MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 350bis         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 23 mai 2007

 

SUMAR

 

Anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică

 

Anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 92/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică*)

 

Având în vedere prevederile art. 50 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, ale art. 14 alin. (2) lit. e) si ale art. 16 alin. (1) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006,

în temeiul art. 10 alin. (5) si (6) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C.**), cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală,

Jeanina Preda

 

Bucuresti, 20 martie 2007.

Nr. 91.


*) Ordinul nr. 91/2007 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 23 mai 2007 si este reprodus si în acest număr bis.

**) Conform prevederilor Legii nr. 51/2006, începând cu data de 21 martie 2007 denumirea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală va fi Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice (A.N.R.S.C.)

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT-CADRU

al serviciului public de alimentare cu energie termică

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Domeniul de aplicare

 

Art. 1. - (1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, denumit în continuare serviciu de alimentare cu energie termică, înfiintat si organizat la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, indiferent de mărimea acestora.

(2) Prezentul regulament-cadru reglementează desfăsurarea activitătilor specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică utilizată în scopuri industriale si pentru încălzire si prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în conditii de eficientă si la standarde de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor de energie si cu respectarea normelor de protectie a mediului, precum si relatiile dintre operator si utilizator.

(3) Prevederile reguiamentului-cadru se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, receptionarea, exploatarea si întretinerea instalatiilor din sistemele de alimentare cu energie termica.

(4) Operatorii serviciului de alimentare cu energie termică, indiferent de forma de proprietate, organizare si de modul în care este organizată gestiunea serviciului în cadrul unitătilor administrativ-teritoriale, se vor conforma prevederilor prezentului regulament-cadru.

(5) Conditiile tehnice si indicatorii de performantă prevăzuti în acest regulament-cadru au caracter minimal. Consiliile locale, consiliile judetene, asociatiile de dezvoltare comunitară si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, pot aproba si alti indicatori de performanta sau conditii tehnice pentru serviciul de alimentare cu energie termica, pe baza unor studii de specialitate.

Art. 2. - (1) Serviciul de alimentare cu energie termică se înfiintează si se organizează la nivelul tuturor localitătilor care dispun de o infrastructură tehnico-edilitară specifică apartinând domeniului public sau privat al autoritătii administratiei publice locale ori asociatiei de dezvoltare comunitară, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termica al localitătii sau al asociatiei de dezvoltare comunitară, denumit în continuare SACET.

(2) Serviciul de alimentare cu energie termică se înfiintează, se organizează si functionează pe baza următoarelor principii:

a) utilizarea eficientă a resurselor energetice;

b) dezvoltarea durabilă a unitătilor administrativ-teritoriale;

c) diminuarea impactului asupra mediului;

d) promovarea cogenerării de înaltă eficientă si utilizarea surselor noi si regenerabile de energie;

e) reglementarea si transparenta tarifelor si preturilor energiei termice;

f) asigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor la retelele termice si la serviciul public de alimentare cu energie termică;

g) „un condominiu - un sistem de încălzire".

Art. 3. - Infrastructura tehnico-edilitară specifică, apartinând domeniului public sau privat al autoritătii administratiei publice locale ori asociatiei de dezvoltare comunitară, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localitătii sau al asociatiei de dezvoltare comunitară, este alcătuită dintr-un ansamblu tehnologic si functional unitar constând din constructii, instalatii, echipamente, dotări specifice si mijloace de măsurare, destinată producerii, transportului, distributiei si furnizării energiei termice pe teritoriul localitătilor, care cuprinde:

a) centrale termice si/sau centrale electrice în cogenerare;

b) retele de transport;

c) puncte termice/statii termice;

d) retele de distributie;

e) constructii si instalatii auxiliare;

f) bransamente, până la punctele de delimitare/separare;

g) sistemele măsură, control si automatizare.

Art. 4. - În sensul prezentului regulament, termenii, expresiile si abrevierile de mai jos se definesc după cum urmează:

4.1. acces la retea - dreptul operatorilor si al utilizatorilor de a se racorda/bransa, în conditiile legii, la retelele termice;

4.2. acord de furnizare de energie termică - acord scris care se dă de către furnizor, în legătură cu posibilitătile de livrare de energie termică sub formă de abur, condensat, apă fierbinte sau apă caldă, unui utilizator, din instalatiile sale;

4.3. agent termic - fluidul utilizat pentru acumularea, transferul termic si pentru transmiterea energiei termice;

4.4. agent termic primar - fluidul care circulă în instalatiile de producere si transport al energiei termice;

4.5. agent termic secundar - fluidul care circulă în instalatiile de distributie si de utilizare a energiei termice;

4.6. apă caldă de consum - apa caldă care îndeplineste conditii de potabilitate, utilizată în circuit deschis, utilizată în scopuri gospodăresti sau igienico-sanitare;

4.7. autorităti de reglementare competente - Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C, si Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.;

4.8. autorizatie - act tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C, prin care se acordă unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune în functiune, a modifica, a repara si a exploata sisteme de repartizare a costurilor;

4.9. avarie - eveniment sau succesiune de evenimente deosebite care au loc la un moment dat într-un obiectiv sau zonă de sistem si care au drept consecintă reducerea sigurantei de functionare, deteriorări importante de echipament, întreruperi în alimentarea cu energie termică pe durate mai mari de o oră;

4.10. aviz de racordare - avizul scris care se dă de către furnizor în legătură cu posibilitătile si conditiile de alimentare cu energie termică sub formă de abur, condensat, apă fierbinte sau apă caldă, unui utilizator, din instalatiile sale;

4.11. bransament termic - legătura fizică dintre o retea termică si instalatiile proprii ale unui utilizator;

4.12. centrală electrică de cogenerare - ansamblu de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea energiei electrice si termice în cogenerare;

4.13. centrală termică - ansamblu de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru conversia unei forme de energie în energie termică;

4.14. cogenerare - producere simultană de energie termică si de energie electrică si/sau mecanică în instalatii tehnologice special realizate pentru aceasta;

4.15. condensat - apa obtinută prin condensarea aburului utilizat;

4.16. condominiu - imobil, bloc de locuinte, clădire - proprietate imobiliară din care unele părti sunt proprietăti individuale, reprezentate de apartamente sau spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă, iar restul, din părti aflate în proprietate comună. Prin asimilare poate fi definit condominiu si un tronson, cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în conditiile în care se poate delimita proprietatea comună;

4.17. consum de energie termică - cantitatea de căldură retinută de utilizator din purtătorii de energie termică ca diferentă între cantitatea de căldură primită si cea restituită;

4.18. consum pentru încălzire - consumul de energie termică folosită pentru încălzirea spatiilor din clădiri industriale, institutii, locuinte etc;

4.19. consum tehnologic - consum de energie termică pentru scopuri tehnologice;

4.20. consumator de energie termică - persoană fizică sau juridică ce utilizează energie termică în scop propriu prin instalatiile proprii;

4.21. contor de energie termica - mijloc de măsurare destinat să măsoare energia termică cedată, într-un circuit de schimb termic, de către un lichid numit agent termic, având în compunere un traductor de debit si doi senzori de temperatură;

4.22. contract de furnizare - contractul încheiat între distribuitorii/furnizorii de energie termică, persoane juridice române, autorizate si/sau licentiate de autoritatea de reglementare competentă, având ca obiect de activitate distributia energiei termice în scopul vânzării acesteia si utilizator, cuprinzând cel putin clauzele minimale, pe categorii de utilizatori, stabilite de autoritătile administratiei publice locale si de autoritatea natională de reglementare competentă prin contractele-cadru;

4.23. conventie - act juridic, anexă la contractul de furnizare a energiei termice, încheiat între un operator si un utilizator, prin care se stabilesc conditiile de facturare si plată a energiei termice la nivel de consumator din cadrul unui condominiu;

4.24. distributie a energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice de la producător sau reteaua de transport către utilizator, inclusiv transformarea parametrilor agentului termic, realizată prin utilizarea retelelor termice de distributie;

4.25. distribuitor - operatorul care are si calitatea de a presta serviciul de distributie a energiei termice;

4.26. grupuri de măsurare a energiei termice - ansamblul format din debitmetru, termorezistente si integrator, supus controlului metrologic legal, care măsoară cantitatea de energie termică furnizata unui utilizator;

4.27. exploatare - ansamblul de operatii si actiuni executate pentru asigurarea continuitătii proceselor de producere, transport si distributie â energiei termice în conditii tehnico-economice si de sigurantă corespunzătoare, care constau în executarea controlului curent, a manevrelor si lucrărilor de întretinere curentă; L

4.28. furnizare a energiei termice - activitatea prin care se asigură, pe baze contractuale, comercializarea energiei termice între producători si utilizatori;

4.29. furnizor - operatorul care are si calitatea de a efectua serviciul de furnizare a energiei termice;

4.30. grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a energiei termice necesare utilizatorului intr-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare a energiei termice;

4.31. incident - evenimentul sau succesiunea de evenimente care conduce la modificarea stării anterioare de functionare sau a parametrilor functionali, în afara limitelor stabilite, care au loc la un moment dat într-o instalatie, indiferent de efectul asupra utilizatorilor si fără consecinte deosebite asupra instalatiilor;

4.32. index de pornire - valoarea pe care o indică afisajul unui contor de energie termică/grup de măsurare a energiei termice înainte de momentul punerii în functiune;

4.33. indicatori de performantă generali - parametri ai serviciului de furnizare pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate urmărite la nivelul furnizorilor si pentru care sunt prevăzute sanctiuni în licentă, în cazul nerealizării acestora;

4.34. indicatori de performantă garantati - parametri ai serviciului de furnizare pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate si pentru care sunt prevăzute sanctiuni în licentă sau în contractul de furnizare, în cazul nerealizării lor;

4.35. instalatii de producere a energiei termice - totalitatea constructiilor si instalatiilor din centralele termice sau centralele electrice în cogenerare care produc un agent termic: abur, apă fierbinte sau apă caldă. În sensul prezentului regulament nu sunt cuprinse instalatiile centralelor electrice în cogenerare;

4.36. instalatii de transport si distributie a energiei termice - ansamblul de conducte, instalatii de pompare (altele decât cele din punctele termice si centralele termice sau centralele de producere a energiei electrice în cogenerare), alte instalatii auxiliare cu ajutorul cărora se transportă, se transformă si se distribuie energia termică de la producători la utilizatori;

4.37. instalatii de transformare a energiei termice - ansamblul instalatiilor prin care se realizează adaptarea parametrilor agentilor termici la necesitătile utilizatorilor;

4.38. instalatii ale utilizatorilor - totalitatea instalatiilor si receptoarelor care utilizează energie termică furnizată, situate după punctul de delimitare;

4.39. interventie accidentală - complex de activităti ce se execută pentru remedierea deranjamentelor, incidentelor si avariilor ce apar accidental în instalatiile aflate în regim normal de exploatare sau ca urmare a defectelor produse de fenomene naturale deosebite (cutremure, incendii, inundatii, alunecări de teren etc);

4.40. întretinere curentă - ansamblul de operatii de volum redus complexitate redusă, cu caracter programat sau neprogramat, având drept scop mentinerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalatiilor;

4.41. licentă - actul tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se recunosc unei persoane juridice române sau străine calitatea de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, precum si capacitatea si dreptul de a furniza/presta serviciul reglementat si de a exploata sisteme de alimentare centralizată cu energie termică;

4.42. loc de consum - ansamblul instalatiilor de utilizare ale unui utilizator, aflate în aceeasi incintă, la aceeasi adresă, alimentate din una sau mai multe statii termice/centrale termice;

4.43. manevră - ansamblul de operatii prin care se schimbă starea operativă a echipamentelor si elementelor sau schema tehnologică în care functionează acestea;

4.44. mijloc de măsurare/măsură - aparat de măsurat, traductor, dispozitiv, echipament, instalatie sau material de referintă care furnizează informatii de măsurare privind parametrii agentului termic, puterea termică sau energia termică;

4.45. operator al serviciului - persoana juridică română sau străină care are competenta si capacitatea, recunoscute prin licentă, de a presta integral activitătile specifice serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat; prin hotărârea autoritătii administratiei publice locale sau a asociatiei de dezvoltare comunitară, activitatea de producere a energiei termice poate fi prestată de unul sau mai multi operatori;

4.46. pret - contravaloarea unitătii de energie termică furnizată unui utilizator;

4.47. pret binom - pretul de furnizare în care contravaloarea facturii de plată pe o anumită perioadă este repartizată lunar pe o sumă fixă, independentă de cantitatea de energie consumată, si pe o sumă variabilă, proportională cu consumul efectuat în perioada respectivă;

4.48. pret local - pretul format din pretul de producere a energiei termice si tarifele serviciilor de transport, distributie si furnizare, aprobat de autoritatea administratiei publice locale sau de asociatia de dezvoltare comunitară, după caz, cu avizul autoritătii de reglementare competente, pentru fiecare operator care are si calitatea de furnizor;

4.49. pret local pentru populatie - pretul pentru energia termică furnizată si facturată populatiei prin SACET, aprobat prin hotărâre a autoritătii administratiei publice locale sau a asociatiei de dezvoltare comunitară, după caz, în conformitate cu prevederile legale;

4.50. producător de energie termică - operator, titular de licentă pentru producerea energiei termice;

4.51. producere a energiei termice - activitatea de transformare a surselor primare sau a unor forme de energie în energie termică, înmagazinată în agentul termic;

4.52. punct de delimitare/separare a instalatiilor - locul în care intervine schimbarea proprietătii asupra instalatiilor unui SACET;

4.53. punct termic - ansamblul instalatiilor din cadrul unui SACET, prirt care se realizează adaptarea parametrilor agentului termic la necesitătile consumului unui utilizator. Punctul termic poate să apartină utilizatorului sau să fie în utilizarea operatorului;

4.54. putere termică sau debitul de energie termică al instalatiilor de alimentare - cantitatea de căldură în unitatea de timp în MW;

4.55. putere termică absorbită - cantitatea de căldură retinută din agentii termici, în unitatea de timp, în instalatiile de transformare sau de utilizare;

4.56. putere termică avizată - puterea termică maximă aprobată prin acordul de furnizare a energiei termice, pentru care se dimensionează instalatiile ce se folosesc pentru alimentarea cu energie termică a unui utilizator;

4.57. putere termică contractată - puterea termică maximă convenită a fi absorbită de un utilizator si înscrisă în contract. Puterea termică maximă este puterea determinată ca valoare medie pe timp de 60 de minute;

4.58. putere termică minimă de avarie - puterea termică absorbită, strict necesară utilizatorului, pentru mentinerea în functiune a agregatelor care conditionează securitatea instalatiilor si a personalului, convenită ca valoare si durată pe baza datelor de proiect;

4.59. putere termică minimă tehnologică - puterea asigurată în regim de limitări (restrictii) unui utilizator, calculată ca cea mai mică putere termică necesară pentru mentinerea în functiune, în conditii de sigurantă, numai a acelor agregate si instalatii impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de productie nerecuperabile. Pentru utilizatorii casnici, puterea termică minimă tehnologică este acea putere care asigură o temperatură interioară de 12 °C;

4.60. racord termic - legătura dintre o retea termică si o statie sau punct termic si/sau utilizator de energie termică;

4.61. racord utilizator - legătura dintre o retea de transport si/sau distributie la instalatiile interioare aflate în exploatarea utilizatorului;

4.62. reabilitare - ansamblul de operatiuni efectuate asupra unor echipamente si/sau instalatii care, fără modificarea tehnologiei initiale, restabilesc starea tehnică si de eficientă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la punerea în functiune;

4.63. regim de limitare (de restrictii) a consumului - situatie în care este necesară reducerea la anumite limite a puterii termice absorbite de utilizator, cu asigurarea puterii minime tehnologice, fie ca urmare a lipsei de energie, fie ca urmare a indisponibilitătii pe o durată mai mare de 6 ore, a unor capacităti de producere sau a unor retele de transport si distributie a energiei termice;

4.64. retea termică - ansamblul de conducte, instalatii de pompare, altele decât cele existente la producător, si instalatii auxiliare cu ajutorul cărora energia termică se transportă în regim continuu si controlat între producători si statiile si/sau punctele termice sau utilizatori;

4.65. repartitor de costuri - aparat cu indicatii adimensionale, destinat utilizării în cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, în scopul măsurării indirecte a:

- energiei termice consumate de corpul de încălzire pe care acesta este montat;

- energiei termice continute în apa caldă de consum si volumul apei calde de consum care trece prin aparat;

4.66. repartizare a costurilor - totalitatea actiunilor si activitătilor desfăsurate de o persoană juridică, autorizată de autoritatea competentă, în scopul repartizării costurilor pe proprietăti individuale din imobilele tip condominiu;

4.67. retehnologizare - ansamblul de operatiuni de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral si/sau fizic, cu tehnologii moderne, bazate pe conceptii tehnice de dată recentă, de vârf, în scopul cresterii productiei, reducerii consumurilor specifice etc;

4.68. schemă normală - ansamblul de scheme termomecanice si hidromecanice a echipamentelor, instalatiilor si ansamblurilor de instalatii în care vor functiona acestea normal si care îndeplinesc conditiile de sigurantă maximă, de asigurare a unor parametri normali, de elasticitate si economicitate, în functie de echipamentele disponibile;

4.69. serviciu public de alimentare cu energie termică - serviciu public de interes general care cuprinde totalitatea activitătilor desfăsurate în scopul alimentării centralizate cu energie termică a cel putin doi utilizatori racordati la SÂCET;

4.70. sistem de alimentare centralizată cu energie termică - SACET - ansamblul instalatiilor tehnologice, echipamentelor si constructiilor, situate într-o zonă precis delimitată, legate printr-un proces tehnologic si functional comun, destinate producerii, transportului si distributiei energiei termice prin retele termice pentru cel putin 2 utilizatori;

4.71. sistem pausal - modul de stabilire a consumului de energie termică în functie de puterea termică si de numărul orelor de utilizare pe tipuri de receptoare termice, factorul de cerere sau alte elemente derivate din acestea;

4.72. sisteme de repartizare a costurilor - ansamblu format din mai multe repartitoare de costuri, de acelasi fel, armăturile si instalatiile aferente, montate în imobile de tip condominiu, care functionează si este exploatat pe baza unui program de calcul specializat;

4.73. situatie de avarie - situatie în care, datorită avarierii unor instalatii din sistemul de producere, transport si/sau distributie a energiei termice, nu se mai pot mentine parametrii principali în limitele normale;

4.74. stare operativă - starea normală sau anormală în care se pot găsi la un moment dat echipamentele sau instalatiile în cadrul schemelor tehnologice;

4.75. sondă (senzor) de temperatură - subansamblu al unui contor de energie termică imersată într-un fluid (direct sau prin intermediul unei teci de protectie) care emite un semnal prelucrabil, în functie de temperatura fluidului respectiv;

4.76. statie termică - ansamblul instalatiilor din cadrul unui SACET, prin care se realizează transformarea si/sau adaptarea parametrilor agentului termic la necesitătile consumului mai multor utilizatori;

4.77. subconsumator - persoană fizică sau juridică ale cărei instalatii de consum a energiei termice sunt racordate în aval de grupul de măsură al utilizatorului;

4.78. suprafată echivalentă termic - mărime conventională care caracterizează puterea termică a unei suprafete de schimb de căldură, indiferent de forma acesteia, în conditiile stabilite de STAS 11984:1983, astfel încât un metru pătrat de suprafată echivalentă termic cedează 525 W;

4.79. tarif binom - tariful a cărui structură se compune dintr-o parte fixă constantă si o parte variabilă proportională cu consumul;

4.80. taxă de putere termică - sumă fixă, stabilită prin tarif anual pe unitatea de putere termică (debit) avizată de autoritatea de reglementare competentă;

4.81. traductor de debit - subansamblu al unui contor/grup de măsurare a energiei termice, care, traversat de agentul termic, emite semnale prelucrabile, în functie de volum sau masă ori în functie de debitul volumetric sau masic;

4.82. transport al energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice de la producători la retelele termice de distributie sau la utilizatorii racordati direct la retelele termice de transport;

4.83. transportator - operatorul care are si calitatea de a efectua serviciul de transport al energiei termice;

4.84. utilizator de energie termică - unul sau mai multi consumatori de energie termică, beneficiar al serviciului public de alimentare cu energie termică; în cazul condominiilor, prin utilizator se întelege toti consumatorii din condominiul respectiv;

4.85. utilizator de tip agricol - utilizatorul care foloseste energia termică în sere, pentru cresterea păsărilor si animalelor, pentru fabricile de nutreturi combinate, pentru statiile de uscat si granulat furaje verzi, statiile de sortare ouă, fructe si legume, statiile de uscat cereale si de conditionat seminte, precum si pentru alti utilizatori similari;

4.86. utilizator de tip industrial - utilizatorul, cu exceptia celui agricol, care foloseste de regulă energia termică în scopuri tehnologice;

4.87. utilizator comercial - utilizatorul care utilizează energia termică pentru încălzirea spatiilor comerciale si prepararea apei calde de consum;

4.88. utilizator de tip urban - utilizatorul care utilizează energia termică pentru încălzirea locuintei, a birourilor institutiilor, a obiectivelor social-culturale si pentru prepararea apei calde de consum. Consumul pentru populatie se încadrează în consum de tip urban;

4.89. zonă de protectie/sigurantă - zonă adiacentă constructiilor si instalatiilor SACET, extinsă si în spatiu, în care se introduc restrictii sau interdictii privind regimul constructiilor si de exploatare a fondului funciar pentru asigurarea protectiei si a functionării normale a obiectivului energetic, precum si în scopul evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor si a mediului, stabilită prin norme tehnice emise de autoritatea de reglementare competentă;

4.90. zonă unitară de încălzire - areal geografic apartinând unei unităti administrativ-teritoriale, în interiorul căruia se poate promova o singură solutie tehnică de încălzire.

Art. 5. - Modul de organizare si functionare a serviciului de alimentare cu energie termică, pe întregul ciclu tehnologic specific activitătilor de producere, transport, transformare, distributie si furnizare a energiei termice, inclusiv a activitătilor privind dezvoltarea, retehnologizarea si reabilitarea sistemelor alimentare cu energie termica, are ca obiectiv:

a) asigurarea continuitătii si calitătii serviciului;

b) asigurarea resurselor necesare serviciului pe termen lung;

c) accesibilitatea preturilor la consumator;

d) asigurarea competitiei în producerea si furnizarea energiei termice, în conditiile accesului reglementat al producătorilor si utilizatorilor la retelele termice de transport si distributie;

e) cresterea eficientei energetice a sistemului pe întregul ciclu tehnologic, de la producerea, transportul, transformarea, distributia, până la furnizarea si utilizarea energiei termice, precum si asigurarea viabilitătii economice durabile a sistemului;

f) asigurarea transparentei în stabilirea preturilor si a tarifelor la energia termică;

g) instituirea si respectarea regimului de conducere, exploatare si control prin intermediul dispeceratelor specializate în gestiunea energiei termice;

h) realizarea obiectivelor locale si nationale privind protectia mediului prin reducerea emisiilor de noxe si a gradului de poluare;

i) cresterea sigurantei în functionare a instalatiilor;

j) proiectarea, executia si exploatarea corelată a sistemelor de alimentare cu energie termică.

Art. 6. - Energia termică furnizată utilizatorilor prin sistemul de alimentare cu energie termică trebuie să respecte, în punctele de delimitare/separare a instalatiilor, parametrii tehnologici si programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare si cerintele standardelor de performantă aprobate de autoritatea de reglementare competentă.

Art. 7. - (1) Măsurarea energiei termice preluate sau furnizate de operatori, prin intermediul sistemelor de alimentare cu energie termică, sub formă de apă fierbinte, apă caldă, abur, agent termic pentru încălzire si de apa caldă pentru consum, este obligatorie si se realizează prin montarea, de regulă, la nivelul punctului de delimitare/separare a instalatiilor,'a echipamentelor de măsurare-înregistrare si control, cu respectarea prevederilor specifice în domeniu, emise de autoritatea de reglementare competentă.

(2) Punctul de delimitare poate fi reprezentat fizic printr-o armătură de separare montată pe conductele de transport sau de distributie a energiei termice sau prin locul de trecere a conductelor la limita unei incinte.

(3) Instalatiile din amonte de punctul de delimitare apartin sau sunt în administrarea producătorului ori operatorului serviciului, după caz, iar cele din aval apartin sau sunt în administrarea operatorului serviciului sau utilizatorului, după caz. Notiunile de amonte si aval corespund sensului de parcurgere a instalatiilor dinspre producător spre utilizator.

(4) Prin exceptie de la alin. (1), în cazul amplasării echipamentelor de măsurare în alt punct, cu acordul părtilor, se stabileste prin contract valoarea corectiei datorate pierderilor de căldură si de agent termic între punctul de delimitare si punctul de măsurare.

Art. 8. - (1) În toate aceste cazuri, armăturile de separare, inclusiv elementele de îmbinare cu conductele aferente, sunt exploatate de cel care furnizează energia termică, delimitarea făcându-se la perechea de flanse din aval de armătura de separare.

(2) Delimitarea instalatiilor la armăturile de separare se face între:

a) producător si operatorul serviciului;

b) operatorul serviciului care exploatează retelele de transport si distributie si utilizatorul de tip industrial, agricol, urban sau comercial;

c) utilizator si subconsumatorul său.

Art. 9. - Delimitarea la limita incintei se face astfel:

a) la limita de proprietate a producătorului, în cazul alimentării în exclusivitate a unui utilizator, direct dintr-o centrală termică sau centrală de producere a energiei electrice în cogenerare, prin conducte care nu fac parte din reteaua publică de transport a energiei termice si nu trec pe domeniul public sau privat al unitătilor âdministrativ-teritoriale;

b) la limita de proprietate pe care se află amplasată centrala termică sau de producere a energiei electrice în cogenerare, făcându-se si delimitarea dintre producător si transportator;

c) la limita de proprietate a utilizatorului, în cazul alimentării acestuia prin intermediul unei statii termice amplasate în afara incintei acestuia si din care se alimentează mai multi utilizatori;

d) la limita de proprietate a utilizatorului, pe proprietatea acestuia, în cazul alimentării acestuia prin intermediul unui punct termic, indiferent dacă acesta se află în proprietatea utilizatorului sau în cea a furnizorului;

e) la limita statiei termice aflate în proprietatea sau în administrarea distribuitorului sau în proprietatea unui utilizator, la 1 m distantă de zidul statiei, în afara acesteia;

f) la robinetul de pe racordul utilizatorului din conducta de distributie, în cazul când retelele termice care alimentează mai multi utilizatori sunt amplasate în subsoluri tehnice sau trec prin incintele utilizatorilor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Documentatie tehnică

 

Art. 10. - (1) Prezentul regulament-cadru stabileste documentatia tehnică minimă din toate unitătile de producere, transport si distributie a energiei'termice.

(2) Detalierea prevederilor prezentului regulament-cadru privind modul de întocmire, păstrare si reactualizare a evidentei tehnice se va face prin instructiuni/proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalatii.

(3) Pentru uniformizarea documentelor utilizate în unitătile de producere, transport si distributie a energiei termice se vor folosi tipizate si/sau rapoarte de date aprobate de autoritatea de reglementare competentă.

(4) Personalul de conducere al operatorului răspunde de existenta, corecta completare si păstrare a documentatiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament-cadru.

Art. 11. - Proiectarea si executarea sistemelor de producere, transport sau distributie centralizată a energiei termice sau a părtilor componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele si prescriptiile tehnice de proiectare si executie în vigoare avizate, după caz, de autoritătile de reglementare competente.

Art. 12. - (1) Documentatiile referitoare la constructiile energetice se vor întocmi, completa si păstra conform normelor legale referitoare la „Cartea tehnică a constructiei".

(2) Fiecare operator va avea si va actualiza următoarele documente, în măsura în care i-au fost predate sau reconstituirea lor intră în sarcina acestuia:

a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

b) planul cadastral si situatia terenurilor din aria de deservire;

c) planurile generale cu amplasarea constructiilor si instalatiilor aflate în exploatare, inclusiv cele subterane, actualizate cu toate modificările sau completările;

d) planurile clădirilor sau ale constructiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la zi;

e) studiile, datele geologice, geotehnice si hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare, precum si cele privind gospodărirea apelor, cu avizele necesare, actualizate în functie de modificările efectuate de operator;

f) cărtile tehnice ale constructiilor;

g) documentatia tehnică a utilajelor si instalatiilor si, după caz, autorizatiile de punere în functiune a acestora;

h) procesele-verbale de constatare în timpul executiei si planurile de executie ale părtilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

i) proiectele de executie ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile si schemele instalatiilor si retelelor etc;

j) documentele de receptie, preluare si terminare a lucrărilor, cu:

- procese-verbale de măsurători cantitative de executie;

- procese-verbale de verificări si probe, inclusiv probele de performantă si garantie, buletinele de verificări, analiză si încercări;

- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

- procese-verbale de punere în functiune si, după caz, de dare în exploatare;

- lista echipamentelor montate în instalatii cu caracteristicile tehnice;

- procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformitătilor si a remedierilor;

k) schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecărui agregat si/sau ale fiecărei instalatii, inclusiv planurile si cataloagele pieselor de schimb;

l) instructiunile furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind manipularea, exploatarea, întretinerea si repararea echipamentelor si instalatiilor, precum si cărtile/fisele tehnice ale echipamentelor principale ale instalatiilor;

m) normele generale si specifice de protectie a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalatii sau fiecărei activităti;

n) planurile de dotare cu mijloace de stingere a incendiilor si amplasarea acestora, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamităti sau alte situatii exceptionale;

o) regulamentul de organizare si functionare si atributiile de serviciu, trecute în fisele de post, pentru întreg personalul;

p) avizele si autorizatiile legale de functionare pentru clădiri, laboratoare, instalatii de măsură, inclusiv cele de protectie â mediului, obtinute în conditiile legii;

q) inventarul instalatiilor si liniilor electrice conform instructiunilor în vigoare;

r) instructiuni privind accesul în incintă si instalatii;

s) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului;

t) registre de control, de sesizări si reclamatii, de dare si retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc;

u) bilantul de proiect si rezultatele bilanturilor/măsurătorilor periodice întocmite/efectuate conform prevederilor legale, inclusiv bilanturile de mediu.

(3) Documentele se vor păstra la sediul operatorului, pe raza sa de operare, sau la punctele de lucru.

Art. 13. - (1) Documentatia de bază a lucrărilor cu datele generale necesare exploatării, întocmită de agenti economici specializati în proiectare, se predă titularului de investitie odată cu proiectul lucrării respective.

(2) Agentii economici care au întocmit proiectele au obligatia de a corecta toate planurile de . executie în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul executiei si, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situatiei reale de pe teren, si să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instructiunile necesare exploatării, întretinerii si reparării instalatiilor proiectate.

(3) Organizatiile de executie si/sau montaj au obligatia ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea si schemele, planurile de situatii si de executie, modificate conform situatiei de pe teren. In cazul în care nu s-au făcut modificări fată de planurile initiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul executiei.

(4) În timpul executiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentatia întocmită de proiectant fără avizul acestuia.

Art. 14. - (1) Autoritătile administratiei publice locale detinătoare de instalatii de producere, transport si/sau distributie â energiei termice, precum si operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul energetic de interes local, în totalitate' sau numai unele activităti componente ale acestuia, au obligatia să-si organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 12 alin. (1),' organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu usurintă.

(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele si documentele aflate în arhivă.

(3) Înstrăinarea sub orice formă a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhivă este interzisă.

(4) La încheierea activitătii, operatorul va preda, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care si-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau în copie.

(5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor mentiona:

a) data întocmirii documentului;

b) numărul de exemplare originale;

c) calitatea celui care a întocmit documentul;

d) numărul de copii executate;

e) necesitatea copierii, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite si calitatea celui care a aprobat copierea;

f) data fiecărei revizii sau actualizări;

g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a aprobat; h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;

i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat si a celor care le-au restituit;

Art. 15. - (1) Pentru toate echipamentele trebuie să existe fise tehnice, care vor contine toate datele din proiect, din documentatiile tehnice predate de furnizori sau de executanti si din datele de exploatare luate de pe teren, certificate prin acte de receptie care trebuie să confirme corespondenta lor cu realitatea.

(2) Pe durata exploatării, în fisele tehnice se vor trece date privind:

a) incidentele sau avariile;

b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;

c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauză;

d) reparatiile planificate sau pentru înlăturarea incidentelor/avariilor;

e) costul reparatiilor accidentale sau planificate;

f) lista de piese si/sau subansambluri înlocuite cu ocazia reparatiei accidentale sau planificate;

g) agentul economic/compartimentul intern care a realizat reparatia accidentală sau planificată;

h) perioada cât a durat reparatia, planificată sau accidentală; i) comportarea neconformă în exploatare între două reparatii planificate; j) data scadentă si tipul următoarei reparatii planificate (lucrări de întretinere curentă, revizii tehnice, reparatii curente si capitale);

k) data scadentă a următoarei verificări periodice; I) buletinele de încercări periodice si după reparatii.

(3) Fisele tehnice se întocmesc pentru agregatele de bază, pentru fundatiile utilajelor si echipamentelor, pentru instalatiile de legare la pământ, dispozitivele de protectie si pentru instalatiile de comandă, teletransmisie si telecomunicatii.

(4) Pentru baraje, canale de âductiune si evacuare, clădiri, cosuri de fum si altele asemenea, precum si pentru instalatiile de ridicat, cazane si recipiente sub presiune se va întocmi si folosi documentatia cerută de normele legale în vigoare.

(5) Separat de fisele tehnice, pentru agregatele de bază (echipament sau aparataj) se va tine o evidentă a lucrărilor de întretinere curentă, revizii tehnice, reparatii curente si capitale.

(6) În activitatea de producere a energiei termice în cogenerare, operatorii care sunt licentiati de A.N.R.E. pentru această activitate au obligatia să aplice Regulamentul de conducere si organizare a activitătii de mentenantă, aprobat prin Ordinul presedintelui A.N.R.E. nr. 35/2002.

Art. 16. - (1) Agregatele de bază, echipamentele auxiliare (pompe, motoare, mori de cărbune, degazoare etc), precum si principalele instalatii mecanice (rezervoare, ascensoare, stăvilare, poduri rulante, macarale etc.) trebuie să fie prevăzute cu plăcute indicatoare cuprinzând datele de identificare ale echipamentului respectiv, în conformitate cu normele în vigoare.

(2) Toate echipamentele mentionate la alin. (1), precum si conductele, barele electrice, instalatiile independente trebuie să fie numerotate si inscriptionate după un sistem care să permită identificarea rapidă si usor vizibilă în timpul exploatării.

(3) La punctele de conducere operativă a exploatării trebuie să se găsească atât schemele generale ale instalatiilor (schemele normale de functionare electrice si termomecanice), cât si, după caz, cele ale instalatiilor de auxiliare (combustibil, apă de răcire, aer comprimat, alimentarea cu apă a instalatiilor fixe de stins incendiul, iluminatul principal si de sigurantă etc), potrivit specificului activitătii si atributiilor.

(4) Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situatiei reale din teren, iar numerotarea si notarea din scheme trebuie să corespundă identificării reale a instalatiilor conform alin. (2).

(5) Schemele normale de functionare vor fi afisate la loc vizibil.

Art. 17. - (1) Instructiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă a instalatiilor trebuie să fie clare, exacte, să nu permită interpretări diferite pentru o aceeasi situatie, să fie concise si să contină date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal si anormal de functionare si asupra modului de actionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.

(2) Instructiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialităti care concură la exploatarea, întretinerea sau repararea echipamentului si trebuie să cuprindă cel putin:

a) îndatoririle, responsabilitătile si competentele personalului de operare;

b) descrierea constructiei si functionării echipamentului, inclusiv scheme si schite explicative;

c) reguli referitoare la exploatarea echipamentelor în conditii normale (manevre de pornire/oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere si punere sub tensiune etc);

d) reguli privind controlul echipamentului în timpul functionării în exploatare normală;

e) parametrii normali, limită si de avarie ai echipamentului;

f) reguli de prevenire si lichidare a avariilor;

g) reguli de prevenire si stingere a incendiilor; h) reguli de anuntare si adresare;

i) enumerarea functiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însusirea instructiunii/procedurii si promovarea unui examen sau autorizarea;

j) măsuri pentru asigurarea protectiei muncii.

(3) Instructiunile/procedurile tehnice interne se semnează de către coordonatorul locului de muncă si sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în acest sens, mentionându-se data intrării în vigoare.

(4) Instructiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este

nevoie, certificându-se prin aplicarea sub semnătură a unei mentiuni „valabil pe anul .....".

Modificările si completările se aduc la cunostintă sub semnătură personalului obligat să le cunoască si să aplice instructiunea/procedura respectivă.

Art. 18. - (1) Fiecare operator care desfăsoară una sau mai multe activităti specifice serviciului de alimentare cu energie termică trebuie să elaboreze, să revizuiască si să aplice instructiuni/proceduri tehnice interne.

(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), toti operatorii vor întocmi liste cu instructiunile/ procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de muncă. Lista instructiunilor/ procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel putin:

a) instructiuni/proceduri tehnice interne generale;

b) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalatiilor principale, după caz:

- alimentarea cu combustibil;

- tratarea chimică a apei;

- cazane de abur;

- cazane de apă fierbinte;

- cazane de apă caldă;

- turbine cu abur sau gaze, motoare termice;

- generatoare electrice;

- boilere de termoficare;

- circuitul hidrotehnic si de răcire;

- instalatiile de aer comprimat;

- retelele de transport si distributie a energiei termice;

- instalatiile electrice ale serviciilor interne si racord la sistem;

- instalatii de control, măsură si automatizare;

- instalatiile de comandă, semnalizări blocaje si protectii;

- instalatii de apă de incendiu (pompe, bazine, generatoare de spumă, retea, hidranti exteriori si interiori);

- instalatii de evacuare a zgurii si cenusii;

- alte instalatii definitorii pentru procesul' tehnologic;

c) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru principalele agregate si instalatii auxiliare, după caz:

- pompe de alimentare;

- pompe de circulatie;

- degazoare;

- statii de reducere-răcire, statii de răcire, statii de reducere;

- preîncălzitoare de apă;

- transformatoare de abur;

- ventilatoare de aer si gaze de ardere;

- preîncălzitoare de aer si calorifere;

- alte agregate si instalatii auxiliare componente ale procesului tehnologic;

d) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;

e) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;

f) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru protectii si automatizări;

g) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întretinere.

Art. 19. - (1) În instructiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisă schema normală de functionare a fiecărui echipament si pentru fiecare instalatie, mentionându-se si celelalte scheme admise de functionare a instalatiei, diferite de cea normală, precum si modul de trecere de la o schemă normala la altă varianta.

(2) Pe scheme se va figura simbolic starea normală de functionare a elementelor componente.

(3) Abaterile de la functionarea în schemă normală se aprobă de conducerea tehnică a operatorului si se consemnează în evidentele operative ale personalului de operare si de conducere operativă.

Art. 20. - (1) Personalul operativ va întocmi zilnic situatii cu datele de exploatare, dacă acestea nu sunt înregistrate si memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezintă forma primară a evidentei tehnice.

(2) Documentatia operativă si evidentele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte si deranjamente constatate în functionarea instalatiilor sau pentru cresterea eficientei si sigurantei în exploatare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Îndatoririle personalului operativ

 

Art. 21. - (1) Personalul de operare se compune din toti salariatii care deservesc instalatiile de producere, transport si distributie a energiei termice, avârid ca sarcină de serviciu principală supravegherea functionării si executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalatie sau într-uri ansamblu de instalatii.

(2) Subordonarea pe linie operativă si tehnico-administrativă, precum si obligatiile, competentele si responsabilitătile personalului operativ se trec în fisa postului si în regulamentele/procedurile tehnice interne.

(3) Locurile de muncă în care este necesară desfăsurarea activitătii se stabilesc de operator în procedurile proprii, în functie de:

a) gradul de periculozitate a instalatiilor si a procesului tehnologic;

b) gradul de automatizare a instalatiilor;

c) gradul de sigurantă necesar în asigurarea serviciului;

d) necesitatea supravegherii instalatiilor si procesului tehnologic;

e) existenta teletransmisiei datelor si a posibilitătilor de executare a manevrelor de la distantă;

f) posibilitatea interventiei rapide pentru prevenirea si lichidarea incidentelor, avariilor si incendiilor.

(4) În functie de conditiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul să-si îndeplinească atributiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalatii, amplasate în locuri diferite.

Art. 22. - Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fisa postului personalului de operare, privitor la exploatare si executie operativă, constau în:

a) supravegherea instalatiilor;

b) controlul curent al instalatiilor;

c) executarea de manevre;

d) lucrări de întretinere periodică;

e) lucrări de întretinere neprogramate;

f) lucrări de interventii accidentale.

Art. 23. - (1) Lucrările de întretinere periodice sunt cele prevăzute în instructiunile furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnică si în instructiunile/procedurile tehnice interne si se execută de regulă fără oprirea agregatelor de bază.

(2) Lucrările de întretinere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor si vor fi definite în fisa postului si în instructiunile de exploatare.

Art. 24. - (1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să mentină regimul cel mai sigur si economic în functionarea instalatiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instructiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de regim si dispozitiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.

(2) Instalatiile, echipamentele sau agregatele trebuie supravegheate conform sistemului de supraveghere stabilit, dacă este în functiune sau izolat sub presiune.

(3) Înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalul de timp stabilit în proceduri si începe odată cu manevrele de aducere a echipamentului respectiv din starea „în rezervă rece" în starea „în rezervă caldă" si se face pe toată perioada cât acesta este „în rezervă caldă" sau „în functionare", în conditiile stabilite la art. 20.

(4) În cazul opririi echipamentului, înregistrarea datelor trebuie realizată până la stabilizarea temperaturilor la nivelul celor ale mediului, conform instructiunilor proiectantului sau ale furnizorului de echipament.

(5) În cazul pornirii unor echipamente la care, conform instructiunilor, trebuie asigurată o anumită viteză de încărcare sau paliere, înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalele de timp stabilite, până la stabilizarea parametrilor normali de functionare.

 

SECTIUNEA a 4-a

Analiza si evidenta incidentelor si avariilor

 

Art. 25. - (1) În scopul cresterii sigurantei în functionare a serviciului de alimentare cu energie termică si al continuitătii alimentării cu energie termică a utilizatorilor, operatorii vor întocmi proceduri de analiză operativa si sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalatiile apartinând SACET, stâbilindu-se măsuri privind cresterea fiabilitătii echipamentelor si schemelor tehnologice, îmbunătătirea activitătii de exploatare, fntretinere si reparatii si cresterea nivelului de pregătire si disciplină a personalului.

(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament si se vizează, după caz, de autoritatea administratiei publice locale.

(3) Modul de analiză si evidentă a evenimentelor accidentale care au loc exclusiv în instalatiile de producere a energiei termice în cogenerare se va realiza conform NTE 004/2005, aprobat prin Ordinul presedintelui A.N.R.E. nr. 8/2005.

(4) În cazul în care evenimentele produc consecinte în SACET, acestea vor fi analizate conform dispozitiilor prezentului regulament de serviciu.

Art. 26. - Evenimentele ce se analizează se referă în principal la:

a) defectiuni curente;

b) deranjamente din centralele termice, retelele de transport si de distributie;

c) incidente si avarii;

d) abaterile sistematice ale parametrilor energiei termice;

e) limitările de consum impuse de anumite situatii existente la un moment dat în sistem. Art. 27. - (1) Defectiunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea normală sau ca o deficientă a echipamentelor sau a instalatiilor, care nu duce la oprirea acestora.

(2) Defectiunile se constată de către personalul de operare în timpul supravegherii si controlului instalatiilor si se remediază în conformitate cu procedurile aprobate.

(3) Defectiunile pentru a căror remediere este necesară interventia altui personal decât cel operativ sau oprirea utilajului/instalatiei se înscriu în registrul de defectiuni.

Art. 28. - Deranjamentele din retele de transport si distributie sunt acele defectiuni care conduc la întreruperea serviciului pentru utilizatorii alimentati de la o ramură a retelei de transport sau dintr-o retea de distributie aferentă unei statii termice sau a unei centrale termice de cartier.

Art. 29. - Deranjamentele din centralele termice constau în declansarea voită sau oprirea fortată a unui echipament sau instalatie, care nu influentează în mod direct producerea de energie termică, fiind caracteristice echipamentelor si instalatiilor anexă. Se consideră deranjament si declansările agregatelor auxiliare care au determinat intrarea automată în functiune a agregatului de rezervă.

Art. 30. - Se consideră incidente următoarele evenimente:

a) declansarea sau oprirea fortată a instalatiilor de producere a energiei termice indiferent de durată, dar care nu îndeplinesc conditiile de avarie;

b) declansarea sau oprirea fortată a agregatelor auxiliare, fără ca acestea să fie înlocuite prin anclansarea automată a rezervei si care conduce la reducerea cantitătii de energie termică produsă, transportată sau furnizată;

c) reducerea puterii termice sau a parametrilor de livrare a agentului termic sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durată mai mare de 15 minute, ca urmare a defectiunilor din instalatiile proprii.

Art. 31. - Nu se consideră incidente următoarele evenimente:

a) iesirea din functiune a unei instalatii ca urmare a actionării corecte a elementelor de protectie si automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalatie, iesirea din functiune fiind consecinta unui incident localizat si înregistrat în acea instalatie;

b) iesirea din functiune sau retragerea din exploatare a unei instalatii sau părti a acesteia, datorită unor defectiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice, corespunzătoare scopului acestora;

c) iesirea din functiune a unei instalatii auxiliare sau a unui element al acesteia, dacă a fost înlocuit automat cu rezerva, prin functionarea corectă a anclansării automate a rezervei, si nu a avut ca efect reducerea puterii termice livrate utilizatorului;

d) retragerea accidentală din functiune a unei instalatii sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defectiuni, dacă â fost înlocuit cu rezerva si nu a afectat alimentarea cu energie termică a utilizatorilor;

e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalatii pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamităti;

f) oprirea unor instalatii care generează întreruperi sau reduceri în livrarea energiei termice astfel cum au fost convenite în scris cu utilizatorii.

Art. 32. - Se consideră avarii următoarele evenimente:

a) întreruperea accidentală, totală sau partială, a livrării agentului termic către utilizatorii de tip urban pe o perioadă mai mare de 4 ore;

b) întreruperea accidentală, totală sau partială, a livrării agentului termic către utilizatorii de tip industrial, comercial sau agricol pe o perioadă mai mare decât limitele prevăzute în contracte;

c) defectarea sau iesirea accidentală din functiune a agregatelor auxiliare sau a unor instalatii sau subansambluri din instalatiile de producere a energiei termice, care conduce la reducerea puterii termice utilizabile cu mai mult de 10%, pe o durată mai mare de 72 de ore;

d) defectarea sau iesirea accidentală din functiune a unor instalatii de producere a energiei termice, indiferent de efectul asupra utilizatorilor, dacă face ca acestea să rămână indisponibile pe o durată mai mare de 72 de ore;

e) defectarea sau iesirea accidentală din functiune a instalatiilor de producere si transport a energiei termice care conduce la reducerea energiei termice livrate cu mai mult de 50% pe o durată mai mare de o oră;

f) întreruperea partială sau totală a alimentării cu energie termică a localitătilor pe o durată mai mare de 30 de minute.

Art. 33. - Dacă pe durata desfăsurării evenimentului, ca urmare a consecintelor avute, acesta îsi schimbă categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toată durata desfăsurării lui în categoria avariei.

Art. 34. - (1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor respective de către factorii de răspundere ai operatorului, de regulă, împreună cu cei ai autoritătilor administratiei publice locale.

(2) Trimestrial, operatorii vor informa autoritătile de reglementare competente asupra tuturor avariilor care au avut loc, despre concluziile analizelor si masurile care s-au luat.

Art. 35. - Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui să aibă următorul continut:

a) locul si momentul aparitiei incidentului sau avariei;

b) situatia înainte de incident sau avarie, dacă se functiona sau nu în schemă normală, cu indicarea abaterilor de la aceasta;

c) conditiile care au favorizat aparitia si dezvoltarea evenimentelor;

d) reconstituirea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor înregistrărilor computerizate si declaratiilor personalului;

e) manevrele efectuate' de personal în timpul desfăsurării si lichidării evenimentului;

f) situatia functionării semnalizărilor, protectiilor si automatizărilor;

g) efectele produse asupra instalatiilor, dacă au rezultat deteriorări ale echipamentelor, cu descrierea deteriorării;

h) efectele asupra utilizatorilor de energie termică, utilitătile nelivrate, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;

i) stadiul verificărilor profilactice, reviziile si reparatiile pentru echipamentul sau protectiile care nu au functionat corespunzător;

j) cauzele tehnice si factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;

k) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului si modul de respectare a instructiunilor;

l) influenta schemei tehnologice sau de functionare în care sunt cuprinse instalatiile afectate de incident sau avarie;

m) situatia procedurilor/instructiunilor de exploatare si reparatii si a cunoasterii lor, cu mentionarea lipsurilor constatate si a eventualelor încălcări ale celor existente;

n) măsuri tehnice si organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor si responsabilitătilor.

Art. 36. - (1) Analiza incidentelor si avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea _acestora. .

(2) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor si consecintelor sunt necesare probe, încercări, analize de laborator sau obtinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizej. incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.

(3) În cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau montării instalatiei, a deficientelor echipamentului, a calitătii slabe a materialelor sau datorită actiunii sau inactiunii altor persoane fizice sau juridice asupra ori în legătură cu instalatia sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicati pentru punct de vedere.

(4) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalatiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament si/sau a executantului, după caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autoritătii administratiei publice locale.

(5) Dacă avaria sau incidentul afectează sau influentează functionarea instalatiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenti economici, operatorul care efectuează analiza va solicita de la acestia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor si informatiilor necesare analizării avariei sau incidentului.

Art. 37. - (1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular-tip denumit „fisă de incident", iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.

(2) Continutul minim al fisei de incident va fi în conformitate cu prevederile art. 35.

Art. 38. - (1) În vederea satisfacerii în conditii optime a necesitătilor de alimentare continuă cu energie termică, operatorii vor urmări evidentierea distinctă a întreruperilor si limitărilor, a duratei si a cauzelor de întrerupere a utilizatorilor, inclusiv a celor cu cauze în instalatiile acestora, dacă au afectat functionarea instalatiilor proprii.

(2) Situatia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial autoritătii administratiei publice locale.

Art. 39. - (1) Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate a acestora în conditii de exploatare.

(2) Pentru evidentierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit „fisă pentru echipament deteriorat" care se anexează la fisa incidentului.

(3) Pentru evidentierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice, manipulării, reparatiilor sau întretinerii necorespunzătoare, neefectuării la timp a reparatiilor sau reviziilor planificatei a scoaterii din functiune a acestor echipamente sau a instalatiei din care fac parte si care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut această înlocuire) si care au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii, operatorul va tine b evidentă separată pe tipuri de echipamente si cauze.

(4) Evidentierea defectiunilor si deteriorărilor se face si în perioada de probe de garantie si punere în functiune după montare, înlocuire sau reparatie capitală.

Art. 40. - (1) Fisele de incidente si de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidenta statistică si aprecierea realizării indicatorilor de performantă.

(2) Păstrarea evidentei se face la operator pe toată perioada cât acesta operează.

(3) La încheierea activitătii de operare se aplică prevederile art. 14 alin. (4).

 

SECTIUNEA a 5-a

Asigurarea sigurantei de functionare a Instalatiilor

 

Art. 41. - (1) Pentru cresterea sigurantei în functionare a serviciului de alimentare cu energie termică si a continuitătii alimentării cu energie termică a utilizatorilor, operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalatiile apartinând SACET.

(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.

Art. 42. - Manevrele în instalatii se execută pentru :

a) modificarea regimului de functionare a instalatiilor sau ansamblului de instalatii, fiind determinate de necesitătile obiective de adaptare a functionării la cerintele utilizatorilor, realizarea unor regimuri optime de functionare, reducerea pierderilor etc, având un caracter frecvent si executându-se mereu la fel, denumite manevre curente;

b) modificarea configuratiei instalatiilor sau grupurilor de instalatii, fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic, precum si cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe si redarea lor în exploatare, denumite manevre programate;

c) izolarea echipamentului defect si restabilirea circuitului functional tehnologic al instalatiei sau ansamblului de instalatii, executate' cu ocazia aparitiei unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor.

Art. 43. - În sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre în instalatii modificările regimurilor de functionare care au loc ca urmare a actiunii sistemelor de automatizare si protectie sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instructiunilor de exploatare, fără modificarea schemei de functionare aprobate.

Art. 44. - Manevrele trebuie concepute astfel încât:

a) succesiunea operatiilor în cadrul manevrelor să asigure desfăsurarea normală a acestora;

b) trecerea de la starea initială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operatii;

c) ordinea de succesiune a operatiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instructiunile de exploatare a echipamentului sau a instalatiei la care se execută manevra;

d) să fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operatie le poate avea atât asupra instalatiei în care se execută manevră, cât si asupra restului instalatiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punct de vedere al sigurantei în exploatare;

e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operatiile care se pot executa simultan fără a se conditiona una pe alta, în functie de numărul de executanti si de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră;

f) să se tină seama de respectarea obligatorie a normelor de protectie a muncii;

g) fiecare operatie de actionare asupra unui element prin comandă de la distantă să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau verificarea realizării efectului corespunzător.

Art. 45. - Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalatia în care se vor executa operatiile cerute de manevră, să dispună de schema detaliată corespunzătoare situatiei din teren si schema tehnologică de executare a manevrei.

Art. 46. - Manevrele în instalatii se efectuează numai pe baza unui document scris, numit foaie de manevră, care trebuie să contină :

a) tema manevrei;

b) scopul manevrei;

c) succesiunea operatiilor;

d) notatii în legătură cu dispunerea si îndeplinirea operatiilor;

e) persoanele care execută sau au legătură cu manevra si responsabilitătile lor. Art. 47. - După scopul manevrei, foaia de manevră poate fi :

a) foaie de manevră permanentă al cărei continut este prestabilit în instructiunile/procedurile tehnice interne, putându-se folosi la:

- manevre curente;

- anumite manevre programate, cu caracter curent;

- anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent;

b) foaie de manevră pentru manevre programate al cărei continut se întocmeste pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale si care prin caracterul său necesită o succesiune de operatii ce nu se încadrează în foile de manevră permanente.

Art. 48. - Manevrele cauzate de accidente se execută fără foaie de manevră, iar cele de lichidare a incidentelor, se execută pe baza procedurilor/instructiunilor de lichidare a incidentelor.

Art. 49. - (1) Întocmirea, verificarea si aprobarea foilor de manevră se fac de către persoanele desemnate de operator, care au pregătirea necesară si asigură executarea serviciului operativ si tehnico-administrativ.

(2) Nu se admite verificarea si aprobarea foilor de manevră telefonic.

(3) În functie de necesitate, la foaia de manevră se anexează o schemă de principiu referitoare la manevra care se efectuează.

(4) Foaia de manevră întocmită, verificată si aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalatia sau ansamblul de instalatii în cauză conform procedurilor aprobate.

Art. 50. - Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi initiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate si care răspund de necesitatea efectuării lor.

Art. 51. - Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, programate, probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar si nici să nu se întârzie admiterea la lucru.

Art. 52. - (1)' Manevra începută de personalul nominalizat în foaia de manevră trebuie terminată, de regulă, de acelasi personal chiar dacă prin aceasta se depăseste ora de terminare a programului normal de muncă, în conditiile legii.

(2) Exceptiile de la dispozitiile alin. (i) vor fi prevăzute în regulamentele proprii ale serviciului de alimentare cu energie termica.

Art. 53. - Fiecare operator va stabili prin decizie si procedură internă nomenclatorul cu manevrele ce se execută pe bază de foi de manevră permanente sau pe bază de instructiuni/proceduri tehnice interne.

Art. 54. - (1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instructiunilor de proiectare si/sau ale furnizorului de echipament cu privire la probele mecanice, rodajul mecanic, probe tehnologice si punere în functiune.

(2) În perioadele de probe mecanice ale echipamentelor, manevrele si operatiile respective cad în sarcina organizatiei care execută montajul cu participarea personalului de exploatare.

(3) După terminarea probelor mecanice si eventual a rodajului în gol se face receptia preliminară a lucrărilor de constructii-montaj sau lucrările se preiau de către beneficiar cu proces-verbal de preluare-primire, după care rodajul în sarcină si probele tehnologice cad în sarcina beneficiarului.

Art. 55. - (1) Constatările, informatiile si anuntările operative legate de manevre, functionarea echipamentelor, incidente, accidente se vor înscrie în evidentele operative, atât de persoana care le comunică, cât si de persoana care le primeste, notându-se ora constatării, comunicării sau primirii, cui i s-au comunicat sau de la cine s-au primit, precum si numele si functia acestuia.

(2) Dispozitiile si aprobările operative se vor înscrie în evidentele operative atât de persoana care le dă, cât si de persoana care le primeste, notându-se datele de identificare si ora.

Art. 56. - (1) In cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevră, nu este necesară înscrierea în evidentele operative a dispozitiilor sau aprobărilor primite, a operatiilor executate, a confirmărilor făcute, toate acestea operându-se în foaia de manevră.

(2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidentele operative ale instalatiei executarea acestora conform foii de manevră, ora începerii si terminării manevrei, starea operativă, configuratia etc, în care s-au adus echipamentele respective, precum si orele la care s-au executat operatiile care prezintă importantă în functionare a echipamentelor, instalatiilor sau ansamblurilor de instalatii.

(3) Este obligatorie înscrierea tuturor montărilor si demontărilor de flanse oarbe folosite pentru blindarea circuitelor, precum si admiterile la lucru, respectiv terminarea lucrărilor.

Art. 57. - (1)Trecerea de la schema normală la o schemă variantă se admite numai în cazurile de prevenire de incidente, accidente si incendii, precum si în cazurile de indisponibilitate a unor echipamente componente ale instalatiilor respective, personalul de deservire operativă si de comandă operativă răspunzând de manevra făcută.

(2) Trecerea de la schema normală la una din schemele variantă se va face pe baza foii de manevră si cu asistentă tehnică.

Art. 58. - Orice persoană care execută, coordonează, conduce, dispune, aprobă sau participă la pregătirea, coordonarea, efectuarea manevrelor în instalatiile termomecanice din SACET trebuie să cunoască prevederile privind executarea manevrelor în instalatii si să le aplice.

 

CAPITOLUL II

Producerea energiei termice

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 59. - (1) Producerea energiei termice reprezintă activitatea organizată prin care se realizează în instalatiile din centralele termice sau centralele electrice în cogenerare agent termic sub formă de abur, apă fierbinte sau apă caldă, necesar asigurării încălzirii si preparării apei calde de consum pentru locuinte, institutii publice, agenti economici etc.

(2) Activitatea de producere a energiei termice se desfăsoară în conditii de tratament egal pentru toti producătorii, fiind interzise orice discriminări.

Art. 60. - Exploatarea instalatiilor de producere a energiei termice se va realiza avându-se în vedere următoarele:

a) functionarea de durată, fără avarii, cu disponibilitate maximă, în scopul asigurării continuitătii în alimentarea cu energie termică a utilizatorilor;

b) asigurarea sarcinii termice necesare utilizatorilor, a parametrilor si calitătii agentului termic, precum si a domeniului de reglare a sarcinii;

c) asigurarea regimului economic de functionare, având la bază instructiunile furnizorului de echipament si probele la punerea în functiune â instalatiei.

Art. 61. - În fisa postului personalului de exploatare si întretinere a instalatiilor de producere a energiei termice se vor introduce obligatoriu următoarele atributii:

a) asigurarea functionării sigure si continue a instalatiilor astfel încât alimentarea cu energie termică a utilizatorilor sa se facă fără întreruperi;

b) cunoasterea instalatiilor pe care le are în exploatare si a instructiunilor de exploatare;

c) asigurarea unei exploatări conform instructiunilor si diagramelor de reglaj;

d) mentinerea echipamentelor si a instalatiilor în stare de functionare perfectă în scopul evitării degradării în sau deteriorărilor;

e) mentinerea în limitele prescrise a parametrilor agentilor termici, conform regimurilor de functionare stabilite;

f) cunoasterea si respectarea prevederilor referitoare la instalatiile pe care le deserveste/întretine.

 

SECTIUNEA a 2-a

Exploatarea instalatiilor de producere a energiei termice

 

Art. 62. - Instalatiile de producere a energiei termice vor fi exploatate corespunzător instructiunilor tehnice interne specifice fiecărui agregat, în conformitate cu instructiunile furnizorului si proiectantului, privitor la:

a) regimurile de pornire, de încărcare, de descărcare si de oprire, în corelatie cu agregatele care îl deservesc si pe care le deserveste;

b) parametrii limită la care se interzice exploatarea;

c) cazurile în care instalatia trebuie oprită imediat;

d) parametrii de functionare economică pentru asigurarea consumului specific si propriu tehnologic minim, în functie de sarcină;

e) parametrii de control privind functionarea sigură, inclusiv a instalatiilor auxiliare.

Art. 63. - Instalarea, exploatarea si verificarea agregatelor de cazane si schimbătoarelor de căldură pentru prepararea agentilor termici, inclusiv a transformatoarelor de abur, trebuie să corespundă proiectelor si conditiilor tehnice de calitate conform normelor si prescriptiilor în vigoare.

Art. 64. - La locurile de muncă specifice vor fi afisate instructiuni privind atributiile si responsabilitătile personalului de exploatare, tabele cu valorile maxime si minime ale parametrilor admisi ale instalatiei de producere a energiei termice, valorile parametrilor pentru realizarea consumului specific si propriu tehnologic, diagrama de reglaj în functie de conditiile meteorologice, modul de interventie a personalului de exploatare în caz de incendii sau avarii.

Art. 65. - (1) Cazanele, precum si alte recipiente sub presiune aflate sub incidenta prezentului regulament se exploatează si se verifică conform prescriptiilor Inspectoratului de Stat pentru Cazane si Instalatii de Ridicat.

(2) Pentru punerea în functiune si în timpul functionării se vor executa verificări functionale, de sigurantă si probe profilactice conform instructiunilor de punere în functiune si exploatare, inclusiv pentru'instalatia de alimentare cu combustibil, de evacuare a gazelor de ardere etc.

(3) La instalatiile cu agent termic apă caldă controlul si verificarea măsurilor de sigurantă sunt cele prevăzute în STAS 7132:86.

Art. 66. - Instalatiile de cazan vor functiona numai cu apă tratată care îndeplineste conditiile prevăzute la art! 129.

Art. 67. - Fiecare centrală termică va avea un registru în care se vor consemna distinct pentru fiecare cazan evenimentele si datele apărute în timpul exploatării:

a) starea tehnică a instalatiilor la primirea-predarea schimbului;

b) ora aprinderii si stingerii focului;

c) ordinea cronologică a operatiunilor efectuate în timpul asigurării serviciului, a manevrelor si a altor lucrări de revizii si reparatii;

d) defectiunile importante apărute la agregatele de bază si auxiliare;

e) descrierea cronologică a manevrelor efectuate în cazuri de avarii;

f) descrierea avariilor si deranjamentelor intervenite în timpul exploatării;

g) elementele suprafetelor de încălzire deteriorate si înlocuite, cu schite pentru identificarea locurilor;

h) dispozitiile operative primite pe scară ierarhică;

i) manevre de porniri, opriri, încărcări si descărcări;

j) spălări si curătiri chimice efectuate;

k) functionarea sau nefunctionarea protectiilor si supapelor de sigurantă;

l) indicii chimici ai apei, aburului si condensatului.

Art. 68. - Lista datelor si evenimentelor mentionate la art. 67 nu este limitativă, iar acele date care sunt arhivate electronic pot să nu fie cuprinse în registru.

Art. 69. - (1) Regimul de exploatare a unui cazan trebuie să corespundă indicatiilor fisei sale de regim, elaborată conform instructiunilor date de furnizor, bazate pe măsurătorile si încercările la punerea în functiune efectuate în vederea verificării performantelor garantate.

(2) Încercările pentru stabilirea regimurilor de exploatare a cazanului trebuie efectuate si în următoarele cazuri, când vor fi elaborate noi fise de regim:

a) după o reparatie capitală;

b) după introducerea unor modificări constructive;

c) la trecerea pe un nou combustibil;

d) dacă apar abateri permanente de la valorile normale ale parametrilor nominali când este necesară clarificarea cauzelor acestora.

(3) Fisa de regim trebuie să contină, în functie de sarcina cazanului, parametrii care trebuie urmăriti în functionare pentru a se asigura o ardere completă a combustibilului si încadrarea temperaturilor gazelor de ardere si ale apei/aburului în fasciculele de tevi în limitele prescrise de furnizorul de echipament.

Art. 70. - Instalatiile de cazane trebuie exploatate astfel încât excesul de aer în gazele de ardere, temperatura gazelor de ardere la iesirea din cazan, cantitatea de particule necombustibile în gazele de ardere să fie cele stabilite de furnizorul de echipament, în fisa de regim si să nu depăsească valorile stabilite de normele de mediu în vigoare, iar pierderile de particule gazoase combustibile în gazele de ardere să fie nule.

Art. 71. - (1) Producătorii vor elabora instructiuni tehnice interne specifice fiecărei centrale termice si pentru fiecare utilaj, în care trebuie să detalieze în amănunt toate operatiunile necesare unei corecte exploatări si conservări în cazul opririlor pe o durată mai mare de timp.

(2) Perioada de timp va fi cea stabilită de furnizorul echipamentului.

Art. 72. - În centralele termice se va urmări cu prioritate siguranta instalatiei, prin asigurarea functionării:

a) dispozitivelor si armăturilor de sigurantă, în vederea opririi focului si a alimentării cu combustibil la cazane, în cazul depăsirii valorilor limită de presiune si temperatură ale agentului termic;

b) dispozitivelor si armăturilor de sigurantă, în vederea opririi alimentării cu agent termic primar la schimbătoarele de căldură, în cazul depăsirii valorilor limită de presiune si temperatură ale agentului termic secundar;

c) dispozitivelor si armăturilor de sigurantă si oprirea alimentării cu combustibil, în cazul depăsirii valorilor limită la vasele de expansiune;

d) întregului ansamblu de protectii si instalatii de automatizare.

Art. 73. - (1) Agentul termic livrat sub formă de apă, la iesirea din centrala termică sau centrala electrică în cogenerare, trebuie să aibă temperatura prevăzută în diagrama de reglaj.

(2) Abaterea temperaturii apei la iesirea din centrala termică poate fi de maximum +2% fată de temperatura prevăzută în diagrama de reglaj.

(3) Controlul temperaturilor trebuie să reprezinte o operatie permanentă în exploatarea centralei termice, prin înregistrarea continuă a acesteia, sau consemnându-se orar în registrul de exploatare temperaturile tur si retur ale agentului termic până la asigurarea înregistrării si memorării prin intermediul unui sistem informatic.

Art. 74. - În cazul unor situatii neprevăzute ca: schimbarea bruscă a climatului exterior, oprirea sau schimbarea programului de furnizare la unii utilizatori, avarii locale, care pot modifica necesarul de energie termică, se face corectarea regimului de exploatare prin reglarea parametrilor agentului termic. _

Art. 75. - În scopul stabilirii unui echilibru între energia termică necesară si cea produsă se vor folosi, după caz:

a) mijloace de reglare automate sau manuale de variatie a cantitătii de căldură produsă în cazane;

b) alegerea numărului de cazane în functiune;

c) variatia temperaturii agentului termic la iesirea din cazane;

d) variatia debitului în circuitele centralei si pe retelele de agent termic primar prin utilizarea exclusivă a pompelor cu turatie variabilă.

Art. 76. - Abaterea valorii presiunii apei în retelele de apă fierbinte la iesirea din centrala termică si la întoarcere, fată de graficul de repartizare a presiunilor si a sistemului de reglare adoptat, va fi stabilită în contractul de furnizare.

Art. 77. - Cresterea sau scăderea temperaturii apei în retea trebuie să se execute treptat si uniform, cu viteza de variatie stabilită de proiectant.

Art. 78. - Presiunea si temperatura aburului furnizat pentru scopuri industriale nu trebuie să difere cu mai mult de ± 5% fată de valorile din regimul termic de functionare.

Art. 79. - Calitatea condensatului returnat va fi urmărită prin conductometre, în mod continuu, asigurându-se reutilizarea acestuia în cadrul centralei termice în procesele tehnologice care se pretează calitătii determinate.

Art. 80. - Exploatarea si întretinerea cazanelor de apă fierbinte se vor face în conformitate cu prescriptiile furnizorului, cu prescriptiile I.S.C.I.R., cu prevederile prezentului regulament, precum si cu instructiunile tehnice interne întocmite de unitătile de exploatare.

Art. 81. - Pentru buna functionare a instalatiilor de producere a energiei termice se va asigura activitatea de mentenantă preventivă conform instructiunilor/procedurilor tehnice interne întocmite pe baza recomandărilor furnizorilor de echipamente si a instructiunilor de exploatare ale proiectantului.

 

SECTIUNEA a 3-a

Indicatori de performantă al serviciului de producere a energiei termice

 

Art. 82. - Indicatorii de performantă pentru serviciul de productie a energiei termice se stabilesc pentru:

a) racordarea unor noi utilizatori la centralele de producere a energiei termice;

b) întreruperea serviciului de producere a energiei termice;

c) calitatea energiei termice;

d) solutionarea sesizărilor si reclamatiilor utilizatorilor.

Art. 83. - Indicatorii de performantă se aplică în relatiile dintre producători si utilizatorii racordati la centralele termice, care respectă conditiile prevăzute în contract, fără a produce perturbatii în alimentarea altor utilizatori din zonă.

Art. 84. - Având în vedere caracteristicile fiecărui SACET, ale utilizatorilor racordati si particularitătile climaterice ale fiecărei localităti, autoritatea administratiei publice locale sau asociatia de dezvoltare comunitară trebuie să aprobe valorile indicatorilor de performantă ai serviciului.

Art. 85. - În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performantă, producătorii trebuie să asigure:

a) evidenta reclamatiilor si sesizărilor utilizatorilor;

b) evidenta solicitărilor de racordare la retelele termice a unor noi consumatori, în concordantă cu capacitătile de producere, si a avizelor tehnice de racordare emise;

c) evidenta rezultatelor activitătilor privind calitatea energiei termice produse si livrate utilizatorilor retelelor termice;

d) programarea lucrărilor de întretinere si mentenantă;

e) continuitatea serviciului de producere a energiei termice prestat utilizatorilor retelelor termice.

Art. 86. - (1) La solicitarea scrisă a oricărui utilizator al serviciului de producere a energiei termice, existent sau potential, cu privire la realizarea unui nou racord/bransament termic sau modificarea unui racord/bransament termic existent care are implicatii asupra cantitătilor de energie termică produsă sau asupra parametrilor ori a tipurilor de agent termic produs, producătorul din zona respectivă este obligat să analizeze cererea si, dacă este tehnic posibil, să emită un aviz tehnic în acest sens.

(2) Răspunderea producătorului este până la punctul de delimitare dintre instalatiile acestuia si cele ale utilizatorului, specificat în contract.

Art. 87. - Indicatorii anuali de performantă ai serviciului de alimentare cu energie termică a utilizatorilor la centralele de producere a energiei termice sunt:

a) numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru asigurarea alimentării cu energie termică a unor noi consumatori sau pentru modificarea parametrilor agentului termic produs, diferentiat pe tipuri de agenti termici;

b) numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de racordare din partea utilizatorului până la primirea de către acesta a avizului tehnic de racordare este mai mic de 15/30/60 de zile.

Art. 88. - (1) Producătorul trebuie să anunte utilizatorii, în scris, cu 10 zile lucrătoare înainte, despre necesitatea efectuării lucrărilor de reparatii necuprinse în programul initial, altele decât cele accidentale, pentru a stabili de comun acord data si durata întreruperilor respective.

(2) În cazul întreruperilor accidentale, producătorul trebuie să realizeze realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectati.

(3) Producătorul va înregistra toate reclamatiile, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare, numele si functia persoanei care a preluat reclamatia/sesizarea. Orice reclamatie ulterioară se va referi la numărul de înregistrare.

(4) Personalul producătorului va indica reclamantului, pe cât posibil, durata aproximativă până la restabilirea alimentării. Pentru aceasta, personalul din centrul de preluare a reclamatiilor va trebui să se informeze permanent de mersul lucrărilor de remediere.

(5) Producătorul va asigura permanenta unor echipe specializate care să restabilească alimentarea cu energie termică într-un timp minim posibil.

(6) Producătorul asigură sosirea echipei de interventie în maximum 60 minute din momentul anuntării întreruperii în alimentare.

(7) După efectuarea remedierilor, producătorul are obligatia de a se interesa, la fiecare dintre utilizatori, de buna functionare în alimentarea cu energie termică.

Art. 89. - Indicatorii anuali de performantă pentru întreruperi neprogramate sunt:

a) numărul de întreruperi neprogramate prevăzute la art. 88 alin. (1);

b) numărul de utilizatori afectati de întreruperile neprogramate prevăzute la art. 88 alin. (1), pe tipuri de utilizatori;

c) numărul de întreruperi accidentale;

d) numărul de utilizatori afectati de întreruperile accidentale, pe tipuri de utilizatori;

e) durata medie a întreruperilor accidentale, pe tipuri de utilizatori.

Art. 90. - Întreruperea producerii energiei termice, necesară pentru lucrări planificate de reparatii si întretinere stabilite prin contract, va fi anuntată utilizatorilor cu cel putin 7 zile lucrătoare înainte.

Art. 91. - Indicatorii anuali de performantă pentru întreruperi programate sunt:

a) numărul de întreruperi programate;

b) durata medie a întreruperilor programate;

c) numărul de utilizatori afectati de aceste întreruperi, pe categorii de utilizatori;

d) numărul de întreruperi cu durata programată depăsită.

Art. 92. - Cu exceptia cazurilor de fortă majoră, producătorul are obligatia să asigure agentul termic la utilizator la parametrii de calitate, presiune, temperatură, debit si indici chimici prevăzuti în contract si în prezentul regulament.

Art. 93. - Abaterile maxime ale parametrilor de calitate ai agentului termic sunt cele prevăzute în prezentul regulament, iar regimurile intermitente se stabilesc de comun acord între producător si utilizatori, prin contract.

Art. 94. - În cazul producerii aburului industrial, parametrii de calitate ai energiei termice în punctele de delimitare dintre instalatiile producătorului si cele ale utilizatorilor se stabilesc în functie de cerintele proceselor tehnologice din instalatiile utilizatorilor de tip industrial.

Art. 95. - Pentru asigurarea confortului termic în spatiile de locuit, spatiile cu altă destinatie din condominii si institutii publice si a temperaturii apei calde de consum, parametrii de calitate ai energiei termice trebuie stabiliti astfel încât la punctele de delimitare dintre instalatiile transportatorului/furnizorului si cele ale utilizatorilor mentionati să aibă valorile necesare astfel încât să fie satisfăcute cerintele din prezentul regulament. În functie de tipul de reglaj adoptat, modul de variatie a unuia sau a mai multor parametri de calitate se stabileste prin diagrama de reglaj, parte componentă a indicatorilor de performantă locali pentru serviciile de producere a energiei termice.

Art. 96. - La reclamatia scrisă privind un parametru de calitate al energiei termice, producătorul va verifica parametrul în punctul de delimitare si va informa utilizatorul de rezultatele analizei efectuate si de măsurile luate.

Art. 97. - Termenul pentru răspuns la reclamatii referitoare la unul sau mai multi parametri de calitate ai agentului termic este de 30 zile calendaristice.

Art. 98. - Fiecare reclamatie se va înregistra, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare, numele si functia persoanei care a preluat reclamatia/sesizarea. Orice reclamatie ulterioară se va referi la numărul de înregistrare.

Art. 99. - Indicatorii anuali de performantă privind calitatea energiei termice produse sunt:

a) numărul de reclamatii privind calitatea energiei termice pe tipuri de agent termic;

b) numărul de reclamatii care sunt din vina producătorului;

c) numărul intervalelor de functionare a centralelor de producere a energiei termice având cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatură, debit cu valoare mai mică decât limita inferioară, respectiv mai mare decât limita superioară a abaterii prevăzută în prezentul regulament sau contract, pe tipuri de agent termic;

d) durata medie de functionare a centralelor de producere a energiei termice având cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatură, debit cu o valoare mai mică decât limita inferioară, respectiv mai mare decât limita superioară a abaterii prevăzută în prezentul regulament sau contract, pe tipuri de agent termic;

e) numărul de ore de functionare a centralelor termice, inclusiv cele în cogenerare, cu agent termic impurificat, din vina utilizatorului;

f) numărul de reclamatii care nu au putut fi rezolvate.

Art. 100. - Producătorul este obligat să asigure alimentarea cu energie termică a oricărui utilizator în conditiile în care acesta se află în aria teritorial-administrativă a SACET, este racordat la acesta si se încadrează în conditiile prevăzute prin contract.

Art. 101. - Operatorul de producere a energiei termice va permite utilizatorilor accesul în instalatiile sale în vederea citirii sistemelor de măsurare utilizate la decontare.

Art. 102. - Producătorul este obligat să instituie si să răspundă printr-un sistem de înregistrare, investigare, solutionare privind reclamatiile făcute la adresa sa de către utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor.

Art. 103. - Indicatorii anuali de performantă garantati pentru serviqiul de producere a energiei termice sunt:

a) numărul de sesizări scrise, dovedite ca fiind justificate, privind nerespectarea de către producător a obligatiilor prevăzute în licentă;

b) numărul de încălcări ale obligatiilor producătorului rezultate din analizele efectuate de autoritatea competentă si modul de solutionare pentru fiecare caz în parte.

Art. 104. - Producătorul va urmări si înregistra indicatorii de performantă pe baza unei proceduri proprii, aprobată de autoritatea administratiei publice locale.

Art. 105. - Pentru înregistrarea sesizărilor si reclamatiilor, producătorul va organiza: a) un centru de relatii cu utilizatorii prevăzut cu acces la registratură;

b) un serviciu telefonic pe toată durata de livrare a energiei termice (de preferat permanent);

c) un compartiment specializat pentru înregistrarea si sinteza datelor.

Art. 106. - Pentru ceilalti indicatori, producătorul va garanta urmărirea acestora prin compartimentele sale specializate.

Art. 107. - Informatiile privind indicatorii de performantă prevăzuti în prezentul regulament vor fi transmise anual pentru analiză autoritătii competente, fiind incluse în „Raportul de activitate anual".

 

SECTIUNEA a 4-a

Drepturile si obligatiile producătorilor de energie termică

 

Art. 108. - Producătorii de energie termică au următoarele obligatii principale:

a) să livreze energia termică oricărei persoane fizice sau juridice solicitante care are licentă pentru alimentarea cu energie termică sau care este utilizator de energie termică, în limita capacitătii instalatiilor si cu respectarea reglementărilor legale în vigoare si a conditiilor tehnice impuse prin licentă si prin clauzele contractuale;

b) să asigure livrarea energiei termice în retelele de transport, de distributie sau în instalatiile utilizatorului, potrivit standardelor si/sau normelor tehnice în vigoare si contractelor încheiate, precum si controlul calitativ si cantitativ al acestor parametri;

c) să mentină o rezerva de combustibil, cu exceptia celui gazos, la un nivel suficient, pentru îndeplinirea obligatiilor privind producerea si furnizarea energiei termice pentru cel putin o lună;

d) să se conformeze, din punct de vedere operativ, cerintelor dispecerului coordonator si să înfiinteze, după caz, trepte proprii de dispecerat;

e) să asigure eficienta energetică si economia de combustibil în producerea energiei termice, să întocmească anual si să urmărească bilantul energiei termice produse si al celei livrate, să monitorizeze parametrii acesteia atât la producere, cât si la livrare;

f) să exploateze instalatiile de producere racordate la sistemele de transport, distributie sau la instalatiile utilizatorului, astfel încât să nu inducă în sistem fenomene perturbatoare peste limitele admise de prescriptiile tehnice în vigoare;

g) să intervină operativ la obiectivele pe care le detin în cazul unui pericol potential de producere a unor avarii, explozii sau a altor accidente în functionare, putând ocupa în mod temporar zona de acces pentru personal si zona tehnică de lucru, în conditiile legii;

h) să obtină acordurile si/sau autorizatiile prevăzute de lege pentru instalatii si personal;

i) să schimbe combustibilii utilizati pentru producerea energiei termice, cu respectarea normelor tehnice specifice si a aprobărilor legale, când această schimbare asigură functionarea instalatiilor în conditii de sigurantă si conduce la cresterea randamentului, a eficientei energetice si la reducerea costurilor de productie, cu conditia respectării reglementărilor în vigoare privind protectia mediului;

j) să furnizeze autoritătilor administratiei publice locale si autoritătii nationale de reglementare din domeniul de competentă Informatii privind activitatea de producere a energiei termice;

k) să păstreze confidentialitatea informatiilor comerciale obtinute de la terti în cursul desfăsurării activitătii;

l) să colaboreze, la cererea autoritătilor de reglementare competente, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor din domeniu;

m) să respecte regulamentul de serviciu si celelalte reglementări;

n) să asigure posibilitatea încărcării unitătilor de producere a energiei termice la nivelul de putere termică nominală si să livreze cantitătile de căldură stabilite prin contractele încheiate;

o) să mentină capacitătile de productie si exploatarea eficientă a unitătilor de producere a energiei termice, prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor energetice si a constructiilor, întretinerea acestora, planificarea reparatiilor capitale, realizarea operativă si cu costuri minime a reviziilor/reparatiilor curente;

p) să întocmească planuri multianuale prin care să se asigure reabilitarea si retehnologizarea unitătilor de producere a energiei termice, în vederea cresterii eficientei în exploatarea acestora, încadrării în normele nationale privind emisiile poluante si a asigurării calitătii energiei termice;

q) să realizeze numai în conditiile stabilite de legislatia privind achizitiile publice reparatiile/reviziile/extinderile/modificările instalatiilor/echipamentelor', în cazul în care acestea se executa cu terti;

r) să măsoare energia termică produsă/livrată, precum si exploatarea, întretinerea, repararea si verificarea contoarelor de energie termică, în conformitate cu cerintele normelor si reglementările metrologice în vigoare;

s) să asigure, pe toată durata de executare a serviciului, personal calificat si în număr suficient pentru îndeplinirea activitătilor ce fac obiectul serviciului de producere a energiei termice, inclusiv necesarul de personal autorizat I.S.C.I.R.;

t) să asigure reglarea furnizării energiei termice în functie de graficul de' sarcină convenit de comun acord cu utilizatorii;

u) să asigure la punctul de separare parametrii agentului termic necesari asigurării unui serviciu de calitate;

v) să aibă capacitătile de productie necesare pentru asigurarea:

- puterii termice minime de avarie;

- puterii minime termice tehnologice;

- producerii energiei termice în regim continuu pentru a putea fi îndeplinite conditiile prevăzute la art. 201 lit. s).

Art. 109. - Producătorii de energie termică au următoarele drepturi:

a) să desfăsoare activităti comerciale legate de vânzarea energiei termice, prin exploatarea capacitătilor de producere a energiei termice;

b) să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu operatorul serviciului de alimentare cu energie termică, după caz, sau contracte de furnizare cu utilizatorii, în cazul în care detin licentă de furnizare; clauzele minime ale acestor contracte se stabilesc de către autoritatea de reglementare competentă în contractele-cadru;

c) să aibă acces la retelele termice de transport si distributie în conditiile legii;

d) să furnizeze energia termică în retelele de transport, de distributie si/sau în instalatiile utilizatorilor, potrivit prevederilor legale în vigoare, ale contractelor încheiate si în limita capacitătii acestora;

e) să stabilească conditiile tehnice de bransare sau de debransare a utilizatorilor de energie termică la instalatiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare si a reglementărilor emise de A.N.R.S.C;

f) să utilizeze terenurile si alte bunuri aflate în proprietatea unui tert, cu respectarea prevederilor art. 37 alin. (3) si (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, pentru a asigura functionarea normală a instalatiilor pe care le administrează si le exploatează, iar producătorii de energie termică în cogenerare vor respecta si prevederile art. 19 din Legea energiei electrice nr. 13/2007;

g) să desfăsoare activitatea de dispecerizare, ca functie operativă, si activitatea de analiză economică a functionării sistemului coordonat, cu asigurarea conditiilor de furnizare specificate în contractele de vânzare-cumpărare încheiate;

h) să solicite desfiintarea constructiilor si a obiectivelor amplasate ilegal în zona de protectie, precum si a celor care nu respectă distantele de sigurantă fată de instalatiile si constructiile proprii;

i) să solicite ajustarea nivelului preturilor în functie de influentele intervenite în elementele de cost pentru energia termică si să încaseze contravaloarea energiei termice livrate la preturile si tarifele legal stabilite.

 

SECTIUNEA a 5-a

Reglementarea producătorilor de energie termică

 

Art. 110. - (1) Autoritătile de reglementare competente pentru serviciul de alimentare cu energie termică sunt A.N.R.S.C. si/sau A.N.R.E., după caz.

(2) A.N.R.S.C. elaborează, stabileste si urmăreste aplicarea ansamblului de reglementări obligatorii la nivel national, necesar functionării pietei de energie termică, în conditii de eficientă, concurentă, transparentă si protectie a consumatorilor si reglementează activitătile de producere a energiei termice, transportul, distributia si furnizarea energiei termice, cu exceptia producerii energiei termice în cogenerare.

(3) A.N.R.E. acordă licente si aprobă reglementări tehnice si comerciale conform atributiilor stabilite prin Legea energiei electrice nr. 13/2007 pentru activitatea de producere a energiei termice în cogenerare, destinată serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

(4) Activitatea de producere a energiei termice în cogenerare se desfăsoară pe bază de licentă acordată de A.N.R.E., în conformitate cu legislatia în vigoare.

(5) Preturile energiei termice produse din surse regenerabile, destinată serviciului de alimentare cu energie termică prin SACET, se aprobă de A.N.R.S.C.

(6) Pretul energiei termice produse în cogenerare se aprobă prin decizie a presedintelui A.N.R.E., pe baza metodologiei proprii, cu exceptia cazurilor în care prin contracte de delegare a gestiunii s-au negociat metode de stabilire/ajustare a pretului energiei termice.

 

CAPITOLUL III

Transportul si distributia energiei termice

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 111. - (1) Transportul si distributia energiei termice reprezintă activitatea organizată prin care energia termică ajunge din instalatiile de producere în instalatiile de distributie si/sau la instalatiile utilizatorilor suferind sau nu transformări sau procesări.

(2) Instalatiile de transport si distributie a energiei termice se delimitează fizic de instalatiile de producere sau de cele ale utilizatorilor prin puncte de separare precizate în contractele încheiate între părti, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

(3) Transportatorii/distribuitorii sunt persoane juridice care desfăsoară activităti specifice pe bază de licente acordate de autoritatea de reglementare competentă.

(4) Activitatea de transport si distributie a energiei termice se desfăsoară în conditii de tratament egal pentru toti utilizatorii racordati la retelele de transport si/sau distributie a energiei termice, fiind interzise orice discriminări.

Art. 112. - (1) Dezvoltarea retelelor termice trebuie să asigure economisirea energiei si se va face cu respectarea normelor si normativelor tehnice de proiectare, executie si exploatare în vigoare, a planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, a reglementărilor în vigoare privind protectia mediului, sănătatea si igiena publică si a dreptului de proprietate.

(2) Pentru protectia instalatiilor de transport si distributie se interzice tertilor, persoane fizice sau juridice, să:

a) amplaseze constructii sau să efectueze săpături de orice fel în zona de protectie a acestora, fără avizul operatorului;

b) depoziteze materiale în zona de protectie a instalatiilor;

c) intervină în orice mod asupra retelelor termice.

(3) Extinderea retelelor de gaze naturale pe străzile pe care există retele termice cu apă fierbinte/caldă va fi supusă avizării consiliilor locale, având drept criteriu de evaluare economia de combustibil coroborat cu prevederile legale legate de zonele unitare de încălzire.

Art. 113. - (1)Transportatorii/tlistribuitorii răspund de exploatarea economică si în conditii de protectie a mediului a instalatiilor din administrarea si exploatarea lor, având obligatia să ia măsurile necesare pentru întretinerea si mentinerea în stare bună a izolatiei termice a conductelor si instalatiilor, mentinerea în stare de functionare a dispozitivelor de reglaj automat, eliminarea pierderilor prin neet'anseităti, precum si de reglarea corectă a parametrilor agentilor termici.

(2) Acestia trebuie să asigure desfăsurarea tuturor activitătilor necesare asigurării continuitătii serviciului, în conditii de eficientă economică si sigurantă.

(3) În cadrul exploatării retelelor de transport/distributie a energiei termice transportatorii/ distribuitorii au obligatia executării următoarelor activităti de bază:

a) supravegherea functionării;

b) întretinere si reparatii;

c) controlul coroziunii si al curentilor de dispersie;

d) controlul parametrilor chimici ăi fluidului transportat;

e) interventii în caz de incidente;

f) conducerea operativă a functionării.

(4) Activitătile tehnico-administrative ale transportatorilor/distribuitorilor trebuie să asigure planificarea, gospodărirea, aprovizionarea, conducerea întregii activităti de exploatare, precum si relatiile cu utilizatorii.

Art. 114. - Transportatorii/distribuitorii îsi vor asigura necesarul de personal de specialitate, dotarea cu mijloacele de exploatare si interventii, materialele si piesele de schimb necesare în functie de:

a) tipul, mărimea si modul de exploatare ale retelelor de transport si distributie;

b) dispersia teritorială a retelelor;

c) gradul de continuitate îri alimentarea utilizatorilor;

d) modul de organizare a exploatării, dotarea si automatizarea sistemului.

 

SECTIUNEA a 2-a

Exploatarea retelelor de transport si distributie

 

Art. 115. - Transportatorul/distribuitorul, prin personalul său, are obligatia supravegherii functionării retelelor de transport/distributie pentru:

a) mentinerea în stare de functionare a întregului echipament al retelelor;

b) înlăturarea pierderilor anormale de căldură;

c) înlăturarea pierderilor anormale de presiune;

d) controlul pierderilor si al sustragerii de agent termic si înlăturarea pierderilor ale căror valori sunt situate peste valorile normate;

e) controlul sistemelor de blocare a armăturilor împotriva manevrării si a capacelor de cămin împotriva deschiderii de către persoane neautorizate;

f) controlul compensatoarelor de dilatatie, al suporturilor, al armăturilor si al integritătii izolatiei retelelor;

g) evacuarea apelor si curătarea căminelor si a canalelor vizitabile; h) controlul instalatiilor de iluminat si de fortă din canale si cămine; i) urmărirea aparatelor de măsură si control' aflate în retea;

j) înregistrarea presiunilor si a temperaturilor în retea si' la statiile termice pentru depistarea pierderilor anormale.

Art. 116. - Vizitarea retelei de transport/distributie se face conform unui grafic, iar rezultatele se trec în evidentele operative, pe baza lor întocmindu-se foile de manevră si lucrările de reparatii.

Art. 117. - (1) Pentru retelele de transport/distributie a energiei termice amplasate subteran, fără preizolatie, controlul conductelor, precum si al izolatiilor termice si constructiilor se face prin verificări având periodicitatea cuprinsă între 2 si 5 ani, fn functie de conditiile specifice din teren care pot favoriza coroziunile, prin sondajul diferitelor portiuni cu îndepărtarea izolatiei termice. Distanta între sondaje va fi aleasă între 1-8 km, astfel încât să se asigure o probabilitate satisfăcătoare depistării coroziunilor apărute sau a tasării izolatiei.

(2) Pentru conductele subterane cu preizolatie, verificarea se va face conform specificatiilor tehnice date de furnizorul de echipament.

(3) Retelele de transport/distributie a energiei termice subterane, nevizitabile, fără instalatie de semnalizare a spargerilor, amplasate în zone în care apa freatică are un nivel ridicat si/său agresiv, împreună cu conductele de apă potabilă, precum si la intersectii cu canalizări vor fi supuse controlului cel putin o dată pe an.

(4) Rezultatele controlului se înscriu în fisa tehnică a tronsonului controlat, iar locurile controlate se notează pe schema tronsonului de retea.

(5) Elaborarea planurilor de reparatii curente si capitale ale retelelor de transport/distributie a energiei termice se face pe baza datelor obtinute în urma controalelor.

Art. 118. - (1) Controlul regimului hidraulic al retelei se face prin verificări sistematice ale presiunii în nodurile retelei, inclusiv la statiile termice.

(2) Cu ocazia vizitărilor retelelor si a controlului regimului hidraulic se va efectua evacuarea aerului din punctele superioare ale conductelor si ale instalatiilor utilizatorilor.

(3) Dacă diferenta de presiune între două puncte de pe conducte este mai mare decât cea de calcul se va depista cauza si se vor elimina strangulările.

Art. 119. - (1) Pierderea masică de agent termic, medie anuală orară, în conditi] normale de functionare, nu trebuie să fie mai mare de 0,2% din volumul instalatiei în functiune. În limitele acestei norme, anual, transportatorul/distribuitorul va stabili norma sezonieră de pierderi pentru fiecare retea pe baza măsurătorilor efectuate, a bilanturilor si a datelor statistice înregistrate anterior, transmitând această normă sezonieră autoritătii publice locale.

(2) Dacă pierderea masică de agent termic depăseste norma stabilită la alin. (1), transportatorul/distribuitorul va lua măsuri pentru depistarea cauzelor si înlăturarea neetanseitătilor.

(3) Pierderea de apă datorată purjării retelei, cea necesară pentru spălarea unei conducte sau pentru umplerea instalatiilor utilizatorilor, după reparatiile programate, se stabileste pe baza debitului de apă de adaos consumată si nu este cuprinsă în pierderea masică admisibilă stabilită la alin. (1).

(4) Cantitatea de apă de adaos consumată pentru reumplerea retelelor si a instalatiilor utilizatorilor, în timpul exploatării, datorită golirii lor, indiferent de cauză, se consideră cuprinsa în pierderea masică admisibilă stabilită la alin. (1).

(5) Pierderile efective, medii orare de agent termic, pentru o anumită perioadă se determină prin împărtirea cantitătii totale de apă de adaos, provenită din toate sursele, în perioada respectivă la numărul de ore de functionare a retelei în perioada luată în calcul.

Art. 120. - (1) Controlul coroziunii exterioare a conductelor, datorită curentilor de dispersie, se face prin verificarea tuturor conductelor subterane cel putin o dată la 3 ani.

(2) Rezultatele controlului se înscriu în fisa tehnică a tronsonului controlat, iar locurile controlate^ se notează pe schema tronsonului de retea.

(3) În cazul în care măsurătorile de potential sunt permanent anodice, se vor lua măsuri pentru aplicarea protectiei electrice (protectie anddică), urmând ca aceste zone să fie controlate anual.

(4) Periodic se va efectua controlul coroziunii interne prin determinarea grosimii conductelor cu aparate cu ultrasunete fiind aplicabile prevederile alin. (2).

(5) Pentru prevenirea coroziunilor interioare este obligatorie mentinerea unui nivel al continutului de oxigen din apă sub 0,05 mg/l, atât în retelele de transport, cât si în retelele de distributie.

Art. 121. - (1) Toate vanele si robinetele montate pe conductele retelelor de transport si distributie a energiei termice vor fi prevăzute cu numere de ordine înscrise pe plăcute metalice, care să corespundă cu numerotarea lor din schema operativă a retelei, si vor avea trasate săgeti care să indice sensul de curgere al agentului termic.

(2) Toate armăturile de închidere trebuie astfel întretinute, încât să asigure o manevrare usoară, fără eforturi, închiderea etansă a retelei si fără scurgeri de fluid la îmbinări sau presetupe.

(3) Lucrările de întretinere se vor realiza periodic, conform unui grafic prestabilit, iar executarea lucrărilor de întretinere se va trece în evidentele operative.

Art. 122. - În timpul functionării retelelor de transport/distributie se va verifica periodic exactitatea si integritatea aparatelor de măsură, realizându-se în acest sens toate lucrările de întretinere si revizie stabilite în instructiunile/procedurile tehnice interne.

Art. 123. - La instalatiile auxiliare se vor realiza lucrări de întretinere si verificări, astfel:

a) la instalatiile de golire se va urmări ca racordul la instalatia de canalizare să nu fie înfundat sau deteriorat, luându-se măsuri de remediere astfel încât radierul canalelor si căminelor să nu stea sub apă, iar clapetele de retinere să functioneze corect astfel încât să nu se producă refulări din canalizare în cămine sau canale;

b) la instalatiile electrice si de automatizare se va asigura păstrarea în perfectă stare a tablourilor electrice, a panourilor de comandă, a racordului electric, cu verificarea periodică a actionărilor, protectiilor, aparatelor de măsură si a teletransmisiilor;

c) la instalatiile de ventilatie se va urmări buna functionare a acestora împreună cu tuburile si canalele de aer, precum si a gurilor de evacuare si refulare, astfel încât să se poată asigura o temperatură, la intrarea personalului în cămine, sub 40°C.

Art. 124. - (1) În timpul exploatării se va verifica periodic starea izolatiilor termice, astfel încât acestea să-si păstreze proprietătile mecanice si termice initiale si să se ia măsuri operative pentru repararea portiunilor deteriorate.

(2) Cu ocazia reparatiilor la conductele retelei se va reface izolatia termică în zona afectată de reparatie fiind interzisă utilizarea vechii izolatii.

(3) La înlocuirea izolatiei deteriorate, izolarea conductelor noi si a armăturilor se vor respecta următoarele grosimi minime ale stratului izolant, în functie de diametrul nominal sau cel exterior, dacă nu este definit diametrul nominal (DN), raportată la un coeficient de conductibilitate a izolatiei de 0,035 Wm-1K"1:

124.1. DN < 20 20 mm

124.2.20 s DN s 35 30 mm

124.3.40 s DN s 100 = DN

124.4._DN 2 100 100 mm

(4) În cazul în care se utilizează materiale izoiante cu alt coeficient de conductibilitate decât cel indicat la alin. (3), grosimea izolatiei se recalculează corespunzător.

(5) Anual se va face verificarea pierderilor masice de agent termic si a celor prin transfer de căldură pe bază de bilant.

(6) Reducerea temperaturii ca urmare a pierderilor de căldură prin transfer termic nu trebuie să fie maj mare de 0,5 K/km, iar randamentul izolatiei termice trebuie să fie mai mare de 80%.

(7) În cazul în care pierderea de căldură pe tronsonul respectiv este mai mare decât cea din proiect, scăderea de temperatură este mai mare de 0,5 K/km sau randamentul izolatiei este mai mic de 80%, se trece la verificarea stării izolatiei pe acel tronson.

(8) Verificarea stării izolatiei conductelor, cu exceptia conductele preizolate la care verificarea stării izolatiei se face cu ajutorul firelor de control, conform specificatiilor fabricantului, se face:

a) în conditiile stabilite la art. 117 alin. (1), pentru cele montate în canale nevizitabile;

b) anual, pentru cele utilizate la transportul apei fierbinti;

c) semestrial, pentru cele care sunt folosite la transportul aburului.

(9) La verificarea izolatiei se urmăreste:

a) aderenta sau încovoierea izolatiei fată de suprafata aplicată;

b) temperatura la suprafata izolatiei si a conductei;

c) dacă caracteristicile materialului termoizolant corespund celor din fisa tehnică.

(10) Rezultatele controlului se înscriu în fisa tehnică a tronsonului controlat, iar locurile controlate se notează pe schema tronsonului de retea.

Art. 125. - Pentru prevenirea coroziunilor, constructiile metalice aferente retelelor termice se vor vopsi anticoroziv cu ocazia fiecărei interventii efectuate la cele subterane si de câte ori este necesar la cele supraterane.

Art. 126. - (1) Toate căminele si canalele care prezintă pericolul pătrunderii gazelor nocive sau explozibile se vor marca distinct pe schema retelei, iar pe teren vor fi prevăzute cu semne speciale.

(2) Se consideră periculoase, din punctul de vedere al pătrunderii gazelor explozibile, cele care se găsesc la o distantă mai mică de 3 m de traseul conductelor de gaze naturale.

Art. 127. - (1) Reparatiile planificate se vor face numai în perioada de întrerupere a alimentării,, cu căldură.

(2) Întreruperea alimentării cu energie termică pe diferite sectoare ale retelei de transport/distributie sau ale instalatiilor utilizatorilor în vederea executării reparatiilor accidentale este permisăo numai pentru perioade de maximum 8 ore si dacă temperatura exterioară este mai mare de - 5°C.

(3) Prin exceptie de la alin. (2), oprirea alimentării cu energie termică pentru temperaturi mai mici de - 5°C este permisă numai în situatii de avarie.

(4) În vederea depistării punctelor slabe, anual, la terminarea perioadei de încălzire se face o probă cu presiune crescută cu 25% fată de presiunea de lucru.

(5) Se interzice golirea tronsoanelor de retea dacă nu se fac reparatii care necesită golirea acestora. După terminarea reparatiilor la un tronson de conductă acesta va fi umplut cu apă pentru cojiservare si reducerea coroziunilor.

(6) În cazul în care armăturile de închidere nu asigură etanseitatea, tronsonul de retea care se repară va fi separat de reteaua care este în functiune sau ia care nu se fac reparatii prin utilizarea de flanse oarbe, fiind interzisă executarea de lucrări cu instalatia sub presiune.

(7) Vanele si robinetele care separă sectorul supus reparatiei de festul retelei se leagă cu lant si lacăt, împotriva deschiderii accidentale, cheile se predau responsabilului de manevră care este singurul care va deschide lacătele la terminarea reparatiei, utilizându-se si plăcute avertizoare montate la organele de închidere.

(8) După terminarea reparatiei, conducta reparată se spală până la limpezirea completă a apei de spălare si se încearcă la o presiune cu 25% mai mare decât cea de regim normal de lucru, dar nu mai putin de 16 bari pentru retelele de transport a energiei termice si 8 bari pentru retelele de distributie a energiei termice.

Art. 128. - Apa de adaos introdusă în retelele de transport/distributie trebuie să fie aibă următoarele caracteristici:

a) pentru agentul termic care trece prin cazanele de apă fierbinte si schimbătoarele de căldură:

- pH la 20°C min. 7,0

- pH la 20°C max. 9,5

- duritate totală mval/l max. 0,05

- oxigen mg/l max. 0,05

- CO2 total mg/l max. 20

b) penlru agentul termic care trece numai prin schimbătoarele de căldură si corpurile de încălzire ale utilizatorilor (retea de distributie)

- oxigen mg/l max. 0,1

- suspensii mg/l max. 5

- duritate totală mval/l max. 0,64

Art. 129. - În scopul realizării unei exploatări economice, transportatorii/distribuitorii vor tine o evidentă corectă a caracteristicilor principale ale agentului termic transportat. Evidenta se tine atât sub formă tabelară, cât si ca reprezentări grafice, astfel:

a) curba de variatie zilnică pentru:

- debitul de apă fierbinte vehiculat;

- debitul de apă de adaos în retelele de transport;

- consumul de căldură pe tipuri de agenti de transport si parametrii;

- debitul de condens returnat.

b) valorile medii zilnice pentru:

- debitul de apă fierbinte vehiculat;

- debitul de apă de adaos în retele;

- consumul de căldură pe tipuri de agenti de transport si parametrii;

- debitul de condens returnat;

- temperatura apei în conductele de tur si retur din reteaua de apă fierbinte.

c) variatia valorilor medii lunare ale consumului de căldură, pe tipuri de agenti de transport cu parametrii lor, si variatia duritătii agentului termic.

d) curba clasată anuală pentru:

- consumul de căldură pe tipuri de agenti de transport cu parametrii lor;

- debitul de condens returnat;

- temperatura orară a aerului exterior;

- temperatura apei fierbinti pe conducta de tur si retur, atât pentru perioada de încălzire, cât si pentru perioada de vară.

Art. 130. - (1) Transportatorii/distribuitorii trebuie să asigure agentul termic pentru încălzire si apă caldă de consum la parametrii necesari satisfacerii cerintelor utilizatorilor.

(2) Reglarea în instalatiile de distributie are drept scop asigurarea parametrilor necesari ai agentului termic pentru încălzire si ai apei calde de consum, astfel încât să se asigure gradul de confort si conditiile igienico-sanitare necesare satisfacerii cerintelor utilizatorilor la locul de consum.

Art. 131. - Distributia energiei termice trebuie să se realizeze corespunzător conditiilor climatice si temperaturilor interioare necesare în încăperile constructiilor, tinând seama de regimul de utilizare orar.

Art 132. - (1) Alegerea modului de reglare se face în functie de sistemul de alimentare cu energie termică, agentul termic utilizat, tipul instalatiilor interioare, categoria constructiei încălzite si din considerente economice este preferat reglajul cantitativ utilizând pompe cu turatie variabila.

(2) Reglarea cantitătii de căldură furnizată pentru încălzire se poate face prin:

a) reglaj cantitativ;

b) reglaj calitativ;

c) reglaj mixt.

Art. 133. - (1) Reglarea cantitătii de energie termică pentru încălzire se va face pe baza diagramei de reglaj.

(2) Diagrama de reglaj va stabili temperatura agentului termic pe conducta de tur si retur pentru un debit variabil al agentului termic astfel încât utilizatorului să i se furnizeze cantitatea de căldură necesară asigurării confortului termic solicitat de orice consumator, reglajul temperaturii în spatiile de locuit realizându-se cu robinetele termostatice montate pe corpurile de încălzire, împreunăcu repartitoarele de costuri.

(3) În cazul furnizării energiei termice în regim discontinuu, diagrama de reglaj va tine cont si de pierderile suplimentare produse pe perioada în care nu se furnizează energie termică.

(4) Pe perioada furnizării energiei termice pentru încălzire, distribuitorii au obligatia reglării parametrilor agentului termic pentru încălzire, astfel încât abaterea de la diagrama de reglaj să fie de maximum -2K.

(5) În cazul furnizării agentului termic cu o temperatură mai mică decât cea stabilită prin diagrama de reglaj, utilizatorul are dreptul să solicite o compensatie echivalentă cu contravaloarea energiei termice furnizate pentru o zi întreagă, corespunzătoare abaterii maxime de temperatură din acea zi, indiferent de perioada de timp cât s-a produs abaterea în acea zi. Valorile astfel calculate se scad din factura curentă.

(6) Diagramele de reglaj se vor întocmi de agenti economici specializati pentru fiecare statie termică în functie de echipamentele din statia termică, tipurile de locuinte care sunt deservite de statia termică, debitele si treptele de debite care pot fi realizate de instalatiile de pompare, diferitele viteze ale vântului, schema utilizată în punctul termic, regimul continuu sau discontinuu de alimentare cu energie termică etc.

(7) Diagramele de reglaj vor fi întocmite astfel încât să asigure costurile de productie cele mai mici, luându-se în calcul energia de pompare necesară, corelată cu pierderile de presiune pe reteaua de distributie, în functie de debitul vehiculat, pierderile de căldură prin transfer termic în reteaua de distributie, în functie de temperatura agentului termic, viteza acestuia prin conducte si gradul de izolare al conductelor, precum si influenta asupra costurilor erorilor de măsurare ale contoarelor de energie termică în domeniul diferentelor de temperatură mici.

Art. 134. - Manevrele de reglare a parametrilor agentului termic de încălzire se vor consemna în evidentele operative.

Art. 135. - Reteaua de distributie va fi echilibrată hidraulic, de operator, cu regulatoare care să asigure o diferentă de presiune constantă între conducta de tur si de retur, la punctul de delimitare, în conditiile unui debit de agent termic foarte variabil.

Art. 136. - (i) Regimul chimic al apei din instalatiile de încălzire va fi stabilit astfel încât să nu ducă la avarierea sau reducerea eficientei în exploatare a instalatiilor. Indicii de calitate ai apei folosite în retelele de distributie si în instalatiile interioare ale utilizatorilor sunt cei prevăzuti la art. 128. '

(2) Se interzice umplerea instalatiilor sau completarea apei din circuitul de distributie al energiei termice pentru încălzire cu apă potabilă sau apă care nu respectă indicii chimici stabiliti în prezentul regulament.

(3) Distribuitorul va lua toate măsurile necesare pentru utilizarea numai a apei tratate chimic în reteaua de distributie a agentului termic pentru încălzire, la parametrii de calitate impusi si va urmări zilnic respectarea acestor parametri.

(4) Prevederile alin. (2) si (3) vor fi respectate si în cazul producerii agentului termic pentru încălzire în centrale termice de cvartal sau de bloc.

Art. 137. - Distribuitorul va asigura controlul chimic al agentului termic permanent prin:

a) determinarea calitătilor apei, a reactivilor si a compozitiei depunerilor;

b) punerea în evidentă a stării utilajelor de tratare a apei si a utilajelor termomecanice privind coroziunea si depunerile de crustă;

c) punerea în evidentă a nerespectării regimului chimic al apei rezultate din instalatiile de tratare, în scopul prevenirii depunerilor si a coroziunii;

d) determinarea compozitiei apei uzate evacuate în laboratoare autorizate.

Art. 138. - (1) Controlul si supravegherea regimului chimic se fac prin analize periodice în cadrul laboratoarelor dotate corespunzător cu aparatură si personal de specialitate, conform normelor în vigoare.

(2) Rezultatele controlului si supravegherii regimului chimic se trec în evidentele operative, iar în cazul nerespectării indicilor de calitate se vor lua măsurile necesare pentru depistarea cauzelor si remedierea eventualelor defectiuni.

 

SECTIUNEA a 3-a

Exploatarea statiilor termice

 

Art. 139. - (1) La punerea în functiune a statiilor termice, după perioada de revizii, reparatii capitale si la începutul sezonului de încălzire, se vor face probe prealabile punerii în functiune atât la instalatiile noi, cât si la instalatiile la care s-au făcut reparatii capitale, pentru întreaga instalatie san pentru părti ale acesteia.

(2) Înaintea efectuării probelor se vor verifica:

a) concordanta dintre proiectul de executie si realitatea din teren;

b) caracteristicile tehnice ale echipamentelor si concordanta acestora cu documentatia tehnică din proiecte;

c) starea operatională a echipamentelor si instalatiilor;

d) suporturi, pozitia conductelor, corespondenta cu schemele si planurile instalatiilor;

e) calitatea sudurilor.

Art. 140. - (1) După terminarea verificărilor se vor efectua obligatoriu probe la rece si la cald, precum si probe de performante pe întreaga instalatie sau, dacă este necesar, la părti de instalatie si echipamente.

(2) În cadrul probei la rece se vor verifica etanseitatea si rezistenta mecanică ale echipamentelor si ale instalatiei.

(3) Proba ia rece se vă face:

a) după curătarea instalatiilor prin spălare cu apă potabilă atât în sensul normal de circulatie a fluidelor, cât si în sens invers;

b) obligatoriu pentru întreaga instalatie, având racordate echipamentele din statia termică, reteaua de distributie si aparatele consumatoare de căldură ale utilizatorilor, în scopul verificării rezistentelor mecanice, a etanseitătii elementelor instalatiei proprii si ale utilizatorilor;

c) înaintea efectuării vopsirilor, izolărilor termice, aplicării protectiei anticorozive, închiderii acestora în canale nevizitabile, înglobării lor în elemente de constructii, precum si executării finisajelor de constructii;

d) în schema normală de functionare;

e) prin măsurarea presiunii în instalatie după cel putin 3 ore de la punerea instalatiei sub presiune timp de cel putin 3 ore.

(4) În cadrul probei la cald se va verifica etanseitatea, modul de comportare a elementelor din instalatie la dilatări si contractări, a circulatiei agentului termic la parametrii nominali.

(5) În cadrul probei de performantă se va verifica realizarea, de către instalatie, a parametrilor de proiect.

(6) Rezultatele probei la rece si la cald, ale probelor de performantă, precum si ale eventualelor defectiuni se înscriu atât în evidentele operative, cât si în documentatia utilajelor si a instalatiilor.

Art. 141. - (1) În vederea punerii în functiune a statiilor termice se vor executa manevrele prevăzute^ în procedurile/instructiunile tehnice aprobate.

(2) În timpul punerii în functiune a statiilor termice care utilizează ca agent termic primar apa fierbinte sau apa caldă se va avea în vedere, în principal, ca:

a) umplerea instalatiei să se realizeze cu apă tratată din circuitul primar sau de la statia de tratare a apei proprii;

b) timpul de umplere nu trebuie să depăsească valoarea înscrisă în procedură;

c) după umplere si atingerea presiunii nominale în instalatie, conform schemei de functionare normale, se verifică etanseitatea circuitului urmărindu-se ca presiunea în instalatie să nu scadă mai mult decât cea indicată în instructiunea tehnică pe durata de timp prestabilita;

d) să se regleze debitul de agent termic astfel încât să se asigure încălzirea circuitului printr-o crestere uniformă cu 30 K/h până la atingerea parametrilor dictati de diagrama de reglaj, urmărindu-se ca pierderile de presiune pe diversele ramuri să corespunda indicatiilor din proiectul de reglaj hidraulic al retelei de distributie;

e) să se verifice coeficientul de amestec la statiile termice care folosesc ejectoare.

(3) În timpul punerii în functiune a statiilor termice care utilizează ca agent termic primar aburul se va avea în vedere ca:

a) să se alimenteze cu abur instalatia conform schemei normale de functionare, verificându-se parametrii aburului, drenarea si încălzirea uniformă si treptată a instalatiilor prin care circulă aburul cu 3 K/minut, evitându-se socurile termice si loviturile de berbec;

b) să se controleze functionarea pompelor de condensat si a separatoarelor termodinamice sau a oalelor de condens;

c) să se facă probele profilactice la armăturile de sigurantă.

 

Continuarea în pagina a 2-a