MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 428         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 27 iunie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 520 din 31 mai 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Decizia nr. 534 din 31 mai 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

Decizia nr. 535 din 31 mai 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Decizia nr. 537 din 31 mai 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2) si art. 6 alin. (1), (2) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată.

 

Decizia nr. 539 din 31 mai 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

539. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului  nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare în produse de protectie a plantelor pe teritoriul României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

910/1.704. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile si al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

389. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „BANAT FIM INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE” - S.R.L

 

395. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „FINCOP BROKER DE ASIGURARE  - S.R.L.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 520

din 31 mai 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Ion Predescu - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială „AGRIPOWER 2001” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 1.852/116/2006 al Tribunalului Călărasi.

La apelul nominal răspunde partea Societatea Comercială „Aii Trans ” - S.R.L. din Călărasi, reprezentată prin avocat, lipsă fiind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Societatea Comercială „Ali Trans Com” - S.R.L. din Călărasi solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat este în condantă cu prevederile constitutionale invocate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 19 decembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 1.852/116/2006, Tribunalul Călărasi a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială „AGRIPOWER 2001” - S.R.L. din Bucuresti cu prilejul solutionării unei cauze civile având ca obiect o evacuare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia arată că, „desi o hotărâre judecătorească a statuat în favoarea sa un drept de retentie, imobilul ce face obiectul cauzei a fost vândut la licitatie în procedura insolventei liber de orice sarcini conform dispozitiilor de lege criticate. S-a ajuns astfel la anularea unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile printr-un text de lege ce demonstrează o imixtiune a puterii legislative peste cea judecătorească”, ceea ce contravine dispozitiilor art. 1 alin. (4) din Constitutie.

Tribunalul Călărasi consideră că exceptia de neconstitu­tionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei raportat la art. 1 alin. (4) din Constitutie este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitu­tionalitate este neîntemeiată. Arată că dispozitiile de lege criticate nu contin norme contrare prevederilor constitutionale invocate în motivarea exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, care au următorul cuprins: „Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau de lichidator, în exercitiul atributiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garantii reale mobiliare sau drepturi de retentie, de orice fel, ori măsuri asigurătorii.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale autorul exceptiei invocă încălcarea prevederile art. 1 alin. (4) din Constitutie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, se constată că dispozitiile de lege supuse controlului de constitutionalitate nu contin norme contrare principiului separatiei si echilibrului puterilor în stat. Astfel, prevederile art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, potrivit cărora bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau de lichidator în exercitiul atributiilor sale prevăzute de prezenta lege sunt dobândite libere de orice sarcini, nu reprezintă o imixtiune a puterii legislative în activitatea judecătorească.

Prin Decizia nr. 6 din 11 noiembrie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 4 martie 1993, Curtea a statuat că „o imixtiune a puterii legislative care ar pune autoritatea judecătorească în imposibilitatea de a functiona [...] ar avea drept consecintă ruperea echilibrului constitutional dintre aceste autorităti”.

Or, în prezenta cauză nu se pune în discutie o astfel de situatie, ci modul de interpretare si aplicare a dispozitiilor de lege criticate, ceea ce nu reprezintă o problemă de constitutionalitate. Aplicarea si interpretarea legii excedează competentei Curtii Constitutionale, aceasta fiind de resortul exclusiv al instantei de judecată care se pronuntă asupra fondului cauzei, precum si, eventual, al instantei de control judiciar, potrivit dispozitiilor art. 126 alin. (1) si (2) din Constitutie.

Fata de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială „AGRIPOWER 2001” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 1.852/116/2006 al Tribunalului Călărasi.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 31 mai 2007.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 534

din 31 mai 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

Ion Predescu - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie ridicată de Radu George Oprea în Dosarul nr. 1.040/55/2007 al Judecătoriei Arad.

La apelul nominal se constată lipsa autorului exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, apreciind că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 13 fabruarie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 1.040/55/2007, Judecătoria Arad a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie ridicată de Radu George Oprea într-o cauză având ca obiect solutionarea unei contestatii privind modul de stabilire a executării pedepsei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, deoarece „diferentiază situatia condamnatilor în functie de persoana acestora, având loc o dublă sanctionare”. A mai precizat că textul de lege criticat încalcă si dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie, întrucât „Legea nr. 275/2006 ar trebui să dispună pentru viitor, fără a face referire la situatia anterioară a petentului”.

Judecătoria Arad apreciază că exceptia de neconstitu­tionalitate invocată este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în raport cu prevederile art. 15 alin. (2) si art. 16 din Constitutie, este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Arată că dispozitiile de lege criticate nu contin norme contrare prevederilor constitutionale invocate în motivarea exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006, potrivit cărora, „În mod exceptional, natura si modul de săvârsire a infractiunii, precum si persoana condamnatului pot determina includerea persoanei condamnate în regimul de executare imediat inferior ca grad de severitate”.

Autorul exceptiei consideră că prin textul de lege mentionat sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (2) care instituie principiul neretroactivitătii legii civile si ale art. 16 privind egalitatea în drepturi.

Examinând criticile raportate la prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (2), Curtea constată că stabilirea anumitor criterii de individualizare a regimului de executare a pedepselor privative de libertate nu încalcă principiul neretroactivitătii legii.

În acest context, este de observat că scopul Legii nr. 275/2006 constă tocmai în stabilirea unui sistem de reguli si criterii care stau la baza executării pedepselor privative de libertate. Potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) din acest act normativ, „Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate sunt bazate pe sistemele progresiv si regresiv, persoanele condamnate trecând dintr-un regim în altul, în conditiile prevăzute de prezenta lege”.

În legătură cu încălcarea dispozitiilor art. 16 din Constitutie, Curtea constată că individualizarea regimului de executare a pedepsei prin stabilirea unor criterii ce tin de natura si modul de săvârsire a infractiunii, precum si de persoana condamnatului este justificată de situatia diferită în care se află fiecare persoană condamnată în parte. Prin urmare, textul de lege criticat este în condantă cu principiul constitutional al egalitătii în drepturi, care, asa cum s-a statuat în mod constant în jurisprudenta Curtii Constitutionale, nu presupune uniformitate, astfel că situatii obiectiv diferite justifică instituirea unui tratament juridic diferit.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie ridicată de Radu George Oprea în Dosarul nr. 1.040/55/2007 al Judecătoriei Arad.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 31 mai 2007.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 535

din 31 mai 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Ion Predescu - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Seimar Alim” - S.R.L. din Arad în Dosarul nr. 15.571/55/2006 al Judecătoriei Arad.

La apelul nominal se constată lipsa pârtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, apreciind că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 6 februarie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 15.571/55/2006, Judecătoria Arad a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 5^2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Seimar Alim” - S.R.L. din Arad.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că reglementarea criticată este neconstitutională în raport cu dispozitiile art. 16, 21 si 129 din Constitutie, întrucât creează discriminări între creditor si debitor, în sensul că debitorul nu mai beneficiază de nicio cale de atac, si limitează accesul debitorului la exercitiul căilor de atac si implicit la verificarea solutiei instantei de fond sub aspectul temeiniciei si legalitătii.

Judecătoria Arad apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece reglementările cuprinse în Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 reprezintă o procedură specială de judecată, simplificată si accelerată pentru realizarea creantelor certe, lichide si exigibile care pot fi dovedite ca atare prin înscrisuri, procedură care oferă ambelor părti posibilitatea de a-si exercita drepturile în aceleasi conditii, fără a se institui vreo discriminare. Dacă în cursul procedurii somatiei de plată se folosesc ca dovadă numai înscrisurile, când se sesizează instanta judecătorească, după caz, de către creditor cu actiunea de drept comun sau de către debitor cu cerere în anulare sau de oricare dintre acestia cu contestatie la executare, în apărare se vor putea folosi toate mijloacele de probă. Astfel, dispozitiile criticate sunt în deplină condantă cu prevederile Constitutiei.

Avocatul Poporului arată că nu poate fi retinută critica de neconstitutionalitate raportată la art. 16 din Constitutie, deoarece dispozitiile criticate reglementează o procedură specială, simplificată si accelerată pentru recuperarea creantelor al căror caracter cert, lichid si exigibil rezultă din înscrisuri. Mijloacele procedurale specifice puse la îndemâna părtilor, desi diferă de normele generale ale procedurii civile, sunt aplicabile oricărei persoane aflate în situatiile mentionate în ipoteza normei legale, fără a fi încălcat principiul fundamental al egalitătii în drepturi.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate raportată la art. 21 si 129 din Constitutie, se arată că scopul emiterii Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 a fost tocmai instituirea unei proceduri speciale si accelerate, pentru a asigura recuperarea într-un termen cât mai scurt a creantelor, fără a se încălca în nici un fel accesul liber la justitie si la folosirea căilor de atac.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, astfel cum au fost modificate prin art. IV pct. 3 din Legea nr. 195/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004, potrivit cărora „Hotărârea prin care a fost respinsă cererea în anulare este irevocabilă  .

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale cuprinse în art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1) si (2) privind accesul liber la justitie si art. 129 privind folosirea căilor de atac.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că sustinerile autorului exceptiei potrivit cărora dispozitiile art. 8 alin (5) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 sunt neconstitutionale, în sensul că ordonanta care va contine somatia de plată poate fi atacată numai cu o actiune în anulare, iar nu prin recurs, sunt neîntemeiate. Astfel, prin Decizia nr. 270 din 24 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 25 iulie 2003, Curtea a statuat că specificul domeniului supus reglementării a impus adoptarea unor solutii diferite fată de cele din dreptul comun, una dintre acestea constituindu-o consacrarea cererii în anulare, care reprezintă evident o cale de atac împotriva ordonantei. Împrejurarea că legiuitorul a instituit o cale de atac cu o fizionomie juridică diferită de aceea a căilor de atac de drept comun nu relevă nici un aspect de neconstitutionalitate, fiind în deplină condantă cu prevederile art. 129 din Constitutie. Legiuitorul ordinar este deplin îndreptătit ca, în considerarea anumitor particularităti, să opteze pentru o cale de atac cu o identitate proprie, alta decât cea de drept comun, o asemenea concluzie rezultând de altfel si din redactarea adoptată de legiuitorul constitutional, potrivit căreia stabilirea regimului juridic al căilor de atac este de competenta exclusivă a legiuitorului ordinar, care, potrivit atributiilor prevăzute de art. 126 alin. (3) din Constitutie, stabileste competenta si procedura de judecată, evident cu conditia ca nicio normă de procedură să nu contravină vreunei dispozitii constitutionale.

De altfel, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii Ordonantei Guvernului nr. 5/2001, atât în ansamblul său, cât si asupra dispozitiilor art. 8, statuând că acestea sunt constitutionale, de exemplu, prin Decizia nr. 173 din 6 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 18 iunie 2003, Decizia nr. 251 din 15 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 6 iulie 2004, Decizia nr. 348 din 18 septembrie 2003, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 27 noiembrie 2003, sau Decizia nr. 198 din 13 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 19 iunie 2003.

Atât considerentele, cât si solutiile pronuntate în deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Seimar Alim” - S.R.L. din Arad în Dosarul nr. 15.571/55/2006 al Judecătoriei Arad.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 31 mai 2007.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 537

din 31 mai 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2) si art. 6 alin. (1), (2) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Ion Predescu - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2) si art. 6 alin. (1), (2) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Ultranef - S.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 16.164/301/2006 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează completul de judecată că la dosarul cauzei s-a depus o cerere din partea autorului exceptiei prin care se solicită amânarea judecării cauzei în vederea angajării unui apărător.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii de amânare a judecării cauzei, arătând că de la data invocării exceptiei si până în prezent a existat timp suficient pentru angajarea unui apărător.

Curtea, deliberând, respinge cererea de amânare a judecării cauzei, apreciind că aceasta nu este temeinic motivată, în sensul art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca

neîntemeiată, făcând referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 9 februarie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 16.164/301/2006, Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2) si art. 6 alin. (1), (2) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. S/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Ultranet” - S.R.L. din Cluj-Napoca.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16, ale art. 24, ale art. 21, ale art. 53 alin. (1), ale art. 44 alin. (1) si ale art. 135 alin. (1). De asemenea, sustine că ar fi încălcate si dispozitiile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si art. 14 paragraful 1 teza întâi din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice. În acest sens, se arată că Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 nu permite o examinare profundă a pretentiilor care fac obiectul judecătii si îi favorizează pe creditori, ale căror cereri se solutionează doar pe baza înscrisurilor depuse, în detrimentul debitorilor, care sunt limitati în dreptul lor de a se apăra. Totodată, se arată că limitarea posibilitătilor debitorului de a se apăra cu toate mijloacele de probă admise de lege în cazul unui litigiu nu poate fi justificată prin caracterul special al procedurii.

Se apreciază că procedura somatiei de plată aduce limitări dreptului debitorului de a exercita căile de atac permise de dreptul comun, desi nu se regăseste în vreuna dintre situatiile limitativ enuntate de art. 53 din Constitutie, ceea ce este de natură a îngrădi liberul acces la justitie.

Autorul exceptiei consideră că emiterea titlului executoriu „de îndată”, astfel cum prevede art. 6 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, încalcă dispozitiile constitutionale referitoare la dreptul de proprietate.

Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece prin Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 s-a instituit o procedură specială ce asigură judecata cu celeritate a cauzei, doar pe bază de înscrisuri, textele de lege lato sensu fiind edictate cu respectarea principiilor constitutionale.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale, asa cum a statuat si Curtea Constitutională în jurisprudenta sa.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Arată că prevederile legale criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 Alin. (1) si (2) si ale art. 6 alin. (1), (2) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 295/2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002), modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002), aprobată la rândul ei prin Legea nr. 5/2003 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 20 ianuarie 2003). Dispozitiile criticate au următorul continut:

- Art. 1 alin. (1): „Procedura somatiei de plată se desfăsoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligatii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de părti prin semnătură ori în alt mod admis de lege si care atestă drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestatii. “;

(2) Suma ce reprezintă obligatia prevăzută la alin. (1), precum si dobânzile, majorările sau penalitătile datorate potrivit legii se actualizează în raport cu rata inflatiei aplicabilă la data plătii efective.”;

- Art. 6: „(1) Dacă nu a intervenit închiderea dosarului în conditiile art. 5, judecătorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum si a explicatiilor si lămuririlor părtilor, ce i-au fost prezentate potrivit art. 4.

(2) Când în urma examinării prevăzute la alin. (1) constată că pretentiile creditorului sunt justificate, judecătorul emite ordonanta care va contine somatia de plată către debitor, precum si termenul de plată. [...]

(4) Ordonanta se va înmâna părtii prezente sau se va comunica fiecărei părti de îndată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.”

Textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 24 privind dreptul la apărare, ale art. 44 alin. (1) privind dreptul de proprietate privată, ale art. 53 alin. (1) privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si ale art. 135 alin. (1) privind economia. De asemenea, se invocă si încălcarea dispozitiilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si a prevederilor art. 14 paragraful 1 teza întâi din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, în ansamblu, a mai format obiect al controlului de constitutionalitate sub aspectele criticate si în prezenta cauză. Prin Decizia nr. 434 din 18 noiembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004, Curtea a statuat că Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 instituie o procedură specială si accelerată, derogatorie de la normele procedurii civile, pentru a asigura recuperarea într-un timp cât mai scurt a creantelor, ceea ce a si determinat limitarea mijloacelor de probă, utilizabile în prima fază, la înscrisuri, completate de explicatiile si lămuririle date de părti. Cu acelasi prilej s-a stabilit că această limitare este deopotrivă valabilă pentru ambele părti, ele având conditii identice pentru exercitarea dreptului la apărare. În acest sens, Curtea s-a mai pronuntat si prin deciziile nr. 348 din 18 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 27 noiembrie 2003, si nr. 447 din 26 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 5 ianuarie 2005.

Totodată, prin Decizia nr. 280 din 1 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 6 august 2003, Curtea a statuat că mijloacele procedurale puse la îndemâna părtilor diferă tocmai datorită caracterului special al procedurii, fără ca prin aceasta să se instituie vreo discriminare, fără ca una dintre părti să fie privilegiată, iar cealaltă dezavantajată. Prin aceeasi decizie, Curtea a stabilit, prin prisma acestor considerente si având în vedere garantiile procesuale de care se bucură părtile, că nu sunt încălcate prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Curtea retine că aceste considerente expuse mai sus pun în evidentă constitutionalitatea dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2) si ale art. 6 alin. (1), (2) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, aceste dispozitii aflându-se în legătură directă cu critica generală pe care o face autorul exceptiei.

Totodată, Curtea constată că dispozitiile constitutionale referitoare la dreptul de proprietate privată, invocate în sustinerea exceptiei, nu au incidentă în cauză, având în vedere că procedura somatiei de plată este solutia pentru neîndeplinirea unei obligatii din partea debitorului si nu pune în discutie vreo restrângere a dreptului de proprietate privată a debitorului.

Neexistând elemente noi, de natură a determina schimbarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2) si ale art. 6 alin. (1), (2) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Ultranet” - S.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 16.164/301/2006 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 31 mai 2007.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 539

din 31 mai 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală

 

Ion Predescu - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ovidiu Laurentiu Enculescu în Dosarul nr. 5.926/2006 al Tribunalului Dâmbovita - Sectia penală.

La apelul nominal răspunde, pentru autorul exceptiei, avocat Paul Tită, precum si partea Ana Tonchievici Negreanu. Procedura este legal îndeplinită.

Având cuvântul pe fond, avocatul Paul Tită solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, expunând, pe larg, motivele de neconstitutionalitate invocate în fata instantei de fond.

Partea Ana Tonchievici Negreanu solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, făcând referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 16 februarie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 5.926/2006, Tribunalul Dâmbovita - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ovidiu Laurentiu Enculescu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, se sustine, în esentă, că prevederile legale criticate încalcă dispozitiile art. 11, art. 16, art. 20, art. 21 si art. 124 din Constitutie, precum si cele ale art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, prin aceea că „limitează dreptul de verificare a instantei de judecată numai la materialul de urmărire penală si la eventualele acte noi si adă un drept de preferintă probei cu înscrisuri, în dauna celorlalte mijloace de probă si, prin această constructie juridică, limitează exercitarea dreptului părtii de a se adresa justitiei în vederea aflării adevărului si ocrotirii dreptului său, printr-un proces echitabil”.

Tribunalul Dâmbovita - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină condantă cu dispozitiile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală, cu denumirea marginală Plângerea în fata judecătorului împotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată, care au următorul continut: „Judecătorul, solutionând plângerea, verifică rezolutia sau ordonanta atacată, pe baza lucrărilor si a materialului din dosarul cauzei si a oricăror înscrisuri noi prezentate.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate formulată, se constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală, prin raportare la aceleasi texte constitutionale, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 354 din 23 septembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 19 octombrie 2004, precum si prin Decizia nr. 412 din 12 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.041 din 10 noiembrie 2004, statuând că aceste dispozitii sunt constitutionale.

Curtea a retinut că limitarea mijloacelor de probă care pot fi administrate la judecarea plângerii împotriva rezolutiilor sau a ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată, realizată prin dispozitiile art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală, este justificată având în vedere natura juridică a acestei plângeri, care nu vizează judecarea propriu-zisă a cauzei penale, ci constituie un mijloc procedural prin care se realizează un examen al rezolutiei sau al ordonantei procurorului, atacate sub aspectul legalitătii acesteia. Ca urmare, este firesc ca, în vederea solutionării plângerii, instanta să verifice pe baza lucrărilor si a materialului existente în dosarul cauzei, care au fost avute în vedere de procuror la emiterea ordonantei sau a rezolutiei de netrimitere în judecată atacate, dacă această solutie a fost sau nu dispusă cu respectarea dispozitiilor legale. Asa fiind, nu poate fi primită critica potrivit căreia dispozitiile art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală încalcă dreptul de acces liber la justitie, plângerea reglementată de dispozitiile art. 2781 din Codul de procedură penală fiind în sine o garantie a realizării acestui drept.

De asemenea, Curtea a retinut că dispozitiile art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală nu încalcă dreptul la un proces echitabil, astfel cum este acesta consfintit de prevederile constitutionale si de reglementările internationale, petentul având deplina libertate de a demonstra în fata instantei de judecată nelegalitatea actului atacat, în raport cu lucrările si materialul din dosarul cauzei, precum si posibilitatea prezentării unor probe suplimentare fată de cele deja administrate, respectiv „înscrisuri noi”.

Atât considerentele, cât si solutia pronuntată în aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată, neintervenind elemente noi de natură să ducă la reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ovidiu Laurentiu Enculescu în Dosarul nr. 5.926/2006 al Tribunalului Dâmbovita - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 31 mai 2007.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare în produse de protectie a plantelor pe teritoriul României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare în produse de protectie a plantelor pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 26 mai 2005, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

 

1. Numărul curent 77 va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea

comună, numere

de identificare

Denumirea IUPAC

Puritate

Data

intrării în

vigoare

Data expirării prevederlor includerii

„77.

Propoxicarbazon

Nr. CAS:

145026-81-9

Nr. CIPAC: 655

Esterul metilic al acidului

2-(4,5-dihidro-4-metil-5-

oxo-3-propoxi-1 H-1,2,4-

triazol-1-il) carboxamido-

sulfonil benzoic

2950 g/kg

(exprimat ca sodiu-

propoxi carbazon)

1.04.2004

31.03.2014 Se pot omologa numai utilizările ca erbicid. Pentru implementarea principiilor uniforme vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare pentru propoxicarbazon si, în special, apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în cadrul Comitetului Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animalelor, la 3 octombrie 2003.

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să ade o atentie deosebită:

- potentialului substantei active, propoxicarbazon, si a metabolitilor săi de a contamina apa freatică, atunci când substanta activă se aplică în regiuni cu sol si/sau conditii climatice vulnerabile;

- protejării ecosistemelor acvatice, în special plantelor acvatice. Dacă este cazul, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscului.”

 

2. La numărul curent 102, textul din coloana nr. 4 va avea următorul cuprins:

„985 g/kg

- hexaclorbenzen: maximum 0,04 g/kg

- decaclorbifenil: maximum 0,03 g/kg.”

3. După numărul curent 120 se introduc 34 de noi numere curente, numerele curente 121 - 154, al căror cuprins este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre transpune anexele la următoarele directive care modifică anexa I la Directiva Consiliului 91/414/CEE privind plasarea pe piată a produselor de protectie a plantelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 230 din 19 august 1991: Directiva Comisiei 2006/5/CE care amendează Directiva Consiliului 91/414/CEE pentru includerea varfarinei ca substantă activă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 12 din 18 ianuarie 2006; Directiva Comisiei 2006/6/CE care modifică Directiva Consiliului 91/414/CEE pentru includerea tolilfluanid ca substantă activă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 12 din 18 ianuarie 2006; Directiva Comisiei 2006/39/CE pentru modificarea Directivei Consililului 91/414/CEE privind includerea clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metil si triticonazol ca substante active, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 104 din 13 aprilie 2006; Directiva Comisiei 2006/41/CE pentru modificarea Directivei Consiliului 91/414/CEE privind includerea clotianidin si petoxamid ca substante active, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 187 din 8 iulie 2006; Directiva Comisiei 2006/45/CE pentru modificarea Directivei Consiliului 91/414/CEE privind specificatiile substantei active propoxicarbazon, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 130 din 18 mai 2006; Directiva Comisiei 2006/64/CE pentru modificarea Directivei Consiliului 91/414/CEE privind includerea clopiralid, ciprodinil, fosetil si trinexapac ca substante active, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 206 din 27 iulie 2006; Directiva Comisiei 2006/74/CE pentru modificarea Directivei Consiliului 91/414/CEE privind includerea diclorprop-P, metconazol, pirimetanil si triclopir ca substante active, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 235 din 30 august 2006; Directiva Comisiei 2006/75/CE pentru modificarea Directivei Consiliului 91/414/CEE privind includerea dimoxistrobin ca substantă activă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 248 din 12 septembrie 2006; Directiva Comisiei 2006/76/CE pentru modificarea Directivei Consiliului 91/414/CEE privind specificatiile substantei active dorotalonil, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 263 din 23 septembrie 2006; Directiva Comisiei 2006/85/CE pentru modificarea Directivei Consiliului 91/414/CEE privind includerea fenamifos si etefon ca substante active, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 293 din 24 octombrie 2006; Directiva Comisiei 2006/131 /CE pentru modificarea Directivei Consiliului 91/414/CEE privind includerea metamidofos ca substantă activă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 349 din 12 decembrie 2006; Directiva Comisiei 2006/132/CE pentru modificarea Directivei Consiliului 91/414/CEE privind includerea procimidon ca substantă activă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 349 din 12 decembrie 2006; Directiva Comisiei 2006/133/CE pentru modificarea Directivei Consiliului 91/414/CEE privind includerea flusilazol ca substantă activă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 349 din 12 decembrie 2006; Directiva Comisiei 2006/134/CE pentru modificarea Directivei Consiliului 91/414/CEE privind includerea fenarimol ca substantă activă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 349 din 12 decembrie 2006; Directiva Comisiei 2006/135/CE pentru modificarea Directivei Consiliului 91/414/CEE privind includerea carbendazim ca substantă activă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 349 din 12 decembrie 2006; Directiva Comisiei 2006/136/CE pentru modificarea Directivei Consiliului 91/414/CEE privind includerea dinocap ca substantă activă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 349 din 12 decembrie 2006; Directiva Comisiei 2007/5/CE de modificare a Directivei Consiliului 91/414/CEE pentru a introduce captanul, folpetul, formetanatul si metiocarbul ca substante active, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 35 din 8 februarie 2007 si Directiva Comisiei 2007/6/CE pentru modificarea Directivei Consiliului 91/414/CEE privind includerea substantelor active metrafenonă, Bacillus subtil/s, spinosad si tiametoxam, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 43 din 15 februarie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 iunie 2007.

Nr. 539.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Denumirea comună, numere de identificare

Denumirea IUPAC

Puritate1)

Data intrării în vigoare

Data expirării includerii

Prevederi Specifice

1

2

3

4

5

6

7

121.

Tolilfluanid

Nr. CAS: 731-27-1

Nr. CIPAC: 275

N-diclorfluormetil-tio-

N’, N’ -dimetil-N-p-

tolilsulfamidă

960 g/kg

1.10.2006

30.09.2016

PARTEA A:

Se pot omologa numai utilizările ca fungicid.

PARTEA B:

Pentru implementarea principiilor uniforme se vor lua în considerare concluziile raportului de evaluare pentru tolilfluanid si, în special, apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în cadrul Comitetului Permanent privind Lantul Alimentar si Sănătatea Animală, la 23 septembrie 2005.

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să:

- ade o atentie deosebită protectiei mamiferelor erbivore, organismelor acvatice si artropodelor-netintă (altele decât albinele). Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, acolo unde este cazul;

- ade o atentie deosebită reziduurilor în alimente si să evalueze expunerea prin dietă a consumatorilor. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor va solicita furnizarea de studii suplimentare pentru a confirma evaluarea riscului pentru mamiferele erbivore (riscuri pe termen lung). Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se va asigura că cei care au solicitat includerea substantei active tolilfluanid în lista substantelor active autorizate în Uniunea Europeană vor furniza Comisiei Europene astfel de studii, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare prevăzută în coloana 5.

122.

Varfarină

Nr. CAS: 81-81-2

Nr. CIPAC: 70

(RS)-4-hidroxi-

3-(3-oxo-1 -fenilbutil)

cumarin 3-(a-acetonil-benzil)- 4-hidroxicumarină

990 g/kg

1.10.2006

30.09.2016

PARTEA A:

Se pot omologa numai utilizările ca rodenticid sub formă de momeală gata

preparată, dacă este cazul, plasată numai în containere special construite, în formă de pâlnie.

PARTEA B:

Pentru implementarea principiilor uniforme se vor lua în considerare concluziile raportului de evaluare pentru varfarină si, în special, apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în cadrul Comitetului Permanent privind Lantul

Alimentar si Sănătatea Animală, la 23 septembrie 2005.

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să ade o atentie deosebită protectiei operatorilor, păsărilor si mamiferelor-netintă.

Unde este cazul, trebuie să se aplice măsuri de reducere a riscului.

123.

Clotianidin

Nr. CAS: 210880-92-5

Nr. CIPAC: 738

(E)-1-(2-clor-1,3-

tiazol -5-ilmetil)-3-

metil-2-nitroguanidină

960 g/kg

1.08.2006

31.07.2016

PARTEA A:

Se pot omologa numai utilizările ca insecticid.

PARTEA B:

Pentru implementarea principiilor uniforme se vor lua în considerare concluziile raportului de evaluare pentru clotianidin si, în special, apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în cadrul Comitetului Permanent privind Lantul Alimentar si Sănătatea Animală, la 27 ianuarie 2006.

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să ade o atentie deosebită:

- protectiei apei freatice, dacă substanta activă se aplică în regiuni cu sol si/sau conditii climatice vulnerabile;

- riscului pentru păsările granivore si pentru mamifere, dacă substanta este utilizată ca tratament la sământă.

Dacă este cazul, conditiile de utilizare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului.

 

1) Mai multe detalii privind identitatea si specificatia substantelor active sunt oferite în raportul de analiză.

 

124.

Petoxamid

Nr. CAS: 106700-29-2

Nr. CIPAC: 655

2-clor-N-(2-etoxietil)-

N-(2-metil-1-fenilprop-

1-enil) acetamidă

940 g/kg

1.08.2006

31.07.2016

PARTEA A:

Se pot omologa numai utilizările ca insecticid.

PARTEA B:

Pentru implementarea principiilor uniforme se vor lua în considerare concluziile raportului de evaluare pentru petoxamid si, în special, apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în cadrul Comitetului Permanent privind Lantul Alimentar si Sănătatea Animală, la 27 ianuarie 2006.

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să ade o atentie deosebită:

- protectiei apei freatice, dacă substanta activă se aplică în regiuni cu sol si/sau conditii climatice vulnerabile;

- protectiei mediului acvatic, în special plantelor acvatice superioare.

Dacă este cazul, conditiile de utilizare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor informează Comisia Europeană, potrivit art. 292 din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la specificatiile substantei tehnice, asa cum este fabricată pentru comercializare.

125.

Clodinafop

Nr. CAS: 114420-56-3

Nr. CIPAC: 683

Acid (R)-2-[4-(5-clor-

3-fluor-2 piridil oxi)-

fenoxi]-propionic

950 g/kg

(exprimată

în clodinafop-

propargil)

1.02.2007

31.01.2017

PARTEA A:

Se pot omologa numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B:

Pentru implementarea principiilor uniforme se vor lua în considerare concluziile raportului de evaluare pentru clodinafop si, în special, apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în cadrul Comitetului Permanent privind Lantul Alimentar si Sănătatea Animală, la 27 ianuarie 2006.

126.

Pirimicarb

Nr. CAS: 23103-98-2

Nr. CIPAC: 231

2-dimetilamino-5,6-

dimetilpirimidin-4-

il dimetil carbamat

950 g/kg

1.02.2007

31.01.2017

PARTEA A:

Se pot omologa numai utilizările ca insecticid.

PARTEA B:

Pentru implementarea principiilor uniforme se vor lua în considerare concluziile raportului de evaluare pentru pirimicarb si, în special, apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în cadrul Comitetului Permanent privind Lantul Alimentar si Sănătatea Animală, la 27 ianuarie 2006.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să ade o atentie deosebită sigurantei operatorilor si să se asigure că în conditiile de utilizare este inclusă utilizarea echipamentului personal de protectie adecvat.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să ade o atentie deosebită protectiei organismelor acvatice si să se asigure că în conditiile de omologare sunt incluse, dacă este cazul, măsuri de reducere a riscului, cum ar fi zonele tampon.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor solicită depunerea unor studii suplimentare care să confirme evaluarea riscului pe termen lung pentru păsări si pentru contaminarea potentială a apei freatice, în special referitor la metabolitul R35140. Comisia se asigură că notificatorii care au solicitat includerea pirimicarbului în lista substantelor active autorizate în Uniunea Europeană furnizează aceste studii Comisiei Europene până la 31 ianuarie 2007.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

127.

Rimsulfuron

Nr. CAS: 122931-48-0

Nr. CIPAC: 716

(1-(4-6 dimetoxi pirimidin-2-il)-3(-3-etil sulfonil-2-

piridilsulfonil) uree

960 g/kg

(exprimată

ca

rimsulfuron)

1.02.2007

31.01.2017

PARTEA A:

Se pot omologa numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B:

Pentru implementarea principiilor uniforme se vor lua în considerare concluziile raportului de evaluare pentru rimsulfuron si, în special, apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în cadrul Comitetului Permanent privind Lantul Alimentar si Sănătatea Animală, la 27 ianuarie 2006.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să ade o atentie deosebită protectiei plantelor netintă si a apei freatice în situatii vulnerabile.

Dacă este cazul, conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscurilor.

128.

Tolclofos-metil

Nr. CAS: 57018-04-9

Nr. CIPAC: 479

o-2,6-diclor-p-tolil

o,o-dimetil fosforotioat

o-2,6-diclor-4-metil-fenil

o,o-dimetil fosforotioat

960 g/kg

1.02.2007

31.01.2017

PARTEA A:

Se pot omologa numai utilizările ca fungicid.

PARTEA B:

La evaluarea cererilor de omologare a produselor de protectie a plantelor continând tolclofos-metil pentru alte utilizări decât cele ca tratament înainte de plantare la tuberculi (sământă) la cartofi si tratament la sol la salată în seră, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să ade o atentie deosebită criteriilor din art. 9 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările si completările ulterioare, si să se asigure că sunt furnizate toate datele si informatiile necesare înainte ca o astfel de omologare să fie adată.

Pentru implementarea principiilor uniforme, se iau în considerare concluziile raportului de evaluare pentru tolclofos-metil si, în special, apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în cadrul Comitetului Permanent privind Lantul Alimentar si Sănătatea Animală, la 27 ianuarie 2006.

129.

Triticonazol

Nr. CAS:

131983-72-7

Nr .CIPAC: 652

(±)-(E)-5-(4-clor - benziliden) - 2,2- dimetil-1-(1H- 1,2,4 - triazol-1-il metil)

ciclopentanol

950 g/kg

1.02.2007

31.01.2017

PARTEA A:

Se pot omologa numai utilizările ca fungicid.

PARTEA B:

La evaluarea cererilor de omologare a produselor de protectie a plantelor continând triticonazol pentru alte utilizări decât cele ca tratament la sământă, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să ade o atentie deosebită criteriilor din art. 9 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările si completările ulterioare, si să se asigure că sunt furnizate toate datele si informatiile necesare înainte ca o astfel de omologare să fie adată.

Pentru implementarea principiilor uniforme se iau în considerare concluziile raportului de evaluare pentru triticonazol si, în special, apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în cadrul Comitetului Permanent privind Lantul Alimentar si Sănătatea Animală, la 27 ianuarie 2006

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să ade o atentie deosebită:

- sigurantei operatorului. Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de protectie, dacă este cazul; - potentialului de contaminare a apei freatice, în special cu substanta activă si metabolitul său RPA 406341, care sunt foarte persistenti, în zonele vulnerabile;

- protejării păsărilor granivore (riscul pe termen lung). Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscurilor, dacă este cazul.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor solicită depunerea unor studii suplimentare care să confirme evaluarea riscului pentru păsările granivore. Comisia se asigură că notificatorul care a solicitat includerea triticonazolului în lista substantelor active autorizate în Uniunea Europeană furnizează aceste studii Comisiei Europene până la 31 ianuarie 2007.

 

130.

Dimoxistrobin

Nr. CAS: 149961-52-4

Nr. CIPAC: 739

(E)-o-(2,5-dimetilfenoxi-

metil)-2-metoxi imino-

N-metil fenil acetamidă

980 g/kg

1.10.2006

30.09.2016

PARTEA A:

Se pot omologa numai utilizările ca fungicid.

PARTEA B:

La evaluarea cererilor de omologare a produselor de protectie a plantelor continând dimoxistrobin pentru utilizări în spatii închise, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să ade o atentie deosebită criteriilor din art. 9 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările si completările ulterioare, si să se asigure că sunt furnizate toate datele si informatiile necesare înainte ca o astfel de omologare să fie adată. Pentru implementarea principiilor uniforme se vor lua în considerare concluziile raportului de evaluare pentru dimoxistrobin si, în special, apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în cadrul Comitetului Permanent privind Lantul Alimentar si Sănătatea Animală, la 27 ianuarie 2006.

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să ade o atentie deosebită:

- protectiei apei freatice, dacă substanta activă se aplică într-o situatie cu un factor scăzut de interceptie în cultură sau în regiuni în care există sol si/sau conditii climatice vulnerabile;

- protectiei organismelor acvatice. Dacă este cazul, conditiile de utilizare trebuie să includă măsuri de reducere a riscurilor. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor solicită înaintarea:

- unei evaluări rafinate a riscului pentru păsări si mamifere privind substanta activă formulată;

- unei evaluări cuprinzătoare a riscului acvatic, luând în considerare riscul cronic ridicat pentru pesti si eficacitatea măsurilor de reducere a riscului potential, în special tinându-se seama de fenomenele de scurgere si drenare.

Comisia se asigură că notificatorii care au solicitat includerea dimoxistrobinului în lista substantelor active autorizate în Uniunea Europeană furnizează aceste studii Comisiei Europene până la 30 septembrie 2006.

131.

Clopiralid

Nr. CAS: 1702-17-6

Nr. CIPAC: 455

Acid 3,6-diclor

piridin-2-carboxilic

950 g/kg

1.05.2007

30.04.2017

PARTEA A:

Se pot omologa numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B:

La evaluarea cererilor de omologare a produselor de protectie a plantelor continând clopiralid pentru alte utilizări decât tratamentele de primăvară, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să ade o atentie deosebită criteriilor din art. 9 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările si completările ulterioare, si să se asigure că sunt furnizate toate datele si informatiile necesare înainte ca o astfel de omologare să fie adată. Pentru implementarea principiilor uniforme, se vor lua în considerare concluziile raportului de evaluare pentru clopiralid si, în special, apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în cadrul Comitetului Permanent privind Lantul Alimentar si Sănătatea Animală, la 4 aprilie 2006.

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să ade o atentie deosebită: protectiei plantelor netintă si apei freatice în conditii vulnerabile.

Dacă este cazul, conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscurilor si trebuie initiate programe de monitorizare pentru verificarea contaminării potentiale a apei freatice în zonele vulnerabile. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor solicită depunerea unor studii suplimentare care să confirme rezultatele privind metabolismul la animale. Comisia se asigură că notificatorii care au solicitat includerea clopiralidului în lista substantelor active autorizate în Uniunea Europeană furnizează aceste studii Comisiei Europene până la 30 aprilie 2007.

132.

Ciprodinil

Nr. CAS: 121522-61-2

Nr. CIPAC: 511

(4-ciclopropil-6-metil-

pirimidin-2-il) fenilamină

980 g/kg

1.05.2007

30.04.2017

PARTEA A:

Se pot omologa numai utilizările ca fungicid.

PARTEA B:

Pentru implementarea principiilor uniforme se vor lua în considerare concluziile raportului de evaluare pentru ciprodinil si, în special, apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în cadrul Comitetului Permanent privind Lantul Alimentar si Sănătatea Animală, la 4 aprilie 2006.

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să ade o atentie deosebită:

- sigurantei operatorilor si să se asigure că în conditiile de utilizare este prevăzută utilizarea echipamentului personal de protectie adecvat;

- protectiei păsărilor, mamiferelor si organismelor acvatice. Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, cum ar fi zonele-tampon. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor solicită depunerea unor studii suplimentare care să confirme evaluarea riscului pentru păsări si mamifere si pentru posibila prezentă a reziduurilor metabolitului CGA 304075 în alimentele de origine animală. Comisia se asigură că notificatorii care au solicitat includerea ciprodinilului în lista substantelor active autorizate în Uniunea Europeană furnizează aceste studii Comisiei Europene până la 30 aprilie 2007.

 

133.

Fosetil

Nr. CAS: 15845-66-6

Nr. CIPAC: 384

Etil hidrogen fosfonat

960 g/kg

(exprimată

ca

fosetil-AI)

1.05.2007

30.04.2017

PARTEA A:

Se pot omologa numai utilizările ca fungicid.

PARTEA B:

Pentru implementarea principiilor uniforme se vor lua în considerare concluziile raportului de evaluare pentru fosetil si, în special, apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în cadrul Comitetului Permanent privind Lantul Alimentar si Sănătatea Animală, la 4 aprilie 2006.

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să ade o atentie deosebită protectiei păsărilor, mamiferelor, organismelor acvatice si artropodelor-netintă. Dacă este cazul, conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, cum ar fi zonele tampon.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor solicită depunerea unor studii suplimentare care să confirme evaluarea riscului pentru artropodele-netintă, în special cu privire la recuperarea în câmp, precum si pentru mamiferele erbivore. Comisia se asigură că notificatorul care a solicitat includerea fosetil în lista substantelor active autorizate în Uniunea Europeană furnizează aceste studii Comisiei Europene Dană la 30 aprilie 2007.

134.

Trinexapac

Nr. CAS: 104273-73-6

Nr. CIPAC: 732

Acid 4-(ciclopropil-

hidroximetilen)-3,5-

dioxo-ciclohexan

carboxilic

940 g/kg

(exprimată

ca

trinexapac-

etil)

1.05.2007

30.04.2017

PARTEA A:

Se pot omologa numai utilizările ca regulator de crestere.

PARTEA B:

Pentru implementarea principiilor uniforme se vor lua în considerare concluziile

raportului de evaluare pentru trinexapac si, în special, apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în cadrul Comitetului Permanent privind Lantul Alimentar si Sănătatea Animală, la 4 aprilie 2006.

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să ade o atentie deosebită protectiei păsărilor si mamiferelor. Dacă este cazul, conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului.

135.

Diclorprop-P

Nr. CAS: 15165-67-0

Nr. CIPAC: 476

Acid (R)-2-2,4-diclor

fenoxi) propanoic

900 g/kg

1.06.2007

31.05.2017

PARTEA A:

Se pot omologa numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B:

Pentru implementarea principiilor uniforme se vor lua în considerare concluziile raportului de evaluare pentru diclorprop-P si, în special, apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în cadrul Comitetului Permanent privind Lantul Alimentar si Sănătatea Animală, la 23 mai 2006.

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să ade o atentie deosebită protectiei păsărilor, mamiferelor, organismelor acvatice si plantelor-netintă. Dacă este cazul, conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor solicită depunerea unor studii suplimentare care să confirme rezultatele privind metabolismul la animale si evaluarea riscului privind expunerea acută si pe termen scurt pentru păsări si expunerea acută pentru mamiferele erbivore. Comisia se asigură că notificatorii care au solicitat includerea diclorprop-P în lista substantelor active autorizate în Uniunea Europeană furnizează aceste studii Comisiei EuroDene Dană la 31 mai 2007.

 

136.

Metconazol

Nr. CAS: 125116-23-6

(stereochimie

nespecificată)

nr. CIPAC: 706

(1RS, 5RS:1RS, 5SR)-

5-(4-clorbenzil)-2,2-

dimetil-1-(1H-1,2,4-

triazol-1-il metil)

ciclopentanol

940 g/kg

(suma

izomerilor

cis si trans)

1.06.2007

31.05.2017

PARTEA A:

Se pot omologa numai utilizările ca fungicid.

PARTEA B:

Pentru implementarea principiilor uniforme se vor lua în considerare concluziile raportului de evaluare pentru metconazol si, în special, apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în cadrul Comitetului Permanent privind Lantul Alimentar si Sănătatea Animală, la 23 mai 2006.

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să ade o atentie deosebită:

- protectiei organismelor acvatice, păsărilor si mamiferelor. Dacă este cazul, conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului;

- sigurantei operatorului.

Dacă este cazul, conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului.

137.

Pirimetanil

Nr. CAS: 53112-28-0

Nr. CIPAC: nealocat

N-(4,6-dimetil

pirimidin-2-il) anilină

975 g/kg

(se

consideră

impuritatea

rezultată

din

procesul

de fabricare,

cianamida,

are

importantă

toxicologică

si nu trebuie

depăsească

concentratia

de 0,5 g/kg

în materialul

tehnic)

1.06.2007

 

 

31.05.2017

 

 

PARTEA A:

Se pot omologa numai utilizările ca fungicid.

PARTEA B:

Pentru implementarea principiilor uniforme se vor lua în considerare concluziile raportului de evaluare pentru pirimetanil si, în special, apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în cadrul Comitetului Permanent privind Lantul Alimentar si Sănătatea Animală, la 23 mai 2006.

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să ade o atentie deosebită:

- protectiei organismelor acvatice. Dacă este cazul, conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, cum ar fi zonele tampon;

- sigurantei operatorului si să se asigure că în conditiile de utilizare este inclusă folosirea echipamentului personal de protectie adecvat.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor solicită depunerea unor studii suplimentare care să confirme evaluarea riscului pentru pesti. Comisia se asigură că notificatorii care au solicitat includerea pirimetanilului în lista substantelor active autorizate în Uniunea Europeană furnizează aceste studii Comisiei Europene până la 31 mai 2007.

138.

Triclopir

Nr. CAS: 055335^)6-3

Nr. CIPAC: 376

Acid 3,5,6-triclor-2-

piridiloxiacetic

960 g/kg

(ca triclopir

butoxietil

ester)

1.06.2007

31.05.2017

PARTEA A:

Se pot omologa numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B:

La evaluarea cererilor de omologare a produselor de protectie a plantelor continând triclopir pentru alte utilizări decât tratamentele de primăvară la păsuni si pajisti, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să ade o atentie deosebită criteriilor din art. 9 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările si completările ulterioare, si să se asigure că sunt furnizate toate datele si informatiile necesare înainte ca o astfel de omologare să fie adată.

Pentru implementarea principiilor uniforme se vor lua în considerare concluziile raportului de evaluare pentru triclopir si, în special, apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în cadrul Comitetului Permanent privind Lantul Alimentar si Sănătatea Animală, la 23 mai 2006.

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să ade o atentie deosebită:

- protectiei apei freatice în conditii vulnerabile. Dacă este cazul, conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului si trebuie initiate programe de monitorizare în zonele vulnerabile;

- sigurantei operatorilor si să se asigure că în conditiile de utilizare este inclusă folosirea echipamentului personal de protectie adecvat;

- protectiei păsărilor, mamiferelor, organismelor acvatice si plantelor-netintă.

Dacă este cazul, conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor solicită depunerea unor studii suplimentare care să confirme evaluarea riscului acut si pe termen lung pentru păsări si mamifere si riscul pentru organismele acvatice prin expunerea la metabolitul 6-clor-2-piridinol. Comisia se asigură că notificatorii care au solicitat includerea triclopirului în lista substantelor active autorizate în Uniunea Europeană furnizează aceste studii Comisiei Europene până la 31 mai 2007.

 

139.

Metrafenonă

Nr. CAS:

220899-03-6

Nr. CIPAC: 752

3 -brom-2,3,4,6 -

tetra metoxil-

2 6-dimetil

benzofenonă

940 g/kg

1.02.2007

31.01.2017

PARTEA A:

Se pot omologa numai utilizările ca fungicid.

PARTEA B:

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme se vor lua în considerare concluziile din raportul de evaluare cu privire la metrafenonă si, în special, apendicele I si II, în forma lor finalizată de către Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la data de 14 iulie 2006.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor informează Comisia Europeană în conformitate cu art. 292 din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul

României, cu modificările si completările ulterioare, privind specificatia materialului tehnic, astfel cum a fost fabricat comercial.

140.

Bacillus subtilis

(Cohn 1872)

Tulpina QST 713,

identică

cu tulpina AQ 713

N. colectiei

de culturi:

NRRL B -21661

Nr. CIPAC:

Nu este alocat

Nu se aplică

 

1.02.2007

31.01.2017

PARTEA A:

Se pot omologa numai utilizările ca fungicid.

PARTEA B:

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme se vor lua în considerare concluziile din raportul de evaluare cu privire la Bacillus subtilis si, în special, apendicele I si II, în forma lor finalizată de către Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la data de 14 iulie 2006.

141.

Spinosad

Nr. CAS:

131929-60-7

(Spinosin A)

131929-63-0

(Spinosin D)

Spinosin A:

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,

13S,14R,16aS,

16bR)-2-(6-deoxi-2,3,4-tri-

O-metil-

a-L-manopiranosiloxi)-13-

amino-2,3,4,6-tetradeoxi-p-

D-eritropiranosiloxi)-

9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,7,

9,10,11,12,13,14,15,16a,

16b-hexadecahidro-14-metil-1H-8- oxaciclododeca [b]as-indacen-7,15-dionă Spinosin D: (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S, 14R,16aS, 16bS)-2-(6-deoxi-2,3,4-tri- O-metil- a-L-manopiranosiloxi)-13- (4-dimetil amino-2,3,4,6-tetradeoxi-p- D-eritropiranosiloxi)- 9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,7, 9,10,11,12,13,14,15,16a, 16b-hexadecahidro- 4,14-dimetil-1H-8- oxaciclododeca [b]as-indacen-7,15-dionă Spinosad este un amestec de 50-95 % spinosin A si 5-50 % soinosin D

850 g/kg

1.02.2007

31.01.2017

PARTEA A:

Se pot omologa numai utilizările ca insecticid.

PARTEA B:

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme se vor lua în considerare concluziile din raportul de analiză cu privire la spinosad si, în special, apendicele I si II, în forma lor finalizată de către Comitetul Permanent pentru

Cu ocazia acestei evaluări generale, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie:

- să ade o atentie deosebită protectiei organismelor acvatice;

- să ade o atentie deosebită riscului pentru râme, atunci când substanta este utilizată în sere.

Conditiile de utilizare vor include măsuri de reducere a riscului, după caz.

 

142.

Tiametoxam

Nr. CAS:

153719-23-4

Nr. CIPAC: 637

(E,Z)-3-(2-clor-tiazol-5-

ilmetil)-5-

metil-[1,3,5]

oxadiazinan-4-iliden-

N-nitroamină

  980 g/kg

1.02.2007

31.01.2017

PARTEA A:

Se pot omologa numai utilizările ca insecticid.

PARTEA B:

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme se vor lua în considerare

concluziile din raportul de evaluare cu privire la tiametoxam si, în special, apendicele I si II, în forma lor finalizată de către Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la data de 14 iulie 2006.

Cu ocazia acestei evaluări generale, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie:

- să ade o atentie deosebită potentialei contaminări a apei subterane, în special cu substanta activă si metabolitii NOA 459602, SYN 501406 si CGA 322704, atunci când substanta activă se aplică în regiunile cu sol si/sau conditii climatice vulnerabile;

- să ade o atentie deosebită protectiei organismelor acvatice;

- trebuie să ade  o atentie deosebită riscului pe termen lung pentru animalele erbivore, în cazul în care substanta este utilizată pentru tratarea semintelor.

Conditiile de utilizare vor include măsuri de reducere a riscului, după caz.

143.

Fenamifos

Nr. CAS: 22224-92-6

Nr. CIPAC: 692

(RS)-etil-4-metiltio-m-

tolil isopropil-

fosforamidat

940 g/kg

1.08.2007

31.07.2017

PARTEA A:

Se pot omologa doar utilizările ca nematocid aplicat prin irigare prin picurare în sere cu structură permanentă. PARTEA B:

Pentru implementarea principiilor uniforme se vor lua în considerare concluziile raportului de evaluare pentru fenamifos si, în special, apendicele I si II din acesta, asa cum au fost finalizate în cadrul Comitetului Permanent privind Lantul Alimentar si Sănătatea Animală la 14 iulie 2006.

În această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să ade o atentie deosebită organismelor acvatice, organismelor-netintă din sol si apei freatice în situatii vulnerabile. Dacă este cazul, conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului si trebuie initiate programe de monitorizare pentru verificarea contaminării potentiale a apei freatice în zonele vulnerabile.

144.

Etefon

Nr. CAS: 16672-87-0

Nr. CIPAC: 373

Acid 2-cloretil- fosfonic

  910

g/kg(material

tehnic - TC)

Impuritătile

provenite

din procesul

de fabricatie

MEPHA

(mono 2-cloretil

ester al acidului

2-cloretil fosfonic) si 1,2-dicloretan au importantă toxicologică si nu trebuie să depăsească 20 g/kg si, respectiv, 0,5 g/kg din materialul tehnic.

1.08.2007

31.07.2017

PARTEA A:

Se pot omologa doar utilizările ca regulator de crestere.

PARTEA B:

Pentru implementarea principiilor uniforme se vor lua în considerare concluziile

raportului de evaluare pentru etefon si, în special, apendicele I si II din acesta,

asa cum au fost finalizate în cadrul Comitetului Permanent privind Lantul

Alimentar si Sănătatea Animală la 14 iulie 2006.

în această evaluare globală, Comisia Natională de Omologare a Produselor

de Protectie a Plantelor trebuie să ade o atentie deosebită organismelor

acvatice, organismelor-netintă din sol si apei freatice în situatii vulnerabile.

Dacă este cazul, conditiile de omologare trebuie să includă măsuri

de reducere a riscului si trebuie initiate programe de monitorizare pentru

verificarea contaminării potentiale a apei freatice în zonele vulnerabile.

 

145.

Metamidofos

Nr. CAS: 10265-92-6

Nr. CIPAC: 355

O,S-dimetil

fosforamidotioat

  680 g/kg

1.01.2007

30.06.2008

PARTEA A:

Se pot omologa doar utilizările ca insecticid la cartof.

Se vor respecta următoarele conditii de utilizare:

- doze de maximum 0,5 kg substantă activă/ha la fiecare tratament;

- maximum 3 tratamente/perioadă de vegetatie.

Nu se vor omologa următoarele utilizări:

- tratament avio;

- tratamentele efectuate cu vermorelul si toate tratamentele cu pompe manuale, atât de către utilizatorii amatori, cât si de cei profesionisti;

- grădinărit.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că se aplică toate măsurile de reducere a riscului espunzătoare. Se adă o atentie deosebită protejării:

- păsărilor si mamiferelor. Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, cum ar fi alegerea judicioasă a momentului aplicării tratamentelor si selectarea acelor formulări care, ca rezultat al prezentării fizice sau al prezentei agentilor care asigură o evitare adecvată, reduc la minimum expunerea speciilor în cauză.

- organismelor acvatice si artropodelor-netintă. Trebuie să se păstreze o distantă adecvată între zonele tratate si apele de suprafată ca si marginile culturii. Această distantă poate depinde de aplicarea sau neaplicarea tehnicilor de reducere a fenomenului de drift.

- operatorilor, care trebuie sa poarte îmbrăcăminte de protectie espunzătoare, în special mănusi, salopete, cizme de cauciuc si echipament de protectie respiratorie în timpul amestecării-încărcării, si mănusi, salopete, cizme de cauciuc si protectie pentru fată sau ochelari de protectie în timpul efectuării tratamentului si curătării echipamentului. Măsurile de mai sus trebuie aplicate, dacă expunerea la substantă nu este prevenită în mod adecvat de modelul si constructia echipamentului în sine sau prin montarea unor componente de protectie specifice pe acest echipament.

PARTEA B:

Pentru implementarea principiilor uniforme se vor lua în considerare concluziile raportului de evaluare pentru metamidofos si, în special, apendicele I si II din acesta.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că detinătorii omologărilor anuntă cel târziu la 31 decembrie în fiecare an orice efecte raportate cu privire la sănătatea operatorului. Comisia poate solicita să fie furnizate elemente precum date privind vânzările si o situatie a modelelor de utilizare, astfel încât să se poată obtine o imagine realistă a conditiilor de utilizare si a impactului toxicologic posibil al metamidofosului.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor solicită depunerea unor studii suplimentare care să confirme evaluarea riscului pentru păsări si mamifere. Comisia se asigură că notificatorii care au solicitat includerea metamidofos-ului în lista substantelor active autorizate în Uniunea Europeană furnizează aceste studii Comisiei Europene până la 31 decembrie 2007.

146.

Procimidon

Nr. CAS: 32809-16-8

Nr. CIPAC: 383

N-(3,5-diclorfenil)-

1,2-dimetil ciclopropan-

1,2-dicarboximidă

985 g/kg

1.01.2007

30.06.2008

PARTEA A:

Se pot omologa doar utilizările ca fungicid la următoarele culturi:

- castraveti de seră (sisteme hidroponice închise);

- prune (destinate procesării), în doze care să nu depăsească 0,75 kg substantă activă/ha pentru fiecare tratament.

Nu se vor omologa următoarele utilizări:

- tratament avio;

- tratamentele efectuate cu vermorelul si cu pompele manuale, atât de către utilizatorii amatori, cât si de cei profesionisti;

- grădinărit.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că se aplică toate măsurile de reducere a riscului espunzătoare.

Se adă o atentie deosebită protejării:

- organismelor acvatice. Dacă este cazul, trebuie să se păstreze o distantă adecvată între zonele tratate si apele de suprafată. Această distantă poate depinde de aplicarea sau neaplicarea tehnicilor sau dispozitivelor de reducere a fenomenului de drift;

- păsărilor si mamiferelor. Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, cum ar fi alegerea judicioasă a momentului aplicării tratamentelor si selectarea acelor formulări care, ca rezultat al prezentării fizice sau al prezentei agentilor care asigură o evitare adecvată, reduc la minimum expunerea speciilor în cauză;

- consumatorilor, a căror expunere acută prin dietă trebuie să fie controlată;

- apei freatice, dacă substanta activă se aplică în regiuni cu sol si/sau conditii climatice vulnerabile. Conditiile de omolgare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului.

- operatorilor, care trebuie să poarte îmbrăcăminte de protectie espunzătoare, în special mănusi, salopete, cizme de cauciuc, si protectie pentru fată sau ochelari de protectie în timpul amestecării, încărcării, efectuării tratamentului si curătării echipamentului, dacă expunerea la substantă nu este prevenită în mod adecvat prin modelul si constructia echipamentului în sine sau prin montarea unor componente de protectie specifice pe acest echipament;

- muncitorilor, care trebuie să poarte îmbrăcăminte de protectie adecvată, în special mănusi, dacă trebuie să pătrundă într-o zonă tratată înainte de expirarea perioadei specifice de reintrare.

PARTEA B:

Pentru implementarea principiilor uniforme se vor lua în considerare concluziile raportului de evaluare pentru procimidon si, în special, apendicele 1 si II din acesta.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că detinătorii omologărilor raportează, cel târziu la 31 decembrie în fiecare an, problemele înregistrate legate de sănătatea operatorului.

Comisia poate solicita să fie furnizate elemente precum date privind vânzările si o situatie a modelelor de utilizare, astfel încât să se poată obtine o imagine realistă a conditiilor de utilizare si a impactului toxicologic posibil al procimidonului.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să solicite depunerea unor date si informatii suplimentare care să dovedească faptul că substanta activă este acceptabilă dacă este aplicată în situatii în care există posibilitatea expunerii pe termen lung a mamiferelor sălbatice, precum si referitoare la tratamentul apelor de canalizare aplicat în cazul tratamentelor efectuate în seră.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să solicite depunerea de studii suplimentare cu privire la potentialele proprietăti de disruptor endocrin ale procimidonului, în termen de 2 ani de la adoptarea de către OCDE (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică) a Normelor de testare pentru disruptorii endocrini. Comisia se asigură că notificatorul care a solicitat includerea procimidonului în lista substantelor active autorizate în Uniunea Europeană furnizează aceste studii Comisiei Europene în termen de 2 ani de la adoptarea acestor norme de testare.

147.

Flusilazol

Nr. CAS: 85509-19-9

Nr. CIPAC: 435

Bis (4-fluorofenil) metil (1H-1,2,4-triazol-1-il

metil) silan

925 g/kg

1.01.2007

30.06.2008

PARTEA A:

Se pot omologa doar utilizările ca fungicid la următoarele culturi:

- cereale, altele decât orez;

- porumb;

- seminte de rapită;

- sfeclă de zahăr,

în doze care să nu depăsească 200 g substantă activă/ha/tratament.

Nu se vor omologa următoarele utilizări:

- tratament avio;

- tratamentele efectuate cu vermorelul si cu pompe manuale, atât de către utilizatorii amatori, cât si de cei profesionisti;

- grădinărit.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că se aplică toate măsurile de reducere a riscului espunzătoare.

Se adă o atentie deosebită protejării:

- organismelor acvatice. Trebuie să se păstreze o distantă adecvată între zonele tratate si apele de suprafată. Această distantă poate depinde de aplicarea sau neaplicarea tehnicilor sau dispozitivelor de reducere a fenomenului de drift;

- păsărilor si mamiferelor. Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, cum ar fi alegerea judicioasă a momentului aplicării tratamentelor si selectarea acelor formulări care, ca rezultat al prezentării fizice sau al prezentei agentilor care asigură o evitare adecvată, reduc la minimum expunerea speciilor în cauză;

- operatorilor, care trebuie să poarte îmbrăcăminte de protectie espunzătoare, în special mănusi, salopete, cizme de cauciuc si protectie pentru fată sau ochelari de protectie în timpul amestecării, încărcării, efectuării tratamentului si curătării echipamentului, dacă expunerea la substantă nu este prevenită în mod adecvat prin modelul si constructia echipamentului în sine sau prin montarea unor componente de protectie specifice pe acest echipament.

PARTEA B:

Pentru implementarea principiilor uniforme se vor lua în considerare concluziile raportului de evaluare pentru flusilazol si, în special, apendicele I si II din acesta. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că detinătorii omologărilor raportează, cel târziu la 31 decembrie în fiecare an, problemele înregistrate legate de sănătatea operatorului. Comisia poate solicita să fie furnizate elemente precum date privind vânzările si o situatie a modelelor de utilizare, astfel încât să se poată obtine o imagine realistă a conditiilor de utilizare si a impactului toxicologic posibil al procimidonului. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să solicite depunerea de studii suplimentare cu privire la potentialele proprietăti de disruptor endocrin ale flusilazolului, în termen de 2 ani de la adoptarea de către OCDE (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică) a Normelor de testare pentru disruptorii endocrini. Comisia se asigură că notificatorul la a cărui solicitare a fost inclus flusilazolul în lista substantelor active autorizate în Uniunea Europeană furnizează aceste studii Comisiei Europene, în termen de 2 ani de la adoptarea acestor norme de testare.

 

148.

Fenarimol

Nr. CAS: 60168-

88-9

(stereochimie

nespecificată)

Nr. CIPAC: 380

(±)-2,4 -diclor-a

(pirimidin-5-il)

benzhidril alcool

980 g/kg

1.01.2007

30.06.2008

PARTEA A:

Se pot omologa doar utilizările ca fungicid la următoarele culturi:

- tomate;

- ardei de seră;

- vinete;

- castraveti de seră;

- pepeni galbeni;

- plante ornamentale, pomi de pepinieră si plante perene,

în doze care să nu depăsească:

- 0,058 kg substantă activă/ha/tratament pentru tomate de câmp si 0,072 kg g substantă activă/ha/tratament pentru tomate de seră;

- 0,072 kg substantă activă/ha/tratament pentru ardei;

- 0,038 kg substantă activă/ha/tratament pentru vinete;

- 0,048 kg substantă activă/ha/tratament pentru castraveti; - 0,024 kg substantă activă/ha/tratament pentru pepeni galbeni de câmp si 0,048 kg substantă activă/ha/tratament pentru pepeni galbeni de seră;

- 0,054 kg substantă activă/ha/tratament pentru plante ornamentale, arbusti de pepinieră si plante perene în câmp si 0,042 kg substantă activă/ha/tratament pentru plante ornamentale de seră.

Nu se vor omologa următoarele utilizări:

- tratament avio;

- tratamentele efectuate cu vermorelul si cu pompe manuale, de către utilizatorii amatori;

- grădinărit.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că se aplică toate măsurile de reducere a riscului espunzătoare. Se adă o atentie deosebită protejării:

- organismelor acvatice. Trebuie să se păstreze o distantă adecvată între zonele tratate si apele de suprafată. Această distantă poate depinde de aplicarea sau neaplicarea tehnicilor sau dispozitivelor de reducere a fenomenului de drift;

- râmelor. Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, cum ar fi selectarea celei mai potrivite combinatii între numărul de tratamente si momentul aplicării acestora, dozele de aplicare si, dacă este necesar, concentratia substantei active;

- păsărilor si mamiferelor. Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, cum ar fi alegerea judicioasă a momentului aplicării tratamentelor si selectarea acelor formulări care, ca rezultat al prezentării fizice sau al prezentei agentilor care asigură o evitare adecvată, reduc ia minimum expunerea speciilor în cauză;

- operatorilor, care trebuie să poarte îmbrăcăminte de protectie espunzătoare, în special mănusi, salopete, cizme de cauciuc si protectie pentru fată sau ochelari de protectie în timpul amestecării, încărcării, efectuării tratamentului si curătării echipamentului, dacă expunerea la substantă nu este prevenită în mod adecvat prin modelul si constructia echipamentului în sine sau prin montarea unor componente de protectie specifice pe acest echipament;

- muncitorilor, care trebuie să poarte îmbrăcăminte de protectie adecvată, în special mănusi, dacă trebuie să pătrundă într-o zonă tratată înainte de expirarea perioadei specifice de reintrare.

PARTEA B:

Pentru implementarea principiilor uniforme se vor lua în considerare concluziile raportului de evaluare pentru fenarimol si, în special, apendicele I si II din acesta. Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se

asigură că detinătorii omologărilor raportează, cel târziu la 31 decembrie în fiecare an, problemele înregistrate legate de sănătatea operatorului. Comisia poate solicita să fie furnizate elemente precum date privind vânzările si o situatie a modelelor de utilizare, astfel încât să se poată obtine o imagine realistă a conditiilor de utilizare si a impactului toxicologic posibil al fenarimolului.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să solicite depunerea de studii suplimentare cu privire la potentialele proprietăti de disruptor endocrin ale fenarimolului, în termen de 2 ani de la adoptarea de către OCDE (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică) a Normelor de testare pentru disruptorii endocrini. Comisia se asigură că notificatorul la a cărui solicitare a fost inclus fenarimolul în lista substantelor active autorizate în Uniunea Europeană furnizează aceste studii Comisiei Europene, în termen de 2 ani de ia adoptarea acestor norme de testare.

149.

Carbendazim (stereochimie

nespecificată)

Nr. CAS: 10605-21-7

Nr. CIPAC: 263

Metil benzimidazol-2-il

carbamat

980 g/kg

1.01.2007

31.12.2009

PARTEA A:

Se pot omologa doar utilizările ca fungicid la următoarele culturi:

- cereale;

- seminte de rapită;

- sfeclă de zahăr;

- porumb,

în doze care să nu depăsească:

- 0,25 kg substantă activă/ha/tratament pentru cereale si seminte de rapită;

- 0,075 kg substantă activă/ha/tratament pentru sfeclă de zahăr;

- 0,1 kg substantă activă/ha/tratament pentru porumb.

Nu se vor omologa următoarele utilizări:

- tratament avio;

- tratamentele efectuate cu vermorelul si cu pompe manuale, atât de

către utilizatorii amatori, cât si de cei profesionisti;

- grădinărit.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că se aplică toate măsurile de reducere a riscului espunzătoare.

Se adă o atentie deosebită protejării:

- organismelor acvatice. Trebuie să se păstreze o distantă adecvată între zonele tratate si apele de suprafată. Această distantă poate depinde de aplicarea sau neaplicarea tehnicilor sau dispozitivelor de reducere a fenomenului de drift;

- râmelor si altor macroorganisme din sol. Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, cum ar fi selectarea celei mai potrivite combinatii între numărul de tratamente si momentul aplicării acestora, dozele de aplicare si, dacă este necesar, concentratia substantei active;

- păsărilor si mamiferelor. Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, cum ar fi alegerea judicioasă a momentului aplicării tratamentelor si selectarea acelor formulări care, ca rezultat al prezentării fizice sau al prezentei agentilor care asigură o evitare adecvată, reduc la minimum expunerea speciilor în cauză;

- operatorilor, care trebuie să poarte îmbrăcăminte de protectie espunzătoare, în special mănusi, salopete, cizme de cauciuc si protectie pentru fată sau ochelari de protectie în timpul amestecării, încărcării, efectuării tratamentului si curătării echipamentului, dacă expunerea la substantă nu este prevenită în mod adecvat prin modelul si constructia echipamentului în sine sau prin montarea unor componente de protectie specifice pe acest echipament.

PARTEA B:

Pentru implementarea principiilor uniforme se vor lua în considerare concluziile raportului de evaluare pentru carbendazim si, în special, apendicele I si II din acesta.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că detinătorii omologărilor raportează, cel târziu la 31 decembrie în fiecare an, problemele înregistrate legate de sănătatea operatorului. Comisia poate solicita să fie furnizate elemente precum date privind vânzările si o situatie a modelelor de utilizare, astfel încât să se poată obtine o imagine realistă a conditiilor de utilizare si a impactului toxicologic posibil al carbendazimului.

150.

Dinocap

Nr. CAS: 39300-45-3

(pentru amestecul

de izomeri)

Nr. CIPAC: 98

2,6-dinitro-4-octilfenil crotonate si 2,4-dinitro-

6-octilfenil crotonate,

în care octil este un amestec de grupări

1-metilheptil, 1-etilhexil

si 1-propilpentil.

920 g/kg

1.01.2007

31.12.2009

PARTEA A:

Se pot omologa doar utilizările ca fungicid la următoarele culturi:

- vită-de-vie,

în doze care să nu depăsească 0,21 kg substantă activă/ha/tratament.

Nu se vor omologa următoarele utilizări:

- tratament avio;

- tratamentele efectuate cu vermorelul si cu pompe manuale, de către utilizatorii amatori;

- grădinărit.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că se aplică toate măsurile de reducere a riscului espunzătoare. Se adă o atentie deosebită protejării:

- organismelor acvatice. Trebuie să se păstreze o distantă adecvată între zonele tratate si apele de suprafată. Această distantă poate depinde de aplicarea sau neaplicarea tehnicilor sau dispozitivelor de reducere a fenomenului de drift.

- păsărilor si mamiferelor. Conditiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, cum ar fi alegerea judicioasă a momentului aplicării tratamentelor si selectarea acelor formulări care, ca rezultat al prezentării fizice sau al prezentei agentilor care asigură o evitare adecvată, reduc la minimum expunerea speciilor în cauză;

- operatorilor, care trebuie să poarte îmbrăcăminte de protectie espunzătoare, în special mănusi, salopete, cizme de cauciuc si protectie pentru fată sau ochelari de protectie în timpul amestecării, încărcării, efectuării tratamentului si curătării echipamentului, dacă expunerea la substantă nu este prevenită în mod adecvat prin modelul si constructia echipamentului în sine sau prin montarea unor componente de protectie specifice pe acest echipament;

- muncitorilor, care trebuie să poarte îmbrăcăminte de protectie adecvată, în special mănusi, dacă trebuie să pătrundă într-o zonă tratată, înainte de expirarea perioadei specifice de reintrare. Această perioadă de reintrare nu poate fi mai scurtă de 24 de ore.

PARTEA B:

Pentru implementarea principiilor uniforme se vor lua în considerare concluziile raportului de evaluare pentru dinocap si, în special, apendicele I si II din acesta.

Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor se asigură că detinătorii omologărilor raportează, cel târziu la 31 decembrie în fiecare an, problemele înregistrate legate de sănătatea operatorului. Comisia poate solicita să fie furnizate elemente precum date privind vânzările si o situatie a modelelor de utilizare, astfel încât să se poată obtine o imagine realistă a conditiilor de utilizare si a impactului toxicoloqic posibil ale dinocapului.

 

151.

Captan

Nr. CAS: 133-06-02

Nr. CIPAC: 40

N-(triclormetiltio)

ciclohex-

4-en-1,2-

dicarboximidă

  910 g/kg

Impurităti:

Perclor-

metilmercaptan (R005406): nu mai mult de 5 g/kg Folpet: nu mai mult de 10 g/kg Tetraclorură de carbon: nu mai mult de 0,01 g/kg.

1.10.2007

30.09.2017

PARTEA A:

Se pot omologa numai utilizările ca fungicid.

PARTEA B:

La analizarea cererilor de omologare a produselor de protectie a plantelor care contin captan pentru alte utilizări decât la tomate, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor adă o atentie deosebită criteriilor din art. 9 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr,1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările si completările ulterioare, si se asigură de furnizarea tuturor datelor si informatiilor necesare înainte de adarea unei astfel de omologări. Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme se vor lua în considerare concluziile din raportul de evaluare a captanului si în special apendicele I si II, în forma lor finalizată de către Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală, la 29 septembrie 2006. Cu ocazia acestei evaluări generale, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să ade o atentie deosebită: - sigurantei operatorilor si lucrătorilor. Conditiile de utilizare autorizate trebuie să prevadă folosirea de echipamente de protectie personală espunzătoare si aplicarea de măsuri de minimalizare a riscurilor în vederea reducerii gradului de expunere; - expunerii alimentare a consumatorilor în vederea unor viitoare modificări ale limitelor maxime de reziduuri; - protectiei pânzei freatice în conditii vulnerabile. Conditiile de omologare trebuie să cuprindă măsuri de minimalizare a riscurilor si trebuie initiate programe de monitorizare în zonele vulnerabile, după caz; - protectiei păsărilor, mamiferelor si organismelor acvatice. Conditiile de omologare trebuie să cuprindă măsuri de minimalizare a riscurilor. Statele membre în cauză vor solicita înaintarea de studii suplimentare pentru a confirma evaluarea riscului pe termen lung pentru păsări si mamifere, precum si evaluarea toxicologică a metabolitilor care pot exista în pânza freatică în conditii vulnerabile. Acestea trebuie să se asigure că notificatorii la a căror solicitare s-a inclus captanul în lista substantelor active autorizate în Uniunea Europeană pun la dispozitia Comisiei Europene asemenea studii în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare prevăzută în coloana 5.

152.

Folpet

Nr. CAS:

133-07-3

Nr. CIPAC: 75

N-(triclormetiltio)

ftalimidă

  940 g/kg

Impurităti:

Perclor-metil

mercaptan

(R005406):

nu mai mult

de 3,5 g/kg

Tetra-clorură de carbon: nu mai

mult de 4 g/kg.

1.10.2007

30.09.2017

PARTEA A:

Se pot omologa numai utilizări ca fungicide.

PARTEA B:

La analizarea cererilor de omologare a produselor de protectie a plantelor care contin folpet pentru alte utilizări decât la grâul de toamnă, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor adă o atentie deosebită criteriilor din art. 9 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările si completările ulterioare si se asigură de furnizarea tuturor datelor si informatiilor necesare înainte de adarea unei astfel de omologări.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme se vor lua în considerare concluziile din raportul de evaluare a folpetului si în special apendicele I si II, în forma lor finalizată de către Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală, la 29 septembrie 2006.

Cu ocazia acestei evaluări generale, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să ade o atentie deosebită:

- sigurantei operatorilor si lucrătorilor. Conditiile de utilizare autorizate trebuie să prevadă folosirea de echipamente de protectie personală espunzătoare;

- expunerii alimentare a consumatorilor în vederea unor viitoare modificări ale limitelor maxime de reziduuri; - protectiei păsărilor, mamiferelor, organismelor acvatice si celor din sol.

Conditiile de omologare trebuie să cuprindă măsuri de reducere a riscurilor.

Statele membre în cauză vor solicita înaintarea de studii suplimentare pentru a confirma evaluarea riscului pe termen lung pentru păsări, mamifere si râme.

Acestea trebuie să se asigure că notificatorii la a căror solicitare s-a inclus folpetul în lista substantelor active autorizate în Uniunea Europeană pun la dispozitia Comisiei Europene astfel de studii în termen de 2 ani de la data intrării în viaoare prevăzută în coloana 5.

153.

Formetanat

Nr. CAS: 23422-

53-9

Nr. CIPAC: 697

3-dimetilamino

metilen

aminofenil

metilcarbamat

  910 g/kg

1.10.2007

30.09.2017

PARTEA A:

Se pot omologa numai utilizări ca insecticid si acaricid.

PARTEA B:

La analizarea cererilor de omologare a produselor de protectie a plantelor care contin formetanat pentru alte utilizări decât la tomatele de câmp si arbustii ornamentali, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor adă o atentie deosebită criteriilor din art. 9 alin. (1) lit. a) din

Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările si completările ulterioare, si se asigură de furnizarea tuturor datelor si informatiilor necesare înainte de adarea unei astfel de omologări.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme se vor lua în considerare concluziile din raportul de analiză a formetanatului si, în special, apendicele I si II, în forma lor finalizată de către Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală, la 29 septembrie 2006.

Cu ocazia acestei evaluări generale, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să ade o atentie deosebită:

- protectiei păsărilor, mamiferelor, artropodelor-netintă si albinelor si trebuie să se asigure că printre conditiile de omologare sunt prevăzute, unde este cazul, măsuri de reducere a riscurilor;

- sigurantei operatorului si să se asigure că în conditiile de utilizare este prevăzută folosirea de echipamente de protectie personală espunzătoare;

- trebuie să ade o atentie deosebită expunerii alimentare a consumatorilor în vederea unor viitoare modificări ale limitelor maxime admise.

Statele membre în cauză solicită înaintarea de studii suplimentare pentru a confirma evaluarea riscului pe termen lung pentru păsări, mamifere si artropode-netintă. Acestea trebuie să se asigure că notificatorul, la a cărui solicitare s-a inclus formetanatul în lista substantelor active autorizate în Uniunea Europeană, pune la dispozitia Comisiei Europene astfel de studii în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare prevăzută în coloana 5.

154

Metiocarb

Nr. CAS: 2032-65-7

Nr. CIPAC: 165

4-metiltio-3,5-xilil

metilcarbamat

  980 g/kg

1.10.2007

30.09.2017

PARTEA A:

Se pot omologa numai utilizări ca repetent la tratament sământă, insecticid si moluscocid.

PARTEA B:

La analizarea cererilor de omologare a produselor de protectie a plantelor care contin metiocarb pentru alte utilizări decât tratarea semintelor de porumb, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor adă o atentie deosebită criteriilor din art. 9 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările si completările ulterioare, si se asigură de furnizarea tuturor datelor si informatiilor necesare înainte de adarea unei astfel de omologări.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme se vor lua în considerare concluziile din raportul de evaluare a metiocarbului si, în special, apendicele I si II, în forma lor finalizată de către Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sănătatea Animală, la 29 septembrie 2006.

Cu ocazia acestei evaluări generale, Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor trebuie să ade o atentie deosebită:

- protectiei păsărilor, mamiferelor si artropodelor-netintă si trebuie să se asigure că printre conditiile de omologare sunt prevăzute, unde este cazul, măsuri de reducere a riscurilor;

- sigurantei operatorului si a celor prezenti si să se asigure că printre conditiile de utilizare este prevăzută folosirea de echipamente de protectie personală espunzătoare;

- expunerii alimentare a consumatorilor în vederea unor viitoare modificări ale limitelor maxime de reziduuri.

Statele membre în cauză solicită înaintarea de studii suplimentare pentru a confirma evaluarea riscului pentru păsări, mamifere si artropode-netintă, precum si pentru a confirma analiza toxicologică a metabolitilor care pot exista în culturi. Acestea trebuie să se asigure că notificatorul, la a cărui solicitare s-a inclus metiocarbul în lista substantelor active autorizate în Uniunea Europeană, pune la dispozitia Comisiei Europene astfel de studii în termen de 2 ani de la data intrării în viaoare prevăzută în coloana 5.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

Nr. 910 din 31 mai 2007

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 1.704 din 14 iunie 2007

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) si (5) din Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, a Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor si a Hotărârii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului,

având în vedere referatul de aprobare al Directiei generale sol, subsol, gestiune deseuri,

ministrul mediului si dezvoltării durabile si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.161 din 21 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Alineatul (2) ai articolului 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarea componentă:

a) un secretar de stat din cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile - presedinte;

b) directorul directiei de specialitate privind gestiunea deseurilor din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - vicepresedinte;

c) un reprezentant al directiei de specialitate privind gestiunea deseurilor din cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile - membru;

d) 2 reprezentanti ai directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor - membri;

e) un reprezentant al directiei de specialitate privind gestiunea deseurilor din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - membru;

f) un reprezentant al Compartimentului juridic, contencios administrativ din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - membru.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „BANAT FIM INSURANCE- BROKER DE ASIGURARE Sl REASIGURARE” - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 5 iunie 2007, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „BANAT FIM INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE Sl REASIGURARE” - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea (Comercială „BANAT FIM INSURANCE -BROKER DE ASIGURARE Sl REASIGURARE” - S.R.L, CU sediul social în Timisoara, Str. Linistei nr. 7/9, ap. 1, cam. 2, judetul Timis, nr. de ordine în registrul comertului J35/4201/19.12.2006, cod unic de înregistrare 20025930/19.12.2006, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokeribr de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 13 iunie 2007.

Nr. 389.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „FINCOP BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 5 iunie 2007, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „FINCOP BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „FINCOP BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, se. 1, et. 1, ap. 3, sectorul 4, nr. de ordine în registrul comertului J40/19331/28.11.2006, cod unic de înregistrare 19244960/28.11.2006, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 13 iunie 2007.

Nr. 395.