MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 152         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 2 martie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 67 din 8 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 969 si art. 1021 din Codul civil

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

290/288/127. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Nationale „Aeroportul International Bucuresti Băneasa - Aurel Vlaicu” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

 

291/287/126. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Nationale „Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

 

292/289/128. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Nationale „Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

 

293/286/129. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Aeroportul International Henri Coandă Bucuresti - SA de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

 

1.900. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă a functionarilor publici încadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învătământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îsi desfăsoară activitatea

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

194. - Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual

 

Rectificări la:

- Ordonantei Guvernului nr. 14/2007;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.291/2005;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.370/2005

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 67 din 8 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 969 si art. 1021 din Codul civil

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă – procuror

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 969 si 1021 din Codul civil, exceptie ridicată de Societatea Comercială „DI ER GAMMA SERVICES” - S.R.L. în Dosarul nr. 1.503/3/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială. La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 10 mai 2006, pronuntată în Dosarul nr. 1.503/3/2002, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 969 si 1021 din Codul civii. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „DI ER GAMMA SERVICES” - S.R.L. într-o cauză comercială având ca obiect o actiune în pretentii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textele de lege criticate contravin dispozitiilor aii. 44 alin. (1), (2) si (3), ale art. 57 si ale art. 136 din Constitutie, „în măsura în care, în aplicarea lor în cauze concrete, se ignoră prevederile constitutionale referitoare la proprietate si la buna-credintă”.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială apreciază că textele de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate, cu atât mai mult cu cât nu s-a motivat în ce constă această încălcare. Instituirea unor reguli în ceea ce priveste modul în care conventiile dintre părti îsi produc efectele nu constituie o atingere adusă dreptului de proprietate privată, atât timp cât fiecare dintre părti are libertatea de a încheia sau nu o asemenea conventie, iar regulile instituite de Codul civil le sunt aplicabile ambelor părti contractante.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitu­tionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, deoarece criticile formulate vizează modul

în care legea este aplicată, problemă care nu poate fi solutionată de Curtea Constitutională pe calea exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale. în acest sens arată că instituirea de către legiuitor a unor reguli referitoare la modul în care conventiile dintre părti îsi produc efectele, respectiv la conditiile în care aceste conventii pot fi revocate, nu aduc atingere sub niciun aspect dreptului de proprietate privată. Totodată, exercitiul unui drept nu poate fi absolutizat prin eliminarea oricăror îngrădiri, inerente în considerarea existentei altor drepturi apartinând altor titulari, cărora autoritatea statală este tinută, în egală măsură, să le acorde ocrotire.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si ale art. 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 969 si 1021 din Codul civil, cu următorul continut:

- Art. 969: „Conventiile legal făcute au putere de lege între părtile contractante.

Ele se pot revoca prin consimtământul mutual sau din cauze autorizate de lege.”;

- Art. 1021: Jntr-acest caz, contractul nu este desfiintat de drept. Partea în privinta căreia angajamentul nu s-a executat are alegerea sau să silească pe cealaltă a executa conventia, când este posibil, sau să-i ceară desfiintarea, cu daune interese. Desfiintarea trebuie să se ceară înaintea justitiei, care, după circumstante, poate acorda un termen părtii actionate.”

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia invocă încălcarea prevederilor art. 44 alin. (1), (2) si (3) referitoare la garantarea dreptului de proprietate, ale art. 57 privind exercitarea drepturilor si a libertătilor si ale art. 136 referitor la proprietate. De asemenea, sunt invocate si dispozitiile art. 1 privind protectia proprietătii din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul acesteia nu face o veritabilă critică de neconstitutionalitate cu privire la textele de lege atacate, ci consideră că acestea sunt neconstitutionale „în măsura în care, în aplicarea lor în cauze concrete, se ignoră prevederile constitutionale referitoare la proprietate si la buna-credintă”. Or, Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, iar nu asupra neconstitutionalitătii unor texte de lege ce ar rezulta din modul în care instanta le va aplica.

Pentru aceste motive, exceptia de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 969 si art. 1021 din Codul civil, exceptie ridicată de Societatea Comercială „DI ER GAMMA SERVICES” - S.R.L. în Dosarul nr. 1.503/3/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,

CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 290 din 20 februarie 2007

MINISTERUL

FINANTELOR PUBLICE

Nr. 288 din 21 februarie 2007

MINISTERUL MUNCII,

SOLIDARITĂTII

SOCIALE SI FAMILIEI

Nr. 127 din 20 februarie 2007

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Nationale „Aeroportul International Bucuresti Băneasa - Aurel Vlaicu” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

 

În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, ale Ordonantei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, ministrul finantelor publice si ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Nationale „Aeroportul International Bucuresti Băneasa - Aurel Vlaicu” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Societatea Natională „Aeroportul International Bucuresti Băneasa - Aurel VIaicu” - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

Ministrul transporturilor,

constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe VIădescu

Ministrul muncii,

solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

SOCIETATEA NATIONALĂ

„AEROPORTUL INTERNATIONAL BUCURESTI BĂNEASA - AUREL VIAICU” - S.A.

 

Cod fiscal 3026110

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

 

- mii lei -

 

 

INDICATOR

Nr. rd.

2006 Preliminat

2007 Propuneri

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

1

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

24.361,65

34.420,37

10.058,72

141,29

 

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

24.343,19

34.321,51

9.978,32

140,99

 

 

a) productia vândută

3

23.268,42

29.085,53

5.817,11

125,00

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

2,48

2,85

0,37

114,92

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

 

4.000,00

4.000,00

 

 

 

-subventii, cf.prev.legale în vigoare

5a

 

4.000,00

4.000,00

 

 

 

-transferuri, cf.prevederi legale In vigoare

5b

 

 

 

 

 

 

d) productia imobilizată

6

 

 

 

 

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

1.072,29

1.233,13

160,84

115,00

 

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

 

 

 

 

 

 

- alte venituri din exploatare

9

1.072,29

1.233,13

160,84

115,00

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

18,46

98,86

80,40

535,54

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

17,72

78,48

60,76

442,89

 

 

d) alte venituri financiare

14

0,74

20,38

19,64

2.754,05

 

3

Venituri extraordinare

15

 

 

 

 

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)

16

21.358,39

34.420,37

13.061,98

161,16

 

1

Cheltuieli de exploatare -total, din care:

17

21.272,43

33.139,50

11.867,07

155,79

 

 

a) cheltuieli materiale

18

2.129,98

2.844,52

714,54

133,55

 

 

b) alte cheltuieli din afară (cu energia si apa)

19

978,82

1.223,52

244,70

125,00

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

 

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

4.286,22

5.249,53

963,31

122,47

 

 

 

- salarii

22

2.690.07

3.362,58

672,51

125,00

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

23

822,62

1.092,84

270,22

13Z8S

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

561,91

823,83

261,92

146,61

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări pt. somaj

25

64,51

67,25

2,74

104,25

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

196,10

201,75

5,66

102,88

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

773,63

794,11

20,48

102,65

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

28

150,44

104,24

-46,20

69,29

 

 

- cheltuieli sociale 2 %, din care:

28a

150,44

67,25

-83,19

44,70

 

 

1 – tichete de cresă (cf. art. 3 din L193/2006)

 

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru eh. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)

28b

 

 

 

 

 

 

- fd. accidente de muncă si boli profesionale

28c

 

28,58

28,58

 

 

 

- fd. garantare creante salariati

28d

 

8,41

8,41

 

 

 

- tichete de masă

29

623,19

689,87

66,68

110,70

 

 

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

30

 

 

 

 

 

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

 

 

 

 

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

13.877,41

23.821,93

9.944,52

171,66

 

 

- cheltuieli cu prestatiile din afara societătii, din care:

33

13.877,41

23.821,93

9.944,52

171,66

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

34

55,03

60,00

4,97

109,03

 

 

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)

34a

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

35

26,82

140,00

113,18

522,00

 

 

- tichete cadou pentru ch. de reclamă si publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006)

35a

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietiei, promovarea pe piete existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006)

35b

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

 

 

 

 

 

 

- alte cheltuieli, din care:

37

 

 

 

 

 

 

- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

 

 

 

 

 

 

 

- redeverta din concesionarea bunurilor publice

39

 

 

 

 

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

40

86,96

1280,87

1.194,91

1.490,08

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

41

 

1.182,00

1.182,00

 

 

 

- alte cheltuieli financiare

42

85,96

98,87

12,91

115,02

 

3

Cheltuieli extraordinare

43

 

 

 

 

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

44

3.003,26

0,00

-3.003,26

0,00

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care:

45

150,16

 

 

 

1

- fond de rezervă

46

150,16

 

 

 

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

47

 

 

 

 

VI

IMPOZIT PE PROFIT

48

456,50

 

-456,50

 

VII

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

49

2.546,76

 

-2.546,76

 

 

1

Rezerve legale

50

150,16

 

-150,16

 

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

51

 

 

 

 

 

3

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute delege

52

 

 

 

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

53

 

 

 

 

 

S

Alte repartizări prevăzute de lege

54

 

 

 

 

 

6

Participarea salariatilor la profit în limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

55

239,66

 

-239,66

 

 

 

7

Minim 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau maioritar de stat

56

1.198,30

 

-1.198,30

 

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7

se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

57

958,64

 

-958,64

 

VIII

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

58

1.950,00

8.946,00

6.996,00

458,77

 

1

Surse proprii

59

950,00

1.250,00

300,00

131,58

 

2

Alocatii de la buget

60

1.000,00

2.000,00

1.000,00

200,00

 

3

Credite bancare

61

 

5.696,00

5.696,00

 

 

 

- interne

62

 

5.696,00

5.696,00

 

 

 

- externe

63

 

 

 

 

 

4

Alte surse

64

 

 

 

 

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

65

1.950,00

8.946,00

6.996,00

458,77

 

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

66

1.950,00

8.946,00

6.996,00

458,77

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

67

 

5.696,00

5.696,00

 

 

 

- interne

68

 

5.696,00

5.696,00

 

 

 

- externe

69

 

 

 

 

X

REZERVE, din care:

70

 

 

 

 

 

1

Rezerve legale

71

 

 

 

 

 

2

Rezerve statutare

72

 

 

 

 

 

3

Alte rezerve

73

 

 

 

 

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

74

 

 

 

 

 

1

Venituri totale

75

24.361,65

34.420,37

10.058,72

141,29

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

76

21.358,39

34.420,37

13.061,98

161,16

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

77

218

218

0,00

100,00

 

4

Nr. mediu de personal total

78

197

218

21,00

110,66

 

5

Fond de salarii, din care:

79

2.690,07

3.362,58

672,51

125,00

 

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

80

 

 

 

 

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:

81

56,86

125,00

68,14

219,84

 

 

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001

82

20,12

25,00

4,88

124,25

 

 

- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001

83

 

40,00

40,00

 

 

 

 

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

84

2.491,39

3.058,40

567,01

122,76

 

 

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

85

 

 

 

 

 

 

e) alte cheltuieli cu personalul

86

141,81

179,18

37,37

126,35

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat

87

1.059,26

1.174,50

115,24

110,88

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în Dreturi curente

88

 

 

 

 

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preturi comparabile

89

 

 

 

 

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

90

52,72

65,90

13,18

125,00

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 10001

91

876,72

1.000,00

123,28

114,06

 

11

Plăti restante - total

92

4.812,24

4.800,00

-12,24

99,75

 

 

- preturi curente

93

4.812,24

4.800,00

-12,24

99,75

 

 

- preturi comparabile (rd. 93 x indicele de crestere al preturilor prognozat)

94

5.028,79

4.800,00

-228,79

95,45

 

12

Creante restante - total

95

2.210,01

Z200,00

-10,01

99,55

 

 

- preturi curente

96

2.210,01

2.200,00

-10,01

99,55

 

 

- preturi comparabile (rd. 96 x indicele de crestere al preturilor prognozat)

97

2.309,45

2.200,00

-109,45

96,26

 

Indicator fizic = curse comerciale externe

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,

CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 291 din 20 februarie 2007

MINISTERUL

FINANTELOR PUBLICE

Nr. 287 din 21 februarie 2007

MINISTERUL MUNCII,

SOLIDARITĂTII

SOCIALE SI FAMILIEI

Nr. 126 din 20 februarie 2007

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Nationale „Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanta” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

 

În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, ale Ordonantei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, ministrul finantelor publice si ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Nationale „Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanta” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Societatea Natională „Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanta” - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

Ministrul transporturilor,

constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii,

solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI SOCIETATEA NATIONALĂ „AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU - CONSTANTA” - S.A.

Cod fiscal R 11212645

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

 

- mii lei -

 

 

INDICATOR

Nr. rd.

2006 Preliminat

2007 Propuneri

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

1

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

12.053,00

9.200,00

-2.853,00

76,33

 

1

Venituri din exploatare -total, din care:

2

12.032,00

9.180,00

-2.852,00

76,30

 

 

a) productia vândută

3

3.271,00

4.430,00

1.159,00

135,43

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

 

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

8.190,00

4.200,00

-3.990,00

51,28

 

 

- subventii, cf.prev. legale în vigoare

5a

8.190,00

4.200,00

-3.990,00

51,28

 

 

-transferuri, cf.prevederi legale în vigoare

5b

 

 

 

 

 

 

d) productia imobilizată

6

6,00

 

-6,00

 

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

565,00

550,00

-15,00

97,35

 

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

 

 

 

 

 

 

- alte venituri din exploatare

9

565,00

550,00

-15,00

97,35

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

21,00

20,00

-1,00

95,24

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

12,00

 

-12,00

 

 

 

d) alte venituri financiare

14

9,00

2,00

-7,00

22,22

 

3

Venituri extraordinare

15

 

 

 

 

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)

16

12.053,00

9.200,00

-2.853,00

76,33

 

1

Cheltuieli de exploatare -total, din care:

17

11.976,00

9.180,00

-2.796,00

76,65

 

 

a) cheltuieli materiale

18

1.029,00

1.200,00

171,00

116,62

 

 

b) alte cheltuieli din afară (cu energia si apa)

19

667,00

750,00

83,00

112,44

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

 

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

4.540,00

5.393^05

853,05

118,79

 

 

 

- salarii

22

3.189,00

3.778,00

688,00

118.47

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

23

917,00

1.030,63

113,63

112.39

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

605,00

728,39

123,39

120,40

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări pt. somaj

25

76,00

75,56

-0,44

99,42

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

236,00

226,68

-9,32

96,05

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

434,00

584,42

150,42

134.66

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

28

80,00

184,42

104,42

230,53

 

 

- cheltuieli sociale 2 %, din care:

28a

20,00

75,56

66,66

377,80

 

 

1 - tichete de cresă (cf. art.3 din L 193/2006)

 

 

10,00

10,00

 

 

 

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)

28b

 

25,00

26,00

 

 

 

- fd. accidente de muncă si boli profesionale

28c

60,00

74,42

14,42

124.03

 

 

- fd. garantare creante salariati

28d

 

9,44

9,44

 

 

 

- tichete de masă

29

354,00

400,00

46,00

112.99

 

 

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necoroorale

30

 

 

 

 

 

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

 

 

 

 

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

5.740,00

1.836,95

•3.903,05

32.00

 

 

- cheltuieli cu prestatiile din afara societătii, din care:

33

43,00

55,00

12,00

127.91

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

34

9,00

15,00

6,00

166,67

 

 

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)

34a

 

5,00

5,00

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

35

34,00

40,00

6,00

117,66

 

 

- tichete cadou pentru eh. de reclamă si publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006)

35a

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietiei, promovarea pe piete existente sau noi (cf. art. 2 dinL 193T2006)

35b

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

 

 

 

 

 

 

- alte cheltuieli, din care:

37

 

 

 

 

 

 

- taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

 

 

 

 

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

 

 

 

 

 

2

Cheltuieli financiare -total, din care:

40

77,00

20,00

-57,00

25,97

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

41

 

 

 

 

 

 

- alte cheltuieli financiare

42

77,00

20,00

-57,00

25,97

 

3

Cheltuieli extraordinare

43

 

 

 

 

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

44

0,00

0,00

0,00

 

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

45

 

 

 

 

I

- fond de rezervă

46

 

 

 

 

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

47

 

 

 

 

VI

IMPOZIT PE PROFIT

48

 

 

 

 

VII

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

49

 

 

 

 

 

1

Rezerve legale

50

 

 

 

 

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

51

 

 

 

 

 

3

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

52

 

 

 

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

53

 

 

 

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

54

 

 

 

 

 

6

Participarea salariatilor la profit în limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

55

 

 

 

 

 

 

7

Minim 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

56

 

 

 

 

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

57

 

 

 

 

VIII

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

58

7.882,00

10.400,00

2.508,00

131,78

 

1

Surse proprii

59

600,00

600,00

0,00

100,00

 

2

Alocatii de la buget

60

6.892,00

9.000,00

2.108,00

130,59

 

3

Credite bancare

61

 

 

 

 

 

 

- interne

62

 

 

 

 

 

 

- externe

63

 

 

 

 

 

4

Alte surse

64

400,00

800,00

400,00

200,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

65

 

 

 

 

 

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

66

 

 

 

 

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

67

 

 

 

 

 

 

- interne

68

 

 

 

 

 

 

- externe

69

 

 

 

 

X

REZERVE, din care:

70

 

 

 

 

 

1

Rezerve legale

71

 

 

 

 

 

2

Rezerve statutare

72

 

 

 

 

 

3

Arte rezerve

73

 

 

 

 

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

74

 

 

 

 

 

1

Venituri totale

75

12.053,00

9.200,00

-2.853,00

76,33

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

76

12.053,00

9.200,00

-2.853,00

76,33

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

77

228

242

14,00

106,14

 

4

Nr. mediu de personal total

78

228

242

14,00

106,14

 

S

Fond de salarii, din care:

79

3.189,00

3.778,00

589,00

118,47

 

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

80

 

 

 

 

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:

81

80,00

120,00

40,00

150,00

 

 

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salariată, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001

82

25,00

35,00

10,00

140,00

 

 

- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001

83

19,00

45,00

26,00

236,84

 

 

 

 

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual

de muncă cu durată nelimitată de timp

84

2.954,00

3.478,00

524,00

117,74

 

 

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual

de muncă cu durată limitată de timp

85

 

 

 

 

 

 

e) alte cheltuieli cu personalul

86

155,00

180,00

25,00

116,13

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat

87

1.084,43

1.202,63

118,20

110,90

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) –

în Dreturi curente

88

 

 

 

 

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) –

în preturi comparabile

89

 

 

 

 

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

90

10,11

12,03

1,92

119,00

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 10001

91

1.000,00

1.000,00

0,00

100,00

 

11

Plăti restante - total

92

717,40

700,00

-17,40

97,57

 

 

- preturi curente

93

717,40

700,00

-17,40

97,57

 

 

- preturi comparabile (rd. 93 x indicele de crestere al preturilor proqnozat)

94

749,68

700,00

-49,68

93,37

 

12

Creante restante - total

95

197,76

197,00

-0,76

99,62

 

 

- preturi curente

96

197,76

197,00

-0,76

99,62

 

 

- preturi comparabile (rd. 96 x indicele de crestere al preturilor prognozat)

97

206,65

197,00

-9,65

95,33

Indicator fizic = nr. total miscări aeronave

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,

CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 292 din 20 februarie 2007

MINISTERUL

FINANTELOR PUBLICE

Nr. 289 din 21 februarie 2007

MINISTERUL MUNCII,

SOLIDARITĂTII

SOCIALE SI FAMILIEI

Nr. 1