MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 396         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 12 iunie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

153. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2006 privind majorarea capitalului social al Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

 

584. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2006 privind majorarea capitalului social al Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

 

155. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare

 

586. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

543. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.483/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România

 

544. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2007, pentru Federatia Comunitătilor Evreiesti din România

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

174. - Decizie privind numirea domnului Gogescu Marius în functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

480. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind acceptarea anexei I revizuite si a anexei II revizuite la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta.

 

            Rectificări la:

            - Hotărârea Guvernului nr. 379/2007

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2006 privind majorarea capitalului social al Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135 din 22 decembrie 2006 privind majorarea capitalului social al Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - SA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.040 din 28 decembrie 2006, cu următoarea modificare:

- La articolul 2, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Deficitul bugetului de stat pe anul 2006, rezultat din plata efectuată de Ministerul Finantelor Publice pentru majorarea capitalului social al C.E.C, se finantează din sumele existente în contul curent general al Trezoreriei Statului din disponibilitătile încasate potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare si din valorificarea activelor bancare neperformante, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2005, cu modificările ulterioare."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 6 iunie 2007.

Nr. 153.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2006 privind majorarea capitalului social al Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2006 privind majorarea capitalului social al Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 iunie 2007.

Nr. 584.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 28 decembrie 2006, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 1, titlul va avea următorul cuprins:

„LEGE

privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare"

2. La articolul I punctul 2, alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) În scopul garantării instrumentelor financiare pe care institutiile de credit le pun la dispozitie beneficiarilor fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit si Fondul european de garantare agricolă, se constituie la dispozitia Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale Fondul de garantare a creditelor, denumit în continuare fond."

3. La articolul I punctul 3, alineatul (5) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

„(5) Alocarea sumelor din fond de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale se face distinct pentru

fiecare fond: SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă."

4. La articolul I punctul 5, litera j) a articolului 5 va avea următorul cuprins:

„j) alti beneficiari eligibili ai Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit si Fondului european de garantare agricolă."

5. La articolul I punctul 6, litera b) a articolului 6 va avea următorul cuprins:

„b) În cazul creditelor pe termen scurt, mediu si lung, acordate beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit si Fondului european de garantare agricolă, în scopul realizării de investitii, procentul de garantare va fi, după caz, de 70-100% din valoarea creditului;".

6. La articolul I punctul 7, articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Sumele alocate în baza prezentei legi, rămase neutilizate după finalizarea Programului SAPARD, precum si cele rezultate din rambursarea creditelor garantate de fondurile de garantare se vor utiliza în continuare pentru acordarea de garantii beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit si Fondului european de garantare agricolă."

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 6 iunie 2007.

Nr. 155.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12672006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 iunie 2007.

Nr. 586.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.483/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. III din Ordonanta Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România, aprobată prin Legea nr. 431/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.483/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 22 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică si va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie sau un drept de sedere în România, precum si a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European"

2. Articolul unic se modifică si va avea următorul cuprins:

„Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie sau un drept de sedere în România, precum si a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si a Spatiului Economic European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

3. Titlul anexei se modifică si va avea următorul cuprins:

„NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie sau un drept de sedere în România, precum si a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene sl Spatiului Economic European"

4. Articolul 6 din normele metodologice se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Cursurile gratuite destinate străinilor care au dobândit o formă de protectie în România, de initiere în limba română pentru minori, precum si de învătare a limbii române pentru adulti, se organizează de inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, după metodologiile aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului."

5. Alineatele (1) si (3) ale articolului 8 din normele metodologice se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) În localitătile unde Oficiul National pentru Refugiati sau structurile sale teritoriale nu au sedii, spatiile necesare pentru desfăsurarea cursurilor gratuite de învătare a limbii române pentru adulti prevăzute la art 6 sunt puse la dispozitie de inspectoratele scolare judetene.

(3) Manualele necesare desfăsurării cursurilor prevăzute la art. 6 se asigură de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, prin inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti."

6. După articolul 16 din normele metodologice se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

„Art. 161. - (1) Pentru a beneficia de închirierea locuintelor prevăzute la art. 21 alin. (5) din ordonantă, străinii care au dobândit o formă de protectie în România trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să aibă finalizat programul de integrare;

b) să aibă suficiente mijloace financiare pentru a putea achita chiria stabilită de lege pentru locuintele aflate în proprietatea sau în administrarea statului, precum si întretinerea.

(2) Închirierea locuintelor prevăzute la art. 21 alin. (5) din ordonantă se realizează prin încheierea unui contract, în conditiile legii, după efectuarea unei anchete sociale de către personalul Oficiului National pentru Refugiati.

(3) Contractul de închiriere prevăzut la alin. (2) se încheie pentru o perioadă de 12 luni si poate fi prelungit succesiv pentru perioade de 12 luni de către Oficiul National pentru Refugiati, la cerere, în urma reevaluării situatiei beneficiarului.

(4) În cazul neachitării de către locatar a cheltuielilor aferente chiriei, utilitătilor si întretinerii pentru o perioadă de 3 luni, contractul de închiriere se reziliază de drept, locatarul este obligat să părăsească de îndată locuinta, iar sumele necesare acoperirii cheltuielilor restante se achită de la bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, în limita fondurilor alocate, urmând a fi recuperate de la persoana în cauză.

(5) Pentru locuintele prevăzute la art 21 alin. (5) din ordonantă, următoarele cheltuieli se suportă de la bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, în functie de costurile efective, în limita fondurilor alocate cu această destinatie de la bugetul de stat:

a) sumele necesare în vederea acoperirii cotei-părti din cheltuielile de reparatii si întretinere stabilite de asociatia de proprietari a imobilului;

o) sumele necesare asigurării locuintei împotriva daunelor de orice fel, precum si a celor produse tertilor;

c) sumele necesare pentru cheltuielile cu spatiile respective pe perioada când acestea sunt nelocuite;

d) sumele necesare igienizării spatiilor ori de câte ori locuinta se predă unui nou locatar, dar nu mai mult de două ori pe an;

e) sumele necesare constituirii fondului de rulment.

(6) Bunurile si utilitătile care se pun la dispozitie pentru locuintele prevăzute la art. 21 alin. (5) din ordonantă se stabilesc prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative."

7. După capitolul V din normele metodologice se introduce un nou capitol, capitolul V1, cuprinzând articolele 351-353, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL V

Activităti necesare pentru facilitarea integrării sociale a străinilor care au dobândit drept de sedere în România si a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European

Art. 351. - (1) Cursurile de învătare a limbii române prevăzute la art. 351 alin. (1) din ordonantă se organizează de inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti în colaborare cu centrele teritoriale ale Oficiului National pentru Refugiati si se adresează străinilor care nu cunosc limba română.

(2) Cererile de participare la cursurile de învătare a limbii române prevăzute la art. 351 alin. (1) din ordonantă, însotite de copia documentului de identitate, se depun de persoanele interesate la inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti sau la sediile centrelor teritoriale ale Oficiului National pentru Refugiati, situatie în care sunt transmise în termen de 5 zile inspectoratelor scolare în a căror rază domiciliază beneficiarii.

(3) Cursurile de învătare a limbii române prevăzute la art. 351 alin. (1) din ordonantă se organizează ori de câte ori este nevoie, cu conditia respectării numărului minim de cursanti pe grupă, stabilit prin metodologia prevăzută la art. 35^ alin. (2) din ordonantă.

(4) Perioadele de înscriere, durata cursului, numărul minim si numărul maxim de participanti pentru constituirea grupei de cursanti, modalitătile de evaluare si certificare a competentelor lingvistice, selectia, pregătirea suplimentară si modalitatea de plată a profesorilor, precum si modalitatea de realizare a manualelor se stabilesc prin metodologia prevăzută la art. 352 alin. (2) din ordonantă.

(5) Manualele necesare desfăsurării cursurilor de învătare a limbii prevăzute la art. 351 alin. (1) din ordonantă se achizitionează, contra cost, de către participanti la începerea cursului de la inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti.

(6) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului în colaborare cu Oficiul National pentru Refugiati evaluează anual modul de desfăsurare a cursurilor de învătare a limbii române prevăzute la art. 351 alin. (1) din ordonantă si elaborează propuneri de îmbunătătire a calitătii acestora.

(7) Rezultatele evaluării prevăzute la alin. (6) sunt incluse în raportul anual elaborat de Oficiul National pentru Refugiati conform art. 19 alin. (3).

(8) Dotarea spatiilor prevăzute la art. 352 alin. (3) din ordonantă este reglementată prin ordinul comun prevăzut la art. 8 alin. (2).

Art. 352. - (1) Cererile de participare la sesiunile de acomodare culturală se depun de persoanele prevăzute la art. 351 alin. (1) din ordonantă la sediile centrelor teritoriale ale Oficiului National pentru Refugiati.

(2) În termen de 7 zile de la depunerea cererii, personalul Oficiului National pentru Refugiati evaluează, în urma unui interviu, nevoile de acomodare culturală ale persoanelor interesate si, împreună cu acestea, stabileste un plan individual si un program de desfăsurare a sesiunilor, care este semnat de către beneficiar.

(3) Oficiul National pentru Refugiati eliberează, la cerere, un certificat de participare la sesiunile de acomodare culturală.

Art. 353. - (1) Oficiul National pentru Refugiati în colaborare cu Autoritatea pentru străini informează persoanele prevăzute la art. 351 alin. (1) din ordonantă despre posibilitatea de a participa la cursuri de învătare a limbii române si la sesiuni de acomodare culturală si consiliere.

(2) Oficiul National pentru Refugiati poate apela la interpreti si experti pentru buna desfăsurare a sesiunilor de orientare culturală, informare si consiliere, în conditiile art. 38 din ordonantă."

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.483/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România, cu modificările ulterioare si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Minai Adomnitei

p. Ministrul economiei si finantelor,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 iunie 2007.

Nr. 543.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2007, pentru Federatia Comunitătilor Evreiesti din România

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie", titlul 59 „Alte cheltuieli", alineatul 59.12 „Sustinerea cultelor", cu suma de 400.000 lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2007, pentru Federatia Comunitătilor Evreiesti din România, în vederea reabilitării lăcasurilor de cult mozaice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2007.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

p. Ministrul economiei si comertului,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 iunie 2007.

Nr. 544.

 

ANEXĂ

 

TABEL

cuprinzând lăcasurile de cult mozaice care vor fi reabilitate

 

Nr. crt.

Obiectivul

Adresa

Felul lucrărilor

Suma

- lei -

1.

Templul Coral Bucuresti

Bucuresti, str. Sfânta Vineri nr. 9-11, sectorul 3

Proiect de consolidare-restaurare

90.000

2.

Sinagoga din Dorohoi

Dorohoi, str. Waserman nr. 2, judetul Botosani

Reparatii învelitoare

56.000

3.

Sinagoga din Câmpulung Moldovenesc

Câmpulung Moldovenesc, str. Arboroasa nr. 2, judetul Suceava

Reparatii învelitoare si reparatii curente

25.000

4.

Sinagoga Hevra Sas din Oradea

Oradea, str. Mihai Viteazu nr. 4, judetul Bihor

Reparatii curente

26.000

5.

Sinagoga din Bacău

Bacău, str. Erou Gheorghe Rusu nr. 2, judetul Bacău

Reparatii curente

14.000

6.

Sinagoga din Cărei

Cărei, Str. Sinagogii nr. 2, judetul Satu Mare

Reparatii curente

13.000

7.

Capela mortuară, Cimitirul Alba lulia

Alba lulia, str. Vasile Alecsandri nr. 51, judetul Alba

Reparatii interioare si exterioare

6.000

8.

Capela mortuară, Cimitirul Bacău

Bacău, str. L. Tolstoi nr. 16, judetul Bacău

Reparatii curente interioare si exterioare

14.000

9.

Capela mortuară, Cimitirul Brasov

Brasov, str. Crisan nr. 8, judetul Brasov

Reparatii învelitoare si reparatii curente

11.000

10.

Capelă mortuară

Oradea, Str. Umbrei nr. 2, judetul Bihor

Reparatii curente

30.000

11.

Capelă mortuară, Cimitirul Status-Quo, Satu Mare

Satu Mare, sos. Baia Mare nr. 2, judetul Satu Mare

Reparatii învelitoare

15.000

12.

Capelă mortuară, Cimitirul Timisoara

Timisoara, Calea Lipovei nr. 9, judetul Timis

Reparatii curente

40.000

13.

Capelă mortuară, Cimitirul Craiova

Craiova, str. Bucovăt nr. 209, judetul Dolj

Reparatii curente

30.000

14.

Capelă mortuară, Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Calea Turzei nr. 156, judetul Cluj

Reparatii curente

30.000

 

 

 

TOTAL:

400.000

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Gogescu Marius În functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

 

În temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gogescu Marius se numeste în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 11 iunie 2007.

Nr. 174.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind acceptarea anexei I revizuite si a anexei II revizuite la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 17 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 4t2/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acceptă amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.117(52) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin la Londra la 15 octombrie 2004, respectiv anexa I revizuită la MARPOL 73/78, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Se acceptă amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.118(52) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin la Londra la 15 octombrie 2004, respectiv anexa II revizuită la MARPOL 73/78, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 3. - Directia generală transport naval si Autoritatea Navală Română vor lua măsurile necesare punerii în aplicare a prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 15 martie 2007.

Nr. 480.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

RECTIFICĂRI

 

În Hotărârea Guvernului nr. 379/2007 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, publicată în Monitorul Oficiat al României, Partea I, nr. 297 din 4 mai 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la art. 1 alin. (1), în loc de: „Se aprobă repartizarea sumei de 188.959 mii lei..." se va citi: „Se aprobă repartizarea sumei de 188.968 mii lei...".