MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 158         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 7 martie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

187. - Hotărâre privind procedurile de informare, consultare si alte modalităti de implicare a angajatilor în activitatea societătii europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

160. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăsurare si finalizare a activitătii de prevenire a situatiilor de urgentă prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgentă

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI Sl CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

158. - Decizie pentru aprobarea Măsurilor privind organizarea si desfăsurarea examenului de diferentă pentru trecerea de la categoria profesională contabil autorizat cu studii superioare la categoria profesională expert contabil

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind procedurile de informare, consultare si alte modalităti de implicare a angajatilor

în activitatea societătii europene

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 din Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre reglementează informarea, consultarea, participarea si alte mecanisme de implicare a angajatilor în activitatea societătii europene, înfiintată conform Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.157/2001 privind statutul societătii europene (SE).

(2) Prezenta hotărâre se aplică angajatilor societătilor europene cu sediul social în România, precum si angajatilor cu contract individual de muncă în baza legii române, ai societătilor participante, filialelor, sucursalelor sau altor sedii secundare ale unei societăti europene cu sediul în alt stat membru al Uniunii Europene ori într-un stat apartinând Spatiului Economic European.

(3) Procedurile privind informarea, consultarea si alte modalităti de implicare a angajatilor în activitatea societătii europene sunt adoptate de fiecare societate europeană, în conformitate cu procedura de negociere prevăzută la art. 3-11 sau, în cazurile prevăzute la art. 22 si 23, în conformitate cu prevederile art. 12-21.

Art. 2. - în sensul prevederilor prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) societate europeană, denumită în continuare SE, reprezintă o societate înfiintată conform Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.157/2001;

b) societăti participante reprezintă societătile care participă direct la înfiintarea unei SE;

c) filiala unei societăti, denumită si întreprindere controlată, reprezintă o întreprindere asupra căreia societatea respectivă exercită o influentă dominantă, conform prevederilor Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de întreprindere, cu modificările si completările ulterioare;

d) filială, sucursală sau alt sediu secundar aferent reprezintă o filială, sucursală sau alt sediu secundar al unei societăti participante care devine filială, sucursală sau alt sediu secundar al unei SE la înfiintarea acesteia;

e) reprezentanti ai angajatilor - reprezentantii organizatiilor sindicale sau, în cazul în care nu există sindicat, persoanele alese si mandatate să reprezinte angajatii, potrivit legii si/sau practicii nationale;

f) organ de reprezentare semnifică organul care îi reprezintă pe angajati, înfiintat în baza acordurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) sau în conformitate cu prevederile art. 12-21, în scopul informării si consultării angajatilor dintr-o SE si din filialele, sucursalele sau alte sedii secundare ale sale situate pe teritoriul Comunitătii Europene si, dacă este cazul, în scopul exercitării drepturilor de participare referitoare la SE;

g) grup special de negociere reprezintă grupul constituit în conformitate cu art. 3 alin. (2) pentru a negocia cu organul de conducere competent al societătilor participante stabilirea modalitătilor de implicare a angajatilor în cadrul unei SE;

h) implicarea angajatilor reprezintă orice mecanism de implicare, inclusiv informarea, consultarea si participarea, prin care reprezentantii angajatilor pot să exercite o influentă asupra deciziilor ce urmează a fi luate în cadrul SE;

i) informare - se referă la informarea organului care îi reprezintă pe angajati si/sau a reprezentantilor angajatilor de către organul de conducere competent al SE cu privire la problemele de interes pentru SE si pentru oricare dintre filialele, sucursalele sau alte sedii secundare ale sale situate într-un alt stat membru ori cu privire la problemele care depăsesc competentele organelor decizionale dintr-un stat membru la un moment dat. Continutul si modalitătile informării trebuie realizate astfel încât să permită reprezentantilor angajatilor să analizeze potentialele efecte si să initieze consultări cu organul competent al SE, dacă consideră necesar;

j) consultare reprezintă instituirea unui dialog si schimb de puncte de vedere între organul care îi reprezintă pe angajati si/sau reprezentantii angajatilor, pe de o parte, si organul de conducere competent al SE, pe de altă parte. Continutul si modalitătile consultării trebuie să permită reprezentantilor angajatilor să elaboreze, pe baza informatiilor puse la dispozitia lor, un punct de vedere cu privire la măsurile preconizate de organul de conducere competent, care poate fi luat în considerare în cadrul procesului decizional derulat la nivelul unei SE;

k) participare reprezintă influenta exercitată de organul de reprezentare al angajatilor si/sau de reprezentantii angajatilor asupra activitătii unei societăti, prin:

- exercitarea dreptului de a alege sau de a numi anumiti membri ai organului de control ori de administrare a societătii; sau

- exercitarea dreptului de a recomanda sau de a se opune desemnării unei părti ori tuturor membrilor organului de control sau de administrare a societătii.

 

CAPITOLUL II

Pocedura de negociere

 

SECTIUNEA 1

Înfiintarea grupului special de negociere

 

Art. 3. - (1) Atunci când organele de conducere sau de administrare ale societătilor participante întocmesc un proiect de înfiintare a unei SE, după publicarea proiectului de fuziune sau de creare a unei societăti constituite în alt mod sau după aprobarea unui proiect de înfiintare a unei filiale ori de transformare într-o SE, aceste organe iau de îndată ce este posibil măsurile necesare, inclusiv furnizarea de informatii cu privire la identitatea societătilor participante, a filialelor, a sucursalelor sau a altor sedii secundare aferente, precum si la numărul de angajati ai acestora, în vederea demarării negocierilor cu reprezentantii angajatilor cu privire la modalitătile de implicare a angajatilor în activitatea SE.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), un grup special de negociere care să îi reprezinte pe angajatii din societătile participante sau din filialele, sucursalele ori alte sedii secundare aferente se va înfiinta după cum urmează:

a) membrii grupului special de negociere sunt alesi sau numiti proportional cu numărul total al angajatilor societătilor participante, filialelor, sucursalelor sau altor sedii secundare aferente. Angajatilor li se va aloca câte un loc pentru 10% sau o fractiune din acest procent, după caz, din numărul total de angajati ai societătilor participante, ai filialelor, ai sucursalelor sau ai altor sedii secundare ale SE din toate statele membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European;

b) în cazul SE constituite prin fuziune, fiecare societate participantă care, conform proiectului de fuziune, va înceta să aibă o existentă juridică proprie după înregistrarea SE va asigura includerea în grupul special de negociere a cel putin unui membru, în următoarele conditii:

- numărul membrilor suplimentari să nu depăsească 20% din numărul membrilor desemnati potrivit lit. a); si

- alcătuirea grupului special de negociere nu implică o dublă reprezentare a angajatilor respectivi;

c) dacă numărul societătilor prevăzute la lit. b) depăseste 20% din numărul de membri desemnati potrivit lit. a), locurile suplimentare se alocă societătilor respective în ordinea descrescătoare a numărului de angajati.

Art. 4. - (1) În România, membrii grupului special de negociere sunt desemnati de organizatiile sindicale legal constituite. în cazul în care nu există astfel de organizatii sindicale, membrii grupului special de negociere sunt desemnati de reprezentantii angajatilor sau, în situatia inexistentei acestor reprezentanti, prin votul majoritătii angajatilor din România ai SE.

(2) Membrii grupului special de negociere elaborează si adoptă propriul regulament de organizare si functionare.

(3) Regulamentul de organizare si functionare prevede modalitătile de numire sau de alegere a membrilor grupului special de negociere, precum si procedurile privind suspendarea, revocarea ori încetarea mandatelor acestora.

(4) Repartizarea locurilor ce revin angajatilor cu contract individual de muncă în baza legii române de către societătile participante, filialele, sucursalele sau alte sedii secundare aferente ale SE în cadrul grupului special de negociere se face proportional cu numărul de angajati ai fiecărei societăti participante din România, în cadrul SE, în ordinea descrescătoare a numărului de angajati.

Art. 5. - (1) Grupul special de negociere si organele de conducere ale societătilor participante decid, prin acord scris, modalitătile de informare, consultare si alte mecanisme de implicare a angajatilor în activitatea societătii europene.

(2) în aplicarea prevederilor alin. (1), organele competente ale societătilor participante informează grupul special de negociere cu privire la proiectul si derularea reală a procesului de constituire a SE, până la înregistrarea ei.

Art. 6. - (1) Grupul special de negociere adoptă deciziile cu majoritatea absolută de voturi ale membrilor săi, cu conditia ca această majoritate să reprezinte, de asemenea, majoritatea absolută a angajatilor. Fiecare membru are dreptul la un vot.

(2) Dacă rezultatele negocierilor duc la o diminuare a drepturilor de participare, majoritatea necesară pentru a putea decide adoptarea unui astfel de acord constă în voturile a două treimi din numărul membrilor grupului special de negociere, reprezentând cel putin două treimi din numărul angajatilor, inclusiv voturile membrilor reprezentând angajatii din cel putin două state membre.

(3) Diminuarea drepturilor de participare, în sensul art. 2 lit. k), înseamnă un procent din numărul membrilor organelor SE care este mai mic decât cel mai mare procent care există în cadrul societătilor participante.

(4) Prevederile alin. (2) se aplică:

a) în cazul unei SE constituite prin fuziune, dacă participarea acoperă cel putin 25% din numărul total al angajatilor societătilor participante; sau

b) în cazul unei SE constituite prin crearea unei societăti constituite în alt mod sau prin constituirea unei filiale, dacă participarea acoperă cel putin 50% din numărul total al angajatilor societătilor participante.

Art. 7. - Pentru derularea negocierilor, grupul special de negociere poate solicita să fie asistat în îndeplinirea sarcinii sale de experti, alesi de către acesta, inclusiv reprezentanti ai organizatiilor angajatilor la nivel comunitar. Expertii pot asista, cu titlu consultativ, la reuniunile de negociere, la solicitarea grupului special de negociere, dacă este cazul, pentru promovarea coerentei si consecventei la nivel comunitar. Grupul special de negociere poate decide informarea reprezentantilor organizatiilor externe adecvate, inclusiv a organizatiilor angajatilor, cu privire la demararea negocierilor.

Art. 8. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 6 alin. (1), grupul special de negociere poate decide, cu majoritatea prevăzută la art. 8 alin. (2), să nu demareze negocierile sau să pună capăt negocierilor deja initiate si să se bazeze pe reglementările cu privire la informarea si consultarea angajatilor, în vigoare în statele membre în care SE are angajati. Această decizie pune capăt procedurii de negociere a acordului prevăzute la art. 10 alin. (1). în cazul în care se adoptă această decizie, prevederile art. 12-21 nu se aplică.

(2) Majoritatea necesară pentru a se decide să nu se demareze negocierile sau să se pună capăt acestora constă în voturile a două treimi din numărul membrilor reprezentând cel putin două treimi din numărul angajatilor, inclusiv voturile membrilor reprezentând angajatii din cel putin două state membre.

(3) în cazul unei SE constituite prin transformare, prevederile art. 8 alin. (2) nu se aplică, dacă există participare în societatea ce urmează a fi transformată.

(4) Grupul special de negociere se convoacă din nou la cererea în scris a cel putin 10% din numărul angajatilor SE, ai întreprinderilor si filialelor sale sau din numărul reprezentantilor acestora, cel mai devreme în termen de 2 ani de la adoptarea deciziei mentionate, în afara cazului în care părtile convin ca negocierile să fie reluate mai devreme. Dacă grupul special de negociere decide reluarea negocierilor cu organele de conducere, dar nu se ajunge la niciun acord în urma acestor negocieri, prevederile art. 12-21 nu se aplică.

Art. 9. - (1) Cheltuielile legate de functionarea grupului special de negociere si, în general, de negocieri sunt suportate de societătile participante, astfel încât grupul special de negociere să îsi poată realiza misiunea într-un mod corespunzător.

(2) În măsura în care conducerea centrală si grupul special de negociere nu decid altfel, atunci când grupul special de negociere este asistat de experti, societătile participante vor suporta cheltuielile numai pentru un expert.

 

SECTIUNEA a 2-a

Continutul acordului si durata negocierilor

 

Art. 10. - (1) Organele de conducere competente ale societătilor participante si grupul special de negociere poartă negocieri în spirit de cooperare, pentru a ajunge la un acord cu privire la modalitătile prin care angajatii să fie implicati în activitatea SE.

(2) Fără a aduce atingere autonomiei părtilor si în conformitate cu prevederile art. 6, acordul prevăzut la alin. (1), încheiat între organele de conducere competente ale societătilor participante si grupul special de negociere, stabileste:

a) domeniul de aplicare;

b) alcătuirea, numărul de membri si alocarea locurilor în organul de reprezentare care va fi partenerul de discutie al organului de conducere competent al SE în cadrul modalitătilor de informare si consultare a angajatilor din SE si din filialele, sucursalele sau alte sedii secundare ale sale;

c) atributiile si procedura de informare si consultare a organului de reprezentare;

d) frecventa reuniunilor organului de reprezentare;

e) resursele financiare si materiale ce urmează a fi alocate organului de reprezentare;

f) în cazul în care, în cursul negocierilor, părtile decid să instituie una sau mai multe proceduri de informare si consultare în loc de un organ de reprezentare, modalitătile de punere în practică a acestor proceduri;

g) în cazul în care, în cursul negocierilor, părtile decid să adopte modalităti de participare, continutul acestor măsuri, inclusiv, dacă este cazul, numărul de membri în organul de control sau de administrare al SE, pe care angajatii vor avea dreptul să îi aleagă, să îi numească, să îi recomande ori să îi conteste, procedurile privind modul în care acesti membri pot fi alesi, numiti, recomandati sau contestati de către angajati, precum si drepturile acestora;

h) data intrării în vigoare a acordului si durata sa, cazurile în care acordul trebuie renegociat si procedura de renegociere.

(3) Exceptând cazul în care există dispozitii contrare, acordul nu face obiectul dispozitiilor de referintă prevăzute la art. 12-21.

(4) În cazul unei SE constituite prin transformare, acordul prevede, pentru toate elementele de implicare a angajatilor, un nivel cel putin echivalent cu cel existent în societatea ce urmează a fi transformată în SE.

Art. 11. - (1) Negocierile încep imediat după înfiintarea grupului special de negociere si pot continua pe parcursul a încă 6 luni.

(2) Părtile pot decide, de comun acord, extinderea negocierilor după perioada prevăzută la alin. (1) cu cel mult un an, în total, de la data înfiintării grupului special de negociere.

 

SECTIUNEA a 3-a

Dispozitii de referintă privind informarea, consultarea si alte mecanisme de implicare a angajatilor în activitatea SE

 

Art. 12. - (1) Prevederile art. 6-11 se aplică în mod corespunzător, dacă a fost adoptată decizia de negociere a unui acord în conformitate cu art. 10 alin. (1), caz în care referirea la termenul „grup special de negociere” se înlocuieste cu referirea la „organ de reprezentare”.

(2) Dacă, la expirarea termenului stabilit pentru încheierea negocierilor, nu s-a ajuns la niciun acord, se aplică în continuare dispozitiile adoptate initial în conformitate cu dispozitiile de referintă, după cum urmează:

a) organul de reprezentare este alcătuit din angajati ai SE si ai filialelor, sucursalelor sau ai altor sedii secundare ale sale, alesi sau numiti din rândul lor de către organizatiile sindicale ori, în caz de inexistentă a acestora, de reprezentantii angajatilor sau, în absenta acestora, de către angajati în ansamblu;

b) alegerea sau numirea membrilor organului de reprezentare se face de către organizatiile sindicale sau de reprezentantii angajatilor, conform unor proceduri stabilite de către acestia pentru fiecare SE, filială, sucursală sau alt sediu secundar al acesteia;

c) dacă dimensiunea sa justifică acest lucru, organul de reprezentare alege un comitet restrâns din rândul membrilor săi, alcătuit din cel mult 3 membri;

d) organul de reprezentare elaborează si adoptă propriul regulament de organizare si functionare;

e) membrii organului de reprezentare sunt alesi sau numiti proportional cu numărul total al angajatilor din fiecare stat membru de către societătile participante si filialele, sucursalele sau alte sedii secundare, prin alocarea pentru fiecare stat membru a unui loc care reprezintă 10% sau o fractiune din acest procent din numărul angajatilor societătilor participante si filialelor, sucursalelor sau altor sedii secundare aferente din toate statele membre;

f) organul de conducere competent al SE este informat cu privire la alcătuirea organului de reprezentare;

g) la 4 ani după înfiintarea organului de reprezentare, acesta va examina dacă este cazul să initieze negocieri pentru încheierea acordului prevăzut la alin. (1) si la art. 10 alin. (1) sau să continue aplicarea dispozitiilor de referintă adoptate în conformitate cu prevederile art. 12-21.

Art. 13. - Competenta organului de reprezentare se limitează la problemele ce privesc SE si oricare dintre filialele, sucursalele sau alte sedii secundare ale sale situate în alt stat membru sau care depăsesc competenta organelor de decizie dintr-un singur stat membru.

Art. 14. - (1) Fără să se aducă atingere întâlnirilor organizate în conformitate cu art. 15 alin. (1), organul de reprezentare are dreptul de a fi informat si consultat si, în acest scop, de a se întâlni cu organul competent al SE cel putin o dată pe an, pe baza unor rapoarte periodice elaborate de organul competent cu privire la evolutia activitătilor SE si la perspectivele sale. Organele de conducere locale sunt informate cu privire la aceasta.

(2) Organul de conducere competent al SE prezintă organului de reprezentare agenda sedintelor organului de administrare sau, dacă este cazul, ale organului de conducere si de control, precum si copiile tuturor documentelor transmise adunării generale a actionarilor.

(3) Întâlnirea prevăzută la alin. (1) se referă în special la structura, situatia economică si financiară, evolutia probabilă a activitătilor, a productiei si a vânzărilor, la situatia si la evolutia probabilă a ocupării fortei de muncă, a investitiilor, precum si la schimbările substantiale privind organizarea, introducerea unor noi metode de lucru sau a unor noi procedee de productie, la transferuri de productie, fuziuni, reduceri de capacitate sau închideri de întreprinderi, unităti sau părti importante din acestea, precum si la concedierile colective.

Art. 15. - (1) În eventualitatea unor situatii exceptionale care afectează în măsură considerabilă interesele angajatilor, în special în eventualitatea unor reamplasări, transferuri, închideri de unităti sau întreprinderi ori disponibilizări colective, organul de reprezentare are dreptul de a fi informat. Acesta, sau dacă hotărăste astfel, în special din motive de urgentă, comitetul restrâns, are dreptul de a se întâlni, la cererea sa, cu organul de conducere competent al SE sau cu o autoritate la orice alt nivel de conducere mai adecvat din cadrul SE având competente proprii de decizie, pentru a se informa si consulta cu privire la măsurile care afectează în mod semnificativ interesele angajatilor.

(2) Dacă organul de conducere competent decide să nu dea curs punctului de vedere elaborat de organul de reprezentare, acest organ are dreptul să se întâlnească din nou cu organul de conducere competent al SE, pentru a încerca să ajungă la un acord.

(3) în cazul unei întâlniri organizate cu comitetul restrâns, membrii organului de reprezentare care reprezintă angajatii direct interesati de măsurile avute în vedere au, de asemenea, dreptul de a participa.

(4) întâlnirile prevăzute la alin. (1)-(3) nu aduc atingere prerogativelor organului de conducere competent.

Art. 16. - (1) Procedura privind derularea întâlnirilor de informare si consultare se stabileste prin acordul părtilor.

(2) Înainte de orice întâlnire cu organul de conducere competent al SE, organul de reprezentare sau comitetul restrâns, care, dacă a fost necesar, a fost lărgit în conformitate cu art. 15 alin. (3), are dreptul de a se întâlni fără ca reprezentantii organului de conducere competent să fie prezenti.

Art. 17. - (1) Membrii organului de reprezentare îi informează pe reprezentantii angajatilor din SE si din filialele, sucursalele sau alte sedii secundare ale sale cu privire la continutul si rezultatul procedurilor de informare si consultare.

(2) Organul de reprezentare sau comitetul restrâns poate fi asistat de experti alesi de oricare dintre acestea.

Art. 18. - În măsura în care este necesar pentru realizarea sarcinilor ce le revin, membrii organului de reprezentare au dreptul la un concediu de formare, fără diminuarea drepturilor salariate.

Art. 19. - (1) Cheltuielile organului de reprezentare sunt suportate de către SE, care pune la dispozitia membrilor organului resursele financiare si materiale necesare, care să le permită să îsi îndeplinească misiunea în mod corespunzător.

(2) Dacă nu se convine altfel, SE va suporta în special cheltuielile de organizare a reuniunilor si de interpretare, precum si cheltuielile de sejur si de deplasare pentru membrii organului de reprezentare si ai comitetului restrâns.

(3) în măsura în care conducerea centrală si grupul special de negociere nu decid altfel, atunci când organul de reprezentare este asistat de experti, societătile participante vor suporta cheltuielile numai pentru un expert.

Art. 20. - în cazul unei SE constituite prin transformare, dacă dispozitiile statului membru referitoare la participarea angajatilor la organul de control sau de administrare au fost aplicate înainte de înregistrare, toate aspectele referitoare la participarea angajatilor se aplică în continuare la nivelul SE. Prevederile art. 21 se aplică, în mod corespunzător, în acest scop.

Art. 21. - (1) în alte cazuri de constituire a unei SE, angajatii acesteia, precum si cei din filialele, sucursalele si alte sedii secundare ale acesteia si/sau organul lor de reprezentare au dreptul de a alege, numi, recomanda sau contesta numirea unui număr de membri în organul de control sau de administrare al SE egal cu procentul cel mai mare valabil pentru societătile participante aferente, înainte de înregistrarea SE.

(2) Dacă nici una dintre societătile participante nu a fost sub incidenta unor reguli de participare înainte de înregistrarea SE, aceasta nu are obligatia să adopte dispozitii privind participarea angajatilor.

(3) Organul de reprezentare decide cu privire la alocarea locurilor în organul de control sau de administrare între membrii care îi reprezintă pe angajatii din diferite state membre sau cu privire la modul în care angajatii SE pot recomanda sau contesta numirea membrilor în aceste organisme, în functie de numărul de angajati ai SE din fiecare stat membru. Dacă angajatii unuia sau ai mai multor state membre nu fac obiectul acestui criteriu proportional, organul de reprezentare numeste un membru din unul dintre aceste state membre, în special din statul membru unde se află sediul social al SE, dacă acest lucru este adecvat. Fiecare stat membru poate stabili repartizarea locurilor care îi sunt alocate în cadrul organului de control sau de administrare.

(4) Orice membru al organului de administrare sau, dacă este cazul, al organului de control al SE care a fost ales, numit sau recomandat de organul de reprezentare ori, dacă este cazul, de către angajati este membru deplin, având aceleasi drepturi si obligatii cu membrii care îi reprezintă pe actionari, inclusiv dreptul de a vota.

Art. 22. - (i) Prevederile art. 21 se aplică SE după cum urmează:

A. În cazul unei SE constituite prin fuziune:

a) dacă, înainte de înregistrarea SE, a/au fost aplicată/aplicate una sau mai multe forme de participare în una ori în mai multe societăti participante, acoperind cel putin 25% din numărul total al angajatilor din toate societătile participante; sau

b) dacă, înainte de înregistrarea SE, a/au fost aplicată/aplicate una sau mai multe forme de participare în una ori în mai multe dintre societătile participante, acoperind mai putin de 25% din numărul total al angajatilor din toate societătile participante, si dacă o astfel de decizie este luată de grupul special de negociere;

B. În cazul unei SE constituite prin crearea unei societăti constituite în alt mod sau a unei filiale:

a) dacă, înainte de înregistrarea SE, a/au fost aplicată/aplicate una sau mai multe dintre formele de participare în una ori în mai multe societăti participante, acoperind cel putin 50% din numărul total de angajati din toate societătile participante; sau

b) dacă, înainte de înregistrarea SE, a/au fost aplicată/aplicate una sau mai multe forme de participare în una ori în mai multe societăti participante, acoperind mai putin de 50% din numărul total de angajati din toate societătile participante, si dacă o astfel de decizie este luată de grupul special de negociere.

(2) În cazul în care au existat mai multe forme de participare în cadrul diverselor societăti participante, grupul special de negociere decide care dintre aceste forme trebuie aplicată în cazul SE. Grupul special de negociere informează organele de conducere competente ale societătilor participante cu privire la orice decizii luate în temeiul prezentului alineat.

 

SECTIUNEA a 4-a

Aplicarea dispozitiilor de referintă

 

Art. 23. - Dispozitiile de referintă prevăzute la art. 12-22, privind informarea, consultarea si alte mecanisme de implicare a angajatilor în activitatea societătii europene, se aplică de la data înregistrării SE, al cărei sediu social urmează să fie situat în România, dacă:

a) părtile convin în acest fel; sau

b) până la termenul limită prevăzut la art. 11 nu s-a încheiat niciun acord; si:

- organul de conducere competent al fiecărei societăti participante decide să accepte aplicarea dispozitiilor de referintă referitoare la SE si, în acest fel, să continue înregistrarea SE; si

- grupul special de negociere nu a adoptat decizia prevăzută la art. 8 alin. (1).

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii referitoare la confidentialitate

 

Art. 24. - (1) Membrii grupului special de negociere sau ai organului de reprezentare, precum si oricare dintre expertii care îi asistă nu sunt autorizati să divulge tertilor informatiile care le-au fost furnizate în mod expres, cu titlu confidential, în interesul legitim al SE. Această prevedere se aplică si reprezentantilor angajatilor în cadrul unei proceduri de informare si consultare.

(2) Obligatia prevăzută la alin. (1) continuă să se aplice respectivilor reprezentanti sau experti si după expirarea mandatului lor. Tipul de informatii supus regimului de confidentialitate este convenit de părti în acordurile colective sau în altă formă agreată de parteneri.

Art. 25. - (1) Organul de control sau de administrare al unei SE sau al unei societăti participante cu sediul în România nu este obligat să comunice informatii, dacă acestea sunt de natură, în conformitate cu criteriile obiective, să afecteze grav sau să aducă prejudicii functionării SE ori, după caz, societătii participante, filialelor, sucursalelor sau altor sedii secundare ale acestora.

(2) Decizia de a nu comunica aceste informatii trebuie motivată fată de reprezentantii angajatilor.

(3) În cazul în care membrii grupului special de negociere sau ai organului de reprezentare ori reprezentantii angajatilor nu socotesc justificat refuzul organului de control sau de administrare al unei SE ori al unei entităti juridice participante de a furniza informatii pe motiv de confidentialitate, acestia au dreptul de a se adresa instantelor competente, potrivit legii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Functionarea organului de reprezentare si procedura informării si consultării angajatilor cu privire la modalitătile

prin care angajatii sunt implicati în activitatea SE. Protectia reprezentantilor angajatilor

 

Art. 26. - Organul de conducere competent al SE, organul de control sau de administrare al SE, organul de reprezentare sau reprezentantii angajatilor, după caz, conlucrează în spirit de cooperare, cu respectarea drepturilor si obligatiilor ce le revin.

Art. 27. - (1) Membrii grupului special de negociere, membrii organului de reprezentare, reprezentantii angajatilor care îsi exercită functiile în cadrul unei proceduri de informare si consultare si reprezentantii angajatilor în organul de control sau de administrare al unei SE, care sunt angajati ai SE, ai filialelor, sucursalelor sau ai altor sedii secundare ale SE ori ai unei societăti participante, beneficiază în cursul exercitării functiilor lor de protectie si garantii care să le permită să îsi îndeplinească în mod corespunzător obligatiile ce le-au fost încredintate în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii sindicatelor nr. 54/2003.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică inclusiv pentru activitătile de participare la reuniunile grupului special de negociere sau ale organului de reprezentare, la orice reuniune organizată în cadrul acordului mentionat în art. 10 alin. (2) lit. f) sau la orice reuniune a organului de control ori de administrare, precum si pentru plata salariului cuvenit membrilor angajati de către o societate participantă sau de SE ori de filialele, sucursalele sau alte sedii secundare ale sale pe durata absentei necesare îndeplinirii functiilor ce le revin.

 

SECTIUNEA a 3-a

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 28. - Nerespectarea obligatiilor privind informarea si consultarea angajatilor în cadrul SE constituie contraventie si se sanctionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor.

 

SECTIUNEA a 4-a

Dispozitii finale

 

Art. 29. - (1) Dispozitiile referitoare la participarea angajatilor la activitătile organelor unei societăti comerciale prevăzute de legislatia română, altele decât cele prevăzute de dispozitiile prezentei hotărâri, nu se aplică societătilor europene constituite în temeiul Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.157/2001.

(2) Prezenta hotărâre nu aduce atingere drepturilor existente ale angajatilor în ceea ce priveste informarea, consultarea, participarea si implicarea, prevăzute de legislatia română, de care beneficiază angajatii din cadrul unei SE, precum si din filialele, sucursalele sau alte sedii secundare ale acesteia, altele decât cele de participare în cadrul organelor SE, reglementată de prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului 2001/86/CE de completare a statutului societătii europene în ceea ce priveste implicarea lucrătorilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L294 din 10 noiembrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 februarie 2007.

Nr. 187.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăsurare si finalizare a activitătii de prevenire a situatiilor de urgentă prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgentă

 

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) si (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ale art. 15 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civilă, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 28 din Regulamentul de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de planificare, organizare, desfăsurare si finalizare a activitătii de prevenire a situatiilor de urgentă prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgentă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si inspectoratele pentru situatii de urgentă

judetene/al municipiului Bucuresti controlează respectarea regulamentului prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 23 februarie 2007.

Nr. 160.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de planificare, organizare, desfăsurare si finalizare a activitătii de prevenire a situatiilor de urgentă prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgentă

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Activitatea de prevenire a situatiilor de urgentă desfăsurată de către serviciile voluntare si private pentru situatii de urgentă, denumită în continuare activitate de prevenire, reprezintă totalitatea actiunilor specifice planificate si realizate, potrivit legii, în vederea preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situatiilor de urgentă si a consecintelor acestora, a protectiei populatiei, a mediului, a bunurilor si valorilor.

Art. 2. - Formele activitătii de prevenire sunt:

a) controlul, asistenta tehnică de specialitate, verificarea si informarea preventivă a populatiei - pentru serviciile voluntare pentru situatii de urgentă;

b) controlul, serviciul de rond, supravegherea si instruirea preventivă - pentru serviciile private pentru situatii de urgentă.

Art. 3. - Scopurile activitătii de prevenire sunt:

a) asigurarea respectării prevederilor actelor normative si ale celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor si protectia civilă;

b) identificarea, evaluarea si analizarea pericolelor potentiale prin aprecierea posibilitătilor de aparitie a lor si a consecintelor acestora asupra vietii oamenilor, mediului si bunurilor materiale;

c) constientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informatii dintre personalul care execută controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat si alte persoane interesate sau implicate;

d) informarea populatiei si a salariatilor privind pericolele potentiale, precum si modul de comportare în situatii de urgentă.

Art. 4. - Activitatea de prevenire se desfăsoară pe baza următoarelor principii:

a) principiul legalitătii - respectarea legislatiei privind apărarea împotriva incendiilor si protectia civilă, indiferent de forma de proprietate a operatorilor economici si a institutiilor publice controlati/controlate din sectorul de competentă;

b) principiul impartialitătii si independentei - în exercitarea atributiilor functionale, personalul comparti­mentului sau specialistii de prevenire sunt obligati să aibă atitudine obiectivă si neutră fată de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură;

c) principiul confidentialitătii - păstrarea de către personalul compartimentului de prevenire a secretului informatiilor care nu sunt de interes public si care sunt obtinute în cursul desfăsurării activitătii;

d) principiul transparentei - desfăsurarea activitătii într-o manieră deschisă fată de public, prin care accesul liber si neîngrădit la informatiile fundamentate stiintific, de interes public, să constituie regula, iar limitarea accesului la informatii să constituie exceptia, în conditiile legii;

e) principiul continuitătii si gradualitătii - asigurarea unor controale periodice ale factorilor de risc si aplicarea unor măsuri din ce în ce mai severe în cazul mentinerii riscului peste nivelele acceptabile.

Art. 5. - Personalul compartimentului de prevenire din cadrul serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgentă urmează anual, pe centre de localităti, cursuri de specializare si perfectionare organizate în conditiile legii, cu sprijinul inspectoratului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentă.

 

CAPITOLUL II

Planificarea si organizarea activitătii de prevenire

 

SECTIUNEA 1

Servicii voluntare pentru situatii de urgentă

 

Art. 6. - (1) Planificarea activitătilor de prevenire se realizează anual, prin Graficul de control si Graficul de informare publică, pe baza Programului de măsuri în vederea acordării asistentei pentru prevenirea situatiilor de urgentă la gospodăriile populatiei si evidentei operatorilor economici din subordinea consiliului local si a institutiilor publice din sectorul de competentă, de către seful serviciului voluntar pentru situatii de urgentă, si se aprobă de către primar.

(2) Graficul de control se întocmeste într-un exemplar, care se păstrează la seful serviciului voluntar pentru situatii de urgentă, iar câte o xerocopie a acestuia se anexează la carnetele cu constatările rezultate din controale.

(3) Anterior întocmirii graficului de control, seful serviciului voluntar pentru situatii de urgentă repartizează personalului compartimentului de prevenire localitătile, cartierele, operatorii economici si institutiile publice ce urmează a fi controlate.

(4) Modelul Graficului de control este prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament.

(5) Graficul de informare publică se întocmeste într-un exemplar, care se păstrează la seful serviciului voluntar pentru situatii de urgentă si contine activitătile de informare a populatiei, salariatilor si elevilor privind pericolele potentiale la locuinte si gospodării, operatorii economici si institutiile din subordinea consiliului local, precum si modul de comportare în situatii de urgentă.

Art. 7. - La planificarea activitătilor de prevenire pentru sectorul de competentă se au în vedere:

a) riscurile identificate din Planul de analiză si acoperire a riscurilor, frecventa si perioada de manifestare;

b) concluziile rezultate în urma activitătilor de prevenire anterioare;

c) organizarea în sectorul de competentă a unor activităti traditionale, târguri, expozitii, manifestări cultural-sportive;

d) concluziile rezultate din evaluarea periodică a situatiei operative din localitate.

Art. 8. - Pentru desfăsurarea în bune conditii a activitătii de prevenire, serviciul voluntar pentru situatii de urgentă achizitionează, cu respectarea prevederilor legale, reglementări specifice si materiale documentare.

Art. 9. - (1) La nivelul localitătii, activitatea de prevenire este coordonată de primar.

(2) Organizarea activitătii de prevenire se asigură de către seful serviciului voluntar pentru situatii de urgentă si se realizează prin personalul compartimentului de prevenire, al cărui număr este dimensionat conform reglementărilor tehnice specifice.

Art. 10. - Pe timpul îndeplinirii misiunilor, personalul compartimentului de prevenire îsi face cunoscută calitatea prin legitimatia de voluntar, emisă în conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Servicii private pentru situatii de urgentă

 

Art. 11. - (1) Planificarea activitătilor de prevenire se întocmeste anual, prin Graficul de control si Programul serviciului de rond, de către seful serviciului privat pentru situatii de urgentă si se aprobă de către conducătorul institutiei publice sau de administratorul operatorului economic.

(2) Graficul de control se întocmeste într-un exemplar, care se păstrează la seful serviciului privat pentru situatii de urgentă.

(3) Modelul Graficului de control este prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament.

(4) Serviciul de rond se desfăsoară pe bază de program întocmit de seful serviciului privat pentru situatii de urgentă.

(5) Modelul Programului serviciului de rond este prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul regulament.

(6) Instruirea preventivă a salariatilor se execută conform reglementărilor specifice.

Art. 12. - La planificarea activitătilor de prevenire pentru sectorul de competentă se au în vedere:

a) riscurile identificate, frecventa si perioada de manifestare;

b) concluziile rezultate în urma activitătilor de prevenire anterioare;

c) concluziile rezultate din evaluarea periodică a situatiei operative.

Art. 13. - Pentru desfăsurarea în bune conditii a activitătii de prevenire, serviciul privat pentru situatii de urgentă achizitionează, cu respectarea prevederilor legale, reglementări specifice si materiale documentare.

Art. 14. - (1) La nivelul operatorului economic/institutiei publice, activitatea de prevenire este coordonată de către manager, administrator sau conducător.

(2) Organizarea activitătii de prevenire se asigură de către seful serviciului privat pentru situatii de urgentă si se realizează prin personalul compartimentului de prevenire sau de personalul angajat al serviciului.

 

CAPITOLUL III

Desfăsurarea si finalizarea activitătii de prevenire

 

SECTIUNEA 1

Servicii voluntare pentru situatii de urgentă

 

Art. 15. - Activitătile de prevenire în sectorul de competentă se desfăsoară:

a) de două ori pe an, de regulă primăvara si toamna, la gospodăriile populatiei;

b) premergător începerii anului scolar si sezonului rece, la unitătile de învătământ;

c) o dată pe an, la operatorii economici si institutiile publice din subordinea consiliului local;

d) anterior si pe timpul adunărilor sau manifestărilor publice;

e) la solicitarea conducătorilor operatorilor economici din sectorul de competentă, cu care s-au încheiat contracte de interventie;

f) pentru verificarea petitiilor cetătenilor în probleme privind situatiile de urgentă, cu scopul de a face propuneri primarului pentru solutionarea acestora.

Art. 16. - Anterior controlului se studiază:

a) reglementările specifice;

b) documentele de control proprii si ale serviciilor profesioniste pentru situatii de urgentă, întocmite anterior;

c) situatia operativă specifică;

d) alte materiale documentare/informative.

Art. 17. - (1) Controalele se finalizează astfel:

a) prin consemnarea neregulilor în carnetele cu constatările rezultate din controale - cele de la gospodăriile populatiei;

b) prin notă de control - cele de la institutiile publice si operatorii economici din subordinea consiliului local, de la unitătile de învătământ si de la operatorii economici din sectorul de competentă, cu care s-au încheiat contracte de interventie.

(2) Constatările rezultate în urma controalelor executate la gospodăriile populatiei sunt aduse la cunostintă proprietarilor prin consemnarea semnăturii acestora în carnet, iar nota de control prevăzută la alin. (1) lit. b) se întocmeste în două exemplare, exemplarul numărul unu fiind înmânat reprezentantului unitătii controlate.

(3) Modelul Carnetului cu constatările rezultate din control este prezentat în anexa nr. 4, iar cel al Notei de control, în anexa nr. 5, care fac parte integrantă din prezentul regulament.

(4) După finalizarea activitătii de control, personalul compartimentului de prevenire prezintă sefului de serviciu carnetele cu constatările rezultate sau notele de control.

(5) Seful serviciului voluntar pentru situatii de urgentă înmânează primarului, săptămânal, toate documentele de control încheiate în săptămâna anterioară, în vederea constatării contraventiilor si aplicării sanctiunilor contraventionale, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 18. - Pe baza constatărilor rezultate, seful serviciului voluntar pentru situatii de urgentă întocmeste, semestrial, analiza activitătii de prevenire si a neregulilor constatate, pe care o supune dezbaterii consiliului local, si propune măsuri pentru remedierea acestora.

 

SECTIUNEA a 2-a

Servicii private

 

Art. 19. - Activitătile de prevenire în sectorul de competentă se desfăsoară:

a) semestrial - control la sectiile si instalatiile care prezintă riscuri;

b) zilnic - serviciu de rond, conform programului;

c) la solicitarea sefilor de lucrări, instalatii sau sectii - supraveghere.

Art. 20. - (1) Controlul se execută de către seful de serviciu si de personalul compartimentului/specialistii de prevenire.

(2) Pe timpul controlului se urmăreste respectarea prevederilor actelor normative si ale celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor si protectia civilă.

(3) Finalizarea controlului se realizează prin consemnarea neregulilor în Nota de control.

(4) Modelul Notei de control este prezentat în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentul regulament.

(5) Premergător controlului se studiază:

a) reglementările specifice;

b) documentele de control proprii si ale serviciilor profesioniste pentru situatii de urgentă, întocmite anterior;

c) situatia operativă specifică;

d) alte materiale documentare/informative.

Art. 21. - (1) Serviciul de rond se execută de către personalul angajat al serviciului privat pentru situatii de urgentă, problemele urmărite si verificate fiind cele stabilite în program.

(2) Constatările rezultate sunt consemnate în registru.

(3) Modelul Registrului cu constatările din serviciul de rond este prezentat în anexa 7, care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 22. - (1) Supravegherea se organizează atunci când în sectorul de competentă se desfăsoară lucrări cu foc deschis, de reparatii sau de punere în functiune a unor instalatii.

(2) Supravegherea se execută din dispozitia sefului serviciului privat pentru situatii de urgentă, care va stabili personalul si măsurile necesare în vederea preîntâmpinării aparitiei unor situatii de urgentă.

(3) în functie de complexitatea operatiunii, seful serviciului privat pentru situatii de urgentă stabileste locul si durata supravegherii, precum si personalul si tehnica de interventie necesare preîntâmpinării aparitiei unor situatii de urgentă.

(4) La încheierea activitătii de supraveghere, personalul desemnat să execute supravegherea comunică sefului serviciului privat pentru situatii de urgentă despre finalizarea acesteia.

Art. 23. - După finalizarea activitătii preventive, personalul desemnat prezintă sefului serviciului privat pentru situatii de urgentă documentele întocmite, în vederea stabilirii măsurilor pentru remedierea neregulilor care nu au putut fi solutionate.

 

ANEXA Nr. 1 la regulament

 

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgentă al ..............

 

GRAFIC DE CONTROL

 

- model -

Nr crt.

 

Activitatea

 

Luna

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1.

Control la gospodăriile populatiei:

Satul .........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satul .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satul .......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Control la unitătile sanitare: Dispensar uman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispensar veterinar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Control la unitătile de învătământ: Scoala cu clasele I-IV, satul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grădinita, satul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceul agricol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Controale la unitătile de cult si cultură (mănăstiri, biserici, case de rugăciune, cămine culturale, case de cultură, cluburi etc): Biserica, satul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

În functie de particularitătile sectorului de competentă, se planifică controale la alte institutii sau operatori economici din subordinea consiliului local (spatii de cazare, societăti comerciale de prestări de servicii către populatie) sau cu care s-au încheiat contracte, precum si premergător si pe timpul desfăsurării manifestărilor cu public legate de evenimente din viata comunitătii (târguri, hramuri, mari sărbători religioase).

 

ANEXA Nr. 2 la regulament

 

Serviciul Privat pentru Situatii de Urgentă al ............

 

GRAFIC DE CONTROL

 

- model -

Nr. crt.

 

Operatorul economic/ sectia/atelierul

Luna

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

În functie de particularitătile sectorului de competentă, se planifică controale la operatorii economici cu care s-au încheiat contracte.

 

ANEXA Nr. 3 la regulament

 

APROB

(conducătorul institutiei publice, managerul sau administratorul operatorului economic)

 

PROGRAMUL

serviciului de rond

- model -

 

Itinerarul rondului (traseul)

Intervalul orar de parcurgere

Probleme de urmărit si verificat (activităti de apărare împotriva incendiilor si protectie civilă)

Itinerarul I Sectia/Atelierul

 

 

Itinerarul II Sectia/Atelierul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seful serviciului,

 

ANEXA Nr. 4 la regulament

 

CARNET

cu constatările rezultate din control

- model -

 

INDICATII DE FOLOSIRE

 

Situatiile de urgentă la gospodăriile populatiei pot fi preîntâmpinate dacă populatia cunoaste si respectă regulile si măsurile de prevenire a acestora.

Serviciile voluntare pentru situatii de urgentă au obligatia de a desfăsura activităti pentru prevenirea situatiilor de urgentă în localitătile unde sunt constituite si de a face cunoscute cetătenilor regulile si măsurile de preîntâmpinare a acestora.

Carnetul cuprinde principalele reguli si măsuri de prevenire a situatiilor de urgentă la gospodăriile populatiei,

pe baza cărora personalul compartimentului de prevenire execută controlul si stabileste măsuri în raport cu situatia găsită la fata locului.

Neregulile constatate vor fi înscrise în carnet sub formă prescurtată.

Exemplu: într-o gospodărie s-a constatat că proprietarul foloseste focul deschis sau mijloace de iluminat cu flacără deschisă pe lângă furaje sau alte materiale combustibile; în loc de a se înscrie în întregime neregula în carnet, se va înscrie: punctul 2b, ceea ce corespunde cu încălcarea prevăzută în îndrumător la punctul respectiv.

Dacă anumite încălcări nu sunt prevăzute în carnet, atunci acestea se înscriu în întregime fără a se mai folosi forma prescurtată.

Este indicat ca la gospodăriile în care s-au constatat nereguli să se execute verificări ulterioare pentru a vedea dacă acestea s-au remediat, fără a se astepta al doilea control periodic.

Pentru mai multă eficacitate a controlului, personalul compartimentului de prevenire va explica cetătenilor în ce constau neregulile, ce trebuie făcut pentru remedierea lor si mai ales urmările posibile ale acestora, folosind în acest scop exemple de incendii provocate de neglijenta sau de nerespectarea regulilor de prevenire a altor situatii de urgentă.

De asemenea, vor face recomandări cu privire la modul de salvare a oamenilor si de evacuare a animalelor în caz de incendiu sau alte situatii de urgentă.

1. Reguli si măsuri de prevenire la grajduri, magazii si alte dependinte:

a) este interzis a se intra în aceste constructii cu lumânări, chibrituri aprinse sau lămpi de petrol, iluminatul realizându-se cu corpuri de iluminat electrice prevăzute cu globuri de protectie sau cu felinare de vânt în stare bună; cablurile electrice vor fi pozate numai pe materiale incombustibile;

b) se interzice fumatul sau accesul cu foc deschis în aceste spatii;

c) usile grajdurilor vor fi construite fără praguri si se vor deschide spre exterior. Nu este permisă blocarea usilor cu diferite obiecte sau materiale;

d) încălzirea grajdurilor este admisă numai cu sobe cu acumulare de căldură, iar aprinderea si alimentarea focului trebuie să se facă numai din exterior;

e) se interzice depozitarea în magazii sau în alte dependinte a oricărui fel de carburant în cantitate mai mare decât cea stabilită de reglementările în vigoare;

f) este interzisă folosirea afumătorilor improvizate, care prezintă pericol de incendiu, în magazii, suri sau instalate în apropierea materialelor combustibile.

2. Respectarea regulilor si măsurilor de prevenire la depozite de furaje, paie si alte materiale:

a) furajele, paiele si alte materiale combustibile vor fi depozitate, după posibilităti, cât mai departe de casă, bucătării de vară, cuptoare, magazii etc;

b) este interzisă folosirea focului deschis sau a mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă pe lângă furaje si materiale combustibile;

c) focurile deschise făcute în curti, la o distantă mai mare de 10 m fată de depozitele de furaje, paie si alte materiale, trebuie atent supravegheate, în locuri special amenajate (gropi), iar pe timp de vânt sunt interzise.

3. Respectarea regulilor si măsurilor de prevenire la folosirea bucătăriilor de vară, cuptoarelor si masinilor de gătit:

a) este interzis a se instala cuptoare, masini de gătit sau bucătării de vară improvizate în apropierea grajdurilor, surilor, locurilor de depozitare a furajelor si a altor materiale combustibile;

b) este interzis a se scoate burlanele de metal pe fereastră sau pe sub streasină fără să fie izolate pe părtile combustibile ale constructiei. Izolatia se face pe o distantă de 40 cm de o parte si de alta â locului de trecere, prin lăsarea unei distante de 15 cm între fata exterioară a burlanului si elementele combustibile, precum si prin îmbrăcarea burlanului cu un strat gros de 5 cm din vată de sticlă tencuită sau cu un strat echivalent de azbest. Când acoperisul este construit din material combustibil, nu este permisă scoaterea burlanului sub streasină;

c) este interzisă aruncarea la întâmplare, pe lângă furaje, suri, grajduri sau alte materiale combustibile, a cenusii. Cenusa se va depozita într-o groapă anume amenajată, după ce mai întâi a fost stins cu apă jăraticul rămas în ea.

4. Respectarea regulilor si măsurilor de prevenire si stingere a incendiilor la instalarea si folosirea sobelor:

a) sobele de metal nu trebuie să fie instalate la o distantă mai mică de 1 m fată de peretii din lemn sau din alte materiale ce se pot aprinde usor. Când peretii de scândură sunt izolati, distanta poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin căptusirea peretelui cu cărămizi asezate pe muchie, pe o suprafată care să depăsească cu 50 cm dimensiunile sobei, vertical si orizontal;

b) este interzis ca sobele de metal să fie asezate direct pe dusumeaua de scânduri. Dacă înăltimea picioarelor sobelor depăseste 25 cm, ele vor fi asezate pe un postament de cărămidă în grosime de 7 cm. Dacă picioarele sobelor au înăltimea sub 25 cm, postamentul va avea grosimea de 25 cm. Postamentul trebuie să depăsească perimetrul sobei cu 25 cm, iar în fata usii cu 50 cm;

c) nu este permis să se folosească sobe cu usitele defecte;

d) este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină sau cu alte lichide inflamabile, în asemenea conditii încât să prezinte pericol de incendiu, ori să se ardă în sobă lemne lungi, netăiate, care pe timpul arderii nu intră în întregime în sobă;

e) sobele de cărămidă vor avea pe dusumea, în fata usilor, o tablă metalică cu dimensiunile de 70x50 cm;

f) nu este permis să se pună la uscat la mai putin de 1 m depărtare de sobele metalice haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde usor. De asemenea, astfel de obiecte nu trebuie să se pună pe sobele de zid sau în imediata lor apropiere;

g) focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor;

h) se va urmări ca sobele de metal sau de cărămidă să nu se încălzească peste măsură, deoarece pot aprinde usor obiectele din jur.

5. Respectarea regulilor si măsurilor de prevenire si stingere a incendiilor la instalarea si folosirea cosurilor si burlanelor:

a) cosurile de zid vor fi izolate fată de elementele combustibile ale planseelor si acoperisurilor astfel:

• la trecerea prin planseu, prin îngrosarea zidăriei de cărămidă a cosurilor la 25 cm. în spatiul dintre cos si planseu se introduc un strat de azbest sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă;

• la trecerea prin acoperis, prin lăsarea unei distante de cel putin 10 cm între fata exterioară a zidăriei cosului si elementele acoperisului, iar golul produs se închide cu un sort de tablă;

b) nu este permis ca în cosuri să fie zidite elemente combustibile ale acoperisului, plânseului etc;

c) cosurile se prelungesc deasupra acoperisului cu 0,5-0,8 m;

d) cosurile de zid vor fi permanent întretinute fără crăpături si curătate. Este interzis a se folosi cosurile de zid netencuite;

e) burlanele din metal nu vor fi instalate la o distantă mai mică de 70 cm fată de peretii de scândură sau paiantă.

6. Respectarea regulilor de prevenire a incendiilor la folosirea energiei electrice:

a) este interzisă folosirea instalatiilor si aparatelor electrice defecte sau improvizate, cu conductori neizolati, cu prize sau întrerupătoare defecte, doze si derivatii fără capace etc;

b) este interzisă înlocuirea sigurantelor electrice cu sârmă, cuie etc. Sigurantele arse vor fi înlocuite numai de electrician autorizat;

c) nu este permisă lăsarea sub tensiune, fără supraveghere, a niciunui fel de aparat electric: fier de călcat, resou, radiator etc;

d) este interzisă executarea sau modificarea instalatiilor electrice de către persoane neautorizate;

e) fiarele de călcat vor fi asezate pe timpul folosirii pe suporti de sârmă sau de cărămidă.

7. Respectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor la folosirea lămpilor de iluminat si de gătit cu lichide inflamabile, precum si la folosirea acestor lichide:

a) lămpile de iluminat si de gătit cu petrol trebuie să fie în stare bună, rezervorul nu trebuie să fie spart, să aibă scurgeri, iar umplerea rezervoarelor trebuie să se facă când lămpile sunt stinse;

b) este interzisă asezarea lămpilor de iluminat sau de gătit în apropierea obiectelor care se pot aprinde usor sau în locuri unde din neglijentă ar putea fi răsturnate, dând nastere la incendii;

c) lămpile de iluminat sau de gătit nu trebuie lăsate fără supraveghere pe timpul functionării lor;

d) este interzis să se depoziteze în locuinte lichide inflamabile în cantităti mai mari de 25 litri. Această cantitate se va păstra în bidoane adecvate (metalice) bine închise si la locuri ferite de posibilitatea incendierii;

e) curătarea cu substante usor inflamabile a parchetelor, a dusumelelor, a hainelor etc. nu este permisă în încăperi unde este aprins focul.

8. Respectarea regulilor si măsurilor de prevenire privitoare la folosirea buteliilor de gaze lichefiate (aragaz):

a) este interzisă folosirea flăcării pentru verificarea etanseitătii buteliei, garniturilor, regulatorului si furtunului;

b) buteliile de gaze lichefiate nu se vor folosi fără regulator de presiune, cu garnituri deteriorate, cu furtun de cauciuc ce prezintă porozităti, crăpături sau lărgiri la capete;

c) buteliile de gaze lichefiate nu se vor păstra în apropierea surselor de căldură sau sub actiunea directă a razelor solare. Distanta dintre butelie si masina de aragaz va fi de 1 m, iar fată de o sursă de căldură cu o flacără deschisă, de cel putin 2 m;

d) este interzis a se folosi buteliile în pozitie culcată sau înclinată; ele se vor folosi doar în pozitie verticală. Nu este permisă încălzirea buteliilor. Aprinderea focului, în cazul folosirii gazelor lichefiate, se va face respectându-se principiul „gaz pe flacără”;

e) este interzisă trecerea (transvazarea) gazului din butelie în orice alte recipiente.

9. Respectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor în podurile caselor:

a) este interzisă construirea de boxe de lemn sau depozitarea de materiale lemnoase, furaje ori de alte materiale combustibile în podurile caselor;

b) nu este permisă folosirea podurilor pentru bucătării sau spălătorii;

c) este interzisă folosirea afumătorilor improvizate în poduri;

d) este interzisă folosirea pentru iluminatul în poduri a lumânărilor etc; pentru iluminat se vor folosi felinare de vânt în stare bună de functionare.

10. Educarea copiilor si supravegherea lor pentru a nu provoca incendii:

a) copiii nu trebuie lăsati singuri în încăperi în care sunt sobe de încălzit sau de gătit, lămpi cu petrol pentru iluminat ori gătit în stare de functionare;

b) copiii nu trebuie lăsati să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri, brichete, artificii etc). Asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor.

11. Respectarea regulilor privind protectia împotriva inundatiilor în zonele unde acest risc se manifestă cu precădere:

a) curătarea si întretinerea santurilor si rigolelor;

b) interzicerea blocării sau obturării podurilor ori podetelor cu materiale care ar împiedica scurgerea apei.

12. Respectarea regulilor si modului de comportare stabilite de autorităti pentru diferite situatii de urgentă, în functie de riscurile identificate în plan teritorial.

 

CARNET

cu constatările rezultate din control

 

- model –

 

 

Gospodăria dl .................... str.......................... nr..........

 

 

Data controlului

Constatări

Termen de remediere

Semnătura de luare la cunostintă

 

 

 

 

 

Gospodăria dl .................... str.......................... nr..........

 

 

Data controlului

Constatări

Termen de remediere

Semnătura de luare la cunostintă

 

 

 

 

 

Gospodăria dl .................... str.......................... nr..........

 

 

Data controlului

Constatări

Termen de remediere

Semnătura de luare la cunostintă

 

 

 

 

 

Gospodăria dl .................... str.......................... nr..........

 

 

Data controlului

Constatări

Termen de remediere

Semnătura de luare la cunostintă

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5 la regulament

 

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgentă al .......................................................

 

NOTĂ DE CONTROL

Nr...........din.................

- model -

 

Încheiată astăzi, cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor si protectia civilă, executat potrivit art..... din ........... (se va înscrie actul normativ).

 

PROPRIETAR

OPERATOR ECONOMIC/INSTITUTIE

NUMĂR DE ÎNREGISTRARE LA REGISTRUL COMERTULUI

PERIOADA CONTROLULUI

SPECIALIST DIN COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE

PARTICIPANTI DIN PARTEA OPERATORULUI ECONOMIC/INSTITUTIEI CONTROLATE

1. NEREGULI CONSTATATE

Se vor mentiona toate încălcările actelor normative care reglementează activitatea de prevenire a incendiilor si protectie civilă.

2. MĂSURI

Se vor înscrie măsurile pentru înlăturarea neregulilor constatate.

 

Reprezentantul Serviciului Voluntar

pentru Situatii de Urgentă,

................................................

(numele si prenumele în clar si semnătura)

Reprezentantul beneficiarului,

................................................

(numele si prenumele în clar si semnătura)

 

Se va aplica stampila beneficiarului.

 

ANEXA Nr. 6 la regulament

 

Serviciul Privat pentru Situatii de Urgentă al ................................................................

 

NOTĂ DE CONTROL

Nr...........din.................

- model -

 

Încheiată astăzi, cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor si protectia civilă, executat potrivit art......... din........... (se va înscrie actul normativ).

 

PROPRIETAR*)

SECTIA/ATELIERUL,

OPERATORUL ECONOMIC/INSTITUTIA*)

NUMĂR DE ÎNREGISTRARE LA REGISTRUL COMERTULUI*)

SPECIALIST DIN COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE

PARTICIPANTI DIN PARTEA OPERATORULUI ECONOMIC/INSTITUTIEI CONTROLATE”)

1. NEREGULI CONSTATATE

Se vor mentiona toate încălcările actelor normative care reglementează activitatea de prevenire a incendiilor si protectie civilă.

2. MĂSURI

Se vor înscrie măsurile pentru înlăturarea neregulilor constatate.

 

Reprezentantul Serviciului Privat

pentru Situatii de Urgentă,

................................................

(numele si prenumele în clar si semnătura)

Seful sectiei/atelierului/Reprezentantul beneficiarului,

................................................

(numele si prenumele în clar si semnătura)

 

 Se va aplica stampila beneficiarului*).

 


*) Se va completa numai în cazul în care controalele se execută la alte institutii publice/operatori economici din sectorul de competentă, cu care s-au încheiat contracte/conventii.

 

ANEXA Nr. 7 la regulament

 

Serviciul Privat pentru Situatii de Urgentă al ...........................

 

REGISTRU

cu constatările din serviciul de rond

 

- model -

Nr. crt.

Sectia/atelierul controlată/controlat

Data si ora

Constatări/ încălcări

Măsuri dispuse/ luate

Semnătura conducătorului locului de muncă

Semnătura persoanei care a efectuat rondul

Măsuri dispuse de seful serviciului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL CORPULUI EXPERTILOR

CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

pentru aprobarea Măsurilor privind organizarea si desfăsurarea examenului de diferentă

pentru trecerea de la categoria profesională contabil autorizat cu studii superioare

la categoria profesională expert contabil

 

În temeiul:

- art. 2, 5, 393, art. 19 lit. c) si art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, aprobată cu completări prin Legea nr. 42/1995, cu modificările si completările ulterioare;

- pct. 3, 19, 22 si 152 din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, republicat,

Biroul permanent al Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România

emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă Măsurile privind organizarea si desfăsurarea examenului de diferentă pentru trecerea de la categoria profesională contabil autorizat cu studii superioare la categoria profesională expert contabil, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Structurile alese si executive ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România,

Marin Toma

 

Bucuresti, 17 februarie 2007.

Nr. 158.

 

ANEXĂ

 

MĂSURI

privind organizarea si desfăsurarea examenului de diferentă pentru trecerea de la categoria profesională

contabil autorizat cu studii superioare la categoria profesională expert contabil

 

1. Contabilii autorizati cu studii superioare, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România (CECCAR), pot accede la categoria profesională expert contabil prin sustinerea unui examen de diferentă ia disciplinele Expertiza contabilă, Doctrină si deontologie profesională si Audit financiar.

2. Examenul de diferentă va avea loc în ziua de 31 martie 2007 si se va organiza în centrele universitare Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara; arondarea filialelor la centrele universitare se va face pe principiul teritorialitătii.

3. înscrierea candidatilor pentru sustinerea examenului de diferentă se va face la filiala CECCAR din raza de domiciliu, pe baza unei cereri la care se va anexa o copie de pe carnetul de membru CECCAR, cazierul judiciar, două poze tip B.l./C.l. si chitanta pentru plata taxei de examinare; taxa de examinare este cea aprobată pentru ultimul examen de aptitudini la categoria profesională expert contabil. înscrierea candidatilor pentru sustinerea examenului de diferentă se încheie, la nivelul filialelor, la data de 15 martie 2007, după care dosarele se înaintează de filiale la Departamentul pentru organizarea stagiului si dezvoltarea profesională continuă.

4. Examenul constă într-o probă scrisă cu subiecte unice pe tară, sub formă de întrebări, studii de caz si probleme de judecată profesională. Tematica si bibliografia sunt prezentate în anexă.

Pentru promovarea examenului, candidatii trebuie să obtină cel putin nota 7. Rezultatele examenului se afisează în termen de 5 zile de la data sustinerii, la sediul filialelor din cele 6 centre universitare.

5. Contabilii autorizati cu studii superioare care nu se prezintă pentru sustinerea examenului de diferentă organizat la 31 martie 2007 sau care nu au promovat examenul mai au posibilitatea să se prezinte cel mult la un nou examen, la o dată ce se va anunta ulterior.

6. Comisia de examen este cea aprobată pentru ultimul examen de aptitudini ce a avut loc în perioada 21 -22 octombrie 2006, cu aceleasi conditii de organizare si functionare.

7. Contabilii autorizati cu studii superioare aflati în perioada de stagiu – ani I, II si III - vor fi trecuti de filiale la categoria expert contabil, corespunzător anul      ui de stagiu în care sunt, cu obligatia întocmirii si prezentării unui raport semestrial în domeniul expertizei contabile si al auditului financiar.

Contabilii autorizati cu studii superioare care au promovat examenul de admitere, dar care nu s-au înscris la stagiu sau care au întrerupt stagiul, vor fi trecuti la categoria expert contabil în anul I de stagiu, respectiv anul în care au întrerupt stagiul.

 

ANEXĂ la măsuri

 

TEMATICA

examenului de diferentă pentru trecerea de la categoria profesională contabil autorizat cu studii superioare

la categoria profesională expert contabil

 

I. Audit financiar:

1. Proceduri si tehnici de audit

2. Misiuni de audit:

- audit statutar; fluxul lucrărilor într-o misiune de audit statutar

- servicii conexe

3. Activitatea de cenzor

Bibliografie:

1. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare

2. Initiere în auditul situatiilor financiare ale unei entităti - dr. ec. Marin Toma, Bucuresti, Editura CECCAR, 2005

3. Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, cu modificările si completările ulterioare

4. Standardul profesional nr. 23 - emis de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România (CECCAR)

II. Expertiza contabilă/Doctrină si deontologie profesională: A. Expertiza contabilă:

1. Conceptul de expertiză contabilă

2. Expertiza contabilă judiciară:

- definitie

- comparatie cu controlul financiar

- obiectivele expertizei contabile judiciare

- numirea expertilor contabili

- procedura de efectuare a expertizei contabile judiciare

- actele de expertiză contabilă judiciară - continut si valorificare

3. Expertiza contabilă extrajudiciară sau amiabilă B. Doctrină si deontologie profesională: Organizarea profesiei si statutul profesional al expertului contabil si al contabilului autorizat:

- calitatea de expert contabil si calitatea de contabil autorizat

- accesul la profesie

- organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România

- incompatibilităti în profesie

- responsabilitatea profesionistului contabil

- evidenta membrilor CECCAR

- Codul etic national al profesionistilor contabili Bibliografie:

1. Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, aprobată cu completări prin Legea nr. 42/1995, cu modificările si completările ulterioare

2. Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati nr. 1/1995, cu modificările si completările ulterioare

3. Codul etic national al profesionistilor contabili - Editura CECCAR, Bucuresti, 2006

4. Ghid de aplicare a normelor profesionale nr. 35 privind expertizele contabile, Editura CECCAR, Bucuresti, 2003.