MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 350         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 22 mai 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            548. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

            549. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

            550. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

           

            551. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            147. - Decizie privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            91. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică

 

            92. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică

 

            429. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 133/2005 privind aprobarea Procedurii de repartizare de contingent societătilor comerciale cu sediul în România, care execută contracte de lucrări în Republica Federală Germania

 

            840. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru modificarea si completarea Normelor tehnice privind curătarea, dezinfectia si sterilizarea în unitătile sanitare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 261/2007

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

            având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326 din 25 aprilie 2007,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Domnul Ioan Mihai Alexandru, procuror sef birou la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 548.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

            având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 268 din 19 aprilie 2007,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Domnul Godea Mircea Sandu, judecător la Curtea de Apel Timisoara, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 549.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

            având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 268 din 19 aprilie 2007,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Domnul Ciofu Ioan, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iasi, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

NICOLAE VÃCĂROIU

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 550.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

            având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 336 din 3 mai 2007,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Doamna Elisabeta Gheorghiu, judecător la Judecătoria Galati, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

NICOLAE VĂCÃROIU

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 551.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

 

            În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

            în baza art. 2 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului,

            având în vedere dispozitiile art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările si completările ulterioare,

            primul-ministru emite următoarea decizie:

            Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C, institutie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului si în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

            Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 397/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 5 august 2005, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 18 mai 2007.

Nr. 147.

 

Anexă

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art. 1. - Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C., denumit în continuare I.S.C., este organizat si functionează potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările si completările ulterioare.

            Art. 2. - I.S.C. functionează în subordinea Guvernului României si în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.

            Art. 3. - I.S.C. este institutie publică cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu actele normative aplicabile în domeniu si cu prezentul regulament.

            Art. 4. - În sensul prezentului regulament, prin termenul constructii se întelege clădirile de orice fel - social-culturale, administrative, industriale, comerciale, de cult, sportive, de învătământ, sănătate, hotelurile, sediile institutiilor publice etc. - si instalatiile aferente acestora, drumurile, căile ferate si metroul, podurile, tunelele si celelalte lucrări de artă, pistele de aviatie, constructiile hidrotehnice, amenajările portuare, turnurile, cosurile de

fum, rezervoarele, lucrările tehnico-edilitare, retelele de petrol si gaze, constructiile pentru transportul fluidelor, precum si orice interventie asupra acestora.

 

CAPITOLUL II

Atributii

 

Art. 5. - I.S.C. are următoarele atributii:

1. exercită controlul statului privind realizarea cerintelor esentiale ale constructiilor, respectiv rezistenta mecanică si stabilitatea, securitatea în exploatare, securitatea la incendii, igiena, sănătatea oamenilor, refacerea si protectia mediului, izolatia termică, hidrofugă si economia de energie, protectia împotriva zgomotului, în toate etapele de proiectare, executie si exploatare, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

2. exercită controlul statului privind respectarea prevederilor actelor normative în vigoare în domeniul disciplinei în urbanism si al amenajării teritoriului;

3. verifică la organele de specialitate ale administratiei publice locale legalitatea emiterii autorizatiilor de construire, conform reglementărilor în vigoare;

4. avizează, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Constructii a documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi, finantate din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, cu valori mai mari sau egale cu un milion lei, precum si documentatiile tehnico-economice pentru lucrările de reparatii, reabilitări, consolidări, restaurări ale constructiilor existente finantate din fonduri publice, indiferent de valoare;

5. analizează si autorizează fazele determinante ale constructiilor, stabilite conform reglementărilor tehnice sau legale; participă la fazele determinante, stabilite conform reglementărilor în vigoare; verifică îndeplinirea de către factorii implicati a cerintelor de calitate cuprinse în proiectele de executie si reglementările tehnice specifice si autorizează continuarea executiei lucrărilor de constructii numai în cazul îndeplinirii acestor cerinte;

6. emite acorduri pentru interventii asupra constructiilor existente si noi, inclusiv schimbarea destinatiei acestora;

7. verifică respectarea reglementărilor în vigoare privind organizarea si functionarea statiilor de betoane, balastierelor, carierelor, statiilor de mixturi asfaltice;

8. verifică la operatorii economici cu activitate în constructii, precum si la producători, distribuitori si alte persoane responsabile pentru introducerea pe piată a produselor pentru constructii respectarea prevederilor legale în vigoare ce reglementează controlul si atestarea calitătii si produselor de constructii;

9. verifică controlul intern al proceselor privind asigurarea calitătii în constructii la societătile cu activitate în constructii, respectiv proiectanti, executanti, consultanti în constructii, statii de betoane, statii de mixturi asfaltice, laboratoare de încercări, elaboratori de agremente tehnice, organisme de certificare sisteme de calitate si produse;

10. verifică respectarea reglementărilor referitoare la receptia constructiilor, întocmirea, păstrarea si completarea Cărtii tehnice a constructiilor;

11. verifică modul de respectare a agrementelor tehnice, referitor la caracteristicile, domeniul si conditiile de utilizare ale produselor agrementate, astfel încât să fie asigurate cerintele de calitate a constructiilor, si poate dispune, după caz, reanalizarea sau suspendarea agrementelor tehnice;

12. verifică la proprietarii si utilizatorii de constructii respectarea reglementărilor privind urmărirea curentă a constructiilor si urmărirea specială în exploatare a constructiilor, în cazurile când aceasta a fost stabilită prin norme si proiecte;

13. pentru punerea în sigurantă a vietii oamenilor, I.S.C. dispune proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor, după caz:

a) efectuarea de expertize tehnice la constructii, indiferent de forma de proprietate si de destinatia acestora, atunci când, în urma inspectiei, se concluzionează astfel;

b) încetarea utilizării constructiilor după producerea unor accidente tehnice sau dezastre, când în urma unei expertize se concluzionează că este pusă în pericol viata cetătenilor;

14. avizează Programul anual de reglementări tehnice în constructii propus de structurile de resort ale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintei, participă la elaborarea acestora, în conditiile legii, si al regulamentului intern;

15. initiază proiecte de acte normative în domeniile de activitate si în domeniile conexe;

16. initiază, ori de câte ori este necesar, revizuirea reglementărilor tehnice în constructii, urbanism si amenajarea teritoriului, în scopul îmbunătătirii continutului acestora;

17. avizează, din punct de vedere tehnic, reglementările tehnice specifice înainte de publicarea acestora;

18. verifică si ia măsurile ce se impun pentru punerea în sigurantă a monumentelor si siturilor istorice, precum si a clădirilor aflate în patrimoniul cultural, asigurând în limita fondurilor disponibile cofinantarea lucrărilor de proiectare si executie pentru consolidarea si restaurarea acestora în colaborare cu Ministerul Culturii si Cultelor;

19. colaborează cu institutiile de învătământ superior de specialitate, de cercetare, laboratoare de încercări, în vederea elaborării de expertize, rapoarte de cercetare, rapoarte de încercări, solutii si proiecte de consolidare etc, necesare în activitatea de control privind rezistenta mecanică si stabilitatea constructiilor, izolarea termică a acestora, punerea în sigurantă a constructiilor si a terenurilor aferente, precum si la verificarea calitătii produselor de constructii;

20. execută încercări de laborator necesare pentru fundamentarea unor rezultate si concluzii proprii în controalele efectuate, scop în care se dotează cu echipamente de laborator specifice, si/sau colaborează cu institutii de învătământ superior de specialitate sau de cercetare;

21. dispune suspendarea functionării balastierelor si carierelor care afectează rezistenta si stabilitatea constructiilor din vecinătatea acestora;

22. dispune suspendarea functionării, până la realizarea cerintelor de calitate, a statiilor de betoane, a statiilor de mixturi asfaltice, a balastierelor si a laboratoarelor de încercări;

23. dispune sau propune, după caz, suspendarea ori retragerea atestatului pentru responsabilul tehnic cu executia, verificatorul de proiecte, expertul tehnic, în cazul nerespectării de către acestia a reglementărilor legale privind cerintele de asigurare a calitătii în constructii;

24. autorizează/atestă personalul de specialitate din constructii, în conditiile legislatiei specifice în vigoare;

25. suspendă sau retrage autorizatiile/atestatele personalului de specialitate autorizat/atestat de I.S.C, în cazul nerespectării cerintelor de asigurare a calitătii în constructii; încetarea suspendării sau retragerii autorizatiilor se face în baza regulamentelor în vigoare la data solicitării;

26. autorizează laboratoarele de analiză si încercări în activitatea de constructii, în conditiile legislatiei specifice în vigoare;

27. primeste si rezolvă sau, după caz, transmite spre solutionare celor în drept, potrivit competentelor acestora, sesizările persoanelor fizice si juridice cu privire la încălcarea prevederilor legale si a reglementărilor tehnice în vigoare;

28. elaborează si actualizează, ori de câte ori este necesar, normele interne, procedurile, instructiunile si stabileste mijloacele si metodele pentru desfăsurarea activitătii proprii; asigură dotarea tehnică necesară realizării activitătilor specifice;

29. publică procedurile si instructiunile privind activitătile sale specifice, aprobate prin ordin al inspectorului general de stat;

30. elaborează periodic sinteze si evaluări privind calitatea si disciplina în constructii, urbanism si amenajarea teritoriului, pe care le comunică autoritătilor si institutiilor publice cu atributii în domeniu;

31. organizează, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si, după caz, al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, cursuri de calificare pentru personalul cu studii medii si de formare continuă si perfectionare profesională pentru personalul cu studii superioare în domeniul constructiilor;

32. constată contraventiile si infractiunile în toate domeniile specifice de control, apiică sanctiunile prevăzute de lege, respectiv sesizează organele abilitate potrivit legii si, după caz, opreste lucrările realizate în mod necorespunzător.

Art. 6. - I.S.C. desfăsoară activităti cu caracter specific privind:

a) redactarea de publicatii de specialitate si studii de sinteză;

b) instruiri în domeniul disciplinei în urbanism si calitătii în constructii;

c) manifestări tehnice privind problematica specifică activitătii în domeniul constructiilor. I.S.C. acordă diplome de merit persoanelor fizice si/sau juridice pentru activitatea desfăsurată.

Art. 7. - I.S.C. desfăsoară orice alte activităti dispuse prin actele normative în vigoare sau prin decizii ale primului-ministru.

 

CAPITOLUL III

Organizare

 

Art. 8. - Structura organizatorică a I.S.C. si numărul maxim de posturi care poate fi utilizat de I.S.C. sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 9. - (1) I.S.C. are în subordine inspectoratele judetene în constructii si Inspectoratul în Constructii al Municipiului Bucuresti, asimilat inspectoratului judetean în constructii - unităti fără personalitate juridică.

(2) Organizarea inspectoratelor judetene în constructii, respectiv a Inspectoratului în Constructii al Municipiului Bucuresti, se aprobă de inspectorul general de stat al I.S.C.

(3) În vederea coordonării activitătii inspectoratelor judetene în constructii, respectiv al municipiului Bucuresti, I.S.C. are în subordine un număr de structuri teritoriale, denumite inspectorate teritoriale, unităti fără personalitate juridică.

(4) Inspectoratele teritoriale sunt înfiintate cu avizul conform al Cancelariei Primului-Ministru, prin hotărâre a consiliului de conducere, la propunerea inspectorului general de stat al I.S.C.

(5) Organizarea inspectoratelor teritoriale în constructii se aprobă de către inspectorul general de stat al I.S.C. si este prevăzută în anexele nr. 2 si 3.

(6) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

CAPITOLUL IV

Organele de conducere

 

Art. 10. - (1) Conducerea I.S.C. este asigurată de consiliul de conducere, compus din 5 membri numiti prin decizie a primului-ministru.

(2) Conducerea executivă a I.S.C. este asigurată de inspectorul general de stat, care este si presedintele consiliului de conducere.

(3) Salarizarea inspectorului general de stat este stabilită prin decizie a primului-ministru.

(4) Indemnizatia de sedintă a fiecăruia dintre cei 5 membri ai consiliului de conducere este stabilită în procent de 30% din salariul presedintelui consiliului de conducere - inspector general de stat.

Art. 11. - Consiliul de conducere are următoarele atributii si competente:

1. avizează propunerile inspectorului general de stat pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a I.S.C. si le înaintează spre aprobare primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru;

2. aprobă raportul de activitate al I.S.C. pentru perioada anterioară si propunerile privind activitatea pentru perioada următoare;

3. îsi însuseste bugetul de venituri si cheltuieli al I.S.C. si îl înaintează spre aprobare primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru;

4. aprobă Regulamentul intern al I.S.C;

5. aprobă numirea si revocarea inspectorilor generali adjuncti, a secretarului general si a inspectorilor-sefi ai inspectoratelor teritoriale, la propunerea inspectorului general de stat;

6. aprobă programul anual de investitii al I.S.C;

7. asigură negocierea contractului colectiv de muncă cu reprezentantii salariatilor, în conditiile legii;

8. aprobă închiderea de clădiri, spatii si terenuri, necesare desfăsurării corespunzătoare a activitătii;

9. aprobă scoaterea din functiune si valorificarea, în conditiile legii, a bunurilor din patrimoniul I.S.C;

10. aprobă lista si tarifele pentru prestatiile specifice executate si pentru autorizatiile emise, prevăzute în prezentul regulament;

11. aprobă, numai pentru cazurile în care luarea unor decizii complexe impune cunostinte de specialitate, încheierea unor contracte cu experti, consilieri sau consultanti din afara I.S.C; sumele cuvenite pentru aceste prestatii vor fi prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli;

12. poate delega, pe perioadă determinată, o parte din atributiile sale presedintelui acestuia sau altor persoane cu functii de conducere;

13. exercită orice alte atributii care îi revin conform prevederilor legale, prezentului regulament sau potrivit deciziilor primului-ministru.

Art. 12. - (1) Consiliul de conducere se întruneste lunar sau la solicitarea presedintelui ori a unei treimi din numărul membrilor săi, ori de câte ori este necesar.

(2) Sedinta este prezidată de către presedinte, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre membri, desemnat de către presedinte.

(3) Sedintele consiliului de conducere se desfăsoară în prezenta a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

(4) Hotărârile consiliului de conducere se iau cu majoritatea membrilor acestuia.

Art. 13. - Presedintele Consiliului de conducere al I.S.C, în calitatea sa de inspector general de stat, are următoarele atributii si competente:

1. conduce întreaga activitate executivă a I.S.C;

2. emite ordine, în conditiile legii;

3. stabileste organizarea internă a inspectoratelor judetene în constructii si a inspectoratelor teritoriale;

4. numeste si revocă, după caz, inspectorii generali adjuncti, secretarul general, inspectorii-sefi ai inspectoratelor teritoriale si adjunctii acestora, respectiv inspectorii-sefi judeteni si adjunctii acestora;

5. emite ordine privind angajarea sau concedierea personalului de conducere, de executie si auxiliar din I.S.C;

6. prezintă consiliului de conducere spre însusire proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al I.S.C. si îl înaintează primului-ministru spre aprobare, prin Cancelaria Primului-Ministru;

7. aprobă defalcarea listei de investitii pe inspectoratele judetene si, după caz, pe structurile teritoriale si repartizează parcul auto pe fiecare inspectorat judetean, respectiv structură teritorială;

8. aprobă prin ordin procedurile si instructiunile privind activitătile specifice ale I.S.C;

9. dispune, conform atributiilor, suspendarea atestatelor si autorizatiilor emise de I.S.C pentru personalul de specialitate;

10. propune suspendarea de agremente tehnice în cazul în care se constată nerespectarea caracteristicilor, a conditiilor de fabricatie si de utilizare sau comportarea necorespunzătoare în exploatare a produselor;

11. împuterniceste directorul general al Directiei generale juridice să reprezinte, prin Directia contencios, I.S.C în fata instantelor judecătoresti, parchetelor si celorlalte organe administrative sau jurisdictionale, să semneze, în numele si pe seama inspectorului general de stat, cererile adresate acestora, căile de atac, apărările, delegatiile de reprezentare ale consilierilor juridici, precum si celelalte acte cu caracter juridic;

12. poate delega o parte din atributii inspectorilor generali adjuncti si/sau inspectorilor-sefi ai structurilor teritoriale, în limita mandatului dat;

13. exercită orice alte atributii care îi revin prin prezentul regulament, prin hotărârile consiliului de conducere, prin deciziile primului-ministru, precum si din celelalte prevederi legale în vigoare.

 

CAPITOLUL V

Bugetul de venituri si cheltuieli

 

Art. 14. - (1) I.S.C. se finantează integral din venituri proprii.

(2) În afara veniturilor constituite în temeiul prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, si ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările ulterioare, I.S.C poate realiza venituri si din activitătile de autorizare a laboratoarelor de încercări în constructii si de autorizare/atestare a personalului de specialitate în constructii, redactarea de publicatii de specialitate, instruiri în domeniul stiintific de activitate.

Art. 15. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al I.S.C este însusit de consiliul de conducere si aprobat de primul-ministru, potrivit prevederilor legale.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli va asigura integral fondurile necesare pentru realizarea atributiilor prevăzute în prezentul regulament, în scopul desfăsurării activitătii în conformitate cu legislatia în materie si cu orice alte acte normative sau dispozitii ale primului-ministru, care reglementează domeniul de activitate.

(3) Bugetul de venituri si cheltuieli se rectifică ori de câte ori activitatea I.S.C o impune, cu respectarea procedurilor de aprobare si avizare prevăzute.

(4) Bugetul de venituri si cheltuieli va cuprinde, după caz, si fondurile necesare pentru colaborările, cofinantările si expertizele ce vor fi realizate în vederea punerii în sigurantă a constructiilor, în scopul protejării vietii oamenilor.

(5) Excedentul anual rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli rămâne la dispozitia I.S.C si se reportează în anul următor.

(6) I.S.C poate efectua cheltuieli în valută, în conditiile prevăzute de actele normative în vigoare.

(7) Pentru exercitarea controlului de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism si amenajarea teritoriului si pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calitătii constructiilor, parcul normat al I.S.C este de 250 de autoturisme, cu o normă de combustibil de 350 litri/lună/autoturism.

 

CAPITOLUL VI

Personalul

 

Art. 16. - Personalul I.S.C nu se încadrează în categoria functionarilor publici.

Art. 17. - Personalul I.S.C este personal contractual si se supune prevederilor prezentului regulament, prevederilor legislatiei generale a muncii, regulamentului intern si contractului colectiv de muncă aplicabil.

Art. 18. - Personalul I.S.C are atributii de control, în baza reglementărilor legale în vigoare si potrivit domeniului de activitate.

Art. 19. - Personalul I.S.C beneficiază de echipament de protectie, în conditiile legii.

Art. 20. - Drepturile salariale si celelalte drepturi evaluate sau evaluabile pecuniar ori de personal se stabilesc potrivit contractului colectiv de muncă aplicabil.

 

CAPITOLUL VII

Relatiile

 

            Art. 21. - În vederea armonizării cu legislatia internatională, precum si a luării măsurilor de punere în sigurantă a constructiilor, în scopul protejării vietii oamenilor, I.S.C poate încheia contracte sau conventii de colaborare si/sau de cooperare pe plan national si/sau international, în domeniul său de activitate, în conditiile legii, cu alte organe/organisme similare, cu institutii de învătământ superior, de cercetare, precum si cu persoane fizice sau juridice din tară si/sau din străinătate.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

            Art. 22. - În termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului regulament, consiliul de conducere va aproba noul regulament intern al I.S.C.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

ANEXA Nr. 2

 

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCTII

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a unui inspectorat teritorial în constructii

 

 

Inspector teritorial-sef

 

 

 

 

 

 

Inspector teritorial adjunct (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-7 inspectorate judetene în constructii

 

Compartimentul juridic

 

Compartimentul economic, personal, administrativ, achizitii

 

Birou consultantă, coordonare, avizare

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

 

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCTII

 

INSPECTORATE TERITORIALE ÎN CONSTRUCTII

 

Inspectorate judetene în constructii

 

Nr. crt.

Inspectorate teritoriale în

constructii (I.T.C.)/Inspectorate judetene în constructii (I.J.C.)

1.

I.T.C. NORD-EST

sediu: municipiul lasi

I.J.C. Botosani

I.J.C. Suceava

I.J.C. Iasi

I.J.C. Neamt

I.J.C. Bacău

I.J.C. Vaslui

2.

I.T.C. SUD-EST

sediu: municipiul Constanta

I.J.C. Vrancea

I.J.C. Galati

I.J.C. Buzău

I.J.C. Brăila

I.J.C. Tulcea

I.J.C. Constanta

3.

I.T.C. SUD MUNTENIA

sediu: municipiul Ploiesti

I.J.C. Arges

I.J.C. Prahova

I.J.C. Dâmbovita

I.J.C. Ialomita

I.J.C. Călărasi

I.J.C. Giurgiu

I.J.C. Teleorman

4.

I.T.C. SUD-VEST OLTENIA

sediu: municipiul Craiova

I.J.C. Vâlcea

I.J.C. Gorj

I.J.C. Mehedinti

I.J.C. Olt

I.J.C. Dolj

 

Nr. crt.

Inspectorate teritoriale în constructii (I.T.C.)/Inspectorate judetene în constructii (I.J.C.)

5.

I.T.C. VEST

sediu: municipiul Timisoara

I.J.C. Arad

I.J.C. Timis

I.J.C. Hunedoara

I.J.C. Caras-Severin

6.

I.T.C. NORD-VEST

sediu: municipiul Oradea

I.J.C. Satu Mare

I.J.C. Maramures

I.J.C. Bistrita-Năsăud

I.J.C. Sălaj

I.J.C. Bihor

I.J.C. Cluj

7.

I.T.C. CENTRU

sediu: municipiul Brasov

I.J.C. Mures

I.J.C. Harghita

I.J.C. Alba

I.J.C. Sibiu

I.J.C. Covasna

I.J.C. Brasov

8.

I.T.C. BUCURESTI ILFOV

sediu: municipiul Bucuresti

I.C. Municipiului Bucuresti

I.J.C. Ilfov

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică

 

            Având în vedere prevederile art. 50 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, ale art. 14 alin. (2) lit. e) si ale art. 16 alin. (1) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006,

            în temeiul art. 10 alin. (5) si (6) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C.*), cu modificările si completările ulterioare,

            presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, prevăzut în anexa**) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

            Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală,

Jeanina Preda

 

Bucuresti, 20 martie 2007.

Nr. 91.


*) Conform prevederilor Legii nr. 51/2006, începând cu data de 21 martie 2007 denumirea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală va fi Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice (A.N.R.S.C).

**) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 bis abonament, care se poate achizitiona si de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică

 

Având în vedere prevederile ari. 50 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, ale art. 14 alin. (2) lit. f) si ale art. 52 alin. (1) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006,

în temeiul art. 10 alin. (5) si (6) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C.*), cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Caietul de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, prevăzut în anexa**) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală,

Jeanina Preda

 

Bucuresti, 20 martie 2007.

Nr. 92.


*) Conform prevederilor Legii nr. 51/2006, începând cu data de 21 martie 2007 denumirea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală va fi Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice (A.N.R.S.C).

**) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 bis abonament, care se poate achizitiona si de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 133/2005 privind aprobarea Procedurii de repartizare de contingent societătilor comerciale cu sediul în România, care execută contracte de lucrări în Republica Federală Germania

 

            Având în vedere:

            - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, precum si pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare institutională;

            - Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse;

            - Hotărârea Guvernului nr. 167/1991 privind aprobarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania privind trimiterea de personal român din întreprinderi cu sediul în România pentru a activa pe bază de contracte de lucrări, cu modificările ulterioare,

            în baza art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

            ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emite următorul ordin:

            Art. I. - Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 133/2005 privind aprobarea Procedurii de repartizare de contingent societătilor comerciale cu sediul în România, care execută contracte de lucrări în Republica Federală Germania, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 29 martie 2005, se modifică după cum urmează:

- Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, va furniza informatii celor interesati cu privire la procedura aprobată prin prezentul ordin si va asigura prezentarea si actualizarea acestora pe site-ul web al institutiei.”

Art. II. - Procedura de repartizare de contingent societătilor comerciale cu sediul în România, care execută contracte de lucrări în Republica Federală Germania, prevăzută în anexa la ordin, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. în vederea obtinerii de contingent, societătile comerciale depun la Registratura Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă un dosar care trebuie să îndeplinească criteriile de selectie prevăzute în anexa nr. 1 si să contină cererea privind solicitarea de contingent necesar pentru executarea contractului, al cărei model este prezentat în anexa nr. 2, însotită de documentatia completă prevăzută în anexa nr. 3a), cu cel mult 60 de zile înainte de data începerii derulării contractului.”

2. Punctul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„4. Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, prin directia de specialitate, întocmeste un referat privind dosarul depus în vederea trimiterii de personal român, detasat din societăti comerciale cu sediul în România, pentru a activa pe bază de contracte de lucrări, prevăzut în anexa nr. 4, numai pentru societătile comerciale care îndeplinesc, cumulativ, următoarele conditii:

a) au depus documentatia completă, conform anexei nr. 3a);

b) îndeplinesc criteriile de selectie prevăzute în anexa nr. 1.”

3. Punctul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„6. Referatul prevăzut la pct. 4 se avizează de către directorul directiei de specialitate si se aprobă de către presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă. în baza referatului aprobat, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, prin directia de specialitate, eliberează societătii comerciale contingentul necesar pentru trimiterea de personal român, detasat pentru a activa pe bază de contracte de lucrări în Republica Federală Germania, si returnează originalul contractului de lucrări, precum si devizul lucrării/lista de servicii.”

4. Punctul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„7. Aprobările de contingent eliberate de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, neutilizate în termen de 90 de zile de la data aprobării, se anulează si nu constituie rezervare de contingent pentru alte contracte de lucrări. Societătile comerciale sunt obligate să comunice în scris Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă toate aprobările de contingent neutilizate.”

5. Punctul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„8. În vederea obtinerii de contingent suplimentar pentru prelungirea sau, după caz, amânarea perioadei de executie a unui contract în derulare, societătile comerciale depun la Registratura Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă un dosar care trebuie să contină cererea privind solicitarea de contingent suplimentar, al cărei model este prezentat în anexa nr. 2, însotită de documentatia completă prevăzută în anexa nr. 3b).”

Art. III. - Anexele nr. 2, 3b) si 4 la procedură se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezentul ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 14 mai 2007.

Nr. 429.

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la procedură)

 

Societatea Comercială .......................................

Nr.................................../data ...........................

 

CERERE

privind solicitarea de contingent/contingent suplimentar necesar pentru executarea contractului

- model -

 

            Către Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

            Referitor la aprobarea de contingent în baza Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania privind trimiterea de personal român din întreprinderi cu sediul în România pentru a activa pe bază de contracte de lucrări, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 167/1991, cu modificările ulterioare,

            subsemnatul .................................................., reprezentant legal al Societătii Comerciale ......................................... cu sediul în localitatea ............................... str........................................ nr..... judetul/sectorul ......................................, codul postal ............................... vă rog să aprobati contingentul/suplimentarea de contingent pentru executarea contractului de lucrări din data de .............................................., încheiat cu firma germană ...................................................... si detasarea unui număr de ................................................... salariati (....om/lună), pentru perioada..............................la santierul/punctul de lucru ...................................................................................................................................................................

            Salariatii care urmează să fie detasati în baza acestui contract de lucrări sunt calificati în următoarele meserii:

            La prezenta cerere anexăm documentatia completă prevăzută în anexa nr. 3a), respectiv 3b) la Procedura de repartizare de contingent societătilor comerciale cu sediul în România, care execută contracte de lucrări în Republica Federală Germania, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 133/2005, cu modificările ulterioare.

 

Reprezentant legal,

…………………………..

(numele, prenumele si semnătura)

LS.

 

ANEXA Nr.2

[Anexa nr. 3b) la procedură]

 

DOCUMENTATIA

pe care trebuie să o depună societătile comerciale care urmează să solicite contingent suplimentar pentru prelungirea/amânarea perioadei de executie la un contract în derulare

 

1. Cerere privind solicitarea de contingent suplimentar necesar pentru executarea contractului, conform anexei nr. 2

2. Supliment pentru contractul existent/contractul partial de lucrări (în limba germană) si copie de pe acesta

3. Fundamentarea prelungirii/amânării termenelor, în măsura în care suplimentul nu prevede si copie de pe acesta

4. Traducerea suplimentului pentru contractul existent si fundamentarea prelungirii, în limba română, legalizată sau, după caz, semnată si stampilată de reprezentantul legal al societătii comerciale

5. Restul de lucrări din deviz rămase de executat, în copie

6. Graficul de repartizare a personalului pe luni

7. Aprobarea de contingent initială, eliberată de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, în copie

8. Aprobarea de contingent eliberată de Oficiul Federal de Muncă al Landului Hessen, în copie

9. Dovezi (în original sau în copie legalizată), eliberate în luna depunerii documentatiei, privind achitarea la zi a obligatiilor către:

- bugetul de stat;

- bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv contributia la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale;

- bugetul asigurărilor pentru somaj;

- Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate

10. Ultimul bilant contabil depus si înregistrat la administratia financiară, în copie, din care să reiasă activitatea preponderentă pe care o desfăsoară societatea comercială si situatia financiară a acesteia.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la procedură)

 

Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

Nr. ................................./Data ......................................

 

De acord

Presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

REFERAT

privind dosarul depus în vederea trimiterii de personal român, detasat din societăti comerciale cu sediul în România,

pentru a activa pe bază de contracte de lucrări

 

A. Date de identificare

Cererea nr.............................................. din data de ....................................... înregistrată la Agentia Natională

pentru Ocuparea Fortei de Muncă cu nr.............................................. din data de .................................................................

Data completării dosarului (dacă este cazul) ................................................................................................................

Societatea Comercială .....................................................................................................................................................

Adresa ................................................................................................................................................................................

Activitatea principală......................................................................................., codul de activitate CAEN ........................

Codul fiscal/Codul unic de înregistrare .............................................................................................................................

Numele si prenumele directorului/directorului general/administratorului ..........................................................................

Bilantul contabil la data de ................................... din care reiese o cifră de afaceri netă de .................................

un profit/o pierdere de ........................................................................................ si un număr mediu de ....................salariati.

B. îndeplinirea criteriilor de selectie în vederea obtinerii de contingent

1. Societatea comercială a depus documentatia completă conform anexei nr. 3a):1 Da[ ]

Nu [ ]

2. Societatea comercială are înscris în certificatul de înmatriculare ca obiect principal de activitate aceeasi activitate pe care urmează să o desfăsoare în Republica Federală Germania:

Da[ ] Nu [ ]

3. Societatea comercială a desfăsurat în România, cel putin 6 luni înainte de data solicitării de contingent, activitatea pentru care solicită contingent:

Da[ ] Nu [ ]

4. Societatea comercială are personal încadrat cu contract individual de muncă:

Da[ ] Nu [ ]

5. Obligatii bugetare achitate la zi:

Da[ ] Nu [ ]

6. Societatea comercială a respectat înlesnirile la plată: esalonare/amânare: Da[ ]

Nu [ ]

a) bugetul de stat .......................................................................;

b) bugetul asigurărilor sociale de stat ..........................................;

c) bugetul asigurărilor pentru somaj ............................................;

d) bugetul asigurărilor sociale de sănătate ....................................;

7. Există înscrise în registrul comertului mentiuni, conform art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau comunicări ale organelor de drept, referitoare la amenzi, abuz de încredere, fals, concurentă, alte abateri:

Da [ ] Nu [ ]

8. Există sanctionare pentru nerespectarea legislatiei germane la data solicitării de contingent:

Da [ ] pe perioada .........................................

Nu [ ]

O Elemente ale contractului

1. Domeniul de activitate pentru care a fost încheiat contractul ..............................................................................

2. Data încheierii contractului (zz/ll/aa) .................................................................................................................

3. Denumirea firmei germane cu care s-a încheiat contractul ..................................................................................

4. Data începerii lucrării (zz/ll/aa) .........................................................................................................................

5. Data finalizării lucrării (zz/ll/aa) .........................................................................................................................

6. Durata de executare a contractului .................... luni

7. Personal necesar pentru executarea contractului: ....................... om/lună

8. Valoarea contractului ............................ mii euro

9. Santierul/Punctul de lucru de desfăsurare a contractului ......................................................................................

D. Mentiuni

• Societatea comercială are aprobat un număr de ... contracte, cu un număr total de ...... om/lună, conform situatiei Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

• La data începerii contractului supus aprobării societatea comercială are în derulare ... contracte, cu un număr de ... salariati cu contract individual de muncă, detasati, cu care îsi desfăsoară deja activitatea în Republica Federală Germania.

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să decideti asupra acordării contingentului.

 

Avizat.

Director,

…………………………

Sef serviciu,

…………………………

Întocmit,

…………………………

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor tehnice privind curătarea, dezinfectia si sterilizarea

în unitătile sanitare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 261/2007

 

            Având în vedere prevederile art. 168 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, văzând Referatul de aprobare al Inspectiei Sanitare de Stat nr. E.N. 5.008/2007,

            ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

            Art. I. - Normele tehnice privind curătarea, dezinfectia si sterilizarea în unitătile sanitare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 261/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 21 februarie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

            „Art. 25. - Sterilizarea chimică se realizează cu solutii chimice/substante chimice destinate special acestui scop si autorizate/înregistrate conform prevederilor legale.”

            2. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

            „Art. 56. - (1) Dispozitivele medicale termosensibile se sterilizează chimic cu solutii/substante chimice destinate special acestui scop si care respectă Directiva 93/42/CEE si legislatia referitoare la dispozitivele medicale.

            (2) Utilizatorii sunt obligati să păstreze o evidentă a procedurilor de sterilizare chimică într-un registru special, denumit Registrul de sterilizare chimică, în care se vor completa în mod obligatoriu următoarele date:

            a) produsul utilizat si concentratia de lucru;

            b) data si ora preparării solutiei de lucru;

            c) ora începerii fiecărei proceduri (ciclu) de sterilizare;

            d) lista dispozitivelor medicale sterilizate la fiecare procedură;

            e) ora încheierii fiecărei proceduri (ciclu) de sterilizare;

            f) numele si semnătura persoanei responsabile de efectuarea sterilizării.

            (3) Registrul prevăzut la alin. (2) va fi pus la dispozitia inspectorilor sanitari de stat, precum si Ministerului Sănătătii Publice si altor ministere si institutii cu retea sanitară proprie si poate constitui, după caz, probă medico-legată, în conditiile legii.”

            3. Articolul 76 alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Se realizează un ciclu de sterilizare complet, cu prevacuumare si postvacuumare, cu mentinerea temperaturii de 134° C timp de cel putin 3,5 minute.”

            4. După articolul 112 se adaugă două noi articole, articolele 113 si 114, cu următorul cuprins:

            „Art. 113. - (1) Sterilizarea cu aer cald-căldură uscată este recomandată pentru materialele rezistente la temperaturi ridicate: unele uleiuri, vaseline, geluri, pudre, materiale cerate, instrumente din otel neinoxidabil (cromat), seringi din sticlă, ace, articole din sticlă, precum si alte materiale rezistente la temperaturi ridicate, după caz.

            (2) Ciclul complet de sterilizare la sterilizatorul cu aer cald cuprinde următoarele faze:

            a) faza de încălzire a aparatului, care reprezintă intervalul de timp dintre momentul pornirii aparatului si cel al începerii cresterii temperaturii, durata fiind în functie de aparat;

            b) faza de latentă (omogenizare), care reprezintă intervalul de timp în care are loc propagarea si cresterea temperaturii pentru atingerea temperaturii de sterilizare în cutiile metalice/pachetele din cosuri, durata fiind în functie de aparat, de natura si de cantitatea materialului de sterilizat;

            c) faza de sterilizare, durata fiind în functie de temperatură:

            - 180° C, o oră; sau

            - 160° C, două ore;

            d) faza de răcire, durata fiind în functie de aparat, de natura si de cantitatea materialului de sterilizat.

            Un ciclu complet de sterilizare durează 4-5 ore.

            (3) Timpul de sterilizare se măsoară din momentul atingerii temperaturii de sterilizare în interiorul încărcăturii.

            (4) Durata mentinerii sterilitătii materialelor ambalate în cutii metalice este de 24 de ore de la sterilizare, cu conditia mentinerii cutiilor metalice închise. Durata mentinerii sterilitătii materialelor ambalate în pungi de hârtie sau din plastic, sudate, este de două luni de la sterilizare, cu conditia mentinerii integritătii lor si a manipulării acestora numai prin intermediul cosului si a depozitării lor în spatii special destinate.

            (5) Verificarea corectitudinii si eficacitătii sterilizării se realizează prin:

            - indicatori fizico-chimici prin virarea culorii;

            - indicatori fizico-chimici „integratori” prin virarea culorii, în situatia în care virajul culorii nu s-a realizat, materialul se consideră nesterilizat si nu se utilizează;

- indicatori biologici (Bacillus subtillis).

            (6) Dispozitivele medicale si materialele sterilizate se etichetează notându-se data, ora, sterilizatorul cu aer cald la care s-a efectuat sterilizarea si persoana care a efectuat sterilizarea.

            (7) În Registrul de evidentă a sterilizării se notează: data si numărul sterilizatorului cu aer cald (atunci când sunt mai multe), continutul din sarjă si numărul lor, numărul sarjei, temperatura la care s-a efectuat sterilizarea, ora de începere si de încheiere a ciclului (durata), rezultatele indicatorilor fizico-chimici, semnătura persoanei responsabile cu sterilizarea si care eliberează materialul steril, precum si rezultatul testelor biologice, observatii, data la care s-au efectuat întretinerea si verificarea aparatului.

(8) Întretinerea (mentenanta) sterilizatoarelor cu aer cald se efectuează de către un tehnician autorizat pentru verificarea functionării acestora, cu periodicitatea recomandată de producătorul aparatului, dar cel putin o dată pe trimestru.”

„Art. 114. - (1) Sterilizarea cu plasmă este o metodă prin care se sterilizează la temperaturi joase dispozitive medicale metalice si nemetalice. Se pot steriliza prin această metodă instrumente si accesorii fabricate din: aluminiu, alamă, otel inoxidabil, delrin, sticlă, nailon, policarbonati, polistiren, clorură de polivinil, acetat de viniletilenă, silicon, kraton, neopren, poliuretani, polietilenă, polipropilenă, politetrafluoroetilenă, precum si alte materiale ce necesită sterilizarea în conformitate cu instructiunile producătorilor.

(2) Sterilizatoarele cu plasmă trebuie să îndeplinească cerintele esentiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 911/2005 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de punere în functiune a dispozitivelor medicale si să fie purtătoare de marcaj de conformitate CE.

(3) Pregătirea instrumentelor pentru sterilizare se face similar cu practicile curente: curătarea si uscarea instrumentelor, reasamblarea, înfăsurarea în material poros.

(4) Sterilizatoarele cu plasă se vor utiliza în conformitate cu instructiunile producătorului, cu respectarea măsurilor de sigurantă mentionate de acesta.

(5) Verificarea corectitudinii si eficacitătii sterilizării se realizează prin indicatori chimici si indicatori biologici.

(6) Întretinerea (mentenanta) sterilizatoarelor cu plasmă se efectuează de către un tehnician autorizat pentru verificarea functionării acestora, cu periodicitatea recomandată de producător.”

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 14 mai 2007.

Nr. 840.