MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 400         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 14 iunie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

162. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2007 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2007

 

593. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2007 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2007

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

549. - Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

282. - Ordin al ministrului transporturilor privind acceptarea unor amendamente la anexa la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, amendată, si la apendicele anexei la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

7. - Normă pentru abrogarea Normei Băncii Nationale a României nr. 6/2005 privind importul si exportul fizic de instrumente de plată sub formă de numerar

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2007 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2007

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 4 din 24 ianuarie 2007 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2007, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.4 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 7 iunie 2007.

Nr. 162.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2007 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2007

 

În temeiul prevederilor art 77 alin. (1) si ale art 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2007 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2007 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 iunie 2007.

Nr. 593.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor a imobilului monument istoric, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut la art. 1 din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 6 iunie 2007.

Nr. 549.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România

 

Locul unde este situat

imobilul

Codul imobilului

în lista monumentelor istorice

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Râmnicu Sărat,

str. Ion Mihalache nr. 53,

judetul Buzău

cod BZ II m

B 02462

Statul român,

Ministerul Culturii si Cultelor

Institutul de Investigare a

Crimelor Comunismului în România

1. Constructii:

- corp clădire C1: suprafata construită = 609,00 m2

- corp clădire C2: suprafata construită = 214,02 m2

- corp clădire C3: suprafata construită = 820,50 m2

- corp clădire C4: suprafata construită = 464,76 m2

- corp clădire C5: suprafata construită = 861,54 m2

- corp clădire C6: suprafata construită = 45,00 m2

- corp clădire C7: suprafata construită = 60,00 m2

- corp clădire C8: suprafata construită = 138,75 m2

- corp clădire C9: suprafata construită = 33,00 m2

- corp clădire C10: suprafata construită = 62,50 m2

2. Teren, din care:

- teren aferent cotpuritor de clădire CI, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, în suprafată de 6.504 m2, detinut în exclusivitate;

- teren în suprafată de 472 m2, reprezentând cota indiviză de 1/2 din terenul în suprafată de 944 m2 detinut în indiviziune cu Societatea Comercială „ROMARTA” – SA

3. Valoare: 1.190.000 lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind acceptarea unor amendamente la anexa la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, amendată, si la apendicele anexei la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare

 

În temeiul prevederilor art. 2 pct. 18 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acceptă amendamentele la anexa la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.142 (77) a Comitetului Securitătii Maritime la Londra la 5 iunie 2003, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se acceptă amendamentele la anexa la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.151 (78) a Comitetului Securitătii Maritime la Londra la 20 mai 2004, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se acceptă amendamentele la anexa la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.152 (78) a Comitetului Securitătii Maritime la Londra la 20 mai 2004, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se acceptă amendamentele la anexa la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, amendată, adoptate de Organizatia Maritima Internatională prin Rezolutia MSC.153 (78) a Comitetului Securitătii Maritime la Londra la 20 mai 2004, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se acceptă amendamentele la anexa la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.170 (79) a Comitetului Securitătii Maritime la Londra la 9 decembrie 2004, prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6. - Se acceptă amendamentele la anexa la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin anexa 1 la Rezolutia MSC.194 (80) a Comitetului Securitătii Maritime la Londra la 20 mai 2004, prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 7. - Se acceptă amendamentele la apendicele anexei la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.154 (78) a Comitetului Securitătii Maritime la Londra la 20 mai 2004, prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 8. - Se acceptă amendamentele la apendicele anexei la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.171 (79) a Comitetului Securitătii Maritime la Londra la 9 decembrie 2004, prevăzute în anexa nr. 8.

Art. 9. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Ministerul Transporturilor si Autoritatea Navală Română vor lua măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 mai 2007.

Nr. 282.

 

ANEXA Nr. 1

 

REZOLUTIA MSC.142 (77)

(adoptată la 5 iunie 2003)

 

ADOPTAREA

amendamentelor la anexa la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, amendată*)

 


*) Traducere.

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) al Conventiei privind crearea Organizatiei Maritime Internationale referitor la functiile comitetului,

amintind si art. VIII(b) al Conventiei internationale din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS)

(denumită în continuare Conventia), referitor la procedura de amendare aplicabilă anexei la Conventie, cu exceptia

prevederilor cap. I al acesteia,

luând în considerare, la cea de-a 77-a sesiune a sa, amendamentele la Conventie, propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII(b)(i) al acesteia,

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII(b)(iv) al Conventiei, amendamentele la Conventie, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. VIII(b)(vi)(2)(bb) al Conventiei, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2006, în afara cazului în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Conventie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante la SOLAS să noteze că, în conformitate cu art. VIII(b)(vii)(2) al Conventiei, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2006 după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII(b)(v) al Conventiei, să transmită tuturor guvernelor contractante la Conventie copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexei sale membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie.

 

 

anexă

la Rezolutia MSC. 142 (77)

 

AMENDAMENTE

la anexa la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, amendată

 

CAPITOLUL V

Siguranta navigatiei

 

REGULA 2

Definitii

 

1. Următorul nou paragraf 4 se adaugă după paragraful 3 existent:

„4. Lungimea unei nave înseamnă lungimea sa maximă.”

REGULA 22 Vizibilitatea de pe puntea de navigatie

2. Textul existent al paragrafului 1 introductiv se înlocuieste după cum urmează:

„1. Navele cu o lungime, asa cum a fost definită în regula 2.4, de cel putin 55 m, construite la 1 iulie 1998 sau după această dată, trebuie să respecte următoarele cerinte:”.

 

REGULA 28

Evidenta activitătilor de navigatie

 

3. Titlul regulii se înlocuieste după cum urmează:

„Evidenta activitătilor de navigatie si raportarea zilnică”

4. Paragraful existent se numerotează ca paragraful 1.

5. După paragraful 1 se adaugă următorul nou paragraf 2:

„2. Fiecare navă cu un tonaj brut de 500 sau mai mult, angajată în voiaje internationale cu durata mai mare de 48 de ore, trebuie să transmită companiei sale, asa cum a fost definită în regula IX/I, un raport zilnic, care va fi păstrat de aceasta pe durata voiajului, precum si toate rapoartele zilnice ulterioare. Rapoartele zilnice pot fi transmise prin orice mijloace, cu conditia ca acestea să fie transmise companiei cât mai curând posibil după determinarea pozitiei indicate în raport. Sistemele automate de raportare pot fi utilizate cu conditia ca ele să includă o functie de înregistrare a transmisiei lor si ca aceste functii si interfetele cu echipamentul de determinare a pozitiei să fie supuse verificării regulate de către comandatul navei.

Raportul trebuie să contină următoarele:

1. pozitia navei;

2. cursul si viteza navei; si

3. detalii cu privire la orice conditii externe sau interne care afectează voiajul navei ori exploatarea în sigurantă a navei.”

 

ANEXA Nr. 2

 

REZOLUTIA MSC. 151 (78)

(adoptată la 20 mai 2004)

 

ADOPTAREA

amendamentelor la anexa la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, amendată*)


*) Traducere.

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) al Conventiei privind crearea Organizatiei Maritime Internationale referitor la functiile comitetului,

amintind si art. VIII(b) al Conventiei internationale din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Conventia), referitor la procedura de amendare aplicabilă anexei la Conventie, cu exceptia prevederilor cap. I al acesteia,

notând regula 11-1/3-6 din SOLAS cu privire la accesul la sau în spatiile din zona de marfă al petrolierelor cu un tonaj brut de 500 si mai mult si al vrachierelor cu un tonaj brut de 20.000 si mai mult, adoptată prin Rezolutia MSC.134 (76), care este aplicabilă petrolierelor si vrachierelor construite la 1 ianuarie 2005 sau după această dată,

recunoscând preocuparea exprimată cu privire la problemele care ar putea surveni la implementarea cerintelor regulii 11-1/3-6 din SOLAS mai sus mentionate,

luând în considerare, la cea de-a 78-a sesiune a sa, amendamentele la regula 11-1/3-6 din SOLAS, propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII(b)(i) al acesteia,

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII(b)(iv) al Conventiei, amendamentele la regula 11-1/3-6 din Conventie, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. VIII(b)(vi)(2)(bb) al Conventiei, că amendamentele mentionate se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2005, în afara cazului în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Conventie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante la SOLAS să noteze că, în conformitate cu art. VIII(b)(vii)(2) al Conventiei, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2006 după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII(b)(v) al Conventiei, să transmită tuturor guvernelor contractante la Conventie copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexei sale membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie;

6. decide că guvernele contractante la Conventie pot aplica, înaintea datei prevăzute, navelor care arborează pavilionul lor, construite la 1 ianuarie 2005 sau după această dată, regula 11-1/3-6 din SOLAS, adoptată prin această rezolutie, împreună cu amendamentele la Prevederile tehnice pentru mijloacele de acces pentru inspectii, adoptate prin Rezolutia MSC.158 (78), în locul regulii 11-1/3-6 din SOLAS, adoptată prin Rezolutia MSC.134 (76), si Prevederile tehnice pentru mijloacele de acces pentru inspectii, adoptate prin Rezolutia MSC.133 (76).

 

ANEXĂ

la Rezolutia MSC.151 (78)

 

AMENDAMENTE

la anexa la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, amendată

 

CAPITOLUL 11-1

Constructie - structură, compartimentare si stabilitate, masini si instalatii electrice

 

PARTEA A-1

Structura navelor

 

REGULA 3-6

Accesul la si în spatiile din zona de marfă a petrolierelor si vrachierelor

 

1. Titlul regulii este înlocuit după cum urmează:

„Accesul la spatiile din zona de marfă al petrolierelor si vrachierelor, precum si în interiorul si în prova acestor spatii”

2. La paragraful 1.1, data „1 ianuarie 2005” se înlocuieste cu data „1 ianuarie 2006”.

3. La paragraful 2.1, în prima frază, cuvintele „din zona de marfă” si „permanente” se elimină.

4. La paragraful 3.1, în fraza a doua, cuvintele „sau tancurile de balast situate în prova” sunt introduse între cuvintele „spatiile dublului fund” si „se poate face printr-un compartiment de pompe”.

5. La paragraful 4.1, în fraza a doua, se elimină cuvintele „din zona de marfă”.

 

ANEXA Nr. 3

 

REZOLUTIA MSC.152(78)

(adoptată la 20 mai 2004)

 

ADOPTAREA

amendamentelor la anexa la Conventia internatională din 1974 pntru ocrotirea vietii omenesti pe mare, amendată*)

 


*) Traducere.

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) al Conventiei privind crearea Organizatiei Maritime Internationale referitor la functiile comitetului,

amintind si art. VIII(b) al Conventiei internationale din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS)

(denumită în continuare Conventia), referitor la procedura de amendare aplicabilă anexei la Conventie, cu exceptia

prevederilor cap. I al acesteia,

luând în considerare, la cea de-a 78-a sesiune a sa, amendamentele la Conventie, propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII(b)(i) al acesteia,

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII(b)(iv) al Conventiei, amendamentele la Conventie, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. VIII(b)(vi)(2)(bb) al Conventiei, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2006, în afara cazului în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Conventie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante la SOLAS să noteze că, în conformitate cu art. VIII(b)(vii)(2) al Conventiei, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2006 după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII(b)(v) al Conventiei, să transmită tuturor guvernelor contractante la Conventie copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexei sale membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie.

 

ANEXĂ

la Rezolutia MSC. 152 (78)

 

AMENDAMENTE

la anexa la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, amendată

 

CAPITOLUL III

Mijloace si dispozitive de salvare

 

REGULA 19

Pregătirea si exercitii pentru caz de urgentă

 

1. Textul existent de la paragraful 3.3.3 se înlocuieste după cum urmează:

„3.3.3. Cu exceptia celor prevăzute la paragrafele 3.3.4 si 3.3.5, fiecare barcă de salvare va fi lansată la apă si va fi manevrată în apă de către echipajul desemnat pentru manevrarea sa, cel putin o dată la 3 luni în timpul unui exercitiu de abandonare a navei.”

 

REGULA 20

Pregătirea pentru functionare, întretinere si inspectii

 

2. La paragraful 1, în fraza a doua, se înlocuiesc cuvintele „paragrafelor 3 st 6.2” cu cuvintele „paragrafelor 3.2, 3.3 si 6.2”.

3. Textul existent de la paragraful 3 se înlocuieste după cum urmează:

„3. Întretinere

3.1. Întretinerea, încercarea si inspectarea mijloacelor de salvare se vor efectua pe baza instructiunilor elaborate de Organizatie*) si într-un mod care să asigure fiabilitatea acestor mijloace.

3.2. Se vor prevedea instructiuni de întretinere la bord a mijloacelor de salvare, care să corespundă cerintelor regulii 36, iar lucrările de întretinere se vor efectua în mod corespunzător.

3.3. Administratia poate accepta, în conformitate cu cerintele paragrafului 3.2, un program de întretinere planificată la bordul navei, care să includă cerintele regulii 36.”

4. Textul existent de la paragraful 6 se înlocuieste după cum urmează:

„6. Inspectia săptămânală

Următoarele probe si inspectii vor fi efectuate săptămânal si un raport de inspectie trebuie să fie înregistrat în jurnalul de bord al navei:

1. toate ambarcatiunile de salvare, bărcile de urgentă si instalatiile de lansare la apă vor fi inspectate vizual în vederea asigurării că ele sunt gata de folosire. Inspectia trebuie să includă, dar nu să se limiteze la, starea tehnică a cârligelor, prinderea lor de barca de salvare si reanclansarea corespunzătoare si corectă a mecanismului de decuplare a sarcinii;

2. motoarele tuturor bărcilor de salvare si ale bărcilor de urgentă vor fi puse în functiune pentru o perioadă totală de cel putin 3 minute, cu conditia ca temperatura ambiantă să fie peste temperatura minimă cerută pentru pornirea si functionarea motorului. În această perioadă de timp trebuie să se demonstreze că cutia de viteze si angrenajele sale functionează în mod corespunzător. În cazul în care caracteristicile speciale ale unui motor suspendat instalat pe o barcă de urgentă nu permit ca acesta să functioneze altfel decât cu elicea sa imersată timp de 3 minute, el trebuie să functioneze pe perioada de timp prevăzută în manualul constructorului. În cazuri speciale Administratia poate renunta la aceste cerinte pentru navele construite înainte de 1 iulie 1986;

3. bărcile de salvare, cu exceptia bărcilor de salvare lansate prin cădere liberă, amplasate pe navele de marfă, trebuie să fie deplasate din pozitia lor de arimare, fără a avea persoane în ele, atât cât este necesar să se demonstreze functionarea satisfăcătoare a mijloacelor de lansare la apă, dacă starea mării si conditiile meteorologice permit acest lucru; si

4. se va proba instalatia de alarmă generală pentru caz de urgentă.”


*) Se face referire la Instructiunile privind service-ul si întretinerea periodică a bărcilor de salvare, a dispozitivelor de lansare la apă si a mecanismelor de decuplare a sarcinii (MSC/Circ. 1.093).

 

 

5. La paragraful 7, textul existent se numerotează ca paragraful 7.2 si se adaugă următorul nou paragraf 7.1:

„7.1. Toate bărcile de salvare, cu exceptia bărcilor de salvare lansate prin cădere liberă, trebuie să fie scoase în afară din pozitia lor de arimare fără a avea persoane în ele, dacă starea mării si conditiile meteorologice permit acest lucru.”

6. Textul existent de la paragraful 11 se înlocuieste după cum urmează:

„11. Întretinerea periodică a instalatiilor de lansare la apă si a mecanismului de declansare sub sarcină

11.1 Instalatiile de lansare la apă:

1. se vor întretine în conformitate cu instructiunile pentru întretinerea la bord, asa cum se cere prin regula 36;

2. vor fi supuse unei examinări amănuntite în cadrul inspectiilor anuale cerute de regula I/7 sau I/8, după caz; si

3. după terminarea examinării prevăzute la alin. 2, se vor supune unei sarcini de probă dinamice pentru verificarea frânei vinciului la viteza maximă de coborâre. Sarcina ce urmează să fie aplicată trebuie să fie reprezentată de masa bărcii de salvare fără persoane la bord; totusi, la intervale care nu depăsesc 5 ani, testul trebuie să fie efectuat cu o sarcină de probă de 1,1 ori sarcina maximă de lucru a vinciului.

11.2. Mecanismul de declansare sub sarcină a bărcilor de salvare va fi:

1. Întretinut în conformitate cu instructiunile pentru întretinerea la bord, asa cum se cere prin regula 36; '

2. supus unei examinări amănuntite si unei încercări de functionare efectuate în timpul inspectiilor anuale cerute de regulile I/7 si I/8 de personal corespunzător pregătit, familiarizat cu mecanismul; si

3. Încercat din punct de vedere functional sub o sarcină de 1,1 ori greutatea totală a bărcii de salvare atunci când este încărcată cu numărul complet de persoane si echipament în momentul în care mecanismului de decuplare i se face o revizie generală. Această revizie generală si încercare trebuie să fie efectuate cel putin o dată la 5 ani.*)”

 

REGULA 32

Mijloace de salvare individuale

 

7. Textul existent de la paragraful 3 se înlocuieste după cum urmează:

„3. Costume hidrotermice

3.1. Acest paragraf se aplică tuturor navelor de marfă. Totusi, în ceea ce priveste navele de marfă construite înainte de 1 iulie 2006, acestea trebuie să se conformeze paragrafelor 3.2-3.5 cel mai târziu cu ocazia primei inspectii a echipamentului de sigurantă la 1 iulie 2006 sau după această dată.

3.2. Un costum hidrotermic care să corespundă cerintelor din sectiunea 2.3 din Cod trebuie să fie asigurat pentru fiecare persoană de la bordul navei. Totusi, pentru navele, altele decât vrachierele, asa cum au fost definite în regula IX/1, nu este necesar să se ceară aceste costume hidrotermice dacă nava efectuează în mod constant voiaje în zone cu climă caldă**) unde, după opinia Administratiei, nu este necesară dotarea cu costume hidrotermice.

3.3. Dacă o navă are posturi de cart sau de lucru situate departe de locul sau locurile în care costumele hidrotermice sunt depozitate în mod normal, în aceste locuri trebuie prevăzute costume hidrotermice suplimentare pentru numărul de persoane aflate în mod normal în cart sau la lucru în orice moment.

3.4. Costumele hidrotermice trebuie să fie amplasate astfel încât să fie usor accesibile, iar pozitia lor să fie indicată în mod clar.

3.5. Costumele hidrotermice cerute de această regulă pot fi utilizate pentru a satisface cerintele regulii 7.3.”

 

CAPITOLUL IV

Radiocomunicatii

 

REGULA 15

Cerinte privind întretinerea

 

8. Textul existent de la paragraful 9 se înlocuieste după cum urmează:

„9. Radiobalizele pentru localizarea sinistrelor prin satelit trebuie:

1. să fie încercate anual din toate punctele de vedere ale functionării eficiente, acordându-se o atentie deosebită stabilitătii frecventei, puterii semnalului si codificării, în intervalele specificate mai jos:

1. la navele de pasageri, în decurs de 3 luni înaintea datei de expirare a Certificatului de sigurantă pentru nava de pasageri; si

2. la navele de marfă, în decurs de 3 luni înaintea datei de expirare sau 3 luni înainte ori după data de aniversare a Certificatului de sigurantă radio pentru nava de marfă.

Încercarea poate fi efectuată la bordul navei sau la o statie de încercare autorizată; si

2. să fie supusă întretinerii, la intervale de timp care nu depăsesc 5 ani, care va fi efectuată la o instalatie de întretinere autorizată de pe uscat.”

 

APENDICE

Certificate

 

Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă a echipamentului pentru nava de marfă (Formular E)

9. La sectiunea 2 se elimină punctul 9, iar punctele 10, 10.1 si 10.2 se renumerotează ca punctele 9, 9.1 si, respectiv, 9.2.


*) Se face referire la Recomandarea privind încercarea mijloacelor de salvare, adoptată de Organizatie prin Rezolutia A.689 (17). Pentru mijloacele de salvare instalate la bord la 1 iulie 1999 sau după această dată, se face referire la Recomandările revizuite privind testarea mijloacelor de salvare, adoptate de Organizatie prin Rezolutia MSC.81 (70).

**) Se face referire la Instructiunile privind evaluarea protectiei termice (MSC/Circ. 1.046).

 

 

ANEXA Nr. 4

 

REZOLUTIA MSC. 153(78)

(adoptată la 20 mai 2004)

 

ADOPTAREA

amendamentelor la anexa la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, amendată*)

 

*) Traducere.

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) al Conventiei privind crearea Organizatiei Maritime Internationale referitor la functiile comitetului,

amintind si art. VIII (b) al Conventiei internationale din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Conventia) referitor la procedura de amendare aplicabilă anexei la Conventie, cu exceptia prevederilor cap. I al acesteia,

notând Rezolutia A. 920 (22) intitulată „Revizuirea măsurilor de sigurantă si a procedurilor referitoare la tratamentul aplicat persoanelor salvate pe mare”,

amintind, de asemenea, prevederile Conventiei cu privire la obligatia:

- comandantilor de navă de a se îndrepta cu toată viteza în ajutorul persoanelor aflate în pericol pe mare; si

- guvernelor contractante de a lua măsurile necesare pentru paza de coastă si pentru salvarea persoanelor aflate în pericol pe mare în apropierea coastei lor,

notând, de asemenea, art. 98 al Conventiei Natiunilor Unite din 1982 asupra dreptului mării, referitor la obligatia de a acorda ajutor,

notând în plus initiativa secretarului general de a implica programe si agentii competente specializate ale Natiunilor Unite în examinarea problemelor vizate în această rezolutie, pentru a conveni asupra unei abordări comune care să permită ajungerea la o solutie eficientă si consistentă,

recunoscând necesitatea clarificării procedurilor existente pentru garantarea faptului că persoanelor salvate pe mare li se va asigura un loc sigur, indiferent de nationalitatea si statutul lor sau de conditiile în care au fost găsite,

recunoscând, de asemenea, că scopul noului paragraf 1-1 din regula V/33 din SOLAS, asa cum a fost adoptat prin această rezolutie, este de a asigura că în fiecare caz se acordă un loc sigur într-o perioadă de timp rezonabilă. Se intentionează, de asemenea, ca responsabilitatea asigurării unui loc sigur sau asigurarea că locul sigur este acordat revine guvernului contractant responsabil de regiunea de căutare si salvare în care au fost descoperiti supravietuitorii,

luând în considerare, la cea de-a 78-a sesiune a sa, amendamentele la Conventie propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII (b) (i) al acesteia,

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII(b)(iv) al Conventiei, amendamentele la Conventie, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. VIII(b)(vi) (2)(bb) al Conventiei, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2006, în afara cazului în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Conventie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante la SOLAS să noteze că, în conformitate cu art. VIII(b)(vii)(2) al Conventiei, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2006 după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII(b)(v) al Conventiei, să transmită tuturor guvernelor contractante la Conventie copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexei sale membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie;

6. solicită, de asemenea, secretarului general să ia măsurile corespunzătoare de urmărire în continuare a initiativei interagentiilor, informând Comitetul Securitătii Maritime asupra evolutiei, în special în ceea ce priveste procedurile de acordare a ajutorului în asigurarea locurilor sigure pentru persoanele aflate în pericol pe mare, astfel încât Comitetul să poată adopta măsurile corespunzătoare.

 

ANEXĂ

la Rezolutia MSC. 153 (78)

 

AMENDAMENTE

la anexa la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, amendată

 

CAPITOLUL V

Siguranta navigatiei

 

REGULA 2

Definitii

 

1. Următorul nou paragraf se adaugă după paragraful 4 existent:

„5. Serviciu de căutare si salvare. Îndeplinirea functiilor de monitorizare a sinistrului, comunicare, coordonare, căutare si salvare, inclusiv furnizarea recomandărilor medicale, a primului ajutor medical sau a evacuării medicale, prin utilizarea resurselor publice si private, care includ cooperarea cu aeronavele, navele si alte ambarcatiuni si instalatii.”

 

REGULA 33

Mesaje de pericol de sinistru: obligatii si proceduri

 

2. Titlul regulii se înlocuieste cu următorul titlu:

Situatii de sinistru: obligatii si proceduri

3. La paragraful 1, cuvintele „unui semnal” din prima frază se înlocuiesc cu cuvintele „unor informatii”, iar următoarea frază se adaugă după prima frază a paragrafului:

„Această obligatie de a acorda ajutor se aplică indiferent de nationalitatea sau de statutul acestor persoane ori de circumstantele în care se află ele.”

4. Următorul nou paragraf 1-1 se introduce după paragraful 1 existent:

„1-1. Guvernele contractante trebuie să asigure coordonarea si cooperarea necesare pentru ca comandantii navelor care acordă ajutor la îmbarcarea persoanelor aflate în pericol pe mare să fie degrevati de obligatiile lor si să se abată cât mai putin posibil de la ruta prevăzută a navei, cu conditia ca degrevarea comandantului navei de obligatiile rezultate din regula curentă să nu pună suplimentar în pericol siguranta vietii omenesti pe mare. Guvernul contractant responsabil de regiunea de căutare si salvare în care este acordat acest ajutor trebuie să îsi asume primul responsabilitatea asigurării că această coordonare si cooperare se produc astfel încât supravietuitorii cărora li s-a acordat ajutor să fie debarcati din nava care a acordat ajutorul si depusi într-un loc sigur, tinându-se seama de circumstantele particulare ale cazului si de instructiunile elaborate de Organizatie. În aceste cazuri respectivele guverne contractante trebuie să dispună efectuarea acestei debarcări cât mai curând.”

5. Următorul nou paragraf 6 se adaugă după paragraful 5 existent:

„6. Comandantii navelor care au îmbarcat persoane aflate în pericol pe mare trebuie să le acorde un tratament uman, în limita posibilitătilor si conditiilor de pe navă.”

 

REGULA 34

Navigarea în sigurantă si evitarea situatiilor periculoase

 

6. Se elimină paragraful 3 existent.

7. Următoarea nouă regulă 34-1 se adaugă după regula 34 existentă:

 

„REGULA 34-1

Puterea de decizie a comandantului

 

Proprietarul navei, navlositorul, compania care exploatează nava, asa cum este definită în regula IX/1, si nicio altă persoană nu trebuie să îl împiedice sau să îl restrictioneze pe comandantul navei de a lua sau de a executa vreo decizie care după judecata sa profesională este necesară pentru salvarea vietii omenesti pe mare si pentru protectia mediului marin.”

 

REZOLUTIA MSC. 170(79)

(adoptată la 9 decembrie 2004)

 

ADOPTAREA

amendamentelor la anexa la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, amendată*)


*) Traducere.

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) al Conventiei privind crearea Organizatiei Maritime Internationale referitor la functiile comitetului,

amintind si art. VIII(b) al Conventiei internationale din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Conventia) referitor la procedura de amendare aplicabilă anexei la Conventie, cu exceptia prevederilor cap. I al acesteia,

luând în considerare, la cea de-a 79-a sesiune a sa, amendamentele la Conventie, propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII(b)(i) al acesteia,

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII(b)(iv) al Conventiei, amendamentele la Conventie, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. VIII(b)(vi)(2)(bb) al Conventiei, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2006, în afara cazului în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Conventie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante la SOLAS să noteze că, în conformitate cu art. VIII(b)(vii)(2) al Conventiei, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2006, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII(b)(v) al Conventiei, să transmită tuturor guvernelor contractante la Conventie copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexei sale membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie.

 

ANEXĂ la Rezolutia MSC. 170 (T9)

 

AMENDAMENTE

la anexa la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, amendată

 

CAPITOLUL 11-1

Constructie-structură, compartimentare si stabilitate, masini si instalatii electrice

 

REGULA 2

Definitii

 

1. Următorul nou paragraf 14 se adaugă după paragraful 13 existent:

„14. Vrachier este un vrachier asa cum a fost definit în regula XII/1.1.”

 

REGULA 18

Constructia si probele initiale ale usilor etanse, hublourilor etc. la navele de pasageri si la navele de marfă

 

2. Paragraful 2 al regulii se înlocuieste după cum urmează:

„2. La navele de pasageri si la navele de marfă, usile etanse trebuie supuse unei încercări hidraulice la o presiune a apei corespunzând unei coIoane de apă până la puntea peretilor etansi sau, respectiv, puntea de bord liber. Dacă încercarea usilor individuale nu se efectuează din cauza posibilei distrugeri a izolatiei sau elementelor de amenajări, această încercare se poate înlocui cu o încercare hidraulică pe un prototip din fiecare tip si dimensiune de usă, cu o presiune de încercare corespunzătoare cel putin coIoanei de apă cerute pentru amplasamentul respectiv. Încercarea pe prototip trebuie să fie efectuată înainte de montarea usii. Metoda de montare si procedura de amplasare a usii la bordul navei trebuie să corespundă acelora pentru încercarea pe prototip. Atunci când se amplasează la bord, fiecare usă trebuie să fie verificată în ceea ce priveste pozitionarea corectă între peretele etans, cadru si usă.”

 

REGULA 45

Măsuri împotriva electrocutării, incendiului si altor accidente de origine electrică

 

3. După titlu se adaugă următoarele cuvinte: „(Paragrafele 10 si 11 din această regulă se aplică navelor construite la 1 ianuarie 2007 sau după această dată.)”

4. Paragraful 10 existent se înlocuieste cu următorul paragraf:

„10. Nu se va instala niciun echipament electric în vreun spatiu unde se pot acumula amestecuri inflamabile, de exemplu în compartimentele destinate în principal bateriilor de acumulatoare, în magazii de vopsele, depozite de acetilenă sau spatii similare, dacă Administratia nu consideră că acest echipament este: 1. esential pentru exploatare;

2. de un tip care nu va provoca aprinderea amestecului considerat;

3. corespunzător spatiului respectiv; si

4. certificat în mod adecvat pentru utilizarea sigură în mediu cu pulberi, vapori sau gaze cu care este posibil să vină în contact.”

5. Următorul nou paragraf 11 se adaugă după paragraful 10, asa cum a fost amendat:

„11. Echipamentul electric, cablurile si traseele de cablu de la navele-cisternă nu trebuie să fie instalate în locuri periculoase decât atunci când respectă standarde care nu sunt inferioare acelora acceptate la Organizatie*). Totusi, pentru amplasamentele care nu sunt vizate de aceste standarde, echipamentul electric, cablurile si traseele de cablu care nu respectă standardele pot fi instalate în locuri periculoase dacă Administratia consideră, în baza unei evaluări a riscurilor, că este asigurat un nivel echivalent de sigurantă.”

6. Paragraful 11 existent se renumerotează ca paragraful 12.

 

CAPITOLUL III

Mijloace si dispozitive de salvare

 

REGULA 31

Ambarcatiuni de salvare si bărci de urgentă

 

7. Următorul nou paragraf 1.8 se adaugă după paragraful 1.7 existent:

„1.8. Fără a contraveni prevederilor paragrafului 1.1, vrachierele, asa cum au fost definite în regula IX/1.6, construite la 1 iulie 2006 sau după această dată, trebuie să corespundă cerintelor paragrafului 1.2.”

 

CAPITOLUL V

Siguranta navigatiei

 

REGULA 19

Cerinte de dotare a navelor cu sisteme si echipamente de navigatie

 

8. La paragraful 2.5, textul existent al alineatului 1 se înlocuieste după cum urmează:

„1. un girocompas sau alte mijloace, pentru determinarea si afisarea informatiilor de drum prin mijloacele nemagnetice de la bordul navei, care să se poată citi clar de către timonier în postul principal de comandă. Aceste mijloace trebuie, de asemenea, să transmită informatiile de drum în scopul introducerii lor în echipamentele mentionate la paragrafele 2.3.2, 2.4 si 2.5.5;”.


*) Se face referire la standardele publicate de Comisia Electrotehnică Internatională, CEI 60092-502:1999, „Instalatii electrice la nave - Nave-cisternă”.

 

 

REGULA 20

Înregistratoare de date privind voiajul

 

9. Următorul nou paragraf 2 se adaugă după paragraful 1 existent:

„2. În vederea facilitării investigatiilor asupra accidentelor, navele de marfă care sunt angajate în voiaje internationale trebuie să fie prevăzute cu un VDR care poate să fie un înregistrator simplificat de date privind voiajul (S-VDR)*), astfel:

1. În cazul navelor de marfă cu un tonaj brut de 20.000 si mai mult, construite înainte de 1 iulie 2002, la prima andocare planificată după 1 iulie 2006, dar nu mai târziu de 1 iulie 2009;

2. În cazul navelor de marfă cu un tonaj brut de 3.000 si mai mult, dar mai putin de 20.000, construite înainte de 1 iulie 2002, la prima andocare planificată după 1 iulie 2007, dar nu mai târziu de 1 iulie 2010; si

3. administratiile pot scuti navele de marfă de la aplicarea prevederilor subparagrafelor 1 si 2 atunci când aceste nave vor fi scoase din functiune în decurs de 2 ani după data de aplicare specificată la subparagrafele 1 si 2 de mai sus.”

10. Paragraful 2 existent se renumerotează ca paragraful 3.

 

CAPITOLUL VII

Transportul mărfurilor periculoase

 

REGULA 10

Cerinte aplicabile navelor cisternă pentru transportul produselor chimice

 

11. Următoarea frază se elimină din paragraful 1 al regulii:

„În sensul acestei reguli, cerintele Codului trebuie să fie considerate obligatorii.”

 

CAPITOLUL XII

Măsuri suplimentare de sigurantă pentru vrachiere

 

12. Textul existent al cap. XII se înlocuieste după cum urmează:

 

„REGULA 1

Definitii

 

În sensul acestui capitol:

1. Vrachier este o navă care este destinată în principal să transporte mărfuri uscate în vrac; această definitie include navele precum mineraliere si nave combinate de transport**).

2. Vrachier cu simplu bordaj este un vrachier, asa cum este definit în paragraful 1, la care:

1. orice parte dintr-o magazie de marfă este delimitată de învelisul bordajului; sau

2. una sau mai multe magazii de marfă sunt delimitate de un dublu bordaj a cărui lătime este mai mică de 760 mm la vrachierele construite înainte de 1 ianuarie 2000 si mai mică de

1.000 mm la vrachierele construite la 1 ianuarie 2000 ori după această dată, dar înainte de 1 iulie 2006, distanta fiind măsurată perpendicular pe învelisul bordajului. Aceste nave includ navele combinate de transport, la care orice parte dintr-o magazie de marfă este delimitată de învelisul bordajului.

3. Vrachier cu dublu bordaj este un vrachier, asa cum este definit în paragraful 1, în care toate magaziile de marfă sunt delimitate de un dublu bordaj, altul decât cel definit la paragraful 2.2.

4. Dublu bordaj este o configuratie în care constructia fiecărui bord al navei constă din învelisul bordajului navei si un perete Iongitudinal etans care leagă dublul fund cu puntea. Tancurile de gurnă si tancurile superioare pot, atunci când sunt prevăzute, să facă parte integrantă din configuratia dublului bordaj.

5. Lungimea unui vrachier este lungimea asa cum s-a definit în Conventia internatională asupra liniilor de încărcare în vigoare.

6. Marfă solidă în vrac este orice material, altul decât cel lichid ori gazos, care se compune dintr-o combinatie de particule, granule sau orice bucăti mai mari de material, cu o compozitie în general uniformă, care se încarcă direct în spatiile de marfă ale unei nave, fără forme intermediare de ambalaj.

7. Norme de rezistentă a peretelui si dublului fund de la vrachiere sunt „Norme de calcul al dimensiunilor peretelui transversal etans, gofrat vertical, dintre cele două magazii de marfă situate cel mai în prova si norme de calcul al cantitătii admisibile de marfă din magazia situată cel mai în prova”, adoptate la 27 noiembrie 1997 prin Rezolutia 4 a Conferintei guvernelor contractante la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum pot fi amendate de Organizatie, cu conditia ca aceste amendamente să fie adoptate, să intre în vigoare si să aibă efect în conformitate cu prevederile art. VIII din prezenta conventie cu privire la procedurile de amendare aplicabile anexei, exclusiv cap. I.

8. Vrachiere construite sunt vrachiere a căror chilă a fost pusă sau care se află într-un stadiu similar de constructie.

9. Stadiu similar de constructie este un stadiu în care:

1. Începe constructia identificabilă cu o anumită navă; si

2. a început asamblarea acelei nave, incluzând cel putin 50 tone sau 1% din masa estimată a întregului material de constructie, care dintre acestea este mai mică.

10. Lătimea^) unui vrachier este lătimea asa cum s-a definit în Conventia internatională asupra liniilor de încărcare în vigoare.

 

REGULA 2

Aplicare

 

Vrachierele trebuie să corespundă cerintelor acestui capitol, suplimentar fată de cerintele aplicabile din alte capitole.


*) Se face referire la Rezolutia MSC.163 (78) - Standarde de functionare pentru înregistratoare simplificate de date privind voiajul, instalate la bordul navei (S-VDR).

**) Se face referire la:

1. Pentru navele construite înainte de 1 iulie 2006, Rezolutia 6, Interpretarea definitiei „vrachier”, asa cum a fost dată în cap. IX din SOLAS 1974, asa cum a fost amendată în Î994, adoptat de Conferinta SOLAS T997.

2. Interpretarea prevederilor cap. XII din SOLAS cu privire la Măsurile suplimentare de sigurantă pentru vrachiere, adoptată de Comitetul Securitătii Maritime al Organizatiei prin Rezolutia MSC.79 (70).

3. Aplicarea prevederilor anexei 1 la Interpretarea prevederilor cap. XII din SOLAS cu privire la Măsurile suplimentare de sigurantă pentru vrachiere, adoptată de Comitetul Securitătii Maritime al Organizatiei prin Rezolutia MSC.89 (71).

 

 

REGULA 3

Program de implementare

 

Vrachierele construite înainte de 1 iulie 1999, cărora li se aplică regula 4 sau 6, trebuie să corespundă prevederilor acestor reguli conform următorului program, cu referire la programul intensificat de inspectii cerut de regula XI-1/2:

1. pentru vrachierele cu vârsta mai mare sau egală cu 20 de ani la 1 iulie 1999, cel mai târziu la data primei vizite intermediare sau cel mai târziu la data primei vizite periodice după 1 iulie 1999, care dintre acestea este prima;

2. pentru vrachierele cu vârsta mai mare sau egală cu 15 ani, dar mai mică de 20 de ani la 1 iulie 1999, cel mai târziu la data primei vizite periodice după 1 iulie 1999, dar nu mai târziu de 1 iulie 2002- si

3. pentru vrachierele cu vârsta mai mică de 15 ani la 1 iulie 1999, cel mai târziu la data primei vizite periodice după data la care nava împlineste 15 ani vechime, dar nu mai târziu de data la care nava împlineste 17 ani vechime.

 

REGULA 4

Cerinte de stabilitate după avarie aplicabile vrachierelor

 

1. Vrachierele cu simplu bordaj având o lungime mai mare sau egală cu 150 m, destinate transportului mărfurilor solide în vrac cu o densitate mai mare sau egală cu 1.000 kg/m3, construite la 1 iulie 1999 sau după această dată, trebuie ca, atunci când sunt încărcate la linia de încărcare de vară, să poată rămâne în plutire, în toate situatiile de încărcare, având o stare de echilibru satisfăcătoare după inundarea oricărei magazii de marfă, asa cum se specifică în paragraful 4.

2. Vrachierele cu dublu bordaj având o lungime mai mare sau egală cu 150 m, la care orice parte din peretele Iongitudinal etans se află amplasat la B/5 sau 11,5 m, care dintre acestea este mai mică, de la bordajul navei spre interior, perpendicular pe axa Iongitudinală la nivelul liniei de încărcare de vară atribuită, destinate transportului mărfurilor solide în vrac cu o densitate mai mare sau egală cu 1.000 kg/m3, construite la 1 iulie 2006 sau după această dată, trebuie ca, atunci când sunt încărcate la linia de încărcare de vară, să poată rămâne în plutire, în toate situatiile de încărcare, având o stare de echilibru satisfăcătoare după inundarea oricărei magazii de marfă, asa cum se specifică în paragraful 4.

3. Vrachierele cu simplu bordaj având o lungime mai mare sau egală cu 150 m, care transportă mărfuri solide în vrac cu o densitate mai mare sau egală cu 1.780 kg/m3, construite înainte de 1 iulie 1999, trebuie ca, atunci când sunt încărcate la linia de încărcare de vară, să poată rămâne în plutire, în toate situatiile de încărcare, având o stare de echilibru satisfăcătoare după inundarea magaziei de marfă situate cel mai în prova, asa cum se specifică în paragraful 4. Această cerintă trebuie să fie îndeplinită în conformitate cu programul de implementare specificat la regula 3.

4. Sub rezerva prevederilor paragrafului 7, starea de echilibru după inundare trebuie să corespundă stării de echilibru mentionate în anexa la Rezolutia A. 320 (IX) - regula echivalentă regulii 27 a Conventiei internationale din 1966 asupra liniilor de încărcare, asa cum a fost amendată de Rezolutia A. 514 (13). Inundarea ipotetică trebuie să tină seama doar de inundarea spatiului magaziei de marfă. Permeabilitatea unei magazii încărcate trebuie considerată ca fiind 0,9, iar permeabilitatea unei magazii goale 0,95, dacă nu se iau în considerare permeabilitatea corespunzătoare mărfii din magazia inundată pentru volumul ocupat de această marfă si permeabilitatea de 0,95 pentru volumul rămas gol din această magazie.

5. Se poate considera că vrachierele construite înainte de 1 iulie 1999, cărora li s-a atribuit un bord liber redus conform regulii 27 (7) a Conventiei internationale din 1966 asupra liniilor de încărcare, asa cum a fost adoptată la 5 aprilie 1966, îndeplinesc prevederile paragrafului 3 al acestei reguli.

6. Se poate considera că vrachierele, cărora li s-a atribuit un bord liber redus în conformitate cu prevederile paragrafului (8) al regulii echivalente regulii 27 a Conventiei internationale din 1966 asupra liniilor de încărcare, adoptat prin Rezolutia A. 320 (IX), asa cum a fost amendată de Rezolutia A. 514 (13), îndeplinesc prevederile paragrafului 1 sau 2, după caz.

7. La vrachierele cărora li s-a atribuit un bord liber redus în conformitate cu prevederile regulii 27 (8) din anexa B a Protocolului din 1988 privind Conventia internatională din 1966 asupra liniilor de încărcare, starea de echilibru după inundare trebuie să îndeplinească prevederile respective ale acelui protocol.

 

REGULA 5

Rezistenta structurii vrachierelor

 

1. Vrachierele cu simplu bordaj având o lungime mai mare sau egală cu 150 m, destinate transportului mărfurilor solide în vrac cu o densitate mai mare sau egală cu 1.000 kg/m3, construite la 1 iulie 1999 sau după această dată, trebuie să aibă o rezistentă suficientă la inundarea oricărei magazii de marfă la nivelul apei din exteriorul navei după inundare în toate cazurile de încărcare si balastare, tinându-se seama si de efectele dinamice ca urmare a prezentei apei în magazie, precum si de recomandările adoptate de Organizatie*).

2. Vrachierele cu dublu bordaj având o lungime mai mare sau egală cu 150 m, la care orice parte din peretele etans Iongitudinal se află amplasat la B/5 sau 11,5 m, care dintre acestea este mai mică, de la bordajul navei spre interior, perpendicular pe axa Iongitudinală la nivelul liniei de încărcare de vară atribuită, destinate transportului mărfurilor solide în vrac cu o densitate mai mare sau egală cu 1.000 kg/m3, construite la 1 iulie 2006 sau după această dată, trebuie să corespundă prevederilor de rezistentă a structurii din paragraful 1.

 

REGULA 6

Cerinte privind structura si alte cerinte aplicabile vrachierelor

 

1. Vrachierele cu simplu bordaj având o lungime mai mare sau egală cu 150 m, care transportă mărfuri solide în vrac cu o densitate mai mare sau egală cu 1.780 kg/m3, construite înainte de 1 iulie 1999, trebuie să îndeplinească următoarele cerinte în conformitate cu programul de implementare specificat la regula 3:


*) Se face referire la Rezolutia 3 în legătură cu Recomandarea privind conformitatea cu regula XII/5 din Conventia SOLAS, adoptată de Conferinta SOLAS din 1997.

 

 

1. Peretele transversal etans dintre cele două magazii de marfă situate cel mai în prova si dublul fund al magaziei de marfă situate cel mâi în prova trebuie să aibă o rezistentă suficientă la inundarea magaziei de marfă situate cel mai în prova, tinându-se seama si de efectele dinamice ca urmare a prezentei apei în magazie, în conformitate cu normele de rezistentă „a peretelui si dublului fund de la vrachiere. În sensul acestei reguli, normele de rezistentă a peretelui si dublului fund de la vrachiere trebuie considerate ca obligatorii.

2. În cazul în care este necesară întărirea peretelui transversal etans sau a dublului fund si în ce măsură, pentru satisfacerea prevederilor paragrafului 1.1, pot fi luate în considerare restrictiile următoare:

1. restrictii privind distribuirea greutătii totale a mărfii între magaziile de marfă; si

2. restrictii cu privire la deadweightul maxim.

3. Pentru vrachierele la care se aplică fie una dintre restrictiile date la paragrafele 1.2.1 si 1.2.2 de mai sus, fie ambele restrictii, în vederea satisfacerii cerintelor paragrafului 1.1, aceste restrictii trebuie să fie respectate ori de câte ori mărfurile solide în vrac transportate au o densitate mai mare sau egală cu 1.780 kg/m3.

2. Vrachierele cu dublu învelis în toate zonele, având o lungime mai mare sau egală cu 150 m, construite la 1 iulie 2006 sau după această dată, trebuie să îndeplinească următoarele cerinte:

1. Elementele de osatură principale întărite ale dublului bordaj nu trebuie amplasate în interiorul spatiului magaziei de marfă.

2. Sub rezerva prevederilor de mai jos, distanta dintre învelisul exterior si învelisul interior la oricare sectiune transversala nu trebuie să fie mai mică de 1.000 mm, măsurată perpendicular pe învelisul bordajului. Constructia dublului bordaj trebuie să fie astfel încât să permită accesul la inspectie, în conformitate cu regula 11-1/3-6 si cu Prevederile tehnice referitoare la aceasta.

1. Nu este necesar ca spatiile libere descrise mai jos să fie mentinute în dreptul traverselor nepuntite si guseelor superioare si inferioare în sistemul de osatură transversal sau guseelor de capăt în sistemul de osatură Iongitudinal.

2. Lătimea minimă a trecerii libere prin spatiul dublului învelis în dreptul obstacolelor, cum ar fi tubulatura sau scările verticale, nu trebuie să fie mai mică de 600 mm.

3. Dacă învelisul interior si/sau exterior este în sistemul de osatură transversal, spatiul liber minim dintre suprafetele interioare ale coastelor nu trebuie să fie mai mic de 600 mm.

4. Dacă învelisul interior si exterior este în sistemul de osatură Iongitudinal, spatiul liber minim dintre suprafetele interioare ale osaturii nu trebuie să fie mai mic de 800 mm. În afara părtii cilindrice pe lungimea magaziei de marfă, acest spatiu liber se poate reduce dacă configuratia structurii o cere, dar, în niciun caz, nu trebuie să fie mai mic de 600 mm.

5. Spatiul liber minim mentionat mai sus trebuie să fie cea mai scurtă distantă măsurată între liniile ipotetice care unesc suprafetele interioare ale osaturii de pe învelisul interior si exterior.

3. Spatiile dublului învelis si tancurile cu balast cu apă de mare de la vrachierele cu o lungime mai mare sau egală cu 150 m, construite la 1 iulie 2006 sau după această dată, trebuie acoperite cu strat de protectie în conformitate cu cerintele regulii 11-1/3-2, tinându-se cont si de normele privind comportarea acoperirilor de protectie*), ce vor fi elaborate de Organizatie.

4. Spatiile dublului învelis, cu exceptia tancurilor superioare, dacă sunt prevăzute, nu trebuie să fie utilizate la transportul mărfurilor.

5. La vrachierele cu o lungime mai mare sau egală cu 150 m, care transportă mărfuri solide în vrac având o densitate mai mare sau egală cu 1.000 kg/m3, construite la 1 iulie 2006 sau după această dată:

1. structura magaziilor de marfă trebuie să fie astfel încât toate mărfurile prevăzute a fi transportate să poată fi încărcate si descărcate cu echipament si proceduri standard de încărcare/descărcare, fără deteriorări care să compromită siguranta structurii;

2. continuitatea efectivă dintre structura învelisului bordajului si restul structurii corpului trebuie să fie asigurată; si

3. structura zonelor de marfă trebuie să fie astfel încât ruperea unui singur element structural de întărire să nu ducă la ruperea imediată consecutivă a altor elemente structurale care ar putea duce la un colaps al tuturor panourilor întărite.


*) Se face referire la standardele acceptabile pentru Administratie până In momentul în care normele privind comportarea acoperirilor de protectie, ce vor fi elaborate de Organizafie, vor fi făcute obligatorii prin modificarea corespunzătoare a cerintelor de mai sus.

REGULA 7

Inspectia si întretinerea vrachierelor

 

1. Vrachierele cu simplu bordaj având o lungime mai mare sau egală cu 150 m, care sunt construite înainte de 1 iulie 1999 si care au o vechime mai mare sau egală cu 10 ani, nu trebuie să transporte mărfuri solide în vrac cu o densitate mai mare sau egală cu 1.780 kg/m3, dacă nu au fost găsite într-o stare satisfăcătoare după ce au fost supuse:

1. unei inspectii periodice în conformitate cu programul intensificat de inspectii în timpul vizitelor, cerut de regula XI-1/2; sau

2. unei inspectii a tuturor magaziilor de marfă în acelasi volum ca cel cerut pentru inspectiile periodice din programul intensificat de inspectii în timpul vizitelor, cerut de regula XI-1/2.

2. Vrachierele trebuie să corespundă cerintelor de întretinere prevăzute la regula 11-1 /3-1 si Standardelor pentru armatori cu privire la inspectia si întretinerea capacelor gurilor de magazie de la vrachiere, adoptate de Organizatie prin Rezolutia MSC.169 (79), asa cum poate fi amendată de Organizatie, cu conditia ca aceste amendamente să fie adoptate, puse în aplicare si să aibă efect în conformitate cu prevederile art. VIII din Conventie referitor la procedurile de amendare aplicabile anexei, cu exceptia cap. I.

 

REGULA 8

Informatii privind conformitatea cu cerintele aplicabile vrachierelor

 

1. Manualul cerut de regula VI/7.2 trebuie avizat de Administratie sau în numele ei, pentru a atesta conformitatea cu regulile 4, 5, 6 si 7, după caz.

2. Orice restrictii impuse transportului de mărfuri solide în vrac cu o densitate mai mare sau egală cu 1.780 kg/m3, în conformitate cu cerintele regulilor 6 si 14, trebuie identificate si incluse în manualul mentionat la paragraful 1.

3. Un vrachier căruia i se aplică paragraful 2 trebuie să fie permanent marcat pe bordaj la mijlocul navei, babord si tribord, cu un triunghi echilateral plin, vopsit cu o culoare ce contrastează cu cea a corpului navei, care are laturile de 500 mm si al cărui vârf se află la 300 mm sub linia puntii.

 

REGULA 9

Cerinte pentru vrachierele care nu pot respecta regula 4.3 datorită caracteristicilor de constructie a magaziilor lor de marfă

 

Pentru vrachierele construite înainte de 1 iulie 1999, care se încadrează în limitele de aplicare a regulii 4.3 si care au fost construite cu un număr insuficient de pereti transversali etansi pentru a respecta regula mentionată, Administratia poate permite o derogare cu privire la aplicarea regulilor 4.3 si 6, cu conditia ca aceste nave să respecte următoarele cerinte:

1. pentru magazia de marfă situată cel mai în prova, inspectiile prevăzute în cadrul vizitei anuale din programul intensificat de inspectii în timpul vizitelor, cerut de regula XI-1/2, trebuie să fie înlocuite cu inspectiile prevăzute în acest program în cadrul vizitei intermediare a magaziilor de marfă;

2. În toate magaziile de marfă sau în tunelele pentru transport marfă, după caz, trebuie să fie prevăzute avertizoare pentru nivelul mare al apei din puturile de santină, care să declanseze o alarmă sonoră si vizuală pe puntea de navigatie, asa cum s-a aprobat de Administratie sau de o organizatie recunoscută de aceasta în conformitate cu prevederile regulii XI-1/1; si

3. să fie prevăzute informatii detaliate cu privire la anumite cazuri speciale de inundare a magaziei de marfă. Aceste informatii trebuie însotite de instructiuni detaliate privind pregătirea evacuării conform prevederilor sectiunii 8 din Codul international de management al sigurantei (Codul ISM) si vor fi utilizate ca bază pentru pregătirea si exercitiile echipajului.

 

REGULA 10

Declararea densitătii mărfii solide în vrac

 

1. Înaintea încărcării mărfii în vrac pe vrachiere cu lungimea mai mare sau egală cu 150 m, expeditorul trebuie să declare densitatea mărfii, suplimentar fată de prevederile regulii VI/2 cu privire la furnizarea informatiei asupra mărfii.

2. În cazul vrachierelor cărora li se aplică regula 6, cu exceptia cazului în care ele îndeplinesc toate prevederile pertinente ale prezentului capitol, aplicabile transportului mărfurilor solide în vrac care au o densitate mai mare sau egală cu 1.780 kg/m3, densitatea oricărei mărfi, declarată ca fiind cuprinsă între 1.250 kg/m3 si 1.780 kg/m3, trebuie să fie verificată de un organism acreditat*).

 

REGULA 11

Calculator de încărcare

 

(Dacă nu se prevede altfel, această regulă se aplică vrachierelor, indiferent de data lor de constructie.)

1. Vrachierele cu o lungime mai mare său egală cu 150 m trebuie prevăzute cu un calculator de încărcare care să poată determina fortele tăietoare si momentele încovoietoare ce actionează asupra grinzii echivalente a navei, tinându-se seama de recomandarea adoptată de Organizatie**).

2. Vrachierele cu o lungime mai mare sau egală cu 150 m, construite înainte de 1 iulie 1999, trebuie să corespundă cerintelor paragrafului 1 nu mai târziu de data primei vizite intermediare sau periodice a navei, efectuată după 1 iulie 1999.

3. Vrachierele cu o lungime mai mică de 150 m, construite la 1 iulie 2006 sau după această dată, trebuie să fie prevăzute cu un calculator de încărcare care să poată furniza informatia cu privire la stabilitatea navei în stare intactă. Programul de calculator pentru calculele de stabilitate trebuie să fie aprobat de Administratie si trebuie să fie asigurate conditiile standard în scopul testării referitoare la informatia asupra stabilitătii aprobată***).


*) Pentru verificarea densitătii mărfurilor solide în vrac, se poate face referire la Metoda uniformă de măsurare a densitătii mărfurilor în vrac (MSC/Circ. 908).

**) Se face referire la Rezolutia 5 în legătură cu Recomandarea privind calculatoarele de încărcare, adoptată de Conferinta SOLAS din 1997.

***) Se face referire la părtile pertinente din apendicele la Instructiunile pentru utilizarea la bord a calculatoarelor (MSC/Circ. 891).

 

REGULA 12

Avertizoare de pătrundere a apei în magazii, spatii de balast si spatii uscate

 

(Această regulă se aplică vrachierelor, indiferent de data constructiei lor.)

1. Vrachierele trebuie să fie prevăzute cu detectoare de nivel al apei:

1. În fiecare magazie de marfă trebuie să fie prevăzute detectoare de nivel al apei care declansează alarme sonore si vizuale, una atunci când îhtr-o magazie nivelul apei ajunge deasupra dublului fund la o înăltime de 0,5 m si alta atunci când nivelul apei ajunge la o înăltime de cel putin 15% din înăltimea magaziei de marfă, dar nu mai mult de 2 ni. La vrachierele cărora li se aplică regula 9.2 este necesară instalarea detectoarelor care declansează numai această din urmă alarmă. Detectoarele de nivel al apei trebuie să fie instalate la extremitatea pupa a magaziilor de marfă. În cazul în care magaziile de marfă sunt utilizate pentru apa de balast, poate fi instalat un dispozitiv de neutralizare a alarmei. Alarmele vizuale trebuie să facă distinctie clară între cele două niveluri diferite de apă detectate în fiecare magazie;

2. În orice tanc de balast situat în fata peretelului de coliziune prevăzut de regula 11-1/11 trebuie să fie prevăzute detectoare care declansează o alarmă sonoră si vizuală în cazul în care lichidul din tanc atinge un nivel ce nu depăseste 10% din capacitatea tancului. Se poate instala un dispozitiv de neutralizare a alarmei care să fie activat atunci când este utilizat tancul; si

3. În orice spatiu, uscat sau gol, altul decât putul lantului, care are o parte ce se extinde în fata magaziei de marfă situate cel mai în provă, trebuie să fie prevăzute detectoare care declansează o alarmă sonoră si vizuală la un nivel al apei de 0,1 m deasupra puntii. Nu este necesar să se prevadă aceste alarme în spatiile închise al căror volum nu depăseste 0,1% din deplasamentul volumetric maxim ai navei.

2. Alarmele sonore si vizuale specificate în paragraful 1 trebuie să fie situate pe puntea de comandă.

3. Vrachierele construite înainte de 1 iulie 2004 trebuie să corespundă cerintelor acestei reguli cel mai târziu la data inspectiei anuale, intermediare sau de reînnoire, care se va efectua după 1 iulie 2004, si anume la data la care se efectuează prima dintre acestea.

 

REGULA 13

Disponibilitatea instalatiilor de santină1)

 

(Această regulă se aplică vrachierelor, indiferent de data construirii lor.)

1. La vrachiere, mijloacele de drenare si pompare a tancurilor de balast amplasate în prova peretelui de coliziune si a santinelor spatiilor uscate, care au o parte a lor ce se extinde în prova magaziei de marfă situate cel mai în prova, trebuie să poată fi puse în functiune dintr-un spatiu închis usor accesibil, la care se poate ajunge de pe puntea de comandă sau din postul de comandă al masinilor de propulsie, fără a se traversa puntea expusă de bord liber sau de suprastructură. Atunci când tubulaturile care deservesc aceste tancuri sau santine trec prin peretele de coliziune, se poate accepta ca valvulele să fie puse în functiune prin dispozitive cu comandă de la distantă, în locul celor prevăzute la regula 11-1/11.4, cu conditia ca amplasarea acestor comenzi de valvule să corespundă acestei reguli.

2. Vrachierele construite înainte de 1 iulie 2004 trebuie să corespundă cerintelor acestei reguli cel mai târziu la data primei inspectii intermediare sau de reînnoire care se efectuează după 1 iulie 2004, dar în niciun caz mai târziu de 1 iulie 2007.

 

REGULA 14

Restrictii privind navigatia cu oricare dintre magazii goale

 

Vrachierele cu simplu bordaj având lungimea mai mare sau egală cu 150 m, care transportă mărfuri solide în vrac cu o densitate mai mare sau egală cu 1.780 kg/m3, dacă nu respectă cerintele de mentinere în stare de plutire cu oricare dintre magazii inundate, asa cum se indică în regula 5.1, si nici Standardele si criteriile aplicabile constructiei bordajului vrachierelor cu simplu bordaj, adoptate de Organizatie prin Rezolutia MSC.168 (79), asa cum poate fi amendată de Organizatie, cu conditia ca aceste amendamente să fie adoptate, aplicate si sâ aibă efect în conformitate cu prevederile art. VIII din Conventie, referitoare la procedurile de amendare aplicabile din anexă, cu exceptia cap. I, si după împlinirea vârstei de 10 ani, nu trebuie să navigheze cu vreo magazie încărcată la mai putin de 10% din greutatea maximă admisibilă a mărfurilor diri respectiva magazie atunci când sunt la plină încărcare. Starea de plină încărcare aplicabilă în sensul prezentei reguli este o greutate mat mare sau egală cu 90% din deadweightul la bordul liber corespunzător atribuit.”

 

APENDICE

Certificate

 

Model de certificat de sigurantă pentru navele de pasageri

13. Următoarea nouă sectiune se introduce între sectiunea care începe cu cuvintele „Prezentul certificat este valabil până la” si sectiunea care începe cu cuvintele „Emis la”:

„Data finalizării inspectiei pe care se bazează acest certificat: ..............................” (zz/ll/aaaa)

Model de certificat de sigurantă a constructiei pentru navele de marfă

14. Următoarea nouă sectiune se introduce între sectiunea care începe cu cuvintele „Prezentul certificat este valabil până la” si sectiunea care începe cu cuvintele „Emis la”:

„Data finalizării inspectiei pe care se bazează acest certificat:..............................” (zz/ll/aaaa)

Model de certificat de sigurantă a echipamentului pentru navele de marfă

15. Următoarea nouă sectiune se introduce între sectiunea care începe cu cuvintele „Prezentul certificat este valabil până la” si sectiunea care începe cu cuvintele „Emis la”:

„Data finalizării inspectiei pe care se bazează acest certificat: ..............................” (zz/ll/aaaa)

Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă a echipamentului pentru navele de marfă (Formular E)

16. Sectiunea 3 existentă se înlocuieste după cum urmează:

„3. Date cu privire la echipamentul si sistemele de navigatie

 

 

Articolul

Existent la bord

1.1.

 Compas magnetic standard*)

 

1.2.

 Compas magnetic de rezervă*)

 

1.3.

 Girocompas*)

 

1.4.

 Repetitor de drum al girocompasului*)

 

1.5.

 Repetitor de relevmente al girocompasului*)

 

1.6.

 Sistem de control al directiei de deplasare a navei sau sistem de control privind urmărirea drumului navei*)

 

1.7.

 Disc de relevmente sau dispozitiv magnetic pentru relevmente*)

 

1.8.

 Mijloace de corectare a drumului navei si relevmentelor luate

 

1.9.

 Dispozitiv pentru transmiterea informatiei de drum (THD)*)

 

2.1.

 Hărti maritime/sistem de afisare electronică a hărtilor electronice si informatiilor (ECDIS)**)

 

2.2.

 Dispozitive de rezervă pentru ECDIS

 

2.3.

 Publicatii nautice

 

2.4.

 Dispozitive de rezervă pentru publicatii nautice electronice

 

3.1.

Receptor pentru sistemul mondial de navigatie prin satelit/sistem terestru de radionavigatie*),**)

 

3.2.

Radar în 9 GHz*)

 

3.3.

Radar secundar (3 GHz / 9 GHz”),*)

 

3.4.

Sistem radar cu trasare automată (ARPA)*)

 

3.5.

Echipament de urmărire automată*)

 

3.6.

Al doilea echipament de urmărire automată*)

 

3.7.

Echipament electronic de trasare*)

 

4.

Sistem automat de identificare (AIS)

 

5.1.

Înregistrator de date privind voiajul (VDR)

 

5.2.

Înregistrator simplificat de date privind voiajul (S-VDR)

 

6.1.

Dispozitiv pentru măsurarea vitezei si distantei (prin apă)*)

 

6.2.

Dispozitiv pentru măsurarea vitezei si distantei (fată de fundul mării în directie înainte si transversală)*)

 

6.3.

Sondă ultrason*)

 

7.1.

Indicatoare ale unghiului cârmei, tractiunii, sensului de rotatie, pasului elicei si regimului de functionare*)

 

7.2.

Indicator de giratie*)

 

8.

Sistem de receptie acustică*)

 

9.

Telefon de comunicare cu postul de guvernare de avarie*)

 

10.

Lampă de semnalizare de zi*)

 

11.

Reflector radar*)

 

12.

Codul international de semnale

 

13.

Manual IAMSAR, volumul III

 

 


1) Se face referire la interpretarea regulii XII/13 (MSC/Circ. 1069) din SOLAS.

*) Alte mijloace care respectă această cerintă sunt permise în virtutea regulii V/19. Dacă sunt utilizate alte mijloace, acestea trebuie să fie specificate.

**) Se sterge, după caz.”

 

Model de certificat de sigurantă radio pentru navele de marfă

17. Următoarea nouă sectiune se introduce între sectiunea care începe cu cuvintele „Prezentul certificat este valabil până la” si sectiunea care începe cu cuvintele „Emis la”:

„Data finalizării inspectiei pe care se bazează acest certificat: .................................................................................” (zz/ll/aaaa)

 

Model de certificat de sigurantă pentru navele nucleare de pasageri

18. Formularul existent al certificatului se înlocuieste după cum urmează:

 

„CERTIFICAT DE SIGURANTĂ PENTRU NAVA NUCLEARĂ DE PASAGERI

 

Prezentul certificat se va suplimenta cu o listă a echipamentului (Formular PNUC)

 

(Sigiliul oficial)

(Statul)

 

pentru un voiaj international/pentru un voiaj international scurt1)

 

Emis în virtutea prevederilor Conventiei internationale din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1988 referitor la aceasta,

 

din împuternicirea Guvernului din

.................................................

(numele statului)

 

de către ...............................................

(persoana sau organizatia autorizată)

 

 

Caracteristicile nave2)

Numele navei ............................................................................................................................

Numărul sau literele distinctive ................................................................................................

Portul de înmatriculare ..............................................................................................................

Tonajul brut ................................................................................................................................

Zonele maritime în care nava are certificat de exploatare (regula IV/2)............................

Numărul IMO ............................................................................................................................

Data la care s-a pus chila sau la care nava era într-un stadiu similar de constructie ori, când este cazul, data la care s-au început lucrările pentru o conversiune sau o transformare ori modificare cu caracter major .............................

Se certifică prin prezentul că:

1. nava a fost inspectată în conformitate cu cerintele regulii VIII/9 din Conventie;

2. această navă, care este o navă nucleară, este în conformitate cu toate prevederile cap. VIU al Conventiei si este conformă cu Dosarul de sigurantă aprobat al navei; si că

2.1. nava respectă cerintele Conventiei cu privire la:

1. structură, masini principale si auxiliare, căldări si alte recipiente sub presiune, inclusiv instalatia nucleară de propulsie si structura de protectie la coliziune;

2. dispunerea si detaliile privind compartimentarea etansă;

3. următoarele linii de încărcare de compartimentare:

 

Linii de încărcare de compartimentare determinate si marcate pe bordajul navei la mijlocul navei (regula 13 din cap. 11-1)

Bordul liber

Se aplică atunci când spatiile destinate pasagerilor cuprind spatiile următoare, ce pot fi ocupate fie de pasageri, fie de mărfuri

C.1

………………

………………

C.2

………………

………………

C.3

………………

………………

 

2.2. nava respectă cerintele Conventiei cu privire la protectia constructivă contra incendiilor, la instalatiile si dispozitivele de stins incendiu si la planurile de combatere a incendiilor;

2.3. nava respectă cerintele Conventiei cu privire la sistemele si echipamentul de protectie la radiatii;

2.4. mijloacele de salvare si echipamentul bărcilor de salvare, plutelor de salvare si al bărcilor de urgentă au fost prevăzute în conformitate cu cerintele Conventiei;

2.5. nava a fost dotată cu un aparat de lansare a bandulei si cu instalatii radio folosite pe mijloacele de salvare în conformitate cu cerintele Conventiei;

2.6. nava corespunde cerintelor Conventiei în ceea ce priveste instalatiile radio;

2.7. functionarea instalatiilor radio utilizate pe mijloacele de salvare este în conformitate cu cerintele Conventiei;

2.8. nava respectă cerintele Conventiei în ceea ce priveste echipamentul de navigatie de la bordul navei, mijloacele de îmbarcare a pilotilor si publicatiile maritime;

2.9. nava a fost dotată cu lumini, figuri, mijloace de producere semnale sonore si semnale de alertare pentru cazurile de sinistru, în conformitate cu cerintele Conventiei si cu Regulamentul international pentru prevenirea coliziunilor pe mare în vigoare;

2.10. din toate celelalte puncte de vedere nava este în conformitate cu cerintele pertinente ale Conventiei.

 

Prezentul certificat este valabil până la .............................

 

Data finalizării inspectiei pe care se bazează acest certificat ................................ (zz/ll/aaaa)

 

Emis la ............................................................ (Locul de eliberare a certificatului)

 

…………………

(Data eliberării)

……………………………………………

(Semnătura persoanei oficiale autorizate să elibereze certificatul)

 

(Sigiliul sau stampila autoritătii care a emis certificatul, după caz)”


1) Se elimină, după caz.

2) în mod alternativ, caracteristicile navei se pot trece orizontal, în casete.

 

 

19. Următoarea Listă a echipamentului pentru Certificatul de sigurantă pentru nava nucleară de pasageri se adaugă după Formularul Certificatului de sigurantă pentru nava nucleară de pasageri:

 

„LISTĂ

a echipamentului pentru Certificatul de sigurantă pentru nava nucleară de pasageri

 

(Formular PNUC)

Prezenta listă trebuie să fie permanent anexată la Certificatul de sigurantă pentru nava nucleară de pasageri.

 

„LISTA

echipamentului pentru conformitatea cu Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost modificata prin Protocolul din 1988 referitor la aceasta

 

1. Caracteristicile navei

Numele navei ...............

Numărul sau literele distinctive ...............

Numărul minim de persoane cu calificările necesare pentru operarea instalatiilor radio ...............

2. Date cu privire la mijloacele de salvare

 

1.

Numărul total de persoane pentru care sunt prevăzute mijloace de salvare

……………..

 

 

Babord

Tribord

2.

Numărul total de bărci de salvare

……….

……….

2.1.

Numărul total de persoane care pot fi preluate de acestea

……….

……….

2.2.

Numărul de bărci de salvare partial închise (regula 111/21 si Codul LSA, sectiunea 4.5)

……….

……….

2.3.

Numărul de bărci de salvare complet închise (regula 111/21 si Codul LSA, sectiunea 4.6)

……….

……….

2.4.

Alte bărci de salvare

……….

……….

2.5.1.

Numărul

……….

……….

2.5.2.

Tipul

……….

……….

3.

Numărul de bărci de salvare cu motor care sunt incluse în totalul bărcilor de salvare mentionat mai sus

……….

3.1.

Numărul de bărci de salvare dotate cu proiectoare

 

4.

Numărul de bărci de urgentă

……….

4.1.

Numărul de bărci care sunt incluse în totalul bărcilor de salvare indicat mai sus

……….

5.

Plute de salvare

……….

5.1.

Cele pentru care se cer dispozitive de lansare aprobate

……….

5.1.1.

Numărul de plute de salvare

……….

5.1.2.

Numărul de persoane care pot fi preluate de acestea

……….

5.2.

Cele pentru care nu se cer dispozitive de lansare aprobate

……….

5.2.1.

Numărul de plute de salvare

……….

5.2.2.

Numărul de persoane care pot fi preluate de acestea

……….

6.

Mijloace plutitoare

……….

6.1.

Numărul de mijloace plutitoare

……….

6.2.

Numărul de persoane care pot fi sustinute de acestea

……….

7.

Numărul de colaci de salvare

……….

8.

Numărul de veste de salvare

……….

9.

Costume hidrotermice

……….

9.1.

Numărul total

……….

9.2.

Numărul de costume care corespund cerintelor pentru veste de salvare

……….

10.

Numărul de mijloace de protectie termică1)

……….

11.

Instalatii radio folosite pe mijloacele de salvare

……….

11.1.

Numărul de transpondere radar

……….

11.2.

Numărul de aparate radiotelefonice VHF de emisie-receptie

……….


1) Exclusiv cele cerute de Codul LSA, paragrafele 4.1.5.1.24, 4.4.8.31 si 5.1.2.213.

 

3. Date cu privire la instalatiile radio

 

 

Articolul

Existent la bord

1.

Sisteme primare

 

1.1.

Instalatie radio VHF

 

1.1.1.

Procesor ASN

……….

1.1.2.

Receptor de veghe ASN

……….

1.1.3.

Radiotelefonie

……….

1.2.

Instalatie radio MF

 

1.2.1.

Procesor ASN

……….

1.2.2.

Receptor de veghe ASN

……….

1.2.3.

Radiotelefonie

……….

1.3.

Instalatie radio MF/HF

 

1.3.1.

Procesor ASN

……….

1.3.2.

Receptor de veghe ASN

……….

1.3.3.

Radiotelefonie

……….

1.3.4.

Radiotelegrafie cu imprimare directă

……….

1.4.

Statie terestră de navă INMARSAT

……….

2.

Mijloace secundare de alarmare

……….

3.

Echipamente pentru receptionarea informatiilor privind siguranta maritimă

 

3.1.

Receptor NAVTEX

……….

3.2.

Receptor AGG

……….

3.3.

Receptor radiotelegrafie HF cu imprimare directă

……….

4.

Radiobalize pentru localizarea sinistrelor prin satelit

 

4.1.

COSPAS-SARSAT

……….

4.2.

INMARSAT

……….

5.

Radiobalize pentru localizarea sinistrelor VHF

……….

6.

Transoonder radar naval

……….

 

4. Metode utilizate pentru a asigura disponibilitatea instalatiilor radio (regulile IV/15.6 si 15.7)

4.1. Dublarea echipamentului ............................................................................................................

4.2. Întretinerea la tărm ....................................................................................................................

4.3. Capacitatea de întretinere pe mare ..........................................................................................

5. Date cu privire la echipamentul si sistemele de navigatie

 

 

Articolul

Existent la bord

1.1.

Compas magnetic standard2)

 

1.2.

Compas magnetic de rezervă2)

 

1.3.

Girocompas2)

 

1.4.

Repetitor de drum al girocompasului2)

 

1.5.

Repetitor de relevmente al girocompasului2)

 

1.6.

Sistem de control al directiei de deplasare a navei sau sistem de control privind urmărirea drumului navei2)

 

1.7.

Disc de relevmente sau dispozitiv magnetic pentru relevmente2)

 

1.8.

Mijloace de corectare a drumului navei si relevmentelor luate

 

1.9.

Dispozitiv pentru transmiterea informatiei de drum (THD)2)

 

2.1.

Hărti maritime/sistem de afisare electronică a hărtilor electronice si informatiilor (ECDIS)3)

 

2.2.

Dispozitive de sigurantă pentru ECDIS

 

2.3.

Publicatii nautice

 

2.4.

Dispozitive de rezervă pentru publicatii nautice electronice

 

3.1.

Receptor pentru sistemul mondial de navigatie prin satelit/sistem terestru de radionavigatie2),3)

 

3.2.

Radar în 9 GHz2)

 

3.3.

Radar secundar [3 GHz/9 GHz3)],2)

 

3.4.

Sistem radar cu trasare automată (ARPA)2)

 

3.5.

Echipament de urmărire automată2)

 

3.6.

Al doilea echipament de urmărire automată2)

 

3.7.

Echipament electronic de trasare2)

 

4.

Sistem automat de identificare (AIS)

 

5.

Înregistrator de date privind voiajul (VDR)

 

6.1.

Dispozitiv pentru măsurarea vitezei si distantei (prin apă)2)

 

6.2.

Dispozitiv pentru măsurarea vitezei si distantei (fată de fundul mării în directie înainte si transversală)2)

 

7.

Sondă ultrason2)

 

8.1.

Indicatoare ale unghiului cârmei, fortei de împingere, sensului de rotatie, pasului elicei si regimului de functionare2)

 

8.2.

Indicator de giratie2)

 

9.

Sistem de receptie acustică2)

 

10.

Telefon de comunicare cu postul de guvernare de avarie2)

 

11.

Lampă de semnalizare de zi2)

 

12.

Reflector radar2)

 

13.

Codul international de semnale

 

14.

Manualul IAMSAR, volumul III

 


2) Se sterge, după caz.

3) Alte mijloace care respectă această cerintă sunt permise în virtutea regulii V/19. Dacă sunt utilizate alte mijloace, acestea trebuie să fie specificate.

 

Se certifică prin prezenta că această listă este corectă din toate punctele de vedere.

 

Emisă la ....................................................................................... (Locul de eliberare a listei)

 

...............................

(Data eliberării)

……………………………..

(Semnătura persoanei oficiale

autorizate să elibereze lista)

 

(Sigiliul sau stampila autoritătii care a emis lista, după caz)”

 

 

Model de certificat de sigurantă pentru navele nucleare de marfă

 

20. Formularul existent al certificatului se înlocuieste după cum urmează:

 

„CERTIFICAT DE SIGURANTĂ PENTRU NAVA NUCLEARĂ DE MARFĂ

 

Prezentul certificat se va suplimenta cu o listă a echipamentului.

(Formular CNUC)

 

(Sigiliul oficial)

(Statul)

 

Emis în virtutea prevederilor Conventiei internationale din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare,

asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1988 referitor la aceasta,

din împuternicirea Guvernului din

...................................................

(numele statului)

de către ............................................................................

(persoana sau organizatia autorizată)

 

Caracteristicile navei1)

Numele navei ............................................................................................................................

Numărul sau literele distinctive..................................................................................................

Portul de înmatriculare................................................................................................................

Tonajul brut..................................................................................................................................

Deadweightul navei (tone metrice)2)..........................................................................................

Lungimea navei (regula 111/3.12)................................................................................................

Zonele maritime în care nava are certificat de exploatare (regula IV/2)..............................

Numărul IMO ..............................................................................................................................

Tipul navei3):

- vrachier;

- petrolier;

- navă-cisternă pentru transportul substantelor chimice;

- navă-cisternă pentru transportul gazelor;

- navă de marfă, alta decât cele de mai sus.

Data la care s-a pus chila sau la care nava era într-un stadiu similar de constructie ori, când este cazul, data la care s-au început lucrările pentru o conversiune sau o transformare ori modificare cu caracter major.......................

Se certifică prin prezentul că:

1. nava a fost inspectată în conformitate cu cerintele regulii VIII/9 din Conventie;

2. această navă, care este o navă nucleară, este în conformitate cu toate prevederile cap. VIII al Conventiei si este conformă cu Dosarul de sigurantă aprobat al navei; si că '

2.1. starea structurii, masinilor si echipamentului, asa cum s-a definit în regula 1/10 (în măsura în care este aplicabilă pentru ca nava să se conformeze regulii VIII/9), inclusiv instalatia nucleară de propulsie si structura de protectie la coliziune, se află în stare corespunzătoare si nava respectă cerintele pertinente din cap. 11-1 si cap. II-2 din Conventie (altele decât cele care se referă la instalatiile si dispozitivele de stins incendiu sr la planurile de combatere a incendiilor);

2.2. nava respectă cerintele Conventiei cu privire la instalatiile si dispozitivele de stins incendiul si la planurile de combatere a incendiilor;

2.3. mijloacele de salvare si echipamentul bărcilor de salvare, plutelor de salvare si al bărcilor de urgentă au fost prevăzute în conformitate cu cerintele Conventiei;

2.4. nava a fost dotată cu un aparat de lansare a bandulei si cu instalatii radio folosite pe mijloacele de salvare în conformitate cu cerintele Conventiei;

2.5. nava corespunde cerintelor Conventiei în ceea ce priveste instalatiile radio;

2.6. functionarea instalatiilor radio utilizate pe mijloacele de salvare a fost în conformitate cu cerintele Conventiei;

2.7. nava respectă cerintele Conventiei în ceea ce priveste echipamentul de navigatie de la bordul navei, mijloacele de îmbarcare a pilotilor si publicatiile maritime;

2.8. nava a fost dotată cu lumini, figuri, mijloace de producere semnale sonore si semnale de alertare pentru cazurile de sinistru, în conformitate cu cerintele Conventiei si cu Regulamentul international pentru prevenirea coliziunilor pe mare, în vigoare;

2.9. din toate celelalte puncte de vedere nava este în conformitate cu cerintele pertinente ale regulilor, în măsura în care aceste cerinte se aplică acestora.

 

Prezentul certificat este valabil până la ..................................

 

Data finalizării inspectiei pe care se bazează acest certificat ................................. (zz/ll/aaaa)

 

Emis la ......................................................................

(locul de eliberare a certificatului)

 

...............................

(Data eliberării)

……………………………..

(Semnătura persoanei oficiale

autorizate să elibereze lista)

 

(Sigiliul sau stampila autoritătii care a emis certificatul, după caz)”

 


1) în mod alternativ, caracteristicile navei se pot trece orizontal în casete.

2) Numai pentru petroliere, nave-cisternă pentru transport substante chimice si pentru transport gaze lichefiate.

3) Se sterge, după caz.

 

 

21. Următoarea listă a echipamentului pentru Certificatul de sigurantă pentru nava nucleară de marfă se adaugă după Certificatul de sigurantă pentru nava nucleară de marfă:

 

„LISTA

echipamentului pentru Certificatul de sigurantă pentru nava nucleară de marfă

(Formular PNUC)

 

Prezenta listă va fi permanent anexată la Certificatul de sigurantă pentru nava nucleară de marfă.

 

LISTA

echipamentului pentru conformitatea cu Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1988 referitor la aceasta

 

1. Caracteristicile navei

Numele navei..............................................................................................................................

Numărul sau literele distinctive..................................................................................................

Numărul mimin de persoane având calificările necesare pentru a opera instalatii radio ....

2. Date cu privire la mijloacele de salvare

 

1.

Numărul total de persoane pentru care sunt prevăzute mijloace de salvare

 

 

 

Babord

Tribord

2.

Numărul total de bărci de salvare

……….

……….

2.1.

Numărul total de persoane care pot fi preluate de acestea

……….

……….

2.2.

Numărul de bărci de salvare complet închise (regula 111/31 si Codul LSA, sectiunea 4.6)

……….

……….

2.3.

Numărul de bărci de salvare cu redresare automată, partial închise ' (regula 111/31 si Codul LSA, sectiunea 4.8)

……….

……….

2.4.

Numărul de bărci de salvare protejate contra incendiilor, (regula 111/31 si Codul LSA, sectiunea 4.9)

……….

……….

2.5.

Alte bărci de salvare

……….

……….

2.5.1.

Numărul

……….

……….

2.5.2.

Tipul

……….

……….

2.6.

Numărul de bărci de salvare lansate la apă prin cădere liberă

……….

……….

2.6.1.

Închise complet (regula 111/31 si Codul LSA, sectiunea 4.7)

……….

……….

2.6.2.

Automate (regula 111/31 si Codul LSA, sectiunea 4.8)

……….

……….

2.6.3.

Protejate contra incendiilor (regula 111/31 si Codul LSA, sectiunea 4.9)

……….

……….

3.

Numărul de bărci de salvare cu motor care sunt incluse în totalul bărcilor de salvare mentionat mai sus

……….

3.1.

Numărul de bărci de salvare dotate cu proiectoare

……….

4.

Numărul de bărci de urgentă

……….

4.1.

Numărul de bărci care sunt incluse în totalul bărcilor de salvare indicat mai sus

……….

5.

Plute de salvare

……….

5.1.

Cele pentru care se cer dispozitive de lansare aprobate

……….

5.1.1.

Numărul de plute de salvare

……….

5.1.2.

Numărul de persoane care pot fi preluate de acestea

……….

5.2.

Cele pentru care nu se cer dispozitive de lansare aprobate

……….

5.2.1.

Numărul de plute de salvare

……….

5.2.2.

Numărul de persoane care pot fi preluate de acestea

……….

5.3.

Numărul de plute de salvare cerute de regula 111/31.1.4

……….

6.

Numărul de colaci de salvare

……….

7.

Numărul de veste de salvare

……….

8.

Costume hidrotermice

……….

8.1.

Numărul total

……….

8.2.

Numărul de costume care corespund cerintelor pentru veste de salvare

……….

9.

Numărul de mijloace de protectie termică1)

……….

10.

Instalatii radio folosite pe mijloacele de salvare

……….

10.1.

Numărul de transpondere radar

……….

10.2.

Numărul de aparate radiotelefonice VHF de emisie-receptie

……….


1) Cu exceptia celor cerute de Codul LSA, paragrafele 4.1.5.1.24, 4.1.8.31 si 5.1.2.2.13.

 

3. Date cu privire la instalatiile radio

 

 

Articolul

Existent la bord

1.

Sisteme primare

……….

1.1.

Instalatie radio VHF

……….

1.1.1.

Procesor ASN

……….

1.1.2.

Receptor de veghe ASN

……….

1.1.3.

Radiotelefonie

……….

1.2.

Instalatie radio MF

……….

1.2.1.

Procesor ASN

……….

1.2.2.

Receptor de veghe ASN

……….

1.2.3.

Radiotelefonie

……….

1.3.

Instalatie radio MF/HF

……….

1.3.1.

Procesor ASN

……….

1.3.2.

Receptor de veghe ASN

……….

1.3.3.

Radiotelefonie

……….

1.3.4.

Radiotelegrafie cu imprimare directă

……….

1.4.

Statie terestră de navă INMARSAT

……….

2.

Mijloace secundare de alarmare

……….

3.

Echipamente pentru receptionarea informatiilor privind siguranta maritimă

……….

3.1.

Receptor NAVTEX

……….

3.2.

Receptor AGG

……….

3.3.

Receptor radiotelegrafie HF cu imprimare directă

……….

4.

Radiobalize pentru localizarea sinistrelor prin satelit

……….

4.1.

COSPAS-SARSAT

……….

4.2.

INMARSAT

……….

5.

Radiobalize pentru localizarea sinistrelor VHF

……….

6.

Transponder radar naval

……….

 

4. Metode utilizate pentru a asigura disponibilitatea instalatiilor radio (regulile IV/15.6 si 15.7)

4.1. Dublarea echipamentului.........................,........................................................................

4.2. Întretinerea la tărm..............................................................................................................

4.3. Capacitatea de întretinere pe mare..................................................................................

 

5. Date cu privire la echipamentul si sistemele de navigatie

 

 

Articolul

Existent la bord

1.1.

Compas magnetic standard*)

……….

1.2.

Compas magnetic de rezervă*)

……….

1.3.

Girocompas*)

……….

1.4.

Repetitor de drum al girocompasului*)

……….

1.5.

Repetitor de relevmente al girocompasului*)

……….

1.6.

Sistem de control al directiei de deplasare a navei sau sistem de control privind urmărirea drumului navei*)

……….

1.7.

Disc de relevmente sau dispozitiv magnetic pentru relevmente*)

……….

1.8.

Mijloace de corectare a drumului navei si relevmentelor luate

……….

1.9.

Dispozitiv pentru transmiterea informatiei de drum (THD)*)

……….

2.1.

Hărti maritime/sistem de afisare electronică a hărtilor electronice si informatiilor (ECDIS)**)

……….

2.2.

Dispozitive de sigurantă pentru ECDIS

……….

2.3.

Publicatii nautice

……….

2.4.

Dispozitive de rezervă pentru publicatii nautice electronice

……….

3.1.

Receptor pentru sistemul mondial de navigatie prin satelit/sistem terestru de radionavigatie*),**)

……….

3.2.

Radar în 9 GHz*)

……….

3.3.

Radar secundar (3 GHz/9 GHz**),*)

……….

3.4.

Sistem radar cu trasare automată (ARPA)*)

……….

3.5.

Echipament de urmărire automată*)

……….

3.6.

Al doilea echipament de urmărire automată*)

……….

3.7.

Echipament electronic de trasare*)

……….

4.

Sistem automat de identificare (AIS)

……….

5.1.

Înregistrator de date privind voiajul (VDR)**)

……….

5.2.

Înregistrator simplificat de date privind voiajul (S-VDR)**)

……….

6.1.

Dispozitiv pentru măsurarea vitezei si distantei (prin apă)*)

……….

6.2.

Dispozitiv pentru măsurarea vitezei si distantei (fată de fundul mării în directie înainte si transversală)*)

……….

6.3.

Sondă ultrason*)

……….

7.1.

Indicatoare ale unghiului cârmei, fortei de împingere, sensului de rotatie, pasului elicei si regimului de functionare*)

……….

7.2.

Indicator de giratie*)

……….

8.

Sistem de receptie acustică*)

……….

9.

Telefon de comunicare cu postul de guvernare de avarie*)

……….

10.

Lampă de semnalizare de zi*)

……….

11.

Reflector radar*)

……….

12.

Codul international de semnale

……….

13.

Manual IAMSAR, volumul III

……….


*) Alte mijloace care respectă această cerintă sunt permise în virtutea regulii V/19. Dacă sunt utilizate alte mijloace, acestea trebuie să fie specificate.

**) Se sterge, după caz.

 

Se certifică prin prezenta că această listă este corectă din toate punctele de vedere.

 

Emis la ......................................................................

(locul de eliberare a certificatului)

 

...............................

(Data eliberării)

……………………………..

(Semnătura persoanei oficiale

autorizate să elibereze lista)

 

(Sigiliul sau stampila autoritătii care a emis certificatul, după caz)”

 

 

ANEXA Nr. 6

 

REZOLUTIA MSC.194(80)

(adoptată la 20 mai 2005)

 

ADOPTAREA

amendamentelor la anexa la Conventia internatională din 1974 privind ocrotirea vietii omenesti pe mare, amendată*)


*) Traducere.

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) al Conventiei privind crearea Organizatiei Maritime Internationale referitor la functiile comitetului,

amintind de asemenea art. VIII(b) al Conventiei internationale din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Conventie), privind procedura de amendare aplicabilă anexei la Conventiei excluzând cap. I,

luând în considerare, la cea de-a 80-a sesiune a sa, amendamentele la Conventie propuse si difuzate conform art. VIII(b)(i) al acesteia,

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII(b)(iv) al Conventiei, amendamentele la Conventie, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. VIII(b)(vi)(2)(bb) al Conventiei, că:

a) amendamentele din anexa 1 se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2006; si

b) amendamentele din anexa 2 se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2008, în afara cazului în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Conventie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante la SOLAS să noteze că, în conformitate cu art. VIII(b)(vii)(2) al Conventiei:

a) amendamentele din anexa nr. 1 vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2007; si

b) amendamentele din anexa nr. 2 vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2009, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII(b)(v) al Conventiei, să transmită tuturor guvernelor contractante la Conventie copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexe;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexelor sale membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie.

 

ANEXA Nr. 1

la Rezolutia MSC. 194(80)

 

AMENDAMENTE

la anexa la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, amendată

 

CAPITOLUL 11-1

Constructie - structură, compartimentare si stabilitate, masini si instalatii electrice

 

PARTEA A

Generalităti

 

REGULA 2

Definitii

 

1. Următorul nou paragraf 14 se adaugă după paragraful 13 existent:

„Vrachier este un vrachier, asa cum a fost definit în reguta XlI/1.1”

 

PARTEA A-1

Structura navelor

 

2. Textul existent al părtii A-1 se înlocuieste cu următorul text:

 

 

 

„PARTEA A-1

Structura navelor

 

REGULA 3-1

Cerinte structurale, mecanice si electrice pentru nave

 

Suplimentar fată de cerintele prevăzute în oricare parte din prezentele reguli, navele trebuie proiectate, construite si întretinute conform cerintelor structurale, mecanice si electrice, ale unei societăti de clasificare ce este recunoscută de Administratie în conformitate cu prevederile regulii XI-1/1 sau cu standardele nationale aplicabile ale Administratiei care prevăd un nivel de sigurantă echivalent.

 

REGULA 3-2

Prevenirea coroziunii tancurilor de balast cu apă de mare de la petroliere si vrachiere

 

(Această regulă se aplică petrolierelor si vrachierelor construite la 1 iulie 1998 sau după această dată.)

Toate tancurile destinate balastării cu apă de mare trebuie să aibă un sistem eficient de prevenire a coroziunii, cum ar fi straturi de protsctie «dure» sau un alt sistem echivalent. Este de preferat ca straturile de protectie să fie de o culoare deschisă. Schema de alegere, aplicare si întretinere a sistemului trebuie să fie aprobată de Administratie pe baza liniilor directoare adoptate de Organizatie*). Dacă este cazul, se vor folosi, de asemenea, anozi reactivi.

 

*) Se face referire la Liniile directoare privind alegerea, aplicarea si întretinerea sistemelor anticorozive ale tancurilor de balast cu apă de mare, adoptate de Organizatie prin Rezolutia A.798(19).

 

 

REGULA 3-3

Accesul în sigurantă la provele navelor-cisternă

 

1. În sensul acestei reguli si al regulii 3-4, navele-cistemă includ petrolierele, asa cum sunt definite în regula 2, navele-cisternă pentru transportul produselor chimice, asa cum sunt definite în regula VII/8.2, si navele pentru transportul gazelor, asa cum sunt definite în regula VII/11.2.

2. Fiecare navă-cisternă trebuie să fie prevăzută cu mijloacele care să-i permită echipajului accesul în sigurantă la prova chiar în conditii meteorologice nefavorabile. Astfel de mijloace de acces trebuie să fie aprobate de Administratie pe baza liniilor directoare elaborate de Organizatie*).

 

REGULA 3-4

Dispozitive de remorcare de urgentă la navele-cisternă

 

1. La bordul fiecărei nave-cisternă de cel putin 20.000 de tone deadweight trebuie să fie instalate în ambele extremităti dispozitive de remorcare de urgentă.

2. Pentru navele-cisternă construite la 1 iulie 2002 sau după această dată:

1. dispozitivele de remorcare de urgentă trebuie să poată fi puse rapid în functiune în orice moment în absenta sursei de energie principale a navei ce urmează să fie remorcată si trebuie să fie usor de cuplat la remorcher. Cel putin unul dintre dispozitivele de remorcare de urgentă trebuie preinstalat în vederea punerii rapide în functiune; si

2. dispozitivele de remorcare de urgentă instalate în ambele extremităti trebuie să aibă o rezistentă corespunzătoare, tinându-se seama de dimensiunile si deadweightul navei, precum si de fortele estimate în conditii meteorologice nefavorabile. Proiectarea, constructia si încercarea prototipului dispozitivelor de remorcare de urgentă trebuie aprobate de Administratie pe baza instructiunilor elaborate de Organizatie.

3. Pentru navele-cisternă construite înainte de 1 iulie 2002 proiectarea si constructia dispozitivelor de remorcare de urgentă trebuie aprobate de Administratie pe baza instructiunilor elaborate de Organizatie**).


*) Se face referire la Liniile directoare privind siguranta accesului la provele navelor-cisternă, adoptate de Comitetul Securitătii Maritime prin Rezolutia MSC.62(67).

**) Se face referire ta Instructiunile privind dispozitivele de remorcare de urgentă la navele-cisternă, adoptate de Comitetul Securitătii Maritime prin Rezolutia MSC.35(63), asa cum pot fi amendate.

 

REGULA 3-5

Instalarea de materiale ce contin azbest

 

1. Această regulă se aplică materialelor utilizate la elemente de structură, masini, instalatii electrice si echipamente prevăzute de Conventie.

2. Pentru toate navele se interzic instalările de materiale care contin azbest, cu exceptia acelora pentru:

1. palete utilizate la compresoarele rotative cu palete si pompele rotative de vacuum cu palete;

2. Îmbinări si garnituri de etansare utilizate pentru circulatia fluidelor, dacă, la temperaturi ridicate (ce depăsesc 350° C) sau la presiuni mari (ce depăsesc 7 x 106Pa) există pericol de incendiu, coroziune sau toxicitate; si

3. dispozitive maleabile si flexibile de izolare termică utilizate pentru a rezista la temperaturi de peste 1.000°C.

 

REGULA 3-6

Accesul la spatiile din zona de marfă a petrolierelor si vrachlerelor, în interiorul acestor spatii si în prova acestor spatii

 

1. Aplicare

1.1. Cu exceptia celor prevăzute în paragraful 1.2, această regulă se aplică petrolierelor cu un tonaj brut mai mare ori egal cu 500 si vrachierelor, asa cum sunt definite în regula IX/1, cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 20.000, construite la 1 ianuarie 2006 sau după această dată.

1.2. Petrolierele cu un tonaj brut mai mare ori egal cu 500, construite la 1 octombrie 1994 sau după această dată, dar înainte de 1 ianuarie 2005, trebuie să corespundă prevederilor regulii 11-1/12-2 adoptate prin Rezolutia MSC.27(61).

2. Mijloacele de acces în spatiile din zona de marfă si în alte spatii

2.1. Fiecare spatiu trebuie să fie prevăzut cu mijloace de acces pentru a se putea, pe întreaga durată de viată a navei, să se efectueze inspectii generale si amănuntite, precum si măsurători de grosime la elementele structurale ale navei, de către Administratie si companie, asa cum este definită în regula IX/1, si de către personalul navei si alte persoane, dacă este necesar. Aceste mijloace trebuie să corespundă cerintelor paragrafului 5 si Prevederilor tehnice pentru mijloacele de acces pentru inspectii, adoptate de Comitetul Securitătii Maritime prin Rezolutia MSC. 133(76), asa cum pot fi amendate de Organizatie, cu conditia ca aceste amendamente să fie adoptate, să intre în vigoare si să aibă efect în conformitate cu prevederile art. VIII din Conventie cu privire la procedurile de amendare aplicabile anexei, cu exceptia cap. I.

2.2. Dacă un mijloc de acces permanent poate fi susceptibil de deteriorare în timpul operatiunilor normale de încărcare si descărcare sau dacă nu este posibilă în practică instalarea mijloacelor permanente de acces, Administratia poate autoriza, în locul acestora, utilizarea mijloacelor de acces mobile sau portabile, asa cum s-a specificat în prevederile tehnice, cu conditia ca mijloacele de fixare, asamblare, suspendare sau sustinere a mijloacelor portabile de acces să facă parte permanent din structura navei. Întregul echipament portabil trebuie să poată fi imediat instalat sau desfăsurat de personalul navei.

2.3. Constructia si materialele tuturor mijloacelor de acces si dispozitivelor lor de fixare de structura navei trebuie să fie considerate corespunzătoare de către Administratie. Mijloacele de acces trebuie să fie inspectate înainte de a fi utilizate pentru efectuarea inspectiilor în conformitate cu regula 1/10 sau în paralel cu aceste inspectii.

3. Accesul în sigurantă la magaziile de marfă, tancurile de marfă, tancurile de balast si în alte spatii

3.1. Accesul în sigurantă*) la magaziile de marfă, coferdamuri, tancurile de balast, tancurile de marfă si în alte spatii din zona de marfă trebuie să se facă direct de pe puntea deschisă si să permită inspectarea completă a acestor spatii. Accesul în sigurantă în spatiile dublului fund se poate face printr-un compartiment de pompe, coferdam adânc, tunel de tubulaturi, magazie de marfă, spatiu din dublu corp sau printr-un compartiment similar, care nu este destinat transportului de hidrocarburi sau mărfurilor periculoase.

3.2. Tancurile si compartimentările lor, cu lungimea mai mare sau egală cu 35 m, trebuie să fie prevăzute cu cel putin două guri si scări de acces, în măsura în care este posibil. Tancurile cu lungimea mai mică de 35 m trebuie să fie deservite de cel putin o gură si o scară de acces. Dacă un tanc este compartimentat de unul sau mai multi pereti-diafragmă sau obstacole similare, care nu permit mijloace de acces imediat la alte părti din tanc, trebuie instalate cel putin două guri si scări de acces.

3.3. Fiecare magazie de marfă trebuie să fie prevăzută cu cel putin două mijloace de acces, în măsura în care este posibil. În general, aceste mijloace de acces trebuie să fie dispuse în diagonală, de exemplu, o intrare de acces în babord, lângă peretele prova, si alta în tribord, lângă peretele pupa.

4. Manualul de acces la structura navei

4.1. Mijloacele de acces ale unei nave, care permit efectuarea inspectiilor generale si amănuntite si a măsurătorilor de grosime, trebuie să fie descrise în Manualul de acces la structura navei, aprobat de Administratie, a cărui copie actualizată trebuie păstrată la bord. Pentru fiecare spatiu din zona de marfă Manualul de acces la structura navei trebuie să includă următoarele:

1. planuri care să prezinte mijloacele de acces la spatiul respectiv, împreună cu specificatiile tehnice si dimensiunile corespunzătoare;

2. planuri care să prezinte mijloacele de accces în interiorul fiecărui spatiu, care permit efectuarea unei inspectii generale, împreună cu specificatiile tehnice si dimensiunile corespunzătoare. Aceste planuri trebuie să indice de unde poate fi inspectată fiecare zonă a spatiului;

3. planuri care să prezinte mijloacele de acces în interiorul fiecărui spatiu, care permit efectuarea inspectiilor amănuntite, împreună cu specificatiile tehnice si dimensiunile corespunzătoare. Planurile trebuie să indice pozitiile zonelor critice ale structurii, dacă mijloacele de acces sunt permanente sau portabile si de unde poate fi inspectată fiecare zonă;

4. instructiuni pentru inspectarea si mentinerea rezistentei structurale a tuturor mijloacelor de acces si a dispozitivelor de fixare, tinându-se seama de o eventuală atmosferă corozivă din interiorul spatiului respectiv;

5. instructiuni de utilizare în sigurantă a plutelor pneumatice la efectuarea inspectiilor amănuntite si a măsurătorilor de grosime;

6. instructiuni privind instalarea si utilizarea în siguantă a mijloacelor de acces portabile;

7. un inventar al tuturor mijloacelor de acces portabile; si

8. evidente ale inspectiilor periodice si operatiunilor de întretinere a mijloacelor de acces ale navei. 4.2. In sensul acestei reguli, expresia zone critice ale structurii reprezintă locurile care, prin calcul, au fost identificate ca necesitând o supraveghere continuă sau care, în urma analizei istoricului exploatării navelor similare ori surori, au fost identificate ca fiind predispuse la fisurare, flambare, deformare sau coroziune, care ar putea conduce la slăbirea rezistentei structurale a navei.

5. Specificatii tehnice generale

5.1. Deschiderile orizontale de acces, gurile de încărcare sau gurile de vizitare orizontale trebuie să aibă dimensiuni suficiente pentru a permite unei persoane purtând un aparat de respiratie autonom cu aer si un echipament de protectie să urce sau să coboare orice scară fără să fie incomodată si, de asemenea, să permită ridicarea cu usurintă a unei persoane rănite din partea cea mai de jos a spatiului considerat. Dimensiunile minime ale acestor deschideri libere nu trebuie să fie mai mici de 600 mm x 600 mm. Dacă accesul la o magazie de marfă se face prin gura de magazie, capătul superior al scării trebuie să fie situat cât mai aproape posibil de rama gurii de magazie. Ramele de acces ale gurii de magazie, cu o înăltime mai mare de 900 mm, trebuie să aibă, de asemenea, trepte, la exterior, în corespondentă cu scara.

5.2. Deschiderile verticale de acces sau gurile de vizitare verticale din peretii-diafragmă, varange, carlingi si coaste întărite, care permit traversarea spatiului pe toată lungimea si lătimea sa, trebuie să aibă dimensiunile minime de 600 mm x 800 mm si să fie situate la o înăltime de cel mult 600 mm de la învelisul fundului spatiului, cu exceptia cazului în care sunt prevăzute grătare sau alte reazeme pentru picioare.

5.3. Pentru petroliere mai mici de 5.000 de tone deadweight Administratia poate accepta, în cazuri speciale, dimensiuni mai mici pentru deschiderile mentionate la paragrafele 5.1 si 5.2, dacă se poate demonstra, spre satisfactia Administratiei, că este posibilă trecerea prin acele deschideri sau evacuarea unei persoane rănite.

 

REGULA 3-7

Planuri de constructie păstrate la bord si la tărm

 

1. La bordul navelor construite la 1 ianuarie 2007 sau după această dată trebuie păstrat un set de planuri de constructie**) si alte planuri, care să indice toate modificările aduse ulterior structurii.

2. Un set suplimentar al acestor planuri trebuie păstrat la tărm de către companie, asa cum este definită în regula IX/1.2.

 

REGULA 3-8

Instalatii de remorcare si amarare

 

1. Această regulă se aplică navelor construite la 1 ianuarie 2007 sau după această dată, dar nu se aplică dispozitivelor de remorcare de urgentă prevăzute în conformitate cu regula 3-4.

2. Navele trebuie prevăzute cu dispozitive, echipamente si accesorii având sarcina de lucru de sigurantă corespunzătoare pentru a permite efectuarea în deplină sigurantă a tuturor operatiunilor de remorcare si amarare în conditii de exploatare normală a navei.


*) Se face referire ta Recomandările privind accesul ta spatiile fnchise ta bordul navelor, adoptate de Organizatie prin Rezolutia A.864(20).

**) Se face referire la Circulara MSC/1.135 privind planurile de constructie păstrate la bord si la tărm.

 

 

3. Dispozitivele, echipamentele si accesoriile prevăzute în conformitate cu paragraful 2 trebuie să corespundă cerintelor aplicabile ale Administratiei sau ale unei organizatii recunoscute de către Administratie, în conformitate cu regula I/6.*)

4. Toate accesoriile sau echipamentele prevăzute în această regulă trebuie clar marcate cu orice restrictie impusă pentru functionarea lor în sigurantă, luându-se în considerare rezistenta prinderii lor de structura navei.”

 

PARTEA B

Compartimentare si stabilitate

 

3. După regula 23-2 existentă se adaugă o nouă regulă, regula 23-3, după cum urmează:

 

„REGULA 23-3

Detectoare de nivel al apei la bordul navelor de marfă cu o singură magazie, altele decât vrachierele

 

1. Navele de marfă cu o singură magazie, altele decât vrachierele, construite înainte de 1 ianuarie 2007, trebuie să corespundă cerintelor acestei reguli cel mai târziu la data primei inspectii intermediare sau de reînnoire care se efectuează după 1 ianuarie 2007, si anume la data la care se efectuează prima dintre acestea.

2. În sensul acestei reguli, expresia punte de bord liber are sensul prevăzut în Conventia internatională privind liniile de încărcare în vigoare.

3. Navele cu lungimea mai mică de 80 m sau 100 m, dacă au fost construite înainte de 1 iulie 1998, care au o singură magazie de marfă situată sub puntea de bord liber sau mai multe magazii de marfă situate sub puntea de bord liber, care nu sunt separate printr-un perete etans, cel putin, până la această punte, trebuie prevăzute în acest spatiu sau în aceste spatii cu detectoare de nivel al apei.**)

4. Detectoarele de nivel al apei mentionate în paragraful 3 trebuie:

1. să declanseze o alarmă sonoră si vizuală pe puntea de comandă, una atunci când nivelul apei deasupra dublului fund din magazia de marfă atinge o înăltime de cel putin 0,3 m si alta atunci când nivelul apei atinge 15% din înăltimea medie a magaziei de marfă; si

2. să fie instalate la extremitatea pupa a magaziei sau deasupra părtii sale celei mai joase, atunci când dublul fund nu este paralel cu linia de plutire teoretică. Atunci când osatura întărită sau peretii partial etansi sunt montati deasupra dublului fund, Administratia poate cere instalarea unor detectoare suplimentare.

5. Nu este necesar să se prevadă detectoare de nivel al apei, conform paragrafului 3, la navele care îndeplinesc regula XII/12 sau la navele care au compartimente etanse de bordaj în fiecare bord pe întreaga lungime a magaziei de marfă, extinse vertical cel putin de la dublu fund la puntea de bord liber.”

 

PARTEA C

Instalatii de masini

 

REGULA 31

Comenzi masini

 

4. Paragraful 2.10 existent se elimină.

5. După paragraful existent 5 se adaugă un nou paragraf, paragraful 6, după cum urmează:

„6. Navele construite la 1 iulie 2004 sau după această dată trebuie să îndeplinească cerintele paragrafelor 1-5, asa cum au fost amendate, după cum urmează:

1. la paragraful 2 se adaugă un nou subparagraf, subparagraful 10, după cum urmează:

«10. Sistemele de automatizare trebuie proiectate în asa fel încât acestea să asigure că semnalul de alarmă privind pericolul sau iminenta încetinirii ori opririi sistemului de propulsie este dat la timp ofiterului de cart de pe puntea de comandă în vederea evaluării conditiilor de navigatie în caz de urgentă. În particular, sistemele de automatizare trebuie să aibă o functie de comandă, supraveghere, semnalizare si alarmare si trebuie să actioneze în sigurantă pentru încetinirea sau oprirea sistemului de propulsie, dând ofiterului de cart de pe puntea de comandă posibilitatea de a interveni manual, cu exceptia cazurilor în care interventia manuală ar produce rapid defectarea totală a masinilor si/sau a echipamentului de propulsie, de exemplu, în cazul supraturatiet.»“


*) Se face referire la Circulara MSC/1175 privind instructiunile referitoare la echipamentele de remorcare si amarare de la bord.

**) Se face referire la Normele de functionare a detectoarelor de nivel al apei la bordul vrachierelor si a navelor de marfă cu o singură magazie, altele decât vrachierele, adoptate de Comitetul Securitătii Maritime prin Rezolutia MSC.188 (79).

 

ANEXA Nr. 7

 

REZOLUTIA MSC. 154(78)

(adoptată la 20 mai 2004)

 

ADOPTAREA

amendamentelor la apendicele anexei la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare*)


*) Traducere.

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) al Conventiei privind crearea Organizatiei Maritime Internationale referitor la functiile comitetului, amintind si art. VIII(b) al Conventiei internationale din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Conventia) si art. VI al Protocolului din 1988 privind Conventia (denumit în continuare Protocolul SOLAS din 1988) referitor la procedura de amendare aplicabilă Protocolului SOLAS din 1988,

luând în considerare, la cea de-a 78-a sesiune a sa, amendamentele la Protocolul SOLAS din 1988 propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII(b)(i) al Conventiei si art. VI al Protocolului SOLAS din 1988,

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII(b)(iv) al Conventiei si art. VI al Protocolului SOLAS din 1988, amendamentele la apendicele la anexa Protocolului SOLAS din 1988, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. VIII(b)(vi)(2)(bb) al Conventiei si art. VI al Protocolului SOLAS din 1988, că amendamentele mentionate se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2006, în afara cazului în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din părtile la Protocolul SOLAS din 1988 sau părtile ale căror flote comerciale reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiile tor la aceste amendamente;

3. invită părtile interesate să noteze că, în conformitate cu art. VIII(b)(vii)(2) al Conventiei si art. VI al Protocolului SOLAS din 1988, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2006, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII(b)(v) al Conventiei si art. VI al Protocolului SOLAS din 1988, să transmită tuturor părtilor la Protocolul SOLAS din 1988 copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexei sale membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Protocolul SOLAS din 1988.

 

ANEXĂ

la Rezolutia MSC.154(78)

 

AMENDAMENTE

la apendicele anexei la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare

 

APENDICE

Modificări si completări la apendicele la anexa la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare

 

Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă a echipamentului pentru nava de marfă (Formular E)

1. La sectiunea 2, punctul 9 se elimină, iar punctele 10, 10.1 si 10.2 se renumerotează ca punctele 9, 9.1 si, respectiv, 9.2.

Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă pentru nava de marfă (Formular C)

2. La sectiunea 2, punctul 9 se elimină, iar punctele 10, 10.1 si 10.2 se renumerotează ca punctele 9, 9.1 si, respectiv, 9.2.

 

ANEXA Nr. 8

 

REZOLUTIA MSC.17K79)

(adoptată la 9 decembrie 2004)

 

ADOPTAREA

amendamentelor la apendicele anexei la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare*)


*) Traducere.

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) al Conventiei privind crearea Organizatiei Maritime Internationale referitor la functiile comitetului,

amintind si art. VIII(b) al Conventiei internationale din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Conventia) si art. VI al Protocolului din 1988 privind Conventia (denumit în continuare Protocolul SOLAS din 1988) referitor la procedura de amendare aplicabilă Protocolului SOLAS din 1988,

luând în considerare, la cea de-a 79-a sesiune a sa, amendamentele la Protocolul SOLAS din 1988, propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII(b)(i) al Conventiei si art. VI al Protocolului SOLAS din 1988,

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII(b)(iv) al Conventiei si art. VI al Protocolului SOLAS din 1988, amendamentele la apendicele la anexa Protocolului SOLAS din 1988, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. VIII(b)(vi)(2)(bb) al Conventiei si art. VI al Protocolului SOLAS din 1988, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2006, în afara cazului în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din părtile la Protocolul SOLAS din 1988 sau părtile ale căror flote comerciale reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită părtile interesate să noteze că, în conformitate cu art. VIII(b)(vii)(2) al Conventiei si art. VI al Protocolului SOLAS din 1988, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2006, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII(b)(v) al Conventiei si art. VI al Protocolului SOLAS din 1988, să transmită tuturor părtilor la Protocolul SOLAS din 1988 copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexei sale membrilor Organizatiei care nu sunt părti la Protocolul SOLAS din 1988.

 

ANEXĂ

la Rezolutia MSC. 171(79)

 

AMENDAMENTE

la apendicele anexei la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare

 

APENDICE

Modificări si completări la apendicele la anexa la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare

 

Model de certificat de sigurantă pentru navele de pasageri

1. În modelul Certificatului de sigurantă pentru nava de pasageri se introduce următoarea nouă sectiune între sectiunea care începe cu cuvintele „Prezentul certificat este valabil până la” si sectiunea care începe cu cuvintele „Emis la”:

„Data finalizării inspectiei pe care se bazează acest certificat: ...............................................................” (zz/ll/aaaa)

 

Model de certificat de sigurantă a constructiei pentru navele de marfă

2. În modelul Certificatului de sigurantă a constructiei pentru nava de marfă se introduce următoarea nouă sectiune între sectiunea care începe cu cuvintele „Prezentul certificat este valabil până la” si sectiunea care începe cu cuvintele „Emis la”:

„Data finalizării inspectiei pe care se bazează acest certificat .................................................................” (zz/ll/aaaa)

 

Model de certificat de sigurantă a echipamentului pentru navele de marfă

3. În modelul Certificatului de sigurantă a echipamentului pentru nava de marfă se introduce următoarea nouă sectiune între sectiunea care începe cu cuvintele „Prezentul certificat este valabil până la” si sectiunea care începe cu cuvintele „Emis la”:

„Data finalizării inspectiei pe care se bazează acest certificat:.................................................................” (zz/ll/aaaa)

 

Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă a echipamentului pentru nava de marfă (Formular E)

4. Sectiunea 3 existentă se înlocuieste după cum urmează:

3. Date cu privire la echipamentul si sistemele de navigatie

 

 

Articolul

Existent la bord

1.1.

Compas magnetic standard*)

……….

1.2.

Compas magnetic de rezervă*)

……….

1.3.

Girocompas*)

……….

1.4.

Repetitor de drum al girocompasului*)

……….

1.5.

Repetitor de relevmente al girocompasului*)

……….

1.6.

Sistem de control al directiei de deplasare a navei sau sistem de control privind urmărirea drumului navei*)

……….

1.7.

Disc de relevmente sau dispozitiv magnetic pentru relevmente*)

……….

1.8.

Mijloace de corectare a drumului navei si relevmentelor luate

……….

1.9.

Dispozitiv pentru transmiterea informatiei de drum (THD)*)

……….

2.1.

Hărti maritime/sistem de afisare electronică a hărtilor electronice si informatiilor (ECDIS)**)

……….

2.2.

Dispozitive de rezervă pentru ECDIS

……….

2.3.

Publicatii nautice

……….

2.4.

Dispozitive de rezervă pentru publicatii nautice electronice

……….

3.1.

Receptor pentru sistemul mondial de navigatie prin satelit/sistem terestru de radionavigatie*), **)

……….

3.2.

Radar în 9 GHz*)

……….

3.3.

Radar secundar [3 GHz/9 GHz**)]*)

……….

3.4.

Sistem radar cu trasare automată (ARPA)*)

……….

3.5.

Echipament de urmărire automată*)

……….

3.6.

Al doilea echipament de urmărire automată*)

……….

3.7.

Echipament electronic de trasare*)

……….

4.

Sistem automat de identificare (AIS)

……….

5.1.

Înregistrator de date privind voiajul (VDR)

……….

5.2.

Înregistrator simplificat de date privind voiajul (S-VDR)

……….

6.1.

Dispozitiv pentru măsurarea vitezei si distantei (prin apă)*)

……….

6.2.

Dispozitiv pentru măsurarea vitezei si distantei (fată de fundul mării, în directie înainte si transversală)*)

……….

6.3.

Sondă ultrason*)

……….

7.1.

Indicatoare ale unghiului cârmei, fortei de împingere, sensului de rotatie, pasului elicei si regimului de functionare*)

……….

7.2.

Indicator de giratie*)

……….

8.

Sistem de receptie acustică*)

……….

9.

Telefon de comunicare cu postul de guvernare de avarie*)

……….

10.

Lampă de semnalizare de zi*)

……….

11.

Reflector radar*)

……….

12.

Codul international de semnale

……….

13.

Manual IAMSAR, volumul III

……….


*) Alte mijloace care respecta aceasta cerinta sunt permise în virtutea regulii V/19. Daca sunt utilizate alte mijloace, acestea trebuie sa fie specificate.

**) Se sterge, după caz.”

 

Model de certificat de sigurantă radio pentru navele de marfă

5. În modelul Certificatului de sigurantă radio pentru nava de marfă se introduce următoarea nouă sectiune între sectiunea care începe cu cuvintele „Prezentul certificat este valabil până la” si sectiunea care începe cu cuvintele „Emis la”:

„Data finalizării inspectiei pe care se bazează acest certificat: .............................................” (zz/ll/aaaa)

 

Model de certificat de sigurantă pentru navele de marfă

6. În modelul Certificatului de sigurantă pentru nava de marfă se introduce următoarea nouă sectiune între sectiunea care începe cu cuvintele „Prezentul certificat este valabil până la” si sectiunea care începe cu cuvintele „Emis la”:

„Data finalizării inspectiei pe care se bazează acest certificat: .............................................” (zz/ll/aaaa)

 

Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă pentru nava de marfă (Formular C)

7. În lista echipamentului, punctul 5 se înlocuieste cu următoarele puncte: „5.1. Înregistrator de date privind voiajul (VDR);

5.2. Înregistrator simplificat de date privind voiajul (S-VDR)3) si se adaugă noul punct 14 după punctul 13 existent, după cum urmează: „14. Manual IAMSAR, volumul III.”

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

pentru abrogarea Normei Băncii Nationale a României nr. 6/2005 privind importul si exportul fizic de instrumente de plată sub formă de numerar

 

Având în vedere prevederile art. 249 din Tratatul de constituire a Comunitătii Europene, versiunea consolidată publicată în Jurnalul Oficial nr. C321E din 29 decembrie 2006,

în baza art. 10 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si a art. 7 alin. (1) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Art. 1. - Pentru aplicarea directă a Regulamentului Parlamentului European si Consiliului Uniunii Europene nr. 1.889/2005 privind controlul numerarului care intră sau iese din Comunitate, Norma Băncii Nationale a României nr. 6/2005 privind importul si exportul fizic de instrumente de plată sub formă de numerar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 2005, se abrogă.

Art. 2. - Prezenta normă intră în vigoare la data de 15 iunie 2007.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 4 iunie 2007.

Nr. 7.