MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 434         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 iunie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

28. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 privind aprobarea compo­nentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

29. - Hotărâre privind atribuirea de spatiu pentru sediul Clubului Parlamentarilor Români - Ion Ratiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

12. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2006 privind durata de valabilitate a declaratiilor pe propria răspundere ale consumatorilor casnici care beneficiază de tarif social

 

13. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea valorilor de referintă armonizate aplicabile la nivel national ale eficientei pentru producerea separată de energie electrică, respectiv de energie termică, si pentru aprobarea factorilor de corectie aplicabili la nivel national

 

14. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă optiune a energiei electrice

 

15. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru desemnarea furnizorilor de ultimă optiune de energie electrică pentru perioada 1 iulie 2007- 30 iunie 2008

 

464. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind delegarea unor atributii ale ministrului economiei si finantelor secretarului de stat coordonator national al asistentei financiare externe nerambursabile

 

487. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea măsurilor tranzitorii, a etapelor si termenelor de realizare a transferului competentelor si atributiilor privind administrarea accizei către Autoritatea Natională a Vămilor

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

5. - Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

 

8. - Normă privind modificarea si completarea Normelor metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 40 alin. (3) si (4), al art. 41, 42 si al art. 60 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 42/2004 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Marian Hoinaru, fără apartenentă la un grup parlamentar, trece de la Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare la Comisia pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor, în calitate de membru;

- domnul deputat Nicolae Bădălău, apartinând Grupului Partidului Social Democrat, trece de la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii la Comisia pentru buget, finante si bănci, în calitate de membru;

- domnul deputat Vladimir Alexandru Mănăstireanu, apartinând Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat, se eliberează din functia de membru al Comisiei pentru muncă si protectie socială.

Art. II. - Componenta numerică a Comisiei pentru politică economică, reformă si privatizare se modifică în sensul că numărul minim al membrilor acesteia se diminuează de la 23 la 22 de deputati.

Art. III. - Componenta numerică a Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii se modifică în sensul că numărul minim al membrilor acesteia se diminuează de la 13 la 12 deputati.

 

Aceasta hotărâre a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 26 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

 

Bucuresti, 26 iunie 2007.

Nr. 28.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea de spatiu pentru sediul Clubului Parlamentarilor Români - Ion Ratiu

 

În temeiul art. 227 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările ulterioare,

tinând seama de dispozitiile art. 67 din Constitutia României, republicată,

tinând act de mutarea Clubului Parlamentarilor Români, cu sediul în Palatul Parlamentului, corp A1, et. P1, cota + 9, central, conform Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 13/1998 privind atribuirea unor spatii din Palatul Parlamentului în folosinta gratuită a Clubului Parlamentarilor Români, având ca scop - de interes public - desfăsurarea de actiuni cu caracter cultural, artistic, stiintific, de documentare, menite să promoveze valorile democratiei, ale statului de drept, precum si să favorizeze cunoasterea si libera manifestare a personalitătii membrilor săi, în exclusivitate deputati si senatori, ex-deputati si ex-senatori, care au aderat la statutul Clubului,

având în vedere necesitătile obiective ale Clubului Parlamentarilor Români - Ion Ratiu în îndeplinirea scopului său,

în calitatea Camerei Deputatilor de administrator al obiectivului de investitii „Palatul Parlamentului României” si cu luarea în considerare a cedării spatiului care a constituit sediul Clubului institutiei Senatului României,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă atribuirea, în folosintă gratuită, Clubului Parlamentarilor Români - Ion Ratiu a spatiilor situate în Palatul Parlamentului, corp B.1, etaj 3, cu acces prin intrarea cu nr. 3.046.

(2) Amenajarea si dotarea spatiilor cu mobilierul necesar, precum si sustinerea cheltuielilor de întretinere, de folosintă si de personal de executie revin Camerei Deputatilor.

(3) Predarea spatiului respectiv se va face de îndată ce vor fi îndeplinite conditiile tehnice (se eliberează si se mută sera).

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

 

Bucuresti, 26 iunie 2007.

Nr. 29.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2006 privind durata de valabilitate a declaratiilor pe propria răspundere ale consumatorilor casnici care beneficiază de tarif social

 

În temeiul art. 2 lit. d), al art. 9 alin. (8) si (9) si al art. 11 alin. (1) si (2) lit. a), d) si h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 890/2003 privind aprobarea „Foii de parcurs din domeniul energetic din România”, cu modificările si completările ulterioare, precum si al Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2004,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul preturi si tarife în domeniul energiei electrice si procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 21 iunie 2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Alineatul (1) al articolului unic din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2006 privind durata de valabilitate a declaratiilor pe propria răspundere ale consumatorilor casnici care beneficiază de tarif social, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 7 noiembrie 2006, se modifică după cum urmează:

„Articol unic. - (1) Durata de valabilitate a declaratiilor pe propria răspundere întocmite si depuse de către consumatorii casnici de energie electrică în baza anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2005 pentru aprobarea Procedurii privind conditiile si modul de acordare a tarifului social consumatorilor casnici de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 22 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se prelungeste până la data desfiintării tarifului social pentru consumatorii casnici de energie electrică, în conditiile legii.”

Art. II. - Furnizorii consumatorilor casnici captivi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 30 iunie 2007.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 21 iunie 2007.

Nr. 12.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea valorilor de referintă armonizate aplicabile la nivel national ale eficientei pentru producerea separată de energie electrică, respectiv de energie termică, si pentru aprobarea factorilor de corectie aplicabili la nivel national

 

În temeiul art. 9 alin. (8) si (9) si al art. 11 alin. (1) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă si ale Deciziei Comisiei Europene 2007/74/CE de stabilire a valorilor de referintă armonizate pentru producerea separată de energie electrică si termică emisă în aplicarea Directivei 2004/8/CE,

având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la retea si autorizare în domeniul energiei electrice,

tinând seama de procesul-verbal al sedintei Comitetului de Reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 21 iunie 2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Valorile de referintă armonizate aplicabile la nivel national ale eficientei pentru producerea separată de energie electrică sunt prezentate în anexa nr. I, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Valorile de referintă armonizate aplicabile la nivel national ale eficientei pentru producerea separată de energie termică sunt prezentate în anexa nr. II, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Factorul de corectie a valorilor de referintă stabilite la art. 1, cu abaterea temperaturii exterioare medii anuale din România fată de conditiile ISO(15°C) este de +0,5%, determinat pentru o temperatură exterioară medie anuală de 10°C.

(2) Factorul de corectie de la alin. (1) nu se aplică tehnologiei de cogenerare cu pile de combustie.

Art. 4. - (1) Factorii de corectie a valorilor de referintă stabilite la art. 1 pentru pierderile evitate în retelele electrice sunt prezentati în anexa nr. III, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) În cazul utilizării combustibilului lemnos si a biogazului, factorii de corectie stabiliti la alin. (1) nu se aplică.

Art. 5. - În situatia în care valorile de referintă prevăzute la art. 1 trebuie corectate cu factorii de corectie mentionati la art. 3 si 4, se face mai întâi corectia cu factorul de corectie prevăzut la art. 3 si după aceea corectia cu factorii de corectie prevăzuti la art. 4.

Art. 6. - Prevederile prezentului ordin se aplică de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei si de către producătorii de energie electrică detinători de unităti de producere în cogenerare.

Art. 7. - Departamentele si directiile de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Carmen Filipescu

 

Bucuresti, 22 îunie 2007.

Nr. 13.

 

ANEXA Nr. I

 

VALORILE DE REFERINTĂ ARMONIZATE

aplicabile la nivel national ale eficientei producerii separate de energie electrică

 

 

 

Valoarea eficientei

Solid

Anul PlF / 

 

Tipul combustibilului:

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006-2011

Huila, (antracit)/ cocs

39.7%

40.5%

41.2%

41.8%

42.3%

42.7%

43.1%

43.5%

43.8%

44.0%

44.2%

Lignit(carbune brun)

37.3%

38.1%

38.8%

39.4%

39.9%

40.3%

40.7%

41.1%

41.4%

41.6%

41.8%

Turba

36.5%

36.9%

37.2%

37.5%

37.8%

38.1%

38.4%

38.6%

38.8%

38.9%

39.0%

Combustibil lemnos

25.0%

26.3%

27.5%

28.5%

29.6%

30.4%

31.1%

31.7%

32.2%

32.6%

33.0%

Biomasa agricola

20.0%

21.0%

21.6%

22.1%

22.6%

23.1%

23.5%

24.0%

24.4%

24.7%

23.0%

Deseuri biodegradabile (municipal)

20.0%

21.0%

21.6%

22.1%

22.6%

23.1%

23.5%

24.0%

24.4%

24.7%

25.0%

Deseuri nerecuperabi Ic (municipal si industrial)

20.0%

21.0%

21.6%

22.1%

22.6%

23.1%

23.5%

24.0%

24.4%

24.7%

25.0%

Sist bituminos

38.9%

38.9%

38.9%

38.9%

38.9%

38.9%

38.9%

38.9%

38.9%

38.9%

39.0%

Lichid

Pacură (motorina + reziduuri păcura) gaz petrolier lichefiat

39.7%

40.5%

41.2%

41.8%

42.3%

42.7%

43.1%

43.5%

43.8%

44.0%

44.2%

Biocombustibili

39.7%

40.5%

41.2%

41.8%

42.3%

42.7%

43.1%

43.5%

43.8%

44.0%

44.2%

Deseuri biodegradabile

20.0%

21.0%

21.6%

22.1%

22.6%

23.1%

23.5%

24.0%

24.4%

24.7%

25.0%

Deseuri nerecuperabile

20.0%

21.0%

21.6%

22.!%

22.6%

23.1%

23.5%

24.0%

24.4%

24.7%

25.0%

Gazos

Gaz natural

50.0%

50.4%

50.8%

51.1%

51.4%

51.7%

51.9%

52.1%

52.3%

52.4%

52.5%

Gaz de rafinărie / Hidrogen

39.7%

40.5%

41.2%

41,8%

42.3%

42.7%

43.1%

43.5%

43.8%

44.0%

44.2%

Biogaz

36.7%

37.5%

38.3%

39.0%

39.6%

40.1%

40.6%

41.0%

41.4%

41.7%

42.0%

Gaz de cocs. gaz de fumal, alte gaze de ardere, căldura evacuată recuperată

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

 

În tabelul de mai sus valorile de referintă armonizate ale eficientei producerii separate de energie electrică au la bază puterea calorifică inferioară si conditiile ISO standard (15°C temperatură exterioară, 1,013 bar, 60% umiditate relativă).

 

ANEXA Nr. II

 

VALORILE DE REFERINTĂ ARMONIZATE

aplicabile la nivel national ale eficientei producerii separate a energiei termice

 

Valoarea eficientei

 

 

Agent termic /

 Tipul de combustibil

Abur*)/

Apă fierbinte

Gaze evacuate**)

(cu utilizare directă)

Solid

Huilă (antracit)/cocs

88%

80%

Lignit (cărbune brun)

86%

78%

Turbă

86%

78%

Combustibil lemnos

86%

78%

Biomasă agricolă

80%

72%

Deseuri biodegradabile (municipal)

80%

72%

Deseuri nerecuperabile (municipal si industrial)

80%

72%

Sist bituminos

86%

78%

Lichid

Păcură (motorină + reziduuri păcură), gaz petrolier lichefiat

89%

81%

Biocombustibili

89%

81%

Deseuri biodegradabile

80%

72%

Deseuri nerecuperabile

80%

72%

Gazos

Gaz natural

90%

82%

Gaz de rafinărie/Hidrogen

89%

81%

Biogaz

70%

62%

Gaz de cocs, gaz de furnal, alte gaze de ardere, căldură evacuată recuperată

80%

72%

 

În tabelul de mai sus valorile de referintă armonizate ale eficientei producerii separate de energie termică au la bază puterea calorifică inferioară si conditiile ISO standard (15°C temperatură exterioară, 1,013 bar, 60% umiditate relativă).


*) Valorile eficientei se reduc cu 5% în cazul agentului termic abur, atunci când este aplicat art. 15 .Calcule alternative”, paragraful 2 din Hotărârea Guvernului nr. 219/2007, si se ia în considerare returnarea condensatului în calculul randamentului unei unităti de cogenerare.

**) - valorile aplicabile gazelor evacuate trebuie utilizate dacă temperatura acestora este mai mare sau egală cu 250°C;

- prin utilizare directă a gazelor evacuate se întelege cedarea energiei termice continute de acestea printr-un proces de transfer de căldură direct, fără agent termic intermediar.

 

ANEXA Nr. III

 

FACTORII DE CORECTIE

pentru pierderile evitate în retelele electrice

 

Tensiune

Pentru energia electrică furnizată retelei de transport/distributie

Pentru energia electrică consumată la producător

> 200 kV

1

0.985

100-200 kV

0,985

0.965

50-100 kV

0.965

0.945

0,4-50 kV

0.945

0.925

< 0,4 kV

0.925

0.860

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă optiune a energiei electrice

 

În temeiul art. 9 alin. (8) si (9) si al art. 11 alin. (2) lit. a) si v) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, al art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

având în vedere referatul de aprobare prezentat de Departamentul piată de energie electrică,

în conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 22 iunie 2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind furnizarea de ultimă optiune a energiei electrice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Titularii de licentă de furnizare a energiei electrice si consumatorii de energie electrică de pe teritoriul României vor duce la îndeplinire prevederile regulamentului aprobat prin prezentul ordin.

Art. 3. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin contractele de furnizare a energiei electrice care se vor încheia vor contine clauze privind acceptul sau refuzul consumatorilor de energie electrică de a fi preluati de către furnizorii de ultimă optiune activati de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei în conditiile prevăzute în regulamentul aprobat prin prezentul ordin.

Art. 4. - În contractele de furnizare a energiei electrice aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în termen de 9 luni de la această dată se vor întocmi acte aditionale privind acceptul sau refuzul consumatorilor de energie electrică de a fi preluati de furnizorii de ultimă optiune activati de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei în conditiile prevăzute în regulamentul aprobat prin prezentul ordin.

Art. 5. - Departamentele si directiile de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2007, cu exceptia art. 29, 30 si 31 din regulamentul aprobat prin prezentul ordin, care intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Carmen Filipescu

 

Bucuresti, 22 iunie 2007.

Nr. 14.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind furnizarea de ultimă optiune a energiei electrice

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Scop

Art. 1. - Scopul prezentului regulament este stabilirea: a) cadrului de actiune al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei {ANRE) în cazul în care un furnizor de energie electrică ajunge în situatia de a-i fi suspendată/retrasă licenta de furnizare, astfel încât să nu fie prejudiciată alimentarea cu energie electrică a clientilor finali;

b) responsabilitătilor furnizorului de energie electrică, căruia i s-a declansat procedura de retragere/suspendare a licentei, în legătură cu predarea portofoliului său de clienti finali către furnizorii de ultimă optiune;

c) modului în care ANRE desemnează furnizorii de ultimă optiune;

d) responsabilitătilor furnizorilor de ultimă optiune.

Art. 2. - Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) lit. a), d) si v),

art. 50 si 51, art. 74 lit. d) si art. 79 alin. (6) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Furnizorul de ultimă optiune are obligatia de a furniza energie electrică consumatorilor repartizati ca urmare a activării sale de către ANRE.

 

Domeniu de aplicare

Art. 4. - Prevederile prezentului regulament sunt aplicabile titularilor de licentă de furnizare a energiei electrice si consumatorilor de energie electrică de pe teritoriul României care si-au dat acceptul de a fi preluati de furnizorii de ultimă optiune, în conditiile prezentului regulament.

 

Definitii

Art. 5. - În scopul prezentului regulament se definesc următorii termeni:

1. ANRE - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei;

2. consumator casnic - consumatorul care cumpără energie electrică pentru consumul propriu în gospodărie, excluzând consumul aferent activitătilor comerciale sau profesionale;

3. consumator necasnic mic - orice consumator cu putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare de până la 100 kVA inclusiv si care nu utilizează energia electrică în scopuri casnice;

4. consumator necasnic mare - orice consumator cu putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare cuprinsă între 100 kVA si 1 MVA inclusiv si care nu utilizează energia electrică în scopuri casnice;

5. consumator necasnic foarte mare - orice consumator cu putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare de peste 1 MVA;

6. consumator rău-platnic - consumatorul de energie electrică care a fost deconectat (sau care se află în situatia de a fi deconectat) din cauza neîndeplinirii obligatiilor sale de plată;

7. contract de furnizare de ultimă optiune - contractul de furnizare a energiei electrice care are la bază contractul-cadru de furnizare de ultimă optiune reglementat de ANRE si care produce în mod automat efecte legale începând cu data activării furnizorului de ultimă optiune prin decizie a ANRE;

8. cota de piată a unui furnizor într-o perioadă de referintă - raportul dintre consumul de energie electrică al tuturor clientilor finali ai unui furnizor într-o perioadă de referintă si suma consumurilor de energie electrică ale clientilor finali ai tuturor furnizorilor de energie electrică din România în aceeasi perioadă de referintă;

9. furnizor implicit - furnizorul care are obligatia furnizării energiei electrice către consumatorii captivi situati în zona precizată în licenta de furnizare sau succesorul iegal care va desfăsura activitatea de furnizare pentru acesti consumatori;

10. furnizor curent - furnizorul aflat în procedura de suspendare sau de retragere a licentei sale de furnizare a energiei electrice;

11. portofoliu de clienti al unui furnizor - totalitatea clientilor finali pentru care un furnizor prestează serviciul de furnizare a energiei electrice la un moment dat;

12. pret de referintă al energiei electrice pentru categoria consumatorilor necasnici foarte mari - pretul orei pe piată pentru ziua următoare de energie electrică;

13. serviciu de furnizare de ultimă optiune - serviciul prestat de către un furnizor de ultimă optiune în raport cu clientii finali pe care îi preia în această calitate, la tarifele/preturile de furnizare de ultimă optiune.

 

CAPITOLUL II

Documente de referintă

 

Art. 6. - La redactarea prezentului regulament au fost luate în considerare prevederile următoarelor acte normative:

a) Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare;

b) ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei de aprobare a Metodologiei de stabilire a tarifelor la consumatorii captivi de energie electrică;

c) ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei de aprobare a Procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică;

d) conditiile asociate licentelor pentru furnizarea de energie electrică.

 

CAPITOLUL III

Desemnarea furnizorilor de ultimă optiune

 

Art. 7. - (1) În situatia în care unul sau mai multi consumatori rămân fără acces la serviciile furnizorului ales, cu care au încheiat contract de furnizare, pentru că acestuia i-a fost declansată procedura de suspendare/retragere a licentei de furnizare, ANRE repartizează portofoliul de consumatori al furnizorului în cauză, după caz, către unul sau mai multi furnizori, denumiti în continuare furnizori de ultimă optiune (FUO).

(2) În scopul mentionat la alin. (1), ANRE va desemna furnizorii de energie electrică ce pot fi activati ca FUO, cu respectarea art. 8 si 9.

(3) Odată activat de ANRE ca FUO, un furnizor de energie electrică trebuie să presteze serviciul de furnizare la consumatorii preluati în conditiile prezentului regulament.

Art. 8. - La data de 1 iulie a fiecărui an, ANRE desemnează FUO de energie electrică.

Art. 9. - Pentru a putea fi desemnat de către ANRE drept FUO de energie electrică, un furnizor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

a) să aibă o cotă de piată în ultimul an calendaristic încheiat cel putin egală cu cota minimă de piată înregistrată de furnizorii impliciti în aceeasi perioadă;

b) să aibă o cifră de afaceri în anul calendaristic încheiat care să îi permită să presteze suplimentar serviciul de furnizare de ultimă optiune de energie electrică.

Art. 10. - ANRE face publică lista cu FUO desemnati pe pagina web a ANRE si în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL IV

Contractul de furnizare de ultimă optiune

 

Art. 11. - (1) Un FUO furnizează energia electrică pe baza contractului de furnizare de ultimă optiune.

(2) Contractul de furnizare de ultimă optiune intră automat în vigoare începând cu ora zero a zilei activării FUO, mentionate în decizia ANRE de activare a FUO.

(3) Contractul de furnizare de ultimă optiune trebuie să respecte textul contractului-cadru aprobat de ANRE, fiind interzisă adăugarea sau eliminarea de clauze.

Art. 12. - Contractul de furnizare de ultimă optiune nu necesită semnăturile părtilor, furnizarea de ultimă optiune intrând sub incidenta art. 48 alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 13. - Toti furnizorii au obligatia să publice pe pagina web proprie, precum si la centrele de relatii cu clientii contractul-cadru de furnizare de ultimă optiune a energiei electrice.

Art. 14. - Durata maximă a contractului de furnizare de ultimă optiune este de 6 luni.

Art. 15. - Prestarea serviciului de FUO nu poate prevala asupra obligatiilor contractuale curente ale furnizorului.

Art. 16. - Pe lângă obligatiile generale de furnizare, FUO de energie electrică vor asigura si:

a) informarea consumatorilor în decurs de 5 zile lucrătoare de la preluare despre schimbarea de furnizor, în conformitate cu anexa nr. 1 la prezentul regulament;

b) informarea consumatorilor, în decurs de 5 zile lucrătoare de la preluarea acestora, asupra clauzelor contractului de furnizare de ultimă optiune si a pretului/tarifului aplicat;

c) facturarea energiei electrice consumate pe baza tarifelor/preturilor de furnizare de ultimă optiune;

d) afisarea si punerea la dispozitia oricărui consumator, la solicitarea acestuia, a listei furnizorilor activi de energie electrică din România;

Art. 17. - Obligatiile de plată ale consumatorilor pentru serviciul de FUO se calculează pe bază de tarife/preturi calculate astfel:

(1) Tariful aplicat de FUO consumatorilor casnici este egal cu tariful CR.

(2) Tariful aplicat de FUO consumatorilor necasnici mici este cu 10% mai mare decât tariful reglementat D aferent nivelului de tensiune al locului de consum.

(3) Tariful aplicat de FUO consumatorilor necasnici mari este cu 15% mai mare decât tariful reglementat O aferent nivelului de tensiune al locului de consum.

(4) Pretul aplicat de FUO consumatorilor necasnici foarte mari este cu 2,5% mai mare decât pretul de referintă pentru această categorie de consumatori. La pretul rezultat se adaugă si tarifele pentru serviciile de retea, serviciile de sistem, operare piată si costurile unitare de furnizare. Furnizorul va considera aceleasi costuri unitare de furnizare a energiei electrice ca si pentru consumatorii captivi.

(5) În situatia mentionată la alin. (4), în vederea recuperării costurilor cu dezechilibrele, FUO va aplica consumatorilor preluati o procedură de penalizare similară cu Procedura privind modul în care consumatorii cu tarife reglementate, cu putere maximă contractată mai mare sau egală cu 3MW, asigură furnizorilor datele necesare la elaborarea prognozei energiei electrice, aprobată de ANRE.

(6) Pretul pentru energia electrică reactivă aplicat de FUO consumatorilor necasnici cu factor de putere mediu lunar mai mic de 0,92 este cel din ordinul ANRE de stabilire a tarifelor reglementate pentru consumatorii captivi de energie electrică.

(7) La tarifele/preturile rezultate după aplicarea regulilor mentionate la alin. (1)-(4) si (6) se vor adăuga accizele si taxa pe valoarea adăugată.

Art. 18. - (1) Energia electrica activă consumată, precum si energia reactivă, inclusiv eventualele penalităti, din momentul preluării sale de FUO si până în momentul transferării sale la un alt furnizor sau al încheierii unui alt tip de contract de furnizare, se datorează FUO si se plătesc de către consumator la preturile/tarifele specificate la art. 17, chiar dacă contractul de FUO nu este semnat.

(2) Obligatiile de plată pentru energia reactivă se calculează pe baza prevederilor Procedurii privind asigurarea energiei electrice reactive si modul de plată a acesteia, emisă de ANRE.

Art. 19. - Venitul realizat de FUO din această activitate acoperă costurile de achizitie pentru energia electrică destinată consumatorilor preluati în regim de FUO, inclusiv tarifele pentru servicii de retea, servicii de sistem, de operare piată, costurile de furnizare si un profit rezonabil.

 

CAPITOLUL V

Încetarea contractului de furnizare de ultimă optiune

 

Art. 20. - Contractul de furnizare de ultimă optiune de energie electrică încetează în una dintre următoarele situatii:

a) În momentul în care intră în vigoare contractul semnat cu un alt furnizor, cu respectarea procedurii de schimbare a furnizorului;

b) În momentul în care intră în vigoare un nou contract semnat cu FUO;

c) la împlinirea duratei de 6 luni calendaristice de prestare a serviciului de furnizare de ultimă optiune.

 

CAPITOLUL VI

Obligatii ale furnizorului de ultimă optiune

 

Art. 21. - (1) În primele 7 zile de la data la care a fost notificat cu privire la preluarea sa de către FUO, consumatorul poate opta pentru un alt furnizor, noua schimbare de furnizor efectuându-se cu notificarea FUO, prin derogare de la prevederile Procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică.

(2) După expirarea celor 7 zile mentionate la alin. (1), în intervalul de derulare a serviciului de furnizare de ultimă optiune consumatorul poate opta pentru un alt furnizor, cu respectarea Procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică.

(3) Dacă consumatorul nu notifică FUO asupra schimbării furnizorului în intervalul de derulare a serviciului de furnizare de ultimă optiune, se consideră că acesta este de acord cu prestarea serviciului de furnizare de către FUO, conform acceptului anterior dat prin contractul de furnizare/actul aditional la contractul de furnizare cu furnizorul curent.

(4) În prima săptămână a lunii a patra a serviciului de furnizare de ultimă optiune, FUO are obligatia să notifice fiecărui consumator care a rămas în portofoliul său de clienti care este data la care încetează serviciul de FUO, să transmită acestuia o ofertă de contract de furnizare a energiei electrice si să informeze care sunt optiunile consumatorului în acel moment:

a) pentru consumatorii casnici si necasnici mici, încheierea cu furnizorul care l-a deservit în regim de FUO a unui contract reglementat în conformitate cu contractele cadru de furnizare de energie electrice aprobate de ANRE pentru aceste categorii de consumatori;

b) Încheierea unui contract negociat cu furnizorul care l-a deservit în regim de FUO;

c) Încheierea unui contract de furnizare cu un alt titular de licentă de furnizare.

(5) Neexprimarea niciunei optiuni de către consumatorii casnici si necasnici mici până în prima zi lucrătoare a lunii a cincea a serviciului de FUO si nici a notificării de schimbare de furnizor constituie accept tacit pentru ca furnizorul să încheie, la sfârsitul celor 6 luni, a unui contract de furnizare la tarife reglementate în conformitate cu contractele cadru emise de ANRE, în regim de furnizor implicit, la un tarif egal cu tariful de referintă pentru fiecare dintre cele două categorii de consumatori.

(6) Neexprimarea niciunei optiuni de către consumatorii necasnici mari si foarte mari până în prima zi lucrătoare a lunii a cincea â serviciului de FUO si nici a notificării de schimbare de furnizor constituie accept tacit pentru ca furnizorul să întrerupă alimentarea cu energie electrică.

(7) Până la expirarea perioadei serviciului de furnizare de ultimă optiune, furnizorul are obligatia să semneze cu fiecare consumator casnic sau mic necasnic care a rămas în portofoliul său de clienti si care nu si-a manifestat altă optiune până la momentul respectiv un contract de furnizare conform contractelor-cadru de furnizare la tarife reglementate.

Art. 22. - În decurs de 7 zile de la preluarea partială sau integrală a portofoliului de consumatori, în functie de decizia ANRE, FUO va notifica operatorii de retea din zonele în care se găsesc locurile de consum preluate că a fost activat ca FUO si, totodată, va transmite lista consumatorilor preluati si datele de identificare ale acestora.

Art. 23. - FUO publică prin mijloace proprii si va transmite la ANRE pentru publicare lista consumatorilor pe care îi deserveste în regim de FUO.

 

CAPITOLUL VII

Activarea furnizorilor de ultimă optiune

 

Art. 24. - (1) ANRE poate activa unul sau mai multi furnizori din lista mentionată la cap. III pentru a presta serviciul de furnizare de ultimă optiune, în conditiile prezentului regulament.

(2) Activarea furnizorului/furnizorilor de ultimă optiune se face prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 25. - Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei prin care a fost/au fost activat/activati furnizorul/furnizorii de ultimă optiune de energie electrică se transmite de către ANRE:

a) titularului de licentă de furnizare care trebuie înlocuit;

b) fiecărui furnizor de ultimă optiune care va prelua partial sau integral portofoliul de consumatori.

Art. 26. - FUO activat nu va deservi consumatorii care la momentul preluării au sistată pentru neplată alimentarea cu energie electrică, până la achitarea integrală a obligatiilor de plată.

 

CAPITOLUL VIII

Repartizarea consumatorilor de către ANRE

 

Etapa 1

Receptia listei consumatorilor afectati

Art. 27. - (1) În momentul declansării procedurii de retragere/suspendare a licentei de furnizare a energiei electrice, furnizorul este obligat să transmită ANRE lista consumatorilor săi în format electronic prelucrabil, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul regulament, grupati pe categorii (consumatori casnici, necasnici mici, necasnici mari si necasnici foarte mari) si ordonati astfel:

a) pentru consumatorii necasnici foarte mari, în ordine descrescătoare a consumurilor înregistrate în ultimul an calendaristic;

b) pentru consumatorii casnici, necasnici mici si necasnici mari, pe operatori de distributie.

(2) Această listă include si consumatorii care în momentul respectiv sunt înregistrati în evidente ca fiind deconectati pentru neplată.

Etapa 2

Întocmirea listei furnizorilor de ultimă optiune activati

Art. 28. - ANRE analizează volumul si structura portofoliului de consumatori de la art. 27 si în functie de aceste caracteristici întocmeste lista furnizorilor de ultimă optiune care urmează a fi activati. Aceasta listă poate cuprinde unul, mai multi sau toti furnizorii de ultimă optiune desemnati conform listei mentionate la art. 8

Etapa 3

Modul de repartizare a consumatorilor necasnici foarte mari

Art. 29. - În decurs de 24 de ore de la momentul în care a primit de la furnizorul curent portofoliul său de consumatori, ANRE repartizează în ordinea descrescătoare a consumurilor câte un consumator necasnic foarte mare din lista consumatorilor fiecărui furnizor din lista FUO activati, ordonati descrescător în functie de cota de piată, reluând lista furnizorilor de câte ori este necesar până la terminarea listei de consumatori.

Etapa 4

Modul de repartizare a consumatorilor casnici, necasnici mici si necasnici mari

Art. 30. - (1) În cazul în care furnizorul curent este un furnizor care nu este si furnizor implicit, ANRE repartizează consumatorii casnici, necasnici mici si necasnici mari furnizorilor impliciti aferenti locurilor de consum respective.

(2) Furnizorul implicit căruia i se repartizează consumatori în conformitate cu alin. (1) va deservi acesti consumatori în regim de FUO, la tarifele de FUO specificate la art. 17.

Art. 31. - În situatia în care furnizorul curent este un furnizor implicit, consumatorii casnici, necasnici mici si necasnici mari vor fi repartizati altui furnizor implicit/altor furnizori impliciti pe baza unei proceduri emise de ANRE. Această procedură va fi realizată în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Etapa 5

Transmiterea deciziei si a coordonatelor consumatorilor

Art. 32. - În decurs de 48 de ore de la primirea listei consumatorilor de la furnizorul curent, ANRE transmite fiecărui furnizor activat ca FUO si furnizorului curent decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei de activare, care include:

a) data si ora începerii serviciului de furnizare de ultimă optiune;

b) lista consumatorilor necasnici foarte mari care vor fi preluati de către fiecare furnizor de ultimă optiune activat, cu specificarea datelor de identificare a consumatorilor;

c) obligatia furnizorului curent de a transmite, în decurs de maximum 4 ore de la primirea deciziei ANRE, către furnizorul de ultimă optiune activat/furnizorii de ultimă optiune activati informatiile din baza sa de date referitoare la toti consumatorii care vor fi preluati.

 

CAPITOLUL IX

Achizitia energiei electrice de către FUO

 

Art. 33. - Furnizorul curent poate transfera integral sau partial către FUO activati contractele sale de achizitie a energiei electrice aflate în derulare, cu acceptul celorlalte părti contractante si cu notificarea ANRE.

 

CAPITOLUL X

Monitorizarea activitătii FUO

 

Art. 34. - Furnizorii de ultimă optiune trebuie să actualizeze zilnic cel putin următoarele date si evidente:

a) consumatorii preluati în regim de FUO si data preluării acestora;

b) consumatorii care au notificat trecerea la alt furnizor;

c) data rezilierii contractului de prestare a serviciului de FUO;

d) consumatorii reconectati în urma efectuării plătii;

e) consumatorii preluati care se încadrează la categoria consumatorilor vulnerabili;

f) tarifele/preturile aplipate pentru fiecare consumator;

g) modul de achizitie a energiei electrice;

h) gestiunea contabilă a costurilor si veniturilor rezultate din activitatea FUO.

Art. 35. - Furnizorii care derulează contracte de furnizare de ultimă optiune raportează lunar către ANRE următoarele informatii:

a) numărul si consumul de energie electrică ale consumatorilor care au trecut către FUO;

b) numărul si consumul de energie electrică ale consumatorilor care au trecut de la FUO către un alt furnizor;

c) numărul si consumul de energie electrică ale consumatorilor deconectati pentru neplată;

d) numărul si consumul de energie electrică ale consumatorilor reconectati în urma efectuării plătii;

e) valoarea creantelor din serviciul de FUO;

f) numărul consumatorilor care se încadrează la categoria consumatorilor vulnerabili;

g) preturile medii zilnice si lunare aplicate pentru fiecare tip de consumator mare în perioada de asigurare a serviciului de furnizare de ultimă optiune;

h) machetele de monitorizare privind situatia costurilor si veniturilor realizate, pe modelul machetelor pentru consumatorii captivi.

 

CAPITOLUL XI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 36. - Prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 iulie 2007, cu exceptia art. 29, 30 si 31, care intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.

Art. 37. - (1) Pentru perioada 1 iulie 2007-30 iunie 2008, furnizorii impliciti au obligatia de a îndeplini si sarcina de furnizor de ultimă optiune pentru consumatorii din zona de distributie a energiei electrice pentru care îndeplinesc sarcina de furnizor pentru consumatorii captivi.

(2) Obligatia de la alin. (1) este valabilă si pentru succesorii legali care vor prelua activitatea de furnizare a energiei electrice după separarea legală a activitătilor de distributie si furnizare.

Art. 38. - În perioada 1 iulie 2007-30 iunie 2008 modul de repartizare a consumatorilor foarte mari este identic cu modul de repartizare a consumatorilor casnici, necasnici mici si necasnici mari, precizat la art. 30 si 31, respectând criteriul teritorial.

Art. 39. - (1) Operatorii de retea au obligatia să încheie contracte de distributie/transport de energie electrică cu FUO pentru consumatorii transferati acestuia, în termen de 5 zile de la primirea notificării FUO.

(2) Contractele de distributie/transport de energie electrică vor contine clauze de denuntare unilaterală prin care FUO să poată solicita încetarea acestora, în cazul în care încetează si contractele de furnizare de ultimă optiune cu consumatorii săi.

Art. 40. - fn cazul în care unui FUO i se declansează procedura de suspendare/retragere a licentei sale de furnizare, ANRE va elimina din lista de FUO respectivul furnizor.

Art. 41. - Un furnizor de energie electrică are obligatia de a notifica ANRE si fiecare operator de distributie din zonele în care se găsesc locurile de consum ale clientilor săi finali expirarea contractelor de furnizare, cu 7 zile înainte de încetarea acestora.

Art. 42. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament, contractele de furnizare a energiei electrice care se vor încheia vor contine clauze privind acceptul sau refuzul consumatorilor de energie electrică de a fi preluati de către furnizorii de ultimă optiune activati de ANRE în conditiile prevăzute în prezentul regulament.

Art. 43. - În contractele de furnizare a energiei electrice aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în termen de 9 luni de la această dată se vor întocmi acte aditionale privind acceptul sau refuzul consumatorilor de energie electrică de a fi preluati de furnizorii de ultimă optiune activati de ANRE în conditiile prevăzute în prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

DATE MINIMALE

pe care furnizorul de ultimă optiune activat le va include în scrisoarea de notificare pe care o va transmite consumatorilor preluati

 

1. Informatii privind schimbarea furnizorului (data începerii contractului de furnizare de ultimă optiune, datele de identificare ale FUO activat, perioada maximă a contractului de FUO, informatii privind tarifele/preturile de FUO aplicabile consumatorului preluat).

2. Numărul ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei de aprobare a regulamentului de furnizare de ultimă optiune, numărul ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei de desemnare a FUO si numărul deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei de activare a furnizorului de ultimă optiune.

3. Adresa centrului de relatii cu clientii (pentru consumatorii fără acces la internet) unde sunt afisate lista furnizorilor de energie electrică activi din România si contractul-cadru de furnizare de ultimă optiune, precum si modul de accesare a acestor informatii pentru consumatorii cu acces la internet. L

4. Mentiunea că FUO activat a intrat în posesia informatiilor referitoare la consumatorul preluat din baza de date a furnizorului precedent.

5. Informatii privind drepturile consumatorului preluat de a încheia alte tipuri de contracte de furnizare a energiei electrice înainte si după expirarea perioadei maxime a contractului de FUO.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

MODEL

de întocmire a listelor de transfer pentru consumatorii care si-au dat acceptul pentru a fi transferati la FUO

 

Denumirea furnizorului...............................................

Lista nr..................

Operator de distributie..............................................

Categoria consumatorilor..........................................

 

Nr. crt.

Denumire consumator

Adresa loc de consum

Cod de identificare loc de consum

Cod de identificare punct de măsurare

Nr. de facturi restante

Stare (D = Deconectat pentru neplată)

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

1. Listele se completează în format electronic.

2. Listele se completează pe operatori de distributie, completându-se tabele separate pentru fiecare categorie de consumatori.

3. Pentru consumatorii necasnici foarte mari, tabelul se completează în ordinea descrescătoare a consumului lunar înregistrat în ultimul an calendaristic.

4. Fiecare furnizor va avea în orice moment disponibile informatiile continute în această anexă.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru desemnarea furnizorilor de ultimă optiune de energie electrică pentru perioada 1 iulie 2007-30 iunie 2008

 

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (8), (9) si (10), ale art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), ale art. 50 alin. (1) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007, precum si ale Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă optiune a energiei electrice,

având în vedere referatul de aprobare prezentat de Departamentul piată de energie electrică, în conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 22 iunie 2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se desemnează în calitate de furnizor de ultimă optiune de energie electrică, pentru perioada 1 iulie 2007-30 iunie 2008, următorii titulari de licentă de furnizare a energiei electrice:

 

Nr. crt.

Furnizori de ultimă optiune de energie electrică (FUO)

1.

Societatea Comercială FDFEE Electrica Muntenia Sud - S.A.

2.

Societatea Comercială FDFEE Electrica Transilvania Sud - S.A.

3.

Societatea Comercială FDFEE Electrica Muntenia Nord - S.A.

4.

Societatea Comercială CEZ Vânzare - S.A.

5.

Societatea Comercială FDFEE Transilvania Nord - S.A.

6.

Societatea Comercială E.ON Moldova Furnizare - S.A.

7.

Societatea Comercială DFEE ENEL Electrica Banat - SA

8.

Societatea Comercială DFEE ENEL Electrica Dobroaea - S.A.

 

Art. 2. - Fiecare dintre furnizorii prevăzuti la art. 1 are obligatia de a îndeplini sarcina de furnizor de ultimă optiune pentru consumatorii din zona de distributie a energiei electrice în care îndeplineste si sarcina de furnizor al consumatorilor captivi.

Art. 3. - Titularii de licentă de furnizare a energiei electrice prevăzuti la art. 1 si succesorii lor legali, care vor desfăsura activitatea de furnizare după separarea legală a activitătilor de distributie si furnizare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Departamentele si directiile de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2007.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Carmen Filipescu

 

Bucuresti, 22 iunie 2007.

Nr. 15.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind delegarea unor atributii ale ministrului economiei si finantelor secretarului de stat coordonator national al asistentei financiare externe nerambursabile

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

în conformitate cu dispozitiile art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2005 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - De la data publicării prezentului ordin, exercitarea atributiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2005 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, referitoare la eliberarea avizului favorabil pentru structurile si/sau persoanele din cadrul ministerelor si institutiilor, care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare. În vederea acordării cresterilor salariale prevăzute de art. 2 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, se deleagă domnului Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, coordonator national al asistentei financiare externe nerambursabile.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 14 iunie 2007.

Nr. 464.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea măsurilor tranzitorii, a etapelor si termenelor de realizare a transferului competentelor si atributiilor privind administrarea accizei către Autoritatea Natională a Vămilor

 

În temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, ale Hotărârii Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

în concordantă cu prevederile art. 163 pct. 2(3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea punerii în aplicare a dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 532/2007 privind reorganizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor, respectiv în vederea aprobării măsurilor tranzitorii, a etapelor si termenelor de realizare a transferului competentelor si atributiilor privind administrarea accizei către Autoritatea Natională a Vămilor,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 iulie 2007, Autoritatea Natională a Vămilor va realiza activitatea de supraveghere a productiei, importului si circulatiei produselor accizabile, denumită în continuare supraveghere specială, în conformitate cu titlul VIII, cu respectarea prevederilor titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Preluarea atributiilor de către Autoritatea Natională a Vămilor, etapele si termenele de preluare sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Măsurile tranzitorii pentru preluarea activitătii de supraveghere specială se vor realiza într-o perioadă de 60 de zile de la data transferului competentelor privind activitatea de supraveghere specială si sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Ministerul Economiei si Finantelor, prin Directia generală management al domeniilor reglementate specific si Directia generală a tehnologiei informatiei, Agentia Natională de Administrare Fiscală, prin Directia generală de organizare si resurse umane, Directia de inspectie fiscală si Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, Directia generală de administrare a marilor contribuabili si Autoritatea Natională a Vămilor, prin Directia autorizări si supraveghere produse accizate la nivel central si structurile subordonate, Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistică vamală si Directia resurse umane, organizare generală si perfectionare, vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală va coordona toate activitătile necesare în vederea transferului de competente conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 15 iunie 2007.

Nr. 487.

 

ANEXA Nr. 1

 

ETAPELE SI TERMENELE DE PRELUARE

 

1. La data de 1 iulie 2007 se va realiza transferul competentelor privind aplicarea măsurilor speciale de supraveghere a produselor accizabile în regim suspensiv.

2. La data de 1 octombrie 2007 se va realiza transferul competentelor privind schimbul international de informatii în domeniul accizelor, precum si cea referitoare la gestionarea documentelor administrative de însotire la nivel national.

3. La data de 1 noiembrie 2007 se va realiza transferul competentelor privind activitatea de verificare, investigatii si control necesară certificării împlinirii conditiilor de autorizare ca antrepozitar/antrepozit fiscal către autoritatea desemnată din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor.

4. La data de 1 aprilie 2008 se va realiza transferul competentelor privind inspectia fiscală pentru accize către autoritatea desemnată din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, cu conditia modificării în acest sens a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare.

5. În vederea respectării termenelor prevăzute la pct. 1 -4, reprezentantii Ministerului Economiei si Finantelor, Agentia Natională de Administrare Fiscală si Autoritatea Natională a Vămilor vor stabili pe bază de protocol măsurile necesare transferului de competente.

 

ANEXA Nr. 2

 

MĂSURILE TRANZITORII

pentru preluarea activitătii de supraveghere specială

 

1. Supravegherea specială se asigură în comun de către personalul desemnat în acest sens de administratiile fiscale competente, precum si de către personalul vamal desemnat de Autoritatea Natională a Vămilor, pe o perioadă de 60 de zile de la data transferării competentelor.

2. Personalul desemnat de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generală de administrare a marilor contribuabili să îsi desfăsoare activitatea alături de personalul vamal va fi detasat pentru 60 de zile la Autoritatea Natională a Vămilor.

3. Autoritatea Natională a Vămilor va emite în termen de 60 de zile de la data publicării prezentului ordin un ghid ce va cuprinde precizări privind prevederile referitoare la măsurile de supraveghere specială, în vederea aplicării unitare de către supraveghetorii fiscali, la nivel national.

4. Ministerul Economiei si Finantelor, Agentia Natională de Administrare Fiscală împreună cu Autoritatea Natională a Vămilor vor întreprinde măsuri de informare a mediului de afaceri si opiniei publice cu privire la noile prevederi privind supravegherea specială.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

 

Având în vedere prevederile art. 150 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, precum si ale art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 72 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 23 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 litera a), a doua liniută se modifică si va avea următorul cuprins:

„- clasificarea creditelor acordate altor institutii de credit si a plasamentelor constituite la acestea;”.

2. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit se referă la anularea provizioanelor specifice de risc de credit si se va realiza prin reluarea pe venituri a sumei reprezentând nivelul existent în sold al provizioanelor specifice de risc de credit aferente creditelor si/sau plasamentelor pentru care este îndeplinită una dintre următoarele conditii:

- au fost epuizate posibilitătile legale de recuperare sau s-a împlinit termenul de prescriptie;

- au fost transferate drepturile contractuale aferente respectivului credit/plasament.”

3. Articolele 16 si 17 se abrogă.

Art. II. - Sumele aferente creditelor si plasamentelor scoase în afara bilantului până la data intrării în vigoare a prezentului regulament rămân evidentiate în continuare în afara bilantului până la recuperarea integrală a acestora, până la epuizarea posibilitătilor legale de recuperare sau până la împlinirea termenului de prescriptie.

Art. III. - Prezentul regulament intră în vigoare la data de 30 iunie 2007.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 25 iunie 2007.

Nr. 5.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

privind modificarea si completarea Normelor metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

 

Având în vedere prevederile art. 101 alin. (1) si ale art. 150 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, ale art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006, si ale pct. 202 din anexa la Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 72 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Art. I. - Normele metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea

provizioanelor specifice de risc de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 23 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Lista de conturi de la punctul 2.1.1 al literei e) a articolului 1 se completează cu următoarele conturi:

„3811 - Creante restante (extras)

3821 - Creante îndoielnice (extras)

4811 - Creante restante (extras)

4821 - Creante îndoielnice (extras)”

2. Lista de conturi de la punctul 2.1.2 al literei e) a articolului 1 se completează cu următoarele conturi:

„3812 - Dobânzi restante (extras) 3817 - Creante atasate (extras)

3822 - Dobânzi îndoielnice (extras) 3827 - Creante atasate (extras)

4812 - Dobânzi restante (extras) 4817 - Creante atasate (extras)

4822 - Dobânzi îndoielnice (extras) 4827 - Creante atasate (extras)”

3. Din Lista de conturi de la punctele 2.1.1 si 2.2.1 ale literei e) a articolului 1 se elimină contul 20113 -' Forfetare.

4. Litera h) a articolului 1 se completează cu punctul 4, care va avea următorul cuprins:

„4. alte provizioane

399 - Provizioane pentru creante restante si îndoielnice (extras)

493 - Provizioane pentru operatiuni de leasing financiar”

5. La articolul 7 primul alineat, ultima liniută se modifică si va avea următorul cuprins:

„- utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit se realizează numai în cazul în care sumele pe care le rectifică sunt aferente unui credit/plasament pentru care este îndeplinită una dintre următoarele conditii: (i) au fost epuizate posibilitătile legale de recuperare sau s-a împlinit termenul de prescriptie; (ii) au fost transferate drepturile contractuale aferente respectivului credit/plasament.”

Art. II. - Prezenta normă intră în vigoare la data de 30 iunie 2007.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 25 iunie 2007.

Nr. 8.