MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 289         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 2 mai 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            387. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            93. - Decizie privind numirea domnului Nicolaie Mircea Sălăgean în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Culturii si Cultelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            241. - Ordin al vicepresedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 206/2007 privind înfiintarea Biroului de legătură al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor cu Federal Trade Commission

 

            4.912. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006

 

REPUBLICĂRI

 

            Ordonanta Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive

 

            Rectificări la:

            - Hotărârea Guvernului nr. 367/2007

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care realizează politica Guvernului în domeniile dezvoltării sectorului Întreprinderilor mici si mijlocii, a celui cooperatist, comertului, turismului si profesiilor liberale, care se înfiintează prin reorganizarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie si a Autoritătii Nationale pentru Turism, care îsi încetează activitatea, prin preluarea activitătii în domeniul comertului de la Ministerul Economiei si Comertului, prin preluarea activitătii privind mediul de afaceri din cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile mediului de afaceri si Întreprinderilor mici si mijlocii, precum si prin preluarea activitătii în domeniul turismului de la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care îsi încetează activitatea.

Art. 2. - Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale are sediul principal în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, si alte spatii necesare desfăsurării activitătii, situate în str. Ion Câmpineanu nr. 16, str. Poterasi nr. 11 si bd. Dinicu Golescu nr. 38, Bucuresti.

Art. 3. - Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale îndeplineste următoarele functii:

a) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea aplicării si controlul respectării reglementărilor în domeniile dezvoltării sectorului Întreprinderilor mici si mijlocii, a celui cooperatist, comertului, turismului si mediului de afaceri, precum si al functionării institutiilor si organismelor care îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea sau în coordonarea sa;

b) de strategie, prin care se asigură fundamentarea, elaborarea si aplicarea strategiei si politicilor Guvernului în domeniile dezvoltării sectorului Întreprinderilor mici si mijlocii, a celui cooperatist, comertului, turismului, mediului de afaceri si profesiilor liberale, cu exceptia profesiilor liberale aflate în competenta altor institutii;

c) de sinteză în domeniile specifice ministerului;

d) de coordonare la nivel national a activitătii de relatii economice internationale, respectiv fluxurile comerciale si cooperarea economică, asigurând secretariatele comisiilor interguvernamentale de colaborare economică cu alte state si pregătirea componentei economice a întâlnirilor la nivelul conducerilor statului si guvernului;

e) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ si institutional necesar în vederea realizării obiectivelor si programelor din domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici si mijlocii, a celui cooperatist, comertului, turismului si profesiilor liberale, cu exceptia profesiilor liberale aflate în competenta altor institutii;

f) de administrare, prin care se asigură administrarea fondurilor publice în domeniul întreprinderilor mici si mijlocii, a celui cooperatist, comertului si turismului;

g) de reprezentare, prin care se asigură în numele statului român, cu aprobarea Guvernului, reprezentarea pe plan intern si extern în domeniile dezvoltării sectorului Întreprinderilor mici si mijlocii, a celui cooperatist, comertului, turismului si profesiilor liberale, cu exceptia profesiilor liberale aflate în competenta altor institutii;

h) de promovare, implementare si urmărire a folosirii fondurilor acordate de Uniunea Europeană în domeniile aflate în coordonare.

Art. 4. - Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale exercită următoarele atributii:

A. Cu caracter general:

1. fundamentează si elaborează programul de reforme economico-sociale ale Guvernului în domeniul întreprinderilor mici si mijlocii, cooperatiei, comertului, mediului de afaceri, turismului si profesiilor liberale, cu exceptia profesiilor liberale aflate în competenta altor institutii;

2. îndeplineste atributii privind eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societătile comerciale din domeniul comertului interior si turismului;

3. elaborează si propune spre adoptare Guvernului proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate si avizează proiectele de acte normative ale altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate, care au impact asupra domeniilor sale de activitate;

4. elaborează, actualizează si monitorizează planul de actiuni pentru mediul de afaceri;

5. asigură aplicarea directă a acquis-ului comunitar sau, după caz, armonizează legislatia natională în domeniile Întreprinderilor mici si mijlocii, cooperatie, comert si turism;

6. reprezintă Guvernul României în relatia cu Uniunea Europeană si cu alte organizatii internationale, pentru elaborarea de politici si programe privind domeniile sale de activitate;

7. fundamentează si propune în proiectul de buget resursele financiare necesare functionării, precum si realizării politicilor si programelor în domeniu, potrivit legii;

8. îndeplineste atributiile de organism intermediar în domeniul întreprinderilor mici si mijlocii pentru Programul Operational Sectorial de Crestere a Competitivitătii Economice, conform acordului de delegare încheiat prin acordul părtilor cu Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial de Crestere a Competitivitătii Economice;

9. îndeplineste atributiile de organism intermediar în domeniul turismului pentru Programul Operational Regional, conform acordului de delegare încheiat prin acordul părtilor cu Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional;

10. elaborează, actualizează, implementează si monitorizează Planul de Actiuni pentru Mediul de Afaceri;

11. propune si derulează actiuni pentru elaborarea, adaptarea si implementarea instrumentelor de identificare si măsurare a costurilor administrative, impuse de reglementări mediului de afaceri, în concordantă cu metodologiile si practicile internationale de identificare, măsurare si reducere a barierelor administrative;

12. organizează si participă la derularea sondajului periodic în vederea evaluării impactului reglementărilor administrative si procedurale asupra climatului afacerilor, utilizând expertiza, metodologia si instrumentele preluate de la organizatii si organisme internationale în domeniul cercetărilor de piată;

13. propune, implementează, coordonează si monitorizează actiuni în domeniul reducerii barierelor administrative;

14. colaborează pe proiecte specifice si în regim permanent cu organizatii si organisme internationale (Banca Mondială, Comisia Europeană, Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internatională, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică), asigurând coordonarea programelor si activitătilor desfăsurate împreună cu acestea, în legătură cu mediul de afaceri;

15. identifică si testează metode de îmbunătătire a mediului de afaceri (transparenta administrativă, coduri de bune practici, încurajarea si sprijinirea initiativei antreprenoriale etc);

16. sprijină înfiintarea si activitatea asociatiilor profesionale si patronale din domeniile sale de activitate si asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media si cu societatea civilă, în scopul informării reciproce si al perfectionării cadrului legislativ existent;

17. primeste si rezolvă sau, după caz, transmite spre solutionare celor în drept, potrivit competentelor, sesizările persoanelor fizice si juridice în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 233/2002;

18. îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate, precum si cele conferite expres sau care decurg din acorduri internationale la care România este parte;

19. colaborează cu celelalte ministere si autorităti ale administratiei publice centrale, autorităti ale administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane juridice si fizice;

20. solicită informatii de la celelalte organe ale administratiei publice centrale, de la autoritătile administratiei publice locale, de la alte institutii si autorităti publice, precum si de la societătile comerciale la care statul este actionar sau asociat, acestea având obligatia de a furniza datele solicitate;

21. asigură protectia informatiilor clasificate, prevenirea si combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislatiei Uniunii Europene si Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord în domeniile sale de competentă, prin activităti specifice în conditiile legii;

B. În domeniul Întreprinderilor mici si mijlocii:

1. elaborează, implementează si monitorizează programe pentru stimularea înfiintării si dezvoltării Întreprinderilor mici si mijlocii si a societătilor cooperative;

2. elaborează criteriile, prioritătile si procedurile necesare în vederea desfăsurării programelor si proiectelor activitătilor specifice;

3. derulează programe si proiecte cu finantare externă, prin înfiintare de unităti de management de proiect;

4. participă, împreună cu alte organe ale administratiei publice de specialitate, la elaborarea si implementarea politicilor de cercetare, inovare si a transferului tehnologic în domeniile sale de activitate;

5. coordonează cooperarea în cadrul programelor Uniunii Europene si ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică a proiectelor si programelor din domeniul Întreprinderilor mici si mijlocii;

6. reprezintă statul în exercitiul tuturor drepturilor si îndeplinirea tuturor obligatiilor ce îi revin în calitate de actionar unic al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii - S.A.;

7. reprezintă statul în exercitiul tuturor drepturilor si îndeplinirea tuturor obligatiilor ce îi revin în calitate de actionar la fondurile locale de garantare;

8. asigură coordonarea Fundatiei de Post-Privatizare.

C. În domeniul comertului:

1. fundamentează si promovează interesele economico-comerciale ale României în cadrul institutiilor comunitare abilitate prin actele constitutive ale Uniunii Europene pentru elaborarea politicii comerciale comune si desfăsurarea de negocieri de liberalizare a comertului în cadru multilateral, desfăsurate sub egida Organizatiei Mondiale de Comert, sau la nivel regional si bilateral;

2. coordonează si urmăreste respectarea implementării politicii comerciale comunitare în România, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene în domeniu, cu aplicabilitate directă în toate statele membre, si cu Tratatul de aderare;

3. urmăreste si controlează aplicarea conventiilor si acordurilor internationale din domeniile sale de competentă, tinând seama de statutul de membru al Uniunii Europene sau de membru al altor structuri ori organisme internationale;

4. asigură consultarea altor institutii guvernamentale si a mediului de afaceri cu privire la strategia, negocierile, pregătirea, adoptarea si aplicarea la nivel comunitar de măsuri de politică comercială comună;

5. reprezintă interesele statului român în diferite organe si organisme internationale, în conformitate cu acordurile si conventiile la care România este parte si cu alte întelegeri stabilite în acest scop, si dezvoltă relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organizatii regionale si internationale ce interesează domeniul său de activitate;

6. mediatizează si acordă consultantă operatorilor economici cu privire la valorificarea în comertul cu tările terte a oportunitătilor si avantajelor rezultate din angajamentele asumate de Uniunea Europeană în cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului si/sau prin acordurile de comert liber sau de parteneriat economic, încheiate la nivel regional ori bilateral, care înglobează componente de comert;

7. promovează interesele comerciale ale României în relatiile cu alte state si cu organizatiile economice la nivel mondial, conform competentelor nationale ca membru al Uniunii Europene;

8. face propuneri si negociază direct, conform competentelor nationale, sau participă la negocierea si încheierea de tratate, acorduri si alte întelegeri internationale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic national si, respectiv, comunitar, necesar dezvoltării schimburilor comerciale;

9. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile si conventiile internationale bilaterale si multilaterale în domeniul economic, la care România este parte, conform competentelor nationale si în corelatie cu politica Uniunii Europene;

10. asigură managementul Strategiei Nationale de Export a României, conform legislatiei în vigoare, în parteneriat public-privat cu mediile de afaceri care au participat la elaborarea documentului;

11. dezvoltă forme de parteneriat si dialog structurat în domeniile specifice de activitate cu structurile asociative ale mediilor de afaceri reprezentative la nivel national, respectiv patronatele si asociatiile profesionale, precum si cu camerele de comert si industrie;

12. asigură organizarea si participarea la misiuni economice, târguri si expozitii internationale în scopul promovării exporturilor de produse si servicii românesti;

13. coordonează organizarea sesiunilor comisiilor mixte guvernamentale de cooperare economică si tehnică, face propuneri privind programul anual de sesiuni si al presedintilor părtii române în comisiile mixte, propune spre aprobare guvernului mandatul delegatiilor participante; participă prin delegati proprii la sesiunile comisiilor mixte, atât în tară, cât si în străinătate; elaborează si supune spre aprobare guvernului rapoartele desfăsurării sesiunilor si planurile de măsuri pentru punerea în aplicare a celor convenite;

14. oferă operatorilor economici informatii de piată si oportunităti de afaceri, precum si servicii de consultantă privind accesul pe pietele externe si acordă asistentă de specialitate în procesul antamării unor operatiuni de cooperare si de obiective complexe în tară si în străinătate;

15. coordonează activitatea reprezentantelor economice ale României în străinătate si cooperează cu cele acreditate în România, pentru identificarea si concretizarea unor proiecte si pentru promovarea relatiilor economice si a cooperării internationale;

16. participă, în domeniul său de activitate, la dialogul cu institutiile financiare internationale si actionează pentru concretizarea unor proiecte de cooperare cu acestea si de atragere a investitorilor străini si români în vederea implementării de proiecte si programe nationale, regionale sau internationale de interes pentru România;

17. sprijină, în conditiile legii, actiunile coordonate de Ministerul Economiei si Finantelor pentru recuperarea creantelor României rezultate din operatiuni comerciale si de cooperare economică derulate înainte de 31 decembrie 1989;

18. asigură functia de autoritate natională pentru aplicarea reglementărilor comunitare privind eliberarea de documente de import si, după caz, de export în relatiile de comert dintre Uniunea Europeană si tări terte, pentru produse aflate în domeniul său de competentă;

19. eliberează, în conditiile legii, autorizatii de functionare în România a reprezentantelor societătilor comerciale si organizatiilor comerciale străine;

20. participă împreună cu alte organe ale administratiei publice cu atributii în domeniu si organizatii nonguvernamentale si coordonează elaborarea de strategii în domeniul dezvoltării comertului interior si protectiei consumatorului;

21. participă la elaborarea politicilor în vederea dezvoltării distributiei produselor si serviciilor de piată si asigură implementarea acestora;

22. realizează, împreună cu organele administratiei publice locale, baza de date la nivel national privind structurile de distributie existente;

23. elaborează, propune Guvernului spre aprobare si implementează programe pentru dezvoltarea si sustinerea activitătii comerciale si de prestări de servicii de piată;

24. asigură, prin Centrul de Formare si Management pentru Comert, formarea profesională continuă si pregătirea profesională a lucrătorilor din domeniul comertului si prestărilor de servicii de piată;

25. participă, împreună cu alte organe ale administratiei publice de specialitate, si coordonează elaborarea strategiilor si programelor referitoare la dezvoltarea pietei de desfacere la intern si urmăreste implementarea lor;

26. urmăreste si sprijină, în conditiile legii, păstrarea climatului de concurentă loială, protejarea intereselor consumatorilor de produse si servicii si ale operatorilor economici pe piata internă;

27. asigură elaborarea si implementarea programelor si proiectelor de promovare a sistemelor moderne de distributie si a calitătii bunurilor de consum;

28. organizează activitatea de prelucrare si gestionare de informatii si date în domeniul său de activitate, participând la sistemul informational national si international; elaborează materiale promotionale si publicatii de specialitate în domeniul său de activitate.

D. În domeniul turismului:

1. aplică strategiile de dezvoltare a infrastructurilor de turism;

2. organizează si realizează activitatea de promovare turistică a României atât pe piata internă, cât si pe pietele externe, prin activităti specifice reprezentantelor de promovare turistică;

3. organizează congrese, colocvii, simpozioane si alte actiuni similare, în tară si în străinătate, în domeniul turismului;

4. organizează evidenta, atestarea si monitorizarea valorificării si protejării patrimoniului turistic, conform legii;

5. realizează politica de promovare si dezvoltare a turismului, pe baza programului anual de marketing si promovare a turismului si a programului de dezvoltare a produselor turistice, în cadrul cărora se pot organiza deplasări pentru reprezentantii mass-media si cofinantări de emisiuni televizate specifice turismului;

6. autorizează operatorii economici si personalul de specialitate din turism, respectiv licentiază agentii de turism, clasifică structurile de primire turistice, omologhează pârtiile si traseele de schi, brevetează si atestă personalul de specialitate;

7. efectuează controlul calitătii serviciilor din turism;

8. avizează documentatiile de urbanism privind zonele si statiunile turistice, precum si documentatiile privind constructiile în domeniul turismului, conform legii;

9. coordonează programele de asistentă tehnică acordată de Uniunea Europeană, Organizatia Mondială a Turismului si de alte organisme internationale;

10. reprezintă interesele statului în diferite organe si organisme internationale, în conformitate cu acordurile si cu alte întelegeri stabilite în acest scop, si dezvoltă relatii de colaborare cu organe si cu organizatii similare din alte state, precum si cu organisme internationale interesate de activitatea de turism;

11. coordonează, împreună cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, procesul de instruire din institutii de învătământ din domeniul turismului;

12. coordonează, împreună cu Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, programe nationale si judetene de reconversie profesională în meseriile specifice activitătii turistice;

13. elaborează si pune în aplicare strategiile de privatizare în domeniul turismului si asigură gestionarea procesului de privatizare al societătilor comerciale de turism;

14. exercită drepturile si obligatiile statului ca actionar al societătilor comerciale de turism până la finalizarea procesului de privatizare.

E. În domeniul profesiilor liberale:

1. asigură cadrul legal pentru înfiintarea si functionarea profesiilor liberale împreună cu organismele statului în a căror competentă se află profesii liberale;

2. colaborează cu institutiile statului în a căror competentă se află profesii liberale.

Art. 5. - (1) Conducerea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale se exercită de către ministru.

(2) Ministrul pentru Întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale îndeplineste atributii de ordonator principal de credite, potrivit legii.

(3) În exercitarea atributiilor, ministrul pentru Întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale este ajutat de 2 secretari de stat.

(4) Ministrul reprezintă Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale în raporturile cu celelalte autorităti publice, cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate, precum si în justitie.

(5) în exercitarea atributiilor ce îi revin, ministrul emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

(6) Ministrul îndeplineste atributiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si alte atributii specifice stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.

(7) Ministrul conduce aparatul propriu al ministerului, stabilit prin prezenta hotărâre, numeste si eliberează din functie personalul acestuia.

(8) În cazul în care ministrul nu îsi poate exercita atributiile, prin ordin al ministrului se va nominaliza un înlocuitor, în conditiile legii.

(9) Ministrul numeste si eliberează din functie conducătorii organelor de specialitate din subordinea si coordonarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.

(10) Atributiile personalului din cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.

(11) Pe lângă ministru, functionează Colegiul ministerului. Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului se aprobă prin ordin al ministrului.

Art. 6. - (1) Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale are un secretar general si un secretar general adjunct, înalti functionari publici, numiti în conditiile legii, personal diplomatic, functionari publici de conducere, functionari publici de executie si personal contractual.

(2) Secretarul general si secretarul general adjunct asigură stabilitatea functionării ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legăturilor functionale între structurile ministerului.

(3) Secretarul general si secretarul general adjunct îndeplinesc atributiile si responsabilitătile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Secretarul general si secretarul general adjunct pot îndeplini si alte însărcinări prevăzute de Regulamentul de organizare si functionare a Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale ori încredintate de ministru.

Art. 7. - (1) Structura organizatorică a Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) În structura organizatorică a Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale functionează directii generale, directii, servicii, birouri si compartimente.

(3) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului, se pot organiza servicii, birouri si compartimente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, în conditiile legii.

(4) În cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale si în cadrul numărului maxim de posturi aprobat, functionează:

a) reteaua externă pentru promovarea comercial-economică, organizată sub formă de Birouri de Promovare Comercial-Economică ale României în străinătate, a căror înfiintare si ale căror atributii se stabilesc prin ordin al ministrului;

b) reprezentante de promovare tuistică cu sediul în străinătate si reprezentante de autorizare turistică, cu sediul în tară, ambele fără personalitate juridică, a căror înfiintare si ale căror atributii se stabilesc prin ordin al ministrului.

(5) În coordonarea ministrului pentru Întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale functionează Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale cu personalitate juridică, finantată din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, conform legii.

(6) Unitătile ce functionează în subordinea sau coordonarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(7) În subordinea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale functionează:

I. În subordinea directă a ministrului:

- Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, institutie publică cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii.

II. în subordinea celorlalte structuri ale ministerului:

a) Centrul Român pentru Promovarea Comertului, institutie publică cu personalitate juridică, finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat;

b) oficii teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie, ca unităti cu personalitate juridică, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, ce deservesc mai multe judete. Conducerea acestora se asigură de câte un director executiv pentru fiecare oficiu. Numărul maxim de posturi pentru fiecare oficiu teritorial pentru Întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie din subordinea ministerului este de 15. Personalul din oficiile teritoriale pentru Întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din serviciile deconcentrate ale administratiei publice centrale;

c) Centrul de Formare si Management pentru Comert, unitate cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii;

d) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism, institutie publică cu personalitate juridică, finantată din venituri proprii;

e) Centrul National de învătământ Turistic, institutie publică cu personalitate juridică, finantată din venituri proprii.

(8) Structura organizatorică, regulamentele de organizare si functionare, precum si state[e de functii ale entitătilor subordonate Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale se aprobă prin ordin al ministrului.

(9) înfiintarea de noi oficii sau reprezentante teritoriale, cu sau fără personalitate juridică, care să reprezinte activitatea ministerului în plan regional, se face prin ordin al ministrului potrivit prevederilor legale în vigoare, în functie de resursele financiare alocate cu acesta destinatie prin bugetul anual.

(10) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale este de 546, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.

(11) Din numărul maxim de posturi, 130 de posturi se utilizează pentru reteaua de promovare comercială economică externă si 28 de posturi pentru reprezentantele de promovare turistică din străinătate.

(12) Atributiile si competentele secretarilor de stat, ale secretarului general si ale secretarului general adjunct se stabilesc prin ordin al ministrului.

Art. 8. - (1) Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale poate înfiinta în subordinea sa organe de specialitate, în conditiile prevăzute de lege.

(2) Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale poate închiria unor operatori economici sau poate da în folosintă gratuită altor institutii de utilitate publică spatii situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care îsi desfăsoară activitatea si pe care le administrează, în conditiile legii, în următoarele scopuri:

a) organizarea bufetelor de incintă;

b) instalarea de automate pentru băuturi calde si reci;

c) organizarea unui cabinet medical;

d) pentru alte activităti care au legătură cu activitatea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale sau sunt necesare în derularea activitătii acestuia.

Art. 9. - Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale poate desfăsura activităti finantate integrai din venituri proprii, care se organizează potrivit legii.

Art. 10. - Reorganizarea structurilor comasate se va realiza în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 11. - Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale preia personalul Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, Autoritătii Nationale pentru Turism, personalul Ministerului Economiei si Comertului care desfăsoară activităti în domeniul comertului, personalul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului care desfăsoară activităti în domeniul turismului si personalul care desfăsoară activităti privind mediul de afaceri din cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile mediului de afaceri si Întreprinderilor mici si mijlocii potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale.

Art. 12. - (1) Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale are în dotare un parc auto stabilit conform reglementărilor în vigoare.

(2) Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale are în dotare, pentru activitătile specifice de inspectie si control care se desfăsoară pe întreg teritoriul tării si pentru transportul delegatiilor, 30 de autoturisme cu un consum lunar de carburant de 450 litri pentru fiecare autoturism.

(3) Pentru activitătile specifice desfăsurate de reprezentantele de promovare si informare turistică din străinătate si pentru reprezentantele de autorizare turistică din tară, Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale are în dotare câte un autoturism pentru fiecare reprezentantă, cu un consum lunar de carburant de 150 litri pentru fiecare autoturism.

(4) Pentru activitătile specifice desfăsurate de birourile consilierului economic din cadrul fiecărei misiuni diplomatice a României în străinătate, Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale are în dotare un număr total de 117 autoturisme cu un consum lunar de carburant de 300 litri pentru fiecare autoturism.

(5) Pentru transportul demnitarilor si parcul comun, numărul de autoturisme se stabileste potrivit Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Bunurile mobile si imobile din domeniul public sau privat al statului, care se aflau în administrarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, Ministerului Economiei si Comertului, Autoritătii Nationale pentru Turism si Directiei Mediul de Afaceri din cadrul Guvernului României, trec, pe bază de protocol de predare-preluare, în administrarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.

(2) Bunurile imobile din domeniul public sau privat al statului ce trec în administrarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale sunt prevăzute în anexa nr. 3, iar bunurile mobile din patrimoniu sunt cele stabilite în protocolul de predare-preluare.

Art. 14. - Pentru buna desfăsurare a activitătii în cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale se pot închiria spatii suplimentare, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art. 15. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare;

b) dispozitiile din domeniul comertului cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 413/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 29 martie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 16. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul pentru Întreprinderi mici si mijlocii,

comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

p. Ministrul economiei si finantelor,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 aprilie 2007.

Nr. 387.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

A MINISTERULUI PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE

 

ANEXA Nr. 2

UNITĂTILE

care functionează în subordinea si în coordonarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii,

Comert, Turism si Profesii Liberale

 

A. Unităti care functionează în coordonarea ministrului pentru Întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism, si profesii liberale

1. Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorului - ANPC - 762 de posturi cu finantare din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

B. Unităti care functionează în subordinea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism, si Profesii Liberale

I. cu finantare din venituri proprii

1. Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci - OSIM - 315 posturi

2. Centrul National de învătământ Turistic - CNIT - 30 de posturi

3. Institutul National de Cercetare, Dezvoltare în Turism - INCDT - 56 de posturi

4. Centrul de Formare si Management pentru Comert - CFMC - 2 posturi

II. cu finantare din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

1. Centrul Român pentru Promovarea Comertului - CRPC - 145 de posturi

2. Oficii teritoriale pentru Întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie - 195 de posturi.

 

ANEXA Nr. 3

 

Situatia bunurilor imobile din administrarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii,

Comert, Turism si Profesii Liberale

 

            1. Imobil constructie P+6, situat în Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucuresti, si terenul aferent

            2. Imobil constructie P+1, corp D, situat în str. General Berthelot nr. 24, sectorul 1, Bucuresti, anexele si terenul aferente

            3. Imobil constructie P+3, situat în str. Poterasi nr. 11, sectorul 4, Bucuresti.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Nicolaie Mircea Sălăgean în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Culturii si Cultelor

 

Având în vedere Adresa nr. 1.013.075 din 14 martie 2007 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, prin care a fost comunicat Procesul-verbal încheiat în data de 14 martie 2007, în urma desfăsurării concursului organizat pentru ocuparea functiei publice vacante corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici de secretar general adjunct din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 18 alin. (1) lit. b) si al art. 54 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nicolaie Mircea Sălăgean se numeste în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Culturii si Cultelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 27 aprilie 2007.

Nr. 93.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 206/2007 privind înfiintarea Biroului de legătură al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor cu Federal Trade Commission

 

            Având în vedere prevederile art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările si completările ulterioare,

            în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003,

            vicepresedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Pe data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 206/2007 privind înfiintarea Biroului de legătură al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor cu Federal Trade Commission, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 11 aprilie 2007.

            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepresedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Gheorghe Ciubotaru

 

Bucuresti, 17 aprilie 2007.

Nr. 241.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

pentru modificarea normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006

 

Având în vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2007 pentru modificarea si completarea art. 157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si ale art. 64 alin. (2) lit. b) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare, si ale anexelor nr. 37 si 38 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.552/2006 privind reorganizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Normele tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 5 ianuarie 2007, se modifică după cum urmează:

1. Caseta 54 de la capitolul 3 litera C din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

„Se indică locul si data de întocmire a declaratiei.

Sub rezerva unor prevederi speciale care urmează să fie adoptate în ceea ce priveste utilizarea sistemelor computerizate, pe exemplarul care rămâne la biroul de import trebuie să figureze originalul semnăturii de mână a persoanei interesate, precum si numele si prenumele acesteia. în cazul în care persoana interesată este o persoană juridică, semnătura este urmată de precizarea numelui, prenumelui si a calitătii semnatarului.

De asemenea, în această casetă se înscriu numărul si data corespondentă operatiunii din registrul de evidentă a mărfurilor la import (R2).”

2. Caseta 2 de la capitolul 2 din anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

„Pentru operatiunile prevăzute la cap. 3 lit. A din prezentele norme se înscrie codul tării stabilit pe baza normelor ISO alfa 2 (a2) în vigoare, urmat de codul de identificare al exportatorului.

Codul de identificare al expeditorului/exportatorului înregistrat fiscal în România este următorul:

a) pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, care achită în vamă taxa pe valoarea adăugată: codul de înregistrare în scopuri de TVA;

b) pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, care au obtinut certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, potrivit legii: codul de înregistrare în scopuri de TVA, urmat de litera «A»;

c) pentru persoanele impozabile, neînregistrate în scopuri de TVA, care achită în vamă taxa pe valoarea adăugată: codul de înregistrare fiscală sau codul numeric personal (în cazul persoanelor fizice).

Codul de identificare al expeditorului/exportatorului înregistrat pe teritoriul vamal al altui stat membru al Uniunii Europene este codul de identificare fiscală a persoanei sau codul numeric personal (în cazul persoanelor fizice), atribuit de tara respectivă.”

3. Caseta 8 de la capitolul 2 din anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

„Pentru operatiunile prevăzute la cap. 3 lit. C din prezentele norme se înscrie codul tării stabilit pe baza normelor ISO alfa 2 (a2) în vigoare, urmat de codul de identificare al destinatarului.

Codul de identificare al destinatarului înregistrat fiscal în România este următorul:

a) pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, care achită în vamă taxa pe valoarea adăugată: codul de înregistrare în scopuri de TVA;

b) pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, care au obtinut certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, potrivit legii: codul de înregistrare în scopuri de TVA, urmat de litera «A»;

c) pentru persoanele impozabile, neînregistrate în scopuri de TVA, care achită în vamă taxa pe valoarea adăugată: codul de înregistrare fiscală sau codul numeric personal (în cazul persoanelor fizice).

Codul de identificare al destinatarului înregistrat pe teritoriul vamal al altui stat membru al Uniunii Europene este codul de identificare fiscală a persoanei sau codul numeric personal (în cazul persoanelor fizice), atribuit de tara respectivă.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 18 aprilie 2007.

Nr. 4.912.

 

REPUBLICĂRI

 

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 11/2003

privind gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive*)

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 


*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 26/2007 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11 /2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 18 ianuarie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare;

Ordonanta Guvernului nr. 11/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 1 februarie 2003, a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 320/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 22 iulie 2003 si a mai fost modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 2 august 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 26/2007.

 

Art. 1. - Gospodărirea deseurilor radioactive se desfăsoară potrivit normelor si reglementărilor nationale, precum si acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte, privind securitatea nucleară, protectia împotriva radiatiilor ionizante a personalului expus profesional, a populatiei, a mediului si a proprietătii.

Art. 2. - Obiectul prezentei ordonante îl constituie stabilirea responsabilitătilor organismelor implicate în diferitele etape ale gospodăririi deseurilor radioactive si asigurarea resurselor financiare destinate realizării activitătilor de gospodărire a deseurilor rezultate din functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice, precum si celor destinate dezafectării lor, în conditii care să asigure securitatea nucleară si protectia împotriva radiatiilor ionizante a personalului expus profesional, a populatiei, a mediului si a proprietătii, fără a compromite nevoile si aspiratiile generatiilor viitoare.

Art. 3. - (1) Prevederile prezentei ordonante se aplică pentru gospodărirea în sigurantă atât a deseurilor radioactive rezultate din ciclul combustibilului nuclear, cât si a deseurilor radioactive rezultate din aplicatiile tehnicilor si tehnologiilor nucleare în industrie, medicină, agricultură si în alte domenii de interes socioeconomic, inclusiv a celor rezultate din dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice.

(2) Prevederile prezentei ordonante nu se aplică:

a) gospodăririi deseurilor radioactive provenite din activitătile din domeniul mineritului si de prelucrare a minereurilor de uraniu si/sau toriu;

b) activitătilor de dezafectare a instalatiilor de minerit si de prelucrare a minereurilor de uraniu si/sau toriu;

c) la eliberarea controlată a efluentilor radioactivi în mediu.

(3) Activitătile prevăzute la alin. (2) lit. a) si b) se desfăsoară în conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale altor acte normative în vigoare.

Art. 4. - Statul garantează desfăsurarea în sigurantă a activitătilor de depozitare definitivă a deseurilor radioactive produse prin operarea si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice.

Art. 5. - La baza gospodăririi deseurilor radioactive, inclusiv a depozitării definitive a acestora, stau următoarele principii generale:

a) principiul utilizării tehnicilor si tehnologiilor- de gospodărire care să asigure un nivel acceptabil de protectie la radiatii ionizante pentru sănătatea populatiei si mediului, luându-se în considerare si posibilele efecte transfrontaliere;

b) principiul „generatorul de deseuri radioactive plăteste”;

c) principiul responsabilitătii generatorului de deseuri radioactive;

d) principiul utilizării celor mai bune tehnici si tehnologii existente fără antrenarea unor costuri nejustificate pentru generatiile viitoare;

e) principiul mentinerii volumelor si activitătilor deseurilor radioactive la cel mai scăzut nivel rezonabil posibil.

Art. 6. - În sensul prezentei ordonante, expresiile si termenii următori semnifică:

a) accident nuclear - evenimentul nuclear care afectează instalatia si provoacă iradierea ori contaminarea populatiei sau a mediului peste limitele permise de reglementările în vigoare;

b) activitate nucleară - orice practică umană care introduce surse sau căi de expunere suplimentare, extinde expunerea la un număr mai mare de persoane ori modifică reteaua de căi de expunere, plecând de la sursele existente, mărindu-se astfel expunerea ori probabilitatea expunerii persoanelor sau numărul de persoane expuse;

c) audit - activitate de verificare a respectării normelor, procedurilor si instructiunilor, ce vizează criteriile de acceptare a deseurilor radioactive în vederea depozitării definitive, elaborate sau avizate de autoritatea natională competentă în domeniu;

d) autoritate natională competentă în domeniu - autoritatea stabilită de lege, cu competentă la nivel national în domeniul depozitării definitive a deseurilor radioactive, al coordonării activitătilor de gospodărire în sigurantă a deseurilor radioactive si de gestionare a resurselor financiare constituite pentru dezafectarea instalatiilor nucleare si/sau radiologice si pentru gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive;

e) ciclu de combustibil nuclear - ansamblul de operatiuni care cuprinde extractia si prelucrarea minereurilor si îmbogătirea uraniului si toriului, fabricarea combustibilului nuclear, dezafectarea, orice activitate de gospodărire a deseurilor radioactive sau orice activitate de cercetare-dezvoltare asociată uneia dintre operatiunile de mai sus;

f) combustibil nuclear uzat - combustibilul nuclear iradiat în interiorul unui reactor si care a fost îndepărtat definitiv din acesta;

g) controlul efluentilor - eliberarea planificată si controlată în mediu, în limite autorizate, a materialelor radioactive lichide sau gazoase, provenite din instalatii nucleare autorizate, inclusiv în timpul functionării normale a instalatiilor;

h) coordonare - ansamblul activitătilor de colectare si prelucrare a informatiilor, de avizare a documentatiilor si de participare la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi deseurilor radioactive pentru armonizarea resurselor si activitătilor institutiilor si organizatiilor cu atributii si responsabilităti în domeniu, destinate îndeplinirii obiectivelor definitive în „Strategia natională pe termen mediu si lung privind gospodărirea în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive”, în conditii specificate;

i) deseuri radioactive - materialele radioactive sub formă gazoasă, lichidă sau solidă, pentru care nu s-a prevăzut nicio altă întrebuintare, care contin ori care sunt contaminate cu radionuclizi în concentratii superioare limitelor de exceptare; prin deseu radioactiv se întelege si combustibilul nuclear uzat pentru care nu se prevede o altă utilizare;

j) depozitare/stocare intermediară - plasarea deseurilor radioactive într-o instalatie nucleară în scopul izolării, protectiei mediului si controlului de către personal, cu intentia de a fi recuperate;

k) depozitare definitivă - amplasarea definitivă a combustibilului nuclear uzat sau a deseurilor radioactive într-o instalatie corespunzătoare, fără intentia de a le recupera;

l) durată de exploatare utilă - timpul în care instalatia de gestionare a deseurilor radioactive poate fi folosită în scopul pentru care a fost proiectată sau, în cazul unei instalatii de depozitare definitivă, timpul calculat din momentul depozitării deseurilor radioactive până la închiderea si sigilarea acesteia;

m) dezafectare - totalitatea activitătilor necesare a se desfăsura la o instalatie nucleară si/sau radiologică oprită definitiv, alta decât depozitul definitiv, în vederea eliberării nerestrictive sau utilizării amplasamentului;

n) deseuri istorice - deseurile radioactive provenite din practici trecute, care se află sub controlul unui titular de autorizatie;

o) gospodărirea deseurilor radioactive - totalitatea activitătilor administrative si operationale care sunt implicate în manipularea, transportul, pretratarea, tratarea, conditionarea, depozitarea intermediară si depozitarea definitivă a deseurilor rezultate din functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice. Termenul de gospodărire a deseurilor radioactive se referă si la gospodărirea combustibilului nuclear uzat pentru care nu se prevede o altă utilizare;

p) instalatie nucleară:

1. orice reactor nuclear, cu exceptia celui cu care este echipat un mijloc de transport maritim ori aerian folosit ca o sursă de putere, dacă este pentru propulsie sau în orice alt scop;

2. orice uzină care foloseste combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare, inclusiv orice uzină de retratare a combustibilului nuclear iradiat;

3. orice instalatie în care sunt stocate materiale nucleare, cu exceptia depozitărilor în vederea transportului de materiale nucleare;

r) instalatie radiologică - generatorul de radiatie ionizantă, instalatia, aparatul ori dispozitivul care extrage, produce, prelucrează sau contine materiale radioactive, altele decât cele prevăzute la lit. p);

s) închiderea unei instalatii de depozitare definitivă - starea sau actiunea asupra depozitului definitiv la sfârsitul vietii de functionare. Un depozit definitiv devine închis după umplerea completă, prin acoperirea - astuparea - în cazul depozitelor de suprafată, prin umplerea cu materialul de umplutură si/sau închiderea - sigilarea - în cazul depozitelor geologice, urmată de finalizarea activitătilor oricărei structuri anexe;

s) Strategia natională pe termen mediu si lung privind gospodărirea in sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive - actul normativ pe baza căruia se desfăsoară activitătile de gospodărire a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea lor definitivă, si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice;

t) surse - emitătorul de radiatii ionizante si orice material radioactiv;

t) surse orfane - sursele provenite din practici din trecut, trafic ilicit sau pierdute, care nu se află sub controlul unui titular de autorizatie;

u) titular de autorizatie - persoana juridică autorizată pentru a desfăsura activităti nucleare în baza Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006, care produce si/sau detine deseuri radioactive.

 

CAPITOLUL II

Gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive

 

Art. 7. - Titularii de autorizatie au obligatia de a gospodări în sigurantă deseurile radioactive rezultate prin functionarea instalatiilor nucleare si radiologice pe toată durata de exploatare utilă, precum si din dezafectarea acestora, în vederea depozitării lor definitive, în conformitate cu prevederile art. 26 si 27 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată.

Art. 8. - (1) Activitătile de gospodărire în sigurantă a deseurilor radioactive se desfăsoară în baza Strategiei nationale pe termen mediu si lung privind gospodărirea în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive.

(2) Strategia natională pe termen mediu si lung privind gospodărirea în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive este componentă a Strategiei nationale de dezvoltare a domeniului nuclear.

(3) Strategia natională pe termen mediu si lung privind gospodărirea în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive se elaborează de Agentia Natională pentru Deseuri Radioactive, denumită în continuare ANDRAD, cu consultarea titularilor de autorizatie nucleară.

(4) Standardele privind limitele si conditiile tehnice de depozitare definitivă a deseurilor radioactive sunt stabilite de ANDRAD si sunt aprobate prin ordin comun al presedintelui ANDRAD si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN.

Art. 9. - Coordonarea la nivel national a activitătilor de gospodărire în sigurantă a deseurilor radioactive si de depozitare definitivă a acestora se face de către autoritatea natională competentă în domeniu.

Art. 10. - (1) Autoritatea natională competentă în domeniul coordonării la nivel national a activitătilor de gospodărire în sigurantă a deseurilor radioactive este ANDRAD.

(2) ANDRAD răspunde de depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv a celor rezultate din dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice.

(3) ANDRAD este institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei si Comertului*), cu sediul în orasul Mioveni, judetul Arges.

(4) ANDRAD îsi desfăsoară activitatea pe baza regulamentului de organizare si functionare aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(5) În vederea realizării atributiilor ce îi revin potrivit prezentei ordonante, ANDRAD poate organiza puncte de lucru sau birouri teritoriale, după caz, fără personalitate juridică.


*) Conform art. 15 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea „Ministerul Economiei si Comertului” se înlocuieste cu denumirea „Ministerul Economiei si Finantelor”, în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul economiei, sau cu denumirea „Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale”, în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul comertului.

 

Art. 11. - (1) Patrimoniul ANDRAD este constituit prin preluarea unei părti din patrimoniul Sucursalei de Cercetări Nucleare din cadrul Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare Drobeta-Turnu Severin.

(2) ANDRAD este condusă de un consiliu de administratie.

(3) Consiliul de administratie al ANDRAD si presedintele acestuia sunt numiti prin ordin al ministrului economiei si comertului.

(4) Consiliul de administratie al ANDRAD este compus din 9 membri, după cum urmează:

a) Ministerul Finantelor Publice*) - 1 membru;

b) ANDRAD - 1 membru;

c) Agentia Nucleară - 1 membru;

d) Ministerul Economiei si Comertului - 2 membri;

e) Ministerul Educatiei si Cercetării**) - Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică - 1 membru;

f) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor***) - 1 membru;

g) reprezentanti ai principalilor generatori de deseuri radioactive - 2 membri.

Art. 12. - ANDRAD are ca obiect de activitate depozitarea definitivă a deseurilor radioactive si coordonarea la nivel national a activitătilor de gospodărire în sigurantă a deseurilor radioactive.

Art. 13. - (1) Cheltuielile curente si de capital ale ANDRAD se finantează integral din venituri proprii.

(2) Salarizarea personalului se face în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare privind salarizarea personalului din institutiile publice finantate integral din venituri proprii.

Art. 14. - în vederea realizării obiectului său de activitate ANDRAD are următoarele atributii principale:

a) elaborează si revizuieste, cel putin o dată la 5 ani, Strategia natională pe termen mediu si lung privind gospodărirea în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, pe care o transmite spre aprobare Ministerului Economiei si Comertului, si monitorizează implementarea acesteia;

b) elaborează si transmite spre aprobare Ministerului Economiei si Comertului Planul anual de activităti în domeniul gospodăririi deseurilor radioactive, denumit în continuare PAA, întocmit în baza Strategiei nationale pe termen mediu si lung privind gospodărirea în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, si răspunde de realizarea acestuia;

c) răspunde direct de înfiintarea depozitelor definitive pentru depozitarea deseurilor radioactive; depozitele definitive sunt în patrimoniul si în administrarea ANDRAD;

d) gestionează direct sau prin terti activitatea de depozitare definitivă a deseurilor radioactive rezultate din functionarea instalatiilor nucleare si radiologice, pe toată durata de exploatare utilă, precum si din dezafectarea acestora;

e) informează si pregăteste publicul din zona învecinată depozitelor definitive în vederea acceptării amplasării acestora;

f) asigură constituirea si actualizarea anuală a unei baze nationale de date privind cantitătile, tipurile de deseuri radioactive generate, inclusiv cele rezultate din dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice;

g) analizează datele relevante privind caracteristicile deseurilor radioactive rezultate din exploatarea si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice;

h) întocmeste anual inventarul la nivel national privind cantitătile si tipurile de deseuri radioactive generate, în vederea elaborării PAA;

i) avizează documentatiile si procedurile întocmite de titularii de autorizatie, aferente etapelor de gospodărire în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, în vederea respectării criteriilor de acceptare pentru depozitarea definitivă;

j) elaborează criteriile de acceptare pentru depozitarea definitivă a deseurilor radioactive si le supune aprobării CNCAN;

k) elaborează procedurile necesare depozitării definitive a deseurilor radioactive;

l) avizează documentatia aferentă procesului de dezafectare a instalatiilor nucleare si radiologice, întocmită de principalii generatori de deseuri radioactive;

m) coordonează activitatea de dezafectare a instalatiilor nucleare si radiologice;

n) asigură elaborarea studiilor de caracterizare si amplasament pentru depozitele definitive de deseuri radioactive;

o) asigură, direct sau prin terti, proiectarea, constructia, punerea în functiune, exploatarea, închiderea si monitorizarea postînchidere a depozitelor definitive de deseuri radioactive;

p) asigură, direct sau prin terti, în vederea depozitării definitive, executia de servicii de gospodărire în sigurantă a:

- surselor orfane de radiatii nucleare;

- deseurilor radioactive istorice rezultate din practici trecute;

- deseurilor radioactive rezultate din incidente si accidente nucleare;

- combustibilului nuclear uzat si deseurilor radioactive de la operatorii economici aflati în faliment sau lichidare judiciară;

q) propune cuprinderea în cadrul planurilor sectoriale si, respectiv, în Planul national de cercetare-dezvoltare de obiective specifice domeniului nuclear privind gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive si depozitarea lor definitivă;

r) propune, avizează si receptionează temele si lucrările din cadrul programelor de cercetare-dezvoltare din domeniul nuclear, finantate de la bugetul de stat, care privesc gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive si depozitarea definitivă a acestora;

s) solicită titularilor de autorizatie rapoarte, date si orice documentatii necesare în vederea coordonării la nivel national a activitătilor de gospodărire în sigurantă a deseurilor radioactive, cu respectarea prevederilor legale;

s) asigură, direct sau prin terti, protectia fizică a depozitelor definitive de deseuri radioactive;

t) colaborează cu autoritătile si institutiile nationale cu competente în domeniul nuclear;

t) cooperează cu institutii si organisme internationale în vederea îndeplinirii atributiilor si utilizării celor mai noi tehnologii privind depozitarea definitivă a deseurilor radioactive;

u) gestionează veniturile constituite conform art. 16 si art. 19 alin. (1) lit. a);

v) efectuează audituri la principalii generatori de deseuri radioactive pentru asigurarea conformitătii activitătilor de gospodărire în sigurantă a deseurilor radioactive cu criteriile de acceptare elaborate de ANDRAD în vederea depozitării definitive;

w) monitorizează radioactivitatea mediului în zona depozitelor definitive în vederea protectiei populatiei si a mediului;

x) verifică periodic în vederea raportării, conform reglementărilor în vigoare, stadiul de acumulare a resurselor financiare destinate gospodăririi deseurilor radioactive si dezafectării instalatiilor nucleare si/sau radiologice;

y) elaborează si actualizează periodic studii tehnico-economice privind estimarea costurilor aferente depozitării definitive în sigurantă a deseurilor radioactive pentru stabilirea cuantumurilor contributiilor anuale ale titularilor de autorizatie;

z) elaborează si prezintă rapoarte către organismele nationale si internationale privind domeniul său de activitate.

Art. 15. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al ANDRAD se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Prin bugetul de venituri si cheltuieli al ANDRAD se asigură fondurile necesare finantării activitătilor ANDRAD cuprinse în PAA elaborat în baza Strategiei nationale pe termen mediu si lung privind gospodărirea în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, pentru activitătile ce intră în competenta acesteia potrivit legii.

Art. 16. - Veniturile proprii ale ANDRAD se constituie din:

a) contributii directe anuale ale titularilor de autorizatie, stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei si Comertului;

b) donatii, sponsorizări si asistentă financiară acordate de persoane fizice sau juridice, publice ori private, si de organizatii internationale;

c) alte surse de finantare prevăzute de lege.


*) Conform art. 15 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea „Ministerul Finantelor Publice” se înlocuieste cu denumirea „Ministerul Economiei si Finantelor”.

**) Conform art. 15 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea „Ministerul Educatiei si Cercetării” se înlocuieste cu denumirea „Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului”.

***) Conform art. 15 lit. i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea „Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor” se înlocuieste cu denumirea „Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile”.

 

CAPITOLUL III

Constituirea resurselor financiare destinate gospodăririi fn sigurantă a deseurilor radioactive

 

Art. 17. - (1) Resursele financiare destinate realizării activitătilor ANDRAD, prevăzute în PAA aferent Strategiei nationale pe termen mediu si lung privind gospodărirea în

sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, se asigură din:

A. contributiile directe anuale ale titularilor de autorizatie, prevăzute la art. 16 lit. a), pentru următoarele activităti:

a) amplasarea, proiectarea, construirea, punerea în functiune, exploatarea si întretinerea, modernizarea, închiderea si monitorizarea postînchidere a depozitelor definitive pentru combustibil nuclear uzat si deseuri radioactive realizate după adoptarea prezentei ordonante*);

b) asigurarea protectiei radiologice a populatiei si mediului din zonele de risc ale depozitelor definitive;

c) monitorizarea radioactivitătii mediului în zona depozitelor definitive;

d) informarea si pregătirea opiniei publice din zona învecinată depozitelor definitive pentru acceptarea amplasării si functionării acestora;

e) promovarea si diseminarea activitătilor specifice în domeniul gospodăririi în sigurantă a deseurilor radioactive, în tară si în străinătate;

f) organizarea de conferinte, grupuri de lucru, seminarii si alte activităti similare;

g) dezvoltarea si implementarea programelor sociale pentru comunitătile locale învecinate depozitelor;

h) alte activităti necesare depozitării în sigurantă a deseurilor radioactive rezultate din operarea si dezafectarea instalatiilor nucleare si/sau radiologice detinute de acestia;

B. bugetul de stat pentru:

a) exploatarea si întretinerea, modernizarea, închiderea si monitorizarea postînchidere a depozitelor definitive existente la data de 1 ianuarie 2007;

b) tratarea, conditionarea si depozitarea definitivă a surselor de radiatii nucleare si a deseurilor radioactive rezultate de la operatorii economici aflati în faliment sau în lichidare judiciară, inclusiv dezafectarea instalatiilor nucleare si/sau radiologice din proprietatea acestora, în cazul în care resursele financiare rezultate din lichidarea judiciară sunt insuficiente;

c) recuperarea, tratarea, conditionarea si depozitarea definitivă a surselor orfane, deseurilor istorice rezultate din practici trecute si a deseurilor rezultate din accidente si/sau incidente nucleare;

d) asigurarea protectiei radiologice a populatiei si mediului din zonele de risc ale depozitelor definitive existente la data de 1 ianuarie 2007;

e) dezvoltarea si implementarea programelor sociale pentru comunitătile locale învecinate depozitelor definitive existente la data de 1 ianuarie 2007;

C. alte surse legale.

(2) Activitătile pentru care se alocă sume de la bugetul statului se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului.

(3) Contributia anuală a titularilor de autorizatie se stabileste pe baza unuia sau mai multora dintre criteriile de mai jos;

a) cantitatea de energie electrică si/sau termică generată;

b) volumul si tipul deseurilor radioactive, în vederea depozitării definitive;

c) tipul si vechimea instalatiilor nucleare si radiologice.

Art. 18. - Excedentele anuale ale veniturilor proprii rezultate din executia bugetului ANDRAD se reportează în anul următor si se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonante.


*) Textul lit. a) a fost modificat în anul 2006 prin Ordonanta Guvernului nr. 31/2006, aprobată prin Legea nr. 26/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 2 august 2006.

 

CAPITOLUL IV

Constituirea resurselor financiare destinate dezafectării instalatiilor nucleare si/sau radiologice

 

Art. 19. - (1) Resursele financiare destinate dezafectării instalatiilor nucleare si/sau radiologice se constituie după cum urmează:

a) prin contributii anuale ale titularilor de autorizatie nucleară, în contui ANDRAD, din venituri rezultate din activităti comerciale proprii ori alte surse legale, pentru instalatiile nucleare si/sau radiologice, cu exceptia celor de cercetare finantate integral de la bugetul de stat;

b) în contul titularului de autorizatie, de la bugetul de stat ori alte surse legale, pentru instalatiile nucleare si/sau radiologice de cercetare finantate integral de la bugetul de stat.

(2) Contributiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se acumulează într-un cont bancar, distinct de cel destinat gospodăririi deseurilor radioactive, si se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei si Comertului, pe bază de studii tehnico-economice.

(3) Fondurile prevăzute la alin. (1) lit. b) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei si Comertului si/sau a Ministerului Educatiei si Cercetării, cu avizul CNCAN, pe bază de studii tehnico-economice.

Art. 20. - Resursele financiare constituite conform art. 19 alin. (1) lit. a) sunt gestionate de ANDRAD si utilizate de titularii de autorizatii nucleare, cu aprobarea ANDRAD si cu avizul consultativ al CNCAN.

Art. 21. - Resursele financiare constituite conform art. 19 alin. (1) lit. a) trebuie să fie:

a) constituite în cursul perioadei de operare a instalatiilor nucleare si radiologice;

b) disponibile si suficiente pentru a acoperi costul activitătilor de dezafectare si de gospodărire a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive rezultate din dezafectare, la momentul oportun;

c) folosite exclusiv în scopul pentru care au fost constituite;

d) gestionate în mod transparent.

 

CAPITOLUL V

Responsabilitătile titularilor de autorizatii nucleare

 

Art. 22. - Titularii autorizatiei nucleare, inclusiv cei ce detin ori produc deseuri radioactive din minerit si exploatarea minereurilor de uraniu si/sau toriu, vor raporta anual la ANDRAD, până la data de 1 februarie, cantitătile, tipurile si caracteristicile deseurilor radioactive generate în anul precedent si cele estimate a fi generate în anul în curs, în vederea actualizării bazei de date pentru inventarul deseurilor radioactive.

Art. 23. - (1) Titularii autorizatiei nucleare au obligatia de a întocmi rapoarte si de a pune la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate de ANDRAD în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate.

(2) Rapoartele stiintifice cuprinzând rezultatele studiilor de cercetare în domeniul gospodăririi deseurilor radioactive, finantate de la bugetul de stat, se pun cu titlu gratuit la dispozitia ANDRAD, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 24. - (1) Titularii autorizatiei nucleare răspund de dezafectarea instalatiilor nucleare si/sau radiologice si de gospodărirea deseurilor radioactive rezultate din functionarea instalatiilor nucleare si radiologice si din dezafectarea acestora, până la depozitarea definitivă.

(2) Răspunderea în domeniul dezafectării poate fi transferată de către titularul de autorizatie către ANDRAD după încheierea perioadei de exploatare.

Art. 25. - Titularii autorizatiei nucleare au obligatia de a finanta activitătile de colectare, sortare, tratare, conditionare, depozitare intermediară si transport în vederea depozitării definitive a deseurilor radioactive generate din activitătile de exploatare, întretinere si reparatii a instalatiilor nucleare si/sau radiologice.

Art. 26. - Titularii autorizatiei nucleare au obligatia, după caz, de a finanta activitătile proprii de cercetare-dezvoltare privind gospodărirea deseurilor radioactive.

Art. 27. - Titularii autorizatiei nucleare au obligatia de a contribui la constituirea resurselor financiare destinate activitătilor de gospodărire în sigurantă a deseurilor radioactive si de dezafectare a instalatiilor nucleare si/sau radiologice, conform prevederilor art. 16 lit. a) si art. 19 alin. (1) lit. a) din prezenta ordonantă, precum si ale art. 26 si 27 din Legea nr. 111/1996, republicată.

Art. 28. - În cazul reorganizării titularului de autorizatie, răspunderea pentru gospodărirea deseurilor radioactive si dezafectare revine noului titular de autorizatie, care se subrogă în drepturile si obligatiile vechiului titular de autorizatie nucleară.

Art. 29. - (1) În cazul declansării procedurii de lichidare judiciară sau al imposibilitătii continuării activitătii de către titularul autorizatiei nucleare, atributiile de dezafectare si/sau de gospodărire a deseurilor radioactive sunt exercitate în numele titularului de autorizatie de către lichidator.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se va acorda prioritate absolută finantării activitătilor de dezafectare si/sau de gospodărire a deseurilor radioactive rezultate din activitatea nucleară desfăsurată de titularul autorizatiei nucleare.

(3) În cazul în care resursele financiare rezultate prin lichidare judiciară sunt insuficiente, atributiile de dezafectare si/sau gospodărire a deseurilor radioactive sunt preluate de ANDRAD.

Art. 30. - Responsabilitătile pentru respectarea Conventiei comune asupra gospodăririi în sigurantă a combustibilului uzat si asupra gospodăririi în sigurantă a deseurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997, ratificată prin Legea nr. 105/1999, revin celor implicati în diferite etape ale gestionării combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, în functie de statutul juridic, de obiectul lor de activitate, de dotările si resursele umane de care dispun, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 31. - Importul combustibilului nuclear uzat si al deseurilor radioactive în scopul depozitării definitive este interzis si se sanctionează conform legii.

Art. 32. - Titularii de autorizatie vor fi consultati si implicati în derularea tuturor etapelor de dezbatere aferente procesului decizional privind stabilirea prevederilor Strategiei nationale pe termen mediu si lung privind gospodărirea în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, care sunt relevante pentru propriile instalatii nucleare, a limitelor si conditiilor tehnice pentru depozitarea definitivă, care sunt relevante pentru deseurile nucleare si combustibilul uzat generate în propriile instalatii nucleare, si/sau a contributiilor pentru constituirea resurselor financiare pentru dezafectare, depozitarea deseurilor si a combustibilului uzat prevăzute la art. 16 lit. a) si la art. 19 alin. (1) lit. a).

Art. 33. - Combustibilul nuclear uzat si deseurile radioactive rezultate în cadrul programelor de cooperare si al parteneriatelor internationale, la care România participă, vor fi gestionate, în cazul în care nu va fi convenit altfel prin acorduri speciale, de statul pe teritoriul căruia acestea sunt generate.

Art. 34. - Următoarele fapte constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) neachitarea la termen a contributiei directe anuale de către titularii de autorizatie, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei;

b) neachitarea la termen a contributiei anuale stabilite pentru dezafectarea instalatiilor nucleare si/sau radiologice, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei;

c) încălcarea dispozitiilor art. 22 si 23, cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.

Art. 35. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către reprezentantii împuterniciti ai CNCÂN, la notificarea ANDRAD.

(2) Neachitarea contributiilor prevăzute la art. 34 lit. a) si b) atrage plata unor penalităti pentru fiecare zi de întârziere, conform prevederilor legale.

Art. 36. - Prevederile art. 34 lit. c) se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

Notă finală

Reproducem mai jos prevederile art. III si IV din Ordonanta Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 26/2007, care nu sunt încorporate în forma republicată a Ordonantei Guvernului nr. 11/2003:

Art. III. - În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Economiei si Comertului va elabora si va propune spre aprobare proiectul de hotărâre a Guvernului privind cuantumul contributiilor directe anuale ale titularilor de autorizatie nucleară, destinate gospodăririi deseurilor radioactive, precum si cuantumul contributiilor anuale, destinate constituirii resurselor financiare pentru dezafectare, termenul de plată si modul de gestionare a acestora.

Art. IV. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, Guvernul va aproba transmiterea Depozitului National de Deseuri Radioactive - Băita Bihor în administrarea ANDRAD, activitătile acestuia fiind efectuate în continuare de Institutul National de Fizică si Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” Bucuresti.

 

RECTIFICĂRI

 

            La Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 25 aprilie 2007, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

            - la art. 5 alin. (1), în loc de: „Ministerul Transporturilor conduce întreaga activitate...” se va citi: „Ministrul transporturilor conduce întreaga activitate ...”.