MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 414         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 20 iunie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            164. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale.

 

            606. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 487 din 29 mai 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (5) si art. 86 alin. (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            519. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 890/2003 privind aprobarea „Foii de parcurs din domeniul energetic din România

 

            568. - Hotărâre privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justitiei în anul 2007

 

569. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiilor voluntare, în lei, ale României la programele si fondurile de dezvoltare ale ONU pe anul 2007

 

574. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.708/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, în vederea achizitionării unor bunuri culturale de patrimoniu

 

582. - Hotărâre pentru abrogarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 2.074/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de prevenire a criminalitătii pe perioada 2005-2007

 

583. - Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerintele de asigurare pentru transportatori aerieni si operatori de aeronave

 

584. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în proprietatea publică a municipiului Alexandria si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman

 

590. - Hotărâre privind stabilirea functiei si a coeficientului de ierarhizare pentru determinarea salariului în valută al reprezentantului României în Consiliul Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (OACI), precum si aprobarea cheltuielilor generate de alegerea României în Consiliul OACI, pentru perioada 2007-2010

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            414. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind modificarea si completarea art. 1 din Ordinul ministrului finantelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la functionarea unitătilor emitente de tichete de masă, potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

 

            415. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.719/2006 pentru aprobarea criteriilor referitoare la functionarea unitătilor emitente de tichete cadou si de tichete de cresă

 

            472. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 692/2004 privind denumirea si sediul sucursalelor teritoriale ale Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare

 

            1.690. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul mijloacelor de măsurare, care adoptă standarde europene armonizate

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

            516. - Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual

 

ACTE ALE CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI Sl CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

            07/79. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 00/33/2000

 

ACTE ALE AUTORITĂTII PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

            9.256. - Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „ABROM - S.A. Bârlad

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            6. - Normă pentru abrogarea Normei Băncii Nationale a României nr. 8/1995 privind nivelul pozitiilor valutare ale sucursalelor din România ale societătilor bancare, persoane juridice străine, pentru tranzactiile valută contra lei efectuate pe piata valutară interbancară, cu modificările ulterioare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale

din domeniul protectiei sociale

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 3 din 17 ianuarie 2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale, adoptată în temeiul art. 1 pct. 1.1 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2007, cu următoarele modificări:

            1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. I. - Legea nr. 482/2006 privind acordarea de

trusouri pentru nou-născuti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.028 din 27 decembrie 2006, se modifică după cum urmează:

            1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins: «Art. 2. - (1) Fondurile necesare pentru acordarea trusoului pentru nou-născuti, pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor prevăzute de prezenta lege, precum si cheltuielile administrative legate de acordarea acestora se asigură prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele proprii ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

            (2) Cheltuielile cu transmiterea drepturilor prevăzute de prezenta lege, precum si cheltuielile administrative legate de acordarea acestora nu pot depăsi 10% din valoarea totală a trusourilor acordate.»

2. Alineatele (1) si (3) ale articolului 3 se modifică si vor avea următorul cuprins:

«Art. 3. - (1) Trusourile pentru nou-născuti, transportul si distributia acestora se contractează de către autoritătile administratiei publice locale ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

(3) Consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, au obligatia să comunice semestrial, până la data de 20 a lunii următoare expirării semestrului, Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, date statistice privind monitorizarea si evaluarea programului de acordare a trusoului pentru nou-născuti.»

2. Articolul II se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. II. - Pentru asigurarea în anul 2007 a fondurilor necesare aplicării Legii nr. 482/2006, se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor ca, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor acestei legi în structura bugetului de stat si a bugetului Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse pe anul 2007.

3. Alineatele (1), (4) si (9) ale articolului III se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. III. - (1) Pentru copiii născuti în perioada ianuarie-decembrie 2007, autoritătile administratiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv ale comunelor, oraselor si municipiilor, după caz, denumite în continuare autoritătile administratiei publice locale, vor acorda beneficiarilor contravaloarea în lei a trusoului pentru nou-născuti prevăzut de Legea nr. 482/2006.

(4) Cererea de acordare a sumelor prevăzute la alin. (1) se depune si se înregistrează la autoritătile administratiei publice locale în a căror rază teritorială domiciliază părintele sau, după caz, în care a fost înregistrată nasterea copilului, până cel târziu la data de 15 decembrie 2007.

(9) Pe baza situatiei centralizatoare prevăzute la alin. (8), în termen de două zile de la primirea acesteia, directia de muncă si protectie socială judeteană si a municipiului Bucuresti, servicii publice descentralizate, întocmeste un borderou cu situatiile centralizatoare, la nivelul judetului, pe baza căruia solicită Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse necesarul de credite bugetare în vederea plătii contravalorii trusoului si a cheltuielilor de transmitere a dreptului.

4. Articolul IV se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. IV. - În anul 2007, autoritătile administratiei publice locale vor finaliza până; la 31 decembrie procedurile prevăzute de lege pentru achizitionarea bunurilor ce vor constitui trusoul pentru nou-născuti prevăzut de Legea nr. 482/2006.

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

 

Bucuresti, 12 iunie 2007.

Nr. 164.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale

din domeniul protectiei sociale

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 11 iunie 2007.

Nr. 606.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 487 din 29 mai 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (5) si art. 86 alin. (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

            Ion Predescu - presedinte

            Nicolae Cochinescu - judecător

            Aspazia Cojocaru - judecător

            Acsinte Gaspar - judecător

            Kozsokár Gábor - judecător

            Petre Ninosu - judecător

            Serban Viorel Stănoiu - judecător

            Tudorel Toader - judecător

            Iuliana Nedelcu - procuror

            Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

            Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (5) si art. 86 alin. (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie ridicată de Faur Nistor Isai în Dosarul nr. 16.082/55/2006 al Judecătoriei Arad.

            La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

            Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece dispozitiile legale criticate nu au legătură cu solutionarea litigiului.

CURTEA,

            având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 11 decembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 16.082/55/2006, Judecătoria Arad a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconsti­tutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (5) si art. 86 alin. (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie ridicată de Faur Nistor Isai în dosarul de mai sus, având ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 15 alin. (2) referitoare la principiul neretroactivitătii legii, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile, ale art. 1 alin. (5), art. 11, 16, 20, 21, 24, 52, 53 si 124, precum si ale art. 1, 6, 13 si 17 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile art. 86 alin. (3) din Legea nr. 275/2006 contravin art. 15 alin. (2) din Constitutie, deoarece „nu garantează abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2003, ci doar enumera acest fapt.

Judecătoria Arad opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât principiul prevăzut de art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală este înscris tocmai în norma contestată, iar celelalte nemultumiri referitoare la art. 6 alin. (5) din Legea nr. 275/2006 nu îmbracă forma unor veritabile reclamatii de neconstitutionalitate, ci sunt critici ce vizează tehnica legislativă.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitia referitoare la obligatia judecătorului delegat de a nu desfăsura alte activităti decât cele stabilite de Legea nr. 275/2006 nu încalcă niciunul dintre textele constitutionale invocate de autorul exceptiei. Dimpotrivă, s-a dorit implicarea judecătorului delegat, ca persoană independentă, impartială si care se supune numai legii, în supravegherea si controlul asigurării legalitătii în executarea pedepselor.

De asemenea, textele legale criticate nu contin dispozitii care să fie contrazise de modalitatea de abrogare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2003, sens în care, în mod evident, o lege abrogată nu mai poate ultraactiva după iesirea din vigoare.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate nu instituie privilegii sau discriminări si nu vin în contradictie cu principiul conform căruia justitia e unică, impartială si egală pentru toti.

În ceea ce priveste critica referitoare la încălcarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, Avocatul Poporului arată că aceasta nu poate fi retinută, deoarece dispozitiile art. 86 alin. (3) dispun pentru viitor si nu contin nicio prevedere de excludere a aplicării legii penale mai favorabile.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 6 alin. (5) si art. 86 alin. (3) din Legea nr. 275/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006, care au următorul continut:

- Art. 6 alin. (5): „Pe durata exercitării atributiilor de judecător delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, acesta nu poate desfăsura alte activităti decât cele stabilite de prezenta lege. ;

- Art. 86 alin. (3): „La data intrării in vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 62 din 2 mai 1973, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia dispozitiilor privitoare la executarea pedepsei la locul de muncă, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2003, precum si orice alte dispozitii contrare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 86 alin. (3) din Legea nr. 275/2006 nu numai că nu contravin principiului constitutional prevăzut de art. 15 alin. (2), dar îl si consacră, prevederea finală referitoare la abrogarea unor acte normative urmând a produce efecte de la data intrării în vigoare a noii legi.

Referitor la consecintele concrete ce decurg din abrogarea unui act normativ, este de precizat că o asemenea problemă excedează competentei Curtii Constitutionale, sens în care subzistenta unei sanctiuni, indiferent de caracterul acesteia, dispusă sub imperiul legii vechi este o problemă de aplicare a legii, inclusiv sub aspectul aplicării legii mai favorabile, si nu de constitutionalitate.

De asemenea, autorul exceptiei, fiind nemultumit de încheierea dată de judecătorul delegat, s-a limitat la a sustine că dispozitiile art. 6 alin. (5) din Legea nr. 275/2006 contravin mai multor prevederi constitutionale si conventionale, cu mentiunea că îi este încălcat dreptul la un proces echitabil si accesul liber la justitie. Or, prevederile legale criticate statuează cu privire la incompatibilitatea atributiilor specifice judecătorului delegat cu alte activităti ce ies din sfera de reglementare a Legii nr. 275/2006. Asa fiind, norma contestată nu contine nicio dispozitie care să înfrângă drepturile invocate de autor. Mai mult în virtutea liberului acces la justitie, acesta a avut posibilitatea de a se adresa instantei de judecată cu scopul de a-si apăra drepturile si interesele legitime, printre care se numără si dreptul de a solicita daune.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (5) si art. 86 alin. (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie ridicată de Faur Nistor Isai în Dosarul nr. 16.082/55/2006 al Judecătoriei Arad.

            Definitivă si general obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 29 mai 2007.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent, Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 890/2003 privind aprobarea „Foii de parcurs din domeniul energetic din România

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 890/2003 privind aprobarea „Foii de parcurs din domeniul energetic din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 si 581 bis din 14 august 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. Situatia sintetică „capacităti de închis în perioada 2006-2010' pentru sectorul „Termo de la capitolul IV.3 „Investitii si privatizare prin participarea de capital privat si investitori strategici se modifică si va avea următorul cuprins:

„TERMO 1.870 MW TOTAL 1.870 MW.

2. Situatia sintetică „capacităti noi în perioada 2006-2010 pentru sectorul „Termo” de la capitolul IV.3 „Investitii si privatizare prin participarea de capital privat si investitori strategici se modifică si va avea următorul cuprins:

„TERMO 3.820 MW, din care reabilitare 2.375 MW TOTAL 4.727 MW.

3. La subpunctul 1.1 „Centrale termoelectrice al punctului 1 „Putere reabilitată din tabelul nr. 11 „Programul de dezvoltare a capacitătilor de productie în perioada 2004-2015 din anexa nr. 1, pentru perioada 2006-2010, se introduce în coloanele „Putere instalată si „Putere disponibilă pozitia „Isalnita gr. 8,1 x 315 MW”

4. Punctul „TOTAL din tabelul nr. 11 „Programul de dezvoltare a capacitătilor de productie în perioada 2006- 2015 din anexa nr. 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„- coloana «Putere instalată» pentru perioada 2006-2010 «4727»;

- coloana «Putere instalată» pentru perioada 2004-2015 «7028»;

- coloana «Putere disponibilă» pentru perioada 2006-2010 «4088».

5. Pozitia a treia „Isalnita gr. 8, 1 x 290 de la subpunctul 1.1 „Centrale termoelectrice al punctului 1 „Pe lignit al tabelului nr. 13 „Evolutia retragerilor din exploatare a grupurilor termo existente la 01.01.2003 din anexa nr. 1 se abrogă.

6. Punctul „TOTAL din tabelul nr. 13 „Evolutia retragerilor din exploatare a grupurilor termo existente” la 01.01.2003 se modifică si va avea următorul cuprins:

„- coloana «Putere instalată» pentru perioada 2006-2010 «1870»;

- coloana «Putere instalată» pentru perioada 2003-2015 «3150»;

- coloana «Putere disponibilă» pentru perioada 2006-2010 «1622»;

- coloana «Putere disponibilă» pentru perioada 2003-2015 «2737».

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

 

Bucuresti, 30 mai 2007.

Nr. 519.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justitiei în anul 2007

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 364/1994 privind instituirea „Zilei Justitiei, în anul 2007, Ziua Justitiei se organizează pe data de 8 iulie 2007.

            (2) Manifestările prilejuite de acest eveniment se organizează de Consiliul Superior al Magistraturii si se desfăsoară în municipiul Alba Iulia, judetul Alba.

            Art. 2. - Se aprobă alocarea sumei de 25.000 lei din bugetul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea organizării Zilei Justitiei pe data de 8 iulie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

p. Ministrul justitiei,

Zsuzsánna Péter,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 iunie 2007.

Nr. 568.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiilor voluntare, în lei, ale României la programele

si fondurile de dezvoltare ale ONU pe anul 2007

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă plata contributiilor voluntare, în lei, ale României la programele si fondurile de dezvoltare ale ONU, pe anul 2007, în sumă totală de 634.800 lei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Sumele necesare plătii contributiilor prevăzute la art. 1 se suportă din fondurile aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 iunie 2007.

Nr. 569.

 

ANEXĂ

 

CONTRIBUTIILE VOLUNTARE,

în lei, ale României la programele si fondurile de dezvoltare ale ONU pe anul 2007

 

Nr.

crt.

Program (fond) de dezvoltare al ONU

 

Contributia pe anul 2007

- lei -

1.

Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD):

 

 

- costuri suportate de Guvernul României pentru Oficiul PNUD de la Bucuresti (GLOC)

300.000

 

- contributia voluntară pentru programe

100.000

2.

Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)

42.800

3.

Centrul de Informare si Documentare al Natiunilor Unite

192.000

 

TOTAL:

634.800

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.708/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, în vederea achizitionării unor bunuri culturale de patrimoniu

 

            În temeiul ari. 108 din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.708/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, în vederea achizitionării unor bunuri culturale de patrimoniu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 din 7 decembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

            „Art. 2. - Bunurile achizitionate potrivit art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, intră în proprietatea publică a statului si în administrarea Muzeului National de Istorie a României din Bucuresti.

            2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

            „Art. 21. - Se aprobă înscrierea bunurilor prevăzute la art. 2 în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului si în administrarea Muzeului National de Istorie a României din Bucuresti.

            3. Hotărârea Guvernului nr. 1.708/2006 se completează cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 iunie 2007.

Nr. 574.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor achizitionate potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.708/2006

 

 

Denumirea

Persoana juridică la care se transmite bunul

Caracteristicile tehnice ale bunului

Valoarea

Brătară plurispiralică

Muzeul National

de Istorie a României

din Bucuresti

- 6,5 spirale din tijă cu sectiune circulară, din aur, cu

cele două extremităti aplatizate, în formă de bandă decorată,

la fiecare extremitate, cu câte 7 palmete, continând incizii în formă de brădut si în mijloc un sir de puncte. Brătara prezintă în continuarea palmetelor câte o placă dreptunghiulară, terminată cu o protomă zoomorfă. Pe corpul tijei, înaintea palmetelor, au fost gravate cercuri care o înconjoară. Plăcile terminale sunt situate si vizibile de aceeasi parte a piesei spiralice; greutate circa 987g.

200 mii lei

Brătară plurispiralică

Muzeul National

de Istorie a României

din Bucuresti

- 7,5 spirale, din aur, cu cele două extremităti aplatizate,

în formă de bandă decorată, la fiecare extremitate, cu

7 palmete continând indicii în formă de brădut si la mijloc un sir de puncte. Brătara prezintă în continuarea palmetelor câte o placă dreptunghiulară, terminată cu o protomă zoomorfă. Suprafata plăcilor dreptunghiulare este decorată cu siruri transversale constituite din incizii arcuite. Plăcile terminale se suprapun ca pozitie si sunt vizibile de aceeasi parte a piesei spiralice; greutate 1.080g.

200 mii lei

Brătară plurispiralică

Muzeul National

de Istorie a României

din Bucuresti

- 7,5 spirale, din aur, cu cele două extremităti aplatizate,

în formă de bandă decorată, la fiecare extremitate, cu

7 palmete continând indicii în formă de brădut si la mijloc un sir de puncte. Brătara prezintă în continuarea palmetelor câte o placă dreptunghiulară, terminată cu o protomă zoomorfă. Suprafata plăcilor dreptunghiulare este decorată cu linii în formă de brădut, incizate. Animalele de la extremităti au gura marcată printr-o incizie si ochii situati pe margini. Capetele animalelor sunt decorate cu mici cercuri. Pe corpul tijei, înaintea palmetelor, sunt cercuri incizate care o înconjoară; greutate 1.121 g.

200 mii lei

Brătară plurispiralică

Muzeul National

de Istorie a României

- 6,5 spirale, din aur, cu cele două extremităti aplatizate,

în formă de bandă decorată, la fiecare extremitate, cu 7 palmete continând indicii in forma de brãdut si la mijloc un sir de puncte. Bratara prezintã în continuarea palmetelor câte o placã dreptunghiularã, terminatã cu o protomã zoomorfã. Suprafata plãcilor dreptunghiulare este decoratã cu siruri transversale continand incizii arcuite. Pe corpul tijei, înaintea palmetelor, sunt cercuri incizate care o înconjoarã. Plãcile terminale sunt vizibile pe aceeasi parte; greutate 930g.

200 mii lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea aii. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 2.074/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de prevenire a criminalitătii pe perioada 2005-2007

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 2.074/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de prevenire a criminalitătii pe perioada 2005-2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.222 din 20 decembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Zsuzsánna Péter,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei

administrative,

Cristian David

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul muncii, familiei

si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 iunie 2007.

Nr. 582.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 78572004 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerintele de asigurare pentru transportatori aerieni si operatori de aeronave

 

            în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republipa Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Transportatorii aerieni români si operatorii aeronavelor civile înmatriculate sau identificate în România au obligatia de a depune la Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română copii ale documentelor de

asigurare în vigoare care acoperă răspunderea acestora fată de terti si, după caz, fată de pasageri, bagaje sau marfă, încheiate potrivit legii si cu respectarea cerintelor Regulamentului (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului

European si al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerintele de asigurare pentru transportatori aerieni si operatori de aeronave.

            (2) Toate aeronavele civile care efectuează zboruri cu aterizare/decolare pe/de pe teritoriul României vor avea la bord copii ale documentelor de asigurare prevăzute la alin. (1), care vor fi prezentate, la cerere, în cazul efectuării unui control la aeronavă de către autoritătile competente.

            Art. 2. - Limita minimă a sumei asigurate pentru acoperirea răspunderii fată de pasageri va fi, în cazul operatiunilor aeriene necomerciale efectuate cu aeronave având masa maximă la decolare mai mică sau egală cu 2.700 kg, de 100.000 DST pentru fiecare pasager.

            Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, litera d) a articolului 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2003 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave civile si de stat în spatiul aerian national, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 16 octombrie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

            ,,d) executarea unui zbor în spatiul aerian national cu o aeronavă civilă pentru care nu s-a încheiat un contract de asigurare pentru acoperirea răspunderii fată de terti si, după caz, pasageri, bagaje sau marfă, în conditiile stabilite de legislatia natională în vigoare si de regulamentele comunitare aplicabile;.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 iunie 2007.

Nr. 583.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în proprietatea publică a municipiului Alexandria si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, Judetul Teleorman

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, situat în municipiul Alexandria, judetul Teleorman, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în proprietatea publică a municipiului Alexandria si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, în scopul amenajării unui „Adăpost pentru persoane defavorizate si afectate de inundatii.

            Art. 2. - La darea în folosintă a părtii de imobil care se transmite potrivit art. 1, în baza unui nou protocol, Ministerul Internelor si Reformei Administrative - inspectoratul de Jandarmi Judetean Teleorman redobândeste dreptul de administrare asupra unui număr de 3 unităti locative având o suprafată locuibilă proportională cu ponderea valorii actualizate a lucrărilor executate prin bugetul propriu din valoarea finală a obiectivului.

            Art. 3. - Lucrările de împrejmuire si iluminatul perimetral pe noua limită de proprietate vor fi executate si decontate de autoritătile administratiei publice locale ale municipiului Alexandria.

            Art. 4. - Predarea-preluarea părtii de imobil prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

 

Bucuresti, 13 iunie 2007.

Nr. 584.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii de imobil care se transmite din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Internelor

si Reformei Administrative în proprietatea publică a municipiului Alexandria si în administrarea

Consiliului Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de

înregistrare la Ministerul Economiei si Finantelor

Municipiul Alexandria,

str. Alexandru Ghica

nr. 121,

judetul Teleorman

Statul român,

din administrarea

Ministerului

Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul de Jandarmi Judetean Teleorman (UM 0723)

Municipiul

Alexandria,

în administrarea

Consiliului Local al Municipiului Alexandria

Clădire, P+4E

Suprafată construită - 297,25 m2

Suprafată desfăsurată - 1.184 m2

Suprafată totală teren - 465,25 m2

Nr. M.E.F.

101.491 (partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea functiei si a coeficientului de ierarhizare pentru determinarea salariului în valută al reprezentantului României în Consiliul Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (OACI), precum si aprobarea cheltuielilor generate de alegerea României în Consiliul OACI, pentru perioada 2007-2010

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al pct. 5 din Nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se stabileste functia de reprezentant permanent al României în Consiliul Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (OAGI) si aplicarea coeficientului de ierarhizare 8.00 pentru determinarea salariului în valută pentru această functie.

            Art. 2. - (1) Se aprobă cheltuielile generate de alegerea României în Consiliul Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (OACI) si de mentinerea unui reprezentant permanent al României la sediul OACI din Montreal (Canada) pentru perioada octombrie 2007-septembrie 2010, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            (2) Finantarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetele de venituri si cheltuieli ale unitătilor prevăzute în anexă.

            (3) Salarizarea în valută si celelalte drepturi ale reprezentantului permanent al României în Consiliul OACI se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) În vederea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 837/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, unitate trimitătoare este considerată Ministerul Transporturilor, împreună cu unitătile de aviatie civilă aflate sub autoritatea acestuia, prevăzute în anexă.

(2) Repartizarea între unitătile de aviatie civilă a cheltuielilor generate de alegerea României în Consiliul OACI este prevăzută în anexă. Suportarea cheltuielilor aferente drepturilor reprezentantului României în Consiliul OACI, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 837/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, dar care nu se regăsesc în anexa la prezenta hotărâre, se suportă de unitatea angajatoare a reprezentantului.

Art. 4. - Valorile cheltuielilor prevăzute în anexă sunt estimative si pot fi suplimentate pe baza unor justificări fundamentate prezentate de reprezentantul permanent al României în Consiliul OACI institutiei care finantează cheltuiala respectivă.

Art. 5. - Unitătile de aviatie civilă prevăzute la art. 3 alin. (1) încheie cu reprezentantul permanent al României în Consiliul OAC) contracte care vor stipula obligatiile rezultate din prezenta hotărâre, precum si modul de decontare si justificare a cheltuielilor suportate de fiecare institutie.

Art. 6. - Ministerul Transporturilor va urmări respectarea de către unitătile de aviatie civilă prevăzute la art. 3 alin. (1) a obligatiilor ce le revin.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 iunie 2007.

Nr. 590.

 

ANEXĂ

 

Cheltuieli generate de alegerea României în Consiliul OACI si de mentinerea unui reprezentant permanent al României

la sediul OACI din Montreal (Canada) pentru perioada 2007-2010

 

Tipul cheltuielii

Institutia finantatoare

Valoarea estimativă (lei)

Valoarea estimativă pentru anul 2007*) (lei)

Valoarea estimativă pentru anul 2008 (lei)

Valoarea estimativă pentru anul 2009 (lei)

Valoarea estimativă pentru anul 2010) (lei)

Editare materiale de promovare a candidaturii României

CNAB

25.000

25.000

-

-

-

Receptie oferită de delegatia română cu ocazia Adunării OACI (septembrie-octombrie 2007)

CNAB

25.000

25.000

 

 

 

Chirie si utilităti pentru biroul grupului CERG din sediul OACI si comunicatii

CNAB

2.700/lună

8.100

32.400

32.400

24.300

Reprezentare/protocol

CNAB

850/lună

2.550

10.200,

10.200

7.650

Mobttier pentru birou si birotică

CNAB

25.000

25.000

-

-

-

Consumabile

CNAB

450/lună

1.350

5.400

5.400

4.050

Deplasări oficiale în România sau la diferite reuniuni

CNAB

30.000/an

7.500

30.000

30.000

22.500

Transport Montreal - Bucuresti si retur (inclusiv pentru membrii familiei) conform HG. 837/1995

CNAB

17.000/an

5.670

17.000

17.000

11.330

Salariu pentru secretară

ROMATSA

5.000/lună

15.000

60.000

60.000

45.000

Asigurări de sănătate (reprezentant si membrii familiei)

ROMATSA

12.000/an

12.000

12.000

12.000

-

Chirie pentru locuintă si utilităti

ROMATSA

120.000/an

120.000

120.000

120.000

-

Asigurare, combustibil si întretinere autoturism

ROMATSA

1.150/lună

3.450

13.800

13.800

10.350

Cumpărare autoturism (care va fi vândut de către reprezentant la terminarea mandatului, suma obtinută constituind venit la bugetul ROMATSA)

ROMATSA

90.000

90.000

 

 

 

Salariu lunar pentru reprezentant

AACR

6.400 USD/lună

19.200 USD

76.800 USD,

76.800 USD

57.600 USD

Indemnizatie lunară pentru sotie

AACR

conform H.G. 837/1995

4.800 USD

19.200 USD

19.200 USD

14.400 USD

Indemnizatie lunară pentru copii

AACR

conform H.G. 837/1995

1.200 USD

4.800 USD

4.800 USD

3.600 USD

Cheltuieli pentru mentinerea licentei

AACR

10.000/an

-

10.000

10.000

10.000

 

*) Pentru 3 luni.
**) Pentru 9 luni.

CNAB - Compania Natională „Aeroporturi Bucuresti - S.A.

ROMATSA - Regia Autonomă Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian

AACR - Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea art. 1 din Ordinul ministrului finantelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la functionarea unitătilor emitente de tichete de masă, potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

 

            în baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu completările ulterioare, si ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă,

            în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

            ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

            Art. I. - Articolul 1 din Ordinul ministrului finantelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la functionarea unitătilor emitente de tichete de masă, potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 2 martie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

            „Art. 1. - (1) Se instituie Comisia de autorizare a functionării unitătilor emitente de tichete de masă, formată din 5 membri, în următoarea componentă:

            1. secretarul de stat din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, coordonator al directiilor de legislatie impozite directe si indirecte - presedinte;

            Din partea Ministerului Economiei si Finantelor:

            2. directorul general al Directiei generale de management al domeniilor reglementate specific - vicepresedinte;

            3. directorul general al Directiei generale juridice - membru;

            Din partea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală:

            4. vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pe probleme de control - membru;

            5. directorul general al Directiei generale de reglementare a colectării creantelor bugetare - membru.

            2. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

            „(5) În cazuri justificate, la sedintele comisiei prevăzute la alin. (1), în locul membrilor titulari vor participa înlocuitorii desemnati de acestia.

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 8 iunie 2007.

Nr. 414.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.719/2006 pentru aprobarea criteriilor referitoare la functionarea unitătilor emitente de tichete cadou si de tichete de cresă

 

            În baza prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresă, cu modificările ulterioare, si ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresă,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

            ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

            Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.719/2006 pentru aprobarea criteriilor referitoare la functionarea unitătilor emitente de tichete cadou si de tichete de cresă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 26 octombrie 2006, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 1

 

COMPONENTA

Comisiei de autorizare a functionării unitătilor emitente de tichete cadou si de tichete de cresă

 

            1. secretarul de stat din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, coordonator al directiilor de legislatie impozite directe si indirecte - presedinte;

            Din partea Ministerului Economiei si Finantelor:

            2. directorul general al Directiei generale management al domeniilor reglementate specific - vicepresedinte;

            3. directorul general al Directiei generale juridice - membru;

            Din partea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală:

            4. vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pe probleme de control - membru;

            5. directorul general al Directiei generale de reglementare a colectării creantelor bugetare - membru.

 

            NOTĂ:

            În cazuri justificate, la sedintele Comisiei, în locul membrilor titulari vor participa înlocuitorii desemnati de acestia.

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 8 iunie 2007.

Nr. 415.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 692/2004 privind denumirea si sediul sucursalelor teritoriale ale Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare

 

            Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2004, cu modificările si completările ulterioare,

            în temeiul art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

            văzând Referatul de aprobare nr. 255.418 din 31 mai 2007 al Directiei Îmbunătătiri funciare privind necesitatea schimbării sediului Sucursalei Teritoriale Arges-Buzău si Hotărârea nr. 4 din 26 martie 2007 a Consiliuiui de administratie al Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funanciare,

            ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

            Art. I. - Numărul curent 8 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 692/2004 privind denumirea si sediul sucursalelor teritoriale ale Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 11 octombrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr.crt.

Denumirea sucursalei crt.

Sediul

Limite teritoriale

„8.

ARGES-BUZĂU judetele Vâlcea, partial Arges, Dâmbovita, Prahova, Buzău, partial Giurgiu, Ilfov partial

Municipiul Ploiesti, str. Cosminele nr. 11 A, judetul Prahova

Vest - râul Olt, judetul Teleorman

Sud - judetele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Ialomita

Est - judetele Ialomita, Brăila, Giurgiu, partial Ilfov, partial Vrancea

Nord - judetele Brasov, Vrancea

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 11 iunie 2007.

Nr. 472.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul mijloacelor de măsurare,

care adoptă standarde europene armonizate

 

            Având în vedere prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2006 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de punere în functiune a mijloacelor de măsurare,

            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

            ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând standardele române din domeniul mijloacelor de măsurare, care adoptă standarde europene armonizate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 29 mai 2007.

Nr. 1.690.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând standardele române din domeniul mijloacelor de măsurare, care adoptă standarde europene armonizate

 

Nr. crt.

Numărul de referintă

Titlul

1.

SR EN 12480:2002

Contoare de gaz. Contoare de gaz cu pistoane rotative

2.

SR EN 12480:2002/A1:2006

Contoare de gaz. Contoare de gaz cu pistoane rotative

3.

SR EN 12261:2003

Contoare de gaz. Contoare de gaz cu turbină

4.

SR EN 12261:2003/A1:2006

Contoare de gaz. Contoare de gaz cu turbină

5.

SR EN 1359:2004/A1:2006

Contoare de gaz. Contoare de gaz cu membrană

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 187/2006

privind Codul de reglementare a continutului audiovizual

 

            Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

            în temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

            membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

            Articol unic. - Articolul 73 din Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 14 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică st va avea următorul cuprins:

            „Art. 73. - în vederea respectării si garantării prevederilor art. 3 alin. (1) si (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si a prevederilor art. 71 din prezentul cod, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni audiovizuale editate, prezentate, moderate sau realizate de parlamentari, reprezentanti ai Guvernului si ai administratiei publice centrale si locale, reprezentanti ai Administratiei Prezidentiale, persoane cu functii în structura partidelor politice sau purtători de cuvânt ai acestora, persoane desemnate public să candideze ori care si-au anuntat public intentia de a candida la alegerile locale, parlamentare sau prezidentiale ori emisiuni în care acestia au statut de invitat permanent; fac exceptie emisiunile cu caracter cultural-artistic.

 

Vicepresedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Attila Gasparik

 

Bucuresti, 13 iunie 2007.

Nr. 516.

 

ACTE ALE CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI

SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul

de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior ai Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati

din România nr. 00/33/2000

 

În temeiul art. 19 lit. a), al art. 26 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/1995, cu modificările si completările ulterioare, si al pct. 18, 25 si 152 din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, republicat,

Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România emite următoarea hotărâre:

Art. I. - Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 00/33/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 14 martie 2000, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Stagiul se efectuează de către persoanele care au promovat examenul de admitere pentru accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, organizat de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, denumit în continuare Corpul, potrivit art. 19 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/1995, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Promovarea examenului de admitere pentru accesul la profesie se dovedeste cu certificatul pentru promovarea examenului în vederea accesului la profesia de expert contabil/contabil autorizat, emis de comisiile de examinare în baza Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 562/2000.

(3) Stagiul se organizează pe lângă un tutore de stagiu, membru al Corpului, sau, în mod colectiv, la nivelul fiecărei filiale a Corpului.

2. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Perioada de stagiu începe de la data la care persoana care a reusit la examenul de admitere a depus cererea de înscriere la stagiu. în acest scop:

a) conducerea filialei, în termen de 10 zile, va înstiinta candidatul că a promovat examenul de admitere, iar acestuia îi revine obligatia să se prezinte pentru întocmirea formalitătilor în vederea înscrierii la stagiu;

b) cererea de înscriere la stagiu, potrivit regulamentului prevăzut la art. 1 alin. (2), se depune în termen de maximum două luni de la data promovării examenului de admitere; în caz contrar, candidatul va sustine din nou examenul de acces.

3. La articolul 2, alineatul (3) se abrogă.

4. La articolul 2, alineatele (4)-(7) vor avea următorul cuprins:

„(4) La cererea stagiarului, depusă în cel mult două luni de la promovarea examenului de admitere, stagiul poate fi prelungit sau suspendat printr-o hotărâre a consiliului filialei Corpului după cum urmează:

a) prelungirea stagiului, care nu se poate face decât pentru o perioadă de maximum 3 ani, poate fi dată în una sau mai multe etape;

b) suspendarea poate fi acordată în primii 2 ani, pe perioade care nu depăsesc 12 luni fiecare. Orice reînnoire a unei perioade de suspendare, formulată în cadrul acestei durate de 2 ani, trebuie să facă obiectul unei hotărâri a consiliului filialei Corpului. Durata serviciului militar si concediul legal de maternitate sau pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani nu sunt luate în calcul în cei 2 ani de suspendare.

(5) În situatia în care candidatul a terminat sau se află în cursul efectuării stagiului la categoria contabil autorizat si a promovat examenul la categoria expert contabil se recunoaste stagiul efectuat, dar nu mai mult de două semestre.

(6) În perioada de stagiu, stagiarul este obligat să efectueze minimum 200 de ore pe semestru, în timpul orelor normale de muncă ale tutorelui de stagiu sau potrivit programului de stagiu în sistem colectiv.

(7) În ultimele 6 luni de stagiu, tutorele de stagiu trebuie să acorde stagiarului, la cerere, un concediu neplătit de cel putin 30 de zile pentru pregătirea examenului de aptitudini la profesiile de expert contabil si de contabil autorizat.

5. La articolul 4, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Stagiul se efectuează pe lângă o persoană fizică sau în cadrul unei societăti comerciale de profil, membră a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.

(2) Lista cuprinzând persoanele si societătile comerciale de profil, abilitate să primească stagiari, se stabileste de Consiliul superior al Corpului, la propunerea consiliului filialei Corpului; acestea trebuie să ofere garantii suficiente în ceea ce priveste asigurarea conditiilor pentru formarea stagiarilor, respectarea normelor si principiilor Codului etic national al profesionistilor contabili. Această listă este publică, poate fi consultată de cei interesati si se înmânează fiecărui tutore de stagiu odată cu documentul de abilitare a acestuia.

6. La articolul 5, alineatele (2)-(4) vor avea următorul cuprins:

„(2) Consiliul superior al Corpului analizează cererea si hotărăste în termen de 30 de zile de la primire.

(3) Abilitarea poate fi solicitată în orice moment de persoanele fizice cu vechime în profesie de minimum 5 ani si de societătile comerciale de profil, membre ale Corpului, cu îndeplinirea criteriilor stabilite prin normele CECCAR.

(4) Odată acordată, abilitarea rămâne valabilă până la retragerea sa de către Consiliul superior al Corpului.

7. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Fiecare tutore de stagiu are dreptul la un singur stagiar. Autorizarea de a avea mai mult de un stagiar se acordă, pentru fiecare stagiar în plus, de consiliul filialei Corpului, după examinarea ansamblului activitătilor tutorelui de stagiu.

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Lista cuprinzând persoanele si societătile comerciale de profil abilitate să aibă calitatea de tutore de stagiu se publică odată cu Tabloul anual al membrilor Corpului si se actualizează periodic.

9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Stagiarul trebuie să aducă la cunostintă consiliului filialei Corpului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau direct la registratura filialei, cu cel putin 15 zile înainte de începerea stagiului (anexa nr. 3):

a) numele si adresa sa;

b) numele si adresa tutorelui de stagiu;

c) atestarea tutorelui de stagiu că acceptă să îl primească pe stagiar, din care să rezulte si data începerii stagiului (anexa nr. 4).

(2) Presedintele consiliului filialei confirmă înscrierea la stagiu, trimitând stagiarului o scrisoare de confirmare (anexa nr. 5).

(3) Pentru stagiarii care urmează să se pregătească în sistem colectiv, presedintele consiliului filialei Corpului va confirma înscrierea la stagiu, prin transmiterea unei scrisori de confirmare [anexa nr. 5a) la regulament].

(4) Procedura prevăzută la alin. (1) se aplică si în cazul schimbării tutorelui de stagiu.

(5) În situatia în care stagiarul nu a găsit si filiala nu poate să îi recomande un tutore de stagiu, presedintele consiliului filialei Corpului, sub proprie semnătură, va face mentiunea «pregătire în sistem colectiv» pe cererea al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3a).

10. La articolul 10, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) În perioada în care îsi desfăsoară activitatea sub îndrumarea si controlul tutorelui de stagiu, stagiarul poate avea si calitatea de salariat în întelesul legislatiei în vigoare.

(2) Relatiile contractuale ale stagiarului cu persoana sau cu societatea comercială de profil în care îsi efectuează stagiul se pot stabili pe baza legislatiei muncii sau legislatiei civile.

11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Stagiul constă în efectuarea de lucrări profesionale, la care se adaugă actiuni de pregătire tehnică si deontologică.

(2) Lucrările profesionale reprezintă 400 de ore pe an si se efectuează sub controlul tutorelui de stagiu. Când nu este posibilă efectuarea de lucrări pe lângă un tutore de stagiu, filiala organizează pregătirea în sistem colectiv a stagiarilor, în conditiile respectării tuturor prevederilor prezentului regulament si numai pe bază de lucrări practice, potrivit programului-cadru pe categorii de lucrări profesionale prevăzut în anexa nr. 14. Exercitiile, lucrările practice si studiile de caz (col. 3 din anexa nr. 14), ce fac obiectul pregătirii în sistem colectiv, se stabilesc anual de Departamentul pentru organizarea stagiului si dezvoltarea profesională continuă si se prezintă, se rezolvă si se evaluează de către formatorii (lectorii) aprobati de Biroul permanent al Consiliului superior al Corpului din rândul tutorilor de stagiu, cadrelor universitare sau al altor specialisti pe domenii. Modul de organizare si desfăsurare a actiunilor de pregătire în sistem colectiv se stabileste prin norme aprobate de Biroul permanent al Consiliului superior al Corpului.

(3) Pregătirea stagiarilor cuprinde:

a) actiuni legate de comportamentul profesional si de doctrina profesională, care sunt întreprinse în mod curent de consiliul filialei Corpului;

b) actiuni de pregătire cu caracter tehnic, care pot fi delegate unor cabinete sau societăti comerciale de profil, membre ale Corpului, sau unor institute de învătământ care au făcut cerere în acest sens si ale căror programe au fost agreate de Consiliul superior al Corpului.

(4) Într-un an, un stagiar trebuie să efectueze minimum două zile de pregătire, în legătură cu comportamentul profesional si doctrina profesională, si 4 zile de pregătire tehnică.

(5) Tematica pentru cursurile de pregătire tehnică este prezentată în anexa nr. 6.

(6) Tematica pentru cursurile de pregătire deontologică si doctrină profesională este prezentată în anexa nr. 6 a).

12. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Stagiarii au obligatia să participe la actiunile organizate de consiliul filialei, în cadrul Programului national de formare profesională continuă.

13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Stagiarul prezintă controlorului de stagiu la sfârsitul fiecărui semestru un „Raport semestrial în care dezvoltă un caz practic sau, în cazul unei misiuni de audit, prezintă lucrările efectuate, grupate pe activitătile prevăzute în anexa nr. 7.

(2) Raportul semestrial poate avea forma si structura prezentate în anexa nr. 8 si se semnează atât de stagiar, cât si de tutorele de stagiu. Raportul este însotit de Fisa semestrială a tutorelui de stagiu, în care acesta poate dezvolta si comenta unele aspecte din activitatea stagiarului.

(3) În cazul expertilor contabili, cel putin două din 6 rapoarte semestriale trebuie să se refere la activitatea de expertiză contabilă si de audit.

14. La articolul 15, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Tutorele de stagiu trebuie să creeze stagiarilor conditii pentru:

a) a urma pregătirea prevăzută în prezentul regulament;

b) a se achita cu regularitate de obligatiile lor prevăzute în prezentul regulament;

c) a pregăti examenul de aptitudini, în vederea obtinerii calitătii de expert contabil sau de contabil autorizat.

(3) Tutorele de stagiu trebuie să întocmească cu regularitate Fisa semestrială a stagiarului si să răspundă la solicitările consiliului filialei Corpului în legătură cu activitatea stagiarului.

15. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - La sfârsitul perioadei de stagiu, tutorele de stagiu întocmeste si prezintă consiliului filialei un Raport de stagiu conform modelului prezentat în anexa nr. 9. In cazul stagiarilor pregătiti în sistem colectiv, Raportul de stagiu se întocmeste de directorul executiv al filialei pentru fiecare stagiar, conform modelului prezentat în anexa nr. 9 a).

16. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Tutorii de stagiu sunt obligati să plătească stagiarii în functie de: numărul de ore efectuate, calitatea lucrărilor efectuate si baremele orare stabilite de Consiliul superior al Corpului.

17. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Consiliul superior al Corpului numeste un controlor de stagiu la nivelul fiecărei filiale si unul sau mai multi controlori adjuncti care să acopere activitatea tuturor stagiarilor din raza filialei, respectiv experti contabili si contabili autorizati; un controlor de stagiu adjunct nu poate avea mai mult de 50 de stagiari în control.

18. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Controlul stagiului se referă la:

a) respectarea de către stagiari a obligatiilor si a reglementărilor care îi privesc;

b) comportamentul stagiarului;

c) calitatea si diversitatea lucrărilor profesionale;

d) trimiterea la timp a rapoartelor semestriale si a fiselor semestriale ale tutorelui de stagiu;

e) participarea efectivă la actiunile de pregătire.

19. La articolul 20, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Controlorul de stagiu va lămuri orice situatie pentru stagiarii care efectuează stagiul în sistem colectiv.

20. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - Controlorii de stagiu îi convoacă la filială, în mod periodic, fie pe toti stagiarii, fie pe grupe, în reuniuni care pot să corespundă cu zilele de studiu privind comportamentul profesional si doctrina profesională; convocarea se face cu cel putin 30 de zile înainte, iar prezenta este obligatorie.

21. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Consiliul superior al Corpului desemnează vicepresedintele care răspunde de Departamentul pentru organizarea stagiului si dezvoltarea profesională continuă pentru a îndeplini si calitatea de controlor national de stagiu, care orientează si coordonează activitatea controlorilor de stagiu de la nivelul filialelor Corpului.

22. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Controlorii si controlorii adjuncti de stagiu întocmesc anual un raport al propriei activităti, pe care îl prezintă presedintelui consiliului filialei Corpului si controlorului national de stagiu.

(2) Controlorul national de stagiu prezintă Consiliului superior raportul anual cu privire la activitatea controlorilor de stagiu de la nivelul filialelor Corpului.

(3) În cursul anului, Departamentul pentru organizarea stagiului si dezvoltarea profesională continuă din cadrul Corpului poate cere orice informatie filialelor Corpului în legătură cu activitatea de stagiu.

23. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - Departamentul pentru organizarea stagiului si dezvoltarea profesională continuă si controlorul national de stagiu organizează cel putin o dată pe an o reuniune cu toti controlorii de stagiu, în care se analizează activitatea de stagiu în cadrul Corpului.

24. La articolul 26, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Toti stagiarii care se pregătesc în sistem colectiv vor fi înregistrati de către directorul executiv al filialei în Registrul matricol si vor primi livrete de stagiu.

25. La articolul 26, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) O copie (listă) din registrul stagiarilor se trimite la Departamentul pentru organizarea stagiului si dezvoltarea profesională continuă, anual până la data de 30 iunie, si se actualizează semestrial.

26. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Evidenta activitătii de stagiu cuprinde:

a) un dosar al stagiarului, care contine diferite documente pe care acesta Ie-a depus la înscrierea în stagiu, precum si rapoartele si celelalte documente în legătură cu activitatea acestuia;

b) un dosar al tutorelui de stagiu, care cuprinde abilitarea acestuia, numele stagiarilor si diferite documente si corespondentă, precum si rapoarte ale acestuia.

(2) Activitătile desfăsurate de stagiar, documentele si rapoartele acestuia sunt consemnate si conservate într-un dosar personal denumit Livret de stagiu (anexa nr. 10).

(3) Lucrările (rapoartele) efectuate de stagiarii care efectuează pregătirea în sistem colectiv se centralizează de către directorul executiv al filialei sau de către alt specialist desemnat în prealabil de consiliul filialei si se consemnează în Registrul matricol la rubrica «Rapoarte», la semestrul corespunzător.

27. La articolul 28, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) La expirarea stagiului profesional efectuat conform prezentului regulament, stagiarului i se eliberează un certificat de stagiu (anexa nr. 11), pe baza raportului tutorelui de stagiu si a observatiilor scrise de controlorul de stagiu sau pe baza Raportului de stagiu întocmit de directorul executiv al filialei.

28. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Sustinerea examenului de aptitudini se face după efectuarea stagiului, într-o perioadă maximă de 4 ani de la promovarea examenului de admitere, cu exceptia persoanelor aflate în situatiile mentionate la art. 2 alin. (4) lit. a) si b), pentru care termenul se prelungeste în mod corespunzător.

(2) Stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini îl mai pot sustine în următoarele maximum două sesiuni consecutive, cu acoperirea taxelor de examen stabilite de Consiliul superior al Corpului.

(3) Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, cel interesat depune la filiala Corpului din raza de domiciliu un dosar cuprinzând:

a) certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;

b) certificatul de stagiu;

c) copie de pe diploma de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii, recunoscută de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului;

d) cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată presedintelui filialei Corpului;

e) copie de pe actul de identitate (B.I./C.I.);

f) certificat de cazier judiciar;

g) adeverintă medicală;

h) două fotografii tip B.l.

(4) Dosarele se transmit de către filiale Departamentului pentru organizarea stagiului si dezvoltarea profesională continuă din cadrul Corpului, cu cel putin 30 de zile înainte de data stabilită pentru organizarea examenului de aptitudini.

(5) Examenele de aptitudini se organizează de către Departamentul pentru organizarea stagiului si dezvoltarea profesională continuă din cadrul Corpului, la data stabilită de către Consiliul superior al Corpului; data si locul examenului se comunică de presedintele filialei, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

29. La articolul 31, alineatele (1)-(4) vor avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Examenul de aptitudini constă în probe scrise si orale, separat pentru experti contabili si separat pentru contabili autorizati.

(2) Proba scrisă, cu o durată de 6 ore, constă în:

a) studii de caz, exercitii si probleme din domeniul expertizei contabile, monografiei contabile, evaluării întreprinderilor si auditului financiar;

b) întrebări de judecată profesională din doctrina si deontologia profesiei contabile, organizarea si functionarea Corpului.

(3) Proba orală se sustine în maximum 7 zile calendaristice de la proba scrisă si constă în:

a) câte o întrebare din materia juridică si fiscală;

b) câte o întrebare din domeniile contabilitate, audit financiar st evaluarea întreprinderilor.

(4) La proba scrisă, fiecare lucrare primeste o notă de la 1 la 10. Pentru promovarea probei scrise si continuarea examenului cu proba orală este necesară obtinerea cel putin a mediei 7.

30. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Comisiile de examinare sunt formate din:

a) un magistrat, consilier sau controlor de la Curtea de Conturi;

b) două cadre didactice universitare;

c) 2 experti contabili;

d) câte un reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor si al Ministerului Justitiei.

(2) Secretariatul comisiilor de examinare este asigurat de Departamentul pentru organizarea stagiului si dezvoltarea profesională continuă din cadrul Corpului.

31. La articolul 33, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) Lista cuprinzând persoanele care au promovat examenul de aptitudini se comunică filialei din raza de domiciliu de către Departamentul pentru organizarea stagiului si dezvoltarea profesională continuă din cadrul Corpului.

32. La articolul 33, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În termen de maximum 30 de zile, absolventul examenului de aptitudini are obligatia înscrierii în evidentele Corpului, în caz contrar este luat din oficiu la categoria membrilor inactivi.

33. La articolul 34, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 34. - (1) Activitatea desfăsurată într-o societate de profil membră a Corpului, în calitate de angajat, este recunoscută ca perioadă de stagiu efectuat, în ceea ce priveste lucrările profesionale si pregătirea tehnică; la cerere, la împlinirea perioadei de 3 ani, persoanele respective pot solicita organizarea zilelor de pregătire deontologică, în vederea sustinerii examenului de aptitudini. (2) Cererea trebuie să contină toate informatiile necesare, sustinute cu documente, care să dea posibilitatea Departamentului pentru organizarea stagiului si dezvoltarea profesională continuă să se asigure că persoana în cauză a obtinut pregătirea profesională si tehnică necesară (anexa nr. 13).

34. La articolul 34, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) în cazul pregătirii în sistem colectiv a stagiarilor, prevederile prezentului regulament cu privire la tutorii de stagiu se referă la directorul executiv ai filialei sau la alt specialist desemnat de consiliul filialei.

35. Anexa nr. 1 la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

36. Anexa nr. 2 la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

37. După anexa nr. 3 la regulament se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3a), cuprinsă în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

38. Anexa nr. 4 la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

39. Anexa nr. 5 la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

40. După anexa nr. 5 la regulament se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5a), cuprinsă în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.

41. Anexa nr. 6 la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.

42. După anexa nr. 6 la regulament se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6a), cuprinsă în anexa nr. 8 la prezenta hotărâre.

43. Anexa nr. 8 la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 9 la prezenta hotărâre.

44. Anexa nr. 9 la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 10 la prezenta hotărâre.

45. După anexa nr. 9 la regulament se introduce o nouă anexă, anexa nr. 9a), cuprinsă în anexa nr. 11 la prezenta hotărâre.

46. Anexa nr. 11 la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 12 la prezenta hotărâre.

47. Anexa nr. 12 la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 13 la prezenta hotărâre.

48. Anexa nr. 13 la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 14 la prezenta hotărâre.

49. După anexa nr. 13 la regulament se introduce o nouă anexă, anexa nr. 14, cuprinsă în anexa nr. 15 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 00/33/2000, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV. - Organele alese si structurile executive ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România vor duce ia îndeplinire dispozitiile prezentei hotărâri.

 

Presedintele Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România,

Marin Toma

 

Bucuresti, 25 mai 2007.

Nr. 07/79.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1

la regulament)

(Model de cerere de abilitare în calitate de tutore de stagiu)

- persoană fizică -

 

Numele si prenumele:

Adresa:

Calitatea: expert contabil/contabil autorizat/cadru didactic

Număr carnet.................. din anul ............

Telefon ...................... fax ....................., e-mail .....................

Solicit să fiu abilitat în calitate de tutore de stagiu.

Număr carnet de expert contabil/contabil autorizat:

Locul unde îmi exersez profesia:

Numărul de stagiari pentru care solicit autorizarea:

În calitate de tutore de stagiu, persoană fizică, mă angajez:

- să respect întocmai prevederile Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat;

- să nu folosesc stagiarul în actiuni care nu au legătură cu profesia de expert contabil sau de contabil autorizat;

- să sprijin stagiarul în formarea si dezvoltarea profesională continuă, în sustinerea cererii anexez următoarele documente:

- copii ale contractelor de prestări de servicii de contabilitate (minimum 3);

- copie de pe documentul privind dovada spatiului de lucru (contract de proprietate, contract de închiriere, intabulare etc.);

- lista normelor profesionale, ghidurilor si lucrărilor emise de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, din biblioteca proprie.

Localitatea ................

Data ........................

Semnătura si parafa ............

(Se trimite presedintelui filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.)

 

ANEXA Nr. 2

[Anexa nr.2

la regulament

(Model de cerere de abilitare în calitate de tutore de stagiu)

- persoană juridică -

 

Societatea Comercială:

Adresa:

Numărul de înmatriculare în registrul comertului:

Numărul autorizatiei CECCAR:

Numele si calitatea reprezentantului:

Telefon ....................., fax ...................... e-mail .....................

Solicităm să fim abilitati în calitate de tutore de stagiu. Numărul de stagiari pentru care se solicită autorizarea: în calitate de tutore de stagiu, persoană juridică, ne angajăm:

- să respectăm întocmai prevederile Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat;

- să nu folosim stagiarul în actiuni care nu au legătură cu profesia de expert contabil sau de contabil autorizat;

- să sprijinim stagiarul în formarea si dezvoltarea profesională continuă, în sustinerea cererii anexăm următoarele documente:

- copii ale contractelor de prestări de servicii de contabilitate (minimum 3);

- copie de pe documentul privind dovada spatiului de lucru (contract de proprietate, contract de închiriere, intabulare etc);

- lista normelor profesionale, ghidurilor si lucrărilor emise de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, din biblioteca proprie.

Localitatea ................

Data ........................

Semnătura (calitatea) si stampila ............

(Se trimite presedintelui filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.)

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3a)

la regulament

 

PREGĂTIRE ÎN SISTEM COLECTIV

Presedinte filială

Numele si prenumele

……………………..

Semnătura si stampila

 

Numele si prenumele ........................

Numărul certificatului de admitere la examenul privind accesul la profesie

Adresa ............................................................

Telefon.....................

 

Data ………………..

 

Domnule presedinte,

 

Conform dispozitiilor art. 9 alin. (5) din Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, vă informez că nu am găsit un tutore de stagiu, iar filiala nu a putut să îmi recomande unul.

În această situatie, solicit să urmez pregătirea profesională în sistem colectiv.

Localitatea .....................

Data ........................

Semnătura ............

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4

la regulament

(Model de atestare de stagiu)]

 

Subsemnatul, ...................................., adresa (sediul social)........................................ calitatea ..................................... abilitat în calitate de tutore de stagiu (în cadrul cabinetului), prin Decizia Biroului permanent nr. ... din ......, certific faptul că domnul/doamna ....................., născut/născută la data de .................. în localitatea ...................cu domiciliul în ................... va efectua sub conducerea mea începând cu data de .................. stagiul prevăzut în Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/1995, cu modificările si completările ulterioare.

Stagiul se va efectua în cabinetul (societatea comercială) ............................... având orarul de lucru .............

Localitatea ..................

Data ........................

Semnătura (stampila sau parafa) ..................

(Se scrie pe hârtie cu antet)

 

ANEXA Nr. 5

[Anexa nr. 5

la regulament

(Confirmare de primire a înscrierii la stagiu)]

 

Localitatea ..................

Data............................

 

Domnului/Doamnei ..............................

 

Vă facem cunoscut că în cursul sedintei din data de ........................, consiliul filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România a luat act de scrisoarea dumneavoastră din data de ........... însotită de atestarea tutorelui de stagiu din data de .......... Dumneavoastră ati fost înscris în Registrul matricol nr........ care trebuie să fie mentionat în orice corespondentă a dumneavoastră.

Stagiul dumneavoastră începe la data de ....................................

Controlorul dumneavoastră de stagiu este domnul/doamna.........................

 

Presedintele consiliului filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România,

………………………….

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 5 a)

la regulament)

(Confirmare de primire a înscrierii la stagiu)]

 

Localitatea ..................

Data ..........................

 

Domnului/Doamnei .................................................

 

Vă facem cunoscut că în cursul sedintei din data de ....................., consiliul filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România a luat act de scrisoarea dumneavoastră din data de ..........................., prin care solicitati pregătirea în sistem colectiv.

Dumneavoastră ati fost înscris în Registrul matricol nr....................., care trebuie să fie mentionat în orice corespondentă a dumneavoastră.

            Stagiul dumneavoastră începe la data de .........................

            Controlorul dumneavoastră de stagiu este domnul/doamna ................................

 

Presedintele consiliului filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România,

………………………………

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 6

la regulament)

 

TEMATICA

pentru cursurile de pregătire tehnică

 

 

 

 

Experti contabili

Contabili autorizati

Anul I

- Organizarea profesiei

1 zi

1 zi

- Documente de lucru:

• norme

• foi de lucru - dosare de lucru pe feluri de lucrări si exercitii

0,5 zile

 

0,5 zile

 

- Sistemul contabil si de control intern:

• continut

• utilitate

• limite

1 zi

 

0,5 zile

 

- Audit financiar:

• cadrul conceptual si principiile generale ale auditului

• serviciile conexe

• terminologie

• organizarea activitătii de audit în România

1,5 zile

-

- Contabilitatea financiară

-

2 zile

Anul II

- Recapitularea cursurilor de formare din anul I

- Aprecierea sistemului contabil si de control intern

- Evaluarea întreprinderii

- Fiscalitatea întreprinderilor

- Contabilitatea analitică (de gestiune)

0,5 zile

0,5 zile

1,5 zile

1,5 zile

-

0,5 zile

-

-

1,5 zile

2 zile

Anul III

- Recapitularea cursurilor din anul II

0,5 zile

0,5 zile

- Audit financiar:

• obtinerea elementelor probante

• riscurile în auditul financiar

• norme de raportare

• misiuni speciale

• misiuni conexe

2 zile

 

-

- Directivele europene si standardele contabile internationale în domeniul contabilitătii

1,5 zile

-

- Drept si legislatia contabilă si de audit în România

-

3,5 zile

 

ANEXA Nr. 8

[Anexa nr. 6a)

la regulament

 

TEMATICA

de pregătire deontologică si doctrină profesională pentru experti contabili

si contabili autorizati

 

Zilele 1-3 Doctrina profesională

I. Profesia contabilă: continut si forme de manifestare

II. Calitatea de expert contabil/contabil autorizat

1. Definirea expertului contabil/contabilului autorizat

2. Accesul la profesie

3. Răspunderile expertilor contabili/contabililor autorizati

III. Organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România

1. Atributiile Corpului

2. Organizarea teritorială

3. Organele de conducere ale Corpului, atributii

4. Organizarea internă a Corpului

5. Relatiile Corpului cu administratia (Guvern)

6. Finantarea activitătilor Corpului

IV. Exercitarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat

V. Controlul de calitate în activitatea expertilor contabili/contabililor autorizati Zilele 4-6

Deontologie profesională

I. Profesia liberală de expert contabil/contabil autorizat

II. Codul etic IFAC

1. Însemnătatea (importanta) existentei unui cod de etică profesională

2. Interesul general: continut, definitii

3. Obiectivele codului etic

4. Principiile fundamentale:

a) integritatea;

b) obiectivitatea;

c) competenta profesională;

d) confidentialitatea;

e) profesionalism;

f) respectarea normelor tehnice si profesionale.

5. Independenta - principiul fundamental si conditia de exercitare a profesiei liberale de expert contabil si de contabil autorizat

III. Codul etic national al profesionistilor contabili, emis de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, editia 2006.

 

Bibliografie

 

1. Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/1995, cu modificările si completările ulterioare

2. Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, republicat

3. Codul etic national al profesionistilor contabili, emis de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, editia 2006

4. Regulamentuf privind efectuarea stagiului si examenului de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, cu modificările ulterioare

5. Doctrină si deontologie în profesia contabilă din România, autori: prof. univ. dr. Horia Cristea, prof. univ. dr. Marin Toma, Editura CECCAR, 2003

6. Hotărârea nr. 03/56 a Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Aurorizati din România

7. Cartea expertului contabil si a contabilului autorizat - culegere de acte normative si reglementări ale profesiei elaborate de CECCAR, editia a IV-a, revizuită si adăugită

 

ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 8 la regulament)

 

(Structura-tip a raportului semestrial al stagiarului)

 

Pagina de gardă

Numele si prenumele stagiarului:

Adresa stagiarului:

Tutore de stagiu (numele si prenumele):

Controlor de stagiu (numele si prenumele):

Data începerii stagiului:

Perioada de referintă a raportului: de la ....................... la ..................... (semestrul) .........

Numărul raportului: (1, 2 ..............6) ............................

 

Stagiar,

………………….

(semnătura)

Tutore de stagiu,

………………….

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 10

(Anexa nr. 9

la regulament)

 

(Raportul tutorelui de stagiu asupra conditiilor de derulare a stagiului)

 

RAPORT DE STAGIU

 

            Subsemnatul.................................. tutore de stagiu abilitat prin ................................, certific că domnul/doamna ................................, născut/născută în ................................ la data de ................................, cu domiciliul în ................................, a efectuat sub conducerea mea stagiul profesional prevăzut de Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/1995, cu modificările si completările ulterioare.

            Stagiul s-a efectuat de la data de ................................ la data de ................................

            Conditii de derulare a stagiului.............................................................................................................

            Localitatea ..............................

            Data .......................................

            Semnătura tutorelui de stagiu

            ….………………………….

 

Observatii si viza controlorului de stagiu

………………………………..

 

 

Semnătura controlorului de stagiu ………………………………..

 

Structura raportului de stagiu:

I. Prezentarea lucrărilor efectuate

(grupate pe structura prezentată în anexa nr. 6, de exemplu)

II. Relatiile cu tutorele de stagiu

III. Expunerea unei lucrări profesionale efectuate

IV. Observatiile eventuale ale stagiarului asupra perioadei de stagiu efectuat

V. Observatiile eventuale ale tutorelui de stagiu

 

ANEXA Nr. 11

[Anexa nr. 9a)

la regulament

 

(Raportul directorului executiv al filialei

asupra conditiilor de derulare a stagiului

pentru „Pregătirea în sistem colectiv)

 

RAPORT DE STAGIU

 

            Subsemnatul, ...................................................... în calitate de director executiv al filialei, certific că domnul/doamna ...................................................., născut/născută în ................................ la data de ................................. cu domiciliul în ................................, a efectuat sub conducerea mea stagiul profesional prevăzut de Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/1995, cu modificările ulterioare, urmând „Pregătirea în sistem colectiv”.

            Stagiul s-a efectuat de la data de .................................... la data de ......................................

            Conditii de derulare a stagiului:

            Localitatea ................................

            Data .........................................

            Semnătura directorului de filială

            ………………………….

 

            Observatii si viza presedintelui de filială:

            ……………………………………………….

            Semnătura presedintelui de filială ………………………………..

 

            Structura raportului de stagiu:

            I. Prezentarea lucrărilor efectuate

(grupate pe structura prezentată în anexa nr. 6, de exemplu)

II. Relatiile cu conducătorul de stagiu

III. Expunerea unei lucrări profesionale efectuate

IV. Observatiile eventuale ale stagiarului asupra perioadei de stagiu efectuat

V. Observatiile eventuale ale conducătorului de stagiu

 

ANEXA Nr. 12

(Anexa nr. 11

la regulament)

 

CERTIFICAT DE STAGIU

 

            Subsemnatul..................................................., presedintele consiliului filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România ................................. atest că domnul/doamna ................................ stagiar/stagiară, a efectuat succesiv următoarele perioade de stagiu:

            de la ...................... la ........................, tutore de stagiu;

            de la ...................... la ........................, tutore de stagiu;

            de la ...................... la ........................, tutore de stagiu;

            de la ...................... la ........................, tutore de stagiu;

            de la...................... la ........................, tutore de stagiu;

            de la ...................... la ......................., tutore de stagiu,

            însumând o perioadă de 3 ani, conform art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/1995, cu modificările si completările ulterioare.

            Cu privire la modul de efectuare a stagiului mentionez următoarele:

            …………………………………………………………………………………

            …………………………………………………………………………………

            Tinând seama si de rapoartele tutorelui/tutorilor de stagiu si de observatiile controlorului de stagiu, apreciez că stagiul domnului/doamnei ....................................... este satisfăcător si îl/o autorizez să se prezinte la examenul de aptitudini pentru obtinerea calitătii de expert contabil (contabil autorizat).

 

            Localitatea .............................

            Data.......................................

 

Presedintele consiliului filialei,

………..……………………

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 13

(Anexa nr. 12

la regulament)

 

TEMATICA*)

examenului de aptitudini

 

1. Organizarea profesiei si statutul profesional al expertului contabil si al contabilului autorizat:

• calitatea de expert contabil si calitatea de contabil autorizat

• accesul la profesie

• organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România

• incompatibilităti în profesie

• responsabilitatea profesionistului contabil

• evidenta membrilor Corpului

• Codul etic national al profesionistilor contabili

2. Drept: comercial, civil, penal si fiscal

3. Audit financiar:

• proceduri si tehnici de audit

• misiuni de audit:

- audit financiar

- servicii conexe

- normele nationale de audit financiar

• activitatea de cenzorat

• norme de raportare

4. Contabilitatea si finantele operatorilor economici si institutiilor financiar-bancare:

• contabilitate generală: planul de conturi**) (operatori economici, bănci, societăti de asigurări, piete de capital)

• conturile consolidate

• publicarea conturilor anuale

• functiile întreprinderilor

• evaluarea întreprinderilor

• fuziuni si divizări de întreprinderi

• dizolvarea si lichidarea întreprinderilor

• analiza situatiei financiare a întreprinderii

• gestiunea financiară (bugete de trezorerie, conturi previzionale, modalităti de finantare)

• informatică; cunostinte generale**)

5. Contabilitate de gestiune:

• analiza conturilor si politici de preturi

• evidenta cheltuielilor; calculul costurilor; stabilirea rezultatelor**)

6. Metode cantitative si matematici aplicate:

matematici financiare

• statistici descriptive (serii statistice cu una sau mai multe variabile; indici)

• probabilităti, sondaje si esantionări.


*) Tematica se completează periodic, în functie de necesităti.

**) Teme valabile si pentru contabili autorizati.

 

Bibliografie*)

 

1. Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 14 ianuarie 2005

2. Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare

3. Codul comercial român

4. Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/1995, cu modificările si completările ulterioare

5. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080 bis din 30 noiembrie 2005, cu modificările ulterioare

6. Norme metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societătilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societătilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.376/2004, publicat în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 1.012 bis din 3 noiembrie 2004, publicate si de Editura CECCAR în 2004

7. Regulament privind efectuarea stagiului si examenului de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 14 martie 2000, cu modificările si completările ulterioare

8. Codul etic national al profesionistilor contabili, Editura CECCAR, 2006

9. Cartea expertului contabil si a contabilului autorizat - Culegere de acte normative si reglementări ale profesiei elaborate de CECCAR, editia a IV-a 2004, revizuită si adăugită

10. Colectia de Ghiduri pentru întelegerea si Aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate (32 volume), Bucuresti, Editura CECCAR, 2004

11. Angheni Smaranda si colectiv - Drept comercial, editia a III-a, Editura AII Beck, 2004

12. Cărpenaru S. si colectiv - Societătile comerciale - reglementare, doctrină, jurisprudentă, Editura AII Beck, 2001

13. Alberta Chitu, Corina loanas - Auditul în institutiile publice, Editura CECCAR

14. Cristea Horia, Toma Marin - Doctrină si deontologie în profesia contabilă din România, Editura CECCAR, 2003

15. Dutescu Adriana - Ghid privind întelegerea si aplicarea standardelor internationale de contabilitate - editia I si II, Editura CECCAR, 2001 si 2002

16. Dutescu Adriana - Politici contabile de întreprinderi, Editura CECCAR, 2004

17. Feleaga Nicolae, Malciu Liliana - Contabilitate financiară - O abordare europeană si internatională (voi. I - Contabilitate financiară fundamentală, vol. II - Contabilitate financiară aprofundată), Bucuresti, Editura Infomega, 2005

18. Feleaga Nicolae, Malciu Liliana - Reglementare si practici de consolidare a conturilor, Editura CECCAR, 2004

19. Feleaga Nicolae, Malciu Liliana - Recunoastere, evaluare si estimare în contabilitatea internatională, Editura CECCAR, 2004

20. Garbina Mădălina, Bunea Stefan - Sinteze, studii de caz si teste grilă privind aplicarea IFRS/IAS, voi. I si II, Editura CECCAR, 2005

21. Pantea Petru - Contabilitatea românească armonizată cu directivele CEE, Editura Intelcredo, 2003

22. Pitulice Mihai, Chitu Andrei - Studii privind auditul public intern, Editura CECCAR

23. Ristea Mihai, Dima M. - Contabilitatea societătilor comerciale, Editura Universitară, 2004

24. Ristea Mihai, Dumitru Corina - Contabilitatea aprofundată, Editura Universitară, 2004

25. Ristea Mihai si colectiv - Contabilitatea financiară a întreprinderii, Editura Universitară, 2004 i

26. Stoian Ana, Turlea Eugen - Auditui financiar-contabil, Editura Economică, 2001

27. Toma Marin - Initiere în evaluarea întreprinderilor, Editura CECCAR, 2005

28. Toma Marin - Reorganizarea întreprinderilor prin fuziune si divizare, Editura CECCAR, 2003

29. Toma Marin - Initiere în auditul situatiilor financiare ale unei entităti, Editura CECCAR, 2005

30. Cartea expertului evaluator, editia a II-a, Editura CECCAR, 2005

31. Standardele internationale de audit (ISA), emise de IFAC, Biblioteca CECCAR

32. Standarde Internationale de Raportare Financiară (IFRS) 2005 si 2006 - Traducere în limba română publicată de CECCAR


*) Se actualizează pe măsură ce vor fi adoptate noi acte normative.

 

ANEXA Nr. 14

(Anexa nr. 13 la regulament

(Model de cerere pentru stagiarii care îsi desfăsoară activitatea într-o societate de expertiză contabilă si/sau audit, membră a

Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati)]

 

Domnului presedinte al Filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România ..................................

 

            Subsemnatul/Subsemnata.................................................., cu domiciliul în ................................ născut/născută la data de ................... în ......................................., solicit efectuarea zilelor de pregătire deontologică în vederea prezentării la examenul de aptitudini pentru obtinerea calitătii de expert contabil (contabil autorizat).

            Mentionez că îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 34 din Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenului de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, cu modificările ulterioare, în sensul că am profesat timp de 3 ani într-o societate membră a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, după cum urmează:

 

Perioada

Societatea

Calitatea în firmă

Lucrările efectuate*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Anexez următoarele documente:

            - copie autentificată de pe carnetul de muncă sau alt document eliberat de angajator, din care să rezulte vechimea de 3 ani ca angajat într-o societate membră a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati;

            - Certificatul de promovare a examenului pentru admiterea la stagiu nr.................................... din ............................ (copie autentificată).

            Data ..........................................

            Semnătura ................................


*) Potrivit clasificării prevăzute în pct. 142 si 143 din Regulamentul de organizare si functionare al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, republicat. Într-o anexă se prezintă principalele lucrări si calitatea avută (coordonator, sef colectiv, senior, asistent etc.)

 

ANEXA Nr. 15

(Anexa nr. 14 la regulament)

 

PROGRAM-CADRU

de pregătire practică în sistem colectiv a stagiarilor

 

Nr.

crt.

Categoria de

lucrări profesionale

Tema

Continutul lucrarii practice

Nr. de ore

Anul I

Anul II

Anul III

0

1

2

3

4

5

6

I.

Elaborarea situatiilor financiare anuale

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

 

Bilantul întreprinderii

Contul de profit si pierdere

Situatia miscării capitalurilor proprii

Situatia fluxurilor de trezorerie

 

 

5.

 

Situatiile anexe la bilant

 

 

6.

7.

8.

 

Politicile contabile de întreprindere

Raportul anual al administratorilor

Raportările intermediare

 

 


*) Se stabileste de Departamentul pentru organizarea stagiului si dezvoltarea profesională continuă, se aprobă de Biroul permanent al Consiliului superior si se completează periodic, în functie de necesităti.

 

0

1

2

3

4

5

6

II.

Auditul statutar al situatiilor financiare

 

 

50

60

70

9.

 

Examinarea situatiilor financiare anuale

 

 

 

 

10.

 

Verificarea si certificarea situatiilor financiare

 

 

 

 

11.

 

Examenul limitat al situatiilor financiare

 

 

 

 

12.

 

Misiuni speciale si misiuni conexe de audit realizate de expertii contabili

 

 

 

 

III.

Expertize contabile

 

 

25

25

25

13.

 

Expertize contabile în cazul unor litigii contractuale

 

 

 

 

14.

 

Expertiza contabilă în cazul unor lipsuri în gestiune

 

 

 

 

15.

 

Expertiza contabilă în cazul neîndeplinirii unor obligatii fată de bugetul statului

 

 

 

 

16.

 

Expertizarea contabilă a unor drepturi si obligatii izvorâte din legislatia muncii

 

 

 

 

17.

 

Expertiza contabilă asupra unor drepturi si obligatii izvorâte din leqislatia financiar-contabilă si fiscală

 

 

 

 

IV.

Evaluarea întreprinderilor

 

 

15

15

15

18.

 

Evaluarea întreprinderilor

 

 

 

 

19.

 

Evaluarea valorilor mobiliare

 

 

 

 

V.

Fuziuni si divizări de întreprinderi

 

 

10

10

10

20.

 

Fuziunea întreprinderilor

 

 

 

 

21.

 

Divizarea întreprinderilor

 

 

 

 

22.

 

Asocierea cu părti ale patrimoniului întreprinderii

 

 

 

 

VI.

Administrarea si lichidarea întreprinderilor

 

 

 

10

20

23.

 

Administrarea întreprinderilor

 

 

 

 

24.

 

Administrarea judiciară a întreprinderii

 

 

 

 

25.

 

Lichidarea întreprinderii

 

 

 

 

VII.

Studii de fezabilitate

 

 

10

15

20

26.

 

Studii pentru investitii

Studiu de caz pentru un credit

-

15

-

27.

 

Fezabilitatea unei afaceri comerciale

Studiu de caz din practica firmei sau din manual

-

-

20

28.

 

Planul de afaceri

Continuturi. Exemple

10

-

-

VIII.

Analiza diagnostic a întreprinderii

 

 

10

15

20

29.

 

Analize pentru managementul si actionariatul întreprinderii

Studii de caz

10

-

10

30.

 

Analize pentru utilizatorii externi (due dilligence)

Studii de caz. Exemple

-

15

10

 

0

1

2

3

4

5

6

IX.

Consultantă fiscală acordată contribuabililor

 

 

30

30

30

31.

 

Impozite directe

Procedura fiscală: continut, ex.

30

-

-

32.

 

Impozite indirecte

Procedura fiscală: continut, ex.

-

30

-

33.

 

Impozite si taxe locale

Procedura fiscală: continut, ex.

-

-

30

X.

Organizarea auditului si controlul intern al întreprinderii

 

 

25

30

35

34.

 

Organizarea si planificarea contabilitătii unei întreprinderi

Reglementare. Studiu de caz

25

-

-

35.

 

Organizarea controlului intern al unei întreprinderi

Reglementare. Studiu de caz

-

30

-

36.

 

Exercitarea unei misiuni de audit intern la o întreprindere

Reglementare. Studiu de caz

-

-

35

XI.

Tinerea contabilitătii unei entităti

 

 

30

20

10

37.

 

Contabilitatea financiară a unei entităti care aplică IFRS

 

 

 

 

38.

 

Contabilitatea financiară în sistem simplificat

Studiu de caz. Comentarii

10

-

-

39.

 

Contabilitatea de gestiune a unei întreprinderi

Studiu de caz (propriu sau din manual)

10

-

-

40.

 

Contabilitatea unei întreprinderi de constructii

Studiu de caz (ex.)

-

-

-

41.

 

Contabilitatea operatiunilor de comert exterior

Studiu de caz (ex.)

-

5

-

42.

 

Contabilitatea unei institutii de credit

Studiu de caz (ex.)

-

-

10

43.

 

Contabilitatea unei institutii bugetare

Studiu de caz (ex.)

10

-

-

44.

 

Contabilitatea unei societăti de investitii financiare

Studiu de caz (ex.)

-

10

-

45.

 

Contabilitatea în partidă simplă

Studiu de caz (ex.)

-

5

-

XII.

Alte lucrări efectuate de expertii contabili si contabilii autorizati [la sugestia filialei, a formatorilor (lectorilor) sau la cererea stagiarilor]

 

 

70

80

90

 

Recapitularea numarului de ore de pregatire practica pe categorii de lucrari profesionale

 

 

anul I

anul II

anul III

Total

%

I

125

90

55

270

22,5

II

50

60

70

180

15

III

25

25

25

75

6,25

IV

15

15

15

45

3,75

V

10

10

10

30

2,5

VI

-

10

20

30

2,5

VII

10

15

20

45

3,75

VIII

10

15

20

45

3,75

IX

30

30

30

90

7,5

X

25

30

35

90

7,5

XI

30

20

10

60

5,0

XII

70

80

90

240

20

Total

400

400

400

1.200

100

 

ACTE ALE AUTORITĂTII PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „ABROM - S.A. Bârlad

 

            În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

            presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

            Articol unic. - Procedura de administrare specială la Societatea Comercială „ABROM - S.A. Bârlad, instituită prin Ordinul presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 31/2004, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 7 iunie 2007.

Nr. 9.256.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

pentru abrogarea Normei Băncii Nationale a României nr. 8/1995 privind nivelul pozitiilor valutare ale sucursalelor din România ale societătilor bancare, persoane juridice străine, pentru tranzactiile valută contra lei efectuate

pe piata valutară interbancară, cu modificările ulterioare

 

            În temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 313/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

            Articol unic. - Norma Băncii Nationale a României nr. 8/1995 privind nivelul pozitiilor valutare ale sucursalelor din România ale societătilor bancare, persoane juridice străine, pentru tranzactiile valută contra lei efectuate pe piata valutară interbancară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 13 iulie 1995, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Bancii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 4 iunie 2007.

Nr. 6.