MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 166         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 8 martie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

8. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 10/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Initiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

10. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 51 din 16 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 907 si art. 908 din Codul comercial

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

191. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucuresti la 12 decembrie 2006 si la Paris la 18 decembrie 2006

 

Acord-cadru de împrumut între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

 

221. - Hotărâre privind organizarea unor manifestări culturale si de diplomatie publică pentru marcarea zilei de 20 martie, Ziua Internatională a Francofoniei

 

232. - Hotărâre privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective efectuate de unele societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

40. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste metode pentru controlul oficial al furajelor cu privire la continutul de acid cianhidric, calciu, carbonati, cenusă brută, cenusă insolubilă în HCL, clor din cloruri, lactoză, potasiu, sodiu, zaharuri si uree si estimarea activitătii ureazice a produselor derivate din soia

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

19. - Ordin al presedintelui Autoritătii Electorale Permanente privind validarea operatiunilor îndeplinite pentru alegerile a căror dată a fost stabilită de Guvern pe 4 februarie 2007, pentru alegerile organizate în vederea desemnării Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

5. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna martie 2007

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 10/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Initiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă desemnarea domnului senator Georgescu Radu Cristian în calitate de membru supleant al domnului senator Oprescu Sorin Mircea, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., în componenta nominală a delegatiei Parlamentului României la Initiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară, prevăzută în anexa ia Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2005, cu modificările ulterioare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 1 martie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 1 martie 2007.

Nr. 8.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 46 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. XIV - Componenta Comisiei pentru sănătate publică - domnul senator Sabău Dan - senator independent - iese din componenta comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 martie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 5 martie 2007.

Nr. 10.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 51

din 16 ianuarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 907 si art. 908 din Codul comercial

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Antonia Constantin - procuror

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 907 si 908 din Codul comercial, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Prod Export Matca” - S.R.L. În Dosarul nr. 1.334/3/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că sesizarea Curtii Constitutionale s-a făcut cu încălcarea prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Adresa din 3 iulie 2006, emisă în Dosarul nr. 1.334/3/2006, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială a dispus înaintarea acestui dosar Curtii Constitutionale, în vederea solutionării exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 907 si 908 din Codul comercial.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Prod Export Matca” - S.R.L.. Într-o cauză având ca obiect recursul împotriva unei încheieri prin care s-a dispus înfiintarea unui sechestru asigurător asupra unui imobil.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textele de lege criticate aduc atingere dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (1)-(3) si ale art. 135 alin. (1). În acest sens arată că art. 907 si 908 din Codul comercial creează în materie comercială un regim derogatoriu de la cel general privind măsurile asigurătorii, deoarece se poate institui sechestru asigurător numai asupra „averii mobile” a debitorului, cu obligatia plătii unei cautiuni. Asa fiind, se creează o stare de vădită inegalitate între creditorii comercianti si cei necomercianti, întrucât primii pot să solicite înfiintarea unui sechestru asigurător numai asupra averii mobile a debitorului, cu plata unei cautiuni. Totodată, este încălcat si principiul accesului liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, întrucât creditorul comerciant este în imposibilitate de a-si valorifica drepturile în ipoteza în care debitorul nu are niciun bun mobil. Prin textele de lege criticate se creează o incertitudine cu privire la recuperarea creantelor de către creditori, ceea ce contravine principiului economiei de piată.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială nu si-a exprimat opinia cu privire la exceptia invocată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Decizia comercială nr. 1007 R din 8 martie 2006 a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale. În acest sens arată că nu poate fi retinută critica de neconstitutionalitate a art. 907 si 908 din Codul comercial, fată de art. 16 alin. (1) si art. 21 alin. (1)-(3) din Constitutie, întrucât reglementarea dedusă controlului se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare, fără a înlătura posibilitatea persoanelor interesate de a se adresa justitiei si de a se prevala, neîngrădit, de toate garantiile pe care le presupune un proces echitabil.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 907 si 908 din Codul comercial, care au următorul continut:

Art. 907: „Partea interesată în o cauză comercială va putea deodată cu intentarea actiunii, să ceară a se pune sechestru asigurător asupra averii mobile a debitorului său, conform art. 614 si următoarele din procedură civilă după deosebirile mai jos enuntate. Va putea de asemenea să urmărească si să poprească pentru sumele cuprinse în titlul său, sumele sau efectele datorate debitorului său de către un al treilea, conformându-se dispozitiilor art. 456 si următoarele din Codul de procedură civilă.”

Art. 908: „Sechestrul sau poprirea nu se va putea înfiinta decât numai cu dare de cautiune, afară de cazul când cererea de sechestru sau de poprire se face în virtutea unei cambii sau a unui alt efect comercial la ordin sau la purtător, protestat de neplată. Judecătoria se va pronunta asupra sechestrului în camera de consiliu, fără prealabila chemare a părtilor. Sechestrul asigurător nu poate fi ridicat decât dacă debitorul va consemna suma, capital, interese si cheltuieli pentru care s-a înfiintat acel sechestru.”

Prevederile legale criticate sunt considerate a fi contrare dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetătenilor în fata legii, art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justitie si în art. 135 alin. (1) privind economia României.

Examinând exceptia, Curtea Constitutională retine următoarele:

Prin Decizia comercială nr. 1007 R din 8 martie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 1.334/3/2006 de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială, s-a admis recursul formulat împotriva încheierii din 30 ianuarie 2006, pronuntată de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială, s-a casat încheierea recurată si s-a respins exceptia de inadmisibilitate a exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 907 si 908 din Codul comercial, ca neîntemeiată. S-a dispus, de asemenea, trimiterea cauzei la Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială, în vederea sesizării Curtii Constitutionale.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială a înaintat Dosarul nr. 1.334/3/2006 Curtii Constitutionale prin Adresa din 3 iulie 2006, în vederea solutionării exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 907 si 908 din Codul comercial, fără o încheiere de sesizare a acesteia.

Or, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, sesizarea Curtii Constitutionale se dispune de către instanta în fata căreia s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate, printr-o încheiere. Asa fiind, exceptia urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 ht. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 907 si 908 din Codul comercial, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Prod Export Matca” - S.R.L. În Dosarul nr. 1.334/3/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 ianuarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucuresti la 12 decembrie 2006 si la Paris la 18 decembrie 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 lit. c) si al art. 7 din Legea datoriei publice nr. 313/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul-cadru de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de 78,2 milioane euro, destinat finantării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucuresti la 12 decembrie 2006 si la Paris la 18 decembrie 2006.

Art. 2. - (1) Aplicarea prevederilor Acordului-cadru de împrumut va fi realizată de Ministerul Culturii si Cultelor, desemnat ca agentie de implementare, care va înfiinta în acest scop o unitate de management al Proiectului.

(2) Ministerul Finantelor Publice va încheia cu Ministerul Culturii si Cultelor un acord de împrumut subsidiar, prin care se vor stabili drepturile si obligatiile părtilor în aplicarea prevederilor Acordului-cadru de împrumut.

Art. 3. - Sumele necesare acoperirii contributiei părtii române la finantarea proiectului, taxele si impozitele aferente acestuia, datorate si plătibile pe teritoriul României, precum si sumele necesare rambursării împrumutului, achitării dobânzilor si a altor costuri aferente împrumutului vor fi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, aprobat în conditiile legii.

Art. 4. - (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să convină de comun acord cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei amendamente la continutul acordului-cadru de împrumut prevăzut la art. 1, în functie de conditiile de derulare a acestuia.

(2) Amendamentele la acordul-cadru de împrumut convenite conform alin. (1) se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Alice Cezarina Bîtu,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 februarie 2007.

Nr. 191.

 

F/P 1562 (2006)

 

ACORD-CADRU DE ÎMPRUMUT

între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei*)

 

*) Traducere.

 

România, prin Ministerul Finantelor Publice, Bucuresti, România (denumită în continuare împrumutat), pe de o parte, si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, organizatie internatională, Paris (denumită în continuare BDCE), pe de altă parte, având în vedere:

- solicitarea din data de 5 mai 2006 transmisă de un membru al Guvernului României,

- Rezolutia Consiliului de administratie al BDCE nr. 1480 (2004),

- cel de-al Treilea Protocol la Acordul General pentru Privilegii si Imunităti al Consiliului Europei,

- articolele Normelor de împrumut ale BDCE din octombrie 1970, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Conditii generale

 

Acest împrumut este acordat în cadrul conditiilor generale ale actualelor Norme de împrumut ale BDCE si în cadrul conditiilor speciale stabilite prin prezentul acord-cadru de împrumut (denumit în continuare Acord), anexele acestuia si scrisorile sale suplimentare (denumite în continuare scrisori suplimentare).

 

ARTICOLUL 2

Proiectul

 

BDCE acordă împrumutatului, care acceptă, un împrumut pentru finantarea partială a F/P 1562 (2006), aprobat de Consiliul de administratie al BDCE la data de 16 iunie 2006, referitor la reabilitarea monumentelor istorice din România.

Acest împrumut este acordat de BDCE luând în considerare angajamentul asumat de împrumutat, de a utiliza acest împrumut exclusiv pentru finantarea proiectului sectorial descris în anexa nr. 1 (denumit în continuare Proiect) si de a realiza acest Proiect prin Ministerul Culturii si Cultelor (MCC), în conditiile care sunt detaliate în anexa mentionată.

Orice schimbare a modului în care împrumutul este aplicat, care nu a primit aprobarea BDCE, poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului, conform termenilor art. 13 din Normele de împrumut.

 

ARTICOLUL 3

Împrumutul

 

3.1. Conditii financiare

Valoarea împrumutului acordat este: 78.200.000 euro (saptezeci si opt de milioane două sute de mii de euro).

Acesta va fi disponibilizat în transe. Fiecare transă a împrumutului va fi pentru o perioada care nu va depăsi 20 de ani, incluzând o perioadă de gratie de 5 ani.

Pentru fiecare transă, valoarea, rata dobânzii, valuta, data de disponibilizare, perioada de rambursare si conturile de remitere ale fiecărei părti vor fi stabilite de comun acord, prin fax, de către împrumutat si BDCE.

O scrisoare suplimentară la prezentul acord, care precizează conditiile pentru fiecare transă, va fi întocmită la momentul tragerii, în formatul stabilit în anexa nr. 2.

3.2. Trageri

Tragerea împrumutului în mai multe transe se va efectua în conformitate cu stadiul implementării Proiectului, dacă au fost îndeplinite conditiile specifice enumerate în anexa nr. 1.

O transă care poate reprezenta un avans de cel mult 25% din suma aprobată a împrumutului poate fi disponibilizată într-un cont distinct, care poate fi auditat de BDCE.

Tragerile ulterioare vor fi efectuate pe baza declaratiilor împrumutatului, prin MCC, referitoare la stadiul implementării Proiectului (si pe baza previziunilor privind stadiul lucrărilor în anul curent).

Transele ulterioare vor fi disponibilizate odată ce 90% din transa precedentă au fost utilizate.

3.3. Mobilizare

În scopul mobilizării transelor împrumutului, împrumutatul va transmite BDCE înaintea efectuării fiecărei disponibilizări angajamentul de plată anexat (anexa nr. 3), aferent fiecărei transe.

Angajamentul de plată este întocmit si plătibil în valuta în care transa a fost disponibilizată.

3.4. Domiciliu

Toate sumele datorate de împrumutat, în cadrul acestui împrumut, sunt plătibile în valuta fiecărei transe, în contul cu numărul comunicat de BDCE împrumutatului la momentul disponibilizării, printr-o notificare pe fax, care va fi transmisă BDCE de banca însărcinată de împrumutat cu efectuarea plătii, cu cel putin 5 zile lucrătoare înaintea fiecărei plăti.

3.5. Date

Prevederile art. 3 fac obiectul Conventiei privind ziua lucrătoare următoare modificată. Conventia privind ziua lucrătoare următoare modificată înseamnă o conventie prin care dacă data specificată va cădea într-o zi care nu este o zi lucrătoare [zi lucrătoare înseamnă o zi în care Sistemul TARGET (Sistemul de transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontările brute în timp real), functionează], acea dată va fi prima zi care urmează acelei zile, care este zi lucrătoare, cu conditia ca acea zi să nu cadă în următoarea lună calendaristică, caz în care acea dată va fi prima zi care precedă acea zi, care este zi lucrătoare.

 

ARTICOLUL 4

Monitorizarea împrumutului si a Proiectului

 

4.1. Utilizarea împrumutului

4.1.1. Perioada

Sumele împrumutului pentru fiecare transă trebuie să fie utilizate de împrumutat pentru finantarea Proiectului în termen de 12 luni de la disponibilizarea acestora de către BDCE.

4.1.2. Implementarea Proiectului

Pentru implementarea Proiectului, împrumutatul desemnează MCC ca agentie de implementare. MCC va înfiinta o unitate de management al Proiectului (UMP), care va asigura coordonarea implementării, managementul, precum si urmărirea Proiectului din punct de vedere fizic si financiar.

Împrumutatul, prin MCC, va depune toate eforturile si diligentele si va exercita toate mijloacele utilizate în mod curent, în special mijloace financiare, tehnice, sociale si manageriale, precum si cele referitoare la protectia mediului înconjurător, care vor fi necesare pentru implementarea corespunzătoare a Proiectului.

În cazul în care costurile Proiectului, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul acord, se majorează sau vor fi revizuite din orice motiv, împrumutatul se va asigura că sunt disponibile resurse financiare suplimentare pentru finalizarea Proiectului.

În plus, împrumutatul, prin MCC, se angajează că:

- Proiectul corespunde prevederilor conventiilor în materie ale Consiliului Europei;

- Proiectul respectă mediul înconjurător, potrivit cadrului legal în materie din România;

- Proiectul corespunde criteriilor de eligibilitate prevăzute în anexa nr. 1;

- finantarea partială acordată de BDCE nu depăseste 80% din costul totai al Proiectului, excluzând dobânda si comisioanele financiare, astfel cum este specificat în anexa nr. 1.

4.1.3. Achizitii

Achizitiile se vor efectua în conformitate cu legea română, în prezent Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, conformă cu directivele Uniunii Europene în vigoare (2004/17/CE si 2004/18/CE), si care astfel nu intră în niciun fel de contradictie cu „Liniile directoare privind achizitiile” ale BDCE, sau în conformitate cu ultima variantă amendată a legii nationale privind achizitiile publice, în vigoare la data lansării licitatiilor.

În orice caz, responsabilitatea pentru implementarea Proiectului si ca urmare responsabilitatea pentru adjudecarea si administrarea contractelor în cadrul Proiectului rămân la împrumutat, prin MCC. Contractele în derulare, adjudecate înainte de aprobarea Proiectului, vor fi transmise în copie la BDCE împreună cu toată documentatia necesară care demonstrează că respectivele contracte au fost adjudecate în conformitate cu legea si reglementările nationale privind achizitiile publice în vigoare la data lansării procesului de achizitie.

BDCE nu va emite niciun „fără observatii” pentru aranjamentele de achizitii propuse de împrumutat prin MCC, inclusiv pentru gruparea contractelor, procedurile aplicabile, dar îsi va rezerva dreptul de a efectua o analiză anterioară sau ulterioară, prin sondaj, a documentatiei de achizitii, pentru a verifica dacă aceasta este în conformitate cu legislatia natională privind achizitiile publice.

Dacă, în orice moment, BDCE constată că o achizitie efectuată în cadrul acestui proiect nu este în conformitate cu prevederile mentionate anterior, aceasta îsi rezervă dreptul de a aplica prevederile art. 13 din Normele de împrumut.

4.2. Raportările împrumutatului

4.2.1. Raportările privind stadiul Proiectului

La fiecare 6 luni de la tragerea primei transe din împrumut până la finalizarea întregului Proiect, împrumutatul, prin MCC, va transmite BDCE un raport în care se detaliază:

- situatia utilizării împrumutului;

- stadiul planului financiar al Proiectului;

- stadiul Proiectului;

- detalii privind managementul Proiectului.

Anexa nr. 4 cuprinde formatul în care se mentionează minimum de informatii solicitate de BDCE pentru aceste rapoarte privind stadiul Proiectului. Pot fi utilizate si formate alternative care să contină aceleasi informatii.

4.2.2. Raportul privind finalizarea Proiectului

La finalizarea întregului Proiect, împrumutatul, prin MCC, va prezenta un raport final continând o evaluare a efectelor economice, financiare, sociale si de mediu ale Proiectului.

4.3. Furnizarea de informatii către BDCE împrumutatul, prin MCC, va tine evidente contabile

privind Proiectul, care vor fi în conformitate cu standardele internationale, care vor reflecta în orice moment stadiul Proiectului, în care se vor înregistra toate operatiunile efectuate si care vor identifica activele si serviciile finantate cu ajutorul prezentului împrumut.

Împrumutatul, prin MCC, se angajează să primească în mod favorabil orice misiune de informare efectuată de salariatii BDCE sau de consultantii externi angajati de BDCE si să asigure cooperarea necesară pentru această misiune de informare, prin facilitarea oricărei vizite posibile la amplasamentul Proiectului. În special, BDCE poate efectua la fata locului un audit al contabilitătii Proiectului, realizat de unul sau mai multi consultanti, la alegerea acesteia, pe cheltuiala împrumutatului, în cazul neîndeplinirii de către împrumutat a oricărei obligatii asumate în cadrul prezentului împrumut.

Împrumutatul, prin MCC, se angajează să răspundă într-o perioadă de timp rezonabilă oricărei solicitări de informatii din partea BDCE si să furnizeze orice documentatie pe care BDCE o poate considera necesară si o poate solicita rezonabil pentru implementarea corespunzătoare a prezentului acord, în special în ceea ce priveste monitorizarea Proiectului si utilizarea împrumutului.

Împrumutatul si/sau MCC vorA/a informa BDCE imediat despre orice modificare a legislatiei sau a normelor în sectorul economic relevant pentru Proiect si, în sens general, despre orice eveniment care poate influenta îndeplinirea obligatiilor sale asumate în cadrul prezentului acord. Orice modificare a legislatiei sau a normelor în sectorul economic relevant pentru Proiect constituie unul dintre evenimentele precizate în art. 13-h al cap. 3 din Normele de împrumut ale BDCE si poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului.

 

ARTICOLUL 5

Încetarea obligatiilor împrumutatului

 

Plata sumei datorate, stipulată în Angajamentul de plată, eliberează împrumutatul de obligatiile sale, definite la paragraful 3.1 de mai sus.

După ce întreaga sumă a acestui împrumut si toate dobânzile si alte costuri, care rezultă din acesta, în special acele sume prevăzute la art. 6 si 7 de mai jos, au fost plătite în mod corespunzător, împrumutatul va fi pe deplin eliberat de obligatiile sale fată de BDCE. În ceea ce priveste obligatiile prevăzute la paragraful 4.3 de mai sus, acestea vor continua sa rămână în vigoare în scopul unei posibile evaluări ex post a Proiectului, care va avea loc într-o perioadă de timp rezonabilă, ce nu va depăsi 7 ani de la finalizarea Proiectului.

 

ARTICOLUL 6

Dobânda pentru întârziere

 

Fără a contraveni oricărui alt recurs aflat la dispozitia BDCE prin prezentul acord si prin Normele de împrumut sau în alt fel, dacă împrumutatul nu plăteste întreaga dobândă sau orice altă sumă plătibilă, conform prezentului acord de împrumut, cel mai târziu la data scadentei specificate, acesta trebuie să plătească o dobândă suplimentară la suma datorată si neplătită integral, egală cu dobânda Euribor la o lună pentru depozitele în valuta plătii întârziate la data scadentei (dacă nu este zi lucrătoare TARGET, următoarea zi lucrătoare), la ora 11:00 a.m. (ora locală la Bruxelles), plus 2,5% pe an, calculată de la data scadentei acestei sume până la data efectuării plătii.

Rata Euribor la o lună, aplicabilă, va fi actualizată la fiecare 30 de zile.

 

ARTICOLUL 7

Costuri asociate

 

Toate impozitele si taxele de orice fel, datorate si plătite, si toate cheltuielile rezultate fie din încheierea, executarea, lichidarea, anularea sau suspendarea acestui acord, în totalitate ori partial, fie din garantarea sau refinantarea împrumutului acordat, împreună cu toate actele judiciare si extrajudiciare care decurg din acest împrumut, vor fi suportate de către împrumutat.

Totusi, se vor aplica prevederile art. 25 al cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE pentru costurile procedurilor de arbitraj mentionate în acest cap. 4.

 

ARTICOLUL 8

Garantii

 

Împrumutatul declară că niciun alt angajament nu a fost făcut si nu va fi făcut în viitor, care ar putea conferi unei terte părti un regim preferential, un drept preferential de plată, o garantie colaterală sau o garantie de orice natură ar fi, care ar putea conferi drepturi sporite asupra unor terti (denumită în continuare garantie).

Dacă o astfel de garantie a fost totusi acordată unei terte părti, împrumutatul este de acord să întocmească sau să furnizeze o garantie identică în favoarea BDCE sau, când este împiedicat să o facă, să ofere o garantie echivalentă si să stipuleze formarea unei astfel de garantii în favoarea BDCE.

Nerespectarea acestor prevederi reprezintă un caz de neîndeplinire a obligatiilor, după cum se prevede în art. 13-h din cap. 3 al Normelor de împrumut ale BDCE si poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului.

 

ARTICOLUL 9

Reprezentări si certificări

 

Împrumutatul prezintă si certifică faptul că:

- autoritătile sale competente l-au autorizat să încheie prezentul acord si au dat în acest sens semnatarilor autorizarea pentru aceasta, în conformitate cu legile, decretele, reglementările, articolele asocierii si cu alte texte aplicabile acestuia;

- întocmirea si semnarea Acordului nu contravin legilor, decretelor, reglementărilor, articolelor asocierii si altor texte aplicabile acestuia si că toate permisele, licentele si autorizatiile necesare acestuia au fost obtinute si vor rămâne valabile pe toată durata împrumutului.

Orice modificare referitoare la reprezentările si certificările de mai sus trebuie, pe toată durata împrumutului, să fie notificată imediat BDCE si să fie furnizate toate documentele justificative.

 

ARTICOLUL 10

Relatii cu tertii

 

Împrumutatul nu poate invoca, în cadrul utilizării împrumutului, niciun fapt referitor la relatiile sale cu terte părti în vederea evitării îndeplinirii, totale sau partiale, a obligatiilor sale ce rezultă din Acord.

BDCE nu poate fi implicată în disputele care ar putea să apară între împrumutat si terte părti, iar costurile, indiferent de natura lor, efectuate de către BDCE din cauza oricărei dispute si, în special, toate costurile juridice sau de judecată vor fi suportate de împrumutat.

 

ARTICOLUL 11

Interpretarea Acordului

 

Împrumutatul declară că a luat cunostintă de Normele de împrumut ale BDCE si că a primit o copie a acestora.

Atunci când există o contradictie între oricare prevedere din Normele de împrumut ale BDCE si oricare prevedere a Acordului va prevala prevederea Acordului.

Titlurile paragrafelor, sectiunilor si capitolelor Acordului nu vor servi pentru interpretarea acestuia.

În nicio situatie nu se va presupune că BDCE a renuntat tacit la vreun drept care i-a fost acordat prin Acord.

 

ARTICOLUL 12

Legea aplicabilă

 

Prezentul acord si garantiile negociabile legate de acesta vor fi guvernate de regulile BDCE, după cum este specificat în prevederile art. 1 paragraful 3 al celui de-al Treilea Protocol din data de 6 martie 1959 la Acordul General pentru Privilegii si Imunităti al Consiliului Europei din data de 2 septembrie 1949 si, în secundar, dacă este cazul, de legea franceză.

Diferendele dintre părtile la Acord vor face obiectul arbitrajului, în conditiile specificate în cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE.

 

ARTICOLUL 13

Executarea unei hotărâri de arbitraj

 

Părtile contractante convin să nu facă uz de niciun privilegiu, imunitate sau legislatie în fata oricărei autorităti jurisdictionale ori a altei autorităti, fie ea natională sau internatională, în vederea împiedicării punerii în aplicare a unei decizii date în conditiile specificate în cap. 4 al Normelor de împrumut ale BDCE.

 

ARTICOLUL 14

Notificări

 

Orice notificare sau alte comunicări care vor fi date sau efectuate în cadrul prezentului acord către BDCE sau împrumutat vor fi în scris si vor fi considerate pe deplin acordate sau efectuate dacă sunt predate personal, transmise par avion sau pe fax de către o parte celeilalte părti, la acea adresă a părtii specificată mai jos.

 

Pentru împrumutat:

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5,

Bucuresti, România

În atentia: ministrului finantelor publice, secretarului de stat si/sau a directorului general al Directiei generale a finantelor publice externe.

Fax: +4021 312 67 92

 

Pentru BDCE:

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

55 Avenue Kleber

75 116 Paris

În atentia: directorului Departamentului proiecte

Fax: +33 1 47 55 37 52

 

Toate comunicările care vor fi date sau efectuate vor fi în limba engleză sau franceză ori, dacă sunt în altă limbă, vor fi însotite de o traducere a acestora în limba engleză sau franceză.

 

ARTICOLUL 15

Intrarea în vigoare

 

Prezentul acord va intra în vigoare după semnarea de către BDCE si împrumutat si după aprobarea lui de către autoritătile române, pe baza confirmării în scris a acestui lucru primite de către BDCE de la împrumutat.

 

ARTICOLUL 16

Exemplarele Acordului

 

Prezentul acord este întocmit în două exemplare originale, ambele exemplare fiind egal autentice.

Câte un exemplar original este păstrat de fiecare dintre părtile contractante.

 

Bucuresti, 12 decembrie 2006

Pentru România:

Numele: Sebastian Teodor Gheorghe VIădescu

Functia: ministrul finantelor publice

 

 

Paris, 18 decembrie 2006

Pentru BCDE:

Numele: ApoIonio Ruiz Ligero

Functia: vice-guvernator

 

ANEXA Nr. 1

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

 

I.

F/P

1562 (2006)

împrumutat

România

Aprobarea Consiliului de administratie

16 iunie 2006 CA/PV/242/2006

Suma aprobată

78.200.000 euro

 

II.

Domenii de interventie:

Patrimoniul cultural si istoric

Lucrările planificate:

Proiectul va permite reabilitarea amplasamentelor culturale din România clasificate ca monumente istorice. Principalele categorii de lucrări sunt următoarele:

- lucrări de consolidare a clădirilor;

- refacerea izolatiei si ventilarea interioară si exterioară a clădirilor; instalarea de aer conditionat si ventilare;

- restaurarea fatadelor si a interioarelor, înlocuirea tâmplăriei exterioare, înlocuirea sau restaurarea tâmplăriei interioare, restaurarea picturilor, refacerea pardoselilor;

- modernizarea instalatiilor electrice (iluminatul de sigurantă, iluminatul fatadelor si al interioarelor);

- modernizarea instalatiilor sanitare;

- înlocuirea sistemului de prevenire a incendiilor si antiefractie;

- facilităti pentru persoanele cu handicap;

- înlocuirea si modernizarea sistemului de încălzire;

- înlocuirea centralei termice si modernizarea sistemului de încălzire interioară. În plus fată de cele de mai sus, Proiectul va finanta actualizarea sau elaborarea de studii de fezabilitate, proiecte tehnice, supervizare lucrări, autorizatii si permise si achizitionarea de echipamente sau bunuri, precum si costuri de administrare a Proiectului (cum ar fi salariile personalului si onorarii pentru consultanti, consumabile, bunuri si echipamente, comunicatii si costuri de deplasare etc).

Localizare:

Pe întreg teritoriul României

Costul total al Proiectului:

99.000.000 euro

Detalierea estimativă a costului:

 

- în euro –

Lucrări, echipamente, bunuri, proiectare si supervizare lucrări

96.800.000

Administrare Proiect

800.000

Autorizatii si permise

1.400.000

Total:

99.000.000

Planul de finantare:

78.200.000 euro   

BDCE    79%

 

20.800.000 euro

Guvernul României 21%

Stadiul lucrărilor la momentul prezentării solicitării:

Aproximativ 12%

Graficul lucrărilor:

2006-2009

Conditii specifice:

1. Înaintea efectuării primei disponibilizări va fi înfiintată si va fi pe deplin functională, în cadrul MCC, o unitate de management al Proiectului, pentru a asigura coordonarea implementării, managementul, precum si urmărirea financiară si fizică a Proiectului.

2. Următorii indicatori vor fi utilizati pentru a măsura impactul Proiectului:

- numărul de beneficiari, din care numărul de turisti (vizitatori ai clădirilor istorice, spectatori la evenimentele culturale);

- numărul si tipurile de evenimente culturale ocazionale (expozitii, spectacole, concerte etc);

- veniturile colectate în mod direct din subproiecte. Înaintea disponibilizării primei transe din împrumut si în cazul introducerii, modificării sau înlocuirii unui subproiect pe parcursul implementării, MCC va prezenta BDCE pentru fiecare subproiect indicatorii monitorizati în vederea creării conditiilor pentru evaluarea performantelor Proiectului.

 

III.

Criterii de eligibilitate:

(pe domenii de interventie):

Proiectul îndeplineste criteriile de eligibilitate stabilite în Rezolutia 1480 (2004) si astfel contribuie la coeziunea socială în tară.

 

IV.

Efecte sociale (pe domenii de interventie):

Proiectul va sprijini conservarea valorilor arhitecturale si istorice ale monumentelor care vor fi reabilitate si va promova dezvoltarea initiativelor culturale care vor fi găzduite de aceste clădiri. Prin restaurarea functiilor si asigurarea unor conditii tehnice si de sigurantă corespunzătoare pentru evenimentele culturale, Proiectul va contribui la dezvoltarea regională si la consolidarea coeziunii sociale datorită multiplelor efecte asupra activitătii economice, ocupării fortei de muncă si turismului.

În plus, fată de contributia la protejarea patrimoniului istoric si la dezvoltarea culturală, Proiectul va conduce la crearea a 1.000 de locuri de muncă temporare pe parcursul perioadei de implementare a lucrărilor de restaurare.

 

ANEXA Nr. 2

 

Model de scrisoare suplimentară pentru un împrumut cu rată variabilă

 

F/P 1562 - transa [număr]

 

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

 

Scrisoare suplimentară

 

La Acordul-cadru din data [data]

între

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (denumită în continuare BDCE)

si

România (denumită în continuare Împrumutat)

Prezenta scrisoare suplimentară si Acordul-cadru de împrumut stabilesc termenii si conditiile convenite pentru transa [numărul], asa cum este specificat în art. [numărul] din acordul-cadru mentionat.

 

Suma împrumutului:

[valuta si suma]

Perioada de rambursare:

până la 20 de ani perioada finală de rambursare, cu o perioadă de gratie de 5 ani

Euribor

[se introduce definitia Euribor]

Rata variabilă a dobânzii:

Euribor 6 luni plus sau minus [număr] puncte de bază [net] pe an (Telerate [referintă] sau Reuters [referintă])

Plata dobânzii:

în rate semestriale

Numitorul fractiei:

actual/360 de zile, Conventia privind ziua lucrătoare următoare modificată

Zi lucrătoare (euro)

înseamnă o zi în care Sistemul de transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontările brute în timp real (Target) functionează

sau (altele)

înseamnă o zi lucrătoare în tara valutei

Data de disponibilizare

[data]

Instructiuni de plată (împrumutat)

Numărul contului [număr] al [nume Bancă si oras], codul Swift: [cifrul] prin [nume banca de corespondentă si oras], codul Swift [cifrul]

Instructiuni de plată (BDCE)

Conform art. 3.4 din Acordul-cadru de împrumut

 

Rata dobânzii va fi calculată pentru fiecare perioadă de 6 luni începând de la data de disponibilizare. Dobânda va fi fixată cu două zile lucrătoare înaintea fiecărei noi perioade de dobândă. BDCE va informa împrumutatul despre dobânda plătibilă la fiecare 6 luni. Plata dobânzii va avea loc în [ziua, lunaf^1 a fiecărui an si pentru prima dată la [data], [se precizează datele de plată si ratele de capital datorate pentru fiecare dată]

Toate plătile vor fi efectuate în contul BDCE, conform instructiunilor de plată (BDCE) descrise mai sus.

Aceste prevederi fac obiectul întelegerii „Conventia privind ziua lucrătoare următoare modificată”, a cărei definitie se găseste în art. 3.5 al Acordului-cadru de împrumut, semnat între împrumutat si BDCE la [data].

În vederea mobilizării acestei transe din împrumut, împrumutatul va trimite, în timp util, către BDCE, un angajament de plată corespunzător acestei transe [a se vedea anexa nr. 3].

 

[Orasul, data]

Pentru Banca de Dezvoltare

a Consiliului Europei

[Orasul, data]

Pentru [nume împrumutat]

 

*) Se precizează patru date pentru plătile trimestriale si două date pentru plătile semestriale.

 

ANEXA Nr. 3

 

Model de angajament de plată pentru un împrumut cu rată variabilă

 

F/P 1562 - transa [număr]

 

ANGAJAMENT DE PLATĂ

 

[Valuta] [Suma]

[DATA]

 

Pentru valoarea primită, subsemnatul:

prin prezentul angajament de plată promite să plătească Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei sau altuia suma împrumutată de:

[Suma în litere ] [Valuta în litere]

În transele si la o dobândă specificate mai jos:

 

Rate de capital                                                  Dobânda

[Data]: [Valuta][Suma]                                                 [se inserează dobânda specificată în scrisoarea suplimentară]

[Data]: [Valuta][Suma]

[Data]: [Valuta][Suma]

[Data]: [Valuta][Suma]

....//.....

 

Plătile de mai sus vor fi făcute la:

[Banca corespondentă a BDCE si contul de referintă]

În favoarea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, fără nicio deducere sau luare în considerare a vreunei taxe, impozite sau alte costuri, prezente ori viitoare, datorate sau percepute pentru acest angajament sau pentru sumele acestuia de către ori în cadrul [introduceti statul], sau a oricărei alte subdiviziuni politice ori fiscale a acesteia.

Acest angajament de plată este legat de împrumutul acordat de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei împrumutatului la data [data disponibilizării].

În cazul neefectuării plătii prompte si în totalitate a oricărei sume datorate prin prezentul angajament, întregul împrumut si dobânda aferentă conform acestuia până la data plătii vor deveni imediat scadente si vor fi plătite la optiunea si la cererea detinătorului acestuia.

Neexercitarea de către detinătorul angajamentului a oricărui drept care rezultă din acesta nu va constitui în niciun caz o renuntare la niciunul dintre drepturile sale în aceasta sau în oricare altă circumstantă.

 

Pentru împrumutat,

..............................................

 

 

ANEXA Nr.4

 

Formatul raportului privind stadiul Proiectului

 

ANEXA Nr. 4A

 

Tara : ROMÂNIA

Proiect: F/P 1562 (2006) - Reabilitare Monumente Istorice

 

Fisă de identificare

 

Denumire subproiect

 

Amplasare si descriere obiectiv

 

Descriere lucrări

 

Contractori

 

Analiza costului si graficul lucrărilor

 

Cost Total (exclusiv TVA)

Realizat

De realizat

Graficul lucrărilor

RON

EURO

RON

EURO     %      RON

EURO

Început

Sfârsit

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori de monitorizare

Număr beneficiari

 

Initial

Final

 

 

Din care număr turisti

 

Initial

Final

 

 

Evenimente culturale ocazionale

Initial

Final

Număr

 

 

Tîp

 

 

Venituri medii lunare colectate

 

Initial

Final

 

 

 

ANEXA

 

Tabel 1

 

COSTURI în EUR

Data:.....................

 

TARA: ROMÂNIA

PROIECT: F/P 1562 (2006) - Reabilitare Monumente Istorice

 

exclusiv TVA

Descriere

Cheltuieli efectuate până la ....

 

Cheltuieli viitoare

COST TOTAL

 

% Cheltuit

 

Modificări/ comentarii

 

Nr. crt.

 

Subproiect

 

Obiectiv

 

Amplasare

 

până la finalizare

din care umătoarele 6 luni

 

A

B

(C)-(A) + (B)

(C)-(A) + (B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Subprolecte

 

 

 

 

 

 

Autorizatii si permise

 

 

 

 

 

 

Administrare proiect

 

 

 

 

 

 

Total Costuri administrative

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL din care:

 

 

 

 

 

 

BDCE

 

 

 

 

 

 

România

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 2A

Evaluare achizitii

 

TARA: ROMÂNIA

 

PROIECT: F/P 1562 (2006) - Reabilitare monumente Istorice

 

Data: .............................

 

Categorii de cheltuieli

 

Achizitii

COST TOTAL

 

MODIFICĂRI /Comentarii

 

LD

LR

Altele

NFB

1. Lucrări

 

 

 

 

 

 

finantate ds BDCE

 

 

 

 

 

 

2-Bunuri

 

 

 

 

 

 

finanfate de BDCE

 

 

 

 

 

 

3.Servicii

 

 

 

 

 

 

finanfate de BDCE

 

 

 

 

 

 

4.Diverse

 

 

 

 

 

 

finanfate de BDCE

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

Abrevieri

LD: Licitatie Deschisă, LB: Licitatie restrânsă, NFB: nefinantate de banca

 

Tabel 2B

 

EVALUARE CONTRACTE

TARĂ: ROMÂNIA

PROIECT: F/P 1562 (2006) - reabilitare monumente istorice

 

Data:...........................................

Exclusiv TVA

Descriere contract

 

Data contract

 

Nume contractor adjudecat

Metoda de achizitii*

 

COST

Pret fix (D=da N=Nu)

Suma plătită la data...

 

Perioada de implementare

Dată receptie lucrări

Modificări/ comentarii

 

valuta

suma

început

Sfârsit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Abrevieri care vor fi utilizate :

LD = Licitatie deschisa; LR = Licitatie restrânsă; DC= dialog competitiv; N = Negociere; CO= cerere de oferta; CS = Concurs de sdutii

NB: pentru contractele adjudecate inainte de data semnării acestui acad cadru de imprumut, UMP va specifica respectivele metodele de achizitii utilizate

 

Tabel 3

 

Grafic Lucrări

DIAGRAMA

 

TARA: ROMÂNIA

PROIECT: F/P 1562 (2006) - Reabilitare Monumente Istorice

 

Data:

DESCRIERE

Activitate

2006

2007

2008

2009

% Lucrări finalizate

Modificări/ Comentarii

 

Nr. crt.

Sub-Prolect

Obiective

Amplasare

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

 

 

 

 

Pregătire proiect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitii proiectare si lucrări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect tehnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Management si monitorizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătire proiect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitii proiectare si lucrări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect tehnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Management si monitorizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătire proiect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitii proiectare si lucrări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect tehnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Management si monitorizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătire proiect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitii proiectare si lucrări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect tehnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Management si monitorizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4

 

OBIECTIVE

 

TARA: ROMÂNIA

 

PROIECT: F/P 1562 (2006) - Reabilitare Monumente Istorice

 

DESCRIERE

Număr beneficiari

Evenimente culturale ocazionale

Venituri lunare

medii colectate

Locuri de munca

temporare

MODIFICĂRI/ COMENTARII

 

Nr.crt.

Sub-Prolect

Obiective

Amplasare

Total

dm care număr turisti

Număr

Tip

Inital*

Final**

Inital*

Final**

Inital*

Final**

Inital*

Final**

Inital*

Final**

Inital*

Final**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* vor fi completate înainte de finantarea proiectului

** vor fi completate la finalizarea proiectului

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea unor manifestări culturale si de diplomatie publică pentru marcarea zilei de 20 martie, Ziua Internatională a Francofoniei

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea unei serii de manifestări culturale si de diplomatie publică pentru marcarea zilei de 20 martie, Ziua Internatională a Francofoniei. Manifestările sunt organizate în tară prin centrala Ministerului Afacerilor Externe si prin Ministerul Educatiei si Cercetării, iar în afara tării, prin misiunile diplomatice ale României.

Art. 2. - (1) Cheltuielile aferente pregătirii si realizării manifestărilor, în cuantum de 680 mii lei, se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe, pe anul 2007.

(2) În completarea finantării cheltuielilor aferente manifestărilor prevăzute la art. 1 se pot atrage fonduri provenite din donatii si sponsorizări, precum si din alte surse atrase în conditiile legii.

(3) Din suma prevăzută la alin. (1) pot fi efectuate următoarele categorii de cheltuieli:

a) cazarea si transportul intern sau international ale membrilor colectivelor artistice, conferentiarilor, altor participanti la aceste manifestări;

b) publicitate, materiale promotionale, informare, invitatii;

c) închirierea spatiilor, a unor echipamente tehnice sau instrumente;

d) diurne legale, onorarii pentru artisti, remuneratii pentru colaboratori;

e) transport international, materiale de prezentare a României, filme, cărti, diverse expozitii;

f) premii pentru 15 câstigători ai unui concurs lingvistic francofon organizat de Ministerul Afacerilor Externe în colaborare cu Ministerul Educatiei si Cercetării constând în excursii la Paris (transport, cazare, masă, asigurare de călătorie, vizitare a unor obiective turistice);

g) actiuni de protocol, reprezentare si receptie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Minai Răzvan Ungureanu

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe VIădescu

 

Bucuresti, 7 martie 2007.

Nr. 221.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective efectuate de unele societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea si/sau privatizarea unor societăti din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si al prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă numărul de personal disponibilizat prin concedieri colective efectuate de unele societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea si/sau privatizarea unor societăti din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si care beneficiază de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe VIădescu

 

Bucuresti, 7 martie 2007.

Nr. 232.

 

ANEXĂ

 

TABEL

privind numărul de personal disponibilizat prin concedieri colective efectuate de unele societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

Numărul personalului existent la data întocmirii programului de restructurare totală

Numărul de persoane propus pentru restructurare totală

1.

Societatea Comercială „Tractorul - UTB” - S.A. Brasov

1.924

1.924

2.

Societatea Comercială „Rulmentul” - S.A. Brasov

2.240

2.240

3.

Societatea Comercială „Abrom” - S.A. Bârlad

105

105

 

TOTAL GENERAL:

4.269

4.269

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste metode pentru controlul oficial al furajelor cu privire la continutul de acid cianhidric, calciu, carbonati, cenusă brută, cenusă insolubilă în HCL, clor din cloruri, lactoză, potasiu, sodiu, zaharuri si uree si estimarea activitătii

ureazice a produselor derivate din soia

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 70.202 din 8 februarie 2007, întocmit de Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară ce stabileste metode pentru controlul oficial al furajelor cu privire la continutul de acid cianhidric, calciu, carbonati, cenusă brută, cenusă insolubilă în HCL, clor din cloruri, lactoză, potasiu, sodiu, zaharuri si uree si estimarea activitătii ureazice a produselor derivate din soia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 37/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste metode comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 si 256 bis din 22 martie 2006.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Comisiei 71/250/CEE ce stabileste metode comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 155 din 12 iulie 1971, p. 13, asa cum a fost modificată ultima dată prin Directiva Comisiei 2005/6/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 24 din 27 ianuarie 2005, p. 33.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 21 februarie 2007.

Nr. 40.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

ce stabileste metode pentru controlul oficial al furajelor cu privire la continutul în acid cianhidric, calciu, carbonati, cenusă brută, cenusă insolubilă în HCL, clor din cloruri, lactoză, potasiu, sodiu, zaharuri si uree si estimarea activitătii ureazice a produselor derivate din soia

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă sanitară veterinară se aplică pentru analizele efectuate în cadrul controalelor oficiale ale furajelor, pentru determinarea continutului acestora în acid cianhidric, calciu, carbonati, cenusă brută, cenusă insolubilă în HCI, clor din cloruri, lactoză, potasiu, sodiu, zaharuri si uree si estimarea activitătii ureazice a produselor derivate din soia.

(2) Regulile generale prevăzute în partea I a anexei se aplică metodelor de analiză adoptate în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sănătate animală si de bunăstare a animalelor.

(3) În ceea ce priveste substantele nedorite, în sensul Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind substantele nedorite în hrana pentru animale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 120/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 24 noiembrie 2005, ce transpune în legislatia natională Directiva 2002/32/CE, inclusiv dioxinele si PCB asemănătoare dioxinelor, se aplică prevederile lit. C pct. 3 din partea I a anexei.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative si prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.

Art. 3. - Anexa face parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA la norma sanitară veterinară

 

METODE DE ANALIZĂ A COMPONENTELOR FURAJELOR

 

I. Prevederi generale cu privire la metodele de analiză pentru furaje

A. Pregătirea probelor pentru analiză

1. Scopul

Procedurile descrise mai jos se referă la pregătirea pentru analiză a probelor finale, trimise laboratoarelor de control după prelevare, în conformitate cu prevederile Normei sanitare veterinare privind controlul oficial al furajelor pentru animale, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 390/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 30 noiembrie 2001, ce transpune în legislatia natională Directiva Comisiei 76/371/CEE.

Aceste probe trebuie să fie preparate în asa fel încât cantitătile cântărite, asa cum au prevăzut metodele de analiză, să fie omogene si reprezentative pentru probele finale.

2. Precautii

Toate operatiunile necesare trebuie să fie efectuate în asa fel încât să se evite pe cât posibil contaminarea probei si schimbarea compozitiei acesteia. Măcinarea, amestecarea si cernerea trebuie să fie efectuate cât de repede posibil cu o expunere minimă a probei la aer si lumină. Nu trebuie să fie utilizate mori si râsnite care pot încălzi apreciabil proba. Este recomandată măcinarea manuală pentru furajele care sunt în mod deosebit sensibile la căldură. Trebuie, de asemenea, să se aibă grijă ca însăsi aparatura să nu fie o sursă de contaminare cu oligoelemente.

Umiditatea se determină înainte si după preparare, dacă prepararea nu poate fi efectuată fără schimbări semnificative ale umiditătii probei, în conformitate cu metoda stabilită în partea 1 a anexei la Norma sanitară veterinară ce stabileste metode de analiză pentru controlul oficial al furajelor privind umiditatea, bazele azotate volatile, fosforul total si uleiurile si grăsimile brute, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 15/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 4 noiembrie 2004, ce transpune în legislatia natională Directiva Comisiei 71/393/CEE.

3. Procedură

Se amestecă bine proba finală, fie mecanic, fie manual. Se împarte proba în două părti egale (poate fi utilizată metoda de împărtire în patru, atunci când este cazul). Se păstrează una dintre părti într-un container corespunzător, curat si uscat, echipat cu un dop etans, iar din cealaltă parte sau dintr-o parte reprezentativă a acesteia se pregătesc cel putin 100 g, asa cum se indică mai jos.

3.1. Furaje ce pot fi măcinate ca atare

Cu exceptia cazului când nu s-a specificat altfel în metodele de analiză, după măcinare, dacă este necesar, se cerne întreaga probă printr-o sită cu ochiuri de 1 mm (în conformitate cu Recomandarea ISO R 565). Se evită orice supramăcinare (măcinare excesivă). Se amestecă proba măcinată si se colectează într-un container corespunzător, curat si uscat, echipat cu un dop etans. Se amestecă din nou, imediat înainte de cântărirea cantitătii pentru analiză.

3.2. Furaje ce pot fi măcinate după uscare

În cazul în care în metodele de analiză nu se specifică altfel, se usucă proba pentru a se aduce continutul în umiditate al acesteia la un nivel scăzut de 8% până la 12%, în conformitate cu procedura preliminară de uscare descrisă în baza pct. 4.3 al metodei de determinare a umiditătii, mentionată la pct. 2 de mai sus. Se procedează apoi asa cum s-a indicat la sectiunea 3.1.

3.3. Furaje lichide sau semilichide

Se colectează proba într-un container corespunzător, curat si uscat, echipat cu un dop etans. Se amestecă bine imediat înainte de cântărirea cantitătii pentru analiză.

3.4. Alte furaje

Probele ce nu pot fi preparate în conformitate cu una dintre procedurile anterioare trebuie să fie tratate prin orice altă procedură care asigură că, în fapt, cantitătile cântărite pentru analiză sunt omogene si reprezentative pentru probele finale.

4. Depozitarea probelor

Probele trebuie să fie depozitate la o temperatură care să nu altereze compozitia acestora. Probele destinate pentru analiza vitaminelor sau a substantelor care sunt sensibile în mod deosebit la lumină trebuie să fie depozitate în recipiente din sticlă fumurie.

B. Prevederi în legătură cu reactivii si aparatura utilizată în cadrul metodelor de analiză

1. În cazul în care nu s-a specificat altfel în metodele de analiză, toti reactivii analitici trebuie să fie puri din punct de vedere analitic (a.p.). Când se determină urme de oligoelemente, puritatea reactivilor trebuie să fie controlată printr-un test martor. În functie de rezultatele obtinute, poate fi solicitată o purificare ulterioară a reactivilor.

2. Orice operatiune care include pregătirea solutiilor, diluarea, clătirea sau spălarea, mentionate în metodele de analiză, fără indicatie în ceea ce priveste natura solventului sau a diluantului întrebuintat, implică utilizarea apei. Ca regulă generală, apa trebuie să fie demineralizată sau distilată. În cazuri particulare ce sunt indicate în metodele de analiză, aceasta trebuie să fie supusă unor proceduri speciale de purificare.

3. În legătură cu echipamentul aflat în mod normal în laboratoarele de control, metodele de analiză fac referire numai la acele instrumente sau aparate care sunt speciale ori necesită utilizare specifică. Acestea trebuie să fie curate, în special atunci când urmează să fie determinate cantităti foarte mici de substante.

C. Aplicarea metodelor de analiză si exprimarea rezultatelor

1. În general trebuie stabilită o singură metodă de analiză pentru determinarea fiecărei substante din furaje. Atunci când sunt prezentate mai multe metode, trebuie să fie indicată, în raportul de analiză, metoda specifică utilizată de laboratorul de control.

2. Rezultatul prezentat în raportul de analiză trebuie să reprezinte valoarea medie obtinută de la cel putin două determinări efectuate pe părti separate în probă si de o repetabilitate satisfăcătoare. Acest rezultat trebuie să fie exprimat în maniera stabilită de metoda de analiză, cu un număr corespunzător de cifre semnificative, si trebuie să fie corectat, dacă este necesar, în functie de umiditatea probei finale anterioare preparării.

3. În legătură cu substantele nedorite în sensul normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 120/2005, ce transpune în legislatia natională Directiva 2002/32/CE, inclusiv dioxinele si derivatii de dioxină PCB, un produs destinat nutritiei animalelor este considerat ca nefiind conform cu continutul maxim stabilit, dacă se consideră că rezultatul analitic depăseste continutul maxim, tinându-se cont de incertitudinea de măsurare extinsă si de corectia pentru recuperare. Concentratia analizată corectată pentru recuperare si incertitudinea de măsurare extinsă obtinută din rezultatul analitic sunt utilizate pentru a stabili conformitatea. Această procedură este aplicabilă doar atunci când metoda de analiză permite estimarea incertitudinii de măsurare si corectarea pentru recuperare (de exemplu, nu este posibil în cazul analizelor microscopice).

Rezultatul analitic se raportează după cum urmează (în măsura în care metoda utilizată pentru analize permite să se estimeze incertitudinea de măsurare si rata recuperării):

a) sunt indicate corectarea sau necorectarea pentru recuperare, maniera de raportare si nivelul recuperării;

b) „x +/- U”, în care x este rezultatul analitic si U reprezintă incertitudinea de măsurare extinsă, utilizându-se un factor de acoperire de 2 care oferă un nivel de încredere de aproximativ 95%.

II. Determinarea acidului cianhidric

1. Scop si domeniu de aplicare

Această metodă se utilizează pentru determinarea nivelului acidului cianhidric, liber si combinat sub forma glicozidelor, în furaje si în special în produse derivate din seminte de in, din făină de manioc si din unele specii de fasole.

2. Principiu

Proba se introduce în apă. Acidul cianhidric este eliberat prin actiunea enzimelor, antrenat prin distilare cu aburi si colectat într-un volum specific de solutie acidifiată de azotat de argint. Cianura de argint trebuie separată prin filtrare, iar excesul de azotat de argint trebuie titrat cu o solutie de tiocianat de amoniu.

3. Reactivi

3.1. O suspensie de migdale dulci: se zdrobesc 20 de migdale dulci confiate în 100 ml de apă la 37°C până la 40°C. Se controlează să nu existe acid cianhidric în cei 10 ml ai suspensiei, utilizându-se hârtie de picrat de sodiu sau efectuându-se un test martor, asa cum s-a descris la ultimul paragraf al pct. 5.2.

3.2. 10% solutie (m/v) de acetat de sodiu, neutră la fenolftaleină

3.3. Emulsie antispumă (de exemplu, Silicon)

3.4. Acid azotic, d:1,40

3.5. Solutie de azotat de argint: 0,02 N

3.6. Solutie de tiocianat de amoniu: 0,02 N

3.7. Solutie saturată de sulfat feric de amoniu

3.8. Amoniac, d:0,958

4. Aparatură

4.1. Etuvă cu termostat fixat la 38°C

4.2. Aparatură pentru distilare prin antrenare cu aburi, echipată cu un condensator cu o piesă extinsă curbată

4.3. BaIoane cu fundul plat de 1.000 ml, cu dop de sticlă

4.4. Baie de ulei

4.5. Biurete gradate de 1/20 ml.

5. Procedură

5.1. Se cântăresc 20 g din probă, cu o marjă de 5 mg, se plasează într-un balon cu fundul plat de 1 I si se adaugă 50 ml de apă si 10 ml de suspensie de migdale dulci prevăzută la pct. 3.1. Se adaptează dopul la balon si se transferă în etuvă, timp de 16 ore la 38°C. Se răceste apoi la temperatura camerei si se adaugă 80 ml de apă, 10 ml de solutie de acetat de sodiu prevăzută la pct. 3.2 si o picătură din emulsia antispumă prevăzută la pct. 3.3.

Se conectează balonul la aparatura de distilare cu aburi si se plasează într-o baie de ulei ce a fost mai întâi adusă la o temperatură cu putin peste 100°C. Se distilează 200 ml până la 300 ml de lichid, trecând un puternic curent de aburi prin balon si încălzind usor baia de ulei. Se colectează distilatul într-un pahar Erlenmeyer protejat de lumină si care contine exact 50 ml de solutie de azotat de argint 6,02 N prevăzută la pct. 3.5 si 1 ml de acid azotic prevăzută la pct. 3.4. Trebuie să se asigure că piesa extinsă a condensatorului este imersată într-o solutie de azotat de argint.

5.2. Se transferă continutul din paharul Erlenmeyer într-un balon cotat de 500 ml, se completează cu apă, se agită si se filtrează. Se înlătură 250 ml din filtrat, se adaugă aproximativ 1 ml de solutie de sulfat feric de amoniu prevăzută la pct. 3.7 si se titrează excesul de azotat de argint cu solutie de tiocianat de amoniu 0,02 N prevăzută la pct. 3.6, luată dintr-o biuretă gradată de 1/20 ml.

Un test martor poate să fie efectuat, dacă este necesar, aplicându-se aceeasi procedură la 10 ml de suspensie de migdale dulci prevăzută la pct. 3.1, omitându-se proba ce trebuie analizată.

6. Calcularea rezultatelor

Dacă testul martor indică faptul că solutia de azotat de argint 0,02 N a fost consumată, se scade valoarea acesteia din volumul consumat de distilatul probei. 1 ml de AgN03 0,02 N corespunde la 0,54 mg de HCN. Rezultatul se exprimă procentual.

7. Observatii

Dacă proba contine o cantitate mare de sulfuri (de exemplu, boabe de fasole), se formează un precipitat negru de sulfura de argint care este filtrat împreună cu un depozit de cianură de argint. Formarea acestui precipitat cauzează o pierdere de solutie de azotat de argint 0,02 N, volum ce trebuie să fie scăzut din volumul utilizat pentru a calcula continutul de HCN. Pentru a face aceasta, se procedează după cum urmează:

Se tratează depozitul rămas pe un filtru cu 50 ml de amoniac prevăzut la pct. 3.8, pentru a se dizolva cianura de argint. Se spală reziduul în amoniac diluat si apoi se determină continutul în argint al acestuia. Se transformă valoarea obtinută în ml de solutie de azotat de argint 0,02 N.

Continutul în HCN al probei poate fi, de asemenea, determinat prin titrarea filtratului amoniacal acidifiat cu acid azotic.

III. Determinarea calciului

1. Scop si domeniu de aplicare

Metoda se utilizează pentru determinarea continutului de calciu total din furaje.

2. Principiu

Calciul trebuie calcinat, cenusa trebuie tratată cu acid clorhidric, iar calciul trebuie precipitat cu oxalat de calciu. Se dizolvă precipitatul în acid sulfuric si se titrează cu o solutie de permanganat de potasiu acidul oxalic format.

3. Reactivi

3.1. Acid clorhidric p.a., d:1,14

3.2. Acid azotic p.a., d:1,40

3.3. Acid sulfuric p.a., d:1,13

3.4. Amoniac p.a., d:0,98

3.5. Solutie saturată rece de oxalat de amoniu p.a.

3.6. Solutie 30% (m/v) de acid citric p.a.

3.7. Solutie 5% (m/v) de clorură de amoniu p.a.

3.8. Solutie 0,04% (m/v) de verde brom crezol

3.9. Solutie de permanganat de potasiu 0,1 N.

4. Aparatură

4.1. Cuptor electric cu circulatie a aerului si termostat

4.2. Creuzete din platină, siliciu sau portelan pentru calcinare

4.3. Creuzete cu filtru din sticlă de porozitate G4.

5. Procedură

5.1. Se cântăresc aproximativ 5 g din probă (sau mai mult, dacă este necesar) cu o aproximatie de mg, se calcinează la 550°C si se transferă cenusa într-un pahar de laborator de 250 ml.

Se adaugă 40 ml de acid clorhidric prevăzut la pct. 3.1, 60 ml de apă si câteva picături de acid azotic prevăzut la pct. 3.2. Se aduce la fierbere si se mentine la punctul de fierbere timp de 30 de minute. Se răceste si se transferă solutia într-un balon cotat de 250 ml. Se clăteste, se completează până la semn cu apă, se omogenizează si se filtrează.

Utilizându-se o pipetă, se transferă într-un pahar de laborator de 250 ml o parte alicotă ce contine de la 10 până la 40 mg de calciu, în conformitate cu continutul în calciu asumat. Se adaugă 1 ml de solutie de acid citric prevăzută la pct. 3.6 si 5 ml de solutie de clorură de amoniu prevăzută la pct. 3.7.

5.2. Se completează cu apă volumul până la aproximativ 100 ml. Se aduce până la punctul de fierbere, se adaugă 8 până la 10 picături de solutie de verde brom crezol prevăzută la pct. 3.8 si 30 ml de solutie caldă de oxalat de amoniu prevăzut la pct. 3.5. Dacă se formează un precipitat, acesta se dizolvă adăugându-se câteva picături de acid clorhidric prevăzut la pct. 3.1.

Se neutralizează foarte lent cu amoniac prevăzut la pct. 3.4, se agită continuu până la obtinerea unui pH între 4,4 până la 4,6 (de exemplu, atunci când indicatorul îsi schimbă culoarea). Se plasează paharul de laborator într-o baie de apă fierbinte si se mentine timp de 30 de minute, pentru a permite precipitatului care s-a format să se depună. Se scoate paharul de laborator din baia de apă. Se lasă ca acesta să stea timp de o oră si se filtrează printr-un creuzet filtrant de G4.

Se spală paharul de laborator si creuzetul cu apă, până când excesul de oxalat de amoniu este înlăturat complet (absenta clorurii din apa de spălat indică faptul că acestea au fost spălate suficient).

Se dizolvă precipitatul de pe filtru în 50 ml de acid sulfuric cald prevăzut la pct. 3.3. Se clăteste creuzetul cu apă caldă si se completează filtratul până la aproximativ 100 ml. Se aduce temperatura până la 70-80°C si se titrează picătură cu picătură cu o solutie de permanganat de potasiu prevăzut la pct. 3.9 până când este obtinută o culoare roz ce persistă timp de un minut.

6. Calcularea rezultatelor

1 ml de permanganat de potasiu 0,1 N corespunde la 2,004 mg de calciu. Rezultatul obtinut se exprimă procentual.

7. Observatii

7.1. Pentru un continut foarte scăzut de calciu se procedează după cum urmează: se filtrează precipitatul de

oxalat de calciu printr-o hârtie de filtru liberă de cenusă. După spălare se usucă filtrul si cenusa la 550°C într-un creuzet de platină. Se redizolvă reziduul în câteva picături de acid sulfuric prevăzut la pct. 3.3, se evaporă până se usucă, se calcinează din nou la 550°C si se cântăreste. Dacă M este masa sulfatului de calciu obtinut, continutul de calciu al părtii alicote luate ca probă = M x 0,2944.

7.2. Dacă proba constă numai din substante minerale, aceasta se dizolvă în acid clorhidric fără a o calcina mai întâi. În cazul produselor precum fosfatul de aluminiu-calciu ce sunt dificil de dizolvat în acid, se topeste după cum urmează, printr-un proces alcalin înainte de dizolvare: se amestecă proba ce trebuie analizată într-un creuzet de platină cu un amestec de cinci ori greutatea acesteia, constând în cantităti egale de carbonat de potasiu si carbonat de sodiu. Se încălzeste cu grijă până când amestecul este topit complet. Se răceste si se dizolvă în acid clorhidric.

7.3. În cazul în care continutul în magneziu al probei este ridicat, se precipită oxalatul de calciu a doua oară.

IV. Determinarea carbonatilor

1. Scop si domeniu de aplicare

Această metodă se utilizează pentru determinarea cantitătii de carbonati, exprimată conventional drept carbonat de calciu, din furaje. În unele cazuri, trebuie să fie utilizată o metodă specială (de exemplu, cu carbonat de fier).

2. Principiu

Carbonatii trebuie descompusi în acid clorhidric.

Dioxidul de carbon eliberat trebuie colectat într-un tub gradat, iar volumul acestuia, comparat cu cel eliberat în aceleasi conditii printr-o cantitate cunoscută de carbonat de calciu p.a.

3. Reactivi

3.1. Acid clorhidric, d:1,10

3.2. Carbonat de calciu, p.a.

3.3. Acid sulfuric, aproximativ 0,1 N, colorat cu rosu metil.

4. Aparatură

Aparatură Scheibler-Dietrich (vezi diagrama) sau aparatura echivalentă.

5. Procedura

În conformitate cu continutul în carbonati al probei, se cântăreste o parte a probei asa cum se arată în continuare:

- 0,5 g pentru produse ce contin de la 50% până la 100% carbonati, exprimati ca si carbonat de calciu;

- 1 g pentru produse ce contin de la 40% până la 50% carbonati, exprimati ca si carbonat de calciu;

- 2 până la 3 g pentru alte produse.

Se plasează portiunea probei într-un recipient special, prevăzut la pct. 4 al aparaturii, echipată cu un tub mic din material indestructibil ce contine 10 ml de acid clorhidric prevăzut la pct. 3.1 si se conectează recipientul la aparatură. Se deschide robinetul cu trei căi prevăzut la pct. 5, astfel încât tubul (1) se conectează cu exteriorul. Se aduce nivelul lichidului până la semnul zero, utilizându-se tubul mobil (2) ce este umplut cu acid sulfuric colorat prevăzut la pct. 3.3 si conectat la tubul gradat (1). Se deschide robinetul (5) pentru a se conecta tuburile (1) si (3) si se verifică dacă nivelul este la zero.

Se dă drumul lent la acid clorhidric prevăzut la pct. 3.1 peste probă, aplecându-se recipientul prevăzut la pct. 4. Se egalizează presiunea coborându-se tubul prevăzut la pct. 2. Se agită recipientul prevăzut la pct. 4 până când se opreste complet eliberarea de dioxid de carbon.

Se restaurează presiunea aducându-se lichidul din tuburile (1) si (2) Înapoi la acelasi nivel. Se citeste după câteva minute, atunci când volumul de gaz a devenit constant.

Se efectuează un test de control în aceleasi conditii pe 0,5 g de carbonat de calciu prevăzut la pct. 3.2.

6. Calcularea rezultatelor

Continutul de carbonati în grame, exprimat drept carbonat de calciu, ca procent din probă, se calculează utilizându-se formula: VxIOO, Tx2M

unde:

V = ml de C02 eliberati din probă;

T = ml de C02 eliberati din 0,5 g de CaC03 p.a.;

M = masa, în grame, a părtii din probă.

7. Observatii

7.1. Atunci când partea din probă cântăreste mai mult de 2 g, se plasează mai întâi 15 ml de apă distilată în recipientul prevăzut la pct. 4 si se amestecă înainte de a începe testarea. Se utilizează acelasi volum de apă pentru testul de control.

7.2. Dacă aparatura utilizată are un volum diferit de cel al aparatului Scheibler-Dietrich, părtile prelevate din probă si din substanta de control si calcularea rezultatelor trebuie să fie adaptate în consecintă.

 

Aparat Scheibler-Dietrich pentru determinarea C02

 

Scara 1/8 (măsurată în mm)

 

V. Determinarea cenusii brute

1. Scop si domeniu de aplicare

Această metodă se utilizează pentru determinarea continutului de cenusă brută al furajelor.

2. Principiu

Proba este calcinată la 550°C Se cântăreste reziduul.

3. Reactivi

Solutie 20% (m/v) de azotat de amoniu.

4. Aparatură

4.1. Plita încinsă

4.2. Cuptor electric cu termostat

4.3. Creuzete pentru calcinare confectionate din platină sau dintr-un aliaj din platină si aur (10% Pt, 90% Au), fie rectangular (60x40x25 mm), fie circular (diametru: 60 mm până la 75 mm, înăltime: 20 mm până la 25 mm).

 

5. Procedură

Se cântăresc aproximativ 5 g de probă cu o marjă de mg (2,5 în cazul produselor ce au tendinta de a creste în volum) si se plasează într-un creuzet pentru calcinare ce initial a fost calcinat si cântărit în vederea stabilirii tarei. Se plasează creuzetul pe plita încinsă si se încălzeste treptat până când substanta se carbonizează. Se pune creuzetul într-un cuptor fixat la 550±5°C. Se mentine la această temperatură până când este obtinută o cenusă albă, gri deschis sau rosiatică ce pare a fi liberă de particule de cărbune. Se plasează creuzetul într-un desicator, se lasă să se răcească si se cântăreste imediat.

6. Calcularea rezultatelor

Greutatea reziduului se calculează scăzându-se tara. Rezultatul se exprimă procentual.

7. Observatii

7.1. Cenusa substantelor ce sunt dificil de calcinat trebuie să fie supusă unei calcinări initiale de cel putin 3 ore, răcită si apoi se adaugă la aceasta (cu grijă, pentru a se evita dispersia cenusii sau formarea de bulgări) câteva picături de solutie 20% de azotat de amoniu. Se continuă calcinarea după uscare în cuptor. Se repetă operatiunea cât este necesar, până când calcinarea este completă.

7.2. În cazul substantelor rezistente la tratamentul descris în baza pct. 7.1, se procedează după cum urmează: după o calcinare de 3 ore, se plasează cenusa în apă caldă si se filtrează printr-un filtru mic, liber de cenusă. Se calcinează filtrul si continutul acestuia în creuzetul initial. Se plasează filtratul în creuzetul răcit, se evaporă până se usucă, se calcinează si se cântăreste.

7.3. În cazul uleiurilor si al grăsimilor, se cântăreste cu acuratete o probă de aproximativ 25 g într-un creuzet de mărime potrivită. Se carbonizează fixându-se resturile substantei cu o bucată de hârtie de filtru liberă de cenusă. După ardere, se umezeste cu o cantitate foarte mică de apă. Se usucă si se calcinează, asa cum s-a descris la pct. 5.

VI. Determinarea cenusii insolubile în acid clorhidric

1. Scop si domeniu de aplicare

Această metodă se utilizează pentru determinarea nivelului de substante minerale care sunt insolubile în acid clorhidric din furaje. În functie de natura probei pot fi utilizate două metode.

1.1. Metoda a: aplicabilă furajelor organice simple si majoritătii furajelor combinate

1.2. Metoda b: aplicabilă compusilor minerali, amestecurilor si furajelor combinate al căror continut în substante insolubile în acid clorhidric, asa cum s-a determinat prin metoda a, este mai mare de i%.

2. Principiu

2.1. Metoda a: proba trebuie calcinată, cenusa trebuie fiartă în acid clorhidric, iar reziduul insolubil trebuie filtrat si cântărit.

2.2. Metoda b: proba trebuie tratată cu acid clorhidric. Solutia trebuie filtrată, reziduul trebuie calcinat, iar cenusa astfel obtinută trebuie tratată în conformitate cu metoda a.

3. Reactivi

3.1. Acid clorhidric 3 N

3.2. 20% solutie (m/v) de acid tricloracetic

3.3. 1% solutie (m/v) de acid tricloracetic.

4. Aparatură

4.1. Plita încinsă

4.2. Cuptor electric cu termostat

4.3. Creuzete pentru calcinare din platină sau un aliaj din platină si aur (10% Pt, 90% Au), fie rectangular (60x40x25 mm), fie circular (diametru: 60 mm până la 75 mm, înăltime: 20 mm până la 25 mm).

5. Procedură

5.1. Metoda a

Se calcinează proba utilizându-se metoda descrisă pentru determinarea cenusii brute. De asemenea, poate fi utilizată cenusa obtinută din acea analiză.

Se plasează cenusa într-un pahar de laborator de 250 ml până la 400 ml, utilizându-se 75 ml de acid clorhidric 3 N prevăzut la pct. 3.1. Se aduce treptat la punctul de fierbere si se mentine timp de 15 minute. Se filtrează solutia caldă printr-o hârtie de filtru liberă de cenusă si se spală reziduul cu apă caldă până când nu mai este vizibilă reactia acidă. Se usucă filtrul ce contine reziduul si cenusa într-un creuzet cântărit în prealabil la o temperatură de nu mai putin de 550°C si nu mai mult de 700°C. Se răceste într-un exicator si se cântăreste.

5.2. Metoda b

Se cântăresc 5 g din probă cu o marjă de mg si se plasează într-un pahar de laborator de 250 ml până la 400 ml. Se adaugă succesiv 25 ml de apă si 25 ml de acid clorhidric 3 N prevăzut la pct. 3.1, se amestecă si se asteaptă să înceteze efervescenta. Se adaugă încă 50 ml de acid clorhidric 3 N prevăzut la pct. 3.1. Se asteaptă să înceteze orice eliberare de gaz, apoi se plasează paharul de laborator într-o baie cu apă adusă si mentinută la punctul de fierbere. Paharul se mentine timp de 30 de minute sau mai mult, dacă este necesar, pentru a se hidroliza bine amidonul ce poate fi prezent.

Se filtrează, în timp ce se încălzeste printr-un filtru liber de cenusă, si se spală filtrul cu 50 ml de apă caldă (vezi observatia 7). Se plasează filtrul ce contine reziduul într-un creuzet pentru calcinare, se usucă si se calcinează la o temperatură de minimum 550°C si maximum 700°C. Se plasează cenusa într-un pahar de 250 ml până la 400 ml, utilizându-se 75 ml de acid clorhidric 3 N prevăzut la pct. 3.1. Se continuă asa cum s-a descris la al doilea subparagraf al pct. 5.1.

6. Calcularea rezultatelor

Masa reziduului se calculează prin scăderea tarei. Rezultatul se exprimă procentual.

7. Observatii

Dacă filtrarea se dovedeste dificilă, se reîncepe analiza, înlocuindu-se cei 50 ml de acid clorhidric 3 N prevăzut la pct. 3.1 cu 50 ml de acid tricloracetic 20% prevăzut la pct. 3.2. si spălându-se filtrul într-o solutie caldă de acid tricloracetic 1% prevăzut la pct. 3.3.

VII. Determinarea clorului din cloruri

1. Scop si domeniu de aplicare

Această metodă se utilizează pentru determinarea cantitătii de clor din cloruri ce sunt solubile în apă, exprimate conventional drept clorură de sodiu. Această metodă este aplicabilă tuturor furajelor.

2. Principiu

Clorurile trebuie dizolvats în apă. Dacă produsul contine materie organică, se procedează la clarificare. Solutia trebuie usor acidifiată cu acid azotic, iar clorurile precipitate sub formă de clorură de argint, prin intermediul unei solutii de azotat de argint. Azotatul de argint în exces trebuie titrat cu o solutie de tiocianat de amoniu, prin metoda Volhard.

3. Reactivi

3.1. Solutie de tiocianat de amoniu 0,1 N

3.2. Solutie de azotat de argint 0,1 N

3.3. Solutie saturată de sulfat feric de amoniu

3.4. Acid azotic, d:1,38

3.5. Eter dietilic p.a. 3.6 Acetonă p.a.

3.7. Solutie Carrez I: se dizolvă în apă 21,9 g de acetat de zinc, Zn(CH3COO)2 . 2H20 si 3g de acid acetic glacial. Se completează cu apă până la 100 ml.

3.8. Solutie Carrez II: se dizolvă în apă 10,6 g de ferocianură de potasiu K4Fe(CN)6 x 3H20. Se completează cu apă până la 100 ml.

3.9. Carbon activ p.a., liber de cloruri si neabsorbant al acestora.

4. Aparatură

Agitator: aproximativ 35 rpm până la 40 rpm.

5. Procedură

5.1. Prepararea solutiei

În functie de natura probei, se prepară o solutie asa cum se arată la pct. 5.1.1, 5.1.2 sau 5.1.3.

În acelasi timp se efectuează un test martor care omite proba ce trebuie analizată.

5.1.1. Probe libere de materie organică

Se cântăreste, cu o marjă de mg, o probă de cel mult 10 g si care contine cel mult 3 g de clor sub formă de cloruri. Se plasează împreună cu 400 ml de apă într-un balon cotat de 500 ml, la aproximativ 20°C. Se agită timp de 30 de minute în pahar, se aduce la volum, se omogenizează si se filtrează.

5.1.2. Probe ce contin materie organică, excluzând produsele prevăzute la pct. 5.1.3

Se cântăresc aproximativ 5 g de probă cu o marjă de mg si se plasează împreună cu 1 g de carbon activ într-un balon cotat de 500 ml. Se adaugă 400 ml de apă la aproximativ 20°C si 5 ml de solutie Carrez I prevăzută la pct. 3.7, se agită si apoi se adaugă 5 ml de solutie Carrez II prevăzută la pct. 3.8. Se agită timp de 30 de minute într-un pahar, se aduce la volum, se omogenizează si se filtrează.

5.1.3. Furaje preparate, turte si făină de in, produse bogate în făină de în si alte produse bogate în mucilagii sau în substante coloidale (de exemplu, amidon dextrinat)

Se prepară solutia asa cum s-a descris la pct. 5.1.2, dar nu se filtrează. Se decantează (dacă este necesar, se centrifughează), se retin 100 ml din lichidul supernatant si se transferă într-un balon cotat de 200 ml. Se amestecă cu acetonă prevăzută la pct. 3.6 si se aduce la volum cu acest solvent, se omogenizează si se filtrează.

5.2. Titrare

Utilizându-se o pipetă, se transferă într-un pahar Erlenmayer 25 până la 100 ml din filtratul (în conformitate cu continutul de clor presupus) obtinut asa cum s-a descris în baza pct. 5.1.1, 5.1.2 sau 5.1.3. Partea alicotă nu trebuie să contină mai mult de 150 mg CI. Dacă este necesar, se diluează cu apă la cel putin 50 ml, se adaugă 5 ml de acid azotic prevăzut la pct. 3.4, 20 ml de solutie saturată de sulfat feric de amoniu prevăzut la pct. 3.3 si două picături de solutie de tiocianat de amoniu prevăzută la pct. 3.1, transferat prin intermediul unei biurete umplute până la semnul zero. Utilizându-se o biuretă, se transferă solutia de azotat de argint prevăzut la pct. 3.2, în asa fel încât este obtinut un exces de 5 ml. Se adaugă 5 ml de dietil eter prevăzut la pct. 3.5 si se scutură puternic pentru a se coagula precipitatul.

Se titrează excesul de azotat de argint cu solutie de tiocianat de amoniu prevăzut la pct. 3.1, până când tenta rosie-brună durează timp de un minut.

6. Calcularea rezultatelor

Cantitatea de clor (m), exprimată drept clorură de sodiu, prezentă în volumul de filtrat luat pentru titrare, se calculează utilizându-se următoarea formulă:

M = 5,845 (V^V-Jmg,

unde:

V.,= ml de solutie de azotat de argint conc.1 N adăugată;

V2= ml de solutie de tiocianat de amoniu 0,1 N utilizată pentru titrare.

Dacă testul martor indică faptul că solutia de azotat de argint 0,1 N a fost consumată, se scade această valoare din volumul (V1-V2).

7. Observatii

7.1. Titrarea poate fi, de asemenea, efectuată prin potentiometru.

7.2. În cazul produselor care sunt foarte bogate în uleiuri si grăsimi, se realizează o primă degresare cu dietil eter sau petrol usor.

7.3. În cazul făinii de peste, titrarea poate fi efectuată prin metoda Mohr.

VIII. Determinarea lactozei

1. Scop si domeniu de aplicare

Această metodă se utilizează pentru determinarea nivelului de lactoză din furaje ce contin mai mult de 0,5% lactoză.

2. Principiu

Zaharurile trebuie dizolvate în apă. Solutia trebuie supusă fermentatiei cu Saccharomyces cerevisiae ce lasă lactoză intactă. După precipitare si filtrare continutul de lactoză al filtratului se determină prin metoda Luff-Schoorl.

3. Reactivi

3.1. Suspensie de Saccharomyces cerevisiae: se introduc 25 g de drojdie proaspătă în 100 ml de apă. Suspensia se va tine pentru o perioadă maximă de o săptămână într-un frigider.

3.2. Solutie Carrez I: se dizolvă în apă 21,9 g acetat de zinc Zn(CHsCOO)2 . 2H20 si 3 g de acid acetic glacial. Se completează cu apă până la 100 ml.

3.3. Solutie Carrez II: se dizolvă în apă 10,6 g ferocianură de potasiu K4Fe(CN)6 x 3H20. Se completează cu apă până la 100 ml.

3.4. Reactiv Luff-Schoorl

Se toarnă solutia de acid citric prevăzută la pct. 3.4.2 în solutia de carbonat de sodiu prevăzută la pct. 3.4.2, agitându-se cu grijă. Se adaugă solutia de sulfat de cupru prevăzută la pct. 3.4.1 si se completează cu apă până la un litru. Se lasă să se decanteze peste noapte si se filtrează. Se controlează normalitatea reactivului astfel obtinut (Cu 0,1 N; Na2C03 2N). Ph-ul solutiei trebuie să fie de aproximativ 9,4.

3.4.1. Solutie de sulfat de cupru: se dizolvă 25 g de sulfat de cupru p.a. CuS04 5H20, liberă de fier, în 100 ml de apă.

3.4.2. Solutie de acid citric: se dizolvă 50 g de acid citric p.a. C6H807 . H20 în 50 ml de apă.

3.4.3. Solutia de carbonat de sodiu: se dizolvă 143,8 g de carbonat de sodiu anhidru p.a. În aproximativ 300 ml de apă caldă. Se lasă să se răcească.

3.5. Piatră ponce granulată, fiartă în acid clorhidric, spălată cu apă si uscată

3.6. 30% solutie de iodură de sodiu (m/v)

3.7. Acid sulfuric 6 N

3.8. Solutie de tiosulfat de sodiu 0,1 N

3.9. Solutie de amidon: se adaugă într-un litru de apă fiartă un amestec format din 5 g de amidon solubil si 30 ml de apă. Se fierbe timp de 3 minute, se lasă să se răcească si, dacă este necesar, se adaugă 10 mg de iodură de mercur drept conservam.

4. Aparatură

Baie de apă cu termostat fixat la 38-40°C.

5. Procedură

Se cântăreste 1 g de probă cu o marjă de mg si se plasează această portiune de probă într-un balon cotat de 100 ml. Se adaugă 25 ml până la 30 ml de apă. Se plasează balonul într-o baie de apă fierbinte, timp de 30 de minute si apoi se răceste la aproximativ 35°C. Se adaugă 5 ml de suspensie de drojdie prevăzută la pct. 3.1 si se omogenizează. Se lasă balonul să stea timp de două ore într-o baie de apă, la o temperatură de 38-40°C. Se lasă să se răcească până la aproximativ 20°C.

Se adaugă 2,5 ml de solutie Carrez I prevăzută la pct. 3.2 si se agită timp de 30 de secunde, apoi se adaugă 2,5 ml de solutie Carrez II prevăzută la pct. 3.3 si se agită din nou timp de 30 de secunde. Se completează cu apă până la 100 ml, se amestecă si se filtrează. Utilizându-se o pipetă, se retine o cantitate de filtrat ce nu depăseste 25 ml si care contine de preferintă 40 ml până la 80 mg de lactoză si aceasta se transferă într-un pahar Erlenmeyer de 300 ml. Dacă este necesar, se completează cu apă până la 25 ml.

Se efectuează în acelasi mod un test martor cu 5 ml de suspensie de drojdie prevăzută la pct. 3.1.

Continutul de lactoză se determină în conformitate cu metoda Luff-Schoorl, după cum urmează: se adaugă exact 25 ml de reactiv Luff-Schoorl prevăzut la pct. 3.4 si două granule de piatră ponce prevăzută la pct. 3.5. Se agită manual în timp ce se încălzeste deasupra unei flăcări libere, la înăltime medie, si se aduce lichidul la fierbere în aproximativ două minute. Se plasează imediat paharul Erlenmeyer pe o sită de azbest cu un orificiu de aproximativ 6 cm în diametru, sub care a fost aprinsă flacăra. Flacăra trebuie să fie reglată în asa fel încât numai baza paharului Erlenmeyer să fie încălzită. Se potriveste un condensator de reflux la paharul Erlenmeyer. Se fierbe timp de 10 minute. Se răceste imediat în apă rece si după aproximativ 5 minute se titrează după cum urmează:

Se adaugă 10 ml de solutie de iodură de potasiu prevăzută la pct. 3.6 si imediat după aceea (cu grijă, datorită riscului de spumare abundentă) se adaugă 25 ml de acid sulfuric 6 N prevăzut la pct. 3.7. Se titrează cu solutie de tiosulfat de sodiu 0,1 N prevăzută la pct. 3.8 până când apare o culoare galbenă stearsă, se adaugă amidon ca indicator, prevăzut la pct. 3.9, si se completează titrarea.

Se efectuează aceeasi titrare pe un amestec măsurat cu acuratete de 25 ml de reactiv Luff-Schoorl prevăzut la pct. 3.4 si 25 ml de apă, după care se adaugă 10 ml de iodură de potasiu prevăzută la pct. 3.6 si 25 ml de acid sulfuric 6 N, prevăzut la pct. 3.7, fără fierbere.

6. Calcularea rezultatelor

Utilizându-se tabelul atasat, se stabileste cantitatea de lactoză, în mg, ce corespunde diferentei dintre rezultatele celor două titrări, exprimată în ml de tiosulfat 0,1 N. Rezultatul se exprimă procentual ca părti de lactoză anhidră.

7. Observatie

Pentru produse ce contin mai mult de 40% zahăr fermentabil, se utilizează mai mult de 5 ml de suspensie de drojdie prevăzută la pct. 3.1.

 

Tabel de valori pentru 25 ml de reactiv Luff-Schoorl

 

ml de Na2S203 0,1 N, 2 minute de încălzire, 10 minute de fierbere

 

Na2S203 0,1 N

Glucoza, fructoză, zaharuri invertite C6H1206

Lactoză C12H22011

Maltoză C12H22O11

Na2S2 0,1 N

ml

mg

diferentă

mg

diferentă

mg

diferentă

ml

1

2.4

2.4

3.6

3.7

3.9

3.9

1

2

4.8

2.4

7.3

3.7

7.8

3.9

2

3

7.2

2.5

11.0

3.7

11.7

3.9

3

4

9.7

2.5

14.7

3.7

15.6

4.0

4

5

12.2

2.5

18.4

3.7

19.6

3.9

5

6

14.7

2.5

22.1

3.7

23.5

4.0

6

7

17.2

2.6

25.8

3.7

27.5

4.0

7

8

19.8

2.6

29.5

3.7

31.5

4.0

8

9

22.4

2.6

33.2

3.8

35.5

4.0

9

10

25.0

2.6

37.0

3.8

39.5

4.0

10

11

27.6

2.7

40.8

3.8

43.5

4.0

11

12

30.3

2.7

44.6

3.8

47.5

4.1

12

13

33.0

2.7

48.4

3.8

51.6

4.1

13

14

35.7

2.8

52.2

3.8

55.7

4.1

14

15

38.5

2.8

56.0

3.9

59.8

4.1

15

16

41.3

2.9

59.9

3.9

63.9

4.1

16

 

17

44.2

2.9

63.8

3.9

68.0

4.2

17

18

47.1

2.9

67.7

4.0

72.2

4.3

18

19

50.0

3.0

71.7

4.0

76.5

4.4

19

20

53.0

3.0

75.7

4.1

80.9

4.5

20

21

56.0

3.1

79.8

4.1

85.4

4.6

21

22

59.1

3.1

83.9

4.1

90.0

4.6

22

23

62.2

 

88.0

 

94.6

 

23

 

IX. Determinarea potasiului

1. Scop si domeniu de aplicare

Această metodă se utilizează pentru determinarea nivelului de potasiu din furaje.

2. Principiu

Proba trebuie calcinată, iar cenusa trebuie dizolvată în acid clorhidric. Continutul în potasiu al solutiei se determină prin fotometrie cu flacără, în prezenta clorurii de cesiu si a azotatului de aluminiu. Adăugarea acestor substante elimină în mare măsură interferenta elementelor perturbatoare.

3. Reactivi

3.1. Acid clorhidric p.a., d:1,12

3.2. Clorură de cesiu p.a

3.3. Azotat de aluminiu Al (N03)3 x 9H20, reactiv cu scop general

3.4. Clorură de potasiu p.a., anhidră

3.5. Solutie-tampon: se dizolvă în apă 50 g de clorură de cesiu prevăzută la pct. 3.2 si 250 g de azotat de aluminiu prevăzut la pct. 3.3, se completează până la un litru cu apă si se omogenizează. Se depozitează în sticle de plastic.

3.6. Solutie standard de potasiu: se dizolvă în apă 1,907 g de clorură de potasiu prevăzută la pct. 3.4, se adaugă 5 ml de acid clorhidric prevăzut la pct. 3.1, se completează până la un litru cu apă si se omogenizează. Se depozitează în sticle de plastic. 1 ml din această solutie contine 1,00 mg de potasiu.

4. Aparatură

4.1. Creuzete din platină, siliciu sau portelan, prevăzute, dacă este necesar, cu capace

4.2. Cuptor electric cu termostat

4.3. Flamfotometru

5. Procedură

5.1. Analiza probei

Ca regulă generală, se cântăresc 10 g din probă, cu o aproximatie de 10 mg, se plasează într-un creuzet si se calcinează la 450°C, timp de 3 ore. După răcire, se transferă cantitatea de cenusă într-un balon cotat de 500 ml, utilizându-se 250 până la 300 ml de apă, si se adaugă apoi 50 ml de acid clorhidric prevăzut la pct. 3.1. Când a încetat eliberarea de dioxid de carbon, se încălzeste solutia si se mentine la o temperatură de aproximativ 90°C, timp de două ore, agitându-se ocazional. După răcire la temperatura camerei, se completează până la semn, se agită si se filtrează. Se transferă într-un balon cotat de 100 ml o parte alicotă din filtratul ce contine un maxim de 1,0 mg de potasiu, se adaugă 10,0 ml solutie-tampon prevăzută la pct. 3.5, se completează până la semn cu apă si se omogenizează. În cazul unor niveluri mai mari de potasiu, se diluează solutia ce trebuie analizată în proportii potrivite înainte de a se adăuga solutia-tampon.

 

Tabelul de mai jos serveste ca model pentru o probă de aproximativ 10 g.

 

Continut presupus de potasiu din proba (% K)

Factor de dilutie

Parte alicotă în ml solutie

până la 0.1

-

50

0.1 până la 0.5

-

10

0.5 până la 1.0

-

5

1.0 până la 5.0

1:10

10

5.0 până la 10.0

1:10

5

10.0 până la 20.0

1:20

5

 

Se măsoară la flamfotometru, la o lungime de undă de 768 nm. Se calculează rezultatul prin intermediul curbei de calibrare.

5.2. Curbă de calibrare

Se plasează exact 10 ml de solutie standard prevăzută la pct. 3.6 într-un balon gradat de 250 ml, se completează până la semn cu apă si se omogenizează. Se plasează în baIoane gradate de 100 ml exact 5,10,15, 20 si 25 ml din această solutie, corespunzând respectiv la cantitătile de potasiu de 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 si 1,0 mg. Se completează seriile cu baIoane martor ce nu contin solutie standard. Se adaugă 10 ml de solutie-tampon prevăzută la pct. 3.5 în fiecare balon, se completează cu apă până la semn si se omogenizează. Se efectuează măsurătorile, asa cum s-a indicat la pct. 5.1. Curba de calibrare este în general liniară până la concentratia de potasiu de 1 mg la 100 ml de solutie.

6. Calcularea rezultatelor Rezultatul se exprimă procentual.

7. Observatii

Solutia-tampon prevăzută la pct. 3.5, pentru a se elimina interferenta elementelor perturbatoare, se adaugă doar dacă se consideră necesar.

X. Determinarea sodiului

1. Scop si domeniu de aplicare

Această metodă se utilizează pentru determinarea nivelului de sodiu din furaje.

2. Principiu

Proba trebuie calcinată, iar cenusa dizolvată în acid clorhidric. Continutul în sodiu al solutiei se determină prin fotometrie cu flacără, în prezenta clorurii de cesiu si a azotatului de aluminiu. Aditia acestor substante elimină în mare măsură interferenta elementelor perturbatoare.

3. Reactivi

3.1. Acid clorhidric p.a, d: 1.12

3.2. Clorură de cesiu p.a

3.3. Azotat de aluminiu Al (N03)3 x 9H20, reactiv cu scop general

3.4. Clorură de potasiu p.a. anhidră

3.5. Solutie-tampon: se dizolvă 50 g de clorură de cesiu prevăzută la pct. 3.2 si 250 g de azotat de aluminiu în apă prevăzut la pct. 3.3, se completează cu apă până la un litru si se omogenizează. Se depozitează în sticle de plastic.

3.6. Solutie standard de sodiu: se dizolvă în apă 2,542 g de clorură de sodiu prevăzută la pct. 3.4, se adaugă 5 ml de acid clorhidric prevăzut la pct. 3.1, se completează până la un litru cu apă si se omogenizează. Se depozitează în sticle de plastic. 1 ml din această solutie contine 1,00 mg de sodiu.

4. Aparatură

4.1. Creuzete din platină, siliciu sau portelan pentru calcinare, prevăzute, dacă este necesar, cu capace

4.2. Cuptor electric cu termostat

4.3. Flamfotometru

5. Procedură

5.1. Analiza probei

Ca regulă generală, se cântăresc 10 g din probă, cu o aproximatie de 10 mg, se plasează într-un creuzet prevăzut la pct. 4.1 si se calcinează la 450°C timp de 3 ore. Se evită supraîncălzirea (aprinderea). După răcire se transferă cantitatea de cenusă într-un balon cotat de 500 ml, utilizându-se 250 ml până la 300 ml de apă si se adaugă apoi 50 ml de acid clorhidric prevăzut la pct. 3.1. Când a încetat toată eliberarea de dioxid de carbon, se încălzeste solutia si se mentine temperatura la aproximativ 90°C, timp de două ore, agitându-se din când în când. După răcire la temperatura camerei, se completează cu apă până la semn, se agită si se filtrează. Se transferă într-un balon cotat de 100 ml o parte alicotă din filtrat ce contine un maxim de 1,0 mg de potasiu, se adaugă 10,0 ml de solutie-tampon prevăzută la pct. 3.5, se completează cu apă până la semn si se omogenizează. În cazul unor niveluri mai mari de sodiu, se diluează solutia ce trebuie analizată în proportii potrivite, înainte de a se adăuga solutia-tampon.

 

Tabelul de mai jos serveste ca model pentru o probă de aproximativ 10 g.

 

Continut presupus de sodiu din proba (% Na)

Factor de dilutie

Parte alicotă în ml solutie

până la 0.1

-

50

0.1 până la 0.5

-

10

0.5 până la 1.0

-

5

1.0 până la 5.0

1:10

10

5.0 până la 10.0

1:10

5

10.0 până la 20.0

1:20

5

 

Se măsoară la flamfotometru o lungime de undă de 589 nm. Se calculează rezultatul prin intermediul curbei de calibrare.

5.2. Curbă de calibrare

Se plasează exact 10 ml de solutie standard prevăzută la pct. 3.6 într-un balon gradat de 250 ml, se completează cu apă până la semn si se omogenizează. Se plasează în baloane gradate de 100 ml exact 5, 10, 15, 20 si 25 ml din această solutie, corespunzând respectiv la cantităti de sodiu de 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 si 1,0 mg. Se completează seriile cu baIoane martor ce nu contin solutie standard. Se adaugă 10 ml de solutie-tampon prevăzută la pct. 3.5 în fiecare balon, se completează cu apă până la semn si se omogenizează. Se efectuează măsurători, asa cum s-a indicat la pct. 5.1. Curba de calibrare este în general liniară până la concentratia de sodiu de 1 mg la 100 ml de solutie.

6. Calcularea rezultatelor Rezultatul se exprimă procentual.

7. Observatii

7.1. Pentru produse ce contin mai mult de 4% sodiu este preferabil să se calcineze substanta timp de două ore într-un creuzet cu capac. După răcire se adaugă apă, se aduce cenusa în suspensie prin intermediul unui fir de platină, se usucă si se calcinează din nou, timp de două ore, într-un creuzet cu capac.

7.2. Dacă proba constă numai din substante minerale, se dizolvă fără o calcinare prealabilă.

XI. Determinarea zahărului

1. Scop si domeniu de aplicare

Această metodă se utilizează pentru determinarea cantitătii de zaharuri reducătoare si toate zaharurile după invertire, exprimată ca glucoza sau, când este cazul, ca sucroză, convertită prin factorul 0,95. Această metodă se aplică furajelor combinate. Pentru alte furaje sunt prevăzute metode speciale. Când este necesar, trebuie să fie măsurată separat lactoza si trebuie să se tină cont de aceasta atunci când se calculează rezultatele.

2. Principiu

Zaharurile trebuie extrase cu etanol diluat.

Solutia trebuie clarificată cu solutiile Carrez I si II. După eliminarea etanolului, cantitătile dinainte si după invertire se determină prin metoda Luff-Schoorl.

3. Reactivi

3.1. Etanol 40% (v/v) d: 0,948 la 20°C, neutralizat cu fenolftaleină

3.2. Solutie Carrez I: se dizolvă 21,9 g de acetat de zinc Zn (CH3COO)2 x 2H20 si 3 g de acid acetic glacial în apă. Se completează cu apă până la 100 ml.

3.3. Solutie Carrez II: se dizolvă 10,6 g de ferocianură de potasiu K4Fe(CN)6 x 3H20 în apă. Se completează cu apă până la 100 ml.

3.4. Solutie 0,1% (m/v) de metil oranj

3.5. Acid clorhidric 4 N

3.6. Acid clorhidric 0,1 N

3.7. Solutie de hidroxid de sodiu 0,1 N.

3.8. Reactiv Luff-Schoorl

Amestecându-se cu atentie, se toarnă solutie de acid citric prevăzută la pct. 3.8.2 în solutia de carbonat de sodiu prevăzută la pct. 3.8.3. Se adaugă solutie de sulfat de cupru prevăzută la pct. 3.8.1 si se completează până la un litru cu apă. Se lasă să se decanteze peste noapte si se filtrează. Se controlează normalitatea reactivului astfel obtinut (Cu 0,1 N; Na2C03 2 N). Ph-ul solutiei trebuie să fie de aproximativ 9,4.

3.8.1 Solutie de sulfat de cupru: se dizolvă 25 g de sulfat de cupru p.a. CuS04 x 5H20, liber de fier, în 100 ml de apă.

3.8.2 Solutie de acid citric: se dizolvă 50 g de acid citric p.a., C6H807 x H20 în 50 ml de apă.

3.8.3 Solutie de carbonat de sodiu: se dizolvă 143,8 g de carbonat de sodiu anhidru p.a. În aproximativ 300 ml de apă fierbinte. Se lasă să se răcească.

3.9. Solutie de tiosulfat de sodiu 0,1 N

3.10. Solutie de amidon: se adaugă un amestec de 5 g de amidon solubil în 30 ml de apă, la un litru de apă fierbinte. Se fierbe timp de 3 minute, se lasă să se răcească si, dacă este necesar, se adaugă 10 mg de iodură de mercur drept conservant.

3.11. Acid sulfuric 6 N

3.12. Solutie 30% (m/v) de iodură de potasiu.

3.13. Piatră ponce granulată, fiartă în acid clorhidric, spălată în apă si uscată

3.14. 3-metilbutan-1-ol.

4. Aparatură

Agitator: aproximativ 35 până la 40 rpm.

5. Procedură

5.1. Extractia probei

Se cântăresc 2,5 g din probă cu o marjă de mg si se plasează într-un balon cotat de 250 ml. Se adaugă 200 ml de etanol prevăzut la pct. 3.1 si se amestecă într-un pahar timp de o oră. Se adaugă 5 ml de solutie Carrez I prevăzută la pct. 3.2 si se agită timp de un minut. Se adaugă 5 ml de solutie Carrez II prevăzută la pct. 3.3 si se agită din nou timp de 1 minut. Se completează la volum cu etanol prevăzut la pct. 3.1, se omogenizează si se filtrează. Se retin 200 ml din filtrat si se evaporă la aproximativ jumătate din volum, pentru a se elimina majoritatea etanolului. Se transferă întreaga cantitate din reziduul de evaporare într-un balon volumetric de 200 ml, utilizându-se apă caldă, se răceste, se aduce la volum cu apă, se omogenizează si se filtrează, dacă este necesar. Această solutie va fi utilizată pentru a se determina cantitatea de zaharuri reducătoare si după invertire, a zaharurilor totale.

5.2. Determinarea zaharurilor reducătoare Utilizându-se o pipetă, se iau cel mult 25 ml de solutie

ce contine mai putin de 60 mg de zaharuri reducătoare, exprimate ca glucoza. Dacă este necesar, se completează până la 25 ml cu apă distilată si se determină continutul de zaharuri reducătoare prin metoda Luff-Schoorl. Rezultatul este exprimat ca procent al glucozei din probă.

5.3. Determinarea zaharurilor totale după invertire Utilizându-se o pipetă, se iau 50 ml de solutie si se transferă într-un balon cotat de 100 ml. Se adaugă câteva picături de solutie de metil oranj prevăzută la pct. 3.4, apoi, cu grijă si agitându-se continuu, se adaugă acid clorhidric 4 N prevăzut la pct. 3.5, până când lichidul devine un rosu accentuat. Se adaugă 15 ml de acid clorhidric 0,1 N prevăzut la pct. 3.6, se imerseaza balonul într-o baie de apă fierbinte si se tine acolo timp de 30 de minute. Se răceste rapid până la aproximativ 20°C si se adaugă 15 ml de solutie de hidroxid de sodiu 0,1 N prevăzută la pct. 3.7. Se completează cu apă până la 100 ml si se omogenizează. Se retin cel mult 25 ml ce contin mai putin de 60 mg de zaharuri reducătoare exprimate ca glucoza. Dacă este necesar, se completează până la 25 ml cu apă distilată si se determină continutul de zaharuri reducătoare prin metoda Luff-Schoorl. Rezultatul este exprimat ca procent de glucoza sau, unde este cazul, sucroză, multiplicându-se cu factorul 0,95.

5.4. Titrare prin metoda Luff-Schoorl

Utilizându-se o pipetă, se iau 25 ml de reactiv Luff-Schoorl prevăzut la pct. 3.8 si se transferă într-un pahar Erlenmeyer de 300 ml.

Se adaugă 25 ml din solutia clarificată de zahăr. Se adaugă 2 granule de piatră ponce prevăzută la pct. 3.13, se încălzeste, se agită manual deasupra unei flăcări libere la înăltime medie si se aduce lichidul la fierbere în aproximativ două minute. Se plasează imediat balonul Erlenmeyer pe o sită de azbest, cu un orificiu de

aproximativ 6 cm în diametru, sub care a fost aprinsă o flacără. Flacăra va fi reglată astfel încât numai baza paharului Erlenmeyer să fie încălzită. Se atasează un condensator de reflux la paharul Erlenmeyer. Se fierbe timp de exact 10 minute. Se răceste imediat în apă rece, iar după aproximativ 5 minute se titrează după cum urmează:

Se adaugă 10 ml solutie de iodură de potasiu prevăzută la pct. 3.12 si imediat după aceea (cu grijă, datorită riscului de spumare abundentă) se adaugă 25 ml de acid sulfuric 6 N prevăzut la pct. 3.11. Se titrează cu o solutie de tiosulfat de sodiu 0,1 N prevăzută la pct. 3.9 până când apare o culoare galbenă stearsă, se adaugă indicatorul de amidon prevăzut la pct. 3.10 si se completează titrarea.

Se efectuează aceeasi titrare pe un amestec măsurat cu acuratete de 25 ml de reactiv Luff-Schoorl prevăzut la pct. 3.8 si 25 ml de apă, după ce se adaugă 10 ml de solutie de iodură de potasiu prevăzută la pct. 3.12 si 25 ml de acid sulfuric 6 N prevăzut la pct. 3.11, fără fierbere.

6. Calcularea rezultatelor

Utilizându-se tabelul 2 se stabileste cantitatea de glucoza în mg ce corespunde diferentei dintre valorile celor două titrări, exprimată în mg de tiosulfat de sodiu 0,1 N. Rezultatul se exprimă procentual.

7. Proceduri speciale

7.1. În cazul furajelor ce sunt bogate în melasă si al altor furaje ce nu sunt în particular omogene, se cântăresc 20 g si se adaugă împreună cu 500 ml de apă într-un balon cotat de un litru. Se agită timp de o oră. Se clarifică utilizându-se reactivul Carrez I prevăzut la pct. 3.2 si reactivul Carrez II prevăzut la pct. 3.3, asa cum s-a descris la pct. 5.1, utilizându-se totusi, de data aceasta, de patru ori cantitătile din fiecare reactiv. Se aduce la volum cu etanol 80% (v/v).

Se omogenizează si se filtrează. Se elimină etanolul, asa cum s-a descris la pct. 5.1. Dacă nu există amidon dextrinizat, se aduce la volum cu apă distilată.

7.2. În cazul melasei si al furajelor simple ce sunt bogate în zahăr si aproape libere de amidon (roscove, brichete de sfeclă etc), se cântăresc 5 g, se plasează într-un balon cotat de 250 ml, se adaugă 200 ml de apă distilată si se agită, timp de o oră sau mai mult, dacă este necesar. Se clarifică utilizându-se reactivul Carrez I prevăzut la pct. 3.2 si reactivul Carrez II prevăzut la pct. 3.3, asa cum s-a descris la pct. 5.1. Se aduce la volum cu apă rece, se omogenizează si se filtrează. Se continuă asa cum s-a descris la pct. 5.3, pentru a se determina cantitatea de zaharuri totale.

8. Observatii

8.1. Pentru a se preveni spumarea este recomandabil să se adauge (indiferent de volum) aproximativ 1 ml de 3-metilbutan-1-ol prevăzut la pct. 3.14 înainte de fierbere cu reactiv Luff-Schoorl.

8.2. Diferenta dintre continutul zaharurilor totale după invertire, exprimat ca glucoza, si continutul de zaharuri reducătoare, exprimat ca glucoza, multiplicat cu 0,95, reflectă continutul procentual de sucroză.

8.3. Pentru a se determina continutul de zaharuri reducătoare, excluzând lactoza, pot fi adoptate două metode:

8.3.1. Pentru o calculare aproximativă, se multiplică cu 0,675 continutul de lactoza stabilit printr-o metodă diferită de analiză si se scade rezultatul obtinut din continutul zaharurilor reducătoare.

8.3.2. Pentru o calculare precisă a zaharurilor reducătoare, excluzând lactoza, aceeasi probă trebuie să fie utilizată pentru cele două determinări finale. Una dintre analize este efectuată pe o parte din solutia obtinută la pct. 5.1, cealaltă pe partea solutiei obtinute în timpul determinării lactozei de metoda stabilită pentru acel scop (după fermentarea celorlalte tipuri de zaharuri si clarificare).

În ambele cazuri cantitatea de zahăr prezentă se determină prin metoda Luff-Schoorl si se calculează în mg de glucoza. Una dintre valori trebuie scăzută din cealaltă, iar diferenta se exprimă procentual.

Exemplu:

Cele două volume preluate corespund, pentru fiecare determinare, unei probe de 250 mg.

În primul caz sunt consumati 17 ml de solutie de tiosulfat de sodiu 0,1 N, corespunzând la 44,2 mg de glucoza.

În al doilea caz sunt consumati 11 ml de solutie de tiosulfat de sodiu 0,1 N, corespunzând la 27,6 mg de glucoza.

Diferenta este de 16,6 mg de glucoza.

Continutul de zaharuri reducătoare (excluzând lactoza), calculat ca glucoza, este, de aceea:

 

4x16,6/10 = 6,64%

 

Tabel de valori pentru 25 ml de reactiv Luff-Schoorl

 

ml de Na2S203 0,1 N, 2 minute de încălzire, 10 minute de fierbere

 

Tabelul 2

Na2S203 0,1N

Glucoza, fructoză, zaharuri invertite C6H1206

Lactoză

Maltoză ^12^22^11

Na2S203 0,1 N

ml

mg

diferentă

mg

diferentă

mg

diferentă

ml

1

2.4

2.4

3.6

3.7

3.9

3.9

1

2

4.8

2.4

7.3

3.7

7.8

3.9

2

3

7.2

2.5

11.0

3.7

11.7

3.9

3

4

9.7

2.5

14.7

3.7

15.6

4.0

4

5

12.2

2.5

18.4

3.7

19.6

3.9

5

6

14.7

2.5

22.1

3.7

23.5

4.0

6

7

17.2

2.6

25.8

3.7

27.5

4.0

7

8

19.8

2.6

29.5

3.7

31.5

4.0

8

9

22.4

2.6

33.2

3.8

35.5

4.0

9

10

25.0

2.6

37.0

3.8

39.5

4.0

10

11

27.6

2.7

40.8

3.8

43.5

4.0

11

12

30.3

2.7

44.6

3.8

47.5

4.1

12

13

33.0

2.7

48.4

3.8

51.6

4.1

13

14

35.7

2.8

52.2

3.8

55.7

4.1

14

15

38.5

2.8

56.0

3.9

59.8

4.1

15

16

41.3

2.9

59.9

3.9

63.9

4.1

16

17

44.2

2.9

63.8

3.9

68.0

4.2

17

18

47.1

2.9

67.7

4.0

72.2

4.3

18

19

50.0

3.0

71.7

4.0

76.5

4.4

19

20

53.0

3.0

75.7

4.1

80.9

4.5

20

21

56.0

3.1

79.8

4.1

85.4

4.6

21

22

59.1

3.1

83.9

4.1

90.0

4.6

22

23

62.2

 

88.0

 

94.6

 

23

 

XII. Determinarea ureei

1. Scop si domeniu de aplicare

Această metodă se utilizează pentru determinarea nivelului de uree din furaje.

2. Principiu

Proba trebuie suspendată în apă cu un agent de clarificare. Suspensia trebuie filtrată. Continutul de uree al filtratului se determină după adăugarea a 4-dimetilaminobenzaldehidă (4-DMAB), măsurându-se densitatea optică la o lungime de undă de 420 nm.

3. Reactivi

3.1. Solutie de 4-dimetilaminobenzaldehidă: se dizolvă 1,6 g de 4-DMAB p.a. În 100 ml de etanol 96% si se adaugă 10 ml de acid clorhidric p.a (d = 1,19). Acest reactiv poate fi folosit pentru o perioadă de maximum două săptămâni.

3.2. Solutie Carrez I: se dizolvă 21,9 g de acetat de zinc, Zn (CH3COO)2 x 2H20 si 3g de acid acetic glacial în apă. Se completează cu apă până la 100 ml.

3.3. Solutie Carrez II: se dizolvă 10,6 g de ferocianură de potasiu în apă, K4Fe(CN)6 x 3H20. Se completează cu apă până la 100 ml.

3.4. Cărbune activ p.a. ce nu absoarbe uree (ce trebuie controlată)

3.5. Solutie 0,1%(mA/) de uree p.a.

4. Aparatură

4.1. Mixer (agitator) cu frecventă rotatorie de aproximativ 35 rpm până la 40 rpm

4.2. Eprubete: 160 x 16 mm cu dop rodat de sticlă

4.3. Spectrofotometru.

5. Procedură

5.1. Analiza probei

Se cântăresc 2 g de probă cu o marjă de mg si se introduc cu 1 g cărbune activ prevăzut la pct. 3.4 într-un balon cotat de 500 ml. Se adaugă 400 ml de apă si 5 ml de solutii Carrez I prevăzute la pct. 3.2 si Carrez II prevăzute la pct. 3.3. Amestecul se agită timp de 30 de minute cu ajutorul agitatorului rotativ. Se completează cu apă până la semn, se agită si se filtrează. Din filtratul clar si incolor se iau 5 ml si se introduc înt-o eprubetă cu dop rodat de sticlă. Se adaugă 5 ml de solutie 4-DMAB prevăzută la pct. 3.1 si se omogenizează. Se introduc eprubetele într-o baie de apă fierbinte la 20°C. După 15 minute se măsoară densitatea optică a solutiei de analizat, la lungimea de undă de 420 nm. Se compară cu solutia martor.

5.2. Curba de calibrare

Se retin volume a 1, 2, 4, 5 si 10 ml de solutie de uree prevăzută la pct. 3.5, se introduc în baIoane cotate de 100 ml si se completează cu apă până la semn. Se iau câte 5 ml din fiecare solutie. Se adaugă câte 5 ml de solutie 4-DMAB prevăzută la pct. 3.1 în fiecare dintre acestea, se omogenizează si se măsoară densitatea optică, asa cum s-a indicat mai sus, în comparatie cu o solutie de control ce contine 5 ml de 4-DMAB si 5 ml de apă liberă de uree. Se trasează curba de etaIonare.

6. Calcularea rezultatelor

Cantitatea de uree din probă se determină utilizându-se curba de calibrare.

Rezultatul se exprimă procentual.

7. Observatii

7.1. În cazul cantitătilor de uree ce depăsesc 3%, se reduce proba la 1 g sau se diluează solutia initială, astfel încât să nu existe mai mult de 50 mg de uree în 500 ml.

7.2. În cazul cantitătilor scăzute de uree, se măreste proba atât timp cât filtratul rămâne transparent si incolor.

7.3. Dacă proba contine compusi azotati simpli, precum aminoacizi, densitatea optică trebuie să fie măsurată la 435 nm.

XIII. Estimarea activitătii ureazice a produselor derivate din soia

1. Scop si domeniu de aplicare

Acest test se utilizează pentru estimarea activitătii ureazice a produselor derivate din soia si arată dacă aceste produse au fost preparate o perioadă de timp corespunzătoare.

2. Principiu

Activitatea ureazică trebuie estimată prin cantitatea de azot amoniacal eliberată per 1 g de produs per minut la 30°C dintr-o solutie de uree.

3. Reactivi

3.1. Acid clorhidric 0,1 N

3.2. Solutie de hidroxid de sodiu 0,1 N

3.3. Solutie-tampon de fosfat 0,05 M, care contine, per 1.000 ml, 4,45 g de fosfat disodic (Na2HP04 x 2H20) si 3,40 g de fosfat monopotasic (KH2P04)

3.4. Solutie-tampon de uree: se dizolvă 30,0 g de uree la 1.000 ml solutie-tampon fosfat prevăzută ia pct. 3.3; pH 6,9-7,0 (se prepară proaspăt)

4. Aparatură

4.1. Aparat de titrare potentiometrică sau pH-metru de înaltă sensibilitate (pH 0,02) cu agitator magnetic.

4.2. Baie de apă echipată cu termostat fixat la exact 30°C

4.3. Eprubete cu dop de sticlă, de 150 x 18 mm.

5. Procedură

Se măruntesc aproximativ 10 g de probă (de exemplu, într-o râsnită de cafea), astfel încât aceasta să treacă printr-o sită cu ochiuri de 0,2 mm. Se cântăresc 0,2 g din proba măruntită cu o marjă de mg, se plasează într-o eprubetă cu dop de sticlă si se adaugă 10 ml solutie-tampon de uree prevăzută la pct. 3.4. Se astupă imediat si se agită energic. Se plasează eprubetă într-o baie de apă fixată la exact 30°C si se tine acolo timp de 30 minute. Se adaugă imediat 10 ml de acid clorhidric 0,1 N prevăzut la pct. 3.1, se răceste rapid până la 20°C si se transferă integral continutul eprubetei într-un vas de titrare, clătindu-se de două ori cu 5 ml de apă. Utilizându-se un electrod de sticlă prevăzută la pct. 4.1, se titrează imediat si rapid la pH 4,7 cu solutie de hidroxid de sodiu 0,1 N prevăzută la pct. 3.2, prin electrometrie.

Se efectuează un test-martor după cum urmează: se plasează rapid o probă de 0,2 g cântărită cu o aproximatie de mg într-o eprubetă cu dop rodat de sticlă, se adaugă 10 ml de acid clorhidric 0,1 N prevăzut la pct. 3.1 si apoi 10 ml de solutie de uree prevăzută la pct. 3.4. Se răceste eprubetă imediat în apă cu gheată si se lasă acolo timp de 30 de minute. În baza conditiilor indicate anterior, se transferă integral continutul eprubetei în vasul de titrare utilizându-se solutia de hidroxid de sodiu 0,1 N prevăzută la pct. 3.2 până la pH 4,7.

6. Calcul:

Activitatea ureazică se calculează utilizându-se următoarea formulă :

 

Mg N/g min la 30 ºC = 1,4(b - a)/30 E

 

unde:

a = ml de solutie de hidroxid de sodiu 0,1 N consumată de probă;

b = ml de solutie de hidroxid de sodiu 0,1 N consumată în testul martor;

E = greutatea probei în grame.

7. Observatii

7.1. Această metodă este adecvată pentru o activitate ureazică de până la 1 mg de N/g/min la 30oC. Pentru mai multe produse cu activitate ureazică mai mare, mărimea probei poate fi redusă la 50 mg.

7.2. Produsele care contin mai mult de 10% grăsime brută trebuie să fie mai întâi degresate la rece.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

ORDIN

privind validarea operatiunilor îndeplinite pentru alegerile a căror dată a fost stabilită de Guvern pe 4 februarie 2007, pentru alegerile organizate în vederea desemnării Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 170/2007 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea unui consiliu local,

văzând prevederile art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2007 privind unele măsuri pentru mai buna organizare si desfăsurare a alegerilor,

tinând cont că pentru desemnarea Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc Guvernul României a stabilit ziua de 25 martie 2007 ca dată a alegerilor locale partiale,

având în vedere art. 49 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, cu modificările ulterioare,

fiind necesară validarea operatiunilor electorale desfăsurate în perioada 5 ianuarie 2007 - 30 ianuarie 2007 pentru alegerile organizate în vederea desemnării Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, a căror dată a fost stabilită la 4 februarie 2007 prin Hotărârea Guvernului nr. 1.863/2006,

presedintele Autoritătii Electorale Permanente emite prezentul ordin.

Art. 1. - Autoritatea Electorală Permanentă validează toate operatiunile electorale desfăsurate în perioada 5 ianuarie 2007 - 30 ianuarie 2007 pentru alegerile organizate în vederea desemnării Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, a căror dată a fost stabilită la 4 februarie 2007 prin Hotărârea Guvernului nr. 1.863/2006, cu exceptia campaniei electorale, care va începe pe data de 19 martie 2007 si se va termina pe data de 24 martie 2007, ora 7,00.

Art. 2. - Biroul electoral de circumscriptie nr. 3 Odorheiu Secuiesc va încheia pe data de 15 martie 2007 procesul-verbal de constatare a rămânerii definitive a candidaturilor.

Art. 3. - Celelalte operatiuni electorale nerealizate se vor desfăsura conform legii.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Octavian Opris

 

Bucuresti, 6 martie 2007.

Nr. 19.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna martie 2007

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna martie 2007, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 8,08 la sută pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 martie 2007.

Nr. 5.