MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 363         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 28 mai 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

466. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 911/2005 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de punere în functiune a dispozitivelor medicale

 

467. - Hotărâre privind numirea guvernatorului României în Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investitii

 

469. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Prahova, respectiv în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Tulcea

 

471. - Hotărâre privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

472. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în domeniul public al comunei Luncavita si în administrarea Consiliului Local al Comunei Luncavita, judetul Tulcea

 

473. - Hotărâre privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni la Societatea Comercială „Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apă” - S.A. Motru din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a municipiului Motru, judetul Gorj, si în administrarea Consiliului Local Motru

 

474. - Hotărâre privind organizarea în România a celei de-a V-a reuniuni a Grupului de lucru nr. 2 pentru „Conversia bazelor si facilitătilor militare” al Centrului Regional de Asistentă pentru Verificarea si Implementarea Controlului Armamentelor (RACVIAC), în cadrul procesului de cooperare regională sub egida Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est

 

476. - Hotărâre privind acordarea burselor „Eugen Ionescu” de studii doctorale si de cercetare cetătenilor străini în institutii de învătământ superior din România

 

481. - Hotărâre privind transmiterea unor părti din imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Pitesti, respectiv al municipiului Bacău, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitesti, respectiv a Consiliului Local al Municipiului Bacău

 

482. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile sau părti din imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Sănătătii Publice

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

35. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 13/2007 privind autorizarea societătii de pensii ca administrator al fondurilor de pensii facultative si al unui fond de pensii administrat privat

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

59. - Ordin pentru aprobarea Instructiunii nr. 3/2007 privind derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de tranzactionare al unui operator de piată/de sistem

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

85. - Hotărâre a Conferintei Camerei Auditorilor Financiari din România cu privire la aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 911/2005 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de punere în functiune a dispozitivelor medicale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 911/2005 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de punere în functiune a dispozitivelor medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 30 august 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 14, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) În situatia în care se constată că dispozitivele prevăzute la art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. b), corect instalate, întretinute si utilizate conform scopului propus, pot compromite sănătatea si/sau securitatea pacientilor, utilizatorilor sau, după caz, ale altor persoane, Ministerul Sănătătii Publice ia toate măsurile temporare adecvate pentru retragerea acestor dispozitive de pe piată sau pentru interzicerea ori restrângerea introducerii lor pe piată sau a punerii lor în functiune.”

2. La articolul 14 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) aplicarea incorectă a standardelor prevăzute la art. 12, în măsura în care s-a invocat aplicarea acestora;”.

3. La articolul 31, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Producătorii cu sediul în România, care introduc dispozitive pe piată sub propriul lor nume, conform procedurilor prevăzute la art. 20 si 21, si orice altă persoană fizică ori juridică care desfăsoară activitătile prevăzute la art. 29 si are sediul în România au obligatia de a se înregistra la Ministerul Sănătătii Publice, furnizând date cu privire la adresa sediului social si la descrierea dispozitivelor care fac obiectul activitătii acestora, în scopul introducerii în baza natională de date privind dispozitivele medicale a Ministerului Sănătătii Publice.”

4. La articolul 67, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Dispozitivele cu marcaj CS aplicat conform prevederilor prezentei hotărâri, introduse pe piată anterior

datei aderării la Uniunea Europeană, pot fi distribuite contracost sau gratuit si/sau puse în functiune si după data aderării.”

5. După articolul 67 se introduc două noi articole, articolele 671 si 672, cu următorul cuprins:

„Art. 671. - Ministerul Sănătătii Publice comunică Comisiei Europene textele legislatiei nationale adoptate în domeniul dispozitivelor medicale.

Art. 672. - Organismele notificate, responsabile cu evaluarea conformitătii dispozitivelor conform prevederilor art. 42, trebuie să tină seama de orice informatie relevantă privind caracteristicile si performantele acestor dispozitive, inclusiv de rezultatele oricăror încercări si verificări relevante realizate în conformitate cu legislatia natională în domeniul dispozitivelor medicale.”

6. La anexa nr. 7 „Declaratie de conformitate EC”, punctul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. Producătorul trebuie să pregătească documentatia tehnică descrisă la pct. 3. Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene trebuie să păstreze la dispozitia autoritătilor competente nationale documentatia, inclusiv declaratia de conformitate, în scopul inspectării, pentru o perioadă de cel putin 5 ani după ce s-a fabricat ultimul produs. În situatia în care nici producătorul si nici reprezentantul său autorizat nu sunt stabiliti în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, această obligatie de a păstra documentatia tehnică accesibilă revine persoanelor care introduc produsul pe piata comunitară.”

Art. II. - Implanturile mamare introduse pe piată în conformitate cu prevederile art. 19 lit. a) sau, după caz, lit. b) pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 911/2005 până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri vor face obiectul unei proceduri de reevaluare a conformitătii ca dispozitive medicale din clasa III, până la data de 1 iunie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p Ministrul sănătătii publice,

Vlad Anton lliescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 23 mai 2007,

Nr. 466.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea guvernatorului României În Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investitii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 14 din Actul privind conditiile de aderare a Republicii Bulgaria si a României si adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană (denumit Actul de aderare) din Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica PoIonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Guvernatorul pentru România în Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investitii este ministrul economiei si finantelor.

 

PRIM-MI NISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Minai Cioroianu

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 467.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Prahova, respectiv în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Tulcea

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Prahova.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Tulcea.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 469.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unui imobil aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură în administrarea Inspectoratului Teritorial

pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Prahova

 

Locul unde este situat

imobilul care se

transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

 

Codul de clasificare din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Agriculturii si

Dezvoltării Rurale, care

alcătuiesc domeniul public al statului

Municipiul Ploiesti,

str. Praga nr. 7,

judetul Prahova

Statul român,

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

Statul român,

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Prahova

- suprafata construită = 221 m2

- suprafata desfăsurată = 800 m2

- suprafata curtii = 934 m2 - S + P + E1 + E2

- imobil

- cod 8.29.06

- nr. M.F. 26375

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Tulcea

 

Locul unde este situat

imobilul care se

transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

 

Codul de clasificare din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Agriculturii si

Dezvoltării Rurale, care

alcătuiesc domeniul public al statului

Municipiul Tulcea,

Str. Mahmudiei nr. 8,

judetul Tulcea

Statul român,

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

Statul român,

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Tulcea

- suprafata construită = 82 m2

- suprafata desfăsurată - 164 m2

- P + E1

- imobil partial

- cod 8.29.06

- nr. M.F. 27150

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, situate în municipiul Fetesti, str. Călărasi nr. 547 A, judetul Ialomita, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Internelor si Reformei Administrative îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 471.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Adresa imobilului

Persoana juridică

în a cărei administrare

se află imobilul

Caracteristicile constructiilor

care trec în domeniul

privat al statului

Număr de

înregistrare

la M.E.F.

Municipiul Fetesti,

str. Călărasi nr. 547 A,

judetul Ialomita

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Pavilion administrativ - nr. 01

- Suprafata construită= 368,32 m2;

- Valoarea contabilă = 82.676,78 lei

Pavilion administrativ nr. 02

- Suprafata construită = 368,32 m2;

- Valoarea contabilă = 82.676,78 lei

Pavilion administrativ nr. 03

- Suprafata construită = 364 m2;

- Valoarea contabilă = 82.676,78 lei

Pavilion administrativ nr. 04

- Suprafata construită = 364 m2;

- Valoarea contabilă = 82.676,78 lei

Pavilion administrativ nr. 05

- Suprafata construită = 364 m2;

- Valoarea contabilă = 82.676,78 lei

Pavilion garaj - nr. 06

- Suprafata construită = 301,15 m2;

- Valoarea contabilă =42.839,99 lei

Pavilion garaj - nr. 07

- Suprafata construită= 301,15 m2;

- Valoarea contabilă =42.839,99 lei

Pavilion grup sanitar nr. 08

- Suprafata construită= 66 m2;

- Valoarea contabilă =7.330,50 lei

Pavilion grup sanitar - nr. 09

- Suprafata construită = 66 m2;

- Valoarea contabilă = 35.579,15 lei

Pavilion depozit - nr. 10

- Suprafata construită = 340 m2;

- Valoarea contabilă = 67.687,34 lei

Pavilion depozit - nr. 11

- Suprafata construită = 340 m2;

- Valoarea contabilă = 67.687,34 lei

101.239

(partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în domeniul public al comunei Luncavita si în administrarea Consiliului Local al Comunei Luncavita, judetul Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil situat în comuna Luncavita, judetul Tulcea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în domeniul public al comunei Luncavita si în administrarea Consiliului Local al Comunei Luncavita, judetul Tulcea, în vederea amenajării unor locuinte sociale pentru nevoile comunitătii.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în viaoare a Drezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintei,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti. 23 mai 2007.

Nr. 472.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat în comuna Luncavita, judetul Tulcea, care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în domeniul public al comunei Luncavita si în administrarea Consiliului Local al Comunei Luncavita, judetul Tulcea

 

Adresa imobilului

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Caracteristicile tehnice al imobilului

Comuna Luncavita,

judetul Tulcea

Ministerul Internelor si Reformei Administrative-

Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Tulcea

Consiliul Local al Comunei Luncavita,

judetul Tulcea

Suprafata construită = 536,80 m2

Suprafata desfăsurată = 768,36 m2

Suprafata terenului = 5.000 m2

Valoarea de inventar a terenului = 390.100 lei

Valoarea de inventar a constructiilor = 102.890,64 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni la Societatea Comercială „Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apă” - S.A. Motru din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a municipiului Motru, judetul Gorj, si în administrarea Consiliului Local Motru

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 27 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale „Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apă” - S.A. Motru, reprezentând un număr de 2.895.884 de actiuni, în valoare de 2,5 lei fiecare, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a municipiului Motru, judetul Gorj, si în administrarea Consiliului Local Motru.

Art. 2. - (1) Municipiul Motru, judetul Gorj, prin consiliul local, exercită toate drepturile si execută toate obligatiile ce decurg din calitatea de actionar unic la Societatea Comercială „Uzina de Agent Termic si Alimentare cu apă” - S.A. Motru.

(2) Reprezentantii municipiului Motru, judetul Gorj, în Adunarea generală a actionarilor la Societatea Comercială „Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apă” - S.A. Motru sunt numiti si revocati prin hotărâre a consiliului local, iar membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

Art. 3. - Predarea-primirea pachetului de actiuni transferat potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 473.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea în România a celei de-a V-a reuniuni a Grupului de lucru nr. 2 pentru „Conversia bazelor si facilitătilor militare” al Centrului Regional de Asistentă pentru Verificarea si Implementarea Controlului Armamentelor (RACVIAC), în cadrul procesului de cooperare regională sub egida Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea si desfăsurarea în România, în perioada 18-21 iunie 2007, a celei de-a V-a reuniuni a Grupului de lucru nr. 2 pentru „Conversia bazelor si facilitătilor militare” al Centrului Regional de Asistenta pentru Verificarea si Implementarea Controlului Armamentelor (RACVIAC), în cadrul procesului de cooperare regională sub egida Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.

Art. 2. - (1) În scopul participării la activitatea prevăzută la art. 1, se aprobă invitarea în tară a unui număr de 30 de personalităti străine, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 din Normele privind organizarea în tară a actiunilor de protocol si a unor manifestări cu caracter cultural-stiintific, precum si cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către institutiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare.

(2) Cheltuielile de protocol necesare organizării si desfăsurării activitătii prevăzute la art. 1 se stabilesc prin normative proprii, potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Cheltuielile determinate de organizarea si desfăsurarea activitătilor prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul aprobat Ministerului Apărării pe anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Minai Cioroianu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 474.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea burselor „Eugen lonescu” de studii doctorale si de cercetare cetătenilor străini

în institutii de învătământ superior din România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei voluntare anuale a României la Agentia Universitară a Francofoniei, în conditiile art. 3, în scopul instituirii unor burse de studii doctorale si de cercetare, denumite în continuare bursele „Eugen lonescu”, care se vor acorda unor doctoranzi si cercetători, cetăteni străini provenind din state membre ale Organizatiei Internationale a Francofoniei, în cadrul sistemului de învătământ postuniversitar din România, în institutii de învătământ superior membre ale Agentiei Universitare a Francofoniei.

Art. 2. - (1) Procedura de selectie, acordarea si sistemul de monitorizare a utilizării burselor „Eugen lonescu” se realizează în cadrul sistemului de burse gestionat de Agentia Universitară a Francofoniei.

(2) Specializările de studii doctorale, temele de cercetare si numărul minim de burse „Eugen lonescu” se stabilesc anual, prin ordin comun al ministrului afacerilor externe si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, cu consultarea institutiilor de învătământ superior din România membre ale Agentiei Universitare a Francofoniei si se comunică Agentiei Universitare a Francofoniei.

(3) Acordarea burselor „Eugen lonescu” se face începând cu anul universitar 2007/2008.

(4) Pentru anul universitar 2007/2008 ordinul comun al ministrului afacerilor externe si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului prevăzut la alin. (2) se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Cuantumul contributiei voluntare a României la Agentia Universitară a Francofoniei este de 1.000.000 euro anual si se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, cu exceptia anului 2007 în care cuantumul contributiei este de 500.000 euro.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Minai Cioroianu

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Adomnitei

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 476.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor părti din imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Pitesti, respectiv al municipiului Bacău, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitesti, respectiv a Consiliului Local ai Municipiului Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor părti din imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Pitesti, respectiv al municipiului Bacău, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitesti, respectiv a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtilor din imobilele transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 481.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor părti din imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării, transmise în domeniul public al municipiului Pitesti, respectiv al municipiului Bacău, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitesti, respectiv a Consiliului Local al Municipiului Bacău

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor

aflate în administrarea Ministerului Apărării,

care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Pitesti,

Str. Stadionului nr. 2-4,

judetul Arges

Statul român,

Ministerul Apărării

Consiliul Local al Municipiului Pitesti

- imobil 3.255 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.778

Suprafata totală a terenului = 10.454 m2

Municipiul Bacău,

Str. Constantei nr. 1,

judetul Bacău

Statul român,

Ministerul Apărării

Consiliul Local al Municipiului Bacău

- imobil 1.322 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.927

Suprafata totală a terenului = 11.675 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile sau părti din imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Sănătătii Publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile sau părti din imobile, aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

p. Ministrul sănătătii publice,

Vlad Anton lliescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 482.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor si părtilor din imobile, proprietate publică a statului, care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii Publice

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor

aflate în administrarea Ministerului Apărării,

care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Slatina,

str. Tunari nr. 1,

judetul Olt

Statul român, Ministerul Apărării

Ministerul Sănătătii Publice

- imobil 539 - partial

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.917

Suprafata construită = 2.787 m2

Suprafata desfăsurată = 2.787 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 3,5 ha

Comuna Floresti,

judetul Cluj

Statul român, Ministerul Apărării

Ministerul Sănătătii Publice

- imobil 2.350

- cod 8.29.09 - nr. M.F. 106.695

Suprafata construită = 358 m2

Suprafata desfăsurată = 358 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 8,8 ha

Municipiul Sibiu,

Valea Săpunului,

judetul Sibiu

Statul român, Ministerul Apărării

Ministerul Sănătătii Publice

- imobil 2.362 - partial

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 104.121

Suprafata terenului = 5 ha

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 13/2007 privind autorizarea societătii de pensii ca administrator al fondurilor de pensii facultative si al unui fond de pensii administrat privat

 

În temeiul dispozitiilor art. 16, 21, ale art. 23 lit. a) si f) si ale art. 24 lit. i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

în baza Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative si a Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii luate în sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 15 mai 2007,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 13/2007 privind autorizarea societătii de pensii ca administrator al fondurilor de pensii facultative si al unui fond de pensii administrat privat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre si norma mentionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Departamentul autorizare - reglementare împreună cu Secretariatul tehnic si cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 15 mai 2007.

Nr. 35.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 13/2007

privind autorizarea societătii de pensii ca administrator al fondurilor de pensii facultative si al unui fond de pensii administrat privat

 

Având în vedere prevederile art. 16, 21, ale art. 23 lit. a) si f) si ale art. 24 lit. a) si o) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

în baza Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumită în continuare Legea nr. 204/2006, si în baza Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 411/2004,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

Art. 1. - (1) În sistemul pensiilor private din România, societătile de pensii constituite în baza Legii nr. 204/2006 pot administra fonduri de pensii facultative si un fond de pensii administrat privat, în baza deciziilor de autorizare emise de Comisie.

(2) În sistemul pensiilor private din România, societătile de pensii constituite în baza Legii nr. 411/2004 pot administra un fond de pensii administrat privat si fonduri de pensii facultative, în baza deciziilor de autorizare emise de Comisie.

Art. 2. - (1) Pentru a administra atât fonduri de pensii facultative, cât si un fond de pensii administrat privat, o societate de pensii constituită în baza Legii nr. 204/2006 trebuie să obtină următoarele:

a) decizia de autorizare de administrare, eliberată de Comisie în baza Legii nr. 204/2006;

b) decizia de autorizare de administrare, eliberată de Comisie în baza Legii nr. 411/2004.

(2) Pentru a administra atât un fond de pensii administrat privat, cât si fonduri de pensii facultative, o societate de pensii constituită în baza Legii nr. 411/2004 trebuie să obtină următoarele:

a) decizia de autorizare de administrare, eliberată de Comisie în baza Legii nr. 411/2004;

b) decizia de autorizare de administrare, eliberată de Comisie în baza Legii nr. 204/2006.

Art. 3. - Societătile de pensii care vor administra, în baza autorizatiilor obtinute, atât un fond de pensii administrat privat, cât si fonduri de pensii facultative vor purta denumirea de societate de administrare a unui fond de pensii administrat privat si a fonduri/or de pensii facultative, denumire ce va fi utilizată atât în materialele publicitare, cât si în toate înscrisurile.

Art. 4. - Pentru eliberarea deciziilor prevăzute la art. 2, societătile de pensii trebuie:

a) să îndeplinească cumulativ conditiile prevăzute în Legea nr. 204/2006, în Legea nr. 411/2004, precum si în normele emise de Comisie în aplicarea acestora;

b) să depună la Comisie, pentru fiecare cerere de autorizare, în mod separat, toate documentele necesare prevăzute fie în Legea nr. 204/2006, fie în Legea nr. 411/2004, după cum este cazul, precum si în normele emise de Comisie în aplicarea acestora;

c) să detină un capital social minim, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 5,5 milioane euro, calculat astfel: 1,5 milioane euro la cursul Băncii Nationale a României la data vărsării capitalului social aferent autorizării pentru administrarea de fonduri de pensii facultative si 4 milioane euro la cursul Băncii Nationale a României la data vărsării capitalului social aferent autorizării pentru administrarea unui fond de pensii administrat privat.

Art. 5. - Pentru obtinerea celei de-a doua decizii de autorizare de administrare, societătile de pensii vor depune la Comisie toate documentele prevăzute la art. 3 lit. b), după cum urmează:

a) În copie, documentele care au fost deja depuse pentru obtinerea primei decizii de autorizare, în cazul în care acestea nu au suferit modificări sau în cazul în care nu au expirat. Documentele depuse în copie vor fi însotite de o declaratie de conformitate cu originalul, semnată de reprezentantul legal al societătii pe pensii;

b) În original, toate celelalte documente prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 6. - Comisia, după analiza celei de-a doua cereri de autorizare si a documentatiei aferente, va proceda la eliberarea unei decizii prealabile de autorizare de administrare, eliberată în baza Legii nr. 204/2006 sau, după caz, în baza Legii nr. 411/2004.

Art. 7. - (1) Societătile de pensii care detin autorizatie de administrare în baza Legii nr. 411/2004 si au obtinut si decizia prealabilă de autorizare de administrare, eliberată de Comisie în baza Legii nr. 204/2006, vor înregistra la oficiul registrului comertului modificările corespunzătoare, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei prealabile de autorizare de administrare din partea Comisiei.

(2) Societătile de pensii care detin autorizatie de administrare în baza Legii nr. 204/2006 si au obtinut si decizia prealabilă de autorizare de administrare, eliberată de Comisie în baza Legii nr. 411/2004, vor înregistra la oficiul registrului comertului modificările corespunzătoare, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei prealabile de autorizare de administrare din partea Comisiei.

Art. 8. - În cazul în care societătile de pensii care au obtinut autorizatia de administrare a fondurilor de pensii, constituite atât în baza Legii nr. 204/2006, cât si în baza Legii nr. 411/2004, nu respectă termenul de 30 de zile calendaristice pentru înregistrarea modificărilor la oficiul registrului comertului, decizia prealabilă de autorizare de administrare eliberată de Comisie îsi pierde valabilitatea.

Art. 9. - (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la obtinerea certificatului de înregistrare a modificărilor de la oficiul registrului comertului, societatea de pensii va depune la Comisie o copie a certificatului.

(2) În termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea certificatului de înregistrare conform alin. (1), Comisia va elibera decizia de autorizare de administrare eliberată în baza Legii nr. 204/2006 sau în baza Legii nr. 411/2004.

Art. 10. - Alocarea capitalului social necesar desfăsurării activitătii de administrare a fondurilor de pensii facultative si a unui fond de pensii administrat privat se va face după cum urmează:

a) echivalentul în lei al sumei de 1,5 milioane euro, calculat la cursul de schimb al Băncii Nationale a României, exclusiv pentru administrarea de fonduri de pensii facultative;

b) echivalentul în lei al sumei de 4 milioane euro, calculat la cursul de schimb al Băncii Nationale a României, exclusiv pentru administrarea unui fond de pensii administrat privat.

Art. 11. - Activele si pasivele fondului de pensii administrat privat sunt organizate, evidentiate si administrate distinct, separat de celelalte active si pasive ale fondurilor de pensii facultative pe care le administrează acelasi administrator si de contabilitatea proprie a administratorului, fără posibilitatea transferului între fonduri sau între fonduri si administrator.

Art. 12. - Societătilor de pensii le este interzis orice transfer între activele, pasivele, veniturile si cheltuielile privind desfăsurarea activitătii de administrare a unui fond de pensii administrat privat si activele, pasivele, veniturile si

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunii nr. 3/2007 privind derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de tranzactionare al unui operator de piată/de sistem

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, modificat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, în sedinta din data de 14 mai 2007

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunea nr. 3/2007 privind derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de tranzactionare al unui operator de piată/de sistem.

Art. 2. - Instructiunea mentionată la art. 1 se publică împreună cu ordinul de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul C.N.V.M. si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

Art. 3. - Directia reglementare din cadrul Directiei generale autorizare reglementare, împreună cu Secretariatul general si cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 22 mai 2007.

Nr. 59.

 

INSTRUCTIUNEA Nr. 3/2007

privind derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de tranzactionare al unui operator de piată/de sistem

 

Art. 1. - Prevederile prezentei instructiuni sunt aplicabile în cazul ofertelor publice derulate prin intermediul sistemului de tranzactionare al unui operator de piată/de sistem.

Art. 2. - (1) Derularea unei oferte publice de vânzare/de cumpărare, precum si operatiunile realizate în vederea alocării, efectuării si decontării tranzactiilor aferente ofertei se vor realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, ale reglementărilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM) si ale operatorului de piată/de sistem.

(2) Contractele referitoare la derularea unei oferte publice de vânzare/de cumpărare si la operatiunile realizate ulterior închiderii acesteia, în vederea realizării alocării, a tranzactiilor si a decontării sumelor aferente subscrierilor realizate în cadrul ofertei, încheiate între operatorul de piată/de sistem, ofertant, intermediarul ofertei, Societatea Comercială „Depozitarul Central” - S.A. si/sau orice altă parte implicată în ofertă, nu pot contine prevederi contrare sau care să facă inaplicabile prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările si completările ulterioare, ale reglementărilor CNVM si ale operatorului de piată/de sistem.

Art. 3. - (1) Subscrierile în cadrul unei oferte publice de vânzare/de cumpărare vor fi efectuate numai cu conditia respectării prevederilor înscrise în prospectul/documentul de ofertă aprobat de CNVM.

(2) Intermediarii au obligatia informării clientilor cu privire la conditiile de derulare a ofertei si poartă răspunderea cu privire la respectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă.

(3) Intermediarii verifică în momentul completării formularelor de subscriere, cerintele de validitate prevăzute în prospectul/documentul de ofertă si certifică respectarea acestora prin introducerea ordinelor aferente formularelor de subscriere în sistemul de tranzactionare aferent ofertelor publice.

(4) În vederea aprobării de către CNVM a prospectului/documentului de ofertă, la cererea depusă de ofertant se anexează modelul de angajament privind respectarea de către intermediarii prin care se subscrie în cadrul ofertei a conditiilor de derulare a ofertei, precum si a prevederilor înscrise în prospectul/documentul de ofertă aprobat de CNVM.

(5) Intermediarii pot accepta subscrieri si pot introduce ordine aferente respectivelor formulare de subscriere numai ulterior transmiterii către intermediarul ofertei a angajamentului precizat la alin. (4).

Art. 4. - (1) Responsabilitatea privind desfăsurarea operatiunilor în cadrul Pietelor de Oferte si Operatiuni Speciale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, revine respectivului operator de piată/de sistem.

(2) Alocarea aferentă ofertei publice se realizează ulterior datei de închidere a ofertei, cu respectarea prevederilor precizate în prospectul/documentul de ofertă.

(3) Tranzactiile aferente ofertei se realizează ulterior determinării indicelui de alocare si realizării alocării, precum si după scurgerea unei perioade de minimum 24 de ore de la transmiterea de către operatorul de piată/de sistem a unui anunt, cu privire la rezultatele alocării, către participantii la piată, pe cale electronică, prin sistemele de comunicare ale acestuia, precum si către CNVM.

(4) Decontarea se va realiza la T+3, unde T este data realizării tranzactiilor aferente ofertei.

(5) Notificarea privind rezultatele ofertei se transmite în conformitate cu art. 35, respectiv cu art. 71 alin. (2) si (3) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, însotită de dovada realizării decontării.

Art. 5. - (1) În cazul în care, anterior realizării alocării, intermediarul ofertei sau operatorul de piată/de sistem constată că în sistemul de tranzactionare aferent ofertelor publice au fost introduse ordine aferente formularelor de subscriere cu nerespectarea prevederilor prospectului/ documentului de ofertă, intermediarii care au validat si au introdus respectivele ordine au obligatia de a le retrage astfel încât acestea să nu fie luate în calcul la alocare.

(2) Intermediarii prevăzuti la alin. (1) au obligatia de a informa, în scris, cu privire la retragerea ordinului, operatorul de piată/de sistem, intermediarul ofertei, precum si investitorul al cărui formular de subscriere nu respectă prevederile prospectului/documentului de ofertă si pentru care se retrage ordinul.

(3) Operatorul de piată/de sistem comunică CNVM denumirea intermediarilor si numele agentilor pentru servicii de investitii financiare care au introdus în sistemul de tranzactionare ordine aferente formularelor de subscriere cu nerespectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă, precum si sanctiunile dispuse în baza art. 8, dacă este cazul.

(4) În cazul în care intermediarii care au introdus ordine aferente formularelor de subscriere cu nerespectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă nu retrag respectivele ordine în conformitate cu prevederile alin. (1), ulterior notificării CNVM cu privire la neîndepiinirea de către respectivii intermediari a obligatiilor prevăzute la alin. (1), operatorul de piată/de sistem:

a) dispune măsurile necesare, astfel încât la alocare să fie luate în calcul doar ordinele aferente formularelor de subscriere realizate cu respectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă;

b) comunică ofertantului, intermediarului ofertei si celorlalti intermediari care au introdus ordine aferente formularelor de subscriere în sistemul de tranzactionare aferent pietei ofertelor publice măsurile luate în conformitate cu lit. a);

c) interzice intermediarului aflat la a treia abatere de la obligativitatea retragerii ordinelor în conformitate cu alin. (1) de a mai participa o perioadă de 12 luni la ofertele publice derulate prin sistemul său de tranzactionare, prin introducerea în sistem de ordine aferente formularelor de subscriere.

Art. 6. - (1) În cazul în care, între momentul alocării si realizarea decontării, intermediarul ofertei sau operatorul de piată/de sistem constată că unele ordine aferente formularelor de subscriere au fost introduse în sistemul de tranzactionare aferent pietei ofertelor publice cu nerespectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă:

a) intermediarii care au validat respectivele ordine au obligatia să adopte împreună cu ofertantul, intermediarul ofertei si operatorul de piată/de sistem toate măsurile necesare pentru realizarea operatiunilor implicate de derularea ofertei, cu respectarea reglementărilor aplicabile, inclusiv cele cuprinse în reglementările operatorului de piată/de sistem, a conditiilor de validitate prevăzute în prospectul/documentul de ofertă aprobat de CNVM;

b) intermediarii care au validat respectivele ordine au obligatia de a transmite în scris cererea de retragere a acestora către operatorul de piată/de sistem si, spre informare, intermediarului ofertei, precum si investitorului pentru care a fost introdus ordinul aferent formularului de subscriere cu nerespectarea prevederilor prospectului/ documentului de ofertă. Cererea de retragere se transmite individualizat pentru fiecare ordin/tranzactie;

c) În baza cererii prevăzute la lit. b), operatorul de piată/de sistem:

(i) corectează alocarea si tranzactiile încheiate cu luarea în considerare a ordinelor aferente formularelor de subscriere care au fost introduse cu nerespectarea prevederilor prospectului/ documentului de ofertă. Corectarea tranzactiilor presupune invalidarea/neconfirmarea acestora de către Bursa de Valori Bucuresti, denumită în continuare BVB;

(ii) informează cu privire la aplicarea prevederilor mentionate la pct. (i) ofertantul, intermediarul ofertei si toti intermediarii care au introdus în sistem ordine aferente formularelor de subscriere; (iii) dispune măsurile necesare, astfel încât la determinarea automată a indicelui de alocare de către sistemul operatorului de piată/de sistem să fie luate în calcul doar ordinele aferente formularelor de subscriere realizate cu respectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă si, totodată, comunică ofertantului, intermediarului ofertei si celorlalti intermediari care au introdus ordine aferente formularelor de subscriere în sistemul de tranzactionare aferent pietei ofertelor publice modul de realizare a alocării; (iv) notifică CNVM denumirea intermediarilor si numele agentilor pentru servicii de investitii financiare, care au introdus în sistemul de tranzactionare ordine aferente formularelor de subscriere cu nerespectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă, precum si sanctiunile dispuse în baza art. 8, dacă este cazul.

(2) În cazul în care intermediarii care au introdus ordine aferente formularelor de subscriere cu nerespectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă nu transmit cererea de retragere a acestora în conformitate cu prevederile alin. (1), operatorul de piată/de sistem realizează operatiunile si informările prevăzute la alin. (1) ulterior notificării CNVM cu privire la neîndepiinirea de către respectivii intermediari a obligatiilor prevăzute la alin. (1) lit. b).

(3) Ulterior notificării CNVM, operatorul de piată/de sistem interzice intermediarului aflat la a treia abatere de la obligativitatea transmiterii cererii de retragere a ordinelor în conformitate cu alin. (1) lit. b) de a mai participa o perioadă de 12 luni la ofertele publice derulate prin sistemul său de tranzactionare, prin introducerea în sistem de ordine aferente formularelor de subscriere.

(4) Prevederile alin. (1) lit. b) si c) si ale alin. (2) se aplică în cazul alocării pro-rata.

Art. 7. - (1) Responsabilitatea privind finalizarea operatiunilor aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă, ale prezentei instructiuni, precum si cu celelalte prevederi legale incidente revine intermediarilor implicati în derularea ofertei, intermediarului ofertei, ofertantului si operatorului de piată/de sistem, cu luarea în considerare a atributiilor fiecăruia.

(2) Intermediarii care au introdus în sistemul de tranzactionare al unui operator de piată/de sistem aferent ofertelor publice ordine aferente unor formulare de subscriere cu nerespectarea prevederilor prospectului/ documentului de ofertă sunt direct si integral răspunzători fată de respectivii clienti ale căror ordine nu sunt luate în calcul la realizarea alocării conform prevederilor prospectului/documentului de ofertă, precum si de eventualele prejudicii cauzate de eventualele consecinte sau daune care ar putea apărea ca urmare a corectiei intervenite.

Art. 8. - Introducerea de către intermediari în sistemul de tranzactionare al unui operator de piată/de sistem de ordine aferente formularelor de subscriere cu nerespectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă se sanctionează de către operatorul de piată/de sistem, conform reglementărilor proprii.

Art. 9. - Societatea Comercială „Bursa de Valori” - S.A. are obligatia ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei instructiuni, să modifice si să completeze corespunzător Codul BVB ca operator de piată, în conformitate cu prevederile acesteia.

Art. 10. - (1) Introducerea de către intermediari în sistemul de tranzactionare al unui operator de piată/de sistem alternativ de tranzactionare de ordine aferente formularelor de subscriere de actiuni, cu nerespectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă, poate fi sanctionată de către CNVM cu:

a) avertisment;

b) amendă; si/sau

c) suspendarea autorizatiei agentului pentru servicii de investitii financiare, pe o perioadă cuprinsă între 30 si 90 de zile;

d) retragerea autorizatiei agentului pentru servicii de investitii financiare;

e) interzicerea temporară a desfăsurării unor activităti si servicii ce cad sub incidenta Legii nr. 297/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Aplicarea de sanctiuni de către CNVM conform alin. (1) va atrage anularea sanctiunilor dispuse de operatorul de piată/de sistem pentru aceeasi faptă.

Art. 11. - Prezenta instructiune intră în vigoare la data publicării acesteia si a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

a Conferintei Camerei Auditorilor Financiari din România cu privire la aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere

 

Întrunită în baza prevederilor art. 11 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 13 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile art. 12 lit. a)-e) si k) din acelasi regulament,

Conferinta ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2006, situatiile financiare ale Camerei pentru anul 2006, executia bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei pentru anul 2006, proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2007, Raportul Comisiei de auditori statutari asupra gestiunii financiare a Consiliului Camerei

pentru anul 2006, precum si programul de activităti al Consiliului Camerei pentru anul 2007.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2007.

Nr. 85.