MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 360         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 28 mai 2007

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

210. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu

 

257. - Ordin al vicepresedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 425/2003 privind aprobarea formularelor-tip ale cererilor pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice să efectueze operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase

 

374. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea anexei nr. 1 la Metodologia de atestare a sefilor de proiect pentru lucrări de amenajare a pădurilor, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 729/2005 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a expertilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor si a Metodologiei de atestare a sefilor de proiect

 

378. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind măsurile pentru combaterea si prevenirea răspândirii păduchelui din San Jose

 

810/184.- Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Listei preturilor de referintă si a sumelor de închiriere corespun­zătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

1.276/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de consilieri pentru afaceri europene din Ministerul Justitiei

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

223. - Ordin privind aprobarea Protocolului de practică pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea tratamentului în cazul bolii Gaucher pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu

 

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, prin inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene /al municipiului Bucuresti, urmăreste punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului de interne nr.87/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 13 septembrie 2001.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 21 mai 2007.

Nr. 210.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1.- Prezenta metodologie stabileste etapele de parcurs si principalele elemente, factori, parametri, criterii, instrumente, tehnici si procedee care sunt avute în vedere în activitatea de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu, precum si conditiile pe care trebuie să le îndeplinească personalul care execută astfel de activităti.

Art. 2.- (1) Metodologia se aplică la:

a) elaborarea si/sau adoptarea de către ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale a metodelor si procedurilor pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, specifice domeniilor de competentă ale organelor respective;

b) asigurarea, de către administratorii operatorilor economici si conducătorii de institutii, a identificării si evaluării riscurilor de incendiu din unitătile proprii, în corelare cu natura si cu nivelul riscurilor;

c) stabilirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor în cazul interventiilor efectuate la constructiile existente, când în mod justificat nu pot fi îndeplinite unele prevederi ale reglementărilor în vigoare privind cerinta esential㠄securitate la incendiu”;

d) validarea scenariilor de securitate la incendiu;

e) expertizarea constructiilor existente.

(2) Metodologia nu se aplică la instalatiile de producere si transport al energiei electrice, exploatările miniere de suprafată sau subterane, instalatiile si platformele de foraj, extractie, prelucrare si transport de produse petroliere si gaze naturale, constructiile din domeniul nuclear, mijloacele de transport rutier, naval, feroviar si aerian, pentru acestea urmând a fi elaborate metodologii specifice de către autoritătile competente pentru fiecare domeniu.

Art. 3.- în sensul prezentei metodologii, termenii si expresiile de mai jos au următoarele întelesuri:

a) agent - factorul activ rezultat în caz de incendiu, care provoacă diferite fenomene fizice, chimice, electromagnetice sau biologice, cu actiuni si efecte asupra constructiilor, instalatiilor si a utilizatorilor;

b) ardere, combustie - reactia exotermă a unei substante cu un comburant care emite efluenti însotiti de flăcări si/sau incandescentă;

c) arson - termen de origine engleză, intraductibil, ce desemnează un incendiu provocat printr-o actiune intentionată;

d) bancă de date privind incendiile - situatia statistică a cauzelor si pagubelor provocate de incendii produse într-un anumit domeniu de activitate, întocmită de organul/ compartimentul de specialitate al administratiei publice centrale care coordonează activitatea respectivă sau de către o altă autoritate ori asociatie profesională care detine competenta profesională prevăzută de reglementările specifice;

e) reactie la foc - comportarea unui material care, prin propria sa descompunere, alimentează un foc la care este expus, în conditii specificate;

f) clase de reactie la foc - expresiile cantitative formulate în termeni de performantă pentru modul de comportare a produselor la actiunea focului, în conditii de utilizare finală, structurate într-o serie de niveluri de performantă;

g) comportare la foc - schimbarea sau mentinerea proprietătilor fizice si/sau chimice ale unui produs expus la foc;

h) densitate de sarcină termică - raportul dintre sarcina termică si suprafata pardoselii spatiului afectat de incendiu;

i) împrejurare preliminată - situatia în care se poate găsi la un moment dat un ansamblu de elemente materiale, cu sau fără participarea factorului uman, care poate genera si/sau favoriza initierea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu;

j) incendiu - arderea autoîntretinută, care se desfăsoară fără control în timp si spatiu, care produce pierderi de vieti omenesti si/sau pagube materiale si care necesită o interventie organizată în scopul întreruperii procesului de ardere;

k) risc de incendiu - produsul dintre probabilitatea de initiere a unui incendiu într-un proces tehnologic sau într-o situatie tehnică dată si importanta estimată a pagubelor sau a consecintelor lor la aparitia incendiului;

l) risc de incendiu acceptat - nivelul-limită maxim al riscului de incendiu, considerat acceptabil din punct de vedere al gravitătii consecintelor incendiului, corelat cu probabilitatea de initiere a evenimentului respectiv;

m) sistem - ansamblul de elemente materiale, umane si/sau informationale asociate într-o relatie de interdependentă, situat într-un mediu dat, care îndeplineste una sau mai multe functii specificate, în scopul desfăsurării corespunzătoare a uneia ori mai multor activităti;

n) sarcină termică de incendiu - energia termică care poate fi produsă prin arderea completă a tuturor materialelor combustibile continute într-un spatiu, inclusiv finisajele tuturor suprafetelor;

o) sursă de aprindere/initiere a arderii - sursa de energie care produce o ardere, aceasta putând fi un fenomen fizic, chimic sau de altă natură, care generează o cantitate de energie capabilă de a initia aprinderea unui material sau mediu combustibil;

p) consecinte - rezultatul sau rezultatele evenimentelor, exprimate negativ ori pozitiv, cantitativ sau calitativ;

g) probabilitate de producere a incendiilor - măsura în care un eveniment de tip incendiu este probabil să se producă; se exprimă în număr de evenimente produse într-o unitate de timp;

r) frecventă - gradul de repetabilitate a unui eveniment într-o perioadă de timp.

 

CAPITOLUL II

Managementul riscurilor de incendiu

 

SECTIUNEA 1

Etape de parcurs în fazele de proiectare si exploatare a constructiilor si instalatiilor

 

Art. 4. - (1) Managementul riscurilor de incendiu presupune următoarele etape:

a) stabilirea sistemului sau procesului supus evaluării;

b) stabilirea nivelului de acceptabilitate a riscului;

c) alegerea metodei si a instrumentelor de lucru;

d) identificarea pericolelor de incendiu;

e) identificarea riscurilor;

f) estimarea si cuantificarea riscului;

g) evaluarea riscului;

h) controlul riscului;

i) monitorizarea riscului;

j) documentatia rezultată în urma procesului de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu.

(2) Schemele logice de management al riscurilor de incendiu în faza de proiectare, respectiv de exploatare, sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.

(3) Principalele obiective ale managementului riscului de incendiu sunt:

a) asigurarea securitătii utilizatorilor si a echipelor de interventie;

b) protejarea proprietătii;

c) asigurarea continuitătii activitătilor operatorilor economici;

d) protejarea mediului;

e) protejarea patrimoniului - monumente istorice, de arhitectură sau alte valori culturale.

Art. 5. - Factorii care trebuie luati în considerare în managementul riscului de incendiu sunt:

a) pierderile de vieti omenesti: numărul de decese/100.000 de locuitori, numărul de copii morti/100.000 de copii, numărul de morti prin inhalare de fum, monoxid de carbon, substante toxice, numărul de morti în afara sau în interiorul locului focarului de initiere a incendiului, numărul de morti pe lună, săptămână, zi si altele asemenea;

b) efectul asupra mediului: afectarea apei, aerului, pământului, speciilor de animale si ecosistemelor, costurile refacerii acestora, costurile materialelor de curătare, suprafetele afectate, numărul populatiei, fauna si flora afectate si altele asemenea;

c) afectarea patrimoniului, proprietătii si a continuitătii activitătilor operatorilor economici, ca de exemplu: numărul constructiilor/instalatiilor afectate, durata de aducere la starea initială anterioară incendiului sau de restaurare - în cazul obiectivelor de patrimoniu, valoarea pagubelor incendiilor sau ale unui incendiu, costurile refacerii proprietătii, pierderile în procente ale valorii asigurate, perioada de timp pierdută în desfăsurarea activitătii economice, valoarea financiară a întreruperii activitătii economice din valoarea asigurată si altele asemenea;

d) costul măsurilor implementate de control al riscului;

e) efectele asupra imaginii operatorului economic/ institutiei.

 

SECTIUNEA a 2-a

Stabilirea sistemului/procesului supus evaluării de risc

 

Art. 6. - În functie de obiectivele stabilite, identificarea si evaluarea riscului de incendiu pot include un singur sistem/proces, prin evaluarea nivelului intrinsec al riscului pentru sistemul/procesul respectiv sau prin evaluarea mai multor sisteme/procese, prin evaluarea globală a riscului de incendiu, când trebuie avute în vedere: interdependenta sistemelor/proceselor, inclusiv a măsurilor de securitate la incendiu active si/sau pasive, efectul propagării incendiilor sau al prăbusirii constructiilor/instalatiilor, precum si alti factori, cum ar fi vârsta si starea fizică a utilizatorilor, nivelul de instruire al acestora.

 

SECTIUNEA a 3-a

Stabilirea nivelului de acceptabilitate a riscului

 

Art. 7. - Conceptul de acceptabilitate a riscului de incendiu se bazează pe premisa că în orice sistem/proces supus evaluării există un anumit nivel de risc, denumit nivel de risc acceptabil, peste care gravitatea consecintelor unui incendiu, exprimată în pierderi umane, materiale si/sau financiare nu poate fi acceptată.

Art. 8. - (1) Nivelul de acceptabilitate a riscului de incendiu sau riscul de incendiu acceptat se stabileste, după caz, pe baza experientei anterioare sau a rationamentelor previzionale, de către:

a) autoritătile abilitate să elaboreze si să emită reglementări tehnice în domeniul apărării împotriva incendiilor;

b) administratorul si/sau conducătorul institutiei, prin strategia de apărare împotriva incendiilor adoptată în interiorul unitătii sale;

c) societătile de asigurare/reasigurare.

(2) Criteriile de acceptabilitate au forme variate, cum ar fi valori cantitative, valori comparative sau alte tipuri de valori agreate, care depind de factorii mentionati la alin. (1), de sistemul/procesul analizat si de metoda aleasă pentru analiza riscului, tinându-se cont de:

a) reglementările prescriptive;

b) reglementările bazate pe conceptul de performantă;

c) standarde si ghiduri.

 

SECTIUNEA a 4-a

Alegerea metodei si a instrumentelor de lucru

 

Art. 9. - (1) În raport de fazele determinante ale sistemului supus evaluării, care pot fi de proiectare, executie, exploatare sau postutilizare si de functiile acestuia, după caz, civilă, de productie, mixtă, se utilizează următoarele tehnici, procedee si metode, denumite în continuare metode:

a) calitative;

b) matematice - cantitative, semicantitative;

c) analitice;

d) grafice;

e) combinate.

(2) Categoriile de metode de evaluare a riscului de incendiu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

Art. 10. - (1) Metodele si procedeele matematice de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu constau în determinarea unor valori numerice atasate sistemului supus evaluării.

(2) Valorile numerice se determină printr-o formulă de calcul, în care intervin ca necunoscute pericolele de incendiu, consecintele acestora asupra sistemului, efectele prezumate ale măsurilor de apărare împotriva incendiilor prevăzute, precum si posibilitatea de activare a factorilor de pericol, fiecare dintre acesti factori fiind cuantificati si exprimati prin valori numerice cu ajutorul unor scări convenabil alese.

Art. 11. - Metodele si procedurile analitice constau în identificarea si analizarea, pe baza unor algoritmi logici, a tuturor disfunctiilor ce pot apărea în sistemul supus evaluării si a căror finalitate este incendiul sau un eveniment urmat de incendiu.

Art. 12. - (1) Metodele grafice de evaluare a riscului de incendiu se bazează pe exprimarea riscului de incendiu ca o functie de 2 parametri globali si compararea functiei cu anumite domenii de acceptabilitate.

(2) De regulă, parametrii globali acceptati sunt: probabilitatea P de aparitie a evenimentului si nivelurile de gravitate G a consecintelor, ambii parametri fiind cuantificati cu un anumit număr de valori.

(3) Riscul de incendiu se exprimă generic printr-o relatie de forma:

R ncendiu = f (P, G). Reprezentarea grafică a relatiei riscului la incendiu poate fi de forma prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.

 

SECTIUNEA a 5-a

Identificarea pericolelor de incendiu

 

Art. 13. - Identificarea pericolelor de incendiu reprezintă procesul de apreciere si stabilire a factorilor care pot genera, contribui si/sau favoriza producerea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu, si anume:

a) clasele de reactie la foc ale materialelor si elementelor de constructii;

b) proprietătile fizico-chimice ale materialelor si substantelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic si densitatea sarcinii termice;

c) sursele potentiale de aprindere existente;

d) conditiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea si producerea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu.

Art. 14. - Sursele de aprindere se clasifică, după natura lor, în următoarele grupe:

a) surse de aprindere cu flacără: flacără de chibrit, lumânare, aparat de sudură si altele asemenea;

b) surse de aprindere de natură termică: obiecte incandescente, căldură degajată de aparate termice, efectul termic al curentului electric si altele asemenea;

c) surse de aprindere de natură electrică: arcuri si scântei electrice, scurtcircuit, electricitate statică si altele asemenea;

d) surse de aprindere de natură mecanică: scântei mecanice, frecare si altele asemenea;

e) surse de aprindere naturale: căldură solară sau trăsnet si altele asemenea;

f) surse de autoaprindere de natură chimică, fizico-chimică si biologică, reactii chimice exoterme;

g) surse de aprindere datorate exploziilor si materialelor incendiare;

h) surse de aprindere indirecte: radiatia unui focar de incendiu si altele asemenea.

Art. 15. - Împrejurările preliminate care pot determina si/sau favoriza initierea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu se clasifică, de regulă, în următoarele grupe:

a) instalatii si echipamente electrice, defecte ori improvizate;

b) receptori electrici lăsati sub tensiune, nesupravegheati;

c) sisteme si mijloace de încălzire, instalatii de ventilare, climatizare, răcire defecte, improvizate sau nesupravegheate;

d) contactul materialelor combustibile cu cenusa, jarul si scânteile provenite de la sistemele de încălzire;

e) jocul copiilor cu focul;

f) fumatul în locuri cu pericol de incendiu/explozie;

g) sudarea si alte lucrări cu foc deschis, fără respectarea regulilor si măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor;

h) reactii chimice, urmate de incendiu;

i) folosirea de scule, dispozitive, utilaje si echipamente de lucru neadecvate, precum si executarea de operatiuni mecanice în medii periculoase;

j) neexecutarea, conform graficelor stabilite, a operatiunilor si lucrărilor de reparatii si întretinere a masinilor si aparatelor cu piese în miscare;

k) scurgeri de produse inflamabile;

l) defectiuni tehnice de constructii-montaj;

m) defectiuni tehnice de exploatare;

n) nereguli organizatorice;

o) explozie urmată de incendiu;

p) trăsnet si alte fenomene naturale;

g) arson;

r) neîntretinerea elementelor de constructii cu rol de separare la incendiu sau a instalatiilor si echipamentelor de protectie împotriva incendiilor, precum si probabilitatea ca acestea să nu declanseze/functioneze în caz de incendiu;

s) izbucnirea si dezvoltarea unor incendii în zone periurbane, cum sunt, de exemplu, incendiile de pădure sau de vegetatie uscată, care pot afecta constructii si instalatii tehnologice;

t) alte împrejurări.

Art. 16.- Nivelurile de pericol de incendiu se stabilesc pe zone, spatii, încăperi, compartimente de incendiu, clădiri civile, de productie si/sau depozitare ori cu functii mixte, precum si la instalatii tehnologice, care se precizează în mod obligatoriu în documentatiile tehnice si în planurile de interventie la incendiu, potrivit reglementărilor tehnice.

 

SECTIUNEA a 6-a

Identificarea riscurilor de incendiu

 

Art. 17. - Identificarea riscurilor de incendiu reprezintă procesul de estimare si cuantificare a riscului asociat unui sistem/proces, determinat pe baza probabilitătii de producere a incendiului si a consecintelor evenimentului respectiv.

Art. 18. - Probabilitatea de producere a incendiului se bazează pe date statistice privind incendiile sau pe modele matematice, în cazurile în care statistica nu dispune de date suficiente.

Art. 19. - Probabilitatea de producere a consecintelor este bazată pe analiza probabilistică si pe modele deterministe privind dezvoltarea incendiului, propagarea efluentilor incendiului, evaluarea evacuării utilizatorilor si altele asemenea.

Art. 20. - La estimarea riscului de incendiu, respectiv a probabilitătii de initiere a unui incendiu si de producere a consecintelor acestuia, se au în vedere, de regulă, următoarele elemente:

a) pericolele de incendiu identificate;

b) nivelurile criteriilor de performantă ale constructiilor privind cerinta esential㠄securitate la incendiu”;

c) nivelul de echipare si dotare cu sisteme, instalatii, echipamente si aparatură de alimentare cu apă, gaze combustibile, energie electrică si termică, de ventilatie si climatizare, starea de functionare si performantele acestora;

d) factorul uman, determinat de numărul de persoane, vârsta si starea fizică ale acestora, nivelul de instruire;

e) alte elemente care pot influenta producerea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu.

Art. 21. - (1) Măsurile de apărare împotriva incendiilor, avute în vedere la determinarea riscului de incendiu, sunt cele destinate reducerii, neutralizării si/sau eliminării pericolelor de incendiu, respectiv pentru limitarea, localizarea si/sau lichidarea unui incendiu, în cazul în care acesta s-a produs.

(2) Măsurile de apărare împotriva incendiilor se analizează si se stabilesc, după caz, pe baza prevederilor reglementărilor tehnice, a normelor si dispozitiilor generale de apărare împotriva incendiilor si a celor specifice fiecărui domeniu de activitate, în corelare cu natura si cu nivelul riscurilor identificate.

Art. 22. - Cuantificarea probabilitătii de initiere a incendiilor se face prin valorificarea, cu metode de evaluare specifice principalelor domenii de activitate, a băncilor de date privind incendiile, probabilitatea exprimându-se prin numărul de evenimente produse într-un anumit interval de timp, considerat reprezentativ.

Art. 23. - În absenta unor bănci de date privind incendiile, probabilitatea de producere a incendiilor se poate exprima printr-o estimare calitativă, potrivit următoarelor calificative asociate evenimentelor respective:

a) extrem de rare - probabilitatea de producere nu se distinge de zero: P 0;

b) rare - improbabil de a se produce: P < 10-6;

c) improbabile - improbabil de a se produce în functionarea unui sistem dat, dar nu există certitudini pe baze experimentale: P >10-6;

d) probabile - se produc de câteva ori pe durata de viată a sistemului: P > 0,0001;

e) posibile - se pot produce pe durata de viată a sistemului: P > 0,01;

f) frecvente - probabilitatea de producere este frecventă, pe baze experimentale: P < 1.

Art. 24. - Evaluarea estimativă cumulată a efectelor agentilor care pot interveni în caz de incendiu asupra constructiilor, instalatiilor si a utilizatorilor, precum si asupra factorilor de mediu se exprimă prin niveluri de gravitate.

Art. 25. - La aprecierea nivelurilor de gravitate se vor avea în vedere, în principal, următorii parametri:

1. Impactul direct al incendiilor, prin următoarele consecinte:

a) numărul persoanelor: victime, periclitate, evacuate sau salvate;

b) valoarea pierderilor materiale;

c) numărul animalelor: moarte, periclitate, evacuate sau salvate;

d) efectele negative asupra unor factori de mediu, cum ar fi : păduri, culturi, apă sau aer.

2. Capacitatea operatională a fortelor si mijloacelor specializate de răspuns, prestabilite sau concentrate efectiv, pentru:

a) evacuare, salvare si protectie;

b) limitarea si stingerea incendiilor;

c) înlăturarea operativă a unor urmări ale incendiilor.

3. Costurile recuperării si reabilitării.

4. Importanta economică si socială a constructiei si/sau instalatiei.

Art. 26. - Corelarea dintre nivelurile de gravitate, consecintele directe si clasificarea incendiilor se poate face pe baza tabelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie.

Art. 27. - În functie de probabilitătile de initiere si de nivelurile de gravitate estimate ale incendiilor se stabilesc niveluri de risc de incendiu pe zone, spatii, încăperi, compartimente de incendiu si constructii/instalatii tehnologice, care se precizează în mod obligatoriu în documentatiile tehnice si în planurile de interventie la incendiu, potrivit reglementărilor tehnice.

 

SECTIUNEA a 7-a

Evaluarea riscurilor de incendiu

 

Art. 28. - (1) Evaluarea riscului de incendiu reprezintă procesul de comparare a riscului de incendiu identificat cu un nivel limită prestabilit, denumit în continuare risc de incendiu acceptat.

Art. 29. - La evaluarea riscului de incendiu se iau în considerare factori ca:

a) sursele de aprindere, precum si măsurile prevăzute pentru diminuarea pericolului de incendiu;

b) initierea si dezvoltarea incendiilor;

c) influenta sistemelor de securitate la incendiu, eficacitatea si fiabilitatea acestora în reducerea consecintelor;

d) limitarea propagării fumului - sisteme evacuare a fumului si de presurizare pe căile de evacuare;

e) sisteme de alarmare-alertare în caz de incendiu;

f) asigurarea interventiei serviciilor de pompieri.

Art. 30. - Pe baza unor criterii de evaluare a gravitătii consecintelor incendiului si prin impunerea unor limite de acceptabilitate a acestora, se pot stabili 3 domenii caracteristice ale riscului de incendiu:

a) domeniul riscului neglijabil, asociat, de regulă, începuturilor de incendiu/cu consecinte de gravitate neglijabilă, rare si foarte rare/cu probabilitate redusă, respectiv foarte redusă de producere;

b) domeniul riscului acceptabil, aferent incendiilor minore frecvente/cu probabilitate ridicată de producere sau incendiilor majore/cu consecinte de gravitate ridicată rare si foarte rare;

c) domeniul riscului inacceptabil, aferent incendiilor majore posibile sau frecvente/cu probabilitate de producere care nu poate fi neglijată.

Art. 31. - În situatiile în care riscul de incendiu existent depăseste limitele de acceptabilitate stabilite, este obligatorie reducerea acestuia prin diminuarea probabilitătii de initiere a incendiului si/sau a nivelului de gravitate a consecintelor, prin măsuri de prevenire, respectiv prin măsuri de protectie, care au ca scop limitarea, localizarea si lichidarea incendiului, precum si limitarea si/sau înlăturarea consecintelor acestuia. Modelul grafic privind încadrarea riscului de incendiu în domeniul acceptabil este prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta metodologie.

 

SECTIUNEA a 8-a

Controlul riscurilor de incendiu

 

Art. 32. - (1) Controlul riscurilor de incendiu reprezintă ansamblul măsurilor tehnice si organizatorice destinate mentinerii sau reducerii riscurilor în limitele de acceptabilitate stabilite.

(2) În ordinea adoptării lor, măsurile prevăzute la alin. (1) sunt: stabilirea prioritătilor de actiune, implementarea măsurilor de control, gestionarea si monitorizarea riscurilor.

Art. 33. - (1) Stabilirea prioritătilor de actiune reprezintă procesul de adoptare a deciziilor referitoare la categoriile de risc asupra cărora este prioritar să se actioneze.

(2) La stabilirea prioritătilor de actiune se vor avea în vedere criteriile utilizate la evaluarea riscurilor de incendiu, respectiv probabilitatea de aparitie si gravitatea consecintelor incendiilor.

Art. 34. - Implementarea măsurilor de control al riscurilor de incendiu se realizează, după caz, prin:

a) asigurarea unei examinări sistematice si calificate a factorilor determinanti de risc;

b) stabilirea si elaborarea responsabilitătilor, sarcinilor, regulilor, instructiunilor si măsurilor privind apărarea împotriva incendiilor si aducerea acestora la cunostintă salariatilor, utilizatorilor si a persoanelor interesate;

c) stabilirea persoanelor cu atributii privind punerea în aplicare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

d) asigurarea mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, a personalului necesar interventiei si a conditiilor pentru pregătirea acestuia;

e) reluarea etapelor de identificare si evaluare a riscului de incendiu la schimbarea conditiilor preliminate;

f) actualizarea permanentă a listei cu substantele periculoase utilizate în activitatea de productie.

 

SECTIUNEA a 9-a

Monitorizarea riscului de incendiu

 

Art. 35. - Monitorizarea riscurilor de incendiu reprezintă ansamblul activitătilor de fundamentare, elaborare si implementare a unei strategii coerente de prevenire, de limitare si combatere a riscurilor de incendiu, incluzând si procesul de supraveghere a modului de desfăsurare a etapelor referitoare la identificarea, evaluarea si controlul riscurilor, de analizare a eficientei măsurilor întreprinse în raport cu rezultatele obtinute si de luare a deciziilor care se impun.

 

SECTIUNEA a 10-a

Documentatia întocmită în urma procesului de identificare si evaluare a riscurilor de incendiu

 

Art. 36. - (1) Documentatia întocmită în urma procesului de identificare si evaluare a riscurilor de incendiu cuprinde următoarele:

a) scopurile analizei;

b) stabilirea sistemului/procesului supus evaluării;

c) natura pericolelor de incendiu determinate de functiuni, activităti si/sau procese tehnologice;

d) stabilirea limitei/limitelor de acceptabilitate;

e) identificarea pericolelor de incendiu;

f) metoda/metodele utilizată/utilizate pentru analizarea probabilitătii si consecintelor, precum si adecvarea acestora la sistemul/procesul supus analizei;

g) banca de date utilizată;

h) estimarea si cuantificarea;

i) evaluarea;

j) concluzii, recomandări, măsuri de reducere sub nivelul/limita de acceptabilitate.

(2) Documentatia stabileste, totodată, conditiile în care evaluarea de risc este validă, precum si tipurile de modificări în sistem/proces care necesită o nouă evaluare de risc.

 

CAPITOLUL III

Desfăsurarea activitătii de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu

 

SECTIUNEA 1

Conditii pentru persoanele fizice sau juridice care desfăsoară activităti de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu

 

Art. 37. - Persoanele fizice si persoanele juridice care desfăsoară activităti de examinare a sistemelor constructive în vederea identificării, evaluării si controlului riscurilor de incendiu trebuie să fie autorizate de către Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă.

Art. 38. - Autorizarea persoanelor fizice se realizează pe bază de interviu, după depunerea unui dosar care cuprinde următoarele documente:

a) cerere-tip de autorizare/reautorizare a persoanelor fizice pentru desfăsurarea activitătii de identificare, evaluare

si control al riscurilor de incendiu, conform modelului din anexa nr. 6 la metodologie;

b) documente care să ateste pregătirea si certificarea competentei profesionale în ocupatia de evaluator de risc de incendiu;

c) memoriu privind activitătile reprezentative desfăsurate. Art. 39. - Autorizarea persoanelor juridice se realizează

pe baza evaluării dosarului tehnic care cuprinde următoarele documente:

1. cerere-tip de autorizare/reautorizare a persoanelor juridice pentru desfăsurarea activitătii de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu, conform modelului din anexa nr. 7 la metodologie;

2. documente care să ateste calitatea de persoană juridică a solicitantului - în copie:

a) denumirea, sediul social/sedii secundare;

b) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului;

3. memoriu privind activitătile reprezentative desfăsurate;

4. documente din care să rezulte autorizarea în domeniu a personalului/specialistilor angajati ai societătii.

Art. 40. - Dosarele mentionate la art. 38 si 39 se depun la Directia Pompieri - Serviciul informare publică, statistică si analiză riscuri din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă.

Art. 41. - (1) Serviciul informare publică, statistică si analiză riscuri comunică solicitantilor persoane fizice data sustinerii interviului în vederea autorizării, în cel mult 60 de zile de la depunerea dosarului complet.

(2) Interviul se sustine în fata unei comisii numite prin ordin de zi al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă.

(3) În urma sustinerii interviului, solicitantii sunt declarati admisi sau respinsi.

(4) Solicitantii declarati respinsi pot depune o nouă cerere de autorizare după minimum 6 luni de la sustinerea interviului.

(5) Contestatiile cu privire la decizia comisiei se adresează inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă în termen de 48 de ore de la data desfăsurării interviului.

(6) Contestatiile se solutionează de o comisie numită prin ordin de zi al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, prin repetarea interviului, în termen de 5 de zile de la primirea acestora.

Art. 42. - Solicitantilor declarati admisi li se eliberează autorizatia pentru desfăsurarea activitătii de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu, al cărei model este prezentat în anexa nr.8 la metodologie.

Art. 43. - (1) Evaluarea dosarelor mentionate la art.39 se face de către o comisie numită prin ordin de zi al inspectorului general, în cel mult 30 de zile de la depunerea dosarului complet.

(2) În urma evaluării dosarului, comisia hotărăste eliberarea sau respingerea eliberării autorizatiei. Modelul autorizatiei pentru desfăsurarea activitătii de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu pentru persoane juridice este prezentat în anexa nr. 9 la metodologie.

(3) Contestatiile la hotărârea comisiei se adresează inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, în termen de 15 zile de la data comunicării actului.

(4) Contestatiile se solutionează de o comisie numită prin ordin de zi al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, în termen de 15 zile de la primirea acestora.

Art. 44. - Persoanele fizice si persoanele juridice autorizate să desfăsoare activităti de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu au următoarele obligatii:

a) să tină la zi un registru de evidentă cu sistemele constructive pe care le-au examinat în vederea identificării si evaluării riscurilor de incendiu;

b) să prezinte registrul de evidentă si, prin sondaj, documentatiile de evaluare a riscului de incendiu întocmite, la solicitarea personalului cu atributii de control din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă sau inspectoratele judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentă.

Art. 45. - Autorizatia pentru desfăsurarea activitătii de examinare a sistemelor constructive în vederea identificării, evaluării si controlului riscurilor de incendiu are valabilitate 3 ani de la data emiterii, care poate fi prelungită la cererea detinătorilor, prin reluarea procedurii de autorizare.

Art. 46. - (1) Autorizatia pentru desfăsurarea activitătii de examinare a sistemelor constructive în vederea identificării, evaluării si controlului riscurilor de incendiu se retrage la propunerea organelor de control, în urma constatării elaborării unor documentatii care nu corespund realitătii din teren.

(2) Evaluarea în vederea reautorizării persoanelor fizice si juridice se realizează conform procedurii stabilite în prezenta metodologie, după minimum 2 ani de la retragerea autorizatiei.

Art. 47. - (1) În cazul modificării conditiilor initiale care au stat la baza eliberării autorizatiei, detinătorul are obligatia de a relua procedura de autorizare, în termen de 30 de zile de la data când au intervenit aceste modificări.

(2) Neîndeplinirea obligatiei prevăzute la alin. (1) duce la pierderea dreptului detinătorului autorizatiei de a desfăsura activităti de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu.

Art. 48. - Prin exceptie de la prevederile art. 37, identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu se pot face si de către:

a) persoane fizice si persoane juridice din statele membre ale Uniunii Europene, dacă pot face dovada că detin autorizatii în domeniu, recunoscute la nivelul Uniunii Europene;

b) proiectanti, pentru constructiile, instalatiile tehnologice si alte amenajări proiectate de acestia;

c) experti tehnici atestati pentru cerinta esential㠄securitate la incendiu”, potrivit legii, pentru proiectele sau constructiile si instalatiile pe care le expertizează.

Art. 49. - Controlul persoanelor fizice si juridice care desfăsoară activităti de examinare a sistemelor constructive în vederea identificării, evaluării si controlului riscurilor de incendiu se efectuează de către personalul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă sau cel al inspectiilor de prevenire din cadrul inspectoratelor judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentă, nominalizat prin ordin de zi.

 

SECTIUNEA a 2-a

Bănci de date privind incendiile

 

Art. 50. - Pentru asigurarea unor rezultate credibile în activitatea de identificare si evaluare a riscurilor de incendiu la un sistem/proces dintr-un anumit domeniu de activitate, informatiile referitoare la sursele si împrejurările de producere a incendiilor, precum si la victimele si pagubele materiale cauzate de astfel de evenimente vor proveni numai din bănci de date întocmite de organul/compartimentul de specialitate al administratiei publice centrale care coordonează activitatea respectivă sau de către o altă autoritate ori asociatie profesională care detine competenta în domeniu, potrivit legii.

Art. 51. - Modalitatea de punere la dispozitie a informatiilor cuprinse în băncile de date privind incendiile se stabileste de către fiecare autoritate, cu respectarea principiilor confidentialitătii si protectiei informatiilor clasificate.

Art. 52. - Constituirea unei bănci de date privind incendiile se comunică la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă - Serviciul informare publică, statistică si analiză riscuri, pentru a fi luată în evidentă.

 

SECTIUNEA a 3-a

Identificarea si analiza riscurilor în profil teritorial

 

Art. 53. - Identificarea si analiza riscurilor în profil teritorial se efectuează de inspectoratele pentru situatii de urgentă, respectiv de către comitetele judetene/locale pentru situatii de urgentă, conform schemei cu riscurile teritoriale din zona de competentă si metodologiei de elaborare a planurilor de analiză si acoperire a riscurilor din unitatea administrativ-teritorială.

Art. 54. - La nivelul unitătilor administrativ-teritoriale se disting următoarele tipuri de riscuri de incendiu:

a) riscuri naturale - incendii de pădure si/sau vegetatie;

b) riscuri industriale - incendii si explozii la obiective si instalatii industriale;

c) riscuri de transport - incendii la mijloace de transport rutier, feroviar, naval si aerian;

d) riscul constructiilor - incendii la constructii si alte amenajări;

e) risc social - incendii generate de manifestări violente, acte de răzbunare etc.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 55. - (1) Pe baza prevederilor prezentei metodologii ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale elaborează si emit metode si proceduri pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu specifice domeniului de competentă.

(2) Metodele si procedurile prevăzute la alin. (1) se emit cu avizul de specialitate al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă.

Art. 56. - Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale pot utiliza metode si proceduri pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, elaborate de organisme de profil din alte tări, numai dacă metodele si procedurile respective sunt recunoscute prin reglementări europene.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

Categorii de metode de evaluare a riscului de incendiu

 

Categorie

Definitie

Tip de determinare

Exemple de metode

Calitative

Tratează atât consecintele, cât si probabilitatea

Determinarea consecintelor si probabilitătii diferitelor scenarii de incendiu si interactiunea acestora cu măsurile de securitate la incendiu adoptate

- What if -  metodă euristică relativ spontană, practicată în cadrul echipei de studiu, analizându-se ce se produce în cazul unui defect particular sau producerii unui eveniment;

- metoda arborilor de defectare - bazată pe un model logic care combină evenimentele de bază posibile pentru fiecare avarie, denumit㠄eveniment top”. Este o analiză care, pornind de la evenimentele catastrofale, detaliază cauzele si combinatiile care pot duce la acestea

Semicantitative: probabilitate

Tratează probabilitatea cantitativ si consecintele calitativ

Determinarea probabilitătii de producere a diferitelor tipuri de incendii si/sau incendii în constructii cu diferite sisteme de protectie

Baze de date statistice ale pierderilor

Analiza arborelui de stare/evenimente

Semicantitative: consecinte

Tratează consecintele cantitativ si probabilitatea calitativ

Modele de incendiu cu o

reprezentare calitativă a probabilitătii

Modele de incendiu pentru incinte închise bazate pe ipoteza „celui mai defavorabil scenariu credibil de incendiu”

Cantitative

Estimarea cantitativă a combinării între consecinte si probabilitate

Pentru o singură stare a scenariului de incendiu, riscul de incendiu este produsul dintre consecintele stării respective si probabilitatea producerii acesteia.

Pentru o structură, instalatie tehnologică, localitate, riscul total de incendiu este suma riscurilor scenariilor de incendiu pentru stările analizate

 

n

 

Rt =

CiPi

 

i = l

 

 

 

 

 

Rt - risc total

Ci – consecintele stării

Pi - probabilitatea/ frecventa de producere a stării

1. estimarea pierderilor

2. estimarea probabilitătii de producere a fenomenului de flash-over

3. determinarea efectelor, pierderilor, pagubelor produse în spatiile învecinate (încăperi, niveluri) din clădire

4. trasarea graficelor în functie de probabilitate si de numărul de evenimente

5. trasarea graficelor în functie de probabilitate si mărimea pierderilor

6. determinarea probabilitătii

de producere a rănirii unor persoane, afectarea proprietătii, întreruperea continuitătii activitătilor operatorilor economici

7. determinarea atât a riscului individual (asupra utilizatorilor), cât si a celui asupra societătii (întregii populatii)

Evaluare probalistică a riscului de incendiu pentru a determina probabilitatea ca un reactor nuclear să producă un incendiu într-o centrală nucleară

Analiza arborelui de stare/ evenimente combinate cu modele de incendiu

Cost-profit/ beneficiu

 

Determinarea costului pentru realizarea diferitelor măsuri de securitate la incendiu în vederea reducerii riscului de incendiu

Determinarea nivelului optim de protectie la foc pe baza reducerii riscului global

Programe de calcul care să încorporeze probabilitatea, consecintele si datele privind costurile, într-o manieră integrată

 

ANEXA Nr. 3)

la metodologie

 

Reprezentarea grafică

a relatiei riscului la incendiu

 

ANEXA Nr. 4 la metodologie

 

Tabel pe baza căruia se poate face corelarea dintre nivelurile de gravitate, consecintele directe si clasificarea incendiilor

 

Niveluri de gravitate

Consecinte directe

Clasificarea incendiilor

1

neglijabile

-

2

minore

început de incendiu

3

semnificative/moderate

incendiu notabil sau moderat

4

grave

incendiu important sau mare

5

foarte grave

incendiu foarte important sau sinistru

6

catastrofale

incendiu major sau dezastru

 

ANEXA Nr. 5)

la metodologie

 

Model grafic

privind încadrarea riscului de incendiu în domeniul acceptabil

 

ANEXA Nr. 6

la metodologie

 

CERERE-TIP DE AUTORIZARE/REAUTORIZARE A PERSOANELOR FIZICE PENTRU DESFĂSURAREA ACTIVITĂTII DE IDENTIFICARE, EVALUARE Sl CONTROL AL RISCURILOR DE INCENDIU

 

Către

 

INSPECTORUL GENERAL

AL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTĂ

 

Subsemnatul/Subsemnata ...................................................., cu domiciliul în localitatea ............................................ str....................................... nr............, bl........, sc......, et.........., ap......, judetul/sectorul ....................................., telefon ................., fax ......................................., e-mail ...................................., CNP ................................................................. solicit autorizarea/reautorizarea pentru desfăsurarea activitătii de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu.

În sustinerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde următoarele documente:

- certificat de competente profesionale în ocupatia de evaluator de risc de incendiu - în copie;

- memoriu privind activitătile reprezentative desfăsurate, care atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute în Metodologia de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr..................../2007.

Declar că am luat cunostintă de obligatiile ce îmi revin potrivit prevederilor metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr.................../2007.

 

Localitatea ....................................       Semnătura ....................................

Data ...........

 

ANEXA Nr. 7

la metodologie

 

CERERE-TIP DE AUTORIZARE/REAUTORIZARE A PERSOANELOR JURIDICE PENTRU DESFĂSURAREA ACTIVITĂTII DE IDENTIFICARE, EVALUARE Sl CONTROL AL RISCURILOR DE INCENDIU

 

Către

 

INSPECTORUL GENERAL

AL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTĂ

 

Subsemnatul/Subsemnata ........................................, în calitate de manager/patron al/a .............................................., persoană juridică, cu sediul în localitatea .................. str............................. nr...... , bl........, sc....... et.........., ap..., judetul/sectorul ........................., telefon ................., fax ........................., e-mail ...................., înregistrată la registrul comertului sub nr...................................., solicit autorizarea/reautorizarea pentru desfăsurarea activitătii de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu.

În sustinerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde următoarele:

- documente care să ateste calitatea de persoană juridică a solicitantului - în copie:

- denumirea, sediul social/sedii secundare;

- certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului;

- memoriu privind activitătile reprezentative desfăsurate;

- documente din care să rezulte autorizarea în domeniu a personalului/specialistilor angajati ai societătii - în copie, care atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute în Metodologia de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr................../2007.

Declar că am luat cunostintă de obligatiile ce îmi revin potrivit prevederilor metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr........................./2007.

 

Localitatea ....................................       Semnătura ....................................

Data ...........

 

ANEXA Nr. 8

la metodologie

 

 

STEMA

ROMÂNIA

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTĂ

 

 

AUTORIZATIE

Nr........................din............................

pentru desfăsurarea activitătii de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu

 

În baza prevederilor Metodologiei de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr............................/2007,

în urma Cererii înregistrate sub nr...... din ...... si a sustinerii interviului din .......................................................

se autorizează domnul/doamna .................................................................................... din localitatea .................. str......................... nr....... , bl........, sc......, et......, ap....... judetul/sectorul ........................., telefon ................., fax ........................., e-mail ...................., pentru desfăsurarea activitătii de identificare, evaluare si control al riscurilor de

incendiu.

Perioada pentru care se acordă autorizarea .....................................................................................................

Nerespectarea conditiilor initiale care au stat la baza autorizării sau a cerintelor obligatorii prevăzute de lege atrage după sine anularea, respectiv retragerea autorizatiei.

 

Inspector general,

.....................................................

 

 

Adjunctul inspectorului general,

.....................................................

 

ANEXA Nr. 9

la metodologie

 

 

STEMA

ROMÂNIA

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTĂ

 

AUTORIZATIE

Nr....................... din ...............................

pentru desfăsurarea activitătii de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu

În baza prevederilor Metodologiei de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr.................../2007,

în urma Cererii înregistrate sub nr...................................... din ..................................... si a evaluării dosarului tehnic depus,

se autorizează ......................................................., cu sediul social în localitatea ...................................................., str................................ nr............, bl......... sc......, et......, ap......, judetul/sectorul ........................., telefon ................., fax ........................., e-mail ...................., înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr..........................., pentru desfăsurarea activitătii de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu.

Perioada pentru care se acordă autorizarea ...............................................................................................................

Nerespectarea conditiilor initiale care au stat la baza autorizării sau a cerintelor obligatorii prevăzute de lege atrage după sine anularea, respectiv retragerea autorizatiei.

 

Inspector general,

.....................................................

 

 

Adjunctul inspectorului general,

.....................................................

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 425/2003 privind aprobarea formularelor-tip ale cererilor pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice să efectueze operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase

 

Având în vedere prevederile:

- Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 633/2003 privind înfiintarea pe lângă Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor a unei activităti finantate integral din venituri proprii,

În temeiul art. 4 alin. (4) si al art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 10 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003,

vicepresedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 425/2003 privind aprobarea formularelor-tip ale cererilor pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice să efectueze operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 9 aprilie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică si va avea următorul cuprins:

„ORDIN

privind aprobarea formularelor-tip ale cererilor pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice să efectueze

operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase”.

2. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase” se înlocuieste cu sintagma „operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase”.

3. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

4. Anexa nr. 2 se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial ii României, Partea I.

 

Vicepresedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Gheorghe Ciubotaru,

subsecretar de stat

 

Bucuresti, 24 aprilie 2007.

Nr. 257.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERERE DE AUTORIZARE

 

Subsemnatul ........................................., domiciliat în localitatea ................................ str............................. nr......., bl........ sc......., et......., ap................ judetul/sectorul ................., telefon .................., fax ................., e-mail ....................,

în calitate de persoană fizică ce desfăsoară activităti economice în mod independent sau, după caz, de reprezentant al asociatiei familiale ....................................................., potrivit Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfăsoară activităti economice în mod independent, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 8, 10 si 11 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, vă rugăm să emiteti autorizatia pentru efectuarea următoarelor operatiuni*) cu metale pretioase si pietre pretioase:

 producerea metalelor pretioase;

 prelucrarea metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;

 vânzarea metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;

 cumpărarea metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;

 păstrarea în depozit a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase pentru cauză de comert;

 introducerea în tară a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;

 scoaterea din tară a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;

 mijlocirea operatiunilor cu metale pretioase si pietre pretioase;

 transportul de metale pretioase si pietre pretioase, cu exceptia transportului efectuat în tranzit vamal;

 prestări de servicii care au ca obiect metale pretioase si pietre pretioase;

 marcarea metalelor pretioase;

 alte acte de comert si fapte de comert care au ca obiect metale pretioase si pietre pretioase.

Mentionez că am următoarele locuri de desfăsurare a activitătii principale si, după caz, a activitătilor secundare**):

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Anexez următoarele înscrisuri***):

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Declar pe propria răspundere că datele mentionate în această cerere si în documentele anexate corespund adevăr ului si am cunostintă de prevederile Codului penal, care pedepseste cu închisoare sau cu amendă penală falsul în declaratii.

 

Semnătura

(stampila)

...........................................


*) Se va/vor marca cu X operatiunea/operatiunile pentru care se solicită autorizarea.

**) Se vor mentiona elementele de identificare pentru fiecare loc de desfăsurare a activitătii principale si, după caz, a activitătilor secundare: denumirea, adresa, operatiunile pe care le efectuează.

***) Se vor anexa documentele prevăzute la art. 11 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003.

 

ANEXA Nr. 2

 

CERERE DE AUTORIZARE

 

Subscrisa Societatea Comercială .................................... cu sediul în localitatea .................................. str.................. nr........, bl....., sc....., et......., ap....., judetul/sectorul ................................., telefon .........................., fax ......................., e-mail ....................., cod unic de înregistrare ....................., nr. de ordine în registrul comertului ................................. reprezentată prin .................................., în calitate de ........................................,

în temeiul art. 8, 10 si 12 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, vă rugăm să emiteti autorizatia pentru efectuarea următoarelor operatiuni*) cu metale pretioase si pietre pretioase:

 producerea metalelor pretioase;

 prelucrarea metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;

 vânzarea metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;

 cumpărarea metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;

 păstrarea în depozit a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase pentru cauză de comert;

 introducerea în tară a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;

 scoaterea din tară a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;

 mijlocirea operatiunilor cu metale pretioase si pietre pretioase;

 transportul de metale pretioase si pietre pretioase, cu exceptia transportului efectuat în tranzit vamal;

 prestări de servicii care au ca obiect metale pretioase si pietre pretioase;

 marcarea metalelor pretioase;

 alte acte de comert si fapte de comert care au ca obiect metale pretioase si pietre pretioase.

Mentionăm că societatea noastră are sedii secundare**) în:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Anexăm următoarele înscrisuri***

..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Semnatarul cererii declară pe propria răspundere că datele mentionate în aceasta si în documentele anexate corespund adevărului si că are cunostintă de prevederile Codului penal, care pedepseste cu închisoare sau cu amendă penală falsul în declaratii.

 

Semnătura

(stampila)

...................................................


*) Se va/vor marca cu X operatiunea/operatiunile pentru care se solicită autorizarea. **) Se vor mentiona elementele de identificare pentru fiecare sediu secundar: denumirea, adresa, operatiunile pe care le efectuează. ***) Se vor anexa documentele prevăzute la art. 12 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Metodologia de atestare a sefilor de proiect pentru lucrări de amenajare a pădurilor, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 729/2005 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a expertilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor si a Metodologiei de atestare a sefilor de proiect

În conformitate cu prevederile art. 110 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, în baza art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 263.230 din 3 aprilie 2007 întocmit de Directia management fond forestier,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

            Art. I. - Anexa nr. 1 la Metodologia de atestare a sefilor de proiect pentru lucrări de amenajare a pădurilor, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 729/2005 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a expertilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor si a Metodologiei de atestare a sefilor de proiect, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie 2007, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 15 mai 2007.

Nr. 374.

 

ANEXĂ (Anexa nr. 1 la metodologie)

 

COMPONENTA

Comisiei de atestare a sefilor de proiect

 

Nr. crt.

Functia

Calitatea

1.

Directorul directiei care elaborează reglementări, politici si strategii forestiere

presedinte

2.

Directorul directiei care are în atributii amenajarea pădurilor

membru

3.

Seful serviciului amenajarea pădurilor, cadastru si inventar forestier

membru

4.

Consilier superior - directia care are în atributii amenajarea pădurilor

membru

5.

Consilier superior - directia care are în atributii amenajarea pădurilor

membru - secretar

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind măsurile pentru combaterea si prevenirea răspândirii păduchelui din San Jose

În temeiul prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 292.355 din 14 mai 2007 al Agentiei Nationale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste minimum de măsuri care trebuie luate în România pentru combaterea păduchelui din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) si pentru prevenirea răspândirii acestui dăunător.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin:

1. plantele sunt plante vii si părtile vii ale acestora, cu exceptia fructelor si semintelor;

2. plantele sau fructele contaminate sunt plante ori fructe pe care s-au găsit unul sau mai multe exemplare vii de păduche din San Jose;

3. plantele-gazdă pentru păduchele din San Jose sunt plante din genurile: Acer L., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Euonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Syringa L., 777/a L., Ulmus L, Vitis L;

4. pepinierele sunt plantatii în care sunt cultivate plante destinate transplantării, multiplicării sau distribuirii ca plante înrădăcinate.

Art. 3. - Atunci când se constată aparitia păduchelui din San Jose, unitătile fitosanitare vor delimita zona contaminată si o zonă de sigurantă suficient de mare în jurul acesteia, pentru a asigura protectia zonelor învecinate.

Art. 4. - Unitătile fitosanitare se asigură că în zonele contaminate cu păduchele din San Jose si în zonele de sigurantă plantele-gazdă pentru păduchele din San Jose sunt tratate corespunzător în vederea combaterii si prevenirii răspândirii acestui dăunător.

Art. 5. - Unitătile fitosanitare se asigură că:

a) toate plantele contaminate din pepiniere sunt distruse;

b) toate celelalte plante care sunt contaminate sau sunt suspectate a fi contaminate si care sunt cultivate într-o zonă contaminată sunt tratate astfel încât plantele în cauză

si fructele proaspete ale acestora să nu mai fie contaminate atunci când sunt puse în circulatie;

c) toate plantele-gazdă pentru păduchele din San Jose, care sunt înrădăcinate si cultivate într-o zonă contaminată, si părti din acestea, care sunt destinate multiplicării si care sunt produse în interiorul zonei în cauză, pot fi replantate în zona contaminată sau deplasate în afara acesteia numai dacă au fost găsite libere de păduchele din San Jose sau dacă au fos tratate astfel încât să fie distruse toate exemplarele de păduche din San Jose care ar putea fi prezente.

Art. 6. - Unitătile fitosanitare se asigură că plantele-gazdă pentru păduchele din San Jose din zonele de sigurantă sunt controlate oficial si sunt inspectate cel putin o dată pe an în vederea depistării oricărei aparitii a acestui dăunător.

Art. 7. - (1) Unitătile fitosanitare se asigură că în orice lot de plante, altele decât cele înrădăcinate în pământ, si de fructe proaspete, care a fost găsit contaminat, se vor distruge plantele si fructele contaminate, iar celelalte plante si fructe din lot vor fi tratate sau prelucrate astfel încât să fie distruse toate exemplarele de păduche din San Jose care ar putea fi prezente.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul loturilor de fructe proaspete slab contaminate.

Art. 8. - Unitătile fitosanitare revocă măsurile luate în vederea combaterii sau prevenirii răspândirii acestui dăunător numai dacă se constată că păduchele din San Jose nu mai este prezent.

Art. 9. - Este interzisă detinerea exemplarelor vii de păduche din San Jose.

Art. 10. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Agentia Natională Fitosanitară, poate autoriza derogări:

a) de la măsurile prevăzute la art. 4, 5, art. 7 alin. (1) si ale art. 9, pentru scopuri stiintifice si fitosanitare, testări si activităti de selectie;

b) de la prevederile art. 5 lit. b) si ale art. 7 alin. (1), pentru prelucrarea imediată a fructelor proaspete contaminate;

c) de la prevederile art. 5 lit. b) si ale art. 7 alin. (1), pentru circulatia fructelor proaspete contaminate în zona contaminată.

(2) Derogările prevăzute la alin. (1) sunt acordate numai atunci când prin controale adecvate se garantează că nu este prejudiciată combaterea păduchelui din San Jose si nu există riscul răspândirii acestui dăunător.

Art. 11. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Agentia Natională Fitosanitară, poate stabili atunci când este necesar măsuri suplimentare sau mai severe pentru combaterea si prevenirea răspândirii acestui dăunător.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 13. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 81/2000 privind măsurile pentru combaterea si prevenirea răspândirii păduchelui din San Jose (Quadraspidiotusperniciosus), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 10 august 2000.

Art. 14. - Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Consiliului 91/2006/CE din 7 noiembrie 2006 privind controlul păduchelui din San Jose.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 17 mai 2007.

Nr. 378.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 810 din 9 mai 2007

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 184 din 24 aprilie 2007

 

ORDIN

privind aprobarea Listei preturilor de referintă si a sumelor de închiriere corespunzătoare

categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau

functionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

Având în vedere prevederile:

- art. 252 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 107 din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 6 alin. (2) din anexa nr. 33 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Referatului de aprobare nr. 25.379 din 18 aprilie 2007 al Ministerului Sănătătii Publice si nr. 1.607 din 28 martie 2007 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, si al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista preturilor de referintă si a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 204/69/2005 privind aprobarea Listei preturilor de referintă corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 24 martie 2005.

Art. 3. - Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

ANEXĂ

 

LISTA

preturilor de referintă si a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului

de asigurări sociale de sănătate

 

A. Dispozitive de protezare în domeniul O.R.L.

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Pret de referintă lei/bucată

C1

C2

C3

C4

1.

Proteză auditivă

Retroauriculară/lntraauriculară

887,77

2.

Proteză fonatorie

 

a) Vibrator laringian

984,29

b) Buton fonator (shunt - ventile)

797,50

3.

Proteză traheală

 

a) Canulă traheală simplă

355,00

b) Canulă traheală Montgomery

1.496,25

 

B. Dispozitive pentru protezare stomii

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Pret de referintă lei/set

C1

C2

C3

C4

 

A. Sistem stomic unitar (sac stomic de unică utilizare)

a) sac colector pentru colostomie/ileostomie

237,96

 

 

b) sac colector pentru urostomie

179,96

 

B. Sistem stomic cu două componente

a) pentru colostomie/ileostomie: (flansă suport si sac colector)

190,69

 

 

b) pentru urostomie (flansă suport si sac colector)

299,10

 

C. Dispozitive pentru incontinentă urinară

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Pret de referintă lei/set

C1

C2

C3

C4

1.

Condom urinar

 

109,91

2.

Sac colector de urină

 

15,09

3.

Sonda Folev

 

24,60

4.

Dispozitiv pentru plasarea de benzi intravaginale si pentru incontinentă urinară

lei/bucată

1.324,58

 

D. Proteze pentru membrul inferior

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Pret de referintă lei/bucată

C1

C2

C3

C4

1.

Proteză partială de picior

 

 

a) Lisefranc

1.533,91

b) Chopart

1.639,03

c) Pirogoff

1.775,23

2.

Proteză pentru dezarticulatia de gleznă

Syme

1.888,59

3.

Proteză de gambă

 

 

 

a) conventională, din material plastic, cu contact total

2.215,83

b) conventională, din piele

1.821,19

c) geriatrică

2.222,18

d) modulară

2.268,49

4.

Proteză pentru dezarticulatia de genunchi

modulară

4.737,32

5.

Proteză de coapsă

a) pilon

b) combinată

c) din plastic

 d) cu vacuum

e) geriatrică

f) modulară

g) modulară cu vacuum

1.275,23

2.151,71

2.298,21

2.804,97

2.544,37

4.134,36

4.224,40

6.

Proteză de sold

 

a) conventională

2.291,98

b) modulară

6.556,37

7.

Proteză partială de bazin hemipelvectomie

 

a) conventională

3.029,31

b) modulară

6.551,22

 

E. Proteze pentru membrul superior

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Pret de referintă lei/bucată

C1

C2

C3

C4

1.

Proteză partială de mână

 

a) functională simplă

1.300,71

b) functională

1.695,92

2.

Proteză de dezarticulatie de încheietură a mâinii

a) functională simplă

2.300,26

 

 

 

 

b) functională actionată pasiv

2.731,79

c) functională actionată prin cablu

3.522,78

d) functională actionată mioelectric

3.522,78

3.

Proteză de antebrat

 

 

 

 

a) functională simplă

2.298,05

b) functională actionată pasiv

2.628,78

c) functională actionată prin cablu

3.357,58

d) functională actionată mioelectric cu pro-supinatie pasivă

3.357,58

e) functională actionată mioelectric cu pro-supinatie activă

3.357,58

4.

Proteză de dezarticulatie de cot

 

 

 

 

a) functională simplă

4.084,41

b) functională actionată pasiv

3.512,35

c) functională actionată prin cablu

4.600,44

d) functională atipic electric

4.600,44

e) functională mioelectrică

4.600,44

5.

Proteză de brat

 

 

 

 

a) functională simplă

3.356.35

b) functională actionată pasiv

4.270.14

c) functională actionată prin cablu

4.459,60

d) functională atipic electric

4.459,60

e) functională mioelectrică

4.459,60

6.

Proteză de dezarticulatie de umăr

 

 

 

 

a) functională simplă

4.472,78

b) functională actionată pasiv

4.399,80

c) functională actionată prin cablu

5.163,79

d) functională atipic electric

5.163,79

e) functională mioelectrică

5.163,79

7.

Proteză pentru amputatie inter-scapulo-toracică

 

 

 

a) functională simplă

4.344,23

b) functională actionată pasiv

5.132,83

c) functională actionată prin cablu

4.929,93

d) functională atipic electric

4.929,93

 

F. Dispozitive de mers

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Pret de referintă lei/bucată

C1

C2

C3

C4

1.

Baston

 

37,67

2.

Baston

cu trei/patru picioare

77,30

3.

Cârjă

a) cu sprijin subaxilar din lemn

40,51

b) cu sprijin subaxilar metalică

82,38

c) cu sprijin pe antebrat metalică

46,30

4.

Cadru de mers

 

158,63

5.

Fotoliu rulant

perioadă nedeterminată

Pret de referintă lei/bucată

 

 

a) cu antrenare manuală/electrică

1.257,31

b) triciclu pentru copii

1.391,48

perioadă determinată

Sumă de închiriere lei/bucată

a) cu antrenare manuală/electrică

24,26

b) triciclu pentru copii

45,01

 

G. Orteze

G.1

Orteze pentru coloana vertebrală

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Pret de referintă lei/bucată

C1

C2

C3

C4

1.

Orteze cervicale

 

 

a) colar

65,59

b) Philadelphia/Minerva

217,16

c) Schanz

59,46

2.

Orteze cervicotoracice

 

110,65

3.

Orteze toracice

 

194,71

 

Orteze toracolombosacrale

 

218,50

4.

 

 

 

 

 

 

a) corset Cheneau

1.003,23

b) corset Boston

1.017,31

c) corset Euroboston

1.061,40

d) corset Hessing

226,83

e) corset de hiperextensie

1.065,60

f) corset Lyonnais

1.190,53

g) corset de hiperextensie în 3 puncte pentru scolioză

1.117,33

5.

Orteze lombosacrale

 

 

122,09

lombostat

127,65

6.

Orteze sacro-iliace

 

105,75

7.

 Orteze cervicotoracolombosacrale

 

a) corset Stagnara

1.514,12

b) corset Milwaukee

1.275,74

 

G.2 Orteze pentru membrul superior

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Pret de referintă lei/bucată

C1

C2

C3

C4

1.

Orteze de deget

 

91,67

2.

Orteze de mână

 

a) cu mobilitatea/fixarea degetului mare

84,19

b) dinamică

105,98

3.

Orteze de încheietura mâinii - mână

 

a) fixă

132,56

b) dinamică

83,17

4.

Orteze de încheietura mâinii - mână - deget

fixă/mobilă

129,36

5.

Orteze de cot

cu atelă/fără atelă

165,86

6.

Orteze de cot - încheietura mâinii - mână

 

448,07

7.

Orteze de umăr

 

243,57

8.

Orteze de umăr - cot

 

319,83

9.

Orteze de umăr - cot - încheietura mâinii - mână

 

a) fixă

1.097,41

b) dinamică

2.392,63

 

G.3 Orteze pentru membrul inferior

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Pret de referintă lei/bucată

C1

C2

C3

C4

1.

Orteze de picior

 

317,83

2.

Orteze pentru gleznă - picior

fixă/mobilă

176,29

3.

Orteze de genunchi

a) fixă

530,87

b) mobilă

559,96

c) Balant

615,12

4.

Orteze de genunchi - gleznă - picior

 

772,73

a) Gambier cu scurtare

244,87

b) Kramer Peroneal Spring (orteză peronieră)

337,57

c) pentru scurtarea membrului pelvin

1.186,56

5.

Orteze de sold

 

1.721,57

6.

Orteze sold - genunchi

 

1.840,10

7.

Orteze de sold - genunchi - gleznă - picior

 

1.734,16

a) coxalgieră (aparat)

1.640,89

b) Hessing (aparat)

682,30

8

Orteze pentru luxatii de sold congenitale la copii

a) ham Pavlik

104,39

b) de abductie

65,02

c) Dr. Fettwies

1.620,81

d) Dr. Behrens

1.045,29

e) Becker

81,36

f) Dr. Bernau

589,14

9.

Orteze corectoare de statică a piciorului

 

lei/pereche

a) sustinători plantari cu nr. până la 23 inclusiv

44,25

b) sustinători plantari cu nr. mai mare de 23,5

56,56

c) Pes Var/Valg

214,45

 

lei/bucată

d) Hallux-Valgus

99,44

 

H. Încăltăminte ortopedică

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Pret de referintă lei/bucată

C1

C2

C3

C4

1.

Ghete

a) diformităti cu numere până la 23 inclusiv

211,39

b) diformităti cu numere mai mari de 23,5

264,84

c) cu arc

205,72

d) amputatii de metatars si falange cu numere până la 23 inclusiv

215,25

e) amputatii de metatars si falange cu numere mai mari de 23,5

267,45

f) scurtări până la 10 cm, cu numere până la 23,5 inclusiv

233,52

g) scurtări până la 10 cm, cu numere mai mari de 23,5

288,89

h) scurtări peste 10 cm, cu numere până la 23 inclusiv

270,40

i) scurtări peste 10 cm, cu numere mai mari de23,5

327,13

2.

Pantofi

a) diformităti cu numere până la 23 inclusiv

179,85

b) diformităti cu numere mai mari de 23,5

221,27

c) amputatii de metatars si falange cu numere până la 23 inclusiv

184,73

d) amputatii de metatars si falange cu numere mai mari de 23,5

234,54

e) scurtări până la 8 cm, cu numere până la 23 inclusiv 224,78

 

f) scurtări până la 8 cm, cu numere mai mari de 23,5

269,83

g) scurtări peste 8 cm, cu numere până la 23 inclusiv

219,34

h) scurtări peste 8 cm, cu numere mai mari de23,5

271,19

 

I. Dispozitive pentru deficiente vizuale

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Pret de referintă lei/bucată

C1

C2

C3

C4

1.

Lentile intraoculare

a) pentru camera anterioară

267.29

b) pentru camera posterioară

267.29

2.

Proteză oculară

pentru copii

0

 

J. Solutie vâscoelastică pentru infiltratii intraarticulare

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Pret de referintă lei/doză

C1

C2

C3

C4

1.

Solutie sterilă vâscoelastică pentru infiltratii intraarticulare

 

291,62

 

K. Echipamente pentru oxigenoterapie

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Sumă de închiriere lei/lună

C1

C2

C3

C4

1.

Aparat pentru administrarea continuă cu oxigen

 

108.08

 

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de consilieri pentru afaceri europene din Ministerul Justitiei

 

Având în vedere dispozitiile art. 1 pct. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.106/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Corpului consilierilor de integrare, aprobată prin Legea nr. 103/2007;

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de consilieri pentru afaceri europene din Ministerul Justitiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii va aduce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

 

Ministrul justitiei,

Tudor-Alexandru Chiuariu

 

Bucuresti, 21 mai 2007.

Nr. 1.276/C.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea si desfăsurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de consilieri pentru afaceri europene din Ministerul Justitiei

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Poate ocupa functia de consilier pentru afaceri europene, reglementată de Ordonanta de urgentă a

Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Corpului consilierilor de integrare, cu modificările si completările ulterioare, persoana care îndeplineste următoarele conditii:

a) este cetătean român cu domiciliul în România;

b) are capacitatea deplină de exercitiu;

c) este licentiată în drept;

d) nu are antecedente penale;

e) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea functiei;

f) a promovat concursul organizat potrivit prezentului regulament.

Art. 2. - (1) Pentru înscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:

a) copie a actului de identitate;

b) copie a certificatului de căsătorie, în cazul în care numele de pe actul sau actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;

c) copie a actului doveditor al studiilor urmate si a altor acte care atestă efectuarea specializărilor cerute în anuntul de concurs;

d) curriculum vitae;

e) copie a carnetului de muncă, dacă este cazul;

f) adeverintă medicală care să ateste că sunt apti pentru exercitarea functiei;

g) declaratie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale si conformitatea cu originalul a copiilor actelor cerute la lit. a), b), c) si e);

h) dovada achitării taxei de înscriere la concurs.

(2) În momentul angajării, candidatii declarati admisi îsi completează dosarul cu certificatul de cazier judiciar si prezintă originalul documentelor depuse în copie la dosarul de înscriere pentru verificarea conformitătii acestor copii cu originalul.

(3) Cuantumul taxei de concurs se stabileste de către ministrul justitiei prin ordin, astfel încât să acopere costurile necesare organizării si desfăsurării concursului.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si desfăsurarea concursului

 

Art. 3. - (1) Concursul constă în sustinerea unei probe scrise pentru verificarea cunostintelor teoretice de specialitate si de limbă străină si a unui interviu.

(2) Atât tematica si bibliografia pentru proba scrisă si pentru interviu, cât si limba străină necesară pentru ocuparea posturilor se propun de către conducătorii compartimentelor în care există posturi vacante scoase la concurs, în acord cu specificatiile generale ale posturilor vacante, si se prezintă spre aprobare ministrului justitiei de către Directia resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 4. - (1) Data si locul sustinerii concursului, tematica, bibliografia, limba străină necesară pentru ocuparea posturilor vacante, numărul posturilor vacante, conditiile si cerintele specifice pentru ocuparea fiecărui post, prezentarea generală a postului, regulamentul si probele de concurs, datele de contact, actele necesare pentru depunerea dosarului de înscriere, termenul limită pentru depunerea actelor de înscriere la concurs si cuantumul taxei de concurs se aduc la cunostintă celor interesati, prin afisare la sediul Ministerului Justitiei si pe pagina web a institutiei, cu cel putin 30/45 de zile înainte de data fixată pentru sustinerea primei probe a concursului.

(2) In situatia în care se modifică data sau locul desfăsurării concursului, se va publica un nou anunt prin mijloacele prevăzute la alin. (1), cu cel putin 5 zile înainte de data sustinerii primei probe de concurs.

Art. 5. - (1) În functie de specificul posturilor scoase la concurs, ministrul justitiei stabileste prin ordin comisia sau comisiile de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor.

(2) Prin nota de aprobare a organizării concursului se desemnează si persoanele din cadrul Directiei resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii responsabile pentru organizarea si desfăsurarea concursului.

(3) Fiecare comisie are în componenta sa un presedinte, membri si un secretar. Din comisia sau comisiile de concurs fac parte si persoane din cadrul compartimentului în care există postul sau posturile vacante scoase la concurs.

(4) Presedintele fiecărei comisii de concurs este seful compartimentului în care există posturile vacante scoase la concurs sau o altă persoană desemnată prin ordin al ministrului justitiei.

(5) Secretariatul fiecărei comisii este asigurat de o persoană din cadrul Directiei resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii.

(6) Presedintii comisiei sau comisiilor de concurs si ai comisiei de solutionare a contestatiilor stabilesc responsabilitătile si termenele de realizare a acestora pentru fiecare membru al comisiei în activitatea de recrutare si selectie.

(7) Comisia sau comisiile de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor se constituie cu minimum 7 zile lucrătoare înainte de desfăsurarea primei probe de concurs.

(8) Din comisia sau comisiile de concurs sau din comisia de solutionare a contestatiilor nu pot face parte acele persoane care sunt soti, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidatii înscrisi la concurs. Situatia de incompatibilitate poate fi sesizată de persoana în cauză, de oricare dintre candidati, de orice angajat al Ministerului Justitiei sau de către oricare altă persoană interesată.

(9) O persoană nu poate fi membru decât al uneia dintre comisiile mentionate la alin. (1), în cadrul aceluiasi concurs. Această dispozitie nu se aplică si pentru secretarii acestor comisii.

(10) Fiecare membru al comisiei de concurs sau al comisiei de solutionare a contestatiilor semnează după numirea ca membru o declaratie pe propria răspundere, în care precizează că:

a) nu se află în vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (8);

b) va respecta secretul si confidentialitatea lucrărilor comisiei si ale variantelor de subiecte ce vor fi elaborate.

(11) Membrii comisiei sau comisiilor de concurs si ai comisiei de solutionare a contestatiilor, precum si persoanele responsabile de organizarea si desfăsurarea concursului sunt retribuite pentru munca depusă, în conditiile Hotărârii Guvernului nr. 257/2005 privind înfiintarea pe lângă Ministerul Justitiei a unei activităti finantate integral din venituri proprii.

Art. 6. - (1) Comisia sau comisiile de concurs au următoarele atributii principale:

a) analizează îndeplinirea de către candidati a conditiilor mentionate în anuntul de concurs, verifică cererile de înscriere si actele depuse la dosarul candidatului, conform art. 2 alin. (1), si resping cererile de înscriere ale candidatilor care nu îndeplinesc toate conditiile pentru a putea participa la concurs;

b) elaborează subiectele pentru proba scrisă si corectează lucrările scrise;

c) stabilesc planul interviului si realizează interviul;

d) stabilesc baremele de notare aferente probei scrise si probei interviului;

e) notează pentru fiecare candidat fiecare probă a concursului;

f) recorectează si stabilesc nota finală acordată la fiecare probă a concursului, dacă există o diferentă în notare mai mare de două puncte între corectori;

g) transmit în scris Directiei resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii, prin secretariatul comisiei, rezultatele concursului, pentru a fi comunicate candidatilor.

(2) Comisia de solutionare a contestatiilor are următoarele atributii principale:

a) solutionează contestatiile depuse de candidati cu privire la rezultatul verificării dosarelor de înscriere ale acestora;

b) solutionează contestatiile depuse de candidati cu privire la notarea fiecărei probe a concursului;

c) transmite, prin secretariatul comisiei, Directiei resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii rezultatele contestatiilor, pentru a fi comunicate candidatilor.

(3) Persoanele responsabile pentru organizarea concursului au, în principal, următoarele atributii:

a) îndeplinesc atributiile specifice în legătură cu organizarea si desfăsurarea concursului;

b) asigură afisarea rezultatelor verificării dosarelor candidatilor;

c) asigură afisarea rezultatelor probelor de concurs si a rezultatelor finale ale concursului;

d) îndeplinesc orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăsurare a concursului.

(4) Secretariatul fiecăreia dintre comisiile mentionate la alin. (1) si (2) are următoarele atributii principale:

a) întocmeste, redactează si semnează alături de comisie întreaga documentatie privind activitatea specifică a acesteia, inclusiv procesele-verbale ale fiecărei sesiuni de lucru a comisiei;

b) asigură transmiterea rezultatelor concursului Directiei resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii, pentru a fi comunicate candidatilor;

c) îndeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăsurare a concursului.

Art. 7. - (1) Cererea de înscriere si actele prevăzute la art. 2 alin. (1) se depun cu cel putin 7 zile lucrătoare înainte de data fixată pentru sustinerea primei probe a concursului la secretariatul Directiei resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii din cadrul Ministerului Justitiei. Cererea de înscriere va fi adresată directorului Directiei resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii.

(2) Formularul-tip pentru cererea de înscriere, declaratia pe proprie răspundere prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. g) si modelul de curriculum vitae se publică pe pagina web a Ministerului Justitiei, iar un exemplar al formularului-tip pentru cererea de înscriere la concurs este pus la dispozitia candidatilor în momentul înscrierii.

(3) În cuprinsul cererii de înscriere la concurs candidatul specifică:

a) postul pentru care doreste să sustină concursul;

b) lista actelor depuse la dosarul de concurs.

(4) Comisia de concurs are obligatia de a verifica dosarele candidatilor cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data desfăsurării primei probe a concursului. Cererile de înscriere la concurs sunt respinse dacă nu sunt însotite de actele prevăzute la art. 2 alin. (1) sau dacă din actele depuse nu rezultă îndeplinirea conditiilor pentru ocuparea postului.

(5) Rezultatul verificării dosarelor de înscriere se afisează la sediul Ministerului Justitiei si se publică pe pagina web a Ministerului Justitiei cu mentiunea „admis” sau „respins” cu cel putin 4 zile lucrătoare înainte de desfăsurarea primei probe a concursului.

(6) În termen de o zi lucrătoare de la data afisării rezultatelor, candidatii respinsi în urma verificării dosarelor si cererilor de înscriere pot formula contestatie.

(7) Contestatiile vor fi solutionate la expirarea termenului prevăzut la alin. (6) de către comisia de solutionare a contestatiilor, iar rezultatele contestatiilor vor fi afisate cu minimum 2 zile lucrătoare înainte de desfăsurarea primei probe a concursului.

Art. 8. - (1) Candidatii declarati admisi în urma verificării dosarelor de înscriere conform art. 7 alin. (4), (5), (6) si (7) vor sustine proba scrisă de verificare a cunostintelor teoretice de specialitate si de limbă străină.

(2) Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de maximum 3 ore, începând din momentul comunicării subiectelor.

(3) În cadrul probei scrise se verifică cunostintele teoretice de specialitate, precum si cunostintele de limbă străină. În anuntul de concurs se specifică limba străină necesară pentru ocuparea unui post, la alegere între limba engleză si limba franceză.

Art. 9. - (1) Comisia de concurs stabileste modalitatea de testare în cadrul probei scrise, respectiv tip grilă sau sinteză.

(2) Comisia de concurs are obligatia de a elabora minimum 3 variante de subiecte de concurs. Dacă proba scrisă este sub formă de test-grilă, comisia de concurs trebuie să elaboreze un număr de 3 ori mai mare decât numărul de întrebări stabilit pentru fiecare test-grilă.

(3) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza tematicii, bibliografiei si limbii străine prevăzute în anuntul de concurs, în concordantă cu nivelul si specificul functiei sau functiilor pentru care se organizează concursul, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză si sinteză a candidatilor si cunostintele de specialitate ale acestora.

(4) Fiecare dintre variantele cu subiectele de concurs este introdusă într-un plic sigilat semnat de toti membrii comisiei de concurs cu cel putin două ore înainte de desfăsurarea probei scrise. Membrii comisiei de concurs semnează fiecare set de subiecte.

Art. 10. - (1) Intrarea candidatilor în sălile de concurs se va face pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală si a buletinului/cărtii de identitate cu o jumătate de oră înainte de începerea probei scrise. Lista cu repartitia pe săli a candidatilor se afisează cu o zi înainte de prima probă de concurs pe pagina web a Ministerului Justitiei. După verificarea identitătii, fiecare candidat va păstra pe bancă buletinul/cartea de identitate până la predarea lucrării scrise. Pe listă se mentionează prezenta fiecărui candidat.

(2) Candidatii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba scrisă. Este interzisă intrarea în sală a candidatilor cu mijloace de comunicare la distantă, computere personale, PDA-uri etc.

(3) Înainte de a se dicta subiectele, candidatii înscriu numele si prenumele pe coltul foii ce urmează a fi lipit, după care se aplică stampila Ministerului Justitiei, respectiv cea a Directiei resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii. Stampila pe lucrările scrise si semnătura pe stampilă se aplică de către presedintele comisiei de concurs.

(4) Plicul cu subiectele de concurs este ales si desfăcut de către un candidat dintre cele 3 plicuri cu variantele de subiecte. Acesta semnează procesul-verbal încheiat în ziua sustinerii probei scrise.

(5) Pe toată durata desfăsurării probei scrise, în sălile de concurs au acces numai membrii comisiei de concurs si persoanele care supraveghează candidatii.

(6) În vederea elaborării lucrării scrise, candidatii vor primi coli de hârtie având stampila Ministerului Justitiei. Se va putea folosi numai cerneală sau pix de culoare albastră. La cerere, se pot pune la dispozitie în mod suplimentar coli de hârtie, iar dacă este necesar, cerneală sau pixuri.

(7) La expirarea timpului prevăzut la art. 8 alin. (2), delegatul care a supravegheat desfăsurarea probei strânge toate lucrările în ordinea predării lor de către candidati, sub semnătură, după care le predă numerotate comisiei de concurs, care le înscrie într-un borderou.

(8) Dacă examinarea se face în mai multe săli se întocmeste câte un borderou pentru lucrările din fiecare sală.

(9) Lucrarea se consideră predată de candidat după verificarea stării acesteia de către delegatul care a supravegheat desfăsurarea probei si după semnarea borderoului de către candidat.

(10) Pe toată durata desfăsurării probei scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidati. În cazuri exceptionale, părăsirea temporară a sălii de concurs se va putea face numai cu însotitor.

(11) Orice fraudă sau încercare de fraudă dovedită se sanctionează prin eliminarea din concurs. În aceste cazuri,

delegatii care supraveghează lucrările îl sesizează de îndată pe presedintele comisiei de concurs, care întocmeste un proces-verbal despre constatările făcute si măsurile luate, iar lucrarea se anulează, cu mentiunea „fraudă”.

Art. 11. - (1) Pentru a fi declarati admisi în urma probei scrise candidatii trebuie să obtină cel putin nota 7.

(2) Dacă în proba scrisă au fost incluse discipline de concurs distincte, mentionate prin anuntul de concurs, candidatii vor fi declarati admisi dacă au obtinut minimum nota 5 la fiecare disciplină de concurs si minimum nota 7 pentru întreaga probă.

(3) Lucrările scrise se corectează sigilate. Acele lucrări care prezintă însemnări în scopul identificării candidatilor se anulează si nu vor mai fi notate. Mentiunea „anulat” se face atât pe lucrare, cât si pe borderoul de notare. După corectarea de către toti membrii comisiei, lucrările se desigilează, iar notele se trec în borderoul de notare.

Art. 12. - (1) Rezultatele la proba scrisă se afisează în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data sustinerii probei.

(2) Candidatii nemultumiti de notele acordate la proba scrisă pot depune contestatie la secretariatul Directiei resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii din Ministerul Justitiei, în termen de 2 zile lucrătoare de la data afisării rezultatelor. Contestatiile au ca obiect doar nota obtinută în urma probei scrise.

(3) În vederea solutionării contestatiilor, colturile lucrărilor se lipesc din nou.

(4) Contestatiile se solutionează de comisia de solutionare a contestatiilor în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).

(5) Nota obtinută în urma contestatiei nu poate fi mai mică decât nota contestată.

(6) Contestatia este admisă, iar comisia de solutionare a contestatiilor modifică nota finală acordată de comisia de concurs, în situatia în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) constată că nota nu a fost acordată potrivit baremului si răspunsurilor din lucrarea scrisă;

b) acordă o notă mai mare decât cea acordată de comisia de concurs.

(7) Contestatia va fi respinsă în următoarele situatii:

a) dacă în urma analizării contestatiei se constată că nota a fost acordată potrivit baremului si răspunsurilor din lucrarea scrisă;

b) dacă nota acordată de comisia de solutionare a contestatiilor este mai mică sau egală cu nota acordată de comisia de concurs.

Art. 13. - (1) Proba interviului poate fi sustinută doar de către acei candidati declarati admisi în urma probei scrise, conform art. 11 alin. (1) si (2).

(2) Interviul se sustine în termen de maximum două zile lucrătoare de la afisarea rezultatelor contestatiilor pentru proba scrisă sau de la expirarea termenului prevăzut la art. 12 alin. (2), în cazul în care nu au fost depuse contestatii.

(3) Planul de interviu trebuie să contină elemente care să evidentieze în persoana candidatului:

a) abilitătile de comunicare;

b) factorii care motivează sau demotivează candidatul;

c) gândirea sintetică;

d) rezistenta la stres;

e) comportamentul în situatiile de criză;

f) cunostintele impuse de post;

g) abilitătile impuse de post;

h) alte elemente considerate relevante.

(4) În cadrul interviului se verifică si cunostintele de limbă străină, mentionată în anuntul de concurs.

(5) Întrebările si răspunsurile la interviu se înregistrează audio. În acest sens, în cuprinsul cererii de înscriere la concurs candidatii îsi vor exprima acordul în vederea înregistrării interviului, urmând ca această înregistrare să fie pusă la dispozitie comisiei de solutionare a contestatiilor, dacă este cazul.

(6) Planul interviului se afisează pe usa sălii de concurs si pe pagina web a Ministerului Justitiei după încheierea interviului.

(7) Candidatii sunt considerati admisi la proba interviului dacă obtin minimum nota 7.

(8) Notele obtinute în urma probei interviului pot fi contestate în termen de o zi lucrătoare de la afisare. Contestatia se depune la secretariatul Directiei resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii din Ministerul Justitiei.

(9) Contestatiile se solutionează de către comisia de solutionare a contestatiilor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (8).

Art. 14. - Media generală (nota) de promovare a concursului este de cel putin 7.

 

CAPITOLUL III

Notarea probelor

 

Art. 15. - (1) Fiecare probă de concurs se notează cu note de la 0 la 10. Nu se acordă punct din oficiu.

(2) Corectarea lucrărilor scrise de verificare a cunostintelor teoretice si aprecierea notei pentru interviu se fac pe baza unui punctaj/barem stabilit de toti membrii comisiei de concurs.

(3) Baremul de corectare corespunzător probei scrise, precum si modul de notare a etapelor interviului se afisează pe usa fiecărei săli de concurs si pe pagina web a Ministerului Justitiei după încheierea fiecărei probe de concurs.

(4) Notele acordate la fiecare probă de concurs se trec în litere si în cifre în borderoul de notare, care este semnat pe fiecare filă de membrii comisiei de concurs.

(5) Nota finală a fiecărei probe de concurs este media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

(6) Nota finală a concursului este media aritmetică a probelor de concurs.

Art. 16. - (1) Admiterea candidatilor reusiti la concurs se face în ordinea descrescătoare a notelor finale ale concursului obtinute, în functie de posturile vacante pentru care s-a înscris fiecare candidat.

(2) La note finale de concurs egale, comisia stabileste candidatul admis în raport cu nota obtinută la proba scrisă.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 17. - Comisiile de concurs, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data finalizării concursului, predau întregul material de concurs Directiei resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii din Ministerul Justitiei.

Art. 18. - (1) Candidatul admis trebuie să se prezinte la post în maximum 15 zile de la data afisării rezultatelor finale. În cazul în care candidatul admis nu poate respecta termenul mentionat, acesta înaintează o cerere motivată, în scris, directorului Directiei resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii, în care prezintă motivele întârzierii si termenul la care se poate prezenta la post.

(2) În cazul neprezentării la post la termenul stabilit sau al nemotivării prezentării la post, postul este declarat vacant, urmând să se comunice următoarei persoane declarate reusite la concurs posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.

Art. 19. - Numirea candidatilor declarati admisi în urma concursului se face prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 20. - Lucrările scrise, fisele interviului si procesele-verbale privind rezultatele concursului se anexează la dosarele personale ale candidatilor declarati admisi.

Art. 21. - Dosarele, lucrările scrise, procesele-verbale referitoare la ceilalti candidati si alte lucrări privind concursul se arhivează si se păstrează potrivit nomenclatoarelor arhivistice.

Art. 22. - Taxa de înscriere se restituie candidatilor care îsi anuntă retragerea cu cel putin 5 zile înainte de prima probă de concurs.

Art. 23. - Nerespectarea prevederilor regulamentului de concurs de către comisiile prevăzute la art. 5 alin. (1) sau de către persoanele desemnate conform art. 5 alin. (2) constituie faptă de natură a atrage răspunderea disciplinară a persoanei vinovate. Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a responsabilitătilor stabilite în desfăsurarea concursului atrage neplata sau reducerea corespunzătoare a indemnizatiei plătite pentru participarea în comisia de concurs, în comisia de solutionare a contestatiilor ori în activitatea de organizare si desfăsurare a concursului.

 

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind aprobarea Protocolului de practică pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea tratamentului în cazul bolii Gaucher pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

Având în vedere:

- art. 243 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007;

- Referatul de aprobare al Directiei generale evaluare nr. DGE/954 din 24 aprilie 2007,

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Protocolul de practică pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea tratamentului în cazul bolii Gaucher pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Referatul de justificare pentru aprobarea initierii sau continuării prescrierii medicamentelor specifice tratamentului în cazul bolii Gaucher pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3 - Respectarea schemelor terapeutice stabilite conform protocolului prevăzut la art. 1 stă la baza validării prescrierilor medicale pentru boala Gaucher, în vederea decontării.

Art. 4 - Casa Natională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, precum si furnizorii de servicii medicale aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5 - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucuresti, 15 mai 2007.

Nr. 223.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROTOCOL DE PRACTICĂ

pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea tratamentului în cazul bolii Gaucher pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

Definitie: Boala Gaucher este o boală monogenică autozomal recesivă, cauzată de deficitul unei enzime numite 3-glucocerebrozidază, deficit datorat unor mutatii la nivelul genei acesteia; enzima este necesară pentru metabolizarea glucocerebrozidului, substantă de natură lipidică, ce se acumulează în celule macrofage din organism, înlocuind celulele sănătoase din ficat, splină si oase.

A. Criterii de eligibilitate pentru includerea în tratament

Manifestările bolii pot fi: anemie, trombocitopenie, splenomegalie, hepatomegalie, afectare osoasă (crize osoase, fracturi patologice) si retard de crestere, dacă debutul clinic survine în copilărie.

Boala Gaucher are 3 forme:

1. tip 1 - nonneuronopat;

2. tip 2 - forma acută neuronopată;

3. tip 3 - forma cronică neuronopată.

La pacientii cu tipul 2 sau tipul 3 de boală, la tabloul clinic mentionat se adaugă semne si simptome care indică suferinta neurologică. Pacientii cu boala Gaucher au o scădere semnificativă a calitătii vietii, abilitătile sociale si fizice putând fi grav afectate. În absenta tratamentului, boala prezintă consecinte patologice ireversibile.

Sunt eligibili pentru includerea în tratament pacientii cu diagnostic cert de boală Gaucher. Criteriile de includere în tratament sunt următoarele:

I. Criterii de includere în tratament pentru pacientii sub 18 ani - prezenta a cel putin unuia dintre următoarele criterii:

1. retard de crestere;

2. organomegalie simptomatică sau disconfort mecanic;

3. citopenie severă:

a) Hb < 10g/dl (datorată bolii Gaucher);

b) trombocite < 60.000/mmc; sau

c) neutropenie < 500/mmc sau leucopenie simptomatică cu infectie;

4. boală osoasă simptomatică;

5. prezenta formei neuronopate cronice (tipul 3) sau existenta în fratrie a unui pacient cu această formă de boală.

II. Criterii de includere în tratament pentru adulti - prezenta a cel putin unuia dintre următoarele criterii:

1. crestere viscerală masivă care conduce la disconfort mecanic sau infarcte;

2. citopenie severă:

a) Hb < 9g/dl (datorată bolii Gaucher si nu altor cauze);

b) trombocite < 60.000/mmc; sau

c) neutropenie < 500/mmc sau leucopenie simptomatică cu infectie;

3. boală osoasă activă definită prin episoade osoase recurente: fracturi patologice, crize osoase, necroză avasculară.

Tratamentul se aprobă numai pentru pacientii la care diagnosticul a fost confirmat specific (valori scăzute ale P-glucocerebrozidazei sub 1/3 din valoarea-martor în cadrul testării).

B. Stabilirea schemei terapeutice a pacientilor cu boală Gaucher

Tratamentul se face cu medicamentul Imiglucerasum, care se administrează în perfuzie intravenoasă la fiecare două săptămâni (două administrări pe lună), în doză de 60 U/kg corp pentru tipul 1 de boală Gaucher si 100 U/kg corp pentru tipul 3 de boală Gaucher. Pentru tipul 1 de boală Gaucher, în cazul în care boala are o evolutie mai putin gravă sau în cazul în care a survenit o ameliorare notabilă sub tratament cu 60 U/kg corp, doza se poate reduce la 30 U/kg corp.

C. Criterii de excludere a pacientilor din tratament:

1. lipsă de compliantă la tratament;

2. eventuale efecte adverse ale terapiei: prurit si/sau urticarie (2,5%), dispnee, tahicardie, dureri precordiale, angioedem (exceptional);

3. absenta unui răspuns terapeutic semnificativ după 12 luni de tratament (cu 60 U/kg corp la două săptămâni interval) este evidentă din lipsa de ameliorare sau chiar agravarea acelor semne clinice si parametri de laborator în baza cărora s-a indicat tratamentul:

a) splenomegalia;

b) hepatomegalia;

c) boala osoasă (clinic, radiografie, DEXA, RMN);

d) valoarea hemoglobinei (g/dl);

e) valoarea trombocitelor (mii/mmc).

D. Monitorizarea pacientilor cu boală Gaucher

În monitorizarea bolii Gaucher se vor avea în vedere următoarele obiective:

D.1. La copii:

a) normalizarea hemoglobinei;

b) cresterea numărului trombocitelor peste valorile de risc pentru un sindrom hemoragipar;

c) regresia splenomegaliei, pacientul devenind asimptomatic;

d) regresia hepatomegaliei, pacientul devenind asimptomatic;

e) boala osoasă: disparitia crizelor si fracturilor osoase; atingerea masei osoase normale; cresterea densitătii minerale osoase - cortical si trabecular;

f) cresterea: reluarea ritmului de crestere normal; atingerea unei talii normale;

g) pubertate: normală;

h) calitatea vietii: net ameliorată.

D.2. La adult:

a) hemoglobina: > 11 g/dl (femei); > 12 g/dl (bărbati);

b) numărul trombocitelor:

b.1. la pacientii splenectomizati: normalizare;

b.2. la cei nesplenectomizati:

b.2.1. În cazul pacientilor cu trombocitopenie moderată: numărul trombocitelor trebuie să crească de 1,5-2 ori în decurs de un an si să se normalizeze în decurs de 2 ani;

b.2.2. În cazul pacientilor cu trombocitopenie severă: numărul trombocitelor trebuie să crească de 1,5 ori în decurs de un an si să se normalizeze în decurs de 2 ani;

c) splenomegalia: disparitia disconfortului, durerii si hipersplenismului hematologic; reducerea cu aproximativ 50% a volumului după 2 ani si cu 60% la 5 ani;

d) hepatomegalia: disparitia disconfortului; reducerea volumului cu 1/3 în primii 2-3 ani si cu 40% la 5 ani;

e) boala osoasă: disparitia crizelor osoase si a osteonecrozei în 1-2 ani; disparitia sau ameliorarea netă a durerilor osoase si cresterea densitătii minerale osoase la nivel trabecular în 3-5 ani;

f) boala pulmonară: prevenirea dependentei de 02 si a mortii subite; ameliorarea HTP si a capacitătii de efort;

g) calitatea vietii: net ameliorată.

D.3. Monitorizarea pacientilor fără tratament enzimatic

1. La interval de 12 luni:

1.1. examen fizic;

1.2. short form 36 (chestionar de autoevaluare a stării de sănătate a pacientului);

1.3. hemoglobina;

1.4. trombocite;

1.5. chitotriozidaza.

2. La interval de 24 de luni:

2.1. evaluarea visceromegaliei (splină, ficat): CT, RMN, ecografic;

2.2. evaluarea bolii osoase: RMN (coronal, T1 si T2), radiografie, DXA;

0.4. Monitorizarea pacientilor sub tratament enzimatic

1. Pacienti sub tratament enzimatic cu obiective terapeutice nerealizate:

1.1. la interval de 3 luni:

1.1.1. examen fizic;

1.1.2. hemoglobina;

1.1.3. trombocite;

1.1.4. chitotriozidaza;

1.2. la interval de 12 luni:

1.2.1. examen fizic;

1.2.2. short form 36 (chestionar de autoevaluare a stării de sănătate a pacientului);

1.2.3. evaluarea visceromegaliei (splină, ficat): CT, RMN, ecografic;

1.2.4. evaluarea bolii osoase: RMN (coronal, T1 si T2), radiografie, DXA.

2. Pacienti sub tratament enzimatic cu obiective terapeutice realizate la 12-24 luni:

2.1. examen fizic;

2.2. short form 36 (chestionar de autoevaluare a stării de sănătate a pacientului);

2.3. evaluare hematologică: hemoglobina, trombocite;

2.4. evaluare biochimică: chitotriozidaza;

2.5. evaluarea visceromegaliei (splină, ficat): CT, RMN, ecografic;

2.6. evaluarea bolii osoase: RMN (coronal, T1 si T2), radiografie, DXA.

3. Pacientilor sub tratament enzimatic la schimbarea dozei sau în prezenta unei complicatii clinice semnificative:

3.1. examen fizic;

3.2. short form 36 (chestionar de autoevaluare a stării de sănătate a pacientului);

3.3. evaluare hematologică: hemoglobina, trombocite;

3.4. evaluare biochimică: chitotriozidaza;

3.5. evaluarea visceromegaliei (splină, ficat): CT, RMN, ecografic;

3.6. evaluarea bolii osoase: RMN (coronal, T1 si T2), radiografie, DXA.

 

NOTĂ :

1. La 12-24 luni se face evaluarea bolii pulmonare la pacientii cu presiune pulmonară normală, indiferent dacă sunt sau nu sub tratament enzimatic.

2. Ecografia trebuie să precizeze, în mod obligatoriu, volumul (în cmc) al ficatului si al splinei.

3. RMN trebuie interpretat de un acelasi medic, special instruit în această patologie (cu încadrarea în clasa de severitate si stadii Dusseldorf).

4. Aprobarea medicamentelor specifice de către comisia de la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate se face pentru asigurarea continuitătii tratamentului în intervalul dintre două monitorizări.

 

ANEXA Nr. 2

 

REFERAT DE JUSTIFICARE

pentru aprobarea initierii sau continuării prescrierii medicamentelor specifice tratamentului în cazul bolii Gaucher pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

In atentia Comisiei nationale pentru aprobarea tratamentului în boala Gaucher

 

BOALA GAUCHER

 

FO nr...........................................................................

Aflat în evidentă din ............................................................

Numărul dosarului .......................................................

 

Data dosarului .............................................................

 

Pacient

 

Nume ...........................................................................

Prenume .............................................................................

Data nasterii ................................................................

CNP ........................................................................................

Adresa ...............................................................................................................................................................................

Telefon ........................................................................

 

Casa de Asigurări de Sănătate ................................

 

Medic

 

Nume ...........................................................................

Prenume .................................................................................

Parafa si semnătura ...................................................

CNP .......................................................................................

Specialitatea ................................................................

Unitatea sanitară .....................................................................

 

1. Solicitare:

Initială: Nu     Da 

În continuare: Nu       Da  - dac㠄Da”, precizati data initierii terapiei ...................

doza de imiglucerasum recomandată ........................................................................................

 

2. Date clinice:

Talia ..................(cm)

Greutatea .............(kg)

Data debutului clinic .................................

Data stabilirii diagnosticului ........................

Metoda de diagnostic utilizată:

- dozarea glucocerebrozidazei - valori............../(valorile de referintă normale ale laboratorului: ............................).

Se atasează în copie buletinul de analiză.

- analiza ADN: mutatia identificată ......................... Se atasează în copie buletinul de analiză.

 

3. Evaluarea hematologică:

Data recoltării ...............................

Hemoglobina: ....................g/dl

Trombocite: ......................../mm3

Leucocite: ........................../mm3

Neutrofile: ......................../mm3

Sindrom hemoragipar: Nu      Da  - dac㠄Da” - localizarea ...................................................

Transfuzii: Nu            Da  - dac㠄Da” - data ultimei transfuzii ........................................................

Infectii în ultimul an: Nu          Da  - dac㠄Da” - localizare .....................................................

- frecvente .....................................................

 

4. Evaluarea organomegaliei:

Ficatul: - examen fizic: ............................ cm sub rebordul costal drept

ecografie: Nu             Da  volumul ....................ce

CT: Nu          Da  volumul ....................ce

RMN: Nu      Da  volumul ....................ce

Alte constatări:

- infarcte hepatice Nu            Da 

- hipertensiune portală Nu      Da 

- alte observatii.................................

 

Splina: - examen fizic: ............................ cm sub rebordul costal stâng

ecografie: Nu             Da  volumul ....................ce

CT: Nu          Da  volumul ....................ce

RMN: Nu      Da  volumul ....................ce

Alte constatări:

- infarcte splenice Nu             Da 

- alte observatii....................................

 

5. Boala pulmonară: Nu      Da  - dac㠄Da”, detaliati ................................

 

6. Boala osoasă:

Infiltrare medulară Nu            Da 

Necroză avasculară Nu          Da 

Crize osoase Nu        Da 

Fracturi Nu    Da 

Dureri osoase recidivante Nu             Da  - dac㠄Da”, precizati:

- usoare 

- moderate 

- severe 

 

7. Suferinta neurologică:

Nu  - dac㠄Nu”, există frati/surori afectati/afectate? Nu      Da 

Da  - dac㠄Da”, detaliati .....................................................

Data la care s-a observat primul semn de suferintă neurologică .......................................

Miscări oculare orizontale dreapta/stânga:

- normale 

- anormale 

- nu se poate preciza 

 

8. Alte aspecte:

Dureri abdominale: Nu           Da 

Oboseală: Nu            Da 

Limitarea capacitătii de efort: Nu        Da 

Astenie: Nu  Da 

Falimentul cresterii: Nu           Da 

Influentarea calitătii vietii: Nu              Da 

Altele: Nu      Da  - dac㠄Da”, specificati ........................................................

Alte manifestări ale bolii Gaucher sau existenta unei/unor boli concomitente care ar putea complica/exacerba evolutia bolii Gaucher sau în a cărei/căror evolutie ar putea apărea complicatii/exacerbări datorate bolii Gaucher: Nu    Da  - dac㠄Da”, precizati............................................................................................................................

 

9. Scurtă prezentare de către medic a aspectelor esentiale din punctul său de vedere privind istoricul si evolutia bolii la pacientul respectiv: .................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

 

10. Tratament recomandat în boala Gaucher tip.....

IMIGLUCERASUM

Doza recomandată:............U/kg corp

Perioada de tratament recomandată:

12 săptămâni             24 săptămâni 

 

Nr. total flacoane IMIGLUCERASUM 200U .......... pentru perioada recomandată

Nr. total flacoane IMIGLUCERASUM 400U .......... pentru perioada recomandată

 

Alte observatii referitoare la tratament......................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................


 

Semnătura si parafa medicului curant

.......................................................