MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 390         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 8 iunie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

20. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

21. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 42/2006 pentru înfiintarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea conditiilor de legalitate privind privatizarea Societătii Nationale a Petrolului „Petrom” - S.A..

 

22. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

25. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 405 din 3 mai 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi

 

Decizia nr. 464 din 17 mai 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 lit. k) si art. 14 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

 

Decizia nr. 466 din 17 mai 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. 3 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta natională a României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

521. - Hotărâre privind aprobarea scoaterii definitive din rezervele de stat si a conditiilor de livrare a unor cantităti de cărbune energetic pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” - S.A. si Societatea Comercială „Electrocentrale” Deva - S.A.

 

524. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiei voluntare, în euro, a României la Fondul de Solidaritate al Initiativei Central-Europene (ICE) pe anul 2007

 

545. - Hotărâre privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar asociatiilor din agricultură în anul 2007, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecărei activităti

 

546. - Hotărâre privind înfiintarea Comisiei pentru studierea robiei romilor

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

171. - Decizie pentru aprobarea statului de functii al Departamentului pentru Relatii Iriteretnice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

692/119/446. - Ordin al ministrului sănătătii publice, al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizării în produsele alimentare pentru consum uman

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

            În temeiul art. 46 din Regulamentul Senatului,

 

            Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

            1. La anexa nr. III - Componenta Comisiei pentru privatizare si administrarea activelor statului - domnul senator Stoica llie - Grupul parlamentar al Partidului Conservator - se include în componenta comisiei, în locul domnului senator Copos Gheorghe - Grupul parlamentar al Partidului Conservator.

            2. La anexa nr. VII - Componenta Comisiei pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională - doamna senator Stănoiu Rodica-Mihaela - Grupul parlamentar al Partidului Conservator - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Stoica Ilie - Grupul parlamentar al Partidului Conservator.

            3. La anexa nr. XI - Componenta Comisiei pentru cultură, artă si mijloace de informare în masă - domnul senator Copos Gheorghe - Grupul parlamentar al Partidului Conservator - se include în componenta comisiei, în locul domnului senator Gheorghe Constantin - Grupul parlamentar al Partidului Democrat

            4. La anexa nr. XII - Componenta Comisiei pentru administratie publică, organizarea teritoriului si protectia mediului - doamna senator Ciornei Silvia - Grupul parlamentar al Partidului Conservator - se include în componenta comisiei, în locul domnului senator Stoica Ilie - Grupul parlamentar al Partidului Conservator.

            5. La anexa nr. XV - Componenta Comisei pentru egalitatea de sanse - domnul senator Gheorghe Constantin - Grupul parlamentar al Partidului Democrat - se include în componenta comisiei, în locul doamnei senator Ciornei Silvia - Grupul parlamentar al Partidului Conservator.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 4 iunie 2007.

Nr. 20.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 42/2006 pentru înfiintarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea conditiilor de legalitate privind privatizarea Societătii Nationale a Petrolului „Petrom” - S.A.

            În temeiul dispozitiilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si ale art. 78 din Regulamentul Senatului, l

 

            Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 42/2006 pentru înfiintarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea conditiilor de legalitate privind privatizarea Societătii Nationale a Petrolului „Petrom” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.003 din 15 decembrie 2006, se modifică după cum urmează:

            1. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

            „Art. 4. - Raportul comisiei de anchetă prevăzut la art. 1 va fi prezentat până la data de 25 octombrie 2007.”

            2. La anexă, domnul senator Cutas George Sabin - Grupul parlamentar al Partidului Conservator - se include în

componenta comisiei, în locul domnului senator Gheorghe Constantin - Grupul parlamentar al Partidului Democrat.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 6 iunie 2007.

Nr. 21.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice

si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

            În temeiul art. 46 din Regulamentul Senatului, Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

            - la anexa nr. XI „Componenta Comisiei pentru cultura, artă si mijloace de informare în masă”, domnul senator Gheorghe Constantin - Grupul parlamentar al Partidului Democrat - se include în componenta comisiei, în locul domnului senator Cucuian Cristian - Grupul parlamentar al Partidului Democrat.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 iunie 2007r cu respectarea prevederilor art 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 6 iunie 2007.

Nr. 22.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004

pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

În temeiul art. 42 si al art. 60 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.258 din 27 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Cosmin Gabriel Popp, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat, trece de la Comisia pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională la Comisia juridică, de disciplină si imunităti, în calitate de membru;

- domnul deputat Cezar Florin Preda, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat, trece de la Comisia pentru politică externă la Comisia pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională, în calitate de membru.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 7 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

LUCIAN AUGUSTIN BOLCAS

 

Bucuresti, 7 iunie 2007.

Nr. 25.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 405 din 3 mai 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006

pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi

 

            Ioan Vida - presedinte

            Nicolae Cochinescu - judecător

            Aspazia Cojocaru - judecător

            Acsinte Gaspar - judecător

            Kozsokár Gábor - judecător

            Petre Ninosu - judecător

            Ion Predescu - judecător

            Serban Viorel Stănoiu - judecător

            Tudorel Toader - judecător

            Iuliana Nedelcu - procuror

            Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

            Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi, exceptie ridicată de Dumitru Vescu în Dosarul nr. 13.915/4/2006 ai Tribunalului Bucuresti - Sectia I penală.

            La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

            Magistratul-asistent informează completul de judecată că autorul exceptiei a depus la dosar o cerere în care se arată că a luat act de Decizia Curtii Constitutionale nr. 62 din 18 ianuarie 2007 si solicită judecarea în lipsă.

            Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

            Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca devenită inadmisibilă, întrucât prin Decizia nr. 62 din 18 ianuarie 2007 Curtea Constitutională a admis o exceptie cu acelasi obiect.

CURTEA,

   având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

   Prin încheierea din 15 decembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 13.915/4/2006, Tribunalul Bucuresti - Sectia I penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi.

Exceptia a fost ridicată de Dumitru Vescu în calitate de parte vătămată într-o cauză având ca obiect recursul împotriva unei sentinte penale prin care s-a dispus achitarea inculpatului, întemeiat, printre altele, si pe art. I pct;, 56 din Legea nr. 278/2006.

            În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul de lege criticat este contrar dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) referitoare la garantarea demnitătii omului ca valoare supremă.

Tribunalul Bucuresti - Sectia I penală si-a exprimat opinia în sensul că exceptia este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconsti­tutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă ca urmare a admiterii acesteia prin Decizia nr. 62 din 18 ianuarie 2007.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconsti­tutionalitate este inadmisibilă, deoarece prevederile de lege criticate au fost declarate neconstitutionale prin Decizia nr. 62 din 18 ianuarie 2007.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

            examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

            Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2),ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 12 iulie 2006, având următorul continut:

            - Art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006: „Codul penal al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

56. Articolele 205, 206, 207 si 2361 se abroga.”

            Aceste dispozitii sunt considerate de autorul exceptiei ca fiind neconstitutionale în raport cu prevederile art. 1

alin. (3) din Constitutie referitoare la garantarea demnitătii omului ca valoare supremă.

            Examinând exceptia, Curtea retine că prin Decizia nr. 62 din 18 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 12 februarie 2007, a constatat că partea referitoare la abrogarea dispozitiilor art. 205, 206 si 207 din Codul penal este neconstitutională

            În consecintă, având în vedere prevederile art. 29 alin. (3) si (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit cărora exceptia este inadmisibilă atunci când printr-o decizie anterioară s-a constatat neconstitutionalitatea dispozitiilor ce fac obiectul exceptiei, precum si împrejurarea că Decizia Curtii Constitutionale nr. 62 din 18 ianuarie 2007 a fost pronuntată la o dată ulterioară încheierii de sesizare din 15 decembrie 2006, prezenta exceptie urmează a fi respinsă ca devenită inadmisibilă.

            Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

            Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi, exceptie ridicată de Dumitru Vescu în Dosarul nr. 13.915/4/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia I penală.

            Definitivă si general obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 3 mai 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Cristina Cătălina Turcu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 464 din 17 mai 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 lit. k) si art. 14 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

 

            Ioan Vida - presedinte

            Aspazia Cojocaru - judecător

            Acsinte Gaspar - judecător

            Petre Ninosu - judecător

            Ion Predescu - judecător

            Serban Viorel Stănoiu - judecător

            Ion Tiucă - procuror

            Marieta Safta - magistrat-asistent

 

            Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 8 lit. k) si ale art. 14 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea iinor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Downtown International” - S.R.L. În Dosarul nr. 12.282/302/2006 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

            La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

            Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că textele de lege criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate de autoarea exceptiei.

CURTEA,

            având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 21 noiembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 12.282/302/2006, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 lit. k) si ale ârt. 14 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire Si combatere a finantării actelor de terorism, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Downtown International” - S.R.L. în dosarul mentionat.

            În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că stabilirea de către legiuitor, prin textul de lege criticat, a obligatiei persoanei juridice - societate comercială de desemnare a unei persoane special împuternicite pentru a aplica prevederile Legii nr. 656/2002, „conferă statului român o pozitie de control, de directă supraveghere centrală, în totală contradictie cu sistemul economic de piată”. Se arată, totodată, că, „într-un stat democratic, însusi administratorul societătii răspunde pentru îndeplinirea obligatiilor de informare a Oficiului în cazul în care desfăsoară tranzactii care îsi găsesc reglementarea în Legea nr. 656/2002”, obligatia de a desemna o persoană în cadrul societătii comerciale care va avea puteri de reprezentare fată de 6 autoritate a statului fiind, în opinia autoarei exceptiei, „atât abuzivă, cât si neconstitutională.”

Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti consideră că exceptia de neconstitutionalitate este nefntemeiată, arătând că stabilirea unei obligatii în sarcina persoanelor juridice prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002, de a desemna una sau mai multe persoane cu responsabilităti în aplicarea acestei legi, nu constituie o încălcare a dispozitiilor constitutionale invocate, ci „subscrie unui interes general [...], respectiv prevenirea si sanctionarea spălării banilor si instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism”.
            Î
n conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că textele de lege criticate nu încalcă prevederile constitutionale invocate.

Avocatul Poporului, referindu-se si la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 8 lit. k) si ari. 14 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Prevederile legale criticate au următorul cuprins:

- Art. 8 lit. k): „Intră sub incidenta prezentei legi: [...]

k) orice altă persoană fizică sau juridică, pentru acte si fapte săvârsite în afara sistemului financiar-bancar.”

- Art. 14 alin. (1): „Persoanele juridice prevăzute la art. 8 vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilităti în aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, împreună cu natura si cu limitele responsabilitătilor mentionate.”

Autoarea exceptiei sustine că dispozitiile criticate sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (4) privind statul român de drept si principiul separatiei puterilor în stat, respectiv ale art. 135 alin. (1) si (2) referitoare la economia României.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată si urmează să fie respinsă.

Curtea retine că, în vederea realizării scopului Legii nr. 656/2002, care constă în prevenirea si combaterea spălării banilor, precum si a finantării actelor de terorism, legiuitorul a prevăzut în cuprinsul acesteia o serie de obligatii ce revin persoanelor care intră sub incidenta sa, expres prevăzute la art. 8 din lege. Una dintre aceste obligatii este cea reglementată de art. 14 alin. (1) din acelasi act normativ si constă în desemnarea uneia sau mai multor persoane care au responsabilităti în aplicarea Legii nr. 656/2002, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, împreună cu natura si cu limitele responsabilitătilor mentionate. Instituirea acestei obligatii s-a realizat în scopul protejării unui interes general, si anume prevenirea si combaterea spălării banilor, si nu aduce atingere cu nimic prevederilor constitutionale referitoare la statul român ca stat de drept, principiului separatiei puterilor si nici principiilor economiei de piată, nefiind de natură să conducă la o „centralizare” a economiei, astfel cum eronat sustine autorul exceptiei în motivarea acesteia.

De altfel, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat în jurisprudenta sa asupra constitutionalitătii art. 14 din Legea nr. 656/2002, în acest sens fiind Decizia nr. 635 din 3 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 31 octombrie 2006. Chiar dacă în precedenta cauză criticile de neconstitutionalitate s-au realizat prin raportare la alte texte constitutionale, solutia de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, precum si considerentele de principiu care au fundamentat-o sunt valabile si în prezenta cauză.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 lit. k) si ale art. 14 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Downtown International” - S.R.L. În Dosarul nr. 12.282/302/2006 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 mai 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 466 din 17 mai 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. 3 din Legea nr. 51/1991

privind siguranta natională a României

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. 3 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta natională a României, exceptie ridicată de Rodica-Smaranda Vulcănescu în Dosarul nr. 2.659/2004 (nr. unic 14.555/3/2004), al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal răspund, personal, autoarea exceptiei, precum si partea Ionel Grigoroiu. Partea Irina-Alice Holdevici este reprezentată prin avocat Mariana Negru. Lipsesc celelalte părti. Cu privire la modul de îndeplinire a procedurii de citare în cauză, magistratul-asistent referă că citatia comunicată părtii Daniel Grădinaru la Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti unde, potrivit datelor din dosarul instantei de judecată, precum si citării efectuate de aceasta, figurează ca judecător, a fost restituită cu mentiunea „judecătorul Daniel Grădinaru nu mai este angajatul Judecătoriei Sectorului 4”. Totodată, se arată că la dosar nu a fost depusă nicio petitie referitoare la schimbarea adresei unde poate fi citată partea în cauză.

Având cuvântul cu privire la acest incident procedural, autoarea exceptiei apreciază că procedura de citare nu este legal îndeplinită si că nu are cunostintă unde poate fi citată partea. Arată că ar trebui întreprinse demersuri pentru aflarea adresei acesteia, precum si faptul că ar putea să solicite informatii de la Judecătoria Sectorului 4 cu privire la noul loc de muncă al părtii. Totodată, solicită un termen pentru pregătirea apărării, fată de faptul că punctul de vedere al Guvernului a fost depus la dosar doar cu două zile în urmă.

Avocatul părtii Irina-Alice Holdevici lasă la aprecierea Curtii incidentul procedural relevat, precum si cererea de amânare a cauzei.

Partea Ionel Grigoroiu lasă la aprecierea Curtii aspectele în discutie.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază că procedura de citare este legal îndeplinită, arătând că este obligatia procedurală a părtii să înstiinteze instanta cu privire la orice schimbare a adresei unde poate fi citată. Referitor la cererea de amânare a cauzei, solicită respingerea acesteia, arătând că formularea unei apărări fată de punctul de vedere exprimat de Guvern, care nu este determinant în cauză, nu este un motiv temeinic de amânare.

Curtea, deliberând, apreciază că procedura de citare este legal îndeplinită. Totodată, respinge cererea de amânare a cauzei, apreciind că aceasta nu este temeinic motivată, în sensul art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Având cuvântul pe fond, Rodica-Smaranda Vulcănescu solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată. Referitor la punctele de vedere exprimate în cauză de instantă, Avocatul Poporului si Guvern, se apreciază că niciuna dintre autoritătile mentionate nu a analizat critica referitoare la încălcarea, prin textul de lege ce face obiectul exceptiei, a principiului separatiei puterilor în stat, ceea ce, în opinia sa, determină nulitatea punctelor de vedere. Expune pe larg motivele de neconstitutionalitate invocate în fata instantei de fond si formulează o serie de critici referitoare la punctele de vedere exprimate în cauză de aceleasi autorităti. Depune concluzii scrise în acest sens, precum si un set de acte.

Avocatul Mariana Negru solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat este în concordantă cu prevederile constitutionale invocate, precum si faptul că acest text nu are legătură directă cu cauza.

Partea Ionel Grigoroiu solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată, arătând, totodată, că procesul în care a fost invocată aceasta durează de o lungă perioadă de timp.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate de autoarea exceptiei.

În replică, Rodica-Smaranda Vulcănescu arată că nu este vorba de o tergiversare a cauzei, durata procesului fiind determinată de exceptiile de tardivitate invocate în cursul acestuia.

CURTEA,

            având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

            Prin încheierea din 16 octombrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 2.659/2004 (nr. unic 14.555/3/2004), Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. 3 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta natională a României, exceptie ridicată de Rodica-Smaranda Vulcănescu în dosarul mentionat.

            În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că neconstitutionalitatea art. 16 alin. 3 din Legea nr. 51/1991 constă în aceea că, „în timp ce Legea nr. 51/1991 prevede proceduri judiciare conform dispozitiilor art. 13, în care sunt implicati procurori anume desemnati de procurorul general al României, [...] modul de apărare al cetăteanului care se consideră lezat este redus la o sesizare a Parlamentului [...]”, încălcându-se astfel principiul separatiei puterilor în stat, egalitatea în drepturi, universalitatea drepturilor si a libertătilor fundamentale si liberul acces la justitie.

            Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că „textul art. 16 alin. (3) din Legea nr. 51/1991 [...] nu contravine dispozitiilor constitutionale la care face referire Detenta”.

            În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

            Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Arată că textul de lege criticat nu este de natură să încalce suveranitatea statului român, separatia puterilor în stat, libertatea persoanei, liberul acces la justitie sau principiul egalitătii în drepturi, precum si faptul că partea care se consideră lezată are dreptul de â se adresa organelor competente pentru tragerea la răspundere penală a celor vinovati.

            Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât prevederile legale criticate „nu contin interdictii care să oprească părtile de a se adresa instantelor judecătoresti” si, totodată, „nu impietează cu nimic asupra drepturilor si garantiilor procesuale ale părtilor.”

            Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 16 alin. 3 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta natională a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 7 august 1991, având următorul cuprins:

- Art. 16 alin. 3: „Cetăteanul care se consideră lezat în drepturile sau libertătile sale prin folosirea mijloacelor prevăzute la alin. 1 poate sesiza oricare din comisiile permanente pentru apărare si asigurarea ordinii publice ale celor două Camere ale Parlamentului.”

Autoarea exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (4), referitoare la principiul separatiei puterilor în stat, ale art. 2 alin. (2), potrivit cărora niciun grup si nicio persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu, ale art. 4 alin. (2) si ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi si criteriile acesteia, ale art. 15 privind universalitatea drepturilor si libertătilor fundamentale, ale art. 21 privind accesul liber la justitie si ale art. 23 referitoare la libertatea individuală.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată si urmează să fie respinsă.

Curtea retine că art. 16 alin. 3 din Legea nr. 51/1991 stabileste posibilitatea cetăteanului care se consideră lezat în drepturile sau libertătile sale prin folosirea mijloacelor de obtinere a informatiilor necesare sigurantei nationale de a sesiza oricare dintre comisiile permanente pentru apărare si asigurarea ordinii publice ale celor două Camere ale Parlamentului. Această posibilitate constituie o garantie suplimentară prevăzută de legiuitor în vederea asigurării sigurantei cetăteanului, având în vedere importanta acestei valori într-un stat de drept, democratic, în deplină concordantă cu prevederile constitutionale ale art. 23 alin. (1), potrivit cărora „Libertatea individuală si siguranta persoanei sunt inviolabile”, iar nu o încălcare a prevederilor constitutionale invocate de autoarea exceptiei.

Astfel, textul de lege criticat nu îngrădeste cu nimic posibilitatea cetătenilor de a beneficia de toate drepturile si libertătile consacrate de Constitutie si alte legi, în concordantă cu prevederile art. 15 din Legea fundamentală.

De asemenea, art. 16 alin. 3 din Legea nr. 51/1991 nu aduce nicio atingere principiului separatiei puterilor în stat si nu limitează în niciun mod liberul acces la justitie al persoanelor interesate, acestea având deplina libertate de a se adresa organelor competente pentru tragerea la răspundere a celor care, prin mijloacele de obtinere a informatiilor necesare sigurantei nationale, le-au lezat drepturile sau libertătile fundamentale, viata particulară, onoarea ori reputatia.

            În sfârsit, prevederile legale ce fac obiectul exceptiei nu instituie niciun privilegiu sau discriminare în raport de criteriile egalitătii în drepturi stabilite de art. 4 alin. (2) din Legea fundamentală, fiind aplicabile tuturor cetătenilor care se consideră lezati prin folosirea mijloacelor mentionate, în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale ale art.J6.

            În ceea ce priveste invocarea art. 2 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia niciun grup si nicio persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu, Curtea constată că acesta nu are incidentă în cauză, întrucât textul de lege criticat nu vizează în niciun mod problema exercitării suveranitătii nationale.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. 3 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta natională a României, exceptie ridicată de Rodica-Smaranda Vulcănescu în Dosarul nr. 2.659/2004, (nr. unic 14.555/3/2004), al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

            Definitivă si general obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 17 mai 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Marieta Safta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scoaterii definitive din rezervele de stat si a conditiilor de livrare a unor cantităti

de cărbune energetic pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice

„Termoelectrica” - S.A. si Societatea Comercială „Electrocentrale” Deva - S.A.

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă scoaterea definitivă din rezervele de stat pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” - S.A. si Societatea Comercială „Electrocentrale” Deva - S.A. a cantitătilor de cărbune energetic, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu diminuarea corespunzătoare a nivelului maxim prevăzut în nomenclatorul produselor care se constituie ca stocuri rezervă de stat - Sectiunea A.

            Art. 2. - Administratia Natională a Rezervelor de Stat - Unitatea Teritorială 515 va emite facturi fiscale, conform prevederilor legale, la preturile practicate pe piată la data livrării, pentru cantitătile de cărbune energetic care se scot definitiv din rezervele de stat pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” - S.A. si Societatea Comercială „Electrocentrale” Deva - S.A.

            Art. 3. - Pentru cantitătile de cărbune energetic ce fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2006 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale, aprobată prin Legea nr. 138/2007, punerea la dispozitie a cantitătilor de cărbune energetic care se scot din rezerva de stat urmează a se face după restituirea cantitătilor împrumutate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Dezsi Iosif Zoltán

 

Bucuresti, 30 mai 2007.

Nr. 521.

 

ANEXĂ

 

CANTITĂTI DE CĂRBUNE ENERGETIC

care se scot definitiv din rezerva de stat

 

 

Denumirea

Cantităti de cărbune

- tone -

1.

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” - S.A. din care:

total:

207.633,256

 

Sucursala Electrocentrale Paroseni

7.496,656

 

Sucursala Electrocentrale Doicesti

200.136,6

2.

Societatea Comercială „Electrocentrale” Deva - S.A.

138.841,22

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiei voluntare, în euro, a României la Fondul de Solidaritate

al Initiativei Central-Europene (ICE) pe anul 2007

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă plata contributiei voluntare, în valoare de 7.500 de euro, a României la Fondul de Solidaritate din cadrul Initiativei Central-Europene (ICE) pe anul 2007.

            Art. 2. - Fondurile necesare plătii contributiei prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Minai Cioroianu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 mai 2007.

Nr. 524.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar asociatiilor din agricultură în anul 2007,

a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecărei activităti

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă activitătile pentru care se acordă sprijin financiar asociatiilor din agricultură în anul 2007, pentru sustinere în vederea participării la organizatiile constituite la nivelul Uniunii Europene, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în limita sumei de 620 mii lei, cuantumul sprijinului financiar, precum si suma totală alocată fiecărei activităti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul economiei si finantelor,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 iunie 2007.

Nr. 545.

 

ANEXĂ

 

ACTIVITĂTILE

pentru care se acordă sprijin financiar asociatiilor din agricultură în anul 2007, cuantumul sprijinului, suma alocată pe categoriile de cheltuieli, precum si suma totală alocată activitătii

 

Denumirea activitătii

Categoria de cheltuieli

Cuantum (%)

Valoarea totală

- mii lei -

Sustinerea asociatiilor în vederea participării la organizatiile constituite la nivelul Uniunii Europene

a) cotizatia anuală

b) taxă participare

75

75

586,25

33,75

 

TOTAL:

 

620

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Comisiei pentru studierea robiei romilor

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se aprobă constituirea, pe lângă Agentia Natională pentru Romi, a Comisiei pentru studierea robiei romilor, denumită în continuare Comisia, care are ca obiectiv studierea aprofundată, interdisciplinara, a perioadei robiei romilor în spatiul românesc.

            (2) Activitatea Comisiei se va desfăsura conform planului de activităti prevăzut în anexa nr. 1.

            (3) Comisia va fi compusă din 12 membri, aprobati prin decizie a primului-ministru, la propunerea Agentiei Nationale pentru Romi.

            (4) Comisia va elabora un regulament de organizare si functionare care va fi aprobat de presedintele Agentiei Nationale pentru Romi.

            (5) Secretariatul Comisiei se asigură de către Agentia Natională pentru Romi si de Centrul de Studii Rome din cadrul Facultătii de Istorie a Universitătii Bucuresti.

            Art. 2. - (1) Sumele necesare pentru alcătuirea si redactarea raportului Comisiei, prevăzute în anexa nr. 2, se asigură prin suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru Agentia Natională pentru Romi, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, cu suma de 315 mii lei la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie”, titlul 55 „Alte transferuri”, articol/alineat 550118 „Alte transferuri curente interne”.

            (2) Agentia Natională pentru Romi răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

            Art. 3. - Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2007, cu sumele prevăzute la art. 2.

            ArL 4. - Agentia Natională pentru Romi si Centrul de Studii Rome din cadrul Facultătii de Istorie a Universitătii Bucuresti vor actiona pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1.

            Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Presedintele Agentiei Nationale pentru Romi,

Bumbu Gruia

p. Ministrul economiei si finantelor,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 iunie 2007.

Nr. 546.

 

ANEXA Nr. 1

 

PLAN DE ACTIVITĂTI

 

Perioada

Activităti

Responsabili

Iunie

1. Selectarea si contractarea expertilor care vor lucra la elaborarea raportului Comisiei pentru studierea robiei romilor (Comisia)

2. Secretariatul tehnic al Comisiei va elabora, în colaborare cu membrii si expertii Comisiei, planul detaliat (sumarul) al raportului stiintific

3. Organizarea primei întâlniri a Comisiei (Bucuresti), în vederea adoptării planului raportului Comisiei, si stabilirea echipelor de membri si experti care se vor ocupa de capitolele raportului

Secretariatul tehnic al Comisiei, membrii si expertii Comisiei Secretariatul tehnic al Comisiei

Iulie-august

1. Desfăsurarea de către membrii si expertii Comisiei a cercetărilor necesare redactării raportului

2. Facilitarea din punct de vedere tehnic a fotocopierii documentelor, precum si sprijinirea din punct de vedere tehnic a cercetărilor expertilor Comisiei

Membrii si expertii Comisiei Secretariatul tehnic al Comisiei si expertii Comisiei

Septembrie- noiembrie

1. Organizarea de către Secretariatul tehnic a celei de-a doua întâlniri a Comisiei, în scopul: - evaluării intermediare a procesului de cercetare si elaborare a raportului - stabilirii prioritătilor de cercetare a următoarei perioade

2. Desfăsurarea de către membrii si expertii Comisiei a celei de-a doua etape a cercetărilor necesare redactării raportului

 3. Secretariatul tehnic se va ocupa de facilitarea din punct de vedere tehnic a fotocopierii documentelor si de sprijinirea din punct de vedere tehnic a cercetărilor expertilor Comisiei

Secretariatul tehnic al Comisiei Membrii si expertii Comisiei Secretariatul tehnic al Comisiei si expertii Comisiei

Decembrie

1. Organizarea de către Secretariatul tehnic a celei de-a treia întâlniri a Comisiei în scopul adoptării formei finale a raportului, concluziilor si recomandărilor Comisiei 2. Organizarea unei mese rotunde în scopul prezentării raportului Comisiei si diseminarea acestuia institutiilor implicate, precum si publicului larg

Secretariatul tehnic al Comisiei

 

ANEXA Nr. 2

 

SUMELE NECESARE

pentru alcătuirea si redactarea raportului Comisiei pentru studierea robiei romilor

 

Resurse umane

Total general - lei -

Secretariat

Functia

Onorariu/lună

Total

49.500

 

1 coordonator*)

1.750

17.500

 

 

1 asistent coordonator*)

1.200

12.000

 

 

1 secretar*)

1.000

10.000

 

 

1 dactilograf*)

1.000

10.000

 

Experti

Functia

Onorariu/expert

Total

90.500

 

2 istorici ai vechiului drept românesc**)

8.750

17.500

 

 

1 expert în paleografie latină***) 2 experti în paleografie chirilică***)

9.750

29.250

 

 

2 experti în istoria medievală a romilor****) 1 expert în istoria modernă a romilor****) 2 antropologi****)

875 x 10 luni x 5 experti

43.750

 

Consumabile

28.000

28.000

Comunicatii (telefon)

17.500

17.500

Conferinte

3 conferinte x 24.500

73.500

Transport

transport, cazare, diurne pentru activităti de cercetare în arhivele locale din afara Bucurestiului

31.500

Tipărire

17.500

17.500

Cheltuieli neprevăzute

7.000

7.000

 

 

315.000

 


*) Contract de prestări de servicii.

*) Contract drepturi de autor.

*) Plata va fi de “15 lei/pagină. Se are în vedere o normă individuală estimativă de 650 de pagini.

*) Contract de consultantă.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru aprobarea statului de functii al Departamentului pentru Relatii Interetnice

 

            În temeiul art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului,

            primul-ministru emite următoarea decizie:

            Articol unic. - Se aprobă statul de functii al Departamentului pentru Relatii Interetnice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 6 iunie 2007.

Nr. 171.

 

ANEXĂ

 

STATUL DE FUNCTII

al Departamentului pentru Relatii Interetnice

 

Nr. crt.

 

Functia

Numărul de posturi

Natura functiei

Studii

I.

1.

SECRETAR DE STAT

1

Mandat

 

 

 2.

Cabinet secretar de stat

4

 

 

 

 3.

Director de cabinet

1

c.i.m.

s

 

 4.

Consilier personal

2

c.i.m.

s

 

 5.

Asistent de cabinet

1

c.i.m.

s

 II.

 6.

SUBSECRETAR DE STAT

1

Mandat

 

 

 

Serviciul programe si relatii cu societatea civilă si organisme internationale

9

 

 

 

1.

Sef serviciu consilier superior 1

1

f.p.

s

 

 2.

Consilier superior 1

4

f.p.

s

 

 3.

Expert principal 1

2

f.p.

s

 

 4.

Expert principal 3

1

f.p.

s

 

 5.

Expert asistent 2

1

f.p.

s

III.

 

SUBSECRETAR DE STAT

1

Mandat

 

 

 

Serviciul asistentă financiară, relatii regionale si coordonare CMN

10

 

 

 

1.

Sef serviciu consilier superior 1

1

f.p.

s

 

 2.

Consilier superior 1

1

f.p.

s

 

 3.

Consilier superior 2

3

f.p.

s

 

 4.

Consilier superior 3

1

f.p.

s

 

 5.

Expert principal 1

1

f.p.

s

 

 6.

Expert principal 2

2

f.p.

s

 

 7.

Referent superior 1

1

f.p.

M

 

 

Nr. crt.

 

 

Functia

Numărul de posturi

Natura functiei

Studii

IV.

 

Birou juridic

 

6

 

 

 

1.

Consilier juridic superior 2

 

1

f.p.

s

 

 2.

Consilier juridic superior 3

 

1

f.p.

s

 

 3.

Expert asistent 1

 

1

f.p.

s

 

 4.

Expert asistent 3

 

1

f.p.

s

 

 5.

Referent superior 1

 

1

f.p.

M

 

 6.

Referent superior 2

 

1

f.p.

M

 

 

 

TOTAL POSTURI:

32

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 692 din 23 aprilie 2007

AUTORITATEA NATIONALĂ

SANITARĂ VETERINARĂ SI

PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr. 119 din 15 mai 2007

MINISTERUL AGRICULTURII

SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 446 din 4 iunie 2007

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizării

în produsele alimentare pentru consum uman

            În temeiul art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, cu modificările si completările ulterioare,

            având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, ale Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu completările si modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

            văzând Referatul de aprobare al Autoritătii de Sănătate Publică nr. E.N. 4.170 din 20 aprilie 2007 din cadrul Ministerului Sănătătii Publice,

            ministrul sănătătii publice, presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emit următorul ordin:

            Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 438/295/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 si 722 bis din 3 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. Anexa XV la norme „Criterii specifice de puritate pentru colorantul Galben-portocaliu FCF E 110 si dioxid de titan E 171” se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„E 110 – GALBEN PORTOCALIU FCF

Sinonime

Colorant alimentar Galben CI 3, Galben-portocaliu S

Definitie

Galben-portocaliu FCF contine în principal disodiu 2-hidroxi-1-(4-sulfonatofenilazo) naftalen-6-sulfonat si coloranti auxiliari, precum si cu clorura de sodiu si/sau sulfat de sodiu sub formă de componente incolore principale. Galben-portocaliu FCF este descris sub formă de sare de sodiu. Prezenta sărurilor de calciu si potasiu este, de asemenea, permisă.

Clasa

Monoazoici

Index culoare nr.

15985

EINECS

220-491-7

Denumire chimică

Disodiu 2-hidroxi-1-(4-sulfonatofenilazo) naftalen-6-sulfonat

Formula chimică

C16H10N2Na2O7S2

Masa moleculară

452,37

Compozitie

Continut minim 85% total coloranti calculati sub formă de sare sodică E1 cm1%555 la circa 485 nm în solutie apoasă la pH 7

Descriere

Pudră sau granule de culoare rosu-portocaliu

Identificare

 

A. Spectrometrie

Absorbtie maximă în apă la circa 485 nm la pH 7

B. Solutie apoasă portocalie

 

Puritate

 

Substante insolubile în apă

Maxim 0,2%

Coloranti auxiliari

Maxim 5,0%

1-(Fenilazo)-2 naftalenol (Sudan I)

Maxim 0,5 mg/kg

Alti compusi organici decât colorantii:

 

Acid 4-aminobenzen-1-sulfonic

Acid 3-hidroxinaftalen-2,7-disulfonic

Acid 6-hidroxinaftalen-2-sulfonic

Acid 7-hidroxinaftalen-1,3-disulfonic

Acid 4,4-diazoaminodi (benzen sulfonic)

Acid 6,6-oxidi(naftalen-2-sulfonic)

Total maxim 0,5%

Amine aromatice primare nesulfonatate

Maxim 0,01% (calculate sub formă de anilină)

Substantă solubilă în eter

Maxim 0,2% în mediu neutru

Arsen

Maxim 3 mg/kg

Plumb

Maxim 2 mg/kg

Mercur

Maxim 1 mg/kg

Cadmiu

Maxim 1 mg/kg

E 171 - DIOXID DE TITAN

 

Sinonime

Pigment alb CI 6

Definitie

Dioxidul de titan constă în principal din dioxid de titan natural titan anatas si/sau rutil care poate fi acoperit cu cantităti mici alumină si/sau silice pentru a îmbunătăti proprietătile tehnologice produsului.

de de ale

Clasa

Anorganic

Index culoare nr.

77891

EINECS

236-675-5

Denumire chimică

Dioxid de titan

Formula chimică

Ti02

Masa moleculară

79,88

Compozitie

Contine minim 99% raportat la substanta fără alumină si silice

Descriere

Pudră albă până la usor colorată

Identificare

 

Solubilitate

Insolubil în apă si solventi organici. Se dizolvă usor în acid fluorhidric si în acid sulfuric concentrat fierbinte

Puritate

 

Pierdere la uscare

Maxim 0,5% (105°C, 3 ore)

Pierdere la ardere

Maxim 1,0% raportat la produsul fără substantă volatilă (800°C)

 

Oxid de aluminiu si/sau dioxid de siliciu

Total maxim 2,0%

Substantă solubilă în HCI 0,5N

Maxim 0,5% raportat la substanta fără alumină si silice si, în plus, pentru produsele care contin alumină si/sau silice, maxim 1,5% raportat la produsul vândut ca atare

Substantă solubilă în apă

Maxim 0,5%

Cadmiu

Maxim 1 mg/kg

Stibiu

Maxim 50 mg/kg prin dizolvare totală

Arsen

Maxim 3 mg/kg prin dizolvare totală

Plumb

Maxim 10 mg/kg prin dizolvare totală

Mercur

Maxim 1 mg/kg prin dizolvare totală

Zinc

Maxim 50 mg/kg prin dizolvare totală”

 

            Art. II. - Autoritatea de Sănătate Publică si Inspectia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătătii Publice si autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si inspectiile sanitare de stat judetene si a municipiului Bucuresti împreună cu directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti si Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. III. - Prezentul ordin transpune Directiva 2006/33/CE care amendează Directiva 95/45/CE privind colorantii galben-portocaliu FCF (E110) si dioxid de titan (E171), publicată în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene nr. L 82 din 31 martie 2006.

            Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice, Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Presedintele Autoritătii Nationale

Sanitare Veterinare si pentru

Siguranta Alimentelor,

Radu Chetan Roatis

Ministrul agriculturii

si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes