante dintre acestea, care sunt contaminate sau sunt susceptibile de a fi contaminate cu virusuri ale gripei aviare si care nu pot fi curătate si dezinfectate sau tratate eficient, sunt distruse;

e) dezinfectantii ce urmează să fie utilizati si concentratiile acestora sunt autorizate de către autoritatea competentă.

 

ARTICOLUL 49

Repopularea exploatatiilor

 

(1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să se asigure că, după aplicarea măsurilor prevăzute de art. 11 si 39, se respectă conformitatea cu alin. (2)-(5) ale prezentului articol.

(2) Repopularea exploatatiilor comerciale de păsări domestice nu trebuie să aibă loc pentru o perioadă de 21 de zile care urmează datei curătării si dezinfectiei finale, asa cum prevede art. 48.

(3) Trebuie să fie întreprinse următoarele măsuri pentru o perioadă de 21 de zile care urmează datei de repopulare a exploatatiilor comerciale de păsări domestice:

a) păsările să fie supuse cel putin unei examinări clinice efectuate de medicul veterinar oficial. Examinarea clinică sau, dacă sunt efectuate mai multe, examinarea clinică finală trebuie să fie întreprinsă cât mai aproape de sfârsitul perioadei de 21 de zile mentionate anterior;

b) testele de laborator să fie efectuate în conformitate cu manualul de diagnostic;

c) păsările domestice care mor pe parcursul fazei de repopulare să fie testate în conformitate cu manualul de diagnostic;

d) orice persoană care intră sau iese din exploatatia comercială de păsări domestice trebuie să se conformeze măsurilor de biosecuritate orientate către prevenirea răspândirii gripei aviare;

e) pe parcursul fazei de repopulare nicio pasăre domestică să nu părăsească exploatatia comercială de păsări domestice fără autorizarea autoritătii competente;

f) proprietarul să păstreze o evidentă privind informatiile de productie, inclusiv informatii despre morbiditate si mortalitate, care trebuie actualizată cu regularitate;

g) orice schimbări semnificative în datele de productie la care se referă lit. f) si alte anormalităti trebuie raportate imediat autoritătii competente.

(4) Pe baza unei evaluări a riscului, autoritatea competentă poate dispune ca procedurile prevăzute la alin. (3) să fie aplicate exploatatiilor, altele decât exploatatiile comerciale de păsări domestice, sau altor specii dintr-o exploatatie comercială de păsări domestice.

(5) Repopularea cu păsări domestice în exploatatiile de contact trebuie să aibă loc în conformitate cu instructiunile autoritătii competente, pe baza unei evaluări a riscului.

 

CAPITOLUL VIII

Proceduri de diagnostic, manualul de diagnostic si laboratoarele de referintă

 

ARTICOLUL 50

Proceduri de diagnostic si manualul de diagnostic

 

(1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să se asigure că procedurile de diagnostic, prelevarea de probe si testările de laborator pentru detectarea prezentei gripei aviare la păsările domestice său alte păsări captive ori a virusului gripei aviare la mamifere sunt efectuate în conformitate cu manualul de diagnostic pentru a asigura proceduri uniforme pentru diagnosticul acesteia.

(2) Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală are obligativitatea respectării întocmai a manualului de diagnostic.

(3) Acest manual este adoptat în conformitate cu procedura comunitară.

(4) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să se asigure că virusurile gripei aviare, genomul, antigenii acestora si vaccinurile pentru cercetare, diagnostic sau producerea de vaccin trebuie să fie manipulate ori utilizate numai în locuri, unităti sau laboratoare aprobate de autoritatea competentă, unde sunt garantate cerintele de biosecuritate corespunzătoare.

(5) Lista locurilor, unitătilor sau laboratoarelor aprobate trebuie să fie transmisă Comisiei Europene până la data de 30 septembrie 2007 si trebuie actualizată periodic.

 

ARTICOLUL 51

Laboratoarele de referintă

 

(1) Laboratorul desemnat în anexa nr. 7 este laboratorul comunitar de referintă pentru gripa aviară (denumit în continuare laboratorul comunitar de referintă).

(2) Laboratorul national de referintă pentru gripa aviară este Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală, str. Dr. Staicovici nr. 63, sectorul 5, cod 050557, Bucuresti, si trebuie să comunice Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene detalii despre acesta si despre orice modificări ulterioare.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să se asigure că laboratorul national de referintă îndeplineste functiile si îndatoririle stabilite în anexa nr. 8, că este responsabil de coordonarea standardelor si metodelor de diagnostic pe teritoriul României, în conformitate cu anexa nr. 8, si că este în legătură cu laboratorul comunitar de referintă.

 

CAPITOLUL IX

Vaccinarea

 

SECTIUNEA 1

Interzicerea generală a vaccinării

 

ARTICOLUL 52

Producerea, vânzarea si utilizarea vaccinurilor împotriva gripei aviare

 

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să se asigure că:

a) vaccinarea împotriva gripei aviare este interzisă pe teritoriul României, cu exceptia cazurilor prevăzute în sectiunile a 2-a si a 3-a;

b) manipularea, producerea, depozitarea, furnizarea, distribuirea si vânzarea vaccinurilor împotriva gripei aviare pe teritoriul României sunt efectuate sub supervizare oficială;

c) sunt utilizate numai vaccinurile autorizate în conformitate cu Norma sanitară veterinară privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 69/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 22 septembrie 2005, ce transpune în legislatia natională Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2001/82/CE, sau cu Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 726/2004 din 31 martie 2004, care stabileste procedurile comunitare pentru autorizarea si supravegherea produselor medicale pentru uz uman si veterinar si care înfiintează Agentia Europeană pentru Medicamente.

 

SECTIUNEA a 2-a

Vaccinarea de urgentă

 

ARTICOLUL 53

Vaccinarea de urgentă a păsărilor domestice sau a altor păsări captive

 

(1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate introduce vaccinarea de urgentă la păsări domestice sau la alte păsări captive, ca o măsură pe termen scurt pentru a limita un focar, atunci când evaluarea riscului indică faptul că există o amenintare semnificativă si imediată de răspândire a gripei aviare în sau către România, în conformitate cu prezenta sectiune, unde există una ori mai multe dintre următoarele situatii:

a) un focar pe teritoriul României;

b) un focar într-un stat membru al Uniunii Europene apropiat;

c) când gripa aviară a fost confirmată la păsările domestice sau la alte păsări captive într-o tară tertă apropiată.

(2) Atunci când Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor intentionează să introducă vaccinarea de urgentă, asa cum este prevăzut la alin. (1), aceasta trebuie să trimită Comisiei Europene planul de vaccinare de urgentă pentru aprobare. Acest plan trebuie să fie conform strategiei DIVA si să contină cel putin următoarele informatii:

a) situatia bolii, care a dus la aplicarea pentru vaccinarea de urgentă;

b) aria geografică în care urmează să fie efectuată vaccinarea si numărul de exploatatii din acea zonă si numărul de exploatatii în care se va efectua vaccinarea, dacă sunt diferite de primele;

c) speciile si categoriile de specii de păsări domestice ori de alte păsări captive sau, dacă este cazul, compartimentul de păsări domestice sau alte păsări captive care urmează să fie vaccinate;

d) numărul aproximativ de păsări domestice sau de alte păsări captive care urmează să fie vaccinate;

e) sumarul caracteristicilor vaccinului;

f) durata estimativă a campaniei de vaccinare de urgentă;

g) prevederile specifice privind miscarea păsărilor domestice sau a altor păsări captive vaccinate, care nu trebuie să aducă atingere măsurilor prevăzute în cap. IV sectiunile a 3-a, a 4-a si a 5-a si în cap. V sectiunea a 3-a;

h) criteriile pentru a decide dacă vaccinarea de urgentă urmează să fie aplicată în exploatatiile de contact;

i) păstrarea evidentelor si înregistrarea păsărilor domestice sau a altor păsări captive vaccinate;

j) testele clinice si de laborator ce urmează să fie efectuate în exploatatiile unde urmează să fie efectuată vaccinarea de urgentă si în alte exploatatii situate în zona de vaccinare de urgentă, pentru a monitoriza situatia epidemiologică, eficienta campaniei de vaccinare de urgentă si controlul miscării păsărilor domestice sau a altor păsări captive vaccinate.

 

ARTICOLUL 54

Aprobarea planurilor de vaccinare de urgentă

 

(1) Comisia Europeană examinează planul împreună cu Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si îl aprobă în conformitate cu procedura comunitară.

(2) Aprobarea planurilor pentru vaccinarea de urgentă poate include măsuri care restrictionează miscările păsărilor

 

CAPITOLUL X

Controale comunitare, penalităti si planuri de contingentă

 

ARTICOLUL 60

Controale comunitare

 

Expertii Comisiei Europene pot efectua controale ad-hoc, în cooperare cu Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, atât cât este necesar pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentei norme sanitare veterinare, în conformitate cu Decizia Comisiei 98/139/CE, care stabileste anumite reguli detaliate privind controalele ad-hoc efectuate în domeniul veterinar de către expertii Comisiei Europene în statele membre, si cu art. 45 al Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sănătate si de protectie a animalelor.

 

ARTICOLUL 61

Penalităti

 

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să stabilească reglementări privind penalitătile aplicabile în cazul încălcării prevederilor prezentei norme sanitare veterinare si trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura implementarea acestora. Penalitătile prevăzute trebuie să fie eficiente, proportionale si corective. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor notifică Comisiei Europene acele prevederi după intrarea în vigoare a acestora si notifică fără întârziere orice modificare ulterioară care le priveste.

 

ARTICOLUL 62

Planul de contingentă

 

(1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să elaboreze un plan de contingentă, în conformitate cu anexa nr. 10, specificând măsurile nationale ce urmează să fie implementate în eventualitatea aparitiei unui focar si să înainteze acel plan Comisiei Europene pentru aprobare.

(2) Planul de contingentă trebuie să permită accesul la spatii, echipament, personal si la alte materiale necesare pentru eradicarea rapidă si eficientă a focarului. Acesta trebuie să dea indicatii despre numărul si localizarea tuturor exploatatiilor comerciale de păsări domestice. Planul de contingentă trebuie să indice numărul maxim de păsări domestice, pe specii, care ar putea fi prezente în aceste exploatatii comerciale. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să estimeze, de asemenea, cantitatea de vaccin ce ar putea fi necesară în eventualitatea vaccinării de urgentă.

(3) Trebuie să se stabilească prevederi pentru o cooperare strânsă între autoritătile competente responsabile pentru diferite sectoare, în special cele responsabile de sănătatea animală, sănătatea publică, probleme legate de mediu si de sănătatea si siguranta angajatilor, în special pentru a asigura comunicarea corespunzătoare a riscului către fermierii si angajatii din sectorul care se ocupă cu păsările domestice si către public.

(4) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să actualizeze pianul de contingentă cel putin la fiecare 5 ani si să îl înainteze Comisiei Europene pentru aprobare în conformitate cu procedura comunitară.

 

CAPITOLUL XI

Prevederi finale si tranzitorii

 

ARTICOLUL 63

Prevederi tranzitorii

 

(1) Planul de contingentă pentru controlul gripei aviare se aplică în continuare în scopurile prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Totusi, până la 30 septembrie 2007, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să înainteze Comisiei Europene amendamente ale planului de contingentă, pentru a le modifica conform prezentei norme sanitare veterinare. Aceste modificări sunt adoptate în conformitate cu procedura comunitară.

 

ARTICOLUL 64

Transpunere

 

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative si prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.

 

ARTICOLUL 65

 

Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

DEFINITIA GRIPEI AVIARE

 

1. gripă aviară înseamnă o infectie a păsărilor domestice sau a altor păsări captive cu orice virus gripal A:

a) din subtipurile H5 sau H7; sau

b) cu un indice de patogenitate intravenoasă (IPIV) la puii de găină de 6 săptămâni mai mare de 1,2;

2. gripă aviară de înaltă patogenitate (GAIP) înseamnă o infectie a păsărilor domestice sau a altor păsări captive, provocată de:

a) virusuri ale gripei aviare apartinând subtipurilor H5 sau H7 cu secvente genomice codificate prin aminoacizii cu baze multiple, la locul de clivaj al moleculei de hemaglutinină, similar celui observat pentru alte virusuri GAIP, care indică faptul că molecula de hemaglutinină poate fi clivată prin intermediul unei proteaze ubicvitare a gazdei; sau

b) virusuri ale gripei aviare cu un indice de patogenitate intravenoasă la puii de găină de 6 săptămâni mai mare de 1,2;

3. gripa aviară de joasă patogenitate (GAJP) înseamnă o infectie a păsărilor domestice sau a altor păsări captive, provocată de subtipurile H5 sau H7 ale virusurilor de gripă aviară care nu corespund definitiei de la pct. 2.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

NOTIFICAREA BOLII

si informatiile epidemiologice ulterioare care trebuie să fie furnizate de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

 

 

1. În decurs de 24 de ore de la confirmarea unui focar primar sau de la detectarea gripei aviare într-un abator sau mijloc de transport, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să notifice, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 5 al Normei sanitare veterinare privind notificarea bolilor animalelor, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 77/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 30 august 2005, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 82/894/CEE:

a) data notificării;

b) ora notificării;

c) numele statului implicat (România);

d) numele bolii;

e) numărul de focare sau identificări pozitive ale gripei aviare într-un abator sau în mijloacele de transport;

f) data la care s-a suspicionat boala pentru prima dată;

g) data confirmării;

h) metodele utilizate pentru confirmare;

i) dacă boala a fost confirmată într-o exploatatie, în abator sau în mijloace de transport;

j) localizarea geografică a focarului sau a identificării pozitive a gripei aviare în abator ori în mijloace de transport;

k) măsurile aplicate pentru controlul bolii.

2. În cazul identificării pozitive a gripei aviare în abator sau în mijloace de transport, suplimentar datelor la care se referă pct. 1, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să înainteze următoarele informatii:

a) numărul estimativ, pe categorii, al păsărilor domestice sau al altor păsări captive susceptibile din abator ori din mijloacele de transport;

b) numărul estimativ, pe categorii, al păsărilor domestice sau al altor păsări captive moarte din abator ori din mijloacele de transport;

c) pentru fiecare categorie de păsări domestice sau de alte păsări captive, morbiditatea identificată si numărul estimativ al păsărilor domestice ori al altor păsări captive la care gripa aviară a fost confirmată;

d) numărul estimativ al păsărilor domestice sau al altor păsări captive care au fost ucise ori tăiate în abatoare sau în mijloace de transport;

e) numărul estimativ al păsărilor domestice sau al altor păsări captive eliminate;

f) în cazul unui abator, distanta fată de cea mai apropiată exploatatie comercială care contine păsări domestice sau alte păsări captive;

g) localizarea exploatatiei sau a exploatatiilor de origine ale păsărilor infectate ori ale cadavrelor.

3. În cazul focarelor secundare, informatiile la care se referă pct. 1 si 2 ale prezentei anexe trebuie să fie înaintate în limita de timp prevăzută la art. 4 alin. (1) din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 77/2005, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 82/894/CEE.

4. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să trimită cât mai curând posibil Comisiei Europene si celorlalte state membre ale Uniunii Europene un raport scris cu privire la informatiile prevăzute de pct. 1-3, în legătură cu orice focar sau identificare pozitivă a gripei aviare într-un abator sau în mijloace de transport, care să includă cel putin:

a) data la care păsările domestice sau alte păsări captive din exploatatie, abator ori din mijloacele de transport au fost ucise sau tăiate, iar cadavrele lor eliminate;

b) orice informatie referitoare la posibila origine a gripei aviare sau, dacă se stie cu certitudine, la adevărata origine;

c) informatii privind sistemul de control stabilit pentru a asigura că măsurile în vigoare pentru controlul miscărilor animalelor sunt eficient implementate;

d) în cazul detectării gripei aviare în abator sau mijloace de transport, tipul genetic al virusului responsabil;

e) atunci când păsările domestice sau alte păsări captive au fost ucise ori tăiate în exploatatiile de contact sau în exploatatii care contin păsări domestice ori alte păsări captive suspecte de a fi infectate cu virusul gripei aviare, informatii privind:

(i) data uciderii sau tăierii si numărul estimativ al păsărilor domestice sau al altor păsări captive din fiecare categorie ucisă sau tăiată în fiecare exploatatie;

(ii) legătura epidemiologică dintre sursa de infectie si fiecare exploatatie de contact sau celelalte motive care au dus la ridicarea suspiciunii că este prezentă gripa aviară; (iii) atunci când păsările domestice sau alte păsări captive din exploatatiile de contact nu au fost ucise sau tăiate, trebuie să fie furnizate informatiile privind motivele pentru care a fost luată decizia să nu fie ucise sau tăiate.

5. În cazul confirmării gripei aviare la păsările domestice vii, alte păsări captive sau la produse de la păsările domestice care au fost importate ori introduse la granitele Comunitătii Europene, în posturi de inspectie la frontieră sau în unităti ori centre de carantină care functionează în conformitate cu legislatia comunitară privind importurile, autoritatea competentă trebuie să notifice fără întârziere Comisiei Europene această confirmare si să raporteze cu privire la măsurile întreprinse.

6. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor notifică Comisiei Europene si celorlalte state membre ale Uniunii Europene, în decurs de 24 de ore, existenta vreunei amenintări serioase asupra sănătătii.

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

APROBAREA

transportării ouălor dintr-o exploatatie, în conformitate cu art. 8 alin. (3) si art. 13 alin. (3)

 

Autoritatea competentă poate autoriza transportul ouălor dintr-o exploatatie supusă prevederilor art. 8 alin. (3) si ale art. 13 alin. (3) către o unitate aprobată pentru fabricarea produselor din ouă în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 853/2004 privind regulile specifice de igienă pentru alimentele de origine animală, fiind supus următoarelor conditii:

1. pentru a fi permis să fie îndepărtate din exploatatia de origine, ouăle trebuie să fie trimise direct de la exploatatia suspectă la unitatea desemnată; fiecare transport trebuie să fie sigilat înainte de expediere de către medicul veterinar oficial responsabil de exploatatia suspectă sau sub supervizarea acestuia si trebuie să rămână sigilat pe tot parcursul transportului către unitatea desemnată;

2. medicul veterinar oficial responsabil de exploatatia de origine a ouălor trebuie să informeze autoritatea competentă a unitătii desemnate despre intentia de a trimite ouăle către aceasta;

3. autoritatea competentă responsabilă de unitatea desemnată trebuie să se asigure că:

a) ouăle la care se referă pct. 1 se izolează de alte ouă de la data la care au sosit până când sunt prelucrate;

b) se elimină cojile de la astfel de ouă;

c) materialul de împachetare utilizat pentru ouă este fie distrus, fie curătat si dezinfectat într-un mod care să asigure distrugerea tuturor virusurilor gripei aviare;

d) ouăle la care se referă pct. 1 sunt transportate în vehicule curătate si dezinfectate. Măsurile de biosecuritate sunt aplicate personalului, echipamentelor si vehiculelor implicate în transportul ouălor.

 

ANEXA Nr. 4

la norma sanitară veterinară

 

PRINCIPALELE CRITERII Sl FACTORI DE RISC

care trebuie luati în considerare pentru decizia de a aplica măsuri în exploatatiile de contact sau în exploatatiile si zonele expuse riscului în alte zone de restrictie

 

Criterii indicative

Pentru depopulare

Împotriva depopulării

Semne clinice care sugerează prezenta gripei aviare în exploatatiile de contact

Nu există semne clinice care sugerează prezenta gripei aviare în exploatatiile de contact si nicio legătură epidemiologică

Susceptibilitate înaltă a speciilor predominante de păsări domestice

Susceptibilitate joasă a speciilor predominante de păsări domestice

Miscarea păsărilor domestice sau a altor păsări captive din exploatatiile unde a fost confirmată gripa aviară către exploatatii de contact după timpul probabil de introducere a virusului în acele exploatatii infectate

Nicio miscare cunoscută a păsărilor domestice sau a altor păsări captive din exploatatiile unde a fost confirmată gripa aviară către exploatatii de contact după timpul probabil de introducere a virusului în acele exploatatii infectate

Localizarea exploatatiilor de contact într-o zonă cu o densitate mare de păsări domestice

Localizarea exploatatiilor de contact într-o zonă cu o densitate mică de păsări domestice

Boala a fost prezentă de ceva timp, cu o posibilă răspândire a virusului din exploatatia unde gripa aviară a fost confirmată, înainte de aplicarea măsurilor de eradicare

Boala este prezentă, dar cu o răspândire limitată a virusului din exploatatia unde a fost confirmată gripa aviară, înainte de aplicarea măsurilor de eradicare

Localizarea exploatatiilor de contact în cadrul unei distante de 500 m1) de exploatatiile unde a fost confirmată gripa aviară

Localizarea exploatatiilor de contact la o distantă mai mare de 500 m1) de exploatatiile unde a fost confirmată gripa aviară

Exploatatiile de contact sunt legate de mai mult de o singură exploatatie unde a fost confirmată gripa aviară

Exploatatiile de contact nu sunt legate de exploatatii unde a fost confirmată gripa aviară

Epidemia nu se află sub control si numărul de exploatatii unde gripa aviară a fost confirmată este în crestere

Epidemia se află sub control

 


1) În cazul în care densitatea păsărilor domestice este foarte mare, trebuie să fie luată în considerare o distantă mai mare.

 

ANEXA Nr. 5

la norma sanitară veterinară

 

CRITERII

pentru aplicarea măsurilor în exploatatii în care evoluează GAJP

 

Atunci când se decide miscarea păsărilor domestice sau a ouălor, precum si depopularea exploatatiilor în conformitate cu art. 39 alin. (1), autoritatea competentă trebuie să ia în considerare cel putin următoarele criterii:

a) speciile în cauză;

b) numărul de exploatatii din zona care înconjoară exploatatia de expediere;

c) localizarea abatoarelor, statiilor de incubatie si centrelor de împachetare desemnate;

d) măsurile de biosecuritate aplicate în exploatatii, compartimentele de păsări domestice sau alte păsări captive, în timpul transportului si în timpul tăierii;

e) ruta de transport;

f) dovezi ale răspândirii;

g) riscul de sănătate publică, dacă există;

h) tratamentele ulterioare ale produselor în cauză; i) impactul socioeconomic sau de altă natură.

 

ANEXA Nr. 6

la norma sanitară veterinară

 

PRINCIPII Sl PROCEDURI

pentru curătarea, dezinfectia si tratamentul exploatatiilor

 

1. Pentru curătarea, dezinfectia si tratamentul la care se referă art. 48 trebuie să se aplice următoarele principii si proceduri generale:

a) curătarea si dezinfectia si, acolo unde este necesar, măsurile pentru distrugerea rozătoarelor si a insectelor trebuie să fie efectuate sub supervizare oficială si în conformitate cu instructiunile medicului veterinar oficial;

b) dezinfectantii ce urmează să fie utilizati si concentratiile acestora trebuie să fie autorizate de către autoritatea competentă, pentru a asigura distrugerea virusului gripei aviare;

c) dezinfectantii trebuie să fie utilizati fie în conformitate cu recomandările producătorului, acolo unde sunt prevăzute, fie în conformitate cu instructiunile medicului veterinar oficial si/sau cu instructiunile autoritătii competente, dacă există;

d) alegerea dezinfectantilor si a procedurilor de dezinfectie trebuie să fie făcută luându-se în considerare natura exploatatiilor, vehiculelor si obiectelor ce urmează să fie tratate;

e) conditiile în care sunt utilizati agentii degresanti si dezinfectanti trebuie să asigure că eficacitatea acestora nu este diminuată; în special parametrii tehnici indicati de producător, cum ar fi presiunea, temperatura minimă si timpul de contact necesar, trebuie să fie respectati;

f) indiferent de dezinfectantii utilizati, trebuie să se aplice următoarele reguli generale:

(i) o umezire completă a asternutului, precum si a materiilor fecale cu dezinfectant;

(ii) spălarea si curătarea prin periere si frecare minutioasă a solului, pardoselilor, rampelor si peretilor după îndepărtarea si dezasamblarea, acolo unde este posibil, a echipamentului sau instalatiilor, care altfel ar împiedica procedurile de curătare si dezinfectie eficientă;

(iii) apoi, aplicarea ulterioară a dezinfectantului pentru un timp minim de contact, asa cum este prevăzut în recomandările producătorului;

g) atunci când se efectuează spălarea cu lichide aplicate sub presiune, trebuie să fie evitată recontaminarea portiunilor curătate anterior;

h) spălarea, dezinfectarea sau distrugerea echipamentului, instalatiilor, articolelor sau a oricărui lucru posibil să fie contaminat trebuie să fie prevăzută;

i) după procedurile de dezinfectie trebuie să se evite recontaminarea;

j) curătarea si dezinfectia, asa cum sunt solicitate în cadrul prezentei norme sanitare veterinare, trebuie să fie înregistrate în registrul exploatatiei sau al vehiculului si, atunci când este solicitată aprobarea oficială, să fie certificate de medicul veterinar oficial supraveghetor ori de către o persoană aflată sub supervizarea acestuia;

k) curătarea si dezinfectia vehiculelor utilizate pentru transport si de către personal.

2. Curătarea si dezinfectia exploatatiilor infectate trebuie să fie efectuate în conformitate cu următoarele principii si proceduri:

a) curătarea si dezinfectia preliminare:

(i) în timpul uciderii păsărilor domestice sau a altor păsări captive trebuie să fie întreprinse toate măsurile necesare pentru a se evita sau minimaliza răspândirea virusului gripei aviare; aceste măsuri trebuie să includă instalarea temporară de echipamente de dezinfectie, furnizarea de uniforme de protectie, dusuri, decontaminarea echipamentelor utilizate, instrumentelor, spatiilor si întreruperea alimentării cu energie a sistemului de ventilatie;

(ii) cadavrele păsărilor domestice sau ale altor păsări captive ucise trebuie să fie pulverizate cu dezinfectant;

(iii) orice transport al cadavrelor păsărilor domestice sau ale altor păsări captive care trebuie să fie îndepărtate din exploatatie pentru eliminare trebuie să fie efectuat în vehicule sau containere închise si care să prevină orice scurgere, sub supervizare oficială, într-un mod care să prevină răspândirea virusului gripei aviare;

(iv) de îndată ce păsările domestice sau alte păsări captive au fost îndepărtate pentru eliminare, acele părti ale exploatatiei în care au fost cazate si orice părti ale altor clădiri, curti etc. care au fost contaminate în timpul uciderii sau al examinării post-mortem trebuie să fie pulverizate cu dezinfectanti autorizati în conformitate cu art. 48;

(v) orice tesut sau sângele vărsat în timpul uciderii ori al examinărilor post-mortem trebuie să fie atent colectat si eliminat împreună cu păsările domestice sau cu alte păsări captive;

(vi) dezinfectantul trebuie să rămână pe suprafete timp de cel putin 24 de ore.

b) curătarea si dezinfectia finală:

(i) gunoiul de grajd si asternutul uzat trebuie să fie îndepărtate si tratate asa cum este prevăzut la pct. 3 lit. a) al prezentei anexe;

(ii) grăsimea si murdăria trebuie să fie îndepărtate de pe toate suprafetele, prin aplicarea unui agent degresant, iar suprafetele curătate cu apă;

(iii) după spălare cu apă rece trebuie să fie aplicată pulverizarea cu dezinfectant;

(iv) după 7 zile exploatatia trebuie să fie tratată cu un agent degresant, clătită cu apă, pulverizată cu dezinfectant si clătită din nou cu apă.

3. Dezinfectia asternutului, a gunoiului de grajd si a purinului contaminate trebuie să fie efectuată în conformitate cu următoarele principii si proceduri:

a) gunoiul de grajd si asternutul uzat trebuie:

(i) să fie supus unui tratament cu aburi la o temperatură de minimum 70C; sau

(ii) distrus prin incinerare; sau

(iii) îngropat suficient de adânc pentru a preveni accesul păsărilor sălbatice si al altor animale; sau

(iv) să fie stivuit pentru a produce căldură, pulverizat cu dezinfectant si lăsat asa timp de cel putin 42 de zile;

b) purinul trebuie să fie depozitat cel putin 60 de zile după ultima adăugare de material infectios, cu exceptia cazului în care autoritatea competentă autorizează o perioadă de depozitare redusă pentru purinul care a fost tratat eficient în conformitate cu instructiunile medicului veterinar oficiale, astfel încât să se asigure distrugerea virusului.

Autoritatea competentă poate autoriza transportul gunoiului de grajd si al asternutului, posibil a fi contaminate, fie către o întreprindere de tratare aprobată, unde este efectuat un tratament care să asigure distrugerea virusului gripei aviare, fie pentru depozitare intermediară înainte de distrugere sau tratament, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 sau cu regulile specifice la care se referă art. 63 alin. (1). Astfel de transport trebuie să fie efectuat în vehicule sau containere închise si care să prevină orice scurgere, sub supraveghere oficială, astfel încât să se prevină răspândirea virusului gripei aviare.

4. Totusi, prin derogare de la pct. 1 si 2 din prezenta anexă, autoritatea competentă poate stabili proceduri specifice pentru curătare si dezinfectie, luând în considerare tipul de exploatatie si conditiile climatice. Autoritatea competentă trebuie să notifice Comisiei Europene când se aplică o astfel de derogare si să îi furnizeze acesteia detalii cu privire la procedurile specifice.

5. Fără a aduce atingere art. 48 lit. b), dacă autoritatea competentă estimează că o exploatatie în întregime sau o parte a acesteia nu poate fi, din orice motiv, curătată si dezinfectată, poate interzice intrarea oricăror persoane, vehicule, păsări domestice, altor păsări captive, mamifere din specii domestice sau a oricăror lucruri în acele exploatatii sau părti ale exploatatiilor, si aceste interdictii trebuie să rămână în vigoare minimum 12 luni.

 

ANEXA Nr. 7

la norma sanitară veterinară

 

LABORATORUL COMUNITAR DE REFERINTĂ PENTRU GRIPA AVIARĂ

 

Laboratorul comunitar de referintă pentru gripa aviară este:

Veterinary Laboratories Agency (VLA) (Agentia Laboratoarelor Veterinare)

New Haw, Weybridge, Surrey KT 15 3NB

United Kingdom (Marea Britanie)

 

ANEXA Nr. 8

la norma sanitară veterinară

 

FUNCTIILE Sl ÎNDATORIRILE

laboratorului national de referintă

 

1. Laboratorul national de referintă trebuie să fie responsabil de asigurarea că pe teritoriul României testarea de laborator pentru detectarea prezentei gripei aviare si identificarea tipului genetic al izolatelor de virus sunt efectuate conform manualului de diagnostic. În acest scop, acesta poate face aranjamente speciale cu laboratorul comunitar de referintă si cu alte laboratoare nationale.

2. Laboratorul national de referintă trebuie să furnizeze fără întârziere laboratorului comunitar de referintă izolate de virus gripal de origine aviară, pentru caracterizare completă:

a) provenite din toate focarele primare de gripă aviară;

b) provenite dintr-un număr reprezentativ de focare, în cazul focarelor secundare;

c) în cazul detectării de alte virusuri gripale decât cele mentionate la pct. 1 al anexei nr. 1, la păsările domestice, alte păsări captive sau mamifere care prezintă o amenintare serioasă la adresa sănătătii.

3. Laboratorul national de referintă trebuie să coordoneze metodele de diagnostic si standardele în fiecare laborator de diagnostic al gripei aviare de pe teritoriul României. În acest scop:

a) poate furniza laboratoarelor individuale reactivi pentru diagnostic;

b) trebuie să controleze calitatea tuturor reactivilor pentru diagnostic utilizati în România;

c) trebuie să aranjeze periodic teste comparative;

d) trebuie să păstreze izolate de virus al gripei aviare din focare si de alte virusuri gripale de origine aviară detectate pe teritoriul României;

e) trebuie să colaboreze cu laboratoarele nationale pentru gripa umană.

 

 

ANEXA nr. 9

la norma sanitară veterinară

 

CERINTE

pentru miscarea păsărilor domestice sau a altor păsări captive si a produselor de la păsările domestice, aplicabile în cazul vaccinării de urgentă

 

1. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să efectueze controlul miscărilor păsărilor domestice sau ale altor păsări captive vaccinate în conformitate cu art. 55 si al produselor de la acestea, asa cum este stabilit la pct. 3-8, în conformitate cu manualul de diagnostic.

2. Orice vehicule sau mijloace de transport si echipamentul utilizate pentru transportul păsărilor domestice sau al altor păsări captive vii, al ouălor ori al cărnii de pasăre în contextul prezentei anexe trebuie să fie supuse fără întârziere, după ce au fost utilizate, uneia ori mai multor proceduri de curătare, dezinfectie sau de tratare prevăzute la art. 48.

3. Trebuie să se aplice următoarele prevederi privind miscarea păsărilor domestice sau a altor păsări captive vii si a ouălor în cadrul zonei de vaccinare:

a) ouăle de incubatie trebuie:

(i) să provină dintr-un efectiv de reproductie vaccinat sau nevaccinat, care a fost examinat, cu rezultate favorabile, în conformitate cu manualul de diagnostic;

(ii) să fi fost dezinfectate înainte de expediere, conform unei metode aprobate de autoritatea competentă;

(iii) să fie transportate direct către statia de incubatie de destinatie;

(iv) să li se asigure trasabilitatea în statia de incubatie;

b) ouăle trebuie să provină dintr-un efectiv de păsări ouătoare vaccinat sau nevaccinat, care a fost examinat, cu rezultate favorabile, conform manualului de diagnostic, si trebuie să fie transportate către:

(i) un centru de ambalare desemnat de autoritatea competentă, denumit centru desemnat de ambalare, cu conditia ca acestea să fie ambalate în ambalaje de unică folosintă si ca toate măsurile de biosecuritate solicitate de autoritatea competentă să fie aplicate; sau

(ii) o unitate pentru fabricarea produselor din ouă, asa cum este prevăzut în cap. II sectiunea X din anexa III la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 853/2004 privind reguli specifice de igienă pentru alimentele de origine animală, pentru a fi manipulate si tratate în conformitate cu cap. XI din anexa II din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 852/2004 privind regulile generale pentru igiena produselor alimentare;

c) puii de o zi trebuie:

(i) să provină din ouă de incubatie care îndeplinesc conditiile prevăzute la lit. a) a prezentului alineat;

(ii) să fie plasati într-un adăpost sau o hală pentru păsări domestice unde nu se află cazate păsări domestice;

d) păsările domestice sau alte păsări captive vii trebuie:

(i) să fi fost vaccinate împotriva gripei aviare, dacă asa prevede programul de vaccinare;

(ii) sa fi fost examinate, cu rezultate favorabile, în conformitate cu manualul de diagnostic;

(iii) să fie plasate într-un adăpost sau o hală pentru păsări domestice unde nu se află cazate păsări domestice;

e) păsările domestice pentru tăiere trebuie:

(i) să fie examinate, cu rezultate favorabile, înaintea încărcării, conform manualului de diagnostic;

(ii) să fie trimise direct către un abator desemnat pentru tăiere imediată.

4. Următoarele prevederi trebuie să se aplice miscărilor de păsări domestice sau alte păsări captive vii si ale ouălor din exploatatii, aflate în afara zonei de vaccinare, către exploatatii din zona de vaccinare:

a) ouăle de incubatie trebuie:

(i) să fie transportate direct către statia de incubatie de destinatie;

(ii) să poată fi urmărite în cadrul statiei de incubatie;

b) ouăle trebuie să fie transportate către:

(i) un centru de ambalare desemnat de autoritatea competentă, denumit centru desemnat de ambalare, cu conditia să fie împachetate în ambalaje de unică folosintă si să fie aplicate toate măsurile de biosecuritate solicitate de autoritatea competentă;

(ii) o unitate pentru fabricarea produselor din ouă, asa cum este stabilit în cap. II sectiunea X din anexa III la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 853/2004 privind reguli specifice de igienă pentru alimentele de origine animală, pentru a fi manipulate si tratate în conformitate cu cap. XI din anexa II la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 852/2004 privind regulile generale pentru igiena produselor alimentare;

c) puii de o zi trebuie să fie plasati într-o hală sau un adăpost pentru păsări domestice unde nu sunt cazate păsări domestice;

d) păsările domestice si alte păsări captive vii trebuie:

(i) să fie plasate într-o hală sau un adăpost pentru păsări domestice unde nu sunt cazate păsări domestice;

(ii) să fie vaccinate în ferma de destinatie, dacă asa este prevăzut de programul de vaccinare;

e) păsările destinate tăierii trebuie să fie trimise direct către un abator desemnat pentru tăiere imediată.

5. Următoarele prevederi trebuie să se aplice miscărilor de păsări domestice si de alte păsări captive si ale ouălor din exploatatii aflate în zona de vaccinare către o exploatatie din afara zonei de vaccinare:

a) ouăle de incubatie trebuie:

(i) să provină dintr-un efectiv de reproductie vaccinat sau nevaccinat, care a fost examinat, cu rezultate favorabile, conform manualului de diagnostic;

(ii) să fi fost dezinfectate înainte de expediere în conformitate cu o metodă aprobată de autoritatea competentă;

(iii) să fie transportate direct către statia de incubatie de destinatie;

(iv) să poată fi urmărite în cadrul statiei de incubatie;

b) ouăle trebuie să provină dintr-un efectiv de păsări ouătoare vaccinat sau nevaccinat, care a fost examinat, cu rezultate favorabile, conform manualului de monitorizare a diagnosticului, si trebuie să fie transportate către:

(i) un centru de ambalare desemnat de autoritatea competentă, cu conditia să fie ambalate în ambalaje de unică folosintă si să fie aplicate toate măsurile de biosecuritate solicitate de autoritatea competentă;

(ii) o unitate pentru fabricarea produselor din ouă, asa cum este stabilit în cap. II sectiunea X din anexa III la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 853/2004 privind reguli specifice de igienă pentru alimentele de origine animală, pentru a fi manipulate si tratate în conformitate cu cap. XI din anexa II la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 852/2004 privind regulile generale pentru igiena produselor alimentare;

c) puii de o zi trebuie:

(i) să nu fi fost vaccinati;

(ii) să provină din ouă de incubatie care satisfac conditiile stabilite la pct. 2 lit. a), pct. 3 lit. a) sau la pct. 4 lit. a) ale prezentei anexe;

(iii) să fie plasate într-o hală sau un adăpost pentru păsări domestice unde nu sunt cazate păsări domestice;

d) păsările domestice sau alte păsări captive vii trebuie: (i) să nu fi fost vaccinate;

(ii) să fi fost examinate, cu rezultate favorabile, în conformitate cu manualul de diagnostic;

(iii) să fie plasate într-o hală sau un adăpost pentru păsări domestice unde nu sunt cazate păsări domestice;

e) păsările destinate tăierii trebuie:

(i) să fie examinate înainte de încărcare, cu rezultate favorabile, în conformitate cu manualul de diagnostic;

(ii) să fie trimise direct către un abator desemnat pentru tăiere imediată.

6. Pentru carnea obtinută de la păsările tinute în interiorul zonei de vaccinare, trebuie să se aplice următoarele prevederi:

a) pentru carnea obtinută de la păsările domestice vaccinate, păsările domestice trebuie:

(i) să fi fost vaccinate cu un vaccin care este conform unei strategii DIVA;

(ii) să fi fost inspectate si testate cu rezultate negative în conformitate cu manualul de diagnostic;

(iii) să fi fost inspectate clinic de către un medic veterinar oficial în decursul a 48 de ore înainte de încărcare si, dacă este cazul, orice pasăre santinelă din exploatatie să fi fost examinată de către medicul veterinar oficial;

(iv) să fi fost trimise direct către un abator desemnat pentru tăiere imediată;

b) pentru orice carne obtinută de la păsări domestice nevaccinate care au fost trimise spre tăiere, păsările trebuie să fie supuse monitorizării în conformitate cu manualul de diagnostic.

7. Autoritatea competentă poate autoriza miscarea cadavrelor sau a ouălor destinate eliminării din exploatatii.

8. Nu trebuie să se aplice restrictii ulterioare pentru miscarea ouălor ambalate si a cărnii de la păsările domestice tăiate, în conformitate cu prezenta anexă.

9. Miscarea păsărilor domestice, inclusiv a puilor de o zi, sau a altor păsări captive de pe teritoriul României este interzisă de la începutul campaniei de vaccinare de urgentă până când planul de urgentă este aprobat în baza art. 54 si fără a aduce atingere oricăror măsuri comunitare ulterioare, cu exceptia cazului în care este autorizată de autoritatea competentă a statului membru ai Uniunii Europene de destinatie.

 

ANEXA Nr. 10

la norma sanitară veterinară

 

CRITERII

pentru planurile de contingentă

 

Planurile de contingentă trebuie să îndeplinească cel putin următoarele criterii:

1. Stabilirea unui centru de criză la nivel national, care trebuie să coordoneze toate măsurile de control din România.

2. Trebuie să fie prevăzută o listă a centrelor locale de control al bolii cu facilităti adecvate pentru a coordona măsurile de control al bolii la nivel local.

3. Trebuie să fie date informatii detaliate cu privire la personalul implicat în măsurile de control, abilitătile lor, responsabilitătile lor si la instruirea acestuia, luându-se în considerare nevoia de protectie personală si riscul potential pentru sănătatea umană detinut de gripa aviară.

4. Fiecare centru local de control al bolii trebuie să fie capabil să contacteze rapid persoanele si organizatiile direct sau indirect implicate într-un focar.

5. Echipamentele si materialele trebuie să fie disponibile pentru efectuarea eficientă a măsurilor de control al bolii.

6. Trebuie să fie prevăzute instructiuni detaliate privind actiunile ce urmează să fie întreprinse la suspicionarea si confirmarea infectării sau a contaminării, inclusiv mijloacele propuse pentru eliminarea cadavrelor.

7. Trebuie să fie stabilite proceduri administrative si programe de instruire pentru a mentine si a dezvolta abilităti în domeniu.

8. Laboratoarele de diagnostic trebuie să aibă facilităti pentru examinarea post-mortem, capacitatea necesara pentru teste serologice, histologice etc. si trebuie să îsi mentină abilitatea pentru diagnosticul rapid. Trebuie făcute aranjamente pentru transportul rapid al probelor. Planul de contingentă trebuie să evidentieze, de asemenea, capacitatea de testare pentru laborator si resursele disponibile pentru managementul focarului de boală.

9. Trebuie să fie întocmit un plan de vaccinare care să contină mai multe variante si care să indice care dintre populatiile de păsări domestice sau de alte păsări captive pot fi vaccinate, precum si o estimare a cantitătii de vaccin necesare si a disponibilitătii acestuia.

10. Trebuie să fie stabilite prevederi pentru disponibilitatea informatiilor privind înregistrarea exploatatiilor comerciale de păsări domestice pe teritoriul României, fără a aduce atingere altor prevederi relevante stabilite de legislatia comunitară în domeniu.

11. Trebuie să fie stabilite prevederi pentru recunoasterea raselor rare de păsări domestice sau de alte păsări captive înregistrate oficial.

12. Trebuie să fie stabilite prevederi pentru identificarea zonelor cu o densitate mare de păsări domestice.

13. Trebuie să fie stabilite prevederi pentru a asigura puterea legală necesară pentru implementarea planurilor de contingentă.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială Institutul de Cercetări Electrotehnice „ICPE” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 360/2004, si ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. - Procedura de administrare specială la Societatea Comercială Institutul de Cercetări Electrotehnice „ICPE” - S.A., instituită prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 718/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2006, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 2 martie 2007.

Nr. 8.912.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA

ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Institutul de Cercetări Metalurgice - ICEM” - S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 360/2004, si ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. - Procedura de administrare specială instituită la Societatea Comercială „Institutul de Cercetări Metalurgice - ICEM” - S.A., str. Mehadia nr. 39, sectorul 6, Bucuresti si număr de ordine în Registrul Comertului J40/583/1991, instituită prin Ordinul presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 3.978/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 14 octombrie 2004, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 2 martie 2007.

Nr. 8.913.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

privind modificarea si completarea Normelor metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

 

Având în vedere prevederile art. 19 si 72 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Art. I. - Normele metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 23 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Preambulul va avea următorul cuprins:

„Având în vedere prevederile art. 101 alin. (1) si ale art. 150 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, ale art. 19 si 72 ale titlului I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006, si ale pct. 202 din anexa la Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, cu modificările ulterioare, în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României emite prezentele norme metodologice.”

2. Litera b) a articolului 1 va avea următorul cuprins:

“b) entitate de risc - orice persoană fizică sau entitate, cu sau fără personalitate juridică, care concentrează risc de credit;”.

3. Litera d) a articolului 1 va avea următorul cuprins:

„d) principal - sumele avansate de împrumutători debitorilor sub forma capitalului împrumutat, inclusiv cele care s-ar putea încadra în această categorie în cazul în care devin exigibile obligatiile împrumutătorilor din angajamentele de finantare si din cele de garantare asumate de acestea, precum si depozitele plasate de institutiile de credit la alte institutii de credit;”.

4. Partea introductivă a literei e) a articolului 1 va avea următorul cuprins:

„e) credite - categoriile de credite ce vor fi clasificate de împrumutători potrivit criteriilor prevăzute de Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si completările ulterioare, sistematizate din punct de vedere al cerintei privind constituirea de provizioane specifice de risc de credit, al apartenentei entitătii de risc la sectorul institutiilor de credit, precum si al structurării, după caz, în principal si dobândă, astfel:”.

5. Lista de conturi de la punctul 1.1.1 al literei e) a articolului 1 se completează cu contul:

„91319 - Alte cautiuni si avaluri”

6. Lista de conturi de la punctul 2.1.1 al literei e) a articolului 1 se completează cu următoarele conturi:

„20113 - Forfetare

378 - Venituri de primit (extras pentru diferentele de curs favorabile pentru creantele exprimate în lei, a căror decontare se face în functie de cursul unei valute)

4711 - Creante din operatiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale

4712 - Creante din operatiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale”

7. Lista de conturi de la punctul 2.1.2 al literei e) a articolului 1 se completează cu contul:

„4717 - Creante atasate”

8. Lista de conturi de la punctul 2.2.1 al literei e) a articolului 1 se completează cu următoarele conturi:

„20113 - Forfetare

2731 - Credite de pe o zi pe alta acordate institutiilor de credit (extras)

2732 - Credite la termen acordate institutiilor de credit (extras)

2751 - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta de la institutii de credit

2752 - Valori primite în pensiune la termen de la institutii de credit”

9. Lista de conturi de la punctul 2.2.2 al literei e) a articolului 1 se completează cu următoarele conturi:

„2737 - Creante atasate 2757 - Creante atasate”

10. Partea introductivă a literei g) a articolului 1 va avea următorul cuprins:

„g) garantii - următoarele categorii de garantii primite, care, în conformitate cu prevederile prezentelor norme, pot diminua expunerea împrumutătorului fată de entitatea de risc;”.

11. Litera c) a punctului 1 al literei g) a articolului 1 va avea următorul cuprins:

„c) garantie neconditionată - contractul prin care este furnizată protectia nu contine nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protectiei (institutia de credit/institutia financiară nebancară) nu detine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligatia de a plăti în termen de maximum 15 zile calendaristice, în cazul în care obligatul principal nu achită la termen plata scadentă/plătile scadente.”

12. Punctul 2 al literei g) a articolului 1 va avea următorul cuprins:

„2. garantii reale - se referă la bunuri corporale sau necorporale primite în garantie pentru operatiunile realizate (de exemplu: ipoteca, gajul cu deposedare, inclusiv depozitul colateral, gajul fără deposedare etc.);”.

13. Punctul 3 al literei g) a articolului 1 va avea următorul cuprins:

„3. garantii intrinseci - se referă la garantii incluse în caracteristicile operatiunii însesi si care nu fac obiectul înregistrării în posturile din afara bilantului (de exemplu: valorile primite în pensiune simplă, titlurile primite în pensiune livrată, bunurile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar etc); împrumutătorii vor înregistra garantiile intrinseci în contul de evidentă tehnico-operativă 9981 - Alte valori primite.”

14. Partea introductivă a literei h) a articolului 1 va avea următorul cuprins:

“h) provizioane specifice de risc de credit - provizioanele care sunt constituite de împrumutători în scopul acoperirii unor pierderi potentiale din credite si/sau plasamente, sistematizate din punct de vedere al categoriilor de active pe care le rectifică, precum si al structurării în principal si dobândă a categoriei de active rectificate, astfel:”.

15. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - Prevederile art. 2 se aplică institutiilor financiare nebancare în mod corespunzător, tinând cont de criteriile în baza cărora se face clasificarea creditelor acordate de aceste entităti.”

16. Primul alineat al articolului 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Garantiile care vor putea fi luate în considerare de către împrumutători în vederea deducerii din expunerea fată de entitatea de risc sunt cele din tabelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta normă, precum si alte garantii reale, în conformitate cu normele interne ale împrumutătorilor.”

17. Alineatul 3 al articolului 3 va avea următorul cuprins:

„Orice garantie reală, cu exceptia gajului general, a garantiilor constituite asupra bunurilor viitoare1* si a garantiilor reale prevăzute în anexa nr. 1, va putea fi luată în considerare pentru deducere din expunerea împrumutătorului fată de entitatea de^risc la o valoare ce nu poate depăsi valoarea sa justă. În sensul prezentelor norme, valoarea justă reprezintă suma la care poate fi tranzactionat un activ, de bunăvoie, între părti aflate în cunostintă de cauză, în cadrul unei tranzactii în care pretul este determinat obiectiv. În acest scop, împrumutătorii vor putea lua în considerare numai acele garantii reale pentru care acestea pot determina valoarea justă pe bază de metodologii proprii2) prevăzute în cadrul normelor interne.”

18. După alineatul 4 al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul 41, cu următorul cuprins:

„Politele de asigurare care au ca obiect garantarea/preluarea riscului de neplată vor fi asimilate scrisorilor de garantie emise de institutiile de credit si, în consecintă, vor putea fi luate în considerare în calitate de diminuator de risc de credit de către institutiile financiare nebancare, în situatia în care sunt îndeplinite concomitent următoarele conditii:

- au caracteristici similare celor impuse scrisorilor de garantie emise de institutiile de credit (care trebuie să fie exprese, irevocabile si neconditionate);

- riscul de credit a fost transferat în afara grupului institutiei financiare nebancare3) prin intermediul operatiunilor de asigurare/reasigurare încheiate cu societăti de asigurare/reasigurare, iar societătile de asigurare/ reasigurare din afara grupului care au preluat riscul respectă cerintele prevăzute de standardele comunitare în materie (sau de standarde aplicabile societătilor de asigurare/reasigurare pe care, în urma analizei efectuate, institutiile financiare nebancare le consideră în mod justificat echivalente standardelor comunitare). În cazul în care riscul de credit a fost partial transferat, calitatea de diminuator de risc de credit a politei de asigurare va putea fi luată în considerare numai pentru partea transferată;

- normele interne ale institutiilor financiare nebancare prevăd un coeficient de maximum 0,8 pentru deducerea din expunerea acestora fată de entitatea de risc, coeficient stabilit în functie de calitatea societătii de asigurare/ reasigurare emitente.”


1) Garantiile pe bunuri viitoare nu produc efecte decât din momentul în care debitorul obtine proprietatea asupra bunurilor si, în consecintă, nu vor fi luate în considerare ca diminuatoare de risc de credit în cadrul metodologiei de clasificare si provizionare. Cu titlu de exemplu, pot fi mentionate: garantii reprezentate de cesionarea despăgubirilor din polite de asigurare care au ca obiect acoperirea riscului de credit, a despăgubirilor din polite de asigurare deviată; garantii reprezentate de cesionarea încasărilor din creante viitoare.

2) Întrucât valoarea justă este o categorie definită si reglementată în cadrul Standardelor Internationale de Raportare Financiară (IFRS), la elaborarea metodologiilor pentru determinarea valorii juste a garantiilor reale primite împrumutătorii vor avea în vedere standardele contabile mentionate.

3) Se consideră a face parte din grupul institutiei financiare nebancare, în întelesul prezentelor norme metodologice, societatea-mamă, filialele societătii-mamă si filialele institutiei financiare nebancare raportoare.

 

19. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Împrumutătorii au obligatia să dispună de metode adecvate de organizare si conservare a informatiei, precum si de proceduri care să permită verificarea respectării obligatiilor prevăzute la art. 2 si 3, respectiv verificarea datelor primare, precum si â modului de prelucrare a acestora, care au stat la baza clasificării creditelor si a constituirii si/sau a regularizării provizioanelor specifice de risc de credit, pentru fiecare închidere contabilă.”

20. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Împrumutătorii vor constitui lunar provizioane specifice de risc de credit prin includerea pe cheltuielile lunii pentru care se realizează calculul a sumelor determinate potrivit art. 2 lit. i) pct. 3.2.2.1 liniuta a 4-a, în cazul în care acestea există.”

21. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Împrumutătorii vor regulariza lunar nivelul provizioanelor specifice de risc de credit astfel:

- prin includerea sumelor determinate potrivit art. 2 lit. i) pct. 3.2.1.1 prima liniută pe cheltuielile lunii pentru care se realizează calculul;

- prin reluarea sumelor determinate potrivit art. 2 lit. i) pct. 3.2.1.1 liniuta a 2-a pe veniturile lunii pentru care se realizează calculul.”

22. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Împrumutătorii pot include pe cheltuieli provizioane specifice de risc de credit si pentru alte categorii de active decât cele prevăzute la art. 1 lit. e) si f), în conditiile în care dispun de norme interne care respectă următoarele principii:

- activele se încadrează, în functie de criteriul/criteriile avute în vedere, în categorii de clasificare pentru care se stabilesc coeficienti de provizionare, al căror număr si, respectiv, nivel depind de modul în care institutia de credit/institutia financiară nebancară consideră să reducă impactul realizării riscului de credit asupra situatiei economico-financiare a institutiei de credit/institutiei financiare nebancare. În cadrul categoriilor de clasificare va fi prevăzută categoria «pierdere», al cărei coeficient de provizionare va fi «1» (sau 100%);

- necesarul de provizioane specifice de risc de credit pentru un element de activ se stabileste utilizându-se ca bază de calcul expunerea fată de entitatea de risc, conform principiilor stabilite la art. 2 lit. i) pct. 3.1;

- garantiile comune se distribuie proportional între elementele de activ garantate;

- constituirea si/sau regularizarea provizioanelor specifice de risc de credit se realizează utilizându-se moneda de exprimare a activului pe care îl corectează;

- utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit se realizează numai în cazul în care sumele pe care le rectifică se scot în afara bilantului. În cazul activelor reprezentând categorii de credite sau plasamente, altele decât cele reglementate prin prezentele norme, se procedează la scoaterea în afara bilantului a sumelor aferente unui credit sau plasament în conditiile respectării prevederilor art. 16 si 17 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 5/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Fără a se aduce atingere prevederilor alin. 3, normele interne prevăzute la alineatul precedent vor fi aprobate de organele statutare ale împrumutătorilor.

În cazul organizatiilor cooperatiste de credit, normele interne mentionate vor fi elaborate de casele centrale ale cooperativelor de credit si vor fi aprobate de organele statutare ale acestora. În cazul prevederilor ce pot fi aplicate de către toate organizatiile cooperatiste de credit din cadrul unei retele, se va dispune aplicarea lor la nivelul întregii retele (nu numai la nivelul unora dintre organizatiile cooperatiste de credit).”

23. După articolul 81 se introduc două noi articole, articolul Sr si articolul 83, cu următorul cuprins:

„Art. 82. - Institutiile financiare nebancare vor raporta trimestrial Băncii Nationale a României - Directia supraveghere situatia clasificării creditelor si a necesarului de provizioane specifice de risc de credit, prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 21 la prezentele norme metodologice.

Formularul de raportare se va completa avându-se în vedere toate operatiunile, în toate monedele, evaluate în contravaloare lei.

Formularul va fi transmis Băncii Nationale a României - Directia supraveghere în termen de 20 de zile de la

Încheierea trimestrului pentru care se întocmeste raportarea.

Art. 83. - Institutiile financiare nebancare înscrise în Registrul general în intervalul 1 ianuarie 2007 - 31 ianuarie 2007 si care nu si-au exercitat optiunea pentru aplicarea prevederilor Ordinului guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare, precum si cele înscrise în Registrul general ulterior datei de 31 ianuarie 2007, în cursul anului 2007, vor asigura reflectarea în contabilitate a operatiunilor privind clasificarea creditelor, respectiv constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, corespunzător regulilor statuate prin prezentele norme metodologice, cu mentiunea că se vor avea în vedere conturile corespunzătoare prevăzute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările si completările ulterioare.”

24. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Formularele de raportare prevăzute la art. 8 alin. 1 pct. 1 si 2 si la art. 82 se întocmesc pe baza datelor înscrise în evidenta contabilă, prelucrate potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, si se semnează de către conducătorul împrumutătorului si de către seful compartimentului financiar-contabil sau de către persoanele împuternicite în acest scop.”

25. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme metodologice atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute în cap. VII «Măsuri de supraveghere si sanctiuni» din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 si la art. 52 al titlului I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006.”

26. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 21, cu următorul continut:

 

ANEXA Nr. 21

 

SITUATIA

clasificării creditelor, precum si a necesarului de provizioane specifice de risc de credit la data de [.../.../...]

 

Denumirea institutiei financiare nebancare: ................................

 

Nr. crt.

 

Categoria de clasificare

 

Expuneri neajustate din

Expuneri ajustate din

Coeficient

 

Provizioane specifice de risc de credit necesare pentru

principal

dobândă

principal

dobândă

principal

dobândă

A

B

1

2

3

4

5

6*)

7**)

- acordate clientelei

1.

Standard

 

 

 

 

0

 

 

2.

În observatie

 

 

 

 

0,05

 

 

3.

Substandard

 

 

 

 

0,2

 

 

4.

îndoielnic

 

 

 

 

0,5

 

 

5.

Pierdere

 

 

 

 

1

 

 

6.

Total (rândurile 1 - 5)

 

 

 

 

X

 

 

 

*) col. 3 x col. 5

**) col. 4 x col. 5”

 

 

Art. II. - (1) Prezenta normă intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Normele metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 23 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta normă, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 5.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 16/2000*)

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice

 


*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 405/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 14 octombrie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 16/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 9 martie 2000 si ulterior adoptării a mai fost modificată si completată prin:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 9 noiembrie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 457/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 27 iulie 2001;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 5 martie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 16 iulie 2001;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 13 noiembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 41/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Se înfiintează Consiliul National al Persoanelor Vârstnice, organism autonom, consultativ, de interes public, în scopul institutionalizării dialogului social dintre persoanele vârstnice si autoritătile publice, pentru protectia drepturilor si libertătilor acestor persoane.

Art. 2. - Consiliul National al Persoanelor Vârstnice este persoană juridică română, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucuresti.

Art. 3. - Consiliul National al Persoanelor Vârstnice se organizează si functionează potrivit prevederilor prezentei legi, precum si ale regulamentului propriu de organizare si functionare.

 

CAPITOLUL II

Atributiile Consiliului National al Persoanelor Vârstnice

 

Art. 4. - Consiliul National al Persoanelor Vârstnice are, în principal, următoarele atributii:

a) sprijină institutiile statului în aplicarea recomandărilor Adunării Mondiale a Persoanelor Vârstnice si urmăreste realizarea lor;

b) propune Guvernului programe privind ameliorarea continuă a conditiilor de viată a persoanelor vârstnice;

c) urmăreste aplicarea reglementărilor legale privind persoanele vârstnice si sesizează organele competente despre abaterile constatate;

d) elaborează, împreună cu institutiile specializate, studii si analize sociologice în domeniu;

e) avizează proiecte de acte normative care privesc persoanele vârstnice, avizul fiind consultativ;

f) sprijină organizarea asociativă a persoanelor vârstnice si participarea lor activă la viata socială;

g) elaborează puncte de vedere la proiectele de acte normative care vizează persoanele vârstnice;

h) reprezintă persoanele vârstnice din România în relatiile cu organizatii similare din alte tări sau cu organizatii internationale ale persoanelor vârstnice.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si structura Consiliului National al Persoanelor Vârstnice

 

Art. 5. - Consiliul National al Persoanelor Vârstnice are următoarea componentă:

a) presedintii consiliilor judetene ale persoanelor vârstnice si al municipiului Bucuresti;

b) presedintii organizatiilor centrale ale pensionarilor;

c) câte un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerului Sănătătii Publice, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Administratiei si Internelor, Institutului National de Statistică, Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, fiecare fiind desemnat de conducerea autoritătii publice respective.

Art. 6. - Presedintele Consiliului National al Persoanelor Vârstnice se desemnează de plen dintre membrii prevăzuti la art. 5 lit. a) si b).

Art. 7. - Pot dobândi calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Vârstnice persoanele care îndeplinesc următoarele conditii:

a) au cetătenie română si domiciliul în România;

b) au capacitate deplină de exercitiu;

c) nu au suferit condamnări pentru infractiuni de drept comun săvârsite cu intentie.

Art. 8. - Membrii Consiliului National al Persoanelor Vârstnice, prevăzuti la art. 5 lit. a) si b), sunt verificati individual de comisia prevăzută la art. 28 înainte de dobândirea acestei calităti, dacă îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 7.

Art. 9. - Durata mandatului membrilor Consiliului National al Persoanelor Vârstnice este de 4 ani. Mandatul membrilor poate fi reînnoit.

Art. 10. - (1) Consiliul National al Persoanelor Vârstnice se consideră legai constituit la data la care două treimi din numărul membrilor săi au fost confirmate.

(2) Până la data constituirii unui nou Consiliu National al Persoanelor Vârstnice, dar nu mai târziu de 3 luni de la încetarea mandatului membrilor, consiliul anterior îsi continuă activitatea.

Art. 11. - (1) Calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Vârstnice încetează în următoarele situatii:

a) la expirarea mandatului;

b) în caz de deces;

c) în caz de demisie;

d) în caz de revocare de către cel care l-a desemnat, pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. c);

e) în cazul în care nu mai îndeplineste una dintre conditiile prevăzute la art. 7.

(2) Procedura revocării din calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Vârstnice se stabileste prin regulamentul propriu de organizare si functionare.

Art. 12. - În situatiile prevăzute la art. 11 alin. (1) va fi numit un nou membru, numire care va fi confirmată potrivit prevederilor art. 8.

Art. 13. - (1) Prin regulamentul de organizare si functionare, în structura Consiliului National al Persoanelor Vârstnice pot fi constituite comisii de specialitate pentru solutionarea unor probleme pe domenii de activitate.

(2) Membrii comisiilor de specialitate sunt desemnati dintre persoanele care au calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Vârstnice.

 

CAPITOLUL IV

Functionarea si conducerea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice

 

Art. 14. - Functionarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice se asigură de:

a) plenul consiliului;

b) comisia permanentă;

c) presedinte.

Art. 15. - (1) Plenul Consiliului National al Persoanelor Vârstnice se întruneste semestrial în sesiuni ordinare si, ori de câte ori este nevoie, în sesiuni extraordinare, la cererea comisiei permanente ori a cel putin unei pătrimi din numărul membrilor săi.

(2) Lucrările plenului se desfăsoară în sedinte publice, în afara cazurilor expres stabilite de comisia permanentă.

Art. 16. - Plenul asigură conducerea generală a Consiliului National al Persoanelor Vârstnice si are următoarele atributii principale:

a) alege presedintele consiliului;

b) alege 2 vicepresedinti dintre membrii consiliului;

c) dezbate si adoptă regulamentul de organizare si functionare;

d) aprobă componenta comisiei permanente si a comisiilor de specialitate;

e) dezbate si aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatea financiară proprie, precum si raportul privind executia^ bugetară.

Art. 17. - În exercitarea atributiilor sale plenul adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unul din numărul membrilor săi.

Art. 18. - (1) Comisia permanentă a Consiliului National al Persoanelor Vârstnice este alcătuită din presedinte, 2 vicepresedinti si 10 membri. Presedintele Consiliului National ăl Persoanelor Vârstnice este si presedintele comisiei permanente.

(2) Comisia permanentă asigură conducerea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice în intervalul dintre sedintele plenului.

(3) Comisia permanentă are următoarele atributii:

a) aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului National al Persoanelor Vârstnice;

b) solutionează problemele curente între sedintele plenului;

c) pregăteste adunările generale ale plenului.

(4) Modul de lucru al comisiei permanente este stabilit prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National al Persoanelor Vârstnice.

(5) Presedintele Consiliului National al Persoanelor Vârstnice beneficiază de o indemnizatie lunară al cărei cuantum este egal cu salariul mediu brut pe tară. Membrii comisiei permanente beneficiază de o indemnizatie lunară al cărei cuantum poat fi de cel mult până la nivelul a 50% din salariul mediu brut pe tară; cuantumul acestor indemnizatii se aprobă de presedintele Consiliului National al Persoanelor Vârstnice în mod diferentiat, în functie de activitatea desfăsurată de fiecare dintre membrii comisiei permanente, si se suportă de la bugetul de stat alocat Consiliului National al Persoanelor Vârstnice.

Art. 19. - Atributiile presedintelui si ale vicepresedintilor Consiliului National al Persoanelor Vârstnice se stabilesc prin regulamentul său de organizare si functionare.

Art. 20. - Presedintele Consiliului National al Persoanelor Vârstnice reprezintă consiliul în relatiile cu tertii, potrivit hotărârilor luate de comisia permanenta si de plen.

Art. 21. - (1) În structura Consiliului National al Persoanelor Vârstnice functionează un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate si tehnico-administrativ, format din 12 persoane.

(2) Secretariatul tehnic al Consiliului National al Persoanelor Vârstnice este condus de un secretar, ale cărui atributii sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.

(3) Functia de secretar este incompatibilă cu functia de membru al Consiliului National al Persoanelor Vârstnice.

Art. 22. - (1) Consiliul National al Persoanelor Vârstnice, prin secretariatul tehnic, are dreptul să solicite de la orice persoană juridică de drept public sau privat datele si informatiile necesare pentru îndeplinirea atributiilor consiliului, iar aceste persoane au obligatia să le transmită, cu respectarea normelor legale în vigoare.

(2) Păstrarea si folosirea datelor si a informatiilor se vor face cu respectarea confidentialitătii stabilite de emitent.

Art. 23. - (1) La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti functionează consilii ale persoanelor vârstnice, care îndeplinesc atributiile stabilite în regulamentul propriu de organizare si functionare.

(2) Consiliile prevăzute la alin. (1) se organizează cu un număr impar de membri, desemnati de organizatiile locale ale pensionarilor si ale persoanelor vârstnice.

(3) Conducerea consiliilor judetene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucuresti, este asigurată de presedinte si de vicepresedinte si se desfăsoară prin aportul voluntar al membrilor acestora. Presedintii consiliilor judetene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucuresti, beneficiază, trimestrial, de o indemnizatie la

nivelul salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată, iar vicepresedintii, de o indemnizatie în cuantum de 75% din acesta.

Art. 24. - (1) Pentru solutionarea pe plan central a problematicii persoanelor vârstnice, în cadrul aparatului de specialitate al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei vor fi desemnate persoanele care vor asigura colaborarea permanentă cu Consiliul National al Persoanelor Vârstnice.

(2) Pentru solutionarea pe plan local a problematicii persoanelor vârstnice, în cadrul fiecărei directii de muncă, solidaritate socială si familie judetene si a municipiului Bucuresti, este desemnată persoană care asigură colaborarea permanentă cu consiliile judetene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucuresti.

Art. 25. - Prefecturile, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale vor sprijini consiliile judetene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si Consiliul National al Persoanelor Vârstnice pentru repartizarea sediilor necesare desfăsurării activitătii.

 

CAPITOLUL V

Finantarea activitătilor

 

Art. 26. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Consiliului National al Persoanelor Vârstnice si ale consiliilor judetene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucuresti, se asigură din donatii, sponsorizări, alte activităti nonprofit, realizate în conditiile legii, precum si din transferuri de la bugetul de stat care se prevăd în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) Fondurile alocate de la bugetul de stat sunt destinate următoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli de personal aferente celor 12 posturi ale Secretariatului tehnic al Consiliului National al Persoanelor Vârstnice. Salarizarea acestor posturi se realizează la nivelul prevăzut de dispozitiile legale pentru aparatul ministerelor, iar functia de secretar al Consiliului National al Persoanelor Vârstnice este salarizată la nivelul directorului general din ministere;

b) cheltuieli cu indemnizatiile presedintelui Consiliului National al Persoanelor Vârstnice, ale membrilor comisiei permanente, precum si ale presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene ale persoanelor vârstnice si al municipiului Bucuresti;

c) cheltuieli de transport, diurnă si cazare pentru membrii Consiliului National al Persoanelor Vârstnice si ai consiliilor judetene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucuresti, în cuantumurile stabilite de dispozitiile legale;

d) cheltuieli materiale si servicii pentru Consiliul National al Persoanelor Vârstnice, consiliile judetene ale persoanelor vârstnice si, respectiv, al municipiului Bucuresti;

e) cheltuieli de capital aferente dotării Consiliului National al Persoanelor Vârstnice, consiliilor judetene ale persoanelor vârstnice si, respectiv, al municipiului Bucuresti.

(3) Consiliul National al Persoanelor Vârstnice decontează cheltuielile prevăzute la alin. (2) lit. c)-e), efectuate de consiliile judetene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucuresti, pe baza documentelor justificative, potrivit legii, prezentate de către acestea, elaborate în coordonarea metodologică a directiilor de muncă, solidaritate socială si familie judetene si a municipiului Bucuresti.

(4) Presedintii consiliilor judetene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucuresti, răspund de modul de efectuare a cheltuielilor prevăzute la alin. (2) lit. c)-e).

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 27. - În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, organizatiile centrale ale pensionarilor vor constitui o comisie de pregătire pentru înfiintarea si organizarea primului Consiliu National al Persoanelor Vârstnice.

Art. 28. - Comisia de pregătire pentru înfiintarea si organizarea primului Consiliu National al Persoanelor Vârstnice este formată din 15 membri, câte 2 din partea organizatiilor centrale ale pensionarilor, si este condusă de ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei.

Art. 29. - Comisia de pregătire pentru înfiintarea si organizarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice are următoarele atributii:

a) confirmă membrii primului Consiliu National al Persoanelor Vârstnice, la propunerea consiliilor judetene si al municipiului Bucuresti si, respectiv, a organizatiilor centrale ale pensionarilor;

b) elaborează proiectul regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National al Persoanelor Vârstnice;

c) convoacă plenul Consiliului National al Persoanelor Vârstnice în prima sedintă.

Art. 30. - Comisia de pregătire pentru înfiintarea si organizarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice îsi încetează activitatea la prima sedintă a plenului consiliului, a cărei dată de desfăsurare nu poate depăsi 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.