MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 412         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 20 iunie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

181. - Lege privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane

 

623. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane

 

632. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

633. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

634. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

635. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

636. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

637. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

638. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

639. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

640. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

641. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

642. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

643. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

652. - Decret pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 

 

ORDONANTE DE URGENTĂ ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

48. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru îmbunătătirea activitătii în administratia publică centrală

 

52. - Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

416. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia

 

Lista cuprinzând asociatiile si fupdatiile cărora li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Târgu Mures în perioada mai-decembrie 2007 în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 si ale Hotărârii Guvernului nr. 942/2005 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Agentia Natională a Zonei Montane, institutie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, finantată integral de la bugetul de stat.

(2) Agentia Natională a Zonei Montane are sediul central în municipiul Bucuresti.

Art. 2. - Agentia Natională a Zonei Montane are ca scop aplicarea strategiei si politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării si protectiei zonelor montane din România, zone marcate de specificitate, fragile ecologic si defavorizate economico-social din cauze naturale, care necesită o gestiune specifică.

Art. 3. - Agentia Natională a Zonei Montane are următoarele atributii principale:

a) elaborează si propune spre aprobare măsuri tehnico-operative privind aplicarea în teritoriu a strategiei si politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării si protectiei mediului montan în vederea cresterii calitătii vietii populatiei montane;

b) îndrumă si participă la aplicarea strategiilor si politicilor nationale si sectoriale pentru zona montană de către organele de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, organismele neguvernamentale si operatorii economici din teritoriul montan;

c) elaborează si propune spre initiere Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si, după caz, avizează proiectele de acte normative al căror obiect se referă la dezvoltarea si protectia zonei montane, valorificarea superioară a resurselor naturale si umane din zona montană, urmărind aplicarea acestora cu respectarea limitelor de autoritate, a principiilor autonomiei operatorilor economici si a autonomiei locale;

d) identifică teritoriile administrative până la nivel de comună, inclusiv satele apartinătoare, pe baza criteriilor de apartenentă a unor terenuri si localităti la zona montană, în vederea implementării strategiei de dezvoltare durabilă a zonei montane;

e) colaborează cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu academii, universităti, cu autoritătile administratiei publice locale, precum si cu organizatii neguvernamentale si operatori economici, cu alte persoane cu drept public si privat din România si din străinătate, în scopul creării unul cadru favorabil dezvoltării durabile a zonei montane;

f) acordă consultantă tehnică la constituirea organizatiilor neguvernamentale, asociatiilor, fundatiilor si altor forme de asociere ce au ca scop sustinerea activitătilor si deservirea intereselor populatiei din zona montană] cu prioritate a celor privind dezvoltarea agriculturii, industriilor mici si mijlocii, a mestesugurilor traditionale, a turismului rural si a agroturismului, a altor activităti creatoare de locuri de muncă, un obiectiv principal fiind reprezentat de sprijinirea organizatiilor profesionale ale agricultorilor din zonele montane;

g) colaborează eu autoritătile administratiei publice locale în realizarea obiectivelor propuse;

h) propune Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale initierea de acte normative cu privire ia criteriile si modul de acordare, în cazurile si în conditiile prevăzute de lege, a facilitătilor si avantajelor pentru locuitorii si comunitătile zonei montane, urmărind modul de aplicare â acestora;

i) elaborează criterii de selectionare a unor microzone montane prioritare care să beneficieze de programe speciale; efectuează analiza, sinteza si prognoza fenomenelor social-economice din zona montană; stabileste prioritătile si prezintă periodic informări Guvernului în legătură cu evolutia actiunilor ce se întreprind; atentionează si face propuneri privind prevenirea oricăror actiuni defavorabile zonei montane;

j) organizează banca de date a zonei montane si tine evidenta efectelor aplicării măsurilor prevăzute de lege pentru sprijinirea agricultorilor si a operatorilor economici din zona rurală montană;

k) avizează programele si proiectele de dezvoltare rurală sectoriale si integrate din zona montană, în functie de priorităti si în conformitate cu obiectivele stabilite prin strategia dezvoltării zonei montane si a programelor guvernamentale aprobate;

l) analizează modul de actiune a operatorilor economici în zona montană, urmărind armonizarea activitătilor acestora cu obiectivele prevăzute în strategia de dezvoltare a zonei montane si cu politicile regionale si locale destinate acestui scop, luând măsuri de prevenire, corectare sau de sesizare a organelor abilitate, în vederea aplicării prevederilor legale;

m) propune elaborarea de norme metodologice unitare privind acordarea de consultantă si asistentă tehnică în domeniul său de activitate, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale;

n) colaborează cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe lonescu-Sisesti”, cu Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montânologie Cristian - Sibiu, cu alte institutii interesate în dezvoltarea si protectia zonelor montane, participând la elaborarea programelor de cercetare-dezvoltare destinate zonei montane si urmărind rezultatele obtinute, modalitătile de aplicare si difuzarea acestora în teritoriul montan;

o) cooperează cu Agentia Natională pentru Protectia Mediului în vederea ecoiogizării fermelor agrozootehnice si a localitătilor;

p) îndrumă, coordonează si monitorizează activitatea Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati în vederea elaborării si aplicării programelor de formare în problematica zonei montane, prin care se determină o dezvoltare durabilă în localitătile montane;

q) initiază si colaborează la organizarea manifestărilor stiintifice, culturale, a târgurilor si expozitiilor, a altor activităti cu caracter promotional si educativ destinate zonei montane pe plan intern si participă la actiuni similare pe plan international;

r) îndrumă si organizează circulatia informatiei si promovarea unor programe educative privitoare la zona montană prin mass-media; contribuie la formarea unei culturi montane în România;

s) încheie conventii de colaborare cu institutii specializate din tară si din străinătate, având ca obiect schimbul de informatii, experientă si asistentă reciprocă în domeniul promovării politicii de dezvoltare în zona montană, asigurând relatii de colaborare cu organisme internationale pentru integrarea în politica montană europeană si aplicarea pe teritoriul tării a prevederilor din conventiile si acordurile internationale în materie, care au fost ratificate de România;

s) practică schimbul de informatii în domeniul activitătii proprii si foloseste experti, operatori economici si alte persoane juridice care pot contribui la elaborarea programelor si studiilor de specialitate; editează materiale informativ-educative promotionale, independent sau în colaborare cu alte institutii nationale ori internationale;

t) organizează activitatea de instruire cu specific agromontan a personalului propriu si a celui de la nivelul teritoriului;

t) organizează activitatea de perfectionare si reconversie a somerilor si a disponibil izatilor din zona montană;

u) actionează pentru atragerea de sprijin extern si participă la derularea programelor de asistentă externă si dotare tehnică în domeniul său de activitate, la activitătile ele pregătire profesională, de cercetare stiintifică si de organizare a unor schimburi de experienta, simpozioane, seminarii si alte manifestări utile procesului dezvoltării în zona montană.

Art. 4. - (1) În judetele cu zonă montană, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, se înfiintează compartimente judetene ale zonei montane în cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală, monitorizate si coordonate din punct de vedere tehnic si metodologic de Agentia Natională a Zonei Montane.

(2) Directorul compartimentului judetean al zonei montane este numit conform legii prin ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale; el este direct subordonat directorului executiv al directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală si răspunde de întreaga activitate.

(3) Directorii compartimentelor judetene ale zonei montane colaborează cu celelalte directii si servicii din cadrul si din subordinea directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală din judetele cu zonă montană, cu directiile silvice, precum si cu alte institutii cu activităti în zona montană.

Art. 5. - Structura organizatorică a aparatului propriu, atributiile si responsabilitătile, statul de functii si numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu ai Agentiei Nationale a Zonei Montane si ale compartimentelor judetene ale zonei montane se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

Art. 6. - (1) Compartimentele judetene ale zonei montane vor colabora cu prefecturile si consiliile judetene, cu consiliile locale din zona montană, cu directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, cu oficiile pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, cu directiile silvice si inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare, cu inspectoratele scolare, cu unitătile de cercetare si de învătământ superior, cu alte organisme guvernamentale si neguvernamentale interesate care îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul judetelor cu zonă montană, un obiectiv important fiind reprezentat de sprijinirea constituirii si functionării organizatiilor profesionale ale agricultorilor din zona montană.

(2) Compartimentele judetene ale zonei montane vor organiza în cadrul districtelor agricole montane, în colaborare cu directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală si cu consiliile locale, centre de instruire pentru agricultorii din zona montană.

Art. 7. - (1) Personalul si posturile aferente, preluate de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si din unitătile subordonate, se consideră transferate în interes de serviciu.

(2) Încadrarea personalului pe functii de conducere si de executie din cadrul compartimentelor judetene ale zonelor montane, ale districtelor agricole montane si ale centrelor agricole montane se efectuează în conditiile legii, pe bază de concurs sau examen, cu respectarea specialitătilor precizate în schemele-cadru aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

(3) Încadrarea de specialisti de alt profil decât cel agroalimentar se va face în cadrul numărului maxim de posturi ce se va aproba prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru anul 2008, prin angajări în conditiile legii.

Art. 8. - Specialistii din cadrul centrelor agricole montane si al Agentiei Nationale a Zonei Montane vor urma cursuri speciale de pregătire pentru specificul agriculturii, economiei si mediului montan, organizate prin Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati.

Art. 9. - (1) Conducerea Agentiei Nationale a Zonei Montane se exercită de către un presedinte, asimilat functiei de secretar de stat, subordonat direct ministrului agriculturii si dezvoltării rurale. Presedintele este ajutat de un vicepresedinte cu rang de director executiv adjunct, numit în conditiile legii, pe bază de concurs sau examen, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

(2) Pe lângă presedinte functionează ca organ consultativ un colegiu ale cărui număr de membri si componentă se propun de către acesta si se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

(3) Presedintele conduce întreaga activitate a Agentiei Nationale a Zonei Montane si poate participa, ca invitat, la sedintele Guvernului; el reprezintă agentia în raporturile cu ministerele si cu celelalte organizatii din tară si din străinătate, precum si cu orice persoana fizică sau juridică.

(4) Presedintele Agentiei Nationale a Zonei Montane emite decizii si instructiuni.

(5) Presedintele Agentiei Nationale a Zonei Montane are calitatea de ordonator secundar de credite.

Art. 10. - Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati trece în coordonarea si monitorizarea Agentiei Nationale a Zonei Montane.

Art. 11. - (1) Fondurile necesare desfăsurării activitătilor Agentiei Nationale a Zonei Montane se pot completa prin sponsorizări si donatii, în conditiile legii, precum si prin asistenta tehnică financiară a organismelor internationale.

(2) Agentia Natională a Zonei Montane va asigura preluarea, implementarea si monitorizarea unor programe destinate în mod distinct dezvoltării agriculturii si dezvoltării rurale în zona montană.

Art. 12. - (1) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene cu zonă montană vor lua măsurile corespunzătoare pentru asigurarea spatiilor necesare functionării compartimentelor judetene ale zonei montane.

(2) Autoritătile administratiei publice locale din municipiile, orasele si comunele din zona montană vor lua măsuri pentru asigurarea bunei functionări a districtelor agricole montane, respectiv a centrelor agricole montane, prin punerea la dispozitie a spatiilor corespunzătoare.

(3) Fondurile necesare organizării si functionării compartimentelor judetene ale zonei montane, precum si ale centrelor agricole montane se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 13. - (1) Agentia Natională a Zonei Montane utilizează 3 autoturisme pentru parcul comun si un microbuz pentru activitătile specifice aparatului propriu.

(2) Pentru desfăsurarea activitătilor specifice compartimentelor judetene ale zonei montane, acoperirea necesarului de autoturisme se va face prin redistribuirea autoturismelor detinute în prezent de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală, precum si de alte unităti subordonate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale din judetele cu zonă montană si, în completare, prin achizitii publice.

Art. 14. - Până la definitivarea sediului Agentiei Nationale a Zonei Montane si realizarea încadrării cu personalul minim necesar functionării, spatiile pentru birouri, utilizarea mijloacelor de comunicatie, birotică si altele asemenea, inclusiv plata salariilor si cheltuielilor de deplasare, se vor asigura de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 15. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 12 iunie 2007.

Nr. 181.

 

ANEXA

 

LISTA

judetelor cu zonă montană

 

Nr. crt.

Judetul

1.

Alba

2.

Arad

3.

Araes

4.

Bacău

5.

Bihor

6.

Bistrita-Năsăud

7.

Brasov

8.

Buzău

9.

Caras-Severin

10.

Cluj

11.

Covasna

12.

Dâmbovita

13.

Gorj

14.

Harahita

15.

Hunedoara

16.

Maramures

17.

Mehedinti

18.

Mures

19.

Neamt

20.

Prahova

21.

Satu Mare

22.

Sălaj

23.

Sibiu

24.

Suceava

25.

Timis

26.

Tulcea

27.

Vâlcea

28.

Vrancea

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea i.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 11 iunie 2007.

Nr. 623.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin, (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 811 din 21 decembrie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Chirită Ionel, procuror militar la Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar Bucuresti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 iunie 2007.

Nr. 632.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 811 din 21 decembrie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Câmpeanu Mircea Stelut, procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj, delegat la Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionarii.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 iunie 2007.

Nr. 633.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 811 din 21 decembrie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Stoenică Titi, procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj, delegat la Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 iunie 2007.

Nr. 634.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1.) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 369 din 17 mai 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Predescu Camelia, judecător la Curtea de Apel Ploiesti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 iunie 2007.

Nr. 635.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 369 din 17 mai 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Nagy Ioan, judecător la Judecătoria Carei, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 iunie 2007.

Nr. 636.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 369 din 17 mai 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Urdăreanu Cecilia Măria, judecător la Judecătoria Lugoj, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 iunie 2007.

Nr. 637.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 369 din 17 mai 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Sallai Ana, judecător la Judecătoria Lugoj, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 iunie 2007.

Nr. 638.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 346 din 24 mai 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ion Micut, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 iunie 2007.

Nr. 639.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 346 din 24 mai 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Bârcaci Doina, judecător la Curtea de Apel Timisoara, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 iunie 2007.

Nr. 640.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 346 din 24 mai 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Damsa Virgil, judecător la Curtea de Apel Timisoara, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 iunie 2007.

Nr. 641.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 403 din 31 mai 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Rădescu Ion, vicepresedinte la Tribunalul Dâmbovita, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 iunie 2007.

Nr. 642.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. f) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 411 din 31 mai 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mălăescu Vasile, judecător la Judecătoria Vălenii de Munte, se eliberează din functie ca urmare a condamnării definitive pentru săvârsirea unei infractiuni.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 iunie 2007.

Nr. 643.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), ale art. 106 si ale art. 107 alin. (4) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 9 alin. 2 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

ca urmare a suspendării din functia de membru al Guvernului României si a propunerii primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se desemnează domnul László Borbély, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor, în functia de ministru interimar al comunicatiilor si tehnologiei informatiilor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 iunie 2007.

Nr. 652.

 

ORDONANTE DE URGENTĂ ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru îmbunătătirea activitătii în administratia publică centrală

 

Având în vedere asigurarea interesului public si pentru a se putea valorifica experienta dobândită de functionarii publici de conducere în functii de demnitate publică în cadrul autoritătilor sau institutiilor publice din administratia publică centrală în care îsi desfăsoară activitatea, în cadrul autoritătilor sau institutiilor publice aflate în raporturi ierarhice cu aceasta, precum si în cadrul organismelor reprezentative constituite În temeiul actelor normative în vigoare,

pentru a evita dificultătile în activitatea organismelor reprezentative, precum si în activitatea de coordonare a autoritătilor si institutiilor publice si implicit blocarea activitătii în cadrul acestora, cu efect direct asupra îndeplinirii atributiilor prevăzute de lege,

pentru întărirea structurii de personal, creându-se în acest fel premisele îndeplinirii angajamentelor României asumate ca stat membru al Uniunii Europene, precum si pentru a asigura egalitatea de tratament prin aplicarea acelorasi norme legale privind efectele juridice ale desemnării în cadrul organismelor reprezentative, fără discriminare, tuturor angajatilor implicati în realizarea obiectivelor si responsabilitătilor autoritătilor si institutiilor publice,

pentru asigurarea sustenabilitătii implementării obiectivelor si proiectelor strategice ale autoritătilor si institutiilor publice prin asigurarea unei abordări integrate si coerente pe termen lung între nivelul decizional si nivelul operational,

în vederea eficientizării serviciilor publice si asigurării în administratia publică de servicii performante, specializate si cu înalt grad de profesionalism,

dat fiind faptul că împrejurările semnalate constituie situatii extraordinare, prin gravitatea consecintelor pe care le pot determina asupra activitătii organismelor reprezentative si a autoritătilor si institutiilor publice, necesitând măsuri imediate, a căror reglementare nu poate fi amânată,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 34 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, functionarii publici de conducere pot fi numiti în functii de demnitate publică din cadrul autoritătilor sau institutiilor publice din administratia publică centrală în care îsi desfăsoară activitatea, precum si din cadrul autoritătilor sau institutiilor publice aflate în raporturi ierarhice cu aceasta.

(2) Functionarii publici de conducere din cadrul autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică centrală pot fi desemnati să reprezinte autoritatea sau institutia publică în cadrul căreia îsi desfăsoară activitatea, pe functii de demnitate publică sau functii asimilate acestora din cadrul unor organisme reprezentative constituite în temeiul actelor normative în vigoare.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 34 si ale art. 94 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, raporturile de serviciu ale functionarilor publici de conducere numiti sau desemnati în functiile de demnitate publică în conditiile prevăzute la alin. (1) si (2) se suspendă de drept pe perioada mandatului.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Jozsef Birtalan

Secretarul General al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 48.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale

si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului

de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

 

Având în vedere interesul public în situatii de urgentă si extraordinare privind vulnerabilitatea sub aspect ecologic, social si economic la calamităti naturale si accidente catastrofale generate de deversarea unor substante poluante provenite din activitatea minieră, cu consecinte dezastruoase de poluare transfrontalieră în Bazinul Tisei si al Dunării, si faptul că neadoptarea prezentei reglementări conduce la imposibilitatea demarării de urgentă a lucrărilor de prevenire a riscului prin îmbunătătirea managementului si sigurantei sistemelor iazurilor de decantare si haldelor miniere de steril si la perpetuarea riscului în ceea ce priveste siguranta si sănătatea oamenilor si a formelor de viată acvatică, se impune adoptarea în regim de urgentă a prezentului act normativ.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Legea nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 934 din 13 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (2) al articolului 2 se introduc două noi alineate, alineatele (21) si (22), cu următorul cuprins:

„(21) Agentia Natională pentru Resurse Minerale are calitatea de administrator special al obiectelor de investitii prioritare, identificate pe baza analizei de risc conform pct. 2 din partea D a anexei nr. 2 la Acordul de împrumut nr. 4736 RO si, respectiv, pct. 2 din partea D a anexei nr. 2 la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă din Fondul Facilitătii Globale de Mediu nr. TF 053472 RO, ai căror indicatori tehnico-economici se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(22) Atributiile Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, în calitate de administrator special, se stabilesc prin protocol încheiat cu ordonatorii principali de credite ai obiectelor de investitii.”

2. După alineatul (4) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Agentia Natională pentru Resurse Minerale îsi exercită drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de administrator special, conferită în baza prezentei legi, numai în vederea realizării investitiilor prevăzute în hotărârile Guvernului adoptate potrivit alin. (21) si strict legat de acestea.”

3. După alineatul (5) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) La data finalizării investitiei, calitatea de administrator special a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale încetează de drept. Investitia este considerată finalizată la data receptionării lucrării de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale si efectuării plătii către executant.”

4. În întreg cuprinsul Legii nr. 389/2004, sintagmele „Agentia Natională pentru Resurse Minerale/Ministerul Economiei si Comertului” si „Ministerul Economiei si Comertului/Agentia Natională pentru Resurse Minerale” se înlocuiesc cu sintagma „Agentia Natională pentru Resurse Minerale”.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 iunie 2007.

Nr. 52.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia

 

În baza prevederilor art. 179 alin. (1), ale art. 185, 1851 si 1929 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere dispozitiile pct. 8, 121, 122 si 187, aferente titlului VII „Accize si alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se instituie Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate. Comisia este formată din 7 (sapte) membri, în componenta prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, cuprins în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 8 iunie 2007.

Nr. 416.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENTA

Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

 

1. Secretarul de stat din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, coordonator al directiilor de legislatie impozite directe si indirecte - presedinte

Din partea Ministerului Economiei si Finantelor:

2. directorul general al Directiei generale management al domeniilor reglementate specific - vicepresedinte;

3. directorul general al Directiei generale juridice - membru;

4. directorul Directiei de legislatie în domeniul accizelor - membru.

Din partea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală:

5. vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pe probleme de control - membru;

6. vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru Autoritatea Natională a Vămilor - membru;

7. comisarul general al Gărzii Financiare - membru.

NOTA: În cazuri justificate, la sedintele Comisiei, în locul membrilor titulari vor participa înlocuitorii desemnati de acestia.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

 

I. Prevederi generale

Art. 1. - Atributiile prevăzute în sarcina autoritătii fiscale centrale, conform prevederilor titlului VII „Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, aferente titlului VII „Accize si alte taxe speciale”, se realizează prin intermediul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, denumită în continuare Comisia, structură interdepartamentală care îsi desfăsoară activitatea în sediul Ministerului Economiei si Finantelor.

Art. 2. - Activitatea curentă a Comisiei se realizează prin intermediul directiei de specialitate cu atributii de autorizare din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

Art. 3. - (1) Comisia îsi desfăsoară activitatea si poate lua hotărâri în prezenta a cel putin 5 dintre membrii săi.

(2) Deciziile Comisiei sunt obligatorii pentru toti operatorii de produse supuse accizelor armonizate - persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate -, care desfăsoară activitătile prevăzute la titlul VII .Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pe teritoriul României.

II. Organizarea sedintelor de lucru ale Comisiei

Art. 4. - (1) Comisia se întruneste, de regulă, de două ori pe lună, pentru analiza situatiilor care impun luarea unei decizii.

(2) Comisia va fi convocată de presedintele sau vicepresedintele acesteia, inclusiv la propunerea directiei de specialitate cu atributii de autorizare din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

Art. 5. - (1) Directia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor va pune la dispozitia membrilor Comisiei, cu cel putin două zile lucrătoare înainte, ordinea de zi si documentatiile aferente.

(2) Documentatia constă, în principal, în:

a) solicitări în vederea autorizării, sustinute de actele necesare;

b) sesizări primite de la organele cu atributii de control;

c) sesizări din partea operatorilor economici etc.

Art. 6. - (1)  Întreaga documentatie va fi prezentată în plenul Comisiei.

(2) Fiecare documentatie va fi prezentată printr-o notă care va cuprinde propunerea de solutionare formulată de directia de specialitate din Ministerul Economiei si Finantelor si va fi semnată de către directorul acesteia sau de înlocuitorul său, după caz.

Art. 7. - (1) Comisia va analiza fiecare documentatie transmisă, cu respectarea prevederilor prezentului regulament si a legislatiei în vigoare.

(2) Directia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor sau Comisia are dreptul de a solicita orice alte documente, declaratii sau informatii atât de la operatorii economici solicitanti, cât si de la alti operatori economici ori institutii ale statului.

(3) Comisia va respinge orice solicitare de autorizare în situatia în care nu sunt întrunite elementele de admitere a acesteia.

Art. 8. - (1) Deciziile vor fi luate de către Comisie cu votul majoritătii simple din numărul membrilor prezenti si vor fi validate prin semnarea de către toti membrii prezenti a procesului-verbal în care sunt mentionate acestea.

(2) Deciziile se semnează de către presedintele sau de către vicepresedintele acesteia,

Art. 9. - (1) La sedintele Comisiei participă seful serviciului de specialitate si un expert din cadrul aceluiasi serviciu, care va consemna într-un registru de procese-verbale aspectele analizate si toate deciziile adoptate în cadrul sedintei.

(2) La lucrările Comisiei vor fi invitati, după caz, câte un reprezentant din partea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si câte un reprezentant al patronatelor producătorilor de produse accizabile sau al depozitarilor de astfel de produse, legal înfiintate, punctele de vedere exprimate de acesti reprezentanti în cadrul lucrărilor Comisiei având caracter consultativ.

(3) Reprezentantii asociatiilor profesionale sau patronale în domeniu participă la analiza cazurilor supuse dezbaterilor Comisiei, dar nu vor participa la luarea deciziei de către membrii Comisiei.

III. Deciziile Comisiei

Art. 10. - (1) Deciziile Comisiei sunt acte administrative emise numai în formă scrisă.

(2) Deciziile cuprind următoarele elemente:

a) denumirea Comisiei;

b) data la care a fost emisă;

c) datele de identificare ale operatorului de produse accizabile supuse accizelor armonizate;

d) obiectul actului administrativ;

e) motivele de fapt;

f) temeiul de drept;

g) numele si semnătura presedintelui sau vicepresedintelui Comisiei, după caz;

h) stampila Comisiei;

i) posibilitatea de a fi contestată, calea de atac si termenul în care aceasta poate fi exercitată.

Art. 11. - (1) Decizia trebuie comunicată operatorului de produse accizabile supuse accizelor armonizate căruia îi este destinată.

(2) Comunicarea deciziei se realizează astfel:

a) prin prezentarea operatorului de produse accizabile supuse accizelor armonizate sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz, la sediul autoritătii fiscale centrale ori teritoriale, după caz, si primirea actului administrativ de către acesta sub semnătură, data comunicării fiind data ridicării sub semnătură a actului;

b) prin remiterea, sub semnătură, a actului administrativ de către persoanele împuternicite de organele fiscale teritoriale, data comunicării fiind data remiterii sub semnătură a actului;

c) prin postă, la domiciliul fiscal al operatorului de produse supuse accizelor armonizate sau al persoanei împuternicite de către acesta, după caz, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum si prin alte mijloace, cum sunt: fax, e-mail, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ si confirmarea primirii acestuia, data comunicării fiind data confirmării primirii actului administrativ;

d) prin publicitate.

(3) În cazul în care comunicarea deciziei nu a fost posibilă potrivit dispozitiilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-c), se va recurge la comunicarea prin publicitate, prin afisarea la sediul organului fiscal teritorial de care apartine operatorul de produse accizabile supuse accizelor armonizate a unei copii a deciziei emise pe numele acestuia. Decizia se consideră comunicată în termen de 15 zile de la data afisării.

Art. 12. - Decizia produce efecte din momentul în care este comunicată operatorului de produse accizabile supuse accizelor armonizate sau persoanei împuternicite de către acesta, după caz, ori la o dată ulterioară mentionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.

Art. 13. - Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semnează actul administrativ, numele si prenumele ori denumirea operatorului de produse supuse accizelor armonizate, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii presedintelui ori vicepresedintelui Comisiei atrage nulitatea acestuia. Nulitatea se constată de instanta judecătorească de contencios administrativ în conditiile legii.

Art. 14. - Comisia poate îndrepta erorile materiale din decizie din oficiu sau la cererea operatorului de produse supuse accizelor armonizate ori a persoanei împuternicite de către acesta, după caz. Decizia corectată se va comunica operatorului de produse supuse accizelor armonizate sau persoanei împuternicite de către acesta, după caz, potrivit legii.

Art. 15. - (1) Împotriva deciziei Comisiei se poate formula plângere prealabilă în conditiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

(2) Plângerea prealabilă formulată împotriva deciziei Comisiei, în conditiile prezentului regulament, este calea administrativă de atac prin care se solicită autoritătii publice emitente reexaminarea deciziei.

Art. 16. - În situatia în care operatorul de produse supuse accizelor armonizate sau persoana împuternicită de către acesta, după caz, contestă decizia de suspendare, revocare ori anulare a autorizatiei sau orice alte decizii emise de Comisie, efectul deciziei se suspendă de drept până la solutionarea contestatiei de către Comisie în cadrul procedurii prealabile prevăzute de legislatia în domeniu.

Art. 17. - (1) Plângerea prealabilă se formulează în scris si va cuprinde:

a) datele de identificare ale contestatarului;

b) obiectul plângerii prealabile;

c) motivele de fapt si de drept;

d) dovezile pe care se întemeiază;

e) semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum si stampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calitătii de împuternicit al contestatarului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.

(2) Plângerea prealabilă se depune la Registratura generală a Ministerului Economiei si Finantelor, în termenele prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

(3) În cazul în care plângerea prealabilă este depusă la un organ necompetent din cadrul autoritătii fiscale, aceasta va fi înaintată, în termen de 5 zile de la data primirii, autoritătii fiscale centrale, respectiv directiei de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

Art. 18. - Plângerea prealabilă poate fi retrasă de cotestatar până la solutionarea acesteia. Comisia va comunica contestatarului decizia prin care se ia act de renuntarea la plângerea prealabilă.

Art. 19. - (1) În solutionarea plângerii prealabile, Comisia se pronuntă prin decizie.

(2) Decizia emisă în solutionarea plângerii prealabile este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.

Art. 20. - (1) Decizia de solutionare a plângerii prealabile se emite în formă scrisă si va cuprinde: preambulul, considerentele si dispozitivul.

(2) Preambulul cuprinde: denumirea Comisiei, numele si prenumele sau denumirea contestatarului, domiciliul fiscal al acestuia, numărul de înregistrare a plângerii prealabile la directia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor si obiectul cauzei.

(3) Considerentele cuprind motivele de fapt si de drept care au format convingerea Comisiei în emiterea deciziei.

(4) Dispozitivul cuprinde solutia pronuntată, calea de atac si termenul în care aceasta poate fi exercitată.

(5) Decizia se semnează de către presedintele sau vicepresedintele Comisiei, după caz.

Art. 21. - (1) În solutionarea plângerii prealabile, Comisia va verifica motivele de fapt si de drept care au stat la baza emiterii deciziei atacate. Analiza plângerii prealabile se face în raport cu sustinerile formulate de contestatar, cu dispozitiile legale invocate de acesta si cu documentele existente la dosarul cauzei. Solutionarea plângerii prealabile se face în limitele sesizării.

(2) Comisia poate solicita, pentru lămurirea cauzei, punctul de vedere al directiilor de specialitate din cadrul ministerelor sau al altor institutii si autorităti.

(3) Prin solutionarea plângerii prealabile nu se poate crea o situatie mai grea contestatarului în propria cale de atac.

(4) Contestatarul, intervenientii sau împuternicitii acestora pot să depună probe noi în sustinerea cauzei.

(5) Comisia se va pronunta mai întâi asupra exceptiilor de procedură si asupra celor de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.

Art. 22. - (1) Prin decizie, plângerea prealabilă va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă.

(2) În cazul admiterii plângerii prealabile se decide, după caz, anularea totală sau partială a actului atacat.

(3) Dacă se constată neîndeplinirea unei conditii procedurale la învestirea Comisiei cu solutionarea plângerii prealabile, aceasta va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei.

(4) Plângerea prealabilă nu poate fi respinsă dacă poartă o denumire gresită.

Art. 23. - (1) Decizia privind solutionarea plângerii prealabile se comunică contestatarului în formă scrisă, în conditiile prevăzute la art. 11.

(2) Deciziile emise în solutionarea plângerilor prealabile pot fi atacate la instanta judecătorească de contencios administrativ competentă.

 

MUNICIPIUL TÂRGU MURES

DIRECTIA ACTIVITĂTI SOCIAL-CULTURALE SI PATRIMONIALE

 

Serviciul activităti culturale, sportive si tineret

 

LISTA

cuprinzând asociatiile si fundatiile cărora li s-au alocat subventii de la bugetul local ai municipiului Târgu Mures în perioada mai-decembrie 2007 în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 si ale Hotărârii Guvernului nr. 942/2005 privind modificarea si completarea

Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001

 

Nr.

crt.

Denumirea

asociatiei/fundatiei

Municipiul

 

Cuantumul sumelor

alocate pentru perioada

mai-decembrie 2007 - lei -

1.

Fundatia Unitar Coop

Târgu Mures

24.920,00

2.

Asociatia Caritas Greco-Catolic - Târgu Mures

Târgu Mures

13.500,00

3.

Fundatia Culturală Cezara Codruta Marica

Târgu Mures

5.696,00

4.

Fundatia Curcubeu-Szivárvány-Rainbow

Târgu Mures

33.000,00

5.

Fundatia Gecse Daniel

Târgu Mures

9.200,00

6.

Asociatia Familiilor si Familiilor Mari Marianum

Târgu Mures

9.408,00

7.

Fundatia Alpha Transilvană - asistentă la domiciliu-proiectul „Acasă la bunici”

Târgu Mures

23.218,00

8.

Fundatia Talentum

Târgu Mures

24.680,00

9.

Fundatia Crestină Rhema-Centrul de zi „Ioana”

Târgu Mures

15.000,00

10.

Fundatia Mâini Dibace

Târgu Mures

6.120,00

ti.

Fundatia Institutul Est-European de Sănătate a Reproducerii

Târgu Mures

1.920,00

12.

Fundatia Crestină Rhema-Centrul de zi „Iona” si „Bannatyne”

Târgu Mures

13.528,00

 

TOTAL:

 

180.190,00

 

Primar,

Dorin Florea