MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 148         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 1 martie 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            128. - Decret pentru numirea unui judecător

 

            129. - Decret pentru numirea unui judecător

 

            130. - Decret pentru numirea unui judecător

 

            131. - Decret pentru numirea unui judecător

 

            132. - Decret pentru numirea unui judecător

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 95 din 13 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

            Decizia nr. 98 din 13 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86, 87, 88, 89 si 90 din Legea gazelor nr. 351/2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            327. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind constituirea si functionarea grupului de experti responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar si asigurarea reprezentării la întâlnirile de lucru ale institutiilor Uniunii Europene

 

REPUBLICĂRI

 

            Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui judecător

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

            având în vedere hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii nr. 35 din 1 februarie 2007 si nr. 149 din 1 martie 2006,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Domnul Deftu Serghie, judecător cu grad de tribunal, se numeste în functia de judecător la Judecătoria Vaslui.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 23 februarie 2007.

Nr. 128.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui judecător

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

            având în vedere hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii nr. 35 din 1 februarie 2007 si nr. 149 din 1 martie 2006,

           

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Domnul Gulea Constantin se numeste în functia de judecător la Judecătoria Pătârlagele.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 23 februarie 2007.

Nr. 129.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui judecător

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

            având în vedere hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii nr. 35 din 1 februarie 2007 si nr. 149 din 1 martie 2006,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Domnul Nedelcu Bogdan Mihai se numeste în functia de judecător la Judecătoria Pătârlagele.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 23 februarie 2007.

Nr. 130.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui judecător

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

            având în vedere hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii nr. 35 din 1 februarie 2007 si nr. 149 din 1 martie 2006,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Doamna Rogojeanu Măria se numeste în functia de judecător la Judecătoria Târgu Cărbunesti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 23 februarie 2007.

Nr. 131.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui judecător

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea rir. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

            având în vedere hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii nr. 35 din 1 februarie 2007 si nr. 149 din 1 martie 2006,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Doamna Suciu Elena se numeste în functia de judecător la Judecătoria Gurahont.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 23 februarie 2007.

Nr. 132.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 95

din 13 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Marilena Mincă - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Valeria Haller Hirsch în Dosarul nr. 1.763/2006 al Judecătoriei Pitesti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale si apreciind că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale.

CURTEA,

            având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 31 august 2006, pronuntată în Dosarul nr. 1.763/2006, Judecătoria Pitesti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Valeria Haller Hirsch.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textul de lege criticat încalcă dispozitiile art. 21 din Legea fundamentală privind accesul liber la justitie.

Judecătoria Pitesti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât prevederile legale criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului, făcând referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

            examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere ale Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

            Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

            Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 356/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, având următorul cuprins: „După respingerea plângerii făcute conform art. 275-278 împotriva rezolutiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonantei ori, după caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, date de procuror, persoana vătămată, precum si orice alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate pot face plângere, în termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 si 278, la judecătorul de la instanta căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenta să judece cauza în primă instantă. Plângerea poate fi făcută si împotriva dispozitiei de netrimitere în judecată cuprinse în rechizitoriu.”

            Prevederile din Legea fundamentală pretins încălcate sunt cele ale art. 21 referitoare la accesul liber la justitie.

            Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală a mai fost supus controlului de constitutionalitate, prin raportare la acelasi text constitutional invocat si în prezenta cauză. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 66 din 3 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 17 februarie 2005, Curtea Constitutională, respingând ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate, a retinut că „Prin dispozitiile art. 2781 din Codul de procedură penală nu se încalcă prevederile constitutionale privind accesul liber la justitie, [...], ci, dimpotrivă, se instituie accesul direct la justitie al persoanelor nemultumite de solutiile de netrimitere în judecată date de procuror”.

întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii, cele statuate prin decizia mentionată îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

            Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Valeria Haller Hirsch în Dosarul nr. 1.763/2006 al Judecătoriei Pitesti. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 13 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 98 din 13 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86, 87, 88,89 si 90

din Legea gazelor nr. 351/2004

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86, 87, 88, 89 si 90 din Legea gazelor nr. 351/2004, exceptie ridicată de Mirel Niculae si Mariana Veronica Niculae în Dosarul nr. 1.633/C/2006 al Tribunalului Călărasi.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei Mirel Niculae, constatându-se lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, autorul exceptiei Mirel Niculae solicită admiterea acesteia astfel cum a fost formulată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale si apreciind că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 23 august 2006, pronuntată în Dosarul nr. 1.633/C/2006, Tribunalul Călărasi a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86, 87, 88, 89 si 90 din Legea gazelor nr. 351/2004, exceptie ridicată de Mirel Niculae si Mariana Veronica Niculae.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textele de lege criticate prevăd un drept de uz si de servitute, gratuită, concesionarului serviciilor de distribuire a gazelor naturale, încălcându-se astfel art. 44 alin. (1), alin. (2) teza întâi si alin. (3) din Constitutie, care ocroteste si garantează dreptul de proprietate, precum si posibilitatea exproprierii pentru lucrări de interes general, cu plata unei despăgubiri juste. Se mai arată că „proprietarul terenului pe care este amplasată conducta de distribuire a gazelor naturale nu mai are dreptul să-si folosească terenul în perimetrul în care este montată o astfel de conductă, fiind lipsit de atributele dreptului său de proprietate”.

Tribunalul Călărasi apreciază că art. 86, 87, 88 si 89 din Legea nr. 351/2004 sunt constitutionale, iar art. 90 al legii este neconstitutional, întrucât exercitarea servitutii instituite de art. 86 se realizează cu titlu gratuit, ceea ce încalcă art. 44 din Constitutie, care prevede obligatia despăgubirii proprietarului pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritătii.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

            Avocatul Poporului consideră că art. 86, 87, 88, 89 si 90 din Legea nr. 351/2004 sunt constitutionale. în acest sens, referindu-se la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, arată că exercitarea dreptului de uz si a dreptului de servitute asupra terenurilor afectate de capacităti din domeniul gazelor naturale este determinată de un interes general si, ca atare, legiuitorul este competent să stabilească limitele dreptului de proprietate în concordantă cu dispozitiile constitutionale.

            Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, sustinerile autorului exceptiei, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie si ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 86, 87, 88, 89 si 90 din Legea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, care prevăd:

- Art. 86: „Asupra terenurilor si altor bunuri proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, precum si asupra activitătilor desfăsurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacitătilor, concesionarii din sectorul gazelor naturale beneficiază, în conditiile legii, pe durata lucrărilor de realizare, reabilitare, retehnologizare, respectiv de exploatare si de întretinere a capacitătilor respective, de următoarele drepturi:

a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare în vederea realizării, reabilitării sau retehnologizării capacitătii;

b) dreptul de uz pentru asigurarea functionării normale a capacitătii prin efectuarea reviziilor, reparatiilor si a interventiilor necesare;

c) dreptul de servitute legală de trecere subterană, de suprafată sau aeriană pentru instalarea de retele, conducte, linii sau de alte echipamente aferente capacitătii si pentru accesul la locul de amplasare a acestora;

d) dreptul de a obtine restrângerea sau încetarea unor activităti care ar putea pune în pericol persoane si bunuri;

e) dreptul de acces la utilitătile publice. “;

- Art. 87: „în exercitarea dreptului de uz pentru executarea lucrărilor necesare în vederea realizării, reabilitării sau retehnologizării capacitătilor, concesionarul poate:

a) să depoziteze pe terenurile proprietate privată, în măsura strict necesară, materiale, echipamente, utilaje si instalatii;

b) să desfiinteze culturi sau plantatii ori alte amenajări existente ori numai să le restrângă, în măsura strict necesară, pentru executarea lucrărilor, în conditiile legii;

c) să extragă materiale, să capteze apa, în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare;

d) să instaleze utilaje si să lucreze cu acestea, să amplaseze birouri si locuinte de santier;

e) să oprească ori să restrângă activităti ale proprietarului, în măsura strict necesară, pentru executarea lucrărilor pentru capacitatea respectivă.”;

- Art. 88: „Dreptul de uz pentru asigurarea functionării normale a capacitătii se întinde pe toată durata de functionare a capacitătii, iar exercitarea lui se face ori de câte ori este necesar pentru asigurarea functionării normale a capacitătii. In exercitarea acestui drept concesionarul poate:

a) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalatii pentru întretinere, revizii, reparatii si interventii necesare pentru asigurarea functionării normale a capacitătii;

b) să instaleze utilaje si să lucreze cu acestea;

c) să afecteze culturi, plantatii sau alte amenajări existente si să restrângă activităti ale proprietarului, în măsura si pe durata strict necesară, în vederea executării operatiunilor de întretinere, reparatii, revizii sau interventii pentru asigurarea functionării normale a capacitătii. “;

- Art. 89: „Servitutea legală de trecere subterană, de suprafată sau aeriană cuprinde dreptul la instalare de retele, de conducte, linii, stâlpi si de alte echipamente aferente capacitătii, precum si accesul la locul de amplasare a acestora pentru interventii, întretinere, reparatii, revizii, modificări si exploatare, conform prevederilor legale în vigoare. “;

- Art. 90: „(1) Drepturile de uz si de servitute legală, prevăzute la art. 86, asupra terenurilor si altor bunuri proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice au ca obiect utilitatea publică, au caracter legal si se exercită pe toată durata de viată a capacitătii respective sau temporar, cu ocazia retehnologizării unei capacităti în functiune, reparatiei, reviziei, lucrărilor de interventie în caz de avarie.

(2) Exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra proprietătilor afectate de capacitătile din domeniul gazelor naturale se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existentei acestora. Dacă, cu ocazia interventiilor pentru retehno/ogizări, reparatii, revizii, avarii, se produc pagube proprietarilor din vecinătatea capacitătilor din domeniul gazelor naturale, concesionarii au obligatia să plătească despăgubiri în conditiile legii.”

În opinia autorului, dispozitiile de lege mentionate încalcă art. 44 alin. (1), alin. (2) teza întâi si alin. (3) din Constitutie, care ocroteste si garantează dreptul de proprietate, precum si posibilitatea exproprierii pentru lucrări de interes general cu plata unei despăgubiri juste.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, precum si criticile de neconstitutionalitate formulate în argumentarea acesteia, Curtea constată că sunt neîntemeiate pentru considerentele ce urmează:

Prevederile art. 86, 87, 88, 89 si 90 din Legea gazelor nr. 351/2004 instituie o sarcină gratuită care grevează proprietătile afectate de capacităti din domeniul gazelor naturale pe toată durata existentei acestora.

Dreptul de uz si dreptul de servitute asupra acestor terenuri privesc utilitatea publică, au caracter legal si se exercită pe toată durata de existentă a capacitătii respective sau temporar, cu ocazia retehnologizării unei capacităti în functiune, reparatiei, reviziei, lucrărilor de interventie în caz de avarie. Rezultă deci că exercitarea acestor drepturi asupra terenurilor afectate de capacităti din domeniul gazelor naturale este determinată de un interes general si, ca atare, legiuitorul este pe deplin competent să stabilească limitele dreptului de proprietate în concordantă cu dispozitiile constitutionale.

Cu privire la exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra unor terenuri afectate de capacităti care au ca obiect utilităti publice, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 72 din 26 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 22 martie 2004, si Decizia nr. 167 din 1 aprilie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 17 mai 2004, prin care au fost respinse exceptiile de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (4), art. 18 si art. 37 aljn. (4) si (7) din Legea energiei electrice nr. 318/2003. În aceste decizii Curtea a retinut că, în argumentarea criticii sale, autorul exceptiei pleacă de la o premisă gresită, constând în absolutizarea exercitiului prerogativelor dreptului său de proprietate, făcând abstractie de prevederile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, potrivit cărora „continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege”, precum si de cele ale art. 136 alin. (5), care consacră caracterul inviolabil al proprietătii private, „în conditiile legii organice”. Potrivit acestor dispozitii, legiuitorul este, asadar, competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în acceptiunea conferită de Constitutie, în asa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind astfel limitări rezonabile în valorificarea acestuia, ca drept subiectiv garantat. Prin reglementarea dedusă controlului, legiuitorul nu a făcut decât să dea expresie acestor imperative, în limitele si potrivit competentei sale constitutionale.

Analizând jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, Curtea Constitutională a retinut că, potrivit acesteia, legiuitorul poate aprecia în functie de nevoia reală a comunitătiii măsurile de limitare a exercitiului dreptului de proprietate. în Cauza „James si altii împotriva Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei”, 1986, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că nu poate fi vorba despre o încălcare a dispozitiilor Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale dacă privarea de proprietate a fost făcută într-un anumit context politic, economic sau social, dacă răspunde unei „utilităti publice”, asa cum prevede art. 1 din Protocolul nr. 1 la conventie, apartinând chiar si unei categorii mai restrânse de persoane, deci si în situatia în care colectivitatea în ansamblul ei nu utilizează sau nu profită ea însăsi de bun. în vederea realizării scopului ei legitim, măsura privativă de proprietate trebuie însă să păstreze un echilibru just între exigentele interesului general al comunitătii si apărarea drepturilor fundamentale ale individului. Or, în această materie, legea română respectă exigentele impuse de prevederile Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

În ceea ce priveste critica referitoare la încălcarea prevederilor art. 44 alin. (2) din Constitutie, Curtea a constatat că, în măsura în care reglementarea dedusă controlului se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, indiferent de titular, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare, critica cu un atare obiect nu este întemeiată.

Curtea a mai retinut că art. 44 alin. (5) din Constitutie prevede expres dreptul autoritătilor de a folosi subsolul oricărei proprietăti imobiliare pentru lucrări de interes general, în conditiile acordării de despăgubiri proprietarului pentru „daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritătii”. Pe de altă parte, potrivit alin. (7) al aceluiasi articol, „dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinătăti, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului”.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine o reconsiderare a jurisprudentei Curtii în materie, atât considerentele, cât si solutiile acestor decizii sunt valabile si în cauza de fată.

În fine, se retine că nimic nu împiedică persoana care a suferit un prejudiciu în urma operatiunilor de realizare si retehnologizare a capacitătilor din domeniul gazelor naturale care se execută pe terenurile proprietate privată să solicite statului sau societătilor comerciale specializate repararea pagubelor produse, potrivit dispozitiilor dreptului comun. Acest lucru rezultă, de altfel, chiar din cuprinsul prevederilor art. 90 alin. (2) din Legea nr. 351/2004.

            Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86, 87, 88, 89 si 90 din Legea gazelor nr. 351/2004, exceptie ridicată de Mirel Niculae si Mariana Veronica Niculae în Dosarul nr. 1.633/C/2006 al Tribunalului Călărasi. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 13 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Florentina Geangu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

 ORDIN

privind constituirea si functionarea grupului de experti responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar si asigurarea reprezentării la întâlnirile de lucru ale institutiilor Uniunii Europene

 

            n temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

            văzând Referatul de aprobare nr. 642 din data de 8 ianuarie 2007 al Directiei generale relatii externe si afaceri europene,

            ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se constituie grupul de experti responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar si asigurarea reprezentării la întâlnirile de lucru ale institutiilor Uniunii Europene.

            Art. 2. - Grupul de experti prevăzut la art. 1 îsi desfăsoară activitatea pe domenii, după cum urmează:

1. Epidemiologia si supravegherea bolilor transmisibile:

- dr. Amalia Canton - Autoritatea de Sănătate Publică, Ministerul Sănătătii Publice, tel.: 021/3072665, fax: 021/3136660, e-mail:acanton@ms.ro <mailto:acanton@ms.ro>;

- dr. Todea Iuliu - Autoritatea de Sănătate Publică, Ministerul Sănătătii Publice, tel.: 021/3072665, fax: 021/3136660, e-mail: itodea@ms.ro <mailto:itodea@ms.ro>;

- dr. Radu Dorel, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino” tel.: 021/3184415, fax: 021/3184414, e-mail: dorel.radu@cantacuzino.ro <mailto:dorel.radu@cantacuzino.ro>;

- dr. Florin Popovici, Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, tel.: 021/3183600, fax: 021/3123426, e-mail: fpo@ispb.ro <mailto:fpo@ispb.ro>.

2. Supravegherea si controlul gripei:

- praf. dr. Mircea loan Popa, Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti, tel.: 0744/386245; 0726/770238; 021/3072667; fax: 021/3136660; e-mail: mircea.popa@pmu-wb-gf.ro <mailto:mircea.popa@pmu-wb-gf.ro>;

- dr. Radu Dorel, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino”,

tel.: 021/3184415, fax: 021/3184414, e-mail: dorel.radu@cantacuzino.ro <mailto:dorel.radu@cantacuzino.ro>;

- dr. Amalia Canton, Autoritatea de Sănătate Publică, Ministerul Sănătătii Publice, tel.: 021/3072665; fax: 021/3136660; e-mail: acanton@ms.ro <mailto:acanton@ms.ro>.

3. Combaterea cancerului:

- prof. dr. Alexandru Blidaru - Institutul de Oncologie „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, tel.: 3182553; e-mail: alexandrublidaru@iob.ro <mailto:alexandrublidaru@iob.ro>;

- dr. Daniela Mănuc - Directia generală relatii externe si afaceri europene, Ministerul Sănătătii Publice, tel.: 3072606, e-mail: dmanuc@ms.ro <mailto:dmanuc@ms.ro>.

4. Supravegherea si controlul tuberculozei:

- conf. dr. Marica Constantin, Institutul National de Pneumologie „M. Nasta”, tel.: 021/335610, fax: 021/3371541, e-mail: c_marica2002@yahoo.com <mailto:c_marica2002@yahoo.com>;

- dr. luliu Todea - Autoritatea de Sănătate Publică, Ministerul Sănătătii Publice, tel.: 021/3072665, fax: 021/3136660, e-mail: itodea@ms.ro <mailto:itodea@ms.ro>.

5. Prevenirea HIV/SIDA si a altor boli transmisibile:

- prof. dr. Adrian Streinu Cercel - Institutul de Boli Infectioase „Matei Bals”, tel./fax: 021/3186090, e-mail: strega@mb.roknet.ro <mailto:strega@mb.roknet.ro>;

- prof. dr. Luminita Smaranda lancu - Institutul de Sănătate Publică lasi, tel.: 0232/261840, fax: 0232/210399, e-mail: luminitasmaranda@yahoo.com <mailto:luminitasmaranda@yahoo.com>;

6. Promovarea sănătătii:

- dr. Bogdan Stolica - Autoritatea de Sănătate Publică, Ministerul Sănătătii Publice, tel.: 021/3072663, fax: 021/3136660, e-mail: stolica@ms.ro <mailto:stolica@ms.ro>;

- dr. Mioara Predescu - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, tel.: 021/3183620, fax: 021/3123426, e-mail: m ioara_predescu @yahoo. corn;

- dr. Carmen Domnariu - Centrul de Sănătate Publică Sibiu, tel.: 0269/212812, fax: 0269/212976 e-mail: domnariu@directnet.ro <mailto:domnariu@directnet.ro>;

7. Tutun:

- dr. Magda Ciobanu - Institutul National de Pneumologie „M. Nasta”, tel.: 021/3356910, fax: 021/3373801, e-mail: magda_ciobanu@yahoo.com <mailto:magda_ciobanu@yahoo.com>;

- dr. Carmen Domnariu - Centrul de Sănătate Publică Sibiu, tel.: 0269/212812, fax: 0269/212976, e-mail: domnariu@directnet.ro <mailto:domnariu@directnet.ro>.

8. Alcool:

- dr. Bogdan Stolică - Autoritatea de Sănătate Publică, Ministerul Sănătătii Publice, tel.: 021/3072663, fax: 021/3136660, e-mail: stolica@ms.ro <mailto:stolica@ms.ro>;

- dr. Tronaru Luminita - Institutul National de Geriatrie si Gerontologie „Ana Aslan”, e-mail: 1_tronaru@yahoo.co.uk <mailto:1_tronaru@yahoo.co.uk>.

9. Prevenirea dependentei de droguri:

- dr. Sorin Baciu - Autoritatea de Sănătate Publică, Ministerul Sănătătii Publice, tel.: 021/3072663, fax: 021/3136660, e-mail: bacius@ms.ro <mailto:bacius@ms.ro>;

- dr. Ciolompea Teodora - Autoritatea de Sănătate Publică Bucuresti, tel.: 021/2530882, fax: 021/2525520, e-mail: cteodora@yahoo.com <mailto:cteodora@yahoo.com>;

- dr. Hriscu Eugen - Centrul National de Sănătate Mintală; tel.: 021/2527893/229, fax: 021/2523014, e-mail: eugenh@incds.ro <mailto:eugenh@incds.ro>.

10. Medicina muncii:

- dr. Adriana Todea - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, tel.: 021/3183620, fax: 021/3123426, e-mail: adrianat@ispb.ro <mailto:adrianat@ispb.ro>;

- dr. Liliana Rapas - Autoritatea de Sănătate Publică Bucuresti, tel.: 021/2530882, fax: 021/2525520, e-mail: liliana.rapas@gmail.com <mailto:liliana.rapas@gmail.com>.

11. Radiatii ionizante si neionizante:

- dr. fiz. Milu Constantin - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, tel.: 021/3183620, fax: 021/3123426, e-mail: cmilu@ispb.ro <mailto:cmilu@ispb.ro>;

- dr. Felicia Popescu - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, tel.: 021/3183620, fax: 021/3123426, e-mail:feliciapopescu@radiopatologie.ro <mailto:feliciapopescu@radiopatologie.ro>;

- fiz. Irma Csiki - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, tel.: 021/3183620, fax: 021/3123426, e-mail: csiki@ispb.ro <mailto:csiki@ispb.ro>.

12. Aliment/nutritie:

- dr. Mariana Petrescu - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, tel.: 021/3183620, fax: 021/3123426, e-mail: mpetrescu@ispb.ro <mailto:mpetrescu@ispb.ro>;

- dr. Drăgoi Simona - Centrul de Sănătate Publică Târgu Mures, e-mail: secretariat@cspmures.ro <mailto:secretariat@cspmures.ro>, tel.: 0265/218360, fax: 0265/219320;

- dr. Nută Daniela - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, tel.: 021/3183620; fax: 021/3123426, e-mail: dnuta@ispb.ro <mailto:dnuta@ispb.ro>.

13. Alimente cu destinatie nutritională specială:

- dr. Mariana Vlad - Institutul de Sănătate Publică Cluj-Napoca, tel.: 0264/594252, fax: 0264/593112, e-mail: mvlad@ispcj.ro <mailto:mvlad@ispcj.ro>;

- chim. Carmen Hura - Institutul de Sănătate Publică lasi, tel.: 0232/410399, fax: 0232/210399, e-mail: chura@iasi.mednet.ro <mailto:chura@iasi.mednet.ro>;

- dr. Ferezan Rodica - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, tel.: 021/3183620, fax: 021/3123426, e-mail: rferezan@ispb.ro <mailto:rferezan@ispb.ro>.

14. Aditivi, arome, enzime:

- chim. Anca Telniceanu - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, tel.: 021/3183620, fax: 021/3123426, e-mail: atelniceanu@ispb.ro <mailto:atelniceanu@ispb.ro>;

- dr. Ana-Maria Farr - Centrul de Sănătate Publică Târgu Mures, tel.: 0265/215754, fax: 0256219320, e-mail: farra@cspmures.ro <mailto:farra@cspmures.ro>;

- Horatiu Zapirtan, Institutul de Sănătate Publică Cluj-Napoca, tel./fax: 0264/593112, tel.: 0264/594252, e-mail: hzap@ispcj.ro <mailto:hzap@ispcj.ro>.

15. Materiale in contact cu alimentul:

- chim. Gabriela Cilinca - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, tel.: 021/3183620, fax: 021/3123426, e-mail: gcilinca@ispb.ro <mailto:gcilinca@ispb.ro>;

- dr. Daniela Nută - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, tel.: 021/3183620, fax: 021/3123426, e-mail: dnuta@ispb.ro <mailto:dnuta@ispb.ro>.

16. Apă minerală:

- dr. Mihaela Armanu, Autoritatea de Sănătate Publică, Ministerul Sănătătii Publice, tel.: 021/3072527, fax: 021/3136660, e-mail: armanum@ms.ro <mailto:armanum@ms.ro>;

- chim. Buksa Kalman, Centrul de Sănătate Publică Târgu Mures, tel.: 0265/218360, fax: 0265/219320, e-mail: buksak@cspmures.ro <mailto:buksak@cspmures.ro>.

17. Alimente si ingrediente alimentare noi:

- dr. Mariana Vlad, Institutul de Sănătate Publică Cluj-Napoca, tel.: 0264/594252, fax: 0264/593112, e-mail: mvlad@ispcj.ro <mailto:mvlad@ispcj.ro>;

- dr. Daniela Nută - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, tel.: 021/3183620, fax: 021/3123426, e-mail: dnuta@ispb.ro <mailto:dnuta@ispb.ro>.

18. Suplimente alimentare:

- dr. Garban Gabriela - Institutul de Sănătate Publică Timisoara, tel.: 0256/492102, fax: 0256/492101, e-mail: garban_g@yahoo.com <mailto:garban_g@yahoo.com>;

- dr. Ferezan Rodica - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, tel.: 021/3183620, fax: 021/3123426, e-mail: rferezan@ispb.ro <mailto:rferezan@ispb.ro>;

- farm. Dudu Anisoara, Autoritatea de Sănătate Publică, Ministerul Sănătătii Publice, tel.: 021/3072527, fax: 021/3136660, e-mail: anita@ms.ro <mailto:anita@ms.ro>.

19. Alimente si ingrediente alimentare tratate cu radiatii ionizante:

- dr. fiz. Milu Constantin - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, tel.: 021/3183620, fax: 021/3123426, e-mail: cmilu@ispb.ro <mailto:cmilu@ispb.ro>;

- dr. Florescu Nicoleta - Institutul de Sănătate Publică lasi, tel.: 0232/261840, fax: 0232/210399, e-mail: nicoleta90florescu@yahoo.com <mailto:nicoleta90florescu@yahoo.com>.

20. Hematologie:

- dr. Dobrotă Alina Mirella - Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta, tel.: 0241/616035, 0241/520711, fax: 0241/671030, e-mail: alina_mirella@yahoo.com <mailto:alina_mirella@yahoo.com>;

- conf. dr. Olivia Ligia Burtă - Universitatea de Medicină si Farmacie Oradea, tel.: 0359/179884; fax: 0359/179886; e-mail: oliviaburta@yahoo.com <mailto:oliviaburta@yahoo.com>;

21. Tesuturi si celule:

- dr. Ion Gerotă - Agentia Natională de Transplant, tel.: 031/7101473, e-mail: iger@netcourrier.com <mailto:iger@netcourrier.com>;

- dr. Rosana Măria Cristina Turcu - Agentia Natională de Transplant, tel.: 031/7101473, e-mail: ant.msr@gmail sau rosanaturcu@gmail.com <mailto:rosanaturcu@gmail.com>.

22. Mediu:

- dr. Emilia Niciu - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, tel.: 021/3183620, fax: 021/3123426, e-mail: emniciu@ispb.ro <mailto:emniciu@ispb.ro> - problematica calitătii aerului;

- dr. Cornel Neagu - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, tel.: 021/3183620, fax: 021/3123426, e-mail: cneagu@ispb.ro <mailto:cneagu@ispb.ro> - problematica controlului poluării industriale.

23. Apă potabilă:

- dr. chim. Mihaela Vasilescu - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, tel.: 021/3183620, fax: 021/3123426, e-mail: mvasilescu@ispb.ro <mailto:mvasilescu@ispb.ro>;

- dr. Anca Tudor - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, tel.: 021/3183620, fax: 021/3123426, e-mail: atudor@ispb.ro <mailto:atudor@ispb.ro>.

24. Apă de îmbăiere:

- dr. Anca Tudor - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, tel.: 021/3183620, fax: 021/3123426, e-mail: atudor@ispb.ro <mailto:atudor@ispb.ro>;

- chim. Valentina Bunda - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, tel.: 021/3183620, fax: 021/3123426, e-mail: vbunda@ispb.ro <mailto:vbunda@ispb.ro>.

25. Deseuri medicale:

- ing. Oana Curea - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, tel.: 021/3183620, fax: 021/3123426, e-mail: oana_georgescu@ispb.ro <mailto:oana_georgescu@ispb.ro>;

- dr. Bogdan Stolica - Autoritatea de Sănătate Publică, Ministerul Sănătătii Publice, tel.: 021/3072663, fax: 021/3136660, e-mail: stblica@ms.ro <mailto:stblica@ms.ro>.

26. Biocide:

- chim. pr. Mihaela Drăgusan - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, tel.: 021/3118620, fax: 021/3118622, e-mail: biocide@ispb.ro <mailto:biocide@ispb.ro>;

- chim. Irina Tănase - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, tel.: 021/3183620, fax: 021/3123426, e-mail: itanase@ispb.ro <mailto:itanase@ispb.ro>;

- dr. biol. Klaus Fabritius - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, tel.: 021/3183604, fax: 021/3123426, e-mail: biocide@ispb.ro <mailto:biocide@ispb.ro>.

27. Cosmetice:

- chim. Irina Tănase, Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, tel.: 021/3183620, fax: 021/3123426, e-mail: itanase@ispb.ro <mailto:itanase@ispb.ro>;

- dr. Mihaela Stăniloiu, Autoritatea de Sănătate Publică, Ministerul Sănătătii Publice, tel.: 021/3072527, fax: 021/3136660, e-mail: mihastan@ms.ro <mailto:mihastan@ms.ro>;

- dr. Mariana Vlad, Institutul de Sănătate Publică Cluj-Napoca, tel.: 0264/594252, fax: 0264/593112, e-mail: mvlad@ispcj.ro <mailto:mvlad@ispcj.ro>.

28. Substante chimice si organisme modificate genetic:

- dr. biol. Klaus Fabritius - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, tel.: 021/3183604, fax: 021/3123426, e-mail: biocide@ispb.ro <mailto:biocide@ispb.ro>;

- dr. Roncea Anca - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, tel.: 021/3183620, fax: 021/3123426, e-mail: aroncea@ispb.ro <mailto:aroncea@ispb.ro>.

29. Domeniul bolilor rare:

- dr. Irina Stamate - Directia generală politici, strategii si managementul calitătii în sănătate, Ministerul Sănătătii Publice; tel.: 3072576, fax: 3072567, e-mail: dgam@ms.rb <mailto:dgam@ms.rb>;

- dr. Mihaela Bardos - Directia generală politici, strategii si managementul calitătii în sănătate, Ministerul

•Sănătătii Publice, tel.: 3072579, fax: 3072567, e-mail: dgam@ms.ro <mailto:dgam@ms.ro>.

30. Domeniul sănătătii mintale:

- psiholog Mugur Ciumăgeanu - Centrul National de Sănătate Mintală, tel.: 2527834; 2527893/229, e-mail: mugurc@incds.ro <mailto:mugurc@incds.ro>;

- dr. Dan Ghenea - Centrul National de Sănătate Mintală, tel.: 2527834; 2527893/229; e-mail: dghenea@incds.ro <mailto:dghenea@incds.ro>.

31. Domeniul pre venirii traumatismelor si accidentelor:

- dr. med. Raed Arafat - SMURD, tel./fax: 0265/210110, e-mail: arafatr@smurd.ro <mailto:arafatr@smurd.ro>.

32. Domeniul reglementării timpului de lucru:

- ec. Crăciuna Negrilă - Directia generală politici, strategii si managementul calitătii în sănătate, Ministerul Sănătătii Publice, tel.: 3072627, fax: 3072601, e-mail: magdan@ms.ro <mailto:magdan@ms.ro>.

33. Domeniul farmaceutic:

- farm. Rodica Bădescu - Agentia Natională a Medicamentului, tel.: 3161079, fax: 3163497, e-mail: rodica.badescu@anm.ro <mailto:rodica.badescu@anm.ro> - problematica medicamentelor de uz uman;

- farm. Nela Vîlceanu - Agentia Natională a Medicamentului, tel.: 3161079, fax: 3163497, e-mail: nela.vilceanu@anm.ro <mailto:nela.vilceanu@anm.ro> - problematica farmacovigilentei si recunoasterii mutuale;

- farm. Simona Raicu - Agentia Natională a Medicamentului, tel.: 3161079, fax: 3163497, e-mail: simona.raicu@anm.ro <mailto:simona.raicu@anm.ro> - problematica regulilor de bună practică;

- farm. Daniela Enache - Agentia Natională a Medicamentului, tel.: 3161079, fax: 3163497, e-mail: daniela.enache@anm.ro <mailto:daniela.enache@anm.ro> - problematica medicamentelor de uz uman si Farmacopeii europene;

- farm. Rodica lovu - Directia farmaceutică, Ministerul Sănătătii Publice, tel.: 021/3072545, fax: 021/3072548, e-mail: iovu@ms.ro <mailto:iovu@ms.ro>;

- dr. Bogdan Grigore - Directia farmaceutică, Ministerul Sănătătii Publice, tel.: 021/3072542, fax: 021/3072548, e-mail: bogrigor@ms.ro <mailto:bogrigor@ms.ro>.

34. Domeniul dispozitivelor medicale:

- Ana Măria Tănase - Directia logistică, administrativ, relatii publice si mass-media, Ministerul Sănătătii Publice, tel.: 3072581/582, fax: 3072585, e-mail: atanase@ms.ro <mailto:atanase@ms.ro>;

- Nicolae Bucăloiu - Directia logistică, administrativ, relatii publice si mass-media, Ministerul Sănătătii Publice, tel.: 3072581/582, fax: 3072585, e-mail: nikbuddy@ms.ro <mailto:nikbuddy@ms.ro>.

35. Domeniul recunoasterii calificărilor profesionale:

- dr. Beatrice Nimereanu - Directia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare, Ministerul Sănătătii Publice, tel.: 3072618, e-mail: nimere@ms.ro <mailto:nimere@ms.ro>.

Art. 3. - Expertii nominalizati la art. 2 au următoarele atributii:

a) monitorizarea permanentă a pozitiilor celorlalte state membre, participarea la decizia comunitară în vederea identificării si promovării intereselor nationale pentru fiecare document supus dezbaterii la nivel comunitar, în conformitate cu domeniul tehnic specific de activitate, într-o manieră concretă, precisă si ierarhizată, concepută într-o perspectivă integrată (pe termen scurt, mediu si lung);

b) elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivelul institutiilor europene, în cel mai scurt timp posibil, si transmiterea lor pe cale oficială la Reprezentanta României la Bruxelles, după avizarea prealabilă de către directorul directiei de specialitate din Ministerul Sănătătii Publice, cu respectarea următoarelor conditii:

- o abordare consensuală, de compromis, existentă la nivel comunitar;

- evitarea pozitiilor rigide sau a solicitărilor exagerate/multiple, al căror efect este autoexcluderea din procesul de negociere;

- consultarea ministerelor/institutiilor, a partenerilor economici, sociali sau civili în domeniile cu impact semnificativ aferente domeniului de activitate al institutiei;

c) aprofundarea cooperării interinstitutionale, inclusiv schimbul direct si din proprie initiativă de informatii si evaluarea între ministere si institutii, mai ales în cazul competentelor partajate;

d) asigurarea participării/reprezentării la toate întrunirile de lucru ale institutiilor europene, în conformitate cu obligatiile ce decurg implicit din statutul de stat membru al Uniunii Europene;

e) elaborarea unui raport de deplasare în urma participării la reuniuni, cuprinzând prezentarea evolutiilor dezbaterilor, precum si a concluziilor rezultate în urma acestora. Acest raport este predat Directiei generale relatii externe si afaceri europene din cadrul Ministerului Sănătătii Publice;

f) informarea săptămânală sau ori de câte ori este necesar a Directiei generale relatii externe si afaceri europene din cadrul Ministerului Sănătătii Publice privind orice eveniment aflat în relatie cu activitătile desfăsurate la nivel comunitar si care decurg din calitatea României de stat membru.

Art. 4. - Neîndeplinirea atributiilor prevăzute la art. 3 este considerată nerealizare a sarcinilor de serviciu si se sanctionează în conditiile legii.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătătii privind constituirea si functionarea grupului de experti responsabili din punct de vedere tehnic asupra documentelor transmise în cadrul grupurilor de lucru specializate din cadrul Consiliului Uniunii Europene si Comisiei Europene, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. 6. - Persoanele responsabile pentru monitorizarea grupului de experti constituit prin prezentul ordin sunt următoarele:

- domnul dr. Vlad Anton lliescu, secretar de stat;

- domnul Laurentiu Mihai, director general - Directia generală relatii externe si afaceri europene;

- doamna Daniela Mănuc - Directia generală relatii externe si afaceri europene.

Art. 7. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 16 februarie 2007.

Nr. 327.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 139/2000

privind activitatea de meteorologie*)

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 


*) Republicată în temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 426/2006 pentru modificarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 30 noiembrie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 139/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 2 august 2000 si ulterior adoptării a mai fost modificată si completată prin:

- Legea nr. 307/2003 pentru completarea art. 24 din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 17 iulie 2003;

- Legea nr. 216/2004 privind înfiintarea Administratiei Nationale de Meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 1 iunie 2004;

- Legea nr. 236/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 16 iulie 2005;

- Hotărârea Guvernului nr. 438/2005 pentru actualizarea taxelor prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 25 mai 2005.

 

Art. 1. - (1) Activitatea de meteorologie reprezintă ansamblul actiunilor destinate supravegherii permanente si cunoasterii mediului aerian prin observatii si măsurători specifice privind starea si evolutia vremii, necesară pentru dezvoltarea social-economică a României.

(2) Activitatea de meteorologie este de interes public national si se desfăsoară în conditiile prezentei legi si în concordantă cu recomandările Organizatiei Meteorologice Mondiale, organism specializat al Organizatiei Natiunilor Unite, cu acordurile încheiate de această organizatie cu alte organizatii internationale, precum si cu prevederile conventiilor internationale în domeniu la care România este parte.

(3) Activitatea de meteorologie aeronautică reprezintă ansamblul activitătilor destinate supravegherii permanente si cunoasterii evolutiei conditiilor meteorologice, necesară în vederea informării si protectiei meteorologice a navigatiei aeriene, si este parte integrantă a serviciilor de navigatie aeriană.

(4) La rândul său activitatea de meteorologie aeronautică se desfăsoară în concordantă cu standardele, practicile si recomandările Organizatiei Meteorologice Mondiale si ale Organizatiei Aviatiei Civile Internationale, precum si cu prevederile conventiilor internationale în domeniul aviatiei la care România este parte si se desfăsoară în conformitate cu reglementările specifice ale autoritătii de stat în domeniul aviatiei civile.

Art. 2. - Activitătile de meteorologie, definite la art. 1 au ca scop protectia meteorologică a vietii si a bunurilor si se realizează prin:

1. Pe plan intern:

a) desfăsurarea unitară si calificată a supravegherii meteorologice pentru informarea populatiei si a factorilor de decizie, pentru prevenirea sau diminuarea pagubelor datorate fenomenelor meteorologice periculoase;

b) satisfacerea necesitătilor de informare meteorologică a navigatiei aeriene, fluviale si maritime, a traficului rutier, precum si a celor pentru agricultură;

c) satisfacerea necesitătilor de cercetare pentru dezvoltarea domeniului, efectuarea de studii si servicii dedicate sigurantei civile, productiei materiale si apărării nationale;

d) constituirea si gestiunea Fondului national de date meteorologice necesar pentru fundamentarea meteorologică a proiectării, executiei si exploatării diverselor obiective economico-sociale si pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă.

2. Pe plan extern:

a) integrarea în schimbul international de date si informatii meteorologice, în Sistemul de Veghe Meteorologică Mondială pentru monitorizarea si protectia mediului aerian;

b) îndeplinirea obligatiilor care decurg din conventii si întelegeri la care statul român este parte.

Art. 3. - (1) Atingerea scopurilor prevăzute la art. 2 se realizează:

a) în domeniul meteorologiei, prin Administratia Natională de Meteorologie, denumită în continuare Centrul meteorologic national;

b) în domeniul meteorologiei aeronautice, de Regia Autonomă „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA, denumită în continuare, în cuprinsul legii, Administratia meteorologică aeronautică, prin unitătile sale de profil autorizate de autoritatea de stat în domeniul aviatiei civile.

(2) Organizarea si functionarea Centrului meteorologic national se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. - Persoanele fizice sau juridice pot desfăsura activităti meteorologice pe baza unor atestări de competentă si în conditiile legii. Atestările de competentă sunt emise de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului în domeniul meteorologiei si de autoritatea de stat în domeniul aviatiei civile, pentru meteorologia aeronautică.

Art. 5. - Termenii tehnici folositi în prezenta lege au semnificatiile stabilite în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta lege.

 

CAPITOLUL II

Organizarea activitătii de meteorologie

SECTIUNEA 1

Atributiile Centrului meteorologic national

 

            Art. 6. - Atributiile Centrului meteorologic national sunt următoarele:

            a) supravegherea permanentă a mediului aerian prin observatii si măsurători specifice privind parametrii de stare si fenomenele asociate, precum si compozitia chimică a atmosferei;

            b) elaborarea de prognoze meteorologice de interes public general si specializat ca: agrometeorologie, aerologie, climatice si de dispersie a poluantilor chimici si radioactivi;

            c) administrarea, exploatarea, întretinerea si dezvoltarea retelei nationale de supraveghere meteorologică, în conformitate cu reglementările proprii si cu recomandările Organizatiei Meteorologice Mondiale si/sau ale altor organisme internationale specializate;

            d) elaborarea de metodologii generale pentru supravegherea mediului aerian, întocmirea de sinteze si anuare meteorologice pentru asigurarea serviciilor dedicate activitătilor economice si sociale dependente de starea vremii;

            e) realizarea Fondului national de date meteorologice si administrarea băncii nationale de date meteorologice;

            f) realizarea de studii si cercetări specifice pentru dezvoltarea domeniului meteorologiei, în concordantă cu evolutia acestuia pe plan mondial;

            g) elaborarea si difuzarea de avertizări în situatia producerii de fenomene meteolorogice periculoase, potential provocatoare de pagube;

h) participarea la Programul de Veghe Meteorologică Mondială si la alte programe initiate de Organizatia Meteorologică Mondială, inclusiv prin adoptarea unor programe de lucru speciale;

i) detinerea si utilizarea, conform legii, a etalonului national de presiune atmosferică si radiatie, precum si exercitarea dreptului de control metrologic pentru aparatura meteorologică, în limita mandatului acordat de autoritatea metrologică de stat abilitată;

j) transferul intern si schimbul international de date meteorologice;

k) asistentă profesională si servicii meteorologice pentru protectia traficului rutier, a navigatiei fluviale si maritime, precum si a instalatiilor nucleare, în termenii conventiilor la care statul român este parte;

l) aplicarea strategiei de dezvoltare stiintifică si tehnologică a activitătii meteorologice, în raport cu necesitătile interne si în concordantă cu progresele înregistrate pe plan mondial;

m) participarea la activitătile internationale stiintifice si cu caracter organizatoric, prevăzute prin instrumente juridice internationale si/sau prin acorduri bilaterale încheiate cu institutii similare din străinătate;

n) realizarea de studii de fundamentare climatologică si avizare meteorologică a amplasamentelor obiectivelor sociale si industriale;

o) elaborarea de studii si cercetări privind procesele de transport si dispersie a poluantilor si radionuclizilor în atmosferă;

p) prestarea de servicii specializate, la cerere, pentru diversi beneficiari, pe bază de contracte;

q) avizarea amplasării de constructii supraterane, a obiectivelor care emit în atmosferă fum si pulberi, a plantării de perdele forestiere pe o distantă de 500 m în afara zonei de protectie a platformelor meteorologice si a oricăror lucrări care conduc la dezafectarea unei unităti meteorologice din reteaua meteorologică natională;

r) avizarea studiilor de fundamentare climatologică elaborate de alte persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii;

s) elaborarea studiilor de impact si de bilant de mediu;

t) elaborarea, în colaborare cu Ministerul Educatiei si Cercetării, a programelor scolare pentru învătământul meteorologic de toate gradele din România;

u) organizarea de activităti de specializare si de formare profesională continuă în domeniul meteorologiei;

v) avizarea punerii în circulatie publică a unor date, informatii, avertizări si prognoze meteorologice, altele decât cele cu specific aeronautic, obtinute din activitatea meteorologică desfăsurată de alte persoane fizice sau juridice, precum si avizarea tehnică a activitătilor meteorologice de orice fel destinate unor scopuri speciale, altele decât cele consemnate ca atributii ale Centrului meteorologic national;

w) gestionarea brevetelor si a documentelor privind protectia proprietătii intelectuale si industriale al căror titular este Centrul meteorologic national;

x) proiectarea, întretinerea si etalonarea de instrumente de măsură si echipamente meteorologice;

y) participarea cu capital social, în conditiile legii, la constituirea de societăti comerciale, împreună cu persoane fizice si juridice, române sau străine, de drept civil;

z) îndeplinirea oricăror activităti comerciale si financiare care au legătură directă sau adiacentă cu îndeplinirea atributiilor.

Art. 7. - (1) În îndeplinirea atributiilor prevăzute la art. 6 lit. a)-l) din prezenta lege Centrul meteorologic national desfăsoară activităti de interes public, scop în care furnizează gratuit, pe bază de conventie, informatii de specialitate, inclusiv prognoze generale sau avertizări, administratiei publice centrale si locale, prefecturilor, comandamentelor speciale ale Ministerului Apărării, comisiilor si comandamentelor civile constituite pentru combaterea dezastrelor, posturilor publice de radio si televiziune.

(2) Posturile publice de radio si televiziune sunt obligate să aducă la cunostintă publicului, în mod repetat, informatiile, prognozele generale si avertizările meteorologice referitoare la fenomenele meteorologice periculoase, furnizate de Centrul meteorologic national.

(3) Pentru orice alte categorii de utilizatori sau pentru utilizatorii prevăzuti la alin. (1), ale căror solicitări necesită prelucrări speciale, Centrul meteorologic national este îndreptătit să încheie contracte cu diversi utilizatori sau să se asocieze cu operatori economici, pentru executarea serviciilor care fac parte din atributiile sale.

(4) Angajarea de proiecte, studii si activităti interne sau internationale pentru care sunt necesare date si informatii meteorologice se poate face numai de persoane fizice sau juridice atestate în baza prevederilor art. 4.

Art. 8. - (1) Pentru atestările de competentă prevăzute la art. 4, precum si pentru eliberarea avizelor mentionate la art. 6 lit. q), r) si v) se percep anticipat, în contul bugetului de stat, taxele prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Nivelul taxelor prevăzute la alin. (1) se va actualiza, în functie de rata inflatiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

(3) Contravaloarea cheltuielilor efectuate de Centrul meteorologic national pentru elaborarea studiilor necesare în vederea eliberării atestărilor prevăzute la art. 4, precum si a avizelor mentionate la art. 6 lit. q), r) si v) se recuperează de la solicitantii atestărilor si avizelor, pe bază de tarif.

(4) Controlul modului de percepere si de virare la bugetul de stat a taxelor încasate pentru eliberarea de atestări si avize va fi efectuat de personalul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 9. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, prin Centrul meteorologic national, are competente de autoritate natională în domeniul meteorologiei. în domeniul meteorologiei aeronautice autoritatea se exercită de autoritatea de stat în domeniul aviatiei civile.

(2) Centrul meteorologic national este autoritatea tehnică natională în domeniul său de competentă, care detine etaloanele nationale pentru măsurători meteorologice si răspunde de buna functionare si utilizare a acestora.

Art. 10. - Directorul general al Centrului meteorologic national este de drept reprezentantul permanent al României pe lângă Organizatia Meteorologică Mondială, conform statutului acestei organizatii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile Administratiei meteorologice aeronautice

 

Art. 11. - Atributiile Administratiei meteorologice aeronautice sunt stabilite de autoritatea de stat în domeniul aviatiei civile si au ca obiect contributia la siguranta, regularitatea si eficienta navigatiei aeriene nationale si internationale.

Art. 12. - Administratia meteorologică aeronautică are responsabilitatea administrării sistemului national de asistentă meteorologică aeronautică, având în structura sa unităti operative reprezentate prin statiile meteorologice aeronautice, birourile meteorologice de aerodrom si centrul de veghe meteorologică, conform reglementărilor stabilite de autoritatea de stat în domeniul aviatiei civile.

Art. 13. - Administratia meteorologică aeronautică detine, administrează, exploatează, întretine si dezvoltă banca natională de date meteorologice aeronautice în scopul îndeplinirii atributiilor ce îi revin din aceasta.

Art. 14. - Atestarea personalului care desfăsoară activităti de meteorologie aeronautică este realizată de autoritatea de stat în domeniul aviatiei civile.

 

SECTIUNEA a 3-a

Alte activităti de meteorologie

 

            Art. 15. - (1) Activitătile meteorologice de orice fel destinate unor scopuri speciale, altele decât cele consemnate ca atributii ale Centrului meteorologic national sau ale Administratiei meteorologice aeronautice, se pot desfăsura si de alte persoane fizice sau juridice, ca activităti meteorologice complementare, dacă au avizul tehnic si se bucură de asistenta metodologică a Centrului meteorologic national.

            (2) Activitătile meteorologice care nu îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (1) sunt activităti de tip concurential si se supun prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996, republicată, si celorlalte conventii internationale în domeniu la care România este parte.

 

SECTIUNEA a 4-a

Reteaua natională de supraveghere meteorologică

 

            Art. 16. - (1) Reteaua natională de supraveghere meteorologică este compusă din statiile meteorologice sinoptice, climatologice, de sondaje aerologice si observatoarele radar reprezentative pentru evolutia vremii si climatului la nivelul României.

            (2) Reteaua natională de supraveghere meteorologică cuprinde, ide asemenea, mijloacele tehnice utilizate pentru transmiterea si colectarea datelor meteorologice.

            (3) Dimensiunea si componenta retelei nationale de supraveghere meteorologică sunt stabilite de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, la propunerea Centrului meteorologic national.

            (4) Pentru scopuri speciale sau pentru supravegherea meteorologică detaliată, la nivel local se pot constitui retele meteorologice complementare, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1).

            (5) La nivel national nu pot fi constituite retele meteorologice paralele ce implică finantare din fonduri publice.

            Art. 17. - Reteaua natională de supraveghere meteorologică constituie proprietate publică a statului si se încredintează în administrare Centrului meteorologic national.

            Art. 18. - (1) în scopul asigurării reprezentativitătii datelor, în jurul platformelor meteorologice se instituie zone de protectie meteorologică absolută, a căror lătime este de 30 m.

            (2) În zonele de protectie meteorologică absolută executarea de instalatii supraterane, de irigatii si plantarea de culturi forestiere sau culturi agricole înalte este interzisă.

            (3) Zonele de protectie prevăzute la alin. (1) si (2) sunt considerate, în planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, zone supuse unor reglementări speciale.

            Art. 19. - Amplasarea pe o distantă de până la 500 m în jurul si în afara zonei de protectie absolută a platformei meteorologice, prevăzută la art. 18, de constructii mai înalte de 1/6 din distanta dintre constructie si limita zonei de protectie, de retele de înaltă tensiune sau de telecomunicatii, de obiective care emit în atmosferă fum si pulberi, de sisteme de irigatii prin aspersie si plantarea de perdele forestiere sunt admise numai cu acordul prealabil al Centrului meteorologic national.

            Art. 20. - (1) Pentru asigurarea continuitătii si omogenitătii Fondului national de date meteorologice unitătile retelei nationale de supraveghere meteorologică nu pot fi dezafectate decât în situatii deosebite de interes national.

            (2) Dezafectarea unei unităti meteorologice din reteaua natională de supraveghere meteorologică, precum si a instalatiilor aferente acesteia, în situatiile prevăzute la alin. (1), se poate face numai cu acordul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului si cu avizul conform al Centrului meteorologic national, care are în administrare reteaua natională de supraveghere meteorologică, si dacă solicitantul realizează si pune în functiune, înainte de dezafectare, o unitate similară în amplasamentul stabilit de Centrul meteorologic national.

 

CAPITOLUL III

Fondul national de date meteorologice

 

            Art. 21. - (1) Fondul national de date meteorologice reprezintă o componentă a patrimoniului national, care cuprinde totalitatea datelor si informatiilor cantitative si calitative obtinute pe teritoriul României prin observatii si măsurători asupra parametrilor ce definesc regimul meteorologic, aflându-se în administrarea Centrului meteorologic national.

            (2) Fondul national de date meteorologice este de importantă strategică si formează banca natională de date meteorologice.

            (3) Fondul national de date meteorologice se obtine din reteaua natională de supraveghere meteorologică, din datele furnizate de Administratia meteorologică aeronautică, cât si din retele de observatii si măsurători meteorologice destinate unor scopuri speciale.

            (4) Detinătorii de date si informatii meteorologice obtinute prin retelele de observatii si măsurători meteorologice, care se încadrează în prevederile art. 15 alin. (1), au obligatia să le transmită cu titlu gratuit, de îndată, Centrului meteorologic national, în vederea includerii în Fondul national de date meteorologice.

            Art. 22. - Pe teritoriul României sursa oficială de date si informatii meteorologice, altele decât cele aeronautice, este Centrul meteorologic national. Pentru informatiile meteorologice aeronautice sursa oficială de date si

informatii este Administratia meteorologică aeronautică. Punerea în circulatie publică a acestor date sau informatii meteorologice fără avizul Centrului meteorologic national, respectiv al Administratiei meteorologice aeronautice, este interzisă.

            Art. 23. - Utilizarea în alte scopuri decât cele de interes public a informatiilor meteorologice dedicate protectiei meteorologice a vietii si bunurilor este permisă numai cu acordul detinătorilor acestor informatii.

            Art. 24. - (1) Accesul persoanelor fizice si juridice la date si informatii meteorologice, conform principiilor si recomandărilor Organizatiei Meteorologice Mondiale, se face cu respectarea prevederilor prezentei legi.

            (2) Folosirea datelor si informatiilor meteorologice în scopuri comerciale este permisă numai contra cost, în conditiile legii.

            (3) Fac exceptie unitătile de învătământ universitar acreditate, pentru care Administratia Natională de Meteorologie furnizează gratuit, pe bază de conventie, date si informatii meteorologice, în volum limitat, necesare elaborării lucrărilor de licentă si masterat, cu subiecte din domeniul meteorologiei sau conexe acestuia.

 

CAPITOLUL IV

Finantarea activitătilor de meteorologie

 

            Art. 25. - Activitatea Centrului meteorologic national se finantează astfel:

            a) activitatea de meteorologie, cercetările fundamentale în domeniu, urmărirea sistematică si completă a stării si evolutiei vremii, realizarea schimbului international de date si integrarea în Sistemul de Veghe Meteorologică Mondială se finantează de la bugetul de stat, prin autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, în limita sumelor alocate anual cu această destinatie de la bugetul de stat;

            b) din contractele economice încheiate cu tertii pentru furnizarea de servicii specifice în domeniul meteorologiei si de alte servicii, potrivit obiectului de activitate, precum si din alte surse, potrivit legii;

            c) finantarea programului de investitii si de retehnologizare se asigură din surse proprii, credite bancare si, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

            Art. 26. - Veniturile realizate prin asistentă si servicii efectuate în conformitate cu art. 7 alin. (3) rămân la dispozitia Centrului meteorologic national ca parte a resurselor de perfectionare si dezvoltare a activitătii.

            Art. 27. - Activitătile meteorologice care nu intră în atributiile Centrului meteorologic national nu pot fi finantate din resurse financiare bugetare alocate pentru functionarea acestuia.

 

CAPITOLUL V

Controlul activitătii de meteorologie

 

Art. 28. - Activitătile de meteorologie de orice tip si respectarea prevederilor prezentei legi sunt supuse controlului de specialitate exercitat de autoritătile-mentionate la art. 9.

Art. 29. - (1) în cadrul Centrului meteorologic national functionează Inspectia Meteorologică Natională, cu atributii de inspectie si de control privind aplicarea prezentei legi.

(2) În scopul îndeplinirii atributiilor de inspectie si de control în domeniul meteorologiei personalul Inspectiei Meteorologice Nationale si împuternicitii autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, denumiti în continuare agenti constatatori, au dreptul de acces în platformele de observatii meteorologice, clădiri, încăperi si în orice alt loc în care se desfăsoară activităti specifice meteorologiei, despre care detin date sau indicii temeinice că încalcă prevederile prezentei legi, si pot executa măsurători, verificări de date, documente si informatii meteorologice.

(3) Proprietarii si personalul care activează în aceste platforme de observatii, clădiri, încăperi si în orice alt loc în care se desfăsoară activităti specifice domeniului sunt obligati să permită accesul agentilor constatatori, executarea de către acestia a investigatiilor prevăzute la alin. (2) si să pună la dispozitie acestora documentatiile specifice activitătii lor.

Art. 30. - (1) Pentru activitătile din domeniul meteorologiei aeronautice inspectia si controlul de specialitate, precum si respectarea prevederilor prezentei legi se asigură de autoritatea de stat în domeniul aviatiei civile pe baza unor reglementări specifice.

(2) Evaluarea, autorizarea si supravegherea continuă a calitătii, regularitătii si eficientei serviciilor si produselor meteorologice aeronautice furnizate beneficiarilor în scopul asigurării sigurantei operatiunilor aeriene sunt realizate de autoritatea de stat în domeniul aviatiei civile.

Art. 31. - Politia acordă sprijin agentilor constatatori, la solicitarea acestora.

 

CAPITOLUL VI

Sanctiuni

 

            Art. 32. -  Încălcarea dispozitiilor prezentei legi atrage angajarea răspunderii disciplinare, contraventionale, civile sau penale, după caz.

            Art. 33. - (1) Constituie contraventie în domeniul meteorologiei, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni, următoarele fapte:

a) punerea în circulatie publică a unor date, informatii, avertizări si prognoze meteorologice, altele decât cele aeronautice, obtinute din activitatea meteorologică desfăsurată fără avizul Centrului meteorologic national;

b) refuzul posturilor publice de radio si televiziune de a aduce la cunostintă publicului, în timp util, informatiile, avertizările si prognozele meteorologice referitoare la fenomene meteorologice periculoase;

c) pătrunderea fără autorizare legală în platforme de observatii, clădiri si în orice alt loc în care se desfăsoară activităti specifice Centrului meteorologic national;

d) refuzul proprietarilor sau al celor care activează în platforme de observatii, clădiri, încăperi si în orice alt loc în care se desfăsoară activităti meteorologice de a permite agentilor constatatori autorizati accesul în interiorul acestora;

e) refuzul detinătorilor de retele meteorologice, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1), de a pune la dispozitie agentilor constatatori autorizati documentatiile si actele specifice activitătii meteorologice;

f) folosirea de către o persoană fizică sau juridică a datelor si informatiilor meteorologice în alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate;

g) neprecizarea sursei de informare de către mass-media, precum si de alte persoane fizice sau juridice care dau publicitătii date ori informatii meteorologice;

h) nerespectarea prevederilor art. 41.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei*).

Art. 34. - Contraventiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 28 si 29.

Art. 35. - Nerespectarea prevederilor art. 19 si 20 constituie infractiune si se sanctionează cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 7.500 lei la 22.500 lei*).

Art. 36. - (1) În activitatea de meteorologie constatarea infractiunilor si contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul Inspectiei Meteorologice Nationale si de personalul împuternicit de ministrul coordonator, la propunerea Centrului meteorologic national, iar în activitatea de meteorologie aeronautică, de personalul abilitat de autoritatea de stat în domeniul aviatiei civile.

(2) Procesul-verbal de constatare a infractiunilor constituie mijloc de probă si se înaintează organelor de urmărire penală competente.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

            Art. 37. - Centrul meteorologic national publică trimestrial rezultatele activitătilor sale.

            Art. 38. - Posturile de radio si televiziune, site-urile web, ziarele, revistele si alte publicatii, institutiile si întreprinderile cu sau fără personalitate juridică, precum si persoanele fizice care dau publicitătii date, informatii,

avertizări si prognoze meteorologice sunt obligate să precizeze sursa de informare.

            Art. 39. - În baza prevederilor prezentei legi autoritatea publică centrală pentru protectia mediului poate emite ordine, norme si reglementări cu caracter obligatoriu în domeniul meteorologiei.

            Art. 40. - Autoritatea de stat în domeniul aviatiei civile poate emite ordine, norme si reglementări cu caracter obligatoriu în domeniul meteorologiei aeronautice.

            Art. 41. - În cazul conflictelor colective de muncă grevele nu pot afecta:

            a) efectuarea si consemnarea regulată a observatiilor si măsurătorilor în reteaua natională de supraveghere meteorologică;

            b) semnalarea si urmărirea fenomenelor meteorologice periculoase, potential provocatoare de pagube materiale irecuperabile sau de pierderi de vieti omenesti;

            c) îndeplinirea obligatiilor legale privind apărarea natională si protectia meteorologică a navigatiei aeriene, maritime si fluviale, a traficului rutier, precum si a celor stipulate prin conventii internationale la care România este parte.

            Art. 42. - în situatii de război, la solicitarea Ministerului Apărării Centrul meteorologic national poate trece în subordinea acestuia. în acest caz Ministerul Apărării îi stabileste sediul si eventualele atributii specifice.

            Art. 43. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.


*) Amenzile sunt exprimate în monedă nouă potrivit dispozitiilor Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 1

 

SEMNIFICATIA

termenilor tehnici folositi în cuprinsul legii

 

            În sensul prezentei legi, prin termenii înscrisi mai jos se întelege:

            1. date meteorologice - rezultatul observatiilor si măsurătorilor efectuate sau înregistrate la statiile si posturile meteorologice, inclusiv prin mijloace radar si prin satelit. Ele reprezintă exprimarea cantitativă a parametrilor atmosferici care caracterizează la un moment dat starea vremii într-un loc determinat;

            2. observator aerologic - statie meteorologică specială destinată măsurării parametrilor meteorologici ai atmosferei în altitudine;

            3. observator radar - statie meteorologică specială destinată depistării si urmăririi fenomenelor meteorologice potential periculoase, prin metode radioelectrice;

4. platformă meteorologică - suprafata de teren aferentă statiei meteorologice, destinată amplasării aparatelor si instrumentelor meteorologice cu care se execută programe de observatii si măsurători meteorologice, inclusiv cele de meteorologie aeronautică, după caz;

5. post meteorologic - unitate meteorologică specială reprezentând locul si amenajările destinate în principal măsurării precipitatiilor atmosferice;

6. produse meteorologice - produsele derivate rezultate din analiza si prelucrarea datelor meteorologice: rapoarte privind conditiile meteorologice observate, analize, prognoze, avertizări si orice alte caracterizări ale stării si evolutiei vremii;

7. retea natională de supraveghere meteorologică - sistemul de statii, posturi, observatoare si servicii teritoriale destinate activitătii meteorologice;

8. statie meteorologică - unitatea de bază în activitatea meteorologică, reprezentând locul si amenajările necesare în care se execută observatii si măsurători meteorologice după metodologia si cu avizul Centrului meteorologic national;

9. zonă de protectie meteorologică absolută - terenul din jurul unei platforme meteorologice de 30 m de la fiecare latură a acestuia, stabilit conform recomandărilor Organizatiei Meteorologice Mondiale, în care sunt interzise executarea oricăror instalatii supraterane de irigatii si plantarea de culturi agricole înalte.

 

ANEXA Nr. 2

 

TAXE

pentru eliberarea de atestate si avize care se fac venit la bugetul de stat*)

 

    1.    Taxe pentru eliberarea de atestate

 

 

Taxe

ROL

RON

a)

Atestare de competentă pentru efectuarea de observatii si măsurători meteorologice, altele decât cele efectuate în reteaua natională de statii meteorologice:

- pentru fiecare parametru meteorologic si pentru fiecare locatie de măsurare si observare

150.000

15,00

b)

Atestare de competentă pentru elaborarea prognozelor meteorologice de către persoane fizice sau juridice, altele decât Centrul meteorologic national:

 pentru prognoze specializate cu caracter local sau regional

1.500.000

150,00

 

- pentru prognoze generale la nivel national sau pe suprafete mai mari

15.000.000

1.500,00

c)

Atestare de competentă pentru elaborarea studiilor meteorologice sau climatologice de către persoane fizice sau juridice, altele decât Centrul meteorologic national:

- pentru atestarea competentei la nivel local sau regional

1.500.000

150,00

 

- pentru atestarea competentei la nivel national

15.000.000

1.500,00

2. a)

Taxe pentru eliberarea avizelor

Avizarea amplasării de constructii supraterane, de obiective care emit fum si pulberi, de retele de înaltă tensiune sau de telecomunicatii, de sisteme de irigatii prin aspersie si plantării de perdele forestiere pe o distantă de 500 m în afara zonei de protectie a platformelor meteorologice

800.000

80,00

b)

Avizarea amplasamentului unei noi unităti meteorologice, cu instalatiile aferente, necesare ca urmare a dezafectării unei unităti similare din reteaua natională de supraveghere meteorologică

1.500.000

150,00

c)

Avizarea studiilor de fundamentare climatologică elaborate de persoane fizice sau juridice, altele decât Centrul meteorologic national

1.500.000

150,00

d)

Avizarea punerii în circulatie a unor date, informatii, avertizări si prognoze meteorologice, altele decât cele cu specific aeronautic, obtinute din activitatea meteorologică desfăsurată de persoane fizice sau juridice, altele decât Centrul meteorologic national:

- la nivel local sau regional

800.000

80,00

 

- la nivel national

7.500.000

750,00


NOTĂ:

RON - noua codificare a monedei nationale (Romanian New);

ROL - codificarea monedei nationale, care va fi înlocuită din data de 1 iulie 2005 (Romanian Leu).                    


*) Taxele au fost actualizate prin Hotărârea Guvernului nr. 438/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I , nr. 441 din 25 mai 2005, în temeiul art. 8 alin. (2) din Legea nr. 139/2000.