MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 168         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 9 martie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 70 din 8 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, si a ordonantei în ansamblul ei

 

            Decizia nr. 96 din 13 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            109. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

 

            369. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale unitătilor de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 70

din 8 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, si a ordonantei în ansamblul ei

 

            Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, si a ordonantei în ansamblul ei, exceptie ridicată de Consiliul Local al Comunei Ilisesti în Dosarul nr. 1.816/COM.CF/2005 al Tribunalului Suceava - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscală.

La apelul nominal lipsesc părtile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent arată că autorul exceptiei a depus la dosar note scrise prin care solicită admiterea exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 1 iunie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 1.816/COM.CF/2005, Tribunalul Suceava - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, si a ordonantei în ansamblul ei. Exceptia a fost ridicată de Consiliul Local al Comunei Ilisesti într-o cauză având ca obiect solutionarea unei actiuni în contencios administrativ.

În motivarea exceptiei, se sustine, în esentă, că prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale invocate, deoarece încalcă dreptul consiliului local si al consilierilor legal alesi de a avea propria optiune în ceea ce priveste administrarea si vânzarea spatiilor ce intră în proprietatea privată a comunei.

Tribunalul Suceava - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

            examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

            Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

            Obiectul acesteia îl constituie prevederile art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, si a ordonantei în ansamblul ei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 236/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 iunie 2006.

            Prevederile art. 4 au fost modificate prin legea de aprobare a ordonantei de urgentă si au în prezent următorul cuprins: „(î) In termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, consiliile judetene sau consiliile locale, după caz, aprobă prin hotărâre lista spatiilor din proprietatea privată a acestora ori din proprietatea privată a statului si care se află în administrarea lor, ce urmează să fie vândute potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă. Listele astfel aprobate vor fi afisate în mod obligatoriu la sediul consiliului local/judetean si publicate pe site-ul consiliului judetean.

            (2) Institutiile proprietare ale spatiilor medicale au obligatia de a comunica actualilor utilizatori, prin scrisoare cu confirmare de primire, faptul că spatiul respectiv face obiectul prezentei ordonante de urgentă.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale cuprinse în art. 120 alin. (1) referitoare la principiile descentralizării, autonomiei locale si deconcentrării serviciilor publice, precum si în art. 121 alin. (1) si (2) privind autoritătile comunale si orăsenesti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, se constată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 a fost supusă controlului de constitutionalitate, prin raportare si la dispozitiile art. 121 alin. (1) din Legea fundamentală si cu o motivare similară, respectiv cu sustineri privind neconstitutionalitatea instituirii obligatiei legale a unitătilor administrativ-teritoriale de a vinde spatiile cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, aflate în proprietatea privată a acestor autorităti.

Astfel, prin Decizia nr. 238 din 9 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 13 aprilie 2006, Curtea a respins exceptia ca neîntemeiată, arătând că, potrivit art. 4 din această ordonantă, stabilirea listei cu spatiile având destinatia de cabinete medicale sau în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, ce urmează a fi vândute, este dată prin lege în competenta consiliilor judetene sau a celor locale, astfel că nu se poate sustine că prevederile ordonantei criticate ar contraveni dispozitiilor constitutionale privind autonomia autoritătilor administratiei publice locale.

De altfel, asa cum s-a retinut în decizia mentionată, art. 3 alin. (3) al acestei ordonante prevede că spatiile cu destinatia de cabinete medicale ce au fost deja concesionate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 si pentru care concesionarii nu si-au exprimat intentia de cumpărare pot fi folosite în continuare de acestia, până la expirarea duratei pentru care s-a încheiat contractul de concesionare.

Cele statuate în această decizie îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, neintervenind elemente noi, de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii Constitutionale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, si a ordonantei în ansamblul ei, exceptie ridicată de Consiliul Local al Comunei Ilisesti în Dosarul nr. 1.816/COM.CF/2005 al Tribunalului Suceava - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscală.

            Definitivă si general obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 8 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Gulie

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 96

din 13 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 109 alin. 2

din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

            Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Compack International” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 314/2006 al Judecătoriei Brezoi.

            La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

            Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. In acest sens, face referire la Decizia Curtii Constitutionale nr. 409 din 12 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.063 din 16 noiembrie 2004.

CURTEA,

            având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

            Prin încheierea din 7 septembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 314/2006, Judecătoria Brezoi a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 109 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Compack International” - S.A. din Bucuresti.

            În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, deoarece instituie obligativitatea unei proceduri prealabile, încălcându-se în felul acesta dispozitiile constitutionale ale art. 21 referitoare la accesul liber la justitie.

            Judecătoria Brezoi arată că autorul exceptiei, din eroare, s-a referit în motivarea exceptiei de neconstitu­tionalitate la dispozitiile art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă, de fapt, dispozitiile critjcate fiind cele ale art. 7201 din Codul de procedură civilă. În continuare, arată că dispozitiile art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă nu încalcă prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei. De asemenea, arată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă Curtea Constitutională s-a mai pronuntat, statuând că acestea nu contravin art. 21 din Legea fundamentală.

            În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitu­tionalitate.

            Guvernul arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. în acest sens, face referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

            Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitu­tionalitate este neîntemeiată.

            Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de

judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins: „În cazurile anume prevăzute de lege, sesizarea instantei competente se poate face numai după îndeplinirea unei proceduri prealabile, în conditiile stabilite de acea lege. Dovada îndeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare în judecată.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 21 referitoare la accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, prin Decizia nr. 409 din 12 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.063 din 16 noiembrie 2004, a retinut că cererea de chemare în judecată trebuie să respecte atât conditiile intrinseci, cât si pe cele extrinseci, impuse de lege. Din dispozitia criticată rezultă că este vorba de o conditie extrinsecă ce trebuie respectată, si anume că sesizarea instantei competente se face numai după îndeplinirea unei proceduri prealabile, dar nu în toate cazurile, ci numai în acele cazuri în care legea prevede obligativitatea parcurgerii acestei proceduri prealabile.

De asemenea, Curtea retine că prin instituirea procedurii prealabile, ca de altfel în toate cazurile în care legiuitorul a conditionat valorificarea unui drept de exercitarea sa în cadrul unei anumite proceduri, nu s-a urmărit restrângerea accesului liber la justitie, ci, exclusiv, instaurarea unui climat de ordine, indispensabil, în vederea exercitării dreptului constitutional prevăzut de art. 21 din Constitutie. Astfel, se previn abuzurile si se asigură protectia drepturilor si intereselor legitime ale celorlalte părti. Reglementarea de către legiuitor, în limitele competentei ce i-a fost conferită prin Constitutie, a conditiilor de exercitare a unui drept - subiectiv sau procesual, inclusiv prin instituirea unor proceduri speciale, nu constituie o restrângere a exercitiului acestuia, ci doar o modalitate eficientă de a preveni exercitarea sa abuzivă, în detrimentul altor titulari de drepturi, în egală măsură ocrotite.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

în numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Compack International” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 314/2006 al Judecătoriei Brezoi.

            Definitivă si general obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 13 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR

SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român

le are în calitate de actionar

 

            În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale si ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al agentului economic prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

            (2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, agentul economic prevăzut la art. 1 poate efectua cheltuieli totale

proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

            Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

            (2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

            Art. 4. - Contraventia se constată si sanctiunea se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentului ordin.

            Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

 

Bucuresti, 1 martie 2007.

Nr. 109.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI Compania Natională „Posta Română” - S.A.

Splaiul Unirii nr. 6, sectorul 4, Bucuresti Cod fiscal RO 427410

 

BUGETUL OE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

 

MII RON

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

2006

Preliminat

2007

Propuneri

diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

1.

 

VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15)

1

861.479,00

1.029.700,00

168.221,00

119,53

 

1

Venituri exploatare -total, din care:

2

841.756,00

1.003.700,00

161.944,00

119,24

 

 

a) productia vânduta

3

788.995,00

927.415,00

138.420,00

117,54

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

25.149,00

36.135.00

10.986,00

143,68

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

0,00

0,00

0,00

0.00

 

 

- subventii, cf. preved. legale in vigoare

5a

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

- transferuri, cf. preved. legale in vigoare

5b

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

d) productia imobilizata

6

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

27.612,00

40.150,00

12.538,00

145,41

 

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

28,00

30,00

2,00

107,14

 

 

- alte venituri din exploatare

9

27.584,00

40.120,00

12.536,00

145,45

 

2

Venituri financiare - total din care:

10

19.723,00

26.000,00

6.277,00

131,83

 

 

a) venituri din interese de participare

11

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

c) venituri din dobânzi

13

11.299,00

18.000,00

6.701,00

159,31

 

 

d) alte venituri financiare

14

8.424,00

8.000,00

-424,00

94,97

 

 

3

Venituri extraordinare

15

0,00

0,00

0,00

0,00

II.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rcM2+rd.45)

16

818.004,00

971.300,00

153.296,00

118,74

 

1

Cheltuieli exploatare - total, din care:

17

808.083,00

966.200,00

158.117,00

119,57

 

 

a) cheltuieli materiale

18

51.645,00

59.273,00

7.628,00

114,77

 

 

b) alte cheltuieli din afara (energie si apa)

19

6.386,00

8.250,00

1.864,00

129,19

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

21.354,00

27.100,00

5.746,00

126,91

 

 

d) cheltuieli privind personalul (rd.22 + rd.23 + rd. 27), din care:

21

474.740,00

581.237,00

106.497,00

/ 122,43

 

 

- salarii

22

306.851,00

383.564,00

76.713,00

125,00

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia sociala

23

91.741,00

108.473,00

16.732,00

118,24

 

 

- contributii la asigurări sociale

24

62.393,00

77.787,00

15.394,00

124,67

 

 

- contributia de asigurări pt. somaj, din care:

25

7.654,00

7.672,00

18,00

100,24

 

 

- contributii la asigurări sociale de sănătate

26

21.694,00

23.014,00

1.320,00

106,08

 

 

- alte cheltuieli cu personalul (rd.28 + rd.29), din care:

27

76.148,00

89.200,00

13.052,00

117,14

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii ( rd.28a+28b+28c+28d+28e) din care:

28

19.997.00

26.747,00

6.750,00

133,76

 

 

-cheltuieli sociale 2% cf. art.21(3) lit. c din Legea 571/2003, din care:

28a

12.433,00

7.671,00

-4.762,00

61,70

 

 

- tichete de cresa (cf. art. 3 din Legea 193/2006

 

0,00

1.080,00

1.080,00

0,00

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf art 2 din Leaea 193/20061

28b

0,00

11.507,00

11.507,00

^ 0,00

 

 

- fond handicapati (Legea 448/2006)

28c

5.241,00

3.350,00

-1.891,00

63,92

 

 

- fond de garantare pentru plata creantelor salariale (cf. art 7(1) din Legea 200/2006)

28d

0,00

959,00

959,00

0,00

 

 

- contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate (cf. art V, alin 1 din Ordonanta nr. 3/2007)

28e

2.301,38

3.260,00

958,62

141,65

 

 

- tichete de masa

29

56.151,00

62.453,00

6.302,00

^ 111,22

 

 

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

30

27.146,00

28.670,00

1.524,00

105,61

 

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

-162,00

0,00

162,00

0,00

 

 

g) alte cheltuieli de exptoatare(inclusiv participarea la profit a salariatiilor), din care:

32

226.974,00

261.670,00

34.696,00

115,29

 

 

 

- cheltuieli cu prestatiile din afara societătii, din care:

33

203.980,00

217.956,00

13.976,00

106,85

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

34

880,00

1.170,00

290,00

132,95

 

 

- tichete cadou pentru protocol (cf. art 2 din Legea nr. 193X006)

34a

0,00

500,00

500,00

0,00

 

 

- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

35

7.056,00

10.590,00

3.534,00

150,09

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf. art 2 din Legea nr.193/2006)

35a

0,00

1.588,00

1.588,00

0,00

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf. art.2 din Legea nr. 193/2006)

35b

0,00

2.118,00

2.118,00

0,00

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

590,00

400,00

-190,00

67,80

 

 

- alte cheltuieli, din care:

37

23.086,00

43.714,00

20.628,00

189,35

 

 

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:

40

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

- transferuri si/sau subventii

41

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2

Cheltuieli financiare, total, din care:

42

9.921,00

5.100,00

-4.821,00

51,41

 

 

a) cheltuieli privind dobânzile

43

2.421,00

1.300,00

-1.121,00

53,70

 

 

b) alte cheltuieli financiare

44

7.500,00

3.800,00

-3.700,00

50,67

 

3

Cheltuieli extraordinare

45

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

 

REZULTAT BRUT (profit/ pierdere)

46

43.475,00

58.400,00

14.925,00

134,33

IV

 

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

47

8,00

0,00

-8,00

0,00

 

 

- fond de rezerva

48

8,00

0,00

-8,00

0,00

V

 

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

49

0,00

0,00

0,00

0,00

VI.

 

IMPOZIT PE PROFIT

50

9.940,00

11.185,00

1.245,00

112,53

VII.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

33.535,00

47.215,00

13.680,00

140,79

 

1

Rezerve legale

52

8,00

0,00

■8,00

0,00

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

53

0,00

0,00

I 0,00

0,00

 

 

3

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

54

0,00

0,00

0,00

0,00

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor consturi aferente acestor împrumuturi externe

55

0,00

0,00

0,00

0,00

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

56

0,00

0,00

0,00

0,00

 

6

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta

57

3.353,00

4.721,00

1.368,00

140,80

 

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

16.763,00

23.608,00

6.845,00

140,83

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

59

13.411,00

18.886,00

5.475,00

140,82

VIII.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

60

59.380,00

113.316,00

53.936,00

190,83

 

1

Surse proprii

61

59.380,00

88.816,00

29.436,00

149,57

 

2

Alocatii de la buget

62

0,00

0,00

0,00

0,00

 

3

Credite bancare

63

0,00

24.500,00

24.500,00

0,00

 

 

- interne

64

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

- externe

65

0,00

24.500,00

24.500,00

0,00

 

4

Alte surse

66

0,00

0,00

0,00

0,00

IX.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

67

13.295,00

88.816,00

75.521,00

668,04

 

1

Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

68

13.295,00

88.816,00

75.521,00

668,04

 

2

Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii

69

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

- interne

70

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

- externe

71

0,00

0,00

0,00

0,00

 

X.

 

REZERVE, din care

72

307.351,00

307.351,00

0,00

100,00

 

1

Rezerve legale

73

11.674,00

11.674,00

0,00

100,00

 

2

Rezerve statutare

74

0,00

0,00

0,00

0,00

 

3

Alte rezerve

75

295.677,00

295.677,00

0,00

100,00

XI

 

DATE DE FUNDAMENTARE

76

*

*

*

*

 

1

Venituri totale

77

861.479,00

1.029.700,00

168.221,00

119,53

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

78

818.004,00

971.300,00

153.296,00

118,74

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

70

34.935

35.600

665,00

101,90

 

4

Nr. mediu personal total

80

34.617

35.500

883,00

102,55

 

5

Fondul de salarii, din care

81

306.851,00

383.564,00

76.713,00

125,00

 

 

a) fond salarii aferent posturilor blocate

82

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

b) fond salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art 7 (1) din OUG nr 79/2001, din care:

83

118,00

158,00

40,00

133,90

 

 

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariata, potrivit art 7(2) din OUG nr 79/2001

84

29,00

33,00

4,00

113,79

 

 

- premiul anual, potrivit art 7 (4) din OUG 79/2001

85

31,00

59,00

28.00

190,32

 

 

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

86

298.439,00

373.120,00

74.681,00

125,02

 

 

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

87

8.030,00

10.000,00

1.970,00

124,53

 

 

e) alte cheltuieli de personal

88

264,00

286,00

22,00

108,33

 

6

Castig mediu lunar pe salariat (lei/pers.)

89

737,78

899,37

161,59

121,90

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd 77/rd 80) - in preturi curente

90

24,89

29,01

4,12

116,55

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd 77/rd 80) - in preturi comparabile

91

26,01

29,01

3,00

111,52

 

9

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu -Prestatii fizice postale / persoana (u.c. / pers.)

92

13.984,00

17.200,00

3.216,00

123,00

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000] =(rd.16/rd.1)x1000

93

949,53

943,28

-6,25

99,34

 

11

Plati restante-total

94

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

- preturi curente

95

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

- preturi comparabile (rd 95 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

96

0,00

0,00

0,00

0,00

 

12

Creante restante - total

97

11.480,00

11.000,00

-480,00

0,00

 

 

- preturi curente

98

11.480,00

11.000,00

-480,00

0,00

 

 

- preturi comparabile (rd 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

99

11.997,00

11.000,00

-997,00

0,00

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,

CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale unitătilor de sub autoritatea Ministerului

Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

            În temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritătilor publice centrale si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale unitătilor de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prevăzute în anexele nr. 1-4*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitătile pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

            Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 4. - Unitătile prevăzute în anexele nr. 1-4 vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 1 martie 2007.

Nr. 369.

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI REGIA AUTONOMĂ „AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ”

Cod fiscal R 5205651

 

BUGETUL OE VENITURI SI CHELTUIEU PE ANUL 2007

 

- mii lei -

 

 

INDICATOR

Nr. rd.

2006 Preliminat

2007 Propuneri

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

1

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

31.638,92

36.082,14

4.443,22

114,04

 

1

Venituri din exploatare -total, din care:

2

31.360,90

35.822,14

4.461,24

114,23

 

 

a) productia vândută

3

26.559,51

31.193,10

4.633,59

117,45

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

 

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

 

 

 

 

 

 

- subventii, cf.prev.legale în vigoare

5a

 

 

 

 

 

 

- transferuri, cf .prevederi legale în vigoare

5b

 

 

 

 

 

 

d) productia imobilizată

6

 

 

 

 

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

4.801,39

4.629,04

-172,35

96,41

 

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

 

 

 

 

 

 

- alte venituri din exploatare

9

4.801,39

4.629,04

-172,35

96,41

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

278,02

260,00

-18,02

93,52

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

59,96

50,00

•9,96

83,39

 

 

d) alte venituri financiare

14

218,06

210,00

-8,06

96,30

 

3

Venituri extraordinare

15

 

 

 

 

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)

16

27.951,02

35.761,18

7.810,16

127,94

 

1

Cheltuieli de exploatare -total, din care:

17

27.579,75

35.383,68

7.803,93

128,30

 

 

a) cheltuieli materiale

18

483,48

886,06

402,58

183,27

 

 

b) alte cheltuieli din afară (cu energia si apa)

19

248,97

335.30

86,33

134,67

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

 

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

13.090,93

16.711,37

3.620,44

127,66

 

 

- salarii

22

9.500,00

12.255.00

2.755,00

129,00

 

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

23

2.982,91

3.542,92

560,01

118.77

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

2.086,67

2.562,52

475,85

122,80

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări pt. somaj

25

231,24

245,10

13,86

105,99

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

665,00

735,30

70,30

110,57

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

608,02

913,45

305,43

150,23

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

28

354,20

557,59

203,39

157,42

 

 

- cheltuieli sociale 2 %, din care:

28a

151,12

245,10

93,98

162,19

 

 

1 - tichete de cresă (cf. art. 3 din L193/2006)

 

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru eh. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)

28b

 

 

 

 

 

 

- fd. accidente de muncă $i boli profesionale

28c

173,38

281,86

108,48

162,57

 

 

- fd. garantare creante salariati

28d

 

30,63

30,63

 

 

 

- tichete de masă

29

253,82

355,86

102,04

140,20

 

 

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necoroorale

30

 

 

 

 

 

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

 

 

 

 

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

13.756,37

17.450,95

3.694,58

126,86

 

 

- cheltuieli cu prestatiile din afara societătii, din care:

33

7.541,88

10.301,47

2.759,59

136,59

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

34

69,68

6,42

-63,26

9,21

 

 

- tichete cadou pentru protocol (cf. aii. 2 din L 193/2006)

34a

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

35

32,69

217,48

184,79

665,28

 

 

- tichete cadou pentru eh. de reclamă si publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006)

35a

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006)

35b

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

100,00

10.27

-89,73

10,27

 

 

- alte cheltuieli, din care:

37

6.214.49

7.149,48

934,99

115,05

 

 

- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

 

 

 

 

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

 

 

 

 

 

2

Cheltuieli financiare -total, din care:

40

371,27

377,50

6,23

101,68

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

41

2,51

2.50

-0,01

99,60

 

 

- alte cheltuieli financiare

42

368,76

375,00

6,24

101,69

 

3

Cheltuieli extraordinare

43

 

 

 

 

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

44

3.687,90

320,96

-3.366,94

8,70

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

45

 

 

 

 

 

- fond de rezervă

46

 

 

 

 

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

47

 

 

 

 

VI

IMPOZIT PE PROFIT

48

590,06

51,36

-538,70

8,70

VII

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

49

3.097,84

269,60

-2.828,24

8,70

 

1

Rezerve legale

50

 

 

 

 

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

51

 

 

 

 

 

3

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute deleae

52

 

 

 

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor îmDrumuturi externe

53

 

 

 

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

54

 

 

 

 

 

6

Participarea salariatilor la profit în limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

55

309,78

26,96

-282,82

8,70

 

 

7

Minim 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

56

1.548,92

134,80

-1.414,12

8,70

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

57

1.239,14

107,84

-1.131,30

8,70

VIII

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

58

951,08

1.284,43

333,35

135,05

 

1

Surse proprii

59

951,08

1.284,43

333,35

135,05

 

2

Alocatii de la buget

60

 

 

 

 

 

3

Credite bancare

61

 

 

 

 

 

 

- interne

62

 

 

 

 

 

 

- externe

63

 

 

 

 

 

4

Alte surse

64

 

 

 

 

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

65

951,08

1.284,43

333,35

135,05

 

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

66

296,26

1.284,43

988,17

433,55

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

67

654,82

 

-654,82

0,00

 

 

- interne

68

 

 

 

 

 

 

- externe

69

654,82

 

-654,82

0,00

X

REZERVE, din care:

70

 

 

 

 

 

1

Rezerve legale

71

 

 

 

 

 

2

Rezerve statutare

72

 

 

 

 

 

3

Alte rezerve

73

 

 

 

 

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

74

 

 

 

 

 

1

Venituri totale

75

31.638,92

36.082,14

4.443,22

114,04

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

76

27.951,02

35.761,18

7.810,16

127,94

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

77

182

216

34,00

118,68

 

4

Nr. mediu de personal total

78

187

216

29,00

115,51

 

5

Fond de salarii, din care:

79

9.500,00

12.255,00

2.755,00

129,00

 

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

80

 

 

 

 

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art.7 (1) din OUG nr.79/2001, din care:

81

122.43

151,20

28,77

123,50

 

 

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salariată, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001

82

26.51

31.82

5,31

120,03

 

 

- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001

83

49.00

50,00

1,00

102,04

 

 

 

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

84

8.916,61

11.537,91

2.621,30

129,40

 

 

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

85

258,00

335,40

77,40

130,00

 

 

e) alte cheltuieli cu personalul

86

202,96

230,49

27,53

113,56

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat

87

4.110,49

4.602,06

491,57

111,96

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) – în preturi curente

88

 

 

 

 

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preturi comparabile

89

 

 

 

 

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

90

260,46

336,00

75,54

129,00

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 10001

91

883,44

991,10

107,67

112,19

 

11

Plăti restante-total

92

 

 

 

 

 

 

- preturi curente

93

 

 

 

 

 

 

- preturi comparabile (rd. 93 x indicele de crestere al preturilor prognozat)

94

 

 

 

 

 

12

Creante restante - total

95

300,00

299,90

-0,10

99,97

 

 

- preturi curente

96

300,00

299,90

-0,10

99,97

 

 

- preturi comparabile (rd. 96 x indicele de crestere al preturilor proanozat)

97

313,50

299,90

-13,60

95,66

Indicator fizic = nr. prestatii efectuate agentilor economici

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI REGIA AUTONOMĂ „REGISTRUL AUTO ROMÂN”

Cod fiscal R 1590236

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

 

- mii lei -

 

 

INDICATOR

Nr. rd.

2006 Preliminat

2007 Propuneri

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

1

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

131.000,00

162.768,00

31.768,00

124,25

 

1

Venituri din exploatare -total, din care:

2

129.700,00

161.268,00

31.568,00

124,34

 

 

a) productia vândută

3

129.200,00

160.668,00

31.468,00

124,36

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

 

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

 

 

 

 

 

 

- subventii, cf.prev.legale în vigoare

5a

 

 

 

 

 

 

- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare

5b

 

 

 

 

 

 

d) productia imobilizată

6

 

 

 

 

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

500,00

600,00

100,00

120,00

 

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

 

 

 

 

 

 

- alte venituri din exploatare

9

500,00

600.00

100,00

120,00

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

1.300,00

1.500,00

200,00

115,38

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

1.000,00

1.100,00

100,00

110,00

 

 

d) alte venituri financiare

14

300,00

400,00

100,00

133,33

 

3

Venituri extraordinare

15

 

 

 

 

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)

16

7t.430.00 <http://7t.430.00>

86.791,00

16.361,00

123,23

 

1

Cheltuieli de exploatare -total, din care:

17

69.525,00

86.274,00

16.749,00

124,09

 

 

a) cheltuieli materiale

*”18

7.500,00

8.500,00

1.000,00

113,33

 

 

b) alte cheltuieli din afară (cu energia si apa)

19

1.200,00

1.500,00

300,00

125,00

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

 

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

40.642,75

51.984,00

11.341,25

127,90

 

 

- salarii

22

28.035,75

37.390,40

9.354,65

133,37

 

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

23

8.537,00

10.231,80

1.694,80

119,85

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

5.697,00

7240.00

1.543,00

127,08

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări pt. somaj

25

695,00

747,80

52,80

107,60

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

1.965,00

2.244,00

279,00

114,20

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

4.070,00

4.361,80

291,80

107,17

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

28

3.840.00

1.161.80

-2.678,20

30,26

 

 

- cheltuieli sociale 2 %, din care:

28a

560,00

747,80

187,80

133,54

 

 

 - tichete de cresă (cf. art. 3 din L193/2006)

 

 

18,00

18,00

 

 

 

- tichete cadou pentru eh. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)

28b

 

 

 

 

 

 

- fd. accidente de muncă si boli profesionale

28c

280,00

320,00

40,00

114,29

 

 

- fd. garantare creante salariati

28d

 

94,00

94,00

 

 

 

- tichete de masă

29

3.000,00

3.200,00

200,00

106,67

 

 

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necoroorale

30

6.500,00

7.000.00

500,00

107,69

 

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

 

 

 

 

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

13.682,25

17.290,00

3.607,75

126,37

 

 

- cheltuieli cu prestatiile din afara societătii, din care:

33

13.082,25

15.771,00

2.688,75

120,55

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

34

1.143,00

1.519,00

376,00

132,90

 

 

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)

34a

 

30,00

30,00

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

35

20,00

30,00

10,00

150,00

 

 

- tichete cadou pentru eh. de reclamă si publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006)

35a

 

15,00

15,00

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006)

35b

 

15,00

15,00

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

60,00

80,00

20,00

133,33

 

 

- alte cheltuieli, din care:

37

600,00

1 000,00

400,00

166,67

 

 

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

 

 

 

 

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

100,00

200,00

100,00

200,00

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

40

905,00

517,00

-388,00

57,13

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

41

200,00

200,00

0,00

100,00

 

 

- alte cheltuieli financiare

42

705.00

317,00

-388,00

44,96

 

3

Cheltuieli extraordinare

43

 

 

 

 

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

44

60.570,00

75.977,00

15.407,00

125,44

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

45

 

 

 

 

 

- fond de rezervă

46

 

 

 

 

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

47

 

 

 

 

VI

IMPOZIT PE PROFIT

48

9.691,00

12.156,00

2.465,00

125,44

VII

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

49

50.879,00

63.821,00

12.942,00

125,44

 

1

Rezerve legale

50

 

 

 

 

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

51

 

 

 

 

 

3

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

52

 

 

 

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

53

 

 

 

 

 

5

Alte repartizări prevăzute delege

54

 

 

 

 

 

6

Participarea salariatilor la profit în limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

55

5.087,00

6.382,00

1.295,00

125,46

 

 

7

Minim 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

56

25.440,00

31.911,00

6.471,00

125,44

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pctl-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

57

20.352,00

25.528,00

5.176,00

125,43

VIII

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

58

46.764,00

65.891,00

19.127,00

140,90

 

1

Surse proprii

59

46.764,00

64.853,00

18.089,00

138.68

 

2

Alocatii de la buget

60

 

 

 

 

 

3

Credite bancare

61

 

 

 

 

 

 

- interne

62

 

 

 

 

 

 

- externe

63

 

 

 

 

 

4

Alte surse (fd.externe nerambursabile PHARE)

64

 

1.038,00

1.038,00

 

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

65

46.764,00

65.891,00

19.127,00

140,90

 

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

66

46.764,00

65.891,00

19.127,00

140,90

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

67

 

 

 

 

 

 

- interne

68

 

 

 

 

 

 

- externe

69

 

 

 

 

X

REZERVE, din care:

70

 

 

 

 

 

1

Rezerve legale

71

 

 

 

 

 

2

Rezerve statutare

72

 

 

 

 

 

3

Alte rezerve

73

 

 

 

 

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

74

 

 

 

 

 

1

Venituri totale

75

131.000,00

162.768,00

31.768,00

124,25

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

76

70.430,00

86.791,00

16.361,00

123,23

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

77

1.400

1.550

150,00

110,71

 

4

Nr. mediu de personal total

78

1.275

1.550

275,00

121,57

 

5

Fond de salarii, din care:

79

28.035,75

37.390,40

9.354,65

133,37

 

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

80

 

 

 

 

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001,din care:

81

135.00

115,00

-20,00

85.19

 

 

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarialâ, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001

82

18,00

15,00

-3,00

83,33

 

 

- premiul anual, potnvit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001

83

43,00

25,00

-18,00

58,14

 

 

 

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

84

27.281,25

36.612,40

9.331,15

134,20

 

 

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

85

375,00

400,00

25,00

106,67

 

 

e) alte cheltuieli cu personalul

86

244,50

263,00

18,50

107,57

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat

87

1.809,00

1.991,19

182,19

110,07

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) – în preturi curente

88

 

 

 

 

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preturi comparabile

89

 

 

 

 

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

90

985,00

1.314,00

329,00

133,40

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 10001

91

537,63

533,22

-4,41

99,18

 

11

Plăti restante - total

92

 

 

 

 

 

 

- preturi curente

93

 

 

 

 

 

 

- preturi comparabile (rd. 93 x indicele de crestere al preturilor prognozat)

94

 

 

 

 

 

12

Creante restante - total

95

47,35

46,95

-0,40

99,16

 

 

- preturi curente

96

47,35

46,95

-0,40

99,16

 

 

- preturi comparabile (rd. 96 x indicele de crestere al preturilor oroanozat)

97

49,48

46,95

•2,53

94,89

 

Indicator fizic = nr. prestatii efectuate beneficiarilor

 

ANEXA Nr. 3

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE FEROVIARE „S.A.A.F.” - S.A.

Cod fiscal R 11059950

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

 

- mii lei -

 

 

INDICATOR

Nr. rd.

2006 Preliminat

2007 Propuneri

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

1

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

8.096,00

11.300,00

3.204,00

139,58

 

1

Venituri din exploatare -total, din care:

2

8.087,00

11.271,00

3.184,00

139,37

 

 

a) productia vândută

3

2.000,00

5.100,00

3.100,00

255,00

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

33,00

200,00

167,00

606,06

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

 

 

 

 

 

 

- subventii, cf.prev.legale în vigoare

5a

 

 

 

 

 

 

- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare

5b

 

 

 

 

 

 

d) productia imobilizată

6

 

 

 

 

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

6.054,00

5.971,00

•83,00

98,63

 

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

 

 

 

 

 

 

- alte venituri din exploatare

9

6.054,00

5.971,00

-83,00

98,63

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

9,00

29,00

20,00

322,22

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

8,00

28,00

20,00

350,00

 

 

d) alte venituri financiare

14

1,00

1,00

0,00

100,00

 

3

Venituri extraordinare

15

 

 

 

 

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)

16

8.096,00

11.300,00

3.204,00

139,6i

 

1

Cheltuieli de exploatare -total, din care:

17

8.093,00

11.296,00

3.203,00

139,58

 

 

a) cheltuieli materiale

18

68,00

100.00

32,00

147.06

 

 

b) alte cheltuieli din afară (cu energia si apa)

19

34,00

55,00

21,00

161.76

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

16,00

100 00

84,00

625,00

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

2.271,00

2.517,15

246,15

110,84

 

 

- salarii

22

1.683,00

1.804.73

121,73

107,23

 

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

23

462,00

556,34

94,34

120,42

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

305,00

411,97

106,97

135,07

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări pt. Somaj

25

39,00

36,09

-2,91

92,54

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

118,00

108,28

-9,72

91,76

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

126,00

156.08

30,08

123,87

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

28

49,00

61,08

12,08

124,65

 

 

- cheltuieli sociale 2 %, din care:

28a

30,00

36,00

6,00

120,00

 

 

- tichete de cresă (cf. art. 3 din L.193/2006)

 

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru eh. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)

28b

 

 

 

 

 

 

- fd. accidente de muncă si boli profesionale

28c

19,00

20,57

1,57

108,26

 

 

- fd. garantare creante salariati

28d

 

4,51

4,51

 

 

 

- tichete de masă

29

77,00

95,00

18,00

123,38