MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 335         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 17 mai 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 358 din 17 aprilie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si ari. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

36. - Ordonantă de urgentă pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenta Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

 

37. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

 

38. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii învătământului nr. 84/1995

 

39. - Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004

 

40. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

 

426. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Giroc si în administrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, judetul Timis

 

430. - Hotărâre pentru aprobarea plătii de către Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare a contributiei la costurile nationale de participare la programele de cooperare tehnică ale Agentiei Internationale pentru Energie Atomică, furnizată în cadrul proiectelor ROM/9/026 - „Sprijin acordat infrastructurii organismului de reglementare si misiunilor de experti în domeniul securitătii nucleare”, ROM/9/027 - „Consolidarea capacitătilor nationale în domeniul radioprotectiei” si ROM/9/028 - „Asistenta tehnică acordată Organismului Nuclear de reglementare al României în vederea îmbunătătirii competentelor de reglementare”

 

439. - Hotărâre privind aprobarea sustinerii includerii României în Programul Visa Waiver

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

155. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor privind acordarea consultantei de specialitate referitoare la încadrarea unor produse în Lista de armamente, munitii si alte produse militare supuse regimului de control la export si import

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

412. - Decizie privind obligatiile ce revin radiodifuzoritor la înregistrarea programelor de radio si de televiziune

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 358 din 17 aprilie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si art. 276 alin. (1) lit. e)

din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serbarn Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Vasmob” - S.R.L. din Dej în Dosarul nr. 1.034/2006 al Judecătoriei Dej.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă, întrucât autorul exceptiei solicită modificarea textelor de lege criticate, fapt ce excedează competentei Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 16 august 2006, pronuntată în Dosarul nr. 1.034/2006, Judecătoria Dej a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a art. 16 alin. (1) si art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Vasmob” - S.R.L. din Dej cu prilejul solutionării plângerii formulate împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textele de lege criticate, care instituie pentru angajator obligativitatea încheierii contractului individual de muncă în forma scrisă, îngrădesc dreptul la muncă al cetătenilor prin obligarea angajatorului „de a nu primi la muncă o persoană fără ca aceasta să aibă încheiat contract de muncă” si prin „sanctionarea angajatorului care încalcă aceste dispozitii”, fapt ce reprezintă si un element de constrângere pentru ambele părti, o îngrădire a libertătii de a-si alege locul de muncă, durata si timpul de muncă. De altfel, autorul exceptiei arată că ar fi utilă „o nuantare a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003, în sensul de a nu exista obligatia si sanctiunea pentru cazurile în care persoana fizică declară în scris că nu doreste să dobândească calitatea de salariat dacă urmează să presteze munci ocazionale sau un număr redus de ore”.

Judecătoria Dej apreciază că exceptia de neconstitu­tionalitate este neîntemeiată, invocând, în acest sens, jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, concretizată prin Decizia nr. 448/2005.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctul de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Totodată, arată că din critica sustinută de autorul exceptiei rezultă că argumentele invocate tin mai mult de lipsa, din continutul dispozitiilor de lege criticate, a unor prevederi în sensul dorit de acesta.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, sens în care face referire la Decizia Curtii Constitutionale nr. 448/2005.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea hr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 16 alin. (1) si ale art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, ordonantă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 5 iulie 2005, si prin articolul unic pct. 28 din Legea nr. 371/2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.147 din 19 decembrie 2005.

Textele de lege criticate au următoarea redactare:

- Art. 16 alin. (1): „Contractul individual de muncă se încheie în baza consimtământului părtilor, în formă scrisă, în limba română. Obligatia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Angajatorul persoană juridică, persoana fizică autorizată să desfăsoare o activitate independentă, precum si asociatia familială au obligatia de a încheia, în formă scrisă, contractul individual de munca anterior începerii raporturilor de muncă”;

- Art. 276 alin. (1) lit. e): „Constituie contraventie si se sanctionează astfel următoarele fapte: [...]

e) primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei pentru fiecare persoană identificată, fără a depăsi valoarea cumulată de 100.000 lei;”.

În opinia autorului exceptiei, dispozitiile de lege criticate sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 41 alin. (1) referitoare la dreptul la muncă si protectia socială a muncii si celor ale art. 42 alin. (1) privind interzicerea muncii fortate.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că autorul exceptiei solicită, în esentă, modificarea dispozitiilor art. 16 alin. (1) si ale art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003, în sensul de a nu mai exista obligatia si sanctiunea pentru cazurile „în care persoana fizică declară în scris că nu doreste să dobândească calitatea de salariat dacă urmează să presteze munci ocazionale sau un număr redus de ore”.

În acest mod, autorul exceptiei apreciază că s-ar crea posibilitatea pentru părti să aleagă forma de lucru cea mai adecvată vointei lor, fără a exista riscul aplicării sanctiunilor drastice prevăzute de art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003.

Ca atare, din această perspectivă, Curtea constată că nu poate fi primită critica autorului exceptiei, întrucât, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d), precum si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

în numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Vasmob” - S.R.L. din Dej în Dosarul nr. 1.034/2006 al Judecătoriei Dej.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 aprilie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenta Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

 

Având în vedere:

- aderarea României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 si monitorizarea implementării acquis-ului comunitar;

- necesitatea stabilirii unui cadru legal în concordantă cu prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, prin care se statuează libera circulatie a datelor cu caracter personal între statele membre ale Uniunii Europene;

- prevederile art. 1 alin. (2) din Directiva 95/46/CE, potrivit cărora statele membre nu pot limita sau interzice libera circulatie a datelor cu caracter personal între ele, din motive legate de protectia datelor;

- faptul că prevederile Legii nr. 476/2003 constituie un impediment în calea liberei circulatii a datelor cu caracter personal între statele membre ale Uniunii Europene si din zona economică europeană, contravenind prevederilor Directivei 95/46/CE si putând atrage aplicarea unor sanctiuni din partea organismelor comunitare, situatie ce impune promovarea de urgentă a măsurii de abrogare a acestei legi,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Legea nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenta Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 18 noiembrie 2003, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintie Autoritătii Nationale de Supraveghere

a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Georgeta Basarabescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 9 mai 2007.

Nr. 36.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

 

Având în vedere necesitatea asigurării finantării productiei de apă grea pentru unitătile 3 si 4 din cadrul obiectivului de investitii „Centrala nuclearo-electrică Cernavodă 5 x 700 MWE”, productie ce a fost aprobată cantitativ prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea productiei de apă grea în vederea punerii în functiune si pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viată a unitătilor 3 si 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, aprobată prin Legea nr. 78/2007, si utilizarea integrală a sumelor prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare, pentru productia de apă grea până la finele lunii aprilie 2007,

tinând cont de imposibilitatea opririi temporare a instalatiilor de producere a apei grele, datorită vehiculării unor cantităti foarte mari de hidrogen sulfurat, gaz letal si puternic coroziv, si luând în considerare implicatiile social-economice si strategice la nivel local si national, fapt ce constituie o situatie extraordinară si vizează interesul general si imediat,

având în vedere necesitatea asigurării imediate a fondurilor necesare pentru exploatarea si livrarea unei cantităti de 2.700 mii tone huilă energetică în conditiile impuse de aderarea României la Uniunea Europeană începând cu ianuarie 2007, precum si imposibilitatea desfăsurării activitătii Companiei Nationale a Huilei - S.A. Petrosani în lipsa fondurilor mentionate,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Fisele obiectivelor de investitii „CNE Cernavodă 5 x 700 MWE” - cod 21.81.01.1.1.1.001, „CNE Cernavodă - Program Social - Statia de epurare ape uzate si reziduale” - cod 21.81.01.1.1.1.02 b si „CNE Cernavodă - Program Social - Centru de agrement pentru tineret” - cod 21.81.01.1.1.1.02 f, prevăzute în anexa nr. 3/21/21 la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 bis din 29 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc conform anexelor nr. 1-3 la prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Sumele necesare finantării obiectivelor si categoriilor de investitii prevăzute la alin. (1) se asigură prin redistribuirea sumelor aprobate la sursa „buget de stat” în bugetul Ministerului Economiei si Finantelor, prevăzute în bugetul de stat pe anul 2007.

Art. 2. - (1) Pentru asigurarea subventiei pe produse la Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani se suplimentează fondurile alocate din bugetul Ministerului Economiei si Finantelor la capitolul 81.01 „Combustibil si energie”, titlul 40 „Subventii”, cu suma de 35.000 mii lei, conform anexei nr. 4 la prezenta ordonantă de urgentă, prin diminuarea titlului 55 „Alte transferuri”, articolul 55.01.12 „Investitii ale operatorilor economici cu capital de stat”, al aceluiasi capitol, cu aceeasi sumă.

(2) Obiectivele de investitii ale Companiei Nationale a Huilei - S.A. Petrosani vor fi finantate din surse proprii.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor art. 1 si 2 în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Economiei si Finantelor si a anexelor la acesta pe anul 2007.

Art. 4. - Anexele nr. 1 -4 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 9 mai 2007.

Nr. 37.

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Capitol 81.01-COMBUSTIBILI SI ENERGIE

Cod 21. 81. 01.1.1.1.001

 

FISA OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII

CNE CERNAVODA - 5X700 MWE

 

Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare

 

A. DATE GENERALE

 

 

1. Date geografice :

 

 

1.1 Judet /Sector

CONSTANTA

 

1.2 Municipiu /Oras /Comuna

CERNAVODA

 

1.3 Amplasament

CERNAVODA

 

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate

 

 

2.1 Numărul si data Acordului MFP

 

 

2.2 Numărul si data aprobării studiului de

fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

HG 750/1990

 

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

 

1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preturi luna 04 / anul 1980 )

13.290

2.Capacităti aprobate (în unităti fizice)

5 X 700 MWE

 

3.Durata de realizare aprobata (număr luni)

 

54

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

 

 

1.Valoarea totală la deschiderea finantării (mii lei)

(în preturi luna 04 / anul 1980 )

 

13.290

2.Durata de realizare contractată (număr luni)

 

54

3. Data începerii investitiei (luna/an)

 

04/1980

4. Data programată a terminării si PIF (luna/an)

 

12/2015

5. Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)

 

3.939.887

6. Valoarea prctgramatâ în anul 2006 (mii lei)

 

611.547

7. Valoarea rămasă de finantat la 31/12/2006 (mii lei)

 

18.877.993

 

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE ÎNTRETINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

 

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

 

(Cod obiectiv : 21.81.01.1.1.1.001)

- mii lei-

Surse de

finantare si

costuri de

functionare

I/II

 

 

TOTAL

 

 

CHELTUIELI

EFECTUATE până la

 

31.12.2005

 

PROGRAM

2006

 

PROPUNERI

2007

ESALONAREA

VALORII RAMASE

DE FINANTAT

 

ESTIMĂRI

2008

2009

2010

anii ulteriori

0

1

2-3+..+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de

finantare

I

23.429.427

3.939.887

611.547

342.005

660.304

895.558

1.082.756

15.897.370

II

23.429.427

3.939.887

611.547

342.005

660.304

895.558

1.082.756

15.897.370

1.1 Surse proprii

I

II

104.027 104.027

80.100 80.100

23.927 23.927

 

 

 

 

 

1.2 Credite interne

I

II

427.000 427.000

 

240.100 240.100

186.900 186.900

 

 

 

 

1.3 Credite externe

I

19.098.114

2.269.345

315.000

18.105

552.500

744.500

870.000

14.328.664

II

19.098.114

2.269.345

315.000

18.105

552.500

744.500

870.000

14.328.664

1.4 Buget de stat

din care:

I

3.546.860

1.337.016

32.520

137.000

107.804

151.058

212.756

1.568.706

II

3.546.860

1.337.016

32.520

137.000

107.804

151.058

212.756

1.568.706

1.4.3 Transferuri

interne

din care:

I

3.546.860

1.337.016

32.520

137.000

107.804

151.058

212.756

1.568.706

II

3.546.860

1.337.016

32.520

137.000

107.804

151.058

212.756

1.568.706

1.4.3.6 Investitii ale

agentilor economici

cu capital de stat

I

3.546.860

1.337.016

32.520

137.000

107.804

151.058

212.756

1.568.706

II

3.546.860

1.337.016

32.520

137.000*)

107.804

151.058

212.756

1.568.706

1.7 Alte surse

I

II

253.426 253.426

253.426 253.426

 

 

 

 

 

 

2. Proiectia costurilor de functionare si de întretinere dupâ PIF (preliminări)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Apa grea pentru Unitatea 3 si Unitatea 4

 

ANEXA Nr, 21)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Capitol 81. 01-COMBUSTIBILI SI ENERGIE

 

Cod 21.81.01.1.1.1.02b

 

FISA OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII

CNE CERNAVODA 5X700MWE - PROGRAM SOCIAL - STATIE EPURARE APE UZATE SI REZIDUALE

 

Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare

 

A.DATE GENERALE

 

 

1. Date geografice :

 

 

1.1 Judet /Sector

CONSTANTA

 

1.2 Municipiu /Oras /Comuna

CERNAVODA

 

1.3 Amplasament

CERNAVODA

 

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate

 

 

2.1 Numărul si data Acordului MFP

276/1991

 

2.2 Numărul si data aprobării studiului de

HG 454/1991

 

fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

 

 

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

 

1.Valoarea totala aprobată (mii lei)

(în preturi luna 05 / anul 1992 )

 

39

2. Capacităti aprobate (în unităti fizice)

200L/S

 

3.Durata de realizare aprobată (număr luni)

 

24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

 

 

1.Valoarea totală la deschiderea finantării (mii lei) (în preturi luna 05 / anul 1992 )

 

39

2. Durata de realizare contractată (număr luni)

 

24

3. Data începerii investitiei (luna/an)

 

05/1992

4. Data programată a terminării si PIF (luna/an)

 

12/2007

5. Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)

l

6.043

6. Valoarea programată în anul 2006 (mii lei)

 

12.000

7. Valoarea ramasă de finantat la 31/12/2006 (mii lei)

 

14.000

 

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE ÎNTRETINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

 

I - Credite de angajament (Cod obiectiv : 21.81.01.1.1.1.02b)

II - Credite bugetare

 

- mii lei-

Surse de finantare si

costuri de functionare

I/II

 

 

TOTAL

 

 

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005

 

 

PROGRAM 2006

 

ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT

PROPUNERI 2007

ESTIMĂRI

 

2008

2009

2010

anii ulteriori

0

1

2=3+..+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finantare

I

II

32.043 32.043

6.043

6.043

12.000 12.000

14.000 14.000

 

 

 

 

1.4 Buget de stat din care:

I

II

32.043 32.043

6.043

6.043

12.000 12.000

14.000 14.000

 

 

 

 

1.4.3 Transferuri interne

din care:

I

32.043

6.043

12. 000

14.000

 

 

 

 

II

32.043

6.043

12.000

14.000

 

 

 

 

1.4.3.6 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

I

32.043

6.043

12.000

14.000

 

 

 

 

II

32.043

6.043

12.000

14.000

 

 

 

 

2. Proiectia costurilor de functionare si de întretinere după PIF (preliminări)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 31)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI Capitol 81.01-COMBUSTIBILI SI ENERGIE Cod 21.81.01.1.1.1.02f

 

FISA OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII

CNE CERNAVODA 5X700 - PROGRAM SOCIAL - CENTRU DE INSTRUIRE SI AGREMENT PENTRU TINERET

 

Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare

A.DATE GENERALE

1. Date geografice :

 

 

1.1 Judet /Sector

CONSTANTA

 

1.2 Municipiu /Oras /Comuna

CERNAVODA

 

1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate

CERNAVODA

 

2.1 Numărul si data Acordului MFP

452/1992

 

2.2 Numărul si data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

HG 454/1991

 

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

 

1.Valoarea totala aprobată, (mii lei)

 

 

(în preturi luna 10 / anul 1992 )

 

27

2. Capacităti aprobate (în unităti fizice)

330 LOCURI

 

3. Durata de realizare aprobată (număr luni) C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

 

30

1.Valoarea totală la deschiderea finantării (mii lei)

(în preturi luna 10 / anul 1992 )

27

2. Durata de realizare contractată (număr luni)

 

30

3. Data începerii investitiei (luna/an)

 

06/1992

4. Data programată a terminării si PIF (luna/an)

5. Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)

6. Valoarea programată în anul 2006 (mii lei)

 

08/2011

7. Valoarea rămasă de finantat la 31/12/2006 (mii lei)

 

36.183

 

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE ÎNTRETINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

 

I - Credite de angajament (Cod obiectiv : 21.81. 01.1.1.1.02f)

II - Credite bugetare - mii lei-

 

 

- mii lei-

Surse de finantare si

costuri de functionare

I/II

 

 

TOTAL

 

 

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2005

 

 

PROGRAM 2006

 

ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT

PROPUNERI 2007

ESTIMĂRI

 

2008

2009

2010

anii ulteriori

0

1

2=3+..+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finantare

I

II

36.183 36.183

 

 

4.000

4.000

700

700

800

900

900

29.783

29.783

1.4 Buget de stat din care:

I

II

36.183 36.183

 

 

4.000

4.000

700

700

 

900

900

29.783

29.783

1.4.3 Transferuri interne

din care:

I

36.183

 

 

4.000

700

 

900

29.783

II

36.183

 

 

4.000

700

 

900

29.783

1.4.3.6 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

I

32.043

 

 

4.000

700

 

900

29.783

II

36.183

 

 

4.000

700

 

900

29.783

2. Proiectia costurilor de functionare si de întretinere după PIF (preliminări)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

Calculatia subventiei în anul 2007

 

 

UNITATEA

Cantitatea

Semestrul I

Semestrul II

Subventia totală

PRODUSUL

 

2007

 

Cantitatea

 

Subventia unitară (lei/UM)

 

Subventia totală (mii lei)

 

Cantitatea

 

Subventia unitară (lei/UM)

 

Subventia totală (mii lei)

 

2007

(mii lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani Huilă energetică (Gcal)

9.708.001

4.834.814

25,87

125.100

4.873.187

21,03

102.500

227.600

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

227.600

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii învătământului nr. 84/1995

 

Luând în considerare necesitatea de a dezvolta nivelul de învătământ postliceal, constatată pe baza cererii în crestere a angajatorilor pentru calificări de nivel mediu care sunt scolarizate prin învătământul postliceal,

în vederea pregătirii admiterii în învătământul postliceal în anul scolar 2007-2008,

în vederea respectării angajamentelor Guvernului României asumate prin Programul de guvernare cu privire la integrarea în Uniunea Europeană si a celor care vizează participarea României în Programul Comisiei Europene „Educatie si formare profesională 2010”,

în conformitate cu rezultatele consultării publice privind Cadrul european al calificărilor si răspunsul Guvernului României transmis în decembrie 2005, învătământul postliceal corespunde cu nivelul 5 al Cadrului european al calificărilor, similar cu situatia din alte tări europene în care acest nivel este cel mai solicitat pe piata muncii,

în considerarea faptului că impactul estimat vizează interesul public al beneficiarilor educatiei si formării profesionale si nevoia de investitie în acest nivel de calificare profesională constituie o situatie de urgentă a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă,

 

Articol unic. - Legea învătământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) învătământul postliceal de stat se organizează de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului din proprie initiativă, la propunerea autoritătilor administratiei publice locale sau la cererea operatorilor economici si a altor institutii interesate, în formele de organizare zi, seral si la distantă.

(2) Nomenclatorul domeniilor si calificărilor se stabileste de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, pe baza propunerilor factorilor interesati, validate de comitetele sectoriale, si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Pregătirea prin învătământul postliceal se realizează pe baza standardelor de pregătire profesională aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului în urma consultării partenerilor sociali si a validării acestora de către comitetele sectoriale. Standardele de pregătire profesională, care specifică nivelul de calificare, se realizează, de regulă, pe baza standardelor ocupationale validate de comitetele sectoriale.

(4) Scolile de maistri sunt scoli postliceale.

(5) Învătământul postliceal are o durată de 1-3 ani, în functie de complexitatea calificării si de nivelul de pregătire anterior al elevilor.

(6) Scolarizarea în învătământul postliceal de stat, organizată la initiativa Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, se finantează prin bugetele locale ale unitătilor administrativ-teritoriale, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si din alte venituri ale bugetelor locale. Scolarizarea poate fi finantată si de către solicitanti, persoane fizice sau juridice, prin contract încheiat cu unitatea de învătământ care asigură scolarizarea.

(7) Cifra de scolarizare corespunzătoare învătământului postliceal de stat se stabileste anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu consultarea factorilor interesati.”

2. Alineatul (3) al articolului 52 va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul de locuri pentru învătământul postliceal finantat de către solicitanti, persoane fizice sau juridice, se aprobă de inspectoratul scolar si se comunică Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 9 mai 2007.

Nr. 38.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004

 

Situatia extraordinară se motivează prin necesitatea urgentă de asigurare a cadrului juridic pentru acordarea de către Guvernul României a sprijinului financiar utilizatorilor de apă pentru irigatii, în vederea irigării culturilor din zonele prognozate a fi afectate de secetă.

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - După alineatul (2) al articolului 67 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 28 aprilie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (21) si (22), cu următorul cuprins:

„(21) Pentru sezonul de irigatii al anului 2007, termenul prevăzut la alin. (2) este 30 iunie 2007.

(22) De prevederile alin. (2) beneficiază, pentru anul 2007, si persoanele fizice si juridice ale căror terenuri sunt amplasate în amenajările de irigatii care se pun în functiune în anul 2007 si nu sunt cuprinse în teritoriul organizatiilor.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 39.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

 

Având în vedere recomandările formulate de auditorul extern în Raportul privind evaluarea stadiului de pregătire în vederea acreditării Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit si a Organismului de Coordonare a Agentiilor de Plăti din data de 15 decembrie 2006, precum si în Raportul privind evaluarea stadiului implementării Sistemului Integrat de Administrare si Control (IACS) din data de 29 martie 2007,

tinând cont de prevederile art. 1 „Acreditarea agentiilor de plăti” din cap. I „Agentiile de plăti si alte organisme” din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 885/2006 de stabilire a normelor comunitare detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului nr. 1.290/2005 privind acreditarea agentiilor de plăti si a altor organisme si lichidarea conturilor FEGA si FEADR,

pentru asigurarea în regim de urgentă a fondurilor necesare creării conditiilor acreditării definitive a Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, a Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit si pentru asigurarea conditiilor de functionare a institutiilor din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 1. - Se aprobă modificarea prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2007 la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultura si vânătoare” din anexa nr. 3/22 la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare, după cum urmează:

a) titlul 10 „Cheltuieli de personal” se suplimentează cu suma de 70.432 mii lei;

b) titlul 20 „Bunuri si servicii” se suplimentează cu suma de 78.289 mii lei;

c) titlul 70 „Cheltuieli de capital” se suplimentează cu suma de 86.621 mii lei;

d) titlul 51 „Transferuri între unităti ale administratiei publice” se suplimentează cu suma de 8.894 mii lei, conform anexei nr. 8;

e) titlul 40 „Subventii”, alineatul „Sprijinirea producătorilor agricoli”, se diminuează cu suma de 244.236 mii lei.

Art. 2. - (1) La anexa nr. 3/22/22 la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare, se introduce fisa obiectivului de investitii „Centre locale tip modular pentru Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură”, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) La anexa nr. 3/22/22 la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică fisele obiectivelor de investitii după cum urmează:

a) „Perimetre de ameliorare în fond funciar si forestier în agricultură si silvicultură”, prevăzută în anexa nr. 2;

b) „Înfiintare perdele forestiere de protectie”, prevăzută în anexa nr. 3;

c) „Lucrări de reconstructie ecologică pe terenuri degradate si perdele forestiere”, prevăzută în anexa nr. 4;

d) „Perimetre de ameliorare, în fond funciar si forestier în agricultură si silvicultură”, prevăzută în anexa nr. 5;

e) fisa pozitia C - Alte cheltuieli de investitii - d) - cheltuieli de expertiză, proiectare si de executie privind consolidările, prevăzută în anexa nr. 6;

f) fisa pozitia C - Alte cheltuieli de investitii - e) - alte cheltuieli asimilate investitiilor, prevăzută în anexa nr. 7.

Art. 3. - Anexele nr. 1-8*) fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 4. - (1) Se autorizează Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor art. 1 si 2 în structura bugetelor proprii si a anexelor la acestea, pe anul 2007, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor.

(2) Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor art. 1 si 2 în structura bugetului de stat si în structura bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si a anexelor la acesta pe anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 40.

 

ANEXA Nr. 1

 

Anexa 3/22/22

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

 

Capitol 83.01-AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VÂNĂTOARE

 

Cod 22.83.01.2007.1

 

FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

 

CENTRE LOCALE TIP MODULAR PENTRU AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA*)

 

Tipul cheltuielii : B – obiectiv (proiect) nou

 

A.

1. DATE GENERALE

1. Date geografice :

1.1 Judet /Sector

1.2 Municipiu /Oras /Comuna

1.3 Amplasament 41 DE JUDETE

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate

2.1 Numărul si data Acordului MFP

 

 

2.2 Numărul si data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret.)

AVIZ. MAPDR nr. 636/7007

B.

DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preturi luna 01 / anul 2007 )

 

70.437

 

2.Capacităti aprobate (în unităti fizice) 125 CENTRE LOCALE

 

 

3.Durata de realizare aprobată (număr luni)

6

C.

DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

 

 

 

1.Valoarea totală la deschiderea finantării (mii lei) (în preturi luna 06 / anul 2007 )

70.437

 

2. Durata de realizare contractata (număr luni)

6

 

3. Data începerii investitiei duna/an)

06/2007

 

4. Data programată a terminării si PIF (luna/an)

5. Valoarea decontată până la 31/12/2005 (mii lei)

6.Valoarea programată în anul 2006 (mii lei)

12/2007

 

7. Valoarea rămasa de finantat la 31/12/2006 (mii lei)

70.437

 

ANEXA Nr. 8

 

SITUATIA

suplimentării fondurilor la titlul „Transferuri între unităti ale administratiei publice” defalcată

pe institutii publice si naturi de cheltuieli

 

- mii lei -

Denumire institutie publică

TOTAL

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Cheltuieli de capital

Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit

1.000

 

1.000

 

Laboratorul central pentru calitatea semintelor si a materialului săditor

144

55

89

 

Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor

2.830

2.000

830

 

Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor

1.351

277

74

1.000

Laboratorul Central pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului „Valea Călugărească”

32

 

32

 

Laboratorul Regional pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Blaj

5

 

5

 

Laboratorul Regional pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Odobesti

77

 

14

63

Agentia Natională de Consultantă Agricolă

3.455

1.900

655

900

TOTAL

8.894

4.232

2.699

1.963

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTARARE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Giroc si în administrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, judetul Timis

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Giroc si în administrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, judetul Timis.

Art. 2. - Predarea-primirea părtii din imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 9 mai 2007.

Nr. 426.

 

anexă

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părtii din imobilul care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Giroc si în administrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, judetul Timis

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite partea din imobil

Persoana juridică la care se transmite partea din imobil

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristici tehnice

Comuna Giroc, judetul Timis

Statul român, Ministerul Apărării

Comuna Giroc, judetul Timis, Consiliul Local al Comunei Giroc

Imobil 1844 (partial) Cod 8.29.09 Nr. M.F. 106.617

Suprafata construită = 1.430 m2 Suprafata desfăsurată = 1.430 m2 Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 1.317.671 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii de către Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare a contributiei la costurile nationale de participare la programele de cooperare tehnică ale Agentiei Internationale pentru Energie Atomică, furnizată în cadrul proiectelor ROM/9/026 - „Sprijin acordat infrastructurii organismului de reglementare si misiunilor de experti în domeniul securitătii nucleare”, ROM/9/027 - „Consolidarea capacitătilor nationale în domeniul radioprotectiei” si ROM/9/028 - „Asistenta tehnică acordată Organismului Nuclear de reglementare al României în vederea îmbunătătirii competentelor de reglementare”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 35 lit. f) din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata echivalentului în lei al sumei de 7.267 dolari S.U.A., reprezentând contributia de 5% a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru proiectul de cooperare tehnică furnizată de Agentia Internatională pentru Energie Atomică în cadrul proiectului ROM/9/026 - „Sprijin acordat infrastructurii organismului de reglementare si misiunilor de experti în domeniul securitătii nucleare”.

Art. 2. - Se aprobă plata echivalentului în lei al sumei de 5.314,5 dolari S.U.A., reprezentând contributia de 2,5% a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru proiectul de cooperare tehnică furnizată de Agentia Internatională pentru Energie Atomică în cadrul proiectului ROM/9/027 - „Consolidarea capacitătilor nationale în domeniul radioprotectiei”.

Art. 3. - Se aprobă plata echivalentului în lei lai sumei de 5.007,5 dolari S.U.A., reprezentând contributia de 2,5% a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru proiectul de cooperare tehnică furnizată de Agentia Internatională pentru Energie Atomică în cadrul proiectului ROM/9/028 - „Asistenta tehnică acordată Organismului Nuclear de reglementare al României în vederea îmbunătătirii competentelor de reglementare”.

Art. 4. - Sumele prevăzute la art. 1-3 se suportă din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneaza:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Comisiei Nationale

pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Vilmos Zsombori

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

Presedintele Agentiei Nucleare,

Valica Gorea

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 9 mai 2007.

Nr. 430.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sustinerii includerii României în Programul Visa Waiver

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă participarea României, împreună cu alte state membre ale Uniunii Europene, la actiunea comună de sustinere a includerii în Programul Visa Waiver (Programul de scutire de vize) al Administratiei Statelor Unite ale Americii.

Art. 2. - (1) În vederea implementării actiunii prevăzute la art. 1, se aprobă încheierea de către Ministerul Afacerilor Externe, în conditiile legii, a unui contract de consultantă cu o firmă specializată din Statele Unite ale Americii.

(2) Finantarea actiunii prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anii 2007 si 2008, în limita echivalentului în lei al sumei de 84.000 U.S.D.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 mai 2007.

Nr. 439.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

AGENTIA NATIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR

 

ORDIN

privind acordarea consultantei de specialitate referitoare la încadrarea unor produse în Lista de armamente, munitii si alte produse militare supuse regimului de control la export si import

 

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (2) lit. n) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2004,

în temeiul art. 4 alin. (1) lit. s) si al art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 920/2005 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Control al Exporturilor, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Termenul de procesare a cererilor de consultantă de specialitate, solicitată în scris de către persoanele interesate, necesară încadrării unor produse în lista prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 844/2001 privind Lista de armamente, munitii si alte produse militare supuse regimului de control la export si import, este de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării la Agentia Natională de Control al Exporturilor a documentatiei complete solicitate.

Art. 2. - Consultanta de specialitate mentionată la art. 1 se solicită prin completarea formularului-tip prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. 166/2003 privind acordarea consultantei de specialitate referitoare la încadrarea unor produse în listele cuprinzând produsele strategice supuse regimului de control la export si import, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 5 aprilie 2003.

Art. 4. - Consultanta acordată pe formularul-tip anexă la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. 166/2003 privind acordarea consultantei de specialitate referitoare la încadrarea unor produse în listele cuprinzând produsele strategice supuse regimului de control la export si import poate fi utilizată până la modificarea sau abrogarea listei prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 844/2001 privind Lista de armamente, munitii si alte produse militare supuse regimului de control la export si import.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor,

Cristian Irinel Munteanu

 

Bucuresti, 11 mai 2007.

Nr. 155.

 

ANEXA

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind obligatiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio si de televiziune

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. 1. - (1) Radiodifuzorii au obligatia de a asigura înregistrarea programelor/emisiunilor de radio sau de televiziune pe care le difuzează, în timp real, integral si simultan cu transmisia lor.

(2) Înregistrările programelor/emisiunilor vor fi păstrate timp de 30 de zile după data difuzării.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) înregistrările continând programe/emisiuni după a căror difuzare posturile de radiodifuziune sonoră sau de televiziune au primit solicitări privind acordarea dreptului la replică sau a rectificării, situatie în care înregistrările vor fi păstrate timp de 45 de zile după data difuzării.

Art. 2. - Radiodifuzorii sunt obligati să pună la dispozitia Consiliului National al Audiovizualului, la cerere, înregistrările în următoarele formate:

a) pentru programele de televiziune, înregistrare analogică pe casete VHS, cu viteză normală ori „longplay”, sau înregistrare digitală pe suport CD/DVD, într-un format uzual, cum ar fi AVI, MPEG-2, MPEG-4;

b) pentru programele de radio, înregistrare analogică pe casete audio standard sau înregistrare digitală pe suport CD.

Art. 3. - Nerespectarea prezentei decizii se sanctionează potrivit dispozitiilor art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 234/2003 privind obligatiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio si de televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iulie 2003.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 

Bucuresti, 10 mai 2007.

Nr. 412.